Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 150 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu dokumentowania czynności audytowych oraz wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu audytowym

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-31
Data wydania:2012-12-12
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 150 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 31 stycznia 2013 r. Poz. 150

Obwieszczenie Ministra Finansów zdnia 12 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu dokumentowania czynności audytowych oraz wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu audytowym

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy zdnia 20 lipca 2000r. oogłaszaniu aktów normatywnych iniektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z2011r. Nr197, poz.1172 iNr232, poz.1378) ogłasza się wzałączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 23 marca 2010r. wsprawie sposobu dokumentowania czynności audytowych oraz wzorów dokumentów stosowanych wpostępowaniu audytowym (Dz. U. Nr52, poz.310), zuwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów zdnia 21 grudnia 2011r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie sposobu dokumentowania czynności audytowych oraz wzorów dokumentów stosowanych wpostępowaniu audytowym (Dz. U. Nr285, poz.1675).


2. Podany wzałączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i§ 3 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 21 grudnia 2011r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie sposobu dokumentowania czynności audytowych oraz wzorów dokumentów stosowanych wpostępowaniu audytowym (Dz. U. Nr285, poz.1675), które stanowią: „§

2. Postępowania audytowe, októrych mowa wart.56 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009r. oSłużbie Celnej, wszczęte iniezakończone przed dniem wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia są dokumentowane zgodnie zprzepisami dotychczasowymi. §

3. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 2 stycznia 2012r.”. Minister Finansów: wz. M. Grabowski

Dziennik Ustaw –2– Poz. 150

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów zdnia 12 grudnia 2012r. (poz.150)

Rozporządzenie Ministra Finansów

1) zdnia 23 marca 2010r. w sprawie sposobu dokumentowania czynności audytowych oraz wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu audytowym Na podstawie art.59 ust.2 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009r. oSłużbie Celnej (Dz. U. Nr168, poz.1323, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Określa się wzory:

1) kwestionariusza postępowania audytowego, stanowiący załącznik nr1 do rozporządzenia;

2) planu postępowania audytowego, stanowiący załącznik nr2 do rozporządzenia;

3) aneksu do planu postępowania audytowego, stanowiący załącznik nr3 do rozporządzenia;

4)  ezwania do udostępnienia dokumentów, danych, informacji oraz do złożenia wyjaśnień, stanowiący załącznik nr4 do w rozporządzenia;

5)  rotokołu zczynności audytowych, stanowiący załącznik nr5 do rozporządzenia; p

6) adnotacji zczynności audytowych, stanowiący załącznik nr6 do rozporządzenia;

7) wniosku oudzielenie pomocy prawnej, stanowiący załącznik nr7 do rozporządzenia;

8)  ostanowienia ospełnianiu warunków ikryteriów, októrym mowa wart.62 ust.2 pkt 2 ustawy zdnia 27 sierpnia p 2009r. oSłużbie Celnej, stanowiący załącznik nr8 do rozporządzenia; 9)3) oświadczenia oprawdziwości danych zawartych wkwestionariuszu postępowania audytowego, stanowiący załącznik nr9 do rozporządzenia; 10)3) oświadczenia owyrażeniu zgody na udział wprogramie dotyczącym wzajemnego uznawania statusów upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) pomiędzy Unią Europejską apaństwami trzecimi, stanowiący załącznik nr10 do rozporządzenia. §

2. 1.4) Czynności audytowe dokumentuje się wkwestionariuszu postępowania audytowego oraz przez sporządzenie dokumentów, októrych mowa w§ 1 pkt 2–10, zzastrzeżeniem ust.2 i3.

2. Czynności audytowe przeprowadzane przez organ Służby Celnej na podstawie art.157 ustawy zdnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z2012r. poz.749, z późn. zm.5)) dokumentuje się, sporządzając dokumenty, októrych mowa w§ 1 pkt 4–6. 3.6) Wyniki czynności audytowych, októrych mowa w§ 9 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 23 marca 2010r. wsprawie zakresu, rodzaju isposobu przeprowadzania czynności audytowych (Dz. U. Nr52, poz.309), oraz wyniki dokonanej oceny ryzyka, októrej mowa w§ 12 ust.1 tego rozporządzenia, dokumentuje się wprotokole zczynności audytowych.

M  inister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust.2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr248, poz.1481).

2) Z  miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2009r. Nr201, poz. 1540, z2010r. Nr182, poz.1228, z2011r. Nr63, poz.322, Nr73, poz.390, Nr117, poz.677, Nr134, poz.779 iNr171, poz.1016 oraz z2012r. poz.362, 627, 707,908 i 1544.

3) D  odany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 21 grudnia 2011r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie sposobu dokumentowania czynności audytowych oraz wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu audytowym (Dz. U. Nr 285, poz.1675), które weszło wżycie zdniem 2 stycznia 2012r.

4) Wbrzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit.arozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 3.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 1342 i 1529.

6) Wbrzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit.b rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 3.

1)

Dziennik Ustaw

4. Dokumenty, októrych mowa w§ 1: 1)7) pkt 1, 6, 9 i10 – sporządza się wjednym egzemplarzu;

2) pkt 2–5 i8 – sporządza się wdwóch egzemplarzach;

3) pkt 7 – sporządza się wtrzech egzemplarzach. §

3. Wpostępowaniu audytowym stosuje się również, zgodnie zprzepisami odrębnymi, inne niż wymienione w§ 1 dokumenty. §

4. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia.8) –3– Poz. 150

7) 8)

Wbrzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit.c rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku


3. Rozporządzenie weszło wżycie zdniem 1 kwietnia 2010r.

Dziennik Ustaw –4– Poz. 150

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 marca 2010 r.

Załącznik nr 19)

WZÓR

KWESTIONARIUSZ POSTĘPOWANIA AUDYTOWEGO

W celu uproszczenia i przyspieszenia postępowania audytowego Służba Celna zaleca, aby przedsiębiorca, przed złożeniem wniosku o przyznanie statusu Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO) lub wniosku o udzielenie pozwolenia na stosowanie zgłoszenia uproszczonego lub procedury w miejscu lub wniosku o udzielenie pojedynczego pozwolenia na stosowanie zgłoszenia uproszczonego lub procedury w miejscu, zwanych w dalszej części „zezwoleniem”, o których mowa odpowiednio w art. 14c, 253b i 253h rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3, z późn. zm.), zwanego w dalszej części „rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 2454/93”, zapoznał się z obowiązującym ustawodawstwem wspólnotowym i krajowym oraz wytycznymi Komisji Europejskiej zawartymi w dokumentach:

1) TAXUD/2006/1450 „Upoważnieni przedsiębiorcy – Wytyczne” (dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakładce Służba Celna – Upoważnieni Przedsiębiorcy – AEO);

2) TAXUD/2006/1452 „Upoważnione Podmioty Gospodarcze Model AEO Compact” (dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakładce Służba Celna – Upoważnieni Przedsiębiorcy – AEO);

3) TAXUD/1284/2005 rev.4 z dnia 11 listopada 2008 r. „Pojedyncze pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej – Wytyczne” (dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakładce Służba Celna – Informacje i wyjaśnienia);

4) Kwestionariusz samooceny – (dostępny na stronie internetowej Komisji Europejskiej (ang. European Commission), w zakładkach Departamenty (ang. Departments (Directorates-General) and services), „Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej Komisji Europejskiej (TAXUD)” (ang. Taxation and Customs Union (TAXUD)), „Cło” (ang. Customs ), „Polityka celna” (ang. Policy Issues), „Upoważniony Przedsiębiorca (AEO)” (ang. Authorised Economic Operator (AEO));

5) Wyjaśnienia do kwestionariusza samooceny (dostępne na stronie internetowej Komisji Europejskiej (ang. European Commission), w zakładkach Departamenty (ang. Departments (Directorates-General) and services), “Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej Komisji Europejskiej (TAXUD)” (ang. Taxation and Customs Union (TAXUD)), „Cło” (ang. Customs ), „Polityka celna” (ang. Policy Issues), „Upoważniony Przedsiębiorca (AEO)” (ang. Authorised Economic Operator (AEO)). Kwestionariusz postępowania audytowego przedsiębiorca składa razem z wnioskiem do właściwego miejscowo organu Służby Celnej. W przypadku pytań dotyczących wniosku lub kwestionariusza postępowania audytowego, przed ich złożeniem, zalecany jest kontakt z właściwym organem Służby Celnej celem uzyskania pomocy, dodatkowych informacji i wyjaśnień. Zaleca się wypełnienie niniejszego kwestionariusza postępowania audytowego w formie elektronicznej i złożenie go za pomocą środków komunikacji elektronicznej do właściwego miejscowo organu Służby Celnej.

9)

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

Dziennik Ustaw –5– Poz. 150

Prawidłowe i rzetelne wypełnienie przez przedsiębiorcę niniejszego kwestionariusza postępowania audytowego wpłynie na przyspieszenie i usprawnienie prowadzonego przez organ Służby Celnej postępowania audytowego. Kwestionariusz postępowania audytowego podzielony jest na pięć sekcji:

1) Sekcja I – Informacje o przedsiębiorstwie. Sekcja dotyczy, w szczególności, pytań i zagadnień związanych z organizacją przedsiębiorstwa, wielkością działalności przedsiębiorcy, informacjami statystycznymi o skali i charakterystyce obrotu towarowego;

2) Sekcja II – Przestrzeganie wymogów celnych. Sekcja zawiera pytania dotyczące, w szczególności, przestrzegania przez przedsiębiorcę wymogów celnych względem organów celnych oraz innych organów administracji państwowej;

3) Sekcja III – System zarządzania ewidencjami handlowymi oraz, w uzasadnionych przypadkach, ewidencjami transportowymi. Sekcja zawiera pytania dotyczące systemu księgowego, systemu logistycznego, sprzętu komputerowego, oprogramowania, wykorzystywanych w działalności operacyjnej w odniesieniu do przepływu towarów i produktów przychodzących, przetwarzanych i wychodzących z przedsiębiorstwa;

4) Sekcja IV – Wypłacalność. Sekcja zawiera pytania dotyczące wypłacalności finansowej przedsiębiorcy rozumianej jako regulowanie zobowiązań stosownie do rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej w okresie trzech lat przed datą złożenia wniosku, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność krócej niż 3 lata poprzedzające dzień złożenia wniosku, za okres prowadzenia działalności gospodarczej.


5) Sekcja V – Wymogi dotyczące bezpieczeństwa i ochrony. Sekcja zawiera pytania dotyczące stosowania przez przedsiębiorcę odpowiednich standardów bezpieczeństwa i ochrony, na poziomie wewnętrznym i w relacjach z klientami, dostawcami i zewnętrznymi usługodawcami, z uwzględnieniem własnej roli w międzynarodowym łańcuchu dostaw. Przedsiębiorcy są proszeni o wypełnienie kwestionariusza postępowania audytowego w poniżej wskazanym zakresie odnoszącym się do określonego rodzaju zezwolenia:

1) przedsiębiorca wnioskujący o świadectwa AEOC wypełnia Sekcję I, z wyjątkiem zagadnień w pkt 6, 7 i 11 podsekcji 1.02, Sekcję II, Sekcję III, z wyjątkiem zagadnień w pkt 3, 4 i 5 podsekcji 3.01, zagadnień w pkt 4 i 5 podsekcji 3.03 oraz zagadnień w pkt 4, 5, 6, 7, 8 podsekcji 3.05, Sekcję IV;

2) przedsiębiorca wnioskujący o świadectwa AEOS wypełnia Sekcję I, z wyjątkiem zagadnień w pkt 6, 7 i 11 podsekcji 1.02, Sekcję II, Sekcję III, z wyjątkiem zagadnień w pkt 3, 4 i 5 podsekcji 3.01, zagadnień w pkt 5 podsekcji 3.02, zagadnień w pkt 4, 5 podsekcji 3.03, oraz zagadnień w pkt 4, 5, 6, 7, 8 podsekcji 3.05, Sekcję IV, Sekcję V;

3) przedsiębiorca wnioskujący o świadectwa AEOF wypełnia Sekcję I, z wyjątkiem zagadnień w pkt 6, 7 i 11 podsekcji 1.02, Sekcję II, Sekcję III, z wyjątkiem zagadnień w pkt 3, 4 i 5 podsekcji 3.01, zagadnień w pkt 4 i 5 podsekcji 3.03 oraz zagadnień w pkt 4, 5, 6, 7, 8 podsekcji 3.05, Sekcję IV, Sekcję V;

4) przedsiębiorca wnioskujący o pozwolenie na stosowanie zgłoszenia uproszczonego wypełnia Sekcję I, z wyjątkiem zagadnień w pkt 6, 7, 11 podsekcji 1.02, Sekcję II, z wyjątkiem pytania 1.1. lit.b podsekcji 2.01, Sekcję III, z wyjątkiem pytania 1.2, zagadnień w pkt 3, 4, 5 podsekcji 3.01, zagadnień w pkt 4 i 5 podsekcji 3.03, zagadnień w podsekcji 3.04, zagadnień w pkt 4, 5, 6, 7, 8 podsekcji 3.05, zagadnień w podsekcji 3.06, zagadnień w podsekcji 3.07, zagadnień w podsekcji 3.08, Sekcję IV;

5) przedsiębiorca wnioskujący o pozwolenie na stosowanie procedury w miejscu wypełnia Sekcję I, z wyjątkiem zagadnień w pkt 6, 7, 11 podsekcji 1.02, Sekcję II, z wyjątkiem pytania 1.1. lit.b podsekcji 2.01, Sekcję III, z wyjątkiem zagadnień w pkt 3, 4, 5 podsekcji 3.01, zagadnień w pkt 4 i 5 podsekcji 3.03, zagadnień w pkt 4, 5, 6, 7, 8 podsekcji 3.05, Sekcję IV;

6) przedsiębiorca wnioskujący o pojedyncze pozwolenie na stosowanie zgłoszenia uproszczonego wypełnia Sekcję I, z wyjątkiem zagadnień w pkt 11 podsekcji 1.02, Sekcję II, z wyjątkiem pytania 1.1. lit.b podsekcji

Dziennik Ustaw –6– Poz. 150

2.01, Sekcję III, z wyjątkiem pytania 1.2 podsekcji 3.01, zagadnień w podsekcji 3.04, zagadnień w pkt 4 podsekcji 3.05, zagadnień w podsekcji 3.06, zagadnień w podsekcji 3.07, zagadnień w podsekcji 3.08, Sekcję IV;

7) przedsiębiorca wnioskujący o pojedyncze pozwolenie na stosowanie procedury w miejscu wypełnia Sekcję I, Sekcję II, z wyjątkiem pytania 1.1. lit.b podsekcji 2.01, Sekcję III, Sekcję IV. Zalecenia i informacje dla przedsiębiorców dotyczące wypełniania kwestionariusza postępowania audytowego:

1) pola oznaczone symbolem „SC” w kwestionariuszu postępowania audytowego są zastrzeżone dla organów Służby Celnej. W przypadku pól oznaczonych symbolem „SC”, które umieszczone zostały pod grupą pytań z określonej kategorii, zawarte w tych polach ustalenia organu Służby Celnej, opisy i wyniki czynności audytowych, zalecenia oraz wyniki weryfikacji zaleceń dotyczą wszystkich pytań z danej grupy;

2) zaleca się, aby kwestionariusz postępowania audytowego, w polach niezastrzeżonych dla organu Służby Celnej, był wypełniony przez przedsiębiorcę w formie elektronicznej. W przypadku stosowania formy papierowej pola te należy wypełnić w sposób czytelny;

3) użyte w kwestionariuszu postępowania audytowego określenie „Stopień wystąpienia ryzyka” odnosi się do ryzyka rozumianego jako prawdopodobieństwo wystąpienia naruszenia przepisów prawa. Wskazanie stopnia ryzyka nie jest obowiązkowe, w przypadku wskazania należy wpisać odpowiednio stopień: niski, średni, wysoki;

4) w przypadku podawania daty należy wpisać dzień – miesiąc – rok;

5) dane niemieszczące się w polach kwestionariusza postępowania audytowego należy wpisać na dodatkowych arkuszach, z przywołaniem sekcji, podsekcji, punktu, podpunktu, litery, i dołączyć do kwestionariusza;

6) udzielając odpowiedzi, należy: a) podać informacje zgodnie z treścią pytania lub zaznaczyć znakiem X właściwą odpowiedź albo wpisać „NIE DOTYCZY”; jeżeli przedsiębiorca udzieli odpowiedzi „NIE DOTYCZY”, przyjmuje się, że dana kwestia w ocenie przedsiębiorcy nie dotyczy jego specyfiki i zakresu działania/profilu działalności; w przypadku odpowiedzi „NIE DOTYCZY” zaleca się także podanie krótkiego uzasadnienia, b) podać wszelkie informacje związane z danym pytaniem, które w ocenie przedsiębiorcy są istotne dla udzielenia zezwolenia; udzielając odpowiedzi na pytania, należy podawać również nazwę, numer, datę dokumentu odnoszącego się do pytania, np.

: „regulamin........nr........ z dnia..................”; poszczególne dokumenty lub ich punkty/części/rozdziały mogą być wskazywane wielokrotnie w kwestionariuszu postępowania audytowego, gdyż niektóre kryteria dotyczą podobnych, wzajemnie powiązanych zagadnień, zakres powoływanych dokumentów może odnosić się zatem do wielu pytań kwestionariusza, c) w przypadku danych, informacji i dokumentów, które przedsiębiorca przekazał organom Służby Celnej w związku z innym postępowaniem i które są aktualne na dzień złożenia kwestionariusza postępowania audytowego, zaleca się podanie numeru sygnatury sprawy organu Służby Celnej prowadzącego przedmiotowe postępowanie, wpisując: „kryterium było weryfikowane, sprawa nr........”, ewentualnie dodatkowo zapis: „w sprawie złożono.....” (podać nazwę dokumentu), d) w przypadku gdy pytanie dotyczy procedur, a przedsiębiorca nie ma ich spisanych w postaci wewnętrznych norm/regulacji/zakresów obowiązków, jednak w jego ocenie w przedsiębiorstwie funkcjonują niespisane zasady postępowania dotyczące określonej kwestii, należy zaznaczyć znakiem X odpowiedź – „NIESPISANE”. Certyfikaty /świadectwa wystawiane przez zewnętrzne instytucje/ekspertów. W przypadku posiadania przez przedsiębiorcę certyfikatów ISO – Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (International Organization for Standardization) lub innych międzynarodowych świadectw, będą one uznawane w zakresie, w jakim kryteria ich wydania są identyczne lub równorzędne z kryteriami udzielenia zezwolenia.

Dziennik Ustaw –7– Poz. 150

Numer sprawy:

SC

IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORCY:

1. Pełna nazwa przedsiębiorcy: ................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................

2. Oznaczenie formy prawnej: ................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................

3. Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: ................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................

4. Numer Identyfikacji Podatkowej: .................................................................................................................................................................................................

5. Numer w rejestrze przedsiębiorców: w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Ewidencji Działalności Gospodarczej: .................................................................................................................................................................................................

6. Numer EORI – Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych: .................................................................................................................................................................................................

7. Adres siedziby/adres miejsca zamieszkania (kraj, województwo, powiat, gmina, ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, poczta): ................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................

8. Adres do korespondencji proszę podać w przypadku, gdy jest inny niż adres siedziby albo adres zamieszkania (kraj, województwo, powiat, gmina, ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, poczta): ................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................

9. Adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego strony internetowej, o ile takie posiada. Adres strony internetowej należy podać w formacie URL (ujednolicony format adresowania zasobów, tj. danych, informacji usług stosowany w Internecie i sieciach lokalnych): ................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................

10. Dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, o ile przedsiębiorca udzielił ogólnego pełnomocnictwa (imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, w przypadku osoby prawnej – nazwa osoby prawnej, numer NIP, adres siedziby). .............................................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................................

SEKCJA I – INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORSTWIE PODSEKCJA 1.00 – Informacje ogólne o przedsiębiorstwie

1. Czy przedsiębiorstwo jest częścią grupy kapitałowej □ tak □ nie Jeżeli przedsiębiorstwo jest częścią grupy kapitałowej, proszę podać nazwę grupy kapitałowej. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. 1.1. Proszę o podanie, czy inne podmioty gospodarcze grupy kapitałowej: a) posiadają świadectwo AEO □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę o wymienienie podmiotów, które posiadają świadectwo AEO. Proszę o podanie nazwy podmiotu, adresu siedziby, numeru EORI, numeru świadectwa AEO, nazwy organu celnego, który wydał świadectwo AEO. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. b) złożyły wniosek o przyznanie statusu AEO □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę o wymienienie podmiotów, które złożyły wniosek o przyznanie statusu AEO. Proszę o podanie nazwy podmiotu, adresu siedziby, numeru EORI, nazwy organu celnego, do którego wniosek został złożony. .............................................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................................

Dziennik Ustaw –8– Poz. 150

c) wycofały złożony wniosek o przyznanie statusu AEO □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę o wymienienie podmiotów, które wycofały wniosek o przyznanie statusu AEO. Proszę o podanie nazwy podmiotu, adresu siedziby, numeru EORI, nazwy organu celnego, do którego wniosek został złożony oraz przyczyn wycofania wniosku. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. 1.2. Czy główny kontrahent logistyczny przedsiębiorcy posiada świadectwo AEO □ tak □ nie 1.3. Czy wniosek o wydanie świadectwa AEO złożony przez kontrahenta logistycznego: a) nie został przyjęty przez organ celny □ tak □ nie b) został odrzucony przez organ celny □ tak □ nie c) został wycofany przez przedsiębiorcę □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę podać, o ile przedsiębiorcy są znane, przyczyny odpowiednio, nieprzyjęcia, odrzucenia lub wycofania wniosku. …………………………………………………………………………………………………………………………… ………….…………………………………………………………………………………………………………………

2. Proszę o podanie informacji dotyczących: a) właścicieli przedsiębiorstwa oraz wielkości posiadanego udziału (imię, nazwisko, nazwa przedsiębiorcy, adres zamieszkania lub adres siedziby, numer PESEL lub numer NIP, w przypadku fizycznych osób zagranicznych należy podać datę i miejsce urodzenia, numer paszportu): …………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………….………………………………………………………… b) głównych udziałowców, w tym wielkości posiadanego udziału (imię, nazwisko, numer PESEL, w przypadku fizycznych osób zagranicznych należy podać datę i miejsce urodzenia, numer paszportu, w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej należy podać nazwę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, numer NIP, adres siedziby). Proszę wymienić właścicieli/udziałowców: – w przypadku spółek akcyjnych – powyżej 5 % akcji, – w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – powyżej 10 % udziałów. Proszę wypełnić w przypadku, gdy brak jest aktualnej informacji w aktualnym odpisie z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. …………………………………………………………………………………………………………………………… ............................................................................................................................................................................................ c) członków zarządu i/lub kierownictwa (imię, nazwisko, numer PESEL, w przypadku fizycznych osób zagranicznych należy podać datę i miejsce urodzenia, numer paszportu): .............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. d) członków rady konsultacyjnej, jeżeli taka istnieje, oraz członków rady nadzorczej (imię, nazwisko, numer PESEL w przypadku fizycznych osób zagranicznych należy podać datę i miejsce urodzenia, numer paszportu): .............................................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................................

