Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 1520 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-12-12
Data wydania:2013-11-22
Data wejscia w życie:2013-12-27
Data obowiązywania:2013-12-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 1520 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 1520

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

1) zdnia 22 listopada 2013 r. wsprawie świadczeń gwarantowanych zzakresu leczenia szpitalnego Na podstawie art.31d ustawy zdnia 27 sierpnia 2004r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z2008r. Nr164, poz.1027, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §1.Rozporządzenie określa: 1) 2) wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych zzakresu leczenia szpitalnego, zwanych dalej „świadczeniami gwarantowanymi”; poziom finansowania przejazdu środkami transportu sanitarnego wprzypadkach niewymienionych wart.41 ust.1 i2 ustawy zdnia 27 sierpnia 2004r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej „ustawą”. §2.Użyte wrozporządzeniu określenia oznaczają: 1) 2) dostęp – zapewnienie realizacji świadczeń gwarantowanych winnym miejscu udzielania świadczeń lub lokalizacji niż ta, wktórej świadczenia te są udzielane; hospitalizacja – całodobowe udzielanie świadczeń gwarantowanych w trybie planowym albo nagłym, obejmujące proces diagnostyczno-terapeutyczny oraz proces pielęgnowania irehabilitacji, od chwili przyjęcia świadczeniobiorcy do chwili jego wypisu albo zgonu; hospitalizacja planowa – hospitalizację wykonywaną wtrybie planowym; leczenie jednego dnia – udzielanie świadczeń gwarantowanych świadczeniobiorcy zzamiarem zakończenia ich udzielania wokresie nieprzekraczającym 24 godzin; lekarz specjalista – lekarza, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty wokreślonej dziedzinie medycyny; lekarz wtrakcie specjalizacji – lekarza, który ukończył co najmniej: a) pierwszy rok specjalizacji – wprzypadku posiadania specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty wodpowiedniej dziedzinie medycyny, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 16 ust. 10, art. 16g ust. 1 oraz


Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie §1 ust.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz.1672).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2008r. Nr216, poz.1367, Nr225, poz.1486, Nr227, poz.1505, Nr234, poz.1570 iNr237, poz.1654, z2009r. Nr6, poz.33, Nr22, poz.120, Nr26, poz.157, Nr38, poz.299, Nr92, poz.753, Nr97, poz.800, Nr98, poz.817, Nr111, poz.918, Nr118, poz.989, Nr157, poz.1241, Nr161, poz.1278 iNr178, poz.1374, z2010r. Nr50, poz.301, Nr107, poz.679, Nr125, poz.842, Nr127, poz.857,Nr165, poz.1116, Nr182, poz.1228, Nr205, poz.1363, Nr225, poz.1465, Nr238, poz.1578 iNr257, poz.1723 i1725, z2011r. Nr45, poz.235, Nr73, poz.390, Nr81, poz.440, Nr106, poz.622, Nr112, poz.654, Nr113, poz.657, Nr122, poz.696, Nr138, poz.808, Nr149, poz.887, Nr171, poz.1016, Nr205, poz.1203 iNr232, poz.1378, z2012r. poz.123, 1016, 1342 i1548 oraz z2013r. poz.154, 879, 983 i1290.

1)

3) 4) 5) 6)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 1520

art.16x ust.1 ustawy zdnia 5 grudnia 1996r. ozawodach lekarza ilekarza dentysty (Dz.U. z2011r. Nr277, poz. 1634, z późn. zm.3)) oraz uzyskania potwierdzenia przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę, b) drugi rok specjalizacji – wprzypadku specjalizacji winnych niż wymienione wlit.aic dziedzinach medycyny, c) trzeci rok specjalizacji – wprzypadku specjalizacji wdziedzinie okulistyki lub dermatologii iwenerologii; 7) 8) lokalizacja – budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem albo oznaczonych innymi adresami, ale położonych obok siebie itworzących funkcjonalną całość, wktórych zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń; poziom referencyjny – potencjał wykonawczy oddziału szpitalnego świadczeniodawcy, uwzględniający wszczególności liczbę ikwalifikacje personelu medycznego, wyposażenie wsprzęt iaparaturę medyczną oraz możliwości diagnostyczno-terapeutyczne wokreślonej dziedzinie medycyny, zapewniające łącznie jakość ibezpieczeństwo udzielanych świadczeń gwarantowanych; miejsce udzielania świadczeń – pomieszczenie lub zespół pomieszczeń wtej samej lokalizacji, powiązanych funkcjonalnie iorganizacyjnie, wcelu wykonywania świadczeń gwarantowanych;

9)

10) operacja wtrybie natychmiastowym – operację wykonywaną natychmiast po podjęciu przez operatora decyzji, upacjenta wstanie bezpośredniego zagrożenia życia, groźby utraty kończyny czy narządu lub ich funkcji;

11) operacja wtrybie pilnym – operację wykonywaną wciągu 6godzin od podjęcia decyzji przez operatora, upacjenta zostrymi objawamichoroby lubpogorszeniem stanu klinicznego, które potencjalniezagrażają jego życiu albo mogą stanowić zagrożenie dla utrzymaniakończyny czy organu, lub zinnymi problemami zdrowotnymi niedającymi się opanować leczeniem zachowawczym; 12) pielęgniarka albo położna specjalista – pielęgniarkę albo położną, która ukończyła specjalizację wdanej dziedzinie pielęgniarstwa; 13) pielęgniarka albo położna po kursie kwalifikacyjnym – pielęgniarkę albo położną, która ukończyła kurs kwalifikacyjny wdanej dziedzinie pielęgniarstwa. §3.1. Świadczenia gwarantowane obejmują: 1) 2) 3) 4) świadczenia gwarantowane, których wykaz określa załącznik nr1 do rozporządzenia; badania diagnostyczne oraz leki lub wyroby medyczne, wzakresie niezbędnym do wykonania świadczeń gwarantowanych, októrych mowa wpkt1; świadczenia wchemioterapii; świadczenia wykonywane wcelu realizacji programów lekowych przysługujących świadczeniobiorcy na podstawie art.15 ust.2 pkt15 ustawy.

2.Zabiegi chirurgii plastycznej lub zabiegi kosmetyczne są świadczeniami gwarantowanymi określonymi wczęści Izałącznika nr 1 do rozporządzenia wyłącznie, jeżeli są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem ich leczenia. 3.Świadczenia gwarantowane są udzielane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, zwykorzystaniem metod diagnostyczno-terapeutycznych innych niż stosowane wmedycynie niekonwencjonalnej, ludowej lub orientalnej. §4.1.Świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych, októrych mowa w§3 ust.1, wtrybie hospitalizacji ihospitalizacji planowej, zwyłączeniem świadczeń realizowanych wszpitalnym oddziale ratunkowym, izbie przyjęć oraz wyjazdowym zespole sanitarnym typu „N”, powinien spełniać następujące warunki: 1) 2) posiadać wstrukturze organizacyjnej szpitala oddział anestezjologii iintensywnej terapii, zwany dalej „OAiIT”; wprzypadku braku wstrukturze organizacyjnej OAiIT: a) posiadać co najmniej jedno stanowisko intensywnej terapii, októrym mowa wzałączniku nr3 wczęści Iwlp. 2 ilp. 3, wczęści Organizacja udzielania świadczeń wpkt3, oraz zapewniać prawidłowość leczenia pacjentów iciągłość postępowania wzakresie anestezjologii iintensywnej terapii uinnego świadczeniodawcy, zlokalizowa3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2011r. Nr291, poz.1707, z2012r. poz.95 i1456 oraz z2013r. poz.1245 i 1287.


Dziennik Ustaw –3– Poz. 1520

nego nie dalej niż wsąsiednim powiecie, który udziela świadczeń wtym zakresie, pod warunkiem zapewnienia przez świadczeniodawcę transportu sanitarnego, zuwzględnieniem wskazań medycznych iciągłości postępowania, wskładzie odpowiadającym specjalistycznemu zespołowi ratownictwa medycznego, b) określić szczegółowy sposób zapewnienia przez świadczeniodawcę leczenia pacjentów iciągłości postępowania wzakresie anestezjologii iintensywnej terapii wwewnętrznych aktach regulujących funkcjonowanie świadczeniodawcy, określających warunki współdziałania zinnymi podmiotami leczniczymi wzakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów iciągłości postępowania; 3) zapewniać całodobowy dostęp do badań: a) laboratoryjnych, wtym mikrobiologicznych, b) tomografii komputerowej (TK), c) rezonansu magnetycznego (RM), d) endoskopowych, zgodnych zprofilem udzielanych świadczeń gwarantowanych, e) radiologicznych (RTG), wprzypadku jednoprofilowych szpitali dermatologicznych albo okulistycznych; 4) zapewniać całodobowo wlokalizacji realizację badań: a) radiologicznych (RTG), b) ultrasonograficznych (USG), zgodnych zprofilem udzielanych świadczeń; 5) 6) 7) zapewniać co najmniej dostęp do badań histopatologicznych icytologicznych; wprzypadku gdy jest świadczeniodawcą udzielającym świadczeń gwarantowanych wyłącznie wramach hospitalizacji planowej – zapewniać realizację badań, októrych mowa wpkt4, co najmniej przez zapewnienie do nich dostępu; zapewniać co najmniej dostęp do środka transportu sanitarnego, zuwzględnieniem wskazań medycznych iciągłości postępowania oraz wprzypadkach uzasadnionych medycznie dostęp do opieki lekarskiej porównywalnej zudzielaną przez specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego.

2.Świadczeniodawca, októrym mowa wust.1, może wyodrębniać spośród łóżek oddziału łóżka intensywnej opieki medycznej (wzmożonego nadzoru), będące stanowiskami intensywnej opieki medycznej, przeznaczone dla chorych wymagających wzmożonego nadzoru iniespełniających kryteriów medycznych przyjęcia do OAiIT, przy czym: 1) stanowisko intensywnej opieki medycznej składa się złóżka szpitalnego ze sztywnym, mobilnym podłożem, umożliwiającym zmianę położenia pacjenta (unoszenie nóg, głowy), wraz zniezbędnym wyposażeniem, spełniającym wymagania określone wpkt2 i3, znajdującym się wwyodrębnionym pomieszczeniu zzapewnionym przyłączem tlenu, próżni isprężonego powietrza; wpomieszczeniu ze stanowiskami intensywnej opieki medycznej, zapewniającym swobodny dostęp ze wszystkich stron, zpozostawieniem miejsca na manipulację aparatami przyłóżkowymi, znajdują się: a) kardiowerter-defibrylator – co najmniej jeden, b) elektryczne lub próżniowe urządzenie do ssania – co najmniej dwa, c) zestaw do intubacji – co najmniej jeden, d) worek samorozprężalny – co najmniej jeden, e) kardiomonitor umożliwiający indywidualne, ciągłe monitorowanie co najmniej dwóch odprowadzeń EKG, nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar saturacji – na każde stanowisko, f) 3) pompy infuzyjne – co najmniej dwie na jedno stanowisko;

2)

dla stanowisk intensywnej opieki medycznej jest zapewniona wyodrębniona całodobowa opieka pielęgniarska zmożliwością stałej obserwacji każdego pacjenta ze stanowiska pielęgniarki.

3.Wymagania określone wust.2 nie dotyczą stanowisk: intensywnej terapii, intensywnego nadzoru kardiologicznego, intensywnej opieki oparzeń, intensywnej opieki toksykologicznej iintensywnej opieki medycznej dla dzieci.

4. Wprzypadku udzielania świadczeń na bloku operacyjnym wtrybie hospitalizacji ihospitalizacji planowej, świadczeniodawca zapewnia, wzakresie kwalifikacji personelu, równoważnik co najmniej części wymiaru etatu odpowiadający czasowi udzielania świadczeń określonemu wharmonogramie pracy – lekarz posiadający specjalizację Ilub II stopnia wdzie-

Dziennik Ustaw –4– Poz. 1520

dzinie anestezjologii lub anestezjologii ireanimacji, lub anestezjologii iintensywnej terapii, lub tytuł specjalisty wdziedzinie anestezjologii iintensywnej terapii, lub lekarz wtrakcie specjalizacji zanestezjologii iintensywnej terapii bezpośrednio nadzorowany przez lekarza specjalistę wdziedzinie anestezjologii lub anestezjologii ireanimacji, lub anestezjologii iintensywnej terapii, pod warunkiem spełniania standardów postępowania medycznego wdziedzinie anestezjologii iintensywnej terapii określonych na podstawie przepisów odziałalności leczniczej.

5. Świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych, októrych mowa w§3 ust.1, wtrybie leczenia jednego dnia, powinien spełniać łącznie następujące warunki: 1) wzakresie kwalifikacji personelu: a) równoważnik co najmniej części wymiaru etatu odpowiadający czasowi udzielania świadczeń określonemu wharmonogramie pracy – lekarz specjalista wdziedzinie odpowiedniej do zakresu udzielanych świadczeń, b) równoważnik co najmniej części wymiaru etatu odpowiadający czasowi udzielania świadczeń określonemu wharmonogramie pracy – pielęgniarka; 2) wprzypadku udzielania świadczeń chirurgii jednego dnia lub dokonywania znieczulenia do zabiegów diagnostycznych wtrybie leczenia jednego dnia, zapewnić dodatkowo, oprócz warunków określonych wpkt1, następujące warunki wzakresie kwalifikacji personelu: a) równoważnik co najmniej części wymiaru etatu odpowiadający czasowi udzielania świadczeń określonemu wharmonogramie pracy – lekarz posiadający specjalizację Ilub II stopnia wdziedzinie anestezjologii lub anestezjologii ireanimacji, lub anestezjologii iintensywnej terapii, lub tytuł specjalisty wdziedzinie anestezjologii iintensywnej terapii, lub lekarz wtrakcie specjalizacji zanestezjologii iintensywnej terapii bezpośrednio nadzorowany przez lekarza specjalistę wdziedzinie anestezjologii lub anestezjologii ireanimacji, lub anestezjologii iintensywnej terapii, pod warunkiem spełniania standardów postępowania medycznego wdziedzinie anestezjologii iintensywnej terapii określonych na podstawie przepisów odziałalności leczniczej, b) równoważnik co najmniej części wymiaru etatu odpowiadający czasowi udzielania świadczeń określonemu wharmonogramie pracy – pielęgniarka specjalista wdziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego iintensywnej opieki lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym wzakresie anestezjologii iintensywnej opieki; 3) zapewniać co najmniej dostęp do badań: a) laboratoryjnych, wtym mikrobiologicznych, b) tomografii komputerowej (TK), c) rezonansu magnetycznego (RM), d) radiologicznych (RTG), e) ultrasonograficznych (USG), zgodnych zprofilem udzielanych świadczeń; 4) 5) wprzypadku chirurgii jednego dnia zapewniać również co najmniej dostęp do badań cytologicznych ihistopatologicznych; zapewniać wmiejscu udzielania świadczeń co najmniej: a) gabinet diagnostyczno-zabiegowy, b) punkt pielęgniarski zpokojem przygotowawczym pielęgniarskim, c) co najmniej 1 pokój dla świadczeniobiorców wyposażony włóżka lub fotele wypoczynkowe, d) wprzypadku opieki dziennej dla dzieci dodatkowo fotele dla opiekunów; 6) wramach zespołu chirurgii jednego dnia zapewniać wmiejscu udzielania świadczeń blok operacyjny, wskład którego wchodzą: a) co najmniej jedna sala operacyjna, mająca bezpośrednie połączenie zczęścią brudną bloku operacyjnego przeznaczoną do usuwania zużytego materiału, zzachowaniem ruchu jednokierunkowego, b) śluza dla pacjenta, przez którą pacjent jest dowożony do bloku operacyjnego, c) śluza szatniowa, przez którą przechodzi personel, d) śluza materiałowa przeznaczona do dostarczania oraz krótkotrwałego przechowywania czystych isterylnych materiałów, e) pomieszczenie przygotowawcze dla personelu wyposażone wstanowisko chirurgicznego mycia rąk, przez które personel wchodzi do sali operacyjnej,

Dziennik Ustaw f) pomieszczenie przygotowania pacjenta, – aparat do znieczulenia ogólnego zrespiratorem anestetycznym, – alarm nadmiernego ciśnienia wukładzie oddechowym, – alarm rozłączenia wukładzie oddechowym, – urządzenie ciągłego pomiaru częstości oddychania, – urządzenie ciągłego pomiaru objętości oddechowych, – worek samorozprężalny irurki ustno-gardłowe, – źródło tlenu, podtlenku azotu, powietrza ipróżni, – urządzenie do ssania, zestaw do intubacji dotchawiczej, – defibrylator zmożliwością wykonania kardiowersji, – wyciąg gazów anestetycznych, – zasilanie elektryczne zsystemem awaryjnym, – źródło światła, – sprzęt do dożylnego podawania leków, – fonendoskop lub dla dzieci stetoskop przedsercowy, aparat do pomiaru ciśnienia krwi, – monitor stężenia tlenu wukładzie anestetycznym zalarmem wartości granicznych, – pulsoksymetr, kardiomonitor, kapnograf, monitor zwiotczenia mięśniowego, monitor gazów anestetycznych, – urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych, urządzenie do ogrzewania pacjenta, – sprzęt do szybkich oraz regulowanych przetoczeń płynów, h) sala wybudzeń, oile nie została zorganizowana poza blokiem operacyjnym, wyposażona w: – źródła: tlenu, powietrza ipróżni, – aparat do pomiaru ciśnienia krwi, – kardiomonitor, – pulsoksymetr, i) j) l) pomieszczenia dla personelu zpomieszczeniem higieniczno-sanitarnym, magazyn sprzętu iaparatury, magazyn brudnej bielizny, –5– Poz. 1520


g) stanowisko znieczulenia ogólnego, wyposażone w:

k) magazyn czystej bielizny, m) pomieszczenie porządkowe. §5. 1.Świadczeniodawca udzielający świadczeń wtrybie hospitalizacji ihospitalizacji planowej zapewnia całodobową opiekę lekarską ipielęgniarską lub położnych we wszystkie dni tygodnia. 2.Liczba ikwalifikacje personelu niezbędnego dla zapewnienia opieki, októrej mowa wust.1, są ustalane przez świadczeniodawcę, zuwzględnieniem: 1) 2) 3) profili ispecyfiki oraz intensywności pracy komórek organizacyjnych; liczby ibieżącego wykorzystania łóżek; wielkości iwarunków lokalowych komórek organizacyjnych.

3.Świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych jest obowiązany do spełnienia całodobowo warunków określonych odpowiednio wzałącznikach nr3 i4 do rozporządzenia. 4.Zapewnienie opieki pielęgniarskiej lub położnych, októrej mowa wust.1, wzakresie nieuregulowanym wniniejszym rozporządzeniu, następuje zuwzględnieniem minimalnej liczby pielęgniarek lub położnych ustalonej na podstawie przepisów odziałalności leczniczej.

Dziennik Ustaw –6– Poz. 1520

§6. 1.Świadczeniodawca udzielający świadczeń wtrybie hospitalizacji ihospitalizacji planowej poddaje wszystkich świadczeniobiorców przyjmowanych do leczenia, zwyłączeniem szpitalnego oddziału ratunkowego, przesiewowej ocenie stanu odżywienia (SGA lub NRS 2002 – udorosłych, na siatkach wzrastania udzieci imłodzieży), zgodnie zzasadami określonymi w„Standardach żywienia pozajelitowego iżywienia dojelitowego” Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego iDojelitowego lub, wprzypadku dzieci, zgodnie zzasadami określonymi przez Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci.

2. U świadczeniobiorców objętych powtarzalną hospitalizacją przesiewowa ocena stanu odżywienia, o której mowa wust.1, jest dokonywana wczasie pierwszej hospitalizacji, anastępnie nie rzadziej niż co 14 dni.

3. Uświadczeniobiorców poddanych hospitalizacji ihospitalizacji planowej trwającej jeden dzień przesiewowa ocena stanu odżywienia jest dokonywana wprzypadku spadku masy ciała wokresie ostatnich 6 miesięcy przekraczającego 5% zwykłej masy ciała.

4. Przesiewowa ocena stanu odżywienia nie jest dokonywana woddziałach okulistycznych, otorynolaryngologicznych, alergologicznych oraz ortopedii itraumatologii narządu ruchu, jeżeli hospitalizacja pacjenta trwa krócej niż 3 dni. 5.Świadczeniobiorców, uktórych stwierdzono na podstawie oceny, októrej mowa wust.1, zwiększone ryzyko związane ze stanem odżywienia, poddaje się ocenie żywieniowej. §7. Przejazd środkami transportu sanitarnego wprzypadkach niewymienionych wart.41 ust.1 i2 ustawy jest finansowany w40% ze środków publicznych wprzypadku: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) chorób krwi inarządów krwiotwórczych, chorób nowotworowych, chorób oczu, chorób przemiany materii, chorób psychicznych izaburzeń zachowania, chorób skóry itkanki podskórnej, chorób układu krążenia, chorób układu moczowo-płciowego, chorób układu nerwowego,

10) chorób układu oddechowego, 11) chorób układu ruchu, 12) chorób układu trawiennego, 13) chorób układu wydzielania wewnętrznego, 14) chorób zakaźnych ipasożytniczych, 15) urazów izatruć, 16) wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń iaberracji chromosomowych –gdy ze zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego wynika, że świadczeniobiorca jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. §8. Świadczenia gwarantowane wchemioterapii są udzielane przy zastosowaniu leków, dla których ustalono kategorię dostępności refundacyjnej – lek stosowany wchemioterapii, zgodnie zprzepisami ustawy zdnia 12 maja 2011r. orefundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U.Nr122, poz.696, z późn. zm.4)), lub leków sprowadzanych zzagranicy nawarunkach iwtrybie określonych wart.4 ustawy zdnia 6 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z2008r. Nr45, poz.271, zpóźn. zm.5)) zawierających substancje czynne zrozpoznaniami według ICD-10 określone wzałączniku nr2 do rozporządzenia.

4) 5)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z2012r. poz.95 i742 oraz z2013r. poz.766 i1290. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2008r. Nr227, poz.1505 iNr234, poz.1570, z2009r. Nr18, poz.97, Nr31, poz.206, Nr92, poz.753, Nr95, poz.788 iNr98, poz.817, z2010r. Nr78, poz.513 iNr107, poz.679, z2011r. Nr63, poz.322, Nr82, poz.451, Nr106, poz.622, Nr112, poz.654, Nr113, poz.657 iNr122, poz.696, z2012r. poz.1342 i1544 oraz z2013r. poz.1245.

Dziennik Ustaw –7– Poz. 1520

§9.1.Warunki szczegółowe realizacji świadczeń gwarantowanych zzakresu leczenia szpitalnego określa załącznik nr3 do rozporządzenia. Wprzypadku gdy wstrukturze organizacyjnej świadczeniodawcy wtej samej lokalizacji: 1) znajduje się kilka oddziałów szpitalnych oznaczonych tymi samymi kodami części VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, októrych mowa wrozporządzeniu Ministra Zdrowia zdnia 17 maja 2012r. wsprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U. poz.594), zwanych dalej „kodami resortowymi”; za spełnienie warunków określonych wzałączniku nr3 do rozporządzenia dla miejsca udzielania świadczeń odpowiadających tym oddziałom uważa się spełnienie tych wymagań dla miejsca udzielania świadczeń wprzypadku co najmniej jednego ztych oddziałów idla lokalizacji wprzypadku pozostałych oddziałów; znajdują się co najmniej dwa oddziały szpitalne oznaczone kodem resortowym 4421; za spełnienie warunków określonych wzałączniku nr3 do rozporządzenia dla miejsca udzielania świadczeń, określonych wczęści Iwlp. 28 tego załącznika, uważa się spełnienie tych warunków dla miejsca udzielania świadczeń wprzypadku co najmniej jednego ztych oddziałów idla lokalizacji wprzypadku pozostałych oddziałów; znajdują się co najmniej dwa oddziały szpitalne oznaczone kodami resortowymi 4450, 4454, 4456 lub 4458; za spełnienie warunków określonych wzałączniku nr3 do rozporządzenia dla miejsca udzielania świadczeń, określonych wczęści Iwlp. 39 tego załącznika, uważa się spełnienie tych warunków dla miejsca udzielania świadczeń wprzypadku co najmniej jednego ztych oddziałów idla lokalizacji wprzypadku pozostałych oddziałów.

2)

3)

2.Wykaz świadczeń gwarantowanych zzakresu leczenia szpitalnego, które są udzielane po spełnieniu dodatkowych warunków ich realizacji, oraz dodatkowe warunki realizacji tych świadczeń określa załącznik nr4 do rozporządzenia. §

10.

1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do świadczeń gwarantowanych udzielanych od dnia 1 stycznia 2014 r., zzastrzeżeniem ust.2.

2. Przepisy rozporządzenia, októrych mowa: 1) wzałączniku nr3 do rozporządzenia wczęści Iwlp. 8 iwzałączniku nr4 do rozporządzenia wlp. 10, wczęści chirurgia naczyniowa (dotyczy tętniaków aorty obejmujących tętnice trzewne inerkowe), stosuje się do świadczeń gwarantowanych udzielanych od dnia 1lipca 2014r.; 2) wzałączniku nr3 do rozporządzenia wczęści Iwlp. 21 lit.AiB iwlp. 32 lit.AiB, stosuje się do świadczeń gwarantowanych udzielanych od dnia 1stycznia 2015r.

3. Do świadczeń gwarantowanych:

1) októrych mowa wust.2 pkt1, udzielanych przed dniem 1 lipca 2014r.,

2) októrych mowa wust.2 pkt2, udzielanych przed dniem 1 stycznia 2015r.,

3) innych niż określone wpkt1 i2, udzielanych przed dniem 1 stycznia 2014r. – stosuje się przepisy dotychczasowe. §11. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.6) Minister Zdrowia: B.A. Arłukowicz

6)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia zdnia 29 sierpnia 2009r. wsprawie świadczeń gwarantowanych zzakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z2013r. poz.1082 i 1096), które utraci moc zdniem wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia zgodnie zart.85 ust.1 pkt2 ustawy zdnia 12 maja 2011r. orefundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. Nr122, poz.696, z2012r. poz.95 i742 oraz z2013r. poz.766 i1290).

Dziennik Ustaw –8– Poz. 1520

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia zdnia 22 listopada 2013 r. (poz.1520)

Załącznik nr 1

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH I. Świadczenia scharakteryzowane procedurami medycznymi Kod ICD-9 00.121 00.17 00.181 00.182 00.211 00.212 00.221 00.222 00.223 00.231 00.232 00.233 00.241 00.251 00.252 00.36 00.40 00.41 Terapia tlenkiem azotu Wlew czynnika wazopresyjnego Terapia przeciwciałami monoklonalnymi Terapia przeciwciałami poliklonalnymi Obrazowanie wewnątrznaczyniowe tętnicy szyjnej wspólnej i jej odgałęzień Wewnątrznaczyniowa ultrasonografia (IVUS), zewnątrzczaszkowych naczyń mózgowych Wewnątrznaczyniowe obrazowanie aorty i łuku aorty Wewnątrznaczyniowa ultrasonografia (IVUS), naczyń klatki piersiowej Wewnątrznaczyniowe obrazowanie żyły głównej (górnej) (dolnej) Wewnątrznaczyniowe obrazowanie naczyń kończyny górnej (kończyn górnych) Wewnątrznaczyniowe obrazowanie naczyń kończyny dolnej (kończyn dolnych) Wewnątrznaczyniowa ultrasonografia (IVUS), naczyń obwodowych Wewnątrznaczyniowa ultrasonografia (IVUS), naczyń wieńcowych Wewnątrznaczyniowa ultrasonografia (IVUS), naczyń nerkowych Wewnątrznaczyniowe obrazowanie tętnicy nerkowej Chirurgia wspomagana komputerowo z neuronawigacją Zabieg na pojedynczym naczyniu Zabieg na dwóch naczyniach Nazwa

Dziennik Ustaw –9– Poz. 1520

00.42 00.43 00.44 00.45 00.46 00.47 00.48 00.491 00.492 00.493 00.50 00.51 00.52 00.531 00.532 00.541 00.542 00.611 00.612 00.613

Zabieg na trzech naczyniach Zabieg na czterech lub więcej naczyniach Zabieg na rozwidleniu naczyń Wprowadzenie jednego stentu naczyniowego Wprowadzenie dwóch stentów naczyniowych Wprowadzenie trzech stentów naczyniowych Wprowadzenie czterech lub więcej stentów naczyniowych Embolizacja tętniaków wewnątrzczaszkowych (założenie jednej spirali) Embolizacja tętniaków wewnątrzczaszkowych (założenie dwóch do pięciu spiral) Embolizacja tętniaków wewnątrzczaszkowych (założenie sześciu i więcej spiral) Wszczepienie układu resynchronizującego serce bez funkcji defibrylacji [CRT-P] Wszczepienie układu resynchronizującego serce z funkcją defibrylacji [CRT-D] Wprowadzenie lub wymiana elektrody w systemie żył wieńcowych lewej komory z dostępu żylnego Wszczepienie lub wymiana systemu umiarawiania pracy serca, generatora impulsów regulującego rytm serca (tylko) [CRT-P] Wszczepienie urządzenia CRT-P z usunięciem jakiegokolwiek istniejącego urządzenia CRT-P lub innego regulującego rytm serca Wymiana układu resynchronizującego serce z funkcją defibrylacji [CRT-P] Wszczepienie urządzenia CRT-D z usunięciem jakiegokolwiek istniejącego urządzenia CRT-D, CRT-P, rozrusznika lub defibrylatora Przezskórna angioplastyka lub aterektomia tętnicy podstawnej Przezskórna angioplastyka lub aterektomia tętnicy szyjnej Przezskórna angioplastyka lub aterektomia tętnicy kręgowej

Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 1520

00.631 00.633 00.634 00.65 00.661 00.662 00.668 00.671 00.672 00.679 00.701 00.702 00.703 00.711 00.712 00.713 00.721 00.722

Przezskórne wprowadzenie stentu(ów) do tętnicy szyjnej bez neuroprotekcji Przezskórne wprowadzenie stentu(ów) do tętnicy szyjnej z neuroprotekcją Przezskórne wprowadzenie stentu(ów) do pnia ramienno-głowowego z neuroprotekcją Przezskórne wprowadzenie stentu(ów) do naczyń wewnątrzczaszkowych Przezskórna angioplastyka wieńcowa [PCI] z zastosowaniem balonu Aterektomia wieńcowa Przezskórna angioplastyka wieńcowa [PCI] z zastosowaniem balonu tnącego Wprowadzenie stentów uwalniających lek antyproliferacyjny do naczyń obwodowych - tętnica kręgowa Wprowadzenie stentów uwalniających lek antyproliferacyjny do naczyń obwodowych - tętnica goleni Wprowadzenie stentów uwalniających lek antyproliferacyjny do naczyń obwodowych - inna tętnica Całkowita operacja rewizyjna stawu biodrowego Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana panewki i kapy (czapeczki) Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana panewki i protezy głowy kości udowej Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana panewki Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana wkładki panewki i kapy (czapeczki) Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana panewki z protezą głowy kości udowej Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana elementu udowego Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana elementu udowego i wkładki panewki

Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 1520

00.723 00.731 00.732 00.733 00.74 00.75 00.76 00.771 00.772 00.773 00.774 00.781 00.782 00.783 00.784 00.785 00.801 00.802 00.803

Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana trzpienia i protezy głowy kości udowej Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana wkładki panewki i protezy głowy kości udowej Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana protezy głowy kości udowej Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana wkładki panewki Wymiana powierzchni podparcia stawu biodrowego, metalowej na polietylenową Wymiana powierzchni podparcia stawu biodrowego, metalowej na metalową Wymiana powierzchni podparcia stawu biodrowego, ceramicznej na ceramiczną Operacje rewizyjne stawu biodrowego - oba elementy mocowane bezcementowo Operacje rewizyjne stawu biodrowego - oba elementy mocowane za pomocą cementu Operacje rewizyjne stawu biodrowego - jeden element mocowany za pomocą cementu, drugi bezcementowo Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana trzpienia przynasadowego Operacje stawu biodrowego - oba elementy mocowane bezcementowo Operacje stawu biodrowego - oba elementy mocowane za pomocą cementu Operacje stawu biodrowego - jeden element mocowany za pomocą cementu, drugi bezcementowo Operacja stawu biodrowego - jeden element mocowany za pomocą cementu Operacja stawu biodrowego - jeden element mocowany bezcementowo Operacja rewizyjna kolana - wymiana części udowej, piszczelowej lub rzepkowej (wszystkie elementy) Operacja rewizyjna kolana, całkowita - oba elementy mocowane bezcementowo Operacja rewizyjna kolana, całkowita - jeden element mocowany za pomocą cementu, drugi bezcementowo

Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 1520

00.811 00.821 00.822 00.83 00.84 00.851 00.852 00.853 00.854 00.855 00.94 01.01 01.02 01.091 01.092 01.093 01.094 01.095 01.11 01.12 01.131

Operacja rewizyjna stawu kolanowego - wymiana płytki i wkładki piszczelowej Operacja rewizyjna stawu kolanowego - wymiana elementu udowego Operacja rewizyjna stawu kolanowego - wymiana elementu udowego i wkładki piszczelowej Operacje rewizyjne stawu kolanowego, wymiana części rzepkowej endoprotezy Operacje rewizyjne stawu kolanowego, wymiana wkładki piszczelowej Operacja stawu kolanowego - oba elementy mocowane bezcementowo Operacja stawu kolanowego - oba elementy mocowane za pomocą cementu Operacja stawu kolanowego - jeden element mocowany za pomocą cementu, drugi bezcementowo Operacja stawu kolanowego - jeden element mocowany za pomocą cementu Operacja stawu kolanowego - jeden element mocowany bezcementowo Zabieg wykonany techniką endoskopową/laparoskopową Nakłucie zbiornika podpajęczynówkowego Nakłucie drenu wprowadzonego do komory (mózgu) Aspiracja przestrzeni podpajęczynówkowej Aspiracja przestrzeni podtwardówkowej Inne aspiracje w zakresie czaszki Nakłucie ciemiączka przedniego Nakłucie podtwardówkowe przez ciemiączko Przezskórna biopsja opon mózgu Biopsja opon mózgu Przezskórna biopsja mózgu przez otwór trepanacyjny

Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 1520

01.132 01.14 01.15 01.18 01.19 01.21 01.22 01.23 01.241 01.242 01.243 01.244 01.245 01.246 01.247 01.248 01.251 01.252 01.253 01.26 01.27 01.311

Przezskórna biopsja mózgu metodą stereotaktyczną Otwarta biopsja mózgu Biopsja kości czaszki Inne zabiegi diagnostyczne mózgu i opon mózgowych Inne zabiegi diagnostyczne czaszki Nacięcie/ drenaż zatok czaszki Usunięcie wewnątrzczaszkowego neurostymulatora Powtórne otwarcie w miejscu kraniotomii Odbarczenie (mózgu) Operacja zwiadowcza (eksploracja) Trepanacja czaszki Kraniotomia z usunięciem ropnia nadtwardówkowego Kraniotomia z usunięciem krwiaka nadtwardówkowego Kraniotomia z usunięciem obcego ciała z czaszki Kraniotomia z usunięciem krwiaka podtwardówkowego Kraniotomia z usunięciem krwiaka śródmózgowego Oczyszczenie czaszki Usunięcie martwaka czaszki Sekwestrektomia w obrębie czaszki Wprowadzenie cewnika do jamy czaszki Usunięcie cewnika z jamy czaszki Drenaż wodniaka śródczaszkowego

Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 1520

01.312 01.313 01.321 01.322 01.323 01.329 01.392 01.411 01.412 01.421 01.422 01.511 01.512 01.513 01.52 01.53 01.591 01.592 01.593 01.594 01.595 01.596

Drenaż ropnia podpajęczynówkowego mózgowego Drenaż ropniaka podtwardówkowego Przecięcie tkanek mózgu Przecięcie dróg mózgowych Przezskórne przecięcie zakrętu obręczy Lobotomia/traktotomia - inne Drenaż krwiaka śródmózgowego Chemotalamectomia Talamotomia Pallidoansektomia Pallidotomia Dekortykacja opon Wycięcie opony mózgowej Zdjęcie błony podtwardówkowej z opony Hemisferektomia Lobektomia mózgu Wyłyżeczkowanie w zakresie mózgu Opracowanie chirurgiczne rany mózgu Marsupializacja cysty mózgu Przezskroniowe (przez wyrostek sutkowaty) wycięcie guza mózgu Wycięcie guza móżdżku Wycięcie guza pnia mózgu

Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 1520

01.597 01.598 01.599 01.61 01.62 01.69 02.011 02.012 02.021 02.022 02.023 02.04 02.051 02.052 02.061 02.062 02.07 02.11 02.121 02.122 02.123 02.124

Usunięcie ropnia pnia mózgu Usunięcie ropnia móżdżku Inne wycięcie guza mózgu Usunięcie ziarniny w kościach czaszki Wycięcie zmiany kości czaszki - petrosektomia Usunięcie zmiany w kościach czaszki - inne Linijna kraniektomia Paskowa kraniektomia/ operacja kraniostenozy Chirurgiczne opracowanie złożonego złamania czaszki Odbarczenie złamania czaszki Nastawienie złamania czaszki Przeszczep kostny do kości czaszki Założenie płytki (sztucznej) do czaszki Wymiana płytki sztucznej czaszki Operacja odtwórcza czaszki - nieokreślona inaczej Rewizja płata kostnego czaszki Usunięcie płytki (sztucznej) z czaszki Proste szycie opony twardej Zamknięcie przetoki płynowej opon mózgowych Przeszczep twardówki Operacja przepukliny mózgowej z jednoczasową kranioplastyką Łata podtwardówkowa

Dziennik Ustaw – 16 – Poz. 1520

02.131 02.132 02.21 02.22 02.23 02.24 02.311 02.312 02.321 02.322 02.331 02.341 02.342 02.351 02.391 02.392 02.411 02.412 02.421 02.422 02.423 02.43

Podwiązanie zatoki strzałkowej Podwiązanie tętnicy oponowej środkowej Połączenie komory z przestrzenią podpajęczynówkową Połączenie komory ze zbiornikiem wielkim Wprowadzenie zastawki Holtera Założenie drenu pomiędzy komorą - zbiornikiem wielkim Zespolenie komora - nosogardziel Zespolenie komora - komórki sutkowate Zespolenie komora mózgu - prawy przedsionek serca Zespolenie komora mózgu - żyła próżna górna Zespolenie komora mózgu - jama opłucnowa Zespolenie komora mózgu - pęcherzyk żółciowy Zespolenie komora mózgu - jama otrzewnowa Zespolenie komora mózgu - moczowód Zespolenie komora mózgu - jama szpikowa Zespolenie komory mózgu z innymi miejscami poza czaszką Badanie ujścia komorowego w drenażu komorowo-otrzewnowym Przeprogramowanie drenażu komorowo-otrzewnowego (w zastawkach programowalnych) Powtórne wprowadzenie zastawki Wymiana drenu komorowego Rewizja drenu dokomorowego w drenażu komorowo-otrzewnowym Usunięcie drenażu komory mózgu

Dziennik Ustaw – 17 – Poz. 1520

02.91 02.92 02.931 02.95 02.96 02.98 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06 03.07 03.08 03.091 03.092 03.093 03.094 03.095 03.099

Uwolnienie zrostów korowych Operacja naprawcza mózgu Implantacja, założenie, umiejscowienie lub przemieszczenie wewnątrzczaszkowego neurostymulatora mózgu Usunięcie wyciągu zewnętrznego za czaszkę Założenie elektrod do zatok klinowych Operacja tętniaka lub naczyniaka mózgu Usunięcie ciała obcego z kanału kręgowego Reoperacja w miejscu laminektomii Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku szyjnym - operacyjne z dostępu przedniego Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku szyjnym - operacyjne z dostępu tylnego Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku szyjnym - operacyjne z dostępu przez gardło Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku piersiowo-lędźwiowym - operacyjne z dostępu przedniego Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku piersiowo-lędźwiowym - operacyjne z dostępu tylnego Reoperacja odbarczająca kanału kręgowego Laminektomia odbarczająca Laminotomia odbarczająca Eksploracja korzeni nerwów rdzeniowych Foraminotomia Rozprężająca plastyka łuku kręgu Odbarczenie kanału kręgowego - inne

Dziennik Ustaw – 18 – Poz. 1520

03.1 03.211 03.219 03.291 03.292 03.299 03.311 03.32 03.41 03.42 03.43 03.44 03.511 03.52 03.531 03.532 03.533 03.539 03.591 03.593 03.594 03.595

Przecięcie korzeni nerwów rdzeniowych Stereotaktyczna chordotomia Chordotomia przezskórna - inne Traktotomia rdzenia kręgowego jedno lub dwuetapowa Przecięcie dróg rdzenia kręgowego Inne chordotomie Nakłucie lędźwiowe w celu pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego Biopsja rdzenia kręgowego/ opon rdzenia Łyżeczkowanie rdzenia kręgowego lub opon Oczyszczenie rdzenia kręgowego lub opon Marsupializacja cysty rdzenia kręgowego lub opon Resekcja rdzenia kręgowego lub opon Operacja przepukliny oponowej - nie określona inaczej Operacja przepukliny oponowo-rdzeniowej Podniesienie fragmentu kości kręgosłupa Nastawienie złamania kręgu Usunięcie fragmentu kostnego z kanału kręgowego Operacja złamania kręgu - inne Operacja naprawcza rozszczepu rdzenia kręgowego Operacja naprawcza rdzenia kręgowego - inne Operacja naprawcza opon rdzeniowych - inne Operacja naprawcza ubytku łuku kręgu

Dziennik Ustaw – 19 – Poz. 1520

03.6 03.71 03.791 03.792 03.793 03.901 03.902 03.903 03.91 03.921 03.922 03.93 03.94 03.96 03.97 03.98 03.99 04.011 04.012 04.021 04.029

Uwolnienie zrostów rdzenia kręgowego i korzonków nerwowych Drenaż podpajęczynówkowo-otrzewnowy Drenaż lędźwiowo podpajęczynówkowy - inne Zespolenie podoponowo-opłucnowe Zespolenie podoponowo-jajowodowe Wprowadzenie cewnika do przestrzeni nadtwardówkowej, podpajęczynówkowej lub podtwardówkowej rdzenia z przerywanym lub ciągłym wlewem leku Usunięcie cewnika z przestrzeni nadtwardówkowej, podpajęczynówkowej lub podtwardówkowej rdzenia Wymiana cewnika przestrzeni nadtwardówkowej, podpajęczynówkowej lub podtwardówkowej rdzenia Wstrzyknięcie środka znieczulającego do kanału kręgowego Dokanałowe wstrzyknięcie sterydów Podpajęczynówkowa perfuzja zimnego roztworu soli Wprowadzenie albo wymiana neurostymulatora rdzenia kręgowego Usunięcie stymulatora rdzenia kręgowego Przezskórne odnerwienie powierzchni stawowej wyrostka kręgu Rewizja drenażu przestrzeni płynowych rdzenia Usunięcie drenażu przestrzeni płynowych rdzenia Operacje struktur kanału kręgowego - inne Wycięcie nerwiaka nerwu słuchowego Wycięcie nerwiaka nerwu słuchowego z kraniotomią Przecięcie nerwu trójdzielnego poza zwojem Gassera Przecięcie nerwu trójdzielnego - inne

Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 1520

04.03 04.04 04.05 04.06 04.071 04.072 04.073 04.074 04.079 04.11 04.12 04.19 04.21 04.22 04.23 04.24 04.29 04.3 04.40 04.41

Przecięcie lub zmiażdżenie innych nerwów czaszkowych lub obwodowych Inne przecięcie nerwu czaszkowego i obwodowego Wszczep nerwu czaszkowego lub obwodowego Wycięcie innego czaszkowego lub obwodowego zwoju nerwowego Łyżeczkowanie nerwu obwodowego Oczyszczenie nerwu obwodowego Resekcja nerwu obwodowego Wycięcie nerwiaka obwodowego (Mortona) Wycięcie lub awulsja nerwów czaszkowych i obwodowych - inne Przezskórna, igłowa biopsja nerwu czaszkowego lub obwodowego albo zwoju nerwowego Otwarta biopsja nerwu czaszkowego/ obwodowego lub zwoju Zabiegi diagnostyczne nerwu czaszkowego/ obwodowego lub zwoju - inne Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez wstrzyknięcie czynnika neurolitycznego Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez promieniowanie Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez ablację w wyniku działania prądu wysokiej częstotliwości (RFA) Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez znieczulenie wywołane niską temperaturą Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych - inne Szycie nerwu obwodowego/ czaszkowego Odbarczenie korzeni nerwu twarzowego Odbarczenie korzeni nerwu trójdzielnego

Dziennik Ustaw – 21 – Poz. 1520

04.42 04.43 04.44 04.491 04.499 04.51 04.52 04.61 04.62 04.71 04.72 04.73 04.74 04.75 04.76 04.77 04.79 04.80 04.81 04.91 04.92 04.93

Inne odbarczenie nerwu czaszkowego Uwolnienie kanału nadgarstka Uwolnienie kanału stępu Neuroliza nerwu obwodowego - nie określona inaczej Odbarczenie albo uwolnienie zrostów nerwu obwodowego lub zwoju nerwowego inne Przeszczep nerwu czaszkowego Przeszczep nerwu obwodowego Przemieszczenie nerwu czaszkowego Przemieszczenie nerwu obwodowego Zespolenie nerwu podjęzykowego z twarzowym Zespolenie nerwu dodatkowego z twarzowym Zespolenie nerwu dodatkowego z podjęzykowym Zespolenie nerwu obwodowego/ czaszkowego - inne Rewizja po naprawczej operacji nerwów czaszkowych i obwodowych Odległa operacja naprawcza urazowego uszkodzenia nerwu czaszkowego Odległa operacja naprawcza urazowego uszkodzenia nerwu obwodowego Inna plastyka nerwów Wstrzyknięcie do nerwu obwodowego - nie określone inaczej Wstrzyknięcie środka znieczulającego do nerwu obwodowego Operacja rozciągnięcia nerwu Wszczepienie/ wymiana stymulatora nerwu obwodowego Usunięcie stymulatora nerwu obwodowego

Dziennik Ustaw – 22 – Poz. 1520

04.941 04.951 04.99 05.0 05.11 05.19 05.21 05.22 05.23 05.24 05.25 05.291 05.292 05.31 05.32 05.39 06.011 06.021 06.022 06.023 06.024 06.091

Wszczepienie/ wymiana stymulatora nerwu błędnego Usunięcie stymulatora nerwu błędnego Operacje nerwów obwodowych - inne Przecięcie nerwu współczulnego lub zwoju Biopsja nerwu współczulnego lub zwoju Zabiegi diagnostyczne na nerwach współczulnych lub zwojach - inne Wycięcie zwoju skrzydłowo-podniebiennego Sympatektomia szyjna Sympatektomia lędźwiowa Sympatektomia przedkrzyżowa Sympatektomia okołotętnicza Wycięcie lub wyrwanie nerwu współczulnego - inne Wycięcie zwoju współczulnego - inne Wstrzyknięcie środka znieczulającego do nerwu współczulnego Wstrzyknięcie środka neurolitycznego do nerwu współczulnego Wstrzyknięcie do nerwu współczulnego lub zwoju - inne Przezskórny lub igłowy drenaż w polu tarczycy Powtórne otwarcie rany w polu tarczycy, w celu opanowanie krwotoku pooperacyjnego Powtórne otwarcie rany w polu tarczycy, w celu badania Powtórne otwarcie rany w polu tarczycy, w celu eksploracji Powtórne otwarcie rany w polu tarczycy, w celu usunięcie krwiaka Drenaż krwiaka w zakresie tarczycy przez nacięcie

Dziennik Ustaw – 23 – Poz. 1520

06.092 06.093 06.094 06.095 06.099 06.111 06.112 06.113 06.114 06.12 06.13 06.21 06.22 06.31 06.391 06.399 06.4 06.51 06.52 06.59 06.61 06.62

Drenaż przewodu tarczycowo-językowego przez nacięcie Eksploracja okolicy szyi przez nacięcie Eksploracja okolicy tarczycy Usunięcie ciała obcego w zakresie tarczycy Nacięcie tarczycy - inne Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy - celowana Biopsja gruboigłowa tarczycy Biopsja gruboigłowa tarczycy - celowana Otwarta biopsja tarczycy Biopsja przytarczyc Całkowite usunięcie jednego płata tarczycy (z usunięciem cieśni lub części drugiego płata) Wycięcie połowy tarczycy Wycięcie zmiany tarczycy Wycięcie cieśni tarczycy Inna częściowa tyroidektomia Całkowita resekcja tarczycy Częściowa resekcja tarczycy zamostkowej Całkowita resekcja tarczycy zamostkowej Zamostkowa resekcja tarczycy - inna Wycięcie tarczycy językowej z dostępu podbródkowego Wycięcie tarczycy językowej z dostępu przez usta

Dziennik Ustaw – 24 – Poz. 1520

06.7 06.81 06.82 06.89 06.91 06.92 06.93 06.94 06.95 06.98 06.99 07.01 07.02 07.09 07.11 07.12 07.13 07.14 07.15 07.16 07.17 07.191

Wycięcie przewodu tarczowo-językowego Całkowite usunięcie przytarczyc Częściowe usunięcie przytarczyc Usunięcie przytarczyc - inne Rozdzielenie cieśni tarczycy Podwiązanie naczyń tarczycy Szycie tarczycy Reimplantacja tkanki tarczycy Reimplantacja przytarczyc Operacje tarczycy - inne Operacje przytarczyc - inne Jednostronna eksploracja nadnerczy Obustronna eksploracja nadnerczy Eksploracja w okolicy nadnerczy - inne Zamknięta (przezskórna) biopsja nadnerczy Otwarta biopsja nadnerczy Biopsja przysadki przezczołowa Biopsja przysadki przezklinowa Biopsja przysadki - inne Biopsja grasicy Biopsja szyszynki Testy stymulacji lub hamowania z hormonami podwzgórzowymi lub przysadkowymi lub ich analogami

Dziennik Ustaw – 25 – Poz. 1520

07.192 07.193 07.194 07.199 07.21 07.22 07.29 07.3 07.411 07.419 07.42 07.43 07.44 07.45 07.49 07.53 07.54 07.59 07.611 07.612 07.613

Testy stymulacji lub hamowania po podaniu lub odstawieniu odpowiednich hormonów obwodowych lub ich analogów Hormonalne testy dynamiczne z zastosowaniem stymulacji/ hamowania farmakologicznego Ocena rytmu dobowego wydzielania hormonów Hormonalne testy dynamiczne, inne Wycięcie zmiany w nadnerczu Jednostronne usunięcie nadnercza Częściowe usunięcie nadnercza - inne Obustronne usunięcie nadnerczy Nacięcie nadnercza z drenażem Nacięcie nadnercza - inne Odnerwienie nadnercza Podwiązanie naczyń nadnercza Operacja naprawcza nadnercza Reimplantacja tkanki nadnercza Operacje nadnerczy - inne Częściowe wycięcie szyszynki Całkowite usunięcie szyszynki Inne operacje szyszynki Kriochirurgiczne częściowe usunięcie przysadki, z dojścia przezczołowego Rozdzielenie szypuły przysadki, z dojścia przezczołowego Wycięcie zmiany przysadki, z dojścia przezczołowego

Dziennik Ustaw – 26 – Poz. 1520

07.614 07.615 07.619 07.62 07.631 07.639 07.641 07.642 07.649 07.65 07.68 07.691 07.692 07.81 07.82 07.89 07.91 07.92 07.95 07.991 07.992 08.01

Subtotalne wycięcie przysadki, z dojścia przezczołowego Wycięcie szypuły przysadki, z dojścia przezczołowego Częściowe wycięcie przysadki, z dojścia przezczołowego - inne Częściowe wycięcie przysadki przezklinowe Częściowe wycięcie przysadki, z dojścia podczołowego Częściowe wycięcie przysadki z nieokreślonego dojścia Ablacja przysadki przez implantację strontu/ itru Kriochirurgiczne całkowite usunięcie przysadki Całkowite usunięcie przysadki przezczołowe - inne Całkowite usunięcie przysadki przezklinowe Całkowite usunięcie przysadki z innego dojścia Resekcja części nerwowej przysadki - nie określona inaczej Resekcja części gruczołowej przysadki - nie określona inaczej Częściowe usunięcie grasicy Całkowite usunięcie grasicy Usunięcie grasicy - inne Eksploracja w zakresie grasicy Eksploracja z nacięciem grasicy Torakoskopowe wycięcie grasicy Resekcja grasicy z dostępu szyjnego Operacje grasicy - inne Nacięcie brzegu powieki

Dziennik Ustaw – 27 – Poz. 1520

08.02 08.09 08.11 08.201 08.21 08.22 08.231 08.241 08.249 08.25 08.31 08.32 08.34 08.35 08.361 08.362 08.37 08.38 08.41 08.42 08.43

Rozdzielenie zrostu powiek Nacięcie powieki oka - inne Biopsja powieki Inne usunięcie gruczołu tarczkowego Wycięcie gradówki Wycięcie innej małej zmiany powieki Wycięcie niepełnej grubości dużej zmiany powieki - jednej czwartej lub większej części brzegu powieki Klinowa resekcja powieki Wycięcie pełnej grubości dużej zmiany powieki - inne Zniszczenie zmiany powieki Operacja opadania powiek - podszycie do mięśnia czołowego Operacja opadania powiek - podwieszenie na paskach powięzi do mięśnia czołowego Operacja opadania powiek - operacja mięśnia dźwigacza Operacja opadania powiek - operacja tarczki Inna korekcja opadania powieki Korekcja opadania powieki przez podwieszenie mięśnia okrężnego oka Naprawa nadmiernej korekcji opadania powiek Korekcja przykurczu powiek Termokauteryzacja podwiniętej/ wywiniętej powieki Podszycie podwiniętej/ wywiniętej powieki Klinowa resekcja podwiniętej/ wywiniętej powieki

Dziennik Ustaw – 28 – Poz. 1520

08.44 08.49 08.511 08.521 08.522 08.591 08.592 08.61 08.62 08.64 08.69 08.71 08.72 08.73 08.74 08.79 08.81 08.82 08.83 08.84 08.85 08.89

Rekonstrukcja podwiniętej/ wywiniętej powieki Operacje wywiniętej/ podwiniętej powieki - inne Powiększenie szczeliny powiek Zszycie kąta szpary powiekowej Zszycie tarczki Z-plastyka zmarszczki nakątnej Plastyka kąta szpary powiekowej Rekonstrukcja powieki przeszczep/ uszypułowany płat skóry Rekonstrukcja powieki - przeszczep błony śluzowej Rekonstrukcja powieki płatem powiekowo-spojówkowym Rekonstrukcja powieki z przeszczepem/ płatem - inna Rekonstrukcja brzegu powieki niepełnej grubości Rekonstrukcja powieki niepełnej grubości - inna Rekonstrukcja brzegu powieki pełnej grubości Rekonstrukcja powieki - pełnej grubości - inna Rekonstrukcja powieki - inna Zszycie linijnej rany powieki/ brwi Plastyka rany brzegu powieki - niepełnej grubości Plastyka rany powieki - niepełnej grubości - inna Plastyka rany brzegu powieki - pełnej grubości Plastyka rany powieki - pełnej grubości - inna Plastyka powieki oka - inna

Dziennik Ustaw – 29 – Poz. 1520

09.0 09.11 09.12 09.21 09.22 09.23 09.3 09.41 09.42 09.43 09.441 09.48 09.49 09.51 09.52 09.53 09.591 09.6 09.72 09.73 09.81 09.821

Nacięcie gruczołu łzowego Biopsja gruczołu łzowego Biopsja woreczka łzowego Wycięcie zmiany gruczołu łzowego Częściowe wycięcie gruczołu łzowego - inne Całkowite wycięcie gruczołu łzowego Operacje gruczołu łzowego - inne Zgłębnikowanie otworu łzowego Zgłębnikowanie kanalika łzowego Zgłębnikowanie przewodu nosowo-łzowego Szynowanie przewodu nosowo-łzowego Endoskopowe wytworzenie przetoki nosowo-łzowej Przywrócenie drożności dróg łzowych - inne Nacięcie otworu łzowego Nacięcie kanalika łzowego Nacięcie woreczka łzowego Nacięcie i drenaż przewodu nosowo-łzowego - inne Wycięcie woreczka/ dróg łzowych Operacje otworu łzowego - inne Plastyka kanalika łzowego Zespolenie workowo-nosowe Zespolenie spojówkowo-łzowo-workowo-nosowe [CDCR]

Dziennik Ustaw – 30 – Poz. 1520

09.83 09.91 09.99 10.0 10.1 10.21 10.31 10.32 10.331 10.41 10.42 10.43 10.44 10.49 10.5 10.6 10.91 10.99 11.0 11.1 11.21 11.22

Zespolenie spojówkowo-nosowe z szynowaniem Obliteracja otworu łzowego Operacje aparatu łzowego - inne Usunięcie ciała obcego ze spojówki Inne nacięcia spojówki Biopsja spojówki Wycięcie zmiany ze spojówki Zniszczenie zmiany na spojówce Usunięcie ziarniny jagliczej Usunięcie zrostu powieki z gałką (wolny przeszczep) Rekonstrukcja worka spojówkowego - wolny przeszczep Inne rekonstrukcje worka spojówkowego Wolny przeszczep śluzówki do spojówki - inny Plastyka spojówki - inna Usunięcie zrostów spojówki i powieki Operacja naprawcza skaleczenia spojówki Iniekcja podspojówkowa Inne zabiegi na spojówce Usunięcie magnesem ciała obcego z rogówki Nacięcie rogówki Skrobanie rogówki na rozmaz lub posiew Biopsja rogówkowa

Dziennik Ustaw – 31 – Poz. 1520

11.31 11.32 11.39 11.41 11.42 11.43 11.49 11.51 11.52 11.53 11.59 11.60 11.61 11.62 11.63 11.641 11.651 11.652 11.71 11.74 11.75 11.79

Przeniesienie skrzydlika Wycięcie skrzydlika z przeszczepem rogówkowym Inne wycięcia skrzydlika Mechaniczne usunięcie nabłonka rogówki Przyżeganie uszkodzenia rogówki Krioterapia uszkodzeń rogówki Usunięcie lub zniszczenie uszkodzeń rogówki - inne Szycie skaleczenia rogówki Naprawa pooperacyjnego rozejścia się rogówki Naprawa uszkodzenia rogówki płatem spojówkowym Naprawy rogówki - inne Przeszczep rogówki nieokreślony inaczej Przeszczep warstwowy rogówki z autoprzeszczepem Inny warstwowy przeszczep rogówki Przeszczep drążący rogówki z autoprzeszczepem Przeszczep drążący rogówki z alloprzeszczepem Przeszczep rąbka rogówki z autoprzeszczepem Przeszczep rąbka rogówki z alloprzeszczepem Abrazja rogówki Termokeratoplastyka Promieniowe nacięcie rogówki Chirurgia rekonstrukcyjna rogówki - inna

Dziennik Ustaw – 32 – Poz. 1520

11.92 11.99 12.01 12.02 12.09 12.11 12.121 12.122 12.124 12.13 12.19 12.21 12.22 12.311 12.321 12.331 12.34 12.35 12.39 12.411 12.412 12.413

Usunięcie wszczepu rogówki Operacje rogówki - inne Usunięcie magnesem ciała obcego z przedniej części oka Usunięcie ciała obcego z przedniej części gałki (bez magnesu) Usunięcie ciała obcego z przedniego segmentu oka - inne Nacięcie tęczówki z przekłuciem Częściowe wycięcie tęczówki Nacięcie tęczówki Nacięcie tęczówki z użyciem lasera Wycięcie wypadniętej tęczówki Wycięcie tęczówki - inne Diagnostyczna aspiracja treści z przedniej komory oka Biopsja tęczówki Usunięcie zrostów kąta przesączania przez wstrzyknięcie powietrza lub płynu Usunięcie zrostów przedniej części oka przez wstrzyknięcie powietrza lub płynu Usunięcie zrostów tęczówki - inne Usunięcie zrostów rogówka-ciałko szkliste Nakłucie tęczówki Plastyka tęczówki - inna Zniszczenie zmiany tęczówki przez kauteryzację Zniszczenie zmiany tęczówki przez krioterapię Zniszczenie zmiany tęczówki przez fotokoagulację

Dziennik Ustaw – 33 – Poz. 1520

12.42 12.43 12.44 12.49 12.51 12.52 12.53 12.54 12.55 12.59 12.61 12.62 12.63 12.64 12.65 12.69 12.71 12.72 12.73 12.79 12.81 12.82

Wycięcie zmiany tęczówki Usunięcie zmiany ciałka rzęskowego (bez wycięcia) Wycięcie zmiany ciałka rzęskowego Usunięcie zmiany przedniego segmentu oka - inne Nakłucie kąta przesącza bez nacięcia kąta Nacięcie kąta przesącza (bez nakłucia) Nacięcie kąta przesącza (z nakłuciem) Przecięcie twardówki z zewnątrz Cyklodializa Ułatwienie krążenia śródgałkowego - inne Trepanacja twardówki z usunięciem tęczówki Przyżeganie twardówki z usunięciem tęczówki Uwięźnięcie tęczówki/ irydotaza Wycięcie twardówki z zewnątrz Wytworzenie przetoki twardówki z usunięciem tęczówki Wytworzenie przetoki twardówki - inne Cyklodiatermia Cyklokrioterapia Cyklofotokoagulacja Zabiegi w jaskrze - inne Szycie skaleczenia twardówki Zaopatrzenie przetoki twardówki

Dziennik Ustaw – 34 – Poz. 1520

12.83 12.84 12.85 12.86 12.87 12.88 12.89 12.91 12.921 12.922 12.923 12.93 12.97 12.98 12.99 13.01 13.02 13.09 13.191 13.192 13.193 13.194

Rewizja rany operacji przedniej części oka - inna Usunięcie zmiany twardówki Naprawa garbiaka twardówki przeszczepem Naprawa garbiaka twardówki - inna Wzmocnienie twardówki przeszczepem Wzmocnienie twardówki - inne Operacje twardówki - inne Lecznicze opróżnienie komory przedniej oka Wstrzyknięcie powietrza do komory przedniej oka Wstrzyknięcie płynu do przedniej komory oka Wstrzyknięcie leku do przedniej komory oka Usunięcie lub zniszczenie wrastającego nabłonka z przedniej komory oka Operacje tęczówki - inne Operacje ciałka rzęskowego - inne Operacje komory przedniej oka - inne Usunięcie ciała obcego z soczewki (magnesem) Usunięcie ciała obcego z soczewki (bez magnesu) Usunięcie ciała obcego z soczewki - inne Usunięcie zaćmy nie określone inaczej Krioekstrakcja soczewki Usunięcie zaćmy przez odessanie Usunięcie soczewki nieokreślone inaczej

Dziennik Ustaw – 35 – Poz. 1520

13.2 13.3 13.42 13.49 13.51 13.59 13.64 13.65 13.66 13.69 13.71 13.72 13.79 13.8 13.9 14.01 14.02 14.09 14.11 14.19 14.22 14.24

Linijne zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki Zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki przez prostą aspirację i wypłukanie Rozdrobnienie soczewki i aspiracja zaćmy z dojścia tylnego Rozdrobnienie soczewki i aspiracja zaćmy - inne Zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki z dojścia skroniowego dolnego Zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki - inne Przecięcie wtórnej błony (po zaćmie) Wycięcie wtórnej błony (po zaćmie) Rozdrobnienie wtórnej błony po zaćmie Usunięcie zaćmy - inne Wszczepienie soczewki przy usunięciu zaćmy (jednoetapowe) Wtórne wszczepienie soczewki Wprowadzenie sztucznej soczewki - inne Usunięcie wszczepionej soczewki Inne operacje soczewki Usunięcie ciała obcego z tylnej części oka (magnesem) Usunięcie ciała obcego z tylnej części oka (bez magnesu) Usunięcie ciała obcego z tylnego segmentu oka - inne Diagnostyczna aspiracja ciała szklistego Diagnostyczne zabiegi tylnej części oka - inne Zniszczenie zmiany naczyniówki/ siatkówki - krioterapia Fotokoagulacja (laser) zmiany naczyniówki/ siatkówki

Dziennik Ustaw – 36 – Poz. 1520

14.25 14.29 14.31 14.32 14.34 14.35 14.39 14.41 14.491 14.492 14.493 14.51 14.52 14.53 14.54 14.55 14.59 14.711 14.712 14.721 14.73 14.74

Fotokoagulacja zmiany naczyniówki/ siatkówki - inna Zniszczenie zmiany naczyniówki/ siatkówki - inne Rozerwanie siatkówki - leczenie diatermią Rozerwanie siatkówki - leczenie krioterapią Rozerwanie siatkówki - leczenie fotokoagulacją (laser) Rozerwanie siatkówki - leczenie fotokoagulacją - inne Rozerwanie siatkówki - leczenie - inne Klamrowanie twardówki z wszczepem Klamrowanie twardówki z tamponadą powietrzną Klamrowanie twardówki z wycięciem twardówki Klamrowanie twardówki z nacięciem ciała szklistego Odwarstwienie siatkówki - leczenie diatermią Odwarstwienie siatkówki - leczenie krioterapią Odwarstwienie siatkówki - leczenie fotokoagulacją (xenon) Odwarstwienie siatkówki - leczenie fotokoagulacją (laser) Odwarstwienie siatkówki - leczenie fotokoagulacją - inne Odwarstwienie siatkówki - leczenie - inne Technika "open sky" Usunięcie ciała szklistego z dostępu przedniego z wymianą Aspiracja ciała szklistego przez tylne nacięcie twardówki Mechaniczna witrektomia - dostęp przedni Mechaniczna witrektomia - inne

Dziennik Ustaw – 37 – Poz. 1520

14.75 14.79 14.9 15.01 15.11 15.12 15.13 15.19 15.21 15.22 15.29 15.3 15.4 15.5 15.6 15.7 15.9 16.011 16.02 16.09 16.1 16.22

Wstrzyknięcie substytutu ciała szklistego Ciało szkliste - operacje - inne Operacje siatkówki, naczyniówki i tylnej części oka - inne Biopsja okoruchowego mięśnia/ ścięgna Cofnięcie jednego mięśnia okoruchowego Przesunięcie do przodu jednego mięśnia okoruchowego Usunięcie jednego mięśnia okoruchowego Czasowe odczepienie mięśnia okoruchowego operacje - inne Wydłużenie jednego mięśnia okoruchowego Skrócenie jednego mięśnia okoruchowego Operacje jednego mięśnia okoruchowego - inne Czasowe odczepienie więcej niż jednego mięśnia okoruchowego jednej lub dwóch gałek Operacje więcej niż jednego mięśnia okoruchowego jednej lub dwóch gałek - inne Przesunięcie mięśni okoruchowych Kontrola po zabiegu na mięśniu okoruchowym Naprawa po urazie mięśnia okoruchowego Operacje mięśni/ ścięgien okoruchowych - inne Nacięcie oczodołu z dostępu bocznego Nacięcie oczodołu z wszczepem Nacięcie oczodołu - inne Usunięcie penetrującego ciała obcego z oka - inne Diagnostyczna aspiracja oczodołu

Dziennik Ustaw – 38 – Poz. 1520

16.23 16.31 16.39 16.41 16.42 16.49 16.51 16.52 16.59 16.61 16.62 16.63 16.64 16.65 16.69 16.71 16.72 16.81 16.821 16.829 16.89 16.92

Biopsja gałki ocznej i oczodołu Wytrzewienie gałki ocznej z jednoczasowym wszczepem protezy Inne wytrzewienie gałki ocznej Wyłuszczenie gałki ocznej z jednoczesnym założeniem wszczepu do torebki Tenona z przyczepieniem mięśni Wyłuszczenie gałki ocznej z innym jednoczesnym wszczepieniem Inna enukleacja gałki ocznej Wytrzewienie oczodołu z usunięciem przyległych struktur Wytrzewienie gałki ocznej z usunięciem kości Wytrzewienie gałki ocznej - inne Wtórne wprowadzenie wszczepu do oczodołu Kontrola/ powtórne wprowadzenie wszczepu do oczodołu Kontrola oczodołu po enukleacji z przeszczepem Kontrola oczodołu po enukleacji - inna Wtórny wszczep po wytrzewieniu oczodołu Zabiegi po usunięciu gałki ocznej - inne Usunięcie wszczepu z oczodołu Usunięcie wszczepu gałki ocznej Zaopatrzenie rany oczodołu Zabieg naprawczy wielu struktur oka Zaopatrzenie pękniętej gałki ocznej - inne Zaopatrzenie urazu oka/ oczodołu - inne Wycięcie zmiany oczodołu

Dziennik Ustaw – 39 – Poz. 1520

16.93 16.94 16.95 16.96 16.98 16.99 18.02 18.09 18.12 18.19 18.21 18.291 18.293 18.294 18.295 18.296 18.297 18.298 18.299 18.31 18.32 18.39

Wycięcie zmiany oka - inne struktury Osteoplastyka oczodołu Dekompresja oczodołu Wszczepienie protezy lub ekspandera osmotycznego do oczodołu Operacje oczodołu - inne Operacje gałki ocznej - inne Nacięcie zewnętrznego przewodu słuchowego Nacięcie ucha zewnętrznego - inne Biopsja ucha zewnętrznego Zabiegi diagnostyczne ucha zewnętrznego - inne Przetoka przeduszna - wycięcie Przyżeganie ucha zewnętrznego Kriochirurgia ucha zewnętrznego Łyżeczkowanie ucha zewnętrznego Elektrokoagulacja ucha zewnętrznego Wyłuszczenie w zakresie ucha zewnętrznego Wycięcie egzostozy zewnętrznego przewodu słuchowego Wycięcie wrodzonych przydatków przedusznych Częściowe wycięcie małżowiny usznej Radykalne wycięcie zmiany ucha zewnętrznego Amputacja ucha zewnętrznego Wycięcie ucha zewnętrznego - inne

Dziennik Ustaw – 40 – Poz. 1520

18.4 18.61 18.62 18.63 18.711 18.712 18.713 18.72 18.791 18.792 18.9 19.01 19.02 19.03 19.09 19.111 19.112 19.19 19.21 19.29 19.31 19.33

Szycie rany ucha zewnętrznego Plastyka przewodu słuchowego ucha zewnętrznego Wytworzenie [odtworzenie] zewnętrznego przewodu słuchowego części kostnej Wytworzenie [odtworzenie] zewnętrznego przewodu słuchowego części skórnej z przeszczepem skóry Zakotwiczenie protezy zewnętrznej małżowiny usznej Rekonstrukcja małżowiny i przewodu słuchowego Rekonstrukcja małżowiny usznej/ przeszczep chrząstki autogennej Przyszycie amputowanego ucha Otoplastyka - nie określona inaczej Przeszczep skóry zamałżowinowy Operacje ucha zewnętrznego - inne Rozdział przez ucisk pośredni na wyrostek Powtórna mobilizacja strzemiączka Mobilizacja strzemiączka przez jego ramiona Inna mobilizacja strzemiączka Wycięcie strzemiączka z przeszczepem homogennym kowadełka Wycięcie strzemiączka z protezą kowadełka Inne wycięcie strzemiączka Rewizja po wycięciu strzemiączka z przeszczepem kowadełka Rewizja po wycięciu strzemiączka - inna Wycięcie kowadełka - nie określone inaczej Rekonstrukcja łańcucha kosteczek słuchowych - II etap

Dziennik Ustaw – 41 – Poz. 1520

19.34 19.35 19.41 19.42 19.43 19.44 19.6 19.91 19.92 19.93 20.01 20.091 20.099 20.1 20.21 20.22 20.231 20.232 20.233 20.32 20.399 20.41

Ossikuloplastyka Rekonstrukcja łańcuszka kosteczek słuchowych i błony bębenkowej Nadbębenkowa plastyka Plastyka błony bębenkowej za pomocą drażnienia/ kauteryzacji Plastyka błony bębenkowej z użyciem przeszczepu Tympanoplastyka Rewizja po tympanoplastyce Zamknięcie przetoki wyrostka sutkowatego Mioplastyka wyrostka sutkowatego Obliteracja jamy bębenkowo-sutkowej Nacięcie błony bębenkowej z założeniem drenika wentylacyjnego Aspirowanie ucha środkowego - nie określone inaczej Nacięcie błony bębenkowej - inne Usunięcie rurki tympanostomijnej Otwarcie wyrostka sutkowatego Otwarcie komory powietrznej piramidy kości skalistej Attykotomia Otwarcie jamy bębenkowej Usunięcie zrostów w zakresie jamy bębenkowej Biopsja ucha środkowego i wewnętrznego Zabiegi diagnostyczne ucha środkowego i wewnętrznego - inne Antromastoidektomia

Dziennik Ustaw – 42 – Poz. 1520

20.42 20.491 20.492 20.493 20.51 20.591 20.592 20.611 20.612 20.613 20.62 20.71 20.721 20.722 20.723 20.791 20.792 20.793 20.794 20.795 20.796 20.797

Mastoidektomia radykalna Attykoantrostomia Mastoidektomia - nie określona inaczej Radykalna zmodyfikowana mastoidektomia Wycięcie zmiany ucha środkowego Usunięcie szczytu piramidy kości skalistej Wycięcie jamy bębenkowej Fenestracja błędnika z użyciem przeszczepu skórnego/ żylnego Fenestracja kanałów półkolistych z użyciem przeszczepu skórnego/ żylnego Fenestracja przedsionka z użyciem przeszczepu skórnego/ żylnego Rewizja po fenestracji ucha wewnętrznego Wytworzenie przetoki endolimfatycznej Ablacja przez wstrzyknięcie alkoholu do ucha wewnętrznego Ablacja przez wstrzyknięcie alkoholu do kanałów półkolistych Ablacja przez wstrzyknięcie alkoholu do przedsionka Odbarczenie błędnika Drenaż ucha wewnętrznego Wytworzenie przetoki śródchłonki z woreczka przedsionka Wytworzenie przetoki błędnika Nacięcie woreczka przedsionka Wycięcie błędnika przezbębenkowo Otwarcie błędnika kostnego

Dziennik Ustaw – 43 – Poz. 1520

20.798 20.81 20.82 20.83 20.84 20.85 20.91 20.92 20.931 20.932 20.933 20.94 20.951 20.96 20.97 20.98 20.991 20.992 20.993 20.994 21.01 21.02

Drenaż perylimfatyczny Kateteryzacja trąbki Eustachiusza Przedmuchanie trąbki Eustachiusza Wstrzyknięcie pasty teflonowej do trąbki Eustachiusza Wdmuchnięcie kwasu bornego/ salicylowego do trąbki Eustachiusza Przedmuchiwanie trąbki Estachiusza metodą Politzera Tympanosympatektomia Rewizja po operacji wyrostka sutkowatego i ucha środkowego Zamknięcie przetoki okienka owalnego Zamknięcie przetoki perylimfatycznej Zamknięcie przetoki okienka okrągłego Wstrzyknięcie do jamy bębenkowej Wszczepienie przyrządu słuchowego (protezy słuchowej) opartego o przewodnictwo kostne Wszczepienie/ wymiana protezy ślimaka - nie określone inaczej Wszczepienie/ wymiana jednokanałowej protezy ślimaka Wszczepienie/ wymiana wielokanałowej protezy ślimaka Wszczepienie/ wymiana implantu ucha środkowego Wszczepienie/ wymiana implantu pniowego Wszczepienie/ wymiana innego implantu słuchowego Wymiana elektronicznych protez słuchu - procesora mowy Przednia tamponada nosa przy krwotoku Tylna i przednia tamponada nosa przy krwotoku

Dziennik Ustaw – 44 – Poz. 1520

21.03 21.04 21.05 21.06 21.07 21.11 21.12 21.13 21.14 21.15 21.18 21.22 21.293 21.30 21.311 21.32 21.38 21.4 21.5 21.61 21.69 21.71

Przyżeganie przy krwotoku z nosa i tamponada Podwiązanie tt. sitowych przy krwotoku z nosa Podwiązanie t. szczękowej przy krwotoku z nosa Podwiązanie t. szyjnej zewnętrznej przy krwotoku z nosa Wycięcie śluzówki/ przeszczep skóry na przegrodę i boczną ścianę nosa przy krwotoku z nosa Nacięcie chrząstki nosa Nacięcie skóry nosa Nacięcie przegrody nosowej Drenaż ropnia przegrody nosa Nacięcie małżowiny nosa - (konchotomia) częściowa podśluzówkowa Endoskopowy drenaż ropnia przegrody nosa Biopsja nosa Rinoskopia tylna Wycięcie lub zniszczenie zmiany nosa - nie określone inaczej Wycięcie polipa nosa Miejscowe wycięcie lub zniszczenie innych zmian nosa Endoskopowe miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany nosa Resekcja nosa Podśluzówkowe wycięcie przegrody nosowej Wycięcie małżowiny nosa (diatermia/ krioterapia/ laserochirurgia) Wycięcie małżowiny nosa - inne Zamknięte nastawienie złamania nosa

Dziennik Ustaw – 45 – Poz. 1520

21.72 21.81 21.821 21.822 21.823 21.831 21.832 21.841 21.842 21.851 21.852 21.861 21.862 21.87 21.881 21.882 21.891 21.892 21.893 21.899 21.91 21.92

Otwarte nastawienie złamania nosa Szycie rany nosa Wycięcie przetoki nosowo-wargowej Wycięcie przetoki nosowo-gardłowej Wycięcie przetoki nosowo-ustnej Rekonstrukcja nosa uszypułowanym płatem z ramienia Rekonstrukcja nosa uszypułowanym płatem z czoła Plastyka przegrody nosowej Plastyka skośnego nosa Powiększenie nosa przeszczepem Powiększenie nosa sztucznym wszczepem Plastyka nosa płatami nosowo-wargowymi Plastyka koniuszka nosa Endoskopowa plastyka przegrody nosa Zmiażdżenie przegrody nosowej Zamknięcie perforacji przegrody Przyszycie amputowanego nosa Korekcyjna plastyka pourazowego zniekształcenia nosa Rekonstrukcja przegrody nosowej z dojścia zewnętrznego Operacje nosa (plastyka/ rekonstrukcja) - inne Uwolnienie zrostów nosowych Odwarstwienie błony śluzowej przegrody nosa

Dziennik Ustaw – 46 – Poz. 1520

21.98 22.00 22.01 22.02 22.11 22.12 22.18 22.191 22.2 22.311 22.391 22.41 22.421 22.422 22.51 22.52 22.53 22.58 22.59 22.61 22.62 22.63

Endoskopowe uwolnienie zrostów nosowych Aspiracja/ płukanie zatok nosa - inne Punkcja zatoki nosa/ płukanie/ aspiracja Aspiracja lub przepłukanie zatoki nosa przez naturalne ujście Zamknięta igłowa biopsja zatoki nosa Otwarta biopsja zatoki nosa Endoskopowa biopsja zatoki nosa Endoskopia zatok nosa bez biopsji Antrotomia przeznosowa Usunięcie wyściółki zatoki drogą zabiegu Caldwell-Luc'a Otwarcie zatoki szczękowej z dostępu Caldwell-Luc'a Otwarcie zatoki czołowej Wycięcie zmiany zatoki czołowej Obliteracja zatoki czołowej tkanką tłuszczową Otwarcie komórek sitowych Otwarcie zatoki klinowej Otwarcie wielu zatok nosa Endoskopowe otwarcie wielu zatok nosa Otwarcie zatoki nosa - inne Wycięcie zmiany zatoki szczękowej z dostępu Caldwell-Luc'a Wycięcie zmiany zatoki szczękowej - z innego dostępu Wycięcie komórek sitowych

Dziennik Ustaw – 47 – Poz. 1520

22.64 22.69 22.71 22.791 22.792 22.91 22.92 23.1703 23.1704 23.1705 23.1706 23.1707 23.1808 23.2201 23.2202 23.2203 23.2204 23.2210 23.2211 24.11

Usunięcie zatoki klinowej Wycięcie zatoki nosa - inne Zamknięcie przetoki zatoki nosa Rekonstrukcja przewodu zatokowo-nosowego Zabieg naprawczy kości zatoki dodatkowej Wyłonienie zatoki szczękowej Wytworzenie przetoki zatoki Usunięcie głęboko złamanego zęba poprzez dłutowanie wewnątrzzębodołowe przy zastosowaniu wierteł, dźwigni Usunięcie zęba przez dłutowanie zewnątrzzębodołowe z wytworzeniem płata śluzówkowo-okostnowego Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego Operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba z założeniem pętli drucianej dla celów ortodontycznych Operacyjne - usunięcie zawiązków zębów ze wskazań ortodontycznych Wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki Repozycja i unieruchomienie pojedynczego złamania żuchwy Repozycja i unieruchomienie wielokrotnego, z odłamami pośrednimi złamania żuchwy Repozycja i unieruchomienie poprzecznego lub strzałkowego złamania szczęki Repozycja i unieruchomienie złamania szczęki z przemieszczaniem odłamów ze złamaniami innych kości twarzy Repozycja i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy Repozycja i unieruchomienie zastarzałego zwichnięcia żuchwy Biopsja dziąsła

Dziennik Ustaw – 48 – Poz. 1520

24.12 24.21 24.29 24.31 24.32 24.39 24.4 24.511 24.512 24.513 24.514 24.515 24.516 25.01 25.02 25.1 25.2 25.3 25.4 25.51 25.591

Biopsja wyrostka zębodołowego Plastyka dziąsła z przeszczepem kości lub tkanek miękkich Plastyka dziąsła - inna Wycięcie zmiany/ tkanki dziąsła Szycie rozerwanego dziąsła Operacje dziąsła - inne Wycięcie zmiany zębopochodnego schorzenia żuchwy Plastyka wyrostka zębodołowego - przykorzeniowa Plastyka wyrostka zębodołowego - przezprzegrodowa Plastyka wyrostka zębodołowego - radykalna Plastyka wyrostka zębodołowego - prosta Obustronna plastyka wyrostka zębodołowego - z użyciem przeszczepu lub wszczepu Jednostronna plastyka wyrostka zębodołowego - z użyciem przeszczepu lub wszczepu Zamknięta (igłowa) biopsja języka Otwarta biopsja języka Zniszczenie lub wycięcie zmiany języka Częściowe wycięcie języka Całkowite usunięcie języka Radykalne usunięcie języka Szycie rany języka Podwieszenie języka na powięzi

Dziennik Ustaw – 49 – Poz. 1520

25.592 25.593 25.91 25.92 25.93 25.94 25.99 26.0 26.11 26.12 26.21 26.29 26.31 26.321 26.322 26.39 26.41 26.42 26.491 26.492 26.493 26.91

Przyszycie języka do wargi Przeszczep śluzówki lub skóry na język Podcięcie wędzidełka języka Wycięcie wędzidełka języka Usunięcie zrostów języka Nacięcia języka - inne Operacje języka - inne Nacięcie ślinianki/ przewodu ślinowego Biopsja igłowa ślinianki/ przewodu Otwarta biopsja ślinianki/ przewodu Marsupializacja torbieli ślinianki Wycięcie zmiany ślinianki - inne Częściowe wycięcie ślinianki Wycięcie en bloc zmiany ślinianki Radykalne usunięcie ślinianki Wycięcie ślinianki - inne Szycie rany ślinianki Zamknięcie przetoki ślinowej Fistulizacja ślinianki Plastyka ślinianki lub przewodu ślinowego - inna Przeszczepienie ujścia przewodu ślinowego Sondowanie przewodu ślinowego

Dziennik Ustaw – 50 – Poz. 1520

26.99 27.01 27.02 27.03 27.1 27.21 27.22 27.23 27.24 27.311 27.312 27.313 27.32 27.41 27.42 27.43 27.491 27.492 27.493 27.499 27.51

Operacje ślinianek - inne Drenaż z okolicy twarzy Drenaż przestrzeni powięziowej twarzy Drenaż w ropowicy dna jamy ustnej Nacięcie podniebienia Biopsja kości podniebienia Biopsja podniebienia miękkiego/ języczka Biopsja wargi Biopsja jamy ustnej - inne Miejscowe zniszczenie zmiany lub tkanek podniebienia twardego przez kauteryzację Miejscowe zniszczenie zmiany lub tkanek podniebienia twardego przez chemioterapię Miejscowe zniszczenie zmiany lub tkanek podniebienia twardego przez kirioterapię Rozległe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki podniebienia twardego Wycięcie wędzidełka wargi Wycięcie zmiany wargi - inne Rozległe wycięcie zmiany lub tkanki wargi Wycięcie zmiany w zakresie przedsionka jamy ustnej Wycięcie zmiany w zakresie dna jamy ustnej Wycięcie zmiany w zakresie przedsionka i dna jamy ustnej Wycięcie w zakresie jamy ustnej - inne Szycie rany wargi

Dziennik Ustaw – 51 – Poz. 1520

27.52 27.53 27.541 27.542 27.543 27.544 27.55 27.56 27.57 27.58 27.591 27.592 27.593 27.594 27.61 27.621 27.622 27.631 27.632 27.69 27.71

Szycie rany jamy ustnej - inne Zamknięcie przetoki jamy ustnej Jednoczasowa korekcja obustronnego rozszczepu wargi i podniebienia Jednoczasowa korekcja jednostronnego rozszczepu wargi i podniebienia Korekcja obustronnego rozszczepu wargi Korekcja jednostronnego rozszczepu wargi Przeszczep pełnej grubości skóry w zakresie jamy ustnej i warg Przeszczep skóry w zakresie jamy ustnej - inne Płat cylindryczny lub uszypułowany w zakresie jamy ustnej i warg Wtórne zabiegi korekcyjne porozszczepowych zniekształceń wargi i nosa Plastyka korekcyjna twarzy po porażeniu nerwu twarzowego mięśniem skroniowym/ mięśniem żwaczem Plastyka korekcyjna twarzy po porażeniu nerwu twarzowego paskami powięzi Plastyka korekcyjna twarzy po porażeniu nerwu twarzowego - wytworzenie fałdu nosowo-wargowego Plastyka korekcyjna twarzy po porażeniu nerwu twarzowego przeszczepieniem nerwu lub neurotyzacją przez sąsiedni nerw Szycie rany podniebienia Korekcja rozszczepu podniebienia w sekwencji Robina z rotacją języka Zabieg naprawczy rozszczepu podniebienia jednostronny Wtórne przytwierdzenie płata gardłowego Wtórne wydłużenie podniebienia Operacje plastyczne podniebienia - inne Nacięcie języczka

Dziennik Ustaw – 52 – Poz. 1520

27.72 27.73 27.79 27.92 27.93 28.01 28.02 28.03 28.04 28.11 28.2 28.3 28.4 28.5 28.6 28.7 28.91 28.92 28.99 29.0 29.12 29.2

Wycięcie języczka Zabiegi naprawcze języczka Operacje języczka - inne Nacięcia w obrębie jamy ustnej - inne Plastyka wędzidełka wargi, języka, policzka Drenaż ropnia (przez jamę ustną) (przez szyję): okołogardłowego Drenaż ropnia (przez jamę ustną) (przez szyję): okołomigdałkowego Drenaż ropnia (przez jamę ustną) (przez szyję): zagardłowego Drenaż ropnia (przez jamę ustną) (przez szyję): migdałka Biopsja migdałka podniebiennego i migdałka gardłowego Wycięcie migdałków podniebiennych Wycięcie migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego Wycięcie resztek migdałka podniebiennego Wycięcie migdałka językowego Wycięcie migdałka gardłowego (bez tonsilektomii) Opanowanie krwotoku po tonsilektomii/ adenoidektomii Usunięcie ciała obcego z migdałka podniebiennego i migdałka gardłowego przez nacięcie Wycięcie zmiany migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego Operacje migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego - inne Nacięcie gardła (faryngotomia) Biopsja gardła Wycięcie torbieli bocznej szyi lub pozostałości szczeliny skrzelowej

Dziennik Ustaw – 53 – Poz. 1520

29.31 29.32 29.33 29.39 29.41 29.42 29.43 29.48 29.51 29.52 29.53 29.59 29.91 29.92 29.99 30.01 30.09 30.1 30.21 30.22 30.23 30.24

Przecięcie mięśnia pierścienno-gardłowego Wycięcie uchyłka gardła Częściowa faryngektomia Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki gardła - inne Korekcja zarośnięcia nozdrzy tylnych Operacja niewykształcenia nozdrzy tylnych Operacja plastyczna gardła po usunięciu nowotworu Endoskopowa operacja niewykształcenia nozdrzy tylnych Szycie rany gardła Zamknięcie przetoki szczeliny skrzelowej Zamknięcie przetoki gardła - inne Operacje naprawcze w gardle - inne Rozszerzanie gardła Przecięcie nerwu językowo-gardłowego Operacje w gardle - inne Marsupializacja torbieli krtani Inne wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki krtani Wycięcie połowy krtani Wycięcie nagłośni Wycięcie strun głosowych Częściowe wycięcie krtani z rekonstrukcją Wycięcie chrząstki krtani

