Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 141 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie wykazu zakażeń i chorób zakaźnych występujących wśród żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników jednostek oraz innych osób objętych zakresem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Ochrony Środowiska

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-30
Data wydania:2013-01-18
Data wejscia w życie:2013-02-14
Data obowiązywania:2013-02-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 141 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 30 stycznia 2013 r. Poz. 141

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

1) zdnia 18 stycznia 2013r. wsprawie wykazu zakażeń ichorób zakaźnych występujących wśród żołnierzy, funkcjonariuszy ipracowników jednostek oraz innych osób objętych zakresem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej iInspekcji Ochrony Środowiska Na podstawie art.24 ust.3 ustawy zdnia 5 grudnia 2008r. ozapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń ichorób zakaźnych uludzi (Dz.U. Nr234, poz.1570, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa: 1) wykaz zakażeń i chorób zakaźnych występujących wśród żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników jednostek oraz innych osób objętych zakresem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska; 2) sposób udostępniania danych, októrych mowa wart.24 ust.2 ustawy zdnia 5 grudnia 2008r. ozapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń ichorób zakaźnych uludzi, zwanych dalej „danymi”, oraz okres ich przechowywania. §

2. Wykaz, októrym mowa w§ 1 pkt1, określa załącznik do rozporządzenia. §

3. Dane są udostępniane: 1) do wglądu wmiejscu ich przechowywania; 2) przez przekazanie kopii wpostaci papierowej lub wpostaci elektronicznej. §

4. Dane są przechowywane przez okres 5 lat. §

5. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Zdrowia: B.A. Arłukowicz

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz.1672).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2009r. Nr76, poz.641, z2010r. Nr107, poz.679 iNr257, poz.1723 oraz z2012r. poz.892.

1)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 141

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia zdnia 18 stycznia 2013r. (poz. 141)

WYKAZ ZAKAŻEŃ ICHORÓB ZAKAŹNYCH WYSTĘPUJĄCYCH WŚRÓD ŻOŁNIERZY, FUNKCJONARIUSZY IPRACOWNIKÓW JEDNOSTEK ORAZ INNYCH OSÓB OBJĘTYCH ZAKRESEM DZIAŁANIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ, WOJSKOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ, PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH, INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ, WOJSKOWEJ INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ ORAZ INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA 1) bąblowica iwągrzyca; biegunki oetiologii infekcyjnej lub nieustalonej udzieci do lat 2; 2) 3) błonica; 4) borelioza zLyme; bruceloza; 5) 6) chlamydiozy iinne zakażenia nierzeżączkowe układu moczopłciowego; 7) cholera; 8) choroba Creutzfeldta-Jakoba iinne encefalopatie gąbczaste; 9) czerwonka bakteryjna; 10) dur brzuszny izakażenia pałeczkami durowymi; 11) ur wysypkowy (wtym choroba Brill-Zinssera) iinne riketsjozy; d 12) ury rzekome A, B, C izakażenia pałeczkami rzekomodurowymi; d 13) żuma; d 14) iardioza; g 15) orączka Q; g g 16) ruźlica iinne mikobakteriozy; 17) rypa (wtym grypa ptaków uludzi); g 18) nwazyjne zakażenia Neisseria meningitidis; i 19) nwazyjne zakażenia Streptococcus pneumoniae; i 20) nwazyjne zakażenia Streptococcus pyogenes; i 21) nwazyjne zakażenie Haemophilus influenzae; i 22) ersinioza; j 23) ampylobakterioza; k 24) iła; k 25) ryptosporydioza; k 26) rztusiec; k 27) egioneloza; l 28) eptospirozy; l 29) isterioza; l 30) agminne zapalenie przyusznic (świnka); n

Dziennik Ustaw 31) osacizna; n 32) dra; o 33) rnitozy; o 34) spa prawdziwa; o 35) spa wietrzna; o 36) stre nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis) oraz inne ostre porażenia wiotkie, wtym zespół Guillaina-Barrégo; o 37) łonica; p 38) ryszczyca; p 39) óżyczka izespół różyczki wrodzonej; r 40) zeżączka; r 41) almonelozy inne niż wywołane przez pałeczki Salmonella Typhi iSalmonella Paratyphi A, B, C oraz zakażenia przez s nie wywołane; 42) ężec; t 43) oksoplazmoza wrodzona; t 44) ularemia; t 45) ąglik; w 46) irusowe gorączki krwotoczne, wtym żółta gorączka; w 47) irusowe zapalenia wątroby (A, B, C, inne) oraz zakażenia wywołane przez wirusy zapalenia wątroby; w 48) łośnica; w 49) ścieklizna; w 50) akażenia żołądkowo-jelitowe oraz zatrucia pokarmowe oetiologii infekcyjnej lub nieustalonej; z 51) akażenia szpitalne; z 52) akażenia wirusem zachodniego Nilu; z 53) akażenie ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) izespół nabytego niedoboru odporności (AIDS); z 54) apalenia opon mózgowo-rdzeniowych lub mózgu oetiologii infekcyjnej lub nieustalonej; z 55) atrucie jadem kiełbasianym (botulizm); z 56) espół hemolityczno-mocznicowy iinne postaci zakażenia werotoksycznymi pałeczkami Escherichia coli (STEC/VTEC); z 57) espół ostrej niewydolności oddechowej (SARS); z 58) imnica (malaria) z –3– Poz. 141

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 141 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

 • Adaptacja lokalu pod zakład fryzjerski

  Witam. Niedługo otwieram zakład fryzjerski. Lokal, który wynajmuję został wybudowany parę miesięcy temu. W jaki sposób powinienem zaadoptować go, by spełniał wszelkie (...)

 • Ochrona danych osoby wnioskującej o kontrolę PIP

  W celu ochrony praw pracowniczych można przykładowo wnioskować do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli zgodności z prawem działań pracodawcy. Czy we (...)

 • Kontrola lokalu przez Sanepid

  Czy Sanepid na wniosek lokatora sporządza kontrolę i ocenę stanu lokalu mieszkalnego, kontrolę stanu wody pitnej na koszt swój czy koszt wnioskodawcy?

 • Zatrudnienie niepełnosprawnego a opinia PIP

  Nowelizacja kodeksu pracy wprowadza zmianę w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Dotychczas (...)

 • Koszty kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej

  Państwowy inspektorat Sanitarny dokonał kontroli w sklepie i zakwestionował opis na etykiecie w jednym z kontrolowanych produktów. Następnie PIS wysłał decyzję do (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-04-28 poz. 504

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej oraz Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa żywności i żywienia

 • Dziennik Ustaw z 2006-05-16 poz. 575

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz jednostek samorządu terytorialnego przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-18 poz. 958

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom niektórych organów uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-25 poz. 280

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania pracownikom Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokości tego dodatku.

 • Dziennik Ustaw z 2013-06-18 poz. 694

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.