3. Proszę określić rolę jaką pełni przedsiębiorca w międzynarodowym łańcuchu dostaw rozumianym jako proces od produkcji towarów przeznaczonych na wywóz do dostawy towarów do kontrahentów, np. □ producent □ eksporter □ spedytor □ prowadzący skład celny □ przedstawiciel w sprawach celnych □ przewoźnik □ importer □ inne, jakie W przypadku innej roli należy podać rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto, gdy przedsiębiorca spełnia więcej niż jedną rolę w międzynarodowym łańcuchu dostaw, należy wymienić wszystkie. Definicja międzynarodowego łańcucha dostaw została przedstawiona w Wytycznych AEO, TAXUD/2006/1450, część I, sekcja IV. Należy podać odpowiedni kod Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.) oraz, o ile jest to możliwe, kod statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej w Unii Europejskiej –- NACE Rev2, wprowadzonej rozporządzeniem (WE) Nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev 2 i zmieniającym

Dziennik Ustaw –9– Poz. 150

rozporządzenie Rady (EWG) Nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Dz. Urz. UE L 393/1 z dnia 30.12.2006). .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................

4. Proszę wymienić, o ile istnieją, miejsca prowadzonej działalności gospodarczej, w tym miejsca w państwach członkowskich i/lub państwach trzecich. Proszę podać szczegółowe dane dotyczące miejsc prowadzonej działalności włączonych w czynności celne. W przypadku posiadania więcej niż pięciu miejsc zaangażowanych w czynności celne należy podać szczegółowe dane pięciu głównych miejsc włączonych w taką działalność oraz dane adresowe pozostałych miejsc prowadzenia takiej działalności. W przypadku pojawienia się w trakcie procesu składania wniosku nowych miejsc włączonych w czynności celne należy podać ich pełne dane. a) poszczególne miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy (nazwa, adres, numery telefonów, adresy poczty elektronicznej punktów kontaktowych, krótki opis prowadzonej działalności gospodarczej w każdym z miejsc, przybliżona liczba pracowników w każdym z działów w każdym miejscu prowadzonej działalności gospodarczej): .

............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. b) imię i nazwisko osoby trzeciej, numer PESEL lub nazwa przedsiębiorcy, adres zamieszkania lub adres siedziby, numer NIP, EORI realizującej na zasadzie outsourcingu usługi na rzecz przedsiębiorcy oraz zakres świadczonych usług: .............................................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................................

5. Czy prowadzona działalność gospodarcza polega na zawieraniu transakcji kupna/sprzedaży z osobami powiązanymi w rozumieniu art. 143 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę wymienić nazwy osób powiązanych, podać adresy siedzib, numer NIP lub EORI. .............................................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................................

6. Czy towary, materiały, produkty gotowe są kupowane i/lub dostarczane przedsiębiorcy od osób powiązanych w rozumieniu art. 143 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę wymienić nazwy osób powiązanych, podać adresy siedzib, numer NIP lub EORI. .............................................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................................

7. Proszę określić wewnętrzną strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa, w tym podać, czy dokonano podziału funkcji/obowiązków dla każdego działu i/lub spełnianych funkcji □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę opisać zakres zadań, zakres odpowiedzialności każdego z działów oraz podać liczbę zatrudnionych pracowników (łącznie i z podziałem na działy). Można przedstawić szczegółowy schemat organizacyjny przedsiębiorstwa obrazujący różne obszary działalności/działy przedsiębiorstwa, ich funkcje/zakres obowiązków oraz łańcuch zarządzania. W przypadku liczby zatrudnionych należy podać przybliżoną liczbę na dzień złożenia wniosku. .............................................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................................

8. Proszę podać: a) dane osób na stanowiskach zarządczych wyższego szczebla [dyrektorów, kierowników działów zaangażowanych w proces przygotowania przedsiębiorstwa do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia oraz kierowników działów uczestniczących w łańcuchu dostaw (np. dział celny, dział logistyki, dział rachunkowości, dział finansowy, dział IT, dział zakupów, dział sprzedaży, dział ds. bezpieczeństwa, dział jakości itp.). Należy podać imię, nazwisko, numer PESEL, w przypadku osób zagranicznych należy podać imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer paszportu. Należy podać również stanowisko, jakie zajmują poszczególne osoby, oraz krótko opisać procedury dotyczące zastępstw. Procedury powinny opisywać ustalenia na wypadek krótkotrwałej lub długotrwałej nieobecności kluczowych pracowników, np. kierowników działów, managera ds. celnych, specjalisty ds. importu, w tym sposób przejęcia ich obowiązków i odpowiedzialne osoby. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. b) dane osób upoważnionych do dokonywania czynności i formalności przewidzianych w przepisach prawa celnego. Należy podać imię i nazwisko, numer PESEL, stanowisko, wykształcenie, posiadane doświadczenie w zakresie stosowania przepisów wynikających z prawa celnego, zastosowania technologii informatycznych w procesach celnych, w procesach handlowych oraz w ogólnych sprawach handlowych. .............................................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................................

Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 150

9. Czy przedsiębiorca złożył lub zamierza złożyć do organów Służby Celnej wniosek o doręczanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej a) wniosek został złożony □ tak □ nie b) wniosek zamierzam złożyć □ tak □ nie

10. Czy przedsiębiorca posiada świadectwo AEO □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę podać numer wydanego świadectwa AEO. .............................................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................................

11. Czy od czasu przyznania statusu AEO wystąpiły istotne zmiany w działalności przedsiębiorcy, np. w zakresie działań logistycznych dotyczących obrotu towarami Należy wypełnić w przypadku, gdy przedsiębiorca wnioskuje o inny rodzaj zezwolenia i/lub w przypadku wszczętej ponownej oceny. □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę opisać zakres wprowadzonych zmian. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................

12. Dodatkowe uwagi przedsiębiorcy do informacji zawartych w podsekcji 1.00. Proszę podać ze wskazaniem numeru pytania/zagadnienia, którego dotyczą. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................................

PODSEKCJA 1.01 – Wielkość działalności przedsiębiorstwa

1. Roczny obrót – jaka jest wielkość rocznego obrotu (ogółem) z ostatnich 3 lat W przypadku obrotu występującego w okresach innych niż lata kalendarzowe, proszę podać dane za lata obrotowe. W przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność krócej niż 3 lata poprzedzające dzień złożenia wniosku, należy podać wielkość obrotu za okres prowadzenia działalności gospodarczej. Mniej niż równowartość w zł 2 mln euro i równowartość w zł 2 mln euro* zł zł zł Mniej niż równowartość w zł 10 mln euro i równowartość w zł 10 mln euro* zł zł zł Mniej niż równowartość w zł 50 mln euro i równowartość w zł 50 mln euro* Powyżej równowartości w zł 50 mln euro* zł zł zł zł zł zł

Obrót w roku – Obrót w roku – Obrót w roku –

sporządzenia informacji

* Wielkości w euro przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego W przypadku przedsiębiorcy prowadzącego

działalność krócej niż 3 lata poprzedzające dzień złożenia wniosku, wielkość w euro przelicza się na złote według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień

2. Zatrudnienie średnioroczne – jaka jest wielkość zatrudnienia średniorocznego w przedsiębiorstwie za ostatnie 3 lata W przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność krócej niż 3 lata poprzedzające dzień złożenia wniosku, należy podać dane za okres prowadzonej działalności. 10 i mniej niż 10 pracowników W roku – W roku – W roku – 50 i mniej niż 50 pracowników 250 i mniej niż 250 pracowników powyżej 250 pracowników

3. Zyski i straty – jaka jest wielkość (ogółem) zysków i strat przedsiębiorstwa z ostatnich 3 lat W przypadku obrotu występującego w okresach innych niż lata kalendarzowe, proszę podać dane za lata obrotowe. W przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność krócej niż 3 lata poprzedzające dzień złożenia wniosku, należy podać wielkość zysków i strat za okres prowadzenia działalności gospodarczej. Zyski w roku – Zyski w roku – Zyski w roku – zł zł zł Straty w roku – Straty w roku – Straty w roku – zł zł zł

4. Zdolność magazynowa 4.1. Jaka jest własna zdolność magazynowa przedsiębiorstwa Powierzchnia lub pojemność magazynu (magazynów) należących do przedsiębiorcy.

Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 150

m2 lub m3 .................................................................................................................

.............................................................................. .............................................................................................................................................................................................. 4.2. Jaki procent własnej zdolności magazynowej jest wykorzystywany Wykorzystanie powierzchni magazynowej dla przechowywania wszystkich towarów będących w dyspozycji przedsiębiorcy. % .............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. 4.3. Czy przedsiębiorca korzysta z magazynu/magazynów należących do osoby trzeciej lub ze składów celnych prowadzonych przez osoby trzecie □ tak □ nie a) Jeżeli tak, to jaką przeciętną powierzchnię lub pojemność magazynu/magazynów wykorzystuje przedsiębiorca Przeciętną wielkość powierzchni lub pojemności magazynu (magazynów) proszę podać w m2 lub m3. m2 lub m3 b) Proszę podać lokalizację magazynów. Jeżeli lokalizacji jest więcej niż pięć, proszę podać lokalizację pięciu głównych magazynów oraz wskazać łączną liczbę posiadanych magazynów oraz liczbę wszystkich magazynów zlokalizowanych na terenie innych państw członkowskich i/lub państw trzecich. .............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. c) Proszę wymienić osoby/podmioty wynajmujące/wydzierżawiające przedsiębiorcy magazyny. Proszę podać imię, nazwisko lub nazwę podmiotu, numer PESEL lub numer NIP, adres zamieszkania lub adres siedziby. .............................................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................................

5. Obrót towarowy z krajami spoza obszaru celnego Wspólnoty za ostatnie 3 lata. W przypadku obrotu występującego w okresach innych niż lata kalendarzowe, proszę podać dane za lata obrotowe. Proszę podać przybliżone dane dotyczące wartości statystycznej (w zł) towarów będących przedmiotem obrotu towarowego z krajami spoza obszaru celnego Wspólnoty – według zgłoszeń celnych złożonych w ostatnich 3 latach. W przypadku agentów celnych należy podać wszystkie zgłoszenia celne złożone zarówno we własnym imieniu, jak i w imieniu innych podmiotów. W przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność krócej niż 3 lata poprzedzające dzień złożenia wniosku, należy podać dane za okres prowadzonej działalności. 5.1.Obrót ogółem: W roku – W roku – W roku – Obrót towarowy z krajami spoza obszaru celnego Wspólnoty (w zł) od 1 – 50 000 50 001 – 250 000 250 001 – 500 000

powyżej 500 000

5.2. Obrót z podziałem na import, eksport, powrotny wywóz, tranzyt: Import Eksport Powrotny wywóz Tranzyt Liczba Wartość Liczba Wartość Liczba Wartość Liczba Wartość zgłoszeń (w zł) zgłoszeń (w zł) zgłoszeń (w zł) zgłoszeń (w zł) W roku – W roku – W roku –

6. Skala należności w obrocie towarowym z krajami spoza obszaru celnego Wspólnoty. W przypadku obrotu występującego w okresach innych niż lata kalendarzowe, proszę podać dane za lata obrotowe. 6.1. Ogólna kwota należności celnych, podatku akcyzowego i podatku VAT, zapłacona w ostatnich 3 latach, w zaokrągleniu do 1 tys. zł. W przypadku agentów celnych należy podać wszystkie przychody regulowane za pośrednictwem systemów płatniczych klienta lub własnych. W przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność krócej niż 3 lata poprzedzające dzień złożenia wniosku należy podać ogólną kwotę należności celnych, podatku akcyzowego i podatku VAT za okres prowadzenia działalności gospodarczej. Rok Cło Akcyza VAT

Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 150

7. Przewidywana skala obrotu towarowego z krajami spoza obszaru celnego Wspólnoty. W przypadku obrotu występującego w okresach innych niż lata kalendarzowe, proszę podać dane za lata obrotowe. Proszę podać wielkości szacunkowe w najbliższych 2 latach. Szacowany obrót towarowy z krajami spoza obszaru celnego Wspólnoty (w zł) od 1 – 50 000 50 001 – 250 000 250 001 – 500 000 powyżej 500 000 W roku – W roku –

8. Szacunkowa wielkość planowanego importu towarów (w zł) składowanych w składach celnych lub wprowadzanych do składów podatkowych, w najbliższych 2 latach. Szacowany import towarów spoza obszaru celnego Wspólnoty (w zł) 1 – 50 000 50 001 – 250 000 250 001 – 500 000 powyżej 500 000 W roku – W roku –

9. Szacunkowa wielkość planowanego eksportu towarów (w zł) w najbliższych 2 latach. Szacowany eksport towarów do krajów spoza obszaru celnego Wspólnoty (w zł) od 1 – 50 000 50 001 – 250 000 250 001 – 500 000 powyżej 500 000 W roku – W roku –

10. Szacunkowa wielkość planowanego eksportu towarów (w zł) ze składów celnych i podatkowych w najbliższych 2 latach. Szacowany obrót towarowy z krajami spoza obszaru celnego Wspólnoty (w zł) Od 1 – 50 000 50 001 – 250 000 250 001 – 500 000 powyżej 500 000 W roku – W roku –

11. Czy w ciągu dwóch nadchodzących lat kalendarzowych, od dnia złożenia wniosku, jest planowane dokonanie zmiany zakresu działalności gospodarczej □ tak □ nie Jeżeli tak, to proszę opisać, jaki wpływ planowane zmiany będą miały na zadania realizowane przez organy Służby Celnej. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. 11.1. Czy planowane zmiany dotyczą struktury w przedsiębiorstwie, np. na kluczowych stanowiskach w przedsiębiorstwie □ tak □ nie Jeżeli tak, to proszę opisać planowane zmiany strukturalne. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. 11.2. Czy planowane zmiany dotyczą międzynarodowego łańcucha dostaw przedsiębiorstwa, np. otwarcie nowych zakładów, zawarcie nowych umów na usługi logistyczne □ tak □ nie Jeżeli tak, to proszę opisać planowane zmiany w międzynarodowym łańcuchu dostaw. .............................................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................................

12. Dodatkowe uwagi przedsiębiorcy do informacji/zagadnień zawartych w podsekcji 1.01. Proszę podać ze wskazaniem numeru pytania/zagadnienia, którego dotyczą. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................

PODSEKCJA 1.02 – Statystyka celna

Wskaźniki:

1. Formalności celne 1.1. Czy przedsiębiorca dokonuje formalności celnych: □ we własnym imieniu oraz na własną rzecz

Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 150

□ we własnym imieniu, lecz na rzecz innej osoby (przedstawicielstwo pośrednie) □ w imieniu i na rzecz innej osoby (przedstawicielstwo bezpośrednie) 1.2. Czy przedsiębiorca reprezentuje inne osoby w zakresie formalności celnych □ tak □ nie Jeżeli tak, to proszę podać kogo (imię, nazwisko, nazwa przedsiębiorcy, adres siedziby lub zamieszkania, numer PESEL lub NIP, EORI) i w jaki sposób (w przedstawicielstwie bezpośrednim i/lub pośrednim). Proszę o podanie informacji dotyczących głównych kontrahentów, których reprezentuje przedsiębiorca. .............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. 1.3. Czy przedsiębiorstwo jest przez kogoś reprezentowane w sprawach związanych z formalnościami celnymi □ tak □ nie Jeżeli tak, to proszę podać przez kogo (imię, nazwisko, nazwa przedsiębiorcy, adres siedziby lub zamieszkania, numer PESEL lub NIP, EORI) i w jaki sposób (w przedstawicielstwie bezpośrednim i/lub pośrednim). ........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

2. Klasyfikacja towarów według kodu taryfy celnej 2.1. Proszę wymienić pięć głównych rodzajów towarów z podaniem kodów CN i powiązaniem państw spoza obszaru celnego Wspólnoty, z którymi przedsiębiorca dokonuje obrotu. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 2.2. Proszę podać, kto i w jaki sposób decyduje o klasyfikacji towarów (imię, nazwisko, numer PESEL, stanowisko pracownika odpowiedzialnego za klasyfikację towarów lub, jeżeli zadania te wykonuje osoba trzecia – imię i nazwisko takiej osoby, numer PESEL, adres zamieszkania lub nazwa przedsiębiorcy, numer NIP, EORI, adres siedziby). .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. 2.3. Proszę podać, jakie środki zapewniania jakości zostały podjęte w celu dokonywania prawidłowej klasyfikacji taryfowej (np. wewnętrzne instrukcje, kontrole wewnętrzne, regularne szkolenia). Proszę określić, czy w przedsiębiorstwie jest prowadzona dokumentacja produktu/wyrobu, w której każdy z produktów/wyrobów jest powiązany z kodem towaru, właściwą stawką celną, stawką podatku VAT, stawką podatku akcyzowego. W przypadku korzystania z usług osoby trzeciej, proszę określić, w jaki sposób jest zapewniany prawidłowy przebieg działań dotyczących klasyfikacji taryfowej. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. 2.4. Czy przedsiębiorca ma procedury w zakresie zapewniania jakości prawidłowej klasyfikacji taryfowej, np. systematyczne i kompletne przeglądy dokumentacji dotyczącej towarów w powiązaniu z kodem towaru, stawką celną, stawkami podatkowymi, systematyczne sprawdzanie obiegu dokumentacji pomiędzy personelem odpowiedzialnym za klasyfikację towarów □ niespisane □ tak, procedury są: □ udokumentowane □ nie Jeżeli tak, to proszę opisać sposób postępowania w przypadku podnoszenia jakości zapewniania prawidłowej klasyfikacji taryfowej. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. 2.5. Czy przedsiębiorca ma procedury wykorzystywane do klasyfikowania towarów według kodu taryfy celnej □ niespisane □ tak, procedury są: □ udokumentowane □ nie Jeżeli tak, proszę określić sposób postępowania w przypadku klasyfikowania towarów, w jaki sposób jest dokonywana klasyfikacja nowych towarów, wskazać, czy każdy numer artykułu jest powiązany z kodem towaru i/lub stawką celną, stawką podatku VAT, stawką podatku akcyzowego, stawką refundacji dla towarów objętych Wspólną Polityką Rolną. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. 2.6. Proszę określić, jaki wykaz pomocy jest stosowany przez przedsiębiorcę przy dokonywaniu klasyfikacji towaru do kodu taryfy celnej (pomoce mogą obejmować np. podręcznik, wewnętrzne zestawienia dotyczące importowanych towarów zawierające kod CN, stawkę celną i stawkę podatku, decyzje WIT (Wiążące Informacje Taryfowe), interpretacje indywidualne w zakresie przepisów prawa celnego, podatkowego, certyfikaty producenta określające skład surowcowy produktu). ......................................................................................................................................

........................................................ ............................................................................................................................................................................................. 2.7. Czy w przedsiębiorstwie zostały określone procedury dotyczące monitorowania skuteczności procedur zapewniających prawidłową klasyfikację taryfową □ niespisane □ tak, procedury są: □ udokumentowane □ nie

Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 150

Jeżeli tak, proszę podać, czy jest prowadzony regularny monitoring przestrzegania procedur dotyczących prawidłowej klasyfikacji taryfowej, czy wyznaczono osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie monitoringu, czy i jaka jest częstotliwość dokonywania przeglądów i aktualizacji dokumentacji produktu, procedur i ewidencji, w jaki sposób powiadamia się o zmianach w klasyfikacji taryfowej osoby, których te informacje dotyczą. .............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. 2.8. Jakie zasoby własne są wykorzystywane dla potrzeb klasyfikacji taryfowej, np. bazy danych zawierające dane stałe dotyczące towarów .............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….

........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3.Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: ....................................................................................................................... SC

SC

SC

SC

Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 150

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

procedury określania kosztów uwzględnianych przy ustalaniu wartości celnej, np. frachtu, ubezpieczenia, prowizji, kosztów pakowania, opłat licencyjnych, opłaty autorskiej, deklarowania prawidłowego kodu Incoterms dotyczącego warunków dostawy towaru □ niespisane □ tak, procedury są: □ udokumentowane □ nie Jeżeli tak, proszę opisać sposób postępowania w zakresie ustalania wartości celnej towarów. .............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. 3.2. Proszę podać, kto i w jaki sposób ustala wartość celną (imię, nazwisko, numer PESEL, stanowisko pracownika odpowiedzialnego za klasyfikację towarów lub, jeżeli zadania te wykonuje osoba trzecia – imię i nazwisko takiej osoby, numer PESEL, adres zamieszkania lub nazwa przedsiębiorcy, adres siedziby, numer NIP, EORI).

........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... 3.3. Proszę podać, jakie środki zostały podjęte w celu zapewnienia ustalania prawidłowej wartości celnej (np. wewnętrzne instrukcje, kontrole wewnętrzne, regularne szkolenia). Środki zapewniające jakość przy określaniu wartości celnej uwzględniają m.in. stosowaną metodę (metody) wyceny, sposób sporządzania oświadczeń dotyczących wartości celnej i ich udostępniania w wymaganych przypadkach, sposób ustalania wartości celnej i wartości dla potrzeb podatku VAT, sposób rozliczania kosztów transportu i ubezpieczenia, honoraria, tantiemy autorskie i opłaty licencyjne dotyczące przywożonych towarów, które musi opłacić nabywca, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, jako warunek sprzedaży, wartość jakichkolwiek części dochodu z tytułu dalszej odsprzedaży, dyspozycji lub wykorzystania przywiezionych towarów, która przypada bezpośrednio lub pośrednio sprzedającemu, koszty ponoszone przez kupującego, lecz nieujęte w cenie w odniesieniu do prowizji lub kosztów pośrednictwa, z wyjątkiem prowizji od zakupu, koszty ponoszone w odniesieniu do pojemników i opakowań, zarówno robocizny, jak i materiałów, dostarczanych bezpośrednio lub pośrednio przez kupującego, bezpłatnie lub po obniżonej cenie, do użytku związanego z produkcją i sprzedażą przywożonych towarów z przeznaczeniem na wywóz. W przypadku korzystania z usług osoby trzeciej, proszę określić, w jaki sposób jest zapewniany prawidłowy przebieg działań dotyczących ustalania wartości celnej. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. 3.4. Czy przedsiębiorca ma procedury w zakresie środków zapewniania jakości prawidłowego ustalania wartości celnej, np. systematyczne i kompletne przeglądy dokumentacji dotyczącej metod wyceny, rozliczania kosztów transportu, ubezpieczenia, opłat licencyjnych, systematyczne sprawdzenie obiegu dokumentacji pomiędzy personelem odpowiedzialnym za ustalanie wartości celnej towarów □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę opisać sposób postępowania w przypadku podnoszenia środków zapewniających jakość wartości celnej. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. 3.5. Czy w przedsiębiorstwie określone zostały procedury dotyczące monitorowania prawidłowości ustalania wartości celnej towarów □ niespisane □ tak, procedury są: □ udokumentowane □ nie Jeżeli tak, proszę określić, czy prowadzony jest regularny monitoring przestrzegania procedur dotyczących prawidłowego ustalania wartości celnej towarów, czy wyznaczono osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie monitoringu, czy i jaka jest częstotliwość dokonywania przeglądów i aktualizacji dokumentacji, w jaki sposób powiadamia się o zmianach w ustalaniu wartości celnej towarów osoby, które są odpowiedzialne za ustalanie wartości celnej.

3. Wartość celna towarów 3.1. Czy przedsiębiorca ma procedury do określania wartości celnej towaru (materiału, produktu gotowego), w tym

Dziennik Ustaw – 16 – Poz. 150

.............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….

