Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 132 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie bezpiecznego przewozu ładunków masowych statkami

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-28
Data wydania:2013-01-16
Data wejscia w życie:2013-02-12
Data obowiązywania:2012-02-12

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 132 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 28 stycznia 2013 r. Poz. 132

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA IGOSPODARKI MORSKIEJ

1) zdnia 16 stycznia 2013r. wsprawie bezpiecznego przewozu ładunków masowych statkami Na podstawie art.98 ust.5 ustawy zdnia 18 sierpnia 2011r. obezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr228, poz.1368 oraz z2012r. poz.1068) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa warunki bezpiecznego przewozu ładunków masowych statkami oraz tryb postępowania wsprawie wydawania dokumentów stanowiących dowód spełnienia wymagań przewidzianych wrozdziale VI Konwencji SOLAS dla statków przewożących ziarno luzem. §


2. Użyte wrozporządzeniu określenia oznaczają: 1) Konwencja SOLAS – Międzynarodową konwencję obezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzoną wLondynie dnia 1 listopada 1974 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 318 i 319, z 1986 r. Nr 35, poz. 177 oraz z 2005 r. Nr 120, poz.1016) wraz zProtokołem z1978r. dotyczącym Międzynarodowej konwencji obezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonym wLondynie dnia 17 lutego 1978r. (Dz. U. z1984r. Nr61, poz.320 i321) oraz zProtokołem z1988r. dotyczącym Międzynarodowej konwencji obezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonym wLondynie dnia 11 listopada 1988r. (Dz. U. z2008r. Nr191, poz.1173 i1174); 2) Kodeks IMSBC – Międzynarodowy morski kodeks bezpiecznego przewozu stałych ładunków masowych, o którym mowa wrozdziale VI prawidle 1 ust.2 Konwencji SOLAS2); 3) Kodeks BLU – Kodeks bezpiecznego załadunku irozładunku masowców, októrym mowa wrozdziale VI prawidle 7 ust.3 Konwencji SOLAS3); 4) Kodeks przewozu ziarna – Międzynarodowy Kodeks bezpiecznego przewozu ziarna luzem, októrym mowa wrozdziale VI prawidle 8 ust.1 Konwencji SOLAS4); 5) ładunku masowym, koncentracie, granicznej wilgotności transportowej, ładunkach łatwo przesypujących się, kącie usypu, trymowaniu – należy przez to rozumieć ładunek masowy, koncentrat, graniczną wilgotność transportową, ładunki łatwo przesypujące się, kąt usypu, trymowanie wrozumieniu Kodeksu IMSBC; 6) przedstawicielu terminala – należy przez to rozumieć przedstawiciela terminala wrozumieniu Kodeksu BLU; 7) niebezpiecznych ładunkach masowych – należy przez to rozumieć niebezpieczne ładunki masowe w rozumieniu Konwencji SOLAS.

Minister Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie § 1 ust.2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej (Dz. U. Nr248, poz.1494 oraz z2012r. poz.1396).

2) Rezolucja IMO MSC. 268(85) Międzynarodowy morski kodeks bezpiecznego przewozu stałych ładunków masowych (Kodeks IMSBC) (Dz. Urz. MTBiGM z2012r. poz.71).

3) Rezolucja IMO A.862(20) Kodeks bezpiecznego załadunku irozładunku masowców (Kodeks BLU) (Dz. Urz. MTBiGM z2012r. poz.71).

4) Rezolucja IMO MSC.23(59) Międzynarodowy Kodeks bezpiecznego przewozu ziarna luzem (Dz. Urz. MTBiGM z2012r. poz.71).

