Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 1456 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-12-06
Data wydania:2013-11-18
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 1456 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz. 1456

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ zdnia 18 listopada 2013r. wsprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy oświadczeniach rodzinnych

1. Na podstawie art.16 ust.1 zdanie pierwsze ustawy zdnia 20 lipca 2000r. oogłaszaniu aktów normatywnych iniektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z2011r. Nr197, poz.1172 iNr232, poz.1378) ogłasza się wzałączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy zdnia 28 listopada 2003r. oświadczeniach rodzinnych (Dz.U. z2006r. Nr139, poz.992), zuwzględnieniem zmian wprowadzonych: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) ustawą zdnia 16 listopada 2006r. ozmianie ustawy oświadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr222, poz.1630), ustawą zdnia 7 marca 2007r. owspieraniu rozwoju obszarów wiejskich zudziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr64, poz.427), ustawą zdnia 24 maja 2007r. ozmianie ustawy oświadczeniach rodzinnych oraz ustawy opodatku rolnym (Dz.U. Nr109, poz.747), ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 oraz z2008r. Nr134, poz.850), wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego zdnia 23 października 2007r. sygn. akt P 28/07 (Dz.U. Nr200, poz.1446), ustawą zdnia 18 marca 2008r. ozmianie ustawy oudzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr70, poz.416), wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego zdnia 22 lipca 2008r. sygn. akt P 41/07 (Dz.U. Nr138, poz.875), ustawą zdnia 17 października 2008r. ozmianie ustawy oświadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr223, poz.1456), ustawą zdnia 6 grudnia 2008r. ozmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr237, poz.1654),


10) ustawą zdnia 22 maja 2009r. onauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. Nr97, poz.800), 11) ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych (Dz.U. Nr219, poz.1706), 12) ustawą zdnia 5 marca 2010r. ozmianie ustawy oświadczeniach rodzinnych oraz ustawy oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr50, poz.301), 13) ustawą z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr106, poz.622 i Nr187, poz.1110), 14) ustawą zdnia 9 czerwca 2011r. owspieraniu rodziny isystemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr149, poz.887), 15) ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr205, poz.1212), 16) ustawą zdnia 12 października 2012r. ozmianie ustawy oświadczeniach rodzinnych (Dz.U. poz.1255),

Dziennik Ustaw –2– Poz. 1456

17) ustawą zdnia 7 grudnia 2012r. ozmianie ustawy oświadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.1548), 18) ustawą zdnia 26 lipca 2013r. ozmianie ustawy osystemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.983) oraz zmian wynikających zprzepisów ogłoszonych przed dniem 28 października 2013r.

2. Podany wzałączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje: 1) art.51 iart.51a ustawy zdnia 28 listopada 2003r. oświadczeniach rodzinnych (Dz.U. z2006r. Nr139, poz.992), które stanowią: „Art. 51. Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów publicznych do dokonania, na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, przeniesienia między częściami, działami, rozdziałami iparagrafami zawartych w ustawie budżetowej na rok 2004 planowanych wydatków przeznaczonych na finansowanie wraz zkosztami obsługi: zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych iwychowawczych przysługujących na podstawie przepisów ozasiłkach 1) rodzinnych, pielęgnacyjnych iwychowawczych; 2) świadczeń zfunduszu alimentacyjnego przysługujących na podstawie przepisów ofunduszu alimentacyjnym; zasiłków stałych, gwarantowanych zasiłków okresowych, jednorazowych zasiłków macierzyńskich przysługują3) cych na podstawie przepisów opomocy społecznej; 4) składek na ubezpieczenia emerytalne irentowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne.

Art. 51a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, dokona przeniesienia między częściami iparagrafami zawartymi wustawie budżetowej na rok 2005 i2006 planowanych wydatków przeznaczonych na finansowanie świadczeń rodzinnych wraz zkosztami obsługi oraz składek na ubezpieczenia emerytalne irentowe.”; 2) art.2 ustawy zdnia 16 listopada 2006r. ozmianie ustawy oświadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr222, poz.1630), który stanowi: „Art. 2. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, zmocą od dnia 1 września 2006r.”; 3) art.50 ustawy zdnia 7 marca 2007r. owspieraniu rozwoju obszarów wiejskich zudziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr64, poz.427), który stanowi: „Art. 50. Ustawa wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia.”; 4) art.3 ustawy zdnia 24 maja 2007r. ozmianie ustawy oświadczeniach rodzinnych oraz ustawy opodatku rolnym (Dz.U. Nr109, poz.747), który stanowi: „Art. 3. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 5) art.48 ustawy zdnia 7 września 2007r. opomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr192, poz.1378 oraz z2008r. Nr134, poz.850), który stanowi: „Art. 48. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 października 2008r., zwyjątkiem: 1) 2) 3) 6) art.12 ust.2 i3a, art.15 ust.9, art.20 ust.3–5 iart.46a, które wchodzą wżycie zdniem 1 sierpnia 2008r.; art.32, który wchodzi wżycie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia; art.45, który wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

odnośnika nr1 oraz art.14–16 iart.22 ustawy zdnia 18 marca 2008r. ozmianie ustawy oudzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr70, poz.416), które stanowią: „1) Niniejsza ustawa dokonuje wzakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Rady 2004/83/WE zdnia 29 kwietnia 2004r. wsprawie minimalnych norm dla kwalifikacji istatusu obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako uchodźców lub jako osoby, które zinnych względów potrzebują międzynarodowej ochrony oraz zawartości przyznawanej pomocy (Dz. Urz. UE L 304 z 30.09.2004, str. 12; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.19, t.7, str.96) oraz dyrektywy Rady 2005/85/WE zdnia 1 grudnia 2005r. wsprawie ustanowienia minimalnych norm dotyczących procedur nadawania i cofania statusu uchodźcy w Państwach Członkowskich (Dz.Urz. UE L 326 z13.12.2005, str.13).”


Dziennik Ustaw –3– Poz. 1456

„Art. 14. Do spraw wszczętych iniezakończonych stosuje się przepisy ustawy wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Art. 15. Karta pobytu idokumenty podróży przewidziane wKonwencji Genewskiej, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane. Art. 16. Do dnia 31 grudnia 2008r. wdokumentach podróży przewidzianych wKonwencji Genewskiej wydawanych po wejściu wżycie ustawy okres ważności wynosi rok.” „Art. 22. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”; 7) art. 2–4 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 223, poz.1456), które stanowią: „Art. 2.

1. Okres zasiłkowy rozpoczynający się wdniu 1 września 2008r., na który ustala się prawo do świadczeń rodzinnych przedłuża się do dnia 31 października 2009r.

2. Zmiana decyzji następuje zurzędu inie wymaga zgody strony. Art. 3. Datę najbliższej weryfikacji, októrej mowa wart.18 ust.1 ustawy zmienianej wart.1 wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą ustala się na dzień 1 listopada 2009r. Art. 4. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem: 1) 2) 8) art.1 pkt4, pkt5, pkt6 lit.b, pkt7 ipkt15, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2009r.; art.1 pkt1 lit.a, który wchodzi wżycie zdniem 1 listopada 2009r.”;

art.18 iart.19 ustawy zdnia 6 grudnia 2008r. ozmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr237, poz.1654), które stanowią: „Art. 18. Obowiązek potwierdzenia opieki medycznej nad kobietą wciąży, októrym mowa wart.9 i15b ustawy zmienianej wart.7, stosuje się od dnia 1 listopada 2009r. Art. 19. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2009r.”;

9)

art.30 ustawy zdnia 22 maja 2009r. onauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. Nr97, poz.800), który stanowi: „Art. 30. Ustawa wchodzi wżycie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia, zwyjątkiem art.26 pkt2, który wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia.”;

10) art.21 iart.26 ustawy zdnia 19 listopada 2009r. ozmianie niektórych ustaw związanych zrealizacją wydatków budżetowych (Dz.U. Nr219, poz.1706), które stanowią: „Art. 21. Do postępowań wsprawach ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego za okresy zasiłkowe przypadające przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy, rozpoczętych przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy iniezakończonych ostateczną decyzją, stosuje się dotychczasowe przepisy.” „Art. 26. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2010r., zwyjątkiem art.19, który wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia.”; 11) art.3–5 ustawy zdnia 5 marca 2010r. ozmianie ustawy oświadczeniach rodzinnych oraz ustawy oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr50, poz.301), które stanowią: „Art. 3. Dodatek ztytułu urodzenia dziecka lub jednorazowa zapomoga ztytułu urodzenia dziecka, októrych mowa wart.9 ust.1 iart.15b ust.1 ustawy, októrej mowa wart.1, do dnia 31 grudnia 2011r. przysługują po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną, potwierdzającego co najmniej jedno badanie kobiety wokresie ciąży przez lekarza ginekologa lub położną. Art. 4.

1. Matka lub ojciec dziecka, którzy przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy nie otrzymali dodatku ztytułu urodzenia dziecka lub jednorazowej zapomogi ztytułu urodzenia dziecka, októrych mowa wart.9 ust.1 iart.15b ust.1 ustawy, októrej mowa wart.1, mają prawo złożenia wniosku owypłatę tych świadczeń na zasadach określonych wprzepisach ustawy, októrej mowa wart.1, zzastrzeżeniem art.3 niniejszej ustawy.

Dziennik Ustaw –4– Poz. 1456

2. Matka lub ojciec dziecka, którym przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy zpowodu braku zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu odmówiono wypłaty dodatku ztytułu urodzenia dziecka lub jednorazowej zapomogi ztytułu urodzenia dziecka, októrych mowa wart.9 ust.1 iart.15b ust.1 ustawy, októrej mowa wart.1, albo pozostawiono bez rozpatrzenia wniosek odokonanie wypłaty tych świadczeń, mają prawo ponownego złożenia wniosku owypłatę tych świadczeń nazasadach określonych wprzepisach ustawy, októrej mowa wart.1, zzastrzeżeniem art.3 niniejszej ustawy.

3. Wnioski, októrych mowa wust.1 i2, składa się wterminie 6 miesięcy od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy. Art. 5. Ustawa wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia.”; 12) art.93 ust.2 iart.105 ustawy zdnia 25 marca 2011r. oograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli iprzedsiębiorców (Dz.U. Nr106, poz.622 i Nr187, poz.1110), które stanowią: Art. 93. „2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy wymienionej wart.5, art.


23 ust.5 ustawy wymienionej wart.52, art.63 ust.4 ustawy wymienionej wart.56, art.6 ust.6 ustawy wymienionej wart.77 iart.15 ust.9 ustawy wymienionej wart.86 zachowują moc do dnia wejścia wżycie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art.47 ust.2 ustawy wymienionej wart.5, art.23 ust.5 ustawy wymienionej wart.52, art.63 ust.4 ustawy wymienionej wart.56, art.6 ust.6 ustawy wymienionej wart.77 iart.15 ust.9 ustawy wymienionej wart.86, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą.” „Art. 105. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 lipca 2011r., zwyjątkiem: 1) 2) 3) art.36 pkt3 i4, które wchodzą wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia; art.44 iart.103, które wchodzą wżycie zdniem 1 października 2011r.; (uchylony).”;

13) art.251 ustawy zdnia 9 czerwca 2011r. owspieraniu rodziny isystemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr149, poz.887), który stanowi: „Art. 251. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2012r., zwyjątkiem art.77 ust.1, który wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2015r., iart.241, który wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 14) art.3 iart.5 ustawy zdnia 19 sierpnia 2011r. ozmianie ustawy oświadczeniach rodzinnych oraz ustawy opomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr205, poz.1212), które stanowią: „Art. 3. Sprawy oświadczenia rodzinne iświadczenia zfunduszu alimentacyjnego, do których prawo powstało przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy, podlegają rozpatrzeniu na zasadach iwtrybie określonych wprzepisach dotychczasowych.” „Art. 5. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2012r., zwyjątkiem art.1 pkt6, który wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 15) art.2 iart.3 ustawy zdnia 12 października 2012r. ozmianie ustawy oświadczeniach rodzinnych (Dz.U. poz.1255), które stanowią: „Art. 2.

1. Wprzypadku urodzenia się żywego dziecka przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy jednorazową zapomogę ztytułu urodzenia się dziecka przyznaje się na podstawie przepisów dotychczasowych.

2. W przypadku dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego zapomogę, októrej mowa wust.1, przyznaje się na podstawie przepisów dotychczasowych, jeżeli dziecko zostało objęte tą opieką albo przysposobione przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy. Art. 3. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2013r.”; 16) art. 11–15 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.1548), które stanowią: „Art. 11.

1. Osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują prawo do tego świadczenia wdotychczasowej wysokości do dnia 30 czerwca 2013r., jeżeli spełniają warunki określone wprzepisach dotychczasowych.

2. Wprzypadku ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego zgodnie zart.24 ust.2a ustawy, októrej mowa wart.1, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przepis ust.1 stosuje się odpowiednio.

Dziennik Ustaw –5– Poz. 1456

3. Wydane na podstawie przepisów dotychczasowych decyzje oprzyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasają zmocy prawa po upływie terminu, októrym mowa wust.1.

4. Organ właściwy wrozumieniu ustawy, októrej mowa wart.1, wterminie 2 miesięcy od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy, informuje osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów dotychczasowych owygaśnięciu zmocy prawa decyzji oprzyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego iwarunkach nabywania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego iświadczenia pielęgnacyjnego obowiązujących od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy. Art. 12.

1. Osobom, októrych mowa wart.11 ust.1, spełniającym warunki określone wart.17 ustawy, októrej mowa wart.1, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz osobom, którym przyznano prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów ustawy, októrej mowa wart.1, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, za każdy miesiąc wokresie od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy do dnia 30 czerwca 2013r., wktórym przysługuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, przysługuje dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego.

2. Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje wwysokości 100,00 zł miesięcznie.

3. Prawo do dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego ustala zurzędu wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do świadczenia pielęgnacyjnego.

4. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, októrym mowa wust.3, realizuje zadania wzakresie dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego jako zadanie zlecone zzakresu administracji rządowej.