Dziennik Ustaw – 54 – Poz. 1520

30.29 30.31 30.32 30.39 30.41 30.49 31.1 31.21 31.29 31.3 31.43 31.44 31.45 31.48 31.49 31.5 31.61 31.621 31.622 31.64 31.65 31.691

Częściowa laryngektomia - inna Blokowe wycięcie krtani z tyroidektomią z jednoczasową tracheostomią Wycięcie krtani i gardła Całkowite wycięcie krtani - inne Radykalne wycięcie krtani z radykalnym preparowaniem szyi z wycięciem tarczycy i z jednoczesną tracheostomią Radykalne wycięcie krtani - inne Tracheostomia czasowa Tracheostomia śródpiersiowa Inna stała tracheostomia Inne nacięcie krtani/ tchawicy Endoskopowa biopsja krtani Endoskopowa biopsja tchawicy Otwarta biopsja krtani lub tchawicy Inne zabiegi diagnostyczne krtani Inne zabiegi diagnostyczne tchawicy Miejscowe zniszczenie lub wycięcie zmiany lub tkanki krtani Szycie rany krtani Wycięcie przetoki krtani/ tchawicy Usunięcie laryngostomii Zaopatrzenie złamania krtani Rekonstrukcja z plastyką krtani po operacji częściowej Ufiksowanie chrząstki nalewkowatej

Dziennik Ustaw – 55 – Poz. 1520

31.692 31.693 31.71 31.72 31.731 31.739 31.75 31.791 31.799 31.91 31.92 31.93 31.94 31.95 31.96 31.981 31.982 31.983 31.984 31.99 32.01 32.09

Przeszczep w krtani Przemieszczenie strun głosowych Szycie rany tchawicy Zamknięcie zewnętrznej przetoki tchawicy Wycięcie przetoki tchawiczo - przełykowej Zamknięcie przetoki tchawicy - inne Rekonstrukcja tchawicy i wytworzenie sztucznej krtani Wprowadzenie stałej endoprotezy tchawiczo-oskrzelowej Operacje naprawcze i plastyczne tchawicy - inne Przecięcie nerwu krtaniowego Usunięcie zrostów tchawicy lub krtani Wymiana rurki wewnątrzkrtaniowej lub wewnątrztchawiczej Wstrzyknięcie dotchawicze leków Wytworzenie przetoki tchawiczo-przełykowej Podanie lecznicze surfaktantu Rozszerzenie krtani Przecięcie wrodzonej błony krtani Usunięcie "kila" wewnątrzkrtaniowego Wymiana protezy głosowej Inne zabiegi tchawicy Endoskopowe wycięcie lub zniszczenie zmiany tkanki oskrzela Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki oskrzela

Dziennik Ustaw – 56 – Poz. 1520

32.1 32.21 32.291 32.292 32.3 32.41 32.49 32.52 32.59 32.6 32.9 33.0 33.1 33.21 33.22 33.231 33.232 33.239 33.24 33.25 33.26 33.271

Inne wycięcia oskrzela Plikacja pęcherza rozedmowego Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki płuca nieokreślone inaczej Klinowe wycięcie płuca Segmentowa resekcja płuca Lobektomia z wycięciem segmentu drugiego płata Lobektomia - inna Wycięcie płuca z rozdzieleniem śródpiersia Całkowite usunięcie płuca nieokreślone inaczej Radykalna resekcja struktur klatki piersiowej Inne wycięcia płuc Nacięcie oskrzela Nacięcie płuca Bronchoskopia przez przetokę Bronchoskopia fiberoskopowa Bronchoskopia autofluorescencyjna Bronchoskopia interwencyjna Bronchoskopia - inna Endoskopowa biopsja oskrzela Otwarta biopsja oskrzela Przezskórna igłowa biopsja płuca Fiberoskopowa bronchoskopia pod kontrolą fluoroskopii

Dziennik Ustaw – 57 – Poz. 1520

33.272 33.273 33.28 33.34 33.41 33.421 33.422 33.423 33.424 33.43 33.48 33.49 33.92 33.98 33.99 34.01 34.02 34.03 34.041 34.042 34.043 34.093

Przezoskrzelowa biopsja płuca Przezoskrzelowa biopsja śródpiersia lub płuca pod kontrolą ultrasonograficzną Otwarta biopsja płuca Torakoplastyka Szycie rany oskrzela Zamknięcie bronchostomii Wycięcie przetoki oskrzelowo-skórnej Wycięcie przetoki oskrzelowo-przełykowej Wycięcie przetoki oskrzelowo-trzewnej Zamknięcie rany płuca Zabiegi naprawcze i plastyczne oskrzeli - inne Zabiegi naprawcze i plastyczne płuca - inne Podwiązanie oskrzela Inne operacje na oskrzelu Operacje płuc - inne Nacięcie ściany klatki piersiowej Torakotomia zwiadowcza Retorakotomia przez ranę operacyjną Drenaż jamy opłucnowej Zamknięty drenaż klatki piersiowej Operacja rewizyjna cewnika międzyżebrowego (drenażu jamy opłucnowej) (z uwolnieniem zrostów) Otwarty drenaż klatki piersiowej

Dziennik Ustaw – 58 – Poz. 1520

34.1 34.21 34.22 34.24 34.26 34.29 34.3 34.4 34.51 34.59 34.6 34.71 34.72 34.731 34.732 34.733 34.741 34.742 34.79 34.81 34.82 34.831

Nacięcie śródpiersia Torakoskopia przezopłucnowa Wziernikowanie śródpiersia (mediastinoskopia) Biopsja opłucnej Otwarta biopsja śródpiersia Zabiegi diagnostyczne śródpiersia - inne Zniszczenie lub wycięcie zmiany lub tkanki śródpiersia Zniszczenie lub wycięcie zmiany ze ściany klatki piersiowej (z usunięciem żeber) Dekortykacja płuca Inne wycięcia opłucnej Skaryfikacja opłucnej Szycie rany ściany klatki piersiowej Zamknięcie torakostomii Zamknięcie przetoki: oskrzelowo-opłucnowej Zamknięcie przetoki:oskrzelowo-opłucnowo-skórnej Zamknięcie przetoki: oskrzelowo-opłucnowo-śródpiersiowej Zabieg naprawczy klatki piersiowej: kurzej z wszczepem Zabieg naprawczy klatki piersiowej: lejkowatej z wszczepem Zabiegi naprawcze ściany klatki piersiowej - inne Wycięcie zmiany lub tkanki przepony Szycie rany przepony Wycięcie przetoki piersiowo-brzusznej

Dziennik Ustaw – 59 – Poz. 1520

34.832 34.833 34.84 34.89 34.921 34.922 34.923 35.01 35.02 35.03 35.04 35.09 35.391 35.411 35.412 35.421 35.521 35.59 35.711 35.712 35.713 35.721

Wycięcie przetoki piersiowo-żołądkowej Wycięcie przetoki piersiowo-jelitowej Inne zabiegi naprawcze przepony Operacje przepony - inne Pleurodeza środkiem chemicznym Wstrzyknięcie środka cytotoksycznego lub tetracykliny Wlew kroplowy do jamy klatki piersiowej Zamknięta walwulotomia aortalna Zamknięta walwulotomia mitralna Zamknięta walwulotomia płucna Zamknięta walwulotomia zastawki trójdzielnej Zamknięta walwulotomia - inna zastawka Zabieg naprawczy tętniaka zatoki Valsalvy Zabieg Rashkinda Balonowa septostomia przedsionka Operacja Blalock-Hanlon Wprowadzenie parasola przedsionkowego (metoda King Mills) Zamknięcie ubytku przegrody serca/ materiał sztuczny - inne Zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego Zamknięcie przetrwałego otworu owalnego Zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego typu ostium secundum Zamknięcie ubytku nadgrzebieniowego

Dziennik Ustaw – 60 – Poz. 1520

35.722 35.723 35.724 35.731 35.732 35.733 35.79 35.951 35.952 35.953 35.961 35.971 35.972 35.973 35.99 36.031 36.032 36.04 36.061 36.062

Zamknięcie ubytku w przegrodzie międzykomorowej Przezskórne zamknięcie ubytku nadgrzebieniowego Przezskórne zamknięcie ubytku w przegrodzie międzykomorowej Zabieg naprawczy kanału przedsionkowo-komorowego Zamknięcie ubytku typu ostium primum Zamknięcie rozszczepu zastawki przedsionkowo-komorowej w kanale przedsionkowo-komorowym Zamknięcie ubytku przegrody serca - inne Wymiana części ruchomej sztucznej zastawki serca Powtórne przyszycie sztucznej łatki na ubytek w przegrodzie serca Powtórne wszycie zastawki serca Przezskórna balonowa walwuloplastyka Przezskórne zamknięcie przewodu tętniczego Botalla przy pomocy spirali Przezskórne zamknięcie przewodu tętniczego Botalla przy pomocy okludera Zamknięcie przewodu tętniczego Botalla - operacja otwarta Inne operacje zastawek serca Endarterektomia tętnicy wieńcowej z łatką Thrombendarterektomia tętnicy wieńcowej z łatką Wlew czynnika przeciwzakrzepowego do tętnicy wieńcowej Wprowadzenie stentu(ów) nie uwalniającego leków antyproliferacyjnych, do naczynia wieńcowego - stent niepowlekany Wprowadzenie stentu(ów) nie uwalniającego leków antyproliferacyjnych, do naczynia wieńcowego - stent powlekany

Dziennik Ustaw – 61 – Poz. 1520

36.063 36.064 36.065 36.07 36.091 36.101

Wprowadzenie stentu(ów) nie uwalniającego leków antyproliferacyjnych, do naczynia wieńcowego - stent pokrywany, np. heparyną Wprowadzenie stentu(ów) nie uwalniającego leków antyproliferacyjnych, do naczynia wieńcowego - stent wewnątrznaczyniowy Wprowadzenie stentu samorozprężalnego do tętnicy wieńcowej Wprowadzenie stentu(ów) uwalniającego leki do tętnicy wieńcowej Angioplastyka wieńcowa nie określona inaczej Bezpośrednia rewaskularyzacja mięśnia sercowego przy pomocy wewnętrznego poszerzenia światła tętnicy wieńcowej/ sztucznej wstawki naczyniowej/ żyły jako wstawki naczyniowej Inna rewaskularyzacja serca Pomost aortalno-wieńcowy (1 tętnica wieńcowa) Pomosty aortalno-wieńcowe (2 tętnice wieńcowe) Pomosty aortalno-wieńcowe (3 tętnice wieńcowe) Pomosty aortalno-wieńcowe (4 lub więcej tętnic wieńcowych) Pomost tętnica piersiowa wewnętrzna tętnica wieńcowa (pojedyncze naczynie) Pomosty tętnica piersiowa wewnętrzna - tętnice wieńcowe (dwa naczynia) Pomost brzuszno-wieńcowy Pomosty dla rewaskularyzacji serca - inne Wszczepienie odgałęzień aorty [odgałęzień aorty wstępującej] do mięśnia sercowego Wszczepienie naczyń krwionośnych do mięśnia sercowego Wszczepienie wewnętrznej tętnicy piersiowej do: mięśnia sercowego Wszczepienie wewnętrznej tętnicy piersiowej do: komory Wszczepienie wewnętrznej tętnicy piersiowej do: ściany komory

36.109 36.11 36.12 36.13 36.14 36.15 36.16 36.17 36.19 36.21 36.22 36.231 36.232 36.233

Dziennik Ustaw – 62 – Poz. 1520

36.31 36.321 36.322 36.391 36.392 36.394 36.395 36.396 36.91 36.92 36.93 36.94 36.95 36.96 36.97 37.0 37.111 37.112 37.113 37.114 37.121

Rewaskularyzacja przezmięśniowa otwarta Przezskórna przezmięśniowa rewaskularyzacja Rewaskularyzacja przezmięśniowa metodą torakoskopową Abrazja osierdzia Przyszycie sieci do serca Przeszczep tkanki tłuszczowej ze śródpiersia do mięśnia serca Przeszczep sieci większej do mięśnia serca Przeszczep mięśnia piersiowego do mięśnia serca Operacja tętniaka tętnicy wieńcowej Eksploracja tętnicy wieńcowej Nacięcie tętnicy wieńcowej Podwiązanie tętnicy wieńcowej Zaopatrzenie przetoki tętniczo-żylnej Przezskórne poszerzenie tętnicy płucnej z założeniem protezy wewnątrznaczyniowej Przezskórne poszerzenie sztucznych połączeń wewnątrzsercowych lub naczyniowo-sercowych Perikardiocenteza Nacięcie przedsionka Nacięcie wsierdzia Nacięcie mięśnia sercowego Nacięcie komory serca Wytworzenie okienka osierdziowego

Dziennik Ustaw – 63 – Poz. 1520

37.122 37.123 37.19 37.21 37.22 37.23 37.25 37.261 37.262 37.272 37.281 37.311 37.312 37.341 37.342 37.411 37.412 37.413 37.4901 37.4998 37.4999

Perikardioza Perikardiotomia Nacięcie serca - inne Cewnikowanie prawego serca Cewnikowanie lewego serca Cewnikowanie lewego i prawego serca Biopsja serca Badania elektrofizjologiczne [EPS] Nieinwazyjna programowana elektrostymulacja (NIPS) Mapowanie serca z wykorzystaniem systemu elektroanatomicznego 3D Echokardiografia jam serca Wycięcie zrostów osierdzia Wycięcie zbliznowacenia nasierdzia/ osierdzia Ablacja, wycięcie lub zniszczenie zmiany tkanki serca, metodą endowaskularną Ablacja tkanki mięśnia sercowego endokardialna i epikardialna (krioablacja, laserowa, mikrofalowa, falami radiowymi) przez cewnik Urządzenie wspomagające pracę serca (CSD) Nasierdziowe urządzenie wspomagające pracę serca Urządzenie wspomagające pracę komór serca z powierzchni serca Przezskórne zamknięcie uszka lewego przedsionka w prewencji powikłań zakrzepowo zatorowych u pacjentów z migotaniem przedsionków Inne otwarte zabiegi naprawcze serca i osierdzia Inne przezskórne zabiegi naprawcze serca i osierdzia

Dziennik Ustaw – 64 – Poz. 1520

37.61 37.65 37.661 37.662 37.663 37.664 37.665 37.666

Wszczepienie balona pulsacyjnego Wszczepienie zewnętrznego, pulsacyjnego systemu wspomagającego serce System wspomagający serce, pompa poprzeczna Lewokomorowe urządzenie wspomagające (LVAD) Pulsacyjny system wspomagający serce Prawokomorowe urządzenie wspomagające (RVAD) System wspomagający serce, obrotowa pompa Urządzenie wspomagające komory serca (VAD), nie określone inaczej Uwaga: Przyrząd wszczepiony w górnym lewym kwadrancie jamy otrzewnowej, bezpośrednio podłączony do serca Przenośny, wszczepialny system wspomagający serce Wszczepienie systemu stymulującego serce Wprowadzenie przezskórnego zewnętrznego urządzenia wspomagającego serce Czasowe wprowadzenie elektrody do komory lub przedsionka przezżylnie Czasowe wprowadzenie elektrod rozrusznika do komory lub przedsionka przezżylnie Wymiana elektrody Zmiana pozycji elektrody Rewizja elektrody z naprawą lub bez Usunięcie lub odłączenie istniejących przezżylnych lub nasierdziowych odprowadzeń z wymianą odprowadzeń przezżylnych Usunięcie elektrody nasierdziowej z dojścia przez klatkę piersiową Usunięcie przezżylnej elektrody przezskórne Stymulacja czasowa z implantacją rozrusznika serca

37.667 37.67 37.68 37.72 37.73 37.751 37.752 37.753 37.761 37.771 37.772 37.78

Dziennik Ustaw – 65 – Poz. 1520

37.793 37.80 37.82 37.83 37.86 37.87 37.892 37.893 37.91 37.92 37.941 37.942 37.943 37.944 37.971 37.972 37.973 37.992

Rewizja lub zmiana miejsca wytworzenia kieszonki dla rozrusznika, defibrylatora lub innego wszczepialnego urządzenia dla serca Wprowadzenie stałego rozrusznika serca - inne Wszczepienie rozrusznika jednojamowego Wszczepienie rozrusznika dwujamowego Wymiana rozrusznika jednojamowego Wymiana rozrusznika dwujamowego Naprawa rozrusznika Usunięcie urządzenia do resynchronizacji komór serca, bez wymiany Bezpośredni masaż serca Wstrzyknięcie leku do serca Wszczepienie całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] - jednojamowego Wymiana całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] - jednojamowego Wszczepienie całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] - dwujamowego Wymiana całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] - dwujamowego Wymiana elektrod do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] - jednojamowego Wymiana elektrod do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] - dwujamowego Wymiana elektrod do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji z funkcją resynchronizacji [CRT-D] Usunięcie generatora impulsów do kardiowersji/ defibrylacji, bez wymiany

Dziennik Ustaw – 66 – Poz. 1520

37.993 37.994 38.011 38.012 38.013 38.014 38.015 38.016 38.018 38.020 38.021 38.022 38.023 38.025 38.027 38.029

Usunięcie systemu umiarawiania pracy serca, generatora impulsów do defibrylacji [CRT-D], bez wymiany Zmiana pozycji odprowadzeń [elektrod] (odbierających) (do impulsów) Embolektomia - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej Embolektomia - naczyń głowy/ szyi - inna; tętnicy szyjnej wspólnej/ zewnętrznej/ wewnętrznej Embolektomia - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych Embolektomia - aorty Embolektomia - Naczyń klatki piersiowej - inna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne Embolektomia - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe Embolektomia - tętnic kończyny dolnej; udowych (wspólna, powierzchowna); podkolanowych; piszczelowych Trombektomia - miejsce nieokreślone Trombektomia - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych) Trombektomia - naczyń głowy/szyi - inna; żyły szyjnej zewnętrznej/ wewnętrznej Trombektomia - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych Trombektomia - naczyń klatki piersiowej - inna; żyły bezimiennej; naczyń podobojczykowych; naczyń płucnych (tętnica, żyła); żyły głównej górnej Trombektomia - żył brzusznych; biodrowych; wrotnych; nerkowych; śledzionowych; żyły głównej dolnej Trombektomia - żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe

Dziennik Ustaw – 67 – Poz. 1520

38.111 38.112 38.113 38.119 38.120 38.121 38.122 38.123 38.124 38.125 38.126 38.128 38.129 38.130 38.131 38.132

Endarterektomia z embolektomią - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej Endarterektomia z embolektomią - naczyń głowy/ szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/ zewnętrznej/ wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/ wewnętrznej Endarterektomia z embolektomią - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych Endarterektomia z embolektomią - naczyń klatki piersiowej - inna; naczynia podobojczykowe Endarterektomia z łatką naczyniową - miejsce nieokreślone Endarterektomia z łatką naczyniową - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej Endarterektomia z łatką naczyniową - naczyń głowy/ szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/ zewnętrznej/ wewnętrznej Endarterektomia z łatką naczyniową - Naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych Endarterektomia z łatką naczyniową - aorty Endarterektomia z łatką naczyniową - tętnicy płucnej Endarterektomia z łatką naczyniową - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe Endarterektomia z łatką naczyniową - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe Endarterektomia z łatką naczyniową - naczyń klatki piersiowej - inne; naczynia podobojczykowe Endarterektomia z czasowym by-passem - miejsce nieokreślone Endarterektomia z czasowym by-passem - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej Endarterektomia z czasowym by-passem - naczyń głowy/ szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/ zewnętrznej/ wewnętrznej

Dziennik Ustaw – 68 – Poz. 1520

38.133 38.134 38.135 38.136 38.138 38.139 38.140 38.141 38.142 38.143 38.146 38.148 38.149 38.310 38.311 38.312

Endarterektomia z czasowym by-passem - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych Endarterektomia z czasowym by-passem – aorty Endarterektomia z czasowym by-passem - tętnicy płucnej Endarterektomia z czasowym by-passem - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe Endarterektomia z czasowym by-passem - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe Endarterektomia z czasowym by-passem - naczyń klatki piersiowej - inne; naczynia podobojczykowe Endarterektomia z trombektomią - miejsce nieokreślone Endarterektomia z trombektomią - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej Endarterektomia z trombektomią - naczyń głowy/ szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/ zewnętrznej/ wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/ wewnętrznej Endarterektomia z trombektomią - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych Endarterektomia z trombektomią - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe Endarterektomia z trombektomią - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe Endarterektomia z trombektomią - naczyń klatki piersiowej - inne; naczynia podobojczykowe Wycięcie/ zespolenie naczynia - inne - miejsce nieokreślone Wycięcie/ zespolenie naczynia - inne - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej Wycięcie/ zespolenie naczynia - inne - naczyń głowy/ szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/ zewnętrznej/ wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/ wewnętrznej

Dziennik Ustaw – 69 – Poz. 1520

38.313 38.314 38.315

Wycięcie/ zespolenie naczynia - inne - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych Wycięcie/ zespolenie naczynia - inne – aorty Wycięcie/ zespolenie naczynia - inne - naczyń klatki piersiowej - inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna Wycięcie/ zespolenie naczynia - inne - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe Wycięcie/ zespolenie naczynia - inne - żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna Wycięcie/ zespolenie naczynia - inne - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe Wycięcie/ zespolenie naczynia - inne - żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe Wycięcie tętniaka z zespoleniem - miejsce nieokreślone Wycięcie tętniaka z zespoleniem - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej Wycięcie tętniaka z zespoleniem - naczyń głowy/ szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/ zewnętrznej/ wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/ wewnętrznej Wycięcie tętniaka z zespoleniem - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych Wycięcie tętniaka z zespoleniem – aorty Wycięcie tętniaka z zespoleniem - naczyń klatki piersiowej - inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna Wycięcie tętniaka z zespoleniem - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe Wycięcie tętniaka z zespoleniem - żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna

38.316 38.317 38.318 38.319 38.320 38.321 38.322 38.323 38.324 38.325

38.326 38.327

Dziennik Ustaw – 70 – Poz. 1520

38.328 38.329 38.330 38.331

Wycięcie tętniaka z zespoleniem - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe Wycięcie tętniaka z zespoleniem - żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem - miejsce nieokreślone Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem - naczyń głowy/ szyi inne; tętnicy szyjnej wspólnej/ zewnętrznej/ wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/ wewnętrznej Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem – aorty Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem - naczyń klatki piersiowej (tętnica, żyła) Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem - żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem - żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej - miejsce nieokreślone Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej - naczyń głowy/ szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/ zewnętrznej/ wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/ wewnętrznej

38.332

38.333 38.334 38.335 38.336

38.337 38.338 38.339 38.410 38.411 38.412

Dziennik Ustaw – 71 – Poz. 1520

38.413 38.414 38.415

Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej – aorty Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej - naczyń klatki piersiowej - inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej - żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej - żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową - miejsce nieokreślone Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową - naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/ zewnętrznej/ wewnętrznej Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową – aorty Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową - naczyń klatki piersiowej - inne; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową - tętnic brzusznych; żołądkowych; krezkowych; trzewnych; wątrobowych; biodrowych; nerkowych; śledzionowych; pępkowych Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe

38.416 38.417 38.418 38.419 38.420 38.421 38.422 38.423 38.424 38.425 38.426

38.428

Dziennik Ustaw – 72 – Poz. 1520

38.429 38.430 38.431

Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową - żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową - miejsce nieokreślone Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową - naczyń głowy/ szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnejzewnętrznej/ wewnętrznej Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową - aorty Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową - naczyń klatki piersiowej - inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową - żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową - żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe Podwiązanie i wycięcie żylaków - miejsce nieokreślone Podwiązanie i wycięcie żylaków - żył kończyny dolnej (udowe) Podwiązanie i wycięcie żylaków - żył kończyny dolnej (podkolanowe) Podwiązanie i wycięcie żylaków - żył kończyny dolnej (piszczelowe) Podwiązanie i wycięcie żylaków - żył kończyny dolnej (odpiszczelowe)

38.432

38.433 38.434 38.435

38.436

38.437 38.438 38.439 38.50 38.591 38.592 38.593 38.594

Dziennik Ustaw – 73 – Poz. 1520

38.595 38.596 38.62 38.63 38.64 38.65 38.66 38.67 38.68 38.691 38.692 38.693 38.694 38.695 38.696 38.711 38.712 38.713 38.72

Podwiązanie i wycięcie żylaków - żył kończyny dolnej (odstrzałkowe) Podwiązanie i wycięcie żylaków - żył kończyny dolnej (przeszywające) Inne wycięcie naczynia - naczyń głowy/ szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/ zewnętrznej/ wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej Inne wycięcie naczynia - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych Inne wycięcie naczynia - aorty brzusznej Inne wycięcie naczynia - naczyń klatki piersiowej - inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna Inne wycięcie naczynia - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe Inne wycięcie naczynia - żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna Inne wycięcie naczynia - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe Inne wycięcie naczynia - żył kończyny dolnej (udowa) Inne wycięcie naczynia - żył kończyny dolnej (podkolanowa) Inne wycięcie naczynia - żył kończyny dolnej (piszczelowa) Inne wycięcie naczynia - żył kończyny dolnej (odpiszczelowa) Inne wycięcie naczynia - żył kończyny dolnej (odstrzałkowa) Inne wycięcie naczynia - żył kończyny dolnej (przeszywające) Wprowadzenie filtra stałego do żyły głównej Wprowadzenie filtra czasowego do żyły głównej Usunięcie filtra z żyły głównej Podwiązanie żyły głównej górnej/ dolnej

Dziennik Ustaw – 74 – Poz. 1520

38.73 38.810 38.811 38.812

Plikacja żyły głównej Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego - miejsce nieokreślone Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego - naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/ zewnętrznej/ wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/ wewnętrznej Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego - aorty Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego - naczyń klatki piersiowej - inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego - żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego - żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe Rozdzielenie naczynia krwionośnego - miejsce nieokreślone Rozdzielenie naczynia krwionośnego - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej Rozdzielenie naczynia krwionośnego - naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej Rozdzielenie naczynia krwionośnego - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych Rozdzielenie naczynia krwionośnego - aorty

38.813 38.814 38.815

38.816 38.817 38.818 38.819 38.820 38.821 38.822 38.823 38.824

Dziennik Ustaw – 75 – Poz. 1520

38.825

Rozdzielenie naczynia krwionośnego - naczyń klatki piersiowej - inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna Rozdzielenie naczynia krwionośnego - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe Rozdzielenie naczynia krwionośnego - żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna Rozdzielenie naczynia krwionośnego - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe Rozdzielenie naczynia krwionośnego - żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe Podwiązanie naczynia krwionośnego - miejsce nieokreślone Podwiązanie naczynia krwionośnego - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej Podwiązanie naczynia krwionośnego - naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej Podwiązanie naczynia krwionośnego - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych Podwiązanie naczynia krwionośnego - aorty Podwiązanie naczynia krwionośnego - naczyń klatki piersiowej - inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna Podwiązanie naczynia krwionośnego - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe Podwiązanie naczynia krwionośnego - żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna Podwiązanie naczynia krwionośnego - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe Podwiązanie naczynia krwionośnego - żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe

38.826 38.827 38.828 38.829 38.830 38.831 38.832 38.833 38.834 38.835

38.836 38.837 38.838 38.839

Dziennik Ustaw – 76 – Poz. 1520

38.841 38.842 38.843 38.844 38.845 38.846 38.847 38.848 38.849 38.91 38.92 38.93 38.94 38.951 38.952 39.11 39.14 39.221 39.222

Okluzja naczynia krwionośnego - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej Okluzja naczynia krwionośnego - naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej Okluzja naczynia krwionośnego - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych Okluzja naczynia krwionośnego - aorty Okluzja naczynia krwionośnego - naczyń klatki piersiowej - inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna Okluzja naczynia krwionośnego - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe Okluzja naczynia krwionośnego - żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna Okluzja naczynia krwionośnego - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe Okluzja naczynia krwionośnego - żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe Cewnikowanie tętnic Cewnikowanie żyły pępkowej Cewnikowanie żył - inne Wenesekcja Założenie cewnika czasowego do dializy Założenie cewnika permanentnego do dializy Zespolenie żyły krezkowej z żyłą główną Przetoka wrotno-systemowa (TIPS) Pomost aorta-tętnica szyjna wspólna/ tętnica ramienna Pomost aorta-tętnica podobojczykowa/ tętnica szyjna wspólna

Dziennik Ustaw – 77 – Poz. 1520

39.223 39.231 39.232 39.233 39.234 39.239 39.24 39.251 39.252 39.253 39.254 39.255 39.256 39.257 39.261 39.262 39.263 39.264 39.271 39.272 39.273 39.274

Pomost tętnica szyjna wspólna-tętnica podobojczykowa Pomost podobojczykowo-szyjny Pomost podobojczykowo-podobojczykowy Pomost szyjno-szyjny Zespolenie podobojczykowo-szyjne Zespolenia naczyniowe klatki piersiowej - inne Pomost aorta-tętnica nerkowa Pomost aortalno-biodrowy Pomost aortalno-udowy Pomost aortalno-biodrowy do tętnicy podkolanowej Pomost aortalno-podkolanowy Pomost biodrowo-udowy Pomost aortalno-dwubiodrowy Pomost aortalno-dwuudowy Pomost aortalno-trzewny Pomost aorta-tętnica krezkowa górna Pomost tętnica wątrobowa-tętnica biodrowa wspólna-tętnica nerkowa Naczyniowe zespolenie wewnątrzbrzuszne z graftem - inne Zespolenie dla dializy nerkowej Wytworzenie przetoki z naczyń własnych na przedramieniu Wytworzenie przetoki na przedramieniu z wykorzystaniem protez naczyniowych Wytworzenie przetoki z naczyń własnych na ramieniu

Dziennik Ustaw – 78 – Poz. 1520

39.275 39.276 39.279 39.28 39.291 39.292 39.293 39.294 39.295 39.296 39.297 39.298 39.299 39.31 39.32 39.39 39.41 39.421 39.422 39.423 39.424 39.425

Wytworzenie przetoki na ramieniu z wykorzystaniem protez naczyniowych Wytworzenie przetoki z naczyń własnych o innym umiejscowieniu Wytworzenie obwodowej przetoki tętniczo żylnej dla dializy nerkowej - inne Zewnątrzczaszkowy-wewnątrzczaszkowy pomost naczyniowy Pomost pachowo-ramienny Pomost pachowo-udowy powierzchowny Pomost ramienno-ramienny Pomost udowo-udowy Pomost udowo-strzałkowy Pomost udowo-podkolanowy Pomost udowo-piszczelowy Pomost podkolanowo-podkolanowy Pomost naczyniowy - inne Szycie tętnicy Szycie żyły Szycie naczynia krwionośnego - inne Opanowanie krwotoku po operacji naczyniowej Zmiana zespolenia koniec do końca na koniec do boku Zmiana zespolenia koniec do boku na koniec do końca Kaniula tętniczo-żylna Usunięcie starego zespolenia tętniczo-żylnego i wytworzenie nowej przetoki Rekonstrukcja przetoki tętniczo-żylnej z wykorzystaniem protezy naczyniowej

Dziennik Ustaw – 79 – Poz. 1520

39.426 39.427 39.43 39.491 39.492 39.493 39.494 39.495 39.496 39.497 39.500 39.501 39.502 39.503 39.504 39.505 39.506 39.507 39.508 39.509 39.51

Udrożnienie przetoki tętniczo-żylnej Endowaskularne udrożnienie przetoki dializacyjnej Usunięcie przetoki tętniczo-żylnej dla dializy Usunięcie zakrzepu z wszczepu Rewizja zespolenia naczyniowego w obrębie jam ciała Rewizja uprzedniego zabiegu naczyniowego w obrębie jam ciała Rewizja zespolenia naczyniowego - naczyń obwodowych Rewizja uprzedniego zabiegu naczyniowego - naczyń obwodowych Chirurgiczne leczenie zakażeń protez naczyniowych w obrębie jam ciała Chirurgiczne leczenie zakażeń protez naczyniowych naczyń obwodowych Przezskórna angioplastyka (PTA) żylna Przezskórna angioplastyka (PTA) - aorty, tętnic biodrowych, udowych, podkolanowych Przezskórna angioplastyka (PTA) - tętnic goleni Przezskórna angioplastyka (PTA) - tętnic trzewnych (nerkowych, krezkowych, pnia trzewnego) Przezskórna angioplastyka (PTA) - naczynia kończyn górnych Przezskórna angioplastyka (PTA) - krioplastyka balonowa Przezskórna angioplastyka [PTA] - plastyka balonem tnącym Aterektomia - aorty, tętnic biodrowych, udowych, podkolanowych Aterektomia tętnic goleni Aterektomia innych tętnic Klipsowanie tętniaka

Dziennik Ustaw – 80 – Poz. 1520

39.521 39.522 39.523 39.524 39.525 39.526 39.527 39.528 39.529 39.535 39.536 39.539 39.541 39.56 39.57 39.58 39.591 39.592 39.593 39.594 39.595 39.65

Wykrzepienie tętniaka Elektrokoagulacja tętniaka Operacje tętniaków przez podwiązanie naczynia Zamknięcie tętniaka klejem tkankowym Zaopatrzenie tętniaka przez zeszycie Zaopatrzenie tętniaka spiralami embolizacyjnymi Zaopatrzenie tętniaka przez owinięcie Zaopatrzenie tętniaka stentem krytym Zabiegi naprawcze tętniaka - inne Zaopatrzenie przetoki tętniczo-żylnej stentem krytym Zaopatrzenie przetoki tętniczo-żylnej spiralami embolizacyjnymi Zaopatrzenie przetoki tętniczo-żylnej środkami embolizacyjnymi - inne Operacja tętniaka (re-entry) z wytworzeniem okienka w tętniakach rozwarstwiających aorty piersiowej Naprawa naczynia krwionośnego/ łatka tkankowa Naprawa naczynia krwionośnego/ łatka z tworzywa sztucznego Naprawa naczynia krwionośnego/ łatka - inna Operacja okienka aortalno-płucnego Plastyka tętnicy - inna Wytworzenie zastawki żyły obwodowej Plikacja żyły obwodowej Reimplantacja tętnicy Pozaustrojowa oksygenacja membranowa (ECMO)

Dziennik Ustaw – 81 – Poz. 1520

39.711 39.712 39.713 39.714 39.721 39.722 39.723 39.724 39.731 39.732 39.733 39.739 39.751 39.752 39.81 39.82 39.83 39.84 39.85 39.86

Zabieg naprawczy tętniaka aorty brzusznej przy pomocy stentgraftu Wewnątrznaczyniowy zabieg naprawczy tętniaka aorty brzusznej - wszczepienie stentu Zabieg naprawczy aorty brzusznej przy pomocy stentgraftu Wewnątrznaczyniowy zabieg naprawczy aorty brzusznej - wszczepienie stentu Embolizacja lub zamknięcie naczyń mózgowych przy pomocy spiral Endowaskularny remodeling naczyń wewnątrzczaszkowych Endowaskularny zabieg naprawczy, embolizacja lub zamknięcie malformacji naczyń mózgowych przy użyciu innego wszczepu lub substancji Endowaskularny zabieg naprawczy lub zamknięcie tętniaka, wad tętniczo-żylnych (AVM) lub przetok - inne Wszczep wewnątrznaczyniowy w obrębie aorty piersiowej - tętniak aorty Wszczep wewnątrznaczyniowy w obrębie aorty piersiowej - rozwarstwienie aorty Wszczep wewnątrznaczyniowy w obrębie aorty piersiowej - uraz aorty Wszczep wewnątrznaczyniowy w obrębie aorty piersiowej - inna przyczyna Wewnątrznaczyniowe usunięcie przeszkody w świetle naczynia innego niż mózgowe i wieńcowe - mechaniczne systemy udrażniania naczyń Wewnątrznaczyniowe usunięcie przeszkody w świetle naczynia innego niż mózgowe i wieńcowe - laserowe udrażnianie naczyń Wycięcie przyzwojaka niechromochłonnego Odnerwienie kłębka aortalnego Odnerwienie kłębka szyjnego Glomektomia Wszczepienie elektronicznego stymulatora do kłębka szyjnego Wszczepienie rozrusznika do kłębka szyjnego

Dziennik Ustaw – 82 – Poz. 1520

39.904 39.905 39.911 39.912 39.93 39.94 39.951 39.952 39.953 39.958 39.974 39.976 39.991 39.992 39.994 39.995 39.999 40.0 40.10 40.11 40.12

Wszczepienie stentu(ów) nie uwalniających leków antyproliferacyjnych do tętnicy obwodowej - stent wchłanialny Wszczepienie stentu(ów) nie uwalniających leków antyproliferacyjnych do tętnicy obwodowej - proteza naczyniowa Rozcięcie i uwolnienie zrośniętych tkanek: pęczek tętnicy, żyła i nerw Rozcięcie i uwolnienie zrośniętych tkanek: pęczek naczyniowy Wprowadzenie kaniuli z naczynia do naczynia krwionośnego Wymiana kaniuli naczynie do naczynia Hemodializa Ciągłe leczenie nerkozastępcze Hemoperfuzja Ciągła perfuzja pulsacyjna nerki w hipotermii Miejscowa perfuzja kończyny dolnej Miejscowa perfuzja kończyny górnej Embolizacja narządowa bez użycia leków Chemoembolizacja narządowa Endowaskularne usunięcie ciała obcego z naczynia krwionośnego Chirurgiczne usunięcie ciała obcego z naczynia krwionośnego Zabiegi naczyniowe - inne Nacięcie tkanki limfatycznej Biopsja węzła chłonnego (węzłów chłonnych) Biopsja układu limfatycznego Wycięcie węzła wartowniczego

Dziennik Ustaw – 83 – Poz. 1520

40.19 40.21 40.22 40.23 40.24 40.291 40.292 40.293 40.31 40.32 40.41 40.42 40.43 40.49 40.51 40.52 40.53 40.54 40.59 40.61 40.62 40.63

Zabiegi diagnostyczne układu limfatycznego - inne Wycięcie głębokiego szyjnego węzła chłonnego Wycięcie węzła chłonnego z okolicy tętnicy piersiowej wewnętrznej Wycięcie pachowego węzła chłonnego Wycięcie pachwinowego węzła chłonnego Wycięcie torbieli limfatycznej Wycięcie naczyniaka limfatycznego Proste wycięcie węzła chłonnego Poszerzone wycięcie regionalnych węzłów chłonnych Wycięcie regionalnych węzłów chłonnych wraz z drenowanym segmentem skóry, tkanki podskórnej i tłuszczowej Jednostronna radykalna dissekcja szyi Obustronna radykalna dissekcja szyi Inna radykalna dissekcja szyi Radykalna dissekcja szyi - inne Doszczętne wycięcie pachowych węzłów chłonnych Doszczętne wycięcie przyaortalnych węzłów chłonnych Doszczętne wycięcie biodrowych węzłów chłonnych Doszczętne wycięcie węzłów chłonnych pachwinowych Doszczętne wycięcie węzłów chłonnych - inne Kaniulowanie przewodu piersiowego Wytworzenie przetoki przewodu piersiowego Zamknięcie przetoki przewodu piersiowego

Dziennik Ustaw – 84 – Poz. 1520

40.64 40.69 40.91 40.92 40.93 40.94 40.95 40.96 40.97 40.98 41.01 41.021 41.022 41.023 41.024 41.031 41.032 41.033 41.034

Podwiązanie przewodu piersiowego Operacje przewodu piersiowego - inne Zespolenie obwodowych naczyń chłonnych Poszerzenie obwodowych naczyń chłonnych Podwiązanie obwodowych naczyń chłonnych Obliteracja obwodowych naczyń chłonnych Rekonstrukcja obwodowych naczyń chłonnych Zabieg naprawczy obwodowych naczyń chłonnych Przeszczepienie obwodowych naczyń chłonnych Korekcja obrzęku limfatycznego kończyny - inna Autologiczny przeszczep szpiku kostnego bez czyszczenia szpiku Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego od spokrewnionego dawcy identycznego w HLA z czyszczeniem szpiku Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego od dawcy niespokrewnionego z czyszczeniem szpiku Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego od dawcy rodzinnego nie w pełni zgodnego w HLA z czyszczeniem szpiku Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego od dawcy haploidentycznego z czyszczeniem szpiku Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego od spokrewnionego dawcy identycznego w HLA bez oczyszczania szpiku Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego od dawcy niespokrewnionego bez oczyszczania szpiku Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego od dawcy rodzinnego nie w pełni zgodnego w HLA bez oczyszczania szpiku Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego od dawcy haploidentycznego bez oczyszczania szpiku

Dziennik Ustaw – 85 – Poz. 1520

41.04 41.051 41.052 41.053 41.054 41.06 41.07 41.081 41.082 41.083 41.084 41.09 41.2 41.311 41.312 41.32 41.33 41.41 41.42

Autologiczny przeszczep komórek krwiotwórczych bez oczyszczania szpiku Allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych od spokrewnionego dawcy identycznego w HLA bez oczyszczania szpiku Allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych od dawcy niespokrewnionego bez oczyszczania szpiku Allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych od dawcy rodzinnego nie w pełni zgodnego w HLA bez oczyszczania szpiku Allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych od dawcy haploidentycznego bez oczyszczania szpiku Przeszczep komórek krwiotwórczych z krwi pępowinowej Autologiczny przeszczep komórek krwiotwórczych z oczyszczaniem szpiku Allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych od spokrewnionego dawcy identycznego w HLA z oczyszczaniem szpiku Allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych od dawcy niespokrewnionego z oczyszczaniem szpiku Allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych od dawcy rodzinnego nie w pełni zgodnego w HLA z oczyszczaniem szpiku Allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych od dawcy haploidentycznego z oczyszczaniem szpiku Autologiczny przeszczep szpiku kostnego z oczyszczaniem szpiku Nacięcie śledziony Biopsja aspiracyjna szpiku kostnego Trepanobiopsja szpiku kostnego Przezskórna aspiracyjna biopsja śledziony Otwarta biopsja śledziony Marsupializacja torbieli śledziony Wycięcie zmiany/ tkanki śledziony

Dziennik Ustaw – 86 – Poz. 1520

41.43 41.5 41.93 41.94 41.95 41.99 42.01 42.09 42.10 42.11 42.12 42.19 42.21 42.22 42.23 42.241 42.242 42.243 42.25 42.29 42.31 42.32

Częściowe usunięcie śledziony Całkowita splenektomia Wycięcie dodatkowej śledziony Przeszczep śledziony Zabieg naprawczy i plastyka śledziony Operacje śledziony - inne Przecięcie poprzecznej błony w przełyku Nacięcia przełyku - inne Wytworzenie przetoki przełykowej - inne Wyłonienie szyjnej przetoki przełyku Wyłonienie uchyłka przełyku Wyłonienie zewnętrznej przetoki przełyku - inne Operacyjna ezofagoskopia z nacięcia Ezofagoskopia przez przetokę Ezofagoskopia - inna Endoskopowe pobranie materiału z przełyku do badań przez wyszczoteczkowanie lub wypłukanie Ezofagoskopia z biopsją Biopsja ssąca przełyku Otwarta biopsja przełyku Zabiegi diagnostyczne przełyku - inne Miejscowe wycięcie uchyłka przełyku Miejscowe wycięcia innej zmiany lub tkanki przełyku

Dziennik Ustaw – 87 – Poz. 1520

42.331 42.332 42.333 42.334 42.339 42.39 42.41 42.42 42.49 42.51 42.52 42.53 42.54 42.55 42.56 42.581 42.582 42.59 42.61 42.62 42.63 42.641

Endoskopowa ablacja nowotworu przełyku Endoskopowe opanowanie krwawienia z przełyku Endoskopowe wycięcie polipa przełyku Endoskopowe nastrzykanie żylaków przełyku Endoskopowe wycięcie/ zniszczenie zmiany/ tkanki przełyku - inne Zniszczenie zmiany lub tkanki przełyku - inne Częściowe wycięcie przełyku Całkowite wycięcie przełyku Wycięcie przełyku - inne Śródpiersiowe zespolenie przełykowo-przełykowe Śródpiersiowe zespolenie przełykowo-żołądkowe Śródpiersiowe zespolenie przełyku wstawką z jelita cienkiego Śródpiersiowe zespolenie przełykowo-jelitowe - inne Śródpiersiowe zespolenie przełyku wstawką z jelita grubego Śródpiersiowe zespolenie przełyk-jelito grube - inne Wytworzenie sztucznego przełyku Zamostkowe wytworzenie przełyku przy pomocy odwróconej rury żołądka Śródpiersiowe zespolenie przełyku - inne Przedmostkowe zespolenie przełykowo-przełykowe Przedmostkowe zespolenie przełykowo-żołądkowe Przedmostkowe zespolenie przełyku wstawką z jelita cienkiego Przedmostkowa esofagoenterostomia

Dziennik Ustaw – 88 – Poz. 1520

42.642 42.643 42.65 42.66 42.68 42.69 42.7 42.81 42.82 42.83 42.84 42.85 42.86 42.87 42.89 42.91 42.92 42.99 43.0 43.11 43.19 43.3

Przedmostkowa esofagoileostomia Przedmostkowa esofagojejunostomia Przedmostkowe zespolenie przełyku z wstawką z jelita grubego Przedmostkowe zespolenie przełyk-jelito grube - inne Przedmostkowe zespolenie przełyku z wstawką - inne Przedmostkowe zespolenie przełyku - inne Nacięcie mięśniówki przełyku Wprowadzenie stałej endoprotezy przełykowej Szycie rozerwania przełyku Zamknięcie przetoki przełykowej Operacja przetoki przełykowej - inna Usunięcie zwężenia przełyku Wytworzenie tunelu podskórnego bez zespolenia przełyku Przeszczepy przełykowe - inne Zabiegi naprawcze przełyku - inne Podwiązanie żylaków przełyku Rozszerzanie przełyku Operacje przełyku - inne Gastrotomia Przezskórne endoskopowe wytworzenie przetoki żołądkowej [PEG] Gastrostomia - inna Pyloromyotomia

Dziennik Ustaw – 89 – Poz. 1520

43.411 43.412 43.419 43.42 43.49 43.5 43.6 43.7 43.81 43.89 43.91 43.991 43.992 43.993 43.994 43.995 43.999 44.00 44.01 44.021 44.022 44.029

Endoskopowe wycięcie polipów żołądka Endoskopowe wycięcie żylaków żołądka Endoskopowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki żołądka - inne Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki żołądka - inne Zniszczenie lub usunięcie zmiany lub tkanki - inne Częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem z przełykiem Częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem z dwunastnicą Częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem z jelitem czczym Częściowe wycięcie żołądka wstawka jelita czczego Częściowe wycięcie żołądka - inne Całkowite usunięcie żołądka-wstawka jelitowa Całkowite usunięcie żołądka i dwunastnicy Zespolenie żołądkowo dwunastnicze z całkowitym usunięciem żołądka Wycięcie żołądka i przełyku - inne Zespolenie przełyku z jelitem cienkim z całkowitym usunięciem żołądka Radykalne wycięcie żołądka Całkowite usunięcie żołądka - inne Wagotomia, nie określona inaczej Wagotomia pniowa Wagotomia komórek okładzinowych Selektywna proksymalna wagotomia Wysoce selektywna wagotomia - inne

Dziennik Ustaw – 90 – Poz. 1520

44.03 44.11 44.12 44.13 44.14 44.15 44.162 44.19 44.21 44.221 44.222 44.229 44.29 44.31 44.321 44.323 44.381 44.382 44.383 44.384 44.391 44.392

Wagotomia selektywna - inna Przezbrzuszna gastroskopia Gastroskopia przez przetokę Gastroskopia - inna Endoskopowa biopsja żołądka Otwarta biopsja żołądka Gastroskopia diagnostyczna z biopsją Zabiegi diagnostyczne żołądka - inne Poszerzenie odźwiernika przez nacięcie Endoskopowe poszerzenie odźwiernika z użyciem balonu Endoskopowe poszerzenie miejsca zespolenia żołądkowo jelitowego Endoskopowe poszerzenie odźwiernika - inne Pyloroplastyka - inna Wysokie zespolenie żołądkowe Przezskórna endoskopowa zmiana gastrostomii na przetokę jelita czczego Przezskórne endoskopowe wytworzenie zespolenia żołądkowo-czczego Zespolenie żołądkowo-dwunastnicze laparoskopowe Zespolenie żołądkowo-jelitowe laparoskopowe Zespolenie żołądkowo-żołądkowe laparoskopowe Zespolenie żołądkowo-czcze, laparoskopowe, bez wycięcia (części) żołądka, nie sklasyfikowane gdzie indziej Zespolenie żołądkowo-dwunastnicze Zespolenie żołądkowo-jelitowe

Dziennik Ustaw – 91 – Poz. 1520

44.393 44.394 44.40 44.41 44.42 44.43 44.44 44.49 44.51 44.52 44.53 44.54 44.59 44.61 44.62 44.631 44.632 44.639 44.64 44.651 44.652 44.661

Zespolenie żołądkowo-żołądkowe Zespolenie żołądkowo-czcze, bez wycięcia (części) żołądka, BNO Zaszycie wrzodu trawiennego - inne Zaszycie wrzodu żołądka Zaszycie wrzodu dwunastnicy Endoskopowe opanowanie krwawienia żołądek/ dwunastnica Przezcewnikowa embolizacja - krwawienie z żołądka/ dwunastnicy Opanowanie krwotoku żołądek/dwunastnica - inne Zamknięcie zespolenia żołądkowego Zamknięcie zespolenia żołądkowo-dwunastniczego Zamknięcie zespolenia żołądkowo-czczego Operacja Pantaloona Rewizja zespolenia żołądkowego - inna Szycie rozerwania żołądka Zamknięcie gastrostomii Zamknięcie przetoki żołądkowo-okrężniczej Zamknięcie przetoki żołądkowo-jelitowo-okrężniczej Zamknięcie przetoki żołądka - inne Gastropeksja Operacja Belseya Plastyka wpustu żołądka (przełykowo żołądkowa) Fundoplikacja

Dziennik Ustaw – 92 – Poz. 1520

44.662 44.663 44.664 44.671 44.672 44.673 44.674 44.681 44.682 44.683 44.691 44.699 44.91 44.93 44.94 44.95 44.96 44.971 44.972 44.981 44.982 45.01

Plastyka wpustu żołądka Fundoplikacja sposobem Nissena Odtworzenie kąta wpustowo-przełykowego Fundoplikacja [laparoskopowo] Plastyka wpustu żołądka [laparoskopowo] Fundoplikacja sposobem Nissena [laparoskopowo] Odtworzenie kąta wpustowo - przełykowego [laparoskopowo] Opasanie żołądka [laparoskopowo] Pionowe opasanie materiałem z silikonowego elastomeru [laparoskopowo] Pionowa gastroplastyka (VBG) [laparoskopowo] Inwersja uchyłka żołądka Zabiegi naprawcze żołądka - inne Podwiązanie żylaków wpustu żołądka Wprowadzenie balona żołądkowego Usunięcie balona żołądkowego Laparoskopowa operacja ograniczająca objętość żołądka Operacja powtórna zabiegu ograniczającego objętość żołądka, laparoskopowa Usunięcie jednego lub obu: elastycznej opaski żołądkowej Usunięcie jednego lub obu: podskórnego urządzenia zapewniającego dostęp do żołądka Wlew roztworu fizjologicznego w celu dopasowania urządzenia Usunięcie roztworu fizjologicznego w celu poluzowania urządzenia Nacięcie dwunastnicy

Dziennik Ustaw – 93 – Poz. 1520

45.02 45.03 45.09 45.111 45.119 45.12 45.131 45.132 45.133 45.134 45.14 45.15 45.16 45.211 45.219 45.22 45.231 45.24 45.251 45.252 45.253 45.26

Nacięcie jelita cienkiego - inne Nacięcie jelita grubego Nacięcie jelita - inne Śródoperacyjna endoskopia jelita cienkiego Przezbrzuszna endoskopia jelita cienkiego - inna Endoskopia jelita cienkiego przez przetokę Ezofagogastroduodenoskopia [EGD] Enteroskopia Enteroskopia śródoperacyjna Enteroskopia dwubalonowa Zamknięta endoskopowa biopsja jelita cienkiego Otwarta biopsja jelita cienkiego Esofagogastroduodenoskopia z biopsją Śródoperacyjna endoskopia jelita grubego Przezbrzuszna endoskopia jelita grubego - inna Endoskopia jelita grubego przez przetokę Fiberokolonoskopia Fiberosigmoidoskopia Zamknięta biopsja jelita z bliżej nieokreślonego miejsca Pobranie materiału przez wyszczoteczkowanie lub wypłukanie Kolonoskopia z biopsją Otwarta biopsja jelita grubego

Dziennik Ustaw – 94 – Poz. 1520

45.28 45.30 45.31 45.32 45.33 45.34 45.41 45.42 45.431 45.432 45.439 45.49 45.511 45.512 45.52 45.591 45.592 45.61 45.621 45.622 45.623 45.629

Zabiegi diagnostyczne jelita grubego - inne Endoskopowe wycięcie/ zniszczenie zmiany dwunastnicy Inne miejscowe wycięcie zmiany dwunastnicy Zniszczenie zmiany dwunastnicy - inne Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanek jelita cienkiego za wyjątkiem zmian w dwunastnicy Zniszczenie zmiany jelita cienkiego za wyjątkiem zmian w dwunastnicy - inne Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki jelita grubego Endoskopowe wycięcie polipa jelita grubego Endoskopowa ablacja guza jelita grubego Endoskopowe opanowanie krwotoku z jelita grubego Endoskopowe zniszczenie innych zmian lub tkanek jelita grubego - inne Zniszczenie zmiany jelita grubego - inne Wyizolowanie pętli jelita cienkiego Wycięcie jelita cienkiego w celu przeniesienia (interpozycji) Wyizolowanie segmentu jelita grubego Wyizolowanie uszypułowanej pętli jelitowej Odwrócenie segmentu jelitowego Mnogie resekcje segmentalne jelita cienkiego Resekcja dwunastnicy Resekcja jelita czczego Resekcja jelita krętego Częściowa resekcja jelita cienkiego - inna

Dziennik Ustaw – 95 – Poz. 1520

45.63 45.711 45.719 45.721 45.729 45.731 45.732 45.733 45.74 45.75 45.76 45.791 45.799 45.8 45.91 45.921 45.93 45.94 45.951 45.952 45.99 46.011

Całkowite usunięcie jelita cienkiego Mnogie resekcje segmentalne urazowo zmienionego jelita grubego Mnogie resekcje segmentalne jelita grubego - inne Wycięcie kątnicy i końcowego odcinka jelita krętego Wycięcie kątnicy - inne Ileokolektomia Prawostronna radykalna kolektomia Hemikolektomia prawostronna Resekcja poprzecznicy Hemikolektomia lewostronna Sigmoidektomia Enterokolektomia - inna Częściowe wycięcie jelita grubego - inne Totalna śródbrzuszna kolektomia Zespolenie jelito cienkie-jelito cienkie Operacja Hamptona Zespolenie jelito cienkie-jelito grube - inne Zespolenie jelito grube-jelito grube Zespolenie do odbytu Wytworzenie zbiornika jelitowego (J, H, S) z zespoleniem jelita cienkiego z odbytem Zespolenie jelitowe - inne Ileostomia pętlowa

Dziennik Ustaw – 96 – Poz. 1520

46.02 46.031 46.032 46.041 46.11 46.13 46.14 46.19 46.21 46.22 46.23 46.24 46.29 46.31 46.32 46.391 46.392 46.41 46.42 46.43 46.491 46.492

Resekcja wyłonionego segmentu jelita cienkiego Pierwszy etap wyłonienia jelita metodą Mikulicza Kolostomia pętlowa Drugi etap operacji Mikulicza Czasowa kolostomia Stała kolostomia Odłożone otwarcie kolostomii Kolostomia - inna Czasowa ileostomia Ileostomia ze zbiorniczkiem Stała ileostomia - inne Odłożone otwarcie ileostomii Ileostomia - inna Odłożone otwarcie innej przetoki jelitowej Przezskórna (endoskopowa) jejunostomia [PEJ] Przetoka dwunastnicza Odżywcza przetoka jelitowa Rewizja przetoki jelita cienkiego Usunięcie przepukliny okołokolostomijnej Rewizja przetoki jelita grubego - inna Plastyka powiększająca przetoki jelitowej Rekonstrukcja przetoki jelitowej

Dziennik Ustaw – 97 – Poz. 1520

46.493 46.499 46.51 46.521 46.522 46.523 46.61 46.621 46.622 46.631 46.632 46.641 46.642 46.71 46.72 46.73 46.74 46.75 46.76 46.81 46.82 46.851

Uwolnienie zbliznowaciałej tkanki przetoki jelitowej Rewizja przetoki jelitowej - inna Zamknięcie sztucznej przetoki jelita cienkiego Zamknięcie przetoki kątniczej Zamknięcie kolostomii Zamknięcie przetoki esiczej Ufiksowanie jelita cienkiego do ściany jamy brzusznej Plikacja jelita cienkiego metodą Noble'a Plikacja jelita biodrowego Cecoileopeksja Sigmoidopeksja metodą Moschowitza Ufiksowanie kątnicy Ufiksowanie okrężnicy Szycie rozerwanej dwunastnicy Zamknięcie przetoki dwunastnicy Szycie jelita cienkiego za wyjątkiem dwunastnicy Zamknięcie przetoki jelita cienkiego za wyjątkiem dwunastnicy Szycie rozerwania jelita grubego Zamknięcie przetoki jelita grubego Śródbrzuszne manipulacje na jelicie cienkim Śródbrzuszne manipulacje na jelicie grubym Rozszerzanie dwunastnicy balonem

Dziennik Ustaw – 98 – Poz. 1520

46.852 46.853 46.854 46.891 46.892 46.893 46.91 46.92 46.93 46.94 46.97 46.991 46.999 47.01 47.09 47.11 47.19 47.2 47.91 47.92 47.99 48.01

Rozszerzanie jelita cienkiego balonem Endoskopowe rozszerzanie jelita grubego balonem Endoskopowe rozszerzanie jelita balonem przez prostnicę lub kolostomię Korekcja niewłaściwego skrętu/ rotacji/ jelita Odprowadzenie skrętu jelita Odprowadzenie wgłobienia jelita Miotomia esicy Miotomia innej części okrężnicy Rewizja zespolenia jelita cienkiego Rewizja zespolenia jelita grubego Przeszczep jelita cienkiego Wynicowanie części krętnicy Operacje jelitowe-inne Appendektomia laparoskopowo Inna appendektomia Przypadkowa appendektomia laparoskopowo Inna przypadkowa appendektomia Drenaż ropnia okołowyrostkowego Wytworzenie przetoki wyrostka robaczkowego Zamknięcie przetoki wyrostka robaczkowego Operacje wyrostka robaczkowego - inne Odbarczenie zarośniętego odbytu

Dziennik Ustaw – 99 – Poz. 1520

48.1 48.22 48.23 48.241 48.242 48.25 48.26 48.29 48.31 48.32 48.33 48.34 48.35 48.36 48.41 48.491 48.492 48.493 48.5 48.61 48.62

Wytworzenie przetoki odbytniczej Wziernikowanie odbytnicy/esicy przez przetokę Procto-sigmoidoskopia sztywnym wziernikem Zamknięte endoskopowe pobranie materiału z odbytnicy do badań przez wyszczoteczkowanie lub wypłukanie Wziernikowanie odbytnicy/esicy z biopsją Otwarta biopsja odbytnicy Biopsja tkanek okołoodbytniczych Inne zabiegi diagnostyczne w zakresie odbytnicy, esicy i tkankach okołoodbytniczych Radykalna elektrokoagulacja zmiany odbytnicy Elektrokoagulacja zmiany odbytnicy - inna Zniszczenie zmiany odbytnicy laserem Kriochirurgiczne zniszczenie zmiany odbytnicy Miejscowe wycięcie zmiany odbytnicy Endoskopowe usunięcie polipa odbytnicy Podśluzówkowa resekcja odbytnicy metodą Soave Brzuszno kroczowa resekcja odbytnicy pull-through Operacja Altemeiera Operacja Swensona Brzuszno-kroczowa amputacja odbytnicy Przezkrzyżowe wycięcie odbytnicy/ esicy Przednia resekcja odbytnicy z wytworzeniem kolostomii

Dziennik Ustaw – 100 – Poz. 1520

48.63 48.64 48.65 48.691 48.692 48.71 48.72 48.73 48.74 48.751 48.752 48.761 48.762 48.763 48.79 48.81 48.82 48.896 48.897 48.91 48.92 48.93

Przednia resekcja odbytnicy - inna Tylna resekcja odbytnicy Resekcja odbytnicy metodą Duhamela Częściowe wycięcie odbytnicy Resekcja odbytnicy BNO Szycie rozerwania odbytnicy Zamknięcie przetoki odbytnicy Zamknięcie przetoki odbytniczej - inne Wytworzenie przetoki odbytniczo-odbytniczej Operacja Frickmana Operacja wypadającego odbytu metodą Ripsteina Operacja wypadającego odbytu metodą Delorme Ufiksowanie odbytnicy i esicy Podwieszenie prostnicy do kości łonowej Operacje naprawcze odbytnicy - inne Nacięcie okołoodbytnicze Wycięcie tkanek okolicy okołoodbytniczej Przezkrzyżowe wycięcie wrodzonego potworniaka okolicy krzyżowo-ogonowej Brzuszno-kroczowa resekcja wrodzonego potworniaka okolicy krzyżowoogonowej Nacięcie zwężenia odbytnicy Nacięcie mięśniówki odbytnicy Operacja przetoki okołoodbytniczej

Dziennik Ustaw – 101 – Poz. 1520

48.99 49.01 49.02 49.03 49.04 49.11 49.12 49.31 49.39 49.41 49.42 49.43 49.44 49.45 49.46 49.47 49.49 49.51 49.52 49.59 49.6 49.71

Operacja odbytnicy/ tkanek okołoodbytniczych - inna Nacięcie ropnia okołoodbytowego Nacięcie okołoodbytowe - inne Wycięcie polipowatej wyrośli odbytu Wycięcie tkanek okolicy odbytu - inne Przecięcie przetoki odbytu Wycięcie przetoki odbytu Endoskopowe wycięcie/ zniszczenie zmiany/ tkanki odbytu Miejscowe wycięcie/ zniszczenie zmiany/ tkanki odbytu - inne Odprowadzenie hemoroidów Wstrzyknięcie do hemoroidów Kauteryzacja hemoroidów Krioterapia hemoroidów Podwiązanie hemoroidów Wycięcie hemoroidów Usunięcie zakrzepowych hemoroidów Operacje hemoroidów - inne Lewe boczne nacięcie zwieracza odbytu Tylne nacięcie zwieracza odbytu Nacięcie zwieracza odbytu - inne Wycięcie odbytu Szycie rany odbytu

Dziennik Ustaw – 102 – Poz. 1520

49.72 49.73 49.74 49.751 49.752 49.76 49.79 49.91 49.92 49.931 49.932 49.95 49.99 50.01 50.02 50.03 50.11 50.12 50.21 50.221 50.229 50.291

Opierścienienie odbytu Zamknięcie przetoki odbytu Przeszczep mięśnia smukłego (niewydolny odbyt) Usunięcie sztucznego zwieracza odbytu z następową wymianą Wymiana sztucznego zwieracza odbytu podczas tego samego lub kolejnego zabiegu Usunięcie sztucznego zwieracza odbytu Zabieg naprawczy zwieracza odbytu - inny Nacięcie przegrody odbytu Wprowadzenie podskórnego stymulatora odbytu Usunięcie ciała obcego z odbytu z nacięciem Sączkowanie odbytu Opanowanie krwotoku z odbytu (po operacji) Operacje odbytu - inne Nacięcie ropnia wątroby Usunięcie kamieni żółciowych z wątroby Operacja Stromeyera-Little''a Przezskórna igłowa biopsja wątroby Otwarta biopsja wątroby Marsupializacja zmiany wątroby Nieanatomiczna resekcja wątroby Częściowe wycięcie wątroby - inne Kauteryzacja zmiany wątroby

Dziennik Ustaw – 103 – Poz. 1520

50.292 50.293 50.294 50.295 50.296 50.299 50.31 50.32 50.4 50.61 50.691 50.91 50.921 50.929 50.941 50.99 51.01 51.02 51.04 51.10 51.11 51.12

Wyłuszczenie zmiany wątroby Termoablacja zmiany wątroby Kriodestrukcja zmiany wątroby Opróżnienie zmiany wątroby Dewaskularyzacja guza nowotworowego wątroby Zniszczenie zmiany wątroby - inne Wycięcie co najmniej 3 segmentów wątroby (hemihepatektomia) Wycięcie (anatomiczne) 1-2 segmentów wątroby Całkowite usunięcie wątroby Zamknięcie uszkodzenia wątroby Ufiksowanie wątroby Przezskórna aspiracja wątroby Dializa wątrobowa Pozaustrojowe wspomaganie wątroby - inne Wlew do tętnicy wątrobowej (HAI) Operacje wątroby - inne Przezskórna aspiracja pęcherzyka żółciowego Cholecystostomia trójgrańcem Nacięcie pęcherzyka żółciowego - inne Cholangiopankreatografia wsteczna [ECPW] Endoskopowa cholangiografia wsteczna Przezskórna biopsja pęcherzyka/ przewodów

Dziennik Ustaw – 104 – Poz. 1520

51.13 51.14 51.15 51.19 51.211 51.219 51.22 51.231 51.239 51.24 51.31 51.32 51.33 51.34 51.35 51.36 51.37 51.391 51.392 51.393 51.394 51.399

Otwarta biopsja pęcherzyka/ przewodu żółciowego Endoskopowa biopsja przewodów żółciowych zwieracza Oddiego Pomiar ciśnienia zwieracza Oddiego Zabiegi diagnostyczne dróg żółciowych - inne Rewizja po cholecystektomii Częściowa cholecystektomia - inna Cholecystektomia Laparoskopowa cholecystektomia laserowa Laparoskopowa cholecystektomia - inna Częściowa cholecystektomia laparoskopowo Zespolenie pęcherzyk żółciowy - przewód wątrobowy Zespolenie pęcherzyk żółciowy - jelito Zespolenie pęcherzyk żółciowy - trzustka Zespolenie pęcherzyk żółciowy - żołądek Zespolenie pęcherzyka żółciowego - inne Zespolenie przewodu żółciowego wspólnego z jelitem Zespolenie przewodu wątrobowego z przewodem pokarmowym Zespolenie nieokreślonego przewodu żółciowego z: jelitem Zespolenie nieokreślonego przewodu żółciowego z: wątrobą Zespolenie nieokreślonego przewodu żółciowego z: trzustką Zespolenie nieokreślonego przewodu żółciowego z: żołądkiem Zespolenie dróg żółciowych - inne

Dziennik Ustaw – 105 – Poz. 1520

51.41 51.42 51.43 51.49 51.61 51.62 51.63 51.64 51.691 51.692 51.699 51.71 51.72 51.791 51.811 51.819 51.821 51.822 51.83 51.84

Choledochoduodenoctomia w celu usunięcia kamieni Eksploracja przewodu żółciowego wspólnego/ usunięcie innej blokady przepływu Wprowadzenie drenu do przewodu żółciowego wspólnego/ wątrobowego celem odbarczenia Nacięcie dróg żółciowych celem usunięcia przeszkody - inne Wycięcie pozostałości przewodu pęcherzykowego Wycięcie brodawki Vatera (z reimplantacją przewodu żółciowego wspólnego) Wycięcie przewodu żółciowego wspólnego - inne Endoskopowe wycięcie/ zniszczenie zmian dróg żółciowych lub zwieracza Oddiego Radykalne wycięcie dróg żółciowych zewnątrzwątrobowych z częściowym wycięciem wątroby Radykalne wycięcie dróg żółciowych zewnątrzwątrobowych bez częściowego wycięcia wątroby Wycięcie zmiany dróg żółciowych - inne Proste szycie przewodu żółciowego wspólnego Plastyka przewodu żółciowego wspólnego Zamknięcie sztucznego otwarcia dróg żółciowych - inne Rozszerzanie brodawki Vatera Rozszerzanie zwieracza Oddiego - inne Nacięcie zwieracza trzustkowego Przezdwunastnicze nacięcie zwieracza brodawki Vatera Plastyka zwieracza przewodu trzustkowego Endoskopowe rozszerzenie brodawki i dróg żółciowych

Dziennik Ustaw – 106 – Poz. 1520

51.85 51.86 51.871 51.872 51.88 51.91 51.92 51.93 51.94 51.95 51.96 51.981 51.982 51.983 51.984 51.991 51.999 52.01 52.09 52.11 52.12

Endoskopowe nacięcie zwieracza i brodawki Endoskopowe wprowadzenie sondy przez nos do przewodu żółciowego Endoskopowe wprowadzenie protezy do przewodu żółciowego Endoskopowe wprowadzenie protezy samorozprężalnej do przewodu żółciowego Endoskopowe usunięcie kamieni z dróg żółciowych Zaopatrzenie rany pęcherzyka żółciowego Zamknięcie przetoki pęcherzyka żółciowego Zamknięcie przetoki żółciowej - inne Rewizja zespolenia dróg żółciowych Usunięcie protezy przewodu żółciowego Przezskórne usunięcie kamieni z przewodu żółciowego wspólnego Przezskórna endoskopia dróg żółciowych przez dren T lub inną drogą dla rozszerzenia zwężenia przewodu żółciowego Przezskórna endoskopia dróg żółciowych przez dren T lub inną drogą dla eksploracji pooperacyjnej dróg żółciowych Przezskórna endoskopia dróg żółciowych przez dren T lub inną drogą dla usunięcia kamieni z przewodów żółciowych za wyjątkiem przewodu żółciowego wspólnego Przezskórny przezwątrobowy drenaż żółci Wprowadzenie lub wymiana protezy dróg żółciowych Operacje dróg żółciowych - inne Drenaż torbieli trzustki (cewnikiem) Pankreatotomia - inna Przezskórna biopsja igłowa trzustki Otwarta biopsja trzustki

Dziennik Ustaw – 107 – Poz. 1520

52.13 52.14 52.19 52.21 52.22 52.3 52.41 52.42 52.43 52.49 52.511 52.512 52.513 52.514 52.521 52.522 52.53 52.59 52.61 52.69 52.71

Endoskopowa pankreatografia wsteczna Endoskopowa biopsja przewodu trzustkowego Zabiegi diagnostyczne trzustki - inne Endoskopowe wycięcie/zniszczenie zmian/ tkanek przewodu trzustkowego Zniszczenie zmian/ tkanek trzustki/ przewodu trzustkowego - inne Marsupializacja torbieli trzustki Wytworzenie przetoki torbieli trzustki z dwunastnicą Wytworzenie przetoki torbieli trzustki z żołądkiem Wytworzenie przetoki torbieli trzustki z jelitem cienkim Drenaż wewnętrzny torbieli trzustki - inny Wycięcie głowy trzustki z częścią trzonu Proksymalne wycięcie trzustki z jednoczasową duodenektomią Resekcja głowy trzustki z zaoszczędzeniem dwunastnicy sposobem Bergera Miejscowe wycięcie głowy trzustki z pankreatikojejunostomią sposobem Frey'a Wycięcie ogona trzustki z częścią trzonu Wycięcie ogona trzustki z zaoszczędzeniem śledziony Radykalna subtotalna pankreatektomia Częściowa pankreatektomia - inne Pankreatektomia z jednoczasową duodenektomią Totalna pankreatektomia - inna Jednoetapowa resekcja trzustki i dwunastnicy z zespoleniem dróg żółciowych z jelitem cienkim, dróg trzustkowych z jelitem cienkim i wytworzeniem zespolenia żołądkowo-jelitowego

Dziennik Ustaw – 108 – Poz. 1520

52.72 52.73 52.74 52.75 52.81 52.82 52.84 52.86 52.92 52.931 52.932 52.94 52.951 52.952 52.959 52.961 52.962 52.963 52.97 52.98 52.991 52.992

Dwuetapowa resekcja trzustki i dwunastnicy Radykalna resekcja trzustki Operacja Whipple'a Radykalne usunięcie trzustki i dwunastnicy z zaoszczędzeniem odźwiernika sposobem Traverso-Longmire'a Reimplantacja tkanek trzustki Alloprzeszczep trzustki Autoprzeszczep komórek z wysepek Langerhansa Przeszczep komórek wysepek Langerhansa inny niż wymienione Kaniulowanie przewodu trzustkowego Endoskopowe wprowadzenie protezy do przewodu trzustkowego Endoskopowe wprowadzenie protezy samorozprężalnej do przewodu trzustkowego Endoskopowe usunięcie protezy z przewodu trzustkowego Fistulektomia trzustki Proste szycie trzustki Operacje naprawcze trzustki - inne Zespolenie trzustki z jelitem Zespolenie przewodu trzustkowego z jelitem biodrowym Zespolenie przewodu trzustkowego z żołądkiem Endoskopowe wprowadzenie zgłębnika do przewodu trzustkowego Endoskopowe rozszerzenie przewodu trzustkowego Śródoperacyjne rozszerzanie przewodu Wirsunga Operacja naprawcza przewodu Wirsunga

Dziennik Ustaw – 109 – Poz. 1520

53.01 53.02 53.03 53.04 53.05 53.09 53.11 53.12 53.13 53.14 53.15 53.16 53.17 53.19 53.21 53.29 53.31 53.39 53.41 53.49 53.51 53.591

Operacja prostej przepukliny pachwinowej Operacja skośnej przepukliny pachwinowej Operacja prostej przepukliny pachwinowej (wszczep) Operacja skośnej przepukliny pachwinowej (wszczep) Operacja przepukliny pachwinowej (wszczep) - inna Jednostronna operacja przepukliny pachwinowej - inna Obustronna operacja przepukliny pachwinowej prostej Obustronna operacja skośnej przepukliny pachwinowej Obustronna operacja przepukliny pachwinowej prostej/ skośnej Obustronna operacja prostej przepukliny pachwinowej (wszczep) Obustronna operacja skośnej przepukliny pachwinowej (wszczep) Obustronna operacja przepukliny pachwinowej prostej/ skośnej (wszczep) Obustronna operacja przepukliny pachwinowej (wszczep) - inna Obustronna operacja przepukliny pachwinowej - inna Jednostronna operacja przepukliny udowej (wszczep) Jednostronna operacja przepukliny udowej - inna Obustronna operacja przepukliny udowej (wszczep) Obustronna operacja przepukliny udowej - inna Operacja przepukliny pępkowej (wszczep) Operacja przepukliny pępkowej Operacja przepukliny z otwarciem worka Operacja przepukliny nadbrzusza

Dziennik Ustaw – 110 – Poz. 1520

53.592 53.593 53.594 53.61 53.69 53.7 53.81 53.82 53.89 53.91 53.92 53.93 53.94 53.95 53.96 53.99 54.01 54.02 54.03 54.09 54.11 54.121

Operacja przepukliny podbrzusza Operacja przepukliny w linii półksiężycowatej Operacja przepukliny w bliźnie pooperacyjnej Operacja przepukliny z otwarciem worka/ materiał sztuczny Operacja przepukliny przedniej ściany jamy brzusznej (wszczep) Operacja przepukliny przeponowej (dostęp brzuszny) Plikacja przepony Operacja przepukliny przymostkowej Operacja przepukliny przeponowej - dostęp piersiowy - inna Operacja naprawcza przepukliny kulszowej Operacja naprawcza przepukliny kulszowo odbytniczej Operacja naprawcza przepukliny lędźwiowej Operacja naprawcza przepukliny zasłonowej Operacja naprawcza przepukliny sieciowej Operacja naprawcza przepukliny zaotrzewnowej Operacja naprawcza przepukliny - inna Drenaż ściany jamy brzusznej Drenaż ropnia zewnątrzotrzewnowego Drenaż ropnia przestrzeni zaotrzewnowej Nacięcie ściany brzucha - inne Laparotomia zwiadowcza Laparotomia przez ranę operacyjną w celu opanowania krwotoku

Dziennik Ustaw – 111 – Poz. 1520

54.122 54.123 54.19 54.21 54.22 54.231 54.232 54.233 54.241 54.242 54.243 54.25 54.29 54.31 54.39 54.4 54.511 54.512 54.513 54.514 54.515 54.516

Laparotomia zwiadowcza przez ranę operacyjną Laparotomia przez ranę operacyjną w celu nacięcia krwiaka Laparotomia - inna Laparoskopia Przezskórna igłowa biopsja narządów jamy brzusznej Biopsja krezki Biopsja sieci Biopsja wszczepu otrzewnowego Zamknięta biopsja: sieci Zamknięta biopsja: wszczepu do otrzewnej Zamknięta biopsja: otrzewnej Płukanie otrzewnej Zabiegi diagnostyczne okolicy jamy brzusznej - inne Chirurgiczne oczyszczenie ściany jamy brzusznej Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanek ściany jamy brzuszne lub pępka - inne Wycięcie/ zniszczenie tkanek otrzewnowej Usunięcie zrostów otrzewnowych dróg żółciowych metodą otwartą Uwolnienie otrzewnowych zrostów jelitowych metodą otwartą Uwolnienie zrostów otrzewnowych wątroby metodą otwartą Uwolnienie zrostów otrzewnowych otrzewnej miednicy metodą otwartą Uwolnienie zrostów otrzewnowych otrzewnej metodą otwartą Uwolnienie zrostów otrzewnowych śledziony metodą otwartą

Dziennik Ustaw – 112 – Poz. 1520

54.517 54.521 54.522 54.523 54.524 54.525 54.526 54.527 54.59 54.61 54.62 54.63 54.64 54.71 54.72 54.73 54.741 54.742 54.743 54.744 54.751 54.752

Uwolnienie zrostów otrzewnowych macicy metodą otwartą Usunięcie zrostów otrzewnowych dróg żółciowych - laparoskopowo Uwolnienie zrostów otrzewnowych jelitowych - laparoskopowo Uwolnienie zrostów otrzewnowych wątroby - laparoskopowo Uwolnienie zrostów otrzewnowych otrzewnej miednicy - laparoskopowo Uwolnienie zrostów otrzewnowych otrzewnej - laparoskopowo Uwolnienie zrostów otrzewnowych śledziony - laparoskopowo Uwolnienie zrostów otrzewnowych macicy - laparoskopowo Inne usunięcie zrostów otrzewnowych Zamknięcie rozejścia rany ściany jamy brzusznej (pooperacyjne) Odroczone zamknięcie ziarninującej rany jamy brzusznej Szycie ściany jamy brzusznej - inne Szycie otrzewnej Operacja gastroschizy Operacja naprawcza ściany brzucha - inne Operacja naprawcza otrzewnej - inne Zeszycie sieci Przeszczep sieci Omentopeksja Odprowadzenie skrętu sieci Plikacja krezki Ufiksowanie krezki

Dziennik Ustaw – 113 – Poz. 1520

54.91 54.92 54.93 54.94 54.951 54.952 54.953 54.954 54.955 54.96 54.971 54.98 54.991 54.999 55.011 55.012 55.013 55.014 55.015 55.016 55.017

Przezskórny drenaż jamy brzusznej Usunięcie ciała obcego z jamy otrzewnej Wytworzenie przetoki skórno-otrzewnowej Wytworzenie połączenia otrzewnowo-naczyniowego Eksploracja połączenia komorowo-otrzewnowego w jamie otrzewnowej Operacja Ladda Kontrola końca dalszego drenu komorowego Kontrola drenu zastawkowego komorowo-otrzewnowego w jamie otrzewnej Wszczepienie na stałe cewnika do dializy otrzewnowej Wstrzyknięcie powietrza do jamy otrzewnowej Chemioterapia dootrzewnowa w hipertermii (HIPEC) Dializa otrzewnowa Drenaż przestrzeni okołonerkowej lub okołopęcherzowej Zabiegi w zakresie jamy brzusznej - nieokreślone inaczej Nacięcie miąższu nerki w celu usunięcia torbieli metodą otwartą Nacięcie miąższu nerki w celu eksploracji nerki metodą otwartą Nacięcie miąższu nerki w celu usunięcia kamienia metodą otwartą Otwarcie (fenestracja) torbieli nerki laparoskopowo Wycięcie zewnętrznej ściany torbieli nerki laparoskopowo Wycięcie zewnętrznej ściany torbieli nerki z elektrokoagulacją ściany wewnętrznej laparoskopowo Wycięcie zewnętrznej ściany torbieli nerki z koagulacją ściany wewnętrznej z zastosowaniem lasera laparoskopowo

Dziennik Ustaw – 114 – Poz. 1520

55.018 55.021 55.022 55.023

Nacięcie miąższu nerki w celu usunięcia kamienia laparoskopowo Wytworzenie przetoki nerkowej metodą otwartą Wytworzenie przetoki nerkowej metodą nakłucia Wytworzenie przetoki nerkowej metodą nakłucia po wykłuciu na zewnątrz drutu wprowadzonego do kielicha nerkowego przez moczowód (drogą wstępującą) pod kontrolą cystoskopii Przezskórna nefroskopia z usunięciem złogu bez jego fragmentacji (PCNL) Nefroskopia przezskórna z rozkruszeniem kamieni sonotrodą lub litoklastem i usunięciem złogu (PCNL) Nefroskopia przezskórna z rozkruszeniem kamieni laserem i usunięciem złogu (PCNL) Nefroskopia przezskórna z rozkruszeniem kamieni sonotrodą lub litoklastem i usunięciem złogu (PCNL) - zabieg skomplikowany Nefroskopia przezskórna z rozkruszeniem kamieni laserem i usunięciem złogu (PCNL) - zabieg skomplikowany Nefroskopia przezskórna i rozcięcie nożem zimnym zwężonego połączenia miedniczkowo-moczowodowego (endopielotomia) Nefroskopia przezskórna i rozcięcie laserem zwężonego połączenia miedniczkowomoczowodowego (endopielotomia) Nefroskopia przezskórna i rozszerzenie zwężenia szyjki kielicha nerkowego lub uchyłku kielicha Nefroskopia przezskórna i rozcięcie nożem zimnym zwężenia szyjki kielicha nerkowego lub uchyłku kielicha Nefroskopia przezskórna i rozcięcie laserem zwężenia szyjki kielicha nerkowego lub uchyłku kielicha Usunięcie kamienia albo kamieni z nerki przez nacięcie miedniczki nerkowej (pielolitotomia) metodą otwartą Usunięcie kamienia albo kamieni z nerki przez nacięcie miedniczki nerkowej (pielolitotomia) metodą otwartą - operacja skomplikowana

55.03 55.041 55.042 55.043 55.044 55.051 55.052 55.053 55.054 55.055 55.110 55.111

Dziennik Ustaw – 115 – Poz. 1520

55.112

Usunięcie kamienia albo kamieni z nerki przez nacięcie miedniczki nerkowej (pielolitotomia) i plastyka miedniczkowo-moczowodowa (ureteropieloplastyka) metodą otwartą Usunięcie kamienia albo kamieni z nerki przez nacięcie miedniczki nerkowej i miąższu nerkowego (pielokalikolitotomia) metodą otwartą Pielostomia Usunięcie kamienia albo kamieni z nerki przez nacięcie miedniczki nerkowej (pielolitotomia) laparoskopowo Usunięcie kamienia albo kamieni z nerki przez nacięcie miedniczki nerkowej (pielolitotomia) laparoskopowo - operacja skomplikowana Usunięcie kamienia albo kamieni z nerki przez nacięcie miedniczki nerkowej (pielolitotomia) i plastyka miedniczkowo-moczowodowa (ureteropieloplastyka) laparoskopowo Usunięcie kamienia albo kamieni z nerki przez nacięcie miedniczki nerkowej i miąższu nerkowego (pielokalikolitotomia) laparoskopowo Operacyjne odsłonięcie nerki bez innych specyficznych procedur Ureteropieloskopia endoskopem sztywnym przezcewkowa Ureteropieloskopia endoskopem giętkim przezcewkowa Pieloureteroskopia endoskopem giętkim wprowadzonym przez istniejącą przetokę nerkową Pieloureteroskopia endoskopem sztywnym wprowadzonym przez istniejącą przetokę nerkową Przezskórna (igłowa) biopsja nerki Biopsja endoskopowa przez nefrostomię lub pielostomię Biopsja nerki laparoskopowo Otwarta biopsja nerki Pielokalikoskopia ureteroskopem sztywnym wprowadzonym przez cewkę moczową

55.113 55.12 55.130 55.131 55.132

55.133 55.21 55.221 55.222 55.223 55.224 55.231 55.232 55.233 55.24 55.250

Dziennik Ustaw – 116 – Poz. 1520

55.251 55.252 55.253 55.254 55.255 55.260 55.261 55.262 55.263 55.264 55.265 55.271 55.272 55.29 55.31 55.32 55.33

Pielokalikoskopia i biopsja zmiany układu kielichowo-miedniczkowego z zastosowaniem ureteropieloskopu sztywnego Pielokalikoskopia i biopsja oraz elektrokoagulacja zmiany układu kielichowomiedniczkowego z zastosowaniem ureteropieloskopu sztywnego Pielokalikoskopia i elektrokoagulacja bez biopsji zmiany układu kielichowomiedniczkowego z zastosowaniem ureteropieloskopu sztywnego Pielokalikoskopia i biopsja oraz zniszczenie laserem zmiany układu kielichowomiedniczkowego z zastosowaniem ureteropieloskopu sztywnego Pielokalikoskopia i zniszczenie laserem bez biopsji zmiany układu kielichowomiedniczkowego z zastosowaniem ureteropieloskopu sztywnego Pielokalikoskopia ureteroskopem giętkim wprowadzonym przez cewkę moczową Pielokalikoskopia i biopsja zmiany układu kielichowo-miedniczkowego z zastosowaniem ureteropieloskopu giętkiego Pielokalikoskopia i biopsja oraz elektrokoagulacja zmiany układu kielichowomiedniczkowego z zastosowaniem ureteropieloskopu giętkiego Pielokalikoskopia i elektrokoagulacja bez biopsji zmiany układu kielichowomiedniczkowego z zastosowaniem ureteropieloskopu giętkiego Pielokalikoskopia i biopsja oraz zniszczenie laserem zmiany układu kielichowomiedniczkowego z zastosowaniem ureteropieloskopu giętkiego Pielokalikoskopia i zniszczenie laserem bez biopsji zmiany układu kielichowomiedniczkowego z zastosowaniem ureteropieloskopu giętkiego Drenaż przezskórny ropnia nerki lub ropnia około- lub przynerkowego lub zacieku lub krwiaka okołonerkowego Nacięcie i drenaż ropnia nerki lub ropnia około- lub przynerkowego lub zacieku lub krwiaka okołonerkowego Inne zabiegi diagnostyczne nerki Marsupializacja zmiany w nerce Ablacja termiczna zmiany nerki przez lumbotomię Ablacja termiczna zmiany nerki przezskórna

Dziennik Ustaw – 117 – Poz. 1520

55.34 55.391 55.399 55.41 55.42 55.43 55.44 55.45 55.46 55.470 55.471 55.472

Ablacja termiczna zmiany nerki laparoskopowa Obliteracja uchyłka kielicha nerkowego Miejscowe zniszczenie lub wycięcie zmiany bądź tkanki nerki - inne Wycięcie kielicha nerkowego Klinowa resekcja nerki Wycięcie segmentu nerki podwójnej (heminefrektomia) Wycięcie segmentu nerki podwójnej wraz z drenującym go moczowodem (heminefroureterektomia) Wycięcie nerki częściowe i zespolenie kielichowo-moczowodowe Zaopatrzenie uszkodzenia urazowego nerki z zachowaniem nerki z wycięciem jej fragmentu Częściowe wycięcie nerki proste laparoskopowo Wycięcie nerki wraz z całym moczowodem (nefroureterektomia) bez usuwania śródściennego odcinka moczowodu laparoskopowo Wycięcie nerki wraz z całym moczowodem (nefroureterektomia) z usunięciem śródściennego odcinka moczowodu po jego uwolnieniu przezcewkowym laparoskopowo Wycięcie nerki wraz z całym moczowodem (nefroureterektomia) laparoskopowo i usunięciem fragmentu pęcherza obejmującego śródścienny odcinek moczowodu metodą otwartą Wycięcie segmentu nerki podwójnej (heminefrektomia) laparoskopowo Częściowe wycięcie nerki - inne Wycięcie nerki wraz z całym moczowodem i fragmentem pęcherza (nefroureterektomia) Całkowite jednostronne wycięcie nerki Wycięcie nerki radykalne z wycięciem nadnercza i regionalnych węzłów chłonnych z powodu guza