....................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: ...................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… SC

SC

SC

SC

Dziennik Ustaw – 17 – Poz. 150

………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

4. Środki preferencyjne/pochodzenie towarów 4.1. Czy w odniesieniu do towarów lub ich części, którymi przedsiębiorca dokonuje obrotu, stosowane są preferencje taryfowe (autonomiczne lub preferencyjne stawki celne) □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę wymienić towary według kodu CN, w odniesieniu do których stosowane są środki preferencyjne. .............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. 4.2. Czy przedsiębiorca ma procedury dotyczące sprawdzania poprawności kraju pochodzenia importowanych towarów □ niespisane □ tak, procedury są: □ udokumentowane □ nie Jeżeli tak, proszę podać, kto jest odpowiedzialny za przeprowadzanie tych czynności (imię, nazwisko, numer PESEL, stanowisko pracownika lub, jeżeli funkcję tę pełni osoba trzecia – imię i nazwisko takiej osoby, numer PESEL, adres zamieszkania lub nazwa przedsiębiorcy, adres siedziby, numer NIP, EORI), oraz określić sposób postępowania w przypadku sprawdzania zgodności pochodzenia importowanych towarów, tj. zgodności świadectwa pochodzenia lub deklaracji na fakturze z przesyłką oraz zgodności z regułami pochodzenia towarów. .............................................................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................................................................... 4.3. Proszę określić, jaki wykaz pomocy stosowany jest przez przedsiębiorcę przy sprawdzaniu prawidłowego pochodzenia towarów [pomoce mogą obejmować np. podręcznik, wewnętrzne zestawienia dotyczące pochodzenia towarów deklarowanych w przywozie, decyzje WIP (Wiążące Informacje o Pochodzeniu Towarów), interpretacje indywidualne]. .............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. 4.4. Czy przedsiębiorca ma procedury dotyczące sposobu postępowania w przypadku stosowania preferencji do towarów w wywozie Procedury powinny uwzględniać np. sposób zapewnienia m.in. możliwości zastosowania w odniesieniu do towarów preferencji w wywozie, tj. ich zgodności z regułami pochodzenia towarów, bezpiecznego przechowywania wszelkich niezbędnych dokumentów (obliczeń, kosztorysów, opisów procesów) mających udokumentować preferencyjne pochodzenie oraz wydanie świadectwa/deklaracji na fakturze, w ramach ścieżki audytu, terminowego podpisywania i wystawiania przez upoważnionego pracownika świadectwa/deklaracji na fakturze, niewystawiania deklaracji dla przesyłek o średniej i wysokiej wartości bez uprzedniej zgody organu Służby Celnej, bezpiecznego przechowywania niewykorzystanych świadectw pochodzenia, przedstawiania przy wywozie świadectw zgodnie z wymogami organów Służby Celnej. □ niespisane □ tak, procedury są: □ udokumentowane □ nie Jeżeli tak, proszę określić sposób postępowania w przypadku stosowania preferencji do towarów w wywozie.

.............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. 4.5. Czy przedsiębiorca ma procedury dotyczące wystawiania dowodów pochodzenia preferencyjnego i świadectw pochodzenia dla celów wywozowych □ niespisane □ tak, procedury są: □ udokumentowane □ nie Jeżeli tak, proszę określić sposób wydawania świadectwa pochodzenia i/lub deklaracji na fakturze. .............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. 4.6. Czy w przedsiębiorstwie wdrożone zostały środki zapewniające prawidłowe zgłaszanie kraju pochodzenia przywożonych towarów i/lub środki zapewniające prawidłowe stosowanie preferencji w wywozie, tj. ich zgodności z regułami pochodzenia towarów □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę określić, jakie środki zostały wdrożone (np. wewnętrzne instrukcje, kontrole wewnętrzne, regularne szkolenia) Środki zapewniające jakość przy określaniu pochodzenia towarów uwzględniają m.in. możliwość zastosowania preferencji przez państwo wywozu oraz zastosowania wobec towarów preferencyjnej stawki celnej, zgodność z wymogami zasady transportu bezpośredniego/niemanipulowania towarem, dostępność ważnego i oryginalnego świadectwa lub deklaracji na fakturze w momencie wystąpienia o przyznanie preferencji, zgodność świadectwa lub deklaracji na fakturze z przesyłką oraz zgodność z regułami pochodzenia, niedopuszczenia do wielokrotnego wykorzystania świadectwa/deklaracji na fakturze, bezpieczne przechowywanie oryginałów świadectw/deklaracji na fakturze w ramach ścieżki audytu.

Dziennik Ustaw – 18 – Poz. 150

Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….....................................................

.................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: .................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… SC

SC

SC

SC

Dziennik Ustaw – 19 – Poz. 150

………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

5. Cło antydumpingowe/wyrównawcze 5.1. Czy przedsiębiorca dokonuje obrotu towarami (materiałami, produktami gotowymi) objętymi cłem antydumpingowym i/lub cłem wyrównawczym Jeżeli tak, proszę wymienić producenta/producentów towarów (materiałów, produktów gotowych) lub kraj produkcji spoza obszaru celnego Wspólnoty, których towary objęte są cłem antydumpingowym i/lub wyrównawczym (dane z ostatniego roku poprzedzającego dzień złożenia wniosku) oraz przedstawić stawki celne antydumpingowe i/lub wyrównawcze w powiązaniu z kodami towarów, producentami, krajem.

□ tak

□ nie

Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... SC

………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………

SC

SC

Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 150

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: ...................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

6. Wyroby podlegające opodatkowaniu podatkiem akcyzowym 6.1. Czy przedsiębiorca dokonuje obrotu wyrobami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem akcyzowym lub uczestniczy w obrocie tymi wyrobami □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę wymienić te wyroby, podając ich nazwę i kod CN.

SC

……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………

6.2. Czy wszystkie wyroby będące przedmiotem obrotu przedsiębiorcy i podlegające opodatkowaniu podatkiem akcyzowym zostały sklasyfikowane w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn.zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.) □ tak □ nie 6.3. Proszę wymienić wszystkich przedstawicieli zaangażowanych w przemieszczanie, przechowywanie oraz raportowanie zobowiązań podatkowych dotyczących wyrobów podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Proszę podać imię, nazwisko, nazwę przedsiębiorcy, adres zamieszkania lub siedziby, numer PESEL lub NIP, EORI, w przypadku osób zagranicznych należy podać datę i miejsce urodzenia, numer paszportu. …………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….

...................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… SC

SC

Dziennik Ustaw – 21 – Poz. 150

………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: .....................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….

....................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

7. Stawki podatku VAT 7.1. Czy stawki podatku VAT towarów będących przedmiotem wniosku o pojedyncze pozwolenie na stosowanie zgłoszenia uproszczonego lub procedury w miejscu są takie same w państwach członkowskich mających związek z pojedynczym pozwoleniem □ tak □ nie 7.2. Proszę wymienić stawki podatku VAT z tytułu importu towarów będących przedmiotem wniosku o pojedyncze pozwolenie na stosowanie zgłoszenia uproszczonego lub procedury w miejscu.

SC

SC

……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………

Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Dziennik Ustaw – 22 – Poz. 150

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................

................................................. ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: ......................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

SC

SC

SC

SC

Dziennik Ustaw – 23 – Poz. 150

własności intelektualnej □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę wymienić te towary (materiały, produkty gotowe), podając kod CN. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………

8. Własność intelektualna 8.1. Czy przedsiębiorca dokonuje obrotu towarami (materiałami, produktami gotowymi) podlegającymi ochronie praw

Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….

....................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: ..................................................................................................................... SC

SC

SC

SC

Dziennik Ustaw – 24 – Poz. 150

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

9. Towary objęte Wspólną Polityką Rolną 9.1. Czy przedsiębiorca otrzymuje refundacje z tytułu wywozu towarów objętych Wspólną Polityką Rolną □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę wymienić kody CN wywożonych towarów oraz podać kwotę wypłaconej refundacji w ostatnich trzech latach budżetowych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji. W przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność krócej niż 3 lata poprzedzające dzień złożenia wniosku, kwotę wypłaconej refundacji należy podać za lata budżetowe, w których przedsiębiorca otrzymał refundacje. ………….…………………………………………………………………………………………………………………. .…………………………………………………………………………………………………………………………… 9.2. Czy przedsiębiorca dokonuje przywozu towarów objętych Wspólną Polityką Rolną □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę wymienić kody CN przywożonych towarów w powiązaniu ze stawkami celnymi.

……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………

Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….

........................................................................................ 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………

SC

SC

Dziennik Ustaw – 25 – Poz. 150

………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: ....................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

10. Pozwolenie na stosowanie procedur uproszczonych i/lub gospodarczych procedur celnych oraz procedury końcowego przeznaczenia 10.1. Czy przedsiębiorca ma udzielone przez organy Służby Celnej i/lub organy celne państw członkowskich pozwolenia na stosowanie procedur uproszczonych i/lub gospodarczych procedur celnych oraz procedury końcowego przeznaczenia □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę wymienić wszystkie pozwolenia obowiązujące w dacie złożenia wniosku o przyznanie statusu AEO lub o stosowanie procedur uproszczonych (proszę podać numer pozwolenia, datę wydania, nazwę wydającego organu celnego).

…………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki SC SC

SC

Dziennik Ustaw – 26 – Poz. 150

2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….

....................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: .....................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

11. Tranzyt na obszarze Unii Europejskiej 11.1. Czy towary objęte procedurą uproszczoną w miejscu są przemieszczone zgodnie z wymaganiami określonymi dla procedury tranzytu □ tak □ nie …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………..

SC

SC

SC

Dziennik Ustaw – 27 – Poz. 150

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….

........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: .....................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

SC

SC

SC

SC

Dziennik Ustaw – 28 – Poz. 150

12. Zakazy i ograniczenia, towary podwójnego zastosowania (towary podlegające kontroli) 12.1. Czy wszystkie towary stanowiące przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorcy mogą być obejmowane procedurami wywozowymi lub przywozowymi z zastosowaniem procedur uproszczonych □ tak □ nie 12.2. Proszę wymienić towary, jeżeli takie występują w obrocie przedsiębiorcy, które podlegają zakazom i ograniczeniom (proszę podać nazwę handlową towaru i jego kod CN). …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 12.3. Czy przedsiębiorca dokonuje obrotu towarami (materiałami, produktami gotowymi) podwójnego zastosowania – towary wymienione w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiającym wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (Dz. Urz. UE L 134 z dnia 29.05.2009 r., str. 1) oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym wymagane jest zezwolenie (Dz. U. Nr 47, poz. 241) □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę wymienić te towary (materiały, produkty gotowe), podając kod CN.

………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………

Stopień wystąpienia ryzyka ………………………………………………………………………………………………………………..................…

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….

........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………

SC

SC

SC

Dziennik Ustaw – 29 – Poz. 150

………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: ........................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

13. Dodatkowe uwagi przedsiębiorcy do informacji zawartych w podsekcji 1.02. Proszę podać ze wskazaniem numeru pytania/zagadnienia, którego dotyczą. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. SC

Dziennik Ustaw – 30 – Poz. 150

ZALECENIA ORGANU SŁUŻBY CELNEJ W ZAKRESIE WEWNĘTRZNEJ ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORCY DOTYCZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z DOKONYWANYM OBROTEM TOWAROWYM

1. Na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych organ Służby Celnej zaleca: ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….

....................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

2. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiebiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 2.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: ........................................................................................................................

3. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 3.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 3.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki SC

SC

Dziennik Ustaw – 31 – Poz. 150

SEKCJA II – PRZESTRZEGANIE WYMOGÓW CELNYCH PODSEKCJA 2.01 – Przestrzeganie wymogów celnych - organy celne

1. Zgodność z przepisami prawa celnego 1.1. Czy przedsiębiorca bądź odpowiednio: a) osoby kierujące przedsiębiorstwem lub nadzorujące kierownictwo, b) przedstawiciel prawny reprezentujący przedsiębiorcę w sprawach celnych, c) osoba odpowiedzialna w przedsiębiorstwie za sprawy celne, – w okresie 3 lat przed datą złożenia wniosku dopuściły się poważnego lub powtarzającego się naruszenia przepisów celnych □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę podać: a) kto dopuścił się naruszenia przepisów celnych (proszę podać imię, nazwisko, numer PESEL) .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. b) jakiego rodzaju były to naruszenia, ilu przypadków dotyczyły (proszę opisać) .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. c) czy naruszenia były wynikiem świadomego działania, czy zaniedbania (proszę podać) .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. d) jakie środki zostały wprowadzone celem zapobieżenia błędom w przyszłości lub ich zminimalizowania (proszę opisać) ……………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………. Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... SC

SC

Dziennik Ustaw

2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski

– 32 –

□ średni □ wysoki

Poz. 150

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: .......................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

SC

SC

2.1. Proszę podać, czy w ciągu 3 lat przed datą złożenia wniosku lub w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność krócej niż 3 lata poprzedzające dzień złożenia wniosku, w okresie prowadzonej działalności, stwierdzone zostały nieprawidłowości w zgłoszeniach celnych składanych we własnym imieniu oraz na własną rzecz, w przedstawicielstwie bezpośrednim i pośrednim □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę podać: a) liczbę stwierdzonych nieprawidłowości w odniesieniu do liczby zgłoszeń celnych, w których zostały stwierdzone nieprawidłowości i liczby wszystkich zgłoszeń złożonych w 3 ostatnich latach lub w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność krócej niż 3 lata poprzedzające dzień złożenia wniosku, w okresie prowadzonej działalności .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. b) nazwy organów celnych, do których były składane zgłoszenia celne, w stosunku do których stwierdzono nieprawidłowości .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. c) dane osób składających zgłoszenia celne, w których stwierdzone zostały nieprawidłowości ( imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, w przypadku dokonywania zgłoszeń celnych przez przedstawiciela należy podać jego nazwę, adres siedziby lub adres zamieszkania i numer EORI) .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. d) rodzaj stwierdzonych nieprawidłowości ze wskazaniem, czy są to nieprawidłowości fiskalne, czy niefiskalne .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. e) działania podjęte przez przedsiębiorcę w celu zapewnienia prawidłowości składania zgłoszeń celnych

2. Transakcje celne

……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………

Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

Dziennik Ustaw – 33 – Poz. 150

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: .......................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

SC

SC

SC

SC

Dziennik Ustaw – 34 – Poz. 150

3. Kontrola przestrzegania wymogów celnych 3.1. Czy wyniki kontroli w zakresie przestrzegania wymogów celnych, prowadzonych przez organy Służby Celnej w ciągu 3 lat przed datą złożenia wniosku lub w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność krócej niż 3 lata poprzedzające dzień złożenia wniosku, w okresie prowadzonej działalności były: □ pozytywne □ negatywne Jeżeli wynik kontroli był negatywny, proszę podać: a) rodzaj stwierdzonych nieprawidłowości …………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………. b) nazwę organu, który stwierdził negatywny wynik kontroli …………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………. c) etap postępowania, o ile zostało wszczęte w wyniku kontroli i jego rozstrzygnięcie …………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………. d) środki, jakie zostały podjęte przez przedsiębiorcę w celu zapewnienia zgodności prowadzonej działalności z obowiązującymi przepisami (wymogami celnymi) …………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………. 3.2. Czy w ciągu 3 lat przed datą złożenia wniosku lub w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność krócej niż 3 lata poprzedzające dzień złożenia wniosku, w okresie prowadzonej działalności, w przedsiębiorstwie zostały ujawnione naruszenia przepisów prawa celnego □ tak □ nie Jeżeli tak, to proszę podać: a) czy naruszenia przepisów prawa celnego zostały ujawnione przez osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie □ tak □ nie b) czy naruszenia przepisów prawa celnego zostały ujawnione przez organ Służby Celnej □ tak □ nie c) kto dokonał naruszenia przepisów prawa celnego i jakiego rodzaju było to naruszenie (proszę podać imię, nazwisko, numer PESEL osoby, która dokonała naruszenia przepisów prawa celnego, rodzaj naruszenia) .............................................................................................................................................................................................. .....................................................................................................................................................................

......................... d) czy i w jaki sposób przedsiębiorca zgłosił organom Służby Celnej ujawnione naruszenia przepisów celnych (proszę opisać) .............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. e) jakie środki zostały podjęte przez przedsiębiorcę w celu wykluczenia lub zminimalizowania naruszeń przepisów prawa celnego w przyszłości (proszę opisać) .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… SC

SC

Dziennik Ustaw – 35 – Poz. 150

………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: .......................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

4. Wcześniejsze wnioski o pozwolenia 4.1. Proszę podać, czy w okresie 3 lat przed datą złożenia wniosku lub w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność krócej niż 3 lata poprzedzające dzień złożenia wniosku, w okresie prowadzonej działalności: a) cofnięto pozwolenia wydane przedsiębiorcy przez organ celny □ tak □ nie b) zawieszono pozwolenia wydane przedsiębiorcy przez organ celny □ tak □ nie c) unieważniono pozwolenia wydane przedsiębiorcy przez organ celny □ tak □ nie d) czy wniosek o takie pozwolenie został odrzucony przez organ celny □ tak □ nie e) czy wniosek został wycofany przez przedsiębiorcę □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę podać liczbę takich przypadków oraz opisać przyczyny odpowiednio cofnięcia lub zawieszenia lub unieważnienia pozwolenia lub odrzucenia lub wycofania wniosku. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… SC

SC

Dziennik Ustaw – 36 – Poz. 150

……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………

4.2. Czy od czasu przyznania statusu AEO zostały stwierdzone przez organy celne naruszenia przepisów celnych w którymkolwiek z państw członkowskich i/lub państw trzecich □ tak □ nie Jeżeli tak, należy podać, jakie naruszenia przepisów celnych zostały stwierdzone i w którym państwie członkowskim i/lub państwie trzecim. ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………

Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1.

Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania

SC

SC

SC

SC

Dziennik Ustaw

□ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: .......................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1 Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

5. Dodatkowe uwagi przedsiębiorcy do informacji zawartych w podsekcji 2.01. Proszę podać ze wskazaniem numeru pytania/zagadnienia, którego dotyczą. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. Wskaźniki

1. Kontrola przestrzegania wymogów celnych przeprowadzona przez organy kontroli skarbowej 1.1. Czy w okresie 3 lat przed datą złożenia wniosku lub w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność krócej niż 3 lata poprzedzające dzień złożenia wniosku, w okresie prowadzonej działalności, organy kontroli skarbowej przeprowadziły kontrole u przedsiębiorcy □ tak □ nie Jeżeli tak, to proszę podać: a) czy wyniki kontroli, w zakresie przestrzegania wymogów celnych, były: □ pozytywne □ negatywne 1.2. Jeżeli wynik kontroli był negatywny, proszę podać: a) rodzaj stwierdzonych nieprawidłowości …………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………. b) nazwę organu, który stwierdził negatywny wynik kontroli …………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………. c) etap postępowania, o ile zostało wszczęte w wyniku kontroli, i jego rozstrzygnięcie …………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………. d) środki, jakie zostały podjęte przez przedsiębiorcę w celu zapewnienia zgodności prowadzonej działalności z obowiązującymi przepisami (wymogami celnymi) …………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………. Stopień wystąpienia ryzyka ..............................................................................................................................................................................................

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….

....................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki SC

– 37 –

Poz. 150

PODSEKCJA 2.02 – Przestrzeganie wymogów celnych - pozostałe organy administracji publicznej

Dziennik Ustaw – 38 – Poz. 150

2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: ........................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

2. Zgodność z obowiązkami celnymi 2.1. Czy w okresie 3 lat przed datą złożenia wniosku lub w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność krócej niż 3 lata poprzedzające dzień złożenia wniosku, w okresie prowadzonej działalności, w przedsiębiorstwie ujawnione zostały przypadki fałszowania dokumentacji celnej □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę podać: a) kto dopuścił się fałszerstwa dokumentów (proszę podać imię, nazwisko, numer PESEL osoby, która dokonała fałszerstwa dokumentów) ……………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………. b) ile było takich przypadków i jakich dokumentów fałszerstwo dotyczyło

SC

SC

SC

Dziennik Ustaw – 39 – Poz. 150

……………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………. c) kto ujawnił fałszowanie dokumentów (proszę podać imię, nazwisko, numer PESEL osoby, która ujawniła fałszerstwo dokumentów) ……………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………. d) czy i w jaki sposób o tym fakcie zostały powiadomione właściwe organy ……………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………. e) jakie działania zostały podjęte celem zapobieżenia w przyszłości przypadkom fałszowania dokumentów ……………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………. Stopień wystąpienia ryzyka ..............................................................................................................................................................................................

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….

...................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania SC

SC

SC

SC

Dziennik Ustaw

□ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: .......................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….

....................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

– 40 –

Poz. 150

Dziennik Ustaw – 41 – Poz. 150

WYNIK PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA AUDYTOWEGO W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKU PRZESTRZEGANIA WYMOGÓW CELNYCH

W wyniku przeprowadzonego postępowania audytowego ustalono, że przedsiębiorca: □ spełnia warunki określone w art. 14h rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 □ nie spełnia warunków określonych w art. 14h rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 Uzasadnienie – w przypadku niespełniania warunków określonych w art. 14h rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……............................................................................................................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……............................................................................................................................................................................... Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki SC

Imię i nazwisko: ……………………………………………….......................................................................………. Stanowisko służbowe: ……………………………..........................................................................………………….. Podpis: ............................................................................................................................................................................. Data: …………………………………….......................................................................……………………………… Zatwierdzenie kierownika komórki postępowania audytowego Imię i nazwisko: ………………………………............................................................................……………………... Stanowisko służbowe: …………………........................................................................................……………….......... Podpis: .............................................................................................................................................................................. Data: ……………………………………………………...................................

......................................……………… Potwierdzenie udziału w czynnościach audytowych przeprowadzonych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, dokonane przez przedsiębiorcę lub osobę przez niego upoważnioną do reprezentowania go w toku postępowania audytowego (wyłącznie w przypadku czynności opisanych w punktach 2.2. sekcji 2 zastrzeżonych dla organu Służby Celnej). Imię i nazwisko: …………………………………………………................................................................................... ........................................................................................................................................................................................... Podpis: .............................................................................................................................................................................. Data: ………………………………………………............................................................................................……… Potwierdzenie zapoznania się przez przedsiębiorcę lub osobę przez niego upoważnioną do reprezentowania go w toku postępowania audytowego z wynikiem przeprowadzonego postępowania audytowego w zakresie spełnienia warunków określonych w art. 14h rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93. Imię i nazwisko: ………………………………………………………........................................................................... ........................................................................................................................................................................................... Podpis: .............................................................................................................................................................................. Data: …………….......…………………………………………………...........................................................................

Dziennik Ustaw – 42 – Poz. 150

SEKCJA III – SYSTEM ZARZĄDZANIA EWIDENCJAMI HANDLOWYMI ORAZ W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH EWIDENCJAMI TRANSPORTOWYMI PODSEKCJA 3.01 – Ścieżka audytu Ścieżka audytu jest procesem lub kontrolą krzyżową każdego wpisu księgowego w stosunku do jego źródła w celu ułatwienia kontroli jego prawidłowości. Kompletna ścieżka audytu umożliwia prześledzenie działalności operacyjnej w odniesieniu do przepływu towarów i produktów przychodzących, przetwarzanych i wychodzących z przedsiębiorstwa. Kompletna ścieżka audytu jest związana z prowadzeniem historycznej ewidencji danych, umożliwiających prześledzenie informacji od momentu ich wprowadzenia do pliku danych do momentu ich usunięcia z tego pliku. Wskaźniki

1. Ścieżka audytu. Ścieżka audytu przedsiębiorstwa powinna obejmować następujące elementy: sprzedaż, zakupy i zamówienia zakupów, kontrole zapasów, składowanie i przesunięcia pomiędzy magazynami, produkcję, sprzedaż i zlecenia sprzedaży, zgłoszenia celne i dokumentacje celną, wysyłkę, transport, rachunkowość np. fakturowanie, noty kredytowe i debetowe, przelewy/płatności. 1.1. Czy system księgowy obejmuje księgę główną i księgi pomocnicze, w tym np. operacje sprzedaży, operacje zakupów, rozrachunki z kontrahentami, system logistyczny obejmuje np. obsługę zamówień sprzedaży, obsługę zamówień zakupu, produkcję, zapasy, składowanie, magazynowanie, wysyłkę/transport, wykazy dostawców/odbiorców □ tak □ nie 1.2. Czy system księgowy i system logistyczny przedsiębiorcy pozwalają na śledzenie cyklu realizacji działań dotyczących: a) przepływu towarów będących przedmiotem obrotu towarowego z krajami spoza obszaru celnego Wspólnoty (zamówienia, zakup, składowanie, wytwarzanie, produkcja, sprzedaż, dokonywanie zgłoszeń celnych, spedycja, transport, płatność za towar) □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę podać, które procesy działalności operacyjnej objęte są ścieżką audytu. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… b) realizacji usług związanych z obrotem towarowym z krajami spoza obszaru celnego Wspólnoty (spedycyjnych, transportowych i innych) □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę podać, które procesy działalności operacyjnej objęte są ścieżką audytu. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Stopień wystąpienia ryzyka ..............................................................................................................................................................................................

