Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 143 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-30
Data wydania:2012-12-21
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 143 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 30 stycznia 2013 r. Poz. 143

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW zdnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy zdnia 20 lipca 2000r. oogłaszaniu aktów normatywnych iniektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z2011r. Nr197, poz.1172 iNr232, poz.1378) ogłasza się wzałączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 18 grudnia 2006r. wsprawie pobierania przez płatników podatku od spadków idarowizn (Dz. U. Nr243, poz.1763), zuwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów zdnia 19 grudnia 2011r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie pobierania przez płatników podatku od spadków idarowizn (Dz. U. Nr292, poz.1715).


2. Podany wzałączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje §2 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 19 grudnia 2011r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie pobierania przez płatników podatku od spadków idarowizn (Dz. U. Nr292, poz.1715), który stanowi: „§2. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.”. Minister Finansów: wz. M. Grabowski

Dziennik Ustaw –2– Poz. 143

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów zdnia 21 grudnia 2012r. (poz.143)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

1) zdnia 18 grudnia 2006r. w sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn Na podstawie art.18 ust.5 ustawy zdnia 28 lipca 1983r. opodatku od spadków idarowizn (Dz. U. z2009r. Nr93, poz.768, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §1. Rozporządzenie określa:

1) posób pobierania podatku przez płatników, wtym wszczególności czynności związane zpoborem podatku, zakres s pouczeń udzielanych podatnikom oraz treść rejestru podatku; w

2) zór deklaracji owysokości pobranego iwpłaconego przez płatnika podatku oraz szczegółowy zakres danych wnim zawartych;

3) sposób sporządzania informacji ołącznej kwocie podatku należnego poszczególnym gminom. §2. Ilekroć wrozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę zdnia 28 lipca 1983r. opodatku od spadków idarowizn;

2) organie podatkowym – rozumie się przez to naczelnika urzędu skarbowego;

3) podatku – rozumie się przez to podatek od spadków idarowizn. §3. Notariusze, jako płatnicy podatku od darowizny dokonywanej wformie aktu notarialnego albo zawartej wtej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody, określają wtreści sporządzanych aktów notarialnych podstawę prawną pobrania podatku isposób jego obliczenia, agdy czynność jest zwolniona zpodatku – zamieszczają podstawę prawną zwolnienia oraz wprzypadku:

1) arowizny – określają przedmiot darowizny, jej wartość, grupę podatkową wynikającą zosobistego stosunku łączącego d obdarowanego zdarczyńcą;

2) ieodpłatnego zniesienia współwłasności – określają przedmiot czynności, wartość rzeczy lub prawa majątkowego n wczęści przekraczającej wartość udziału we współwłasności przysługującego nabywcy przed jej zniesieniem, grupę podatkową wynikającą zosobistego stosunku łączącego zbywcę znabywcą. §4.

1. Rejestr podatku powinien zawierać następujące rubryki:

1) liczbę porządkową;

2) datę sporządzenia aktu notarialnego;

3) numer repertorium A;

4) datę wpisania do rejestru aktu notarialnego;

5) imię inazwisko oraz miejsce zamieszkania podatnika; 6)3) identyfikator podatkowy NIP lub identyfikator podatkowy numer PESEL (jeżeli podatnik go posiada);

M inister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie §1 ust.2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr248, poz.1481).

2) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2011r. Nr75, poz.398, Nr85, poz.458, Nr149, poz.887 iNr171, poz.1016 .

3) W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 19 grudnia 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 292, poz. 1715), które weszło w życie z dniem 1stycznia 2012r.

1)

Dziennik Ustaw

7) zwięzłe określenie treści czynności;

8) wartość przedmiotu czynności;

9) miejsce położenia nieruchomości stanowiącej przedmiot tej czynności (miejscowość, gmina, powiat, województwo);

10) grupę podatkową wynikającą zosobistego stosunku łączącego strony czynności;

11) kwotę pobranego podatku albo podstawę prawną jego niepobrania;

12) uwagi.