55.473

55.474 55.49 55.511 55.512 55.513

Dziennik Ustaw – 118 – Poz. 1520

55.514 55.515 55.516 55.517

Wycięcie nerki radykalne z wycięciem regionalnych węzłów chłonnych i pozostawieniem nadnercza z powodu guza Wycięcie nerki radykalne z powodu guza i usunięcie czopa nowotworowego z żyły głównej dolnej przez jej nacięcie (kawotomia) - operacja prosta Wycięcie nerki radykalne z powodu guza i usunięcie czopa nowotworowego z żyły głównej dolnej przez jej nacięcie (kawotomia) - operacja skomplikowana Wycięcie nerki radykalne z powodu guza i usunięcie czopa nowotworowego sięgającego do ponadprzeponowego odcinka żyły głównej dolnej z otwarciem klatki piersiowej i wytworzeniem krążenia omijającego Wycięcie nerki jedynej Wycięcie nerki przeszczepionej Obustronne wycięcie nerek Wycięcie nerki proste laparoskopowo Wycięcie nerki radykalne z wycięciem nadnercza i regionalnych węzłów chłonnych z powodu guza Wycięcie nerki z wycięciem regionalnych węzłów chłonnych i pozostawieniem nadnercza z powodu guza Wycięcie nerki z pozostawieniem nadnercza i regionalnych węzłów chłonnych z powodu guza Wycięcie nerki radykalne wraz z czopem sięgającym do pozanerkowego odcinka żyły nerkowej z wycięciem nadnercza i regionalnych węzłów chłonnych z powodu guza Wycięcie nerki radykalne wraz z czopem sięgającym do przynerkowego odcinka żyły głównej dolnej z wycięciem nadnercza i regionalnych węzłów chłonnych z powodu guza Autotransplantacja nerki Pobranie nerki od dawcy zmarłego Pobranie nerki od dawcy żywego metodą otwartą Pobranie nerki od dawcy żywego laparoskopowo

55.52 55.53 55.54 55.552 55.553 55.554 55.555 55.556

55.557

55.61 55.62 55.63 55.64

Dziennik Ustaw – 119 – Poz. 1520

55.690 55.691 55.692 55.71 55.72 55.81 55.82 55.83 55.84 55.851 55.852 55.861 55.862 55.863 55.864 55.871 55.872 55.881 55.882 55.89

Przeszczepienie nerki pobranej od dawcy zmarłego Przeszczepienie nerki pobranej od dawcy żywego Przeszczepienie obu nerek Umocowanie lub podwieszenie nerki nadmiernie ruchomej (nefropeksja) metodą otwartą Umocowanie lub podwieszenie nerki nadmiernie ruchomej (nefropeksja) laparoskopowo Zaopatrzenie uszkodzenia urazowego nerki z zachowaniem nerki bez wycięcia jej fragmentu Zamknięcie nefrostomii-pielostomii Zamknięcie innej przetoki nerkowej Zniesienie skrętu szypuły nerki Rozdzielenie nerki podkowiastej (isthmotomia) metodą otwartą Rozdzielenie nerki podkowiastej (isthmotomia) laparoskopowo Zespolenie kielichowo-miedniczkowo-moczowodowe metodą otwartą Zespolenie miedniczkowo-moczowodowo-pęcherzowe metodą otwartą Zespolenie moczowodowo-kielichowe metodą otwartą Zespolenie miedniczkowo-miedniczkowe metodą otwartą Plastyka miedniczkowo-moczowodowa metodą otwartą Plastyka miedniczkowo-moczowodowa laparoskopowo Zespolenie kielichowo-miedniczkowe z częściowym wycięciem nerki laparoskopowo Zespolenie miedniczkowo-miedniczkowe lub miedniczkowo-moczowodowe laparoskopowo Zabiegi naprawcze nerki - inne

Dziennik Ustaw – 120 – Poz. 1520

55.911 55.912 55.93 55.94 55.95 55.961 55.969 55.97 55.98 55.99 56.011 56.012 56.021 56.022 56.023 56.024 56.031 56.032 56.041 56.042 56.09

Kapsulektomia nerki Dekortykacja nerki Wymiana cewnika w przetoce nerkowej Wymiana cewnika w przetoce miedniczkowej Miejscowe płukanie układu kielichowo-miedniczkowego Wstrzyknięcie leku do torbieli nerki Wstrzyknięcie leku do nerki - inne Wszczepienie lub wymiana sztucznej nerki Usunięcie sztucznej nerki Operacje nerki - inne Usunięcie skrzepu z moczowodu bez nacięcia Usunięcie skrzepu z miedniczki nerkowej bez nacięcia Usunięcie kamienia z moczowodu (ureterolitotomia) laparoskopowo Ureteroskopia ureteroskopem sztywnym, skruszenie sonotrodą lub litoklastem i usunięcie kamieni albo kamienia z moczowodu (URSL) Ureteroskopia ureteroskopem sztywnym, skruszenie laserem i usunięcie kamieni albo kamienia z moczowodu (URSL) Ureteroskopia ureteroskopem giętkim, skruszenie laserem i usunięcie kamieni albo kamienia z moczowodu (URSL) Usunięcie ciała obcego z moczowodu bez nacięcia Usunięcie ciała obcego z miedniczki nerkowej bez nacięcia Usunięcie przeszkody z moczowodu bez nacięcia - inne Usunięcie przeszkody z miedniczki nerkowej bez nacięcia - inne Przezcewkowe usunięcie przeszkody z moczowodu i miedniczki nerkowej - inne

Dziennik Ustaw – 121 – Poz. 1520

56.21 56.22 56.231 56.232 56.241 56.242 56.243 56.244 56.251 56.252 56.253 56.254 56.311 56.312 56.32 56.334 56.335

Nacięcie moczowodu w celu odprowadzenia moczu Nacięcie moczowodu w celu eksploracji Usunięcie kamienia z moczowodu (ureterolitotomia) Usunięcie kamienia z przypęcherzowego odcinka moczowodu (ureterolitotomia) z dostępu przezpęcherzowego Ureteroskopia ureteroskopem sztywnym, biopsja i usunięcie zmiany moczowodu (wycięcie lub elektrokoagulacja) Ureteroskopia ureteroskopem sztywnym, biopsja i usunięcie zmiany moczowodu laserem Ureteroskopia ureteroskopem sztywnym i usunięcie zmiany moczowodu (wycięcie lub elektrokoagulacja) bez biopsji Ureteroskopia ureteroskopem sztywnym i usunięcie zmiany moczowodu laserem bez biopsji Ureteroskopia ureteroskopem giętkim, biopsja i usunięcie zmiany moczowodu (wycięcie lub elektrokoagulacja) Ureteroskopia ureteroskopem giętkim, biopsja i usunięcie zmiany moczowodu laserem Ureteroskopia ureteroskopem giętkim i usunięcie zmiany moczowodu (wycięcie lub elektrokoagulacja) bez biopsji Ureteroskopia ureteroskopem giętkim i usunięcie zmiany moczowodu laserem bez biopsji Ureteroskopia diagnostyczna ureteroskopem sztywnym Ureteroskopia diagnostyczna ureteroskopem giętkim Przezskórna biopsja moczowodu Ureteroskopia diagnostyczna ureteroskopem sztywnym z biopsją kleszczykową lub szczoteczkową Ureteroskopia diagnostyczna ureteroskopem giętkim z biopsją kleszczykową lub szczoteczkową

Dziennik Ustaw – 122 – Poz. 1520

56.336 56.34 56.35 56.36 56.39 56.411 56.412 56.42 56.49 56.511 56.512 56.513 56.514 56.516 56.518 56.52 56.611 56.612 56.619 56.62

Biopsja szczoteczkowa moczowodu z użyciem cystoskopu (bez ureteroskopii) pod kontrolą fluoroskopii Otwarta biopsja moczowodu Endoskopia wstawki z jelita biodrowego Pobranie moczu do badania przez cewnik wprowadzony do moczowodu przezcewkowo Inne zabiegi diagnostyczne moczowodu Wycięcie zmiany moczowodu Skrócenie moczowodu z reimplantacją Całkowite usunięcie moczowodu Ureterektomia nie określona inaczej Wytworzenie przetoki moczowej z użyciem wstawki z jelita z wszczepieniem moczowodów do wstawki Zewnętrzne odprowadzenie moczu przez przetokę moczowodowo-jelitową Wytworzenie zbiornika jelitowego na mocz z wszczepieniem moczowodów do zbiornika Wyizolowanie pętli jelita biodrowego Odprowadzenie moczu metodą Kocka Zastąpienie lub uzupełnienie moczowodu albo moczowodów jelitem Rewizja przetoki moczowodowej-jelitowo-skórnej Wytworzenie przetoki moczowodowo-skórnej Przetoka moczowodowa (ureterostomia) - nieokreślona inaczej Ureterostomia - inne Rewizja innej przetoki moczowodowo-skórnej

Dziennik Ustaw – 123 – Poz. 1520

56.711 56.712 56.72 56.73 56.741 56.742 56.743 56.744 56.745 56.746 56.747 56.748 56.749 56.75 56.761 56.762

Zespolenie moczowodu z jelitem Wewnętrzne odprowadzenie moczu nieokreślone inaczej Rewizja zespolenia moczowodowo-jelitowego Zespolenie torbieli nerki nieokreślone inaczej Częściowe wycięcie moczowodu i wszczepienie moczowodu do pęcherza z uzupełnieniem ubytku moczowodu płatem Boariego Przeszczepienie moczowodu do pęcherza (ureterocystoneostomia) Wycięcie ureterocele i przeszczepienie moczowodu do pęcherza Zwężenie (tailoring lub folding) szerokiego moczowodu (megaureter) i przeszczepienie moczowodu do pęcherza (ureterocystoneostomia) Przeszczepienie obustronne moczowodów do pęcherza (ureterocystoneostomia) z manewrem psoas hitch Przeszczepienie moczowodu do pęcherza (ureterocystoneostomia) z manewrem psoas hitch lub uzupełnieniem ubytku moczowodu płatem Boariego Częściowe wycięcie moczowodu i wszczepienie moczowodu do pęcherza (ureterocystoneostomia) Częściowe wycięcie moczowodu i wszczepienie moczowodu do pęcherza z manewrem psoas hitch Częściowe wycięcie moczowodu i wszczepienie moczowodu do pęcherza z manewrem psoas hitch i uzupełnieniem ubytku moczowodu płatem Boariego Zespolenie międzymoczowodowe (transureteroureterostomia) Endoskopia i biopsja wstawki jelitowej wytworzonej do nadpęcherzowego odprowadzenia moczu Endoskopia wstawki jelitowej wytworzonej do nadpęcherzowego odprowadzenia moczu i wprowadzenie cewnika do moczowodu oraz wykonanie ureteropielografii wstępującej Endoskopia wstawki jelitowej wytworzonej do nadpęcherzowego odprowadzenia moczu i wykonanie ureteropielografii wstępującej oraz wprowadzenie jednostronne cewnika 2xJ do górnych dróg moczowych

56.763

Dziennik Ustaw – 124 – Poz. 1520

56.764

Endoskopia wstawki jelitowej wytworzonej do nadpęcherzowego odprowadzenia moczu i wykonanie ureteropielografii wstępującej oraz wprowadzenie obustronne cewników 2xJ do górnych dróg moczowych Endoskopia szczelnego zbiornika jelitowego na mocz z biopsją Endoskopowe usunięcie kamieni albo kamienia ze szczelnego zbiornika jelitowego na mocz Wytworzenie końcowej przetoki kałowej i wszczepienie moczowodów do odbytnicy Wytworzenie końcowej przetoki kałowej ze zstępnicy lub esicy i wszczepienie moczowodów do jelita zakończonego przetoką kałową (wet colostomy) Inne zespolenia moczowodowe Uwolnienie zrostów śródmoczowodowych Zeszycie rany moczowodu Zamknięcie przetoki moczowodowej Zamknięcie innej przetoki moczowodu Umocowanie moczowodu (ureteropeksja) Usunięcie przewiązki z moczowodu Operacja moczowodu objętego zwłóknieniem zaotrzewnowym (jednostronna) Operacja moczowodów objętych zwłóknieniem zaotrzewnowym (obustronna) Operacja przeciwodpływowa zewnątrzpęcherzowa metodą Licha-Gregoira otwarta jednostronna Operacja przeciwodpływowa zewnątrzpęcherzowa metodą Licha-Gregoira otwarta obustronna Operacja przeciwodpływowa zewnątrzpęcherzowa metodą Licha-Gregoira laparoskopowo jednostronna Operacja przeciwodpływowa zewnątrzpęcherzowa metodą Licha-Gregoira laparoskopowo obustronna

56.765 56.766 56.771 56.772 56.79 56.81 56.82 56.83 56.84 56.85 56.86 56.871 56.872 56.881 56.882 56.883 56.884

Dziennik Ustaw – 125 – Poz. 1520

56.890 56.891 56.892 56.893 56.894 56.895 56.896 56.897 56.901 56.902 56.903 56.911 56.912 56.92 56.93 56.94 56.95 56.961 56.962

Nacięcie i drenaż ropnia, ropowicy, zacieku moczowego lub krwiaka okołomoczowodowego Uzupełnienie moczowodu wszczepem Zastąpienie moczowodu pętlą jelita biodrowego wszczepioną do pęcherza Sfałdowanie moczowodu (ureteroplikacja) Przezcewkowe rozcięcie torbieli ujścia moczowodowego (ureterocele) Przezcewkowe rozszerzenie zwężenia moczowodu pod kontrolą fluoroskopii Rozszerzenie zwężenia moczowodu pod kontrolą fluoroskopii z dostępu przez jednoczasowo wytworzoną przetokę nerkową Rozszerzenie zwężenia moczowodu pod kontrolą fluoroskopii z dostępu przez przetokę nerkową wytworzoną wcześniej Ureteroskopia ureteroskopem sztywnym i rozcięcie zwężenia moczowodu z użyciem noża "zimnego" lub elektrokoagulacji tnącej Ureteroskopia ureteroskopem sztywnym i rozcięcie zwężenia moczowodu z użyciem lasera Ureteroskopia ureteroskopem giętkim i rozcięcie zwężenia moczowodu z użyciem lasera Rozszerzenie ujścia moczowodu metodą otwartą Przezcewkowe rozszerzenie ujścia pęcherzowego moczowodu Wszczepienie elektronicznego stymulatora moczowodu Wymiana elektronicznego stymulatora moczowodu Usunięcie elektronicznego stymulatora moczowodu Podwiązanie moczowodu Przezcewkowe wprowadzenie cewnika prostego do moczowodu albo wymiana Przezcewkowe wprowadzenie cewnika podwójnie zagiętego (2xJ) do górnych dróg moczowych albo wymiana

Dziennik Ustaw – 126 – Poz. 1520

56.97 56.983 56.984 56.991 56.992 56.993 56.994 56.995

Przezcewkowe wstrzyknięcie materiału obojętnego biologicznie pod podśluzówkowy odcinek moczowodu Umieszczenie innej protezy w moczowodzie Usunięcie innej protezy z moczowodu Wycięcie kikuta moczowodu po nefrektomii wykonanej wcześniej Operacja przetoki moczowodowo-pochwowej z zachowaniem nerki Rewizja operacyjna moczowodu (z uwolnieniem zrostów, zszyciem rany moczowodu lub usunięciem przewiązki moczowodu) metodą otwartą Operacja moczowodu położonego poza żyłą główną dolną (lub biodrową) z przecięciem moczowodu i jego zespoleniem metodą otwartą Rewizja operacyjna moczowodu (z uwolnieniem zrostów, zszyciem rany moczowodu lub usunięciem przewiązki moczowodu) laparoskopowo albo retroperitoneoskopowo Operacja moczowodu położonego poza żyłą główną dolną (lub biodrową) z przecięciem moczowodu i jego zespoleniem laparoskopowo albo retroperitoneoskopowo Cewnikowanie pęcherza przez cewkę jednorazowe Uretrocystoskopia i wypłukanie skrzepów z pęcherza oraz opanowanie krwawienia po wcześniejszym zabiegu przezcewkowym Usunięcie skrzepów z pęcherza bez nacięcia - inne Uretrocystoskopia i usunięcie kamieni albo kamienia w całości z pęcherza przez cewkę moczową Uretrocystoskopia i skruszenie kleszczami, sonotrodą, litoklastem lub metodą elektrohydrauliczną kamieni albo kamienia oraz ich usunięcie z pęcherza przez cewkę moczową Uretrocystoskopia i skruszenie laserem kamieni albo kamienia oraz ich usunięcie z pęcherza przez cewkę moczową Uretrocystoskopia i usunięcie ciała obcego z pęcherza przez cewkę moczową Przezskórne opróżnienie pęcherza (nakłucie i aspiracja)

56.996

57.01 57.021 57.029 57.031 57.032

57.033 57.04 57.11

Dziennik Ustaw – 127 – Poz. 1520

57.12 57.131 57.132 57.141 57.142 57.171 57.172 57.173 57.174 57.175 57.176 57.18 57.191 57.192 57.199 57.21 57.22 57.29 57.31 57.32

Uwolnienie zrostów śródpęcherzowych z nacięciem pęcherza Uretrocystoskopia i rozcięcie elektrodą lub elektroresekcja szyi pęcherza Uretrocystoskopia i rozcięcie laserem szyi pęcherza Uretrocystoskopia i rozcięcie elektrodą wrót uchyłka pęcherza Uretrocystoskopia i rozcięcie laserem wrót uchyłka pęcherza Wytworzenie przetoki nadłonowej (cystostomia) Wytworzenie przezskórnej przetoki nadłonowej (cystostomia) metodą nakłucia Usunięcie kamieni albo kamienia lub ciała obcego w całości z pęcherza przez przetokę nadłonową wytworzoną jednoczasowo Skruszenie i usunięcie kamieni albo kamienia z pęcherza przez przetokę nadłonową wytworzoną jednoczasowo Usunięcie kamieni albo kamienia w całości lub ciała obcego z pęcherza przez przetokę nadłonową wytworzoną wcześniej Skruszenie i usunięcie kamieni albo kamienia z pęcherza przez przetokę nadłonową wytworzoną wcześniej Inne przetoki nadłonowe Usunięcie kamienia z pęcherza moczowego przez nacięcie (cystolitotomia) Usunięcie ciała obcego z pęcherza przez jego nacięcie Cystotomia - inne Wytworzenie trwałej przetoki pęcherzowo-skórnej z użyciem płata pęcherza Rewizja lub zamknięcie przetoki pęcherzowo-skórnej Zespolenie pęcherzowo-skórne - inne Cystoskopia przez przetokę pęcherzową Cystoskopia przezcewkowa

Dziennik Ustaw – 128 – Poz. 1520

57.331 57.332 57.34 57.35 57.36 57.37 57.39 57.41 57.421 57.422 57.423 57.424 57.431 57.432 57.451 57.452 57.46 57.47 57.48

Uretrocystoskopia cystoskopem sztywnym z biopsją Uretrocystoskopia cystoskopem giętkim z biopsją Otwarta biopsja pęcherza moczowego Przezcewkowa diagnostyka fotodynamiczna (PDD) Cystoskopia przez przetokę nadłonową wytworzoną wcześniej Cewnikowanie i pobranie moczu albo popłuczyn z pęcherza do badania Zabiegi diagnostyczne pęcherza moczowego - inne Przezcewkowe uwolnienie zrostów śródpęcherzowych Uretrocystoskopia i elektroresekcja (standardowa, monopolarna) małego (<3 cm) guza pęcherza (TURBT) Uretrocystoskopia i elektroresekcja (standardowa, monopolarna) dużego (>3 cm) guza lub guzów mnogich pęcherza (TURBT) Uretrocystoskopia i elektroresekcja (bipolarna w 0,9% roztworze NaCl) małego (<3 cm) guza pęcherza (TURBTiS) Uretrocystoskopia i elektroresekcja (bipolarna w 0,9% roztworze NaCl) dużego (>3 cm) guza lub guzów mnogich pęcherza (TURBTiS) Uretrocystoskopia, biopsja i ablacja laserowa guza pęcherza Uretrocystoskopia i ablacja laserowa guza pęcherza bez biopsji (biopsje wykonano wcześniej) Uretrocystoskopia i rozciągnięcie (dystensja) pęcherza bez biopsji Uretrocystoskopia i rozciągnięcie (dystensja) pęcherza z biopsją Uretrocystoskopia i wstrzyknięcie leku do ściany pęcherza lub szyi pęcherza Uretrocystoskopia i wycięcie lub rozcięcie szyi pęcherza Uretrocystoskopia i leczenie endoskopowe przetoki pęcherzowo-pochwowej z użyciem kleju tkankowego

Dziennik Ustaw – 129 – Poz. 1520

57.49 57.511 57.512 57.513 57.591 57.592 57.599 57.61 57.62 57.63 57.64 57.65 57.66 57.67 57.711 57.712 57.713 57.721 57.722

Inne przezcewkowe wycięcie lub zniszczenie zmiany patologicznej lub tkanki pęcherza moczowego Wycięcie torbieli moczownika Wycięcie uchyłka pęcherza metodą otwartą Wycięcie uchyłka pęcherza laparoskopowo Otwarte wycięcie ogniska endometriozy pęcherza Otwarte nadłonowe wycięcie zmiany pęcherza Otwarte wycięcie innej zmiany lub tkanki pęcherza - inne Wycięcie szczytu/ sklepienia pęcherza Wycięcie trójkąta pęcherza Klinowa resekcja pęcherza Wycięcie pęcherza częściowe bez przeszczepienia moczowodu metodą otwartą operacja prosta Wycięcie pęcherza częściowe bez przeszczepienia moczowodu metodą otwartą operacja skomplikowana Wycięcie pęcherza częściowe z przeszczepieniem moczowodu Wycięcie częściowe pęcherza bez przeszczepienia moczowodu laparoskopowo operacja prosta Wytrzewienie miednicy u mężczyzny Usunięcie pęcherza, stercza, pęcherzyków nasiennych i tkanki tłuszczowej Usunięcie pęcherza, cewki moczowej i tkanki tłuszczowej u kobiety Wycięcie pęcherza radykalne z odprowadzeniem moczu przez wstawkę jelitową u mężczyzny Wycięcie pęcherza radykalne z wytworzeniem zastępczego, kontynentnego zbiornika jelitowego u mężczyzny

Dziennik Ustaw – 130 – Poz. 1520

57.723 57.724 57.725 57.726 57.727 57.730 57.731 57.732

Wycięcie pęcherza radykalne z wytworzeniem ortotopowego pęcherza jelitowego u mężczyzny Wycięcie pęcherza radykalne z wytworzeniem przetok moczowodowo-skórnych u mężczyzny Wycięcie pęcherza radykalne i całej cewki moczowej męskiej (cystouretrektomia) z wytworzeniem przetok moczowodowo-skórnych Wycięcie pęcherza radykalne i cewki moczowej męskiej z wytworzeniem zastępczego, kontynentnego zbiornika jelitowego Wycięcie pęcherza radykalne i cewki moczowej męskiej z odprowadzeniem moczu przez wstawkę jelitową Wycięcie pęcherza radykalne wraz z całą cewką moczową, macicą, przydatkami i przednią ścianą pochwy z wytworzeniem przetok moczowodowo-skórnych Wycięcie pęcherza radykalne wraz z całą cewką moczową, macicą, przydatkami i przednią ścianą pochwy z odprowadzeniem moczu przez wstawkę jelitową Wycięcie pęcherza radykalne wraz z całą cewką moczową, macicą, przydatkami i przednią ścianą pochwy z wytworzeniem zastępczego, kontynentnego zbiornika jelitowego Wycięcie pęcherza radykalne wraz z macicą i przydatkami z wytworzeniem ortotopowego pęcherza jelitowego Wycięcie pęcherza radykalne wraz z macicą i jednostronnym wycięciem przydatków oraz odprowadzeniem moczu przez wstawkę jelitową Wycięcie pęcherza radykalne wraz z macicą i jednostronnym wycięciem przydatków oraz wytworzeniem zastępczego, kontynentnego zbiornika jelitowego Wycięcie pęcherza radykalne wraz z macicą i jednostronnym wycięciem przydatków oraz wytworzeniem ortotopowego pęcherza jelitowego Wycięcie pęcherza radykalne bez macicy ani przydatków oraz odprowadzeniem moczu przez wstawkę jelitową Wycięcie pęcherza radykalne bez macicy ani przydatków oraz wytworzeniem zastępczego, kontynentnego zbiornika jelitowego Wycięcie pęcherza radykalne bez macicy ani przydatków oraz wytworzeniem ortotopowego pęcherza jelitowego

57.733 57.734 57.735 57.736 57.737 57.738 57.739

Dziennik Ustaw – 131 – Poz. 1520

57.741 57.742 57.743 57.744 57.745 57.746

Wycięcie radykalne pęcherza laparoskopowo z odprowadzeniem moczu przez wstawkę jelitową metodą otwartą Wycięcie radykalne pęcherza laparoskopowo z rekonstrukcją dróg moczowych metodą otwartą Wycięcie radykalne pęcherza laparoskopowo z wytworzeniem zastępczego, kontynentnego zbiornika jelitowego metoda otwartą Wycięcie radykalne pęcherza laparoskopowo z wytworzeniem ortotopowego pęcherza jelitowego metodą otwartą Wycięcie pęcherza radykalne laparoskopowo z wytworzeniem przetok moczowodowo-skórnych metodą otwartą Wycięcie radykalne pęcherza laparoskopowo z wycięciem całej cewki moczowej męskiej metodą otwartą i wytworzeniem przetok moczowodowo-skórnych metodą otwartą Wycięcie radykalne pęcherza laparoskopowo z wycięciem całej cewki moczowej męskiej metodą otwartą i odprowadzeniem moczu przez wstawkę jelitową metodą otwartą Wycięcie radykalne pęcherza laparoskopowo z wycięciem całej cewki moczowej męskiej metodą otwartą i wytworzeniem zastępczego, kontynentnego zbiornika jelitowego metodą otwartą Wycięcie pęcherza proste (bez limfadenektomii) laparoskopowe z wytworzeniem przetok moczowodow-skórnych metodą otwartą Wycięcie pęcherza proste (bez limfadenektomii) laparoskopowe z odprowadzeniem moczu przez wstawkę jelitową metodą otwartą Wycięcie pęcherza proste (bez limfadenektomii) laparoskopowe z wytworzeniem zastępczego, kontynentnego zbiornika jelitowego metodą otwartą Wycięcie pęcherza proste (bez limfadenektomii) laparoskopowe z wytworzeniem ortotopowego pęcherza jelitowego metodą otwartą Wycięcie pęcherza proste (bez limfadenektomii) z wytworzeniem przetok moczowodowo-skórnych u mężczyzny Wycięcie pęcherza proste (bez limfadenektomii) z odprowadzeniem moczu przez wstawkę jelitową u mężczyzny

57.747

57.748

57.751 57.752 57.753 57.754 57.791 57.792

Dziennik Ustaw – 132 – Poz. 1520

57.793 57.794 57.795 57.796 57.797 57.811 57.812 57.813 57.82 57.831 57.832 57.841 57.842 57.843 57.844 57.851 57.852 57.853 57.86 57.871

Wycięcie pęcherza proste (bez limfadenektomii) z wytworzeniem zastępczego, kontynentnego zbiornika jelitowego u mężczyzny Wycięcie pęcherza proste (bez limfadenektomii) z wytworzeniem ortotopowego pęcherza jelitowego u mężczyzny Wycięcie pęcherza wynicowanego z wytworzeniem przetok moczowodowoskórnych Wycięcie pęcherza wynicowanego z odprowadzeniem moczu przez wstawkę jelitową Wycięcie pęcherza wynicowanego z wytworzeniem zastępczego, kontynentnego zbiornika jelitowego Zaopatrzenie urazowego pęknięcia pęcherza proste Zaopatrzenie urazowego pęknięcia pęcherza skomplikowane Zaopatrzenie urazowego pęknięcia pęcherza laparoskopowo Zamknięcie cystostomii Wycięcie przetoki pęcherzowo-odbytniczo-pochwowej Wycięcie przetoki pęcherzowo-esiczo-pochwowej Wycięcie przetoki szyjkowo-pęcherzowej Wycięcie przetoki maciczno-kroczowo-pęcherzowej Wycięcie przetoki maciczno-pęcherzowej Wycięcie przetoki pochwowo-pęcherzowej Sfałdowanie/ plikacja szyi pęcherza Plastyka V-Y szyi pęcherza Plastyka szyi pęcherza metodą Young-Dees-Leadbetter Operacje naprawcze wynicowanego pęcherza moczowego Zespolenie pęcherza z izolowaną pętlą jelita biodrowego

Dziennik Ustaw – 133 – Poz. 1520

57.872 57.873 57.874 57.875 57.876 57.877 57.878 57.880 57.881 57.882 57.883 57.884 57.885 57.886 57.887 57.888 57.889

Powiększenie pojemności pęcherza (augmentacja bez wycinania pęcherza) z użyciem jelita Zastąpienie pęcherza z użyciem jelita biodrowego lub esicy (zastępczy pęcherz jelitowy) Wytworzenie zastępczego, kontynentnego zbiornika jelitowego bez wycinania pęcherza Wycięcie pęcherza z pozostawieniem szyi i trójkąta pęcherza oraz zastąpieniem pęcherza jelitem (cystoenteroplastyka) Wycięcie zastępczego, kontynentnego zbiornika jelitowego na mocz albo ortotopowego pęcherza jelitowego albo wstawki z jelita biodrowego lub grubego Powiększenie pojemności pęcherza przez nacięcie błony mięśniowej pęcherza (autoaugmentacja) metodą otwartą Powiększenie pojemności pęcherza przez nacięcie błony mięśniowej pęcherza (autoaugmentacja) laparoskopowo Operacja przetoki pęcherzowej laparoskopowo Zespolenie pęcherza z jelitem nie określone inaczej Zespolenie pęcherza z jelitem grubym Operacja przetoki pęcherzowo-odbytniczej albo pęcherzowo-pochwowoodbytniczej z dostępu nadłonowego lub kroczowego Operacja przetoki pęcherzowo-pochwowej albo moczowodowo-pochwowej z dostępu przez pochwę - operacja prosta Operacja przetoki pęcherzowo-pochwowej albo pęcherzowo-cewkowo-pochwowej z dostępu przez pochwę lub nadłonowego Operacja przetoki pęcherzowo-pochwowej z dostępu przezpęcherzowego pozaotrzewnowego Operacja przetoki pęcherzowo-pochwowej z dostępu przez laparotomię Operacja przetoki pęcherzowo-macicznej z usunięciem macicy Operacja przetoki pęcherzowo-macicznej bez usunięcia macicy

Dziennik Ustaw – 134 – Poz. 1520

57.891 57.892 57.893 57.91 57.92 57.93 57.94 57.95 57.96 57.97 57.98 57.99 58.01 58.02 58.03 58.04 58.05 58.1 58.21 58.22 58.231 58.232

Podwieszenie pęcherza niesklasyfikowane gdzie indziej Umocowanie pęcherza (cystopeksja) nieokreślone inaczej Późna operacja naprawcza położniczego uszkodzenia pęcherza Nacięcie zwieracza wewnętrznego cewki moczowej Rozszerzanie szyi pęcherza moczowego Opanowanie krwawienia pooperacyjnego z pęcherza moczowego Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego Wymiana cewnika wprowadzonego do pęcherza moczowego na stałe Wszczepienie elektronicznego stymulatora pęcherza moczowego Wymiana elektronicznego stymulatora pęcherza moczowego Usunięcie elektronicznego stymulatora pęcherza moczowego Inne zabiegi w obrębie pęcherza Wycięcie przegrody cewki moczowej Wytworzenie przetoki cewkowo-pochwowej Uretrostomia kroczowa Usunięcie kamienia z cewki przez jej nacięcie Usunięcie ciała obcego z cewki przez jej nacięcie Nacięcie ujścia cewki moczowej (meatotomia) Uretroskopia kroczowa Inna uretroskopia Uretroskopia uretro- albo cystoskopem sztywnym i biopsja cewki Uretroskopia uretrocystoskopem giętkim i biopsja cewki

Dziennik Ustaw – 135 – Poz. 1520

58.24 58.29 58.311 58.312 58.313 58.314 58.315 58.316 58.317 58.319 58.391 58.392 58.393 58.394 58.395 58.396 58.397 58.398 58.399 58.411

Biopsja tkanek okołocewkowych Inne zabiegi diagnostyczne w obrębie cewki moczowej i tkanki okołocewkowej Uretroskopia uretro- albo cystoskopem sztywnym oraz elektrokoagulacja zmiany cewki Uretroskopia uretrocystoskopem giętkim oraz elektrokoagulacja zmiany cewki Uretroskopia uretro- albo cystoskopem sztywnym oraz zniszczenie laserem zmiany cewki Uretroskopia uretrocystoskopem giętkim oraz zniszczenie laserem zmiany cewki Uretroskopia i elektroresekcja zmiany cewki Wycięcie lub zniszczenie termiczne zmiany w obrębie lub w okolicy ujścia zewnętrznego cewki Zniszczenie laserem zmiany w obrębie lub w okolicy ujścia zewnętrznego cewki Wycięcie lub zniszczenie zmiany cewki moczowej endoskopowo - inne Wycięcie wrodzonej zastawki cewki moczowej Wycięcie zmiany cewki moczowej Wycięcie zwężenia cewki moczowej Wycięcie cewki częściowe Wycięcie cewki całkowite z odprowadzeniem moczu z pęcherza u mężczyzny Wycięcie cewki całkowite z odprowadzeniem moczu z pęcherza u kobiety Wycięcie zwężenia cewki i uzupełnienie ubytku cewki przeszczepem Operacja zwężenia cewki i zespolenie kikutów cewki koniec do końca z dostępu nadłonowego i kroczowego Operacja zwężenia cewki dwuetapowa (etap I lub etap II) Zaopatrzenie rany prąciowego odcinka cewki

Dziennik Ustaw – 136 – Poz. 1520

58.412 58.42 58.43 58.44 58.451 58.452 58.453 58.46 58.47 58.481 58.482 58.483 58.491 58.492 58.493 58.494 58.495 58.496 58.497 58.498 58.51

Zaopatrzenie rany cewki z dostępu kroczowego Operacja przetoki cewkowej wytworzonej operacyjnie Operacja przetoki cewkowej powstałej samoistnie Odtworzenie ciągłości cewki moczowej Operacja spodziectwa żołędziowego Operacja spodziectwa prąciowego, mosznowego lub kroczowego z jednoczasowym wytworzeniem brakującego odcinka cewki Wycięcie struny prącia (elongacja prącia) Inna rekonstrukcja cewki Plastyka ujścia zewnętrznego cewki moczowej (meatoplastyka) Plastyka cewki moczowej z zastosowaniem błony śluzowej jamy ustnej Plastyka cewki moczowej z zastosowaniem błony śluzowej pęcherza moczowego Plastyka cewki moczowej z zastosowaniem przeszczepu skóry pobranego z innej okolicy ciała Skręcenie opuszkowego odcinka cewki moczowej metodą Benenenti'ego Późna naprawa położniczej przetoki cewkowo-pochwowej Sfałdowanie (plikacja) cewki moczowej Operacja przetoki cewkowo-odbytniczej Operacja przetoki cewkowo-pochwowej Wycięcie mięska cewkowego u kobiety Operacja uchyłka cewki u kobiety Wycięcie torbieli okołocewkowej u kobiety Przecięcie zwieracza zewnętrznego cewki moczowej

Dziennik Ustaw – 137 – Poz. 1520

58.52 58.53 58.541 58.542 58.543 58.544 58.545 58.61 58.621 58.622 58.631 58.632 58.641 58.642 58.651 58.652 58.911 58.912 58.913 58.919 58.931 58.932

Wewnętrzne nacięcie zewnętrznego ujścia cewki moczowej Uwolnienie zrostów okołocewkowych Uretrocystoskopia i przecięcie zwieracza zewnętrznego cewki (sfinkterotomia) Uretroskopia i rozcięcie zwężenia cewki (uretrotomia optyczna wewnętrzna) Uretroskopia i udrożnienie (rozcięcie) zarośnięcia cewki Udrożnienie (rozcięcie) zarośnięcia cewki pod kontrolą uretroskopii i cystoskopii wykonanej przez przetokę nadłonową Uretrocystoskopia i wycięcie lub rozcięcie zastawki cewki Rozszerzenie połączenia cewkowo-pęcherzowego Zgłębnikowanie (kalibracja) cewki męskiej Zgłębnikowanie (kalibracja) cewki kobiecej Usunięcie kamienia z dołka łódkowatego (bez endoskopii) Uretroskopia i usunięcie kamienia lub ciała obcego z cewki Rozszerzenie ujścia zewnętrznego cewki męskiej Rozszerzenie cewki męskiej Rozszerzenie odcinka końcowego cewki żeńskiej Rozszerzenie zwężenia cewki żeńskiej Drenaż gruczołu opuszkowo-cewkowego Drenaż okołocewkowy z dostępu kroczowego Drenaż ropnia okołocewkowego u kobiety Nacięcie tkanki okołocewkowej - inne Wszczepienie zwieracza hydraulicznego wokół szyi pęcherza Wszczepienie zwieracza hydraulicznego wokół opuszki cewki moczowej

Dziennik Ustaw – 138 – Poz. 1520

58.933 58.934 58.94 58.984 58.985 58.986 58.990 58.991 58.992 59.00 59.01 59.02 59.03 59.09 59.11 59.12 59.191 59.192 59.193 59.211

Wymiana zwieracza hydraulicznego cewki moczowej [AUS] Wszczepienie sztucznego zwieracza cewki moczowej [AUS] z pompą albo zbiornikiem wyrównawczym Uretrocystoskopia i wstrzyknięcie leku do okolicy zwieracza zewnętrznego cewki Umieszczenie innej protezy w cewce moczowej Usunięcie innej protezy z cewki moczowej metodą otwartą Usunięcie innej protezy z cewki moczowej uretroskopowo Usunięcie zwieracza hydraulicznego cewki bez wymiany Naprawa pompy lub zbiornika wyrównawczego zwieracza hydraulicznego cewki moczowej Chirurgiczna korekcja ciśnienia w sztucznym zwieraczu cewki moczowej Rozpreparowanie tkanki zaotrzewnowej nie określone inaczej Uwolnienie lub przemieszczenie moczowodu objętego włóknieniem zaotrzewnowym Inne uwolnienie zrostów okołonerkowych lub okołomoczowodowych Uwolnienie zrostów okołonerkowych lub okołomoczowodowych laparoskopowo Inne nacięcie tkanki okołonerkowej lub okołomoczowodowej Uwolnienie zrostów okołopęcherzowych Uwolnienie zrostów okołopęcherzykowych laparoskopowo Odsłonięcie (eksploracja) przestrzeni okołopęcherzowej Nacięcie i drenaż krwiaka przestrzeni Retziusa Odsłonięcie (eksploracja) przestrzeni pozałonowej Biopsja tkanki okołonerkowej, okołomoczowodowej lub okołopęcherzowej metodą otwartą

Dziennik Ustaw – 139 – Poz. 1520

59.212 59.31 59.32 59.39 59.41 59.42 59.43 59.44 59.51 59.52 59.53 59.59 59.61 59.69 59.711 59.712 59.713 59.721 59.722 59.723 59.791

Biopsja przezskórna tkanki okołonerkowej, okołomoczowodowej lub okołopęcherzowej Operacja cewki metodą Kelly'ego-Kennedy'ego Plikacja cewki metodą Kelly'ego-Stoeckela Plikacja połączenia pęcherzowo-cewkowego - inne Operacja metodą Goebela-Frangenheima-Stoeckela Operacja metodą Millina-Reada Operacja metodą Oxford Uretrocystopeksja przez podwieszenie nadłonowe Operacja metodą Burcha Operacja metodą Marshalla-Marchetti'ego-Krantza Przyszycie tkanki okołocewkowej do spojenia łonowego Podwieszenie cewki moczowej - nie określone inaczej Operacja metodą Pereyry Podwieszenie tkanek okołocewkowych - inne Cystouretropeksja z użyciem pętli z mięśnia dźwigacza odbytu Podwieszenie szyi pęcherza moczowego z użyciem przeszczepionego mięśnia smukłego uda Podwieszenie szyi pęcherza z użyciem pętli łonowo-guziczej Implantacja kolagenu do moczowodu lub pęcherza moczowego Endoskopowe wstrzyknięcie implantu do moczowodu lub pęcherza moczowego Implantacja tkanki tłuszczowej do moczowodu lub pęcherza moczowego Uretropeksja przednia

Dziennik Ustaw – 140 – Poz. 1520

59.792 59.793 59.794 59.795 59.796 59.797 59.799 59.82 59.83 59.91 59.92 59.931 59.932 59.94 59.99 60.01 60.02 60.111 60.112 60.113 60.12

Uretropeksja metodą Tudora ("królicze ucho") Podwieszenie cewki i pęcherza z użyciem materiału syntetycznego Operacja wysiłkowego nietrzymania moczu przezpochwowa bez użycia taśmy Operacja wysiłkowego nietrzymania moczu przezpochwowa z użyciem taśmy Operacja wysiłkowego nietrzymania moczu z dostępu nadłonowego (typu Marschalla-Marchettiego-Kranza, Burcha) Operacja wysiłkowego nietrzymania moczu z dostępu nadłonowego z użyciem taśmy (sling) z tkanek własnych chorej lub z materiału syntetycznego Zabiegi z powodu wysiłkowego nietrzymania moczu - inne - nieokreślone inaczej Wprowadzenie cewnika moczowodowego Rozszerzenie ujścia pęcherzowego moczowodu Wycięcie tkanki okołonerkowej lub okołopęcherzowej Inne operacje tkanek okołonerkowych lub okołopęcherzowych Wymiana cewnika w ureterostomii Ponowne wprowadzenie cewnika do ureterostomii Wymiana cewnika w cystostomii Zabiegi i operacje w zakresie układu moczowego - inne Nacięcie ropnia stercza z drenażem Usunięcie kamieni sterczowych Biopsja stercza przezodbytnicza wielomiejscowa Przezcewkowa biopsja stercza Przezskórna biopsja stercza (nakłucie przez krocze) Otwarta biopsja stercza

Dziennik Ustaw – 141 – Poz. 1520

60.131 60.14 60.15 60.181 60.182 60.183 60.184 60.19 60.211 60.212 60.219 60.22 60.231 60.232 60.241 60.242 60.25 60.261 60.262 60.27 60.291 60.293

Igłowa biopsja pęcherzyków nasiennych Otwarta biopsja pęcherzyków nasiennych Biopsja tkanek okołosterczowych Nakłucie oraz opróżnienie torbieli lub ropnia stercza Nakłucie oraz opróżnienie torbieli lub ropnia stercza pod kontrolą USG Nacięcie i opróżnienie ropnia stercza z dostępu przez krocze Nacięcie i opróżnienie ropnia stercza z dostępu przez odbytnicę Inne zabiegi diagnostyczne w obrębie pęcherzyków nasiennych Przezcewkowa ablacja stercza laserem (TULIP) Przezcewkowe wyłuszczenie gruczolaka stercza laserem (LEP) Przezcewkowe laserowe usunięcie gruczołu krokowego przy użyciu prowadzenia ultradźwiękowego (TULIP) - inne Przezcewkowa fotoselektywna waporyzacja gruczołu krokowego (PVP) Przezcewkowa elektroresekcja stercza (TURP) standardowa (monopolarna) Przezcewkowa elektroresekcja stercza bipolarna w 0,9% roztworze NaCl (TURPiS) Przezcewkowa waporesekcja stercza (TUVRP) Przezcewkowa elektrowaporyzacja stercza (TUVP) Przezcewkowa ablacja igłowa stercza (TUNA) Przezcewkowa termoterapia stercza falami o częstości radiowej (TURF) Przezcewkowa termoterapia mikrofalowa stercza (TUMT) Przezcewkowa ablacja alkoholowa stercza (TEAP) Przezcewkowe wycięcie płata środkowego gruczołu krokowego Przezcewkowe wyłuszczenie gruczołu krokowego

Dziennik Ustaw – 142 – Poz. 1520

60.294 60.295 60.31 60.32 60.41 60.42 60.51 60.52 60.53 60.54 60.55 60.621 60.622 60.623 60.624 60.63 60.64

Przezcewkowa prostatektomia - inna niż wymienione Przezcewkowa resekcja gruczołu krokowego (TURP) Wycięcie stercza (prostatektomia) nadłonowa metodą otwartą Wycięcie stercza (prostatektomia) bez limfadenektomii miednicznej laparoskopowo Usunięcie operacyjne gruczolaka stercza (adenomektomia) z dostępu załonowego zewnątrzpęcherzowego Wycięcie stercza (prostatektomia) bez limfadenektomii miednicznej z dostępu załonowego Wycięcie radykalne stercza (prostatektomia radykalna) z limfadenektomią zasłonową z dostępu załonowego Wycięcie radykalne stercza (prostatektomia radykalna) z limfadenektomią miedniczną z dostępu załonowego Wycięcie radykalne stercza (prostatektomia radykalna) z limfadenektomią zasłonową z dostępu kroczowego Wycięcie radykalne stercza (prostatektomia radykalna) z limfadenektomią zasłonową laparoskopowo Wycięcie radykalne stercza (prostatektomia radykalna) z limfadenektomią miedniczną laparoskopowo Krioablacja stercza Kriochirurgia stercza Całkowita ablacja stercza metodą kriochirurgii (RCSA) Wycięcie stercza (prostatektomia) bez limfadenektomii miednicznej z dostępu kroczowego Przezodbytnicza ablacja stercza skupioną wiązką fal ultradźwiękowych (HIFU) Usunięcie operacyjne gruczolaka stercza (adenomektomia) z dostępu przezpęcherzowego

Dziennik Ustaw – 143 – Poz. 1520

60.65 60.66 60.71 60.72 60.731 60.732 60.733 60.734 60.79 60.81 60.82 60.83

Usunięcie operacyjne gruczolaka stercza (adenomektomia) i usunięcie uchyłku (ów) pęcherza z dostępu przezpęcherzowego Usunięcie gruczolaka stercza (adenomektomia) załonowe, zewnątrzpęcherzowe laparoskopowo Przezskórne nakłucie pęcherzyków nasiennych Nacięcie pęcherzyków nasiennych Wycięcie torbieli przewodu Muellera Wycięcie pęcherzyków nasiennych metodą otwartą Wycięcie pęcherzyków nasiennych jednostronne laparoskopowo Wycięcie pęcherzyków nasiennych obustronne laparoskopowo Operacje pęcherzyków nasiennych - inne Nacięcie tkanki okołosterczowej Wycięcie tkanki okołosterczowej Wycięcie wzgórka nasiennego z powodu zwężenia lub zarośnięcia przewodu wytryskowego lub torbieli pośrodkowej stercza pod kontrolą uretroskopową (TURED) Biopsja aspiracyjna stercza Wstrzyknięcie leku do stercza Zabieg naprawczy stercza Koagulacja łożyska po wyłuszczeniu lub elektroresekcji gruczolaka stercza Cystoskopia celem opanowania krwawienia ze stercza Przezcewkowe rozszerzenie balonem części sterczowej cewki moczowej Nacięcie przezcewkowe stercza (TUIP) Umieszczenie innej protezy w sterczowym odcinku cewki moczowej

60.91 60.92 60.93 60.941 60.942 60.95 60.96 60.984

Dziennik Ustaw – 144 – Poz. 1520

60.985 60.986 60.99 61.0 61.11 61.12 61.19 61.2 61.31 61.32 61.33 61.41 61.42 61.491 61.492 61.493 61.494 61.495 61.496 61.497

Usunięcie innej protezy ze sterczowego odcinka cewki moczowej metodą otwartą Usunięcie innej protezy ze sterczowego odcinka cewki moczowej za pomocą giętkiego cystoskopu Operacje stercza - inne Nacięcie i drenaż moszny i osłonki pochwowej jądra Biopsja moszny i osłonki pochwowej jądra Nakłucie i opróżnienie wodniaka jądra lub torbieli najądrza Inne zabiegi diagnostyczne moszny/ osłonki pochwowej jądra Wycięcie wodniaka osłonki pochwowej jądra Elektrokoagulacja zmiany moszny Redukcja słoniowacizny moszny Częściowe wycięcie moszny Szycie rany moszny i osłonki pochwowej jądra Operacja przetoki mosznowej Pokrycie ubytku skóry moszny przeszczepem Operacja oskalpowania moszny bez uszkodzenia jąder i z zachowaniem moszny Operacja oskalpowania moszny bez uszkodzenia jąder z pokryciem ubytku skóry przeszczepami Operacja oskalpowania moszny z uszkodzeniem jądra albo jąder i z zachowaniem moszny Operacja oskalpowania moszny z uszkodzeniem jądra albo jąder z pokryciem ubytku skóry przeszczepami Operacja z powodu martwicy moszny (zgorzel Fourniera) Leczenie oparzenia moszny

Dziennik Ustaw – 145 – Poz. 1520

61.498 61.499 61.91 61.92 61.93 61.94 61.95 61.96 61.99 62.0 62.11 62.12 62.131 62.132 62.133 62.14 62.19 62.21 62.22 62.31 62.32

Nakłucie i opróżnienie wodniaka jądra i wstrzyknięcie środka obliterującego do jamy wodniaka Operacje naprawcze moszny/ osłonki pochwowej - inne Przezskórna aspiracja osłonki pochwowej Wycięcie innej niż wodniak zmiany osłonki pochwowej jądra Operacja z powodu martwicy moszny i skóry prącia (zgorzel Fourniera) Operacja z powodu martwicy moszny, skóry prącia i podbrzusza (zgorzel Fourniera) Pokrycie ubytku skóry moszny i prącia przeszczepem Pokrycie ubytku skóry moszny, prącia i podbrzusza przeszczepem Operacje moszny/ osłonki pochwowej - inne Nacięcie jądra Przezskórna igłowa biopsja jądra Otwarta biopsja jądra Pozyskanie nasienia - w przypadku wytrysku wstecznego - metodą cewnikowania pęcherza moczowego Pozyskanie nasienia - w przypadku braku ejakulacji - przy użyciu wibrostymulacji Pozyskanie nasienia - w przypadku braku ejakulacji - przy użyciu elektroejakulacji Laparoskopia w poszukiwaniu jądra Inne zabiegi diagnostyczne jądra Wycięcie częściowe zmiany jądra Wycięcie torbieli Morgagni'ego u mężczyzny Wycięcie jądra jednostronne Wycięcie jądra i jednoczasowe wszczepienie protezy jednostronne

Dziennik Ustaw – 146 – Poz. 1520

62.33 62.411 62.412 62.413 62.419 62.42 62.501 62.502 62.503 62.504 62.505 62.506 62.511 62.512 62.513 62.514 62.515 62.516

Wycięcie jądra niezstąpionego jednostronne laparoskopowo Wycięcie obu jąder jednoczasowe Wycięcie obu jąder i wszczepienie protez jednoczasowe Wycięcie jądra niezstąpionego obustronne laparoskopowo Obustronne wycięcie jąder - inne Wycięcie jedynego jądra Sprowadzenie do moszny jądra niezstąpionego jednostronne Sprowadzenie do moszny jądra niezstąpionego obustronne Sprowadzenie do moszny jądra niezstąpionego dwuetapowe metodą FowlerStephens - etap pierwszy - jednostronne Sprowadzenie do moszny jądra niezstąpionego dwuetapowe metodą FowlerStephens - etap pierwszy - obustronne Sprowadzenie do moszny jądra niezstąpionego dwuetapowe metodą FowlerStephens - etap drugi - jednostronne Sprowadzenie do moszny jądra niezstąpionego dwuetapowe metodą FowlerStephens - etap drugi - obuostronne Sprowadzenie dwuetapowe niezstąpionego jądra brzusznego do moszny - etap pierwszy - jednostronnie Sprowadzenie dwuetapowe niezstąpionego jądra brzusznego do moszny - etap pierwszy - obustronnie Sprowadzenie dwuetapowe niezstąpionego jądra brzusznego do moszny - etap drugi - jednostronnie Sprowadzenie dwuetapowe niezstąpionego jądra brzusznego do moszny - etap drugi - obustronnie Sprowadzenie dwuetapowe niezstąpionego jądra brzusznego do moszny metodą Fowler-Stephens - etap pierwszy - jednostronnie Sprowadzenie dwuetapowe niezstąpionego jądra brzusznego do moszny metodą Fowler-Stephens - etap pierwszy - obustronnie

Dziennik Ustaw – 147 – Poz. 1520

62.517 62.518 62.521 62.522 62.53 62.54 62.551 62.552 62.561 62.562 62.571 62.572 62.581 62.582 62.61 62.691 62.699 62.71 62.72

Sprowadzenie dwuetapowe niezstąpionego jądra brzusznego do moszny metodą Fowler-Stephens - etap drugi - jednostronnie Sprowadzenie dwuetapowe niezstąpionego jądra brzusznego do moszny metodą Fowler-Stephens - etap drugi - obustronnie Operacja z powodu skrętu jądra lub przyczepka jądra z zachowaniem jądra Operacja z powodu skrętu jądra z zachowaniem jądra i jednoczasowym umocowaniem jądra przeciwległego w mosznie Operacja Toreka (etap I/ etap II) Przeszczepienie i umocowanie jądra w mosznie Umocowanie w mosznie jądra niezstąpionego jednostronne Umocowanie w mosznie jądra niezstąpionego obustronne Umocowanie w mosznie jądra niezstąpionego i biopsja jądra - jednostronnie Umocowanie w mosznie jądra niezstąpionego i biopsja jądra - obustronnie Umocowanie w mosznie jądra niezstąpionego i jednoczasowa operacja przepukliny pachwinowej - jednostronnie Umocowanie w mosznie jądra niezstąpionego i jednoczasowa operacja przepukliny pachwinowej - obustronnie Umocowanie w mosznie jądra niezstąpionego i biopsja jądra oraz jednoczasowa operacja przepukliny pachwinowej - jednostronnie Umocowanie w mosznie jądra niezstąpionego i biopsja jądra oraz jednoczasowa operacja przepukliny pachwinowej - obustronnie Szycie rany jądra Przeszczepienie jądra Operacje naprawcze jądra - inne Wszczepienie protezy jądra jednostronne Wszczepienie protezy jądra obustronne

Dziennik Ustaw – 148 – Poz. 1520

62.73 62.74 62.75 62.76 62.81 62.83 62.84 62.91 62.92 62.931 62.932

Usunięcie protezy jądra jednostronne Usunięcie protezy jądra obustronne Wymiana protezy jądra jednostronna Wymiana protezy jądra obustronna Operacja urazowego uszkodzenia jądra z zachowaniem jądra w mosznie Operacja urazowego uszkodzenia jądra z wszczepieniem jądra poza obrębem moszny Operacja urazowego uszkodzenia obu jąder z wszczepieniem jąder poza obrębem moszny Nakłucie i aspiracja jądra Wstrzyknięcia leku do jądra Pozyskanie plemników z tkanki jądra do rozrodu wspomaganego metodą przezskórnej biopsji cienkoigłowej (TeFNA - testicular fine needle aspiration) Pozyskanie plemników z tkanki jądra do rozrodu wspomaganego metodą przezskórnej biopsji gruboigłowej (TESA - percutaneous testicular sperm aspiration) Pozyskanie plemników z tkanki jądra do rozrodu wspomaganego metodą operacji otwartej (TESE - testicular sperm extraction) Pozyskanie plemników z tkanki jądra do rozrodu wspomaganego metodą operacji otwartej z użyciem mikroskopu operacyjnego (m-TESE - mico-TESE; seminiferous tubule microdissection) Operacje jądra - inne Biopsja powrózka nasiennego/ nasieniowodu lub najądrza Nakłucie i opróżnienie wodniaka powrózka nasiennego Nakłucie i opróżnienie wodniaka powrózka nasiennego i wstrzyknięcie środka obliterującego do jamy wodniaka Pozyskanie treści z najądrza do badania mikroskopowego metodą przezskórnego nakłucia igłą

62.933 62.934

62.99 63.01 63.021 63.022 63.031

Dziennik Ustaw – 149 – Poz. 1520

63.032 63.09 63.11 63.12 63.13 63.14 63.151 63.152 63.2 63.3 63.4 63.51 63.52 63.53 63.54

Pozyskanie treści z najądrza do badania mikroskopowego metodą operacji otwartej Zabiegi diagnostyczne powrózka nasiennego/ nasieniowodu i najądrza - inne Wysokie podwiązanie żyły jądrowej Operacja wodniaka jądra Operacja żylaków powrózka nasiennego z dostępu pachwinowego lub mosznowego Operacja mikrochirurgiczna żylaków powrózka nasiennego Operacja żylaków powrózka nasiennego jednostronna Operacja żylaków powrózka nasiennego obustronna Operacja torbieli nasiennej najądrza Wycięcie innych zmian powrózka nasiennego lub najądrza Wycięcie najądrza Szycie rany powrózka nasiennego/ najądrza Odprowadzenie skrętu jądra lub powrózka nasiennego Przeszczep powrózka nasiennego Nakłucie i opróżnienie wodniaka jądra lub powrózka nasiennego lub torbieli najądrza z badaniem usuniętego płynu i wstrzyknięcie środka obliterującego do jamy wodniaka Operacje naprawcze powrózka nasiennego/ najądrza - inne Przecięcie nasieniowodu Zmiażdżenie nasieniowodu Podwiązanie i przecięcie nasieniowodu Podwiązanie powrózka nasiennego Wycięcie nasieniowodu

63.59 63.6 63.711 63.712 63.72 63.73

Dziennik Ustaw – 150 – Poz. 1520

63.79 63.81 63.82 63.83 63.84 63.85 63.86 63.89 63.92 63.93 63.94 63.95 63.98 63.99 64.0 64.11 64.12 64.19 64.21 64.22 64.23 64.24

Sterylizacja (ubezpłodnienie) mężczyzny - inne Szycie rany nasieniowodu/ najądrza Pooperacyjna rekonstrukcja przeciętego i podwiązanego nasieniowodu Wszczepienie nasieniowodu do najądrza Usunięcie podwiązki nasieniowodu Usunięcie zastawki z nasieniowodu Zespolenie niesieniowodowo-najądrzowe lub nasieniowodowo-nasieniowodowe Operacje naprawcze nasieniowodu/ najądrza - inne Nacięcie najądrza Nacięcie powrózka nasiennego Uwolnienie zrostów powrózka nasiennego Wprowadzenie zastawki do nasieniowodu Blokada farmakologiczna powrózka nasiennego w leczeniu przewlekłego bólu jądra Operacje powrózka nasiennego/ najądrza/ nasieniowodu - inne Operacja stulejki Biopsja igłowa prącia Nakłucie ciała jamistego prącia i pomiar ciśnienia (kawernozometria) Inne zabiegi diagnostyczne prącia Wycięcie lub biopsja i zniszczenie zmiany skóry prącia Wycięcie lub biopsja i zniszczenie zmiany skóry prącia i moszny Biopsja i zniszczenie zmiany skóry prącia laserem Biopsja i zniszczenie zmiany skóry prącia i moszny laserem

Dziennik Ustaw – 151 – Poz. 1520

64.31 64.32 64.33 64.34 64.35 64.36 64.41 64.42 64.43 64.44 64.45 64.461 64.462 64.47 64.481 64.482 64.491 64.492 64.493

Wycięcie prącia częściowe Wycięcie prącia całkowite Wycięcie prącia całkowite i biopsja regionalnych węzłów chłonnych Wycięcie prącia całkowite i wycięcie pachwinowych powierzchownych węzłów chłonnych Wycięcie prącia całkowite i wycięcie pachwinowych powierzchownych i głębokich węzłów chłonnych Wycięcie prącia całkowite i wycięcie pachwinowych powierzchownych i głębokich węzłów chłonnych oraz węzłów chłonnych miednicznych Szycie rany prącia Uwolnienie bolesnego wzwodu prącia Wytworzenie prącia Operacja odtwórcza prącia wcześniej amputowanego lub niedorozwiniętego bądź pogrążonego Wszycie doraźne prącia po amputacji urazowej z mikrochirurgicznym zespoleniem naczyń i nerwów Usunięcie ciała obcego obejmującego prącie - operacja prosta Usunięcie ciała obcego obejmującego prącie - operacja skomplikowana Pokrycie ubytku skóry prącia przeszczepem Operacja zgięcia prącia Operacja zgięcia prącia z uzupełnieniem ubytku osłonki białawej ciała jamistego albo ciał jamistych przeszczepem Wycięcie blaszki stwardnienia plastycznego prącia Wycięcie blaszki stwardnienia plastycznego prącia z uzupełnieniem ubytku osłonki białawej ciała jamistego przeszczepem Operacja plastyczna prącia niedorozwiniętego lub pogrążonego

Dziennik Ustaw – 152 – Poz. 1520

64.494 64.495 64.91 64.92 64.93 64.951 64.952 64.953 64.96 64.971 64.972 64.973 64.981 64.982 64.983 64.984 64.985 64.986 64.99 65.01 65.09

Zaopatrzenie chirurgiczne uszkodzenia urazowego obejmującego ciała jamiste prącia lub/i odcinek prąciowy cewki Operacja z powodu słoniowacizny prącia lub moszny Grzbietowe/ boczne nacięcie napletka Nacięcie prącia Uwolnienie (wycięcie) zrostów prącia Wszczepienie protez półsztywnych do ciał jamistych prącia Usunięcie protez półsztywnych ciał jamistych prącia Usunięcie i jednoczasowa wymiana protez półsztywnych ciał jamistych prącia Usunięcie wewnętrznej protezy prącia Wszczepienie protez hydraulicznych do ciał jamistych prącia Usunięcie protez hydraulicznych ciał jamistych prącia Usunięcie i jednoczasowa wymiana protez hydraulicznych ciał jamistych prącia Wytworzenie połączenia ciał jamistych z ciałem gąbczastym Wytworzenie przetoki między ciałami jamistymi prącia i ciałem gąbczastym opuszki cewki lub przetoki z zastosowaniem żyły Nakłucie i płukanie ciał jamistych prącia Wstrzyknięcie leku naczyniowo-aktywnego do ciała jamistego prącia Wstrzyknięcie leku do blaszki stwardnienia plastycznego prącia Wytworzenie przetoki między żołędzia i ciałami jamistymi prącia metodą Wintera Inne operacje męskich narządów płciowych Nacięcie jajnika laparoskopowo Nacięcie jajnika-inne

Dziennik Ustaw – 153 – Poz. 1520

65.11 65.12 65.13 65.14 65.21 65.22 65.23 65.24 65.25 65.26 65.292 65.293 65.31 65.39 65.41 65.49 65.519 65.52 65.53 65.54 65.61 65.62

Biopsja aspiracyjna jajnika Biopsja jajnika - inna Laparoskopowa biopsja jajnika Inne laparoskopowe procedury diagnostyczne na jajnikach Marsupializacja cysty jajnika Klinowa resekcja jajnika Otwarcie torbieli jajnika/ jajników laparoskopowe Laparoskopowa klinowa resekcja jajnika Inne laparoskopowe wycięcie lub zniszczenie zmiany jajnika Wyłuszczenie guza jajnika jednostronne/ obustronne Kauteryzacja jajnika Częściowe wycięcie jajnika Jednostronne usunięcie jajnika laparoskopowo Jednostronne usunięcie jajnika - inne Jednostronne usunięcie jajnika i jajowodu laparoskopowo Jednostronne usunięcie jajnika i jajowodu - inne Równoczesne usunięcie obu jajników - inne Wycięcie pozostałego/ jedynego jajnika Laparoskopowe usunięcie obu jajników w trakcie jednego zabiegu Laparoskopowe usunięcie pozostałego jajnika Równoczesne usunięcie obu jajników i jajowodów Laparoskopowe usunięcie obu jajników i jajowodów w trakcie jednego zabiegu

Dziennik Ustaw – 154 – Poz. 1520

65.63 65.69 65.71 65.73 65.74 65.75 65.76 65.791 65.81 65.89 65.91 65.95 66.01 66.02 66.11 66.21 66.22 66.29 66.31 66.4 66.51 66.521

Laparoskopowe usunięcie pozostałego jajnika i jajowodu Usunięcie pozostałego jajnika i jajowodu - inne Szycie jajnika Plastyka jajowodu i jajnika Laparoskopowe proste zeszycie jajnika Laparoskopowa reimplantacja jajnika Laparoskopowa plastyka jajnika i jajowodu Umocowanie jajnika Laparoskopowe usunięcie zrostów jajnikowo-jajowodowych Usunięcie zrostów jajnikowo-jajowodowych - inne Aspiracja płynu z jajnika Uwolnienie skrętu jajnika Nacięcie jajowodu Utworzenie przetoki jajowodowo-brzusznej Biopsja jajowodu Obustronne laparoskopowe podwiązanie/ zmiażdżenie jajowodu Obustronne laparoskopowe podwiązanie oraz rozdzielenie obu kikutów jajowodu Obustronne endoskopowe zamknięcie światła jajowodów - inne Obustronne podwiązanie i zmiażdżenie jajowodów Całkowite jednostronne wycięcie jajowodu Wycięcie obu jajowodów w czasie tej samej operacji Wycięcie pozostałego jajowodu

Dziennik Ustaw – 155 – Poz. 1520

66.61 66.62 66.69 66.71 66.72 66.75 66.792 66.793 66.8 66.91 66.92 66.93 66.95 66.96 67.11 67.12 67.2 67.31 67.39 67.4 67.591 67.592

Wycięcie lub zniszczenie zmiany jajowodu Wycięcie jajowodu z ciążą jajowodową Częściowe wycięcie jajowodu - inne Proste zeszycie jajowodu Szycie jajowodu Wszczepienie jajowodu do macicy Przywrócenie ciągłości rozdzielonego jajowodu Plastyka jajowodu Przedmuchiwanie i przepłukiwanie jajowodu Aspiracja treści jajowodu Jednostronne zmiażdżenie lub zamknięcie światła jajowodu Wszczepienie/wymiana protezy jajowodu Wprowadzenie środka leczniczego do jajowodu Rozszerzenie jajowodu Biopsja kanału szyjki macicy Wycinki z szyjki macicy (biopsja skrawkowa) Konizacja szyjki macicy Marsupializacja torbieli szyjki macicy Zniszczenie lub wycięcie zmiany lub tkanki szyjki macicy - inne Wycięcie szyjki macicy z równoczesną plastyką pochwy Szew okrężny na cieśń macicy Operacja McDonalda

Dziennik Ustaw – 156 – Poz. 1520

67.593 67.61 67.621 67.691 68.0 68.12 68.151 68.159 68.161 68.17 68.211 68.22 68.231 68.232 68.233 68.234 68.24 68.291 68.311 68.312 68.391 68.41

Operacja Shirodkara Szycie rozdarcia szyjki macicy Zamknięcie przetoki szyjkowo-esiczej Zabieg naprawczy starego położniczego rozdarcia szyjki Nacięcie macicy Histeroskopia diagnostyczna Endoskopowa (laparoskopowa) biopsja przydatków macicy z wyjątkiem jajników i jajowodów Endoskopowa (laparoskopowa) biopsja przydatków macicy - inne Endoskopowa (laparoskopowa) (histeroskopowa) biopsja macicy Przezpochwowa hydrolaparoskopia (THL) Uwolnienie zrostów w świetle macicy Nacięcie albo wycięcie wrodzonej przegrody macicy Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy Histeroskopowa ablacja endometrium Histeroskopowe zniszczenie zmiany chorobowej w macicy Histeroskopowe wycięcie zmiany chorobowej w macicy Histerolaparoskopia lecznicza Usunięcie mięśniaka macicy Klasyczne śródpowięziowe usunięcie macicy[CISH] Nadszyjkowe usunięcie macicy w asyście laparoskopowej [LASH] Nadszyjkowe wycięcie macicy Proste wycięcie macicy

Dziennik Ustaw – 157 – Poz. 1520

68.42 68.51 68.59 68.61 68.62 68.71 68.76 68.77 68.8 69.01 69.02 69.03 69.04 69.1 69.211 69.221 69.222 69.223 69.23 69.3 69.41

Poszerzone wycięcie macicy Wycięcie macicy drogą pochwową w asyście laparoskopowej (LAVH) Inne wycięcie macicy drogą pochwową Zmodyfikowane radykalne wycięcie macicy Operacja Wertheima Laparoskopowe radykalne wycięcie macicy drogą pochwową [LRVH] Histerokolpektomia Operacja Schauta Wytrzewienie miednicy małej Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy w celu zakończenia ciąży Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy po porodzie lub poronieniu Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy - diagnostyczne Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy - lecznicze Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki w zakresie macicy i struktur ją podtrzymujących Zabieg Wotkinsa Przyszycie macicy do powłok brzusznych Operacja manchesterska (Fothergilla) Sfałdowanie więzadeł macicznych Pochwowa operacja przewlekłego wypadania macicy Odnerwienie macicy (okołoszyjkowe) Szycie rozdarcia macicy

Dziennik Ustaw – 158 – Poz. 1520

69.42 69.491 69.492 69.493 69.499 69.52 69.59 69.94 69.97 70.0 70.12 70.13 70.141 70.142 70.22 70.23 70.24 70.33 70.4 70.50 70.511 70.521

Zamknięcie przetoki macicy Zabieg naprawczy przetrwałego (zastarzałego) poporodowego rozdarcia macicy Zabieg naprawczy wrodzonej wady macicy Zabieg naprawczy wrodzonej wady macicy z rekonstrukcją Zabieg naprawczy macicy - inny Aspiracyjne łyżeczkowanie macicy po porodzie lub poronieniu Inne aspiracyjne łyżeczkowanie macicy Ręczne odprowadzenie wypadniętej macicy Usunięcie penetrującego ciała obcego z szyjki macicy Nakłucie zagłębienia odbytniczo macicznego (zatoki Douglasa) Nacięcie zagłębienia odbytniczo-macicznego Uwolnienie zrostów wewnątrzpochwowych Wycięcie przegrody pochwowej Drenaż krwiaka pochwy Wziernikowanie zagłębienia odbytniczo-macicznego - kuldoskopia Biopsja zagłębienia odbytniczo-macicznego Biopsja pochwy Wycięcie lub zniszczenie zmiany pochwy Zamknięcie światła pochwy i całkowite wycięcie pochwy Plastyka przednia i tylna pochwy Przednia plastyka pochwy z wycięciem uchyłka cewki moczowej Tylna plastyka pochwy

Dziennik Ustaw – 159 – Poz. 1520

70.61 70.62 70.71 70.72 70.73 70.74 70.75 70.77 70.791 70.8 71.01 71.091 71.099 71.11 71.22 71.23 71.24 71.3 71.41 71.5 71.61 71.62

Wytworzenie pochwy Odtworzenie pochwy Szycie rozdarcia pochwy Operacja przetoki pochwowo-okrężniczej Operacja przetoki pochwowo-odbytniczej Operacja innych przetok pochwowo-jelitowych Operacja innych przetok pochwowych Podwieszenie i umocowanie pochwy Plastyka pochwy i krocza Zamknięcie (zwężenie) sklepienia pochwy Uwolnienie zrostów sromu Powiększenie wejścia do pochwy Nacięcie sromu/ krocza - inne Biopsja sromu Nacięcie torbieli gruczołu Bartholina Marsupializacja torbieli gruczołu Bartholina Wycięcie albo inne zniszczenie torbieli gruczołu Bartholina Inne częściowe wycięcie lub zniszczenie zmian chorobowych w obrębie sromu i krocza Amputacja łechtaczki Radykalne wycięcie sromu Jednostronne proste wycięcie sromu Obustronne proste wycięcie sromu

Dziennik Ustaw – 160 – Poz. 1520

71.71 71.72 71.791 72.1 72.71 72.79 73.71 73.72 73.8 74.0 74.1 74.2 75.01 75.03 75.1 75.21 75.22 75.311 75.312 75.32 75.33 75.342

Szycie pęknięcia sromu lub krocza Operacja przetoki sromu lub krocza Zabieg naprawczy starego położniczego uszkodzenia sromu lub krocza Kleszcze wyjściowe z nacięciem krocza Próżniociąg położniczy z nacięciem krocza Próżniociąg położniczy - inny Poród samoistny bez nacięcia krocza Poród samoistny z nacięciem krocza i następowym zeszyciem Operacje na płodzie ułatwiające poród Klasyczne cięcie cesarskie Cięcie cesarskie w dolnym odcinku macicy Cięcie cesarskie pozaotrzewnowe Wstrzyknięcie prostaglandyny w celu wywołania poronienia Zakończenie ciąży przez wstrzyknięcie domaciczne Amniocenteza diagnostyczna Wewnątrzmaciczna transfuzja wymienna Wprowadzenie cewnika do jamy brzusznej płodu celem wykonania transfuzji Fetoskopia Laparoamnioskopia Ekg płodu - z owłosionej skóry głowy Pobranie próbki krwi płodu z owłosionej skóry głowy Monitorowanie płodu, nie określone inaczej

Dziennik Ustaw – 161 – Poz. 1520

75.352 75.36 75.37 75.381 75.382 75.4 75.62 75.691 75.693 75.694 75.695 75.696 75.71 75.72 75.81 75.82 75.94 76.011 76.091 76.11 76.2 76.311

Kordocenteza Korekcja wady rozwojowej płodu Amnioinfuzja Przezszyjkowe monitorowanie saturacji tlenem krwi płodu Przezszyjkowe monitorowanie ciśnienia parcjalnego tlenu u płodu Ręczne wydobycie łożyska Zeszycie świeżego położniczego uszkodzenia odbytu i zwieracza odbytu Zeszycie sromu i krocza Zabieg naprawczy krocza Zabieg naprawczy pochwy Zabieg naprawczy sromu Wtórne zeszycie nacięcia krocza Ręczna kontrola jamy macicy po porodzie Instrumentalna kontrola jamy macicy po porodzie Położnicza tamponada macicy Położnicza tamponada pochwy Ręczne odprowadzenie wynicowanej macicy Wycięcie nekrotycznego fragmentu z kości twarzy Ponowne otwarcie osteotomii kości twarzy Biopsja kości twarzy Miejscowe usunięcie lub zniszczenie zmiany kości twarzy Hemimadibulektomia

Dziennik Ustaw – 162 – Poz. 1520

76.312 76.391 76.41 76.42 76.43 76.441 76.449 76.451 76.459 76.46 76.5 76.62 76.63 76.65 76.66 76.691 76.692 76.693 76.699 76.71 76.72

Subtotalna resekcja żuchwy Połowicze wycięcie szczęki (z przeszczepem kostnym lub protezą) Całkowite wycięcie żuchwy z jednoczasową rekonstrukcją Całkowite wycięcie żuchwy - inne Rekonstrukcja żuchwy - inna Całkowite usunięcie szczęki z jednoczasową rekonstrukcją chirurgiczną lub protetyczną Całkowite usunięcie innej kości twarzy z jednoczasową rekonstrukcją chirurgiczną lub protetyczną Całkowite wycięcie szczęki Całkowite wycięcie innej kości twarzy Rekonstrukcja kości twarzy - inna Plastyka stawu skroniowo-żuchwowego Otwarta plastyka gałęzi żuchwy Plastyka trzonu żuchwy Segmentarna osteoplastyka szczęki Całkowita osteoplastyka szczęki Osteoplastyka dwuszczękowa Osteoplastyka wielu kości czaszki twarzowej Osteoplastyka wielu kości czaszki twarzowej oraz pokrywy czaszki Plastyka kości twarzy - inna Zamknięte nastawienie złamania kości jarzmowej Otwarte nastawienie złamania kości jarzmowej

Dziennik Ustaw – 163 – Poz. 1520

76.73 76.74 76.75 76.76 76.771 76.781 76.791 76.799 76.911 76.912 76.913 76.921 76.93 76.94 76.95 76.99 77.01 77.02 77.03 77.04 77.05 77.06

Zamknięte nastawienie złamania szczęki Otwarte nastawienie złamania szczęki Zamknięte nastawienie złamania żuchwy Otwarte nastawienie złamania żuchwy Nastawienie złamania zębodołu ze stabilizacją zębów Zamknięte nastawienie złamania oczodołu Otwarte nastawienie złamania oczodołu Otwarte nastawienie złamania kości twarzy - inne Autogenny przeszczep kostny kości twarzy Przeszczep kostny kości twarzy (materiał z banku kości) Heterogenny przeszczep kostny kości twarzy Alloplastyczny wszczep do kości twarzy Zamknięte nastawienie zwichnięcia stawu skroniowo-żuchwowego Otwarte nastawienie zwichnięcia stawu skroniowo-żuchwowego Inne manipulacje stawu skroniowo-żuchwowego Operacje kości twarzy/ stawów - inne Wycięcie martwaka - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek) Wycięcie martwaka - kość ramienna Wycięcie martwaka - kość promieniowa/ kość łokciowa Wycięcie martwaka - kości nadgarstka/ śródręcza Wycięcie martwaka - kość udowa Wycięcie martwaka - rzepka

Dziennik Ustaw – 164 – Poz. 1520

77.07 77.08 77.091 77.092 77.093 77.11 77.12 77.13 77.14 77.15 77.16 77.17 77.18 77.191 77.192 77.193 77.21 77.22 77.23 77.24 77.25 77.26

Wycięcie martwaka - kość piszczelowa/ kość strzałkowa Wycięcie martwaka - kości stępu/ kości śródstopia Wycięcie martwaka - inne kości (miednica) Wycięcie martwaka - inne kości (paliczki palców stopy/ ręki) Wycięcie martwaka - inne kości (kręgi) Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek) Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - kość ramienna Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - kość promieniowa/ kość łokciowa Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - kości nadgarstka/ śródręcza Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - kość udowa Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - rzepka Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - kość piszczelowa/ kość strzałkowa Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - kości stępu/ kości śródstopia Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - inne kości (miednica) Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - inne kości (paliczki palców stopy/ ręki) Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - inne kości (kręgi) Osteotomia klinowa - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek) Osteotomia klinowa - kość ramienna Osteotomia klinowa - kość promieniowa/ kość łokciowa Osteotomia klinowa - kości nadgarstka/ śródręcza Osteotomia klinowa - kość udowa Osteotomia klinowa - rzepka

Dziennik Ustaw – 165 – Poz. 1520

77.27 77.28 77.291 77.292 77.293 77.31 77.32 77.33 77.34 77.35 77.36 77.37 77.38 77.391 77.392 77.393 77.41 77.42 77.43 77.44 77.45 77.46

Osteotomia klinowa - kość piszczelowa/ kość strzałkowa Osteotomia klinowa - kości stępu/ kości śródstopia Osteotomia klinowa - inne kości (miednica) Osteotomia klinowa - inne kości (paliczki palców stopy/ ręki) Osteotomia klinowa - inne kości (kręgi) Inne rozdzielenie kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek) Inne rozdzielenie kości - kość ramienna Inne rozdzielenie kości - kość promieniowa/ kość łokciowa Inne rozdzielenie kości - kości nadgarstka/ śródręcza Inne rozdzielenie kości - kość udowa Inne rozdzielenie kości – rzepka Inne rozdzielenie kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa Inne rozdzielenie kości - kości stępu/ kości śródstopia Inne rozdzielenie kości - inne kości (miednica) Inne rozdzielenie kości - inne kości (paliczki palców stopy/ ręki) Inne rozdzielenie kości - inne kości (kręgi) Biopsja kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek) Biopsja kości - kość ramienna Biopsja kości - kość promieniowa/ kość łokciowa Biopsja kości - kości nadgarstka/ śródręcza Biopsja kości - kość udowa Biopsja kości – rzepka

Dziennik Ustaw – 166 – Poz. 1520

77.47 77.48 77.491 77.492 77.493 77.51 77.52 77.53 77.541 77.562 77.571 77.572 77.573 77.574 77.581 77.582 77.583 77.591 77.60 77.61 77.62

Biopsja kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa Biopsja kości - kości stępu/ kości śródstopia Biopsja kości - inne kości (miednica) Biopsja kości - inne kości (paliczki palców stopy/ ręki) Biopsja kości - inne kości (kręgi) Wycięcie kaletki palucha z korekcją tkanek miękkich z osteotomią I-szej kości śródstopia Wycięcie kaletki palucha z korekcją tkanek miękkich i artrodezą Wycięcie kaletki palucha/ korekcja tkanek miękkich - inne Korekcja 5 palca stopy z osteotomią Wycięcie paliczka (częściowa) palca młotkowatego stopy Artrodeza palca szponiastego stopy Częściowa resekcja paliczka palca szponiastego stopy Kapsulotomia palca szponiastego stopy Wydłużenie ścięgna palca szponiastego stopy Korekcja palca stopy Zabieg naprawczy palca stopy Inne wycięcie, zespolenie i operacja palców stopy z użyciem materiału protetycznego Wycięcie stawu palucha koślawego z założeniem protezy Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - nieokreślone miejsce Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek) Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kość ramienna

Dziennik Ustaw – 167 – Poz. 1520

77.63 77.64 77.65 77.66 77.67 77.68 77.691 77.692 77.693 77.71 77.72 77.73 77.74 77.75 77.76 77.77 77.78 77.792 77.81 77.82 77.83

Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kość promieniowa/ kość łokciowa Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kości nadgarstka/śródręcza Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kość udowa Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - rzepka Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kości stępu/ kości śródstopia Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - inne kości (miednica) Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - inne kości (paliczki palców stopy/ ręki) Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - inne kości (kręgi) Wycięcie kości do przeszczepu - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek) Wycięcie kości do przeszczepu - kość ramienna Wycięcie kości do przeszczepu - kość promieniowa/ kość łokciowa Wycięcie kości do przeszczepu - kości nadgarstka/ śródręcza Wycięcie kości do przeszczepu - kość udowa Wycięcie kości do przeszczepu – rzepka Wycięcie kości do przeszczepu - kość piszczelowa/kość strzałkowa Wycięcie kości do przeszczepu - kości stępu/ kości śródstopia Wycięcie kości do przeszczepu - inne kości (paliczki palców stopy/ ręki) Inne częściowe wycięcie kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek) Inne częściowe wycięcie kości - kość ramienna Inne częściowe wycięcie kości - kość promieniowa/ kość łokciowa

Dziennik Ustaw – 168 – Poz. 1520

77.84 77.85 77.86 77.87 77.88 77.891 77.892 77.893 77.91 78.015 78.017 78.020 78.021 78.022 78.023 78.024 78.025 78.026 78.027 78.028 78.029

Inne częściowe wycięcie kości - kości nadgarstka/ śródręcza Inne częściowe wycięcie kości - kość udowa Inne częściowe wycięcie kości – rzepka Inne częściowe wycięcie kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa Inne częściowe wycięcie kości - kości stępu/ kości śródstopia Inne częściowe wycięcie kości - inne kości (mednica) Inne częściowe wycięcie kości - inne kości (paliczki palców stopy/ ręki) Inne częściowe wycięcie kości - inne kości (kręgi) Całkowite wycięcie kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek) Przeszczep kostny z banku kości - kość udowa/ miednica Przeszczep kostny z banku kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - nieokreślone miejsce Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek) Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kość ramienna Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kość promieniowa/ kość łokciowa Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki) Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kość udowa/ miednica Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - rzepka Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kość piszczelowa/ kość strzałkowa Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy) Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - inne (kręgi)

Dziennik Ustaw – 169 – Poz. 1520

78.035

Przeszczep kostny z oczyszczeniem miejsca przeszczepu (usunięcie stwardniałej, zwłókniałej lub martwiczej kości lub tkanki) transplantacja kości - kość udowa/ miednica Przeszczep kostny z oczyszczeniem miejsca przeszczepu (usunięcie stwardniałej, zwłókniałej lub martwiczej kości lub tkanki) transplantacja kości - rzepka Przeszczep kostny z oczyszczeniem miejsca przeszczepu (usunięcie stwardniałej, zwłókniałej lub martwiczej kości lub tkanki) transplantacja kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa Przeszczep kostny z oczyszczeniem miejsca przeszczepu (usunięcie stwardniałej, zwłókniałej lub martwiczej kości lub tkanki) transplantacja kości - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy) Wszczepy materiałów kościozastępczych - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek) Wszczepy materiałów kościozastępczych - kość ramienna Wszczepy materiałów kościozastępczych - kość promieniowa/ kość łokciowa Wszczepy materiałów kościozastępczych - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki) Wszczepy materiałów kościozastępczych - kość udowa, miednica Wszczepy materiałów kościozastępczych - rzepka Wszczepy materiałów kościozastępczych - kość piszczelowa/ kość strzałkowa Wszczepy materiałów kościozastępczych - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy) Wszczepy materiałów kościozastępczych - inne (kręgi) Wszczepy uzupełniające (kliny, koszyki) - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek) Wszczepy uzupełniające (kliny, koszyki) - kość ramienna Wszczepy uzupełniające (kliny, koszyki) - kość promieniowa/ kość łokciowa Wszczepy uzupełniające (kliny, koszyki) - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)

78.036 78.037

78.038

78.041 78.042 78.043 78.044 78.045 78.046 78.047 78.048 78.049 78.051 78.052 78.053 78.054

Dziennik Ustaw – 170 – Poz. 1520

78.055 78.056 78.057 78.058 78.059 78.061 78.062 78.063 78.064 78.065 78.066 78.067 78.068 78.069 78.071 78.072 78.073 78.074 78.075 78.076

Wszczepy uzupełniające (kliny, koszyki) - kość udowa/ miednica Wszczepy uzupełniające (kliny, koszyki) - rzepka Wszczepy uzupełniające (kliny, koszyki) - kość piszczelowa/ kość strzałkowa Wszczepy uzupełniające (kliny, koszyki) - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy) Wszczepy uzupełniające (kliny, koszyki) - inne (kręgi) Wszczepy wzmocnione - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek) Wszczepy wzmocnione - kość ramienna Wszczepy wzmocnione - kość promieniowa/ kość łokciowa Wszczepy wzmocnione - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki) Wszczepy wzmocnione - kość udowa/ miednica Wszczepy wzmocnione - rzepka Wszczepy wzmocnione - kość piszczelowa/ kość strzałkowa Wszczepy wzmocnione - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy) Wszczepy wzmocnione - inne (kręgi) Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek) Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - kość ramienna Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - kość promieniowa/ kość łokciowa Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki) Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - kość udowa Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - rzepka

Dziennik Ustaw – 171 – Poz. 1520

78.077 78.078 78.079 78.11 78.12 78.13 78.14 78.15 78.16 78.17 78.18 78.191 78.192 78.193 78.222 78.223 78.224 78.225 78.227 78.228

Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - kość piszczelowa/ kość strzałkowa Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy) Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - inne (kręgi) Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek) Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - kość ramienna Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - kość promieniowa/ kość łokciowa Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - kości nadgarstka/ śródręcza Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - kość udowa Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - rzepka Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - kości stępu/ kości śródstopia Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - inne kości (miednica) Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - inne kości (paliczki palców stopy/ ręki) Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - inne kości (kręgi) Otwarta epifizjodeza - kość ramienna Otwarta epifizjodeza - kość promieniowa/ kość łokciowa Otwarta epifizjodeza - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki) Otwarta epifizjodeza - kość udowa/ miednica Otwarta epifizjodeza - kość piszczelowa/ kość strzałkowa Otwarta epifizjodeza - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)

Dziennik Ustaw – 172 – Poz. 1520

78.229 78.230 78.232 78.233 78.234 78.235 78.237 78.238 78.239 78.242 78.243 78.244 78.245 78.247 78.248 78.249 78.312 78.313 78.314 78.315

Otwarta epifizjodeza - inne (kręgi) Przezskórna epifizjodeza - nieokreślone miejsce Przezskórna epifizjodeza - kość ramienna Przezskórna epifizjodeza - kość promieniowa/ kość łokciowa Przezskórna epifizjodeza - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki) Przezskórna epifizjodeza - kość udowa/ miednica Przezskórna epifizjodeza - kość piszczelowa/ kość strzałkowa Przezskórna epifizjodeza - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy) Przezskórna epifizjodeza - inne (kręgi) Resekcja/ osteotomia - kość ramienna Resekcja/ osteotomia - kość promieniowa/ kość łokciowa Resekcja/ osteotomia - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki) Resekcja/ osteotomia - kość udowa/ miednica Resekcja/ osteotomia - kość piszczelowa/ kość strzałkowa Resekcja/ osteotomia - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy) Resekcja/ osteotomia - inne (kręgi) Przeszczep kostny z lub bez unieruchomienia wewnętrznego lub osteotomii - kość ramienna Przeszczep kostny z lub bez unieruchomienia wewnętrznego lub osteotomii - kość promieniowa/ kość łokciowa Przeszczep kostny z lub bez unieruchomienia wewnętrznego lub osteotomii - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki) Przeszczep kostny z lub bez unieruchomienia wewnętrznego lub osteotomii - kość udowa/ miednica

Dziennik Ustaw – 173 – Poz. 1520

78.317 78.318 78.323 78.325 78.327 78.329 78.411 78.412 78.413 78.414 78.415 78.417 78.418 78.419 78.421 78.422 78.423 78.424 78.425

Przeszczep kostny z lub bez unieruchomienia wewnętrznego lub osteotomii - kość piszczelowa/ kość strzałkowa Przeszczep kostny z lub bez unieruchomienia wewnętrznego lub osteotomii - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy) Metoda rozciągania z lub bez kortykotomii/ostotomii - kość promieniowa/ kość łokciowa Metoda rozciągania z lub bez kortykotomii/ostotomii - kość udowa/miednica Metoda rozciągania z lub bez kortykotomii/ostotomii - kość piszczelowa/ kość strzałkowa Metoda rozciągania z lub bez kortykotomii/ostotomii - inne (kręgi) Inne zabiegi naprawcze kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek) Inne zabiegi naprawcze kości - kość ramienna Inne zabiegi naprawcze kości - kość promieniowa/ kość łokciowa Inne zabiegi naprawcze kości - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki) Inne zabiegi naprawcze kości - kość udowa/ miednica Inne zabiegi naprawcze kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa Inne zabiegi naprawcze kości - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy) Inne zabiegi naprawcze kości - inne (kręgi) Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek) Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kość ramienna Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kość promieniowa/ kość łokciowa Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki) Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kość udowa/ miednica