5. Wsprawach dotyczących dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego, wtym jego finansowania iustalania kosztów jego obsługi, stosuje się przepisy ustawy, októrej mowa wart.1, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 13. W sprawach o świadczenie pielęgnacyjne, do którego prawo powstało przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, ustalając to prawo za ten okres, stosuje się przepisy dotychczasowe. Art. 14. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art.23 ust.5 iart.33 ust.3 ustawy, októrej mowa wart.1, zachowują moc do dnia wejścia wżycie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art.23 ust.5 iart.33 ust.3 ustawy, októrej mowa wart.1, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy. Art. 15. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2013r., zwyjątkiem art.1 pkt5 lit.c, który wchodzi wżycie zdniem 1 lipca 2013r.”; 17) art.8 ustawy zdnia 26 lipca 2013r. ozmianie ustawy osystemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.983), który stanowi: „Art. 8. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 września 2013r., zwyjątkiem art.1 pkt8 lit.a, który wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2014r.”. Marszałek Sejmu: E. Kopacz

Dziennik Ustaw –6– Poz. 1456

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zdnia 18 listopada 2013r. (poz.1456)

USTAWA zdnia 28 listopada 2003r. oświadczeniach rodzinnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

1. Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania iwypłacania tych świadczeń. 2.1) Świadczenia rodzinne przysługują: 1) 2) obywatelom polskim; cudzoziemcom: a) do których stosuje się przepisy okoordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, b) jeżeli wynika to zwiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych ozabezpieczeniu społecznym, c)2) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego wzwiązku zokolicznością, októrej mowa wart.53 ust.1 pkt13 ustawy zdnia 13 czerwca 2003r. ocudzoziemcach (Dz.U. z2011r. Nr264, poz.1573, zpóźn. zm.3)), lub wzwiązku zuzyskaniem wRzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują zczłonkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.1) Świadczenia rodzinne przysługują osobom, o których mowa w ust. 2, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, wktórym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy okoordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe ozabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. Art. 2. Świadczeniami rodzinnymi są: 1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;

2)4) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne; 3) 4) zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art.22a; jednorazowa zapomoga ztytułu urodzenia się dziecka. Art. 3. Ilekroć wustawie jest mowa o: 1) dochodzie – oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób: a)5) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych wart.27, 30b, 30c i30e ustawy zdnia 26 lipca 1991r. opodatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z2012r. poz.361, zpóźn. zm.6)), pomniejszone okoszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,

1)

2) 3)

4) 5) 6)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt1 ustawy zdnia 24 maja 2007r. ozmianie ustawy oświadczeniach rodzinnych oraz ustawy opodatku rolnym (Dz.U. Nr109, poz.747), która weszła wżycie zdniem 6 lipca 2007r. Wbrzmieniu ustalonym przez art.8 ustawy zdnia 18 marca 2008r. ozmianie ustawy oudzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr70, poz.416), która weszła wżycie zdniem 29 maja 2008r. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2012r. poz.589 i769 oraz z2013r. poz.628. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt1 ustawy zdnia 7 grudnia 2012r. ozmianie ustawy oświadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.1548), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 2013r. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt1 lit.austawy zdnia 19 sierpnia 2011r. ozmianie ustawy oświadczeniach rodzinnych oraz ustawy opomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr205, poz.1212), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 2012r. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2012r. poz.362, 596, 769, 1278, 1342, 1448, 1529 i1540 oraz z2013r. poz.21, 888, 1027, 1036, 1287, 1304 i 1387.

Dziennik Ustaw –7– Poz. 1456

b) deklarowany woświadczeniu dochód zdziałalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ozryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony onależny zryczałtowany podatek dochodowy iskładki na ubezpieczenia społeczne izdrowotne, c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów opodatku dochodowym od osób fizycznych: – renty określone wprzepisach ozaopatrzeniu inwalidów wojennych iwojskowych oraz ich rodzin, – renty wypłacone osobom represjonowanym iczłonkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych wprzepisach ozaopatrzeniu inwalidów wojennych iwojskowych oraz ich rodzin, – świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone wprzepisach oświadczeniu pieniężnym iuprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym wkopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu ibatalionach budowlanych, – dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny idodatek kompensacyjny określone wprzepisach okombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych iokresu powojennego, – świadczenie pieniężne określone wprzepisach oświadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym wobozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, – emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939–1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów iniewybuchów, – renty inwalidzkie ztytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało wzwiązku zprzymusowym pobytem na robotach wIII Rzeszy Niemieckiej wlatach 1939–1945, otrzymywane zzagranicy, – zasiłki chorobowe określone wprzepisach oubezpieczeniu społecznym rolników oraz wprzepisach osystemie ubezpieczeń społecznych, – środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych ztymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, wtym również wprzypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc, – należności ze stosunku pracy lub ztytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą – wwysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych wpaństwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy zdnia 26 czerwca 1974r.

– Kodeks pracy (Dz.U. z1998r. Nr21, poz.94, zpóźn. zm.7)), – należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych ijednostek policyjnych użytych poza granicami państwa wcelu udziału wkonflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, atakże należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom ipracownikom pełniącym funkcje obserwatorów wmisjach pokojowych organizacji międzynarodowych isił wielonarodowych, – należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane wczasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej iBiura Ochrony Rządu, obliczone za okres, wktórym osoby te uzyskały dochód, –8) dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych ztytułu członkostwa wrolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone oskładki na ubezpieczenia społeczne, – alimenty na rzecz dzieci,

7)

8)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z1998r. Nr106, poz.668 iNr113, poz.717, z1999r. Nr99, poz.1152, z2000r. Nr19, poz.239, Nr43, poz.489, Nr107, poz.1127 iNr120, poz.1268, z2001r. Nr11, poz.84, Nr28, poz.301, Nr52, poz.538, Nr99, poz.1075, Nr111, poz.1194, Nr123, poz.1354, Nr128, poz.1405 iNr154, poz.1805, z2002r. Nr74, poz.676, Nr135, poz.1146, Nr196, poz.1660, Nr199, poz.1673 iNr200, poz.1679, z2003r. Nr166, poz.1608 iNr213, poz.2081, z2004r. Nr96, poz.959, Nr99, poz.1001, Nr120, poz.1252 iNr240, poz.2407, z2005r. Nr10, poz.71, Nr68, poz.610, Nr86, poz.732 iNr167, poz.1398, z2006r. Nr104, poz.708 i711, Nr133, poz.935, Nr217, poz.1587 iNr221, poz.1615, z2007r. Nr64, poz.426, Nr89, poz.589, Nr176, poz.1239, Nr181, poz.1288 iNr225, poz.1672, z2008r. Nr93, poz.586, Nr116, poz.740, Nr223, poz.1460 iNr237, poz.1654, z2009r. Nr6, poz.33, Nr56, poz.458, Nr58, poz.485, Nr98, poz.817, Nr99, poz.825, Nr115, poz.958, Nr157, poz.1241 iNr219, poz.1704, z2010r. Nr105, poz.655, Nr135, poz.912, Nr182, poz.1228, Nr224, poz.1459, Nr249, poz.1655 iNr254, poz.1700, z2011r. Nr36, poz.181, Nr63, poz.322, Nr80, poz.432, Nr144, poz.855, Nr149, poz.887 iNr232, poz.1378, z2012r. poz.908 i1110 oraz z2013r. poz.2, 675, 896 i1028. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt2 lit.atiret pierwsze ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

Dziennik Ustaw –8– Poz. 1456

–9) stypendia doktoranckie ihabilitacyjne przyznane na podstawie ustawy zdnia 14 marca 2003r. ostopniach naukowych itytule naukowym oraz ostopniach itytule wzakresie sztuki (Dz.U. Nr65, poz.595, zpóźn. zm.10)), stypendia doktoranckie określone wart.200 ustawy zdnia 27 lipca 2005r. – Prawo oszkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.11)), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy zdnia 25 czerwca 2010r. osporcie (Dz.U. Nr127, poz.857, zpóźn. zm.12)) oraz inne stypendia ocharakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom, – kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane zpełnieniem obowiązków społecznych iobywatelskich, – należności pieniężne otrzymywane ztytułu wynajmu pokoi gościnnych wbudynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich wgospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane ztytułu wyżywienia tych osób, – dodatki za tajne nauczanie określone wustawie zdnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z2006r. Nr97, poz.674, zpóźn. zm.13)), – dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej wprzepisach ospecjalnych strefach ekonomicznych, – ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone wprzepisach okomercjalizacji, restrukturyzacji iprywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, – ekwiwalenty ztytułu prawa do bezpłatnego węgla określone wprzepisach orestrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego wlatach 2003–2006, – świadczenia określone wprzepisach owykonywaniu mandatu posła isenatora, – dochody uzyskane zgospodarstwa rolnego, – dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio ozapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne iobowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, –14) renty określone wprzepisach owspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących zSekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji iGwarancji Rolnej oraz wprzepisach owspieraniu rozwoju obszarów wiejskich zudziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, – zaliczkę alimentacyjną określoną wprzepisach opostępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, –15) świadczenia pieniężne wypłacane wprzypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, –16) pomoc materialną ocharakterze socjalnym określoną wart.90c ust.2 ustawy zdnia 7 września 1991r. osystemie oświaty (Dz.U. z2004r. Nr256, poz.2572, zpóźn. zm.17)) oraz pomoc materialną określoną wart.173 ust.1 pkt1, 2 i8, art.173a, art.199 ust.1 pkt1, 2 i4 iart.199a ustawy zdnia 27 lipca 2005r. – Prawo oszkolnictwie wyższym;

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt1 lit.b tiret pierwsze ustawy, októrej mowa wodnośniku

5. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2005r. Nr164, poz.1365, z2010r. Nr96, poz.620 iNr182, poz.1228 oraz z2011r. Nr84, poz.455.

11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2012r. poz.742 i1544 oraz z2013r. poz.675, 829 i1005.

12) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2010r. Nr151, poz.1014, z2011r. Nr171, poz.1016, Nr185, poz.1092 iNr208, poz.1240 i1241, z2012r. poz.490 oraz z2013r. poz.829.

13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2006r. Nr170, poz.1218 iNr220, poz.1600, z2007r. Nr17, poz.95, Nr80, poz.542, Nr102, poz.689, Nr158, poz.1103, Nr176, poz.1238, Nr191, poz.1369 iNr247, poz.1821, z2008r. Nr145, poz.917 iNr227, poz.1505, z2009r. Nr1, poz.1, Nr56, poz.458, Nr67, poz.572, Nr97, poz.800, Nr213, poz.1650 iNr219, poz.1706, z2011r. Nr149, poz.887 iNr205, poz.1206, z2012r. poz.908 i1544 oraz z2013r. poz.675 i 1421.

14) Wbrzmieniu ustalonym przez art.43 pkt1 lit.austawy zdnia 7 marca 2007r. owspieraniu rozwoju obszarów wiejskich zudziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr64, poz.427), która weszła wżycie zdniem 11 kwietnia 2007r.

15) Dodany przez art.39 ustawy zdnia 7 września 2007r. opomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr192, poz.1378), która weszła wżycie zdniem 1 października 2008r.

16) Dodany przez art.1 pkt1 lit.b tiret drugie ustawy, októrej mowa wodnośniku 5.

17) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2004r. Nr273, poz.2703 iNr281, poz.2781, z2005r. Nr17, poz.141, Nr94, poz.788, Nr122, poz.1020, Nr131, poz.1091, Nr167, poz.1400 iNr249, poz.2104, z2006r. Nr144, poz.1043, Nr208, poz.1532 iNr227, poz.1658, z2007r. Nr42, poz.273, Nr80, poz.542, Nr115, poz.791, Nr120, poz.818, Nr180, poz.1280 iNr181, poz.1292, z2008r. Nr70, poz.416, Nr145, poz.917, Nr216, poz.1370 iNr235, poz.1618, z2009r. Nr6, poz.33, Nr31, poz.206, Nr56, poz.458, Nr157, poz.1241 iNr219, poz.1705, z2010r. Nr44, poz.250, Nr54, poz.320, Nr127, poz.857 iNr148, poz.991, z2011r. Nr106, poz.622, Nr112, poz.654, Nr139, poz.814, Nr149, poz.887 iNr205, poz.1206, z2012r. poz.941 i979 oraz z2013r. poz.87, 827, 1191, 1265 i 1317.

9) 10)

Dziennik Ustaw –9– Poz. 1456

2)18) dochodzie rodziny – oznacza to sumę dochodów członków rodziny; 2a)19) dochodzie członka rodziny – oznacza to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty wroku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, zzastrzeżeniem art.5 ust.4–4b; 3)20) dochodzie osoby uczącej się albo dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego – oznacza to przeciętny miesięczny dochód uzyskany wroku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, zzastrzeżeniem art.5 ust.4–4b; 4) dziecku – oznacza to dziecko własne, małżonka, przysposobione oraz dziecko, wsprawie którego toczy się postępowanie oprzysposobienie, lub dziecko znajdujące się pod opieką prawną;

5)21) emeryturach irentach – oznacza to emerytury irenty inwalidzkie oraz renty ztytułu niezdolności do pracy, wtym renty szkoleniowe określone wprzepisach oemeryturach irentach zFunduszu Ubezpieczeń Społecznych, oubezpieczeniu społecznym rolników, o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej iSłużby Więziennej oraz ich rodzin, ozaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ozaopatrzeniu inwalidów wojennych iwojskowych oraz ich rodzin, okombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, a także uposażenia w stanie spoczynku określone w przepisach prawa o ustroju sądów powszechnych, przepisach oprokuraturze oraz wprzepisach oSądzie Najwyższym, atakże renty szkoleniowe irenty ztytułu niezdolności do pracy określone wprzepisach oubezpieczeniu społecznym ztytułu wypadków przy pracy ichorób zawodowych, renty ztytułu niezdolności do pracy określone wprzepisach ozaopatrzeniu ztytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych wszczególnych okolicznościach, atakże renty strukturalne określone wprzepisach owspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących zSekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji iGwarancji Rolnej oraz wprzepisach owspieraniu rozwoju obszarów wiejskich zudziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; 6) gospodarstwie rolnym – oznacza to gospodarstwo rolne wrozumieniu przepisów opodatku rolnym; 7)22) instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie – oznacza to dom pomocy społecznej, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie; 8) koszyku żywnościowym – oznacza to asortyment artykułów spożywczych, określony wartościowo iilościowo wbadaniach progu wsparcia dochodowego rodzin, których spożycie jest niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka wokreślonym wieku; niepełnosprawnym dziecku – oznacza to dziecko wwieku do ukończenia

16. roku życia legitymujące się orzeczeniem oniepełnosprawności określonym wprzepisach orehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

9)

10)23) okresie zasiłkowym – oznacza to okres od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych; 11) organie właściwym – oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się oświadczenie rodzinne lub otrzymującej świadczenie rodzinne; 12) osobach pozostających na utrzymaniu – oznacza to członków rodziny utrzymujących się zpołączonych dochodów tych osób; 13)24) osobie uczącej się – oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców wzwiązku zich śmiercią lub wzwiązku zustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów zich strony; 14) opiekunie faktycznym dziecka – oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła zwnioskiem do sądu rodzinnego oprzysposobienie dziecka; 15) pełnoletniej osobie niepełnosprawnej – oznacza to osobę pełnoletnią, legitymującą się orzeczeniem oumiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, atakże osobę, która ukończyła 75 lat;

20)

21)

22)

23)

18) 19)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt1 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku

5. Dodany przez art.1 pkt1 lit.d ustawy, októrej mowa wodnośniku

5. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt1 lit.e ustawy, októrej mowa wodnośniku

5. Wbrzmieniu ustalonym przez art.43 pkt1 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku

14. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt2 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt1 lit.austawy zdnia 17 października 2008r. ozmianie ustawy oświadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr223, poz.1456), która weszła wżycie zdniem 2 stycznia 2009r.; wszedł wżycie zdniem 1 listopada 2009r.

24) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt2 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 1456

15a)25) przepisach okoordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – oznacza to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego iRady (WE) nr883/2004 zdnia 29 kwietnia 2004r. wsprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz. UE L 166 z30.04.2004, str.1, zpóźn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t.5, str.72) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego iRady (WE) NR 987/2009 zdnia 16 września 2009r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz. UE L 284 z30.10.2009, str.1); 16)26) rodzinie – oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci wwieku do ukończenia

25. roku życia, atakże dziecko, które ukończyło

25. rok życia legitymujące się orzeczeniem oznacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli wzwiązku ztą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego wzwiązku małżeńskim, atakże pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko; 16a) rodzinie wielodzietnej – oznacza to rodzinę wychowującą troje iwięcej dzieci mających prawo do zasiłku rodzinnego; 17) (utracił moc);27) 17a) osobie samotnie wychowującej dziecko – oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą wseparacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko zjego rodzicem; 18) szkole – oznacza to szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadpodstawową iponadgimnazjalną oraz szkołę artystyczną, wktórej realizowany jest obowiązek szkolny iobowiązek nauki, atakże specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci imłodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy iwychowania oraz ośrodek umożliwiający dzieciom imłodzieży upośledzonym umysłowo wstopniu głębokim realizację obowiązku szkolnego iobowiązku nauki; 19)28) szkole wyższej – oznacza to uczelnię, wrozumieniu przepisów Prawo oszkolnictwie wyższym, atakże kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych oraz kolegium pracowników służb społecznych; 20) umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – oznacza to: a) niepełnosprawność wumiarkowanym stopniu wrozumieniu przepisów orehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, b) całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów oemeryturach irentach zFunduszu Ubezpieczeń Społecznych, c) posiadanie orzeczenia ozaliczeniu do II grupy inwalidów; 21) znacznym stopniu niepełnosprawności – oznacza to: a) niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, b) całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach irentach zFunduszu Ubezpieczeń Społecznych, c) stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy wgospodarstwie rolnym ido samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów oubezpieczeniu społecznym rolników wcelu uzyskania świadczeń określonych wtych przepisach, d) posiadanie orzeczenia ozaliczeniu do Igrupy inwalidów, e)29) niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów oemeryturach irentach zFunduszu Ubezpieczeń Społecznych lub przepisów oubezpieczeniu społecznym rolników; 22) zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej – oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy opracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy odzieło albo wokresie członkostwa wrolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, atakże prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej;

Dodany przez art.1 pkt2 lit.d ustawy, októrej mowa wodnośniku 1; wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt1 lit.f ustawy, októrej mowa wodnośniku 5.

26) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 4.

27) Zdniem 31 grudnia 2005r. na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego zdnia 18 maja 2005r. sygn. akt K 16/04 (Dz.U. Nr95, poz.806).

28) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt2 lit.f ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

29) Dodana przez art.1 pkt1 lit.g ustawy, októrej mowa wodnośniku 5.

25)

Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 1456

23) utracie dochodu – oznacza to utratę dochodu spowodowaną: a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, b)30) utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, zwyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy odzieło, d)31) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, atakże emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, zwyjątkiem rent przyznanych rolnikom wzwiązku zprzekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, e) (uchylona),32) f)33) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art.14a ust.1d ustawy zdnia 2 lipca 2004r. oswobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z2013r. poz.672, zpóźn. zm.34)), g) (uchylona), h)35) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, i)35) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych wzwiązku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń; 24) uzyskaniu dochodu – oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane: a) zakończeniem urlopu wychowawczego, b)36) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, zwyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy odzieło, d)37) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, atakże emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, zwyjątkiem rent przyznanych rolnikom wzwiązku zprzekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, e) (uchylona),38) f)39) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania, g) (uchylona), h)40) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Rozdział 2 Zasiłek rodzinny idodatki do zasiłku rodzinnego Art. 4.

1. Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

2. Prawo do zasiłku rodzinnego idodatków do tego zasiłku przysługuje: 1) 2) 3)

30) 31)

rodzicom, jednemu zrodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka; opiekunowi faktycznemu dziecka; osobie uczącej się.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt1 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku

23. Wbrzmieniu ustalonym przez art.26 pkt1 lit.austawy zdnia 22 maja 2009r. onauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. Nr97, poz.800), która weszła wżycie zdniem 1 lipca 2009r.

32) Przez art.1 pkt2 lit.g ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

33) Wbrzmieniu ustalonym przez art.3 pkt1 ustawy zdnia 26 lipca 2013r. ozmianie ustawy osystemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.983), która weszła wżycie zdniem 1 września 2013r.

34) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2013r. poz.675, 983, 1036, 1238 i 1304.

35) Dodana przez art.1 pkt1 lit.h ustawy, októrej mowa wodnośniku 5.

36) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt1 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 23.

37) Wbrzmieniu ustalonym przez art.26 pkt1 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 31.

38) Przez art.1 pkt2 lit.h ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

39) Wbrzmieniu ustalonym przez art.3 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 33.

40) Dodana przez art.1 pkt1 lit.iustawy, októrej mowa wodnośniku 5.

Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 1456

Art. 5.

1. Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, októrych mowa wart.4 ust.2, jeżeli dochód rodziny wprzeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504,00 zł 41).

2. Wprzypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem oniepełnosprawności lub orzeczeniem oumiarkowanym albo oznacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny wprzeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583,00 zł 41). 3.42) Wprzypadku gdy dochód rodziny wprzeliczeniu na osobę wrodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego okwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu wokresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał wpoprzednim okresie zasiłkowym.

Wprzypadku przekroczenia dochodu wkolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje. 4.43) Wprzypadku utraty dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego wroku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub po tym roku, ustalając ich dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego. 4a.43) Wprzypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, ustalając dochód członka rodziny, osoby uczącej się lub dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, uzyskany wtym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, wktórych dochód ten został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany wdniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych. 4b.44) Wprzypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy dochód ich ustala się na podstawie dochodu członka rodziny, dochodu osoby uczącej się lub dochodu dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, powiększonego okwotę uzyskanego dochodu zmiesiąca następującego po miesiącu, wktórym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany wdniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych.

5. (uchylony).45)

6. (uchylony). 7.46) Wprzypadku gdy członek rodziny przebywa winstytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, ustalając dochód rodziny wprzeliczeniu na osobę, nie uwzględnia się osoby przebywającej wtej instytucji. 8.46) Wprzypadku ustalania dochodu zgospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny wwysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie wdrodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art.18 ustawy zdnia 15 listopada 1984r. opodatku rolnym (Dz.U. z2013r. poz.1381). 8a.47) Ustalając dochód rodziny uzyskany zgospodarstwa rolnego, do powierzchni gospodarstwa stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane wdzierżawę zwyjątkiem: 1) 2) 3) oddanej wdzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów oubezpieczeniu społecznym rolników, części lub całości znajdującego się wposiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego; gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną; gospodarstwa rolnego oddanego wdzierżawę wzwiązku zpobieraniem renty określonej wprzepisach owspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących zSekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji iGwarancji Rolnej oraz wprzepisach owspieraniu rozwoju obszarów wiejskich zudziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wysokość świadczeń rodzinnych jest ustalana na podstawie art.19 niniejszej ustawy. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt3 ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt2 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

5. Dodany przez art.1 pkt2 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku

5. Przez art.1 pkt2 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

23. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt2 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku

23. Dodany przez art.26 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 31; wszedł wżycie zdniem 23 czerwca 2009r.

43)

44)

45)

46)

47)

41) 42)

Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 1456

8b.47) Ustalając dochód rodziny uzyskany przez dzierżawcę gospodarstwa rolnego oddanego wdzierżawę na zasadach, októrych mowa wust.8a, dochód uzyskany zgospodarstwa rolnego pomniejsza się ozapłacony czynsz ztytułu dzierżawy. 8c.47) Ustalając dochód rodziny uzyskany zwydzierżawionego od Agencji Nieruchomości Rolnych gospodarstwa rolnego, dochód uzyskany zgospodarstwa rolnego pomniejsza się ozapłacony czynsz ztytułu dzierżawy. 9.46) Wprzypadku gdy rodzina lub osoba ucząca się uzyskuje dochody zgospodarstwa rolnego oraz dochody pozarolnicze, dochody te sumuje się.

10. (utracił moc).48)

11. Wprzypadku gdy prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego, ustalając dochód uwzględnia się tylko dochód dziecka. Art. 6.

1. Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, októrych mowa wart.4 ust.2 pkt1 i2, do ukończenia przez dziecko: 1) 2) 3)

18. roku życia lub nauki wszkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia

21. roku życia, albo

24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę wszkole lub wszkole wyższej ilegitymuje się orzeczeniem oumiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

1a. Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się wszkole lub wszkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia

24. roku życia.

2. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 1) 2) 3) 44,00 zł

41) na dziecko wwieku do ukończenia

5. roku życia; 56,00 zł

41) na dziecko wwieku powyżej

5. roku życia do ukończenia

18. roku życia; 65,00 zł

41) na dziecko wwieku powyżej

18. roku życia do ukończenia

24. roku życia. Art. 7. Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli: 1) dziecko lub osoba ucząca się pozostają wzwiązku małżeńskim;

2)49) dziecko zostało umieszczone winstytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo wpieczy zastępczej; 3) osoba ucząca się została umieszczona winstytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

4)50) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko; 5) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że: a) rodzice lub jedno zrodziców dziecka nie żyje, b) ojciec dziecka jest nieznany, c) powództwo oustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego zrodziców zostało oddalone, d) sąd zobowiązał jednego zrodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka inie zobowiązał drugiego zrodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka; 6)51) członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy okoordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy ozabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zdniem 30 listopada 2005r. na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego zdnia 15 listopada 2005r. sygn. akt P 3/05 (Dz.U. Nr233, poz.1994).

49) Wbrzmieniu ustalonym przez art.217 pkt1 ustawy zdnia 9 czerwca 2011r. owspieraniu rodziny isystemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr149, poz.887), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

50) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt4 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

51) Dodany przez art.1 pkt3 ustawy, októrej mowa wodnośniku 23.

48)

Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 1456

Art. 8. Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki ztytułu: 1) 2) 3) urodzenia dziecka; opieki nad dzieckiem wokresie korzystania zurlopu wychowawczego; (utracił moc);27)

3a) samotnego wychowywania dziecka; 4) (utracił moc);27)

4a) wychowywania dziecka wrodzinie wielodzietnej; 5) 6) 7) kształcenia irehabilitacji dziecka niepełnosprawnego; rozpoczęcia roku szkolnego; podjęcia przez dziecko nauki wszkole poza miejscem zamieszkania. Art. 9.

1. Dodatek ztytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka.

2. Dodatek przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka wwieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.

3. Dodatek przysługuje jednorazowo, wwysokości 1000,00 zł.

4. Wprzypadku wystąpienia oprzysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko.

5. (uchylony). 6.52) Dodatek, októrym mowa wust.1, przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. 7.53) Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. 8.53) Minister właściwy do spraw zdrowia wporozumieniu zministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określi, wdrodze rozporządzenia, formę opieki medycznej, októrej mowa wust.6, oraz wzór zaświadczenia, októrym mowa wust.7, uwzględniając odpowiednio rodzaje świadczeń zdrowotnych udzielanych kobiecie wokresie ciąży przez lekarza ipołożną oraz zakres danych niezbędnych do zapewnienia należytego udokumentowania pozostawania jej pod opieką medyczną wokresie od 10 tygodnia ciąży do porodu. 9.54) Przepisu ust.6 nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, atakże do osób, które przysposobiły dziecko. Art. 10.

1. Dodatek ztytułu opieki nad dzieckiem wokresie korzystania zurlopu wychowawczego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres: 1) 2) 3) 24 miesięcy kalendarzowych; 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu; 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem oniepełnosprawności albo oznacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodany przez art.7 pkt1 ustawy zdnia 6 grudnia 2008r. ozmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr237, poz.1654), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 2009r.

53) Dodany przez art.7 pkt1 ustawy, októrej mowa wodnośniku 52; wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt1 ustawy zdnia 5 marca 2010r. ozmianie ustawy oświadczeniach rodzinnych oraz ustawy oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr50, poz.301), która weszła wżycie zdniem 31 marca 2010r.

54) Dodany przez art.7 pkt1 ustawy, októrej mowa wodnośniku 52; wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt3 ustawy, októrej mowa wodnośniku 5.

52)

Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 1456

2. Dodatek przysługuje wwysokości 400,00 zł miesięcznie.

3. Dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień. Kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy wgórę.

4. Wprzypadku równoczesnego korzystania zurlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje jeden dodatek.

5. Dodatek nie przysługuje osobie, októrej mowa wust.1, jeżeli: 1) (uchylony);

2)55) bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała wstosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy; 3)56) podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem wokresie korzystania zurlopu wychowawczego; 4)57) dziecko zostało umieszczone wplacówce zapewniającej całodobową opiekę, wtym wspecjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, zwyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, ikorzysta wniej zcałodobowej opieki przez więcej niż 5 dni wtygodniu, oraz winnych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem; 5) wokresie urlopu wychowawczego korzysta zzasiłku macierzyńskiego.

6. Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej iEuropejskiego Obszaru Gospodarczego do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia prawa do dodatku zalicza się okres zatrudnienia na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej iEuropejskiego Obszaru Gospodarczego. Art. 11. (uchylony). Art. 11a.

1. Dodatek ztytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego zrodziców dziecka, ponieważ: 1) 2) drugi zrodziców dziecka nie żyje; ojciec dziecka jest nieznany;

3)58) powództwo oustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego zrodziców zostało oddalone.

2. Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją. Przepisy ust.1 stosuje się odpowiednio.

3. Dodatek przysługuje wwysokości 170,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci.

4. Wprzypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem oniepełnosprawności lub orzeczeniem oznacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o160,00 zł na wszystkie dzieci.

5. Wprzypadku gdy dochód rodziny nie przekracza 50% kwot, októrych mowa wart.5 ust.1 i2, kwotę dodatku zwiększa się o50,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o100,00 zł na wszystkie dzieci.

6. Wprzypadku wyboru dodatku ztytułu samotnego wychowywania dziecka iutraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, dodatek, októrym mowa wust.1, nie przysługuje na żadne dziecko wrodzinie.

7. Przepis ust.5 obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2006r.

57)

58)

55) 56)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt5 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

1. Wbrzmieniu ustalonym przez art.7 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku

52. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt3 ustawy, októrej mowa wodnośniku

4. Dodany przez art.1 pkt6 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

Dziennik Ustaw Art. 12. (utracił moc).27) Art. 12a.

1. Dodatek ztytułu wychowywania dziecka wrodzinie wielodzietnej przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

2. Dodatek przysługuje wwysokości 50,00 zł miesięcznie na trzecie ina następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego. Art. 13.

1. Dodatek ztytułu kształcenia irehabilitacji dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, atakże osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych zrehabilitacją lub kształceniem dziecka wwieku: 1) 2) do ukończenia

16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem oniepełnosprawności; powyżej

16. roku życia do ukończenia

24. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem oumiarkowanym albo oznacznym stopniu niepełnosprawności.

2. Dodatek przysługuje miesięcznie wwysokości: 1) 2) 50,00 zł

41) na dziecko wwieku do ukończenia

5. roku życia; 70,00 zł

41) na dziecko wwieku powyżej

5. roku życia do ukończenia

24. roku życia. – 16 – Poz. 1456

Art. 14.

1. Dodatek ztytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, atakże osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych zrozpoczęciem wszkole nowego roku szkolnego.

1a.59) Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne. 2.60) Dodatek przysługuje raz wroku, wzwiązku zrozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego, wwysokości 100,00 zł na dziecko. 3.61) Wniosek owypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, wktórym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne. 4.62) Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania. Art. 15.

1. Dodatek ztytułu podjęcia przez dziecko nauki wszkole poza miejscem zamieszkania przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się: 1) wzwiązku zzamieszkiwaniem wmiejscowości, wktórej znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, wktórej realizowany jest obowiązek szkolny iobowiązek nauki, atakże szkoły podstawowej lub gimnazjum wprzypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem oniepełnosprawności lub ostopniu niepełnosprawności – wwysokości 80 zł

41) miesięcznie na dziecko albo wzwiązku zdojazdem zmiejsca zamieszkania do miejscowości, wktórej znajduje się siedziba szkoły, wprzypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, atakże szkoły artystycznej, wktórej realizowany jest obowiązek szkolny iobowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej – w wysokości 40 zł

41) miesięcznie na dziecko.