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej …………………………………………………………………………………………………………………………

SC

SC

Dziennik Ustaw – 43 – Poz. 150

………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: ........................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

2. Status AEO (dotyczy przedsiębiorców posiadających status AEO) 2.1. Czy od czasu przyznania statusu AEO nastąpiły w którymkolwiek z państw członkowskich zmiany w systemach przedsiębiorcy: a) księgowych □ tak □ nie b) logistycznych □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę podać, jakie zmiany zostały wprowadzone i czego dotyczyły. …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………. 2.2. Czy w ciągu ostatniego roku zostały w przedsiębiorstwie zidentyfikowane ograniczenia lub wady funkcjonujących systemów/oprogramowań księgowych, logistycznych, które wymagają dalszych czynności audytowych □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę opisać, jakie zidentyfikowano ograniczenia lub wady i w jakich systemach. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 2.3. Czy przedsiębiorca planuje wprowadzenie zmian w systemach księgowych i/lub logistycznych lub wprowadzenie zmian eksploatacyjnych tych systemów dla obsługi procedur i zgłoszeń celnych □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę podać, jakie zmiany w systemach i w których przedsiębiorca planuje wprowadzić. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 2.4. Czy przedsiębiorca planuje wprowadzenie zmian w systemach, które mogą wpłynąć na ich wiarygodność SC

SC

Dziennik Ustaw – 44 – Poz. 150

□ tak □ nie …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................

................................. ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: ........................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… SC

SC

SC

SC

Dziennik Ustaw – 45 – Poz. 150

………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zakres systemów wykorzystywanych dla pojedynczego pozwolenia na stosowanie zgłoszenia uproszczonego lub procedury w miejscu 3.1. Czy w przedsiębiorstwie możliwa jest identyfikacja wszystkich obszarów działalności gospodarczej i komercyjnej związanych z przemieszczeniami towarów będących przedmiotem pojedynczego pozwolenia na stosowanie zgłoszenia uproszczonego lub procedury w miejscu i tych, które będą wyłączone z tego zakresu □ tak □ nie 3.2. Czy pomiędzy pracownikami, przedstawicielami i/lub podmiotami w kraju i/lub podmiotami w państwach członkowskich (jednym lub wieloma) zaangażowanymi w pojedyncze pozwolenie na stosowanie zgłoszenia uproszczonego lub procedury w miejscu występują problemy komunikacyjne □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę podać, jakiego rodzaju są to problemy i jakie podjęto środki celem ich zminimalizowania w przyszłości.

……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………

3.3. Czy występują problemy związane z komunikacją (np. obiegiem informacji, dostępem do informacji, wymianą informacji) pomiędzy przedsiębiorcą i organami Służby Celnej w kraju i/lub organami celnymi w którymś z państw członkowskich □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę podać, jakiego rodzaju są to problemy i jakie podjęto środki celem ich zminimalizowania w przyszłości. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. 3.4. Czy zidentyfikowano i uwzględniono wymagania celne w czasie tworzenia specyfikacji informatycznych □ tak □ nie

Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.

1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… SC

SC

Dziennik Ustaw – 46 – Poz. 150

………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: .......................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….

....................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

4. Opis systemu informatycznego (architektura systemu informatycznego) dla pojedynczego pozwolenia na stosowanie zgłoszenia uproszczonego lub procedury w miejscu 4.1. Czy ilość systemów działających w przedsiębiorstwie oraz ich architektura nie kolidują ze sobą i funkcjonują bez zakłóceń □ tak □ nie 4.2. Czy jest możliwa identyfikacja w systemie informatycznym towarów, które nie mogą być obejmowane procedurami uproszczonymi lub pojedynczym pozwoleniem na stosowanie zgłoszenia uproszczonego lub procedury w miejscu □ tak □ nie Jeżeli tak, to proszę podać, czy system informatyczny umożliwia raportowanie tych towarów poza systemem raportowania pojedynczego pozwolenia na stosowanie zgłoszenia uproszczonego lub procedury w miejscu …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 4.3. Czy systemy wykorzystywane do kontroli i raportowania w ramach pojedynczego pozwolenia w sposób prawidłowy i kompletny ewidencjonują transakcje □ tak □ nie Jeżeli tak, to proszę podać, w jaki sposób systemy te zapewniają zarządzanie należnościami celnymi, podatkiem akcyzowym, podatkiem VAT pomiędzy towarami wspólnotowymi oraz niewspólnotowymi. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 4.4. Czy wykorzystywane w przedsiębiorstwie systemy informatyczne zapewniają pobór następujących danych: odbierające państwo członkowskie, miejsce przeznaczenia, data przybycia, wszelkie nieprawidłowości, brak przybycia, raportowania zdarzeń zgodnie z wymaganiami wynikającymi z pozwoleń wydanych na podstawie przepisów prawa celnego □ tak □ nie SC

SC

Dziennik Ustaw – 47 – Poz. 150

4.5. Czy systemy informatyczne funkcjonujące w przedsiębiorstwie pozwalają na identyfikację i raportowanie towarów na potrzeby kontroli organów Służby Celnej pod kątem wywozu/przywozu, zakazów i ograniczeń, podatku akcyzowego □ tak □ nie 4.6. Czy systemy informatyczne wykorzystywane przez przedsiębiorstwo do zarządzania składami celnymi w różnych państwach członkowskich zapewniają transfer towarów i informacji pomiędzy tymi składami □ tak □ nie 4.7. Czy przedsiębiorca ma system kontrolny pozwalający na ujawnianie ewentualnych błędów w funkcjonujących systemach informatycznych i podjęcie niezwłocznych działań naprawczych □ tak □ nie 4.8. Czy w przedsiębiorstwie funkcjonują systemy informatyczne pozwalające na generowanie deklaracji VAT, podatku akcyzowego oraz danych statystycznych dotyczących obrotu towarowego z innymi państwami członkowskimi oraz z państwami trzecimi □ tak □ nie Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….

...................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... SC

SC

SC

Dziennik Ustaw – 48 – Poz. 150

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: ........................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….

....................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

5. Wymagania dotyczące zgłoszeń w ramach pojedynczego pozwolenia na stosowanie zgłoszenia uproszczonego lub procedury w miejscu 5.1. Czy zgłoszenia sporządzane przez przedsiębiorcę lub jego przedstawiciela są sporządzane w odpowiedniej formie i czy zawierają niezbędne elementy dla celów kontrolnych i księgowych □ tak □ nie 5.2. Czy zgłoszenia związane z należnościami celnymi są składane w określonych przez organy celne terminach □ tak □ nie 5.3. Czy zgłoszenia związane z podatkiem VAT, podatkiem akcyzowym oraz zgłoszenia związane ze sprawozdawczością statystyczną są składane w określonych przez organy celne terminach □ tak □ nie Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….........................................................................................

SC

SC

SC

Dziennik Ustaw – 49 – Poz. 150

………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: ........................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

6. Dodatkowe uwagi przedsiębiorcy do informacji zawartych w podsekcji 3.01. Proszę podać ze wskazaniem numeru pytania/zagadnienia, którego dotyczą. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ………………………………………………………………………………………………………………………… Wskaźniki

1. Środowisko informatyczne 1.1. Proszę podać nazwę systemu informatycznego używanego przez przedsiębiorcę do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie księgowym, logistycznym, spedycyjnym, magazynowym i celnym. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. 1.2. Czy system informatyczny przedsiębiorcy stanowi: □ w pełni zintegrowane rozwiązania klasy ERP (Enterprise Resource Planning – Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) □ połączenie różnych aplikacji księgowych i logistycznych □ branżowe rozwiązanie programowe przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw □ rozwiązanie programowe stworzone przez zainteresowane przedsiębiorstwo lub na jego zlecenie □ inne rozwiązanie, jakie (proszę podać) .

............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. 1.3. Proszę wskazać miejsce/miejsca, w których jest dostępna platforma sprzętowa i działające na niej systemy operacyjne. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. SC

SC

PODSEKCJA 3.02 – System księgowy

Dziennik Ustaw – 50 – Poz. 150

1.4. Proszę opisać organizację środowiska informatycznego z uwzględnieniem stopnia informatyzacji. Proszę podać,jakiego rodzaju sprzęt komputerowy jest używany przez przedsiębiorcę do prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności do spraw celnych. Proszę podać, czy są to: - niezależne komputery osobiste PC □ tak □ nie - komputery PC połączone w sieci □ tak □ nie - system komputerowy z zastosowaniem serwera □ tak □ nie - komputery przystosowane do pracy z wieloma terminalami □ tak □ nie - inne urządzenia, jakie .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. 1.5. Czy system informatyczny używany przez przedsiębiorcę wspomaga zarządzanie logistyką i księgowością w przedsiębiorstwie □ tak □ nie 1.6. Czy rachunki księgowe i rachunki za usługi logistyczne stanowią część jednego zintegrowanego systemu informatycznego □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę podać, czy wynika to z dokumentacji przedsiębiorstwa opisującej zasady rachunkowości, czy z innej dokumentacji, jakiej. …………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………….... 1.7. Proszę podać, kto i gdzie zarządza logistyką. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. 1.8. Proszę podać, kto i gdzie zarządza księgowością. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. 1.9. Czy istnieje podział na zarządzanie towarem w przedsiębiorstwie i w magazynie □ tak □ nie 1.10. Czy istnieje zarządzanie partiami towarów □ tak □ nie 1.11. Czy zarządzanie towarem jest automatycznie powiązane z zarządzaniem finansami □ tak □ nie Jeżeli nie, to proszę przedstawić, w jaki sposób odbywa się komunikacja między zarządzaniem towarem i zarządzaniem finansami. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. 1.12. Czy funkcjonujący w przedsiębiorstwie system informatyczny (księgowy i/lub logistyczny) ma certyfikowane systemy zabezpieczeń, np. ISO □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę wskazać nazwę certyfikatu. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1.

Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1.Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki SC

Dziennik Ustaw – 51 – Poz. 150

2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: ........................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

2. Oprogramowanie 2.1. Jaki pakiet oprogramowania w zakresie księgowości i/lub logistyki stosuje przedsiębiorca Proszę podać nazwę/nazwy i wersję oprogramowania księgowego i/lub logistycznego. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 2.2. Kto jest producentem/dostawcą oprogramowania Proszę podać nazwę producenta/dostawcy oprogramowania. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 2.3. Czy stosowane oprogramowanie zostało utworzone na indywidualne potrzeby przedsiębiorcy, czy jest to pakiet standardowy …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………

SC

SC

SC

Dziennik Ustaw – 52 – Poz. 150

2.4. Czy wprowadzano zmiany w pakiecie standardowym □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę podać, jakie zmiany wprowadzono i z jakich powodów. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 2.5. Czy wykorzystywane przez przedsiębiorcę oprogramowanie w zakresie księgowości i/lub logistyki jest serwisowane □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę podać, kto i na jakich warunkach dokonuje przeglądów serwisowych oprogramowania. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….

...................................................................................... 1.1.Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań SC

SC

SC

SC

Dziennik Ustaw – 53 – Poz. 150

4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: ........................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….

....................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zasady rachunkowości, konta księgi głównej i konta ksiąg pomocniczych 3.1. Proszę podać, w jakiej formie w przedsiębiorstwie prowadzona jest ewidencja księgowa. □ księgi rachunkowe, tzw. pełna księgowość □ podatkowa księga przychodów i rozchodów □ zryczałtowana forma opodatkowania przychodów 3.2. Czy przedsiębiorca utrzymuje system księgowy, który jest zgodny z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości □ tak □ nie Jeżeli tak, to proszę opisać przyjęte przez przedsiębiorcę zasady (politykę) rachunkowości. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. 3.3. Proszę podać wykaz używanych kont księgi głównej. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. 3.4. Proszę podać, kto jest odpowiedzialny za poprawność dokonywanych wpisów w systemach księgowych i w jaki sposób jest zapewniana zgodność dokonywanych wpisów z danymi w księdze głównej. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. 3.5. Czy system wykorzystuje konta księgi głównej i konta ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę podać, kto jest odpowiedzialny za koordynację takich kont. Proszę przedstawić w zarysie konta księgi głównej i konta ksiąg pomocniczych oraz opisać, gdzie dane te są zapisywane. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 3.6. Czy zobowiązania z tytułu należności celnych, podatku akcyzowego i podatku VAT są rejestrowane na kontach księgi głównej □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę przedstawić w zarysie konta księgi głównej i opisać, gdzie dane te są zapisywane. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki SC

Dziennik Ustaw – 54 – Poz. 150

2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: ........................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......

.................................................................................. ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

4. Podział funkcji 4.1. Proszę podać, jak wygląda podział funkcji (opracowania, testowania i wdrażania systemu księgowego) w dziale informatyki i wymienić osoby odpowiadające za poszczególne funkcje. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. 4.2. Proszę podać, jak wygląda podział funkcji pomiędzy użytkownikami systemu księgowego a działem informatyki. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. 4.3. Proszę podać, jak wygląda podział funkcji pomiędzy użytkownikami systemu księgowego i/lub logistycznego i wymienić osoby odpowiedzialne za poszczególne funkcje.

SC

SC

SC

Dziennik Ustaw – 55 – Poz. 150

.............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. 4.4. Proszę podać, w jaki sposób przedsiębiorca kontroluje dostęp do poszczególnych części systemu księgowego i/lub logistycznego. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….

........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: .......................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń SC

SC

SC

SC

Dziennik Ustaw – 56 – Poz. 150

5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

5. Towary wspólnotowe i niewspólnotowe 5.1. Czy system księgowy umożliwia odróżnienie dostawców towarów wspólnotowych od dostawców towarów niewspólnotowych □ tak □ nie 5.2. Czy system logistyczny umożliwia odróżnienie towarów wspólnotowych od niewspólnotowych □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę przedstawić, w jaki sposób w systemie logistycznym można odróżnić towary niewspólnotowe lub podlegające kontroli organów Służby Celnej od towarów wspólnotowych. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3.

Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… SC

SC

SC

Dziennik Ustaw – 57 – Poz. 150

………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: .......................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

6. Miejsce prowadzenia działań informatycznych 6.1. Proszę wymienić miejsce/miejsca, w których są prowadzone działania informatyczne związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Jeżeli działania informatyczne są prowadzone w kilku lokalizacjach, proszę podać, jakie działania informatyczne są wykonywane w poszczególnych lokalizacjach. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. 6.2. Czy obsługa aplikacji informatycznych jest przedmiotem outsourcingu □ tak □ nie Jeżeli tak, to proszę wymienić podmioty (nazwa podmiotu, adres siedziby, numer NIP, numer REGON), którym zlecono obsługę aplikacji informatycznych oraz opisać warunki określone w zawartych z tymi podmiotami umowach. .............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. 6.3. Proszę podać, w jaki sposób przedsiębiorstwo zarządza kontrolami dostępu do aplikacji informatycznych, których obsługę zlecono podmiotom zewnętrznym. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… SC SC

SC

Dziennik Ustaw – 58 – Poz. 150

………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: .......................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

7. Dodatkowe uwagi przedsiębiorcy do informacji zawartych w podsekcji 3.02. Proszę podać ze wskazaniem numeru pytania/zagadnienia, którego dotyczą. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ………………………………………………………………………………………………………………………… PODSEKCJA 3.03 – System kontroli wewnętrznej Wskaźniki

1. Procedury kontroli wewnętrznej 1.1. Czy w przedsiębiorstwie zostały wydane wytyczne/procedury, do których powinni się stosować pracownicy z działów: a) księgowości, zakupów, magazynowania, sprzedaży, ds. celnych, produkcji, logistyki □ tak □ nie SC

SC

Dziennik Ustaw – 59 – Poz. 150

b) spedycji, transportu i innych usług świadczonych na rzecz podmiotów dokonujących obrotu towarowego z krajami spoza obszaru celnego Wspólnoty □ tak □ nie Procedury powinny obejmować np. instrukcje na stanowisku pracy, szkolenia pracownika, instrukcje dotyczące sprawdzania błędów, instrukcje dotyczące mechanizmów korekt. Jeżeli tak, proszę wskazać, którego z powyższych działów dotyczą wytyczne/procedury, opisać zasady nimi określone oraz podać, czy są one i w jaki sposób aktualizowane i weryfikowane. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 1.2. Czy niżej wymienione procedury kontroli wewnętrznej były przedmiotem wewnętrznego lub zewnętrznego audytu a) zakupów □ tak □ nie b) magazynowania □ tak □ nie c) produkcji □ tak □ nie d) logistyki □ tak □ nie e) sprzedaży □ tak □ nie f) dotyczące zagadnień księgowych □ tak □ nie g) realizacji usług na rzecz podmiotów dokonujących obrotu towarowego z krajami spoza obszaru celnego Wspólnoty □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę wskazać, czego dotyczył audyt, kto i kiedy go przeprowadził oraz jakie były jego wyniki. Proszę przedstawić kopię ostatnich aktualnych sprawozdań z przeprowadzonych audytów. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 1.

3. Czy audytem wewnętrznym lub zewnętrznym objęte były standardowe procedury celne □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę wskazać, czego dotyczył audyt, kto i kiedy go przeprowadził oraz jakie były jego wyniki. Proszę przedstawić kopię ostatnich aktualnych sprawozdań z przeprowadzonych audytów. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… SC

SC

Dziennik Ustaw – 60 – Poz. 150

………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….

....................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: ........................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

2. Procedury kontroli plików komputerowych (dane stałe lub pliki główne) 2.1. Czy przedsiębiorca ma udokumentowane procedury dotyczące kontroli plików komputerowych (dane stałe lub pliki główne), np. nazwy i adresy klientów, dostawców, wierzycieli, odbiorców, dokumentacji produktu/towaru, kodów CN i kodów krajów pochodzenia, numery statystyczne □ tak □ nie Jeżeli tak, to proszę opisać zasady określone tymi procedurami oraz podać sposób reakcji na ryzyka związane z np. nieprawidłowym lub niepełnym rejestrowaniem transakcji w systemie księgowym, stałym stosowaniem niewłaściwych lub nieaktualnych danych, takich jak np. kody CN, kody krajów pochodzenia towarów, niewłaściwą kontrolą procesów działalności przedsiębiorstwa. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. 2.2. Czy procedury te są weryfikowane i aktualizowane □ tak □ nie 2.3. Proszę podać, kto w przedsiębiorstwie jest odpowiedzialny za kontrolę danych stałych. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 2.4. Czy dane stałe są rejestrowane □ tak □ nie 2.5. Proszę podać, w jaki sposób są rejestrowane zmiany dotyczące danych stałych. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 2.6. Proszę podać, w jaki sposób dane stałe są przechowywane w formie cyfrowej. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Stopień wystąpienia ryzyka …………………………………………………………………………………………………………………………… SC

SC

Dziennik Ustaw – 61 – Poz. 150

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1.Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: .......................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

SC

SC

SC

SC

Dziennik Ustaw

5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski

– 62 –

□ średni □ wysoki

Poz. 150

3. Testowanie 3.1. Czy przedsiębiorca ma procedury pozwalające na zbieranie, składanie oraz kontrolę danych testowych, które są składane do organów celnych, obejmujących wszystkie możliwe rodzaje przywozu lub wywozu w każdym państwie członkowskim □ tak □ nie 3.2. Czy w przedsiębiorstwie funkcjonuje system kontroli wewnętrznej nad korzystaniem ze środowiska testowego lub składaniem danych testowych do organów celnych, który pozwala na skuteczne rozdzielenie danych testowych i danych produkcyjnych □ tak □ nie 3.3. Czy w przedsiębiorstwie funkcjonują procedury kontroli wewnętrznej obejmujące kontrolę korekt błędów dokonywanych na podstawie odpowiedzi od organów celnych □ tak □ nie 3.4. Proszę podać, czy i w jakiej formie zbierane są dane testowe. □ tak □ nie …………………………………………………………………………………………………………………………… ............................................................................................................................................................................................. Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….

........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… SC

SC

SC

Dziennik Ustaw – 63 – Poz. 150

………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: ........................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

4. Składanie zgłoszeń do organów celnych oraz innych organów administracji państwowej 4.1. Czy przedsiębiorca (jako użytkownik) ma system kontroli kompletności oraz terminowości składania zgłoszeń do organów celnych w państwie członkowskim, w którym wydaje się pozwolenia □ tak □ nie 4.2. Czy przedsiębiorca (jako użytkownik) ma system kontroli nad obsługą i korektą błędów na podstawie odpowiedzi od organów celnych w państwie członkowskim, w którym wydaje się pozwolenia □ tak □ nie 4.3. Czy składanie zgłoszeń celnych, deklaracji VAT, deklaracji akcyzowych oraz dokonywanie innych czynności i formalności określonych przepisami prawa celnego przez przedstawiciela jest kontrolowane i monitorowane przez przedsiębiorcę □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę podać, w jaki sposób jest zapewniana kontrola i monitorowanie poprawności oraz terminowości składania zgłoszeń celnych, deklaracji VAT, deklaracji akcyzowych oraz spełniania wymogów statystycznych. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 4.4. Czy przedsiębiorca ma system kontroli poprawności składanych zgłoszeń przywozowych, wywozowych lub transferów, w zakresie mającym wpływ na prawidłowość zwrotu podatku VAT □ tak □ nie 4.5. Czy przedsiębiorca ma system kontroli poprawności składanych zgłoszeń przywozowych, wywozowych lub transferowych, w zakresie mającym wpływ na kompletność i prawidłowość raportowania sprawozdawczości statystycznej dotyczącej obrotu towarowego z innymi państwami członkowskimi oraz z państwami trzecimi □ tak □ nie Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki SC SC

Dziennik Ustaw – 64 – Poz. 150

2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….

........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: .......................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

5. Procedury kontroli wewnętrznej dotyczące produkcji 5.1. Czy działalność produkcyjna jest oddzielona od działów zakupów, sprzedaży i zarządzania □ tak □ nie 5.2. Proszę podać, kto lub który dział dokonuje ponownej kalkulacji produktu i na podstawie jakich danych. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. 5.3. Proszę podać, czy ponowna kalkulacja jest dokonywana w odniesieniu do każdego okresu czy serii produkcyjnej. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. 5.4. Czy w przedsiębiorstwie są określone procedury postępowania w przypadku stwierdzonych rozbieżności pomiędzy kalkulacją wstępną i ponowną

SC

SC

SC

Dziennik Ustaw – 65 – Poz. 150

□ tak □ nie Jeżeli tak, proszę przedstawić zasady postępowania określone tymi procedurami oraz podać, kto jest odpowiedzialny za postępowanie w przypadku stwierdzonych rozbieżności. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. 5.5. Proszę podać, kto odpowiada za wprowadzanie danych i jakiego rodzaju dane dotyczące zarządzania dostawami i finansami w odniesieniu do dostaw towarów, które zostały wykorzystane w procesie produkcji, są wprowadzane do systemu. .............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. 5.6. Proszę podać, w jaki sposób wyniki produkcji są przetwarzane w pionie zarządzania finansami. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. 5.7. Proszę podać, jaki rodzaj wpisów do ewidencji księgowej wiąże się z procesem produkcji. .............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….