Dziennik Ustaw – 174 – Poz. 1520

78.426 78.427 78.428 78.429 78.511 78.512 78.513 78.514 78.515 78.516 78.517 78.518 78.519 78.521 78.522 78.523 78.524 78.525

Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - rzepka Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kość piszczelowa/ kość strzałkowa Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy) Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - inne (kręgi) Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek) Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - kość ramienna Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - kość promieniowa/kość łokciowa Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki) Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - kość udowa/ miednica Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - rzepka Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy) Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - inne (kręgi) Powtórne wprowadzenie wewnętrznego stabilizatora - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek) Powtórne wprowadzenie wewnętrznego stabilizatora - kość ramienna Powtórne wprowadzenie wewnętrznego stabilizatora - kość promieniowa/ kość łokciowa Powtórne wprowadzenie wewnętrznego stabilizatora - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki) Powtórne wprowadzenie wewnętrznego stabilizatora - kość udowa/ miednica

Dziennik Ustaw – 175 – Poz. 1520

78.527 78.529 78.531 78.532 78.533 78.535 78.537 78.539 78.611 78.612 78.613 78.614 78.615 78.617 78.618 78.619 78.621

Powtórne wprowadzenie wewnętrznego stabilizatora - kość piszczelowa/ kość strzałkowa Powtórne wprowadzenie wewnętrznego stabilizatora - inne (kręgi) Wymiana przemieszczonego lub złamanego przyrządu stabilizującego - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek) Wymiana przemieszczonego lub złamanego przyrządu stabilizującego - kość ramienna Wymiana przemieszczonego lub złamanego przyrządu stabilizującego - kość promieniowa/ kość łokciowa Wymiana przemieszczonego lub złamanego przyrządu stabilizującego - kość udowa/ miednica Wymiana przemieszczonego lub złamanego przyrządu stabilizującego - kość piszczelowa/ kość strzałkowa Wymiana przemieszczonego lub złamanego przyrządu stabilizującego - inne (kręgi) Usunięcie zewnętrznego stabilizatora kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek) Usunięcie zewnętrznego stabilizatora kości - kość ramienna Usunięcie zewnętrznegbo stabilizatora kości - kość promieniowa/ kość łokciowa Usunięci zewnętrznego stabilizatora kości - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki) Usunięcie zewnętrznego stabilizatora kości - kość udowa/ miednica Usunięcie zewnętrznego stabilizatora kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa Usunięcie zewnętrznego stabilizatora kości - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy) Usunięcie zewnętrznego stabilizatora kości - inne (kręgi) Usunięcie zespolenia wewnętrznego - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)

Dziennik Ustaw – 176 – Poz. 1520

78.622 78.623 78.624 78.625 78.626 78.627 78.628 78.629 78.631 78.632 78.633 78.634 78.635 78.636 78.637 78.638 78.639 78.72 78.73

Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kość ramienna Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kość promieniowa/ kość łokciowa Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki) Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kość udowa/ miednica Usunięcie zespolenia wewnętrznego - rzepka Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kość piszczelowa/ kość strzałkowa Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy) Usunięcie zespolenia wewnętrznego - inne (kręgi) Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek) Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - kość ramienna Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - kość promieniowa/ kość łokciowa Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki) Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - kość udowa/ miednica Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - rzepka Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - kość piszczelowa/ kość strzałkowa Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy) Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - inne (kręgi) Chirurgiczne złamanie kości - kość ramienna Chirurgiczne złamanie kości - kość promieniowa/ kość łokciowa

Dziennik Ustaw – 177 – Poz. 1520

78.75 78.77 78.78 79.00 79.01 79.02 79.03 79.04 79.05 79.06 79.07 79.08 79.091 79.092 79.093 79.094 79.11 79.12

Chirurgiczne złamanie kości - kość udowa Chirurgiczne złamanie kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa Chirurgiczne złamanie kości - kości stępu/ kości śródstopia Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - miejsce nieokreślone Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość ramienna Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość promieniowa/ łokciowa (ramię - inne) Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kości nadgarstka i kości śródręcza (ręka) Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - paliczki ręki Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość udowa Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość piszczelowa/ kość strzałkowa Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kości stępu/ kości śródstopia (noga) Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - paliczki stopy Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (obojczyk) Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (żebra) Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (miednica) Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (rzepka) Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kość ramienna Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kość promieniowa/ łokciowa

Dziennik Ustaw – 178 – Poz. 1520

79.13 79.14 79.15 79.16 79.17 79.18 79.191 79.192 79.193 79.194 79.21 79.22 79.23 79.24 79.25 79.26 79.27 79.28

Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kości nadgarstka/ kości śródręcza Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - paliczki ręki Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kość udowa Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kość piszczelowa/kość strzałkowa Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kości stępu/ kości śródstopia (noga) Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - paliczki (stopy) Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - inne wyszczególnione kości (obojczyk) Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - inne wyszczególnione kości (żebra) Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - inne wyszczególnione kości (miednica) Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - inne wyszczególnione kości (rzepka) Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość ramienna Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość promieniowa/ łokciowa Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kości nadgarstka/ śródręcza Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - paliczki ręki Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość udowa Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - rzepka Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość piszczelowa/ kość strzałkowa Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - paliczki stopy

Dziennik Ustaw – 179 – Poz. 1520

79.291 79.292 79.293 79.294 79.31 79.32 79.33 79.34 79.35 79.36 79.37 79.38 79.391 79.392 79.393 79.394

Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (obojczyk) Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (żebra) Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (miednica) Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (rzepka) Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kość ramienna Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kość promieniowa/ łokciowa Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kości nadgarstka/ kości śródręcza Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - paliczki ręki Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kość udowa Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kość piszczelowa/ kość strzałkowa Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kości stępu/ kości śródstopia (noga) Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - paliczki stopy Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - inne wyszczególnione kości (obojczyk) Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - inne wyszczególnione kości (żebra) Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - inne wyszczególnione kości (miednica) Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - inne wyszczególnione kości (rzepka)

Dziennik Ustaw – 180 – Poz. 1520

79.395 79.411 79.412 79.421 79.422 79.451 79.452 79.461 79.462 79.491 79.492 79.493 79.494 79.495 79.496

Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją z użyciem płyty blokowej - inne wyszczególnione kości (miednica) Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej kość ramienna Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzną stabilizacją - kość ramienna Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej kość promieniowa/ łokciowa (ramię) Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzną stabilizacją - kość promieniowa/ łokciowa (ramię) Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej kość udowa Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzną stabilizacją - kość udowa Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej kość piszczelowa/ kość strzałkowa Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzną stabilizacją - kość piszczelowa/ kość strzałkowa Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej inne wyszczególnione kości - kręgosłup Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzną stabilizacją - inne wyszczególnione kości - kręgosłup Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej inne wyszczególnione kości - obojczyk Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzną stabilizacją - inne wyszczególnione kości - obojczyk Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej inne wyszczególnione kości - żebra Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzną stabilizacją - inne wyszczególnione kości - żebra

Dziennik Ustaw – 181 – Poz. 1520

79.511 79.512 79.521 79.522 79.551 79.552 79.561 79.562 79.591 79.592 79.593 79.594 79.595 79.596 79.60 79.61

Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - kość ramienna Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzna stabilizacją - kość ramienna Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - kość promieniowa/ łokciowa (ramię - inne) Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzna stabilizacją - kość promieniowa/ łokciowa (ramię - inne) Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - kość udowa Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzna stabilizacją - kość udowa Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - kość piszczelowa/ kość strzałkowa Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzna stabilizacją - kość piszczelowa/ kość strzałkowa Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - inne wyszczególnione kości - kręgosłup Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzna stabilizacją - inne wyszczególnione kości - kręgosłup Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - inne wyszczególnione kości - obojczyk Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzna stabilizacją - inne wyszczególnione kości - obojczyk Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - inne wyszczególnione kości - żebra Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzna stabilizacją - żebra Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - miejsce nieokreślone Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - kość ramienna

Dziennik Ustaw – 182 – Poz. 1520

79.62 79.63 79.64 79.65 79.66 79.67 79.68 79.691 79.692 79.693 79.694 79.695 79.70 79.71 79.72 79.73 79.74 79.75 79.76 79.77

Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - kość promieniowa/ łokciowa Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - kości nadgarstka/ kości śródręcza Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - paliczki ręki Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - kość udowa Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - kość piszczelowa/kość strzałkowa Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - kości stępu/kości śródstopia Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - paliczki stopy Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - inne wyszczególnione kości – miednica Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - inne wyszczególnione kości – kręgosłup Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - inne wyszczególnione kości – obojczyk Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - inne wyszczególnione kości – żebra Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - inne wyszczególnione kości – rzepka Zamknięte nastawienie zwichnięcia - inne Zamknięte nastawienie zwichnięcia barku Zamknięte nastawienie zwichnięcia łokcia Zamknięte nastawienie zwichnięcia nadgarstka Zamknięte nastawienie zwichnięcia ręki i palców Zamknięte nastawienie zwichnięcia biodra Zamknięte nastawienie zwichnięcia kolana Zamknięte nastawienie zwichnięcia kostki

Dziennik Ustaw – 183 – Poz. 1520

79.78 79.79 79.81 79.82 79.83 79.84 79.85 79.86 79.87 79.88 79.89 79.91 79.92 79.93 79.94 79.95 79.96 79.97 79.98 79.99 80.01 80.02

Zamknięte nastawienie zwichnięcia stopy i palców Zamknięte nastawienie zwichnięcia innego określonego stawu Otwarte nastawienie zwichnięcia barku Otwarte nastawienie zwichnięcia łokcia Otwarte nastawienie zwichnięcia nadgarstka Otwarte nastawienie zwichnięcia ręki/ palca Otwarte nastawienie zwichnięcia biodra Otwarte nastawienie zwichnięcia kolana Otwarte nastawienie zwichnięcia kostki Otwarte nastawienie zwichnięcia stopy/palca Otwarte nastawienie zwichnięcia innego określonego stawu Inne operacje urazu kości - kość ramienna Inne operacje urazu kości - kość promieniowa/łokciowa Inne operacje urazu kości - kości nadgarstka/śródręcza Inne operacje urazu kości - paliczki ręki Inne operacje urazu kości - kość udowa, miednica Inne operacje urazu kości - kość piszczelowa/kość strzałkowa Inne operacje urazu kości - kości stępu/kości śródstopia Inne operacje urazu kości - paliczki stopy Inne operacje urazu kości - inne wyszczególnione kości (kręgosłup) Artrotomia celem usunięcia protezy - bark Artrotomia celem usunięcia protezy - łokieć

Dziennik Ustaw – 184 – Poz. 1520

80.03 80.04 80.05 80.06 80.07 80.08 80.09 80.11 80.12 80.13 80.14 80.15 80.16 80.17 80.18 80.191 80.192 80.193 80.194 80.195 80.196 80.197

Artrotomia celem usunięcia protezy - nadgarstek Artrotomia celem usunięcia protezy - ręka i palce Artrotomia celem usunięcia protezy - biodro Artrotomia celem usunięcia protezy - kolano Artrotomia celem usunięcia protezy - kostka Artrotomia celem usunięcia protezy - stopa i palce Artrotomia celem usunięcia protezy - kręgosłup Inna artrotomia - bark Inna artrotomia - łokieć Inna artrotomia - nadgarstek Inna artrotomia - ręka i palce Inna artrotomia - biodro Inna artrotomia - kolano Inna artrotomia - kostka Inna artrotomia - stopa i palce Artrostomia - bark Artrostomia - łokieć Artrostomia - nadgarstek Artrostomia - ręka i palce Artrostomia - biodro Artrostomia - kolano Artrostomia - kostka

Dziennik Ustaw – 185 – Poz. 1520

80.198 80.199 80.21 80.22 80.23 80.24 80.25 80.26 80.27 80.28 80.29 80.39 80.41 80.42 80.431 80.432 80.433 80.434 80.435 80.436 80.437 80.438

Artrostomia - stopa i palce Artrostomia - kręgosłup Artroskopia - bark Artroskopia - łokieć Artroskopia - nadgarstek Artroskopia - ręka i palce Artroskopia - biodro Artroskopia - kolano Artroskopia - kostka Artroskopia - stopa i palce Artroskopia - kręgosłup Biopsja aspiracyjna stawu - kręgosłup Korekcja stopy końsko-szpotawej metodą Goldnera Operacja Heymana Herndona (Stronga) w korekcji stopy szpotawej Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - bark Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - łokieć Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - nadgarstek Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - ręka i palce Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - biodro Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - kolano Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - kostka Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - stopa i palce

Dziennik Ustaw – 186 – Poz. 1520

80.439 80.441 80.442 80.443 80.444 80.445 80.446 80.447 80.448 80.449 80.451 80.452 80.453 80.454 80.455 80.456 80.457 80.458 80.459 80.501 80.502 80.511

Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - kręgosłup Uwolnienie stawu - bark Uwolnienie stawu - łokieć Uwolnienie stawu - nadgarstek Uwolnienie stawu - ręka i palce Uwolnienie stawu - biodro Uwolnienie stawu - kolano Uwolnienie stawu - kostka Uwolnienie stawu - stopa i palce Uwolnienie stawu - kręgosłup Uwolnienie więzadła - bark Uwolnienie więzadła - łokieć Uwolnienie więzadła - nadgarstek Uwolnienie więzadła - ręka i palce Uwolnienie więzadła - biodro Uwolnienie więzadła - kolano Uwolnienie więzadła - kostka Uwolnienie więzadła - stopa i palce Uwolnienie więzadła - kręgosłup Nieswoiste zniszczenie krążka międzykręgowego (artroskopowo) Nieswoiste zniszczenie krążka międzykręgowego (przezskórnie) Usunięcie przepukliny jądra miażdzystego - inne - na poziomie szyjnym

Dziennik Ustaw – 187 – Poz. 1520

80.512 80.513 80.514 80.515 80.516 80.521 80.522 80.523 80.6 80.71 80.72 80.73 80.74 80.75 80.76 80.77 80.78 80.81 80.82 80.83 80.84

Usunięcie przepukliny jądra miażdzystego - inne - na poziomie piersiowym Usunięcie przepukliny jądra miażdzystego - inne - na poziomie lędźwiowym Usunięcie przepukliny jądra miażdzystego z zastosowaniem laminotomii lub hemilaminektomii - na poziomie szyjnym Usunięcie przepukliny jądra miażdzystego z zastosowaniem laminotomii lub hemilaminektomii - na poziomie piersiowym Usunięcie przepukliny jądra miażdzystego z zastosowaniem laminotomii lub hemilaminektomii - na poziomie lędźwiowym Chemonukleoliza krążka międzykręgowego - na poziomie szyjnym Chemonukleoliza krążka międzykręgowego - na poziomie piersiowym Chemonukleoliza krążka międzykręgowego - na poziomie lędźwiowym Wycięcie łękotki kolana (meniscektomia) Synowiektomia - bark Synowiektomia - łokieć Synowiektomia - nadgarstek Synowiektomia - ręka i palce Synowiektomia - biodro Synowiektomia - kolano Synowiektomia - kostka Synowiektomia - stopa i palce Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - bark Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - łokieć Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - nadgarstek Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - ręka i palce

Dziennik Ustaw – 188 – Poz. 1520

80.85 80.86 80.87 80.88 80.89 80.91 80.92 80.93 80.94 80.95 80.96 80.97 80.98 81.011 81.012 81.013 81.019 81.021 81.022 81.029 81.031 81.032

Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - biodro Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - kolano Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - kostka Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu – stopa i palce Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - kręgosłup Inne wycięcie tkanek stawu - bark Inne wycięcie tkanek stawu - łokieć Inne wycięcie tkanek stawu - nadgarstek Inne wycięcie tkanek stawu - ręka i palce Inne wycięcie tkanek stawu - biodro Inne wycięcie tkanek stawu - kolano Inne wycięcie tkanek stawu - kostka Inne wycięcie tkanek stawu - stopa i palce Spondylodeza czaszkowo-szyjna z dojścia przedniego, tylnego lub przez jamę ustną Zespolenie kręgów C1-C2 z dojścia przedniego, tylnego lub przez jamę ustną Spondylodeza potyliczno-C2 z dojścia przedniego, tylnego lub przez jamę ustną Spondylodeza szczytowo-obrotowa - inna Artrodeza kręgu C2 lub niżej z dojścia przedniego Artrodeza kręgu C2 lub niżej z dojścia przednio-bocznego Spondylodeza szyjna z dostępu przedniego - inna Artrodeza kręgu C2 lub poniżej z dostępu tylnego Artrodeza kręgu C2 lub poniżej z dostępu tylno-bocznego

Dziennik Ustaw – 189 – Poz. 1520

81.039 81.041 81.042 81.049 81.051 81.052 81.059 81.061 81.062 81.069 81.07 81.081 81.082 81.083 81.084 81.089 81.11 81.12 81.13 81.14 81.15 81.16

Spondylodeza szyjna z dostępu tylnego - inna Artrodeza piersiowa lub piersiowo lędźwiowa z dostępu przedniego Artrodeza piersiowa lub piersiowo lędźwiowa z dostępu przednio-bocznego Spondylodeza piersiowa i piersiowo lędźwiowa z dostępu przedniego - inna Artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylnego Artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylno-bocznego Spondylodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylnego - inna Artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa z dostępu przedniego Artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa z dostępu przednio-bocznego Spondylodeza lędźwiowa lub lędźwiowo krzyżowa z dostępu przedniego - inna Spondylodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa wyrostków poprzecznych z dostępu bocznego Artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo krzyżowa z dostępu tylnego Artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa z dostępu tylno-bocznego Zabieg stabilizacji międzytrzonowej lędźwiowej tylnej (PLIF) Międzyotworowa stabilizacja trzonów lędźwiowych (TLIF) Spondylodeza lędźwiowa/ lędźwiowo krzyżowa z dostępu tylnego - inna Artrodeza stawu skokowego górnego Potrójna artrodeza Artrodeza podskokowa Artrodeza śródstopia Artrodeza stępowo-śródstopna Artrodeza śródstopno-palcowa

Dziennik Ustaw – 190 – Poz. 1520

81.17 81.18 81.21 81.22 81.23 81.24 81.25 81.26 81.27 81.28 81.29 81.30 81.311 81.312 81.313 81.319 81.321 81.322 81.329 81.331 81.332

Artrodeza stopy - inna Operacyjne ograniczenie ruchomości w stawie skokowym dolnym Artrodeza stawu biodrowego Artrodeza kolana Artrodeza stawu barkowego Artrodeza stawu łokciowego Artrodeza nadgarstkowo-promieniowa Artrodeza nadgarstkowo-śródręczna Artrodeza śródręczno-paliczkowa Artrodeza międzypaliczkowa Artrodeza - inna Powtórna spondylodeza, nie określona inaczej Powtórna spondylodeza czaszkowo-szyjna z dojścia przedniego, tylnego lub przez jamę ustną Powtórne zespolenie kręgów C1-C2 z dojścia przedniego, tylnego lub przez jamę ustną Powtórna spondylodeza potyliczno-C2 z dojścia przedniego, tylnego lub przez jamę ustną Powtórna spondylodeza szczytowo-obrotowa - inna Powtórna artrodeza kręgu C2 lub poniżej z dojścia przedniego Powtórna artrodeza kręgu C2 lub poniżej z dojścia przednio-bocznego Powtórna spondylodeza szyjna z dostępu przedniego - inna Powtórna artrodeza kręgu C2 lub poniżej z dostępu tylnego Powtórna artrodeza kręgu C2 lub poniżej z dostępu tylno-bocznego

Dziennik Ustaw – 191 – Poz. 1520

81.339 81.341 81.342 81.349 81.351 81.352 81.359 81.361 81.362 81.363 81.369 81.37 81.381 81.382 81.383 81.384 81.389 81.39 81.40 81.42

Powtórna spondylodeza szyjna z dostępu tylnego - inna Powtórna artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu przedniego Powtórna artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu przedniobocznego Powtórna spondylodeza piersiowa i piersiowo-lędźwiowa z dostępu przedniego – inna Powtórna artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylnego Powtórna artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylno-bocznego Powtórna spondylodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylnego inna Powtórny zabieg stabilizacji międzytrzonowej lędźwiowej przedniej (ALIF) Powtórna artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa z dostępu przedniego Powtórna artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa z dostępu przedniobocznego Powtórna spondylodeza lędźwiowa/lędźwiowo-krzyżowa z dostępu przedniego Ponowna stabilizacja odcinka lędźwiowego i lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa z dostępu poprzez wyrostki poprzeczne Powtórna artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa z dostępu tylnego Powtórna artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa z dostępu tylno-bocznego Powtórny zabieg stabilizacji międzytrzonowej lędźwiowej tylnej (PLIF) Powtórna międzyotworowa stabilizacja trzonów lędźwiowych (TLIF) Powtórna spondylodeza lędźwiowa/ lędźwiowo-krzyżowa z dostępu tylnego – inna Powtórne operacyjne usztywnienie kręgosłupa, nie określone inaczej Operacja biodra - inna Plastyka więzadłowa kolana (five-in-one)

Dziennik Ustaw – 192 – Poz. 1520

81.43 81.44 81.45 81.46 81.47 81.49 81.511 81.512 81.513 81.521 81.522 81.524 81.525 81.526 81.53 81.541 81.542 81.543 81.55 81.56 81.57

Plastyka niestabilności przednio-przyśrodkowej kolana z uszkodzeniem łąkotki Plastyka niestabilności rzepki Plastyka więzadeł krzyżowych kolana - inna Plastyka więzadeł pobocznych kolana - inna Plastyka stawu kolanowego - inna Plastyka stawu skokowego - inna Pierwotna wymiana głowy kości udowej oraz panewki stawu biodrowego kapoplasyka Całkowita pierwotna rekonstrukcja stawu biodrowego Całkowita pierwotna wymiana stawu biodrowego z użyciem trzpienia przynasadowego Częściowa pierwotna wymiana stawu biodrowego - endoproteza bipolarna Częściowa pierwotna wymiana stawu biodrowego - wymiana elementu udowego Częściowa endoprotezoplastyka stawu biodrowego - wymiana elementu udowego Częściowa endoprotezoplastyka stawu biodrowego - wymiana panewki Częściowa endoprotezoplastyka stawu biodrowego - wymiana wkładki panewki Rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego, nie określona inaczej Endoproteza pierwotna stawu kolanowego - jednoprzedziałowa Endoproteza pierwotna stawu kolanowego - dwuprzedziałowa Endoproteza pierwotna stawu kolanowego - trójprzedziałowa Operacja rewizyjna po wymianie stawu kolanowego Całkowita pierwotna wymiana stawu skokowego Pierwotna wymiana stawów stopy/palców

Dziennik Ustaw – 193 – Poz. 1520

81.581 81.582 81.59 81.62 81.63 81.64 81.65 81.66 81.67 81.71 81.72 81.73 81.74 81.75 81.79 81.80 81.81 81.82 81.831 81.832 81.833

Całkowita operacja rewizyjna po wymianie innych określonych stawów kończyny dolnej Częściowa operacja rewizyjna po wymianie innych określonych stawów kończyny dolnej Operacja rewizyjna po wymianie stawu kończyny dolnej - inna Spondylodeza pierwotna lub ponowna 2-3 kręgów Spondylodeza pierwotna lub ponowna 4-8 kręgów Spondylodeza pierwotna lub ponowna 9 lub większej liczby kręgów Wertebroplastyka Kyfoplastyka Przezskórna plastyka kręgosłupa Artroplastyka śródręczno-paliczkowa i międzypaliczkowa - wszczep Artroplastyka śródręczno-paliczkowa i międzypaliczkowa - bez wszczepu Całkowita endoproteza nadgarstka Artroplastyka nadgarstka lub śródręcza - wszczep Artroplastyka nadgarstka lub śródręcza - bez wszczepu Inne zabiegi naprawcze nadgarstka/ręki/palców Całkowita endoproteza stawu barkowego Częściowa endoproteza stawu barkowego Operacja nawykowego zwichnięcia barku Rewizja po artroplastyce stawu barkowego Artroskopowa dekompresja przestrzeni podbarkowej Całkowita rewizja po artroplastyce stawu barkowego

Dziennik Ustaw – 194 – Poz. 1520

81.834 81.839 81.84 81.851 81.852 81.853 81.86 81.93 81.94 81.95 81.961 81.969 81.971 81.972 82.011 82.012 82.013 82.02 82.03 82.04 82.11 82.12

Częściowa rewizja po artroplastyce stawu barkowego Artroplastyka stawu barkowego - inna Całkowita endoproteza stawu łokciowego Rewizja po artroplastyce stawu łokciowego Całkowita rewizja po artroplastyce stawu łokciowego Częściowa rewizja po artroplastyce stawu łokciowego Częściowa endoproteza stawu łokciowego Szycie torebki stawowej/więzadeł kończyny górnej Szycie torebki stawowej/więzadeł stawów stępu/stopy Szycie torebki stawowej/więzadeł nogi - inne Zabieg otwarty z resekcją kości końca barkowego obojczyka i osteotomią wyrostka barkowego Zabieg naprawczy stawu - inny Częściowa rewizja po endoprotezoplastyce stawu kończyny górnej Całkowita rewizja po endoprotezoplastyce stawu kończyny górnej Eksploracja pochewki ścięgnistej na ręce - inna Nacięcie pochewki ścięgnistej na ręce Usunięcie ciałek ryżowatych pochewki ścięgnistej na ręce Miotomia w zakresie ręki Nacięcie kaletki maziowej ręki Nacięcie/drenaż dłoni/kłębu kciuka Nacięcie ścięgna ręki Nacięcie powięzi ręki

Dziennik Ustaw – 195 – Poz. 1520

82.19 82.211 82.22 82.29 82.31 82.32 82.331 82.339 82.34 82.351 82.359 82.36 82.39 82.41 82.42 82.43 82.44 82.45 82.46 82.51 82.52 82.53

Rozdzielenie tkanek miękkich ręki - inne Wycięcie torbieli galaretowatej pochewki ścięgna ręki (nadgarstek) Wycięcie zmiany mięśnia ręki Wycięcie zmiany tkanek miękkich ręki - inne Wycięcie kaletki ręki Wycięcie ścięgna ręki do przeszczepu Wycięcie ścięgna i torebki maziowej Wycięcie ścięgna ręki - inne Wycięcie ścięgna/powięzi ręki do przeszczepu Uwolnienie przykurczu Dupuytrena Wycięcie powięzi ręki - inne Wycięcie mięśnia ręki - inne Wycięcie tkanek miękkich ręki - inne Szycie pochewki ścięgna ręki Odroczone szycie ścięgna zginacza ręki Odroczone szycie ścięgna ręki - inne Szycie ścięgna zginacza ręki - inne Szycie ścięgna ręki - inne Szycie mięśnia/powięzi ręki Wydłużenie ścięgna ręki Skrócenie ścięgna ręki Powtórne przytwierdzenie ścięgna ręki

Dziennik Ustaw – 196 – Poz. 1520

82.54 82.55 82.56 82.57 82.58 82.59 82.61 82.691 82.692 82.693 82.711 82.719 82.72 82.791 82.799 82.81 82.82 82.83 82.84 82.851 82.859 82.861

Powtórne przytwierdzenie mięśnia ręki Zmiana długości mięśnia/ścięgna ręki - inna Przeszczep ścięgna ręki - inne Przemieszczenie ścięgna ręki - inne Przeszczepienie mięśnia ręki - inne Przemieszczenie mięśnia ręki - inne Policyzacja palca Przeszczepienie płata skórnego i kości do kciuka Przeszczepienie kości do kciuka Przeszczepienie uszypułowanego płata skórnego do kciuka Rekostrukcja dla plastyki m. przeciwstawnego Rekonstrukcja bloczka ścięgna ręki - inna Operacja plastyczna ręki-przeszczep mięśnia/powięzi Graft ścięgna do ręki Operacja plastyczna ręki z przeszczepem - inna Przeniesienie palca, z wyjątkiem kciuka Operacja rozszczepu ręki (cleft hand) Korekcja makrodaktylii Korekcja palca młotkowatego ręki Ufiksowanie ścięgna ręki - nie określone inaczej Tenodeza ręki - inna Plastyka ścięgna i mięśnia ręki

Dziennik Ustaw – 197 – Poz. 1520

82.869 82.891 82.892 82.899 82.911 82.919 82.99 83.011 83.012 83.019 83.02 83.031 83.039 83.09 83.12 83.132 83.133 83.134 83.141 83.142 83.143 83.144

Plastyka ścięgna ręki - inna Plikacja powięzi ręki Operacja przetoki powięzi ręki Operacje plastyczne ręki - inne Uwolnienie zrostów powięzi, mięśni lub ścięgien ręki Uwolnienie zrostów ręki - inne Operacje mięśnia/ścięgna/powięzi ręki - inne Nacięcie pochewki ścięgna Usunięcie ciałek ryżowatych z torebki ścięgna Eksploracja pochewki ścięgna - inne Miotomia Usunięcie wapiennych złogów z kaletki Nacięcie kaletki - inne Nacięcie mięśni, ścięgna, powięzi i kaletki - inne Przecięcie ścięgna przywodzicieli biodra Rozdzielenie ścięgna Uwolnienie ścięgna Rozcięcie ścięgna Rozdzielenie powięzi Rozdzielenie pasma biodrowo-piszczelowego Odsłonięcie powięzi Uwolnienie przykurczu Volkmanna przez przecięcie powięzi

Dziennik Ustaw – 198 – Poz. 1520

83.149 83.191 83.192 83.311 83.312 83.321 83.322 83.323 83.329 83.391 83.399 83.41 83.43 83.44 83.5 83.61 83.62 83.63 83.641 83.649 83.659 83.71

Nacięcie powięzi - inne Rozdzielenie mięśnia Uwolnienie mięśnia Wycięcie zmiany pochewki ścięgna Wycięcie torbieli galaretowatej pochewki ścięgna, z wyjątkiem ręki Wycięcie heterotopowej kości Wycięcie zbliznowacenia mięśnia dla uwolnienia przykurczu Volkmanna Wycięcie zmiany kostniejącego zapalenia mięśni Wycięcie zmiany mięśnia - inne Wycięcie cysty Bakera Wycięcie zmiany tkanek miękkich - inne Wycięcie ścięgna do przeszczepu Wycięcie mięśnia/powięzi do przeszczepu Wycięcie powięzi - inne Wycięcie kaletki Szycie pochewki ścięgna Odroczone szycie ścięgna Operacja mankietu rotatorów Zeszycie ścięgna Achillesa Szycie ścięgna - inne Szycie mięśnia/powięzi - inne Wydłużenie ścięgna

Dziennik Ustaw – 199 – Poz. 1520

83.72 83.73 83.74 83.75 83.76 83.771 83.79 83.81 83.82 83.83 83.841 83.849 83.853 83.86 83.87 83.881 83.882 83.883 83.884 83.91 83.999 84.001

Skrócenie ścięgna Powtórne przytwierdzenie ścięgna Powtórne przytwierdzenie mięśnia Przeniesienie/przeszczep ścięgna Przemieszczenie ścięgna - inne Uwolnienie przykurczu Volkmanna przez przeszczep mięśnia Inne przemieszczenie mięśnia Przeszczep ścięgna Przeszczep mięśnia/powięzi Rekonstrukcja bloczka ścięgna Operacje Evansa stopy końsko-szpotawej Korekcja stopy końsko-szpotawej - inne Plastyka ścięgna Achillesa Plastyka mięśnia czworogłowego Operacje plastyczne mięśnia - inne Plastyka ścięgna i mięśnia Ufiksowanie ścięgna Tenodeza - inna niż ręki Plastyka ścięgna Uwolnienie zrostów mięśni/ścięgien/powięzi i kaletki Operacje mięśni/ścięgien/powięzi/kaletek - inne Amputacja kończyny górnej z pokryciem kikuta płatem

Dziennik Ustaw – 200 – Poz. 1520

84.002 84.003 84.004 84.005 84.01 84.02 84.03 84.04 84.05 84.06 84.07 84.08 84.09 84.101 84.102 84.103 84.104 84.111 84.112 84.113 84.114 84.119

Kineplastyczna amputacja kończyny górnej Otwarta lub gilotynowa amputacja kończyny górnej Rewizja świeżej amputacji urazowej kończyny górnej Amputacja kończyny górnej z odjęciem łopatki Amputacja i wyłuszczenie palca ręki w stawie Amputacja i wyłuszczenie kciuka w stawie Amputacja w zakresie ręki Wyłuszczenie nadgarstka Amputacja w zakresie przedramienia Wyłuszczenie w stawie łokciowym Amputacja w zakresie ramienia Wyłuszczenie w stawie barkowym Amputacja kończyny górnej z odjęciem łopatki Amputacja kończyny dolnej z pokryciem kikuta płatem Amputacja kineplastyczna kończyny dolnej Otwarta lub gilotynowa amputacja kończyny dolnej Rewizja świeżej amputacji urazowej kończyny dolnej Amputacja palca stopy w stawie śródstopno-paliczkowym Wyłuszczenie palca stopy w stawie Amputacja głowy kości śródstopa Promieniowa amputacja stopy (wyłuszczenie głowy paliczka bliższego tuż ponad fałdem śródstopno-palcowym) Amputacja palca stopy - inna

Dziennik Ustaw – 201 – Poz. 1520

84.121 84.122 84.123 84.124 84.125 84.129 84.13 84.14 84.151 84.161 84.162 84.163 84.169 84.171 84.172 84.173 84.174 84.179 84.18 84.191 84.192 84.21

Amputacja przedniej części stopy Amputacja przez śródstopie Amputacja w stawie Chopparta Amputacja w środkowym śródstopiu Amputacja przez śródstopie (w tym wszystkich palców u stopy) Amputacja w zakresie stopy - inne Wyłuszczenie w stawie skokowym Amputacja stopy w zakresie kostek bocznych Amputacja nogi na wysokości kości piszczelowej i strzałkowej - nie określona inaczej Amputacja metodą Batch, Spitler i McFaddin Amputacja metodą Mazeta Amputacja metodą S.P.Rogera Wyłuszczenie w stawie kolanowym - inne Amputacja nogi na wysokości kości udowej Amputacja uda Przekształcenie amputacji poniżej kolana w amputację powyżej kolana Nadkłykciowa amputacja powyżej kolana Amputacja powyżej kolana - inne Wyłuszczenie w stawie biodrowym Amputacja kończyny dolnej z częścią miednicy Amputacja tylnej części miednicy Replantacja kciuka

Dziennik Ustaw – 202 – Poz. 1520

84.22 84.23 84.24 84.25 84.26 84.27 84.28 84.31 84.32 84.33 84.502 84.503 84.511 84.512 84.513 84.514 84.52 84.54 84.56 84.58 84.59

Replantacja palca Replantacja przedramienia/nadgarstka/dłoni Replantacja górnej części ramienia Replantacja palucha Replantacja stopy Replantacja dolnej części podudzia/kostki Replantacja uda Powtórna amputacja kikuta Wtórne zamknięcie kikuta Oczyszczenie kikuta Wprowadzenie czynników wzrostu pochodzenia autogenicznego Wprowadzenie czynników wzrostu z komórek macierzystych Wprowadzenie: koszyczków (węglowych, ceramicznych, metalowych, plastikowych lub tytanowych) Wprowadzenie: koszyczków między kręgami, rozpórek, gwintowanych bolców kostnych Wprowadzenie syntetycznych koszyczków lub rozpórek Wprowadzenie gwintowanych bolców kostnych Wprowadzenie rekombinowanego białka morfogenetycznego kości - rhBMP Wszczepienie innego wewnętrznego urządzenia wydłużającego kończynę Wprowadzenie wypełniacza do stawu (cementowego) Wszczepienie międzykolczystego urządzenia do dekompresji wyrostka kolczystego Wprowadzenie innego urządzenia do kręgosłupa

Dziennik Ustaw – 203 – Poz. 1520

84.601 84.611 84.612 84.621 84.631 84.641 84.642 84.651 84.661

Wprowadzenie protezy krążka międzykręgowego Wprowadzenie protezy jądra miażdżystego, w odcinku szyjnym Wprowadzenie częściowej protezy krążka międzykręgowego (elastyczna), w odcinku szyjnym Wprowadzenie całkowitej protezy krążka międzykręgowego (elastycznej), w odcinku szyjnym Wprowadzenie protezy krążka międzykręgowego (elastycznej), w odcinku piersiowym Wprowadzenie protezy jądra miażdżystego, w odcinku lędźwiowym Wprowadzenie częściowej protezy krążka międzykręgowego (elastycznej), w odcinku lędźwiowym Wprowadzenie protezy krążka międzykręgowego (elastycznej), w odcinku lędźwiowym Usunięcie (częściowe)(całkowite) protezy krążka międzykręgowego z jednoczesnym wprowadzeniem nowej (częściowej)(całkowitej) protezy krążka międzykręgowego, w odcinku szyjnym Naprawa wcześniej wprowadzonej protezy krążka międzykręgowego, w odcinku szyjnym Usunięcie (częściowe)(całkowite) protezy krążka międzykręgowego z jednoczesnym wprowadzeniem nowej (częściowej)(całkowitej) protezy krążka międzykręgowego, w odcinku piersiowym Naprawa wcześniej wprowadzonej protezy krążka międzykręgowego, w odcinku piersiowym Usunięcie (częściowe)(całkowite) protezy krążka międzykręgowego z jednoczesnym wprowadzeniem nowej (częściowej)(całkowitej) protezy krążka międzykręgowego, w odcinku lędźwiowym Naprawa wcześniej wprowadzonej protezy krążka międzykręgowego, w odcinku lędźwiowym Usunięcie (częściowe) (całkowite) protezy krążka międzykręgowego z jednoczesnym wprowadzeniem nowej (częściowej)(całkowitej) protezy krążka międzykręgowego

84.662 84.671

84.672 84.681

84.682 84.691

Dziennik Ustaw – 204 – Poz. 1520

84.71 84.721 84.722 84.73 84.74 84.811 84.812 84.82 84.83 84.84 84.85 84.86 84.871 84.872 84.88 84.89 84.941 84.942 84.951

Założenie zewnętrznego urządzenia stabilizującego, system jednopłaszczyznowy Założenie zewnętrznego urządzenia stabilizującego, system pierścieniowo-prętowy - system typu Ilizarowa Założenie zewnętrznego urządzenia stabilizującego, system pierścieniowo-prętowy - system typu Sheffield Założenie hybrydowego urządzenia do zewnętrznej stabilizacji Założenie zewnętrznego urządzenia stabilizującego - system wielopłaszczyznowy Rekonstrukcja pierwotna wrodzonych i nabytych deformacji ręki Rekonstrukcja wtórna wrodzonych i nabytych deformacji ręki Rekonstrukcja pierwotna prostowników/zginaczy palców ręki Rekonstrukcja pierwotna ręki (jednoczasowa rekonstrukcja naczyń, nerwów i ścięgien) Rekonstrukcja ręki przy użyciu kompleksów tkankowych przenoszonych za pośrednictwem połączeń mikrochirurgicznych Rekonstrukcja wtórna prostowników/zginaczy palców ręki Rekonstrukcja wtórna wielotkankowych uszkodzeń ręki (odtworzenie funkcji) Rekonstrukcja pierwotna wrodzonych i nabytych deformacji stopy Rekonstrukcja wtórna wrodzonych i nabytych deformacji stopy Rekonstrukcja mikrochirurgiczna naczyń i/lub nerwów stopy Rekonstrukcja wtórna wielotkankowych uszkodzeń stopy (odtworzenie funkcji) Rekonstrukcja pierwotna wrodzonych i nabytych deformacji - klatka piersiowa (żebra, mostek) Rekonstrukcja wtórna wrodzonych i nabytych deformacji - klatka piersiowa (żebra, mostek) Rekonstrukcja pierwotna wrodzonych i nabytych deformacji - kości (ramienna, udowa)

Dziennik Ustaw – 205 – Poz. 1520

84.952 84.961 84.962 84.971 84.972 84.981 84.982 84.991 84.992 84.993 84.994 85.01 85.02 85.111 85.112 85.113 85.114 85.12 85.131 85.132

Rekonstrukcja wtórna wrodzonych i nabytych deformacji - kości (ramienna, udowa) Rekonstrukcja pierwotna wrodzonych i nabytych deformacji - kości (promieniowa i łokciowa) Rekonstrukcja wtórna wrodzonych i nabytych deformacji - kości (promieniowa i łokciowa) Rekonstrukcja pierwotna wrodzonych i nabytych deformacji - kości miednicy Rekonstrukcja wtórna wrodzonych i nabytych deformacji - kości miednicy Rekonstrukcja pierwotna wrodzonych i nabytych deformacji - kości (piszczelowa i strzałkowa) Rekonstrukcja wtórna wrodzonych i nabytych deformacji - kości (piszczelowa i strzałkowa) Rekonstrukcja pierwotna wielotkankowych uszkodzeń kończyny górnej Rekonstrukcja wtórna wielotkankowych uszkodzeń kończyny górnej Rekonstrukcja pierwotna wielotkankowych uszkodzeń kończyny dolnej Rekonstrukcja wtórna wielotkankowych uszkodzeń kończyny dolnej Nacięcie piersi (skóry) Nacięcie sutka Przezskórna cienkoigłowa biopsja piersi Przezskórna cienkoigłowa biopsja piersi - celowana Przezskórna gruboigłowa biopsja piersi Przezskórna gruboigłowa biopsja piersi - celowana Otwarta biopsja piersi Biopsja gruboigłowa piersi wspomagana próżnią pod kontrolą USG Biopsja gruboigłowa piersi wspomagana próżnią stereotaktyczna

Dziennik Ustaw – 206 – Poz. 1520

85.21 85.22 85.23 85.241 85.26 85.29 85.312 85.313 85.322 85.33 85.34 85.35 85.411 85.412 85.421 85.422 85.431 85.432 85.433 85.44 85.451 85.452

Miejscowe wycięcie zmiany piersi Resekcja kwadrantu piersi Subtotalna mammektomia Wycięcie ektopicznej tkanki piersi Wycięcie guza piersi - BCT Usunięcie lub zniszczenie tkanki/tkanek sutka piersi - inne Jednostronna zmniejszająca mammoplastyka Obustronna zmniejszająca mammoplastyka Pomniejszająca mammoplastyka (w ginekomastii) Jednostronna podskórna mammektomia/wszczep Inna jednostronna podskórna mammektomia Obustronna podskórna mammektomia/wszczep Mastektomia - inna Mastektomia całkowita Obustronne proste odjęcie piersi Obustronne całkowite odjęcie piersi Poszerzona prosta mastektomia - inna Zmodyfikowana radykalna mastektomia Prosta mastektomia z wycięciem regionalnych węzłów chłonnych Obustronne poszerzone proste odjęcie piersi Usunięcie piersi, mięśnia piersiowego, regionalnych węzłów chłonnych [pachowych, pod i nadobojczykowych] Radykalna odjęcie piersi BNO

Dziennik Ustaw – 207 – Poz. 1520

85.46 85.471 85.472 85.48 85.531 85.55 85.81 85.842 85.851 85.87 85.88 85.93 85.94 85.95 85.97 86.03 86.04 86.051 86.052 86.053 86.07

Obustronne radykalne odjęcie piersi Wycięcie piersi, mięśnia piersiowego, regionalnych węzłów chłonnych [pachowych, nadobojczykowych, piersiowych wewnętrznych, śródpiersiowych] Poszerzona radykalna amputacja piersi BNO Obustronne poszerzone radykalne odjęcie piersi Jednostronne wszczepienie protezy piersiowej Wymiana ekspandera na endoprotezę piersiową Szycie rany piersi Rekonstrukcja piersi płatem skórno-mięśniowym uszypułowanym Rekonstrukcja piersi płatem skórno-mięśniowym wolnym z połączeniem mikrochirurgicznym Rekonstrukcja lub zabieg naprawczy brodawki sutkowej - inne Rekonstrukcja piersi płatem skórno-mięśniowym wolnym/uszypułowanym z protezą piersiową Rewizja wszczepu piersi Usunięcie wszczepu piersi Wprowadzenie ekspandera do piersi Wszczepienie ekspanderoprotezy piersiowej Nacięcie torbieli skórzastej Nacięcie/drenaż skóry/tkanki podskórnej - inne Usunięcie urządzenia do zapisywania sygnałów Usunięcie generatora tkankowego impulsów do neurostymulacji Usunięcie ekspandera ze skóry lub tkanki podskórnej innej niż tkanka piersi Wprowadzenie wszczepialnego dostępu do naczynia żylnego

Dziennik Ustaw – 208 – Poz. 1520

86.081 86.083 86.084 86.091 86.093 86.21 86.221 86.222 86.223 86.229 86.271 86.272 86.281 86.282 86.283 86.284 86.289 86.31 86.32 86.33

Założenie pompy insulinowej Założenie pompy baklofenowej Usunięcie pompy baklofenowej Wytworzenie kieszonki na generator impulsów wzgórza, nowe miejsce Przemieszczenie podskórnej kieszonki na urządzenie, nie określone gdzie indziej Wycięcie cysty lub zatoki pilonidalnej Oczyszczenie przez wycięcie zdewitalizowanej tkanki Wycięcie martwiczej tkanki Wycięcie wilgotnej tkanki martwiczej Oczyszczenie (wycięcie) rany, zakażenia, oparzenia - inne Usunięcie tkanki martwiczej Usunięcie wilgotnej tkanki martwiczej Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez szczoteczkowanie Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez irygację pod ciśnieniem Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez zdrapanie Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez przemycie Inne oczyszczenie rany, zakażenia lub oparzenia bez wycinania Zniszczenie zmiany skóry przez kauteryzację Zniszczenie zmiany skóry kriochirurgiczne Zniszczenie zmiany skóry przez fulgurację

Dziennik Ustaw – 209 – Poz. 1520

86.34 86.35 86.4 86.51 86.601 86.602 86.603 86.609 86.61 86.62 86.63 86.641 86.65 86.661 86.662 86.671 86.672 86.679 86.69 86.71 86.72 86.73

Zniszczenie zmiany skóry laserem Zniszczenie zmiany skóry z Z-plastyką Radykalne wycięcie zmiany skóry Replantacja skalpu Przeszczep skóry pośredniej grubości Przeszczep skóry pełnej grubości Przeszczep skórno-tłuszczowy Przeszczep wolny skóry - inny Pełnej grubości przeszczep skóry na rękę Przeszczep skóry na rękę - inny Przeszczep pełnej grubości skóry na inne miejsce Przeszczep włosów w obręb blizny Przeszczep skóry heterogeniczny Przeszczep błon płodowych Przeszczep skóry allogeniczny Wytworzenie nowej skóry Przeszczep regeneracyjny naskórkowy warstwy skóry Zastosowanie sztucznej skóry - inne Inny przeszczep skóry - inne miejsce Preparowanie skórno-podskórnego płata uszypułowanego Przeniesienie skórno-podskórnego płata uszypułowanego Umocowanie skórno-podskórnego płata uszypułowanego do ręki

Dziennik Ustaw – 210 – Poz. 1520

86.741 86.742 86.743 86.744 86.745 86.746 86.751 86.752 86.79 86.85 86.89 86.91 86.93 86.94 86.95 86.96 86.971 86.981 86.99 87.030

Zamknięcie ubytku przez wydłużony płat skórno-podskórny Zamknięcie ubytku przez podwójnie uszypułowany płat skórno- podskórny Zamknięcie ubytku przez uszypułowany płat skórno-podskórny Zamknięcie ubytku przez zrotowany płat skórno-podskórny Zamknięcie ubytku przez przesunięty płat skórno-podskórny Zamknięcie ubytku przez rurowaty płat Oczyszczenie płata uszypułowanego Usunięcie tkanki tłuszczowej z płata uszypułowanego Przeszczepienie płata uszypułowanego - inne Korekcja syndaktylii Rekonstrukcja/plastyka skóry i tkanki podskórnej - inna Wycięcie skóry do przeszczepu Wprowadzenie ekspandera pod skórę Wprowadzenie lub wymiana jednoszeregowego generatora impulsów do neurostymulacji, nieokreślony czy do doładowywania Wprowadzenie lub wymiana dwuszeregowego generatora impulsów do neurostymulacji, nieokreślony czy do doładowywania Wprowadzenie lub wymiana innego generatora impulsów do neurostymulacji Generator impulsów (jednoszeregowy, jednokanałowy) do wewnątrzczaszkowego, rdzeniowego i obwodowego stymulowania neurologicznego, do doładowywania Generator impulsów (dwuszeregowy, dwukanałowy) do wewnątrzczaszkowego, rdzeniowego i obwodowego stymulowania neurologicznego, do doładowywania Operacje skóry/tkanki podskórnej - inne TK głowy bez kontrastu

Dziennik Ustaw – 211 – Poz. 1520

87.031 87.032 87.033 87.034 87.035 87.036 87.037 87.038 87.039 87.049 87.092 87.093 87.098 87.171 87.172 87.173 87.175 87.177 87.221 87.222 87.231 87.232

TK głowy bez kontrastu i z kontrastem TK głowy bez kontrastu i co najmniej dwie fazy z kontrastem TK tętnic głowy i szyi TK twarzoczaszki bez kontrastu TK twarzoczaszki bez kontrastu i z kontrastem TK szyi bez kontrastu TK szyi bez kontrastu i z kontrastem TK szyi bez kontrastu i co najmniej dwie fazy z kontrastem TK perfuzyjna mózgu TK głowy z kontrastem RTG krtani bez kontrastu (zdjęcia warstwowe) RTG przewodu nosowo-łzowego z kontrastem RTG gruczołów ślinowych z kontrastem Rtg czaszki w projekcji bocznej Rtg czaszki w projekcji strzałkowej Rtg czaszki w projekcji stycznej RTG twarzoczaszki - celowane lub czynnościowe RTG czaszki - celowane lub czynnościowe RTG kręgosłupa odcinka szyjnego - przeglądowe RTG kręgosłupa odcinka szyjnego - celowane lub czynnościowe RTG kręgosłupa odcinka piersiowego RTG kręgosłupa odcinka piersiowego - celowane lub czynnościowe

Dziennik Ustaw – 212 – Poz. 1520

87.241 87.242 87.34 87.35 87.371 87.372 87.410 87.411 87.412 87.413 87.415 87.441 87.495 87.496 87.62 87.63 87.64 87.65 87.691 87.699 87.732 87.733

RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego - przeglądowe RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego - celowane lub czynnościowe Limfangiografia śródpiersiowa Mammografia z kontrastem Mammografia jednej piersi Mammografia obu piersi TK klatki piersiowej bez kontrastu TK klatki piersiowej bez kontrastu i z kontrastem TK klatki piersiowej bez kontrastu i co najmniej dwie fazy z kontrastem TK klatki piersiowej bez kontrastu i z kontrastem z zakontrastowaniem doustnym przełyku TK tętnic klatki piersiowej (w tym aorta) RTG płuc - inne RTG śródpiersia RTG tchawicy Seriogram górnego odcinka przewodu pokarmowego Seriogram jelita cienkiego Seriogram dolnego odcinka przewodu pokarmowego Badanie RTG jelit - inne RTG przełyku z kontrastem RTG przewodu pokarmowego - inne Urografia z kontrastem jonowym Urografia z kontrastem niejonowym

Dziennik Ustaw – 213 – Poz. 1520

87.76 87.82 87.83 87.91 88.010 88.011 88.012 88.013 88.02 88.110 88.111 88.14 88.16 88.191 88.199 88.21 88.22 88.23 88.241 88.249 88.25 88.26

Cystoureterografia wsteczna Histerosalpingografia (kontrast gazowy) Histerosalphingografia (kontrast cieniujący) RTG nasieniowodów z kontrastem TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu i z kontrastem TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu i co najmniej dwie fazy z kontrastem TK tętnic jamy brzusznej (w tym aorta) Inna TK jamy brzusznej RTG miednicy - przeglądowe RTG miednicy celowane Fistulografia Zdjęcie RTG przestrzeni zaotrzewnowej - inne RTG jamy brzusznej przeglądowe RTG jamy brzusznej - inne Zdjęcie RTG kości barku i ramienia Zdjęcie RTG kości łokcia/ przedramienia Zdjęcie RTG nadgarstka/ dłoni RTG kości kończyny górnej celowane lub czynnościowe RTG kości kończyny górnej - nieokreślone inaczej Pelwimetria Zdjęcie RTG kości miednicy/ biodra - inne

Dziennik Ustaw – 214 – Poz. 1520

88.27 88.28 88.291 88.299 88.301 88.302 88.303 88.304 88.305 88.331 88.339 88.35 88.36 88.380 88.381 88.383 88.384 88.385 88.386 88.387 88.388 88.389

Zdjęcie RTG uda/ kolana/ podudzia Zdjęcie RTG kostki/ stopy RTG kości kończyny dolnej celowane lub czynnościowe RTG kości kończyny dolnej - nieokreślone inaczej TK kończyny górnej bez kontrastu TK kończyny górnej bez kontrastu i z kontrastem TK kończyny dolnej bez kontrastu TK kończyny dolnej bez kontrastu i z kontrastem TK - wirtualna kolonoskopia RTG łopatek RTG układu kostnego - nieokreślone inaczej Inne RTG tkanek miękkich kończyny górnej Limfangiografia kończyny dolnej TK tętnic wieńcowych TK tętnic kończyn TK kręgosłupa szyjnego bez kontrastu TK kręgosłupa szyjnego bez kontrastu i z kontrastem TK kręgosłupa piersiowego bez kontrastu TK kręgosłupa piersiowego bez kontrastu i z kontrastem TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez kontrastu TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez kontrastu i z kontrastem Inna TK z kontrastem

Dziennik Ustaw – 215 – Poz. 1520

88.411 88.412 88.413 88.414 88.419 88.421 88.429 88.43 88.44 88.45 88.47 88.48 88.491 88.494 88.495 88.512 88.521 88.522 88.523 88.531 88.532 88.533

Arteriografia tętnicy podstawnej mózgu z kontrastem Arteriografia tętnicy szyjnej wewnętrznej z kontrastem Arteriografia krążenia w tylnej części mózgu z kontrastem Arteriografia tętnicy kręgowej z kontrastem Arteriografia naczyń mózgowych z kontrastem - inne Aortografia (łuk aorty) z kontrastem Aortografia innych odcinków aorty z kontrastem Arteriografia tętnic płucnych z kontrastem Arteriografia innych naczyń klatki piersiowej z kontrastem Arteriografia tętnic nerkowych z kontrastem Arteriografia innych wewnątrzbrzusznych tętnic z kontrastem Arteriografia tętnic kończyny dolnej z kontrastem Arteriografia o innej lokalizacji Arteriografia z użyciem dwutlenku węgla Arteriografia z użyciem gadolinium Flebografia żyły głównej (dolnej) (górnej) Angiokardiografia: zastawki płucnej Angiokardiografia: prawego przedsionka Angiokardiografia: prawej komory (drogi wypływu) Angiokardiografia: zastawki aortalnej Angiokardiografia: lewego przedsionka Angiokardiografia: lewej komory (drogi wypływu)

Dziennik Ustaw – 216 – Poz. 1520

88.54 88.55 88.56 88.57 88.591 88.592 88.61 88.62 88.63 88.64 88.65 88.66 88.69 88.711 88.712 88.713 88.714 88.715 88.716 88.717 88.718 88.719

Angiokardiografia lewego i prawego serca Koronarografia z użyciem jednego cewnika Koronarografia z użyciem dwóch cewników Koronarografia - inne Śródoperacyjny arteriogram laserowy (SPY) Arteriografia SPY Flebografia żył głowy/ szyi Flebografia żył płucnych Flebografia innych żył klatki piersiowej Flebografia żyły wrotnej Flebografia innych żył brzusznych Flebografia żył kończyny dolnej Flebografia - inne Oznaczenie przemieszczenia mózgu w linii środkowej Echoencefalografia USG tarczycy i przytarczyc USG naczyń szyi - doppler USG węzłów chłonnych szyi USG przezczaszkowa - doppler USG ślinianek USG przezciemiączkowa USG krtani

Dziennik Ustaw – 217 – Poz. 1520

88.721 88.722 88.723 88.731 88.732 88.733 88.734 88.735 88.738 88.742 88.743 88.749 88.751 88.752 88.759 88.761 88.763 88.764 88.769 88.771 88.772 88.773

Echokardiografia Echokardiografia przezprzełykowa Echokardiografia obciążeniowa USG łuku aorty USG piersi USG płuc USG jamy opłucnej USG śródpiersia USG klatki piersiowej Endosonografia kanału odbytnicy i odbytu USG przełyku USG przewodu pokarmowego - inne USG naczyń nerkowych - doppler USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego USG układu moczowego - inne USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej USG gruczołu krokowego USG transwaginalne USG brzucha - inne Badanie usg zakrzepicy żył głębokich Obrazowanie kolorowe naczyń obwodowych 2D z analizą spektralną Obrazowanie kolorowe naczyń obwodowych 2D power doppler

Dziennik Ustaw – 218 – Poz. 1520

88.774 88.775 88.776 88.777 88.779 88.781 88.782 88.783 88.784 88.789 88.790 88.791 88.792 88.793 88.794 88.795 88.796 88.797 88.798 88.799 88.900 88.901

Obrazowanie kolorowe naczyń obwodowych 2D B-flow USG naczyń narządów miąższowych - doppler USG naczyń kończyn górnych - doppler USG naczyń kończyn dolnych - doppler USG innych obszarów układu naczyniowego - doppler USG płodu Wewnątrzmaciczna cefalometria Lokalizacja łożyska w USG Echokardiografia płodu Diagnostyka USG macicy ciężarnej - pełna USG węzłów chłonnych USG wielomiejscowe USG macicy nieciężarnej i przydatków USG kończyn górnych lub dolnych USG stawów barkowych USG stawów łokciowych USG stawów rąk lub stawów stóp USG stawów biodrowych USG stawów kolanowych USG moszny w tym jąder i najądrzy RM głowy bez kontrastu RM głowy bez kontrastu i z kontrastem

Dziennik Ustaw – 219 – Poz. 1520

88.902 88.903 88.904 88.905 88.911 88.912 88.923 88.924 88.925 88.926 88.931 88.932 88.933 88.934 88.935 88.936 88.937 88.938 88.970

RM kończyny górnej bez kontrastu RM kończyny górnej bez kontrastu i z kontrastem RM kończyny dolnej bez kontrastu RM kończyny dolnej bez kontrastu i z kontrastem RM mózgu i pnia mózgu bez kontrastu RM mózgu i pnia mózgu bez kontrastu i z kontrastem RM klatki piersiowej bez kontrastu RM klatki piersiowej bez kontrastu i z kontrastem Rezonans magnetyczny serca - badanie czynnościowe i morfologiczne bez kontrastu Rezonans magnetyczny serca - badanie czynnościowe i morfologiczne bez kontrastu i z kontrastem RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez kontrastu RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez kontrastu RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka piersiowego bez kontrastu RM kanału rdzeniowego - rdzeń kręgowy RM kanału rdzeniowego - kręgosłup RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez kontrastu i z kontrastem RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez kontrastu i z kontrastem RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka piersiowego bez kontrastu i z kontrastem Spektroskopia - RM

Dziennik Ustaw – 220 – Poz. 1520

88.971 88.972 88.973 88.974 88.975 88.976 88.977 88.978 88.979 89.00 89.04 89.142 89.17 89.192 89.393 89.394 89.41 89.43 89.441 89.501 89.502

RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu RM twarzy RM szyi bez kontrastu RM oczodołu RM szyi bez kontrastu i z kontrastem RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu i z kontrastem Angiografia bez kontrastu - RM Angiografia z kontrastem - RM Badanie bez kontrastu i co najmniej dwie fazy z kontrastem - RM Porada lekarska, konsultacja, asysta Opieka pielęgniarki lub położnej Holter EEG Polisomnografia Video EEG Kardiotokografia Elektromiografia Badanie wysiłkowe serca na bieżni ruchomej Badanie wysiłkowe serca na ergometrze rowerowym Badanie wysiłkowe izotopowe z talem - z lub bez stymulacji przezprzełykowej Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) - Holter RR Monitorowanie czynności serca za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) - Holter EKG

Dziennik Ustaw – 221 – Poz. 1520

89.54 89.540 89.541 89.542 89.549 89.601 89.602 89.61 89.62 89.642 89.65 89.661 89.662 89.692 89.71 89.72 89.91 91.411 91.412 91.413 91.414

Monitorowanie elektrokardiograficzne Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych Monitorowanie czynności serca przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter) Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter) Monitorowanie elektrokardiograficzne - inne Ciągłe monitorowanie gazometrii krwi tętniczej za pomocą czujnika dotętniczego Pulsoksymetria Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego Monitorowanie centralnego ciśnienia żylnego Monitorowanie ciśnienia zaklinowania w kapilarach płucnych przy pomocy cewnika Swana Ganza Gazometria krwi tętniczej Gazometria mieszanej krwi żylnej pH-metria krwi płodu z owłosionej skóry głowy Pomiar cząstkowej rezerwy przepływu wieńcowego (FFR) Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych Wykonanie segregacji poszkodowanych w zdarzeniu mnogim i masowym Konsultacja toksykologiczna Badania mikroskopowe pęcherza płodowego - rozmaz bakterii Badania mikroskopowe pęcherza płodowego - posiew Badania mikroskopowe pęcherza płodowego - posiew i antybiogram Badania mikroskopowe pęcherza płodowego - parazytologia

Dziennik Ustaw – 222 – Poz. 1520

91.415 91.416 91.419 91.421 91.422 91.423 91.424 91.425 91.426 91.429 91.431 91.432 91.433 91.434 91.435 91.436 91.439 91.441 91.442 91.443 91.444

Badania mikroskopowe pęcherza płodowego - toksykologia Badania mikroskopowe pęcherza płodowego - badanie pakietu komórek i cytologia metodą Papanicolau Badania mikroskopowe pęcherza płodowego - inne badania mikroskopowe Badania mikroskopowe płodu - rozmaz bakterii Badania mikroskopowe płodu - posiew Badania mikroskopowe płodu - posiew i antybiogram Badania mikroskopowe płodu - parazytologia Badania mikroskopowe płodu - toksykologia Badania mikroskopowe płodu - badanie pakietu komórek i cytologia metodą Papanicolau Badania mikroskopowe płodu - inne badania mikroskopowe Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - rozmaz bakterii Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - posiew Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - posiew i antybiogram Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - parazytologia Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - toksykologia Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - badanie pakietu komórek i cytologia metodą Papanicolau Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - inne badania mikroskopowe Badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy - rozmaz bakterii Badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy - posiew Badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy - posiew i antybiogram Badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy - parazytologia

Dziennik Ustaw – 223 – Poz. 1520

91.445 91.446 91.449 91.451 91.452 91.453 91.454 91.455 91.456 91.459 91.461 91.462 91.463 91.464 91.465 91.466 91.469 91.87 92.011

Badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy - toksykologia Badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy - badanie pakietu komórek i cytologia metodą Papanicolau Badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy - inne badania mikroskopowe Badanie mikroskopowe materiału z macicy - rozmaz bakterii Badanie mikroskopowe materiału z macicy - posiew Badanie mikroskopowe materiału z macicy - posiew i antybiogram Badanie mikroskopowe materiału z macicy - parazytologia Badanie mikroskopowe materiału z macicy - toksykologia Badanie mikroskopowe materiału z macicy - badanie pakietu komórek i cytologia metodą Papanicolau Badanie mikroskopowe materiału z macicy - inne badania mikroskopowe Badanie mikroskopowe materiału z krocza - rozmaz bakterii Badanie mikroskopowe materiału z krocza - posiew Badanie mikroskopowe materiału z krocza - posiew i antybiogram Badanie mikroskopowe materiału z krocza - parazytologia Badanie mikroskopowe materiału z krocza - toksykologia Badanie mikroskopowe materiału z krocza - badanie pakietu komórek i cytologia metodą Papanicolau Badanie mikroskopowe materiału z krocza - inne badania mikroskopowe Badanie mikroskopowe materiału z innych miejsc - innego określonego narządu badanie immunohistochemiczne Scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynnościowe tarczycy - z zastosowaniem jodu 131I

Dziennik Ustaw – 224 – Poz. 1520

92.012 92.019 92.021 92.022 92.023 92.029 92.031 92.032 92.033 92.034 92.039 92.041 92.042 92.043 92.044 92.045 92.046 92.047 92.048 92.049 92.051

99m

Scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynnościowe tarczycy - z zastosowaniem Tc Scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynnościowe tarczycy - inne Scyntygrafia układu siateczkowo-śródbłonkowego wątroby Scyntygrafia dróg żółciowych

Scyntygrafia wątroby znakowanymi erytrocytami Scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynności wątroby - inne Scyntygrafia dynamiczna nerek Scyntygrafia statyczna nerek techniką planarną Scyntygrafia statyczna nerek techniką SPECT Radioizotopowa ocena klirensu nerek Scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynności nerek - inne Scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynnościowe przewodu pokarmowego Badanie z trójoleiną znakowaną jodem radioaktywnym Scyntygrafia ślinianek Scyntygraficzne badanie motoryki przełyku Scyntygraficzne badanie motoryki żołądka Scyntygraficzna diagnostyka krwawienia z przewodu pokarmowego Scyntygraficzna diagnostyka uchyłka Meckela Scyntygraficzne badanie pasażu jelitowego Scyntygraficzne badanie przewodu pokarmowego - inne Badanie scyntygraficzne lub czynnościowe szpiku kostnego

Dziennik Ustaw – 225 – Poz. 1520

92.052 92.053 92.054 92.055 92.056 92.058 92.059 92.061 92.062 92.063 92.064 92.065 92.066 92.111 92.112 92.114 92.115 92.116 92.119

Radioizotopowe badanie perfuzji mięśnia sercowego techniką SPECT albo techniką bramkowaną SPECT - badanie spoczynkowe Radioizotopowe badanie perfuzji mięśnia sercowego techniką SPECT albo techniką bramkowaną SPECT - z testem obciążeniowym Radioizotopowe badanie funkcji komór serca metodą pierwszego przejścia Radioizotopowe badanie funkcji komór serca techniką bramkowaną Scyntygraficzne badanie minutowej objętości komór Badanie scyntygraficzne lub czynnościowe śledziony Badanie scyntygraficzne lub czynnościowe serca - inne Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET) z zastosowaniem 18FDG we wskazaniach onkologicznych Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET) z zastosowaniem innych radiofarmaceutyków we wskazaniach onkologicznych Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET) z zastosowaniem 18FDG we wskazaniach kardiologicznych Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET) z zastosowaniem innych radiofarmaceutyków we wskazaniach kardiologicznych Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET) z zastosowaniem 18FDG we wskazaniach neurologicznych Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET) z zastosowaniem innych radiofarmaceutyków we wskazaniach neurologicznych Scyntygraficzne badanie integralności bariery krew-mózg Scyntygraficzne badanie przepływu krwi w mózgu Scyntygraficzne badanie czynności innych układów receptorowych Scyntygraficzne badanie mózgu z zastosowaniem znaczników onkofilnych Cysternografia radioizotopowa Scyntygraficzne badanie mózgu - inne

Dziennik Ustaw – 226 – Poz. 1520

92.131 92.132 92.133 92.141 92.142 92.143 92.144 92.149 92.151 92.152 92.153 92.154 92.159 92.161 92.162 92.163 92.169 92.17 92.181 92.182 92.183 92.184

Scyntygrafia przytarczyc metodą dwufazową Scyntygrafia przytarczyc metodą subtrakcyjną Radioizotopowa śródoperacyjna ocena położenia przytarczycy Scyntygrafia trójfazowa odcinka układu kostnego z zastosowaniem fosfonianów Scyntygrafia jednofazowa odcinka układu kostnego z zastosowaniem fosfonianów Scyntygrafia układu kostnego metodą SPECT albo SPECT CT Scyntygrafia całego układu kostnego (metoda "whole body") z zastosowaniem fosfonianów Scyntygrafia układu kostnego - inne Scyntygrafia płuc perfuzyjna metodą planarną Scyntygrafia płuc perfuzyjna metodą SPECT Scyntygrafia płuc wentylacyjna Scyntygrafia płuc - badanie integralności bariery pęcherzykowo-naczyniowej Scyntygrafia płuc - inne Scyntygraficzne badanie przepływu chłonki Scyntygraficzna ocena położenia węzła wartowniczego Radioizotopowa śródoperacyjna ocena położenia węzła wartowniczego Scyntygrafia układu limfatycznego - inne Scyntygrafia łożyska Scyntygrafia całego ciała z zastosowaniem znakowanych leukocytów Scyntygrafia całego ciała z zastosowaniem 131I Scyntygrafia całego ciała z zastosowaniem 131I MIBG lub 123I MIBG Scyntygrafia całego ciała z zastosowaniem cytrynianu 68Ga

Dziennik Ustaw – 227 – Poz. 1520

92.185 92.189 92.191 92.192 92.193 92.194 92.195 92.221 92.222 92.223 92.231 92.232 92.233 92.240 92.241 92.242 92.243 92.244 92.245 92.246 92.247 92.248

Scyntygrafia całego ciała z zastosowaniem znakowanych analogów somatostatyny Scyntygrafia całego ciała - inne Scyntygrafia kory nadnerczy Scyntygrafia rdzenia nadnerczy Scyntygrafia kanalików łzowych Scyntygrafia jąder Inne umiejscowienia - badanie techniką SPECT Teleradioterapia w leczeniu chorób skóry - promieniowanie X Teleradioterapia radykalna 2D - promieniowanie X Teleradioterapia paliatywna - promieniowanie X Teleradioterapia w leczeniu chorób skóry z zastosowaniem 60Co - promieniowanie gamma Teleradioterapia radykalna 2D z zastosowaniem 60Co - promieniowanie gamma Teleradioterapia paliatywna z zastosowaniem 60Co - promieniowanie gamma Teleradioterapia radykalna 2D - fotony Teleradioterapia radykalna z planowaniem 3D - fotony Teleradioterapia 3D konformalna sterowana obrazem (IGRT) - fotony Teleradioterapia całego ciała (TBI) - fotony Teleradioterapia połowy ciała (HBI) - fotony Teleradioterapia skóry całego ciała (TSI) - fotony Teleradioterapia 3D z modulacją intensywności dawki (3D-IMRT) - fotony Teleradioterapia 4D bramkowana (4D-IGRT) - fotony Teleradioterapia 4D adaptacyjna bramkowana (4D-AIGRT) - fotony

Dziennik Ustaw – 228 – Poz. 1520

92.249 92.250 92.251 92.252 92.253 92.254 92.255 92.256 92.257 92.261 92.263 92.27 92.281 92.288 92.291 92.292 92.31 92.32 92.410 92.412

Teleradioterapia szpiku lub układu chłonnego całego ciała (TMI) - fotony Teleradioterapia radykalna 2D - elektrony Teleradioterapia radykalna z planowaniem 3D - elektrony Teleradioterapia 3D konformalna z monitoringiem tomograficznym (3D-CRT) elektrony Teleradioterapia całego ciała (TBI) - elektrony Teleradioterapia połowy ciała (HBI) - elektrony Teleradioterapia skóry całego ciała (TSI) - elektrony Teleradioterapia 4D bramkowana (4D-IGRT) - elektrony Teleradioterapia 4D adaptacyjna bramkowana (4D-AIGRT) - elektrony Teleradioterapia 3D stereotaktyczna z modulacją intensywności dawki (3DSIMRT) – fotony Teleradioterapia 3D stereotaktyczna konformalna (3D-SCRT) - fotony Teleradioterapia stereotaktyczna promieniami gamma z wielu mikroźródeł Teleradioterapia wiązką neutronów Teleradioterapia hadronowa wiązką protonów Teleradioterapia 3D sterowana obrazem (IGRT) realizowana w oparciu o implanty wewnętrzne - fotony Teleradioterapia 3D sterowana obrazem (IGRT) z modulacją intensywności dawki (3D-RotlMRT) – fotony Śródoperacyjna teleradioterapia konformalna 3D (3D-IORT-ft) Śródoperacyjna teleradioterapia konformalna 3D (3D-IORT-x) Wlew koloidalnego radioizotopu do jam ciała Brachyterapia śródtkankowa - planowanie standardowe

Dziennik Ustaw – 229 – Poz. 1520

92.413 92.414 92.421 92.422 92.423 92.431 92.432 92.433 92.46 92.451 92.452 92.481 92.482 92.511 92.521 92.531 92.532 92.533 92.541 92.542

Brachyterapia śródtkankowa - planowanie 3D Brachyterapia śródtkankowa - planowanie 3D pod kontrolą obrazowania Brachyterapia wewnątrzprzewodowa - planowanie standardowe Brachyterapia wewnątrzprzewodowa - planowanie 3D Brachyterapia wewnątrzprzewodowa - planowanie 3D pod kontrolą obrazowania Brachyterapia wewnątrzjamowa - planowanie standardowe Brachyterapia wewnątrzjamowa - planowanie 3D Brachyterapia wewnątrzjamowa - planowanie 3D pod kontrolą obrazowania Brachyterapia śródoperacyjna Brachyterapia powierzchniowa - planowanie standardowe Brachyterapia powierzchniowa - planowanie 3D Brachyterapia guza wewnątrzgałkowego 125I Brachyterapia guza wewnątrzgałkowego 106Ru Leczenie z zastosowaniem znakowanych analogów somatostatyny Leczenie izotopowe chorób nienowotworowych tarczycy Leczenie jodem radioaktywnym raka tarczycy dawkami powyżej 1000 MBq (podanie 131I) Leczenie jodem radioaktywnym raka tarczycy dawkami powyżej 1000 MBq (podanie 131I -MIBG) Leczenie radioizotopowe innych schorzeń onkologicznych z zastosowaniem 131I – MIBG

153

Leczenie przeciwbólowe radioizotopami zmian przerzutowych do kości (podanie Sm) Leczenie przeciwbólowe radioizotopami zmian przerzutowych do kości (podanie Sr)

89

Dziennik Ustaw – 230 – Poz. 1520

92.549 92.591 92.592 92.593 93.411 93.413 93.42 93.43 93.445 93.446 93.461 93.462 93.57 93.72 93.86 93.90 93.91 93.92 93.932 93.934 93.94

Leczenie przeciwbólowe radioizotopami zmian przerzutowych do kości (podanie innych radiofarmaceutyków) Podanie radiofarmaceutyku dojamowo Wstrzyknięcie radiofarmaceutyku dostawowo (radiosynowierteza) Wstrzyknięcie radiofarmaceutyku dotętniczo Wyciąg za czaszkę za pomocą klamry wyciągowej Wyciąg za czaszkę za pomocą wyciągu "halo" Wyciąg kręgosłupa - inne Przerywany wyciąg układu szkieletowego Wyciąg szkieletowy za kończynę górną Wyciąg szkieletowy za kończynę dolną Wyciąg plastrowy Wyciąg za pomocą buta sznurowanego Założenie opatrunku na ranę - inne Terapia afazji (i dysfazji) Terapia psychologiczna lub neurologopedyczna Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP) Oddychanie z przerywanym ciśnieniem dodatnim (IPPB) Wentylacja mechaniczna - inne Resuscytacja ręczna Sztuczne oddychanie z użyciem maski twarzowej lub maseczki resuscytacyjnej (foliowa) Nebulizacja

Dziennik Ustaw – 231 – Poz. 1520

93.95 93.964 94.08 94.11 95.121 95.122 95.13 95.23 95.24 95.25 96.04 96.05 96.06 96.07 96.09 96.22 96.23 96.26 96.27 96.28 96.29

Oksygenacja hiperbaryczna Tlenoterapia Testy/ ocena psychologiczna - inna Psychiatryczna ocena stanu psychicznego Angiografia fluoresceinowa Angiografia indocyjaninowa Badanie ultrasonograficzne oka Zapis wzrokowego potencjału wzbudzonego (wzrokowe potencjały wywołane VEP, VER) Elektronystagmogram (ENG) Elektromiogram oka Intubacja dotchawicza Intubacja dróg oddechowych - inne Wprowadzenie sondy Sengstakena Wprowadzenie innej sondy do żołądka (nosowo-żołądkowej) w celu odbarczenia żołądka Wprowadzenie rurki doodbytniczej Rozszerzanie odbytnicy Rozszerzanie zwieracza odbytu Ręczne odprowadzenie wpadniętej odbytnicy Ręczne odprowadzenie przepukliny Ręczne odprowadzenie wpadniętego odbytu sztucznego Odprowadzenie wgłobienia przewodu pokarmowego

Dziennik Ustaw – 232 – Poz. 1520

96.33 96.34 96.37 96.38 96.39 96.45 96.46 96.47 96.48 96.51 96.52 96.53 96.57 96.58 96.59 96.71 96.72 96.73 96.74 96.75 96.781 96.782

Płukanie żołądka Płukanie przez sondę żołądkową (nosowo-żołądkową) Wlewka doodbytnicza Usunięcie zalegających mas kałowych z jelita Wlew przezodbytowy - inne Płukanie przez nefrostomię i pielostomię Płukanie przez ureterostomię i cewnik moczowodowy Płukanie przez cystostomię Płukanie przez inny cewnik moczowy Płukanie oka Płukanie ucha Płukanie przewodów nosowych Płukanie cewnika naczyniowego Płukanie przez dren wprowadzony do rany Płukanie rany - inne Wentylacja wspomagana przez rurkę intubacyjną Wymuszona przerywana wentylacja (IMV) Wentylacja z ciągłym dodatnim ciśnieniem końcowo-wydechowym (PEEP) Wentylacja ze wspomaganiem ciśnieniowym (PSV) Ciągła wentylacja przez tracheostomię Ciągła mechaniczna wentylacja trwająca mniej niż 96 godzin Ciągła mechaniczna wentylacja trwająca 96 lub więcej godzin

Dziennik Ustaw – 233 – Poz. 1520

96.783 97.01 97.170 97.171 97.172 97.173 97.174 97.175 97.176 97.177 97.178 97.179 97.180 97.181 97.182 97.183 97.184 97.185 97.186 97.187

Wentylacja mechaniczna - inna Wymiana sondy żołądkowej/ezofagostomijnej Usunięcie zespolenia zewnętrznego - nieokreślone miejsca Usunięcie zespolenia zewnętrznego - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek) Usunięcie zespolenia zewnętrznego - kość ramienna Usunięcie zespolenia zewnętrznego - kość promieniowa/ kość łokciowa Usunięcie zespolenia zewnętrznego - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki) Usunięcie zespolenia zewnętrznego - kość udowa/ miednica Usunięcie zespolenia zewnętrznego - rzepka Usunięcie zespolenia zewnętrznego - kość piszczelowa/ kość strzałkowa Usunięcie zespolenia zewnętrznego - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy) Usunięcie zespolenia zewnętrznego - inne (kręgi) Usunięcie przezskórnie wprowadzonych grotów - nieokreślone miejsce Usunięcie przezskórnie wprowadzonych grotów - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra, mostek) Usunięcie przezskórnie wprowadzonych grotów - kość ramienna Usunięcie przezskórnie wprowadzonych grotów - kość promieniowa/ kość łokciowa Usunięcie przezskórnie wprowadzonych grotów - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki) Usunięcie przezskórnie wprowadzonych grotów - kość udowa/ miednica Usunięcie przezskórnie wprowadzonych grotów - rzepka Usunięcie przezskórnie wprowadzonych grotów - kość piszczelowa/ strzałkowa

Dziennik Ustaw – 234 – Poz. 1520

97.188 97.189 97.21 97.22 97.32 97.34 97.36 97.49 97.52 97.642 97.72 97.75 97.83 97.883 98.02 98.03 98.05 98.11 98.12 98.13 98.14 98.15

Usunięcie przezskórnie wprowadzonych grotów - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy) Usunięcie przezskórnie wprowadzonych grotów - inne (kręgi) Wymiana tamponady nosa Wymiana tamponady zębodołu Usunięcie tamponady nosa Usunięcie tamponady zębodołu Usunięcie innego przyrządu zewnętrznej fiksacji żuchwy Usunięcie innego przyrządu terapeutycznego z klatki piersiowej Usunięcie sondy z jelita cienkiego Wymiana cewnika założonego na stałe w drogach moczowych Usunięcie tamponady macicy Usunięcie tamponady pochwy/ sromu Usunięcie szwów ze ściany jamy brzusznej Usunięcie szyny Usunięcie ciała obcego ze światła przełyku bez nacięcia Usunięcie ciała obcego ze światła żołądka i jelita cienkiego bez nacięcia Usunięcie ciała obcego ze światła prostnicy i odbytu bez nacięcia Usunięcie ciała obcego ze światła ucha bez nacięcia Usunięcie ciała obcego ze światła nosa bez nacięcia Usunięcie ciała obcego ze światła gardła bez nacięcia Usunięcie ciała obcego ze światła krtani bez nacięcia Usunięcie ciała obcego ze światła tchawicy i oskrzela bez nacięcia

Dziennik Ustaw – 235 – Poz. 1520

98.21 98.221 98.229 98.51 99.012 99.02 99.03 99.04 99.05 99.06 99.07 99.08 99.011 99.091 99.092 99.101 99.102 99.103 99.104 99.121 99.122 99.123

Usunięcie powierzchownego ciała obcego z oka bez nacięcia Usunięcie ciała obcego wbitego w powiekę lub spojówkę bez nacięcia Usunięcie innego ciała obcego bez nacięcia z głowy/ szyi - inne Pozaustrojowa litotrypsja nerki/ moczowodu/ pęcherza Transfuzja wymienna Autotransfuzja krwi Przetoczenie pełnej krwi w innych przypadkach Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych Przetoczenie koncentratu płytkowego Przetoczenie czynników krzepnięcia Przetoczenie osocza - inne Przetoczenie środków zastępczych osocza Transfuzja przy wykrwawieniu Przetoczenie środków zastępczych krwi Przetoczenie granulocytów Podanie leku trombolitycznego pierwszej generacji Podanie leku trombolitycznego drugiej generacji Podanie leku trombolitycznego trzeciej generacji Farmakomechaniczna tromboliza izolowana Wytwarzanie tolerancji na leki Podanie szczepionki na jady owadów (metodą szybką) - kurs wstępny Podanie szczepionki na jady owadów - dawka podtrzymująca

Dziennik Ustaw – 236 – Poz. 1520

99.129 99.14 99.152 99.153 99.162 99.169 99.18 99.19 99.201 99.202 99.203 99.210 99.211 99.218 99.219 99.22 99.231 99.239 99.25 99.26 99.232 99.2901

Odczulanie - inne Wstrzyknięcie gammaglobulin Częściowe żywienie pozajelitowe Całkowite żywienie pozajelitowe Wstrzyknięcia antagonisty metalu ciężkiego Wstrzyknięcie innego antidotum Wstrzyknięcie/infuzja elektrolitów Wstrzyknięcie antykoagulanta Inhibitor płytkowego receptora GP IIb/IIIa - abciximab Inhibitor płytkowego receptora GP IIb/IIIa - eptifibatide Inhibitor płytkowego receptora GP IIb/IIIa - tirofiban Wstrzyknięcie antybiotyku nieokreślone Podanie antybiotyku na nośniku Podanie antybiotyku dożylnie lub we wlewie Wstrzyknięcie antybiotyku – inne Wstrzyknięcie innej substancji przeciwinfekcyjnej Podskórna implantacja progesteronu Wstrzyknięcie innych sterydów Wstrzyknięcie lub wlew chemioterapeutyku przeciwnowotworowego Wstrzyknięcie trankwilizatora Wstrzyknięcie kortyzonu Wstrzyknięcie/ infuzja inhibitora trombiny (DTI) - biwalirudyna

Dziennik Ustaw – 237 – Poz. 1520

99.291 99.292 99.293 99.294 99.295 99.296 99.297 99.298 99.38 99.44 99.56 99.622 99.623 99.624 99.625 99.69 99.71 99.790 99.791 99.799 99.801 99.802

Podanie dożylne tyreostatyków Podanie znakowanych peptydów Wstrzyknięcie rekombinowanych białek Podanie znakowanych przeciwciał Podanie preparatu w celu zakończenia ciąży 24-godzinny dożylny wlew agonistów receptorów beta-adrenergicznych 24-godzinny dożylny wlew - innych leków inotropowo dodatnich 24-godzinny dożylny wlew leków wazodilatacyjnych Podanie anatoksyny tężcowej Szczepienie przeciw wściekliźnie Podanie antytoksyny przeciwtężcowej Zewnętrzna kardiowersja Przywrócenie rytmu zatokowego Defibrylacja Czasowa stymulacja elektrodą zewnętrzną Inne rodzaje umiarawiania serca Plazmafereza lecznicza Afereza komórek macierzystych LDL – afereza Afereza lecznicza – inna Ocena działania czynnika swoistego (alergen) Ocena działania czynnika nieswoistego

Dziennik Ustaw – 238 – Poz. 1520

99.809 99.810 99.811 99.812 99.813 99.814 99.831 99.841 99.842 99.843 99.844 99.851 99.87 99.971 99.972 99.973 99.974 99.992 99.993 99.994 100.01 100.10

Ocena innego czynnika wywołującego nadwrażliwość Hipotermia wewnątrznaczyniowa Hipotermia zewnętrzna ogólnoustrojowa - pod kontrolą urządzeń sterujących Hipotermia zewnętrzna ogólnoustrojowa - bez urządzeń sterujących Hipotermia zewnętrzna miejscowa - pod kontrolą urządzeń sterujących Hipotermia zewnętrzna miejscowa - bez urządzeń sterujących Fototerapia noworodka Izolacja po zetknięciu z chorobą zakaźną Ochrona pacjenta przed otoczeniem Obserwacja noworodka w inkubatorze Ochrona otoczenia przed pacjentem Hipertermia jako metoda towarzysząca innym metodom leczniczym Żywienie dojelitowe Leczenie hyperkortyzolemii lekami hamującymi sterydogenezę Leczenie farmakologiczne ciężkiej hyperkalcemii Leczenie farmakologiczne przetrwałego przewodu tętniczego Botalla – alprostadil Uzupełnienie pompy baklofenem Podanie doustne tyreostatyków Wprowadzenie czopka z prostaglandyną Podanie antidotum metodą inną niż wstrzyknięcie Znieczulenie ogólne dotchawicze z monitorowaniem rozszerzonym (do 2 godzin) Znieczulenie całkowite dożylne (do 30 minut)

Dziennik Ustaw – 239 – Poz. 1520

100.11 100.41 100.43 100.51 100.61 100.62 brak kodu

Znieczulenie całkowite dożylne (od 30 minut do 60 minut) Znieczulenie splotów lub nerwów obwodowych (do 2 godzin) Znieczulenie nasiękowe Sedacja i nadzór intensywny (do 2 godzin) Założenie cewnika do tętnicy Założenie cewnika do żyły centralnej Świadczenia endoskopowej, transorbitalnej dekompresji w oftalmopatii GravesaBasedowa w przypadkach ratowania wzroku z powodu udokumentowanego ucisku na nerw wzrokowy Świadczenia w leczeniu otyłości w przypadku otyłości patologicznej dużego stopnia u chorych o wartości BMI powyżej 40 leczona metodami zabiegowymi Podanie substancji czynnych stosowanych w chemioterapii

brak kodu brak kodu

Dziennik Ustaw – 240 – Poz. 1520

II. Świadczenia scharakteryzowane rozpoznaniami Kod ICD- 10 A00.0 A00.1 A00.9 A01.0 A01.1 A01.2 A01.3 A01.4 A02.0 A02.1 A02.2 A02.8 A02.9 A03.0 A03.1 A03.2 A03.3 A03.8 A03.9 A04.0 Nazwa Cholera wywołana przecinkowcem klasycznym Vibrio cholerae 01, biotyp cholerae Cholera wywołana przecinkowcem Vibrio cholerae 01, biotyp El-Tor Cholera, nieokreślona Dur brzuszny Dur rzekomy A Dur rzekomy B Dur rzekomy C Dur rzekomy, nieokreślony Zatrucia pokarmowe wywołane przez pałeczki Salmonella Posocznica wywołana pałeczkami Salmonella Umiejscowione zakażenia pałeczkami Salmonella Inne określone zakażenia pałeczkami Salmonella Zakażenia pałeczkami Salmonella, nieokreślone Szigeloza wywołana przez pałeczkę Shigella dysenteriae Szigeloza wywołana przez pałeczkę Shigella flexneri Szigeloza wywołana przez pałeczkę Shigella boydii Szigeloza wywołana przez pałeczkę Shigella sonnei Inne szigelozy Szigeloza, nieokreślona Zakażenia Escherichia coli enteropatogenną

Dziennik Ustaw – 241 – Poz. 1520

A04.1 A04.2 A04.3 A04.4 A04.5 A04.6 A04.7 A04.8 A04.9 A05.0 A05.1 A05.2 A05.3 A05.4 A05.8 A05.9 A06.0 A06.1 A06.2 A06.3 A06.4 A06.5