2)

2. Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy wroku wokresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego. Art. 15a. Rada gminy w drodze uchwały może podnieść kwoty dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa wart.9–15. Podwyższenie kwot dodatków finansowane jest ze środków własnych gminy.

Dodany przez art.1 pkt1 ustawy zdnia 16 listopada 2006r. ozmianie ustawy oświadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr222, poz.1630), która weszła wżycie zdniem 20 grudnia 2006r., zmocą od dnia 1 września 2006r.

60) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 59.

61) Dodany przez art.1 pkt7 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1; wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt5 ustawy, októrej mowa wodnośniku 23; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2009r.

62) Dodany przez art.1 pkt7 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

59)

Dziennik Ustaw – 17 – Rozdział 2a Jednorazowa zapomoga ztytułu urodzenia się dziecka Art. 15b.

1. Ztytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę wwysokości 1000 zł na jedno dziecko. 2.63) Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny wprzeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł. Przepisy art.5 ust.4–4b, 7–9 i11 stosuje się odpowiednio. 3.64) Wniosek owypłatę jednorazowej zapomogi składa się wterminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, awprzypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – wterminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko

18. roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania. 4.65) Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie ztytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy okoordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy ozabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 5.66) Zapomoga, októrej mowa wust.1, przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. 6.67) Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Przepisy wydane na podstawie art.9 ust.8 stosuje się odpowiednio. 7.68) Przepisu ust.5 nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, atakże do osób, które przysposobiły dziecko. Art. 15c. (uchylony).69) Rozdział 3 Świadczenia opiekuńcze Art. 16. 1.70) Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się wcelu częściowego pokrycia wydatków wynikających zkonieczności zapewnienia opieki ipomocy innej osoby wzwiązku zniezdolnością do samodzielnej egzystencji.

2. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: 1) 2) 3) niepełnosprawnemu dziecku; osobie niepełnosprawnej wwieku powyżej

16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem oznacznym stopniu niepełnosprawności; osobie, która ukończyła 75 lat. Poz. 1456

3. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej wwieku powyżej

16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia

21. roku życia.

4. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje wwysokości 144,00 zł

41) miesięcznie.

Wbrzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt1 ustawy z dnia 12 października 2012r. ozmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. poz.1255), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 2013r.

64) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt6 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 23.

65) Dodany przez art.1 pkt6 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 23; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2009r.

66) Dodany przez art.7 pkt3 ustawy, októrej mowa wodnośniku 52.

67) Dodany przez art.7 pkt3 ustawy, októrej mowa wodnośniku 52; wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt2 ustawy wymienionej jako druga wodnośniku 53.

68) Dodany przez art.7 pkt3 ustawy, októrej mowa wodnośniku 52; wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt4 ustawy, októrej mowa wodnośniku 5.

69) Przez art.1 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 63.

70) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt7 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 23; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2009r.

63)

Dziennik Ustaw – 18 – Poz. 1456

5.71) Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie umieszczonej winstytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. 5a.72) Osobom, októrych mowa wust.2 i3, zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje, jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych zpielęgnacją tych osób, chyba że przepisy okoordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy ozabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

6. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego. Art. 16a.73)

1. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 1439) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełno prawności albo orzes czeniem o niepełno prawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej s osoby wzwiązku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka wprocesie jego leczenia, rehabilitacji iedukacji.

2. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki wprzeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty, októrej mowa wart.5 ust.2. Przepisy art.5 ust.4–9 stosuje się odpowiednio.

3. Wprzypadku gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki wprzeliczeniu na osobę przekracza kwotę uprawniającą daną osobę do specjalnego zasiłku opiekuńczego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu wokresie, na który jest ustalany, specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał wpoprzednim okresie zasiłkowym. Wprzypadku przekroczenia dochodu wkolejnym roku kalendarzowym specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje.

4. Za dochód rodziny osoby wymagającej opieki, októrym mowa wust.2, uważa się dochód następujących członków rodziny: 1) wprzypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia: a) osoby wymagającej opieki, b) rodziców osoby wymagającej opieki, c) małżonka rodzica osoby wymagającej opieki, d) osoby, zktórą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko, e) pozostających na utrzymaniu osób, októrych mowa wlit.a–d, dzieci wwieku do ukończenia

25. roku życia – ztym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozod stającego wzwiązku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posia ającego własne dziecko, atakże rodzica osoby wymagającej opieki zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwier zonym przez sąd do alimentów d na jej rzecz; 2) wprzypadku gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia: a) osoby wymagającej opieki, b) małżonka osoby wymagającej opieki, c) osoby, zktórą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko, d) pozostających na utrzymaniu osób, októrych mowa wlit.a–c, dzieci wwieku do ukończenia

25. roku życia – ztym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego wzwiązku małżeńskim, atakże pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

5. Wprzypadku gdy prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na osobę znajdującą się pod opieką opiekuna prawnego lub umieszczoną wrodzinie zastępczej spokrewnionej wrozumieniu ustawy zdnia 9 czerwca 2011r. owspieraniu rodziny isystemie pieczy zastępczej (Dz.U. z2013r. poz.135, ze zm.74)), uwzględnia się dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz dochód osoby wymagającej opieki.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt7 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 23; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2009r. Dodany przez art.1 pkt7 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 23; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2009r.; wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt5 ustawy, októrej mowa wodnośniku 5.

73) Dodany przez art.1 pkt4 ustawy, októrej mowa wodnośniku 4.

74) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2012r. poz.1519 oraz z2013r. poz.154 i 866.

71) 72)

Dziennik Ustaw – 19 – Poz. 1456

6. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje wwysokości 520,00 zł miesięcznie.

7. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się wwysokości 1/30 specjalnego zasiłku opiekuńczego za każdy dzień. Należną kwotę zasiłku zaokrągla się do 10 groszy wgórę.

8. Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli: 1) osoba sprawująca opiekę: a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej ztytułu śmierci małżonka przyznanej wprzypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej iinnego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, b) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu irentowym zinnych tytułów, c) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego, d) legitymuje się orzeczeniem oznacznym stopniu niepełnosprawności; 2) osoba wymagająca opieki została umieszczona wrodzinie zastępczej, zwyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, wrodzinnym domu dziecka albo, wzwiązku zkoniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, wplacówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, ikorzysta wniej zcałodobowej opieki przez więcej niż 5 dni wtygodniu; na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury; członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa wart.10, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego; na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, októrym mowa wart.10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego; na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych zopieką, chyba że przepisy okoordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy ozabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. Art. 17. 1.75) Świadczenie pielęgnacyjne ztytułu rezygnacji zzatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje: 1) 2) 3) 4) matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną wrozumieniu ustawy zdnia 9 czerwca 2011r. owspieraniu rodziny isystemie pieczy zastępczej, innym osobom, na których zgodnie zprzepisami ustawy zdnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny iopiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, zwyjątkiem osób oznacznym stopniu niepełnosprawności

3) 4) 5) 6)

– jeżeli nie podejmują lub rezygnują zzatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wcelu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełno prawności łącznie ze s wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby wzwiązku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka wprocesie jego leczenia, rehabilitacji iedukacji. 1a.76) Osobom, októrych mowa wust.1 pkt4, innym niż spokrewnione wpierwszym stopniu zosobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, wprzypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki: 1) 2) 3)

75) 76)

rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem oznacznym stopniu niepełnosprawności; nie ma innych osób spokrewnionych wpierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem oznacznym stopniu niepełnosprawności; nie ma osób, októrych mowa wust.1 pkt2 i3, lub legitymują się orzeczeniem oznacznym stopniu niepełnosprawności.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt5 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

4. Dodany przez art.13 pkt1 lit.b ustawy zdnia 19 listopada 2009r. ozmianie niektórych ustaw związanych zrealizacją wydatków budżetowych (Dz.U. Nr219, poz.1706), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 2010r.; wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt5 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 4.

Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 1456

1b.77) Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała: 1) 2) nie później niż do ukończenia

18. roku życia lub wtrakcie nauki wszkole lub wszkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia

25. roku życia.

2. (uchylony).78) 2a. (uchylony).79) 2b. (uchylony).79) 2c. (uchylony).79) 2d. (uchylony).79) 3.80) Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje wwysokości 620,00 zł miesięcznie.

4. Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się wwysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień. Należną kwotę świadczenia zaokrągla się do 10 groszy wgórę. 5.81) Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli: 1) osoba sprawująca opiekę: a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej ztytułu śmierci małżonka przyznanej wprzypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przed merytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, e b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego; 2) osoba wymagająca opieki: a) pozostaje wzwiązku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem oznacznym stopniu niepełnosprawności, b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, wtym wspecjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, zwyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, ikorzysta wniej zcałodobowej opieki przez więcej niż 5 dni wtygodniu; 3) 4) 5) 6) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury; członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa wart.10, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego; na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, októrym mowa wart.10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego; na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych zopieką, chyba że przepisy okoordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy ozabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Art. 17a.82) W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej przekazał organowi właściwemu informację, że osoba uprawniona lub jej przedstawiciel marnotrawią wypłacane jej świadczenia rodzinne lub wydatkują je niezgodnie zprzeznaczeniem, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenia rodzinne wcałości lub wczęści wformie rzeczowej.

Dodany przez art.1 pkt5 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku

4. Przez art.13 pkt1 lit.c ustawy wymienionej jako pierwsza wodnośniku 76.

79) Dodany przez art.1 pkt8 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 23; uchylony przez art.13 pkt1 lit.c ustawy wymienionej jako pierwsza wodnośniku 76.

80) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt5 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 4; wszedł wżycie zdniem 1 lipca 2013r.

81) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt5 lit.d ustawy, októrej mowa wodnośniku 4.

82) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt10 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

77) 78)

Dziennik Ustaw – 21 – Rozdział 4 Zasady weryfikacji świadczeń rodzinnych Art. 18. 1.83) Kwoty, októrych mowa wart.5 ust.1 i2 oraz wart.15b ust.2, oraz wysokości świadczeń rodzinnych podlegają weryfikacji co 3 lata, zuwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin.

2. Próg wsparcia dochodowego rodzin bada iprzedstawia Instytut Pracy iSpraw Socjalnych.

3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, wdrodze rozporządzenia, sposób ustalania progu wsparcia dochodowego rodzin, wtym grupy wydatków iich zakres, źródła danych, okres, zjakiego przyjmuje się wysokość cen towarów iusług, uwzględniając poziom wydatków gospodarstw domowych zII kwintyla rozkładu dochodów. Art. 19.

1. Wroku, wktórym przeprowadza się weryfikację, októrej mowa wart.18 ust.1, Rada Ministrów, do dnia 15maja, przedstawia Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych: 1)84) propozycje wysokości kwot, októrych mowa wart.5 ust.1 i2 oraz wart.15b ust.2; 2) 3) 4) 5) propozycje wysokości świadczeń rodzinnych; wyniki badań progu wsparcia dochodowego rodzin; informację orealizacji świadczeń rodzinnych za okres od poprzedniej weryfikacji, wtym liczbę osób otrzymujących świadczenia rodzinne oraz wydatki na ten cel wposzczególnych latach; informację osytuacji dochodowej rodzin posiadających dzieci na utrzymaniu. Poz. 1456

2.85) Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych, po otrzymaniu propozycji iinformacji Rady Ministrów, uzgadnia wysokość kwot, októrych mowa wart.5 ust.

1 i2 oraz wart.15b ust.2, oraz wysokość świadczeń rodzinnych, wterminie do dnia 15 czerwca danego roku kalendarzowego. 3.86) Wysokość zasiłku rodzinnego od dnia 1 listopada 2009r. nie może być niższa niż 40% wartości koszyka żywnościowego dla danej grupy wieku ustalonej wbadaniach progu wsparcia dochodowego rodzin. 4.87) W przypadku gdy Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych nie uzgodni w terminie, o którym mowa wust.2, wysokości kwot, októrych mowa wart.5 ust.1 i2 oraz wart.15b ust.2, oraz wysokości świadczeń rodzinnych, Rada Ministrów ustala kwoty, októrych mowa wart.5 ust.1 i2 oraz wart.15b ust.2, oraz wysokość świadczeń rodzinnych, wdrodze rozporządzenia, wterminie do dnia 15 sierpnia danego roku, na poziomie nie niższym niż wynika to zpropozycji, októrych mowa wust.1 pkt1 i2. 5.87) Wysokość kwot, októrych mowa wart.5 ust.1 i2 oraz wart.15b ust.2, oraz wysokość świadczeń rodzinnych ogłasza się wDzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wdrodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, wterminie do dnia 15 sierpnia roku, wktórym przeprowadza się weryfikację. Rozdział 5 Podmioty realizujące zadania wzakresie świadczeń rodzinnych Art. 20.

1. Organ właściwy realizuje zadania wzakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone zzakresu administracji rządowej.

2. Postępowanie wsprawie świadczeń rodzinnych prowadzi organ właściwy. 3.88) Organ właściwy może upoważnić, w formie pisemnej, swojego zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, atakże inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy do prowadzenia postępowania wsprawach, októrych mowa wust.2, atakże do wydawania wtych sprawach decyzji.

85)

86)

87)

88)

83) 84)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt3 ustawy, októrej mowa wodnośniku

63. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt4 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

63. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt4 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku

63. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt10 ustawy, októrej mowa wodnośniku

23. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt4 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku

63. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt11 ustawy, októrej mowa wodnośniku 23.

Dziennik Ustaw – 22 – Poz. 1456

4. Wprzypadku upoważnienia kierownika ośrodka pomocy społecznej, wośrodku tym tworzy się komórkę organizacyjną do realizacji świadczeń rodzinnych. Realizacja świadczeń rodzinnych nie może powodować nieprawidłowości wwykonywaniu zadań pomocy społecznej, atakże nie może naruszać norm zatrudnienia pracowników socjalnych określonych wprzepisach opomocy społecznej. Art. 21.

1. Samorząd województwa realizuje zadania wzakresie świadczeń rodzinnych jako zadania zlecone zzakresu administracji rządowej. Do zadań tych należy: 1) pełnienie funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wprzypadku przemieszczania się osób wgranicach Unii Europejskiej iEuropejskiego Obszaru Gospodarczego; wydawanie decyzji wsprawach świadczeń rodzinnych realizowanych wzwiązku zkoordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.

2)

2. Marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się oświadczenia rodzinne może, w formie pisemnej, upoważnić dyrektora, jego zastępcę lub innego pracownika regionalnego ośrodka polityki społecznej albo innego pracownika urzędu marszałkowskiego do załatwiania wjego imieniu spraw dotyczących realizacji świadczeń rodzinnych wramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego iwydawania wtych sprawach decyzji.

3. Świadczenia rodzinne przyznane decyzją wydaną przez marszałka województwa wypłaca organ właściwy. Art. 22. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego jest władzą właściwą oraz instytucją łącznikową wzakresie świadczeń rodzinnych wzwiązku zudziałem Rzeczypospolitej Polskiej wkoordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Art. 22a.

1. Rada gminy wdrodze uchwały może przyznać zamieszkałym na terenie jej działania osobom jednorazową zapomogę ztytułu urodzenia ich dziecka.