1)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 132

§3. Warunkiem bezpiecznego przewozu ładunków masowych statkami jest spełnianie przez statki: 1) postanowień rozdziału VI oraz rozdziału XII Konwencji SOLAS; 2) postanowień rozdziału II-2 prawidła 19 Konwencji SOLAS – wstosunku do towarów niebezpiecznych, określonych wrozdziale VII prawidle 2 Konwencji SOLAS; 3) postanowień Kodeksu IMSBC; 4) postanowień Kodeksu BLU; 5) postanowień Kodeksu przewozu ziarna; 6) przepisów niniejszego rozporządzenia. §4.1. Na statku przewożącym ładunki masowe powinna znajdować się instrukcja zawierająca informacje, określone wrozdziale VI prawidle 7 ust.2 Konwencji SOLAS, niezbędne dla umożliwienia kapitanowi zapobieganiu przeciążeniom konstrukcji kadłuba.

2. Instrukcja, októrej mowa wust.1, powinna być sporządzona wjęzyku zrozumiałym dla oficerów odpowiedzialnych za operacje związane zładunkiem masowym.

3. Jeżeli instrukcja, októrej mowa wust.1, nie jest sporządzona wjęzyku angielskim, na statku powinna znajdować się również instrukcja sporządzona wjęzyku angielskim.

4. Wprzypadku statków opolskiej przynależności przewożących ładunki masowe instrukcja, októrej mowa wust.1, powinna być sporządzona również wjęzyku polskim. §5.1.Przed załadowaniem ładunku masowego na statek załadowca dostarcza na piśmie kapitanowi statku lub jego przedstawicielowi informację oładunku masowym, umożliwiającą podjęcie skutecznych środków ostrożności, niezbędnych dla właściwego rozmieszczenia iprzewozu ładunku, wtym wszczególności opracowanie planu rozmieszczenia ładunku władowniach iplanu załadunku. 2.Informacja oładunku masowym zawiera dane określone wrozdziale 4 punkcie 4.2.2 Kodeksu IMSBC. 3.Informację oładunku masowym przekazuje się na formularzu informacji oładunku masowym, którego wzór określa załącznik do rozdziału 4 Kodeksu IMSBC.

4. Informacja oładunku masowym może być przekazana wpostaci elektronicznej. §6.1.Przed załadowaniem ładunków masowych kapitan statku izaładowca powinni uzgodnić plan załadunku zapewniający, że konstrukcja kadłuba nie zostanie lokalnie przeciążona.


2. Przed rozładowaniem ładunków masowych kapitan statku iodbiorca powinni uzgodnić plan rozładunku zapewniający, że konstrukcja kadłuba nie zostanie lokalnie przeciążona.

3. Plany, októrych mowa wust.1 i2, powinny spełniać wymagania określone wrozdziale 4.3 oraz wdodatku 2 Kodeksu BLU.

4. Plany, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz każde ich poprawki załadowca, odbiorca lub kapitan statku przedkłada przedstawicielowi terminala. 5.Kapitan statku izaładowca są odpowiedzialni za przeprowadzenie operacji załadunkowych zgodnie zplanem, októrym mowa wust.1. 6.Kapitan statku iodbiorca są odpowiedzialni za przeprowadzenie operacji rozładunkowych zgodnie zplanem, októrym mowa wust.2. 7.Wprzypadku gdy istnieje zagrożenie, że zostaną przekroczone ograniczenia określone wplanach, októrych mowa wust.1 i2, kapitan statku powinien przerwać operacje przeładunkowe ipoinformować otym odpowiednio załadowcę albo odbiorcę oraz przedstawiciela terminala.