Zakażenie Escherichia coli enterotoksyczną Zakażenie Escherichia coli enteroinwazyjną Zakażenie Escherichia coli enterokrwotoczną Inne jelitowe zakażenia Escherichia coli Zapalenie jelit wywołane przez Campylobacter Zapalenie jelit wywołane przez Yersinia enterocolitica Zapalenie jelita cienkiego i grubego wywołane przez Closcridium difficile Inne określone zakażenia bakteryjne jelit Zakażenie bakteryjne jelit, nieokreślone Zatrucie pokarmowe gronkowcowe Zatrucie jadem kiełbasianym Zatrucie pokarmowe wywołane przez laseczkę Closcridium perfringens Zatrucie pokarmowe wywołane przez Vibrio parahemolyticus Zatrucie pokarmowe wywołane przez Bacillus cereus Inne określone bakteryjne zatrucie pokarmowe Bakteryjne zatrucie pokarmowe, nieokreślone Pełzakowa czerwonka ostra Pełzakowica jelitowa przewlekła Pełzakowy nieżyt jelita grubego, nieczerwonkowy Guzowate nacieczenie ściany jelita Pełzakowy ropień wątroby Pełzakowy ropień płuc (J99.8*)

Dziennik Ustaw – 242 – Poz. 1520

A06.6 A06.7 A06.8 A06.9 A07.0 A07.1 A07.2 A07.3 A07.8 A07.9 A08.0 A08.1 A08.2 A08.3 A08.4 A08.5 A09 A15.0 A15.1 A15.2 A15.3

Pełzakowy ropień mózgu (G07*) Pełzakowica skórna Pełzakowe zakażenie umiejscowione gdzie indziej Pełzakowica, nieokreślona Szparkoszyca [balantydioza] Giardiaza (lamblioza) Kryptosporydioza Izosporydoza Inne określone choroby jelit wywołane przez pierwotniaki Choroby jelit wywołane przez pierwotniaki, nieokreślone Nieżyt jelitowy wywołany przez rotawirusy Ostra gastroenteropatia wywołana przez czynnik Norwalk Nieżyt jelitowy wywołany przez adenowirusy Nieżyt jelitowy wywołany przez inne wirusy Zakażenia wirusowe jelit, nieokreślone Inne określone zakażenia jelit Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu Gruźlica płuc, potwierdzona mikroskopowym badaniem plwociny, z posiewem lub bez posiewu Gruźlica płuc potwierdzona wyłącznie posiewem Gruźlica płuc potwierdzona histologicznie Gruźlica płuc potwierdzona nieokreślonymi sposobami

Dziennik Ustaw – 243 – Poz. 1520

A15.4 A15.5 A15.6 A15.7 A15.8 A15.9 A16.0 A16.1 A16.2 A16.3 A16.4 A16.5 A16.7 A16.8 A16.9 A17.0 A17.1

Gruźlica wewnątrzpiersiowych węzłów chłonnych, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie Gruźlica krtani, tchawicy i oskrzela, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie Gruźlicze zapalenie opłucnej, potwierdzone bakteriologicznie i histologicznie Pierwotna gruźlica układu oddechowego, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie Inne postacie gruźlicy układu oddechowego, potwierdzone bakteriologicznie i histologicznie Gruźlica układu oddechowego nieokreślona, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie Gruźlica płuc, bakteriologicznie i histologicznie ujemna Gruźlica płuc, badań bakteriologicznych i histologicznych nie przeprowadzono Gruźlica płuc, bez wzmiankowania o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym Gruźlica wewnątrzpiersiowych węzłów chłonnych, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym Gruźlica krtani, tchawicy i oskrzela, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym Gruźlicze zapalenie opłucnej, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym Pierwotna gruźlica układu oddechowego, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym Inne postacie gruźlicy układu oddechowego, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym Gruźlica układu oddechowego, nieokreślona, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym Gruźlicze zapalenie opon mózgowych (G01*) Gruźliczak oponowy (G07*)

Dziennik Ustaw – 244 – Poz. 1520

A17.8 A17.9 A18.0 A18.1 A18.2 A18.3 A18.4 A18.5 A18.6 A18.7 A18.8 A19.0 A19.1 A19.2 A19.8 A19.9 A20.0 A20.1 A20.2 A20.3 A20.7 A20.8

Inne postacie gruźlicy układu nerwowego Gruźlica układu nerwowego, nieokreślona (G99.8*) Gruźlica kości i stawów Gruźlica układu moczowo-płciowego Gruźlicza obwodowa limfadenopatia Gruźlica jelit, otrzewnej i węzłów chłonnych krezkowych Gruźlica skóry i tkanki podskórnej Gruźlica oka Gruźlica ucha Gruźlica nadnerczy (E35.1*) Gruźlica innych określonych narządów Gruźlica prosówkowa ostra o pojedynczej określonej lokalizacji Gruźlica prosówkowa ostra o wielomiejscowej lokalizacji Gruźlica prosówkowa ostra, nieokreślona Inne postacie gruźlicy prosówkowej Gruźlica prosówkowa, nieokreślona Dżuma dymienicza Dżuma skóry i tkanki podskórnej Dżuma płucna Zapalenie opon mózgowych (dżumowe) Dżuma posocznicowa Inne postacie dżumy

Dziennik Ustaw – 245 – Poz. 1520

A20.9 A21.0 A21.1 A21.2 A21.3 A21.7 A21.8 A21.9 A22.0 A22.1 A22.2 A22.7 A22.8 A22.9 A23.0 A23.1 A23.2 A23.3 A23.8 A23.9 A24.0 A24.1

Dżuma, nieokreślona Tularemia, postać wrzodziejąco-węzłowa Tularemia, postać oczno-węzłowa Tularemia płucna Tularemia, postać żołądkowo-jelitowa Tularemia uogólniona Inne formy tularemii Tularemia, nieokreślona Wąglik skórny Wąglik płucny Wąglik jelitowy Posocznica wąglikowa Inne postacie wąglika Wąglik, nieokreślony Bruceloza wywołana pałeczką maltańską Bruceloza wywołana pałeczką ronienia krów Bruceloza wywołana pałeczką ronienia świń Bruceloza wywołana pałeczką psią Inne postacie brucelozy Bruceloza, nieokreślona Nosacizna Ostra i piorunująca postać melioidozy

Dziennik Ustaw – 246 – Poz. 1520

A24.2 A24.3 A24.4 A25.0 A25.1 A25.9 A26.0 A26.7 A26.8 A26.9 A27.0 A27.8 A27.9 A28.0 A28.1 A28.2 A28.8 A28.9 A30.0 A30.1 A30.2 A30.3

Podostra i przewlekła postać melioidozy Inne postacie melioidozy Melioidoza, nieokreślona Krętkowica (spiriloza) Streptobaciloza (choroba wywołana przez Streptobacillus) Gorączka szczurza, nieokreślona Różyca skórna Posocznica wywołana włoskowcami różycy Inne formy różycy Różyca, nieokreślona Żółtaczkowo-krwotoczna postać leptospirozy Inne formy leptospirozy Leptospiroza, nieokreślona Zakażenie wywołane przez pałeczki Pasteurella (pastereloza) Choroba kociego pazura Jersinioza pozajelitowa Inna określona bakteryjna choroba odzwierzęca, niesklasyfikowana gdzie indziej Bakteryjna choroba odzwierzęca, nieokreślona Trąd, nieokreślony Trąd tuberkuloidowy Trąd graniczny tuberkuloidowy Trąd graniczny

Dziennik Ustaw – 247 – Poz. 1520

A30.4 A30.5 A30.8 A30.9 A31.0 A31.1 A31.8 A31.9 A32.0 A32.1 A32.7 A32.8 A32.9 A33 A34 A35 A36.0 A36.1 A36.2 A36.3 A36.8 A36.9

Trąd graniczny lepromatyczny Trąd lepromatyczny Inne postacie trądu Trąd, nieokreślony Płucne zakażenia prątkowe Skórne zakażenia prątkowe Inne zakażenia prątkowe Zakażenie prątkowe, nieokreślone Listerioza skórna Listeriozowe zapalenie opon mózgowych oraz zapalenie opon mózgowych i mózgu Posocznica listeriozowa Inne postacie listeriozy Listerioza, nieokreślona Tężec noworodków Tężec położniczy Inne postacie tężca Błonica gardła Błonica nosowo-gardłowa Błonica krtani Błonica skóry Inne postacie błonicy Błonica, nieokreślona

Dziennik Ustaw – 248 – Poz. 1520

A37.0 A37.1 A37.8 A37.9 A38 A39.0 A39.1 A39.2 A39.3 A39.4 A39.5 A39.8 A39.9 A40.0 A40.1 A40.2 A40.3 A40.8 A40.9 A41.0 A41.1 A41.2

Krztusiec wywołany przez pałeczkę krztuśca [Bordetella pertussis] Krztusiec wywołany przez Bordetella parapertussis Krztusiec wywołany przez inne gatunki Bardetella Krztusiec, nieokreślony Szkarlatyna Zapalenie meningokokowe opon mózgowych (G01*) Zespół Waterhouse'a-Friderichsena (E35.1*) Ostra posocznicza meningokokowa Przewlekła bakteriemia meningokokowa Bakteriemia meningokokowa, nieokreślona Meningokokowe zapalenie serca Inne zakażenia meningokokowe Zakażenie meningokokowe, nieokreślone Posocznica wywołana przez paciorkowce grupy A Posocznica wywołana przez paciorkowce grupy B Posocznica wywołana przez paciorkowce grupy D Posocznica wywołana przez Streptococcus pneumoniae Inne posocznice paciorkowcowe Posocznica paciorkowcowa, nieokreślona Posocznica wywołana przez Staphylococcus aureus Posocznica wywołana przez inne określone gronkowce Posocznica wywołana przez nieokreślone gronkowce

Dziennik Ustaw – 249 – Poz. 1520

A41.3 A41.4 A41.5 A41.8 A41.9 A42.0 A42.1 A42.2 A42.7 A42.8 A42.9 A43.0 A43.1 A43.8 A43.9 A44.0 A44.1 A44.8 A44.9 A46 A48.0 A48.1

Posocznica wywołana przez Haemophilus influenzea Posocznica wywołana przez beztlenowce Posocznica wywołana przez inne bakterie Gram-ujemne Inna posocznica, nieokreślona Posocznica, nieokreślona Promienica płucna Promienica brzuszna Promienica szyjno-twarzowa Posocznica promienicza Inne postacie promienicy Promienica, nieokreślona Nokardioza płucna Nokardioza skórna Inne postacie nokardiozy Nokardioza, nieokreślona Bartoneloza układowa Bartoneloza skórna i śluzówkowo-skórna Inne postacie bartonelozy Bartoneloza, nieokreślona Róża Zgorzel gazowa Choroba legionistów

Dziennik Ustaw – 250 – Poz. 1520

A48.2 A48.3 A48.4 A48.8 A49.0 A49.1 A49.2 A49.3 A49.8 A49.9 A50.0 A50.1 A50.2 A50.3 A50.4 A50.5 A50.6 A50.7 A50.9 A51.0 A51.1 A51.2

Choroba legionistów bez objawów zapalenia płuc [Gorączka Pontiac] Zespół wstrząsu toksycznego Gorączka plamicowa brazylijska Inne określone choroby bakteryjne Zakażenie gronkowcowe, nieokreślone Zakażenie paciorkowcowe, nieokreślone Zakażenie wywołane przez pałeczkę Haemophilus influenzae, nieokreślone Zakażenia wywołane przez mikoplazmy Inne zakażenia bakteryjne o nie ustalonym umiejscowieniu narządowym Zakażenia bakteryjne, nieokreślone Kiła wrodzona wczesna objawowa Kiła wrodzona wczesna utajona Kiła wrodzona wczesna, nieokreślona Kiłowa wrodzona późna okulopatia Kiła późna układu nerwowego [kiła układu nerwowego wieku młodzieńczego] Inne postacie kiły wrodzonej późnej objawowej Kiła wrodzona późna utajona Kiła wrodzona późna, nieokreślona Kiła wrodzona, nieokreślona Kiła pierwotna w obrębie narządów płciowych Kiła pierwotna w obrębie odbytu Kiła pierwotna o innym umiejscowieniu

Dziennik Ustaw – 251 – Poz. 1520

A51.3 A51.4 A51.5 A51.9 A52.0 A52.1 A52.2 A52.3 A52.7 A52.8 A52.9 A53.0 A53.9 A54.0 A54.1 A54.2 A54.3 A54.4 A54.5 A54.6 A54.8

Kiła wtórna skóry i błon śluzowych Inne postacie kiły wtórnej Kiła wczesna utajona Kiła wczesna, nieokreślona Kiła układu krążenia Kiła objawowa układu nerwowego Kiła bezobjawowa układu nerwowego Kiła układu nerwowego, nieokreślona Inne postacie kiły późnej objawowej Kiła późna utajona Kiła późna, nieokreślona Kiła utajona nieokreślona, tak wczesna jak i późna Kiła, nieokreślona Zakażenie rzeżączkowe dolnego odcinka układu moczowo-płciowego bez ropnia gruczołów przycewkowych lub dodatkowych Zakażenie rzeżączkowe dolnego odcinka układu moczowo-płciowego z ropniem gruczołów przycewkowych i dodatkowych Rzeżączkowe zapalenie otrzewnej miednicy oraz inne rzeżączkowe zakażenia układu moczowo-płciowego Rzeżączkowe zakażenie narządu wzroku Rzeżączkowe zakażenie układu kostno-mięśniowego Rzeżączkowe zapalenie gardła Rzeżączkowe zakażenie odbytu i odbytnicy Inne zakażenia rzeżączkowe

Dziennik Ustaw – 252 – Poz. 1520

A54.9 A55 A56.0 A56.1 A56.2 A56.3 A56.4 A56.8 A57 A58 A59.0 A59.8 A59.9 A60.0 A60.1 A60.9 A63.0 A63.8 A64 A65

Zakażenie rzeżączkowe, nieokreślone Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydia Zakażenie dolnego odcinka układu moczowo-płciowego wywołane przez Chlamydia Zakażenie otrzewnej miednicy i innych narządów układu moczowo-płciowego wywołane przez Chlamydia Zakażenie układu moczowo-płciowego wywołane przez Chlamydia, nieokreślone Zakażenie odbytu i odbytnicy wywołane przez Chlamydia Zakażenie gardła wywołane przez Chlamydia Zakażenie o innym umiejscowieniu, przenoszone drogą płciową, wywołane przez Chlamydia Wrzód weneryczny Ziarniniak pachwinowy Rzęsistkowica narządów moczowo-płciowych Rzęsistkowica umiejscowiona gdzie indziej Rzęsistkowica, nieokreślona Opryszczkowe [herpes simplex] zakażenie narządów płciowych i układu moczowo-płciowego Opryszczkowe zakażenie skóry okolicy odbytowej oraz odbytnicy Opryszczkowe zakażenie okolicy odbytowej i moczowo-płciowej, nieokreślone Brodawki okolicy odbytowej (płciowe) - kłykciny kończyste Inne określone choroby przenoszone głównie drogą płciową Choroby przenoszone drogą płciową, nieokreślone Kiła nieweneryczna

Dziennik Ustaw – 253 – Poz. 1520

A66.0 A66.1 A66.2 A66.3 A66.4 A66.5 A66.6 A66.7 A66.8 A66.9 A67.0 A67.1 A67.2 A67.3 A67.9 A68.0 A68.1 A68.9 A69.0 A69.1 A69.2 A69.8

Zmiana pierwotna malinicza Malinicze brodawki i sączące pęknięcia szczelinowate Inne malinicze wczesne objawy skórne Nadmierne rogowacenie malinicze Malinicze guzy, kilaki i owrzodzenia Gangoza Zmiany malinicze w kościach i stawach Inne objawy malinicy Malinica utajona Malinica, nieokreślona Pierwotne zmiany pinty Zmiany pośrednie pinty Zmiany późne pinty Zmiany mieszane pinty Pinta, nieokreślona Gorączka powrotna przenoszona przez wszy Gorączka powrotna przenoszona przez kleszcze Gorączka powrotna, nieokreślona Wrzodziejąco-martwicze zapalenie jamy ustnej Inne zakażenia Vincenta Choroba z Lyme Inne określone zakażenia wywołane przez krętki

Dziennik Ustaw – 254 – Poz. 1520

A69.9 A70 A71.0 A71.1 A71.9 A74.0 A74.8 A74.9 A75.0 A75.1 A75.2 A75.3 A75.9 A77.0 A77.1 A77.2 A77.3 A77.8 A77.9 A78 A79.0 A79.1

Inne zakażenia wywołne przez krętki, nieokreślone Zakażenia Chlamydia psittaci Okres początkowy, wstępny jaglicy Jaglica czynna Jaglica, nieokreślona Zapalenie spojówek wywołane przez Chlamydie (H13.1*) Inne choroby wywołane przez Chlamydie Zakażenia wywołane przez Chlamydie, nieokreślone Dur wysypkowy epidemiczny przenoszony przez wszy wywołany przez Rickettsia prowazekii Dur wysypkowy nawrotowy [Choroba Brilla] Dur wysypkowy wywołany przez Rickettsia typhi Dur wysypkowy wywołany przez Rickettsia tsutsugamushi Dur wysypkowy, nieokreślony Gorączka plamista wywołana przez Rickettsia rickettsii Gorączka plamista wywołana przez Rickettsia conorii Dur plamisty wywołany przez Rickettsia siberica Dur plamisty wywołany przez Rickettsia australis Inne dury plamiste Dur plamisty, nieokreślony Gorączka Q Gorączka wołyńska [okopowa] Ospa riketsjowa wywołana przez Rickettsia akari

Dziennik Ustaw – 255 – Poz. 1520

A79.8 A79.9 A80.0 A80.1 A80.2 A80.3 A80.4 A80.9 A81.0 A81.1 A81.2 A81.8 A81.9 A82.0 A82.1 A82.9 A83.0 A83.1 A83.2 A83.3 A83.4 A83.5

Inne określone riketsjozy Riketsjoza, nieokreślona Ostre nagminne porażenie poszczepienne Ostre nagminne porażenie dziecięce, wirus dziki, importowany Ostre nagminne porażenie dziecięce, wirus dziki, tubylczy Inne i nieokreślone postacie ostrego nagminnego porażenia dziecięcego, Ostre nagminne porażenie dziecięce - postać nieporażenna Ostre nagminne porażenie dziecięce, nieokreślone Choroba Jacoba-Creutzfeldta Podostre stwardniające zapalenie mózgu Postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia Inne zakażenia powolnymi wirusami ośrodkowego układu nerwowego Zakażenia powolnymi wirusami ośrodkowego układu nerwowego, nieokreślone Wścieklizna leśna Wścieklizna miejska Wścieklizna, nieokreślona Japońskie zapalenie mózgu Zachodnie końskie zapalenie mózgu Wschodnie końskie zapalenie mózgu Zapalenie mózgu St.Louis Australijskie zapalenie mózgu Kalifornijskie zapalenie mózgu

Dziennik Ustaw – 256 – Poz. 1520

A83.6 A83.8 A83.9 A84.0 A84.1 A84.8 A84.9 A85.0 A85.1 A85.2 A85.8 A86 A87.0 A87.1 A87.2 A87.8 A87.9 A88.0 A88.1 A88.8 A89 A90

Choroba wywołana przez wirus Rocio Inne wirusowe zapalenia mózgu przenoszone przez komary Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez komary, nieokreślone Dalekowschodnie zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze [rosyjskie wiosenno-letnie zapalenie mózgu] Środkowoeuropejskie zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze Inne zapalenia mózgu przenoszone przez kleszcze Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze, nieokreślone Enterowirusowe zapalenie mózgu (G05.1*) Adenowirusowe zapalenie mózgu (G05.1*) Wirusowe zapalenie mózgu wywołane przez stawonogi, nieokreślone Inne określone postacie wirusowego zapalenia mózgu Wirusowe zapalenie mózgu, nieokreślone Enterowirusowe zapalenie opon mózgowych (G02.0*) Adenowirusowe zapalenie opon mózgowych (G02.0*) Limfocytarne zapalenie splotu naczyniówkowego i opon mózgowych Inne wirusowe postacie zapalenia opon mózgowych Wirusowe zapalenie opon mózgowych, nieokreślone Enterowirusowa gorączka wysypkowa [wysypka bostońska] Epidemiczne zawroty głowy (vertigo) Inne określone postacie wirusowych zakażeń ośrodkowego układu nerwowego Wirusowe zakażenie ośrodkowego układu nerwowego, nieokreślone Gorączka denga [denga klasyczna]

Dziennik Ustaw – 257 – Poz. 1520

A91 A92.0 A92.1 A92.2 A92.3 A92.4 A92.8 A92.9 A93.0 A93.1 A93.2 A93.8 A94 A95.0 A95.1 A95.9 A96.0 A96.1 A96.2 A96.8 A96.9 A98.0

Gorączka krwotoczna denga Choroba wywołana przez wirus Chikungunya Gorączka o'nyong-nyong Wenezuelska gorączka końska Gorączka Zachodniego Nilu Gorączka Doliny Riftu Inne określone postacie gorączek wirusowych przenoszonych przez komary Gorączka wirusowa przenoszona przez komary, nieokreślona Choroba wywołana przez wirus Oropouche Gorączka wywołana przez moskita (muchę piaskową) Phlebotomus Gorączka kleszczowa Colorado Inne określone postacie gorączek wirusowych przenoszonych przez stawonogi Gorączki wirusowe przenoszone przez stawonogi, nieokreślone Leśna żółta gorączka Żółta gorączka, postać miejska Żółta gorączka, nieokreślona Gorączka krwotoczna Junin Gorączka krwotoczna Machupo Gorączka Lassa Inne arenowirusowe gorączki krwotoczne Gorączka krwotoczna arenawirusowa, nieokreślona Gorączka krwotoczna krymsko-kongijska

Dziennik Ustaw – 258 – Poz. 1520

A98.1 A98.2 A98.3 A98.4 A98.5 A98.8 A99 B00.0 B00.1 B00.2 B00.3 B00.4 B00.5 B00.7 B00.8 B00.9 B01.0 B01.1 B01.2 B01.8 B01.9 B02.0

Gorączka krwotoczna omska Choroba lasu Kyasanur Choroba wywołana przez wirus Marburg Choroba wywołana przez wirus Ebola Gorączka krwotoczna z zespołem nerkowym Inne określone postacie wirusowych gorączek krwotocznych Nieokreślona wirusowa gorączka krwotoczna Wyprysk opryszczkowy [eczema herpeticum] Opryszczkowe pęcherzykowe zapalenie skóry Opryszczkowe zapalenie dziąseł i jamy ustnej oraz gardła i migdałków Opryszczkowe zapalenie opon mózgowych (G02.0*) Opryszczkowe zapalenie mózgu (G05.1*) Opryszczkowa choroba gałki ocznej Rozsiana opryszczka pospolita Inne postacie zakażenia wirusem opryszczki Zakażenie opryszczkowe, nieokreślone Zapalenie opon mózgowych w ospie wietrznej (G02.0*) Zapalenie mózgu w ospie wietrznej (G05.1*) Zapalenie płuc w ospie wietrznej (J17.1*) Ospa wietrzna z innymi powikłaniami Ospa wietrzna bez powikłań Zapalenie mózgu w półpaścu (G05.1*)

Dziennik Ustaw – 259 – Poz. 1520

B02.1 B02.2 B02.3 B02.7 B02.8 B02.9 B03 B04 B05.0 B05.1 B05.2 B05.3 B05.4 B05.8 B05.9 B06.0 B06.8 B06.9 B07 B08.0 B08.1 B08.2

Zapalenie opon mózgowych w półpaścu (G02.0*) Półpasiec z zajęciem innych części układu nerwowego Półpaścowa choroba gałki ocznej Półpasiec rozsiany Półpasiec z innymi powikłaniami Półpasiec bez powikłań Ospa prawdziwa Ospa małpia Odra powikłana przez zapalenie mózgu (G05.

1*) Odra powikłana przez zapalenie opon mózgowych (G02.0*) Odra powikłana przez zapalenie płuc (J17.1*) Odra powikłana przez zapalenie ucha środkowego (H67.1*) Odra z powikłaniami jelitowymi Odra z innymi powikłaniami Odra bez powikłań Różyczka z powikłaniami neurologicznymi Różyczka z innymi powikłaniami Różyczka bez powikłań Brodawki wirusowe Inne zakażenia wywołane przez wirus z grupy orthopox Mięczak zakaźny Rumień nagły [choroba szósta]

Dziennik Ustaw – 260 – Poz. 1520

B08.3 B08.4 B08.5 B08.8 B09 B15.0 B15.9 B16.0 B16.1 B16.2 B16.9 B17.0 B17.1 B17.2 B17.8 B18.0 B18.1 B18.2 B18.8

Rumień zakaźny [choroba piąta] Enterowirusowe pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej z wypryskiem Enterowirusowe pęcherzykowe zapalenie gardła Inne określone zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych Nieokreślone zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych Wirusowe zapalenie wątroby A ze śpiączką wątrobową Wirusowe zapalenie wątroby A bez śpiączki wątrobowej Ostre wirusowe zapalenie wątroby B z nadkażeniem wirusem delta ze śpiączką wątrobową Ostre wirusowe zapalenie wątroby B z nadkażeniem wirusem delta bez śpiączki wątrobowej Ostre wirusowe zapalenie wątroby B bez nadkażenia wirusem delta ze śpiączką wątrobową Ostre wirusowe zapalenie wątroby B bez nadkażenia wirusem delta i bez śpiączki wątrobowej Ostre (nad)każenie wirusem delta u nosiciela wirusa zapalenia wątroby B Ostre wirusowe zapalenie wątroby C Ostre wirusowe zapalenie wątroby E Inne określone ostre wirusowe zapalenia wątroby Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby B z wirusem delta Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby B bez wirusa delta Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby C Inne przewlekłe wirusowe zapalenia wątroby

Dziennik Ustaw – 261 – Poz. 1520

B18.9 B19.0 B19.9 B20.0 B20.1 B20.2 B20.3 B20.4 B20.5 B20.6 B20.7 B20.8 B20.9 B21.0 B21.1 B21.2 B21.3 B21.7 B21.8

Przewlekłe zapalenie wątroby, nieokreślone Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby ze śpiączką wątrobową Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby bez śpiączki wątrobowej Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są zakażenia wywołane przez mykobakterie Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne zakażenia bakteryjne Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest cytomegalia Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne zakażenia wirusowe Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest kandydoza Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne grzybice Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest zapalenie płuc wywołane przez Pneumocystis carinii Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są zakażenia mnogie Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne choroby zakaźne i pasożytnicze Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne choroby zakaźne i pasożytnicze, nieokreślone Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest mięsak Kaposiego Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest chłoniak Burkitta Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne typy chłoniaków nieHodgkin'owskich (nieziarniczych) Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne nowotwory złośiwe tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i pokrewnych tkanek Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są mnogie nowotwory złośiwe Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne nowotwory złośiwe

Dziennik Ustaw – 262 – Poz. 1520

B21.9 B22.0 B22.1 B22.2 B22.7 B23.0 B23.1 B23.2 B23.8 B24 B25.0 B25.1 B25.2 B25.8 B25.9 B26.0 B26.1 B26.2 B26.3

Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są nowotwory złośiwe, nieokreślone Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest encefalopatia Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest limfoidalne śródmiąższowe zapalenie płuc Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest zespół wyczerpania Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są mnogie choroby sklasyfikowane gdzie indziej Ostry zespół zakażenia HIV Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest (trwała) uogólniona limfadenopatia Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są zaburzenia układu krwiotwórczego i odpornościowego niesklasyfikowane gdzie indziej Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne określone stany Choroba wywołana przez ludzki wirus upośedzenia odporności [HIV], nieokreślona Cytomegalowirusowe zapalenie płuc (J17.1*) Cytomegalowirusowe zapalenie wątroby (K77.0*) Cytomegalowirusowe zapalenie trzustki (K87.1*) Inne choroby wywołane przez wirusa cytomegalii Choroba wywołana przez wirusa cytomegalii, nieokreślona Świnkowe zapalenie jądra (N51.1*) Świnkowe zapalenie opon mózgowych (G02.0*) Świnkowe zapalenie mózgu (G05.1*) Świnkowe zapalenie trzustki (K87.1*)

Dziennik Ustaw – 263 – Poz. 1520

B26.8 B26.9 B27.0 B27.1 B27.8 B27.9 B30.0 B30.1 B30.2 B30.3 B30.8 B30.9 B33.0 B33.1 B33.2 B33.3 B33.8 B34.0 B34.1 B34.2 B34.3 B34.4

Świnka z innymi powikłaniami Świnka bez komplikacji Mononukleoza wywołana przez wirusa opryszczki typ gamma Mononukleoza cytomegalowirusowa Inne postacie mononukleozy zakaźnej Mononukleoza zakaźna, nieokreślona Zapalenie rogówki i spojówki wywołane przez adenowirusy (H19.2*) Zapalenie spojówek wywołane przez adenowirusy (H13.1*) Wirusowe zapalenie gardła i spojówek Ostre nagminne krwotoczne zapalenie spojówek enterowirusowe (H13.1*) Inne wirusowe zapalenia spojówek (H13.1*) Wirusowe zapalenie spojówek, nieokreślone Nagminne zapalenie mięśni (nagminna pleurodynia) Choroba Ross River Wirusowe zapalenie serca Zakażenia retrowirusowe niesklasyfikowane gdzie indziej Inne określone choroby wirusowe Zakażenia adenowirusowe, nieokreślone Zakażenia enterowirusowe, nieokreślone Zakażenia koronawirusowe, nieokreślone Zakażenia parvowirusowe, nieokreślone Zakażenia papowawirusowe, nieokreślone

Dziennik Ustaw – 264 – Poz. 1520

B34.8 B34.9 B35.0 B35.1 B35.2 B35.3 B35.4 B35.5 B35.6 B35.8 B35.9 B36.0 B36.1 B36.2 B36.3 B36.8 B36.9 B37.0 B37.1 B37.2 B37.3 B37.4

Inne zakażenia wirusowe o nieustalonym umiejscowieniu Zakażenia wirusowe, nieokreślone Grzybica owłosionej skóry głowy i brody Grzybica paznokci Grzybica rąk Grzybica stóp Grzybica ciała Grzybica łuskowata [tinea imbricata] Grzybica goleni Inne grzybice Grzybica skóry, nieokreślona Łupież pstry [pityriasis versicolor] Grzybica czarna [tinea nigra] Piedra biała Piedra czarna Inne określone grzybice powierzchowne Grzybica powierzchowna, nieokreślona Zapalenie jamy ustnej wywołane przez Candida Kandydoza płucna Kandydoza skóry i paznokci Kandydoza sromu i pochwy (N77.1*) Kandydoza umiejscowiona w innych częściach okolicy moczowo-płciowej

Dziennik Ustaw – 265 – Poz. 1520

B37.5 B37.6 B37.7 B37.8 B37.9 B38.0 B38.1 B38.2 B38.3 B38.4 B38.7 B38.8 B38.9 B39.0 B39.1 B39.2 B39.3 B39.4 B39.5 B39.9 B40 B40.0

Zapalenie opon mózgowych wywołane przez Candida (G02.1*) Zapalenie wsierdzia wywołane przez Candida (I39.8*) Posocznica wywołana przez Candida Kandydoza o innym umiejscowieniu Kandydoza, nieokreślona Ostra kokcydioidomikoza płucna Przewlekła kokcydioidomikoza płucna Kokcydioidomikoza płucna, nieokreślona Kokcydioidomikoza skórna Kokcydioidomikozowe zapalenie opon mózgowych (G02.1*) Kokcydioidomikoza rozsiana Inne postacie kokcydioidomikozy Kokcydioidomikoza, nieokreślona Ostra płucna histoplazmoza (H.capsulatum) Przewlekła płucna histoplazmoza (H.capsulatum) Płucna histoplazmoza (H.capsulatum), nieokreślona Histoplazmoza rozsiana (H.capsulatum) Histoplazmoza (H.capsulatum), nieokreślona Histoplazmoza (H.duboisii) Histoplazmoza, nieokreślona Drożdżyca [blastomykoza] Ostra drożdżyca płucna

Dziennik Ustaw – 266 – Poz. 1520

B40.1 B40.2 B40.3 B40.7 B40.8 B40.9 B41.0 B41.7 B41.8 B41.9 B42.0 B42.1 B42.7 B42.8 B42.9 B43.0 B43.1 B43.2 B43.8 B43.9 B44.0 B44.1

Przewlekła drożdżyca płucna Drożdżyca płucna, nieokreślona Drożdżyca skórna Drożdżyca rozsiana Inne postacie drożdżycy Drożdżyca, nieokreślona Parakokcydioidomikoza płucna Parakokcydioidomikoza rozsiana Inne postacie parakokcydioidomikozy Parakokcydioidomikoza, nieokreślona Sporotrychoza płucna (J99.8*) Sporotrychoza limfatyczno-skórna Sporotrychoza rozsiana Inne postacie sporotrychozy Sporotrychoza, nieokreślona Chromomikoza skórna Feomykotyczny ropień mózgu Podskórny feomykotyczny ropień i torbiel Inne postacie chromomikozy Chromomikoza, nieokreślona Inwazyjna grzybica kropidlakowa płuc Inne grzybice kropidlakowe płuc

Dziennik Ustaw – 267 – Poz. 1520

B44.2 B44.7 B44.8 B44.9 B45.0 B45.1 B45.2 B45.3 B45.7 B45.8 B45.9 B46.0 B46.1 B46.2 B46.3 B46.4 B46.5 B46.8 B46.9 B47.0 B47.1 B47.9

Grzybica kropidlakowa migdałków Grzybica kropidlakowa rozsiana Inne postacie grzybicy kropidlakowej Grzybica kropidlakowa, nieokreślona Kryptokokoza płucna Kryptokokoza mózgowa Kryptokokoza skórna Kryptokokoza kostna Kryptokokoza rozsiana Inne postacie kryptokokozy Kryptokokoza, nieokreślona Mukormykoza płucna Mukormykoza nosowo-mózgowa Mukormykoza żołądkowo-jelitowa Mukormykoza skórna Mukormykoza rozsiana Mukormykoza, nieokreślona Inne mukormikozy Mukormykoza, nieokreślona Eumycetoma Grzybica madurska promienicza Maduromikoza, nieokreślona

Dziennik Ustaw – 268 – Poz. 1520

B48.0 B48.1 B48.2 B48.3 B48.4 B48.7 B48.8 B49 B50.0 B50.8 B50.9 B51.0 B51.8 B51.9 B52.0 B52.8 B52.9 B53.0 B53.1 B53.8 B54 B55.0

Drożdżyca Lobo [Lobomycosis] Rinosporydioza Alleszerioza Geotrychoza Penicyloza Grzybice tzw. "oportunistyczne" Inne określone grzybice Grzybice, nieokreślone Zimnica wywołana przez Plasmidium falciparum z powikłaniami mózgowymi Inne ciężkie i powikłane zimnice wywołane przez Plasmidium falciparum Zimnica wywołana przez Plasmidium falciparum, nieokreślona Zimnica wywołana przez Plasmidium vivax z pęknięciem śledziony Zimnica wywołana przez Plasmidium vivax z innymi powikłaniami Zimnica wywołana przez Plasmidium vivax bez powikłań Zimnica wywołana przez Plasmidium malariae z nefropatią Zimnica wywołana przez Plasmidium malariae z innymi powikłaniami Zimnica wywołana przez Plasmidium malariae bez powikłań Zimnica wywołana przez Plasmidium ovale Zimnica wywołana przez zarodźce małpie Inne postacie zimnicy potwierdzone parazytologicznie, niesklasyfikowane gdzie indziej Zimnica nieokreślona Leiszmanioza trzewna

Dziennik Ustaw – 269 – Poz. 1520

B55.1 B55.2 B55.9 B56.0 B56.1 B56.9 B57.0 B57.1 B57.2 B57.3 B57.4 B57.5 B58.0 B58.1 B58.2 B58.3 B58.8 B58.9 B59 B60.0 B60.1 B60.2

Leiszmanioza skórna Leiszmanioza skóry i błon śluzowych Leiszmanioza, nieokreślona Trypanosomoza gambijska Trypanosomoza rodezyjska Trypanosomoza afrykańska, nieokreślona Ostra choroba Chagasa z zajęciem serca (I41.2*, I98.1*) Ostra choroba Chagasa bez zajęcia serca Choroba Chagasa (przewlekła) z zajęciem serca (I41.2*, I98.1*) Choroba Chagasa (przewlekła) z zajęciem układu pokarmowego Choroba Chagasa (przewlekła) z zajęciem układu nerwowego Choroba Chagasa (przewlekła) z zajęciem innych narządów Okulopatia toksoplazmozowa Toksoplazmozowe zapalenie wątroby (K77.0*) Toksoplazmozowe zapalenie opon mózgowych i mózgu (G05.2*) Toksoplazmoza płucna (J17.3*) Toksoplazmoza z zajęciem innych narządów Toksoplazmoza, nieokreślona Pneumocytoza Babezjoza Akantameboza Neglerioza

Dziennik Ustaw – 270 – Poz. 1520

B60.8 B64 B65.0 B65.1 B65.2 B65.3 B65.8 B65.9 B66.0 B66.1 B66.2 B66.3 B66.4 B66.5 B66.8 B66.9 B67.0 B67.1 B67.2 B67.3 B67.4 B67.5

Inne określone choroby pasożytnicze Nieokreślone choroby pasożytnicze Schistosomoza wywołana przez Schistosoma hematobium (przywra krwi) Schistosomoza wywołana przez Schistosoma mansoni [Schistosomiaza jelitowa] Schistosomoza wywołana przez Schistosoma japonicum Zapalenie skóry cerkariowe Inne schistosomozy Schistosomoza, nieokreślona Opistorchoza [opishorchiasis] Klonorchoza [clonorchiasis] Dikrocelioza [dicrocoeliasis] Fascioloza [Fasciolosis] Paragonimoza [paragonimosis] Fasciolopsoza [fasciolopsidosis] Inne określone zakażenia przywrami Zakażenie przywrami, nieokreślone Bąblowica wątroby wywołana przez E.granulosus Bąblowica płuc wywołana przez E.granulosus Bąblowica kości wywołana przez E.granulosus Bąblowica wywołana przez E.granulosus, o innym mnogim umiejscowieniu Bąblowica wywołana przez E.granulosus, nieokreślona Bąblowica wątroby wywołana przez E.multilocularis

Dziennik Ustaw – 271 – Poz. 1520

B67.6 B67.7 B67.8 B67.9 B68.0 B68.1 B68.9 B69.0 B69.1 B69.8 B69.9 B70.0 B70.1 B71.0 B71.1 B71.8 B71.9 B72 B73 B74.0 B74.1 B74.2

Bąblowica wywołana przez E.multilocularis, o innym i mnogim umiejscowieniu Bąblowica wywołana przez E.multilocularis, nieokreślona Bąblowica wątroby, nieokreślona Bąblowica inna i nieokreślona Tasiemczyca wywołana przez tasiemca uzbrojonego (T.solium) Tasiemczyca wywołana przez tasiemca nieuzbrojonego (T.saginata) Tasiemczyca, nieokreślona Wągrzyca ośrodkowego układu nerwowego Wągrzyca oka Wągrzyca o innym umiejscowieniu Wągrzyca, nieokreślona Dyfilobotrioza Sparganoza Hymenolepidoza Dipylidoza Inne określone zakażenia tasiemcami Zakażenia tasiemcami, nieokreślone Drakunkuloza [dracuculiasis] Onchocerkoza [onchocercosis] Filarioza wywołana przez Wuchereria bancrofti Filarioza wywołana przez Brugia malayi Filarioza wywołana przez Burgia timori

Dziennik Ustaw – 272 – Poz. 1520

B74.3 B74.4 B74.8 B74.9 B75 B76.0 B76.1 B76.8 B76.9 B77.0 B77.8 B77.9 B78.0 B78.1 B78.7 B78.9 B79 B80 B81.0 B81.1 B81.2 B81.3

Loaoza [loaosis] Mansoneloza [mansonelliasis] Inne filariozy Filarioza, nieokreślona Włośnica [trichicelloza] Ankylostomoza [ancylostomiasis] Nekatorioza [necatoriasis] Inne choroby tęgoryjcowe Choroba tęgoryjcowa, nieokreślona Glistnica z powikłaniami jelitowymi Glistnica bez innych powikłań Glistnica, nieokreślona Węgorczyca jelitowa Węgorczyca skórna Węgorczyca rozsiana Węgorczyca, nieokreślona Włosogłówczyca [trichurioza] Owsica [enterobioza] Anisakioza [anisakiasis] Kapilarioza jelitowa Trichostrogyloza [trichostrongyliasis] Angiostrogyloza jelitowa

Dziennik Ustaw – 273 – Poz. 1520

B81.4 B81.8 B82.0 B82.9 B83.0 B83.1 B83.2 B83.3 B83.4 B83.8 B83.9 B85.0 B85.1 B85.2 B85.3 B85.4 B86 B87.0 B87.1 B87.2 B87.3 B87.4

Mieszana robaczyca jelitowa Inne określone robaczyce jelitowe Robaczyca jelitowa, nieokreślona Zakażenia pasożytami jelitowymi, nieokreślone Larwa wędrująca trzewna Gnatostomoza [gnathostomatosis] Angiostrogyloza wywołana przez Parastrongylus cantonensis Syngamoza [syngamosis] Pijawczyca wewnętrzna [hirudiniasis internal] Inne określone robaczyce Robaczyca, nieokreślona Wszawica wywołana przez Pediculus humanus capitis Wszawica wywołana przez Pediculus humanus corporis Wszawica, nieokreślona Wszawica łonowa Mieszana wszawica Świerzb Muszyca skórna Muszyca ran Muszyca oczna Muszyca nosowo-gardłowa Muszyca uszna

Dziennik Ustaw – 274 – Poz. 1520

B87.8 B87.9 B88.0 B88.1 B88.2 B88.3 B88.8 B88.9 B89 B90.9 B91 B99 C00.0 C00.1 C00.2 C00.3 C00.4 C00.5 C00.6 C00.8 C00.9 C01

Muszyca o innym umiejscowieniu Muszyca, nieokreślona Inne choroby wywołane przez roztocza [akariozy] Tungoza [inwazja pchły piaskowej] Inwazje innych stawonogów Pijawczyca zewnętrzna [hirudinosis] Inne określone inwazje pasożytnicze Inwazje pasożytnicze, nieokreślone Choroby pasożytnicze, nieokreślone Następstwa gruźlicy układu oddechowego i nieokreślone Następstwa nagminnego porażenia dzieciecego Choroby zakaźne inne i nieokreślone Nowotwór złośliwy (powierzchnia zewnętrzna wargi górnej) Nowotwór złośliwy (powierzchnia zewnętrzna wargi dolnej) Nowotwór złośliwy (powierzchnia zewnętrzna wargi, nieokreślona) Nowotwór złośliwy (powierzchnia wewnętrzna wargi górnej) Nowotwór złośliwy (powierzchnia wewnętrzna wargi dolnej) Nowotwór złośliwy (powierzchnia wewnętrzna wargi nieokreślonej (górna lub dolna)) Nowotwór złośliwy (spoidło wargi) Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice wargi) Nowotwór złośliwy (warga, nieokreślona) Nowotwór złośliwy nasady języka

Dziennik Ustaw – 275 – Poz. 1520

C02.0 C02.1 C02.2 C02.3 C02.4 C02.8 C02.9 C03.0 C03.1 C03.9 C04.0 C04.1 C04.8 C04.9 C05.0 C05.1 C05.2 C05.8 C05.9 C06.0 C06.1 C06.2

Nowotwór złośliwy (powierzchnia grzbietowa języka) Nowotwór złośliwy (brzeg języka) Nowotwór złośliwy (dolna powierzchnia języka) Nowotwór złośliwy (przednie dwie trzecie części języka, część nieokreślona) Nowotwór złośliwy (migdałek językowy) Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice języka) Nowotwór złośliwy (język, nieokreślony) Nowotwór złośliwy (dziąsło górne) Nowotwór złośliwy (dziąsło dolne) Nowotwór złośliwy (dziąsło, nieokreślone) Nowotwór złośliwy (przednia część dna jamy ustnej) Nowotwór złośliwy (boczna część dna jamy ustnej) Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice dna jamy ustnej) Nowotwór złośliwy (dno jamy ustnej, nieokreślone) Nowotwór złośliwy (podniebienie twarde) Nowotwór złośliwy (podniebienie miękkie) Nowotwór złośliwy (języczek) Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice podniebienia miękkiego) Nowotwór złośliwy (podniebienie, nieokreślone) Nowotwór złośliwy (śluzówka policzka) Nowotwór złośliwy (przedsionek jamy ustnej) Nowotwór złośliwy (przestrzeń zatrzonowa)

Dziennik Ustaw – 276 – Poz. 1520

C06.8 C06.9 C07 C08.0 C08.1 C08.8 C08.9 C09.0 C09.1 C09.8 C09.9 C10.0 C10.1 C10.2 C10.3 C10.4 C10.8 C10.9 C11.0 C11.1 C11.2

Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice innych i nieokreślonych części jamy ustnej) Nowotwór złośliwy (jama ustna, nieokreślona) Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej Nowotwór złośliwy (ślinianka podżuchwowa) Nowotwór złośliwy (ślinianka podjęzykowa) Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice dużych gruczołów ślinowych ) Nowotwór złośliwy (duże gruczoły ślinowe, nieokreślone) Nowotwór złośliwy (dół migdałkowy) Nowotwór złośliwy (łuki podniebienne (podniebienno-językowy) (podniebiennogardłowy)) Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice migdałka) Nowotwór złośliwy (migdałek, nieokreślony) Nowotwór złośliwy (dolinka nagłośniowa) Nowotwór złośliwy (przednia powierzchnia nagłośni) Nowotwór złośliwy (ściana boczna części ustnej gardła) Nowotwór złośliwy (ściana tylna części ustnej gardła) Nowotwór złośliwy (szczelina skrzelowa) Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice części ustnej gardła) Nowotwór złośliwy (część ustna gardła, nieokreślona) Nowotwór złośliwy (ściana górna części nosowej gardła) Nowotwór złośliwy (ściana tylna części nosowej gardła) Nowotwór złośliwy (ściana boczna części nosowej gardła)

Dziennik Ustaw – 277 – Poz. 1520

C11.3 C11.8 C11.9 C12 C13.0 C13.1 C13.2 C13.8 C13.9 C14.0 C14.2 C14.8 C15.0 C15.1 C15.2 C15.3 C15.4 C15.5 C15.8 C15.9 C16.0 C16.1

Nowotwór złośliwy (ściana przednia części nosowej gardła) Nowotwór złośliwy (zmiany przekraczające granice części nosowej gardła) Nowotwór złośliwy (część nosowa gardła, nieokreślona) Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego Nowotwór złośliwy (okolica płytki chrząstki pierścieniowatej) Nowotwór złośliwy (fałd nalewkowo-nagłośniowy i powierzchnia gardłowa fałdu nalewkowo-nagłośniowego) Nowotwór złośliwy (tylna ściana części krtaniowej gardła) Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice części krtaniowej gardła) Nowotwór złośliwy (część krtaniowa gardła, nieokreślona) Nowotwór złośliwy (gardło o umiejscowieniu nieokreślonym) Nowotwór złośliwy (pierścień chłonny gardłowy waldeyera) Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice wargi, jamy ustnej i gardła) Nowotwór złośliwy (szyjna część przełyku) Nowotwór złośliwy (piersiowa część przełyku) Nowotwór złośliwy (brzuszna część przełyku) Nowotwór złośliwy (górna trzecia część przełyku) Nowotwór złośliwy (środkowa trzecia część przełyku) Nowotwór złośliwy (dolna trzecia część przełyku) Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice przełyku) Nowotwór złośliwy (przełyk, nieokreślony) Nowotwór złośliwy (wpust) Nowotwór złośliwy (dno żołądka)

Dziennik Ustaw – 278 – Poz. 1520

C16.2 C16.3 C16.4 C16.5 C16.6 C16.8 C16.9 C17.0 C17.1 C17.2 C17.3 C17.8 C17.9 C18.0 C18.1 C18.2 C18.3 C18.4 C18.5 C18.6 C18.7 C18.8

Nowotwór złośliwy (trzon żołądka) Nowotwór złośliwy (ujście odźwiernika) Nowotwór złośliwy (odźwiernik) Nowotwór złośliwy (krzywizna mniejsza żołądka, nieokreślona) Nowotwór złośliwy (krzywizna większa żołądka, nieokreślona) Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice żołądka) Nowotwór złośliwy (żołądek, nieokreślony) Nowotwór złośliwy (dwunastnica) Nowotwór złośliwy (jelito czcze) Nowotwór złośliwy (jelito kręte) Nowotwór złośliwy (uchyłek Meckela) Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice jelita cienkiego) Nowotwór złośliwy (jelito cienkie, nieokreślone) Nowotwór złośliwy (jelito ślepe) Nowotwór złośliwy (wyrostek robaczkowy) Nowotwór złośliwy (okrężnica wstępująca) Nowotwór złośliwy (zgięcie wątrobowe) Nowotwór złośliwy (okrężnica poprzeczna) Nowotwór złośliwy (zgięcie śledzionowe) Nowotwór złośliwy (okrężnica zstępująca) Nowotwór złośliwy (esica) Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice okrężnicy)

Dziennik Ustaw – 279 – Poz. 1520

C18.9 C19 C20 C21.0 C21.1 C21.2 C21.8 C22.0 C22.1 C22.2 C22.3 C22.4 C22.7 C22.9 C23 C24.0 C24.1 C24.8 C24.9 C25.0 C25.1 C25.2

Nowotwór złośliwy (okrężnica, nieokreślona) Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego Nowotwór złośliwy odbytnicy Nowotwór złośliwy (odbyt, nieokreślony) Nowotwór złośliwy (kanał odbytu) Nowotwór złośliwy (strefa kloakogenna) Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice odbytu i kanału odbytu) Nowotwór złośliwy (rak komórek wątroby) Nowotwór złośliwy (rak przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych) Nowotwór złośliwy (wątrobiak zarodkowy (hepatoblastoma)) Nowotwór złośliwy (mięsak naczyniowy wątroby) Nowotwór złośliwy (inne mięsaki wątroby) Nowotwór złośliwy (inne nieokreślone raki wątroby) Nowotwór złośliwy (wątroba, nieokreślona) Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego Nowotwór złośliwy (zewnątrzwątrobowe drogi żółciowe) Nowotwór złośliwy (brodawka większa dwunastnicy vatera) Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice dróg żółciowych) Nowotwór złośliwy (drogi żółciowe, nieokreślone) Nowotwór złośliwy (głowa trzustki) Nowotwór złośliwy (trzon trzustki) Nowotwór złośliwy (ogon trzustki)

Dziennik Ustaw – 280 – Poz. 1520

C25.3 C25.4 C25.7 C25.8 C25.9 C26.0 C26.1 C26.8 C26.9 C30.0 C30.1 C31.0 C31.1 C31.2 C31.3 C31.8 C31.9 C32.0 C32.1 C32.2 C32.3 C32.8

Nowotwór złośliwy (przewód trzustkowy) Nowotwór złośliwy (część wewnątrzwydzielnicza trzustki) Nowotwór złośliwy (inna część trzustki) Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice trzustki) Nowotwór złośliwy (trzustka, nieokreślona) Nowotwór złośliwy (przewód pokarmowy, część nieokreślona) Nowotwór złośliwy (śledziona) Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice narządów trawiennych) Nowotwór złośliwy (część układu trawiennego niedokładnieokreślona) Nowotwór złośliwy (jama nosowa) Nowotwór złośliwy (ucho środkowe) Nowotwór złośliwy (zatoka szczękowa) Nowotwór złośliwy (komórki sitowe) Nowotwór złośliwy (zatoka czołowa) Nowotwór złośliwy (zatoka klinowa) Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice zatok przynosowych) Nowotwór złośliwy (zatoka przynosowa, nieokreślona) Nowotwór złośliwy (głośnia) Nowotwór złośliwy (nagłośnia) Nowotwór złośliwy (jama podgłośniowa) Nowotwór złośliwy (chrząstki krtani) Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice krtani)

Dziennik Ustaw – 281 – Poz. 1520

C32.9 C33 C34.0 C34.1 C34.2 C34.3 C34.8 C34.9 C37 C38.0 C38.1 C38.2 C38.3 C38.4 C38.8 C39.0 C39.8 C39.9 C40.0 C40.1 C40.2

Nowotwór złośliwy (krtań, nieokreślona) Nowotwór złośliwy tchawicy Nowotwór złośliwy (oskrzele główne) Nowotwór złośliwy (płat górny płuca lub oskrzele płatowe górne) Nowotwór złośliwy (płat środkowy płuca lub oskrzele płatowe środkowe) Nowotwór złośliwy (płat dolny płuca lub oskrzele płatowe dolne) Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice oskrzela i płuca) Nowotwór złośliwy (oskrzele lub płuco, nieokreślone) Nowotwór złośliwy grasicy Nowotwór złośliwy (serce) Nowotwór złośliwy (śródpiersie przednie) Nowotwór złośliwy (śródpiersie tylne) Nowotwór złośliwy (śródpiersie, część nieokreślona) Nowotwór złośliwy (opłucna) Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice serca, śródpiersia i opłucnej) Nowotwór złośliwy (górna część dróg oddechowych, część nieokreślona) Nowotwór złośliwy (zmiany przekraczające granice układu oddechowego i narządów klatki piersiowej) Nowotwór złośliwy (niedokładnieokreślone umiejscowienie w obrębie układu oddechowego) Nowotwór złośliwy (łopatka i kości długie kończyny górnej) Nowotwór złośliwy (kości krótkie kończyny górnej) Nowotwór złośliwy (kości długie kończyny dolnej)

Dziennik Ustaw – 282 – Poz. 1520

C40.3 C40.8 C40.9 C41.0 C41.1 C41.2 C41.3 C41.4 C41.8 C41.9 C43.0 C43.1 C43.2 C43.3 C43.4 C43.5 C43.6 C43.7 C43.8 C43.9 C44.0 C44.1

Nowotwór złośliwy (kości krótkie kończyny dolnej) Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice kości i chrząstki stawowej kończyn) Nowotwór złośliwy (kości i chrząstki stawowe kończyn, nieokreślone) Nowotwór złośliwy (kości czaszki i twarzy) Nowotwór złośliwy (żuchwa) Nowotwór złośliwy (kości kręgosłupa) Nowotwór złośliwy (kości żebra, mostka i obojczyka) Nowotwór złośliwy (kości miednicy, kość krzyżowa i guziczna) Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice kości i chrząstki) Nowotwór złośliwy (kości i chrząstki stawowe, nieokreślone) Czerniak złośliwy wargi Czerniak złośliwy powieki, łącznie z kątem oka Czerniak złośliwy ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego Czerniak złośliwy innych i nieokreślonych części twarzy Czerniak złośliwy skóry owłosionej głowy i skóry szyi Czerniak złośliwy tułowia Czerniak złośliwy kończyny górnej łącznie z barkiem Czerniak złośliwy kończyny dolnej łącznie z biodrem Czerniak złośliwy skóry przekraczający wyżej określone granice Czerniak złośliwy skóry, nieokreślony Nowotwór złośliwy (skóra wargi) Nowotwór złośliwy (skóra powieki, łącznie z kątem oka)

Dziennik Ustaw – 283 – Poz. 1520

C44.2 C44.3 C44.4 C44.5 C44.6 C44.7 C44.8 C44.9 C45.0 C45.1 C45.2 C45.7 C45.9 C46.0 C46.1 C46.2 C46.3 C46.7 C46.8 C46.9 C47.0 C47.1

Nowotwór złośliwy (skóra ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego) Nowotwór złośliwy (skóra innych i nieokreślonych części twarzy) Nowotwór złośliwy (skóra owłosiona głowy i szyi) Nowotwór złośliwy (skóra tułowia) Nowotwór złośliwy (skóra kończyny górnej, łącznie z barkiem) Nowotwór złośliwy (skóra kończyny dolnej, łącznie z biodrem) Nowotwór złośliwy (zmiany przekraczające granice określone kodami) Nowotwór złośliwy (nowotwór złośliwy skóry, nieokreślony) Międzybłoniak opłucnej Międzybłoniak otrzewnej Międzybłoniak osierdzia Międzybłoniak innych umiejscowień Międzybłoniak, nieokreślony Mięsak Kaposi'ego skóry Mięsak Kaposi'ego tkanki miękkiej Mięsak Kaposi'ego podniebienia Mięsak Kaposi'ego węzłów chłonnych Mięsak Kaposi'ego innych umiejscowień Mięsak Kaposi'ego licznych narządów Mięsak Kaposi'ego, nieokreślony Nowotwór złośliwy (nerwy obwodowe głowy, twarzy i szyi) Nowotwór złośliwy (nerwy obwodowe kończyny górnej łącznie z barkiem)

Dziennik Ustaw – 284 – Poz. 1520

C47.2 C47.4 C47.5 C47.6 C47.8 C47.9 C48.0 C48.1 C48.2 C48.8 C49.0 C49.1 C49.2 C49.3 C49.4 C49.5 C49.6 C49.8 C49.9

Nowotwór złośliwy (nerwy obwodowe kończyny dolnej łącznie z biodrem) Nowotwór złośliwy (nerwy obwodowe klatki piersiowej) Nowotwór złośliwy (nerwy obwodowe miednicy) Nowotwór złośliwy (nerwy obwodowe tułowia, nieokreślone) Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego) Nowotwór złośliwy (nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy, nieokreślone) Nowotwór złośliwy (przestrzeń zaotrzewnowa) Nowotwór złośliwy (określona część otrzewnej) Nowotwór złośliwy (otrzewna, nieokreślona) Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej) Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie głowy, twarzy i szyi) Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i tkanka miękka kończyny górnej łącznie z barkiem) Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i tkanka miękka kończyny dolnej łącznie z biodrem) Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i tkanka miękka klatki piersiowej) Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i tkanka miękka brzucha) Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i tkanka miękka miednicy) Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i tkanka miękka tułowia, nieokreślona) Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice tkanki łącznej i tkanki miękkiej) Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i tkanka miękka, nieokreślone)

Dziennik Ustaw – 285 – Poz. 1520

C50.0 C50.1 C50.2 C50.3 C50.4 C50.5 C50.6 C50.8 C50.9 C51.0 C51.1 C51.2 C51.8 C51.9 C52 C53.0 C53.1 C53.8 C53.9 C54.0 C54.1 C54.2

Nowotwór złośliwy (brodawka i otoczka brodawki sutkowej) Nowotwór złośliwy (centralna część sutka) Nowotwór złośliwy (ćwiartka górna wewnętrzna sutka) Nowotwór złośliwy (ćwiartka dolna wewnętrzna sutka) Nowotwór złośliwy (ćwiartka górna zewnętrzna sutka) Nowotwór złośliwy (ćwiartka dolna zewnętrzna sutka) Nowotwór złośliwy (część pachowa sutka) Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice sutka) Nowotwór złośliwy (sutek, nieokreślony) Nowotwór złośliwy (wargi sromowe większe) Nowotwór złośliwy (wargi sromowe mniejsze) Nowotwór złośliwy (łechtaczka) Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granicę sromu) Nowotwór złośliwy (srom, nieokreślone) Nowotwór złośliwy pochwy Nowotwór złośliwy (błona śluzowa szyjki macicy) Nowotwór złośliwy (błona zewnętrzna szyjki macicy) Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granicę szyjki macicy) Nowotwór złośliwy (szyjka macicy, nieokreślona) Nowotwór złośliwy (cieśń macicy) Nowotwór złośliwy (błona śluzowa macicy) Nowotwór złośliwy (mięśniówka macicy)

Dziennik Ustaw – 286 – Poz. 1520

C54.3 C54.8 C54.9 C55 C56 C57.0 C57.1 C57.2 C57.3 C57.4 C57.8 C57.9 C58 C60.0 C60.1 C60.2 C60.8 C60.9 C61 C62.0 C62.1 C62.9

Nowotwór złośliwy (dno macicy) Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice trzonu macicy) Nowotwór złośliwy (trzon macicy, nieokreślone) Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy Nowotwór złośliwy jajnika Nowotwór złośliwy (trąbka fallopia) Nowotwór złośliwy (więzadło szerokie macicy ) Nowotwór złośliwy (więzadło obłe macicy) Nowotwór złośliwy (przymacicza) Nowotwór złośliwy (przydatki macicy, nieokreślone) Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice żeńskich narządów płciowych) Nowotwór złośliwy (żeńskie narządy płciowe, nieokreślone) Nowotwór złośliwy łożyska Nowotwór złośliwy (napletek) Nowotwór złośliwy (żołądź prącia) Nowotwór złośliwy (trzon prącia) Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granicę prącia) Nowotwór złośliwy (prącie, nieokreślone) Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego Nowotwór złośliwy (jądro niezstąpione) Nowotwór złośliwy (jądro zstąpione) Nowotwór złośliwy (jądro, nieokreślone)

Dziennik Ustaw – 287 – Poz. 1520

C63.0 C63.1 C63.2 C63.7 C63.8 C63.9 C64 C65 C66 C67.0 C67.1 C67.2 C67.3 C67.4 C67.5 C67.6 C67.7 C67.8 C67.9 C68.0 C68.1 C68.8

Nowotwór złośliwy (najądrze) Nowotwór złośliwy (powrózek nasienny) Nowotwór złośliwy (moszna) Nowotwór złośliwy (inne określone narządy płciowe męskie) Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granicę męskich narządów płciowych) Nowotwór złośliwy (męskie narządy płciowe, nieokreślone) Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej Nowotwór złośliwy moczowodu Nowotwór złośliwy (trójkąt pęcherza moczowego) Nowotwór złośliwy (szczyt pęcherza moczowego) Nowotwór złośliwy (ściana boczna pęcherza moczowego) Nowotwór złośliwy (ściana przednia pęcherza moczowego) Nowotwór złośliwy (ściana tylna pęcherza moczowego) Nowotwór złośliwy (szyja pęcherza moczowego) Nowotwór złośliwy (ujście moczowodu) Nowotwór złośliwy (moczownik) Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice pęcherza moczowego) Nowotwór złośliwy (pęcherz moczowy, nieokreślony) Nowotwór złośliwy (cewka moczowa) Nowotwór złośliwy (gruczoły cewki moczowej) Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice układu moczowego)

Dziennik Ustaw – 288 – Poz. 1520

C68.9 C69.0 C69.1 C69.2 C69.3 C69.4 C69.5 C69.6 C69.8 C69.9 C70.0 C70.1 C70.9 C71.0 C71.1 C71.2 C71.3 C71.4 C71.5 C71.6 C71.7 C71.8

Nowotwór złośliwy (układ moczowy, nieokreślony) Nowotwór złośliwy (spojówka) Nowotwór złośliwy (rogówka) Nowotwór złośliwy (siatkówka) Nowotwór złośliwy (naczyniówka) Nowotwór złośliwy (ciało rzęskowe) Nowotwór złośliwy (gruczoł i drogi łzowe) Nowotwór złośliwy (oczodół) Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice oka) Nowotwór złośliwy (oko, nieokreślone) Nowotwór złośliwy (opony mózgowe) Nowotwór złośliwy (opony rdzeniowe) Nowotwór złośliwy (opony, nieokreślone) Nowotwór złośliwy (mózg z wyjątkiem płatów i komór) Nowotwór złośliwy (płat czołowy) Nowotwór złośliwy (płat skroniowy) Nowotwór złośliwy (płat ciemieniowy) Nowotwór złośliwy (płat potyliczny) Nowotwór złośliwy (komory mózgowe) Nowotwór złośliwy (móżdżek) Nowotwór złośliwy (pień mózgu) Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice mózgu)

Dziennik Ustaw – 289 – Poz. 1520

C71.9 C72.0 C72.1 C72.2 C72.3 C72.4 C72.5 C72.8 C72.9 C73 C74.0 C74.1 C74.9 C75.0 C75.1 C75.2 C75.3 C75.4 C75.5 C75.8 C75.9 C76.0

Nowotwór złośliwy (mózg, nieokreślony) Nowotwór złośliwy (rdzeń kręgowy) Nowotwór złośliwy (ogon koński) Nowotwór złośliwy (nerw węchowy) Nowotwór złośliwy (nerw wzrokowy) Nowotwór złośliwy (nerw przedsionkowo-ślimakowy) Nowotwór złośliwy (inne i nieokreślone nerwy czaszkowe) Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego) Nowotwór złośliwy (centralny system nerwowy, nieokreślone) Nowotwór złośliwy tarczycy Nowotwór złośliwy (kora nadnerczy) Nowotwór złośliwy (rdzeń nadnerczy) Nowotwór złośliwy (nadnercze, nieokreślone) Nowotwór złośliwy (gruczoł przytarczowy) Nowotwór złośliwy (przysadka gruczołowa) Nowotwór złośliwy (przewód nosowo-gardłowy) Nowotwór złośliwy (szyszynka) Nowotwór złośliwy (kłębek szyjny) Nowotwór złośliwy (ciała przyaortowe i inne ciała przyzwojowe) Nowotwór złośliwy (zajęcie wielu gruczołów dokrewnych, nieokreślone) Nowotwór złośliwy (gruczoł wydzielania wewnętrznego, nieokreślony) Nowotwór złośliwy (głowa, twarz i szyja)

Dziennik Ustaw – 290 – Poz. 1520

C76.1 C76.2 C76.3 C76.4 C76.5 C76.7 C76.8 C77.0 C77.1 C77.2 C77.3 C77.4 C77.5 C77.8 C77.9 C78.0 C78.1 C78.2 C78.3 C78.4 C78.5 C78.6

Nowotwór złośliwy (klatka piersiowa) Nowotwór złośliwy (brzuch) Nowotwór złośliwy (miednica) Nowotwór złośliwy (kończyna górna) Nowotwór złośliwy (kończyna dolna) Nowotwór złośliwy (inne niedokładnieokreślone umiejscowienie) Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice innych i niedokładnieokreślonych umiejscowień) Nowotwór złośliwy (węzły chłonne głowy, twarzy i szyi) Nowotwór złośliwy (węzły chłonne wnętrza klatki piersiowej) Nowotwór złośliwy (węzły chłonne wewnątrz jamy brzusznej) Nowotwór złośliwy (węzły chłonne kończyny górnej i pachy) Nowotwór złośliwy (węzły chłonne kończyny dolnej i pachwiny) Nowotwór złośliwy (węzły chłonne wewnątrz miednicy) Nowotwór złośliwy (węzły chłonne mnogich regionów) Nowotwór złośliwy (węzły chłonne, nieokreślone) Wtórny nowotwór złośliwy płuc Wtórny nowotwór złośliwy śródpiersia Wtórny nowotwór złośliwy opłucnej Wtórny nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów oddechowych Wtórny nowotwór złośliwy jelita cienkiego Wtórny nowotwór złośliwy jelita grubego i odbytnicy Wtórny nowotwór złośliwy otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej

Dziennik Ustaw – 291 – Poz. 1520

C78.7 C78.8 C79.0 C79.1 C79.2 C79.3 C79.4 C79.5 C79.6 C79.7 C79.8 C80 C81.0 C81.1 C81.2 C81.3 C81.7 C81.9 C82.0 C82.1

Wtórny nowotwór złośliwy wątroby Wtórny nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części przewodu pokarmowego Wtórny nowotwór złośliwy nerki i miedniczki nerkowej Wtórny nowotwór złośliwy pęcherza oraz innych i nieokreślonych części układu moczowego Wtórny nowotwór złośliwy skóry Wtórny nowotwór złośliwy mózgu i opon mózgowych Wtórny nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części układu nerwowego Wtórny nowotwór złośliwy kości i szpiku kostnego Wtórny nowotwór złośliwy jajnika Wtórny nowotwór złośliwy nadnerczy Wtórny nowotwór złośliwy innych określonych umiejscowień Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia Choroba Hodgkina (przewaga limfocytów) Choroba Hodgkina (stwardnienie guzkowe) Choroba Hodgkina (mieszanokomórkowa) Choroba Hodgkina (zmniejszenie limfocytów) Choroba Hodgkina (inna choroba Hodgkina) Choroba Hodgkina (choroba Hodgkina, nieokreślona) Chłoniak nieziarniczy guzkowaty (grudkowy) (z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) komórek, guzkowy) Chłoniak nieziarniczy guzkowaty (grudkowy) (mieszany z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) i wielkich komórek, guzkowy)

Dziennik Ustaw – 292 – Poz. 1520

C82.3 C82.7 C82.9 C83.0 C83.1 C83.2 C83.4 C83.5 C83.6 C83.7 C83.8 C83.9 C84.0 C84.1 C84.2 C84.3 C84.4 C84.5 C85.0 C85.1 C85.7

Chłoniak nieziarniczy guzkowaty (grudkowy) (wielkomórkowy, guzkowy) Chłoniak nieziarniczy guzkowaty (grudkowy) (inne postacie chłoniaka nieziarniczego guzkowego) Chłoniak nieziarniczy guzkowaty (grudkowy) (chłoniak nieziarniczy, nieokreślony) Chłoniak nieziarniczy rozlany (z małych komórek (rozlany)) Chłoniak nieziarniczy rozlany (z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) komórek (rozlany)) Chłoniak nieziarniczy rozlany (mieszany z dużych i małych komórek (rozlany)) Chłoniak nieziarniczy rozlany (immunoblastyczny (rozlany)) Chłoniak nieziarniczy rozlany (limfoblastyczny (rozlany)) Chłoniak nieziarniczy rozlany (niezróżnicowany (rozlany)) Chłoniak nieziarniczy rozlany (guz (chłoniak) burkitta) Chłoniak nieziarniczy rozlany (inne postacie rozlanych chłoniaków nieziarniczych) Chłoniak nieziarniczy rozlany (rozlany chłoniak nieziarniczy, nieokreślony) Ziarniniak grzybiasty Choroba Sezary'ego Chłoniak strefy T Chłoniak limfoepitelioidalny Obwodowy chłoniak z komórek T Inne i nieokreślone chloniaki T Mięsak limfatyczny Chłoniak z komórek B, nieokreślony Inne określone postacie chłoniaka nieziarniczego

Dziennik Ustaw – 293 – Poz. 1520

C85.9 C88.0 C88.1 C88.2 C88.3 C88.7 C88.9 C90.0 C90.1 C90.2 C91.0 C91.1 C91.2 C91.3 C91.4 C91.5 C91.7 C91.9 C92.0 C92.1 C92.2 C92.3

Chłoniak nieziarniczy, nieokreślony Makroglobulinemia Waldenströma Choroba łańcuchów ciężkich alfa Choroba łańcuchów ciężkich gamma Choroba immunoproliferacyjna jelita cienkiego Inne złośliwe choroby immunoproliferacyjne Złośliwe choroby immunoproliferacyjne, nieokreślone Szpiczak mnogi Białaczka plazmatycznokomórkowa Pozaszpikowa postać szpiczaka Ostra białaczka limfoblastyczna Przewlekła białaczka limfocytowa Podostra białaczka limfocytowa Białaczka prolimfocytarna Białaczka włochatokomórkowa (hairy-cell) Białaczka dorosłych z komórek T Inna białaczka limfatyczna Białaczka limfatyczna, nieokreślona Ostra białaczka szpikowa Przewlekła białaczka szpikowa Podostra białaczka szpikowa Mięsak szpikowy

Dziennik Ustaw – 294 – Poz. 1520

C92.4 C92.5 C92.7 C92.9 C93.0 C93.1 C93.2 C93.7 C93.9 C94.0 C94.1 C94.2 C94.3 C94.4 C94.5 C94.7 C95.0 C95.1 C95.2 C95.7 C95.9 C96.0

Ostra białaczka promielocytowa Ostra białaczka szpikowo-monocytowa Inna białaczka szpikowa Białaczka szpikowa, nieokreślona Ostra białaczka monocytowa Przewlekła białaczka monocytowa Podostra białaczka monocytowa Inna białaczka monocytowa Białaczka monocytowa, nieokreślona Ostra czerwienica i białaczka erytroblastyczna (erytroleukemia) Przewlekła czerwienica Ostra białaczka megakarioblastyczna Białaczka z komórek tucznych Ostra szpikowica uogólniona Ostre zwłóknienie szpiku Inna określona białaczka Ostra białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju Przewlekła białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju Podostra białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju Inna białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju Białaczka, nieokreślona Choroba Letterera-Siwego

Dziennik Ustaw – 295 – Poz. 1520

C96.1 C96.2 C96.3 C96.7 C96.9 C97 D00.0 D00.1 D00.2 D01.0 D01.1 D01.2 D01.3 D01.4 D01.5 D01.7 D01.9 D02.0 D02.1 D02.2 D02.3

Histiocytoza złośliwa Guzy złośliwe z komórek tucznych Prawdziwy chłoniak histiocytarny Inne określone nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych Nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i pokrewnych, nieokreślone Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień Rak in situ (warga, jama ustna i gardło) Rak in situ (przełyk) Rak in situ (żołądek) Rak in situ (okrężnica) Rak in situ (zgięcie esiczo-odbytnicze) Rak in situ (odbytnica) Rak in situ (odbyt i kanał odbytu) Rak in situ (inne i nieokreślone części jelita) Rak in situ (wątroba, pęcherzyk żółciowy i drogi żółciowe) Rak in situ (inne określone narządy trawienne) Rak in situ (narządy trawienne, nieokreślone) Rak in situ (krtań) Rak in situ (tchawica) Rak in situ (oskrzela i płuca) Rak in situ (inne części układu oddechowego)

Dziennik Ustaw – 296 – Poz. 1520

D02.4 D03.0 D03.1 D03.2 D03.3 D03.4 D03.5 D03.6 D03.7 D03.8 D03.9 D04.0 D04.1 D04.2 D04.3 D04.4 D04.5 D04.6 D04.7 D04.8 D04.9 D05.0

Rak in situ (układ oddechowy, nieokreślony) Czerniak in situ wargi Czerniak in situ powieki łącznie z kątem oka Czerniak in situ ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego Czerniak in situ innych i nieokreślonych części twarzy Czerniak in situ skóry owłosionej głowy i szyi Czerniak in situ tułowia Czerniak in situ kończyny górnej łącznie z barkiem Czerniak in situ kończyny dolnej łącznie z biodrem Czerniak in situ innych umiejscowień Czerniak in situ, nieokreślony Rak in situ (skóra wargi) Rak in situ (skóra powieki łącznie z kątem oka) Rak in situ (skóra małżowiny usznej i przewodu słuchowego zewnętrznego) Rak in situ (skóra innych i nieokreślonych części twarzy) Rak in situ (skóra owłosiona głowy i szyi) Rak in situ (skóra tułowia) Rak in situ (skóra kończyny górnej łącznie z barkiem) Rak in situ (skóra kończyny dolnej łącznie z biodrem) Rak in situ (skóra o innym umiejscowieniu) Rak in situ (skóra, nieokreślona) Rak zrazikowy in situ

Dziennik Ustaw – 297 – Poz. 1520

D05.1 D05.7 D05.9 D06.0 D06.1 D06.7 D06.9 D07.0 D07.1 D07.2 D07.3 D07.4 D07.5 D07.6 D09.0 D09.1 D09.2 D09.3 D09.7 D09.9 D10.0 D10.1

Rak wewnątrzprzewodowy in situ Inny rak sutka in situ Rak in situ sutka, nieokreślony Rak in situ (błona śluzowa szyjki macicy) Rak in situ (błona zewnętrzna szyjki macicy) Rak in situ (inna część szyjki macicy) Rak in situ (szyjka macicy, nieokreślona) Rak in situ (błona śluzowa macicy) Rak in situ (srom) Rak in situ (pochwa) Rak in situ (inne i nieokreślone narządy płciowe żeńskie) Rak in situ (prącie) Rak in situ (gruczoł krokowy) Rak in situ (inne i nieokreślone narządy płciowe męskie) Rak in situ (pęcherz moczowy) Rak in situ (inne i nieokreślone części układu moczowego) Rak in situ (oko) Rak in situ (tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego) Rak in situ (rak in situ innych określonych umiejscowień) Rak in situ (rak in situ, nieokreślony) Nowotwór niezłośliwy (warga) Nowotwór niezłośliwy (język)

Dziennik Ustaw – 298 – Poz. 1520

D10.2 D10.3 D10.4 D10.5 D10.6 D10.7 D10.9 D11.0 D11.7 D11.9 D12.0 D12.1 D12.2 D12.3 D12.4 D12.5 D12.6 D12.7 D12.8 D12.9 D13.0 D13.1

Nowotwór niezłośliwy (dno jamy ustnej) Nowotwór niezłośliwy (inne i nieokreślone części jamy ustnej) Nowotwór niezłośliwy (migdałek) Nowotwór niezłośliwy (inne struktury ustno-gardłowe) Nowotwór niezłośliwy (część nosowa gardła) Nowotwór niezłośliwy (część krtaniowa gardła) Nowotwór niezłośliwy (gardło, nieokreślone) Nowotwór niezłośliwy (ślinianka przyuszna) Nowotwór niezłośliwy (inne duże gruczoły ślinowe) Nowotwór niezłośliwy (duże gruczoły ślinowe, nieokreślone) Nowotwór niezłośliwy (jelito ślepe) Nowotwór niezłośliwy (wyrostek robaczkowy) Nowotwór niezłośliwy (okrężnica wstępująca) Nowotwór niezłośliwy (okrężnica poprzeczna) Nowotwór niezłośliwy (okrężnica zstępująca) Nowotwór niezłośliwy (okrężnica esowata) Nowotwór niezłośliwy (okrężnica, nieokreślona) Nowotwór niezłośliwy (zgięcie esiczo-odbytnicze) Nowotwór niezłośliwy (odbytnica) Nowotwór niezłośliwy (odbyt i kanał odbytu) Nowotwór niezłośliwy (przełyk) Nowotwór niezłośliwy (żołądek)

Dziennik Ustaw – 299 – Poz. 1520

D13.2 D13.3 D13.4 D13.5 D13.6 D13.7 D13.9 D14.0 D14.1 D14.2 D14.3 D14.4 D15.0 D15.1 D15.2 D15.7 D15.9 D16.0 D16.1 D16.2 D16.3 D16.4

Nowotwór niezłośliwy (dwunastnica) Nowotwór niezłośliwy (inne i nieokreślone części jelita cienkiego) Nowotwór niezłośliwy (wątroba) Nowotwór niezłośliwy (drogi żółciowe zewnątrzwątrobowe) Nowotwór niezłośliwy (trzustka) Nowotwór niezłośliwy (wyspy trzustki) Nowotwór niezłośliwy (niedokładnieokreślone części układu pokarmowego) Nowotwór niezłośliwy (ucho środkowe, jama nosowa i zatoki przynosowe) Nowotwór niezłośliwy (krtań) Nowotwór niezłośliwy (tchawica) Nowotwór niezłośliwy (oskrzela i płuca) Nowotwór niezłośliwy (układ oddechowy, nieokreślone) Nowotwór niezłośliwy (grasica) Nowotwór niezłośliwy (serce) Nowotwór niezłośliwy (śródpiersie) Nowotwór niezłośliwy (inne określone narządy klatki piersiowej) Nowotwór niezłośliwy (nieokreślone narządy klatki piersiowej) Nowotwór niezłośliwy (łopatka i kości długie kończyny górnej) Nowotwór niezłośliwy (kości krótkie kończyny górnej) Nowotwór niezłośliwy (kości długie kończyny dolnej) Nowotwór niezłośliwy (kości krótkie kończyny dolnej) Nowotwór niezłośliwy (kości czaszki i twarzy)

Dziennik Ustaw – 300 – Poz. 1520

D16.5 D16.6 D16.7 D16.8 D16.9 D17.0 D17.1 D17.2 D17.3 D17.4 D17.5 D17.6 D17.7 D17.9 D18.0 D18.1 D19.0 D19.1 D19.7 D19.9 D20.0 D20.1

Nowotwór niezłośliwy (żuchwa) Nowotwór niezłośliwy (kręgosłup) Nowotwór niezłośliwy (żebra, mostek i obojczyk) Nowotwór niezłośliwy (kości miednicy, kość krzyżowa i guziczna) Nowotwór niezłośliwy (kości i chrząstki stawowe, nieokreślone) Tłuszczak skóry i tkanki podskórnej głowy, twarzy i szyi Tłuszczak skóry i tkanki podskórnej tułowia Tłuszczak skóry i tkanki podskórnej kończyn Tłuszczak skóry i tkanki podskórnej innych i nieokreślonych umiejscowień Tłuszczak narządów klatki piersiowej Tłuszczak narządów jamy brzusznej Tłuszczak powrózka nasiennego Tłuszczak innych umiejscowień Tłuszczak, nieokreślony Naczyniak krwionośny jakiegokolwiek umiejscowienia Naczyniak chłonny jakiegokolwiek umiejscowienia Międzybłoniak opłucnej Międzybłoniak otrzewnej Międzybłoniak innych umiejscowień Międzybłoniak, nieokreślony Nowotwór niezłośliwy (przestrzeń zaotrzewnowa) Nowotwór niezłośliwy (otrzewna)

Dziennik Ustaw – 301 – Poz. 1520

D21.0 D21.1 D21.2 D21.3 D21.4 D21.5 D21.6 D21.9 D22.0 D22.1 D22.2 D22.3 D22.4 D22.5 D22.6 D22.7 D22.9 D23.0 D23.1 D23.2 D23.3

Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie głowy twarzy i szyi) Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie kończyny górnej, łącznie z barkiem) Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie kończyny dolnej, łącznie z biodrem) Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie klatki piersiowej) Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie brzucha) Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie miednicy) Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie tułowia, nieokreślone) Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie, nieokreślone) Znamiona melanocytowe wargi Znamiona melanocytowe powieki, łącznie z kątem oka Znamiona melanocytowe ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego Znamiona melanocytowe innych i nieokreślonych części twarzy Znamiona melanocytowe skóry owłosionej głowy i szyi Znamiona melanocytowe tułowia Znamiona melanocytowe kończyny górnej, łącznie z barkiem Znamiona melanocytowe kończyny dolnej, łącznie z biodrem Znamiona melanocytowe, nieokreślone Nowotwór niezłośliwy (skóra wargi) Nowotwór niezłośliwy (skóra powieki, łącznie z kątem oka) Nowotwór niezłośliwy (skóra małżowiny usznej i przewodu słuchowego zewnętrznego) Nowotwór niezłośliwy (skóra innych i nieokreślonych części twarzy)

Dziennik Ustaw – 302 – Poz. 1520

D23.4 D23.5 D23.6 D23.7 D23.9 D24 D25.0 D25.1 D25.2 D25.9 D26.0 D26.1 D26.7 D26.9 D27 D28.0 D28.1 D28.2 D28.7 D28.9 D29.0 D29.1

Nowotwór niezłośliwy (skóra owłosiona głowy i szyi) Nowotwór niezłośliwy (skóra tułowia:) Nowotwór niezłośliwy (skóra kończyny górnej, łącznie z barkiem) Nowotwór niezłośliwy (skóra kończyny dolnej, łącznie z biodrem) Nowotwór niezłośliwy (skóra, nieokreślona) Nowotwór niezłośliwy sutka Mięśniak gładkokomórkowy podśluzówkowy macicy Mięsniak gładkokomórkowy śródścienny macicy Mięśniak gładkokomórkowy podsurowiczy macicy Mięśniak gładkokomórkowy macicy, nieokreślony Nowotwór niezłośliwy (szyjka macicy) Nowotwór niezłośliwy (trzon macicy) Nowotwór niezłośliwy (inna część macicy) Nowotwór niezłośliwy (macica, nieokreślona) Niezłośliwy nowotwór jajnika Nowotwór niezłośliwy (srom) Nowotwór niezłośliwy (pochwa) Nowotwór niezłośliwy (jajowody i więzadła) Nowotwór niezłośliwy (inne określone żeńskie narządy płciowe) Nowotwór niezłośliwy (żeńskie narządy płciowe, nieokreślone) Nowotwór niezłośliwy (prącie) Nowotwór niezłośliwy (gruczoł krokowy)

Dziennik Ustaw – 303 – Poz. 1520

D29.2 D29.3 D29.4 D29.7 D29.9 D30.0 D30.1 D30.2 D30.3 D30.4 D30.7 D30.9 D31.0 D31.1 D31.2 D31.3 D31.4 D31.5 D31.6 D31.9 D32.0 D32.1

Nowotwór niezłośliwy (jądro) Nowotwór niezłośliwy (najądrze) Nowotwór niezłośliwy (moszna) Nowotwór niezłośliwy (inne męskie narządy płciowe) Nowotwór niezłośliwy (męskie narządy płciowe, nieokreślone) Nowotwór niezłośliwy (nerka) Nowotwór niezłośliwy (miedniczka nerkowa) Nowotwór niezłośliwy (moczowód) Nowotwór niezłośliwy (pęcherz moczowy) Nowotwór niezłośliwy (cewka moczowa) Nowotwór niezłośliwy (inne narządy moczowe) Nowotwór niezłośliwy (narządy moczowe, nieokreślone) Nowotwór niezłośliwy (spojówka) Nowotwór niezłośliwy (rogówka) Nowotwór niezłośliwy (siatkówka) Nowotwór niezłośliwy (naczyniówka) Nowotwór niezłośliwy (ciało rzęskowe) Nowotwór niezłośliwy (gruczoły i drogi łzowe) Nowotwór niezłośliwy (oczodół, nieokreślony) Nowotwór niezłośliwy (oko, nieokreślone) Nowotwór niezłośliwy (opony mózgowe) Nowotwór niezłośliwy (opony rdzeniowe)

Dziennik Ustaw – 304 – Poz. 1520

D32.9 D33.0 D33.1 D33.2 D33.3 D33.4 D33.7 D33.9 D34 D35.0 D35.1 D35.2 D35.3 D35.4 D35.5 D35.6 D35.7 D35.8 D35.9 D36.0 D36.1 D36.7

Nowotwór niezłośliwy (opony, nieokreślone) Nowotwór niezłośliwy (mózg, nadnamiotowe) Nowotwór niezłośliwy (mózg, podnamiotowe) Nowotwór niezłośliwy (mózg, nieokreślony) Nowotwór niezłośliwy (nerwy czaszkowe) Nowotwór niezłośliwy (rdzeń kręgowy) Nowotwór niezłośliwy (inne określone części centralnego systemu nerwowego) Nowotwór niezłośliwy (centralny system nerwowy, nieokreślony) Niezłośliwy nowotwór tarczycy Nowotwór niezłośliwy (nadnercza) Nowotwór niezłośliwy (przytarczyce) Nowotwór niezłośliwy (przysadka) Nowotwór niezłośliwy (przewód nosowo-gardłowy) Nowotwór niezłośliwy (szyszynka) Nowotwór niezłośliwy (kłębek szyjny) Nowotwór niezłośliwy (ciała przyaortowe i inne ciała przyzwojowe) Nowotwór niezłośliwy (inne określone gruczoły wydzielania wewnętrznego) Nowotwór niezłośliwy (zajęcie szeregu gruczołów wydzielania wewnętrznego) Nowotwór niezłośliwy (gruczoł wydzielania wewnętrznego, nieokreślony) Nowotwór niezłośliwy (węzły chłonne) Nowotwór niezłośliwy (nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy) Nowotwór niezłośliwy (inne określone umiejscowienie)

Dziennik Ustaw – 305 – Poz. 1520

D36.9 D37.0 D37.1 D37.2 D37.3 D37.4 D37.5 D37.6 D37.7 D37.9 D38.0 D38.1 D38.2 D38.3 D38.4 D38.5 D38.6 D39 D39.1 D39.2 D39.7 D39.9

Nowotwór niezłośliwy (niezłośliwy nowotwór, nieokreślony) Nowotwór o nieokreślonym charakterze (warga, jama ustna i gardło) Nowotwór o nieokreślonym charakterze (żołądek) Nowotwór o nieokreślonym charakterze (jelito cienkie) Nowotwór o nieokreślonym charakterze (jelito ślepe) Nowotwór o nieokreślonym charakterze (okrężnica) Nowotwór o nieokreślonym charakterze (odbytnica) Nowotwór o nieokreślonym charakterze (wątroba, pęcherzyk żółciowy i drogi żółciowe) Nowotwór o nieokreślonym charakterze (inne narządy trawienne) Nowotwór o nieokreślonym charakterze (narządy trawienne, nieokreślone) Nowotwór o nieokreślonym charakterze (krtań) Nowotwór o nieokreślonym charakterze (tchawica, oskrzela i płuca) Nowotwór o nieokreślonym charakterze (opłucna) Nowotwór o nieokreślonym charakterze (śródpiersie) Nowotwór o nieokreślonym charakterze (grasica) Nowotwór o nieokreślonym charakterze (inne narządy układu oddechowego) Nowotwór o nieokreślonym charakterze (układ oddechowy, nieokreślony) Nowotwór o nieokreślonym charakterze (macica) Nowotwór o nieokreślonym charakterze (jajnik) Nowotwór o nieokreślonym charakterze (łożysko) Nowotwór o nieokreślonym charakterze (inne żeńskie narządy płciowe) Nowotwór o nieokreślonym charakterze (żeńskie narządy płciowe, nieokreślone)

Dziennik Ustaw – 306 – Poz. 1520

D40.0 D40.1 D40.7 D40.9 D41.0 D41.1 D41.2 D41.3 D41.4 D41.7 D41.9 D42.0 D42.1 D42.9 D43.0 D43.1 D43.2 D43.3 D43.4 D43.7 D43.9 D44.0