2. Płatnicy wrejestrze podatku:

1) okonują podsumowania kwoty podatku pobranego wkażdym miesiącu, za jaki dokonywane jest rozliczenie podatku d zorganem podatkowym;

2) dnotowują wrubryce „uwagi” kwotę podatku przekazanego na rachunek bankowy organu podatkowego, datę wpłaty o iokres, którego wpłata dotyczy. 3.Rejestr podatku może być zastąpiony przez repertorium A, przewidziane przepisami oprowadzeniu ksiąg notarialnych oraz przekazywaniu na przechowanie dokumentów. Przepisy dotyczące rejestru stosuje się odpowiednio do repertorium zastępującego rejestr. §5.

1. Deklaracja owysokości pobranego iwpłaconego przez płatnika podatku zawiera następujące informacje:

1) miejsce icel składania deklaracji;

2) dane płatnika;

3) adres siedziby kancelarii notarialnej;

4) dane dotyczące należności;

5) oświadczenie ipodpis płatnika.


2. Wzór deklaracji owysokości pobranego iwpłaconego przez płatnika podatku określa załącznik do rozporządzenia. §6.Płatnicy ustnie pouczają podatników o:

1) kutkach przewidzianych wustawie zdnia 10 września 1999r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z2007r. Nr111, s poz.765, zpóźn. zm.4)) wrazie podania nieprawdy lub zatajenia prawdy, przez co podatek narażony jest na uszczuplenie;

2) rzysługującym organowi podatkowemu prawie do określenia, podwyższenia lub obniżenia wartości przedmiotu czynp ności prawnej;

3) iążącym na podatniku obowiązku zapłaty podatku w przypadku określenia lub podwyższenia wartości przedmiotu c czynności przez organ podatkowy. § 7.

1. Płatnicy sporządzają informację o łącznej kwocie pobranego podatku, należnego poszczególnym gminom, zuwzględnieniem zasad przekazywania wpływów ztego podatkuokreślonych wart.15 ustawy zdnia 13 listopada 2003r. odochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z2010r. Nr80, poz.526, zpóźn. zm.5)).

2. Informacja zawiera:

1) liczbę porządkową;

2) nazwę gminy, na której rachunek podatek ma zostać przekazany;

Z miany teksu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2007r. Nr112, poz.766, z2008r. Nr66, poz.410, Nr215, poz.1355 iNr237, poz.1651, z2009r. Nr3, poz.11, Nr8, poz.39, Nr157, poz.1241, Nr168, poz.1323, Nr201, poz.1540 iNr206, poz.1589, z2010r. Nr88, poz.583, Nr127, poz.858 iNr151, poz.1013, z2011r. Nr48, poz.245, Nr129, poz.733, Nr171, poz.1016 iNr240, poz.1431 oraz z2012r. poz.362.

5) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2010r. Nr127, poz.857, z2011r. Nr139, poz.814, Nr207, poz.1230 iNr234, poz.1385 oraz z2012r. poz.354.

4)

–3–

Poz. 143

Dziennik Ustaw –4– Poz. 143

3) ączną kwotę podatku należnego poszczególnym gminom; ł

4) umery repertorium A, pod którymi wpisane są czynności, ztytułu których podatek jest należny poszczególnym gmin nom. §8. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2007r.6)

6)

N iniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów iMinistra Sprawiedliwości zdnia 3 sierpnia 2006r. wsprawie sposobu pobierania przez notariuszy podatku od spadków idarowizn oraz wzoru deklaracji owysokości podatku pobranego iwpłaconego przez notariuszy (Dz. U. Nr143, poz.1035).