Dziennik Ustaw –3– Poz. 132

8. Wprzypadku przekroczenia ograniczeń określonych wplanach, októrych mowa wust.1 i2, kapitan statku oraz odpowiednio załadowca albo odbiorca zapewniają podjęcie działań niezbędnych do przywrócenia stanu zgodnego zplanami, októrych mowa wust.1 i2. §7.1.Przewóz ładunków masowych, które mogą ulegać upłynnieniu, wtym koncentratów, dozwolony jest, gdy wilgotność ładunku wmomencie dostarczenia na statek jest mniejsza niż graniczna wilgotność transportowa. 2.Załadowca ładunków masowych, które mogą ulegać upłynnieniu, wtym koncentratów, przed załadowaniem tych ładunków, dostarcza kapitanowi statku lub jego przedstawicielowi dokumenty określone wrozdziale 4.3.2 Kodeksu IMSBC. §8.Ładunki masowe wymienione w§ 7 ust.1, owilgotności większej niż graniczna wilgotność transportowa, mogą być przewożone na statkach pod warunkiem spełnienia przez te statki wymagań określonych wrozdziale 7.3.2 Kodeksu IMSBC. §9.1.Przewóz niebezpiecznych ładunków masowych, wpostaci innej niż płynna lub gazowa, dozwolony jest na statkach spełniających wymagania określone w rozdziale II-2 prawidle 19 oraz rozdziale VII częściach A i B Konwencji SOLAS. 2.Przewozu ładunków masowych, które stanowią zagrożenie chemiczne, ze względu na ich właściwości iskład chemiczny, dokonuje się zgodnie zwymaganiami określonymi wrozdziale 9 Kodeksu IMSBC. §10.1.Przewóz ładunków łatwo przesypujących się okącie usypu mniejszym bądź równym 30° dozwolony jest na statkach spełniających wymagania dla przewozu ziarna, które są określone wrozdziale VI prawidle 9 Konwencji SOLAS oraz wKodeksie przewozu ziarna. 2.Przy przewozie ładunków łatwo przesypujących się okącie usypu od 30° do 35° należy spełnić wymagania dotyczące trymowania ładunków, określone wrozdziale 5.4.4 Kodeksu IMSBC.

3. Przy przewozie ładunków łatwo przesypujących się okącie usypu większym niż 35° oraz ładunków nieprzesypujących się należy spełnić wymagania dotyczące trymowania ładunków, określone wrozdziale 5.4.5 Kodeksu IMSBC. 4.Przy przewozie ładunków, októrych mowa wust.1, do instrukcji, októrej mowa w§ 4, powinna zostać załączona informacja ostateczności, októrej mowa wrozdziale 6 Kodeksu przewozu ziarna. §11.1. Potwierdzeniem spełnienia przez statki morskie przewożące ładunki masowe wymagań, októrych mowa w§ 3, jest posiadanie: 1) Certyfikatu Zdolności do Przewozu Stałych Ładunków Masowych – wprzypadku gdy przewożą ładunki wymienione w§ 7 ust.1, § 9 ust.2 oraz § 10; 2) Certyfikatu Zdolności dla Statku Przewożącego Materiały Niebezpieczne wystawianego zgodnie zwymaganiami prawidła 19 ust. 4 rozdziału II-2 Konwencji SOLAS – w przypadku gdy przewożą ładunki niebezpieczne wymienione w§9 ust.1;

3) ertyfikatu uprawnienia do przewozu ziarna – wprzypadku gdy przewożą ładunki wymienione w§ 10 ust.1. C

2. Certyfikaty, októrych mowa wust.1, wydaje się zuwzględnieniem przepisów wsprawie inspekcji iaudytów oraz certyfikatów statku morskiego. §12.Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej: wz. T. Jarmuziewicz

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 132 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-04 poz. 316

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej w zakresie przewozu ładunków statkami żeglugi śródlądowej.

 • Dziennik Ustaw z 2013-07-10 poz. 798

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie określenia dodatkowych wymagań dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych statkami niepodlegającymi Konwencji SOLAS

 • Legislacja UE z 2005-07-21 nr 189 poz. 61

  Decyzja nr 3/2005 Wspólnego Komitetu WE-EFTA ds. wspólnego tranzytu z dnia 17 czerwca 2005 r. zmieniająca Konwencję z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej (...)

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-21 poz. 832

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia zasad przewozu towarów niebezpiecznych statkami niepodlegającymi Konwencji SOLAS

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-01 poz. 1076

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania informacji przez armatora statku przewożącego ładunki niebezpieczne lub zanieczyszczające


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.