Nowotwór o nieokreślonym charakterze (gruczoł krokowy) Nowotwór o nieokreślonym charakterze (jądro) Nowotwór o nieokreślonym charakterze (inne męskie narządy płciowe) Nowotwór o nieokreślonym charakterze (męskie narządy płciowe, nieokreślone) Nowotwór o nieokreślonym charakterze (nerka) Nowotwór o nieokreślonym charakterze (miedniczka nerkowa) Nowotwór o nieokreślonym charakterze (moczowód) Nowotwór o nieokreślonym charakterze (cewka moczowa) Nowotwór o nieokreślonym charakterze (pęcherz moczowy) Nowotwór o nieokreślonym charakterze (inne narządy moczowe) Nowotwór o nieokreślonym charakterze (narządy moczowe, nieokreślone) Nowotwór o nieokreślonym charakterze (opony mózgowe) Nowotwór o nieokreślonym charakterze (opony rdzeniowe) Nowotwór o nieokreślonym charakterze (opony, nieokreślone) Nowotwór o nieokreślonym charakterze (mózg, nadnamiotowe) Nowotwór o nieokreślonym charakterze (mózg, podnamiotowe) Nowotwór o nieokreślonym charakterze (mózg, nieokreślony) Nowotwór o nieokreślonym charakterze (nerwy czaszkowe) Nowotwór o nieokreślonym charakterze (rdzeń kręgowy) Nowotwór o nieokreślonym charakterze (inne części centralnego systemu nerwowego) Nowotwór o nieokreślonym charakterze (centralny system nerwowy, nieokreślone) Nowotwór o nieokreślonym charakterze (tarczyca)

Dziennik Ustaw – 307 – Poz. 1520

D44.1 D44.2 D44.3 D44.4 D44.5 D44.6 D44.7 D44.8 D44.9 D45 D46.0 D46.1 D46.2 D46.3 D46.4 D46.7 D46.9 D47.0 D47.1 D47.2 D47.3

Nowotwór o nieokreślonym charakterze (nadnercza) Nowotwór o nieokreślonym charakterze (przytarczyce) Nowotwór o nieokreślonym charakterze (przysadka) Nowotwór o nieokreślonym charakterze (przewód nosowo-gardłowy) Nowotwór o nieokreślonym charakterze (szyszynka) Nowotwór o nieokreślonym charakterze (kłębek szyjny) Nowotwór o nieokreślonym charakterze (ciała przyaortowe i inne ciała przyzwojowe) Nowotwór o nieokreślonym charakterze (zajęcie szeregu gruczołów wydzielania wewnętrznego) Nowotwór o nieokreślonym charakterze (gruczoły wydzielania wewnętrznego, nieokreślone) Czerwienica prawdziwa Oporna niedokrwistość bez syderoblastów Oporna niedokrwistość z syderoblastami Oporna niedokrwistość z nadmiarem blastów Oporna niedokrwistość z nadmiarem blastów z transformacją Oporna niedokrwistość, nieokreślona Inne zespoły mielodysplastyczne Zespół mielodysplastyczny, nieokreślony Guzy histiocytów i komórek tucznych o niepewnym lub nieznanym charakterze Przewlekła choroba układu wytwórczego szpiku Gammopatia monoklonalna Samoistna trombocytopenia (krwotoczna)

Dziennik Ustaw – 308 – Poz. 1520

D47.7 D47.9 D48 D48.1 D48.2 D48.3 D48.4 D48.5 D48.6 D48.7 D48.9 D50.0 D50.1 D50.8 D50.9 D51.0 D51.1 D51.2 D51.3 D51.8

Inne określone nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze układu krwiotwórczego, limfatycznego i tkanek pokrewnych Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze układu krwiotwórczego, limfatycznego i tkanek pokrewnych, nieokreślone Nowotwór o nieokreślonym charakterze (kości i chrząstki stawowe) Nowotwór o nieokreślonym charakterze (tkanka łączna i inne tkanki miękkie) Nowotwór o nieokreślonym charakterze (nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy) Nowotwór o nieokreślonym charakterze (przestrzeń zaotrzewnowa) Nowotwór o nieokreślonym charakterze (otrzewna) Nowotwór o nieokreślonym charakterze (skóra) Nowotwór o nieokreślonym charakterze (sutek) Nowotwór o nieokreślonym charakterze (inne określone umiejscowienie) Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze, nieokreślony Niedokrwistość z niedoboru żelaza spowodowana (przewlekłą) utratą krwi Dysfagia syderopeniczna Inne niedokrwistości z niedoboru żelaza Nieokreślone niedokrwistości z niedoboru żelaza Niedokrwistość z niedoboru witaminy B12 spowodowana niedoborem czynnika wewnętrznego Niedokrwistość z niedoboru witaminy B12 spowodowana wybiórczym upośledzeniem wchłaniania witaminy B12 połączona z białkomoczem Niedobór transkobalaminy II Inne niedokrwistości z niedoboru witaminy B12 zależne od diety Inne niedokrwistości z niedoboru witaminy B12

Dziennik Ustaw – 309 – Poz. 1520

D51.9 D52.0 D52.1 D52.8 D52.9 D53.0 D53.1 D53.2 D53.3 D53.8 D53.9 D55.0 D55.1 D55.2 D55.8 D55.9 D56.0 D56.1 D56.2 D56.3 D56.4 D56.8

Nieokreślona niedokrwistość z niedoboru witaminy B12 Niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego zależna od diety Niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego wywołana lekami Inne niedokrwistości z niedoboru kwasu foliowego Nieokreślona niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego Niedokrwistość z powodu niedoborów białkowych Inne niedokrwistości megaloblastyczne niesklasyfikowane gdzie indziej Niedokrwistość w przebiegu gnilca Niedokrwistość zależna od zaburzeń metabolizmu nukleotydów Niedokrwistość zależna od innych określonych niedoborów pokarmowych Nieokreślona niedokrwistość z niedoborów pokarmowych Niedokrwistość spowodowana niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G-6-PD) Niedokrwistość zależna od innych zaburzeń metabolizmu glutationu Niedokrwistość zależna od zaburzeń dotyczących enzymów glikolitycznych Inna niedokrwistość zależna od zaburzeń enzymatycznych Nieokreślona niedokrwistość zależna od zaburzeń enzymatycznych Talasemia alfa Talasemia beta Talasemia delta-beta Cecha talasemii Dziedziczna przetrwała hemoglobina płodowa (HPPH) Inne talasemie

Dziennik Ustaw – 310 – Poz. 1520

D56.9 D57.0 D57.1 D57.2 D57.3 D57.8 D58.0 D58.1 D58.2 D58.8 D58.9 D59.0 D59.1 D59.2 D59.3 D59.4 D59.5 D59.6 D59.8 D59.9 D60.0 D60.1

Nieokreślona talasemia Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa z przełomem Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa bez przełomu Podwójna heterozygota w połączeniu z sierpowatokrwinkowością Cecha sierpowatokrwinkowości Inne sierpowatokrwinkowości Sferocytoza dziedziczna Eliptocytoza dziedziczna Inne hemoglobinopatie Inne określone dziedziczne niedokrwistości hemolityczne Nieokreślone dziedziczne niedokrwistości hemolityczne Niedokrwistość autoimmunohemolityczna wywołana lekami Inne niedokrwistości autoimmunohemolityczne Niedokrwistość hemolityczna nieautoimmunologiczna wywołana lekami Zespół hemolityczno-mocznicowy Inne niedokrwistości hemolityczne nieautoimmunologiczne Nocna napadowa hemoglobinuria (zespół Marchiafavy-Micheli'ego) Hemoglobinuria spowodowana hemolizą z innych przyczyn zewnętrznych Inne niedokrwistości hemolityczne nabyte Nieokreślona niedokrwistość hemolityczna nabyta Przewlekła nabyta czysta aplazja czerwonokrwinkowa Przemijająca nabyta czysta aplazja czerwonokrwinkowa

Dziennik Ustaw – 311 – Poz. 1520

D60.8 D60.9 D61.0 D61.1 D61.2 D61.3 D61.8 D61.9 D62 D63.0 D63.8 D64.0 D64.1 D64.2 D64.3 D64.4 D64.8 D64.9 D65 D66 D67

Inne nabyte czyste aplazje czerwonokrwinkowe Nieokreślona nabyta czysta aplazja czerwonokrwinkowa Niedokrwistość aplastyczna konstytucjonalna Niedokrwistość aplastyczna wywołana lekami Niedokrwistość aplastyczna spowodowana innymi czynnikami zewnętrznymi Niedokrwistość aplastyczna idiopatyczna Inne określone niedokrwistości aplastyczne Nieokreślona niedokrwistość aplastyczna Ostra niedokrwistość pokrwotoczna Niedokrwistość w przebiegu choroby nowotworowej (C00-D48+) Niedokrwistość w przebiegu innych chorób przewlekłych sklasyfikowanych gdzie indziej Dziedziczna niedokrwistość syderoblastyczna Wtórna niedokrwistość syderoblastyczna w przebiegu innych chorób Wtórna niedokrwistość syderoblastyczna spowodowana lekami lub substancjami toksycznymi Inne niedokrwistości syderoblastyczne Wrodzona niedokrwistość dyserytropoetyczna Inne określone niedokrwistości Nieokreślona niedokrwistość Rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe (zespół odwłóknienia ) Dziedziczny niedobór czynnika VIII Dziedziczny niedobór czynnika IX

Dziennik Ustaw – 312 – Poz. 1520

D68.0 D68.1 D68.2 D68.3 D68.4 D68.8 D68.9 D69.0 D69.1 D69.2 D69.3 D69.4 D69.5 D69.6 D69.8 D69.9 D70 D71 D72.0 D72.1 D72.8 D72.9

Choroba von Willebranda Dziedziczny niedobór czynnika XI Dziedziczny niedobór innych czynników krzepnięcia Skazy krwotoczne zależne od obecności krążących antykoagulantów Nabyty niedobór czynników krzepnięcia Inne określone zaburzenia krzepnięcia Nieokreślone zaburzenia krzepnięcia Plamica alergiczna Jakościowe defekty płytek Inne skazy niemałopłytkowe Samoistna plamica małopłytkowa Inne pierwotne małopłytkowości Małopłytkowość wtórna Nieokreślona małopłytkowość Inne określone skazy krwotoczne Skazy krwotoczne, nieokreślone Agranulocytoza Zaburzenia czynności granulocytów wielojądrzastych Genetyczne nieprawidłowości leukocytów Eozynofilia Inne określone zaburzenia dotyczące krwinek białych Nieokreślone zaburzenia dotyczące krwinek białych

Dziennik Ustaw – 313 – Poz. 1520

D73.0 D73.1 D73.2 D73.3 D73.4 D73.5 D73.8 D73.9 D74.0 D74.8 D74.9 D75.0 D75.1 D75.2 D75.8 D75.9 D76.0 D76.1 D76.2 D76.3 D77 D80.0

„Hiposplenizm” „Hipersplenizm” Przewlekła splenomegalia zastoinowa Ropień śledziony Torbiel śledziony Zawał śledziony Inne choroby śledziony Nieokreślona choroba śledziony Methemoglobinemia wrodzona Inne methemoglobinemie Nieokreślona methemoglobinemia Erytrocytoza rodzinna Nadkrwistość wtórna Nadpłytkowość samoistna Inne określone choroby krwi i narządów krwiotwórczych Choroby krwi i narządów krwiotwórczych, nieokreślone Histiocytoza z komórek Langerhansa niesklasyfikowana gdzie indziej Lymfohistiocytoza z erytrofagocytozą Zespół hemofagocytowy związany z zakażeniem Inne zespoły histiocytowe Inne choroby krwi i narządów krwiotwórczych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej Dziedziczna hipogammaglobulinemia

Dziennik Ustaw – 314 – Poz. 1520

D80.1 D80.2 D80.3 D80.4 D80.5 D80.6 D80.7 D80.8 D80.9 D81.0 D81.1 D81.2 D81.3 D81.4 D81.5 D81.6 D81.7 D81.8 D81.9 D82.0 D82.1

Nierodzinna hipogammaglobulinemia Wybiórczy niedobór immunoglobulin A (IgA) Wybiórczy niedobór podklas immunoglobulin G (IgG) Wybiórczy niedobór immunoglobulin M (IgM) Niedobór odporności ze zwiększonym stężeniem immunoglobulin M (IgM) Niedobór przeciwciał ze stężeniem immunoglobulin zbliżonym do normy lub z hiperimmunoglobulinemią Przejściowa hipogammaglobulinemia dziecięca Inne niedobory odporności z przewagą defektów przeciwciał Nieokreślony niedobór odporności z przeważającym defektem przeciwciał Ciężki złożony niedobór odporności (SCID) z dysgenezją siateczki Ciężki złożony niedobór odporności (SCID) z małą liczebnością komórek T i B Ciężki złożony niedobór odporności (SCID) z normalną lub obniżoną liczebnością komórek B Niedobór deaminazy adenozyny (ADA) Zespół Nezelofa Niedobór purynowej fosforylazy nukleozydowej (PNP) Niedobór determinantów głównego układu antygenów zgodności tkankowej klasy I Niedobór determinantów głównego układu antygenów zgodności tkankowej klasy II Inne złożone niedobory odporności Nieokreślone złożone niedobory odporności Zespół Wiskotta-Aldricha Zespół Di George'a

Dziennik Ustaw – 315 – Poz. 1520

D82.2 D82.3 D82.4 D82.8 D82.9 D83.0 D83.1 D83.2 D83.8 D83.9 D84.0 D84.1 D84.8 D84.9 D86.0 D86.1 D86.2 D86.3 D86.8 D86.9

Niedobór odporności z karłowatością Niedobór odporności towarzyszący dziedzicznej wadliwej odpowiedzi na zakażenie wirusem Epstein-Barr Zespół hiperimmunoglobulinemii E(IgE) Niedobór odporności skojarzony z innymi określonymi poważnymi wadami Nieokreślony niedobór odporności skojarzony z poważnymi wadami Pospolity zmienny niedobór odporności z przewagą zaburzeń funkcji lub liczebności komórek B Pospolity zmienny niedobór odporności z przewagą zaburzeń dotyczących immunoregulacyjnych komórek T Pospolity zmienny niedobór odporności z przeciwciałami przeciwko komórkom B lub T Inne pospolite zmienne niedobory odpornościowe Nieokreślony pospolity zmienny niedobór odporności Defekt dotyczący czynności antygenu-1 limfocyta (LFA-1) Zaburzenia układu dopełniacza Inne określone niedobory odporności Nieokreślony niedobór odporności Sarkoidoza płucna Sarkoidoza węzłów chłonnych Sarkoidoza płucna współistniejąca z sarkoidozą węzłów chłonnych Sarkoidoza skórna Sarkoidoza innych narządów oraz wielonarządowa Nieokreślona sarkoidoza

Dziennik Ustaw – 316 – Poz. 1520

D89.0 D89.1 D89.2 D89.8 D89.9 E00.0 E00.1 E00.2 E00.9 E01.0 E01.1 E01.2 E01.8 E02 E03.0 E03.1 E03.2 E03.3 E03.4 E03.5 E03.8

Hipergammaglobulinemia poliklonalna Krioglobulinemia Nieokreślona hipergammaglobulinemia Inne określone zaburzenia przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych niesklasyfikowane gdzie indziej Nieokreślone zaburzenia przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych Wrodzony zespół niedoboru jodu, typ neurologiczny Wrodzony zespół niedoboru jodu, typ obrzęku śluzowatego Wrodzony zespół niedoboru jodu, typ mieszany Wrodzony zespół niedoboru jodu, nieokreślony Rozlane (endemiczne) wole z powodu niedoboru jodu Wieloguzkowe (endemiczne) wole z powodu niedoboru jodu Wole z powodu niedoboru jodu (endemiczne), nieokreślone Inne choroby tarczycy z powodu niedoboru jodu i pokrewnych przyczyn Subkliniczna postać niedoczynności tarczycy z powodu niedoboru jodu Wrodzona niedoczynność tarczycy z wolem rozlanym Wrodzona niedoczynność tarczycy bez wola Niedoczynność tarczycy w wyniku zastosowanego leczenia lub innych egzogennych substancji Niedoczynność tarczycy po przebytej infekcji Zanik tarczycy (nabyty) Śpiączka w obrzęku śluzowatym Inne określone postacie niedoczynności tarczycy

Dziennik Ustaw – 317 – Poz. 1520

E03.9 E04.0 E04.1 E04.2 E04.8 E04.9 E05.0 E05.1 E05.2 E05.3 E05.4 E05.5 E05.8 E05.9 E06.0 E06.1 E06.2 E06.3 E06.4 E06.5 E06.9 E07.0

Niedoczynność tarczycy, nieokreślona Wole nietoksyczne, rozlane Guzek tarczycy pojedynczy, nietoksyczny Wole wieloguzkowe, nietoksyczne Wole nietoksyczne, inne określone Wole nietoksyczne, nieokreślone Tyreotoksykoza z rozlanym wolem Tyreotoksykoza z pojedynczym toksycznym guzkiem Tyreotoksykoza w wolem wieloguzkowym, toksycznym Tyreotoksykoza wywołana ektopowymi guzkami tkanki tarczycy Tyreotoksykoza wywołana sztucznie Przełom tarczycowy Inne tyreotoksykozy Tyreotoksykoza, nieokreślona Zapalenie tarczycy ostre Zapalenie tarczycy podostre Zapalenie tarczycy przewlekle z przemijającą tyreotoksykozą Zapalenie tarczycy autoimmunologiczne Zapalenie tarczycy polekowe Zapalenia tarczycy przewlekłe, inne Zapalenie tarczycy, nieokreślone Nadmierne wydzielanie kalcytoniny

Dziennik Ustaw – 318 – Poz. 1520

E07.1 E07.8 E07.9 E10.0 E10.1 E10.2 E10.3 E10.4 E10.5 E10.6 E10.7 E10.8 E10.9 E11.0 E11.1 E11.2 E11.3 E11.4 E11.5 E11.6 E11.7 E11.8

Wole związane z dyshormonozą Inne, określone choroby tarczycy Choroby tarczycy, nieokreślone Cukrzyca insulinozależna (ze śpiączką) Cukrzyca insulinozależna (z kwasicą ketonową) Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami nerkowymi) Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami ocznymi) Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami neurologicznymi) Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami w zakresie krążenia obwodowego) Cukrzyca insulinozależna (z innymi określonymi powikłaniami) Cukrzyca insulinozależna (z wieloma powikłaniami) Cukrzyca insulinozależna (z nieokreślonymi powikłaniami) Cukrzyca insulinozależna (bez powikłań) Cukrzyca insulinoniezależna (ze śpiączką) Cukrzyca insulinoniezależna (z kwasicą ketonową) Cukrzyca insulinoniezależna (z powikłaniami nerkowymi) Cukrzyca insulinoniezależna (z powikłaniami ocznymi) Cukrzyca insulinoniezależna (z powikłaniami neurologicznymi) Cukrzyca insulinoniezależna (z powikłaniami w zakresie krążenia obwodowego) Cukrzyca insulinoniezależna (z innymi określonymi powikłaniami) Cukrzyca insulinoniezależna (z wieloma powikłaniami) Cukrzyca insulinoniezależna (z nieokreślonymi powikłaniami)

Dziennik Ustaw – 319 – Poz. 1520

E11.9 E12.0 E12.1 E12.2 E12.3 E12.4 E12.5 E12.6 E12.7 E12.8 E12.9 E13.0 E13.1 E13.2 E13.3 E13.4 E13.5 E13.6 E13.7 E13.8 E13.9

Cukrzyca insulinoniezależna (bez powikłań) Cukrzyca związana z niedożywieniem (ze śpiączką) Cukrzyca związana z niedożywieniem ( z kwasicą ketonową) Cukrzyca związana z niedożywieniem (z powikłaniami nerkowymi) Cukrzyca związana z niedożywieniem (z powikłaniami ocznymi) Cukrzyca związana z niedożywieniem (z powikłaniami neurologicznymi) Cukrzyca związana z niedożywieniem (z powikłaniami w zakresie krążenia obwodowego) Cukrzyca związana z niedożywieniem (z innymi określonymi powikłaniami) Cukrzyca związana z niedożywieniem (z wieloma powikłaniami) Cukrzyca związana z niedożywieniem (z nieokreślonymi powikłaniami) Cukrzyca związana z niedożywieniem (bez powikłań) Inne określone postacie cukrzycy (ze śpiączką) Inne określone postacie cukrzycy (z kwasicą ketonową) Inne określone postacie cukrzycy (z powikłaniami nerkowymi) Inne określone postacie cukrzycy (z powikłaniami ocznymi) Inne określone postacie cukrzycy (z powikłaniami neurologicznymi) Inne określone postacie cukrzycy (z powikłaniami w zakresie krążenia obwodowego) Inne określone postacie cukrzycy (z innymi określonymi powikłaniami) Inne określone postacie cukrzycy (z wieloma powikłaniami) Inne określone postacie cukrzycy (z nieokreślonymi powikłaniami) Inne określone postacie cukrzycy (bez powikłań)

Dziennik Ustaw – 320 – Poz. 1520

E14.0 E14.1 E14.2 E14.3 E14.4 E14.5 E14.6 E14.7 E14.8 E14.9 E15 E16.0 E16.1 E16.2 E16.3 E16.8 E16.9 E20.0 E20.1 E20.8 E20.9 E21.0

Cukrzyca nieokreślona (ze śpiączką) Cukrzyca nieokreślona (z kwasicą ketonową) Cukrzyca nieokreślona (z powikłaniami nerkowymi) Cukrzyca nieokreślona (z powikłaniami ocznymi) Cukrzyca nieokreślona (z powikłaniami neurologicznymi) Cukrzyca nieokreślona (z powikłaniami w zakresie krążenia obwodowego) Cukrzyca nieokreślona (z innymi określonymi powikłaniami) Cukrzyca nieokreślona (z wieloma powikłaniami) Cukrzyca nieokreślona (z nieokreślonymi powikłaniami) Cukrzyca nieokreślona (bez powikłań) Śpiączka hipoglikemiczna niecukrzycowa Polekowa hipoglikemia bez śpiączki Inne hipoglikemie Hipoglikemia, nieokreślona Nadmierne wydzielanie glukagonu Inne określone zaburzenia wydzielania wewnętrznego trzustki Zaburzenia wydzielania wewnętrznego trzustki, nieokreślone Niedoczynność przytarczyc idiopatyczna Rzekoma niedoczynność przytarczyc Niedoczynność przytarczyc, inna Niedoczynność przytarczyc, nieokreślona Pierwotna nadczynność przytarczyc

Dziennik Ustaw – 321 – Poz. 1520

E21.1 E21.2 E21.3 E21.4 E21.5 E22.0 E22.1 E22.2 E22.8 E22.9 E23.0 E23.1 E23.2 E23.3 E23.6 E24.0 E24.1 E24.2 E24.3 E24.4 E24.8 E24.9

Wtórna nadczynność przytarczyc, nigdzie indziej niesklasyfikowana Nadczynność przytarczyc, inna Nadczynność przytarczyc, nieokreślona Inne określone choroby przytarczyc Choroby przytarczyc, nieokreślone Akromegalia i gigantyzm przysadkowy Hiperprolaktynemia Zespół niewłaściwego wydzielania hormonu antydiuretycznego Inna postać nadczynności przysadki Nadczynność przysadki, nieokreślona Niedoczynność przysadki Niedoczynność przysadki jatrogenna Moczówka prosta Zaburzenia funkcji podwzgórza, gdzie indziej niesklasyfikowane Inne choroby przysadki Choroba Cushinga pochodzenia przysadkowego Zespół Nelsona Polekowy zespół Cushinga Zespół zależny od ektopowego wydzielania ACTH Zespół pseudo-Cushinga u alkoholików Zespół Cushinga, inny Zespół Cushinga, nieokreślony

Dziennik Ustaw – 322 – Poz. 1520

E25.0 E25.8 E25.9 E26.0 E26.1 E26.8 E26.9 E27.0 E27.1 E27.2 E27.3 E27.4 E27.5 E27.8 E27.9 E28.0 E28.1 E28.2 E28.3 E28.8 E28.9 E29.0

Wrodzone zespoły nadnerczowo-płciowe związane z niedoborem enzymów Zespoły nadnerczowo-płciowe, inne Zespół nadnerczowo-płciowy, nieokreślony Pierwotny hiperaldosteronizm Wtórny hiperaldosteronizm Inne zespoły z hiperaldosteronizmem Hiperaldosteronizm, nieokreślony Inne zespoły z nadczynnością kory nadnerczy Pierwotna niewydolność kory nadnerczy Przełom addisonoidalny Niedoczyność kory nadnerczy polekowa Inne i nieokreślone przyczyny niedoczynności kory nadnerczy Nadczynność rdzenia nadnerczy Inne określone choroby nadnerczy Choroby nadnerczy, nieokreślone Nadmiar estrogenów [hiperestrogenizm] Nadmiar androgenów [hiperandrogenizm] Zespół policystycznych jajników Pierwotna niewydolność jajników Inne zaburzenia czynności jajników Zaburzenie czynności jajników, nieokreślone Nadczynność jąder

Dziennik Ustaw – 323 – Poz. 1520

E29.1 E29.8 E29.9 E30.0 E30.1 E30.8 E30.9 E31.0 E31.1 E31.8 E31.9 E32.0 E32.1 E32.8 E32.9 E34.0 E34.1 E34.2 E34.3 E34.4 E34.5 E34.8

Niedoczynność jąder Inne zaburzenia czynności jąder Zaburzenia czynności jąder, nieokreślone Opóźnione pokwitanie Przedwczesne pokwitanie Inne zaburzenia pokwitania Zaburzenia pokwitania, nieokreślone Wielogruczołowa niewydolność autoimmunologiczna Wielogruczołowa nadczynność Inne zaburzenia wielogruczołowe Wielogruczołowe zaburzenia, nieokreślone Utrzymujący się przerost grasicy Ropień grasicy Inne choroby grasicy Choroby grasicy, nieokreślone Zespół rakowiaka Inne nadmierne wydzielanie hormonów pochodzenia jelitowego Ektopowe wydzielanie hormonów, gdzie indziej niesklasyfikowane Karłowatość, gdzie indziej niesklasyfikowana Konstytucjonalny wysoki wzrost Zespół oporności androgennej Inne określone zaburzenia wewnątrzwydzielnicze

Dziennik Ustaw – 324 – Poz. 1520

E34.9 E35.0 E35.1 E35.8 E40 E41 E42 E43 E44.0 E44.1 E45 E46 E50.0 E50.1 E50.2 E50.3 E50.4 E50.5 E50.6 E50.7 E50.8

Zaburzenia wewnątrzwydzielnicze, nieokreślone Zaburzenia czynności tarczycy w schorzeniach gdzie indziej niesklasyfikowanych Zaburzenia czynności nadnerczy w schorzeniach gdzie indziej niesklasyfikowanych Inne zaburzenia gruczołów wydzielania wewnętrznego w schorzeniach gdzie indziej niesklasyfikowanych Kwashiorkor Wyniszczenie z niedożywienia Kwashiorkor z wyniszczeniem Ciężkie niedożywienie białkowo-energetyczne, nieokreślone Niedożywienie białkowo-energetyczne, umiarkowane Niedożywienie białkowo-energetyczne łagodne Opóźniony rozwój będący następstwem niedożywienia białkowo-energetycznego Niedożywienie białkowo-energetyczne, nieokreślone Niedobór witaminy A z suchością spojówek Niedobór witaminy A z plamkami Bitota i suchością spojówek Niedobór witaminy A z suchością rogówek Niedobór witaminy A z owrzodzeniem rogówki i suchością rogówek Niedobór witaminy A z keratomalacją Niedobór witaminy A ze ślepotą nocną (kurzą, zmierzchowa) Niedobór witaminy A z bliznami na skutek suchości rogówek Inne cechy oczne niedoboru witaminy A Inne objawy niedoboru witaminy A

Dziennik Ustaw – 325 – Poz. 1520

E50.9 E51.1 E51.2 E51.8 E51.9 E52 E53.0 E53.1 E53.8 E53.9 E54 E55.0 E55.9 E56.0 E56.1 E56.8 E56.9 E58 E59 E60 E61.0 E61.1

Niedobór witaminy A, nieokreślony Beri-beri Encefalopatia Wernickiego Inne objawy niedoboru tiaminy Niedobór tiaminy, nieokreślony Niedobór niacyny [pellagra] Niedobór ryboflawiny Niedobór pirydoksyny Niedobór innych określonych witamin z grupy B Niedobór witamin z grupy B, nieokreślony Niedobór kwasu askorbinowego Krzywica, czynna Niedobór witaminy D, nieokreślony Niedobór witaminy E Niedobór witaminy K Niedobory innych witamin Niedobór witamin, nieokreślony Niedobór pokarmowy wapnia Niedobór pokarmowy selenu Niedobór pokarmowy cynku Niedobór miedzi Niedobór żelaza

Dziennik Ustaw – 326 – Poz. 1520

E61.2 E61.3 E61.4 E61.5 E61.6 E61.7 E61.8 E61.9 E63.0 E63.1 E63.8 E63.9 E64.0 E64.1 E64.2 E64.3 E64.8 E64.9 E65 E66.0 E66.1 E66.2

Niedobór magnezu Niedobór manganu Niedobór chromu Niedobór molibdenu Niedobór wanadu Niedobór wielu elementów pokarmowych Niedobór innych określonych elementów pokarmowych Niedobór innych elementów pokarmowych, nieokreślony Niedobory niezbędnych kwasów tłuszczowych [EFA] Zaburzenie bilansu składników pokarmowych Inne określone niedobory pokarmowe Inne niedobory pokarmowe, nieokreślone Następstwa niedoborów białkowo-energetycznych Następstwa niedoboru witaminy A Następstwa niedoboru witaminy C Następstwa krzywicy Następstwa innych niedoborów pokarmowych Inne nieokreślone niedobory pokarmowe Otyłość miejscowa Otyłość spowodowana nadmierną podażą energii Otyłość polekowa Ciężka otyłość z hipowentylacją pęcherzykową

Dziennik Ustaw – 327 – Poz. 1520

E66.8 E66.9 E67.0 E67.1 E67.2 E67.3 E67.8 E70.0 E70.1 E70.2 E70.3 E70.8 E70.9 E71.0 E71.1 E71.2 E71.3 E72.0 E72.1 E72.2 E72.3 E72.4

Inne postacie otyłości Otyłość, nieokreślona Hiperwitaminoza A Hiperkarotynemia Zespół przedawkowania witaminy B6 Hiperwitaminoza D Inne określone hiperalimentacje Klasyczna fenyloketonuria Inne hyperfenyloalaninemie Zaburzenia przemian tyrozyny Bielactwo [albinizm] Inne zaburzenia metabolizmu aminokwasów aromatycznych Zaburzenia przemian aminokwasów aromatycznych, nieokreślone Choroba syropu klonowego Inne zaburzenia metabolizmu aminokwasów rozgałęzionych Zaburzenia przemiany aminokwasów rozgałęzionych, nieokreślone Zaburzenia przemian kwasów tłuszczowych Zaburzenia transportu aminokwasów Zaburzenia przemian aminokwasów zawierających siarkę Zaburzenia przemian cyklu mocznikowego Zaburzenia metabolizmu lizyny i hydroksylizyny Zaburzenia metabolizmu ornityny

Dziennik Ustaw – 328 – Poz. 1520

E72.5 E72.8 E72.9 E73.0 E73.1 E73.8 E73.9 E74.0 E74.1 E74.2 E74.3 E74.4 E74.8 E74.9 E75.0 E75.1 E75.2 E75.3 E75.4 E75.5 E75.6 E76.0

Zaburzenia przemian glicyny Inne określone zaburzenia przemian aminokwasów Zaburzenia przemian aminokwasów, nieokreślone Wrodzony niedobór laktazy Wtórny niedobór laktazy Inna nietolerancja laktozy Nietolerancja laktozy, nieokreślona Choroba spichrzeniowa glikogenu Zaburzenia przemian fruktozy Zaburzenia metabolizmu galaktozy Inne zaburzenia wchłaniania jelitowego węglowodanów Zaburzenia przemiany pirogronianu i glukoneogenezy Inne określone zaburzenia metabolizmu węglowodanów Zaburzenia przemiany węglowodanów, nieokreślone GM2 gangliozydoza Inne gangliozydozy Inne sfingolipidozy Sfingolipidoza, nieokreślona Lipofuscynoza neuronalna Inne zaburzenia spichrzania lipidów Zaburzenia spichrzania lipidów, nieokreślone Mukopolisacharydoza, typ I

Dziennik Ustaw – 329 – Poz. 1520

E76.1 E76.2 E76.3 E76.8 E76.9 E77.0 E77.1 E77.8 E77.9 E78.0 E78.1 E78.2 E78.3 E78.4 E78.5 E78.8 E78.9 E79.0 E79.1 E79.8 E79.9 E80.0

Mukopolisacharydoza, typ II Inne mukopolisacharydozy Mukopolisacharozy, nieokreślone Inne zaburzenia przemiany glikozoaminoglikanów Zaburzenia przemiany glikozoaminoglikanów, nieokreślone Zaburzenia post-translacyjnej modyfikacji enzymów lizosomalnych Zaburzenia degradacji glikoprotein Inne zaburzenia przemiany glikoprotein Zaburzenia przemian glikoprotein, nieokreślone Czysta hypercholesterolemia Czysta hyperglicerydemia Hyperlipidemia mieszana Hyperchylomikronemia Inne hyperlipidemie Niedobór lipoprotein Inne zaburzenia przemian lipidów Zaburzenia przemian lipidów, nieokreślone Hiperurikemia bez objawów zapalenia stawów i obecności guzków dnawych Zespól Lesch-Nyhana Inne zaburzenia przemian puryn i pirymidyn Zaburzenia przemiany puryn i pirymidyn, nieokreślone Porfiria erytropoetyczna dziedziczna

Dziennik Ustaw – 330 – Poz. 1520

E80.1 E80.2 E80.3 E80.4 E80.5 E80.6 E80.7 E83.0 E83.1 E83.2 E83.3 E83.4 E83.5 E83.8 E83.9 E84.0 E84.1 E84.8 E84.9 E85.0 E85.1 E85.2

Porfiria skórna, późna Porfirie inne Defekty katalazy i peroksydazy Zespół Gilberta Zespół Crigler-Najjara Zaburzenia przemian bilirubiny, inne Zaburzenia przemian bilirubiny, nieokreślone Zaburzenia przemian miedzi Zaburzenia przemiany żelaza Zaburzenia przemian cynku Zaburzenia przemian fosforu Zaburzenia przemian magnezu Zaburzenia przemian wapnia Inne zaburzenia przemiany mineralnej Zaburzenia przemiany mineralnej, nieokreślone Zwłóknienie wielotorbielowate z objawami płucnymi [postać płucna] Zwłóknienie wielotorbielowate z objawami jelitowymi [postać brzuszna] Zwłóknienie wielotorbielowate z innymi objawami Zwłóknienie wielotorbielowate, nieokreślone Skrobiawice układowe dziedziczne lub rodzinne, postać nieneuropatyczna: Skrobiawica układowa dziedziczna lub rodzinna, postać neuropatyczna Skrobiawica układowa dziedziczna lub rodzinna, nieokreślona

Dziennik Ustaw – 331 – Poz. 1520

E85.3 E85.4 E85.8 E85.9 E86 E87.0 E87.1 E87.2 E87.3 E87.4 E87.5 E87.6 E87.7 E87.8 E88.0 E88.1 E88.2 E88.8 E88.9 E89.0 E89.1 E89.2

Wtórne amyloidozy narządowe Zlokalizowane (narządowe) odkładanie się mas skrobiowatych Inne amyloidozy Amyloidoza, nieokreślona Nadmierna utrata płynów Hiperosmolarność i hiponatremia Hipoosmolarność i hiponatremia Kwasica Alkaloza Mieszane zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej Hiperkaliemia Hipokaliemia Nadmiar płynu Inne zaburzenia równowagi elektrolitowej i płynowej, niesklasyfikowane gdzie indziej Zaburzenia przemian białek osocza niesklasyfikowane gdzie indziej Lipodystrofia, niesklasyfikowana gdzie indziej Lipomatoza, niesklasyfikowana gdzie indziej Inne określone zaburzenia metaboliczne Zaburzenia metaboliczne, nieokreślone Niedoczynność tarczycy po zabiegach Hipoinsulinemia po zabiegach Niedoczynność przytarczyc po zabiegach

Dziennik Ustaw – 332 – Poz. 1520

E89.3 E89.4 E89.5 E89.6 E89.8 E89.9 E90 F05.1 F07.0 F10.2 F10.3 F10.4 F10.5 F10.7 F10.8 F11.3 F11.4 F12.3

Niedoczynność przysadki po zabiegach Niedoczynność jajników po zabiegach Niedoczynność jąder po zabiegach Niedoczynność kory (rdzenia) nadnerczy po zabiegach Inne zaburzenia wydzielania wewnętrznego i metaboliczne Zaburzenia wydzielania wewnętrznego i metaboliczne, nieokreślone Zaburzenia odżywiania i metaboliczne w chorobach gdzie indziej niesklasyfikowanych Majaczenie nałożone na otępienie Organiczne zaburzenie osobowości Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu (zespół uzależnienia) Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu (zespół abstynencyjny) Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu (zespół abstynencyjny z majaczeniem) Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu (zaburzenia psychotyczne) Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu (rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne) Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu (inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania) Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem opiatów (zespół abstynencyjny) Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem opiatów (zespół abstynencyjny z majaczeniem) Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kanabinoli (zespół abstynencyjny)

Dziennik Ustaw – 333 – Poz. 1520

F12.4 F13.2 F13.3 F13.4 F14.3 F14.4 F15.3 F15.4

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kanabinoli (zespół abstynencyjny z majaczeniem) Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane przyjmowaniem substancji nasennych i uspakajających (zespół uzależnienia) Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane przyjmowaniem substancji nasennych i uspakajających (zespół abstynencyjny) Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane przyjmowaniem substancji nasennych i uspakajających (zespół abstynencyjny z majaczeniem) Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kokainy (zespół abstynencyjny) Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kokainy (zespół abstynencyjny z majaczeniem) Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem innych niż kokaina środków pobudzających w tym kofeiny (zespół abstynencyjny) Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem innych niż kokaina środków pobudzających w tym kofeiny (zespół abstynencyjny z majaczeniem) Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane odurzaniem się lotnymi rozpuszczalnikami organicznymi (zespół abstynencyjny) Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane odurzaniem się lotnymi rozpuszczalnikami organicznymi (zespół abstynencyjny z majaczeniem) Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane naprzemiennym przyjmowaniem środków wyżej wymienionych (F10-F18) i innych środków psychoaktywnych (zespół uzależnienia) Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane naprzemiennym przyjmowaniem środków wyżej wymienionych (F10-F18) i innych środków psychoaktywnych (zespół abstynencyjny) Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane naprzemiennym przyjmowaniem środków wyżej wymienionych (F10-F18) i innych środków psychoaktywnych (zespół abstynencyjny z majaczeniem) Schizofrenia paranoidalna

F18.3 F18.4 F19.2

F19.3

F19.4

F20.0

Dziennik Ustaw – 334 – Poz. 1520

F20.5 F20.6 F22.0 F23.2 F23.8 F30.9 F31.2 F40.0 F40.1 F40.2 F40.8 F40.9 F41.0 F41.1 F41.3 F41.8 F41.9 F42.9 F44.0 F44.1 F44.2 F44.3

Schizofrenia rezydualna Schizofrenia prosta Zaburzenie urojeniowe Ostre zaburzenie psychotyczne podobne do schizofrenii Inne ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne Epizod maniakalny nieokreślony Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie - epizod maniakalny z objawami psychotycznymi Agorafobia Fobie społeczne Specyficzne (izolowane) postacie fobii Inne zaburzenia lękowe w postaci fobii Fobie BNO Zaburzenie lękowe z napadami lęku (lęk paniczny) Zaburzenie lękowe uogólnione Inne mieszane zaburzenia lękowe Inne określone zaburzenia lękowe Zaburzenia lękowe, nieokreślone Natręctwa BNO Amnezja dysocjacyjna Fuga dysocjacyjna Osłupienie dysocjacyjne (stupor dysocjacyjny) Trans i opętanie

Dziennik Ustaw – 335 – Poz. 1520

F44.4 F44.5 F44.6 F44.7 F44.8 F44.9 F48.9 F50.0 F50.1 F50.2 F50.3 F50.4 F50.5 F50.8 F50.9 F51.0 F51.1 F51.2 F51.3 F51.4 F51.5 F51.8

Dysocjacyjne zaburzenia ruchu Drgawki dysocjacyjne Dysocjacyjne znieczulenia i utrata czucia zmysłowego Mieszane zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne) Inne zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne) Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne), nieokreślone Zaburzenia nerwicowe, nieokreślone Jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa) Jadłowstręt psychiczny atypowy Żarłoczność psychiczna (Bulimia nervosa) Atypowa żarłoczność psychiczna Przejadanie się związane z innymi czynnikami psychologicznymi Wymioty związane z innymi czynnikami psychologicznymi Inne zaburzenia odżywiania się Zaburzenia odżywiania się, nieokreślone Bezsenność nieorganiczna Nieorganiczna hipersomnia Nieorganiczne zaburzenia rytmu snu i czuwania Somnambulizm (sennowłóctwo) Lęki nocne Koszmary senne Inne organiczne zaburzenia snu

Dziennik Ustaw – 336 – Poz. 1520

F51.9 F53.1 F60.1 F60.4 F60.5 F60.9 F61 F71.9 F72.9 F79.9 F84.0 F84.1 F84.2 F89 F90.0 F91.0 F91.1 F91.3 F91.8 F91.9 F93.9 F95.0

Nieorganiczne zaburzenia snu, nieokreślone Ciężkie zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z porodem, a niewykazane w innym miejscu Osobowość schizoidalna Osobowość histrioniczna Osobowość anankastyczna Zaburzenia osobowości BNO Zaburzenia osobowości mieszane i inne Upośledzenie umysłowe umiarkowane (bez wymienienia zmian w zachowaniu) Upośledzenie umysłowe znaczne (bez wymienienia zmian w zachowaniu) Upośledzenie umysłowe, nieokreślone (bez wymienienia zmian w zachowaniu) Autyzm dziecięcy Autyzm atypowy Zespół Retta Zaburzenie rozwoju psychicznego (psychologicznego), nieokreślone Zaburzenie aktywności i uwagi Zaburzenie zachowania ograniczone do środowiska rodzinnego Zaburzenie zachowania z nieprawidłowym procesem socjalizacji Zaburzenie opozycyjno-buntownicze Inne zaburzenia zachowania Zaburzenie zachowania, nieokreślone Zaburzenie emocjonalne okresu dzieciństwa, nieokreślone Tiki przemijające

Dziennik Ustaw – 337 – Poz. 1520

F95.1 F95.2 F95.8 F95.9 F98.0 F98.1 F98.2 F98.3 F98.9 F99 G00.0 G00.1 G00.2 G00.3 G00.8 G00.9 G01 G02.0 G02.1 G02.8

Przewlekłe tiki ruchowe lub głosowe (wokalne) Zespół tików głosowych i ruchowych (zespół Giles de la Tourette) Inne tiki Tiki, nieokreślone Moczenie mimowolne (enuresis) nieorganiczne Zanieczyszczanie się kałem (encopresis) nieorganiczne Zaburzenie odżywiania w niemowlęctwie i dzieciństwie Pica w niemowlęctwie lub dzieciństwie Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym, nieokreślone Zaburzenie psychiczne, inaczej nieokreślone Zapalenie opon mózgowych wywołane przez Hamoephilus influenzae Zapalenie opon mózgowych pneumokokowe Zapalenie opon mózgowych paciorkowcowe Zapalenie opon mózgowych gronkowcowe Inne bakteryjne zapalenia opon mózgowych Bakteryjne zapalenie opon mózgowych, nieokreślone Zapalenie opon mózgowych w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej Zapalenie opon mózgowych w chorobach wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej Zapalenie opon mózgowych w grzybicach Zapalenie opon mózgowych w innych określonych chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej

Dziennik Ustaw – 338 – Poz. 1520

G03.0 G03.1 G03.2 G03.8 G03.9 G04.0 G04.1 G04.2 G04.8 G04.9 G05.0 G05.1 G05.2

Nieropne zapalenie opon mózgowych Przewlekłe zapalenie opon mózgowych Łagodne nawrotowe zapalenie opon mózgowych [Mollareta] Zapalenie opon mózgowych wywołane przez inne określone czynniki Zapalenie opon mózgowych, nieokreślone Ostre rozsiane zapalenie mózgu Tropikalne kurczowe porażenie kończyn dolnych Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i mózgu oraz zapalenie opon mózgowych i rdzenia niesklasyfikowane gdzie indziej Inne zapalenia mózgu, rdzenia kręgowego oraz rdzenia kręgowego i mózgu Zapalenie mózgu oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego, nieokreślone Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia kręgowego oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia kręgowego oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego w chorobach wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia kręgowego oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego w innych chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia kręgowego oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Ropień i ziarniniak śródczaszkowy Ropień i ziarniniak w kanale kręgowym Zewnątrztwardówkowy i podtwardówkowy ropień, nieokreślony Ropień i ziarniniak śródczaszkowy i w kanale kręgowym w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył śródczaszkowych i w kanale kręgowym

G05.8 G06.0 G06.1 G06.2 G07 G08

Dziennik Ustaw – 339 – Poz. 1520

G10 G11.0 G11.1 G11.2 G11.3 G11.4 G11.8 G11.9 G12.0 G12.1 G12.2 G12.8 G12.9 G13.0 G13.1 G13.2 G13.8 G20 G21.0 G21.1 G21.2

Choroba Huntingtona Bezład wrodzony niepostępujący Bezład móżdżkowy o wczesnym początku Bezład móżdżkowy o późnym początku Bezład móżdżkowy z wadliwym systemem naprawy DNA Dziedziczne kurczowe porażenie kończyn dolnych Inne bezłady dziedziczne Bezład dziedziczny, nieokreślony Zanik mięśni pochodzenia rdzeniowego dziecięcy, typu I [Werdniga-Hoffmana] Inne dziedziczne zaniki mięśni pochodzenia rdzeniowego Stwardnienie boczne zanikowe Inne zaniki mięśni pochodzenia rdzeniowego i zespoły pokrewne Zanik mięśni pochodzenia rdzeniowego, nieokreślony Paranowotworowa neuromiopatia i neuropatia Inne zaniki układowe pierwotnie zajmujące układ nerwowy w chorobie nowotworowej Zanik układowy pierwotnie zajmujący układ nerwowy w niedoczynności tarczycy (E00.1+, E03.-+) Zanik układowy pierwotnie zajmujący układ nerwowy w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Choroba Parkinsona Złośliwy zespół neuroleptyczny Parkinsonizm wtórny wywołany innymi lekami Parkinsonizm wtórny wywołany innymi czynnikami zewnętrznymi

Dziennik Ustaw – 340 – Poz. 1520

G21.3 G21.8 G21.9 G22 G23.0 G23.1 G23.2 G23.8 G24.0 G24.1 G24.2 G24.3 G24.4 G24.5 G24.8 G24.9 G25.0 G25.1 G25.2 G25.3 G25.4 G25.5

Parkinsonizm po zapaleniu mózgu Inny parkinsonizm wtórny Parkinsonizm wtórny, nieokreślony Parkinsonizm w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Choroba Hellervordena-Spatza Postępujące ponadjądrowe porażenie mięśni oka [Steela-RichardsonaOlszewskiego] Zwyrodnienie prążkowia i istoty czarnej [striatonigralis degeneratio] Inne określone choroby zwyrodnieniowe jąder podstawy Dystonia wywołana przez leki Dystonia samoistna rodzinna Dystonia samoistna niedziedziczna Kurczowy kręcz karku Dystonia samoistna w obrębie twarzy Kurcz powiek Inne dystonie Dystonia, nieokreślona Drżenie samoistne Drżenie polekowe Inne określone formy drżenia Mioklonia Pląsawica polekowa Inna pląsawica

Dziennik Ustaw – 341 – Poz. 1520

G25.6 G25.8 G25.9 G26 G30.0 G30.1 G30.8 G30.9 G31.0 G31.1 G31.2 G31.8 G31.9 G32.0 G32.8 G35 G36.0 G36.1 G36.8 G36.9 G37.0

Polekowe i inne tiki pochodzenia organicznego Inne określone zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych, nieokreślone Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Choroba Alzheimera o wczesnym początku Choroba Alzheimera o późnym początku Otępienie typu alzheimerowskiego Choroba Alzheimera, nieokreślona Zanik mózgu ograniczony Starcze zwyrodnienie mózgu niesklasyfikowane gdzie indziej Zwyrodnienie układu nerwowego wywołane przez alkohol Inne określone choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego Choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego, nieokreślone Podostre złożone zwyrodnienie rdzenia kręgowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Inne określone zaburzenia zwyrodnieniowe układu nerwowego występujące w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Stwardnienie rozsiane Zapalenie rdzenia i nerwów wzrokowych [zespół Devica] Ostre i podostre krwotoczne zapalenie istoty białej mózgu [Hursta] Inne określone ostre rozsiane demielinizacje Ostre rozsiane demielinizacje, nieokreślone Stwardnienie rozlane

Dziennik Ustaw – 342 – Poz. 1520

G37.1 G37.2 G37.3 G37.4 G37.5 G37.8 G37.9 G40.0 G40.1 G40.2 G40.3 G40.4 G40.5 G40.6 G40.7 G40.8 G40.9 G41.0 G41.1 G41.2

Środkowa demielinizacja ciała modzelowatego Mielinoliza środkowa mostu Ostre poprzeczne zapalenie rdzenia w chorobie demielinizacyjnej ośrodkowego układu nerwowego Podostre martwiejące zapalenie rdzenia Stwardnienie koncentryczne [Baló] Inne określone choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego Choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego, nieokreślone Padaczka samoistna (ogniskowa) (częściowa) i zespoły padaczkowe z napadami o zlokalizowanym początku Padaczka objawowa (ogniskowa) (częściowa) i zespoły padaczkowe z prostymi napadami częściowymi Padaczka objawowa (ogniskowa) (częściowa) i zespoły padaczkowe ze złożonymi napadami częściowymi Uogólniona samoistna padaczka i zespoły padaczkowe Inne postacie uogólnionej padaczki i zespołów padaczkowych Szczególne zespoły padaczkowe Napady "grand mal", nieokreślone, (z lub bez napadów "petit mal") "Petit mal", nieokreślone, bez napadów "grand mal" Inne padaczki Padaczka, nieokreślona Stan padaczkowy typu "grand mal" Stan padaczkowy typu "petit mal" Złożony częściowy stan padaczkowy

Dziennik Ustaw – 343 – Poz. 1520

G41.8 G41.9 G43.0 G43.1 G43.2 G43.3 G43.8 G43.9 G44.0 G44.1 G44.2 G44.3 G44.4 G44.8 G45.0 G45.1 G45.2 G45.3 G45.4 G45.6 G45.9 G46.0

Inne stany padaczkowe Stan padaczkowy, nieokreślony Migrena bez aury [migrena prosta] Migrena z aurą [migrena klasyczna] Stan migrenowy Migrena powikłana Inne migreny Migrena, nieokreślona Zespół bólu głowy Hortona [cluster headache syndrome] Naczyniowy ból głowy niesklasyfikowany gdzie indziej Ból głowy typu uciskowego Przewlekły pourazowy ból głowy Polekowy ból głowy niesklasyfikowany gdzie indziej Inne określone zespoły bólu głowy Zespół tętnicy kręgowo-podstawnej Zespół tętnicy szyjnej (półkulowy) Mnogie i obustronne zespoły tętnic przedmózgowych Przejściowe objawy ślepoty [amaurosis fugax] Przemijająca niepamięć całkowita Inne przemijające mózgowe napady niedokrwienia i zespoły pokrewne Przemijające mózgowe napady niedokrwienia, nieokreślone Zespół tętnicy środkowej mózgu (I66.0+)

Dziennik Ustaw – 344 – Poz. 1520

G46.1 G46.2 G46.3 G46.4 G46.5 G46.6 G46.7 G46.8 G47.1 G47.3 G47.4 G50.0 G50.1 G50.8 G50.9 G51.0 G51.1 G51.2 G51.3 G51.4 G51.8 G51.9

Zespół tętnicy przedniej mózgu (I66.1+) Zespół tętnicy tylnej mózgu (I66.2+) Zespół udarowy pnia mózgu (I60-I67+) Zespół udarowy móżdżku (I60-I67+) Stan zatokowy z zespołem czysto ruchowym (I60-I67+) Stan zatokowy z zespołem czysto czuciowym (I60-I67+) Stan zatokowy z innymi zespołami (I60-I67+) Inne zespoły naczyniowe mózgu w chorobach naczyń mózgowych (I60-I67+) Zaburzenia z nadmierną sennością [hypersomnia] Bezdech senny Narkolepsja i katalepsja Neuralgia nerwu trójdzielnego Bóle twarzy nietypowe Inne zaburzenia nerwu trójdzielnego Zaburzenia nerwu trójdzielnego, nieokreślone "Obwodowe" porażenie nerwu twarzowego [porażenie Bella] Zapalenie zwoju kolanka Zespół Melkerssona Przewlekły skurcz połowy twarzy Miokimia twarzowa Inne zaburzenia nerwu twarzowego Zaburzenia nerwu twarzowego, nieokreślone

Dziennik Ustaw – 345 – Poz. 1520

G52.0 G52.1 G52.2 G52.3 G52.7 G52.8 G52.9 G53.0 G53.1 G53.2 G53.3 G53.8 G54.0 G54.1 G54.2 G54.3 G54.4 G54.5 G54.6 G54.7

Zaburzenia nerwu węchowego Zaburzenia nerwu językowo-gardłowego Zaburzenia nerwu błędnego Zaburzenia nerwu podjęzykowego Zaburzenia wielu nerwów czaszkowych Zaburzenia innych określonych nerwów czaszkowych Zaburzenia nerwu czaszkowego, nieokreślone Nerwoból po przebytym półpaścu (B02.

0+) Porażenia wielu nerwów czaszkowych w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej (A00-B99+) Porażenia wielu nerwów czaszkowych w sarkoidozie (D86.8+) Porażenia wielu nerwów czaszkowych w chorobach nowotworowych (C00-D48+) Inne zaburzenia nerwów czaszkowych w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Zaburzenia splotu ramiennego Zaburzenia splotu lędźwiowo-krzyżowego Zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych szyjnych niesklasyfikowanych gdzie indziej Zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych piersiowych niesklasyfikowanych gdzie indziej Zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych lędźwiowo-krzyżowych niesklasyfikowanych gdzie indziej Nerwoból z zanikiem mięśni Zespół bólu fantomowego kończyny z bólem Zespół bólu fantomowego kończyny bez bólu

Dziennik Ustaw – 346 – Poz. 1520

G54.8 G54.9 G55.0 G55.1 G55.2 G55.3 G55.8 G56.0 G56.1 G56.2 G56.3 G56.4 G56.8 G56.9 G57.0 G57.1 G57.2 G57.3 G57.4 G57.5

Inne zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych Zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych, nieokreślone Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w chorobach nowotworowych (C00-D48+) Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w zaburzeniach krążka międzykręgowego (M50-M51+) Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w zmianach zwyrodnieniowych kręgów (M47.-+) Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w innych (dolegliwościach kręgosłupa) dorsopatiach (M45-M46, M48.-+, M53-M54+) Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Zespół cieśni nadgarstka Inne uszkodzenia nerwu pośrodkowego Uszkodzenie nerwu łokciowego Uszkodzenie nerwu promieniowego Kauzalgia Inne mononeuropatie kończyny górnej Mononeuropatie kończyny górnej nieokreślone Uszkodzenie nerwu kulszowego Zespół nerwu skórnego bocznego uda [neuralgia paraesthetica] Uszkodzenie nerwu udowego Uszkodzenie nerwu strzałkowego wspólnego Uszkodzenie nerwu piszczelowego Zespół kanału stępu

Dziennik Ustaw – 347 – Poz. 1520

G57.6 G57.8 G57.9 G58.0 G58.7 G58.8 G58.9 G59.0 G59.8 G60.0 G60.1 G60.2 G60.3 G60.4 G60.9 G61.0 G61.1 G61.8 G61.9 G62.0 G62.1 G62.2

Uszkodzenie nerwów podeszwy Inne mononeuropatie kończyny dolnej Mononeuropatia kończyny dolnej, nieokreślona Neuropatia międzyżebrowa Mnogie zapalenie pojedynczych nerwów Inne określone mononeuropatie Mononeuropatia, nieokreślona Mononeuropatia cukrzycowa (E10-E14+ zwykle ze wspólnym czwartym znakiem kodu .4) Inne mononeuropatie w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Dziedziczna neuropatia ruchowa i czuciowa Choroba Refsuma Neuropatia z towarzyszącą dziedziczną ataksją Neuropatia samoistna postępująca Inne neuropatie dziedziczne i samoistne Neuropatia samoistna i dziedziczna, nieokreślona Zespół Gullaina-Barrego Neuropatia surowicza Inne polineuropatie zakaźne Polineuropatia zakaźna, nieokreślona Polineuropatia wywołana przez leki Polineuropatia alkoholowa Polineuropatia wywołana innymi czynnikami toksycznymi

Dziennik Ustaw – 348 – Poz. 1520

G62.8 G62.9 G63.0 G63.1 G63.2 G63.3 G63.4 G63.5 G63.6 G63.8 G64 G70.0 G70.1 G70.2 G70.8 G70.9 G71.0 G71.1 G71.2 G71.3

Inne określone polineuropatie Polineuropatia, nieokreślona Polineuropatia w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej Polineuropatia w chorobach nowotworowych (C00-D48+) Polineuropatia cukrzycowa (E10-E14+ zwykle ze wspólnym czwartym znakiem kodu .4) Polineuropatia w innych chorobach układu wewnątrzwydzielniczego i metabolicznych (E00-E07+, E15-E16+, E20-E34+, E70-E89+) Polineuropatia w niedoborach żywieniowych (E40-E64+) Polineuropatia w układowych stanach chorobowych tkanki łącznej (M30-M35+) Polineuropatia w innych zaburzeniach układu kostno-mięśniowego (M00-M25+, M40-M96+) Polineuropatia w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Inne zaburzenia obwodowego układu nerwowego Miastenia ciężka rzekomoporaźna Toksyczne zaburzenia nerwowo-mięśniowe Miastenia wrodzona i wieku rozwojowego Inne określone zaburzenia mięśniowo-nerwowe Zaburzenia mięśniowo-nerwowe, nieokreślone Dystrofia mięśniowa Zaburzenia miotoniczne Miopatie wrodzone Miopatia mitochondrialna niesklasyfikowana gdzie indziej

Dziennik Ustaw – 349 – Poz. 1520

G71.8 G71.9 G72.0 G72.1 G72.2 G72.3 G72.4 G72.8 G72.9 G73.0 G73.1 G73.2 G73.3 G73.4 G73.5 G73.6 G73.7 G80.0 G80.1 G80.2 G80.3 G80.4

Inne pierwotne zaburzenia mięśni Pierwotne zaburzenia mięśni, nieokreślone Miopatia polekowa Miopatia alkoholowa Miopatia wywołana innymi czynnikami toksycznymi Porażenie okresowe Miopatia zapalna niesklasyfikowana gdzie indziej Inne określone miopatie Miopatia, nieokreślona Zespoły miasteniczne w chorobach układu wewnątrzwydzielniczego Zespół Eatona-Lamberta (C80+) Inne zespoły miasteniczne w chorobach nowotworowych (C00-D48+) Zespoły miasteniczne w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Miopatia w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej Miopatia w chorobach układu wewnątrzwydzielniczego Miopatia w chorobach metabolicznych Miopatia w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Kurczowe porażenie mózgowe Kurczowe porażenie obustronne Dziecięce porażenie połowicze Dyskinetyczne porażenie mózgowe Ataktyczne porażenie mózgowe

Dziennik Ustaw – 350 – Poz. 1520

G80.8 G80.9 G81.0 G81.1 G81.9 G82.0 G82.1 G82.2 G82.3 G82.4 G82.5 G83.0 G83.1 G83.2 G83.3 G83.4 G83.8 G83.9 G90.0 G90.1 G90.2 G90.3

Inne dziecięce porażenie mózgowe Dziecięce porażenie mózgowe, nieokreślone Wiotkie porażenie połowicze Kurczowe porażenie połowicze Porażenie połowicze, nieokreślone Wiotkie porażenie kończyn dolnych Kurczowe porażenie kończyn dolnych Porażenie kończyn dolnych, nieokreślone Wiotkie porażenie czterokończynowe Kurczowe porażenie czterokończynowe Porażenie czterokończynowe, nieokreślone Porażenie obustronne kończyn górnych Porażenie jednej kończyny dolnej Porażenie jednej kończyny górnej Porażenie jednej kończyny, nieokreślone Zespół ogona końskiego Inne określone zespoły porażenne Zespół porażenny, nieokreślony Samoistna obwodowa neuropatia wegetatywna Dysautonomia rodzinna [Riley-Daya] Zespół Hornera Zwyrodnienie wieloukładowe

Dziennik Ustaw – 351 – Poz. 1520

G90.8 G90.9 G91.0 G91.1 G91.2 G91.3 G91.8 G91.9 G92 G93.0 G93.1 G93.2 G93.3 G93.4 G93.5 G93.6 G93.7 G93.8 G93.9 G94.0 G94.1 G94.2

Inne zaburzenia układu wegetatywnego Zaburzenie układu wegetatywnego, nieokreślone Wodogłowie komunikujące Wodogłowie z niedrożności Wodogłowie normociśnieniowe [zespół Hakima] Wodogłowie pourazowe, nieokreślone Inne wodogłowie Wodogłowie, nieokreślone Encefalopatia toksyczna Torbiele mózgu Uszkodzenie mózgu z niedotlenienia niesklasyfikowane gdzie indziej Łagodne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe Powirusowy zespół zmęczenia Encefalopatia, nieokreślona Zespół uciskowy mózgu Obrzęk mózgu Zespół Reye'a Inne określone zaburzenia mózgu Zaburzenie mózgu, nieokreślone Wodogłowie w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej (A00-B99+) Wodogłowie w chorobach nowotworowych (C00-D48+) Wodogłowie w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

Dziennik Ustaw – 352 – Poz. 1520

G94.8 G95.0 G95.1 G95.2 G95.8 G95.9 G96.0 G96.1 G96.8 G96.9 G97.0 G97.2 G97.8 G98 G99.0 G99.1 G99.2 G99.8 H00.O H00.1 H01.0

Inne określone zaburzenia mózgu w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Jamistość rdzenia kręgowego i jamistość opuszki Mielopatie naczyniowe Zespół uciskowy rdzenia, nieokreślony Inne określone choroby rdzenia kręgowego Choroba rdzenia kręgowego, nieokreślona Wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego Zaburzenia opon niesklasyfikowane gdzie indziej Inne określone zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego Zaburzenie ośrodkowego układu nerwowego, nieokreślone Wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego z nakłucia lędźwiowego Wewnątrzczaszkowe podciśnienie następujące po przetoce komorowej Inne pozabiegowe zaburzenia układu nerwowego, nieokreślone Inne zaburzenia układu nerwowego niesklasyfikowane gdzie indziej Neuropatia wegetatywna w chorobach układu wewnątrzwydzielniczego i metabolicznych Inne zaburzenia układu wegetatywnego w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Mielopatia w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Inne określone zaburzenia układu nerwowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Jęczmień i inne głębokie zapalenie powiek Gradówka Zapalenia brzegów powiek

Dziennik Ustaw – 353 – Poz. 1520

H01.1 H01.8 H01.9 H02.0 H02.1 H02.2 H02.3 H02.4 H02.5 H02.6 H02.7 H02.8 H02.9 H03.0 H03.1 H03.8 H04.0 H04.1 H04.2 H04.3 H04.4 H04.5

Choroby skóry powiek pochodzenia niezakaźnego Inne, określone zapalenie powiek Zapalenie powiek, nieokreślone Podwinięcie powieki i nieprawidłowy wzrost rzęs Odwinięcie powieki Niedomykalność szpary powiekowej Zwiotczenie skóry powiek Opadnięcie powieki Inne zaburzenia wywierające wpływ na czynność powiek Kępki żółte powiek Inne zmiany zwyrodnieniowe powiek i tkanek otaczających gałkę oczną Inne określone zaburzenia powiek Zaburzenia powiek, nieokreślone Inwazja pasożytów do powiek w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Zajęcie powiek w chorobach zakaźnych sklasyfikowanych gdzie indziej Zajęcie powiek w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Zapalenie gruczołu łzowego Inne zaburzenia gruczołu łzowego Łzawienie spowodowane zaburzeniami w odpływie łez Zapalenie dróg łzowych ostre i nieokreślone Zapalenie dróg łzowych przewlekłe Zwężenie i niewydolność dróg łzowych

Dziennik Ustaw – 354 – Poz. 1520

H04.6 H04.8 H04.9 H05.0 H05.1 H05.2 H05.3 H05.4 H05.5 H05.8 H05.9 H06.0 H06.1 H06.2 H06.3 H10.0 H10.1 H10.2 H10.3 H10.4 H10.5 H10.8

Inne zmiany w drogach łzowych Inne zaburzenia narządu łzowego Zaburzenia narządu łzowego, nieokreślone Zapalenie ostre oczodołu Przewlekłe zapalne choroby oczodołu Stany z wytrzeszczem Zniekształcenie oczodołu Zapadnięcie gałki ocznej Ciało obce (stare) w następstwie rany drążącej oczodołu Inne zaburzenia oczodołu Zaburzenia oczodołu, nieokreślone Zaburzenia narządu łzowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Inwazja pasożytów do oczodołu w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Wytrzeszcz w zaburzeniach czynności tarczycy (E05.-+) Inne zaburzenia oczodołu w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Śluzowo-ropne zapalenie spojówek Ostre atopowe zapalenie spojówek Inne zapalenie spojówek Ostre zapalenie spojówek, nieokreślone Przewlekłe zapalenie spojówek Zapalenie brzegów powiek i spojówek Inne zapalenia spojówek

Dziennik Ustaw – 355 – Poz. 1520

H10.9 H11.0 H11.1 H11.2 H11.3 H11.4 H11.8 H11.9 H13.0 H13.1 H13.2 H13.3 H13.8 H15.0 H15.1 H15.8 H15.9 H16.0 H16.1 H16.2 H16.3 H16.4

Zapalenie spojówek, nieokreślone Skrzydlik Zwyrodnienia spojówek i złogi Blizny spojówkowe Wylew spojówkowy Inne zaburzenia naczyniowe spojówek i torbiele Inne określone zaburzenia spojówek Zaburzenie spojówek, nieokreślone Inwazja nicieni do spojówek (B74.-+) Zapalenie spojówek w zakaźnych i pasożytniczych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Zapalenie spojówek w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Pemfigoid oczny (L12.-+) Inne zaburzenia spojówek w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Zapalenie twardówki Zapalenie blaszki nadtwardówkowej Inne zaburzenia twardówki Choroby twardówki, nieokreślone Wrzód rogówki Inne powierzchowne zapalenia rogówki bez zapalenia spojówek Zapalenie rogówki i spojówki (keratoconjunctivitis) Zapalenie rogówki miąższowe i głębokie Nowotworzenie naczyń w rogówce

Dziennik Ustaw – 356 – Poz. 1520

H16.8 H16.9 H17.0 H17.1 H17.8 H17.9 H18.0 H18.1 H18.2 H18.3 H18.4 H18.5 H18.6 H18.7 H18.8 H18.9 H19.0 H19.1 H19.2 H19.3

Inne zapalenie rogówki Zapalenie rogówki, nieokreślone Zrost przedni tęczówki z rogówką (leucoma adhaerens) Inne centralne przymglenia rogówki Inne blizny i przymglenia rogówki Blizna rogówki i przymglenie, nieokreślone Zmiany barwnikowe i złogi rogówki Zwyrodnienie pęcherzowe rogówki Inne postacie obrzęku rogówki Zmiany w błonach rogówki Zwyrodnienie rogówki Dziedziczne zwyrodnienia rogówki Stożek rogówki Inne zniekształcenia rogówki Inne określone zaburzenia rogówki Zaburzenia rogówki, nieokreślone Zapalenie twardówki i blaszki nadtwardówkowej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Zapalenie rogówki lub zapalenie rogówki i spojówek wywołane wirusem opryszczki (B00.5+) Zapalenie rogówki i zapalenie rogówki i spojówek w innych zakaźnych i pasożytniczych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Zapalenie rogówki i zapalenie rogówki i spojówek w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

Dziennik Ustaw – 357 – Poz. 1520

H19.8 H20.0 H20.1 H20.2 H20.8 H20.9 H21.0 H21.1 H21.2 H21.3 H21.4 H21.5 H21.8 H21.9 H22.0 H22.1 H22.8 H25.0 H25.1 H25.2

Inne choroby twardówki i rogówki w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Zapalenie ostre i podostre tęczówki i ciała rzęskowego Przewlekłe zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego spowodowane antygenem soczewkowym (uveitis phacoanaphilactica) Inne postacie zapalenia tęczówki i ciała rzęskowego Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego, nieokreślone Wylew krwi do komory przedniej oka Inne zaburzenia naczyniowe tęczówki i ciała rzęskowego Zwyrodnienia tęczówki i ciała rzęskowego Torbiele tęczówki, ciała rzęskowego i przedniej komory oka Błony źreniczne Inne zrosty i rozerwania tęczówki i ciała rzęskowego Inne określone schorzenia tęczówki i ciała rzęskowego Choroby tęczówki i ciała rzęskowego, nieokreślone Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego w zakaźnych i pasożytniczych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Inne schorzenia tęczówki i ciała rzęskowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Zaćma starcza początkowa Zaćma starcza jądrowa Zaćma starcza, typ Morgagniana

Dziennik Ustaw – 358 – Poz. 1520

H25.8 H25.9 H26.0 H26.1 H26.2 H26.3 H26.4 H26.8 H26.9 H27.0 H27.1 H27.8 H27.9 H28.0 H28.1 H28.2 H28.8 H30.0 H30.1 H30.2 H30.8 H30.9

Inne postacie zaćmy starczej Zaćma starcza, nieokreślona Zaćma dziecięca, młodzieńcza i przedstarcza Zaćma urazowa Zaćma wikłająca Zaćma polekowa Stany po zaćmie Inne określone postacie zaćmy Zaćma, nieokreślona Bezsoczewkowość Przemieszczenie soczewki Inne określone zaburzenia soczewki Zaburzenia soczewki, nieokreślone Zaćma cukrzycowa (E10-E14+z wspólną czwartą częścią .3) Zaćma w innych endokrynnych, pokarmowych i metabolicznych zaburzeniach Zaćma w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Inne zaburzenia soczewki w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Zapalenie ogniskowe naczyniówki i siatkówki Zapalenie rozsiane naczyniówki i siatkówki Zapalenie tylnej części ciała rzęskowego Inne stany zapalne naczyniówki i siatkówki Zapalenie naczyniówki i siatkówki, nieokreślone

Dziennik Ustaw – 359 – Poz. 1520

H31.0 H31.1 H31.2 H31.3 H31.4 H31.8 H31.9 H32.0 H32.8 H33.0 H33.1 H33.2 H33.3 H33.4 H33.5 H34.0 H34.1 H34.2 H34.8 H34.9 H35.0

Blizny naczyniówki i siatkówki Zwyrodnienie błony naczyniowej Dziedziczne zwyrodnienia błony naczyniowej Wylew krwi i pęknięcie naczyniówki Odwarstwienie naczyniówki Inne określone zaburzenia błony naczyniowej Zaburzenia błony naczyniowej, nieokreślone Zapalenie naczyniówki i siatkówki w zakaźnych i pasożytniczych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Inne zaburzenia naczyniówki i siatkówki w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Odwarstwienie siatkówki z przedarciem Rozwarstwienie siatkówki i torbiele siatkówki Odwarstwienie siatkówki surowicze Przedarcie siatkówki bez odwarstwienia Trakcyjne odwarstwienie siatkówki Inne postacie odwarstwienia siatkówki Przejściowe zamknięcie tętnicy siatkówki Zamknięcie tętnicy środkowej siatkówki Inne przyczyny zamknięcia naczyń tętniczych siatkówki Inne postacie zamknięcia naczyń siatkówki Zamknięcie naczyń siatkówki, nieokreślone Retinopatia nieproliferacyjna i zmiany naczyniowe siatkówki

Dziennik Ustaw – 360 – Poz. 1520

H35.1 H35.2 H35.3 H35.4 H35.5 H35.6 H35.7 H35.8 H35.9 H36.0 H36.8 H40.0 H40.1 H40.2 H40.3 H40.4 H40.5 H40.6 H40.8 H40.9 H42.0 H42.8

Retinopatia wcześniaków Inne zmiany rozrostowe siatkówki Zwyrodnienie plamki i bieguna tylnego Zwyrodnienie siatkówki obwodowe Zwyrodnienie siatkówki dziedziczne Krwotoki siatkówkowe Oddzielenie warstw siatkówki Inne określone zaburzenia siatkówki Zaburzenie siatkówki, nieokreślone Retinopatia cukrzycowa (E10-E14+z wspólną czwartą częścią.

3) Inne zaburzenia siatkówki w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Podejrzenie jaskry Jaskra pierwotna z otwartym kątem przesączania Jaskra pierwotna z zamkniętym kątem przesączania Jaskra wtórna w urazach oka Jaskra wtórna w stanach zapalnych oka Jaskra wtórna w innych chorobach oka Jaskra wtórna polekowa Inne postacie jaskry Jaskra, nieokreślona Jaskra w endokrynnych, pokarmowych i metabolicznych zaburzeniach Jaskra w innych chorobach sklasyfikowanch gdzie indziej

Dziennik Ustaw – 361 – Poz. 1520

H43.0 H43.1 H43.2 H43.3 H43.8 H43.9 H44.0 H44.1 H44.2 H44.3 H44.4 H44.5 H44.6 H44.7 H44.8 H44.9 H45.0 H45.1 H45.8 H46 H47.0 H47.1

Obkurczenie ciała szklistego Krwotok do ciała szklistego Krystaliczne złogi w ciele szklistym Inne przyczyny zmętnienia ciała szklistego Inne zaburzenia ciała szklistego Zaburzenia ciała szklistego, nieokreślone Zapalenie ropne wnętrza gałki ocznej (endophthalmitis) Inne zapalenia wnętrza gałki ocznej Krótkowzroczność zwyrodnieniowa, postępująca Inne zmiany zwyrodnieniowe gałki ocznej Obniżone napięcie gałki ocznej (hypotonia) Stany zwyrodnieniowe gałki ocznej Ciało obce (stare) wewnątrz gałki ocznej, magnetyczne Ciało obce (stare) wewnątrz gałki ocznej, niemagnetyczne Inne zaburzenia gałki ocznej Zaburzenia gałki ocznej, nieokreślone Krwotok do ciała szklistego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Zapalenie wnętrza gałki ocznej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Inne zaburzenia ciała szklistego i gałki ocznej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Zapalenie nerwu wzrokowego Zaburzenia nerwu wzrokowego, nigdzie niesklasyfikowane Obrzęk zastoinowy tarczy nerwu wzrokowego, nieokreślony

Dziennik Ustaw – 362 – Poz. 1520

H47.2 H47.3 H47.4 H47.5 H47.6 H47.7 H48.0 H48.1 H48.8 H49.0 H49.1 H49.2 H49.3 H49.4 H49.8 H49.9 H50.0 H50.1 H50.2 H50.3 H50.4

Zanik nerwu wzrokowego Inne zaburzenia tarczy nerwu wzrokowego Zaburzenia skrzyżowania nerwów wzrokowych Zaburzenia innych odcinków drogi wzrokowej Zaburzenia kory wzrokowej Zaburzenia drogi wzrokowej, nieokreślone Zanik nerwu wzrokowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Zapalenie nerwu wzrokowego pozagałkowe w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Inne zaburzenia nerwu wzrokowego i drogi wzrokowej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Porażenie nerwu okoruchowego (nerw III czaszkowy) Porażenie nerwu bloczkowego (nerw IV czaszkowy) Porażenie nerwu odwodzącego (nerw VI czaszkowy) Porażenie mięśni zewnątrzgałkowych całkowite Porażenie postępujące mięśni zewnątrzgałkowych Inne zezy porażenne Zez porażenny, nieokreślony Zez jawny, towarzyszący, zbieżny Zez jawny, towarzyszący, rozbieżny Zez pionowy Zez okresowy Inne i nieokreślone zezy jawne

Dziennik Ustaw – 363 – Poz. 1520

H50.5 H50.6 H50.8 H50.9 H51.0 H51.1 H51.2 H51.8 H51.9 H52.0 H52.1 H52.2 H52.3 H52.4 H52.5 H52.6 H52.7 H53.0 H53.1 H53.2 H53.3 H53.4

Zez ukryty (heterophoria) Zez mechaniczny Inne określone postacie zeza Zez, nieokreślony Porażenie skojarzonego spojrzenia Niedomoga i skurcz konwergencji Porażenie mięśni gałkowych międzyjądrowe Inne określone zaburzenia obuocznej motoryki Zaburzenia obuocznej motoryki, nieokreślone Nadwzroczność Krótkowzroczność Niezborność Różnowzroczność (anisometropia) i różnica wielkości obrazów na siatkówce (aniseikonia) Starczowzroczność Zaburzenia akomodacji Inne zaburzenia refrakcji Zaburzenia refrakcji, nieokreślone Niedowidzenie (amblyopia) z nieużywania oka (anopsia) Subiektywne zaburzenia widzenia Dwojenie (diplopia) Inne zaburzenia widzenia obuocznego Zmiany w polu widzenia

Dziennik Ustaw – 364 – Poz. 1520

H53.5 H53.6 H53.8 H53.9 H54.0 H54.1 H54.2 H54.3 H54.4 H54.5 H54.6 H54.7 H55 H57.0 H57.1 H57.8 H57.9 H58.0 H58.1 H58.8 H59.0 H59.8

Zaburzenia widzenia barw Ślepota zmierzchowa Inne zaburzenia widzenia Zaburzenia widzenia, nieokreślone Ślepota obuoczna Ślepota jednego oka, upośledzenie widzenia drugiego oka Upośledzenie wzroku obuoczne Nieokreślona utrata wzroku, obuoczna Ślepota jednego oka Upośledzenie widzenia jednego oka Nieokreślona utrata wzroku jednego oka Nieokreślona utrata wzroku Oczopląs i inne nieregularne ruchy gałek ocznych Zaburzenia czynności źrenicy Ból oczny Inne określone zaburzenia oka i przydatków oka Zaburzenia oka i przydatków oka, nieokreślone Zaburzenia czynności źrenicy w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Zaburzenia widzenia w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Inne określone zaburzenia oka i przydatków oka w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Zmiany w ciele szklistym powstałe w następstwie operacji zaćmy Inne pooperacyjne zaburzenia oka i przydatków oka

Dziennik Ustaw – 365 – Poz. 1520

H59.9 H60.0 H60.1 H60.2 H60.3 H60.4 H60.5 H60.8 H61.0 H61.3 H61.8 H62.0 H62.1 H62.2 H62.3 H62.4 H62.8 H65.0 H65.1 H65.2 H65.3

Pooperacyjne zaburzenia oka i przydatków oka, nieokreślone Ropień ucha zewnętrznego Rozlane zapalenie (cellulitis) ucha zewnętrznego Złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego Inne zakaźne zapalenie ucha zewnętrznego Perlak ucha zewnętrznego Ostre, niezakaźne zapalenie ucha zewnętrznego Inne zapalenie ucha zewnętrznego Zapalenie ochrzęstnej ucha zewnętrznego Zwężenie przewodu słuchowego zewnętrznego nabyte Inne określone zaburzenia ucha zewnętrznego Zapalenie ucha zewnętrznego w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej Zapalenie ucha zewnętrznego w chorobach wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej Zapalenie ucha zewnętrznego w grzybicach Zapalenie ucha zewnętrznego w innych chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej Zapalenie ucha zewnętrznego w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Inne zaburzenia ucha zewnętrznego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Ostre surowicze zapalenie ucha środkowego Inne ostre, nieropne zapalenie ucha środkowego Przewlekłe, surowicze zapalenie ucha środkowego Przewlekłe, śluzowe zapalenie ucha środkowego

Dziennik Ustaw – 366 – Poz. 1520

H65.4 H65.9 H66.0 H66.1 H66.2 H66.3 H66.9 H67.0 H67.1 H67.8 H68.0 H69.0 H70.0 H70.1 H70.2 H70.8 H70.9 H71 H72.0 H72.1 H72.2

Inne przewlekłe, nieropne zapalenie ucha środkowego Nieropne, nieokreślone zapalenie ucha środkowego Ostre ropne zapalenie ucha środkowego Przewlekłe ropne zapalenie trąbki słuchowej i jamy bębenkowej Przewlekłe ropne zapalenie jamy nadbębenkowej i sutkowej (epitymponalne, attykoantralne) Inne przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego Zapalenie ucha środkowego, nieokreślone Zapalenie ucha środkowego w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej Zapalenie ucha środkowego w chorobach wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej Zapalenie ucha środkowego w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Zapalenie trąbki słuchowej Eustachiusza Ziejąca trąbka słuchowej Eustachiusza Ostre zapalenie wyrostka sutkowatego Przewlekłe zapalenie wyrostka sutkowatego Zapalenie kości skroniowej Inne zapalenie wyrostka sutkowatego i stany zbliżone Zapalenie wyrostka sutkowatego, nieokreślone Perlak wyrostka sutkowatego Centralny ubytek błony bębenkowej Perforacja (ubytek) błony bębenkowej w części nadbębenkowej (pars flaccida) Inne brzeżne ubytki błony bębenkowej

Dziennik Ustaw – 367 – Poz. 1520

H72.8 H72.9 H73.0 H73.1 H73.8 H74.0 H74.1 H74.2 H74.3 H74.4 H74.8 H74.9 H75.0 H75.8 H80.0 H80.1 H80.2 H80.8 H80.9 H81.0 H81.1

Inne perforacje (ubytki) błony bębenkowej Przebicie błony bębenkowej, nieokreślone Ostre zapalenie błony bębenkowej Przewlekłe zapalenie błony bębenkowej Inne określone zaburzenia błony bębenkowej Stwardnienie jamy bębenkowej (tympanoskleroza) Procesy zrostowe ucha środkowego Przerwanie ciągłości i przemieszczenie kosteczek słuchowych Inne nabyte zniekształcenie kosteczek słuchowych Polip ucha środkowego Inne określone zaburzenia ucha środkowego i wyrostka sutkowatego Zaburzenia ucha środkowego i wyrostka sutkowatego, nieokreślone Zapalenie wyrostka sutkowatego w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej Inne określone zaburzenia ucha środkowego i wyrostka sutkowatego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Otoskleroza obejmująca okienko owalne, niezarostowa Otoskleroza obejmująca okienko owalne, zarostowa Otoskleroza ślimakowa Inna otoskleroza Otoskleroza, nieokreślona Choroba Meniere'a Łagodne, napadowe zawroty głowy

Dziennik Ustaw – 368 – Poz. 1520

H81.2 H81.3 H81.4 H81.8 H81.9 H82 H83.0 H83.1 H83.2 H83.3 H83.8 H83.9 H90.0 H90.1 H90.2 H90.3 H90.4 H90.5 H90.6 H90.7 H90.8

Zapalenie neuronu przedsionkowego Inne zawroty głowy pochodzenia obwodowego Zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego Inne zaburzenia układu przedsionkowego Zaburzenia układu przedsionkowego, nieokreślone Zespoły zawrotów głowy w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Zapalenie błędnika Przetoka błędnika Zaburzenia czynności błędnika Zmiana w uchu wewnętrznym wywołana przez hałas Inne określone choroby ucha wewnętrznego Choroby ucha wewnętrznego, nieokreślone Głuchota przewodzeniowa obustronna Głuchota przewodzeniowa jednostronna bez upośledzenia słuchu po stronie przeciwnej Głuchota przewodzeniowa, nieokreślona Głuchota czuciowo-nerwowa obustronna Głuchota czuciowo-nerwowa jednostronna bez upośledzenia słuchu po stronie przeciwnej Głuchota czuciowo-nerwowa nieokreślona Głuchota mieszana przewodzeniowa i czuciowo-nerwowa obustronna Głuchota mieszana przewodzeniowa i czuciowo-nerwowa jednostronna bez upośledzenia słuchu po stronie przeciwnej Głuchota mieszana przewodzeniowa i czuciowo-nerwowa, nieokreślona

Dziennik Ustaw – 369 – Poz. 1520

H91.0 H91.2 H91.3 H91.8 H92.1 H92.2 H93.0 H93.2 H93.3 H93.8 H94.0 H94.8 H95.0 H95.1 H95.8 I00 I01.0 I01.1 I01.2 I01.8 I01.9 I02.0

Głuchota ototoksyczna Nagła głuchota idiopatyczna Głuchoniemota niesklasyfikowana gdzie indziej Inne określone postacie głuchoty Ropotok uszny Krwawienia z ucha Zaburzenia degeneracyjne i naczyniowe ucha Inne zaburzenia percepcji słuchowej Schorzenia nerwu przedsionkowo-ślimakowego Inne określone zaburzenia ucha Zapalenie nerwu przedsionkowo-ślimakowego w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej Inne określone zaburzenia ucha w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Nawrotowy perlak w jamie pooperacyjnej wyrostka sutkowatego Inne zaburzenia po operacji ucha środkowego Inne pooperacyjne zaburzenie ucha i wyrostka sutkowatego Choroba reumatyczna bez wzmianki o zajęciu serca Ostre reumatyczne zapalenie osierdzia Ostre reumatyczne zapalenie wsierdzia Ostre reumatyczne zapalenie mięśnia serca Inne ostre choroby reumatyczne serca Ostra choroba reumatyczna serca nieokreślona Pląsawica reumatyczna z zajęciem serca

Dziennik Ustaw – 370 – Poz. 1520

I02.9 I05.0 I05.1 I05.2 I05.8 I05.9 I06.0 I06.1 I06.2 I06.8 I06.9 I07.0 I07.1 I07.2 I07.8 I07.9 I08.0 I08.1 I08.2 I08.3 I08.8 I08.9

Pląsawica reumatyczna bez zajęcia serca Zwężenie lewego ujścia żylnego Reumatyczna niedomykalność zastawki dwudzielnej Zwężenie lewego ujścia żylnego z niedomykalnością Inne wady zastawki dwudzielnej Wada zastawki dwudzielnej, nieokreślona Reumatyczne zwężenie tętnicy głównej Reumatyczna niedomykalność zastawki tętnicy głównej Reumatyczne zwężenie lewego ujścia tętniczego z niedomykalnością zastawek Inne wady reumatyczne zastawki tętnicy głównej Wada reumatyczna zastawki tętnicy głównej, nieokreślona Zwężenie zastawki trójdzielnej Niedomykalność zastawki trójdzielnej Zwężenie zastawki trójdzielnej z niedomykalnością Inne wady zastawki trójdzielnej Wada zastawki trójdzielnej, nieokreślona Wady zastawek dwudzielnej i tętnicy głównej Wady zastawek dwudzielnej i trójdzielnej Wady zastawek tętnicy głównej i trójdzielnej Skojarzone wady zastawek dwudzielnej, trójdzielnej i tętnicy głównej Inne wady skojarzone wielu zastawek Wady wielu zastawek, nieokreślona

Dziennik Ustaw – 371 – Poz. 1520

I09.0 I09.1 I09.2 I09.8 I09.9 I10 I11.0 I11.9 I12 I12.0 I12.9 I13 I13.0 I13.1 I13.2 I13.9 I15.0 I15.1 I15.2 I15.8 I15.9

Reumatyczne zapalenie mięśnia serca Reumatyczne choroby wsierdzia, zastawki, nieokreślone Przewlekłe reumatyczne zapalenie osierdzia Inne określone reumatyczne choroby serca Choroba reumatyczna serca, nieokreślona Samoistne (pierwotne) nadciśnienie Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca, z (zastoinową) niewydolnością serca Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca bez (zastoinowej) niewydolności serca Choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek Choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek, z niewydolnością nerek Choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek, bez niewydolności nerek Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, z (zastoinową) niewydolnością serca Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, z niewydolnością nerek Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, tak z (zastoinową) niewydolnością serca jak i niewydolnością nerek Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, nieokreślona Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe Nadciśnienie wtórne do innej patologii nerek Nadciśnienie wtórne do zaburzeń układu wewnątrzwydzielniczego Inne wtórne nadciśnienie Nadciśnienie wtórne, nieokreślone