2. Do zapomogi, októrej mowa wust.1, nie stosuje się przepisów rozdziałów 4, 6 i7.

3. Szczegółowe zasady udzielania zapomogi określa uchwała rady gminy.

4. Wzwiązku zurodzeniem się jednego dziecka może być przyznana tylko jedna zapomoga.

5. Wypłaty zapomóg finansowane są ze środków własnych gminy. Rozdział 6 Postępowanie wsprawach przyznawania iwypłacania świadczeń rodzinnych Art. 23. 1.89) Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek małżonków, jednego zmałżonków, rodziców, jednego zrodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej, atakże osób, na których, zgodnie zprzepisami ustawy zdnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny iopiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjny.

2. Wniosek składa się wurzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby, októrej mowa wust.1.

3. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące: 1)90) osoby występującej o przyznanie świadczeń rodzinnych, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, awrazie gdy nie nadano numeru PESEL – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość; 2) dzieci pozostających na utrzymaniu osoby, októrej mowa wust.1, wtym: imię, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, stan cywilny.

89) 90)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt7 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

5. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt6 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 4.

Dziennik Ustaw

4. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio: 1)91) zaświadczenia odochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach określonych wart.27, 30b, 30c i30e ustawy zdnia 26 lipca 1991r. opodatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierające informacje owysokości: a) dochodu, b) składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu, c) należnego podatku; 2)92) zaświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów; 3) oświadczenie odeklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom ozryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające wszczególności informacje o: a) wysokości dochodu, b) wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne, c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne, d) wysokości iformie opłacanego podatku dochodowego, e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek ipodatku; 4) inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, wtym: a) dokument stwierdzający wiek dziecka, b) orzeczenie oniepełnosprawności lub ostopniu niepełnosprawności, c)93) prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego oprowadzonym postępowaniu sądowym wsprawie oprzysposobienie dziecka, d) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, e) orzeczenie sądu rodzinnego oustaleniu opiekuna prawnego dziecka, f) zaświadczenie ouczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej, g) zaświadczenie zurzędu pracy obraku propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej dla osoby ubiegającej się ododatek, októrym mowa wart.11, h) zaświadczenie pracodawcy oterminie urlopu wychowawczego iokresie, na jaki został udzielony, oraz ookresach zatrudnienia, i)94) zaświadczenie lub oświadczenie owysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne. 4a.95) Wprzypadku gdy wstosunku do osoby ubiegającej się oświadczenia rodzinne wystąpią wątpliwości dotyczące okoliczności, októrych mowa wart.3 pkt17a, organ właściwy może przeprowadzić wywiad. 4aa.96) Jeżeli wstosunku do osoby ubiegającej się oświadczenie pielęgnacyjne lub osoby pobierającej to świadczenie wystąpią wątpliwości dotyczące okoliczności, októrych mowa wart.17, organ właściwy może zwrócić się do kierownika ośrodka pomocy społecznej oprzeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, októrym mowa wustawie zdnia 12marca 2004r. opomocy społecznej (Dz.U. z2013r. poz.182, ze zm.97)), wcelu weryfikacji okoliczności, októrych mowa wart.17. 4b.98) Wprzypadkach, októrych mowa wust.4a i4aa, organ właściwy może wystąpić do ośrodka pomocy społecznej oudzielenie informacji ookolicznościach, októrych mowa wart.3 pkt17a lub art.17, jeżeli okoliczności te zostały ustalone wrodzinnym wywiadzie środowiskowym przeprowadzonym nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem otrzymania przez ośrodek pomocy społecznej wniosku oudzielenie informacji.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt7 lit.b tiret pierwsze ustawy, októrej mowa wodnośniku

5. Wbrzmieniu ustalonym przez art.52 pkt1 ustawy zdnia 25 marca 2011r. oograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli iprzedsiębiorców (Dz.U. Nr106, poz.622), która weszła wżycie zdniem 1 lipca 2011r.

93) Wbrzmieniu ustalonym przez art.217 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 49.

94) Dodana przez art.1 pkt7 lit.b tiret drugie ustawy, októrej mowa wodnośniku 5.

95) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt11 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

96) Dodany przez art.13 pkt2 lit.austawy wymienionej jako pierwsza wodnośniku 76; wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt6 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 4.

97) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2012r. poz.1544 i1548 oraz z2013r. poz.509.

98) Wbrzmieniu ustalonym przez art.13 pkt2 lit.b ustawy wymienionej jako pierwsza wodnośniku 76.

91) 92)

– 23 –

Poz. 1456

Dziennik Ustaw – 24 – Poz. 1456

4c.99) Przepis ust.4b stosuje się odpowiednio wprzypadku, gdy organ właściwy upoważnił do prowadzenia postępowania wsprawie świadczeń rodzinnych kierownika ośrodka pomocy społecznej lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy, lub inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej, lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy. 4d.100) Wprzypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku oświadczenia rodzinne należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość. 4e.101) Ustalając prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, organ właściwy zwraca się do kierownika ośrodka pomocy społecznej oprzeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, októrym mowa wustawie zdnia 12 marca 2004r. opomocy społecznej, wcelu weryfikacji okoliczności dotyczących spełniania warunków, októrych mowa wart.16a. 4f.101) Aktualizację wywiadu, októrym mowa wust.4e, przeprowadza się po upływie 6 miesięcy, jeżeli do końca okresu, na który ustalone zostało prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, pozostało więcej niż 3 miesiące, oraz wkażdej sytuacji, gdy zaistnieją wątpliwości co do spełniania warunków, októrych mowa wart.16a. 4g.101) Przepisy ust.4e i4f stosuje się odpowiednio, wprzypadku gdy organ właściwy upoważnił do prowadzenia postępowania wsprawie świadczeń rodzinnych kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, lub inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej, lub innej jednostki organizacyjnej gminy. 5.102) Minister właściwy do spraw rodziny określi, wdrodze rozporządzenia, sposób itryb postępowania wsprawach oprzyznanie świadczeń rodzinnych oraz wzory: 1) 2) 3) wniosków oustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, zaświadczenia zurzędu skarbowego, októrym mowa wust.4 pkt1, oświadczeń odochodach rodziny, wtym oświadczeń osób rozliczających się na podstawie przepisów ozryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, oraz innych oświadczeń idowodów niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, kwestionariusza wywiadu, októrym mowa wust.4a

4)

– kierując się koniecznością ujednolicenia procedur oraz zapewnienia stosownej dokumentacji niezbędnej do sprawnej realizacji świadczeń rodzinnych. 5a.103) Ilekroć wpostępowaniach wsprawach oprzyznanie świadczeń rodzinnych wymagane jest potwierdzenie następujących okoliczności: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) uczęszczanie dziecka do szkoły lub szkoły wyższej, wysokość dochodu rodziny lub członków rodziny uzyskanego przez rodzinę lub członków rodziny wroku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, wtym dochodów, októrych mowa wust.4 pkt1 i2, wielkość gospodarstwa rolnego, wysokość opłaty za pobyt członka rodziny winstytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, termin iokres, na jaki został udzielony przez pracodawcę urlop wychowawczy oraz okresy zatrudnienia, zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych, niekorzystanie zcałodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym wspecjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, brak propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

– osoba ubiegająca się oprzyznanie świadczenia rodzinnego może przedłożyć stosowne zaświadczenie albo oświadczenie. 5b.103) Wprzypadku złożenia oświadczenia potwierdzającego okoliczności, októrych mowa wust.5a pkt4, dołącza się dowód wniesionej opłaty, awprzypadku, októrym mowa wust.5a pkt6, dołączana jest również kopia imiennego raportu miesięcznego osoby ubezpieczonej potwierdzająca odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt7 lit.d ustawy, októrej mowa wodnośniku

5. Dodany przez art.1 pkt7 lit.e ustawy, októrej mowa wodnośniku 5.

101) Dodany przez art.1 pkt6 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 4.

102) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt6 lit.d ustawy, októrej mowa wodnośniku 4.

103) Dodany przez art.52 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 92.

99) 100)

Dziennik Ustaw – 25 – Poz. 1456

5c.103) Oświadczenia, októrych mowa wust.5a, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia wnim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu oodpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, wporozumieniu zministrem właściwym do spraw informatyzacji, określi, wdrodze rozporządzenia: 1) opis systemów teleinformatycznych stosowanych wurzędach administracji publicznej realizujących zadania wzakresie świadczeń rodzinnych, zawierający strukturę systemu, wymaganą minimalną funkcjonalność systemu oraz zakres komunikacji między elementami struktury systemu, wtym zestawienie struktur dokumentów elektronicznych, formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych iszyfrujących, októrych mowa wart.13 ust.2 pkt2 lit.austawy zdnia 17 lutego 2005r. oinformatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z2013r. poz.235), wymagania standaryzujące wzakresie bezpieczeństwa, wydajności irozwoju systemu, sposób postępowania wzakresie stwierdzania zgodności oprogramowania zopisem systemu

2) 3)

– mając na uwadze zapewnienie spójności systemów teleinformatycznych stosowanych wurzędach administracji publicznej do realizacji zadań wzakresie świadczeń rodzinnych, wszczególności wzakresie jednorodności zakresu irodzaju danych, która umożliwi ich scalanie wzbiór centralny, atakże zachowanie zgodności zminimalnymi wymogami isposobem stwierdzania zgodności oprogramowania, określonymi na podstawie ustawy zdnia 17 lutego 2005r. oinformatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

7. Urzędy administracji publicznej do realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych używają oprogramowania, które jest zgodne z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w przepisach wydanych na podstawie ust. 6, i z jego zastosowaniem sporządzają sprawozdawczość, którą przekazują wojewodzie. 8.104) Minister właściwy do spraw rodziny jest obowiązany utworzyć rejestr centralny obejmujący następujące informacje gromadzone na podstawie przepisów ustawy przez organy właściwe isamorządy województw podczas realizacji zadań wzakresie świadczeń rodzinnych: 1) dane dotyczące osób pobierających świadczenia rodzinne: a) imię inazwisko, b) datę urodzenia, c) adres zamieszkania lub pobytu, d) miejsce zamieszkania lub pobytu, e) numer ewidencyjny PESEL, f) numer dokumentu potwierdzającego tożsamość wprzypadku osób, które nie posiadają numeru PESEL, g) stan cywilny, h) obywatelstwo, i) j) l) stopień pokrewieństwa zczłonkami rodziny, rodzaj szkoły, do której uczęszcza dziecko, na które jest pobierane świadczenie rodzinne, lub osoba ucząca się, liczbę, rodzaj iwysokość wypłaconych świadczeń,

k) stan zdrowia, m) płeć, n) dochody; 2)

104)

wartości udzielonych świadczeń.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt6 lit.e ustawy, októrej mowa wodnośniku 4.

Dziennik Ustaw – 26 – Poz. 1456

9.105) Informacje, októrych mowa wust.8, mogą być przetwarzane przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego na zasadach określonych wprzepisach ustawy zdnia 29 sierpnia 1997r. oochronie danych osobowych (Dz.U. z2002r. Nr101, poz.926, zpóźn. zm.106)). Organy właściwe isamorządy województw przekazują dane do rejestru centralnego, wykorzystując oprogramowanie, októrym mowa wust.7. Art. 23a.107)

1. Wprzypadku gdy członek rodziny osoby uprawnionej do świadczeń rodzinnych przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz zdokumentami do marszałka województwa.

2. Wprzypadku wyjazdu członka rodziny do państwa, októrym mowa wust.1, po wydaniu przez organ właściwy decyzji przyznającej świadczenia rodzinne, organ właściwy występuje do marszałka województwa oustalenie, czy wsprawie mają zastosowanie przepisy okoordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 2a.108) Przepisów ust.1 i2 nie stosuje się wprzypadku wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego zpodjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Wprzypadkach, októrych mowa wust.1 i2, marszałek województwa ustala, czy wprzekazanej sprawie mają zastosowanie przepisy okoordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

4. Wprzypadku gdy marszałek województwa wsytuacji, októrej mowa wust.1, ustali, że mają zastosowanie przepisy okoordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wydaje decyzję zgodnie zart.21. 5.109) Wprzypadku gdy marszałek województwa, wsytuacji, októrej mowa wust.2, ustali, że mają zastosowanie przepisy okoordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy uchyla decyzję przyznającą świadczenia rodzinne od dnia, wktórym osoba podlega ustawodawstwu państwa, októrym mowa wust.1, wzakresie świadczeń rodzinnych wzwiązku ze stosowaniem przepisów okoordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 6.109) Wprzypadku, októrym mowa wust.5, marszałek województwa wydaje decyzję wsprawie świadczeń rodzinnych zgodnie zart.21 od dnia, wktórym osoba podlega ustawodawstwu państwa, októrym mowa wust.1, wzakresie świadczeń rodzinnych wzwiązku ze stosowaniem przepisów okoordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

7. Wprzypadku gdy marszałek województwa ustali, że wsprawie nie mają zastosowania przepisy okoordynacji systemów zabezpieczenia społecznego: 1) 2) przekazuje sprawę organowi właściwemu wcelu ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych – wprzypadku, októrym mowa wust.1; informuje otym fakcie organ właściwy – wprzypadku, októrym mowa wust.2.

8. Organ właściwy wprzypadku, októrym mowa wust.7 pkt1, ustala prawo do świadczeń rodzinnych od miesiąca złożenia wniosku, októrym mowa wust.1. 9.110) Marszałek województwa ustala i dochodzi zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w sprawach, wktórych mają zastosowanie przepisy okoordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Przepis art.30 stosuje się odpowiednio. 10.110) Wprzypadku zwrotu przez instytucję państwa, októrym mowa wust.1, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zgodnie zprzepisami okoordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, marszałek województwa może umorzyć pozostałą kwotę nienależnie pobranych świadczeń łącznie zustawowymi odsetkami wcałości lub wczęści, wszczególności jeśli pozostała kwota wynika zróżnicy kursowej. Art. 24. 1.111) Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, zwyjątkiem świadczeń, októrych mowa wart.9, art.14–16 iart.17.

Dodany przez art.1 pkt6 lit.f ustawy, októrej mowa wodnośniku

4. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2002r. Nr153, poz.1271, z2004r. Nr25, poz.219 iNr33, poz.285, z2006r. Nr104, poz.708 i711, z2007r. Nr165, poz.1170 iNr176, poz.1238, z2010r. Nr41, poz.233, Nr182, poz.1228 iNr229, poz.1497 oraz z2011r. Nr230, poz.1371.

107) Dodany przez art.1 pkt12 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

108) Dodany przez art.1 pkt12 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 23.

109) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt12 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 23.

110) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt12 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 23.

111) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt7 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 4.

105) 106)

Dziennik Ustaw – 27 – Poz. 1456

2.112) Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego. 2a.113) Jeżeli wokresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia oniepełnosprawności lub orzeczenia ostopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek oustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, wktórym złożono wniosek oustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. 3.114) Wprzypadku ustalania prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności osoby, prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, chyba że orzeczenie oniepełnosprawności lub orzeczenie ostopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. Wtym przypadku prawo do świadczeń rodzinnych ustala się do ostatniego dnia miesiąca, wktórym upływa termin ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca okresu zasiłkowego. 3a. (uchylony).115) 3b. (uchylony).116) 4.117) Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie oniepełnosprawności lub orzeczenie ostopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. Wprzypadku wydania orzeczenia oniepełnosprawności lub orzeczenia ostopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, wktórym upływa termin ważności orzeczenia.