........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... SC

SC

SC

Dziennik Ustaw – 66 – Poz. 150

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: ........................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

6. Dodatkowe uwagi przedsiębiorcy do informacji zawartych w podsekcji 3.03. Proszę podać ze wskazaniem numeru pytania/zagadnienia, którego dotyczą. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ………………………………………………………………………………………………………………………… PODSEKCJA 3.04 – Przepływ towarów Wskaźniki

1. Kwestie ogólne 1.1. Czy istnieją procedury dotyczące rejestracji (fizycznej i elektronicznej) przepływu towarów wewnątrz przedsiębiorstwa od momentu nabycia/odbioru towarów poprzez przemieszczanie i składowanie, produkcję, sprzedaż, wysyłkę i dostawę towarów do odbiorców Procedury rejestracyjne przedsiębiorstwa powinny obejmować następujące elementy: procedury zamówień zakupu, potwierdzenie zamówienia, wysyłkę/transport towarów, wymogi dotyczące dokumentacji uzupełniającej, transport towarów od granicy państwa do zakładu przedsiębiorstwa lub klienta, odbiór towarów w zakładzie przedsiębiorstwa lub klienta, płatność/rozliczenia, wprowadzania towarów do ewidencji (jak, kiedy i przez kogo towary są wprowadzane).

□ tak, procedury są: □ udokumentowane □ niespisane □ nie Jeżeli tak, proszę opisać zasady postępowania w zakresie rejestracji przepływu towarów oraz podać, kto prowadzi ewidencję, miejsce, gdzie jest ona przechowywana, oraz jak często dokonywana jest inwentaryzacja towarów. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 1.2. Proszę podać, czy dane związane z przepływem towarów rejestruje się ilościowo lub wartościowo. □ ilościowo □ wartościowo 1.3. Proszę podać, czy istnieją procedury kontroli stanu zapasów, w tym częstotliwości przeprowadzania tych kontroli oraz postępowania w przepadku rozbieżności. □ tak □ nie Jeżeli tak, to proszę opisać zasady wynikające z obowiązujących w tym zakresie procedur, podać normy stosowane w przypadku rozbieżności oraz wskazać, kto przeprowadza przedmiotowe kontrole. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ …………………………………………………………………………………………………………………………

SC

SC

Dziennik Ustaw – 67 – Poz. 150

………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1.Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….........................................

................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: .......................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

2. Przepływ towarów 2.1. Czy istnieją procedury nabycia/odbioru towarów przywiezionych z krajów spoza obszaru celnego Wspólnoty □ tak, procedury są: □ udokumentowane □ niespisane □ nie Jeżeli tak, proszę podać zasady określone tymi procedurami, sposób ich aktualizacji oraz sposób kontroli zgodności postępowania z tymi procedurami. …………………………………………………………………………………………………………………………… SC

SC

SC

Dziennik Ustaw – 68 – Poz. 150

…………………………………………………………………………………………………………………………… 2.2. Proszę podać, w jaki sposób (na podstawie jakich dokumentów), kiedy i kto wpisuje przywiezione towary do systemu zarządzania magazynem. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. 2.3. Proszę podać, w którym momencie są dokonywane wpisy w ewidencjach magazynowych. .............................................................................................................................................................................................. ..

............................................................................................................................................................................................ 2.4. Proszę opisać funkcjonujący w przedsiębiorstwie system księgowania związany z zakupem i odbiorem towarów oraz regulowaniem należności za towary. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. 2.5. Proszę podać, czy istnieją procedury dotyczące zwrotów towarów. □ tak, procedury są: □ udokumentowane □ niespisane □ nie Jeżeli tak, proszę opisać sposób postępowania w zakresie dokonywania zwrotów towarów. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 2.6. Proszę podać, czy istnieją procedury/normy dotyczące niezgodności w liczbie przyjętego towaru □ tak, procedury są: □ udokumentowane □ niespisane □ nie Jeżeli tak, proszę opisać, jakie zasady dotyczące niezgodności przy przyjmowaniu towarów stosowane są w przedsiębiorstwie. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 2.7. Proszę przedstawić sposób postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowych danych w systemie zarządzania magazynem. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. 2.8. Proszę podać, czy istnieją procedury dotyczące inwentaryzacji towarów. □ tak, procedury są: □ udokumentowane □ niespisane □ nie Jeżeli tak, proszę podać zasady określone tymi procedurami. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 2.9. Proszę podać, czy w przedsiębiorstwie są określone procedury sprawdzania i kontroli jakości nabywanych/odbieranych towarów. Procedury sprawdzania i kontroli jakości w trakcie przybycia towarów powinny obejmować następujące elementy: uzgodnienie zamówienia zakupu z otrzymanymi towarami, ustalenia w sprawie zwrotu/odmowy przyjęcia towarów, ustalenia w sprawie rozliczeń i sprawozdawczości dotyczącej niepełnych i nadmiernych dostaw, ustalenia w sprawie identyfikacji i korekty nieprawidłowych wpisów w ewidencji magazynowej, identyfikacja w systemie towarów niewspólnotowych. □ tak, procedury są: □ udokumentowane □ niespisane □ nie Jeżeli tak, proszę podać zasady określone tymi procedurami, sposób i częstotliwość aktualizacji procedur oraz w jaki sposób powiadamia się o nich właściwy personel. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1.Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki SC

Dziennik Ustaw – 69 – Poz. 150

2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: .......................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......

................................................................................. ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Magazynowanie 3.1. Czy istnieją procedury dotyczące magazynowania towarów Procedury magazynowania towarów powinny obejmować następujące elementy: jednoznaczne oznaczenie miejsca składowania towarów, bezpieczne składowanie towarów niebezpiecznych/szkodliwych, zasady ewidencjonowania stanów magazynowych wg wartości lub ilości, zasady przeprowadzania inwentaryzacji, zasady składowania towarów i prowadzenia ewidencji, w sytuacji składowania towarów na terenie należącym do osoby trzeciej, zasady korzystania z miejsc tymczasowych, o ile występują tego typu przypadki. □ tak, procedury są: □ udokumentowane □ niespisane □ nie Jeżeli tak, proszę opisać zasady postępowania określone tymi procedurami, sposób ich aktualizacji oraz stosowane środki kontroli zgodności postępowania z tymi procedurami.

SC

SC

SC

Dziennik Ustaw – 70 – Poz. 150

…………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 3.2. Czy istnieją procedury sprawdzania i kontroli jakości towarów składowanych w magazynach Procedury sprawdzania i kontroli jakości w trakcie składowania towarów powinny obejmować następujące elementy: zasady rejestracji i kontroli stanów magazynowych, zasady identyfikacji towarów wspólnotowych i niewspólnotowych, zasady przemieszczania i rejestracji towarów pomiędzy lokalizacjami, zasady postępowania w przypadku uszkodzeń, pogorszenia stanu lub zniszczenia towarów, strat i różnic stanów magazynowych. □ tak, procedury są: □ udokumentowane □ niespisane □ nie Jeżeli tak, to proszę opisać zasady postępowania określone tymi procedurami oraz wskazać, kto prowadzi ewidencję magazynową i gdzie jest ona przechowywana. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….

........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... SC

SC

SC

SC

Dziennik Ustaw

□ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: ........................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

4. Produkcja 4.1. Czy istnieją procedury dotyczące rejestracji w czasie procesu produkcji towarów Procedury rejestracyjne przedsiębiorstwa w czasie procesu produkcji towarów powinny obejmować następujące elementy: zbieranie zamówień, zapotrzebowanie pozycji magazynowych i dostawa z magazynu, proces produkcji, zakres obowiązków pracowników i prowadzenie ewidencji, kody receptur, ewidencjonowanie wytworzonego produktu i niewykorzystanych zapasów w ewidencji magazynowej, zastosowanie standardowych metod produkcyjnych w produkcji. □ tak, procedury są: □ udokumentowane □ niespisane □ nie Jeżeli tak, proszę opisać zasady określone tymi procedurami, sposób ich aktualizacji oraz sposób kontroli zgodności postępowania z tymi procedurami. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 4.2. Czy istnieją procedury sprawdzania i kontroli jakości towarów w czasie procesu produkcji Procedury sprawdzania i kontroli jakości w trakcie procesu produkcji towarów powinny obejmować następujące elementy: zasady monitoringu i kontroli obejmujące proces produkcji przeprowadzane przez zarząd np. w zakresie współczynnika produktywności, sposób postępowania w przypadku nieprawidłowości, rozbieżności, odpadów, produktów ubocznych i strat w procesie produkcji, zasady kontroli jakości wytworzonych towarów i zasady ewidencjonowania ich wyników, zasady usuwania towarów niebezpiecznych. □ tak, procedury są: □ udokumentowane □ niespisane □ nie Jeżeli tak, to proszę opisać zasady określone tymi procedurami oraz wskazać, kto prowadzi ewidencję magazynową i gdzie jest ona przechowywana. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… SC

– 71 –

Poz. 150

SC

Dziennik Ustaw – 72 – Poz. 150

………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….

........................................................................................ 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: .......................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

5. Wyprowadzenie towarów, dostawa z magazynu oraz wysyłka i przewóz towarów 5.1. Czy istnieją procedury dotyczące rejestracji w czasie procesu wysyłki towarów Procedury rejestracyjne przedsiębiorstwa w czasie procesu wysyłki towarów powinny obejmować następujące elementy: przyjmowanie zamówienia od klientów lub pozyskanie zlecenia lub zamówienia zakupu, powiadomienie magazynu o zamówieniu sprzedaży/wydaniu towarów, instrukcje postępowania dla osoby trzeciej, w przypadku składowania towarów w innym miejscu, pobranie towarów, procesy pakowania, zasady ewidencjonowania, aktualizacji, sposobu prowadzenia ewidencji.

□ tak, procedury są: □ udokumentowane □ niespisane □ nie Jeżeli tak, proszę opisać zasady określone tymi procedurami, sposób ich aktualizacji oraz sposób kontroli zgodności postępowania z tymi procedurami. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… SC

SC

Dziennik Ustaw – 73 – Poz. 150

5.2. Czy istnieją procedury sprawdzania i kontroli jakości towarów w czasie procesu wysyłki Procedury sprawdzania i kontroli jakości w trakcie procesu wysyłki towarów powinny obejmować następujące elementy: kwity wysyłkowe/dokumenty pobrania, transport towarów do klienta lub do granicy państwa w celu powrotnego wywozu, odbiór faktur za sprzedaż, instrukcje dla agenta w kwestii (powrotnego) wywozu i odbioru/dostępności/dokumentacji uzupełniającej, potwierdzenie odbioru/dowód wysyłki towarów, zwroty – kontrola, liczenie i rejestracja w ewidencji magazynowej, płatności i noty kredytowe, postępowanie w przypadku nieprawidłowości, niepełnych dostaw i odchyleń. □ tak, procedury są: □ udokumentowane □ niespisane □ nie Jeżeli tak, to proszę podać zasady określone tymi procedurami oraz wskazać, kto prowadzi ewidencję magazynową i gdzie jest ona przechowywana. …………………………………………………………………………………………………………………………… ............................................................................................................................................................................................ Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1.Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….

........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... SC

SC

SC

SC

Dziennik Ustaw

□ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: ........................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

6. Dodatkowe uwagi przedsiębiorcy do informacji zawartych w podsekcji 3.04. Proszę podać ze wskazaniem numeru pytania/zagadnienia, którego dotyczą. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. …………………………………………………………………………………………………………………………...... Wskaźniki

1. Kwestie ogólne 1.1. Czy przedsiębiorca ma procedury kontrolne, które pozwalają na zidentyfikowanie nieprawidłowości lub naruszeń prawa celnego, oraz czy ma udokumentowane procedury służące weryfikacji prawidłowości zgłoszeń celnych dokonywanych we własnym imieniu i na własną rzecz lub przez przedstawicieli Procedury powinny zawierać, m.

in: a) w przypadku importerów, eksporterów i prowadzących skład: - sposób zapewniania kompletności, poprawności i terminowości zgłoszeń celnych składanych osobiście, w tym przeprowadzania kontroli przez zarząd, prezentację lub dostępność dokumentacji uzupełniającej, aktualne dane (nazwy/nazwiska i adresy) agentów, sposób wyznaczania agentów, tj. sprawdzania wiarygodności i kompetencji przed ich wyznaczeniem, okoliczności, w jakich są oni wyznaczani, umowy określające szczegółowe zakresy obowiązków, w tym reprezentacji przez agenta, np. bezpośrednia lub pośrednia, sposób udzielania agentom jasnych i jednoznacznych instrukcji, sposób udostępniania agentowi dokumentacji uzupełniającej, (np. pozwolenia, świadectwa itp.), w tym sposoby przekazania, przechowywania/zwrotu, sposób postępowania agenta w przypadku niejasnych instrukcji, kontrolę/weryfikację przez przedsiębiorcę prawidłowości i terminowości czynności podejmowanych przez agenta, sposób powiadamiania agenta o błędach/zmianach dotyczących odprawianych pozycji, postępowanie w przypadku nieprawidłowości, dobrowolne ujawnienie stwierdzonych błędów organom celnym, b) w przypadku przedstawicieli: - umowy określające szczegółowe zakresy obowiązków, w tym reprezentacji przez agenta, np. bezpośrednia lub pośrednia, sposób zapewniania kompletności, poprawności i terminowości zgłoszeń celnych składanych osobiście, w tym przeprowadzania kontroli przez zarząd, terminowego przedstawiania lub udostępniania dokumentacji uzupełniającej, sposób zapoznawania pracowników z wymaganiami klientów i warunkami umowy, sposób postępowania w przypadku, gdy instrukcje klientów są niejasne lub gdy dostarczone informacje są niepoprawne, sposób postępowania w przypadku stwierdzenia błędów/zmian dotyczących odprawianych pozycji, dobrowolne ujawnianie błędów organom celnym. □ tak, procedury są: □ udokumentowane □ niespisane □ nie Jeżeli tak, proszę opisać sposób postępowania w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości lub naruszeń prawa celnego oraz weryfikacji prawidłowości składanych zgłoszeń celnych. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Jeżeli nie, proszę opisać, czy i w jaki sposób przedsiębiorca weryfikuje prawidłowość zgłoszeń celnych .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................

– 74 –

Poz. 150

PODSEKCJA 3.05 – Standardowe procedury celne

Dziennik Ustaw – 75 – Poz. 150

1.2. Czy przedsiębiorca ma procedury (instrukcje lub wytyczne) dotyczące powiadamiania właściwych organów o nieprawidłowościach, np. o podejrzeniu kradzieży, włamania lub przemytu w odniesieniu do towarów celnych □ tak, procedury są: □ udokumentowane □ niespisane □ nie Jeżeli tak, proszę opisać zasady w zakresie powiadamiania właściwych organów o nieprawidłowościach dotyczących towarów celnych. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 1.3. Czy w ciągu ostatniego roku wykryte zostały w przedsiębiorstwie jakiekolwiek nieprawidłowości lub domniemanie nieprawidłowości □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę podać, czego dotyczyły te nieprawidłowości, czy zgłoszono je właściwym organom i którym oraz jakie środki zostały wprowadzone w celu zapobieżenia błędom w przyszłości lub ich zminimalizowania. ............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….

....................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1.Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... SC

SC

SC

Dziennik Ustaw – 76 – Poz. 150

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: ........................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

2. Pozwolenia na przywóz lub wywóz związane ze środkami polityki handlowej lub z handlem produktami rolnymi 2.1. Czy przedsiębiorca prowadzi obrót towarami objętymi ekonomicznymi pozwoleniami handlowymi □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę podać, czy przedsiębiorca ma procedury dotyczące zarządzania pozwoleniami na przywóz lub wywóz takich towarów Procedury powinny obejmować np. rejestrację pozwoleń zgodnie ze standardowymi procedurami, regularne kontrole pozwoleń pod kątem ważności i rejestracji, wskazanie osób odpowiedzialnych za rejestrację pozwoleń, zgłaszanie nieprawidłowości związanych z pozwoleniami, procedury kontroli wykorzystania towarów objętych pozwoleniami. □ tak, procedury są: □ udokumentowane □ niespisane □ nie Jeżeli tak, to proszę opisać sposób postępowania w zakresie zarządzania pozwoleniami na przywóz/wywóz towarów, sposób ich weryfikowania, aktualizacji oraz podać, czy i w jaki sposób jest powiadamiany właściwy personel o zasadach związanych z zarządzaniem pozwoleniami. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1.Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia

SC

SC

SC

Dziennik Ustaw – 77 – Poz. 150

działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: .......................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Tranzyt na obszarze Wspólnoty 3.1. Czy przedsiębiorca zatrudnia wyspecjalizowanych pracowników lub funkcjonują w przedsiębiorstwie procedury zapewniające znajomość wymagań prawnych związanych z procedurą tranzytu □ tak □ nie Jeżeli tak, to proszę podać dane osób (imię, nazwisko, numer PESEL, stanowisko pracownika odpowiedzialnego za sprawy związane z procedurą tranzytu) oraz opisać zasady, na podstawie których jest przestrzegana znajomość wymagań prawnych dotyczących procedury tranzytu. …………………………………………………………………………………………………………………………… .

............................................................................................................................................................................................. 3.2. Czy przedstawiciel przedsiębiorcy spełnia wymagania, o których mowa w pkt 3.1. □ tak □ nie 3.3. Czy przedsiębiorca ma procedury gwarantujące terminowe i poprawne wprowadzanie danych do ewidencji stosowanych w procedurze uproszczonej w miejscu lub ewidencji handlowych □ tak, procedury są: □ udokumentowane □ niespisane □ nie Jeżeli tak, to proszę opisać zasady dotyczące wprowadzania danych do ewidencji stosowanych w procedurze uproszczonej w miejscu lub ewidencji handlowych. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. Stopień wystąpienia ryzyka SC

SC

Dziennik Ustaw – 78 – Poz. 150

……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: .......................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

SC

SC

SC

SC

Dziennik Ustaw

5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski

– 79 –

□ średni □ wysoki

Poz. 150

4. Zakazy i ograniczenia (towary podlegające kontroli) 4.1. Czy przedsiębiorca zatrudnia wyspecjalizowanych pracowników lub funkcjonują w przedsiębiorstwie procedury, które w sposób wystarczający zapewniają przestrzeganie wymagań prawnych w zakresie regulacji celnych przywozowych i/lub wywozowych w każdym państwie członkowskim zaangażowanym w pojedyncze pozwolenie na zgłoszenie uproszczone lub procedurę w miejscu □ tak □ nie Jeżeli tak, to proszę podać dane osób (imię, nazwisko, numer PESEL, stanowisko pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie spraw celnych) oraz opisać zasady, na podstawie których przestrzegana jest znajomość wymagań celnych w zakresie regulacji przywozowych i/lub wywozowych w każdym państwie członkowskim. …………………………………………………………………………………………………………………………… .............................................................................................................................................................................................. Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….

....................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1.Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... SC

SC

SC

SC

Dziennik Ustaw

□ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: ........................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

5. Podatek akcyzowy 5.1. Czy przedsiębiorca ma zapewniony dostęp do bieżących informacji na temat przepisów w zakresie podatku akcyzowego w każdym państwie członkowskim zaangażowanym w postępowanie w ramach pojedynczego pozwolenia na stosowanie zgłoszenia uproszczonego lub procedury w miejscu □ tak □ nie 5.2. Czy przedsiębiorca ma procedury kontrolne, które zapewniają nadzór nad prawidłową klasyfikacją i przemieszczaniem wyrobów podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym □ tak □ nie Jeżeli tak, to proszę opisać stosowane środki kontroli zapewniające nadzór nad prawidłową klasyfikacją i przemieszczaniem wyrobów podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 5.3. Czy w przedsiębiorstwie funkcjonują procedury zapewniające prawidłowe przemieszczanie wyrobów podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym □ tak, procedury są: □ udokumentowane □ niespisane □ nie Jeżeli tak, to proszę opisać stosowane środki zapewniające prawidłowe przemieszczanie wyrobów podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1.Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….

........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… SC

– 80 –

Poz. 150

SC

Dziennik Ustaw – 81 – Poz. 150

………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: .......................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

6. Gwarancje przywozowe 6.1. Czy przedsiębiorca ma możliwość ustanowienia odpowiedniej gwarancji w państwie członkowskim nadzorującym, tj. w państwie członkowskim zezwalającego organu celnego, w celu pokrycia zobowiązań z tytułu należności celnych oraz innych opłat we wszystkich państwach członkowskich, mających związek z pojedynczym pozwoleniem na stosowanie zgłoszenia uproszczonego lub procedury w miejscu □ tak □ nie 6.2. Czy przedsiębiorca w ramach prowadzonej działalności wykorzystuje gwarancje należące do jego przedstawicieli □ tak □ nie Jeżeli tak, to proszę podać dane przedstawicieli, z gwarancji których korzysta przedsiębiorca. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. 6.3. Czy posiadacz gwarancji korzysta z procedur pozwalających na bieżące monitorowanie wykorzystania gwarancji i umożliwiających podejmowanie stosownych działań w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości □ tak □ nie Stopień wystąpienia ryzyka …………………………………………………………………………………………………………………………… SC

SC

Dziennik Ustaw – 82 – Poz. 150

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: ........................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

SC

SC

SC

SC

Dziennik Ustaw – 83 – Poz. 150

7. Licencje, pozwolenia 7.1. Czy przedsiębiorca ma procedury zapewniające prawidłowe składanie wniosków o wydanie określonych pozwoleń w każdym państwie członkowskim zaangażowanym w pojedyncze pozwolenie na stosowanie zgłoszenia uproszczonego lub procedury w miejscu □ tak □ nie Jeżeli tak, to proszę opisać sposób postępowania w zakresie składania wniosków o wydanie pozwoleń (każdego rodzaju). …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 7.2. Czy przedsiębiorca ma odpowiednie procedury kontrolne, pozwalające na monitorowanie realizacji licencji/pozwoleń i informowanie organów celnych i innych organów administracji państwowej o powstałych nieprawidłowościach □ tak, procedury są: □ udokumentowane □ niespisane □ nie Jeżeli tak, to proszę opisać środki kontroli oraz zasady monitorowania licencji/pozwoleń oraz sposób powiadamiania organów administracji państwowej, w tym organów celnych o stwierdzonych nieprawidłowościach. ………………………………………………………………………………………………………………………….... …………………………………………………………………………………………………………………………… Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….

....................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… SC

SC

SC

Dziennik Ustaw – 84 – Poz. 150

………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: ........................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

8. Dodatkowe uwagi przedsiębiorcy do informacji zawartych w podsekcji 3.05. Proszę podać ze wskazaniem numeru pytania/zagadnienia, którego dotyczą. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ………………………………………………………………………………………………………………………… PODSEKCJA 3.06 – Procedury dotyczące kopii zapasowych, odzyskiwania informacji, archiwizacji i opcji rezerwowych Wskaźniki

1. Wymogi dotyczące zachowania/archiwizacji danych 1.1. Czy przedsiębiorca ma procedury dotyczące tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania informacji, zabezpieczania danych przed uszkodzeniem lub ich utratą, archiwizacji, opcji rezerwowych, wyszukiwania transakcji/operacji handlowych □ tak □ nie Jeżeli tak, to proszę opisać sposób postępowania w zakresie tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania informacji, zabezpieczania danych przed uszkodzeniem lub ich utratą, archiwizacji, opcji rezerwowych, wyszukiwania transakcji/operacji handlowych, z uwzględnieniem rodzaju nośnika danych, formatu (oprogramowania), w jakim są przechowywane oraz, czy dane są kompresowane i na jakim etapie. W przypadku zaangażowania osoby trzeciej, proszę przedstawić dodatkowo częstotliwość i miejsce wykonywania kopii zapasowych i archiwizacji danych. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki SC SC

Dziennik Ustaw – 85 – Poz. 150

2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: ........................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................