Dziennik Ustaw – 372 – Poz. 1520

I20.0 I20.1 I20.8 I20.9 I21.0 I21.1 I21.2 I21.3 I21.4 I21.9 I22.0 I22.1 I22.8 I22.9 I23.0 I23.1 I23.2 I23.3 I23.4 I23.5

Dusznica niestabilna Dusznica bolesna z udokumentowanym skurczem naczyń wieńcowych Inne postacie dusznicy bolesnej Dusznica bolesna, nieokreślona Ostry zawał serca pełnościenny ściany przedniej Ostry zawał serca pełnościenny ściany dolnej Ostry zawał serca pełnościenny o innej lokalizacji Ostry zawał serca pełnościenny o nieokreślonym umiejscowieniu Ostry zawał serca podwsierdziowy Ostry zawał serca, nieokreślony Ponowny zawał serca ściany przedniej Ponowny ostry zawał serca ściany dolnej Ponowny ostry zawał serca innych miejsc Ponowny ostry zawał serca o nieokreślonym umiejscowienu Krwiak osierdzia jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca Ubytek przegrody międzykomorowej jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca Pęknięcie ściany serca bez krwiaka osierdzia jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca Pęknięcie strun ścięgnistych jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca Pęknięcie mięśnia brodawkowatego jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca

Dziennik Ustaw – 373 – Poz. 1520

I23.6 I23.9 I24.0 124.1 I24.8 I24.9 I25.0 I25.1 I25.2 I25.3 I25.4 I25.5 I25.6 I25.8 I25.9 I26.0 I26.9 I27.0 I27.1 I27.8 I27.9 I28.0

Skrzeplina przedsionka, uszka przedsionka i komory jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca Inne powikłania występujące w czasie ostrego zawału serca Zakrzepica tętnicy wieńcowej bez zawału serca Zespół Dresslera Inne postacie ostrej choroby niedokrwiennej serca Ostra choroba niedokrwienna serca, nieokreślona Choroba serca i naczyń krwionośnych w przebiegu miażdżycy Choroba serca w przebiegu miażdżycy Stary (przebyty) zawał serca Tętniak serca Tętniak naczyń wieńcowych Kardiomiopatia niedokrwienna "Ciche" (nieme) niedokrwienie serca Inne postacie przewlekłej choroby niedokrwiennej serca Przewlekła choroba niedokrwienna serca, nieokreślona Zator płucny ze wzmianką o ostrym sercu płucnym Zator płucny bez wzmianki o ostrym sercu płucnym Pierwotne nadciśnienie płucne Choroba serca w przebiegu kifoskoliozy Inne określone zespoły sercowo-płucne Zespół sercowo-płucny, nieokreślony Przetoka tętniczo-żylna naczyń płucnych

Dziennik Ustaw – 374 – Poz. 1520

I28.1 I28.8 I28.9 I30.0 I30.1 I30.8 I30.9 I31.0 I31.1 I31.2 131.3 I31.8 I31.9 I32.0 I32.1 I32.8 I33.0 I33.9 I34.0 I34.1 I34.2 I34.8

Tętniak tętnicy płucnej Inne określone choroby naczyń płucnych Choroba naczyń płucnych, nieokreślona Ostre nieokreślone samoistne zapalenie osierdzia Zapalenie osierdzia zakaźne Inne postacie ostrego zapalenia osierdzia Ostre zapalenie osierdzia, nieokreślone Przewlekłe zarostowe zapalenie osierdzia Przewlekłe zaciskające zapalenie osierdzia Krwiak osierdzia niesklasyfikowany gdzie indziej Płyn w worku osierdziowym (niezapalny) Inne określone choroby osierdzia Choroba osierdzia, nieokreślona Zapalenie osierdzia w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej Zapalenie osierdzia w innych chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej Zapalenie osierdzia w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Ostre i podostre zakaźne zapalenie wsierdzia Ostre zapalenie wsierdzia, nieokreślone Niedomykalność zastawki dwudzielnej Wypadanie płatka(-ów) zastawki dwudzielnej Niereumatyczne zwężenie zastawki dwudzielnej Inne niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki dwudzielnej

Dziennik Ustaw – 375 – Poz. 1520

I34.9 I35.0 I35.1 I35.2 I35.8 I35.9 I36.0 136.1 I36.2 I36.8 I36.9 I37.0 137.1 I37.2 I37.8 I37.9 I38 I39.0 I39.1 I39.2

Niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki dwudzielnej, nieokreślone Zwężenie zastawki tętnicy głównej Niedomykalność zastawki tętnicy głównej Zwężenie zastawki tętnicy głównej z niedomykalnością Inne zaburzenia funkcji zastawki tętnicy głównej Zaburzenia funkcji zastawki tętnicy głównej, nieokreślone Niereumatyczne zwężenie zastawki trójdzielnej Niereumatyczna niedomykalność zastawki trójdzielnej Niereumatyczne zwężenie zastawki trójdzielnej z niedomykalnością Inne niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki trójdzielnej Niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki trójdzielnej, nieokreślone Zwężenie zastawki pnia płucnego Niedomykalność zastawki pnia płucnego Zwężenie zastawki pnia płucnego z niedomykalnością Inne zaburzenia funkcji zastawki pnia płucnego Zaburzenia funkcji zastawki pnia płucnego, nieokreślone Zapalenie wsierdzia, zastawki, nieokreślone Zaburzenia funkcji zastawki dwudzielnej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Zaburzenia funkcji zastawki tętnicy głównej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Zaburzenia funkcji zastawki trójdzielnej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

Dziennik Ustaw – 376 – Poz. 1520

I39.3 I39.4 I39.8 I40.0 I40.1 I40.8 I40.9 I41.0 I41.1 I41.2 I41.8 I42.0 I42.1 I42.2 I42.3 I42.4 I42.5 I42.6 I42.7 I42.8

Zaburzenia funkcji zastawki pnia płucnego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Zaburzenia funkcji wielu zastawek w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Zapalenie wsierdzia, zastawki, nieokreślone, w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Infekcyjne zapalenie mięśnia sercowego Izolowane zapalenie mięśnia sercowego Inne ostre zapalenie mięśnia sercowego Ostre zapalenie mięśnia sercowego, nieokreślone Zapalenie mięśnia sercowego w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej Zapalenie mięśnia sercowego w chorobach wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej Zapalenie mięśnia sercowego w innych chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej Zapalenie mięśnia sercowego w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Kardiomiopatia rozstrzeniowa Przerostowa kardiomiopatia zawężająca Inne kardiomiopatie przerostowe Choroba wsierdzia (eozynofilowa) Zwłóknienie sprężyste wsierdzia (fibroelastoza wsierdzia) Inne kardiomiopatie zaciskające (restrykcyjne) Kardiomiopatia alkoholowa Kardiomiopatia wywołana przez leki i inne czynniki zewnętrzne Inne kardiomiopatie

Dziennik Ustaw – 377 – Poz. 1520

I42.9 I43.0 I43.1 I43.2 I43.8 I44.0 I44.1 I44.2 I44.3 I44.4 I44.5 I44.6 I44.7 145.0 145.1 I45.2 I45.3 I45.4 I45.5 I45.6 I45.8 I45.9

Kardiomiopatia, nieokreślona Kardiomiopatia w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej Kardiomiopatia w chorobach metabolicznych Kardiomiopatia w chorobach z niedoborów pokarmowych Kardiomiopatia w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Blok przedsionkowo-komorowy pierwszego stopnia Blok przedsionkowo-komorowy drugiego stopnia Blok przedsionkowo-komorowy zupełny Inne i nieokreślone bloki przedsionkowo-komorowe Blok przedniej gałęzi lewej odnogi Blok tylnej gałęzi lewej odnogi Inny i nieokreślony blok gałęzi Blok lewej odnogi pęczka przedsionkowo-komorowego Hisa, nieokreślony Blok prawej odnogi Inne i nieokreślone bloki prawej odnogi pęczka przedsionkowo-komorowego Hisa Blok dwugałęziowy Blok trójgałęziowy Nieokreślony blok wewnątrzkomorowy Inny określony blok serca Zespół preekscytacji Inne określone zaburzenia przewodnictwa Zaburzenie przewodnictwa, nieokreślone

Dziennik Ustaw – 378 – Poz. 1520

I46.0 I46.1 I46.9 I47.0 I47.1 I47.2 I47.9 I48 I49.0 149.1 I49.2 I49.3 I49.4 I49.5 I49.8 I49.9 I50.0 150.1 I50.9 I51.0 I51.1 I51.2

Zatrzymanie krążenia ze skuteczną resuscytacją Nagła śmierć sercowa, tak opisana Zatrzymanie krążenia, nieokreślone Komorowe zaburzenia rytmu typu fali nawrotowej (re-entry) Częstoskurcz nadkomorowy Częstoskurcz komorowy Częstoskurcz napadowy, nieokreślony Migotanie i trzepotanie przedsionków Migotanie i trzepotanie komór Przedwczesna depolaryzacja przedsionkowa Przedwczesna depolaryzacja (pobudzenie) z łącza przedsionkowo-komorowego Przedwczesna depolaryzacja (pobudzenie) komór Inne i nieokreślone przedwczesne depolaryzacje (pobudzenia) Zespół chorej zatoki Inne określone zaburzenia rytmu serca Zaburzenia rytmu serca, nieokreślone Niewydolność serca zastoinowa Niewydolność serca lewokomorowa Niewydolność serca, nieokreślona Ubytek przegrody serca, nabyty Pęknięcie struny ścięgnistej niesklasyfikowane gdzie indziej Pęknięcie mięśnia brodawkowatego niesklasyfikowane gdzie indziej

Dziennik Ustaw – 379 – Poz. 1520

I51.3 I51.4 I51.5 I51.6 I51.7 I51.8 I52.0 I52.1 I52.8 I60.0 I60.1 I60.2 I60.3 I60.4 I60.5 I60.6 I60.7 I60.8 I60.9 I61.0 I61.1

Zakrzep (skrzeplina) wewnątrzsercowy niesklasyfikowany gdzie indziej Zapalenie mięśnia serca, nieokreślone Zwyrodnienie mięśnia serca Choroby serca i naczyń krwionośnych, nieokreślone Powiększenie serca Inne niedokładnie określone choroby serca Inne zaburzenia funkcji serca w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej Inne zaburzenia funkcji serca w innych chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej Inne zaburzenia funkcji serca w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Krwotok podpajęczynówkowy z syfonu lub rozwidlenia tętnicy szyjnej wewnętrznej Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy środkowej mózgu Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy łączącej przedniej Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy łączącej tylnej Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy podstawnej Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy kręgowej Krwotok podpajęczynówkowy z innych tętnic wewnątrzczaszkowych Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy wewnątrzczaszkowej, nieokreślony Inne krwotoki podpajęczynówkowe Krwotok podpajęczynówkowy, nieokreślony Krwotok mózgowy do półkul, podkorowy Krwotok mózgowy do półkul, korowy

Dziennik Ustaw – 380 – Poz. 1520

I61.2 I61.3 I61.4 I61.5 I61.6 I61.8 I61.9 I62.0 I62.1 I62.9 I63.0 I63.1 I63.2 I63.3 I63.4 I63.5 I63.6 I63.8 I63.9 I64 I65.0

Krwotok mózgowy do półkul, nieokreślony Krwotok mózgowy do pnia mózgu Krwotok mózgowy do móżdżku Krwotok mózgowy wewnątrzkomorowy Krwotok mózgowy o mnogim umiejscowieniu Inne krwotoki mózgowe Krwotok mózgowy, nieokreślony Krwotok pod oponą twardą (ostry) (nieurazowy) Nieurazowy krwotok nad oponą twardą Krwotok mózgowy (nieurazowy), nieokreślony Zawał mózgu wywołany przez zakrzep tętnic przedmózgowych Zawał mózgu wywołany przez zator tętnic przedmózgowych Zawał mózgu wywołany przez nieokreśloną niedrożność lub zwężenie tętnic przedmózgowych Zawał mózgu wywołany przez zakrzep tętnic mózgowych Zawał mózgu wywołany przez zator tętnic mózgowych Zawał mózgu wywołany przez nieokreśloną niedrożność lub zwężenie tętnic mózgowych Zawał mózgu wywołany przez zakrzep żył mózgowych, nieropny Inne zawały mózgu Zawał mózgu, nieokreślony Udar, nieokreślony jako krwotoczny lub zawałowy Niedrożność i zwężenie tętnicy kręgowej

Dziennik Ustaw – 381 – Poz. 1520

I65.1 I65.2 I65.3 I65.8 I65.9 I66.0 I66.1 I66.2 I66.3 I66.4 I66.8 I66.9 I67.0 I67.1 I67.2 I67.3 I67.4 I67.5 I67.6 I67.7 I67.8 I67.9

Niedrożność i zwężenie tętnicy podstawnej Niedrożność i zwężenie tętnicy szyjnej wewnętrznej Niedrożność i zwężenie tętnic przedmózgowych, mnogie i obustronne Niedrożność i zwężenie innych tętnic przedmózgowych Niedrożność i zwężenie nieokreślonych tętnic przedmózgowych Niedrożność i zwężenie tętnicy środkowej mózgu Niedrożność i zwężenie tętnicy przedniej mózgu Niedrożność i zwężenie tętnicy tylnej mózgu Niedrożność i zwężenie tętnic móżdżku Niedrożność i zwężenie tętnic mózgowych, mnogie i obustronne Niedrożność i zwężenie innych tętnic mózgowych Niedrożność i zwężenie nieokreślonych tętnic mózgowych Rozwarstwienie tętnic mózgowych, niepęknięte Tętniak mózgu, niepęknięty Miażdżyca tętnic mózgowych Postępująca naczyniowa leukoencefalopatia Encefalopatia nadciśnieniowa Choroba Moyamoya Nieropny zakrzep układu żylnego wewnątrzczaszkowego Zapalenie tętnic mózgowych, niesklasyfikowanych gdzie indziej Inne określone choroby naczyń mózgowych Choroba naczyń mózgowych, nieokreślona

Dziennik Ustaw – 382 – Poz. 1520

I69.0 I69.1 I69.2 I69.3 I69.4 I69.8 I70.0 I70.1 I70.2 I70.8 I70.9 I71.0 I71.1 I71.2 I71.3 I71.4 I71.5 I71.6 I71.8 I71.9 I72.0 I72.1

Następstwa krwotoku podpajęczynówkowego Następstwa krwotoku mózgowego Następstwa innych nieurazowych krwotoków wewnątrzczaszkowych Następstwa zawału mózgu Następstwa udaru nieokreślone czy krwotoczny czy zawałowy Następstwa innych i nieokreślonych chorób naczyń mózgowych Miażdżyca tętnicy głównej (aorty) Miażdżyca tętnicy nerkowej Miażdżyca tętnic kończyn Miażdżyca innych tętnic Uogólniona i nieokreślona miażdżyca Tętniak rozwarstwiający tętnicy głównej (każdego odcinka) Tętniak odcinka piersiowego tętnicy głównej, pęknięty Tętniak odcinka piersiowego tętnicy głównej, bez wzmianki o pęknięciu Tętniak odcinka brzusznego tętnicy głównej, pęknięty Tętniak odcinka brzusznego tętnicy głównej, bez wzmianki o pęknięciu Tętniak odcinka piersiowo-brzusznego tętnicy głównej, pęknięty Tętniak odcinka piersiowo-brzusznego tętnicy głównej, bez wzmianki o pęknięciu Tętniak tętnicy głównej o nieokreślonym umiejscowieniu, pęknięty Tętniak tętnicy głównej o nieokreślonym umiejscowieniu, bez wzmianki o pęknięciu Tętniak tętnicy szyjnej Tętniak tętnicy kończyny górnej

Dziennik Ustaw – 383 – Poz. 1520

I72.2 I72.3 I72.4 I72.8 I72.9 I73.0 I73.1 I73.8 I73.9 I74.0 I74.1 I74.2 I74.3 I74.4 I74.5 I74.8 I74.9 I77.0 I77.1 I77.2 I77.3 I77.4

Tętniak tętnicy nerkowej Tętniak tętnicy biodrowej (wspólnej) (zewnętrznej) (wewnętrznej) Tętniak tętnicy kończyny dolnej Tętniak innych określonych tętnic Tętniak o nieokreślonym umiejscowieniu Zespół Reynauda Zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń [Buergera] Inne określone choroby naczyń obwodowych Choroba naczyń obwodowych, nieokreślona Zator i zakrzep brzusznej części tętnicy głównej Zator i zakrzep innych i nieokreślonych odcinków tętnicy głównej Zator i zakrzep tętnic kończyn górnych Zator i zakrzep tętnic kończyn dolnych Zator i zakrzep tętnic kończyn, nieokreślony Zator i zakrzep tętnicy biodrowej (wspólnej) (zewnętrznej) (wewnętrznej) Zator i zakrzep innych tętnic Zator i zakrzep tętnicy, nieokreślonej Przetoka tętniczo-żylna (nabyta) Zwężenie tętnicy Pęknięcie tętnicy Dysplazja włóknisto - mięśniowa tętnic Zespół ucisku tętnicy krezkowej

Dziennik Ustaw – 384 – Poz. 1520

I77.5 I77.6 I77.8 I77.9 I78.0 I78.1 I78.8 I78.9 I79.0 I79.1 I79.2 I79.8 I80.0 I80.1 I80.2 I80.3 I80.8 I80.9 I81 I82.0 I82.1 I82.2

Martwica tętnicy Zapalenie tętnicy, nieokreślone Inne określone zaburzenia tętnic i tętniczek Zaburzenie tętnic i tętniczek, nieokreślone Dziedziczne, krwotoczne rozszerzenie naczyń włosowatych [teleangiectasia] Znamię, nienowowtworowe Inne choroby naczyń włosowatych Choroby naczyń włosowatych, nieokreślone Tętniak tętnicy głównej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Zapalenie tętnicy głównej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Angiopatia obwodowa w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Inne zaburzenia czynności tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych kończyn dolnych Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żyły udowej Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył innych naczyń głębokich kończyn dolnych Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył kończyn dolnych, nieokreślone Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył o innym umiejscowieniu Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył o nieokreślonym umiejscowieniu Zakrzep żyły wrotnej Zespół Budda-Chiariego Zapalenie zakrzepowe żył, wędrujące Zator i zakrzep żyły głównej

Dziennik Ustaw – 385 – Poz. 1520

I82.3 I82.8 I82.9 I83.0 I83.1 I83.2 I83.9 I84.4 I84.5 I85.0 I85.9 I86.0 I86.4 I86.8 I87.0 I87.1 I87.2 I87.8 I87.9 I88.0 I88.1 I88.8

Zator i zakrzep żyły nerkowej Zator i zakrzep innych określonych żył Zator i zakrzep żyły, nieokreślony Żylaki kończyn dolnych z owrzodzeniem Żylaki kończyn dolnych z zapaleniem Żylaki kończyn dolnych z owrzodzeniem i zapaleniem Żylaki kończyn dolnych bez owrzodzenia i zapalenia Guzy krwawicze odbytu zewnętrzne z innymi powikłaniami Guzy krwawicze odbytu zewnętrzne bez powikłań Żylaki przełyku z krwawieniem Żylaki przełyku bez krwawienia Żylaki podjęzykowe Żylaki żołądka Żylaki innych określonych miejsc Zespół pozakrzepowy Ucisk żyły Niewydolność żył (przewlekła) (obwodowa) Inne określone zaburzenia funkcji żył Zaburzenia funkcji żył, nieokreślone Nieokreślone zapalenie węzłów chłonnych krezkowych Przewlekłe zapalenie węzłów chłonnych oprócz krezkowych Inne nieokreślone zapalenie węzłów chłonnych

Dziennik Ustaw – 386 – Poz. 1520

I88.9 I89.0 I89.1 I89.8 I89.9 I95.0 I95.1 I95.2 I95.8 I95.9 I97.0 I97.1 I97.2 I97.8 I97.9 I98.2 I99 J00 J01.0 J01.1 J01.2 J01.3

Zapalenie węzłów chłonnych, nieokreślone Obrzęk chłonny niesklasyfikowany gdzie indziej Zapalenie naczyń chłonnych Inne określone niezakaźne zaburzenia naczyń i węzłów chłonnych Niezakaźne zaburzenia naczyń i węzłów chłonnych, nieokreślone Samoistne niedociśnienie tętnicze Niedociśnienie tętnicze ortostatyczne Niedociśnienie tętnicze wywołane przez leki Inne niedociśnienie tętnicze Niedociśnienie tętnicze, nieokreślone Zespół po kardiotomii Inne zaburzenia czynności układu krążenia po operacjach serca Zespół obrzęku chłonnego po usunięciu sutka Inne pozabiegowe zaburzenia funkcji układu krążenia, niesklasyfikowane gdzie indziej Pozabiegowe zaburzenia funkcji układu krążenia, nieokreślone Żylaki przełyku w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Inne i nieokreślone zaburzenia układu krążenia Ostre zapalenie nosa i gardła (przeziębienie) Ostre zapalenie zatok szczękowych Ostre zapalenie zatok czołowych Ostre zapalenie komórek sitowych Ostre zapalenie zatok klinowych

Dziennik Ustaw – 387 – Poz. 1520

J01.4 J01.8 J02.0 J02.8 J02.9 J03.0 J03.8 J03.9 J04.0 J04.1 J04.2 J05.0 J05.1 J06.0 J06.8 J06.9 J10.0 J10.1 J10.8 J11.0 J11.1

Ostre zapalenie wszystkich zatok Inne ostre zapalenie zatok Paciorkowcowe zapalenie gardła Ostre zapalenie gardła spowodowane innymi określonymi drobnoustrojami Nieokreślone ostre zapalenie gardła Zapalenie migdałków paciorkowcowe Zapalenie migdałków spowodowane innymi określonymi drobnoustrojami Nieokreślone ostre zapalenie migdałków Ostre zapalenie krtani Ostre zapalenie tchawicy Ostre zapalenie krtani i tchawicy Ostre krupowe zapalenie krtani Ostre zapalenie nagłośni Ostre zapalenie krtani i gardła Inne ostre zakażenie górnych dróg oddechowych o umiejscowieniu mnogim Nieokreślone ostre zakażenie górnych dróg oddechowych Grypa z zapaleniem płuc wywołana zidentyfikowanym wirusem grypy Grypa z innymi objawami ze strony układu oddechowego wywołana zidentyfikowanym wirusem grypy Grypa z innymi objawami wywołana zidentyfikowanym wirusem grypy Grypa z zapaleniem płuc wywołana niezidentyfikowanym wirusem Grypa z innymi objawami z dróg oddechowych wywołana niezidentyfikowanym wirusem

Dziennik Ustaw – 388 – Poz. 1520

J11.8 J12.0 J12.1 J12.2 J12.8 J12.9 J13 J14 J15.0 J15.1 J15.2 J15.3 J15.4 J15.5 J15.6 J15.7 J15.8 J15.9 J16.0 J16.8 J17.0

Grypa z innymi objawami wywołana niezidentyfikowanym wirusem Zapalenie płuc wywołane adenowirusem Zapalenie płuc wywołane wirusem RS Zapalenie płuc wywołane wirusem paragrypowym Zapalenie płuc wywołane innym wirusem Nieokreślone wirusowe zapalenie płuc Zapalenie płuc wywołane paciorkowcami (Stereptococcus pneumoniae) Zapalenie płuc wywołane pałeczką grypy (Haemophilus influenzae) Zapalenie płuc wywołane pałeczką zapalenia płuc (Klebsiella pneumonia) Zapalenie płuc wywołane przez Pseudomonas Zapalenie płuc wywołane przez gronkowce Zapalenie płuc wywołane przez paciorkowce grupy B Zapalenie płuc wywołane przez inne paciorkowce Zapalenie płuc wywołane przez pałeczkę okrężnicy (Eschericha coli) Zapalenie płuc wywołane przez inne tlenowe bakterie Gram-ujemne Zapalenie płuc wywołane przez Mycoplasma pneumoniae Zapalenie płuc wywołane innymi bakteriami Nieokreślone bakteryjne zapalenie płuc Zapalenie płuc wywołane przez chlamydie Zapalenie płuc wywołane przez inne określone drobnoustroje Zapalenie płuc w przebiegu chorób (zakaźnych) bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej

Dziennik Ustaw – 389 – Poz. 1520

J17.1 J17.2 J17.3 J17.8 J18.0 J18.1 J18.2 J18.8 J18.9 J20.0 J20.1 J20.2 J20.3 J20.4 J20.5 J20.6 J20.7 J20.8 J20.9 J21.0 J21.8 J21.9

Zapalenie płuc w przebiegu chorób zakaźnych wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej Zapalenie płuc w przebiegu grzybicy Zapalenie płuc w przebiegu chorób pasożytniczych Zapalenie płuc w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej Nieokreślone odoskrzelowe zapalenie płuc Nieokreślone płatowe zapalenie płuc Nieokreślone hipostatyczne zapalenie płuc Zapalenie płuc wywołane innymi nieokreślonymi drobnoustrojami Nieokreślone zapalenie płuc Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez Mycoplasma pneumoniae Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez pałeczkę grypy (Haemophilus influenzae) Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez paciorkowce Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez wirus Coxsackie Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez wirus paragrypy Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez wirus RS Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez rinowirus Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez echowirus Ostre zapalenie oskrzeli wywołane innym określonym drobnoustrojem Nieokreślone ostre zapalenie oskrzeli Ostre zapalenie oskrzelików wywołane wirusem RS Ostre zapalenie oskrzelików wywołane innymi określonymi drobnoustrojami Nieokreślone ostre zapalenie oskrzelików

Dziennik Ustaw – 390 – Poz. 1520

J22 J30.0 J30.1 J30.2 J30.3 J30.4 J31.0 J31.1 J31.2 J32.0 J32.1 J32.2 J32.3 J32.4 J32.8 J32.9 J33.0 J33.1 J33.8 J34.0 J34.1 J34.3

Nieokreślone ostre zakażenie dolnych dróg oddechowych Naczynioruchowe zapalenie błony śluzowej nosa Uczuleniowe zapalenie błony śluzowej nosa spowodowane pyłkami kwiatowymi Inne sezonowe uczuleniowe zapalenie błony śluzowej nosa Inne uczuleniowe zapalenie błony śluzowej nosa Nieokreślone uczuleniowe zapalenie błony śluzowej nosa Przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa Przewlekłe zapalenie błony śluzowej jamy nosowej i gardła Przewlekłe zapalenie błony śluzowej gardła Przewlekłe zapalenie zatok szczękowych Przewlekłe zapalenie zatok czołowych Przewlekłe zapalenie komórek sitowych Przewlekłe zapalenie zatok klinowych Przewlekłe zapalenie wszystkich zatok przynosowych Inne przewlekłe zapalenie zatok Nieokreślone przewlekłe zapalenie zatok Polip jamy nosowej Zwyrodnienie polipowate zatok Inne polipy zatok Ropień, czyrak mnogi i czyrak nosa Torbiel i śluzowiak zatoki przynosowej Przerost małżowin nosowych

Dziennik Ustaw – 391 – Poz. 1520

J34.8 J35.0 J35.1 J35.2 J35.3 J35.8 J35.9 J36 J37.0 J37.1 J38.0 J38.1 J38.2 J38.3 J38.4 J38.5 J38.6 J38.7 J39.0 J39.1 J39.2

Inne określone schorzenia nosa i zatok przynosowych Przewlekłe zapalenie migdałków Przerost migdałków podniebiennych Przerost migdałka gardłowego Przerost migdałków podniebiennych współistniejący z przerostem migdałka gardłowego Inne przewlekłe choroby migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego Nieokreślona przewlekła choroba migdałków podniebiennych lub migdałka gardłowego Ropień okołomigdałkowy Przewlekłe zapalenie krtani Przewlekłe zapalenie krtani i tchawicy Porażenie strun głosowych i krtani Polip struny głosowej lub krtani Guzki strun głosowych Inne choroby strun głosowych Obrzęk krtani Skurcz krtani Zwężenie krtani Inne choroby krtani Ropień pozagardłowy i okołogardłowy Inne ropnie gardła Inne choroby gardła

Dziennik Ustaw – 392 – Poz. 1520

J39.3 J39.8 J40 J41.0 J41.1 J41.8 J42 J43.0 J43.1 J43.2 J43.8 J43.9 J44.0 J44.1 J44.8 J44.9 J45.0 J45.1 J45.8 J45.9 J46 J47

Nadwrażliwa reakcja górnych dróg oddechowych o nieokreślonym umiejscowieniu Inne określone choroby górnych dróg oddechowych Zapalenie oskrzeli nieokreślone jako ostre albo przewlekłe Przewlekłe proste zapalenie oskrzeli Przewlekłe zapalenie oskrzeli śluzowo-ropne Przewlekłe zapalenie oskrzeli mieszane: proste i śluzowo-ropne Nieokreślone przewlekłe zapalenie oskrzeli Zespół MacLeoda Rozedma całego zrazika (płuca) Rozedma środkowej części zrazika (płuca) Inna rozedma płuc Nieokreślona rozedma płuc Przewlekła zaporowa choroba płuc z ostrym zakażeniem dolnych dróg oddechowych Nieokreślona przewlekła zaporowa choroba płuc w okresie zaostrzenia Inna określona przewlekła zaporowa choroba płuc Nieokreślona przewlekła zaporowa choroba płuc Dychawica oskrzelowa w głównej mierze z przyczyn uczuleniowych Dychawica oskrzelowa nieuczuleniowa Dychawica oskrzelowa mieszana Nieokreślona dychawica oskrzelowa Stan astmatyczny Rozstrzenie oskrzeli

Dziennik Ustaw – 393 – Poz. 1520

J60 J61 J62.0 J62.8 J63.0 J63.1 J63.2 J63.3 J63.4 J63.5 J63.8 J64 J65 J66.0 J66.1 J66.2 J66.8 J67.0 J67.1 J67.2 J67.3 J67.4

Pylica górników kopalń węgla Pylica spowodowana azbestem lub innymi włóknami mineralnymi Pylica wywołana talkiem Pylica wywołana innymi pyłami zawierającymi krzemionkę Aluminoza (płuca) Zwłóknienie boksytowe (płuca) Beryloza (pylica berylowa) (Berylliosis) Zwłóknienie grafitowe (płuca) (pylica grafitowa) Syderoza Stannoza Pylica wywołana innymi określonymi pyłami nieorganicznymi Nieokreślona pylica płuc Pylica płuc współistniejąca z gruźlicą Bysynoza Choroba obrabiających len Choroba palaczy haszyszu Choroba dróg oddechowych wywołana innymi określonymi pyłkami organicznymi Płuco rolnika Bagasoza Płuco hodowców ptaków Korkowica (Suberosis) Płuco pracujących przy słodzie

Dziennik Ustaw – 394 – Poz. 1520

J67.5 J67.6 J67.7 J67.8 J67.9 J68.0 J68.1 J68.2 J68.3 J68.4 J68.8 J68.9 J69.0 J69.1 J69.8 J70.0 J70.1 J70.2 J70.3

Płuco pracujących przy przerobie grzybów Płuco korujących klony Płuco osób przebywających w pomieszczeniach sztucznie klimatyzowanych lub nawilżanych Zapalenie płuc z nadwrażliwości wywołane innymi pyłami organicznymi Zapalenie płuc z nadwrażliwości wywołane nieokreślonym pyłem organicznym Zapalenie oskrzeli i płuc wywołane czynnikami chemicznymi, gazami lub parami Ostry obrzęk płuc wywołany czynnikami chemicznymi, gazami lub parami Zapalenie górnych dróg oddechowych wywołane czynnikami chemicznymi, gazami lub parami niesklasyfikowane gdzie indziej Inne ostre lub podostre stany układu oddechowego wywołane przez czynniki chemiczne, gazy lub pary Stany chorobowe przewlekłe układu oddechowego wywołane przez czynniki chemiczne, gazy lub pary Inne choroby układu oddechowego wywołane przez czynniki chemiczne, gazy lub pary Nieokreślona choroba układu oddechowego wywołana czynnikami chemicznymi, gazami lub parami Zapalenie płuc wywołane zachłyśnięciem się pokarmem lub wymiocinami Zapalenie płuc wywołane wdychaniem olejów lub smarów Zapalenie płuc wywołane innymi ciałami stałymi lub ciekłymi Ostre objawy płucne wywołane napromieniowaniem Przewlekłe i inne objawy płucne wywołane napromieniowaniem Ostre zaburzenia tkanki śródmiąższowej płuc wywołane lekami Przewlekłe zaburzenia tkanki śródmiąższowej płuc wywołane lekami

Dziennik Ustaw – 395 – Poz. 1520

J70.4 J70.8 J70.9 J80 J81 J82 J84.0 J84.1 J84.8 J84.9 J85.0 J85.1 J85.2 J85.3 J86.0 J86.9 J90 J91 J92.0 J92.9 J93.0

Nieokreślone zaburzenia tkanki śródmiąższowej płuc wywołane lekami Zaburzenia układu oddechowego wywołane innymi określonymi czynnikami zewnętrznymi Zaburzenia układu oddechowego wywołane nieokreślonymi czynnikami zewnętrznymi Zespół ciężkiej niewydolności oddechowej u dorosłych Obrzęk płuc Eozynofilia płucna niesklasyfikowana gdzie indziej Choroby pęcherzyków płucnych i tkanki okołopęcherzykowej Inne choroby tkanki śródmiąższowej płuc ze zwłóknieniem Inne określone choroby tkanki śródmiąższowej płuc Nieokreślona choroba tkanki śródmiąższowej płuc Zgorzel lub martwica płuca Ropień płuca z zapaleniem płuc Ropień płuca bez zapalenia płuc Ropień śródpiersia Ropniak opłucnej z przetoką Ropniak opłucnej bez przetoki Wysięk opłucnowy niesklasyfikowany gdzie indziej Wysięk opłucnowy w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej Blaszka opłucnej współistniejąca z azbestozą Blaszka opłucnej bez azbestozy Odma opłucnowa samoistna z wysiłku

Dziennik Ustaw – 396 – Poz. 1520

J93.1 J93.8 J93.9 J94.0 J94.1 J94.2 J94.8 J94.9 J95.0 J95.1 J95.2 J95.3 J95.4 J95.5 J95.8 J95.9 J96.0 J96.1 J96.9 J98.0 J98.1

Inna samoistna odma opłucnowa Inna odma opłucnowa Nieokreślona odma opłucnowa Wysięk (opłucnowy) mleczowy Zarośnięcie jamy opłucnej Krwiak opłucnej Inne określone schorzenia opłucnej Nieokreślona choroba opłucnej Nieprawidłowa czynność po tracheostomii Ostra niewydolność płucna w następstwie zabiegu chirurgicznego na klatce piersiowej Ostra niewydolność płucna w następstwie zabiegu chirurgicznego poza klatką piersiową Przewlekła niewydolność płucna w następstwie zabiegu chirurgicznego Zespół Mendelsona Chirurgiczne podgłośniowe zwężenie (krtani) Inne chirurgiczne (pozabiegowe) zaburzenia układu oddechowego Nieokreślone chirurgiczne (pozabiegowe) zaburzenie układu oddechowego Ostra niewydolność oddechowa Przewlekła niewydolność oddechowa Nieokreślona niewydolność oddechowa Choroby oskrzela niesklasyfikowane gdzie indziej Zapadnięcie się płuca

Dziennik Ustaw – 397 – Poz. 1520

J98.2 J98.3 J98.4 J98.5 J98.6 J98.8 J98.9 J99.0 J99.1 J99.8 K00.6 K00.7 K01.0 K01.1 K02.0 K02.1 K02.2 K02.3 K02.4 K02.8 K02.9

Rozedma śródmiąższowa Rozedma wyrównawcza Inne choroby płuc Choroby śródpiersia niesklasyfikowane gdzie indziej Choroby przepony Inne określone choroby układu oddechowego Nieokreślona choroba układu oddechowego Reumatoidalna choroba płuc (M05.1+) Zaburzenia układu oddechowego w innych rozlanych (układowych) chorobach tkanki łącznej Zaburzenia układu oddechowego w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Zaburzenia w wyrzynaniu się zębów Zespół ząbkowania Wtopione zęby Zaklinowane zęby Próchnica ograniczona do szkliwa Próchnica zębiny Próchnica cementu Zatrzymana próchnica zębów Odontoklazja Inne próchnice zębów Próchnica zębów, nieokreślona

Dziennik Ustaw – 398 – Poz. 1520

K04.7 K05.0 K05.1 K05.2 K05.3 K05.4 K05.5 K05.6 K06.0 K06.1 K06.2 K06.8 K08.0 K08.1 K08.2 K08.3 K08.8 K09.0 K09.1 K09.2 K09.8 K10.0

Ropień okołowierzchołkowy bez zajęcia zatoki szczękowej Ostre zapalenie dziąseł Przewlekłe zapalenie dziąseł Ostre zapalenie przyzębia Przewlekłe zapalenie przyzębia Desmodontoza Inne choroby przyzębia Choroba przyzębia, nieokreślona Zanik dziąseł Przerost dziąseł Uszkodzenie dziąseł i bezzębnego wyrostka zębodołowego związane z urazem Inne określone zaburzenia dziąseł i bezzębnego wyrostka zębodołowego Eksfoliacja zębów w wyniku przyczyn układowych Utrata zębów z powodu wypadku, usunięcia lub miejscowych chorób przyzębia Zanik grzbietu bezzębnego wyrostka zębodołowego Zatrzymany korzeń zęba Inne określone zaburzenia zębów i struktur podtrzymujących Torbiele rozwojowe zębopochodne Torbiele rozwojowe (niezębopochodne) okolicy jamy ustnej Inne torbiele szczęk Inne torbiele okolicy jamy ustnej niesklasyfikowane gdzie indziej Zaburzenia rozwojowe szczęk i żuchwy

Dziennik Ustaw – 399 – Poz. 1520

K10.1 K10.2 K10.3 K10.8 K11.0 K11.1 K11.2 K11.3 K11.4 K11.5 K11.6 K11.7 K11.8 K12.0 K12.1 K12.2 K13.0 K13.1 K13.2 K13.3 K13.4 K13.5

Ziarniniak olbrzymiokmórkowy, centralny Stany zapalne szczęk i żuchwy Zapalenie zębodołu szczęk i żuchwy Inne określone choroby szczęk i żuchwy Zanik gruczołu ślinowego Przerost gruczołu ślinowego Zapalenie gruczołu ślinowego Ropień gruczołu ślinowego Przetoka gruczołu ślinowego Kamica ślinianek Torbiel śluzowa [mukocele] Zaburzenia wydzielania śliny Inne choroby gruczołów ślinowych Nawracające afty jamy ustnej Inne postacie zapalenia jamy ustnej Zapalenie tkanki łącznej i ropień jamy ustnej Choroby warg Nagryzanie policzka i wargi Rogowacenie białe i inne choroby nabłonka jamy ustnej, włączając język Włochate rogowacenie białe Ziarniniak i ziarniniakopodobne choroby śluzówki jamy ustnej Zwłóknienie podśluzowe jamy ustnej

Dziennik Ustaw – 400 – Poz. 1520

K13.6 K13.7 K14.0 K14.1 K14.2 K14.3 K14.4 K14.8 K20 K21.0 K21.9 K22.0 K22.1 K22.2 K22.3 K22.4 K22.5 K22.6 K22.8 K22.9 K23.0 K23.1

Rozrost z podrażnienia śluzówki jamy ustnej Inne i nieokreślone choroby śluzówki jamy ustnej Zapalenie języka Język geograficzny Zapalenie języka pośrodkowe romboidalne Przerost brodawek języka Zanik brodawek języka Inne choroby języka Zapalenie przełyku Zarzucanie (refluks) żołądkowo-przełykowe z zapaleniem przełyku Zarzucanie żołądkowo-przełykowe bez zapalenia przełyku Achalazja wpustu Wrzód przełyku Niedrożność przełyku Przedziurawienie przełyku Dyskineza przełyku Uchyłek przełyku nabyty Żołądkowo-przełykowe pęknięcie śluzówki z krwawieniem Inne określone choroby przełyku Choroba przełyku, nieokreślona Gruźlicze zapalenie przełyku (A18.8+) Przełyk olbrzymi w chorobie Chagasa (B57.3+)

Dziennik Ustaw – 401 – Poz. 1520

K23.8 K25.0 K25.1 K25.2 K25.3 K25.4 K25.5 K25.6 K25.7 K25.9 K26.0 K26.1 K26.2 K26.3 K26.4 K26.5 K26.6 K26.7 K26.9 K27.0 K27.1

Zaburzenia przełyku w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Wrzód żołądka (ostry z krwotokiem) Wrzód żołądka (ostry z przedziurawieniem) Wrzód żołądka (ostry z krwotokiem i przedziurawieniem) Wrzód żołądka (ostry bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu) Wrzód żołądka (przewlekły lub nieokreślony z krwotokiem) Wrzód żołądka (przewlekły lub nieokreślony z przedziurawieniem) Wrzód żołądka (przewlekły lub nieokreślony z krwotokiem i z przedziurawieniem) Wrzód żołądka (przewlekły bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu) Wrzód żołądka (nieokreślony jako ostry lub przewlekły bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu) Wrzód dwunastnicy (ostry z krwotokiem) Wrzód dwunastnicy (ostry z przedziurawieniem) Wrzód dwunastnicy (ostry z krwotokiem i przedziurawieniem) Wrzód dwunastnicy (ostry bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu) Wrzód dwunastnicy (przewlekły lub nieokreślony z krwotokiem) Wrzód dwunastnicy (przewlekły lub nieokreślony z przedziurawieniem) Wrzód dwunastnicy (przewlekły lub nieokreślony z krwotokiem i z przedziurawieniem) Wrzód dwunastnicy (przewlekły bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu) Wrzód dwunastnicy (nieokreślony jako ostry lub przewlekły bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu) Wrzód trawienny o nieokreślonym umiejscowieniu (ostry z krwotokiem) Wrzód trawienny o nieokreślonym umiejscowieniu (ostry z przedziurawieniem)

Dziennik Ustaw – 402 – Poz. 1520

K27.2 K27.3 K27.4 K27.5 K27.6 K27.7 K27.9 K28.0 K28.1 K28.2 K28.3 K28.4 K28.5 K28.6 K28.7 K28.9 K29.0 K29.1

Wrzód trawienny o nieokreślonym umiejscowieniu (ostry z krwotokiem i przedziurawieniem) Wrzód trawienny o nieokreślonym umiejscowieniu (ostry bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu) Wrzód trawienny o nieokreślonym umiejscowieniu (przewlekły lub nieokreślony z krwotokiem) Wrzód trawienny o nieokreślonym umiejscowieniu (przewlekły lub nieokreślony z przedziurawieniem) Wrzód trawienny o nieokreślonym umiejscowieniu (przewlekły lub nieokreślony z krwotokiem i z przedziurawieniem) Wrzód trawienny o nieokreślonym umiejscowieniu (przewlekły bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu) Wrzód trawienny o nieokreślonym umiejscowieniu (nieokreślony jako ostry lub przewlekły bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu) Wrzód żołądka i jelit (ostry z krwotokiem) Wrzód żołądka i jelit (ostry z przedziurawieniem) Wrzód żołądka i jelit (ostry z krwotokiem i przedziurawieniem) Wrzód żołądka i jelit (ostry bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu) Wrzód żołądka i jelit (przewlekły lub nieokreślony z krwotokiem) Wrzód żołądka i jelit (przewlekły lub nieokreślony z przedziurawieniem) Wrzód żołądka i jelit (przewlekły lub nieokreślony z krwotokiem i z przedziurawieniem) Wrzód żołądka i jelit (przewlekły bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu) Wrzód żołądka i jelit (nieokreślony jako ostry lub przewlekły bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu) Ostre krwotoczne zapalenie żołądka Inne ostre zapalenie żołądka

Dziennik Ustaw – 403 – Poz. 1520

K29.2 K29.3 K29.4 K29.5 K29.6 K29.7 K29.8 K29.9 K30 K31.0 K31.1 K31.2 K31.3 K31.4 K31.5 K31.6 K31.8 K31.9 K35.0 K35.1 K35.9 K36

Alkoholowe zapalenie żołądka Przewlekłe powierzchowne zapalenie żołądka Przewlekłe zanikowe zapalenie żołądka Przewlekłe zapalenie żołądka, nieokreślone Inne zapalenia żołądka Zapalenie żołądka, nieokreślone Zapalenie dwunastnicy Zapalenie żołądka i dwunastnicy, nieokreślone Dyspepsja Ostra rozstrzeń żołądka Zwężenie przerostowe odźwiernika dorosłych Przewężenie klepsydrowate lub zwężenie żołądka Kurcz odźwiernika niesklasyfikowany gdzie indziej Uchyłek żołądka Niedrożność dwunastnicy Przetoka żołądka lub dwunastnicy Inne określone choroby żołądka i dwunastnicy Choroba żołądka i dwunastnicy, nieokreślone Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego z rozlanym zapaleniem otrzewnej Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego z ropniem otrzewnej Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, nieokreślone Inne zapalenie wyrostka robaczkowego

Dziennik Ustaw – 404 – Poz. 1520

K37 K38.0 K38.1 K38.2 K38.3 K38.8 K38.9 K40.0 K40.1 K40.2 K40.3 K40.4 K40.9 K41.3 K42.0 K42.9 K43.0 K44.9 K46.1 K50.0 K50.1

Zapalenie wyrostka robaczkowego, nieokreślone Rozrost wyrostka robaczkowego Kamienie wyrostkowe Uchyłek wyrostka robaczkowego Przetoka wyrostka robaczkowego Inne określone choroby wyrostka robaczkowego Choroby wyrostka robaczkowego, nieokreślone Obustronna przepuklina pachwinowa, z niedrożnością bez zgorzeli Obustronna przepuklina pachwinowa, ze zgorzelą Obustronna przepuklina pachwinowa, bez niedrożności lub zgorzeli Jednostronna lub nieokreślona przepuklina pachwinowa z niedrożnością bez zgorzeli Jednostronna lub nieokreślona przepuklina pachwinowa ze zgorzelą Jednostronna lub nieokreślona przepuklina pachwinowa bez niedrożności lub zgorzeli Jednostronna lub nieokreślona przepuklina udowa, z niedrożnością bez zgorzeli Przepuklina pępkowa, z niedrożnością bez zgorzeli Przepuklina pępkowa bez niedrożności lub zgorzeli Przepuklina brzuszna z niedrożnością bez zgorzeli Przepuklina przeponowa bez niedrożności lub zgorzeli Nieokreślone przepukliny brzuszne ze zgorzelą Choroba Crohna jelita cienkiego Choroba Crohna jelita grubego

Dziennik Ustaw – 405 – Poz. 1520

K50.8 K50.9 K51.0 K51.1 K51.2 K51.3 K51.4 K51.5 K51.8 K51.9 K52.0 K52.1 K52.2 K52.8 K52.9 K55.0 K55.1 K55.2 K55.8 K55.9 K56.0 K56.1

Inne postacie choroby Crohna Choroba Crohna, nieokreślona Wrzodziejące (przewlekłe) zapalenie jelita cienkiego i grubego Wrzodziejące (przewlekłe) zapalenie jelita krętego i grubego Wrzodziejące (przewlekłe) zapalenie prostnicy Wrzodziejące (przewlekłe) zapalenie prostnicy i esicy Rzekoma polipowatość jelita grubego Śluzowe zapalenie prostnicy i okrężnicy Inne wrzodziejące zapalenie jelita grubego Wrzodziejące zapalenie jelita grubego, nieokreślone Zapalenie żołądka, jelit i okrężnicy wywołane promieniowaniem Toksyczne zapalenie żołądka, jelit i okrężnicy Uczuleniowe i związane z działaniem pokarmu zapalenie żołądkowo-jelitowe i jelita grubego Inne określone niezakaźne zapalenie żołądkowo-jelitowe i jelita grubego Niezakaźne zapalenie żołądkowo-jelitowe i jelita grubego, nieokreślone Ostre naczyniowe zaburzenia jelit Przewlekłe naczyniowe zaburzenia jelit Angiodysplazja jelita grubego Inne naczyniowe zaburzenia jelit Naczyniowe zaburzenia jelit, nieokreślone Niedrożność porażenna Wgłobienie

Dziennik Ustaw – 406 – Poz. 1520

K56.2 K56.3 K56.4 K56.5 K56.6 K56.7 K57.0 K57.1 K57.2 K57.3 K57.4 K57.5 K57.8 K57.9 K58.0 K58.9 K59.0 K59.1 K59.2 K59.3 K59.8 K59.9

Skręt jelita Niedrożność wywołana kamieniem żółciowym Inne postacie zatkania jelita Zrosty jelitowe z niedrożnością Inne i nieokreślone postacie niedrożności jelitowej Niedrożność, nieokreślona Choroba uchyłkowa jelita cienkiego z przedziurawieniem i ropniem Choroba uchyłkowa jelita cienkiego bez przedziurawienia lub ropnia Choroba uchyłkowa jelita grubego z przedziurawieniem i ropniem Choroba uchyłkowa jelita grubego bez przedziurawienia lub ropnia Choroba uchyłkowa jelita cienkiego i grubego z przedziurawieniem i ropniem Choroba uchyłkowa jelita cienkiego i grubego bez przedziurawienia lub ropnia Choroba uchyłkowa jelita, części nieokreślonej, z przedziurawieniem i ropniem Choroba uchyłkowa jelita, części nieokreślonej, bez przedziurawienia lub ropnia Zespół pobudliwego jelita z biegunką Zespół pobudliwego jelita bez biegunki Zaparcie Biegunka czynnościowa Jelito neurogenne, niesklasyfikowane gdzie indziej Okrężnica olbrzymia [megacolon], niesklasyfikowana gdzie indziej Inne określone czynnościowe zaburzenia jelit Czynnościowe zaburzenia jelit, nieokreślone

Dziennik Ustaw – 407 – Poz. 1520

K60.0 K60.1 K60.2 K60.4 K60.5 K61.0 K61.1 K61.2 K61.3 K61.4 K62.1 K62.2 K62.3 K62.4 K62.5 K62.6 K62.7 K62.8 K62.9 K63.0 K63.1 K63.2

Ostra szczelina odbytu Przewlekła szczelina odbytu Szczelina odbytu, nieokreślona Przetoka odbytnicza Przetoka odbytowo-odbytnicza Ropień odbytu Ropień odbytniczy Ropień odbytniczo-odbytowy Ropień kulszowo-odbytniczy Ropień wewnątrzzwieraczowy Polip odbytnicy Wypadnięcie odbytu Wypadnięcie odbytnicy Zwężenie odbytu i odbytnicy Krwawienie z odbytu i odbytnicy Wrzód odbytu i odbytnicy Popromienne zapalenie prostnicy Inne określone choroby odbytu i odbytnicy Choroby odbytu i odbytnicy, nieokreślone Ropień jelit Przedziurawienie jelita (nieurazowe) Przetoka jelitowa

Dziennik Ustaw – 408 – Poz. 1520

K63.3 K63.4 K63.8 K63.9 K65.0 K65.8 K65.9 K66.0 K66.1 K66.8 K66.9 K67.0 K67.1 K67.2 K67.3 K67.8 K70.0 K70.1 K70.2 K70.3 K70.4 K70.9

Wrzód jelita Opadnięcie trzewi Inne określone choroby jelit Choroba jelita, nieokreślona Ostre zapalenie otrzewnej Inne zapalenie otrzewnej Zapalenie otrzewnej, nieokreślone Zrosty otrzewnowe Krwiak otrzewnej Inne określone zaburzenia otrzewnej Schorzenia otrzewnej, nieokreślone Zapalenie otrzewnej wywołane przez Chlamydie (A74.

8+) Rzeżączkowe zapalenie otrzewnej (A54.8+) Kiłowe zapalenie otrzewnej (A52.7+) Gruźlicze zapalenie otrzewnej (A18.3+) Inne zaburzenia otrzewnej w chorobach zakaźnych sklasyfikowanych gdzie indziej Alkoholowe stłuszczenie wątroby Alkoholowe zapalenie wątroby Alkoholowe zwłóknienie i stwardnienie wątroby Alkoholowa marskość wątroby Alkoholowa niewydolność wątroby Alkoholowa choroba wątroby, nieokreślona

Dziennik Ustaw – 409 – Poz. 1520

K71.0 K71.1 K71.2 K71.3 K71.4 K71.5 K71.6 K71.7 K71.8 K71.9 K72.0 K72.1 K72.9 K73.0 K73.1 K73.2 K73.8 K73.9 K74.0 K74.1 K74.2 K74.3

Toksyczna choroba wątroby z zastojem żółci Toksyczna choroba wątroby z martwicą wątroby Toksyczna choroba wątroby z ostrym zapaleniem wątroby Toksyczna choroba wątroby z przewlekłym przetrwałym zapaleniem wątroby Toksyczna choroba wątroby z przewlekłym zrazikowym zapaleniem wątroby Toksyczna choroba wątroby z przewlekłym aktywnym zapaleniem wątroby Toksyczna choroba wątroby z zapaleniem wątroby niesklasyfikowanym gdzie indziej Toksyczna choroba wątroby ze zwłóknieniem i marskością wątroby Toksyczna choroba wątroby z innymi zaburzeniami wątroby Toksyczna choroba wątroby, nieokreślona Ostra i podostra niewydolność wątroby Przewlekła niewydolność wątroby Niewydolność wątroby, nieokreślona Przewlekłe przetrwałe zapalenie wątroby niesklasyfikowane gdzie indziej Przewlekłe zrazikowe zapalenie wątroby niesklasyfikowane gdzie indziej Przewlekłe aktywne zapalenie wątroby niesklasyfikowane gdzie indziej Inne przewlekłe zapalenie wątroby niesklasyfikowane gdzie indziej Przewlekłe zapalenie wątroby, nieokreślone Zwłóknienie wątroby Stwardnienie wątroby Zwłóknienie wątroby ze stwardnieniem wątroby Pierwotna marskość żółciowa

Dziennik Ustaw – 410 – Poz. 1520

K74.4 K74.5 K74.6 K75.0 K75.1 K75.2 K75.3 K75.8 K75.9 K76.0 K76.1 K76.2 K76.3 K76.4 K76.5 K76.6 K76.7 K76.8 K76.9 K77.8 K80.0 K80.1

Wtórna marskość żółciowa Marskość żółciowa, nieokreślona Inna i nieokreślona marskość wątroby Ropień wątroby Zapalenie żyły wrotnej Nieokreślone odczynowe zapalenie wątroby Ziarniniakowe zapalenie wątroby niesklasyfikowane gdzie indziej Inne określone choroby zapalne wątroby Choroba zakaźna wątroby, nieokreślona Stłuszczenie wątroby niesklasyfikowane gdzie indziej Przewlekłe przekrwienie bierne wątroby Centralna krwotoczna martwica wątroby Zawał wątroby Plamica wątroby Choroba wątroby z zamknięciem naczyń żylnych Nadciśnienie wrotne Zespół wątrobowo-nerkowy Inne określone choroby wątroby Choroba wątroby, nieokreślona Schorzenia wątroby w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Kamica pęcherzyka żółciowego z ostrym zapaleniem pęcherzyka żółciowego Kamica pęcherzyka żółciowego z innym zapaleniem pęcherzyka żółciowego

Dziennik Ustaw – 411 – Poz. 1520

K80.2 K80.3 K80.4 K80.5 K80.8 K81.0 K81.1 K81.8 K81.9 K82.0 K82.1 K82.2 K82.3 K82.4 K82.8 K82.9 K83.0 K83.1 K83.2 K83.3 K83.4 K83.5

Kamica pęcherzyka żółciowego bez zapalenia pęcherzyka żółciowego Kamica przewodu żółciowego z zapaleniem (dróg żółciowych) Kamica przewodu żółciowego z zapaleniem pęcherzyka żółciowego Kamica przewodu żółciowego bez zapalenia pęcherzyka żółciowego lub dróg żółciowych Inne kamice żółciowe Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego Przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego Inne zapalenie pęcherzyka żółciowego Zapalenie pęcherzyka żółciowego, nieokreślone Niedrożność pęcherzyka żółciowego Wodniak pęcherzyka żółciowego Przedziurawienie pęcherzyka żółciowego Przetoka pęcherzyka żółciowego Zwyrodnienie cholesterolowe pęcherzyka żółciowego [cholesterolosis] Inne określone choroby pęcherzyka żółciowego Choroba pęcherzyka żółciowego, nieokreślona Zapalenie dróg żółciowych Niedrożność przewodów żółciowych Przedziurawienie przewodów żółciowych Przetoka przewodów żółciowych Kurcz zwieracza Oddiego Torbiel żółciowa

Dziennik Ustaw – 412 – Poz. 1520

K83.8 K83.9 K85 K86.1 K86.2 K86.3 K86.8 K86.9 K87.0 K90.0 K90.1 K90.2 K90.3 K90.4 K90.8 K90.9 K91.0 K91.1 K91.2 K91.3

Inne określone choroby przewodów żółciowych Choroba przewodów żółciowych, nieokreślona Ostre zapalenie trzustki Inne przewlekłe zapalenia trzustki Torbiel trzustki Torbiel rzekoma trzustki Inne określone choroby trzustki Choroba trzustki, nieokreślona Schorzenia pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Choroba trzewna [celiakia] Sprue tropikalne Zespół ślepej pętli niesklasyfikowany gdzie indziej Tłuszczowa biegunka trzustkowa Nieprawidłowe wchłanianie wywołane przez nietolerancję, niesklasyfikowane gdzie indziej Inne nieprawidłowe wchłanianie jelitowe Nieprawidłowe wchłanianie jelitowe, nieokreślone Wymioty spowodowane zabiegami chirurgicznymi żołądkowo-jelitowymi Zespoły po zabiegach chirurgicznych żołądka Nieprawidłowe wchłanianie po zabiegach chirurgicznych niesklasyfikowane gdzie indziej Pooperacyjna niedrożność jelitowa

Dziennik Ustaw – 413 – Poz. 1520

K91.4 K91.5 K91.8 K91.9 K92.0 K92.1 K92.2 K92.8 K92.9 K93.0 K93.8 L00 L01.0 L01.1 L02.0 L02.1 L02.2 L02.3 L02.4 L02.8 L03.0

Nieprawidłowa czynność zespoleń okrężniczych lub jelitowych (kolostomii, enterostomii) Zespół po usunięciu pęcherzyka żółciowego Inne pooperacyjne zaburzenia układu pokarmowego niesklasyfikowane gdzie indziej Pooperacyjne zaburzenia układu pokarmowego, nieokreślone Wymioty krwawe Stolce smołowate Krwotok żołądkowo-jelitowy, nieokreślony Inne określone choroby układu pokarmowego Choroba układu pokarmowego, nieokreślona Gruźlicze zaburzenia jelit, otrzewnej i węzłów chłonnych krezkowych (A18.3+) Zaburzenia innych określonych narządów układu pokarmowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Liszajec pęcherzowy noworodków Liszajec [każdej etiologii bakteryjnej] [każdej okolicy] Zliszajowacenie innych zmian skórnych Ropień skóry, czyrak i czyrak gromadny twarzy Ropień skóry, czyrak, czyrak gromadny szyi Ropień skóry, czyrak, czyrak gromadny tułowia Ropień skóry, czyrak, czyrak gromadny pośladka Ropień skóry, czyrak, czyrak gromadny kończyny Ropień skóry, czyrak, czyrak gromadny o innej lokalizacji Zapalenie tkanki podskórnej palca ręki i stopy

Dziennik Ustaw – 414 – Poz. 1520

L03.1 L03.2 L03.3 L03.8 L03.9 L04.0 L04.1 L04.2 L04.3 L04.8 L04.9 L05.9 L08.0 L08.1 L08.9 L10.0 L10.1 L10.2 L10.3 L10.4 L10.5 L10.8

Zapalenie tkanki łącznej innych części kończyny Zapalenie tkanki łącznej twarzy Zapalenie tkanki łącznej tułowia Zapalenie tkanki łącznej o innej lokalizacji Nieokreślone zapalenie tkanki łącznej Ostre zapalenie węzłów chłonnych twarzy, głowy i szyi Ostre zapalenie węzłów chłonnych tułowia Ostre zapalenie węzłów chłonnych kończyny górnej Ostre zapalenie węzłów chłonnych kończyny dolnej Ostre zapalenie węzłów chłonnych o innej lokalizacji Nieokreślone ostre zapalenie węzłów chłonnych Torbiel pilonidalna bez ropnia Ropne zapalenie skóry Łupież rumieniowy Miejscowe zakażenia skóry i tkanki podskórnej, nieokreślone Pęcherzyca zwykła Pęcherzyca bujająca Pęcherzyca liściasta Pęcherzyca brazylijska [fogo selvagem] Pęcherzyca rumieniowata Pęcherzyca polekowa Inna pęcherzyca

Dziennik Ustaw – 415 – Poz. 1520

L10.9 L11.0 L11.1 L11.8 L11.9 L12.0 L12.1 L12.2 L12.3 L12.8 L12.9 L13.0 L13.1 L13.8 L13.9 L14 L20.0 L20.8 L20.9 L21.0 L21.1 L21.8

Nieokreślona pęcherzyca Nabyte rogowacenie mieszkowe Przemijająca dermatoza z akantolizą [choroba Grovera] Inne określone choroby skóry z akantolizą Schorzenia z akantolizą, nieokreślone Pemfigoid pęcherzowy Pemfigoid bliznowaciejący Przewlekła choroba pęcherzowa dzieci Nabyte pęcherzowe oddzielanie się naskórka Inny pemfigoid Nieokreślony pemfigoid Zapalenie skóry opryszczkowate Dermatitis subcornealis pustulosa Inne określone choroby pęcherzowe Nieokreślone choroby pęcherzowe Choroby pęcherzowe w przebiegu schorzeń sklasyfikowanych gdzie indziej Świerzbiączka skazowa Besniera Inne atopowe zapalenia skóry Atopowe zapalenie skóry, nieokreślone Łojotok głowy Dziecięce łojotokowe zapalenie skóry Inne łojotokowe zapalenie skóry

Dziennik Ustaw – 416 – Poz. 1520

L21.9 L22 L23.0 L23.1 L23.2 L23.3 L23.4 L23.5 L23.6 L23.7 L23.8 L23.9 L24.0 L24.1 L24.2 L24.3 L24.4 L24.5 L24.6

Nieokreślone łojotokowe zapalenie skóry Pieluszkowe (serwetkowe) zapalenie skóry Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez kontakt z metalami Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez przylepiec Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane kosmetykami Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez kontakt leków ze skórą Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane barwnikami Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane innymi środkami chemicznymi Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane kontaktem pokarmu ze skórą Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane roślinami, (z wyjątkiem żywności) Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane innymi czynnikami Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry o nieokreślonej przyczynie Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane przez kontakt z detergentami Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane przez kontakt z olejami i smarami Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane rozpuszczalnikami Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane kosmetykami Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane kontaktem z lekami Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane innymi środkami chemicznymi Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane kontaktem z produktami żywnościowymi

Dziennik Ustaw – 417 – Poz. 1520

L24.7 L24.8 L24.9 L25.0 L25.1 L25.2 L25.3 L25.4 L25.5 L25.8 L25.9 L26 L27.0 L27.1 L27.2 L27.8 L27.9 L28.0 L28.1 L28.2

Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane roślinami, z wyjątkiem żywności Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane innymi czynnikami Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane przez nieokreślone czynniki Nieokreślone kontaktowe zapalenie skóry wywołane kosmetykami Nieokreślone kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez kontakt skóry z lekami Nieokreślone kontaktowe zapalenie skóry wywołane barwnikami Nieokreślone zapalenie skóry wywołane innymi substancjami chemicznymi Nieokreślone kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez kontakt skóry z żywnością Nieokreślone kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez rośliny, z wyjątkiem żywności Nieokreślone kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez inne czynniki Nieokreślone kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez nieokreślone czynniki Złuszczające zapalenie skóry Uogólniona osutka skórna wywołana lekami i innymi środkami leczniczymi Ograniczona osutka skórna wywołana lekami i innymi środkami leczniczymi Zapalenie skóry wywołane spożytą żywnością Zapalenie skóry wywołane innymi substancjami wprowadzonymi do ustroju Zapalenie skóry wywołane nieokreślonymi substancjami wprowadzonymi do ustroju Przewlekły liszaj pospolity Świerzbiączka guzkowa Inna świerzbiączka

Dziennik Ustaw – 418 – Poz. 1520

L29.0 L29.2 L29.3 L29.8 L29.9 L30.0 L30.1 L30.2 L30.3 L30.4 L30.5 L30.8 L30.9 L40.0 L40.1 L40.2 L40.3 L40.4 L40.5 L40.8 L40.9 L41.0

Świąd odbytu Świąd pochwy Świąd okolic odbytu i narządów płciowych, nieokreślony Inny świąd Świąd, nieokreślony Wyprysk pieniążkowaty Potnica [pompholyx] Autoalergizacja skórna Dermatozy zakaźne Wyprzenie Łupież biały [pityriasis alba] Inne określone zapalenie skóry Nieokreślone zapalenie skóry Łuszczyca pospolita Łuszczyca krostkowa uogólniona Zapalenie ciągłe krostkowe kończyn [acrodermatitis continua] Łuszczyca krostkowa dłoni i podeszw Łuszczyca grudkowa Łuszczyca stawowa (M07.0-M07.3, M09.0) Inna łuszczyca Nieokreślona łuszczyca Przyłuszczyca ostra [pityriasis lichenoides et varioliformis acuta]

Dziennik Ustaw – 419 – Poz. 1520

L41.1 L41.2 L41.3 L41.4 L41.5 L41.8 L41.9 L42 L43.0 L43.1 L43.2 L43.3 L43.8 L43.9 L44.0 L44.1 L44.2 L44.3 L44.4 L44.8 L44.9 L45

Przyłuszczyca przewlekła [pityriasis lichenoides chronica] Lymphomatoid papulosis Przyłuszczyca plackowata drobnoogniskowa Przyłuszczyca plackowata wielkoogniskowa Przyłuszczyca siatkowata Inna przyłuszczyca Nieokreślona przyłuszczyca Łupież różowy Giberta [pityriasis rosea Gibert'] Liszaj płaski przerostowy Liszaj płaski pęcherzowy Liszajowa reakcja polekowa Podostry (aktywny) liszaj płaski Inny liszaj płaski Nieokreślony liszaj płaski Łupież czerwony mieszkowy [pityriasis rubra piliaris] Liszaj lśniący [lichen nitidus] Liszaj pasmowaty [lichen striatus] Liszaj czerwony paciorkowaty [lichen ruber moniliformis] Dziecięce grudkowe zapalenie ciągłe skóry kończyn [choroba Gianotti-Crosti] Inne określone choroby grudkowo-złuszczające Nieokreślone choroby grudkowo-złuszczające Choroby grudkowo-złuszczające w schorzeniach sklasyfikowanych gdzie indziej

Dziennik Ustaw – 420 – Poz. 1520

L50.0 L50.1 L50.2 L50.3 L50.4 L50.5 L50.6 L50.8 L50.9 L51.0 L51.1 L51.2 L51.8 L51.9 L52 L53.0 L53.1 L53.2 L53.3 L53.8 L53.9 L54.0

Pokrzywka alergiczna Pokrzywka idiopatyczna Pokrzywka wywołana zimnem i ciepłem Pokrzywka dermograficzna Pokrzywka wibracyjna Pokrzywka cholinergiczna Pokrzywka kontaktowa Inna pokrzywka Nieokreślona pokrzywka Niepęcherzowy rumień wielopostaciowy Pęcherzowy rumień wielopostaciowy Toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka [choroba Lyella] Inny rumień wielopostaciowy Rumień wielopostaciowy, nieokreślony Rumień guzowaty [erythema nodosum] Rumień toksyczny Rumień obrączkowaty odśrodkowy Dariera Rumień brzeżny Inny przewlekły rumień girlandowaty Inne określone stany rumieniowe Stany rumieniowe, nieokreślone Rumień obrączkowaty w przebiegu ostrej gorączki reumatycznej (I00+)

Dziennik Ustaw – 421 – Poz. 1520

L54.8 L55.0 L55.1 L55.2 L55.8 L55.9 L56.0 L56.1 L56.2 L56.3 L56.4 L56.8 L56.9 L57.0 L57.1 L57.2 L57.3 L57.4 L57.5 L57.8 L57.9

Rumień w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Oparzenie słoneczne pierwszego stopnia Oparzenie słoneczne drugiego stopnia Oparzenie słoneczne trzeciego stopnia Inne oparzenie słoneczne Nieokreślone oparzenie słoneczne Reakcja fototoksyczna indukowana lekiem Reakcja fotoalergiczna wywołana lekiem Fotokontaktowe zapalenie skóry [berloque dermatitis] Pokrzywka świetlna Polimorficzna osutka świetlna Inne określone ostre zmiany skórne wywołane promieniowaniem ultrafioletowym Ostre zmiany skórne wywołane promieniowaniem ultrafioletowym, nieokreślone Rogowacenie związane z promieniowaniem słonecznym [Actinic keratosis] Actinic reticuloid Skóra bruzdowata karku (romboidalna) Zanik pstry naczyniasty [Poikilodermia Civatte] Zwiotczenie sprężyste skóry [cutis laxa senilis] Actinic gramuloma Inne zmiany skórne wywołane przewlekłą ekspozycją na promieniowanie niejonizujące Zmiany skórne wywołane przewlekłą ekspozycją na promieniowanie niejonizujące, nieokreślone

Dziennik Ustaw – 422 – Poz. 1520

L58.0 L58.1 L58.9 L59.0 L59.8 L59.9 L60.0 L60.1 L60.2 L60.3 L60.4 L60.5 L60.8 L60.9 L62.0 L62.8 L63.0 L63.1 L63.2 L63.8 L63.9 L64.0

Wczesny odczyn porentgenowski Późny odczyn porentgenowski Nieokreślone porentgenowskie uszkodzenie skóry Rumień oparzeniowy [dermatitis ab igne] Inne określone choroby skóry i tkanki podskórnej związane z napromieniowaniem Choroby skóry i tkanki podskórnej związane z napromieniowaniem, nieokreślone Wrastający paznokieć Oddzielenie się płytki paznokciowej [onycholysis] Szponowatość paznokci [onychogryphosis] Dystrofia paznokcia Linie Beau (bruzdowanie) Zespół żółtych paznokci Inne choroby paznokcia Nieokreślone choroby paznokcia Przerost skóry i kośćca z paznokciami pałeczkowatymi (M89.4+) Choroby paznokci w schorzeniach sklasyfikowanych gdzie indziej Łysienie (głowy) całkowite Łysienie uogólnione Wyłysienie pasmowate [ophiasis] Inne łysienie plackowate Nieokreślone łysienie plackowate Łysienie androgenne indukowane lekami

Dziennik Ustaw – 423 – Poz. 1520

L64.8 L64.9 L65.0 L65.1 L65.2 L65.8 L65.9 L66.0 L66.1 L66.2 L66.3 L66.4 L66.8 L66.9 L67.0 L67.1 L67.8 L67.9 L68.0 L68.1 L68.2 L68.3

Inne łysienie androgenne Nieokreślone łysienie androgenne Telogenowe wypadanie włosów [telogen effluvium] Anagenowe wypadanie włosów [anagen effluvium] Mucynoza mieszkowa [alopecia mucinosa] Inna określona niebliznowaciejąca utrata włosów Niebliznowaciejąca utrata włosów, nieokreślona Łysienie rzekomoplackowate [pseudopalade] Liszaj płaski mieszkowy Wyłysiające zapalenie mieszków włosowych [folliculitis decalvans] Zapalenie okołomieszkowe głowy ropowicze Folliculitis ulerythematosa reticulata Inne łysienie bliznowaciejące Nieokreślone łysienie bliznowaciejące Łamliwość włosów węzłowa [Trichorrhexis nodosa] Zmiana zabarwienia włosów Inne nieprawidłowości zabarwienia i budowy włosów Nieprawidłowości zabarwienia i budowy włosów, nieokreślone Owłosienie patologiczne [hirsutyzm] Nabyte nadmierne owłosienie typu płodowego Ograniczone nadmierne owłosienie Nadmierne owłosienie [politrichia]

Dziennik Ustaw – 424 – Poz. 1520

L68.8 L68.9 L70.0 L70.1 L70.2 L70.3 L70.4 L70.5 L70.8 L70.9 L71.0 L71.1 L71.8 L71.9 L72.0 L72.1 L72.2 L72.8 L72.9 L73.0 L73.1 L73.2

Inne nadmierne owłosienie Nadmierne owłosienie, nieokreślone Trądzik pospolity [acne vulgaris] Trądzik skupiony [acne conglobata] Trądzik ospowaty [acne varioliformis] Trądzik tropikalny Trądzik dziecięcy Trądzik z rozdrapania [acne excoriee des jeunes filles] Inny trądzik Nieokreślony trądzik Okołoustne zapalenie skóry Odmiana przerostowa trądzika różowatego [rhinophyma] Inny trądzik różowaty Nieokreślony trądzik różowaty Torbiel epidermalna Torbiel osłonki włosa Mnogie torbiele łojowe [Steatocystoma multiplex] Inne torbiele mieszkowe skóry i tkanki podskórnej Torbiele mieszkowe skóry i tkanki podskórnej, nieokreślone Trądzik bliznowcowy Rzekome ropne zapalenie mieszków włosowych brody Ropnie mnogie gruczołów apokrynowych pachy [hydradenitis suppurativa]

Dziennik Ustaw – 425 – Poz. 1520

L73.8 L74.0 L74.1 L74.2 L74.3 L74.4 L74.8 L74.9 L75.0 L75.1 L75.2 L75.8 L75.9 L80 L81.0 L81.1 L81.4 L81.5 L81.6 L81.7 L81.8 L81.9

Inne określone choroby mieszków włosowych Potówka czerwona (R61.-) Potówka zwykła [miliaria crystallina] Potówka głęboka Potówka, nieokreślona Brak potu [anhydrosis] Inne choroby gruczołów potowych Nieokreślone choroby gruczołów potowych Poty złowonne [bromhidrosis] Poty barwne [chromhidrosis] Choroba Fox-Fordyce Inne choroby gruczołów apokrynowych Nieokreślone choroby gruczołów apokrynowych Bielactwo [vitiligo] Nadmierna pigmentacja poinfekcyjna Ostudy [chloasma] Inne nadmierne gromadzenie melaniny Odbarwienie skóry [leucoderma], niesklasyfikowane gdzie indziej Inne choroby ze zmniejszonym tworzeniem melaniny Barwnikowe-naczyniowe zmiany skórne Inne określone zaburzenia pigmentacji Zaburzenia pigmentacji, nieokreślone

Dziennik Ustaw – 426 – Poz. 1520

L82 L83 L84 L85.0 L85.1 L85.2 L85.3 L85.8 L85.9 L86 L87.0 L87.1 L87.2 L87.8 L87.9 L88 L89 L90.0 L90.1 L90.2 L90.3

Brodawka łojotokowa (rogowacenie łojotokowe) [seborrheic keratosis] Rogowacenie ciemne Nagniotki i modzele Rybia łuska nabyta Nabyte rogowacenie dłoni i podeszew Rogowacenie punktowe (dłoni i stóp) Suchość skóry [Xerosis cutis] Inne określone zgrubienie naskórka Zgrubienie naskórka, nieokreślone Uogólnione rogowacenie skóry w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej Rogowacenie mieszkowe i okołomieszkowe wnikające do skóry [choroba Kyrle] Reaktywna perforująca kolagenoza Elastosis perforans serpingiosa Inne zaburzenia eliminacji przeznaskórkowej Zaburzenia eliminacji przeznaskórkowej, nieokreślone Ropne zgorzelinowe zapalenie skóry Owrzodzenie odleżynowe Liszaj twardzinowy i zanikowy Zanik skórny plackowaty [Anetoderma] Schweninger-Buzzi Zanik skórny plackowaty [Anetoderma] Jadassohn-Pellizzari Zanik skóry Pasini i Pierini [Atrophoderma]

Dziennik Ustaw – 427 – Poz. 1520

L90.4 L90.5 L90.6 L90.8 L90.9 L91.0 L91.8 L91.9 L92.0 L92.1 L92.2 L92.3 L92.8 L92.9 L93.0 L93.1 L93.2 L94.0 L94.1 L94.2 L94.3 L94.4

Przewlekłe zanikowe zapalenie skóry kończyn [Acrodermatitis chronica atrophicans] Stany bliznowacenia i włóknienia skóry Rozstępy skórne [striae atrophicae] Inne zanikowe choroby skóry Zanikowe choroby skóry, nieokreślone Blizna keloidowa Inne przerostowe choroby skóry Przerostowe choroby skóry, nieokreślone Ziarniniak obrączkowaty Obumieranie tłuszczowe, niesklasyfikowane gdzie indziej Ziarniniak twarzy [eozynofilowy ziarniniak] Ziarniniak ciała obcego skóry i tkanki podskórnej Inne choroby ziarniniakowe skóry i tkanki podskórnej Choroby ziarniniakowe skóry i tkanki podskórnej, nieokreślone Toczeń rumieniowaty krążkowy Podostry toczeń rumieniowaty skórny Inny miejscowy toczeń rumieniowaty Twardzina ograniczona [morphea] Twardzina linijna na głowie podobna do blizny po cięciu szablą [En coup de sabre] Złogi wapniowe w skórze [calcinosis cutis] Stwardnienie palców [Sclerodactylia] Grudki Gottrona

Dziennik Ustaw – 428 – Poz. 1520

L94.5 L94.6 L94.8 L94.9 L95.0 L95.1 L95.8 L95.9 L97 L98.0 L98.1 L98.2 L98.3 L98.4 L98.5 L98.6 L98.8 L98.9 L99.0 L99.8 M00.0 M00.1

Zanik pstry naczyniasty skóry Ainhum Inne określone miejscowe choroby tkanki łącznej Ograniczone choroby tkanki łącznej, nieokreślone Livedo-vasculitis Rumień wyniosły i długotrwały [Erythema elevatum et diutinum] Inne zapalenie naczyń ograniczone do skóry Zapalenie naczyń ograniczone do skóry, nieokreślone Owrzodzenie kończyny dolnej, niesklasyfikowane gdzie indziej Ziarniniak ropny Zapalenie skóry wywołane Dermatosis neutrophilica febrilis acuta [zespół Sweeta] Eozynofilowe zapalenie tkanki podskórnej [choroba Wellsa] Przewlekły wrzód skóry, niesklasyfikowany gdzie indziej Mucynoza skóry Inne naciekowe choroby skóry i tkanki podskórnej Inne określone schorzenia skóry i tkanki podskórnej Nieokreślone schorzenia skóry i tkanki podskórnej Amyloidoza skóry (E85.-+) Inne określone schorzenia skóry i tkanki podskórnej w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej Gronkowcowe zapalenie jedno- lub wielostawowe Pneumokokowe zapalenie jedno- lub wielostawowe

Dziennik Ustaw – 429 – Poz. 1520

M00.2 M00.8 M00.9 M01.0 M01.1 M01.2 M01.3 M01.4 M01.5 M01.6 M01.8 M02.0 M02.1 M02.2 M02.3 M02.8 M02.9 M03.0 M03.1 M03.2 M03.6

Paciorkowcowe zapalenia jedno- lub wielostawowe Inne bakteryjne zapalenia jedno- lub wielostawowe Ropne zapalenia stawów, nieokreślone Meningokokowe zapalenie stawów (A39.8+) Gruźlicze zapalenie stawów (A18.0+) Zapalenie stawów w chorobie z Lyme (A69.2+) Zapalenie stawów towarzyszące innym bakteryjnym chorobom sklasyfikowanym gdzie indziej Zapalenie stawów w różyczce (B06.8+) Zapalenie stawów związane z chorobami wirusowymi sklasyfikowanymi gdzie indziej Grzybicze zapalenie stawów (B35-B49+) Zapalenie stawów w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej Artropatia po dokonaniu bypassów jelitowych Poczerwonkowe zapalenie stawów Poszczepienne zapalenie stawów Choroba Reitera Inne reaktywne artropatie Reaktywne artropatie, nieokreślone Pomeningokokowe zapalenie stawów (A39.8+) Poinfekcyjna artropatia w przebiegu kiły Inne poinfekcyjne artropatie w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej Artropatie reaktywne w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Dziennik Ustaw – 430 – Poz. 1520

M05.0 M05.1 M05.2 M05.3 M05.8 M05.9 M06.0 M06.1 M06.2 M06.3 M06.4 M06.8 M06.9 M07.0 M07.1 M07.2 M07.3 M07.4 M07.5 M07.6 M08.0 M08.1

Zespół Felty'ego Reumatoidalna choroba płuc (J99.0*) Reumatoidalne zapalenie naczyń Reumatoidalne zapalenie stawów z zajęciem innych narządów i układów Inne sero-dodatnie reumatoidalne zapalenie stawów Sero-dodatnie reumatoidalne zapalenie stawów, nieokreślone Surowiczoujemne reumatoidalne zapalenie stawów Choroba Stilla u osoby dorosłej Reumatoidalne zapalenie kaletki maziowej Guzek reumatoidalny Zapalenie wielu stawów Inne określone reumatoidalne zapalenie stawów Reumatoidalne zapalenie stawów, nieokreślone Łuszczycowa artropatia z dominującymi zmianami w stawach międzypaliczkowych dalszych (L40.5+) Okaleczające zapalenie stawów (L40.5+) Łuszczycowa spondyloartropatia (L40.5+) Inne łuszczycowe artropatie (L40.5+) Artropatia towarzysząca chorobie Crohna (K50.-+) Artropatia w przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (K51.+) Inne artropatie towarzyszące chorobom jelit Młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów Młodzieńcze zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa

Dziennik Ustaw – 431 – Poz. 1520

M08.2 M08.3 M08.4 M08.8 M08.9 M09.0 M09.1 M09.2 M09.8 M10.0 M10.1 M10.2 M10.3 M10.4 M10.9 M11.0 M11.1 M11.2 M11.8 M11.9 M12.0

Młodzieńcze zapalenie stawów o początku uogólnionym Młodzieńcze zapalenie wielu stawów (sero-ujemne) Młodzieńcze zapalenie stawów o początku skąpostawowym Inne młodzieńcze zapalenia stawów Młodzieńcze zapalenie stawów, nieokreślone Młodzieńcze zapalenie stawów w łuszczycy (L40.5+) Młodzieńcze zapalenie stawów w chorobie Crohna [odcinkowym zapaleniu jelita] (K50.-+) Młodzieńcze zapalenie stawów w przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (K51.-+) Młodzieńcze zapalenie stawów w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Idiopatyczna dna moczanowa Dna indukowana ołowiem Dna indukowana lekami Dna spowodowana niewydolnością nerek Inne wtórne przyczyny dny Dna, nieokreślona Choroba spowodowana odkładaniem się hydroksyapatytów Rodzinna chondrokalcynoza Inne chondrokalcynozy Inne określone artropatie zależne od obecności kryształów Nieokreślone artropatie związane z odkładaniem kryształów Przewlekła poreumatyczna artropatia [Zespół Jaccoud]

Dziennik Ustaw – 432 – Poz. 1520

M12.1 M12.2 M12.3 M12.4 M12.5 M12.8 M13.0 M13.1 M13.8 M13.9 M14.0 M14.1 M14.2 M14.3 M14.4 M14.5 M14.6 M14.8 M15.0 M15.1 M15.2

Choroba Kaschin-Becka Zapalenie błony maziowej kosmkowo-guzkowe Reumatyzm palindromiczny Nawracający wysięk w stawie Artropatia pourazowa Inne określone artroptie niesklasyfikowane gdzie indziej Nieokreślone zapalenie wielostawowe Zapalenie jednego stawu niesklasyfikowane gdzie indziej Inne określone zapalenie stawu Nieokreślone zapalenie stawu Artropatia dnawa związana z defektami enzymatycznymi i innymi dziedzicznymi zaburzeniami Artropatia związana z obecnością kryształów w innych chorobach metabolicznych Artropatia cukrzycowa (E10-E14 + z czwartym znakiem kodu .

