Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 151 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-31
Data wydania:2012-12-14
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 151 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 31 stycznia 2013 r. Poz. 151

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI zdnia 14 grudnia 2012r. wsprawie ogłoszenia tekstu jednolitego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości wsprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy zdnia 20 lipca 2000r. oogłaszaniu aktów normatywnych iniektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z2011r. Nr197, poz.1172 iNr232, poz.1378) ogłasza się wzałączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zdnia 23 czerwca 2009r. wsprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom (Dz. U. Nr104, poz.866), zuwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości zdnia 23 sierpnia 2012r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom (Dz. U. poz.972).


2. Podany wzałączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje §2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zdnia 23 sierpnia 2012r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom (Dz. U. poz.972), który stanowi: „§2. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 1 września 2012r.”. Minister Sprawiedliwości: J. Gowin

Dziennik Ustaw –2– Poz. 151

Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości zdnia 14 grudnia 2012r. (poz.151)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI zdnia 23 czerwca 2009r. wsprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom Na podstawie art.91 §8 ustawy zdnia 27 lipca 2001r. – Prawo oustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr98, poz.1070, zpóźn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §1.Rozporządzenie określa funkcje, ztytułu pełnienia których przysługują sędziom dodatki funkcyjne, oraz sposób ustalania tych dodatków. §2.1.Określa się tabelę funkcji oraz mnożników służących do ustalania wysokości dodatków funkcyjnych, stanowiącą załącznik do rozporządzenia. 2.Wysokość dodatku funkcyjnego ustala się zzastosowaniem mnożników podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego, októrej mowa wart.91 §1c ustawy zdnia 27 lipca 2001r. – Prawo oustroju sądów powszechnych. 3.Kwotę dodatku funkcyjnego zaokrągla się do pełnych złotych wten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, natomiast końcówki kwot wynoszące 50 iwięcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. §3.1.Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego przysługującego sędziemu ztytułu pełnienia funkcji prezesa sądu, wiceprezesa sądu, kierownika ośrodka zamiejscowego sądu, przewodniczącego izastępcy przewodniczącego wydziału, kierownika sekcji oraz kierownika ośrodka migracyjnego ksiąg wieczystych uwzględnia się liczbę stanowisk sędziowskich, asesorskich ireferendarskich, odpowiednio, wsądzie, ośrodku, wydziale albo sekcji, wktórych funkcja została powierzona.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego przysługującego sędziemu ztytułu pełnienia funkcji zastępcy rzecznika dyscyplinarnego, kierownika szkolenia oraz rzecznika prasowego. §4.Wprzypadku powierzenia sędziemu pełnienia funkcji innej niż wymienione w§3, przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego uwzględnia się zakres obowiązków związanych zpowierzoną funkcją. §5.Wrazie pełnienia więcej niż jednej funkcji sędziemu przysługuje jeden dodatek funkcyjny, najwyższy spośród dodatków przysługujących ztytułu pełnienia poszczególnych funkcji iustalonych według zasad wskazanych w§2–4. Dodatek ten może zostać podwyższony o10–50% zzastosowaniem zasad określonych w§3 ust.1 lub §4. §6.Przepisy rozporządzenia wzakresie ustalania funkcji, ztytułu pełnienia których przysługują dodatki funkcyjne, oraz sposobu ustalania tych dodatków mają zastosowanie od dnia 8 maja 2009r. §

7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia2), z wyjątkiem § 5 zdanie drugie, który wchodzi w życie zdniem 1 stycznia 2010r.3)

Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2001r. Nr154, poz.1787, z2002r. Nr153, poz.1271, Nr213, poz.1802 iNr240, poz.2052, z2003r. Nr188, poz.1838 iNr228, poz.2256, z2004r. Nr34, poz.304, Nr130, poz.1376, Nr185, poz.1907 iNr273, poz.2702 i2703, z2005r. Nr13, poz.98, Nr131, poz.1102, Nr167, poz.1398, Nr169, poz.1410, 1413 i1417, Nr178, poz.1479 iNr249, poz.2104, z2006r. Nr144, poz.1044 iNr218, poz.1592, z2007r. Nr25, poz.162, Nr64, poz.433, Nr73, poz.484, Nr99, poz.664, Nr112, poz.766, Nr136, poz.959, Nr138, poz.976, Nr204, poz.1482 iNr230, poz.1698, z2008r. Nr223, poz.1457, Nr228, poz.1507 iNr234, poz.1571, z2009r. Nr1, poz.4, Nr9, poz.57, Nr26, poz.156 i157, Nr56, poz.459, Nr157, poz.1241, Nr178, poz.1375, Nr219, poz.1706 iNr223, poz.1777, z2010r. Nr182, poz.1228 iNr205, poz.1364, z2011r. Nr109, poz.627, Nr126, poz.714 iNr203, poz.1192 oraz z2012r. poz.637, 672 i1544.