Dziennik Ustaw –5– Poz. 143

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r.7)

POLTAX

POLA JASNE WYPEŁNIA PŁATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. MOŻNA SKŁADAĆ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ www.e-deklaracje.gov.pl

1. Identyfikator podatkowy NIP płatnika

2. Nr dokumentu

3. Status

SD-2

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI POBRANEGO I WPŁACONEGO PRZEZ PŁATNIKA PODATKU

4. Od (dzień - miesiąc - rok)

5. Do (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘ └────┴────┘ └────┴────┴────┴────┘ └────┴────┘ └────┴────┘ └────┴────┴────┴────┘

za okres

Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania:

Art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768, z późn. zm.). Notariusz. Do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek. Urząd skarbowy, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę kancelarii notarialnej.

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI

6. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego

7. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1)

1. złożenie deklaracji

2. korekta deklaracji

B. DANE PŁATNIKA (NOTARIUSZA) B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

8. Nazwisko

9. Pierwsze imię

10. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘ └────┴────┘ └────┴────┴────┴────┘

B.2. ADRES ZAMIESZKANIA

11. Województwo

13. Gmina

17. Miejscowość

14. Ulica

18. Kod pocztowy

19. Poczta

12. Powiat

15. Nr domu

16. Nr lokalu

C. ADRES SIEDZIBY KANCELARII NOTARIALNEJ

20. Województwo

22. Gmina

26. Miejscowość

23. Ulica

27. Kod pocztowy

28. Poczta

21. Powiat

24. Nr domu

25. Nr lokalu

D. DANE DOTYCZĄCE NALEŻNOŚCI

Kwota pobranego podatku od spadków i darowizn (po zaokrągleniu do pełnych złotych) Kwota potrąconego wynagrodzenia z tytułu poboru podatku - zgodnie z art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) (po zaokrągleniu do pełnych złotych) Kwota do wpłaty *) Od kwoty z poz. 29 należy odjąć kwotę z poz.

30. 29.

30. 31.

E. OŚWIADCZENIE I PODPIS PŁATNIKA

32. Imię

34. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘ └────┴────┘ └────┴────┴────┴────┘

Oświadczam, że podana kwota z poz. 29 jest zgodna z kwotami wykazanymi w prowadzonym rejestrze.

33. Nazwisko

35. Podpis płatnika

F. ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO

36. Uwagi urzędu skarbowego

37. Identyfikator przyjmującego formularz

38. Podpis przyjmującego formularz

1) Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, płatnik może skorygować złożoną deklarację przez złożenie deklaracji korygującej

wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

*) Pouczenie

W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz. 31 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz.1015, z późn. zm.).

SD-2 (5)

7)

1/1

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 143 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

 • Tekst jednolity

  Czym różni się tekst jednolity od tekstu ujednoliconego?

 • Tekst jednolity spółki z o.o.

  Jak ma wyglądać tekst jednolity umowy spółki z o.o.? Kto powinien go sporządzić? Spółka istnieje 20 lat, w trakcie jej istnienia zaszło mnóstwo zmian umowy spółki.

 • ujednolicony tekst umowy spółki

  Spółka działająca od kilku lat, zmieniała kilkukrotnie zapisy umowy za pomocą aneksów. Rodzi to pewna uciążliwość przy okazywaniu dokumentów spółki. Czy od (...)

 • Księga przychodów i rozchodów - nowy wzór

  Prowadzę firmę na zasadach ogólnych - księga przychodów i rozchodów. Słyszałem, że weszły nowe wzory księgi przychodów i rozchodów. Czy rzeczywiście obowiązują (...)

 • Zgłoszenie zmiany umowy spółki do KRS

  Wspólnicy dokonują zmiany umowy spółki jawnej poprzez usunięcie z umowy jednego z paragrafów. Fakt zmiany umowy spółki musi zostać zgłoszony do KRS wraz z umową (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-27 poz. 399

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-21 poz. 98

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 • Monitor Polski 2013 poz. 747

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa

 • Monitor Polski 2013 poz. 736

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-24 poz. 645

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyjaśnień do Taryfy celnej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.