Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 14 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie zniesienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy, Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Elblągu i Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Zielonej Górze oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-07
Data wydania:2012-12-10
Data wejscia w życie:2013-04-01
Data obowiązywania:2013-04-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 14 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 7 stycznia 2013 r. Poz. 14

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zdnia 10 grudnia 2012 r. wsprawie zniesienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej wBydgoszczy, Wojskowej Prokuratury Garnizonowej wElblągu iWojskowej Prokuratury Garnizonowej wZielonej Górze oraz zmiany rozporządzenia wsprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib iterytorialnego zakresu działania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury Na podstawie art.17 ust.25 ustawy zdnia 20 czerwca 1985 r. oprokuraturze (Dz. U. z2011 r. Nr270, poz.1599 i Nr 240, poz. 1430 oraz z 2012 r. poz. 637) zarządza się, co następuje: §  1.  Znosi się Wojskową Prokuraturę Garnizonową w  Bydgoszczy, Wojskową Prokuraturę Garnizonową w  Elblągu i Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Zielonej Górze, utworzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. Nr 20, poz. 104). § 2. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. Nr 20, poz. 104) wprowadza się następujące zmiany:


1) w § 2 w ust. 2 uchyla się pkt 1, 2 i 11;

2) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Wojskowe prokuratury okręgowe obejmują swoją właściwością:

1) ojskowa Prokuratura Okręgowa w Poznaniu – obszar województw będących we właściwości wojskowych W prokuratur garnizonowych w: Gdyni, Poznaniu, Szczecinie i we Wrocławiu; W

2) ojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie – obszar województw będących we właściwości wojskowych prokuratur garnizonowych w: Krakowie, Lublinie, Olsztynie i Warszawie.”;

3) w § 4: a) uchyla się pkt 1 i 2, b) pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) ojskowa Prokuratura Garnizonowa w  Olsztynie – obszar województw: podlaskiego i  warmińsko-mazurW skiego;”, c) pkt 7 otrzymuje brzmienie: „7) ojskowa Prokuratura Garnizonowa w Poznaniu – obszar województw: kujawsko-pomorskiego i wielkopolW skiego;”, d) pkt 8 otrzymuje brzmienie: „8) ojskowa Prokuratura Garnizonowa w Szczecinie – w województwie lubuskim obszar powiatów: gorzowW skiego, międzyrzeckiego, słubickiego, strzelecko-drezdeneckiego, sulęcińskiego, świebodzińskiego i miasto Gorzów Wielkopolski oraz obszar województwa zachodniopomorskiego;”,

Dziennik Ustaw e) pkt 10 otrzymuje brzmienie: „10) ojskowa Prokuratura Garnizonowa we Wrocławiu – obszar województwa dolnośląskiego, w województwie W lubuskim obszar powiatów: krośnieńskiego, nowosolskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego, żarskiego i miasto Zielona Góra oraz obszar województwa opolskiego;”, f) uchyla się pkt

11. § 3. Sprawy wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przez:

1) Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Bydgoszczy – prowadzi Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Poznaniu;

2) Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Elblągu – prowadzi Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Olsztynie;

3) ojskową Prokuraturę Garnizonową w Zielonej Górze na obszarze dotychczasowej właściwości miejscowej obejmująW cej: a) owiaty: gorzowski, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński, świebodziński i  miasto Gorzów p Wielkopolski – prowadzi Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Szczecinie, b) owiaty: krośnieński, nowosolski, wschowski, zielonogórski, żagański, żarski i  miasto Zielona Góra – prowadzi p Wojskowa Prokuratura Garnizonowa we Wrocławiu. § 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r. Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak – 2 – Poz. 14

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 14 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2011 nr 47 poz. 545

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 1 czerwca 2011 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski 2010 nr 78 poz. 966

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 7 października 2010 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Dziennik Ustaw z 2012-07-19 poz. 825

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego wykazu stanowisk i funkcji prokuratorów i asesorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury równorzędnych pod względem wynagrodzenia i uposażenia ze stanowiskami i funkcjami prokuratorów i asesorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-07 poz. 460

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia szczegółowego wykazu stanowisk i funkcji prokuratorów i asesorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury równorzędnych pod względem wynagrodzenia i uposażenia ze stanowiskami i funkcjami prokuratorów i asesorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

 • Dziennik Ustaw z 2007-10-12 poz. 1326


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.