2) Rozporządzenie zostało ogłoszone wdniu 1 lipca 2009r.

3) N iniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zdnia 6 maja 2003r. wsprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów iaplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów (Dz. U. Nr83, poz.761, z2004r. Nr12, poz.104, Nr145, poz.1538 iNr243, poz.2427, z2005r. Nr181, poz.1500 oraz z2006r. Nr58, poz.399), które utraciło moc zdniem 8 maja 2009r. na podstawie art.15 ustawy zdnia 20 marca 2009r. ozmianie ustawy – Prawo oustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr56, poz.459).

1)

Dziennik Ustaw –3– Poz. 151

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zdnia 23 czerwca 2009r.


TABELA FUNKCJI ORAZ MNOŻNIKÓW DO USTALANIA WYSOKOŚCI DODATKU FUNKCYJNEGO Lp. 1 1 2 FUNKCJA 2 sędzia delegowany do pełnienia obowiązków podsekretarza stanu wMinisterstwie Sprawiedliwości prezes sądu apelacyjnego, prezes sądu okręgowego, sędzia delegowany do pełnienia obowiązków dyrektora departamentu lub biura wMinisterstwie Sprawiedliwości, sędzia delegowany do pełnienia obowiązków dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa iProkuratury, sędzia delegowany do pełnienia obowiązków dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, sędzia delegowany do pełnienia funkcji poza granicami państwa wiceprezes sądu apelacyjnego, wiceprezes sądu okręgowego, sędzia delegowany do pełnienia obowiązków zastępcy dyrektora departamentu lub biura wMinisterstwie Sprawiedliwości, sędzia delegowany do pełnienia obowiązków zastępcy dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa iProkuratury rzecznik dyscyplinarny prezes sądu rejonowego, przewodniczący odwoławczej izby morskiej przy sądzie okręgowym, przewodniczący izby morskiej przy sądzie okręgowym, przewodniczący wydziału wsądzie apelacyjnym, kierownik ośrodka zamiejscowego, przewodniczący wydziału wsądzie okręgowym, sędzia delegowany do pełnienia obowiązków kierownika ośrodka migracyjnego ksiąg wieczystych, sędzia delegowany do pełnienia obowiązków naczelnika wydziału wMinisterstwie Sprawiedliwości, sędzia delegowany do prowadzenia zajęć szkoleniowych w Krajowej Szkole Sądownictwa iProkuratury sędzia delegowany do pełnienia obowiązków wizytatora w Ministerstwie Sprawiedliwości, wizytator wsądzie apelacyjnym, wizytator wsądzie okręgowym, pełnomocnik wsądzie apelacyjnym do spraw wdrożeń systemów informatycznych, pełnomocnik wsądzie okręgowym do spraw wdrożeń systemów informatycznych, wiceprzewodniczący odwoławczej izby morskiej przy sądzie okręgowym, wiceprzewodniczący izby morskiej przy sądzie okręgowym, zastępca przewodniczącego wydziału wsądzie apelacyjnym, zastępca przewodniczącego wydziału wsądzie okręgowym, sędzia delegowany do pełnienia czynności wBiurze Krajowej Rady Sądownictwa, sędzia delegowany do pełnienia czynności w Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, sędzia delegowany do wykonywania pracy wRadzie Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa iProkuratury, sędzia delegowany do pełnienia obowiązków kierownika działu albo sekcji wKrajowej Szkole Sądownictwa iProkuratury MNOŻNIK 3 0,4–1,1 0,4–1,1

3

0,35–0,8

4 5

0,8 0,3–0,55

64)

0,25–0,5

4)

Z e zmianami wprowadzonymi przez §1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zdnia 23 sierpnia 2012r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom (Dz. U. poz. 972), które weszło wżycie zdniem 1 września 2012r.

Dziennik Ustaw 1 7 2 wiceprezes sądu rejonowego, zastępca rzecznika dyscyplinarnego, sędzia delegowany do pełnienia obowiązków głównego specjalisty wMinisterstwie Sprawiedliwości, sędzia delegowany do pełnienia obowiązków głównego specjalisty w Krajowej Szkole Sądownictwa iProkuratury przewodniczący wydziału wsądzie rejonowym, kierownik sekcji wsądzie apelacyjnym, kierownik sekcji wsądzie okręgowym, kierownik szkolenia, rzecznik prasowy kierownik sekcji wsądzie rejonowym, zastępca przewodniczącego wydziału wsądzie rejonowym, sędzia wizytujący zakłady dla nieletnich i zakłady leczenia osób z zaburzeniami psychicznymi –4– 3 0,2–0,45 Poz. 151

8

0,2–0,4

9

0,15–0,35

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 151 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2013 poz. 972

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski 2013 poz. 892

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski 2013 poz. 973

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski 2013 poz. 802

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 października 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Dziennik Ustaw z 2012-07-11 poz. 791

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.