.................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

2. Przechowywanie danych w systemie 2.1. Proszę podać, jak długo dane są dostępne on-line w oryginalnej formie, jak długo dane są przechowywane w systemie produkcyjnym oraz przez jaki okres czasu dane te są archiwizowane. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

SC

SC

SC

Dziennik Ustaw – 86 – Poz. 150

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: ........................................................................................................................ ……………………………...............................................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

SC

SC

SC

SC

Dziennik Ustaw – 87 – Poz. 150

3. Procedury awaryjne 3.1. Czy przedsiębiorca ma procedury na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń związanych z zakłóceniem działania systemu lub jego awarią □ tak □ nie Jeżeli tak, to proszę opisać sposób postępowania na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń związanych z zakłóceniem działania systemu lub jego awarią oraz podać, w jaki sposób jest zapewniana długoterminowa techniczna jakość zapisu oraz dostępność sprzętu i kodu programu. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. 3.2. Czy przedsiębiorca ma procedury dotyczące archiwizacji dokumentacji w wersji papierowej, zabezpieczania dokumentacji przed jej zniszczeniem lub jej utratą □ tak □ nie Jeżeli tak, to proszę opisać zasady postępowania w zakresie archiwizacji dokumentacji w wersji papierowej, zabezpieczania dokumentacji przed jej zniszczeniem lub jej utratą. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1.

Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... SC

SC

SC

Dziennik Ustaw – 88 – Poz. 150

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: ........................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki ………………………….............................................................................

4. Dodatkowe uwagi przedsiębiorcy do informacji zawartych w podsekcji 3.06. Proszę podać ze wskazaniem numeru pytania/zagadnienia, którego dotyczą. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ………………………………………………………………………………………………………………………… Wskaźniki

1. Normy dotyczące certyfikacji bezpieczeństwa środowiska informatycznego 1.1. Czy przedsiębiorca posiada certyfikaty potwierdzające zabezpieczenie informacji w systemach informatycznych wykorzystywanych w przedsiębiorstwie □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę je wymienić. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 1.2. Proszę podać lokalizacje serwera/serwerów przedsiębiorstwa. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. 1.3. Proszę podać, w jaki sposób jest zabezpieczany serwer/serwery przedsiębiorstwa. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….

....................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej …………………………………………………………………………………………………………………………

SC

PODSEKCJA 3.07 Ochrona systemów informatycznych

SC

SC

Dziennik Ustaw – 89 – Poz. 150

………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: ........................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

2. Procedury kontroli wewnętrznej 2.1. Czy przedsiębiorca ma udokumentowane procedury dotyczące zabezpieczenia systemu informatycznego przed włamaniem/dostępem osób nieuprawnionych np. dostęp do informacji szczególnie chronionych jest ograniczony do członków personelu upoważnionych do wprowadzania zmian i uzupełniania informacji, procedura odbierania uprawnień do korzystania z systemu informatycznego w momencie zwolnienia pracownika □ tak □ nie Jeżeli tak, to proszę opisać sposób postępowania dotyczący zabezpieczenia systemu informatycznego przedsiębiorstwa, w tym dostępne środki ochrony systemu informatycznego przed dostępem osób niepowołanych, przed zniszczeniem lub utratą danych, sposób kontroli systemów znajdujących się w różnych lokalizacjach, oraz podać, kto jest odpowiedzialny za zabezpieczenie i obsługę systemu informatycznego przedsiębiorstwa, stosowanych zabezpieczeń, np. typu zapora sieciowa (firewall) i ochrony antywirusowej, podejmowanych działań w przypadku wystąpienia awarii, procedur tworzenia kopii zapasowych na wypadek awarii systemu informatycznego, włącznie z SC

SC

Dziennik Ustaw – 90 – Poz. 150

odzyskiwaniem programów i danych. Proszę podać imię, nazwisko lub nazwę podmiotu, numer PESEL lub numer NIP, adres zamieszkania lub adres siedziby. …………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………….... 2.2. Czy zaobserwowano próby zewnętrznej ingerencji w system informatyczny □ tak □ nie 2.3. Czy zlecono specjalistycznemu podmiotowi przeprowadzenie symulowanego włamania do systemu lub czy badanie takie przeprowadzono w ramach własnych zasobów kadrowych □ tak □ nie Jeżeli tak, to jakie były jego wyniki oraz czy podjęto jakiekolwiek środki naprawcze. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….....................

.................................................................. 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania SC

SC

SC

SC

Dziennik Ustaw

□ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: ........................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….

....................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Środowisko informatyczne 3.1. Czy przedsiębiorca posiada procedury w zakresie praw dostępu do systemów informatycznych Procedury powinny obejmować np. sposób udzielania praw dostępu i poziom dostępu do systemów informatycznych, format udzielania haseł, częstotliwość zmian i osoby odpowiedzialne za przydzielanie haseł, usuwanie/utrzymywanie/aktualizację danych użytkowników. □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę przedstawić zasady postępowania stosowane w zakresie praw dostępu do systemów informatycznych. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. 3.2. Proszę podać, kto w przedsiębiorstwie jest odpowiedzialny za obsługę i zabezpieczenie systemu informatycznego. .............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. 3.3. Czy przedsiębiorca posiada procedury w zakresie zabezpieczania użytkowania środków komunikacji mobilnej i mobilnego przetwarzania danych □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę przedstawić zasady postępowania stosowane w zakresie zabezpieczania użytkowania środków komunikacji mobilnej i mobilnego przetwarzania danych. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. 3.4. Czy przedsiębiorca posiada procedury dotyczące czynności wykonywanych w ramach pracy na odległość □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę przedstawić zasady postępowania stosowane w zakresie czynności wykonywanych w ramach pracy na odległość. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… SC

– 91 –

Poz. 150

SC

Dziennik Ustaw – 92 – Poz. 150

………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: ........................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

4. Procedury na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń 4.1. Czy przedsiębiorca ma procedury działania na wypadek zdarzeń losowych (np. pożaru, zalania pomieszczeń) skutkujących zaprzestaniem funkcjonowania systemów informatycznych □ tak, procedury są: □ udokumentowane □ niespisane □ nie Jeżeli tak, to proszę opisać sposób postępowania w sytuacji nieprzewidzianych zdarzeń. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Stopień wystąpienia ryzyka …………………………………………………………………………………………………………………………… SC

SC

Dziennik Ustaw – 93 – Poz. 150

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….

....................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: ........................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

SC

SC

SC

SC

Dziennik Ustaw – 94 – Poz. 150

5. Dodatkowe uwagi przedsiębiorcy do informacji zawartych w podsekcji 3.07. Proszę podać ze wskazaniem numeru pytania/zagadnienia, którego dotyczą. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ………………………………………………………………………………………………………………………… Wskaźniki

1. Procedury kontroli wewnętrznej 1.1. Czy przedsiębiorca ma udokumentowane procedury dotyczące ochrony informacji/dokumentów przed nieupoważnionym dostępem, niewłaściwym wykorzystaniem, celowym zniszczeniem lub utratą Procedury powinny obejmować, w szczególności zasady rejestrowania i tworzenia kopii zapasowych dokumentów, w tym skanowanie i tworzenie mikrofisz, ograniczony dostęp, zasady aktualizacji planu bezpieczeństwa opisujące dostępne środki ochrony dokumentacji przed dostępem osób niepowołanych oraz przed celowym zniszczeniem lub utratą, zasady tworzenia kartotek i bezpiecznego przechowywania dokumentów, w tym zasady określające obowiązki dotyczące obsługi, zasady postępowania w razie wystąpienia zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu dokumentacji. □ tak □ nie Jeżeli tak, to proszę opisać sposób postępowania oraz środki kontroli stosowane w celu ochrony informacji/dokumentów przed nieupoważnionym dostępem, niewłaściwym wykorzystaniem, celowym zniszczeniem lub utratą. …………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………….... Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….

....................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… SC

PODSEKCJA 3.08 – Bezpieczeństwo dokumentacji

SC

SC

Dziennik Ustaw – 95 – Poz. 150

………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: ........................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

2. Procedury na wypadek zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń 2.1. Czy w ciągu roku poprzedzającego dzień złożenia wniosku wystąpiły zdarzenia skutkujące nieupoważnionym dostępem, niewłaściwym wykorzystaniem, celowym zniszczeniem, utratą informacji/dokumentacji □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę wskazać, jakiego rodzaju środki zapewniające poprawę bezpieczeństwa informacji/dokumentacji zostały wdrożone w przedsiębiorstwie. Środki naprawcze powinny uwzględniać, w szczególności testowanie systemu pod kątem nieuprawnionego dostępu i rejestrację wyników, opracowanie planów ciągłości działania/planów awaryjnych. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

SC

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………

SC

SC

Dziennik Ustaw – 96 – Poz. 150

……………………………………………………………….

........................................................................................ 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: ........................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Poziom dostępu dla różnych grup personelu 3.1. Proszę podać, jakie grupy pracowników mają dostęp do szczegółowych danych dotyczących przepływu materiałów lub towarów. .............................................................................................................................................................................................. ..............................................................................................

............................................................................................... 3.2. Proszę podać, jakie grupy pracowników są upoważnione do zmiany tych danych. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. 3.3. Proszę podać, czy dokonywane zmiany dotyczące przepływu materiałów lub towarów są dokumentowane. □ tak □ nie Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… SC SC

SC

Dziennik Ustaw – 97 – Poz. 150

………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….

....................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: ........................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki SC

SC

SC

Dziennik Ustaw – 98 – Poz. 150

4. Wymogi dotyczące bezpieczeństwa i ochrony nakładane na osoby trzecie 4.1. Czy przedsiębiorca nałożył na swoich partnerów handlowych i inne osoby trzecie mające dostęp do informacji szczególnie chronionych, dodatkowe wymogi dotyczące ochrony i bezpieczeństwa informacji/danych □ tak □ nie Jeżeli tak, to proszę opisać, jakie wymogi w zakresie ochrony i bezpieczeństwa nałożone zostały na partnerów handlowych i inne osoby trzecie w celu uniknięcia przypadków niewłaściwego wykorzystania informacji/danych, w szczególności zagrożenia łańcucha dostaw poprzez nieupoważnione przekazywanie szczegółowych informacji na temat transportu przesyłki. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.

1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania SC

SC

SC

SC

Dziennik Ustaw

□ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: ........................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….

....................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

5. Dodatkowe uwagi przedsiębiorcy do informacji zawartych w podsekcji 3.08. Proszę podać ze wskazaniem numeru pytania/zagadnienia, którego dotyczą. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ……………………………………………………………………………………………………………………………..

– 99 –

Poz. 150

   

Dziennik Ustaw – 100 – Poz. 150

WYNIK PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA AUDYTOWEGO W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKU POSIADANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA EWIDENCJAMI HANDLOWYMI ORAZ W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH EWIDENCJAMI TRANSPORTOWYMI

W wyniku przeprowadzonego postępowania audytowego ustalono, że przedsiębiorca: □ spełnia warunki określone w art. 14i rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 □ nie spełnia warunków określonych w art. 14i rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 Uzasadnienie – w przypadku niespełniania warunków określonych w art. 14i rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……............................................................................................................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………........ Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki SC

Imię i nazwisko: ……………………………………………….......................................................................………. Stanowisko służbowe: ……………………………..........................................................................………………….. Podpis:............................................................................................................................................................................. Data: …………………………………….

......................................................................……………………………… Zatwierdzenie kierownika komórki postępowania audytowego Imię i nazwisko: ………………………………............................................................................……………………... Stanowisko służbowe: …………………........................................................................................……………….......... Podpis:............................................................................................................................................................................... Data: …………………………………………………….........................................................................……………… Potwierdzenie udziału w czynnościach audytowych przeprowadzonych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, dokonane przez przedsiębiorcę lub osobę przez niego upoważnioną do reprezentowania go w toku postępowania audytowego (wyłącznie w przypadku czynności opisanych w punktach 2.2. sekcji 3 zastrzeżonych dla organu Służby Celnej). Imię i nazwisko: …………………………………………………................................................................................... ........................................................................................................................................................................................... Podpis: .............................................................................................................................................................................. Data: ………………………………………………............................................................................................……… Potwierdzenie zapoznania się przez przedsiębiorcę lub osobę przez niego upoważnioną do reprezentowania go w toku postępowania audytowego z wynikiem przeprowadzonego postępowania audytowego w zakresie spełnienia warunków określonych w art. 14i rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93. Imię i nazwisko: ………………………………………………………........................................................................... ........................................................................................................................................................................................... Podpis: .............................................................................................................................................................................. Data: …………….......…………………………………………………...........................................................................

Dziennik Ustaw – 101 – Poz. 150

SEKCJA IV – WYPŁACALNOŚĆ

Wskaźniki

1. Wypłacalność 1.1. Czy w okresie 3 lat przed datą złożenia wniosku lub w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność krócej niż 3 lata poprzedzające dzień złożenia wniosku, w okresie prowadzonej działalności, zostało wszczęte wobec przedsiębiorcy jakiekolwiek postępowanie w sprawie niewypłacalności, w szczególności postępowanie egzekucyjne, upadłościowe, likwidacyjne, układowe □ tak □ nie Jeżeli tak, to proszę wymienić wszystkie postępowania wszczęte w stosunku do przedsiębiorcy w sprawie niewypłacalności. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 1.2. Czy w okresie 3 lat przed datą złożenia wniosku lub w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność krócej niż 3 lata poprzedzające dzień złożenia wniosku, w okresie prowadzonej działalności, przedsiębiorca miał stale dobrą sytuację finansową w rozumieniu art. 14j rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93, wystarczającą do spełnienia podjętych zobowiązań finansowych, w tym terminowego ich regulowania □ tak □ nie Jeżeli tak, to proszę wymienić i przedstawić dowody świadczące o wypłacalności przedsiębiorcy. Proszę przygotować, na potrzeby postępowania audytowego dotyczącego wydania zezwolenia, następujące dokumenty: - zaświadczenie, wydane przez naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla siedziby lub miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, o niezaleganiu w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, z opłacaniem podatków stanowiących dochód budżetu państwa lub o wysokości zaległości lub oświadczenie na potwierdzenie tego faktu, - zaświadczenie właściwego dla siedziby lub miejsca zamieszkania przedsiębiorcy oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne lub o wysokości zaległości, - informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, w którym przedsiębiorca posiada podstawowy rachunek bankowy lub oszczędnościowy, potwierdzającą stan posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową przedsiębiorcy, - sprawozdania finansowe przedsiębiorcy za ostatnie 3 okresy sprawozdawcze, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, a jeżeli podlegają one badaniu przez biegłego rewidenta również z opinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku podmiotów niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające przychody, zyski, koszty i straty oraz zobowiązania za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, - odpis z rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego przez właściwy miejscowo sąd rejonowy potwierdzający, że przedsiębiorca nie jest w nim zarejestrowany, - informacje o tytule lub tytułach prawnych do użytkowanego majątku trwałego, w tym budynków, linii produkcyjnych, środków przewozowych, - informacje o zawartych umowach użyczenia własnego majątku, inne dokumenty, które przedsiębiorca uważa za istotne.

…………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Jeżeli nie, to proszę podać wyczerpujące informacje w tej sprawie. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… □ tak □ nie Jeżeli tak, to proszę opisać zidentyfikowane czynniki i zagrożenia dla wypłacalności finansowej przedsiębiorstwa. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………

PODSEKCJA 4.01 – Podstawowe informacje dotyczące wypłacalności

1.3. Proszę podać, czy występują wiadome dla przedsiębiorcy czynniki, mogące mieć wpływ na wypłacalność finansową w najbliższej przyszłości.

SC

Dziennik Ustaw – 102 – Poz. 150

………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: .......................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki SC

SC

SC

2. Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą krócej niż 3 lata na dzień złożenia wniosku, proszę przedstawić dokumenty i informacje dotyczące sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, w szczególności ostatni rachunek przepływów pieniężnych, bilans, prognozy rachunku zysków i strat.

Dziennik Ustaw – 103 – Poz. 150

....................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….

...................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: ........................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................

SC

SC

SC

SC

Dziennik Ustaw – 104 – Poz. 150

………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Dodatkowe uwagi przedsiębiorcy do informacji zawartych w podsekcji 4.01. Proszę podać ze wskazaniem numeru pytania/zagadnienia, którego dotyczą. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. …………………………………………………………………………………………………………………..................

Dziennik Ustaw – 105 – Poz. 150

WYNIK PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA AUDYTOWEGO W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKU WYPŁACALNOŚCI

W wyniku przeprowadzonego postępowania audytowego ustalono, że przedsiębiorca: □ spełnia warunki określone w art. 14j rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 □ nie spełnia warunków określonych w art. 14j rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 Uzasadnienie – w przypadku niespełniania warunków określonych w art. 14j rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……............................................................................................................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……............................................................................................................................................................................... Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki SC

Imię i nazwisko: ……………………………………………….......................................................................………. Stanowisko służbowe: ……………………………..........................................................................………………….. Podpis: ..................................................................................................................................................................

........... Data: …………………………………….......................................................................……………………………… Zatwierdzenie kierownika komórki postępowania audytowego Imię i nazwisko: ………………………………............................................................................……………………... Stanowisko służbowe: …………………........................................................................................……………….......... Podpis: .............................................................................................................................................................................. Data: …………………………………………………….........................................................................……………… Potwierdzenie udziału w czynnościach audytowych przeprowadzonych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, dokonane przez przedsiębiorcę lub osobę przez niego upoważnioną do reprezentowania go w toku postępowania audytowego (wyłącznie w przypadku czynności opisanych w punktach 2.2. sekcji 4 zastrzeżonych dla organu Służby Celnej). Imię i nazwisko: …………………………………………………................................................................................... ........................................................................................................................................................................................... Podpis: .............................................................................................................................................................................. Data: ………………………………………………............................................................................................……… Potwierdzenie zapoznania się przez przedsiębiorcę lub osobę przez niego upoważnioną do reprezentowania go w toku postępowania audytowego z wynikiem przeprowadzonego postępowania audytowego w zakresie spełnienia warunków określonych w art. 14j rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93. Imię i nazwisko: ………………………………………………………........................................................................... ........................................................................................................................................................................................... Podpis: .............................................................................................................................................................................. Data: …………….......…………………………………………………...........................................................................

Dziennik Ustaw – 106 – Poz. 150

SEKCJA V – WYMOGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY

Wskaźniki

1. Samoocena – stwierdzone rodzaje ryzyka i zagrożeń 1.1. Czy dla przedsiębiorstwa przeprowadzona została własna ocena ryzyka i zagrożeń Ocena powinna obejmować wszystkie zakłady, w których są dokonywane czynności określone przepisami prawa celnego i powinna dotyczyć, w szczególności fizycznych zagrożeń dla zakładów, towarów, zagrożeń fiskalnych, zagrożeń wynikających z postanowień umów zawartych z partnerami handlowymi itp. □ tak □ nie □ sam przedsiębiorca □ agencja ochrony □ inne .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. 1.2. Czy przedsiębiorca posiada dokumentację określającą ryzyka i zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa i ochrony rozumianych jako zespół zagadnień wskazywanych w podsekcjach sekcji V: ochrona fizyczna, środki transportu, przyjmowanie, przechowywanie, produkcja, załadunek towarów, partnerzy handlowi, bezpieczeństwo personelu, usługi zewnetrzne Dokumentacja określająca ryzyka i zagrożenia powinna obejmować obszary dotyczące, w szczególności towarów, terenów i budynków do celów magazynowych, produkcyjnych, personelu, transportu, załadunku i rozładunku towarów, systemów informatycznych, księgowych i dokumentacji, bieżącego zgłaszania zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu w tych obszarach. □ tak □ nie Jeżeli tak, to proszę podać, czy i jak często jest dokonywana weryfikacja i aktualizacja tej dokumentacji, kto odpowiada za prawidłowość i aktualizowanie tej dokumentacji. ...............................................................................

............................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................. 1.3. Czy dla każdego obiektu opracowany został plan bezpieczeństwa □ tak □ nie Jeżeli tak, to proszę podać, czy plany bezpieczeństwa są systematycznie sprawdzane, uaktualniane, kto odpowiada za przeglądy planów bezpieczeństwa. .............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. 1.4. Jakie zagrożenia dla bezpieczeństwa zostały zidentyfikowane dla przedsiębiorstwa w kontekście kryteriów bezpieczeństwa określonych dla statusu AEO w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 2454/93 (należy podać zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne) Proszę opisać lub dołączyć opis co najmniej pięciu głównych rodzajów ryzyk, które zostały zidentyfikowane przez przedsiębiorcę, np. przemyt nielegalnych towarów, manipulacja przy towarach przeznaczonych do wywozu. .............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… SC

PODSEKCJA 5.01 – Podstawowe informacje dotyczące oceny bezpieczeństwa

Jeżeli tak, to proszę wskazać, kto dokonał oceny ryzyka i zagrożeń:

SC

Dziennik Ustaw – 107 – Poz. 150

………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….

........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: .....................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

2. Organizacja wewnętrzna 2.1. Proszę podać, w jaki sposób i przez kogo są wdrażane w przedsiębiorstwie środki dotyczące bezpieczeństwa .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. 2.2. Czy działania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony są w przedsiębiorstwie koordynowane □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę wskazać osobę lub komórkę organizacyjną w przedsiębiorstwie odpowiedzialną za taką koordynację oraz opisać, w jaki sposób koordynuje się działania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 2.3. W przypadku gdy przedsiębiorstwo posiada kilka obiektów/lokalizacji, czy wdrażanie środków dotyczących bezpieczeństwa przebiega w sposób zharmonizowany we wszystkich tych miejscach □ tak □ nie SC

SC

Dziennik Ustaw – 108 – Poz. 150

Jeżeli tak, proszę podać, w jaki sposób zapewnia się harmonizację opracowywania, wdrażania, monitorowania i przeglądów środków bezpieczeństwa we wszystkich obiektach/lokalizacjach. .............................................................................................................................................................................................. …………………………………………………………………………………………………………………………… Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….

....................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: ........................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… SC

SC

SC

SC

Dziennik Ustaw – 109 – Poz. 150

………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. System kontroli wewnętrznej 3.1. Czy przedsiębiorca ma opracowane procedury dotyczące bezpieczeństwa i ochrony □ tak □ nie a) Jeżeli tak, to proszę podać, którego obszaru one dotyczą, np. bezpieczeństwa towarów, personelu, transportu i opisać jakie określają zasady postępowania. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. b) Jeżeli nie, to proszę podać, w jakim terminie i w jaki sposób kwestie te zostaną uregulowane przez przedsiębiorcę. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. 3.2. Proszę podać, w jakiej formie zostały opracowane procedury dotyczące bezpieczeństwa i ochrony, np. wytyczne, podręczniki, karty informacyjne. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. 3.3. Proszę podać, w jaki sposób z procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony jest zapoznawany personel przedsiębiorcy oraz osoby trzecie. Proszę również opisać, w jaki sposób przedsiębiorca kontroluje znajomość i przestrzeganie przez personel procedur dotyczących bezpieczeństwa i ochrony. .............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1.

Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... SC

SC

Dziennik Ustaw

2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski

– 110 –

□ średni □ wysoki

Poz. 150

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: .......................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1 Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

4. Procedury kontroli wewnętrznej 4.1. Czy w ciągu ostatniego roku wystąpiły zdarzenia naruszające bezpieczeństwo lub ochronę łańcucha dostaw, np. straty magazynowe, naruszenie zamknięć □ tak □ nie Jeżeli tak, to proszę podać, czego dotyczyły i jaki rodzaj środków zaradczych podjęto. Proszę również podać, czy dokonano przeglądu i aktualizacji procedur dotyczących bezpieczeństwa i ochrony, pod względem zaistniałych zdarzeń, oraz czy o zmianach w procedurach poinformowany został personel przedsiębiorcy i osoby trzecie. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 4.2. Czy w przedsiębiorstwie jest prowadzona dokumentacja dotycząca zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu oraz podejmowanych środków zaradczych □ tak □ nie Jeżeli tak, to proszę podać, w jaki sposób są rejestrowane zmiany w procedurach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………

SC

SC

SC

Dziennik Ustaw – 111 – Poz. 150

………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….

........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: ......................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

5. Certyfikacja przez inne podmioty w zakresie bezpieczeństwa i ochrony 5.1. Czy przedsiębiorca posiada certyfikaty/normy wystawione przez niezależne organy lub instytucje dotyczące bezpieczeństwa, np. status zarejestrowanego agenta, certyfikat ISO, itp. □ tak □ nie Jeżeli tak, należy przedstawić wykaz wszystkich certyfikatów/niezależnie akredytowanych norm, pozwoleń, zezwoleń posiadanych przez przedsiębiorcę, przedstawić ich kopie, wskazać lokalizacje/obiekty, które są nimi objęte oraz podać, jakim kontrolom/audytom podlegają posiadane normy. SC

SC

SC

Dziennik Ustaw – 112 – Poz. 150

…………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: .......................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ SC

SC

SC

SC

Dziennik Ustaw – 113 – Poz. 150

………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

6. Szczególne wymogi dotyczące bezpieczeństwa i ochrony towarów 6.1. Czy istnieją szczególne wymogi dotyczące bezpieczeństwa przywożonych/wywożonych przez przedsiębiorcę towarów □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje dotyczące tych wymogów, np. wymogi dotyczące składowania niebezpiecznych substancji chemicznych, przechowywania towarów wartościowych, magazynowania towarów objętych podatkiem akcyzowym oraz podać, czy obrót takimi towarami ma charakter regularny, czy okazjonalny. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….

...................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... SC

SC

SC

Dziennik Ustaw – 114 – Poz. 150

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: ........................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….

....................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

7. Umowa z agencją ochrony 7.1. Czy przedsiębiorca korzysta z usług agencji ochrony □ tak □ nie Jeżeli tak, to proszę podać: a) nazwę i adres agencji ochrony .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. b) okres świadczenia usługi ochrony na rzecz przedsiębiorcy .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. c) czy agencja ochrony świadczy również innego rodzaju usługi na rzecz przedsiębiorcy □ tak □ nie Jeżeli tak, to proszę podać jakiego rodzaju są to usługi. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. d) czy ocena zagrożeń dokonana przez przedsiębiorcę została włączona do oceny ryzyka dokonanej przez agencję ochrony. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………

SC

SC

SC

Dziennik Ustaw – 115 – Poz. 150

………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: .......................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

8. Wymogi dotyczące bezpieczeństwa nałożone przez inne podmioty 8.1. Czy towarzystwo ubezpieczeniowe nałożyło na przedsiębiorcę w umowie ubezpieczenia wymogi związane z bezpieczeństwem i ochroną □ tak □ nie Jeżeli tak, to proszę opisać, jakiego rodzaju są to wymogi i jakich obszarów dotyczą.

…………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 8.2. Czy klienci w zawieranych umowach nakładają na przedsiębiorcę wymogi związane z bezpieczeństwem i ochroną □ tak □ nie Jeżeli tak, to proszę opisać, jakiego rodzaju są to wymogi i jakich obszarów dotyczą. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Stopień wystąpienia ryzyka …………………………………………………………………………………………………………………………… SC

SC

Dziennik Ustaw – 116 – Poz. 150

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3.

Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonani zaleceń: ........................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

SC

SC

SC

SC

Dziennik Ustaw – 117 – Poz. 150

Imię i nazwisko: ………………………………………………………........................................................................... Stanowisko służbowe: ……………………………………………….............................................................................

9. Dodatkowe uwagi przedsiębiorcy do informacji zawartych w podsekcji 5.01. Proszę podać ze wskazaniem numeru pytania/zagadnienia, którego dotyczą. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. …………………………………………………………………………………………………………………………

1.1. Czy przedsiębiorca ma określone procedury dostępu na teren przedsiębiorstwa (do budynków, obszarów produkcji, magazynów itd.) przez poszczególne grupy osób (personel, gości, inne osoby trzecie) oraz przez pojazdy, towary □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę przedstawić opis wdrożonych procedur, w odniesieniu do poszczególnych lokalizacji. Procedury powinny określać, kto ma dostęp do określonych lokalizacji, powierzchni, budynków, pomieszczeń, jakie zagrożenia zidentyfikowano w tym zakresie, w jaki sposób dostęp jest kontrolowany, np. przy pomocy kart magnetycznych, czy wdrożony system kontroli dostępu umożliwia identyfikację i monitorowanie prób dostępu osób niepowołanych. Proszę również o dołączenie, o ile to możliwe, graficznego schematu obrazującego dostęp do lokalizacji oraz zdjęć satelitarnych.

.............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. 1.2. Proszę wskazać, kto w przedsiębiorstwie jest odpowiedzialny za kontrolę zgodności z wdrożonym systemem kontroli dostępu i w jaki sposób jest przeprowadzana kontrola przestrzegania obowiązujących procedur dostępu. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… SC

PODSEKCJA 5.02 – Dostęp do terenu przedsiębiorstwa Wskaźniki

1. Procedury dotyczące dostępu wejścia lub wjazdu osób, pojazdów i towarów na teren przedsiębiorstwa

SC

Dziennik Ustaw – 118 – Poz. 150

………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: ........................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

2. Standardowe procedury operacyjne dotyczące włamania lub wejścia osób niepowołanych (pojazdów, towarów) 2.1. Czy przedsiębiorca ma opracowane procedury reagowania w przypadku wykrycia włamania lub wejścia osób niepowołanych (pojazdów, towarów) na teren przedsiębiorstwa □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę opisać, w jaki sposób procedury te określają sposób zgłaszania wszelkich zdarzeń związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa terenu przedsiębiorstwa przez pracowników i osoby trzecie, np. w jaki sposób dokonuje się zgłoszenia, komu, miejsce, w którym znajduje się osoba, do której zdarzenie jest zgłaszane, kontakt z agencją ochrony, policją itp. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 2.2. Proszę podać, czy i w jaki sposób z procedurami dotyczącymi włamania lub wejścia osób niepowołanych (pojazdów, towarów) na teren przedsiębiorstwa jest zapoznawany personel przedsiębiorstwa, np. potwierdzenie przez pracownika zapoznania się z obowiązującymi procedurami w formie wytycznych, podręczników, przeprowadzanie szkoleń itp. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Stopień wystąpienia ryzyka …………………………………………………………………………………………………………………………… ............................................................................................................................................................................................

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ SC

SC

SC

Dziennik Ustaw – 119 – Poz. 150

………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: .......................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Plany lokalizacji 3.1. Proszę, o ile jest to możliwe, o przedstawienie planów każdej z lokalizacji należącej do przedsiębiorstwa, która jest wykorzystywana w działalności związanej z czynnościami określonymi przepisami prawa celnego. Plany lokalizacji powinny umożliwiać identyfikację granic terenu, dróg dojazdowych oraz usytuowanie budynków. Plan SC

SC

SC

Dziennik Ustaw – 120 – Poz. 150

może zawierać zdjęcie satelitarne obiektu lub zdjęcie obiektu pochodzące z Internetu, powinien zawierać datę sporządzenia oraz inne cechy umożliwiające identyfikację lokalizacji celem określenia ścieżki audytu. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….

........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: .........................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń SC

SC

SC

SC

Dziennik Ustaw – 121 – Poz. 150

5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

4. Podmioty działające na terenie przedsiębiorstwa 4.1. Czy na terenie przedsiębiorstwa działają przedsiębiorstwa zewnętrzne □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę podać nazwy tych przedsiębiorstw, wskazać zajmowane przez nie pomieszczenia i lokalizacje oraz przedstawić zawarte z nimi ustalenia dotyczące dostępu do terenu i użytkowania najmowanych pomieszczeń/lokalizacji. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… SC

SC

SC

Dziennik Ustaw – 122 – Poz. 150

………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: ........................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki SC

5. Dodatkowe uwagi przedsiębiorcy do informacji zawartych w podsekcji 5.02. Proszę podać ze wskazaniem numeru pytania/zagadnienia, którego dotyczą. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. Wskaźniki

1. Zewnętrzne granice terenu przedsiębiorstwa 1.1. Proszę podać, czy: a) budynki są zbudowane z materiałów, które utrudniają próby bezprawnego wejścia i zapewniają ochronę przed bezprawnym wtargnięciem □ tak □ nie b) zabezpieczane są wszystkie bramy, okna, ogrodzenia. □ tak □ nie .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. 1.2. Proszę opisać, w jaki sposób są chronione zewnętrzne granice terenu przedsiębiorstwa (np. budynki, ogrodzenia, bramy, płoty, okna zewnętrzne i wewnętrzne). a) Czy, np. jest prowadzony monitoring (systemy alarmowe, antywłamaniowe, telewizja przemysłowa) □ tak □ nie Jeżeli tak, to proszę opisać wykorzystywany system monitoringu. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. b) Jakie środki kontroli dostępu do zewnętrznych granic przedsiębiorstwa są wykorzystywane do ich ochrony oraz czy środki te uniemożliwiają nieuprawniony wstęp na teren zakładu, teren produkcji, teren wysyłki, miejsca załadunku, rampy przeładunkowe, do biur □ tak □ nie .

............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. 1.3. Czy przedsiębiorca ma udokumentowane procedury ochrony zewnętrznych granic terenu przedsiębiorstwa □ tak □ nie Jeżeli tak, to proszę podać: a) sposób postępowania w zakresie ochrony zewnętrznych granic przedsiębiorstwa

PODSEKCJA 5.03 – Ochrona fizyczna

Dziennik Ustaw – 123 – Poz. 150

.............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. b) sposób, w jaki są przeprowadzane kontrole przestrzegania procedur dotyczących ochrony zewnętrznych granic terenu przedsiębiorstwa. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. 1.4. Proszę podać, czy są przeprowadzane kontrole zewnętrznych granic terenu przedsiębiorstwa (wzdłuż ogrodzenia i w budynkach). □ tak □ nie Jeżeli tak, to proszę podać przez kogo, w jaki sposób, w jakich odstępstwach czasu oraz czy i jak są one dokumentowane. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 1.5. Proszę podać, w jaki sposób są zgłaszane zdarzenia zagrażające bezpieczeństwu, komu, jakie środki zaradcze są stosowane po zgłoszeniu takiego zdarzenia, czy dokonuje się weryfikacji i aktualizacji zagrożeń zidentyfikowanych w obszarze ochrony zewnętrznych granic przedsiębiorstwa, czy o zmianach zagrożeń jest powiadamiany personel przedsiębiorcy .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….

........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… SC

SC

SC

Dziennik Ustaw – 124 – Poz. 150

………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: .......................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

2. Punkty dostępu 2.1. Proszę wymienić wszystkie punkty dostępu do terenu przedsiębiorstwa, o ile jest to możliwe z odniesieniem do planu zakładu (np. bramy, wejścia, punkty załadunku/rozładunku towarów, miejsca dla usługodawców, ogólnodostępne stanowiska obsługi, miejsca odpoczynku dla kierowców, stanowiska pracy ochrony/wartowni). Proszę również wskazać wszystkie drogi ewakuacyjne obejmujące schody prowadzące do budynków. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. 2.2. Czy przedsiębiorca ma procedury ochrony punktów dostępu do terenu przedsiębiorstwa □ tak □ nie Jeżeli tak, to proszę opisać sposób, w jaki punkty dostępu do terenu przedsiębiorstwa są chronione. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. 2.3. Proszę podać, czy i jakie środki kontroli dostępu do terenu przedsiębiorstwa są wykorzystywane przez przedsiębiorcę, np. zamknięcia, zatrudniona agencja ochrony lub strażnik, system monitoringu (systemy alarmowe, antywłamaniowe, telewizja przemysłowa) □ tak □ nie Proszę opisać wdrożone w przedsiębiorstwie zewnętrzne środki kontroli dostępu oraz podać, w jaki sposób jest przeprowadzana kontrola przestrzegania ich zgodności. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. 2.4. Proszę podać, w jakim systemie pracy funkcjonuje przedsiębiorstwo oraz wskazać, w jakich godzinach są otwarte poszczególne punkty dostępu. a) całodobowym □ tak □ nie b) ośmiogodzinnym □ tak □ nie c) innym, jakim. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… SC SC

Dziennik Ustaw – 125 – Poz. 150

………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….

........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: ........................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Oświetlenie terenu 3.1. Proszę podać, czy teren przedsiębiorstwa posiada odpowiednie oświetlenie, np. funkcję światła stałego, czujniki ruchu, czujniki zmierzchu itp. □ tak □ nie SC

SC

SC

Dziennik Ustaw – 126 – Poz. 150

Jeżeli tak, proszę opisać wszelkie dostępne zapasowe generatory lub inne urządzenia zapasowe zapewniające stałe oświetlenie terenu przedsiębiorstwa w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej, a także sposób ich konserwacji. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….

....................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: ........................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… SC

SC

SC

SC

Dziennik Ustaw – 127 – Poz. 150

………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

4. Procedury dostępu do kluczy 4.1. Proszę podać, czy przedsiębiorca ma udokumentowane procedury przechowywania i dostępu do kluczy oraz urządzeń pełniących funkcję klucza, np. „klucz radiowy” wykorzystywany do zdalnego otwierania szlabanu parkingowego. Procedury powinny określać np. miejsce do przechowywania kluczy, sposób zabezpieczania tych miejsc, zasady dostępu do miejsc przechowywania kluczy, zasady wydania kluczy, sposób ewidencjonowania faktu pobrania kluczy, osobę pobierającą, cel pobrania, zwrot kluczy, sposób postępowania w przypadku utraty lub niezwrócenia kluczy, wskazywać osobę odpowiedzialną za kontrolę bezpieczeństwa kluczy. □ tak □ nie Jeżeli tak, to proszę opisać sposób postępowania określony tymi procedurami, np. w przypadku zamknięcia, przechowywania, poboru, zwrotu kluczy, utraty kluczy, kontroli bezpieczeństwa kluczy, oraz podać, czy prowadzona jest dokumentacja dotycząca, np. rejestracji osoby pobierającej klucze, celu poboru, czasu pobrania itd. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 4.2. Proszę wskazać osoby odpowiedzialne za zamknięcie zakładu na noc i otwarcie w następnym dniu roboczym. Proszę podać imię, nazwisko, numer PESEL, funkcję. …………………………………………………………………………………………………………………………… Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….

....................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1.. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki SC

SC

Dziennik Ustaw – 128 – Poz. 150

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: .........................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

5. Wewnętrzne środki ochrony fizycznej 5.1. Proszę podać, czy przedsiębiorca ma udokumentowane procedury ochrony wewnętrznej części terenu przedsiębiorstwa. □ tak □ nie Jeżeli tak, to proszę opisać, w jaki sposób są chronione wewnętrzne części terenu przedsiębiorstwa, jakie środki kontroli ochrony wewnętrznych części terenu zostały wdrożone w przedsiębiorstwie, w jaki sposób jest dokonywana kontrola przestrzegania zgodności postępowania z tymi procedurami. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 5.2. Proszę podać, czy do wewnętrznej części terenu przedsiębiorstwa dostęp mają jedynie właściwie zidentyfikowane i upoważnione osoby (pojazdy, towary). □ tak □ nie Jeżeli tak, to proszę podać, jakie środki kontroli dostępu są wykorzystywane celem zapewnienia dostępu osób upoważnionych do wewnętrznej części terenu przedsiębiorstwa. .............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

SC

SC

SC

Dziennik Ustaw – 129 – Poz. 150

2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….

........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: ........................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

6. Parkowanie pojazdów 6.1. Proszę podać, czy przedsiębiorca ma udokumentowane procedury monitoringu zabezpieczające przed nieuprawnionym dostępem prywatnych pojazdów w pobliże chronionych obszarów przedsiębiorstwa, w tym do miejsc magazynowania lub produkcji towarów. Procedury powinny obejmować np. sposób kontroli/rejestracji osób odwiedzających, które wjeżdżają na teren przedsiębiorstwa własnymi pojazdami, sposób kontroli pojazdów pracowników na terenie przedsiębiorstwa, wyznaczanie miejsc postojowych, mechanizmy kontroli wymogów dotyczących parkowania pojazdów. □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę opisać zasady określone tymi procedurami, sposób, w jaki są one udostępniane personelowi i osobom trzecim, oraz sposób ich weryfikacji i aktualizacji. ……………………………………………………………………………………………………………………………

SC

SC

SC

Dziennik Ustaw – 130 – Poz. 150

…………………………………………………………………………………………………………………………… 6.2. Proszę podać, czy na terenie przedsiębiorstwa jest dozwolone parkowanie prywatnych pojazdów. □ tak □ nie Jeżeli tak, to proszę podać, kto może parkować swój pojazd, czy samochody osób odwiedzających parkują w innym miejscu niż samochody personelu, czy wprowadzono ograniczony dostęp na teren zakładu dla, np. taksówek, autobusów pracowniczych .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. 6.3. Proszę podać, kto jest odpowiedzialny za wyznaczanie miejsc postojowych oraz za kontrolę parkowania pojazdów w miejscach wyznaczonych. Proszę podać również, czy są dokonywane regularne przeglądy i aktualizacja uprawnień do miejsc postojowych, jakie są mechanizmy wjazdu i wyjazdu z parkingu, np. zastosowanie szlabanu otwieranego przy użyciu karty magnetycznej itp. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. 6.4. Proszę podać, czy przy wjeździe na teren przedsiębiorstwa lub przy wjeździe na teren parkingu są przeprowadzane kontrole pojazdów. □ tak □ nie Jeżeli tak, to proszę podać, czy są określone procedury kontroli pojazdów, proszę podać, w jaki sposób regulują one sposób przeprowadzania kontroli pojazdów, kto jest odpowiedzialny za przeprowadzenie takiej kontroli, czy sporządzana jest dokumentacja z kontroli pojazdów. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. Stopień wystąpienia ryzyka ..............................................................................................................................................................................................

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………..............................................................

......................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… SC

SC

SC

Dziennik Ustaw – 131 – Poz. 150

………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: .......................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….

....................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

7. Dodatkowe uwagi przedsiębiorcy do informacji zawartych w podsekcji 5.03. Proszę podać ze wskazaniem numeru pytania/zagadnienia którego dotyczą. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. …………………………………………………………………………………………………………………………...... SC

Wskaźniki

1. Procedury dostępu do jednostek cargo 1.1. Czy dostęp do jednostek cargo podlega ograniczeniom □ tak □ nie 1.2. Proszę podać, czy przedsiębiorca ma procedury ograniczające dostęp do jednostek cargo. Procedury powinny obejmować np. sposób kontroli dostępu do obszaru, na którym znajdują się jednostki cargo, określać dostęp wyłącznie dla osób upoważnionych, sposób zapewnienia stałego monitoringu jednostek. □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę przedstawić zasady postępowania w przypadku dostępu do jednostek cargo oraz podać, w jaki sposób jest przeprowadzana kontrola przestrzegania ograniczeń dostępu do jednostek cargo. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………

PODSEKCJA 5.04 – Jednostki cargo (jednostki cargo oznaczają kontenery, pojemniki do transportu, pojazdy-cysterny, furgonetki, pojazdy ciężarowe, nadwozia wymienne, inne pojazdy, rurociągi i inne jednostki, którymi są transportowane towary przedsiębiorcy)

SC

Dziennik Ustaw – 132 – Poz. 150

………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….

........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: ........................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

2. Procedury zapewniające nienaruszalność jednostek cargo 2.1. Czy w przedsiębiorstwie zostały określone procedury zapewniające nienaruszalność jednostek cargo Procedury powinny obejmować np. wskazanie osoby odpowiedzialnej, której są zgłaszane informacje o nieprzewidzianych zdarzeniach, sposób zgłaszania i rejestrowania nieprzewidzianych zdarzeń, konieczne czynności, w tym zgłaszanie właściwym organom/kadrze kierowniczej wyższego szczebla zdarzeń nietypowych, przegląd i zmiany istniejących procedur, powiadamianie personelu o wszelkich zmianach. SC

SC

SC

Dziennik Ustaw – 133 – Poz. 150

□ tak □ nie Jeżeli tak, proszę przedstawić, jakie środki kontroli zostały wdrożone w celu zapobiegania przypadkom nieupoważnionego dostępu do jednostek cargo i nienaruszalności jednostek cargo, oraz w jaki sposób jest przeprowadzana kontrola przestrzegania tych środków przez personel przedsiębiorcy. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: ........................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń SC

SC

SC

SC

Dziennik Ustaw – 134 – Poz. 150

………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zastosowanie zamknięć 3.1. Proszę podać, czy są stosowane zamknięcia w celu zapobieżenia przypadkom nieupoważnionego dostępu do towarów i nienaruszalności towarów. □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę podać, jakiego rodzaju zamknięcia są stosowane, jakie spełniają one standardy, nazwę producenta zamknięć. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. Jeżeli nie, proszę przedstawić, w jaki sposób zapobiega się przypadkom nieupoważnionego dostępu do towarów i nienaruszalności towarów. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. 3.2. Czy w przedsiębiorstwie określone zostały procedury wydawania, wykorzystania i usunięcia zamknięć □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę opisać procedurę wydawania zamknięć i rejestracji faktu wydania, wykorzystania i usunięcia zamknięcia. Proszę udokumentować procedury dotyczące zerwanych i naruszonych zamknięć. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… SC

SC

Dziennik Ustaw – 135 – Poz. 150

………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: ........................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

4. Procedury kontroli konstrukcji jednostek cargo (w zależności od rodzaju jednostki cargo procedury mogą obejmować np. kontrolę ściany przedniej, ściany lewej, ściany prawej, podłogi, sufitu/dachu, drzwi od strony wewnętrznej/zewnętrznej, części zewnętrznej/podwozia). 4.1. Proszę podać, czy w przedsiębiorstwie jest przeprowadzana kontrola jednostek cargo. □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę przedstawić, jakie środki kontrolne są stosowane w celu sprawdzenia jednostek cargo. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… SC SC

SC

SC

Dziennik Ustaw – 136 – Poz. 150

………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….

........................................................................................ 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: ........................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

5. Własność jednostek cargo 5.1. Czy przedsiębiorca jest właścicielem jednostek cargo □ tak □ nie Jeżeli nie, proszę podać, kto jest właścicielem jednostek cargo. Proszę przedstawić dane właścicieli/dostawców jednostek cargo oraz dane osób odpowiedzialnych za ich obsługę. Proszę podać imię, nazwisko lub nazwę przedsiębiorcy, numer PESEL lub numer REGON, adres zamieszkania lub adres siedziby. ...............................................