5. Zasiłek rodzinny przysługuje za wrzesień, jeżeli dziecko lub osoba ucząca się legitymujące się orzeczeniem oumiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności po ukończeniu nauki wszkole zostały przyjęte, wtym samym roku kalendarzowym, do szkoły wyższej. 6.118) Wrazie utraty dochodu prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, wktórym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku. 7.118) Wprzypadku gdy uzyskanie dochodu powoduje utratę prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia nie przysługują od miesiąca następującego po pierwszym miesiącu od miesiąca, wktórym dochód został uzyskany. Art. 24a.119)

1. Wprzypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot realizujący świadczenia wzywa pisemnie osobę ubiegającą się oświadczenia do poprawienia lub uzupełnienia wniosku wterminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

2. Wprzypadku gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczenia przyjmuje wniosek iwyznacza termin nie krótszy niż 14 dni inie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

3. Wprzypadku gdy przyczyną niedostarczenia wymaganego dokumentu przez osobę składającą wniosek jest niewydanie dokumentu przez właściwą instytucję wustawowo określonym, wodrębnych przepisach, terminie oraz osoba może to udokumentować, świadczenia przysługują począwszy od miesiąca, wktórym wniosek został złożony. Art. 25.

1. Wprzypadku wystąpienia zmian wliczbie członków rodziny, uzyskania dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych osoba, októrej mowa wart.23 ust.1, jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia otym organu wypłacającego świadczenia rodzinne.

Utracił moc zdniem 30 października 2007r. wzakresie, wjakim stanowi, że wwypadku wniosku oprzyznanie zasiłku pielęgnacyjnego osobie niepełnosprawnej wwieku powyżej 16 lat, legitymującej się orzeczeniem oznacznym stopniu niepełnosprawności uzyskanym wwyniku rozpoznania przez wojewódzki zespół do spraw orzekania oniepełnosprawności jej odwołania od orzeczenia powiatowego zespołu do spraw orzekania oniepełnosprawności, prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, wktórym wpłynął wniosek, na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego zdnia 23 października 2007r. sygn. akt P 28/07 (Dz.U. Nr200, poz.1446).

113) Dodany przez art.1 pkt13 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 23; wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt7 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 4.

114) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt13 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

115) Przez art.1 pkt7 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 4.

116) Przez art.1 pkt13 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 23.

117) Wbrzmieniu ustalonym przez art.13 pkt3 lit.c ustawy wymienionej jako pierwsza wodnośniku 76.

118) Dodany przez art.1 pkt8 ustawy, októrej mowa wodnośniku 5.

119) Dodany przez art.1 pkt14 ustawy, októrej mowa wodnośniku 23.

112)

Dziennik Ustaw – 28 – Poz. 1456

2. Wprzypadku gdy wokresie zasiłkowym dziecko osiągnęło wiek powodujący przejście do następnej grupy wiekowej, zasiłek rodzinny wypłaca się wwysokości odpowiadającej nowej grupie wiekowej dziecka, od miesiąca następującego po miesiącu, wktórym nastąpiła ta zmiana.

3. Osoby otrzymujące świadczenia rodzinne, instytucje publiczne iorganizacje pozarządowe są obowiązane do udzielania, na żądanie organu właściwego, wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych. Art. 25a. (uchylony). Art. 26.

1. Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne.

2. Wprzypadku złożenia wniosku wsprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu miesiąca, świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek. 2a.120) Wnioski wsprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 września. 3.121) W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz zdokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. 4.121) W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz zdokumentami wokresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

5. Wniosek ododatek, októrym mowa wart.9, składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. 6.122) Podmiot realizujący świadczenia rodzinne jest obowiązany poinformować osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne oterminach składania wniosków, októrych mowa wust.3 i4 oraz wart.24. Art. 27.

1. Wprzypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów faktycznych dziecka lub opiekunów prawnych dziecka do świadczeń rodzinnych świadczenia te wypłaca się temu zrodziców, opiekunów faktycznych dziecka lub opiekunów prawnych dziecka, który pierwszy złożył wniosek.

2. Jeżeli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców, świadczenia rodzinne wypłaca się temu zrodziców, pod którego opieką dziecko się znajduje.

3. Wprzypadku zbiegu prawa do zasiłku rodzinnego zprawem do walutowego dodatku rodzinnego przysługującego pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych przysługuje prawo do jednego wybranego świadczenia. 4.123) Wrazie zbiegu uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego więcej niż jednej osobie sprawującej opiekę nad osobą lub osobami wymagającymi opieki przyznaje się tylko jedno świadczenie osobie, która pierwsza złożyła wniosek. Art. 28.

1. Wstrzymuje się wypłatę świadczeń rodzinnych, jeżeli osoba, októrej mowa wart.23 ust.1, odmówiła udzielenia lub nie udzieliła, wwyznaczonym terminie, wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych.

2. Wprzypadku udzielenia wyjaśnień, októrych mowa wust.1, wypłaca się świadczenia rodzinne od miesiąca, wktórym wpłynęły wyjaśnienia, do końca okresu zasiłkowego, jeżeli osoba spełnia warunki określone wustawie.

122)

123)

120) 121)

Dodany przez art.1 pkt15 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 23; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2009r. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt15 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 23; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2009r. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt14 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. Dodany przez art.1 pkt9 ustawy, októrej mowa wodnośniku 5; wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt8 ustawy, októrej mowa wodnośniku 4.

Dziennik Ustaw – 29 – Poz. 1456

3. Wstrzymuje się wypłatę świadczeń rodzinnych, jeżeli osoba, októrej mowa wart.23 ust.1, nie podejmuje świadczeń rodzinnych przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe.

4. Wprzypadku zgłoszenia się osoby po upływie trzech miesięcy wypłaca się jej świadczenia za cały okres wstrzymania, jeżeli osoba spełnia warunki określone wustawie.

5. Jeżeli wznowienie wypłaty wstrzymanych świadczeń rodzinnych nie nastąpi do końca okresu zasiłkowego, prawo do świadczeń rodzinnych wygasa. Art. 29.

1. Podmiot realizujący zadania wzakresie świadczeń rodzinnych może gromadzić iprzetwarzać, wzakresie określonym wustawie, dane osobowe osoby, októrej mowa wart.23 ust.1, oraz członków jej rodziny.

2. Pracodawcy, właściwe jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Szefowi Agencji Wywiadu, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Ministrowi Sprawiedliwości, podmioty wypłacające uposażenie osobom wstanie spoczynku lub uposażenie rodzinne, jednostki, które zawarły umowę agencyjną lub umowę zlecenia albo umowę oświadczenie usług, rolnicze spółdzielnie produkcyjne, właściwe organy finansowe, organy emerytalne lub rentowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej „Zakładem”, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz urzędy administracji rządowej isamorządowej są obowiązani wydawać zaświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych. Wydawanie zaświadczeń jest wolne od opłat. Art. 30.

1. Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, jest obowiązana do ich zwrotu.

2. Za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa się: 1) świadczenia rodzinne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń rodzinnych albo wstrzymanie wypłaty świadczeń rodzinnych wcałości lub wczęści, jeżeli osoba pobierająca te świadczenia była pouczona obraku prawa do ich pobierania; świadczenia rodzinne przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia wbłąd przez osobę pobierającą te świadczenia;

2)

3)124) świadczenia rodzinne wypłacone wprzypadku, októrym mowa wart.23a ust.5, za okres od dnia, wktórym osoba stała się uprawniona do świadczeń rodzinnych winnym państwie wzwiązku ze stosowaniem przepisów okoordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania decyzji ouchyleniu decyzji przyznającej świadczenia rodzinne; 4)125) świadczenia rodzinne przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność zpowodu jej wydania bez podstawy prawnej lub zrażącym naruszeniem prawa albo świadczenie rodzinne przyznane na podstawie decyzji, która została następnie uchylona wwyniku wznowienia postępowania iosobie odmówiono prawa do świadczenia rodzinnego. 2a. (uchylony).126)

3. Należności ztytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ulegają przedawnieniu zupływem 3 lat, licząc od dnia, wktórym decyzja ustalająca te należności stała się ostateczna.

4. Bieg przedawnienia przerywa: odroczenie terminu płatności należności, rozłożenie spłaty należności na raty ikażda inna czynność zmierzająca do ściągnięcia należności, jeżeli oczynności tej dłużnik został zawiadomiony.

5. Nie wydaje się decyzji ozwrocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, jeżeli od terminu ich pobrania upłynęło więcej niż 10 lat.

6. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu zwypłacanych świadczeń rodzinnych.

7. Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegają egzekucji wtrybie przepisów opostępowaniu egzekucyjnym wadministracji.

Dodany przez art.1 pkt15 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

1. Dodany przez art.1 pkt16 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 23.

126) Dodany przez art.1 pkt15 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 1; uchylony przez art.1 pkt16 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 23.

124) 125)

Dziennik Ustaw – 30 – Poz. 1456

8.127) Kwoty świadczeń rodzinnych, októrych mowa wust.2, podlegają zwrotowi łącznie zustawowymi odsetkami na rachunek bankowy wskazany przez organ właściwy. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczeń rodzinnych do dnia spłaty. 9.128) Organ właściwy, który wydał decyzję wsprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, może umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych łącznie zodsetkami wcałości lub wczęści, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny.

10.129) Wprzypadku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wformie czeku, nie realizuje się czeku, gdy kwota zwrotu jest niższa niż koszty obsługi czeku. 11.130) W przypadku śmierci osoby, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, należności, o których mowa wust.2 i8, wygasają. Art. 31. Jeżeli odmowa przyznania świadczeń rodzinnych lub ustalenie ich wysokości były następstwem błędu podmiotu realizującego zadania wzakresie świadczeń rodzinnych, wypłata świadczeń rodzinnych może nastąpić za 3 lata wstecz, licząc od dnia zawiadomienia opopełnieniu błędu lub dnia wydania decyzji prostującej błąd zurzędu. Art. 32. 1.131) Organ właściwy oraz marszałek województwa mogą bez zgody strony zmienić lub uchylić ostateczną decyzję administracyjną, na mocy której strona nabyła prawo do świadczeń rodzinnych, jeżeli uległa zmianie sytuacja rodzinna lub dochodowa rodziny mająca wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, członek rodziny nabył prawo do świadczeń rodzinnych winnym państwie wzwiązku ze stosowaniem przepisów okoordynacji systemów zabezpieczenia społecznego albo osoba nienależnie pobrała świadczenie rodzinne. 1a.132) Zmiana decyzji na korzyść strony nie wymaga jej zgody.

2. Wsprawach nieuregulowanych wniniejszej ustawie stosuje się przepisy ustawy zdnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z2013r. poz.267). Rozdział 7 Finansowanie świadczeń rodzinnych Art. 33.

1. Do finansowania świadczeń rodzinnych mają zastosowanie przepisy ofinansach publicznych.

2. Świadczenia rodzinne ikoszty ich obsługi, składki na ubezpieczenia emerytalne irentowe zubezpieczenia społecznego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne są finansowane wformie dotacji celowej zbudżetu państwa. 2a. Koszty obsługi, októrych mowa wust.2, wynoszą 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne irentowe zubezpieczenia społecznego, nie mniej jednak niż 6000 zł rocznie dla organu właściwego. 2b. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wtrakcie danego roku budżetowego nie mają wpływu na wysokość kosztów obsługi, októrych mowa wust.2a. 2c.133) Organ właściwy oraz marszałek województwa sporządzają iprzekazują, za pośrednictwem wojewody, ministrowi właściwemu do spraw rodziny sprawozdania rzeczowo-finansowe zwykonywania zadań zzakresu świadczeń rodzinnych. 3.134) Minister właściwy do spraw rodziny określi, wdrodze rozporządzenia, wzory isposób sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych zwykonywania zadań zzakresu świadczeń rodzinnych oraz terminy isposób ich przedstawiania, uwzględniając potrzebę zapewnienia kompletności i jednolitości informacji przekazywanych przez podmioty realizujące ustawę oraz zapewnienie skutecznej realizacji zadań zzakresu świadczeń rodzinnych finansowanych zbudżetu państwa oraz budżetów gmin.

129)

130)

131)

132)

133)

134)

127) 128)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt16 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku

23. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt15 lit.d ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. Dodany przez art.1 pkt16 lit.d ustawy, októrej mowa wodnośniku

23. Dodany przez art.1 pkt10 ustawy, októrej mowa wodnośniku

5. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt16 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

1. Dodany przez art.1 pkt16 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. Dodany przez art.1 pkt9 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

4. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt9 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 4.

Dziennik Ustaw – 31 – Rozdział 8 Zmiany wprzepisach obowiązujących Art. 34–46. (pominięte). Rozdział 9 Przepisy przejściowe idostosowujące Art. 47.

1. Wokresie od dnia 1 maja 2004r. do dnia 31 sierpnia 2006r. wysokość miesięcznego zasiłku rodzinnego wynosi: 1) 2) 3) 43,00 zł na pierwsze idrugie dziecko; 53,00 zł na trzecie dziecko; 66,00 zł na czwarte ikolejne dziecko. Poz. 1456

2. Wokresie od dnia 1 maja 2004r. do dnia 31 sierpnia 2005r. prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na podstawie dochodu uzyskanego przez rodzinę wroku kalendarzowym

2002. Art. 48.

1. Do dnia przekazania organowi właściwemu realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłatę składa się odpowiednio do podmiotów, o których mowa wust.2 pkt2 iart.49 ust.1 pkt2.

2. Wokresie od dnia 1 maja 2004r. do dnia 31 sierpnia 2005r. świadczenia rodzinne przyznają iwypłacają: 1) zasiłek rodzinny, októrym mowa wart.6, oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, októrych mowa wart.9–15, atakże zasiłek pielęgnacyjny iświadczenie pielęgnacyjne – organ właściwy: a) osobom bezrobotnym oraz osobom pobierającym zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, b) osobom, którym do dnia wejścia wżycie ustawy zasiłki rodzinne ipielęgnacyjne przyznawały iwypłacały ośrodki pomocy społecznej, c) osobom ubiegającym się ododatki, októrych mowa wart.10–1227), lub oświadczenie pielęgnacyjne, októrym mowa wart.

17, d) osobom zatrudnionym lub wykonującym pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej upracodawcy zatrudniającego wdniu 31 marca 2004r. nie więcej niż 4 pracowników, e) osobom, którym są wypłacane za okres po ustaniu zatrudnienia zasiłki zubezpieczenia społecznego wrazie choroby imacierzyństwa, f) posłom isenatorom, g) osobom, którym po dniu wejścia wżycie ustawy ustalone zostało prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub uposażenia rodzinnego; 2) zasiłek rodzinny, októrym mowa wart.6, oraz dodatki, októrych mowa wart.9 i13–15, atakże zasiłki pielęgnacyjne: a) pracodawcy zatrudniający wdniu 31 marca 2004r. co najmniej 5 pracowników – swoim pracownikom wczasie trwania ich zatrudnienia oraz osobom wykonującym pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej, b) właściwe jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Szefowi Agencji Wywiadu, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Ministrowi Sprawiedliwości – żołnierzom lub funkcjonariuszom tych służb, c) Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – osobom podlegającym ubezpieczeniu społecznemu rolników, d) Zakład: – osobom ubezpieczonym innym niż wymienione wlit.a–c prowadzącym pozarolniczą działalność iosobom znimi współpracującym oraz duchownym, – osobom, którym wypłacał emeryturę, rentę, rentę socjalną albo rentę rodziną, do dnia wejścia wżycie ustawy,

Dziennik Ustaw – 32 – Poz. 1456

e) rolnicze spółdzielnie produkcyjne – członkom, jeżeli są obowiązane do wypłaty świadczeń rodzinnych pracownikom, f) jednostki, które zawarły umowę agencyjną lub umowę zlecenia, jeżeli są obowiązane do wypłaty świadczeń rodzinnych pracownikom,

g) właściwe organy emerytalne lub rentowe osobom, którym wypłacały emerytury, renty, renty rodzinne lub uposażenia rodzinne, do dnia wejścia wżycie ustawy.