............................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................. 5.2. W przypadku, kiedy przedsiębiorca nie jest właścicielem jednostek cargo, proszę podać, czy są opracowane procedury dotyczące badania nienaruszalności jednostki cargo przed przyjęciem przychodzącego ładunku, jak i przed załadunkiem towarów do wysyłki. □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę przedstawić sposób postępowania dotyczący badania nienaruszalności jednostki cargo. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. SC

SC

Dziennik Ustaw – 137 – Poz. 150

Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: .......................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… SC

SC

SC

SC

Dziennik Ustaw – 138 – Poz. 150

………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

6. Konserwacja jednostek cargo 6.1. Proszę podać, kto zajmuje się konserwacją lub naprawą jednostek cargo. Proszę przedstawić dane przedsiębiorców lub osób odpowiedzialnych za konserwację lub naprawę jednostek cargo. Proszę podać imię, nazwisko lub nazwę przedsiębiorcy, numer PESEL lub numer REGON, adres zamieszkania lub adres siedziby. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. 6.2. Proszę podać, czy konserwacja jednostek cargo jest przeprowadzana na terenie przedsiębiorstwa. □ tak □ nie Jeżeli nie, proszę podać, czy po odbiorze z konserwacji kontrolowany jest stan nienaruszalności jednostki cargo. □ tak □ nie 6.3. Proszę podać, czy w przedsiębiorstwie opracowane zostały plany systematycznej konserwacji jednostek cargo. □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę opisać sposób postępowania w zakresie kontroli jednostek cargo. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….

....................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… SC

SC

SC

Dziennik Ustaw – 139 – Poz. 150

………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: ........................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

7. Dodatkowe uwagi przedsiębiorcy do informacji zawartych w podsekcji 5.04. Proszę podać ze wskazaniem numeru pytania/zagadnienia, którego dotyczą. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ………………………………………………………………………………………………………………………… Wskaźniki

1. Środki transportu 1.1. Jakie środki transportu przedsiębiorca wykorzystuje do przewozu towarów Proszę wymienić wszystkie wykorzystywane środki transportu rozpoczynającego się lub kończącego na terenie przedsiębiorstwa i realizowanego dalej w ramach międzynarodowego łańcucha dostaw. Proszę opisać sposób wykorzystania danego środka transportu. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 1.2. Proszę podać, czy i kto zajmuje się organizacją transportu towarów. □ sam przedsiębiorca □ usługa jest zlecana na zewnątrz □ inne W przypadku „inne”, proszę podać, w jaki sposób jest organizowany transport towarów. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. 1.3. Proszę podać, w jaki sposób jest przeprowadzane sprawdzenie spełniania standardów bezpieczeństwa, w przypadku zlecenia usługi na zewnątrz, np. spedytorowi, przewoźnikowi, np. za pomocą świadectw bezpieczeństwa, deklaracji bezpieczeństwa, porozumień w sprawie bezpieczeństwa, zlecenie sprawdzenia firmie outsourcingowej. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. 1.4. Czy przedsiębiorca, w przypadku korzystania z usług transportowych, posiada umowy długoterminowe ze spedytorami/przewoźnikami □ tak □ nie 1.5. Czy w przypadku zawarcia umów długoterminowych dotyczących transportu zawierają one zapisy dotyczące zapewnienia nienaruszalności przewożonych towarów na całej trasie transportu □ tak □ nie 1.6. Czy spedytorzy/przewoźnicy, z których usług korzysta przedsiębiorca, posiadają certyfikaty dotyczące bezpieczeństwa transportu □ tak □ nie SC

PODSEKCJA 5.05 – Procesy logistyczne

Dziennik Ustaw – 140 – Poz. 150

Jeżeli tak, proszę podać nazwę certyfikatu. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 1.

7. Czy w przypadkach, gdy nie można skorzystać z usług stałego wiarygodnego spedytora/przewoźnika, przedsiębiorca korzysta z usług innych uprzednio wybranych podmiotów, o których wie, że spełniają podobne standardy bezpieczeństwa □ tak □ nie 1.8. Proszę przedstawić, w jaki sposób jest zapewniane bezpieczeństwo transportu towarów w przypadku braku umów długoterminowych dotyczących korzystania z usług wiarygodnych spedytorów/przewoźników. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3.

Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania SC

SC

SC

SC

Dziennik Ustaw

□ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: ........................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

– 141 –

Poz. 150

2. Dodatkowe uwagi przedsiębiorcy do informacji zawartych w podsekcji 5.05. Proszę podać ze wskazaniem numeru pytania/zagadnienia którego dotyczą. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. …………………………………………………………………………………………………………………………

1.Aspekty niefiskalne 1.1. Czy przedsiębiorca prowadzi obrót towarami objętymi pozwoleniami na przywóz lub wywóz lub specjalnymi pozwoleniami handlowymi związanymi z zakazami i ograniczeniami □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę podać, czy zostały określone procedury w celu zapewnienia zgodności z właściwymi przepisami dotyczącymi obrotu tymi towarami. □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę przedstawić sposób postępowania w przypadku dokonywania obrotu tymi towarami. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 1.2. Czy przedsiębiorca prowadzi obrót towarami podwójnego zastosowania □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę podać, czy zostały określone procedury w celu rozpoznawania towarów podwójnego zastosowania oraz procedury postępowania z tymi towarami.

□ tak □ nie Jeżeli tak, proszę przedstawić sposób postępowania z towarami podwójnego zastosowania oraz stosowane względem tych towarów środki bezpieczeństwa. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 1.3. Czy przedsiębiorca prowadzi obrót towarami, na które nałożone zostało embargo □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę podać, czy zostały określone procedury związane z postępowaniem z towarami objętymi embargiem. □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę przedstawić sposób postępowania z towarami objętymi embargiem. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 1.4. Proszę podać, czy przedsiębiorca ma instrukcje, podręczniki lub inne wytyczne dotyczące towarów objętych pozwoleniami, towarów podwójnego zastosowania lub towarów, na które nałożone zostało embargo. □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę podać zasady postępowania określone tymi instrukcjami lub podręcznikami lub wytycznymi, w tym środki bezpieczeństwa stosowane względem towarów objętych pozwoleniami. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. 1.5. Czy w przedsiębiorstwie opracowane zostały procedury w zakresie odróżniania towarów podlegających wymogom niefiskalnym od pozostałych towarów □ tak □ nie

PODSEKCJA 5.06 – Wymogi niefiskalne Wskaźnik

Dziennik Ustaw – 142 – Poz. 150

Jeżeli tak, proszę przedstawić sposób postępowania w tym zakresie. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….

........................................................................................ 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: ........................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… SC

SC

SC

SC

Dziennik Ustaw – 143 – Poz. 150

………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

2. Dodatkowe uwagi przedsiębiorcy do informacji zawartych w podsekcji 5.06. Proszę podać ze wskazaniem numeru pytania/zagadnienia, którego dotyczą. .............................................................................................................................................................................................. ...........................................

................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................. …………………………………………………………………………………………………………………………...... Wskaźniki

1. Standardowe procedury kontroli przyjmowanych towarów/nadzór nad przyjmowaniem towarów 1.1. Czy przedsiębiorca ma udokumentowane procedury zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa przyjmowanych towarów Procedury powinny obejmować np. wyznaczenie pracowników odpowiedzialnych za przyjęcie kierowcy i odbiór towarów po ich przybyciu, prowadzenie terminarza spodziewanego przybycia towarów, postępowanie w przypadku niespodziewanego przybycia towarów, rejestrację dokumentów transportowych i dokumentacji celnej towarzyszącej towarom, weryfikację zgodności towarów z towarzyszącą im dokumentacją celną i transportową, kontrole nienaruszalności zamknięć, rejestrację wykonania kontroli i jej wyników, informowanie organów Służby Celnej o przybyciu towarów w celu umożliwienia im przeprowadzenia kontroli, ważenie/liczenie i sprawdzanie towarów z wykazami załadunkowymi/zamówieniem zakupu, kontrolę jakości, odpowiednie oznakowanie towarów przed wprowadzeniem ich do magazynu w celu umożliwienia ich identyfikacji, identyfikację i sprawozdawczość dotyczącą rozbieżności lub niezadawalających wyników kontroli jakości, informowanie działów zakupów i administracji o odbiorze towarów, informowanie pracowników o uzgodnionych z dostawcą dodatkowych formach zabezpieczenia towaru, działania pracowników w sytuacjach podejrzenia naruszenia zabezpieczeń, działania w sytuacji stwierdzenia naruszenia ustalonych z dostawcami wymogów zabezpieczenia towarów, w szczególności wymogów dotyczących towarów wartościowych lub o podwyższonym ryzyku w transporcie, nadzór kierownictwa nad realizacją procedury przez pracowników. □ tak □ nie Jeżeli tak, to proszę przedstawić, jakie procedury zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa przyjmowanych towarów zostały wdrożone w przedsiębiorstwie. .............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. 1.2. Czy przyjęte towary pozostają pod nadzorem do czasu dokonania ich ewidencji w systemie logistycznym □ tak □ nie 1.3. Czy jest przeprowadzana kontrola zgodności postępowania z funkcjonującymi w przedsiębiorstwie procedurami zapewniającymi ochronę i bezpieczeństwo przyjmowanych towarów □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę opisać, w jaki sposób jest przeprowadzana kontrola zgodności postępowania z przedmiotowymi procedurami. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki SC

PODSEKCJA 5.07 – Przyjmowanie towarów

Dziennik Ustaw – 144 – Poz. 150

2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: ........................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1.Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......

.................................................................................. ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

2. Procedury weryfikacji środków bezpieczeństwa nałożonych na inne podmioty 2.1. Czy przedsiębiorca ma udokumentowane procedury, ustalone z dostawcami krajowymi i/lub dostawcami z państw członkowskich i/lub dostawcami z państw trzecich, dotyczące stosowania środków bezpieczeństwa w stosunku do przyjmowanych towarów, zapewniających ich nienaruszalność □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę podać, jakie środki bezpieczeństwa ustalone z dostawcami zostały wdrożone w przedsiębiorstwie. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

SC

SC

SC

Dziennik Ustaw – 145 – Poz. 150

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….

........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: ........................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

SC

SC

SC

SC

Dziennik Ustaw

5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski

– 146 –

□ średni □ wysoki

Poz. 150

3. Poziom wiedzy personelu na temat bezpieczeństwa i ochrony 3.1. Czy przedsiębiorca ma udokumentowane procedury dotyczące informowania personelu o środkach bezpieczeństwa i ochrony ustalonych z dostawcami oraz sposobach zapewniania zgodności z tymi środkami. Procedury powinny obejmować: powiadamianie o podjętych ustaleniach personelu odpowiedzialnego za przyjęcie towarów, w szczególności w celu zapoznania go ze sposobem postępowania w przypadku wykrycia nieprawidłowości, systematyczne przeglądy i aktualizację takich procedur, kontrole zgodności postępowania personelu ze środkami bezpieczeństwa i ochrony przeprowadzane przez zarząd/radę nadzorczą. □ tak □ nie Jeżeli tak, to proszę podać, jakie procedury zostały wdrożone w przedsiębiorstwie. .............................................................................................................................................................................................. ...................................................................................................

........................................................................................... 3.2. Czy pracownicy przedsiębiorcy zostali poinformowani o uzgodnieniach dotyczących bezpieczeństwa, jakich dokonano z dostawcami □ tak □ nie Jeżeli tak, to proszę opisać, w jaki sposób pracownicy są informowani o środkach bezpieczeństwa, jak często i czy działania te są dokumentowane. …………………………………………………………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………………………………………………………….. 3.3. Czy przedsiębiorca ma procedury kontroli przestrzegania środków bezpieczeństwa ustalonych z dostawcami □ tak □ nie Jeżeli tak, to proszę opisać, w jaki sposób przeprowadzana jest kontrola przestrzegania przez pracowników środków bezpieczeństwa uzgodnionych z dostawcami. ………………………………………………………………………………………………………………………….... …………………………………………………………………………………………………………………………… Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki SC

SC

Dziennik Ustaw – 147 – Poz. 150

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: ........................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

4. Stan zamknięć przyjmowanych towarach 4.1. Czy przedsiębiorca ma udokumentowane procedury dotyczące sprawdzania nienaruszalności zamknięć nałożonych na przyjmowane towary □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę przedstawić, w jaki sposób dokonuje się sprawdzaniu stanu zamknięć nałożonych na przyjmowane towary. …………………………………………………………………………………………………………………………… ............................................................................................................................................................................................ 4.2. Proszę podać, czy w określonych przypadkach towary są zamykane. □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę przedstawić w jakich przypadkach towary są zamykane, jakie procedury są stosowane w tym zakresie oraz w jaki sposób dokonuje się kontroli zgodności postępowania z tymi procedurami. …………………………………………………………………………………………………………………………… ............................................................................................................................................................................................ Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….

....................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej …………………………………………………………………………………………………………………………

SC

SC

SC

SC

Dziennik Ustaw – 148 – Poz. 150

………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: ........................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

5. Jednolite oznaczanie towarów 5.1. Czy przyjmowane towary są w sposób jednolity oznakowane lub przechowywane w wyznaczonych miejscach □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę podać, w jaki sposób towary są oznaczane, gdzie są przechowywane oraz jakie są procedury przechowywania towarów w wyznaczonych miejscach. …………………………………………………………………………………………………………………………… ............................................................................................................................................................................................. Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji SC SC

SC

Dziennik Ustaw – 149 – Poz. 150

………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….

........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: ........................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki SC

SC

SC

Dziennik Ustaw – 150 – Poz. 150

6. Ważenie i liczenie przyjmowanych towarów 6.1. Czy przedsiębiorca ma procedury ważenia i liczenia przyjmowanych towarów □ tak, procedury są: □ udokumentowane □ niespisane □ nie Jeżeli tak, proszę opisać, w jaki sposób dokonuje się ważenia i/lub liczenia towarów. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Jeżeli nie, proszę opisać przyjętą metodę rozliczania przyjmowanych towarów oraz potwierdzania ich zgodności, np. z dokumentacją transportową, celną, dowodami źródłowymi. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania SC

SC

SC

SC

Dziennik Ustaw

□ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: ........................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

7. Procedury administracyjne dotyczące przyjmowanych towarów 7.1. Czy przedsiębiorca ma opracowane procedury administracyjne dotyczące przyjmowania towarów Procedury powinny określać np.: kto, jak (na podstawie jakich dokumentów) i kiedy wpisuje przywiezione towary do systemu zarządzania magazynem, sprawdzanie towarów z listą towarową i zamówieniami zakupu, sposób rejestracji przywiezionych towarów w magazynie. □ tak, procedury są: □ udokumentowane □ niespisane □ nie Jeżeli tak, to proszę podać, jakie procedury dotyczące przyjmowania towarów funkcjonują w przedsiębiorstwie i w jaki sposób postępuje się z towarem po jego przyjęciu. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………................................................

......................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki SC

– 151 –

Poz. 150

SC

Dziennik Ustaw – 152 – Poz. 150

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: ........................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

8. Procedury kontroli wewnętrznej 8.1. Czy działy odpowiedzialne za zakup towarów, odbiór towarów, ogólny dział administracyjny oraz dział księgowości (rozliczania faktur) są oddzielone od siebie □ tak □ nie 8.2. Czy istnieją zintegrowane mechanizmy kontroli wewnętrznej pomiędzy działami zakupu, odbioru towarów, działem administracyjnym i księgowym □ tak □ nie Jeżeli tak, to proszę opisać stosowane mechanizmy kontroli wewnętrznej pomiędzy działami zakupu, odbioru, ogólnym oraz księgowym. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 8.3. Czy przedsiębiorca ma procedury kontroli wewnętrznej przeprowadzanej w przypadku stwierdzenia rozbieżności lub nieprawidłowości w stosunku do przyjmowanych towarów □ tak, procedury są: □ udokumentowane □ niespisane □ nie Jeżeli tak, proszę opisać mechanizmy kontroli wewnętrznej stosowane w przypadku stwierdzenia rozbieżności lub nieprawidłowości w stosunku do przyjmowanych towarów. .............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………

SC

SC

SC

Dziennik Ustaw – 153 – Poz. 150

………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….

........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: ........................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki SC

SC

SC

9. Dodatkowe uwagi przedsiębiorcy do informacji zawartych w podsekcji 5.07. Proszę podać ze wskazaniem numeru pytania/zagadnienia, którego dotyczą. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. …………………………………………………………………………………………………………………………

Dziennik Ustaw – 154 – Poz. 150

Wskaźniki

1. Miejsca składowania towarów 1.1. Proszę wymienić miejsca wyznaczone do składowania towarów. .............................................................................................................................

................................................................. .............................................................................................................................................................................................. Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………..

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….........

............................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: ........................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń SC

PODSEKCJA 5.08 – Składowanie towarów

SC

SC

SC

Dziennik Ustaw – 155 – Poz. 150

5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

2. Standardowe procedury składowania towarów 2.1. Czy przedsiębiorca ma udokumentowane procedury określające miejsca składowania i przyjmowania towarów Procedury powinny określać np.: wyznaczanie bezpiecznych i chronionych miejsc składowania towarów, które w jednoznaczny sposób zostały wskazane personelowi odpowiedzialnemu za ich kontrole, dostęp do miejsc składowania towarów wyłącznie dla upoważnionego personelu, sposób kontroli przychodzących towarów, zasady przemieszczania towarów do innego zakładu, zasady wydawania towarów, zasady postępowania z towarami przetwarzanymi. □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę podać, jakie procedury dotyczące składowania towarów zostały wdrożone w przedsiębiorstwie oraz opisać zasady wynikające z tych procedur. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę wymienić zewnętrzne miejsca składowania towarów. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….

...................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... SC

2.2. Czy w przedsiębiorstwie są wyznaczone zewnętrzne miejsca składowania towarów

SC

Dziennik Ustaw

2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski

– 156 –

□ średni □ wysoki

Poz. 150

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: ........................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….

....................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Procedury kontroli wewnętrznej 3.1. Czy przedsiębiorca ma udokumentowane procedury dotyczące regularnych inwentaryzacji towarów oraz postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku inwentaryzacji □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę przedstawić obowiązujące zasady, zgodnie z którymi jest przeprowadzana inwentaryzacja oraz zasady postępowania w przypadku stwierdzonych w jej wyniku nieprawidłowości. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………

SC

SC

SC

SC

Dziennik Ustaw – 157 – Poz. 150

………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….

........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3.Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: ........................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

4. Oddzielne składowanie różnych towarów 4.1. Czy towary o różnym poziomie ryzyka (np. towary wartościowe, niebezpieczne, wspólnotowe, niewspólnotowe) są oddzielnie składowane □ tak □ nie 4.2. Czy przedsiębiorca ma określone procedury dotyczące odrębnego składowania towarów o różnych poziomach ryzyka □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę opisać, jakie zasady i kryteria zostały określone dla oddzielnego składowania towarów o różnych poziomach ryzyka. Proszę przedstawić te zasady i kryteria oddzielnie dla każdego z towarów, dla którego określony został poziom ryzyka. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. 4.3. Proszę przedstawić, w jaki sposób zapewniane jest niezwłoczne wpisywanie towarów do ewidencji magazynowych oraz czy wpisy w ewidencji są na bieżąco aktualizowane, czy zawierają one wpisy o lokalizacji towarów SC

SC

Dziennik Ustaw – 158 – Poz. 150

.............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….

....................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: .........................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… SC

SC

SC

SC

Dziennik Ustaw – 159 – Poz. 150

………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

5. Dodatkowe środki bezpieczeństwa związane z dostępem do towarów 5.1. Czy przedsiębiorca ma określone procedury zapewniające ochronę składowanych towarów przed dostępem osób nieupoważnionych □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę przedstawić, w jaki sposób towary są chronione przed dostępem osób nieupoważnionych do terenu składowania. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. 5.2. Proszę podać, w jaki sposób jest przeprowadzana kontrola zgodności postępowania z obowiązującymi w przedsiębiorstwie procedurami regulującymi zasady ochrony składowanych towarów. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….

...................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… SC

SC

SC

Dziennik Ustaw – 160 – Poz. 150

………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: ........................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….

....................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

6. Poziom dostępu dla różnych grup personelu oraz osób trzecich 6.1. Czy dostęp do miejsc składowania towarów posiadają wyłącznie osoby do tego wyznaczone lub posiadające odpowiednie upoważnienia □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę przedstawić sposób wyznaczania i upoważniania tych osób oraz sposób przeprowadzania kontroli zgodności z tymi procedurami. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. 6.2. Czy składowanie towarów jest realizowane w ramach outsourcingu przez osobę trzecią lub usługodawcę □ tak □ nie Jeżeli tak, proszę wymienić miejsca składowania towarów, zasady składowania określone dla tych miejsc oraz przedstawić środki kontroli, które są wykorzystywane przez przedsiębiorcę w celu sprawowania nadzoru nad składowanymi towarami. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1.. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… SC SC

SC

Dziennik Ustaw – 161 – Poz. 150

………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….

........................................................................................ 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: .........................................................................................................................

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

7. Dodatkowe uwagi przedsiębiorcy do informacji zawartych w podsekcji 5.08. Proszę podać ze wskazaniem numeru pytania/zagadnienia, którego dotyczą. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................

................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ………………………………………………………………………………………………………………………… Na potrzeby niniejszej podsekcji „produkcja” dotyczy wyłącznie produkcji towarów w ramach międzynarodowego łańcucha dostaw, obejmuje ona czynności od wytwarzania produktu/surowców po montaż towarów z zakupionych części. Wskaźniki 1.Wyznaczanie miejsca produkcji 1.1. Proszę wymienić miejsca/obszary wyznaczone na potrzeby produkcji towarów. Proszę opisać lokalizację produkcji na terenie przedsiębiorstwa i w miarę możliwości wskazać ją na kopii planu zakładowego. SC

SC

PODSEKCJA 5.09 – Produkcja towarów

Dziennik Ustaw – 162 – Poz. 150

.............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. 1.2. Jeżeli towary są produkowane poza przedsiębiorstwem, przez zewnętrznego partnera handlowego (wykonywanie zleceń, przesyłki bezpośrednie), proszę wymienić miejsca produkcji i opisać procedury, na podstawie których zapewnia się nienaruszalność towarów oraz podać, w jaki sposób zapewniana jest zgodność postępowania z tymi procedurami. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.2. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie przedsiębiorcy i/lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….

........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... 2.3. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

3. Zalecenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….......................................................................................

4. Informacja dotycząca wykonania zaleceń organu Służby Celnej Informacja udzielona przez przedsiębiorcę w piśmie z dnia: ........................................................................................... □ przedsiębiorca podjął działania □ przedsiębiorca zamierza podjąć działania □ przedsiębiorca nie podejmie działań 4.1. Termin (data) na wykonanie zaleceń: ........................................................................................................................ SC

SC

SC

SC

Dziennik Ustaw – 163 – Poz. 150

5. Opis i wynik weryfikacji zaleceń 5.1. Data wykonania zaleceń ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 5.2. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki

2. Standardowe procedury produkcji towarów 2.1. Czy przedsiębiorca ma udokumentowane procedury zapewniające bezpieczeństwo i ochronę procesów produkcyjnych Procedury powinny obejmować np. zasady wyznaczania miejsca/obszaru na potrzeby produkcji, reguły dotyczące zapewnienia nienaruszalności towarów w przypadku, gdy produkcja odbywa się poza przedsiębiorstwem, zasady zapewniające dostęp do miejsca produkcji wyłącznie osobom uprawnionym, zasady nadzorowania i monitorowania procesów produkcji przez systemy lub personel. □ tak □ nie Jeżeli tak, to proszę podać, jakie procedury zostały wdrożone w przedsiębiorstwie oraz opisać jakie zasady postępowania zostały określone tymi procedurami. .....………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Stopień wystąpienia ryzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………

1.

Ustalenia organu Służby Celnej dokonane na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku i załączonej do niego dokumentacji ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………........................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………....................................................................................... 1.1. Stopień wystąpienia ryzyka □ niski □ średni □ wysoki 2.1. Opis i wynik czynności audytowych dokonanych w siedzibie organu Służby Celnej ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………......................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………