3. Podmioty realizujące zadania zzakresu świadczeń rodzinnych, októrych mowa wust.2 pkt1 ipkt2 lit.b–d oraz g, świadczenia rodzinne przyznają wdrodze decyzji administracyjnej.

4. Do dnia przekazania organowi właściwemu realizacji zadań zzakresu świadczeń rodzinnych podmioty, októrych mowa wust.2 pkt2 iart.49 ust.1 pkt2, wypłacają świadczenia rodzinne wdotychczasowych terminach wypłaty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych iwychowawczych.

5. Do dnia przekazania organowi właściwemu realizacji zadań zzakresu świadczeń rodzinnych zadania te są finansowane zbudżetu państwa. Art. 48a. Wokresie od dnia 1 maja 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r. koszty obsługi, októrych mowa wart.33 ust.2, stanowią 2% wydatków na świadczenia rodzinne. Art. 48b. Świadczenia rodzinne przysługujące za maj 2004r. wypłaca się nie później niż do dnia 15 czerwca 2004r. Art. 49.

1. Wokresie od dnia 1 września 2005r. do dnia 31 sierpnia 2006r. świadczenia rodzinne przyznają iwypłacają: 1) 2) zasiłek rodzinny, októrym mowa wart.6, oraz dodatki, októrych mowa wart.9–15, atakże zasiłki pielęgnacyjne iświadczenie pielęgnacyjne – organ właściwy; zasiłek rodzinny, októrym mowa wart.6, oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, októrych mowa wart.9, 13 i14, atakże zasiłki pielęgnacyjne, pracodawcy zatrudniający wdniu 31 lipca 2005r. co najmniej 20 pracowników – swoim pracownikom w czasie trwania ich zatrudnienia oraz osobom wykonującym pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej.

2. Przepis art.48 ust.5 stosuje się odpowiednio.

3. Wprzypadku ubiegania się ododatek, októrym mowa wart.15, świadczenia rodzinne wypłaca organ właściwy.

4. Świadczenia rodzinne przysługujące danej rodzinie wypłaca jeden podmiot realizujący te świadczenia. Art. 49a. Organ właściwy, po dniu wejścia wżycie ustawy, przyznaje iwypłaca świadczenia rodzinne osobie ubiegającej się ododatek do zasiłku rodzinnego ztytułu wychowywania dziecka wrodzinie wielodzietnej. Przepisy art.20 i50 stosuje się odpowiednio. Art. 50.

1. Wprzypadku zmiany podmiotu realizującego świadczenia rodzinne obowiązek poinformowania otym fakcie osoby otrzymującej świadczenie spoczywa na podmiocie dotychczas je realizującym. Obowiązek ten dotyczy również podmiotów realizujących zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne lub wychowawcze do dnia wejścia wżycie ustawy.

2. Wprzypadku gdy zmiana podmiotu realizującego świadczenia rodzinne następuje wskutek zmiany wsytuacji osoby otrzymującej świadczenie rodzinne, wszczególności gdy wiąże się ze zmianą miejsca zatrudnienia lub przejściem na emeryturę, rentę, uposażenie rodzinne lub rentę rodzinną, realizację świadczeń rodzinnych przejmuje organ właściwy.

3. Wprzypadku, októrym mowa wust.2, podmiot realizujący świadczenia rodzinne jest obowiązany do niezwłocznego przekazania organowi właściwemu posiadanej dokumentacji dotyczącej osoby otrzymującej świadczenia rodzinne. Podmiot realizujący świadczenia rodzinne pozostawia wswoich aktach poświadczone przez siebie za zgodność zoryginałem kopie dokumentów.

Dziennik Ustaw – 33 – Poz. 1456

4. Osobie niewymienionej wart.48 i49 uprawnionej do świadczeń rodzinnych świadczenie przyznaje organ właściwy. Art. 51. (pominięty).135) Art. 51a. (pominięty).135) Art. 52. Do dnia przekazania organowi właściwemu realizacji zadań wzakresie świadczeń rodzinnych kwoty świadczeń rodzinnych wypłaconych przez pracodawców, atakże przez jednostki, które zawarły umowę agencyjną lub umowę zlecenia, zalicza się na poczet należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zwyjątkiem świadczeń, których wypłata została uznana, wdrodze decyzji, za bezpodstawną. Art. 53.

1. Osoba, której świadczenia rodzinne wypłaca pracodawca, rolnicza spółdzielnia produkcyjna lub jednostka, która zawarła umowę agencyjną lub umowę zlecenia, może wystąpić zwnioskiem do Zakładu oustalenie prawa do tych świadczeń iowydanie decyzji.

2. Zwnioskiem oustalenie prawa do świadczeń rodzinnych iowydanie decyzji może wystąpić do Zakładu także pracodawca, rolnicza spółdzielnia produkcyjna lub kierownik jednostki, októrej mowa wust.1. Art. 54.

1. Do dnia przekazania organowi właściwemu realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych Zakład kontroluje pracodawców, rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz jednostki, które zawarły umowę agencyjną lub umowę zlecenia, wzakresie prawidłowości prowadzonego postępowania wsprawie przyznawania iwypłacania świadczeń rodzinnych.

2. Do dnia przekazania organowi właściwemu realizacji zadań wzakresie świadczeń rodzinnych pracodawcy, rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub jednostki, które zawarły umowę agencyjną lub umowę zlecenia, wypłacający świadczenia rodzinne są obowiązani do: 1) 2) 3) prowadzenia dokumentacji dotyczącej wypłat świadczeń rodzinnych; występowania do oddziału Zakładu oustalenie uprawnień wprzypadkach wątpliwych; okazywania lub przedstawiania do wglądu wszystkich dokumentów dotyczących wypłaty świadczeń rodzinnych – organom kontrolnym Zakładu oraz innym organom uprawnionym do kontroli oraz udzielania w tych sprawach niezbędnych wyjaśnień iinformacji; podejmowania lub wstrzymywania wypłaty na polecenie Zakładu.

4)

3. Organ właściwy, Zakład, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz organy emerytalne lub rentowe realizujące świadczenia rodzinne są obowiązane do prowadzenia dokumentacji postępowania w sprawie przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych. Art. 55.

1. Do dnia przekazania organowi właściwemu zadań wzakresie realizacji świadczeń rodzinnych kontrola prawidłowości przyznawania iwypłacania świadczeń rodzinnych należy do organu uprawnionego do wydania decyzji.

2. Wrazie powzięcia wątpliwości organ uprawniony do wydania decyzji może wezwać osobę, której przyznano świadczenia rodzinne, do złożenia dodatkowych wyjaśnień iudokumentowania dochodów.

3. Organ, który wydał decyzję wsprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, może umorzyć kwoty nienależnie pobranych świadczeń wcałości lub wczęści, odroczyć ich termin płatności albo rozłożyć je na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności.

4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, wdrodze rozporządzenia, tryb przekazywania przez Zakład, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, inne organy emerytalne lub rentowe oraz inne podmioty wydające decyzje wsprawie świadczeń rodzinnych dokumentacji dotyczącej nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych iwychowawczych oraz świadczeń rodzinnych. Przepisy rozporządzenia powinny zapewnić sprawne ipłynne wprowadzenie wżycie nowego systemu świadczeń rodzinnych.

135)

Zamieszczony wobwieszczeniu.

Dziennik Ustaw – 34 – Poz. 1456

Art. 56.

1. Do dnia przekazania organowi właściwemu zadań wzakresie realizacji świadczeń rodzinnych od decyzji oddziału Zakładu, Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz innego właściwego organu emerytalnego lub rentowego przysługuje odwołanie wterminie ina zasadach przewidzianych dla świadczeń zubezpieczenia społecznego, określonych wustawie zdnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr43, poz.296, zpóźn. zm.136)).

2. Do dnia przekazania organowi właściwemu zadań wzakresie realizacji świadczeń rodzinnych odwołanie od decyzji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Szefowi Agencji Wywiadu, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Ministrowi Sprawiedliwości następuje wtrybie ustawy zdnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Art. 56a.

1. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przysługuje na dziecko urodzone w okresie od dnia 1 kwietnia 2004r. do dnia 30 kwietnia 2004r., jeżeli rodzina spełnia warunki określone wustawie.

2. Dodatek do zasiłku rodzinnego ztytułu urodzenia dziecka nie przysługuje, jeżeli przed dniem 1 maja 2004r. został na dziecko przyznany jednorazowy zasiłek macierzyński, przysługujący na podstawie przepisów opomocy społecznej lub jednorazowy zasiłek ztytułu urodzenia dziecka przysługujący na podstawie przepisów oubezpieczeniu społecznym rolników.

3. Osoba ubiegająca się ododatek, októrym mowa wust.1, do wniosku ozasiłek rodzinny dołącza zaświadczenie kierownika ośrodka pomocy społecznej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, stwierdzające, że jednorazowy zasiłek macierzyński nie został przyznany lub zaświadczenie właściwego oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego stwierdzające, że jednorazowy zasiłek ztytułu urodzenia dziecka nie został przyznany.

4. Dodatek wypłaca się do dnia 31 sierpnia 2005r. Art. 57. Osoba uprawniona do dnia wejścia wżycie ustawy do zasiłku pielęgnacyjnego zachowuje do niego prawo, jeżeli niepełnosprawność powstała wwieku uprawniającym tę osobę do zasiłku rodzinnego przysługującego na dziecko. Art. 58. 1.137) Osoba otrzymująca zasiłek stały na podstawie przepisów opomocy społecznej do dnia wejścia wżycie ustawy wzwiązku zpielęgnacją dziecka legitymującego się orzeczeniem oniepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, októrych mowa wart.6b ust.3 pkt7 i8 ustawy zdnia 27 sierpnia 1997r. orehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z2011r. Nr127, poz.721, zpóźn. zm.138)), nabywa prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, októrym mowa wart.17, do dnia 31 sierpnia 2005r., jeżeli spełnia warunki określone wdotychczasowych przepisach.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z1965r. Nr15, poz.113, z1974r. Nr27, poz.157 iNr39, poz.231, z1975r. Nr45, poz.234, z1982r. Nr11, poz.82 iNr30, poz.210, z1983r. Nr5, poz.33, z1984r. Nr45, poz.241 i242, z1985r. Nr20, poz.86, z1987r. Nr21, poz.123, z1988r. Nr41, poz.324, z1989r. Nr4, poz.21 iNr33, poz.175, z1990r. Nr14, poz.88, Nr34, poz.198, Nr53, poz.306, Nr55, poz.318 iNr79, poz.464, z1991r. Nr7, poz.24, Nr22, poz.92 iNr115, poz.496, z1993r. Nr12, poz.53, z1994r. Nr105, poz.509, z1995r. Nr83, poz.417, z1996r. Nr24, poz.110, Nr43, poz.189, Nr73, poz.350 iNr149, poz.703, z1997r. Nr43, poz.270, Nr54, poz.348, Nr75, poz.471, Nr102, poz.643, Nr117, poz.752, Nr121, poz.769 i770, Nr133, poz.882, Nr139, poz.934, Nr140, poz.940 iNr141, poz.944, z1998r. Nr106, poz.668 iNr117, poz.757, z1999r. Nr52, poz.532, z2000r. Nr22, poz.269 i271, Nr48, poz.552 i554, Nr55, poz.665, Nr73, poz.852, Nr94, poz.1037, Nr114, poz.1191 i1193 iNr122, poz.1314, 1319 i1322, z2001r. Nr4, poz.27, Nr49, poz.508, Nr63, poz.635, Nr98, poz.1069, 1070 i1071, Nr123, poz.1353, Nr125, poz.1368 iNr138, poz.1546, z2002r. Nr25, poz.253, Nr26, poz.265, Nr74, poz.676, Nr84, poz.764, Nr126, poz.1069 i1070, Nr129, poz.1102, Nr153, poz.1271, Nr219, poz.1849 iNr240, poz.2058, z2003r. Nr41, poz.360, Nr42, poz.363, Nr60, poz.535, Nr109, poz.1035, Nr119, poz.1121, Nr130, poz.1188, Nr139, poz.1323, Nr199, poz.1939 iNr228, poz.2255, z2004r. Nr9, poz.75, Nr11, poz.101, Nr68, poz.623, Nr91, poz.871, Nr93, poz.891, Nr121, poz.1264, Nr162, poz.1691, Nr169, poz.1783, Nr172, poz.1804, Nr204, poz.2091, Nr210, poz.2135, Nr236, poz.2356 iNr237, poz.2384, z2005r. Nr13, poz.98, Nr22, poz.185, Nr86, poz.732, Nr122, poz.1024, Nr143, poz.1199, Nr150, poz.1239, Nr167, poz.1398, Nr169, poz.1413 i1417, Nr172, poz.1438, Nr178, poz.1478, Nr183, poz.1538, Nr264, poz.2205 iNr267, poz.2258, z2006r. Nr12, poz.66, Nr66, poz.466, Nr104, poz.708 i711, Nr186, poz.1379, Nr208, poz.1537 i1540, Nr226, poz.1656 iNr235, poz.1699, z2007r. Nr7, poz.58, Nr47, poz.319, Nr50, poz.331, Nr99, poz.662, Nr106, poz.731, Nr112, poz.766 i769, Nr115, poz.794, Nr121, poz.831, Nr123, poz.849, Nr176, poz.1243, Nr181, poz.1287, Nr192, poz.1378 iNr247, poz.1845, z2008r. Nr59, poz.367, Nr96, poz.609 i619, Nr110, poz.706, Nr116, poz.731, Nr119, poz.772, Nr120, poz.779, Nr122, poz.796, Nr171, poz.1056, Nr220, poz.1431, Nr228, poz.1507, Nr231, poz.1547 iNr234, poz.1571, z2009r. Nr26, poz.156, Nr67, poz.571, Nr69, poz.592 i593, Nr131, poz.1075, Nr179, poz.1395 iNr216, poz.1676, z2010r. Nr3, poz.13, Nr7, poz.45, Nr40, poz.229, Nr108, poz.684, Nr109, poz.724, Nr125, poz.842, Nr152, poz.1018, Nr155, poz.1037, Nr182, poz.1228, Nr197, poz.1307, Nr215, poz.1418, Nr217, poz.1435 iNr241, poz.1621, z2011r. Nr34, poz.173, Nr85, poz.458, Nr87, poz.482, Nr92, poz.531, Nr112, poz.654, Nr129, poz.735, Nr138, poz.806 i807, Nr144, poz.854, Nr149, poz.887, Nr224, poz.1342, Nr233, poz.1381 iNr234, poz.1391, z2012r. poz.908, 1445 i1529 oraz z2013r. poz.403, 654, 880, 1289, 1428 i 1439.

137) Utracił moc zdniem 31 lipca 2008r. wzakresie, wjakim nie przyznaje prawa do świadczenia pielęgnacyjnego po dniu 31 sierpnia 2005r. osobie ustanowionej rodziną zastępczą spokrewnioną iotrzymującą do dnia wejścia wżycie ustawy zdnia 28 listopada 2003r. oświadczeniach rodzinnych zasiłek stały, na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego zdnia 22 lipca 2008r. sygn. akt P 41/07 (Dz.U. Nr138, poz.875).

138) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2011r. Nr171, poz.1016, Nr209, poz.1243 i1244 iNr291, poz.1707, z2012r. poz.986 i1456 oraz z2013r. poz.73, 675 i791.

136)

Dziennik Ustaw – 35 – Poz. 1456

2. Osoba opiekująca się dzieckiem, októrej mowa wust.1, jeżeli przed dniem 1 września 2005r. ukończyła 50 lat, nabywa prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, októrym mowa wart.17, jeżeli spełnia warunki określone wdotychczasowych przepisach.

3. Osoba zdolna do pracy, lecz niepozostająca wzatrudnieniu ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem wymagającym stałej pielęgnacji, posiadającym orzeczenie oniepełnosprawności wraz ze wskazaniami, októrych mowa wart.6b ust.3 pkt7 i8 ustawy zdnia 27 sierpnia 1997r. orehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, za które ośrodek pomocy społecznej opłacał składkę na ubezpieczenia społeczne przed dniem 1stycznia 1999r., nabywa prawo do emerytury bez względu na wiek, jeżeli wdniu 1 stycznia 1999r. ukończyła co najmniej 45 lat ima okres ubezpieczenia (składkowy inieskładkowy) wynoszący co najmniej 20 lat wprzypadku kobiet i25 lat wprzypadku mężczyzn. Wysokość emerytury dla tej osoby ustala się według zasad przewidzianych wprzepisach oemeryturach irentach zFunduszu Ubezpieczeń Społecznych, dla osób ubezpieczonych urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949r. Art. 59.

1. Osoba samotnie wychowująca dziecko oraz osoba wychowująca troje lub więcej dzieci otrzymująca do dnia wejścia wżycie ustawy podwyższony zasiłek wychowawczy nabywa prawo do dodatku, októrym mowa wart.10, na dziecko, na które korzystała zurlopu wychowawczego do dnia wejścia wżycie ustawy, wwysokości 505,80 zł, jeżeli spełnia warunki określone wdotychczasowych przepisach. 1a. Osoba samotnie wychowująca dziecko otrzymująca do dnia wejścia wżycie ustawy zasiłek wychowawczy, uprawniona do 36-miesięcznego okresu pobierania tego zasiłku, nabywa prawo do dodatku, októrym mowa wart.10, na dziecko, na które korzystała zurlopu wychowawczego do dnia wejścia wżycie ustawy, przez okres 36 miesięcy, jeżeli spełnia warunki określone wdotychczasowych przepisach. Przepis ust.3 stosuje się odpowiednio.

2. Osoba otrzymująca do dnia 30 kwietnia 2004r. zasiłek wychowawczy, jeżeli pozostawała wzatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego przez okres krótszy niż 6 miesięcy, nabywa prawo do dodatku ztytułu opieki nad dzieckiem wokresie korzystania zurlopu wychowawczego, jeżeli spełnia warunki określone wustawie.

3. Do okresów, októrych mowa wart.10 ust.1, wlicza się okresy, za które zostały wypłacone zasiłki wychowawcze ztytułu wychowywania tego samego dziecka, do dnia wejścia wżycie ustawy.

4. Osoba otrzymująca, przed dniem wejścia wżycie ustawy, zasiłek wychowawczy przyznany na podstawie orzeczenia lekarskiego ostanie zdrowia dziecka, nabywa prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, októrym mowa wart.10, do dnia 31 grudnia 2004r., jeżeli spełnia warunki określone wustawie. Art. 59a. Osoba otrzymująca, do dnia wejścia wżycie ustawy, gwarantowany zasiłek okresowy na podstawie przepisów opomocy społecznej nabywa prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, októrym mowa wart.11. Do trzyletniego okresu, októrym mowa wart.11 ust.1, wlicza się okresy, za które został wypłacony gwarantowany zasiłek okresowy. Art. 59b. Osoba otrzymująca dodatek do zasiłku rodzinnego ztytułu samotnego wychowywania dziecka iutraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych do dnia 31 sierpnia 2005r. zachowuje do niego prawo, do zakończenia 3-letniego okresu jego pobierania, jeżeli spełnia dotychczasowe warunki. Art. 60. 1.139) Osoba otrzymująca świadczenia na podstawie ustawy zdnia 18 lipca 1974r. ofunduszu alimentacyjnym (Dz.U. z1991r. Nr45, poz.200, zpóźn. zm.140))141), która ukończyła 50 lat do dnia wejścia wżycie ustawy, nabywa na swój wniosek prawo do dodatku ztytułu samotnego wychowywania dziecka do czasu uzyskania prawa do emerytury lub renty albo prawa do zasiłku stałego określonego wprzepisach opomocy społecznej, jeżeli dochód rodziny nie przekracza kwoty, októrej mowa wart.5 ust.1, iegzekucja ustalonych wyrokiem sądu rodzinnego alimentów jest bezskuteczna.

2. Osoba pozostająca wzwiązku małżeńskim otrzymująca na dzieci do dnia wejścia wżycie ustawy świadczenie zfunduszu alimentacyjnego nabywa prawo do dodatku, októrym mowa wart.1227), do dnia 31 sierpnia 2005r., jeżeli spełnia warunki określone wustawie.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt17 ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z1997r. Nr121, poz.770, z1998r. Nr106, poz.668, z1999r. Nr90, poz.1000, z2001r. Nr154, poz.1791, z2002r. Nr241, poz.2074 oraz z2003r. Nr83, poz.759 iNr228, poz.2255.

141) Utraciła moc zdniem 1 maja 2004r. na podstawie art.71 pkt1 niniejszej ustawy.

139) 140)

Dziennik Ustaw – 36 – Poz. 1456

Art. 61. Wprzypadku ustalania prawa do świadczeń rodzinnych na podstawie dochodu rodziny uzyskanego wroku kalendarzowym 2002 do dochodu rodziny wlicza się otrzymywaną rentę socjalną, przyznaną na podstawie przepisów opomocy społecznej. Art. 62.

1. Do czasu przejęcia przez organ właściwy zadań wzakresie realizacji świadczeń rodzinnych postępowanie wsprawie nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych iwychowawczych zakończone ostateczną decyzją lub będące wtoku prowadzi organ, który wydał tę decyzję lub wszczął postępowanie wsprawie nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych iwychowawczych, na podstawie dotychczasowych przepisów.

2. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych iwychowawczych, ustalone ostateczną decyzją są potrącane: 1) 2) ze świadczeń rodzinnych przez podmioty realizujące świadczenia rodzinne; zemerytury, renty, uposażenia rodzinnego lub renty rodzinnej przez podmioty realizujące te świadczenia, na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli prawo do świadczeń rodzinnych ustało lub nie istniało, pod warunkiem, że świadczenia rodzinne, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne iwychowawcze były wypłacane łącznie zemeryturą, rentą, uposażeniem rodzinnym lub rentą rodzinną; wtrybie przepisów opostępowaniu egzekucyjnym wadministracji.

3)

3. Organ właściwy wprzejętych sprawach dotyczących nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych iwychowawczych, atakże wsprawach świadczeń rodzinnych ustalonych ostateczną decyzją lub będących wtoku staje się stroną wzakresie postępowań egzekucyjnych iprzed sądem, atakże przejmuje zabezpieczenia wszelkich wierzytelności.

4. Organ właściwy prowadzi postępowanie w sprawie nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych iwychowawczych na podstawie ustawy. Art. 63.

1. Zdniem wejścia wżycie ustawy fundusz alimentacyjny, zwany dalej „funduszem”, przechodzi wstan likwidacji.

2. Zdniem wejścia wżycie ustawy aktywa ipasywa funduszu stają się aktywami ipasywami Skarbu Państwa.

3. Likwidatorem funduszu jest Prezes Zakładu wzakresie spraw oświadczenia zfunduszu, do których prawo powstało przed dniem wejścia wżycie ustawy.

4. Likwidator może upoważnić innych pracowników Zakładu do wykonywania określonych czynności związanych zlikwidacją funduszu. Art. 64.

1. Niezwłocznie po rozpoczęciu likwidacji likwidator powinien powiadomić bank obsługujący fundusz orozpoczęciu likwidacji funduszu.

2. Likwidator prowadzi bieżące sprawy, ściąga wierzytelności i wykonuje zobowiązania likwidowanego funduszu oraz reprezentuje wtych sprawach Skarb Państwa.

3. Likwidację funduszu likwidator prowadzi na podstawie planu finansowego likwidacji, obejmującego źródła przychodów iprzewidywanych wydatków wokresie likwidacji, wtym zaspokojenia zobowiązań funduszu, wramach środków istniejących po rozpoczęciu likwidacji.

4. Plan likwidacji funduszu, októrym mowa wust.3, likwidator przedstawia do zaopiniowania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

5. Likwidator sporządza sprawozdania budżetowe, do sporządzania których przed dniem likwidacji funduszu był zobowiązany Prezes Zakładu. Art. 65. Sprawy oświadczenia zfunduszu, do których prawo powstało do dnia wejścia wżycie ustawy, podlegają rozpatrzeniu na zasadach iwtrybie określonych wdotychczasowych przepisach.

Dziennik Ustaw – 37 – Poz. 1456

Art. 66.

1. Osoba, która bezpodstawnie pobrała świadczenia zfunduszu, jest obowiązana do ich zwrotu.

2. Sprawy obezpodstawnie pobrane świadczenia zfunduszu alimentacyjnego podlegają rozpatrzeniu idochodzeniu na zasadach iwtrybie określonych wdotychczasowych przepisach.

3. Egzekucję ztytułu bezpodstawnie pobranych świadczeń zfunduszu prowadzi się wdalszym ciągu, aż do ich zaspokojenia. Organ egzekucyjny przekazuje likwidatorowi kwoty ściągnięte od osoby, która bezpodstawnie pobrała świadczenia zfunduszu. Wniosek oumorzenie lub zawieszenie egzekucji wymaga zgody likwidatora. Art. 67. Egzekucję należności ztytułu wypłaconych świadczeń zfunduszu prowadzi się wdalszym ciągu aż do ich zaspokojenia. Organ egzekucyjny przekazuje likwidatorowi kwoty ściągnięte od osoby zobowiązanej do alimentacji, pozostałe po zaspokojeniu alimentów inależności ztytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej. Wniosek oumorzenie lub zawieszenie egzekucji wymaga zgody likwidatora. Art. 68.

1. Wszczególnie uzasadnionych przypadkach związanych zsytuacją zdrowotną lub rodzinną osoby, przeciwko której jest prowadzona egzekucja alimentów, lub osoby zobowiązanej do zwrotu bezpodstawnie pobranych świadczeń zfunduszu, likwidator może umorzyć, rozłożyć na raty lub odroczyć termin płatności należności likwidowanego funduszu ztytułu wypłaconych lub bezpodstawnie pobranych świadczeń zfunduszu.

2. Likwidator, za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych, może umorzyć należności likwidowanego funduszu ztytułu wypłaconych lub bezpodstawnie pobranych świadczeń zfunduszu.

3. Od decyzji likwidatora, wsprawach określonych wust.1, przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego – Sądu Pracy iUbezpieczeń Społecznych, wterminie iwedług zasad określonych wprzepisach Kodeksu postępowania cywilnego dotyczących spraw zzakresu ubezpieczeń społecznych.

4. Odwołanie, októrym mowa wust.3, wnosi się na piśmie do jednostki organizacyjnej Zakładu wskazanej wdecyzji. Jeżeli odwołanie nie zostało uwzględnione podlega przekazaniu niezwłocznie, nie później niż wterminie 30 dni od dnia wniesienia, do sądu wraz zuzasadnieniem. Art. 69.

1. Środki uzyskiwane wwyniku likwidacji Funduszu są przekazywane na dochody budżetu państwa po zakończeniu każdego roku budżetowego do dnia 31 marca.

2. Po zakończeniu likwidacji likwidator sporządza sprawozdanie końcowe zzakończenia likwidacji, podlegające zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Art. 70. Postępowania karne oprzestępstwa określone wart.209 §1 Kodeksu karnego wszczęte zurzędu przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy toczą się dalej wtym samym trybie. Art. 70a.

1. Osobie otrzymującej dodatek, októrym mowa wart.1227), która do dnia 30 kwietnia 2004r. pobierała świadczenia zfunduszu alimentacyjnego, ustala się wokresie od dnia 1 maja 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r. prawo do tego dodatku wwysokości 70% przysługującego wkwietniu 2004r. świadczenia zfunduszu alimentacyjnego. Dodatek nie może być niższy niż 170 zł na dziecko albo 250 zł na dziecko, októrym mowa wart.1227) ust.4.

2. Osoba, która do dnia wejścia wżycie ustawy otrzymywała świadczenie zfunduszu alimentacyjnego ipo dniu 1 maja 2004r. nie otrzymywała dodatku ztytułu samotnego wychowywania dziecka, nabywa wokresie od dnia 1 maja 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r., na wniosek, prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego ztytułu samotnego wychowywania dziecka w wysokości 70% świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego w kwietniu 2004 r., jeżeli dochód rodziny wprzeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 612 zł irodzina spełnia pozostałe warunki określone wustawie.

3. Dodatek, októrym mowa wust.1 i2, nie może być wyższy niż 300 zł na dziecko.

4. Osobie, októrej mowa wust.1, wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego ztytułu samotnego wychowywania dziecka ustala się zuwzględnieniem wypłaconych po dniu 1 maja 2004r. dodatków, októrych mowa wart.1227). Wysokość dodatku ustala się zurzędu, po dołączeniu zaświadczenia owysokości przysługującego wkwietniu 2004r. świadczenia zfunduszu alimentacyjnego.

5. Zmiana decyzji wsprawie wysokości dodatku ztytułu samotnego wychowywania dziecka wprzypadku osób, októrych mowa wust.1, nie wymaga zgody strony.

Dziennik Ustaw – 38 – Rozdział 10 Przepisy uchylające iprzepisy owejściu wżycie Art. 71. Tracą moc: 1) 2) ustawa zdnia 18 lipca 1974r. ofunduszu alimentacyjnym (Dz.U. z1991r. Nr45, poz.200, zpóźn. zm.142)); ustawa zdnia 1 grudnia 1994r. ozasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych iwychowawczych (Dz.U. z1998r. Nr102, poz.651, zpóźn. zm.143)). Art. 72. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 maja 2004r., zwyjątkiem: 1) 2) art.36 i40, które wchodzą wżycie zdniem 31 grudnia 2003r.; art.6 ust.2, który wchodzi wżycie zdniem 1 września 2006r. Poz. 1456

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z1997r. Nr121, poz.770, z1998r. Nr106, poz.668, z1999r. Nr90, poz.1000, z2001r. Nr154, poz.1791, z2002r. Nr241, poz.2074 oraz z2003r. Nr83, poz.759 iNr228, poz.2255.

143) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z1998r. Nr106, poz.668 iNr162, poz.1118, z1999r. Nr60, poz.636 iNr110, poz.1256, z2000r. Nr104, poz.1104, z2001r. Nr122, poz.1349, Nr128, poz.1405 iNr154, poz.1791, z2002r. Nr74, poz.676 iNr181, poz.1515 oraz z2003r. Nr83, poz.759, Nr128, poz.1176, Nr135, poz.1268, Nr202, poz.1956 iNr228, poz.2255.

142)

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 1456 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.