6) Lipidowe zapalenie skórno-stawowe (E78.8+) Artropatia w przebiegu skrobiawicy (E85.-+) Artropatia towarzysząca innym zaburzeniom endokrynologicznym, odżywiania i chorobom metabolicznym Artropatia związana z chorobami neurologicznymi Artropatia towarzysząca innym określonym chorobom sklasyfikownym gdzie indziej Pierwotnie uogólniona choroba zwyrodnieniowa stawów Guzki Heberdena (z artropatią) Guzki Boucharda (z artropatią)

Dziennik Ustaw – 433 – Poz. 1520

M15.3 M15.4 M15.8 M15.9 M16.0 M16.1 M16.2 M16.3 M16.4 M16.5 M16.6 M16.7 M16.9 M17.0 M17.1 M17.2 M17.3 M17.4 M17.5 M17.9 M18.0

Wtórna wielostawowa choroba zwyrodnieniowa stawów Nadżerkowa postać choroby zwyrodnieniowej stawów [Osteoarthritis erosiva] Inne choroby zwyrodnieniowe wielostawowe Nieokreślone choroby zwyrodnieniowe wielostawowe Pierwotna, obustronna koksartroza Inne pierwotne koksartrozy Obustronna koksartroza będąca wynikiem dysplazji Inne dysplastyczne koksartrozy Obustronna pourazowa koksartroza Inne pourazowe koksartrozy Inna wtórna obustronna koksartroza Inna wtórna koksartroza Nieokreślona koksartroza Pierwotna obustronna gonartroza Inne pierwotne gonartrozy Pourazowa obustronna gonartroza Inne pourazowe gonartrozy Inna wtórna obustronna gonartroza Inna wtórna gonartroza Nieokreślona gonartroza Pierwotna obustronna choroba zwyrodnieniowa pierwszego stawu nadgarstkowośródręcznego

Dziennik Ustaw – 434 – Poz. 1520

M18.1 M18.2 M18.3 M18.4 M18.5 M18.9 M19.0 M19.1 M19.2 M19.8 M19.9 M20.0 M20.1 M20.2 M20.3 M20.4 M20.5 M20.6 M21.0

Inne pierwotne choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowośródręcznego Pourazowa obustronna choroba zwyrodnieniowa pierwszego stawu nadgarstkowośródręcznego Inne pourazowe choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowośródręcznego Inne wtórne obustronne choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowośródręcznego Inne wtórne choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowośródręcznego Nieokreślone choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowośródręcznego Pierwotna choroba zwyrodnieniowa innych stawów Pourazowa choroba zwyrodnieniowa innych stawów Inne wtórne choroby zwyrodnieniowe stawów Inne określone choroby zwyrodnieniowe Nieokreślone choroby zwyrodnieniowe Zniekształcenie palca (palców) Paluch koślawy [Hallux valgus](nabyty) Paluch sztywny [Hallux rigidus] Inne zniekształcenia palucha (nabyte) Młotkowatość innych palców (nabyta) Inne zniekształcenia palców stóp (nabyte) Nieokreślone nabyte zniekształcenia palców stóp Zniekształcenia koślawe niesklasyfikowane gdzie indziej

Dziennik Ustaw – 435 – Poz. 1520

M21.1 M21.2 M21.3 M21.4 M21.5 M21.6 M21.7 M21.8 M21.9 M22.0 M22.1 M22.2 M22.3 M22.4 M22.8 M22.9 M23.0 M23.1 M23.2 M23.3 M23.4 M23.5

Zniekształcenia szpotawe niesklasyfikowane gdzie indziej Zniekształcenia zgięciowe Opadanie nadgarstka lub stopy (nabyte) Płaskostopie [pes planus] (nabyte) Nabyta szpotawość rąk, koślawość rąk, stopa szpotawa, stopa koślawa Inne nabyte zniekształcenia stawu skokowego i stopy Nierówna długość kończyn (nabyta) Inne określone nabyte zniekształcenia kończyn Nieokreślone nabyte zniekształcenia kończyn Nawracające przemieszczenie rzepki Nawracające nadwichnięcie rzepki Konflikt rzepkowo-udowy Inne uszkodzenia rzepki Rozmiękanie chrząstki rzepki Inne choroby rzepki Nieokreślone choroby rzepki Łąkotka cystowata Łąkotka dyskowata (wrodzona) Zestarzałe uszkodzenie łąkotki w wyniku przebytego urazu lub oderwania Inne uszkodzenia łąkotki Wolne ciało w jamie stawu kolanowego Przewlekła niestabilność kolana

Dziennik Ustaw – 436 – Poz. 1520

M23.6 M23.8 M23.9 M24.0 M24.1 M24.2 M24.3 M24.4 M24.5 M24.6 M24.7 M24.8 M24.9 M25.0 M25.1 M25.2 M25.3 M25.4 M25.5 M25.6 M25.7 M25.8

Inne spontaniczne zerwania więzadeł kolana Inne wewnętrzne uszkodzenia stawu kolanowego Nieokreślone wewnętrzne uszkodzenia stawu kolanowego Wolne ciało w jamie stawowej Inne choroby chrząstek stawowych Choroby więzadeł Patologiczne przemieszczenie i nieprawidłowe położenie stawu niesklasyfikowane gdzie indziej Nawykowe przemieszczenia i podwichnięcia stawu Przykurcz stawu Zesztywnienie stawu Wgłębienie panewki Inne określone uszkodzenia stawu niesklasyfikowane gdzie indziej Nieokreślone uszkodzenia stawu Krwiak śródstawowy Przetoka stawu Staw cepowaty Inne niestabilności stawu Wysięk w stawie Ból stawu Sztywność stawu niesklasyfikowana gdzie indziej Osteofit Inne określone choroby stawów

Dziennik Ustaw – 437 – Poz. 1520

M25.9 M30.0 M30.1 M30.2 M30.3 M30.4 M31.0 M31.1 M31.2 M31.3 M31.4 M31.5 M31.6 M31.8 M31.9 M32.0 M32.1 M32.8 M32.9 M33.0 M33.1

Nieokreślone choroby stawów Guzkowe zapalenie naczyń Guzkowe zapalenie naczyń z zajęciem płuc [Zespół Churg-Straussa] Młodzieńcze zapalenie wielotętnicze Zespół śluzówkowo-skórno-węzłowy [Choroba Kawasaki] Inne choroby związane z guzkowym zapaleniem naczyń Alergiczne zapalenie naczyń Zakrzepowa mikroangiopatia Ziarniniak linii pośrodkowej Ziarniniakowatość Wegenera Zespół łuku aorty [Zespół Takayasu] Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic ze współistnieniem polimialgii reumatycznej Inne olbrzymiokomókowe zapalenie tętnic Inne określone martwicze choroby naczyń krwionośnych Nieokreślone martwicze choroby naczyń krwionośnych Toczeń rumieniowaty układowy indukowany lekami Toczeń rumieniowaty układowy z zajęciem narządów - Choroba Libman-Sacksa (I39.-*) Inne postacie tocznia rumieniowatego układowego Nieokreślony toczeń rumieniowaty układowy Młodzieńcze zapalenie skórno-mięśniowe Inne zapalenia skórno-mięśniowe

Dziennik Ustaw – 438 – Poz. 1520

M33.2 M33.9 M34.0 M34.1 M34.2 M34.8 M34.9 M35.0 M35.1 M35.2 M35.3 M35.4 M35.5 M35.6 M35.7 M35.8 M35.9 M36.0 M36.1 M36.2 M36.3 M36.4

Zapalenie wielomięśniowe Nieokreślone zapalenia skórno-wielomięśniowe Postępująca twardzina uogólniona Zespół CR(E)ST Twardzina układowa indukowana lekami i środkami chemicznymi Inne postacie stwardnienia układowego Nieokreślona twardzina układowa Zespół suchości [Zespół Sjögrena] Inne zespoły nakładające się Choroba Behceta Polimialgia reumatyczna Rozlane (eozynofilowe) zapalenie powięzi Wieloogniskowe zwłóknienie powięzi Nawracające zapalenie podściółki tłuszczowej [Zespół Weber-Christiana] Zespół nadmiernej ruchomości Inne określone układowe zajęcie tkanki łącznej Nieokreślone układowe zajęcie tkanki łącznej Zapalenie skórno-(wielo)mięśniowe w przebiegu chorób nowotworowych (C00D48+) Artropatia w przebiegu chorób nowotworowych (C00-D48+) Artropatia w przebiegu hemofilii (D66-D68+) Artropatia w przebiegu innych chorób hematologicznych (D50-D76+) Artropatia w przebiegu reakcji alergicznych sklasyfikowanych gdzie indziej

Dziennik Ustaw – 439 – Poz. 1520

M36.8 M40.0 M40.1 M40.2 M40.3 M40.4 M40.5 M41.0 M41.1 M41.2 M41.3 M41.4 M41.5 M41.8 M41.9 M42.0 M42.1 M42.9 M43.0 M43.1 M43.2

Układowe choroby tkanki łącznej w przebiegu innych schorzeń sklasyfikowanych gdzie indziej Skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi [kifoza] zależne od wadliwej postawy Inne wtórne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi [kifoza] Inna i nieokreślona kifoza „Zespół prostych pleców” Inne skrzywienie kręgosłupa ku przodowi [lordoza] Nieokreślone lordozy Idiopatyczna skolioza dziecięca Idiopatyczna skolioza młodzieńcza Inne idiopatyczne skoliozy Skolioza wynikająca z budowy klatki piersiowej Skolioza nerwowo-mięśniowa Inne wtórne skoliozy Inne postacie skoliozy Nieokreślone skoliozy Młodzieńcza osteochondroza kręgosłupa Osteochondroza kręgosłupa dorosłych Nieokreślone osteochondrozy Kręgoszczelina [spondylolysis] Kręgozmyk [spondylolisthesis] Inne rodzaje zesztywnień kręgosłupa

Dziennik Ustaw – 440 – Poz. 1520

M43.3 M43.4 M43.5 M43.6 M43.8 M43.9 M45 M46 M46.0 M46.1 M46.2 M46.3 M46.4 M46.5 M46.8 M46.9 M47.0 M47.1 M47.2 M47.8 M47.9

Nawykowe nadwichnięcie w stawie szczytowo-obrotowym z uszkodzeniem rdzenia kręgowego Inne nawykowe nadwichnięcia w stawie szczytowo-obrotowym Inne nawracające nadwichnięcia kręgów Kręcz szyi Inne określone zniekształcające choroby grzbietu Nieokreślone zniekształcające choroby grzbietu Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa Inne zapalne choroby kręgosłupa Entezopatia w zakresie kręgosłupa Zapalenie stawów krzyżowo-biodrowych [sacroilitis] niesklasyfikowanych gdzie indziej Zapalenie kości i jamy szpikowej kręgu Infekcja krążka międzykręgowego (ropna) Nieokreślone zapalenie krążka międzykręgowego Inne infekcyjne choroby kręgosłupa Inne określone zapalne choroby kręgosłupa Nieokreślone zapalne choroby kręgosłupa Zespół ucisku tętnicy kręgowej i rdzeniowej przedniej (G99.2*) Inne spondylozy z uszkodzeniem rdzenia kręgowego Inne spondylozy z uszkodzeniem korzeni nerwów rdzeniowych Inne spondylozy Nieokreślone spondylozy

Dziennik Ustaw – 441 – Poz. 1520

M48.0 M48.1 M48.2 M48.3 M48.4 M48.5 M48.8 M48.9 M49.0 M49.1 M49.2 M49.3 M49.4 M49.5 M49.8 M50.0 M50.1 M50.2 M50.3 M50.8

Zespół wąskiego kanału kręgowego Zesztywniająca hiperostoza [choroba Forestiera] Choroba Baastrupa Pourazowa spondylopatia Zmęczeniowe złamanie kręgosłupa Zapadnięcie kręgu niesklasyfikowane gdzie indziej Inne określone spondylopatie Nieokreślone spondylopatie Gruźlica kręgosłupa (A18.0+) Zapalenie stawów kręgosłupa w przebiegu brucellozy (A23.-+) Zapalenie stawów kręgosłupa w przebiegu infekcji bakteriami jelitowymi (A01A04+) Spondylopatia w innych chorobach infekcyjnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej Neuropatyczna spondylopatia Zapadnięcie kręgu w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej Spondylopatia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej Choroba krążka międzykręgowego szyjnego z uszkodzeniem rdzenia kręgowego (G99.2*) Choroba krążka międzykręgowego szyjnego z uszkodzeniem korzeni nerwów rdzeniowych Inne przemieszczenia krążka międzykręgowego szyjnego Inne zwyrodnienia krążka międzykręgowego szyjnego Inne choroby krążka międzykręgowego szyjnego

Dziennik Ustaw – 442 – Poz. 1520

M50.9 M51.0 M51.1 M51.2 M51.3 M51.4 M51.8 M51.9 M53.0 M53.1 M53.2 M53.3 M53.8 M53.9 M54.0 M54.1 M54.2 M54.3 M54.4 M54.5 M54.6

Nieokreślone choroby krążka międzykręgowego szyjnego Choroby krążków międzykręgowych lędźwiowych i innych z uszkodzeniem rdzenia kręgowego (G99.2*) Choroby krążków międzykręgowych lędźwiowych i innych z uszkodzeniem korzeni nerwów rdzeniowych Inne określone przemieszczenia krążka międzykręgowego Inne określone zwyrodnienia krążka międzykręgowego Guzki Schmorla Inne określone choroby krążka międzykręgowego Nieokreślone choroby krążka międzykręgowego Zespół szyjno-czaszkowy Zespół szyjno-barkowy Niestabilność kręgosłupa Choroby kości krzyżowej i guzicznej niesklasyfikowane gdzie indziej Inne określone choroby grzbietu Nieokreślone choroby grzbietu Zapalenie podściółki tłuszczowej okolicy karku i pleców Choroby korzeni nerwów rdzeniowych [Zespoły korzonkowe] Bóle karku Rwa kulszowa Rwa kulszowa z bólem lędźwiowo-krzyżowym Ból okolicy lędźwiowo-krzyżowej Ból kręgosłupa piersiowego

Dziennik Ustaw – 443 – Poz. 1520

M54.8 M54.9 M60.0 M60.1 M60.2 M60.8 M60.9 M61.0 M61.1 M61.2 M61.3 M61.4 M61.5 M61.9 M62.0 M62.1 M62.2 M62.3 M62.4 M62.5 M62.6 M62.8

Inne bóle grzbietu Nieokreślone bóle grzbietu Infekcyjne zapalenie mięśni Zapalenie mięśni śródmiąższowe Ziarniniak tkanek miękkich spowodowany ciałem obcym niesklasyfikowany gdzie indziej Inne zapalenie mięśni Nieokreślone zapalenie mięśni Pourazowe kostniejące zapalenie mięśni Postępujące kostniejące zapalenie mięśni Porażeniowe zwapnienie i skostnienie mięśni Zwapnienie i skostnienie mięśni w przebiegu oparzenia Inne kostniejące zapalenie mięśni Inne kostnienie mięśni Nieokreślone zwapnienia i skostnienia mięśni Rozerwanie mięśni Inne nieurazowe przyczyny przerwania mięśni Niedokrwienny zawał mięśnia Zespół unieruchomienia (paraplegiczny) Przykurcz mięśni Ubytek masy mięśniowej i zaniki niesklasyfikowane gdzie indziej Zmęczenie mięśni Inne określone choroby mięśni

Dziennik Ustaw – 444 – Poz. 1520

M62.9 M63.0 M63.1 M63.2 M63.3 M63.8 M65.0 M65.1 M65.2 M65.3 M65.4 M65.8 M65.9 M66.0 M66.1 M66.2 M66.3 M66.4 M66.5 M67.0 M67.1

Nieokreślone choroby mięśni Zapalenie mięśni w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej Zapalenie mięśni w przebiegu chorób pierwotniakowych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej Zapalenie mięśni w przebiegu innych infekcyjnych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej Zapalenie mięśni w przebiegu sarkoidozy (D86.8+) Inne choroby mięśni w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej Ropień pochewki ścięgna Inne infekcyjne zapalenia błony maziowej i ścięgien Wapniejące zapalenie ścięgna Palec "zatrzaskujący" Choroba de Quervaina Inne zapalenia błony maziowej i pochewki ścięgna Nieokreślone zapalenie błony maziowej i pochewki ścięgna Pęknięcie torbieli podkolanowej (Bakera) Pęknięcie torbieli maziówkowej Samoistne pęknięcie ścięgna prostowników Samoistne pęknięcie ścięgna zginaczy Samoistne pęknięcie innych ścięgien Samoistne pęknięcie nieokreślonych ścięgien Krótkie ścięgno Achillesa (nabyte) Inne przykurcze ścięgien (pochewek)

Dziennik Ustaw – 445 – Poz. 1520

M67.2 M67.3 M67.4 M67.8 M67.9 M68.0 M68.8 M70.0 M70.1 M70.2 M70.3 M70.4 M70.5 M70.6 M70.7 M70.8 M70.9 M71.0 M71.1 M71.2

Przerost błony maziowej niesklasyfikowany gdzie indziej Przemijające zapalenie błony maziowej Ganglion Inne określone choroby błony maziowej i ścięgien Nieokreślone choroby błony maziowej i ścięgien Zapalenie błony maziowej i pochewki ścięgna w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej Inne choroby błony maziowej i ścięgien w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej Przewlekłe suche zapalenie pochewek ścięgien mięśni w obrębie ręki i nadgarstka Zapalenie kaletki maziowej w obrębie ręki Zapalenie kaletki maziowej wyrostka łokciowego Zapalenie innych kaletek maziowych stawu łokciowego Zapalenie kaletki maziowej przedrzepkowej Zapalenie innych kaletek maziowych stawu kolanowego Zapalenie kaletki maziowej krętarza Zapalenie innych kaletek maziowych miednicy Inne choroby tkanek miękkich związane z ich używaniem, przeciążeniem i uciskiem Nieokreślone choroby tkanek miękkich związane z ich używaniem, przeciążeniem i przesileniem Ropień kaletki maziowej Inne infekcyjne zapalenia kaletki maziowej Cysta podkolanowa [torbiel Bakera]

Dziennik Ustaw – 446 – Poz. 1520

M71.3 M71.4 M71.5 M71.8 M71.9 M72.0 M72.1 M72.2 M72.3 M72.4 M72.5 M72.8 M72.9 M75.0 M75.1 M75.2 M75.3 M75.4 M75.5 M75.8 M75.9 M76.0

Inne torbiele kaletek maziowych Złogi wapniowe w kaletce maziowej Inne zapalenia kaletek maziowych niesklasyfikowane gdzie indziej Inne określone choroby kaletki maziowej Nieokreślone choroby kaletki maziowej Przykurcz rozcięgna dłoniowego [przykurcz Dupuytrena] Guzki na knykciach palców ręki Włóknikowatość rozcięgna podeszwowego Guzkowe zapalenie powięzi Włóknikowatość rzekomomięsakowa Zapalenie powięzi niesklasyfikowane gdzie indziej Inne choroby powięzi Nieokreślone zaburzenia rozrostowe tkanki fibroblastycznej Zapalenie zarostowe torebki stawu ramiennego Zespół czepca ścięgnisto-mięśniowego Zapalenie ścięgna mięśnia dwugłowego ramienia Wapniejące zapalenie ścięgien barku Zespół wybitego barku Zapalenie kaletek maziowych stawu ramiennego Inne uszkodzenia barku Nieokreślone uszkodzenia barku Zapalenie przyczepów mięśni pośladkowych

Dziennik Ustaw – 447 – Poz. 1520

M76.1 M76.2 M76.3 M76.4 M76.5 M76.6 M76.7 M76.8 M76.9 M77.0 M77.1 M77.2 M77.3 M77.4 M77.5 M77.8 M77.9 M79.0 M79.1 M79.2 M79.3 M79.4

Zapalenie przyczepu mięśnia lędźwiowego Ostroga grzebienia biodrowego Zespół pasma biodrowo-piszczelowego Zapalenie pobocznej piszczelowej kaletki maziowej [Zespół Pellegrini-Stieda] Zapalenie więzadeł rzepki Zapalenie ścięgna Achillesa Zapalenie ścięgna mięśnia strzałkowego Inne entezopatie kończyny dolnej z wyłączeniem stopy Nieokreślone entezopatie kończyny dolnej Zapalenie nadkłykcia przyśrodkowego Zapalenie nadkłykcia bocznego Zapalenie okołostawowe nadgarstka Ostroga kości piętowej Bolesność śródstopia Inne entezopatie stopy Inne entezopatie niesklasyfikowane gdzie indziej Nieokreślone entezopatie Reumatyzm, nieokreślony Mięśnioból [myalgia] Nerwoból [neuralgia] i zapalenie nerwów, nieokreślone Zapalenie podściółki tłuszczowej, nieokreślone Przerost (podrzepkowego) ciała tłuszczowego

Dziennik Ustaw – 448 – Poz. 1520

M79.5 M79.6 M79.8 M79.9 M80.0 M80.1 M80.2 M80.3 M80.4 M80.5 M80.8 M80.9 M81.0 M81.1 M81.2 M81.3 M81.4 M81.5 M81.6 M81.8 M81.9 M82.0

Ciało obce pozostałe w tkankach miękkich Bóle kończyn Inne określone choroby tkanek miękkich Nieokreślone choroby tkanek miękkich Osteoporoza pomenopauzalna ze złamaniem patologicznym Osteoporoza po zabiegu usunięcia jajników ze złamaniem patologicznym Osteoporoza z unieruchomienia ze złamaniem patologicznym Osteoporoza w następstwie pooperacyjnego zespołu upośledzonego wchłaniania ze złamaniem patologicznym Osteoporoza indukowana lekami ze złamaniem patologicznym Osteoporoza idiopatyczna ze złamaniem patologicznym Inna osteoporoza ze złamaniem patologicznym Nieokreślona osteoporoza ze złamaniem patologicznym Osteoporoza pomenopauzalna Osteoporoza w następstwie usunięcia jajników Osteoporoza w następstwie unieruchomienia Osteoporoza w następstwie pooperacyjnego zespołu upośledzonego wchłaniania Osteoporoza indukowana lekami Osteoporoza idiopatyczna Zrzeszotnienie kości ograniczone [Lequesne'a] Inna osteoporoza Nieokreślona osteoporoza Osteoporoza w przebiegu szpiczaka mnogiego (C90.0+)

Dziennik Ustaw – 449 – Poz. 1520

M82.1 M82.8 M83.0 M83.1 M83.2 M83.3 M83.4 M83.5 M83.8 M83.9 M84.0 M84.1 M84.2 M84.3 M84.4 M84.8 M84.9 M85.0 M85.1 M85.2 M85.3 M85.4

Osteoporoza w przebiegu chorób endokrynologicznych (E00-E34+) Osteoporoza w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej Osteomalacja połogowa Osteomalacja starcza Osteomalacja dorosłych w następstwie upośledzonego wchłaniania Osteoporoza dorosłych będąca wynikiem nieprawidłowego odżywiania Choroba kości na skutek przewlekłego stosowania soli glinu Inna osteomalacja dorosłych indukowana lekami Inna osteomalacja dorosłych Nieokreślona osteomalacja dorosłych Wadliwy zrost po złamaniu Brak zrostu po złamaniu [staw rzekomy] Opóźniony zrost po złamaniu Złamanie zmiażdżeniowe niesklasyfikowane gdzie indziej Patologiczne złamanie niesklasyfikowane gdzie indziej Inne zaburzenia ciągłości kości Nieokreślone zaburzenia ciągłości kości Dysplazja włóknista (pojedynczej kości) Fluoroza kośćca Przerost kości czaszki Osteoskleroza [osteitis condensans] Pojedyncza torbiel kości

Dziennik Ustaw – 450 – Poz. 1520

M85.5 M85.6 M85.8 M85.9 M86.0 M86.1 M86.2 M86.3 M86.4 M86.5 M86.6 M86.8 M86.9 M87.0 M87.1 M87.2 M87.3 M87.8 M87.9 M88.0 M88.8 M88.9

Tętniakowata torbiel kości Inne torbiele kości Inne określone zaburzenia mineralizacji i struktury kości Nieokreślone zaburzenia mineralizacji i struktury kości Ostre krwiopochodne zapalenie kości i szpiku Inne ostre zapalenie kości i szpiku Podostre zapalenie kości i szpiku Przewlekłe wieloogniskowe zapalenie kości i szpiku Przewlekłe zapalenie kości i szpiku z drenującą zatoką Inne krwiopochodne przewlekłe zapalenie kości i szpiku Inne przewlekłe zapalenie kości i szpiku Inne zapalenie kości i szpiku Nieokreślone zapalenia kości i szpiku Jałowa samoistna martwica kości Martwica kości w następstwie stosowania leków Martwica kości w wyniku wcześniejszego urazu Inna wtórna martwica kości Inna martwica kości Nieokreślona martwica kości Choroba Pageta dotycząca czaszki Choroba Pageta innych kości Choroba Pageta kości, nieokreślona

Dziennik Ustaw – 451 – Poz. 1520

M89.0 M89.1 M89.2 M89.3 M89.4 M89.5 M89.6 M89.8 M89.9 M90.0 M90.1 M90.2 M90.3 M90.4 M90.5 M90.6 M90.7 M90.8 M91.0 M91.1 M91.2

Algoneurodystrofia Zahamowanie wzrostu nasady kości Inne zaburzenia rozwoju i wzrostu kości Przerost kości Inne przerostowe osteoartropatie Osteoliza Choroby kości w następstwie zapalenia wieloneuronowego rogów przednich rdzenia Inne określone choroby kości Nieokreślone choroby kości Gruźlica kości (A18.0+) Zapalenie okostnej w przebiegu infekcji sklasyfikowanych gdzie indziej Choroby kości w przebiegu innych infekcyjnych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej Martwica kości w przebiegu choroby kesonowej (T70.3+) Martwica kości w przebiegu hemoglobinopatii (D50-D64+) Martwica kości w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej Zniekształcające zapalenie kości w przebiegu chorób nowotworowych (C00-D48+) Złamanie kości w przebiegu chorób nowotworowych (C00-D48+) Choroby kości w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej Młodzieńcza osteochondroza miednicy Osteochondroza młodzieńcza głowy kości udowej [choroba Legg-Calve-Perthesa] Miednica płaska [coxa plana]

Dziennik Ustaw – 452 – Poz. 1520

M91.3 M91.8 M91.9 M92.0 M92.1 M92.2 M92.3 M92.4 M92.5 M92.6 M92.7 M92.8 M92.9 M93.0 M93.1 M93.2 M93.8 M93.9 M94.0 M94.1 M94.2 M94.3

Pseudocoxalgia Inne osteochondrozy stawu biodrowego i miednicy Nieokreślone osteochondrozy młodzieńcze stawu biodrowego i miednicy Osteochondroza młodzieńcza kości ramiennej Osteochondroza kości łokciowej i promieniowej Osteochondroza młodzieńcza ręki Inne osteochondrozy młodzieńcze kończyny górnej Osteochondroza młodzieńcza rzepki Osteochondroza młodzieńcza piszczeli i strzałki Osteochondroza młodzieńcza stępu Osteochondroza młodzieńcza śródstopia Inne określone osteochondrozy młodzieńcze Nieokreślone osteochondrozy młodzieńcze Złuszczenie górnej nasady kości udowej (nieurazowe) Choroba Kienbocka dorosłych Osteochondroza rozwarstwiająca Inne określone osteochondropatie Nieokreślone osteochondropatie Zespół połączenia chrzęstno-kostnego [choroba Tietzego] Nawracające zapalenie chrząstek Rozmiękanie chrząstki [chondromalacia] Chondroliza

Dziennik Ustaw – 453 – Poz. 1520

M94.8 M94.9 M95.0 M95.1 M95.2 M95.3 M95.4 M95.5 M95.8 M95.9 M96.0 M96.1 M96.2 M96.3 M96.4 M96.5 M96.6 M96.8 M96.9 M99.0 M99.1 M99.2

Inne określone choroby chrząstki Nieokreślone choroby chrząstki Nabyte zniekształcenie nosa Kalafiorowate zniekształcenie ucha Inne nabyte zniekształcenia głowy Nabyte zniekształcenia szyi Nabyte zniekształcenia klatki piersiowej i żeber Nabyte zniekształcenia miednicy Inne określone nabyte zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowego Nabyte zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowego, nieokreślone Staw rzekomy po unieruchomieniu operacyjnym stawu Zespół polaminektomijny, niesklasyfikowany gdzie indziej Popromienna kifoza Kifoza po zabiegu laminektomii Lordoza po zabiegu operacyjnym Popromienna skolioza Złamanie kości w wyniku zastosowania implantu ortopedycznego, protezy stawu, płytki kostnej Inne zaburzenia układu mięśniowo-kostnego po zabiegach operacyjnych Nieokreślone zaburzenia układu mięśniowo-kostnego po zabiegach operacyjnych Dysfunkcja segmentarna i somatyczna Zespół nadwichnięcia kręgów Zwężenie kanału kręgowego w wyniku nadwichnięcia

Dziennik Ustaw – 454 – Poz. 1520

M99.3 M99.4 M99.5 M99.6 M99.7 M99.8 M99.9 N00.0 N00.1 N00.2 N00.3 N00.4 N00.5 N00.6 N00.7 N00.8 N00.9 N01.0 N01.1

Zwężenie kostnej części kanału kręgowego Zwężenie łącznotkankowej części kanału kręgowego Zwężenie kanału kręgowego przez przepuklinę krążka międzykręgowego Zwężenie otworu międzykręgowego przez przepuklinę krążka międzykręgowego i przerost więzadeł Zwężenie otworu międzykręgowego przez krążek międzykręgowy i tkankę łączną Inne uszkodzenia biomechaniczne Nieokreślone uszkodzenia biomechaniczne Ostry zespół zapalenia nerek (glomerulopatia submikroskopowa) Ostry zespół zapalenia nerek (ogniskowe i segmentalne uszkodzenia kłębuszków nerkowych) Ostry zespół zapalenia nerek (rozlane błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek) Ostry zespół zapalenia nerek (rozlane rozrostowe zapalenia mezangialne kłębuszków nerkowych) Ostry zespół zapalenia nerek (rozlane rozrostowe endokapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek) Ostry zespół zapalenia nerek (rozlane mezangio-kapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek) Ostry zespół zapalenia nerek (choroba gęstych depozytów) Ostry zespół zapalenia nerek (rozlane kłębuszkowe zapalenie nerek z półksiężycami) Ostry zespół zapalenia nerek (inne) Ostry zespół zapalenia nerek (nieokreślone) Gwałtownie postępujący zespół zapalenia nerek (glomerulopatia submikroskopowa) Gwałtownie postępujący zespół zapalenia nerek (ogniskowe i segmentalne uszkodzenia kłębuszków nerkowych)

Dziennik Ustaw – 455 – Poz. 1520

N01.2 N01.3 N01.4 N01.5 N01.6 N01.7 N01.8 N01.9 N02.0 N02.1 N02.2 N02.3 N02.4 N02.5 N02.6 N02.7 N02.8

Gwałtownie postępujący zespół zapalenia nerek (rozlane błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek) Gwałtownie postępujący zespół zapalenia nerek (rozlane rozrostowe zapalenia mezangialne kłębuszków nerkowych) Gwałtownie postępujący zespół zapalenia nerek (rozlane rozrostowe endokapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek) Gwałtownie postępujący zespół zapalenia nerek (rozlane mezangio-kapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek) Gwałtownie postępujący zespół zapalenia nerek (choroba gęstych depozytów) Gwałtownie postępujący zespół zapalenia nerek (rozlane kłębuszkowe zapalenie nerek z półksiężycami) Gwałtownie postępujący zespół zapalenia nerek (inne) Gwałtownie postępujący zespół zapalenia nerek (nieokreślone) Nawracający i uporczywy krwiomocz (glomerulopatia submikroskopowa) Nawracający i uporczywy krwiomocz (ogniskowe i segmentalne uszkodzenia kłębuszków nerkowych) Nawracający i uporczywy krwiomocz (rozlane błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek) Nawracający i uporczywy krwiomocz (rozlane rozrostowe zapalenia mezangialne kłębuszków nerkowych) Nawracający i uporczywy krwiomocz (rozlane rozrostowe endokapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek) Nawracający i uporczywy krwiomocz (rozlane mezangio-kapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek) Nawracający i uporczywy krwiomocz (choroba gęstych depozytów) Nawracający i uporczywy krwiomocz (rozlane kłębuszkowe zapalenie nerek z półksiężycami) Nawracający i uporczywy krwiomocz (inne)

Dziennik Ustaw – 456 – Poz. 1520

N02.9 N03.0 N03.1 N03.2 N03.3 N03.4 N03.5 N03.6 N03.7 N03.8 N03.9 N04.0 N04.1 N04.2 N04.3 N04.4 N04.5 N04.6 N04.7

Nawracający i uporczywy krwiomocz (nieokreślone) Przewlekły zespół zapalenia nerek (glomerulopatia submikroskopowa) Przewlekły zespół zapalenia nerek (ogniskowe i segmentalne uszkodzenia kłębuszków nerkowych) Przewlekły zespół zapalenia nerek (rozlane błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek) Przewlekły zespół zapalenia nerek (rozlane rozrostowe zapalenia mezangialne kłębuszków nerkowych) Przewlekły zespół zapalenia nerek (rozlane rozrostowe endokapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek) Przewlekły zespół zapalenia nerek (rozlane mezangio-kapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek) Przewlekły zespół zapalenia nerek (choroba gęstych depozytów) Przewlekły zespół zapalenia nerek (rozlane kłębuszkowe zapalenie nerek z półksiężycami) Przewlekły zespół zapalenia nerek (inne) Przewlekły zespół zapalenia nerek (nieokreślone) Zespół nerczycowy (glomerulopatia submikroskopowa) Zespół nerczycowy (ogniskowe i segmentalne uszkodzenia kłębuszków nerkowych) Zespół nerczycowy (rozlane błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek) Zespół nerczycowy (rozlane rozrostowe zapalenia mezangialne kłębuszków nerkowych) Zespół nerczycowy (rozlane rozrostowe endokapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek) Zespół nerczycowy (rozlane mezangio-kapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek) Zespół nerczycowy (choroba gęstych depozytów) Zespół nerczycowy (rozlane kłębuszkowe zapalenie nerek z półksiężycami)

Dziennik Ustaw – 457 – Poz. 1520

N04.8 N04.9 N05.0 N05.1 N05.2 N05.3 N05.4 N05.5 N05.6 N05.7 N05.8 N05.9 N06.0 N06.1 N06.2 N06.3 N06.4

Zespół nerczycowy (inne) Zespół nerczycowy (nieokreślone) Zespół nerczycowy, nieokreślony (glomerulopatia submikroskopowa) Zespół nerczycowy, nieokreślony (ogniskowe i segmentalne uszkodzenia kłębuszków nerkowych) Zespół nerczycowy, nieokreślony (rozlane błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek) Zespół nerczycowy, nieokreślony (rozlane rozrostowe zapalenia mezangialne kłębuszków nerkowych) Zespół nerczycowy, nieokreślony (rozlane rozrostowe endokapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek) Zespół nerczycowy, nieokreślony (rozlane mezangio-kapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek) Zespół nerczycowy, nieokreślony (choroba gęstych depozytów) Zespół nerczycowy, nieokreślony (rozlane kłębuszkowe zapalenie nerek z półksiężycami) Zespół nerczycowy, nieokreślony (inne) Zespół nerczycowy, nieokreślony (nieokreślone) Izolowany białkomocz z określonym uszkodzeniem morfologicznym (glomerulopatia submikroskopowa) Izolowany białkomocz z określonym uszkodzeniem morfologicznym (ogniskowe i segmentalne uszkodzenia Izolowany białkomocz z określonym uszkodzeniem morfologicznym (rozlane błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek) Izolowany białkomocz z określonym uszkodzeniem morfologicznym (rozlane rozrostowe zapalenia mezangialne kłębuszków nerkowych) Izolowany białkomocz z określonym uszkodzeniem morfologicznym (rozlane rozrostowe endokapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek)

Dziennik Ustaw – 458 – Poz. 1520

N06.5 N06.6 N06.7 N06.8 N06.9 N07.0 N07.1 N07.2 N07.3 N07.4 N07.5 N07.6 N07.7 N07.8 N07.9 N08.0

Izolowany białkomocz z określonym uszkodzeniem morfologicznym (rozlane mezangio-kapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek) Izolowany białkomocz z określonym uszkodzeniem morfologicznym (choroba gęstych depozytów) Izolowany białkomocz z określonym uszkodzeniem morfologicznym (rozlane kłębuszkowe zapalenie nerek z półksiężycami) Izolowany białkomocz z określonym uszkodzeniem morfologicznym (inne) Izolowany białkomocz z określonym uszkodzeniem morfologicznym (nieokreślone) Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej (glomerulopatia submikroskopowa) Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej (ogniskowe i segmentalne uszkodzenia kłębuszków nerkowych) Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej (rozlane błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek) Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej (rozlane rozrostowe zapalenia mezangialne kłębuszków nerkowych) Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej (rozlane rozrostowe endokapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek) Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej (rozlane mezangiokapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek) Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej (choroba gęstych depozytów) Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej (rozlane kłębuszkowe zapalenie nerek z półksiężycami) Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej (inne) Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej (nieokreślone) Zaburzenia kłębuszków nerkowych zakaźnych i pasożytniczych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

Dziennik Ustaw – 459 – Poz. 1520

N08.1 N08.2 N08.3 N08.4 N08.5 N08.8 N10 N11.0 N11.1 N11.8 N11.9 N12 N13.0 N13.1 N13.2 N13.3 N13.4 N13.5 N13.6 N13.7

Zaburzenia kłębuszków nerkowych w chorobach nowotworowych Zaburzenia kłębuszków nerkowych w chorobach krwi i w zaburzeniach na podłożu immunologicznym Zaburzenia kłębuszków nerkowych w cukrzycy (E10-E14+ ze wspólnym czwartym znakiem .2) Zaburzenia kłębuszków nerkowych w innych chorobach gruczołów dokrewnych, przemiany materii i żywieniowych Zaburzenia kłębuszków nerkowych w przebiegu układowych chorób tkanki łącznej Zaburzenia kłębuszków nerkowych w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Ostre cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek Niezaporowe przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek związane z odpływem Przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek związane z przeszkodą dla odpływu moczu Inne przewlekłe cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek Przewlekłe cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek, nieokreślone Cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek nieokreślone jako ostre lub przewlekłe Wodonercze z przeszkodą w połączeniu moczowodowo-miedniczkowym Wodonercze ze zwężeniem moczowodu niesklasyfikowanym gdzie indziej Wodonercze z przeszkodą spowodowaną kamicą nerek lub moczowodu Inne i nieokreślone wodonercze Wodniak moczowodu Zagięcie lub zwężenie moczowodu bez wodonercza Roponercze Uropatia związana z odpływem pęcherzowo-moczowodowym

Dziennik Ustaw – 460 – Poz. 1520

N13.8 N13.9 N14.0 N14.1 N14.2 N14.3 N14.4 N15.0 N15.1 N15.8 N15.9 N16.0 N16.1 N16.2 N16.3 N16.4 N16.5 N16.8 N17 N17.0

Inna zaporowa i odpływowa uropatia Zaporowa i odpływowa uropatia, nieokreślona Nefropatia wywołana przez środki przeciwbólowe Nefropatia wywołana przez inne leki, substancje lecznicze i biologiczne Nefropatia wywołana przez nieokreślony lek, substancję leczniczą lub biologiczną Nefropatia wywołana przez metale ciężkie Nefropatia toksyczna, niesklasyfikowana gdzie indziej Bałkańskie endemiczne zapalenie nerek Ropień nerkowy i okołonerkowy Inne określone cewkowo-śródmiąższowe choroby nerek Choroba cewkowo-śródmiąższowa nerek, nieokreślone Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w chorobach nowotworowych Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w chorobach krwi i zaburzeniach dotyczących mechanizmów odpornościowych Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w chorobach przemiany materii Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w układowych zaburzeniach tkanki łącznej Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w odrzuceniu przeszczepu (T86.-+) Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Ostra niewydolność nerek Ostra niewydolność nerek z martwicą cewek

Dziennik Ustaw – 461 – Poz. 1520

N17.1 N17.2 N17.8 N17.9 N18 N18.0 N18.8 N18.9 N19 N20.0 N20.1 N20.2 N20.9 N21.0 N21.1 N21.8 N21.9 N22.0 N22.8 N23 N25.0 N25.1

Ostra niewydolność nerek z ostrą martwicą kory nerek Ostra niewydolność nerek z martwicą w części rdzeniowej Inna ostra niewydolność nerek Ostra niewydolność nerek, nieokreślona Przewlekła niewydolność nerek Schyłkowa niewydolność nerek Inna przewlekła niewydolność nerek Przewlekła niewydolność nerek, nieokreślona Nieokreślona niewydolność nerek Kamica nerki Kamica moczowodu Kamica nerki z kamicą moczowodu Kamica moczowa, nieokreślona Kamica pęcherza moczowego Kamień cewki moczowej Inny kamień dolnych dróg moczowych Kamica dolnych dróg moczowych, nieokreślona Kamica moczowa w schistosomatozie (B65.-+) Kamica dróg moczowych w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Nieokreślona kolka nerkowa Nerkowa osteodystofia Nerkopochodna moczówka prosta

Dziennik Ustaw – 462 – Poz. 1520

N25.8 N25.9 N26 N27.0 N27.1 N27.9 N28.0 N28.1 N28.8 N28.9 N29.0 N29.1 N29.8 N30.0 N30.1 N30.2 N30.3 N30.4 N30.8 N30.9 N31.0

Inne zaburzenia wynikające z upośledzonej czynności cewek nerkowych Zaburzenia wynikające z upośledzonej czynności cewek nerkowych, nieokreślone Nieokreślony zanik nerki Nerka mała, jednostronnie Nerka mała, obustronnie Nerka mała, nieokreślona Niedokrwienie i zawał nerki Torbiel nerki, nabyta Inne określone zaburzenia nerki i moczowodu Zaburzenie nerki i moczowodu, nieokreślone Kiła późna nerki (A52.7+) Inne zaburzenia nerki i moczowodu w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej Inne zaburzenia nerki i moczowodu w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Ostre zapalenie pęcherza moczowego Śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego (przewlekłe) Inne przewlekłe zapalenie pęcherza moczowego Zapalenie trójkąta pęcherza moczowego Popromienne zapalenie pęcherza moczowego Inne zapalenie pęcherza moczowego Zapalenie pęcherza moczowego, nieokreślone Pęcherz neurogenny niesklasyfikowany gdzie indziej

Dziennik Ustaw – 463 – Poz. 1520

N31.1 N31.2 N31.8 N31.9 N32.0 N32.1 N32.2 N32.3 N32.4 N32.8 N32.9 N33.0* N34.0 N34.1 N34.2 N34.3 N35.0 N35.1 N35.8 N35.9 N36.0 N36.1

Odruchowy pęcherz neurogenny niesklasyfikowany gdzie indziej Wiotki pęcherz neurogenny niesklasyfikowany gdzie indziej Inna nerwowo-mięśniowa dysfunkcja pęcherza Nerwowo-mięśniowa dysfunkcja pęcherza, nieokreślona Przeszkoda w szyi pęcherza moczowego Przetoka pęcherzowo-jelitowa Przetoka pęcherza, niesklasyfikowana gdzie indziej Uchyłek pęcherza moczowego Pęknięcie pęcherza moczowego nieurazowe Inne określone zaburzenia pęcherza moczowego Zaburzenie pęcherza, nieokreślone Gruźlicze zapalenie pęcherza moczowego (A18.1+) Ropień cewki moczowej Nieswoiste zapalenie cewki moczowej Inne zapalenie cewki moczowej Zespół cewkowy, nieokreślony Pourazowe zwężenie cewki moczowej Pozapalne zwężenie cewki moczowej, niesklasyfikowane gdzie indziej Inne zwężenie cewki moczowej Zwężenie cewki moczowej, nieokreślone Przetoka cewkowa Uchyłek cewki moczowej

Dziennik Ustaw – 464 – Poz. 1520

N36.2 N36.3 N36.8 N36.9 N39.0 N39.1 N39.2 N39.3 N39.4 N39.8 N39.9 N40 N41.0 N41.1 N41.2 N41.3 N41.8 N41.9 N42.0 N42.1 N42.2 N42.8

Mięsko cewkowe (caruncula urethralis) Wypadnięcie błony śluzowej cewki moczowej Inne określone zaburzenie cewki moczowej Zaburzenie cewki moczowej, nieokreślone Zakażenie układu moczowego w części nieokreślonej Białkomocz uporczywy, nieokreślony Białkomocz związany z pozycją ciała (ortostatyczny), nieokreślony Nietrzymanie moczu wysiłkowe Inne określone nietrzymanie moczu Inne określone zaburzenia układu moczowego Zaburzenie układu moczowego, nieokreślone Rozrost gruczołu krokowego Ostre zapalenie gruczołu krokowego Przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego Ropień gruczołu krokowego Zapalenie gruczołu krokowego i pęcherza moczowego Inne choroby zapalne gruczołu krokowego Choroba zapalna gruczołu krokowego, nieokreślona Kamica gruczołu krokowego Przekrwienie lub krwotok z gruczołu krokowego Zanik gruczołu krokowego Inne określone zaburzenia gruczołu krokowego

Dziennik Ustaw – 465 – Poz. 1520

N42.9 N43.3 N44 N45.9 N47 N48.0 N48.1 N48.2 N48.3 N48.4 N48.5 N48.6 N48.8 N48.9 N49.1 N49.2 N49.8 N49.9 N50.1 N50.8 N50.9 N60.0

Zaburzenie gruczołu krokowego, nieokreślone Wodniak jądra, nieokreślony Skręt jądra Zapalenie jądra, zapalenie najądrza oraz zapalenie jądra i najądrza bez ropnia Nadmiar napletka, stulejka i załupek Rogowacenie białe prącia (leukoplakia) Zapalenie żołędzi prącia i napletka Inne choroby zapalne prącia Bolesny wzwód prącia (priapismus) Impotencja z przyczyn organicznych Owrzodzenie prącia Zanikowe zapalenie żołędzi i blaszki wewnętrznej napletka Inne określone zaburzenia prącia Zaburzenie prącia, nieokreślone Choroby zapalne powrózka nasiennego, osłonki pochwowej jądra i nasieniowodu Choroby zapalne moszny Choroby zapalne innych określonych męskich narządów płciowych Choroby zapalne nieokreślonego męskiego narządu płciowego Zaburzenia naczyniowe męskich narządów płciowych Inne określone zaburzenia męskich narządów płciowych Zaburzenie męskich narządów płciowych, nieokreślone Samotna torbiel sutka

Dziennik Ustaw – 466 – Poz. 1520

N60.1 N60.2 N60.3 N60.4 N60.8 N60.9 N61 N62 N63 N64.0 N64.1 N64.2 N64.3 N64.4 N64.5 N64.8 N64.9 N70.0 N70.1 N70.9 N71.0 N71.1

Rozlane torbielowate zwyrodnienie sutka Gruczlokowłókniakowatość sutka Stwardnienie tkanki włóknistej sutka Poszerzone przewody mlekowe sutka Inna łagodna dysplazja sutka Łagodna dysplazja sutka, nieokreślona Stany zapalne sutka Przerost sutka Nieokreślony guzek w sutku Szczelina i przetoka brodawki sutkowej Martwica tłuszczowa sutka Zanik sutka Mlekotok nie związany z porodem Bolesność sutka (mastodynia) Inne objawy ze strony sutka Inne określone zaburzenia sutka Schorzenia sutka, nieokreślone Ostre zapalenie jajowodów i zapalenie jajników Przewlekłe zapalenie jajowodów i zapalenie jajników Zapalenie jajowodów i zapalenie jajników, nieokreślone Ostre zapalenie macicy Przewlekłe zapalenie macicy

Dziennik Ustaw – 467 – Poz. 1520

N71.9 N72 N73.0 N73.1 N73.2 N73.3 N73.4 N73.5 N73.6 N73.8 N73.9 N74.0 N74.1 N74.2 N74.3 N74.4 N74.8 N75.0 N75.1 N75.8 N75.9 N76.0

Zapalenie macicy, nieokreślone Zapalenie szyjki macicy Ostre zapalenie przymacicza i tkanki łącznej miednicy Przewlekłe zapalenie przymacicza i tkanki łącznej miednicy Nieokreślone zapalenie przymacicza i tkanki łącznej miednicy Ostre zapalenie otrzewnej miednicy mniejszej u kobiet Przewlekłe zapalenie otrzewnej miednicy mniejszej u kobiet Zapalenie otrzewnej miednicy mniejszej u kobiet, nieokreślone Zrosty otrzewnej miednicy mniejszej u kobiet Inne określone choroby zapalne miednicy mniejszej u kobiet Zapalenie miednicy mniejszej u kobiet, nieokreślona Zakażenie gruźlicze szyjki macicy (A18.1+) Gruźlica miednicy mniejszej u kobiet (A18.1+) Kiłowa choroba zapalna miednicy mniejszej u kobiet (A51.4+, A52.7+) Rzeżączkowa choroba zapalna miednicy mniejszej u kobiet (A54.2+) Chlamydiowa choroba zapalna miednicy mniejszej u kobiet (A56.1+) Zapalenia miednicy mniejszej u kobiet w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Torbiel gruczołu przedsionkowego większego Ropień gruczołu przedsionkowego większego Inne choroby gruczołu przedsionkowego większego Choroba gruczołu przedsionkowego większego, nieokreślona Ostre zapalenie pochwy

Dziennik Ustaw – 468 – Poz. 1520

N76.1 N76.2 N76.3 N76.4 N76.5 N76.6 N76.8 N77.0 N77.1 N77.8 N80.0 N80.1 N80.2 N80.3 N80.4 N80.5 N80.6 N80.8 N80.9 N81.0 N81.1

Podostre i przewlekłe zapalenie pochwy Ostre zapalenie sromu Podostre i przewlekłe zapalenie sromu Ropień sromu Owrzodzenie pochwy Owrzodzenie sromu Inne określone stany zapalne pochwy i sromu Owrzodzenie sromu w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej Zapalenie pochwy, zapalenie sromu oraz zapalenie sromu i pochwy w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej Owrzodzenie i zapalenie sromu i pochwy w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej Gruczolistość macicy Gruczolistość środmaciczna jajnika Gruczolistość środmaciczna jajowodu Gruczolistość środmaciczna otrzewnej miednicy mniejszej Gruczolistość środmaciczna przegrody odbytniczo-pochwowej i pochwy Gruczolistość środmaciczna jelita Gruczolistość środmaciczna w bliźnie skórnej Inna gruczolistość środmaciczna o innej lokalizacji Gruczolistość środmaciczna, nieokreślona Uchyłek cewki moczowej u kobiet Uchyłek pęcherza moczowego

Dziennik Ustaw – 469 – Poz. 1520

N81.2 N81.3 N81.4 N81.5 N81.6 N81.8 N81.9 N82.0 N82.1 N82.2 N82.3 N82.4 N82.5 N82.8 N82.9 N83.0 N83.1 N83.2 N83.3 N83.4 N83.5 N83.6

Częściowe wypadanie macicy i pochwy Całkowite wypadanie macicy i pochwy Wypadanie macicy i pochwy, nieokreślone Przepuklina jelitowa w ścianie pochwy (enterocoele) Uchyłek odbytnicy Inne wypadanie żeńskich narządów płciowych Wypadanie żeńskich narządów płciowych, nieokreślone Przetoka pęcherzowo-pochwowa Inne przetoki pomiędzy układem moczowym a żeńskimi narządami płciowymi Przetoka między pochwą a jelitem cienkim Przetoka między pochwą a jelitem grubym Inne przetoki między jelitami a żeńskimi narządami płciowymi Przetoki między żeńskimi narządami płciowymi a skórą Inne przetoki w żeńskim narządzie rodnym Przetoka w żeńskim narządzie rodnym, nieokreślona Pęcherzykowa torbiel jajnika Torbiel ciałka żółtego Inne i nieokreślone torbiele jajnikowe Nabyty zanik jajnika i jajowodu Wypadanie i przepuklina jajnika i jajowodu Skręcenie jajnika, szypuły jajnika i jajowodu Krwiak jajowodu

Dziennik Ustaw – 470 – Poz. 1520

N83.7 N83.8 N83.9 N84.0 N84.1 N84.2 N84.3 N84.8 N84.9 N85.0 N85.1 N85.2 N85.3 N85.4 N85.5 N85.6 N85.7 N85.8 N85.9 N86 N87.0 N87.1

Krwiak więzadła szerokiego macicy Inne niezapalne schorzenia jajnika, jajowodu i więzadła szerokiego macicy Niezapalne schorzenia jajnika, jajowodu i więzadła szerokiego, nieokreślone Polip trzonu macicy Polip szyjki macicy Polip pochwy Polip sromu Polip innych części żeńskiego narządu rodnego Polip żeńskiego narządu rodnego, nieokreślony Rozrost gruczołowy błony śluzowej macicy Rozrost gruczolakowaty błony śluzowej macicy Przerost macicy Niedostateczne zwinięcie się macicy Nieprawidłowe położenia macicy Wynicowanie macicy Zrosty wewnątrzmaciczne Krwiak śródmaciczny Inne określone niezapalne schorzenia macicy Niezapalne zaburzenie macicy, nieokreślone Nadżerka i wywinięcie błony śluzowej kanału szyjki macicy Łagodna dysplazja szyjkowa Umiarkowana dysplazja szyjki macicy

Dziennik Ustaw – 471 – Poz. 1520

N87.2 N87.9 N88.0 N88.1 N88.2 N88.3 N88.4 N88.8 N88.9 N89.0 N89.1 N89.2 N89.3 N89.4 N89.5 N89.6 N89.7 N89.8 N89.9 N90.0 N90.1 N90.2

Nasilona dysplazja szyjki macicy, niesklasyfikowana gdzie indziej Dysplazja szyjki macicy, nieokreślona Rogowacenie białe szyjki macicy (leukoplakia) Zastarzałe pęknięcie szyjki macicy Zwężenie kanału szyjki macicy i zamknięcia Niewydolność szyjki macicy Przerostowe wydłużenie szyjki Inne określone niezapalne schorzenia szyjki macicy Niezapalne schorzenia szyjki macicy, nieokreślone Łagodna dysplazja pochwowa Umiarkowana dysplazja pochwowa Nasilona dysplazja pochwy niesklasyfikowana gdzie indziej Dysplazja pochwy, nieokreślona Rogowacenie białe pochwy (leukoplakia) Zwężenie i zarośnięcie pochwy Niepodatna błona dziewicza Krwiak śródpochwowy Inne określone niezapalne schorzenia pochwy Niezapalne schorzenia pochwy, nieokreślone Łagodna dysplazja sromu Umiarkowana dysplazja sromu Nasilona dysplazja sromu

Dziennik Ustaw – 472 – Poz. 1520

N90.3 N90.4 N90.5 N90.6 N90.7 N90.8 N90.9 N91.0 N91.1 N91.2 N91.3 N91.4 N91.5 N92.0 N92.1 N92.2 N92.3 N92.4 N92.5 N92.6 N93.0 N93.8

Dysplazja sromu, nieokreślona Rogowacenie białe sromu Zanik sromu Przerost sromu Torbiel sromu Inne określone niezapalne schorzenia sromu i krocza Niezapalne zaburzenie sromu i krocza, nieokreślone Pierwotny brak miesiączki Wtórny brak miesiączki Brak miesiączki, nieokreślony Pierwotnie skąpe lub rzadkie miesiączki (oligomenorrhoea primaria) Wtórne skąpe i rzadkie miesiączki Miesiączki skąpe lub rzadkie, nieokreślone Obfite i częste miesiączki regularne Obfite i częste miesiączki nieregularne Obfite krwawienia okresu pokwitania Krwawienie owulacyjne (związane z jajeczkowaniem) Obfite krwawienie w okresie przedmenopauzalnym Inne określone nieregularne miesiączki Nieregularne miesiączki, nieokreślone Krwawienie po stosunku płciowym i krwawienie kontaktowe Inne określone nieprawidłowe krwawienie maciczne i pochwowe

Dziennik Ustaw – 473 – Poz. 1520

N93.9 N94.0 N94.1 N94.2 N94.3 N94.4 N94.5 N94.6 N94.8 N94.9 N95.0 N95.1 N95.2 N95.3 N95.8 N95.9 N96 N97.0 N97.1 N97.2 N97.3

Nieprawidłowe krwawienia maciczne i pochwowe, nieokreślone Ból międzymiesiączkowy (Mittelschmerz) Bolesne współżycie płciowe (dyspaurenia) Pochwica Zespół napięcia przedmiesiączkowego Pierwotne bolesne miesiączkowanie Wtórne bolesne miesiączkowanie Bolesne miesiączkowanie, nieokreślone Inne określone stany związane z żeńskimi narządami płciowymi i cyklem miesiączkowym Nieokreślony stan związany z żeńskimi narządami płciowymi i cyklem miesiączkowym Krwawienie pomenopauzalne Stany związane z okresem przekwitania u kobiet Pomenopauzalne zanikowe zapalenie pochwy Stany związane ze sztuczną menopauzą Inne określone schorzenia związane z przekwitaniem i z okresem okołomenopauzalnym Zaburzenie okresu przekwitania, nieokreślone Kobieta roniąca nawykowo Niepłodność kobieca związana z brakiem jajeczkowania Niepłodność kobieca pochodzenia jajowodowego Niepłodność kobieca pochodzenia macicznego Niepłodność kobieca pochodzenia szyjkowego

Dziennik Ustaw – 474 – Poz. 1520

N97.4 N97.8 N97.9 N98.0 N98.1 N99.0 N99.1 N99.2 N99.3 N99.4 N99.5 N99.8 N99.9 O00.0 O00.1 O00.2 O00.8 O00.9 O01.0 O01.1 O01.9 O02.0

Niepłodność kobieca związana z czynnikami męskimi Niepłodność kobieca innego pochodzenia Niepłodność kobieca, nieokreślona Zakażenie związane ze sztucznym zapłodnieniem Nadmierna stymulacja jajników Pozabiegowa niewydolność nerek Pozabiegowe zwężenie cewki moczowej Pooperacyjne zrosty pochwowe Wypadanie sklepienia pochwy po usunięciu macicy Pozabiegowe zrosty otrzewnej miednicy Nieprawidłowa czynność cewki moczowej Inne pozabiegowe schorzenia układu moczowo-płciowego Pozabiegowe zaburzenie układu moczowo-płciowego, nieokreślone Ciąża brzuszna Ciąża jajowodowa Ciąża jajnikowa Inna ciąża pozamaciczna Ciąża pozamaciczna, nieokreślona Klasyczny zaśniad groniasty Niezupełny lub częściowy zaśniad groniasty Zaśniad groniasty, nieokreślony Puste jajo płodowe i zaśniad nie-groniasty

Dziennik Ustaw – 475 – Poz. 1520

O02.1 O02.8 O02.9 O03.0 O03.1 O03.2 O03.3 O03.4 O03.5 O03.6 O03.7 O03.8 O03.9 O04.0 O04.1 O04.2 O04.3 O04.4

Poronienie chybione Inne określone nieprawidłowe jajo płodowe Nieprawidłowe jajo płodowe, nieokreślone Poronienie samoistne (niezupełne, powikłane zakażeniem dróg rodnych i narządów miednicy mniejszej) Poronienie samoistne (niezupełne, powikłane długotrwałym lub nadmiernym krwawieniem) Poronienie samoistne (niezupełne, powikłane zatorem) Poronienie samoistne (niezupełne, z innymi i nieokreślonymi powikłaniami) Poronienie samoistne (niezupełne, bez powikłań) Poronienie samoistne (zupełne lub nieokreślone, powikłane zakażeniem dróg rodnych lub narządów miednicy mniejszej) Poronienie samoistne (zupełne lub nieokreślone, powikłane długotrwałym lub nadmiernym krwawieniem) Poronienie samoistne (zupełne lub nieokreślone, powikłane zatorem) Poronienie samoistne (zupełne lub nieokreślone, z innymi lub nieokreślonymi powikłaniami) Poronienie samoistne (zupełne lub nieokreślone, bez powikłań) Poronienie sztuczne (wywołane przez lekarza) (niezupełne, powikłane zakażeniem dróg rodnych i narządów miednicy mniejszej) Poronienie sztuczne (wywołane przez lekarza) (niezupełne, powikłane długotrwałym lub nadmiernym krwawieniem) Poronienie sztuczne (wywołane przez lekarza) (niezupełne, powikłane zatorem) Poronienie sztuczne (wywołane przez lekarza) (niezupełne, z innymi i nieokreślonymi powikłaniami) Poronienie sztuczne (wywołane przez lekarza) (niezupełne, bez powikłań)

Dziennik Ustaw – 476 – Poz. 1520

O04.5 O04.6 O04.7 O04.8 O04.9 O05.0 O05.1 O05.2 O05.3 O05.4 O05.5 O05.6 O05.7 O05.8 O05.9 O06.0 O06.1

Poronienie sztuczne (wywołane przez lekarza) (zupełne lub nieokreślone, powikłane zakażeniem dróg rodnych lub narządów miednicy mniejszej) Poronienie sztuczne (wywołane przez lekarza) (zupełne lub nieokreślone, powikłane długotrwałym lub nadmiernym krwawieniem) Poronienie sztuczne (wywołane przez lekarza) (zupełne lub nieokreślone, powikłane zatorem) Poronienie sztuczne (wywołane przez lekarza) (zupełne lub nieokreślone, z innymi lub nieokreślonymi powikłaniami) Poronienie sztuczne (wywołane przez lekarza) (zupełne lub nieokreślone, bez powikłań) Inne poronienie (niezupełne, powikłane zakażeniem dróg rodnych i narządów miednicy mniejszej) Inne poronienie (niezupełne, powikłane długotrwałym lub nadmiernym krwawieniem) Inne poronienie (niezupełne, powikłane zatorem) Inne poronienie (niezupełne, z innymi i nieokreślonymi powikłaniami) Inne poronienie (niezupełne, bez powikłań) Inne poronienie (zupełne lub nieokreślone, powikłane zakażeniem dróg rodnych lub narządów miednicy mniejszej) Inne poronienie (zupełne lub nieokreślone, powikłane długotrwałym lub nadmiernym krwawieniem) Inne poronienie (zupełne lub nieokreślone, powikłane zatorem) Inne poronienie (zupełne lub nieokreślone, z innymi lub nieokreślonymi powikłaniami) Inne poronienie (zupełne lub nieokreślone, bez powikłań) Poronienie, nieokreślone (niezupełne, powikłane zakażeniem dróg rodnych i narządów miednicy mniejszej) Poronienie, nieokreślone (niezupełne, powikłane długotrwałym lub nadmiernym krwawieniem)

Dziennik Ustaw – 477 – Poz. 1520

O06.2 O06.3 O06.4 O06.5 O06.6 O06.7 O06.8 O06.9 O08.0 O08.1 O08.2 O08.3 O08.4 O08.5 O08.6 O08.8 O08.9 O10.0

Poronienie, nieokreślone (niezupełne, powikłane zatorem) Poronienie, nieokreślone (niezupełne, z innymi i nieokreślonymi powikłaniami) Poronienie, nieokreślone (niezupełne, bez powikłań) Poronienie, nieokreślone (zupełne lub nieokreślone, powikłane zakażeniem dróg rodnych lub narządów miednicy mniejszej) Poronienie, nieokreślone (zupełne lub nieokreślone, powikłane długotrwałym lub nadmiernym krwawieniem) Poronienie, nieokreślone (zupełne lub nieokreślone, powikłane zatorem) Poronienie, nieokreślone (zupełne lub nieokreślone, z innymi lub nieokreślonymi powikłaniami) Poronienie, nieokreślone (zupełne lub nieokreślone, bez powikłań) Zakażenia dróg rodnych i narządów miednicy w następstwie poronienia, ciąży pozamacicznej i zaśniadu groniastego Długotrwałe lub nadmierne krwawienie w następstwie poronienia, ciąży pozamacicznej i zaśniadu groniastego Zator w następstwie poronienia, ciąży pozamacicznej i zaśniadu groniastego Wstrząs w następstwie poronienia, ciąży pozamacicznej i zaśniadu groniastego Niewydolność nerek w następstwie poronienia, ciąży pozamacicznej i zaśniadu groniastego Zaburzenia przemiany materii w następstwie poronienia, ciąży pozamacicznej i zaśniadu groniastego Uszkodzenie narządów i tkanek miednicy w następstwie poronienia, ciąży pozamacicznej i zaśniadu groniastego Inne powikłania w następstwie poronienia, ciąży pozamacicznej i zaśniadu groniastego Powikłanie poronienia, ciąży pozamacicznej i zaśniadu groniastego, nieokreślone Istniejące uprzednio nadciśnienie samoistne wikłające ciążę, poród i połóg

Dziennik Ustaw – 478 – Poz. 1520

O10.1 O10.2 O10.3 O10.4 O11 O12.0 O12.1 O12.3 O13 O14.0 O14.1 O15.0 O15.1 O15.2 O15.9 O16 O20.0 O20.8 O21.0 O21.1 O21.2 O21.9

Istniejąca uprzednio choroba nadciśnieniowa serca wikłająca ciążę, poród i połóg Istniejąca uprzednio choroba nadciśnieniowa nerek wikłająca ciążę, poród i połóg Istniejąca uprzednio choroba nadciśnieniowa serca i nerek wikłająca ciążę, poród i połóg Istniejące uprzednio wtórne nadciśnienie wikłające ciążę, poród i połóg Istniejące uprzednio nadciśnienie z dołączającym się białkomoczem Obrzęki ciążowe Białkomocz ciążowy Obrzęki ciążowe z białkomoczem Nadciśnienie ciążowe (wywołane ciążą) bez znamiennego białkomoczu Umiarkowany stan przedrzucawkowy Ciężki stan przedrzucawkowy Rzucawka w przebiegu ciąży Rzucawka w przebiegu czynności porodowej Rzucawka w przebiegu połogu Rzucawka nieokreślona co do czasu wystąpienia Nieokreślone nadciśnienie u ciężarnej Poronienie zagrażające Inny krwotok we wczesnym okresie ciąży Łagodne niepowściągliwe wymioty ciężarnych Niepowściągliwe wymioty ciężarnych z zaburzeniami przemiany materii Późne wymioty ciężarnych Wymioty ciężarnych nieokreślone

Dziennik Ustaw – 479 – Poz. 1520

O22.0 O22.1 O22.2 O22.3 O22.4 O22.5 O23.0 O23.1 O23.5 O24.0 O24.3 O24.4 O24.9 O26.6 O29.0 O29.1 O29.2 O29.3 O30.0 O30.1 O30.2 O30.8

Żylaki kończyn dolnych w ciąży Żylaki narządów płciowych w ciąży Zakrzepowe zapalenia żył powierzchownych w ciąży Zakrzepica żył głębokich w ciąży Guzy krwawnicowe w ciąży Zakrzepica żył mózgowych w ciąży Zakażenia nerek w ciąży Zakażenia pęcherza moczowego w ciąży Zakażenia dróg rodnych w ciąży Istniejąca uprzednio cukrzyca insulinozależna Istniejąca uprzednio cukrzyca, nieokreślona Cukrzyca pojawiająca się w ciąży Cukrzyca w ciąży BNO Zaburzenia wątrobowe w ciąży, porodzie i połogu Powikłania płucne znieczulenia w czasie ciąży Powikłania sercowe znieczulenia w czasie ciąży Powikłania znieczulenia w czasie ciąży ze strony ośrodkowego układu nerwowego Toksyczne reakcje na środki znieczulenia miejscowego w czasie ciąży Ciąża bliźniacza Ciąża trojacza Ciąża czworacza Inna ciąża mnoga

Dziennik Ustaw – 480 – Poz. 1520

O31.1 O31.2 O32.2 O33.5 O33.6 O34.0 O34.1 O34.3 O34.8 O35.0 O35.3 O35.4 O35.5 O35.6 O35.7 O35.8 O36.0 O36.1 O36.2

Dalsze trwanie ciąży po poronieniu jednego lub więcej płodów Dalsze trwanie ciąży po obumarciu (śmierci wewnąrzmacicznej) jednego lub więcej płodów Opieka położnicza z powodu położenia poprzecznego lub skośnego Opieka położnicza z powodu niewspółmierności porodowej spowodowanej niezwykle dużym płodem Opieka położnicza z powodu niewspółmierności porodowej spowodowanej płodem z wodogłowiem Opieka położnicza z powodu wrodzonych wad rozwojowych macicy Opieka położnicza z powodu guza trzonu macicy Opieka położnicza z powodu niewydolności szyjkowej Opieka położnicza z powodu innych nieprawidłowości narządów miednicy Opieka położnicza z powodu (podejrzewanej) wady rozwojowej ośrodkowego układu nerwowego u płodu Opieka położnicza z powodu (podejrzewanego) uszkodzenia płodu w następstwie choroby wirusowej u matki Opieka położnicza z powodu (podejrzewanego) uszkodzenia płodu przez alkohol Opieka położnicza z powodu (podejrzewanego) uszkodzenia płodu przez leki Opieka położnicza z powodu (podejrzewanego) uszkodzenia płodu wywołanego napromienieniem Opieka położnicza z powodu (podejrzewanego) uszkodzenia płodu spowodowanego innym postępowaniem lekarskim Opieka położnicza z powodu innego (podejrzewanego) uszkodzenia lub nieprawidłowości płodu Opieka położnicza z powodu izoimmunizacji czynnikiem Rh Opieka położnicza z powodu izoimmunizacji na inne czynniki Opieka położnicza z powodu uogólnionego obrzęku płodu

Dziennik Ustaw – 481 – Poz. 1520

O36.5 O36.6 O36.7 O40 O41.0 O41.1 O42.2 O42.9 O43.0 O43.1 O44.0 O44.1 O45.0 O45.8 O46.0 O46.8 O47.0 O47.1 O60 O61.0 O61.1 O61.8

Opieka położnicza z powodu niskiej masy płodu Opieka położnicza z powodu nadmiernej masy płodu Opieka położnicza z powodu żywego płodu w ciąży brzusznej Wielowodzie Małowodzie Zakażenia pęcherza płodowego i błon płodowych Przedwczesne pęknięcie błon płodowych, czynność porodowa opóźniona w wyniku działań leczniczych Przedwczesne pęknięcie błon płodowych, nieokreślone Zespoły przetoczenia łożyskowego Wada rozwojowa łożyska Łożysko przodujące, bez krwawienia Łożysko przodujące, z krwawieniem Przedwczesne oddzielenie łożyska, z zaburzeniami krzepnięcia Inne przedwczesne oddzielenie łożyska Krwawienie przedporodowe, z zaburzeniami krzepnięcia Inne krwawienie przedporodowe Poród fałszywy przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży Poród fałszywy w 37 tygodniu ciąży lub później Poród przedwczesny Nieskuteczne farmakologiczne wzniecanie czynności porodowej Nieskuteczne instrumentalne wzniecanie czynności porodowej Inne nieskuteczne wzniecanie czynności porodowej

Dziennik Ustaw – 482 – Poz. 1520

O62.0 O62.1 O62.2 O62.3 O62.4 O62.8 O62.9 O63.0 O63.1 O63.2 O63.9 O64.0 O64.1 O64.2 O64.3 O64.4 O64.5 O64.8 O64.9 O65.0 O65.1

Pierwotne słabe skurcze macicy Wtórnie słaba czynność skurczowa macicy Inne rodzaje słabej czynności skurczowej macicy Poród nagły (uliczny) Nieskoordynowane i przedłużone skurcze macicy z nadmiernym napięciem mięśnia macicy Inne nieprawidłowości czynności skurczowej macicy w czasie porodu Nieprawidłowość czynności skurczowej macicy w czasie porodu, nieokreślona Przedłużenie pierwszego okresu porodu Przedłużenie drugiego okresu porodu Opóźniony poród drugiego bliźniaka, trojaczka i.t.p. Przedłużenie czynności porodowej, nieokreślone Poród patologiczny spowodowany zaburzeniem w rotacji główki płodu Poród patologiczny z powodu położenia miednicowego Poród patologiczny z powodu ułożenia twarzowego Poród patologiczny z powodu ułożenia czołowego Poród patologiczny z powodu przodowania barków Poród patologiczny z powodu przodowania nieprawidłowego złożonego Poród patologiczny z powodu innych nieprawidłowych ułożeń lub ustawień płodu Poród patologiczny z powodu nieprawidłowego ułożenia lub ustawienia płodu, nieokreślone Niewspółmierność porodowa spowodowana przez zniekształcenie miednicy Niewspółmierność porodowa spowodowana przez miednicę ogólnie ścieśnioną

Dziennik Ustaw – 483 – Poz. 1520

O65.2 O65.3 O65.4 O65.5 O65.8 O65.9 O66.1 O66.2 O66.3 O66.4 O66.5 O66.8 O66.9 O67.0 O67.8 O67.9 O68.0 O68.1 O68.2

Niewspółmierność porodowa spowodowana przez miednicę płaską Niewspółmierność porodowa spowodowana przez ścieśnienie próżni i wychodu miednicy Niewspółmierność porodowa płodowo-miednicza, nieokreślona Niewspółmierność porodowa spowodowana zmianami patologicznymi narządów miednicy matki Niewspółmierność porodowa spowodowana innymi anomaliami miednicy matki Niewspółmierność porodowa spowodowana nieprawidłowościami miednicy, nieokreślonymi Poród patologiczny wywołany przez bliźnięta zahaczone Poród patologiczny wywołany przez niezwykle duży płód Poród patologiczny wywołany przez inne nieprawidłowości płodu Nieskuteczna próba wywołania czynności porodowej, nieokreślona Nieskuteczne zastosowanie próżniociągu lub kleszczy z następowym porodem kleszczowym lub przez cięcie cesarskie Inny określony poród patologiczny Poród patologiczny, nieokreślony Krwawienie śródporodowe z zaburzeniami krzepnięcia Inne krwawienie śródporodowe Krwawienie śródporodowe, nieokreślone Czynność porodowa i poród powikłane przez nieprawidłową czynność serca płodu Czynność porodowa i poród powikłane przez obecność smółki w płynie owodniowym Czynność porodowa i poród powikłane przez nieprawidłową czynność serca, ze smółką w płynie owodniowym

Dziennik Ustaw – 484 – Poz. 1520

O68.3 O68.8 O68.9 O69.0 O69.1 O69.2 O69.3 O69.4 O69.5 O69.8 O69.9 O70.0 O70.1 O70.2 O70.3 O70.9 O71.0 O71.1 O71.2 O71.3 O71.4

Czynność porodowa i poród powikłane przez biochemiczne wskaźniki zagrożenia płodu Czynność porodowa i poród powikłane przez inne objawy zagrożenia płodu Czynność porodowa i poród powikłany z zagrożeniem (stresem) płodu, nieokreślonym Poród powikłany przez wypadniecie pępowiny Poród powikłany przez pępowinę okręconą wokół szyi, z jej uciśnięciem Czynność porodowa i poród powikłane przez inne zapętlenie pępowiny Poród powikłany przez krótką pępowinę Poród powikłany przez naczynia przodujące Poród powikłany przez uszkodzenie naczyń pępowiny Poród powikłany przez inne nieprawidłowości pępowiny Poród powikłany przez nieprawidłowość pępowiny, nieokreśloną Pęknięcie krocza pierwszego stopnia w czasie porodu Pęknięcie krocza drugiego stopnia w czasie porodu Pęknięcie krocza trzeciego stopnia w czasie porodu Pęknięcie krocza czwartego stopnia w czasie porodu Pęknięcie krocza w czasie porodu, nieokreślone Pęknięcie macicy przed rozpoczęciem czynności porodowej Pęknięcie macicy w trakcie czynności porodowej Poporodowe wynicowanie macicy Pęknięcie szyjki macicy w czasie porodu Wysokie rozerwanie pochwy w czasie porodu

Dziennik Ustaw – 485 – Poz. 1520

O71.5 O71.6 O71.7 O71.8 O71.9 O72.0 O72.1 O72.2 O72.3 O73.0 O73.1 O74.0 O74.1 O74.2 O74.3 O74.4 O74.5 O74.6 O74.7 O74.8

Inne położnicze uszkodzenie narządów miednicy Położnicze uszkodzenie stawów i więzadeł miednicowych Krwiak miednicy z przyczyn położniczych Inny określony uraz położniczy Uraz położniczy, nieokreślony Krwotok w trzecim okresie porodu Inny bezpośredni krwotok poporodowy Późny i wtórny krwotok poporodowy Poporodowe zaburzenia krzepnięcia Zatrzymanie łożyska bez krwotoku Zatrzymanie resztek łożyska i błon płodowych, bez krwotoku Zachłystowe zapalenie płuc wywołane przez znieczulenie w trakcie czynności porodowej i porodu Inne powikłania płucne znieczulenia w trakcie czynności porodowej i porodu Powikłania sercowe znieczulenia w trakcie czynności porodowej lub porodu Powikłania ze strony ośrodkowego układu nerwowego Reakcje toksyczne na znieczulenie miejscowe w trakcie czynności porodowej lub porodu Ból głowy wywołany przez znieczulenie dokanałowe i nadoponowe w trakcie czynności porodowej i porodu Inne powikłania znieczulenia podpajęczego i nadoponowego w trakcie czynności porodowej i porodu Nieudana lub utrudniona intubacja w trakcie czynności porodowej lub porodu Inne powikłania znieczulenia w trakcie czynności porodowej i porodu

Dziennik Ustaw – 486 – Poz. 1520

O74.9 O75.0 O75.1 O75.2 O75.3 O75.4 O75.5 O75.6 O75.7 O75.8 O75.9 O80.0 O80.1 O81.0 O81.1 O81.2 O81.4 O81.5 O82.0 O82.1 O82.2 O82.8

Powikłanie znieczulenia w trakcie czynności porodowej i porodu, nieokreślone Stan zagrożenia matki w czasie czynności porodowej i porodu Wstrząs w czasie lub w następstwie czynności porodowej i porodu Gorączka w czasie porodu, niesklasyfikowana gdzie indziej Inne zakażenia w czasie porodu Inne powikłania operacji chirurgicznych i zabiegów położniczych Opóźniony poród po przebiciu pęcherza płodowego Opóźniony poród po samoistnym lub nieokreślonym pęknięciu pęcherza płodowego Poród pochwowy po uprzednim cięciu cesarskim Inne określone powikłania czynności porodowej i porodu Powikłanie czynności porodowej i porodu, nieokreślone Poród samoistny w ułożeniu podłużnym potylicowym Poród samoistny pośladkowy Poród przy pomocy kleszczy wyjściowych Poród przy pomocy kleszczy próżniowych Kleszcze próżniowe ze zwrotem główki Poród przy pomocy próżniociągu Poród przy pomocy kleszczy i próżniociągu Poród przez cięcie cesarskie z wyboru (planowany) Poród przez cięcie cesarskie ze wskazań nagłych Poród przez cięcie cesarskie z wycięciem macicy Inny poród pojedynczy przez cięcie cesarskie

Dziennik Ustaw – 487 – Poz. 1520

O82.9 O83.0 O83.1 O83.3 O83.4 O83.8 O84.0 O84.1 O84.2 O84.8 O84.9 O85 O86.3 O86.8 O87.1 O87.3 O87.8 O88.0 O88.1 O88.2 O88.3 O88.8

Poród przez cięcie cesarskie, nieokreślony Wydobycie pośladków, pomoc ręczna Inny poród pośladkowy z udzieleniem pomocy położniczej Poród żywego płodu w ciąży brzusznej Operacje pomniejszające objętość płodu Inny określony poród pojedynczy z udzieleniem pomocy Poród mnogi w całości samoistny Poród mnogi w całości przy pomocy kleszczy lub/i próżniociągu Poród mnogi w całości przez cięcie cesarskie Inny poród mnogi Poród mnogi, nieokreślony Zakażenie połogowe miejscowe i uogólnione Inne zakażenia dróg moczowo-płciowych w następstwie porodu Inne określone zakażenia połogowe Zakrzepica żył głębokich w czasie połogu Zakrzepica żył mózgowych w czasie połogu Inne powikłania ze strony układu żylnego w czasie połogu Zator powietrzny z przyczyn położniczych Zator płynem owodniowym Zator skrzepem krwi z przyczyn położniczych Zator ropny i septyczny z przyczyn położniczych Inny zator z przyczyn położniczych

Dziennik Ustaw – 488 – Poz. 1520

O89.0 O89.1 O89.2 O89.3 O89.5 O90.3 O90.4 O90.5 O98.0 O98.1 O98.4 O98.5 O98.6 O98.8 O98.9 O99.1 O99.2 O99.3 O99.4 O99.5

Powikłania płucne spowodowane znieczuleniem w czasie połogu Powikłania sercowe spowodowane znieczuleniem w czasie połogu Powikłania ze strony ośrodkowego układu nerwowego spowodowane znieczuleniem w czasie połogu Reakcje toksyczne na środki znieczulające w czasie połogu Inne powikłania znieczulenia podpajęczego i nadoponowego w czasie połogu Kardiomiopatia w czasie połogu Poporodowa ostra niewydolność nerek Poporodowe zapalenie gruczołu tarczowego Gruźlica wikłająca ciążę, poród i połóg Kiła wikłająca ciążę, poród i połóg Wirusowe zapalenie wątroby wikłające ciążę, poród i połóg Inne choroby wirusowe wikłające ciążę, poród i połóg Choroby pierwotniakowe wikłające ciążę, poród i połóg Inne choroby zakaźne i pasożytnicze u matki wikłające ciążę, poród i połóg Nieokreślone choroby zakaźne i pasożytnicze u matki wikłające ciążę, poród i połóg Inne choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz pewne zaburzenia mechanizmów odpornościowych wikłające ciążę, poród i połóg Choroby gruczołów dokrewnych, przemiany materii i zaburzenia odżywienia wikłające ciążę, poród i połóg Zaburzenia psychiczne i choroby układu nerwowego wikłające ciążę, poród i połóg Choroby układu krążenia wikłające ciążę, poród i połóg Choroby układu oddechowego wikłające ciążę, poród i połóg

Dziennik Ustaw – 489 – Poz. 1520

O99.6 O99.7 P00.0 P00.1 P00.2 P00.3 P00.5 P01.1 P01.2 P01.3 P01.5 P01.6 P01.7 P01.8 P01.9 P02.0 P02.1 P02.2 P02.3

Choroby układu pokarmowego wikłające ciążę, poród i połóg Choroby skóry i tkanki podskórnej wikłające ciążę, poród i połóg Stan płodu i noworodka spowodowany nadciśnieniem u matki Stan płodu i noworodka spowodowany chorobami nerek i dróg moczowych u matki Stan płodu i noworodka spowodowany chorobami zakaźnymi i pasożytniczymi u matki Stan płodu i noworodka spowodowany przez inne choroby układu krążenia i układu oddechowego u matki Stan płodu i noworodka spowodowany urazem u matki Stan płodu i noworodka spowodowany przedwczesnym pęknięciem pęcherza płodowego Stan płodu i noworodka spowodowany małowodziem Stan płodu i noworodka spowodowany wielowodziem Stan płodu i noworodka spowodowany ciążą mnogą Stan płodu i noworodka spowodowany śmiercią matki Stan płodu i noworodka spowodowany nieprawidłowym ułożeniem płodu przed rozpoczęciem czynności porodowej Stan płodu i noworodka spowodowany innymi powikłaniami ciąży u matki Stan płodu i noworodka spowodowany powikłaniami ciąży u matki, nieokreślonymi Stan płodu i noworodka spowodowany łożyskiem przodującym Stan płodu i noworodka spowodowany innymi rodzajami oddzielenia łożyska i krwawieniami Stan płodu i noworodka spowodowany innymi i nieokreślonymi nieprawidłowościami morfologicznymi i czynnościowymi łożyska Stan płodu i noworodka spowodowany zespołami przetoczenia krwi w obrębie łożyska

Dziennik Ustaw – 490 – Poz. 1520

P02.4 P02.5 P02.6 P02.7 P02.8 P03.0 P03.1 P03.2 P03.3 P03.5 P03.6 P03.8 P04.2 P04.3 P04.4 P04.5 P04.6 P04.9

Stan płodu i noworodka spowodowany wypadnięciem pępowiny Stan płodu i noworodka spowodowany innymi stanami z uciśnięciem pępowiny Stan płodu i noworodka spowodowany innymi i nieokreślonymi stanami pępowiny Stan płodu i noworodka spowodowany zapaleniem błon płodowych i łożyska Stan płodu i noworodka spowodowany innymi nieprawidłowościami błon płodowych Stan płodu i noworodka spowodowany porodem pośladkowym i wydobyciem płodu Stan płodu i noworodka spowodowany innym nieprawidłowym przodowaniem, ułożeniem i niewspółmiernością podczas czynności porodowej i porodu Stan płodu i noworodka spowodowany porodem kleszczowym Stan płodu i noworodka spowodowany zastosowaniem próżniociągu Stan płodu i noworodka spowodowany porodem nagłym Stan płodu i noworodka spowodowany nieprawidłową czynnością skurczową macicy Stan płodu i noworodka spowodowany innymi określonymi powikłaniami czynności porodowej i porodu Stan płodu i noworodka spowodowany używaniem przez matkę wyrobów tytoniowych Stan płodu i noworodka spowodowany piciem alkoholu przez matkę Stan płodu i noworodka spowodowany przyjmowaniem leków uzależniających przez matkę Stan płodu i noworodka spowodowany pokarmowymi substancjami chemicznymi przyjmowanymi przez matkę Stan płodu i noworodka spowodowany narażeniem matki na środowiskowe substancje chemiczne Stan płodu i noworodka spowodowany szkodliwym wpływem u matki, nieokreślonym

Dziennik Ustaw – 491 – Poz. 1520

P05.0 P05.1 P05.2 P05.9 P07.0 P07.1 P07.2 P07.3 P08.0 P08.1 P08.2 P10.0 P10.1 P10.2 P10.3 P10.4 P10.8 P10.9 P11.0 P11.1

Niska urodzeniowa masa ciała noworodka w stosunku do wieku płodowego Niskie urodzeniowe wymiary ciała noworodka w stosunku do wieku płodowego Niedożywienie (hypotrofia) płodu bez wzmianki o niskiej urodzeniowej masie ciała lub o niskich urodzeniowych wymiarach ciała w stosunku do wieku płodowego Opóźnienie wzrastania płodu, nieokreślone Skrajnie niska urodzeniowa masa ciała Inna niska urodzeniowa masa ciała Skrajne wcześniactwo Inne przypadki wcześniactwa Noworodek hypertroficzny Inne noworodki z bardzo dużą w stosunku do wieku płodowego masą ciała Noworodek urodzony w wyliczonym terminie, nie wykazujący nadmiaru urodzeniowej masy ciała lub wielkości w stosunku do wieku płodowego Krwotok podtwardówkowy spowodowany urazem porodowym Krwawienie do mózgu spowodowane urazem porodowym Krwotok dokomorowy spowodowany urazem porodowym Krwotok podpajęczynówkowy spowodowany urazem porodowym Rozdarcie namiotu móżdżku spowodowane urazem porodowym Inne rozerwanie struktur śródczaszkowych i krwotoki spowodowane urazem porodowym Nieokreślone rozerwanie struktury śródczaszkowej i krwotok spowodowany urazem porodowym Obrzęk mózgu spowodowany urazem porodowym Inne określone uszkodzenie mózgu spowodowane urazem porodowym

Dziennik Ustaw – 492 – Poz. 1520

P11.2 P11.3 P11.4 P11.5 P11.9 P12.0 P12.1 P12.2 P12.3 P12.4 P12.8 P12.9 P13.1 P13.2 P13.3 P13.4 P13.8 P13.9 P14.0 P14.1 P14.2 P14.3

Nieokreślone uszkodzenie mózgu spowodowane urazem porodowym Uraz porodowy nerwu twarzowego Uraz porodowy innych nerwów czaszkowych Uraz porodowy kręgosłupa i rdzenia kręgowego Uraz porodowy ośrodkowego układu nerwowego, nieokreślony Krwiak podokostnowy spowodowany urazem porodowym Przedgłowie spowodowane urazem porodowym Krwiak czaszki pod rozcięgnem spowodowany urazem porodowym Zasinienie owłosionej skóry głowy spowodowane urazem porodowym Uraz owłosionej skóry głowy spowodowany monitorowaniem stanu noworodka Inne urazy porodowe skóry owłosionej głowy Uraz porodowy owłosionej skóry głowy, nieokreślony Inne urazy porodowe czaszki Uraz porodowy kości udowej Uraz porodowy innych kości długich Złamanie obojczyka spowodowane urazem porodowym Urazy porodowe innych części kośćca Uraz porodowy kości, nieokreślony Porażenie Erba spowodowane urazem porodowym Porażenie Klumpkego spowodowane urazem porodowym Porażenie nerwu przeponowego spowodowane urazem porodowym Inne urazy porodowe splotu ramiennego

Dziennik Ustaw – 493 – Poz. 1520

P14.8 P14.9 P15.0 P15.1 P15.2 P15.3 P15.4 P15.5 P15.6 P15.8 P15.9 P20.0 P20.1 P20.9 P21.0 P21.1 P21.9 P22.0 P22.1 P22.8 P22.9

Urazy porodowe innych części obwodowego układu nerwowego Uraz porodowy obwodowego układu nerwowego, nieokreślony Uraz porodowy wątroby Uraz porodowy śledziony Uraz porodowy mięśnia mostkowo-sutkowo-obojczykowego Uraz porodowy oka Uraz porodowy twarzy Uraz porodowy zewnętrznych narządów moczowo-płciowych Martwica podskórnej tkanki tłuszczowej spowodowana urazem porodowym Inne określone urazy porodowe Uraz porodowy, nieokreślony Niedotlenienie wewnątrzmaciczne stwierdzone przed rozpoczęciem czynności porodowej Niedotlenienie wewnątrzmaciczne stwierdzone w czasie czynności porodowej i porodu Niedotlenienie wewnątrzmaciczne, nieokreślone Ciężka zamartwica urodzeniowa Umiarkowana lub średniego stopnia zamartwica urodzeniowa Zamartwica urodzeniowa, nieokreślona Zespół zaburzeń oddychania noworodka Przemijający szybki oddech (tachypnoe) noworodka Inne zaburzenie oddychania noworodka Zespół zaburzeń oddychania noworodka, nieokreślony

Dziennik Ustaw – 494 – Poz. 1520

P23.0 P23.1 P23.2 P23.3 P23.4 P23.5 P23.6 P23.8 P23.9 P24.0 P24.1 P24.2 P24.3 P24.8 P24.9 P25.0 P25.1 P25.2 P25.3 P25.8 P26.0 P26.1

Wrodzone wirusowe zapalenie płuc Wrodzone zapalenie płuc wywołane przez chlamydie Wrodzone gronkowcowe zapalenie płuc Wrodzone zapalenie płuc wywołane przez paciorkowce z grupy B Wrodzone zapalenie płuc wywołane przez pałeczkę okrężnicy (E.coli) Wrodzone zapalenie płuc wywołane przez pałeczkę ropy błękitnej (Pseudomonas) Wrodzone zapalenie płuc wywołane przez inne bakterie: Wrodzone zapalenie płuc wywołane innymi organizmami Wrodzone zapalenie płuc, nieokreślone Zachłyśnięcie się smółką przez noworodka Zachłyśnięcie się wodami płodowymi i śluzem przez noworodka Zachłyśnięcie się krwią przez noworodka Zachłyśnięcie się mlekiem i zwróconym pokarmem przez noworodka Inne zespoły zachłyśnięcia u noworodka Zespół zachłyśnięcia u noworodka, nieokreślony Rozedma śródmiąższowa rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym Odma opłucnowa rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym Odma śródpiersiowa rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym Odma osierdziowa rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym Inne stany związane z rozedmą śródmiąższową rozpoczynające się w okresie okołoporodowym Krwotok tchawiczo-oskrzelowy rozpoczynający się w okresie okołoporodowym Masywny krwotok płucny rozpoczynający się w okresie okołoporodowym

Dziennik Ustaw – 495 – Poz. 1520

P26.8 P26.9 P27.0 P27.1 P27.8 P27.9 P28.0 P28.1 P28.2 P28.3 P28.4 P28.5 P28.8 P28.9 P29.0 P29.1 P29.2 P29.3 P29.4 P29.8

Inne krwotoki płucne zaczynające się w okresie okołoporodowym Nieokreślony krwotok płucny rozpoczynający się w okresie okołoporodowym Zespół Wilsona-Mikity Dysplazja oskrzelowo-płucna rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym Inne przewlekłe choroby oddechowe rozpoczynające się w okresie okołoporodowym Nieokreślona przewlekła choroba oddechowa rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym Pierwotna niedodma u noworodka Inne i nieokreślone niedodmy u noworodka Napady sinicy u noworodka Pierwotny bezdech w czasie snu u noworodka Inny bezdech u noworodka Niewydolność oddechowa noworodka Inne określone zaburzenia oddechowe u noworodka Zaburzenie oddychania u noworodka, nieokreślone Niewydolność krążenia u noworodków Zaburzenia rytmu serca u noworodków Nadciśnienie u noworodków Przetrwałe krążenie płodowe Przemijające niedotlenienie mięśnia sercowego u noworodków Inne zaburzenia sercowo-naczyniowe rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Dziennik Ustaw – 496 – Poz. 1520

P29.9 P35.0 P35.1 P35.2 P35.3 P35.8 P35.9 P36.0 P36.1 P36.2 P36.3 P36.4 P36.5 P36.8 P36.9 P37.0 P37.1 P37.2 P37.3 P37.4 P37.5 P37.8

Zaburzenie sercowo-naczyniowe rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, nieokreślone Wrodzony zespół różyczkowy Wrodzone zakażenie wirusem cytomegalii Wrodzone zakażenie wirusem opryszczki Wrodzone wirusowe zapalenie wątroby Inne wrodzone choroby wirusowe Wrodzona choroba wirusowa, nieokreślona Posocznica noworodka wywołana przez paciorkowca grupy B Posocznica noworodka wywołana przez inne i nieokreślone paciorkowce Posocznica noworodka wywołana przez gronkowca złocistego Posocznica noworodka wywołana przez inne i nieokreślone gronkowce Posocznica noworodka wywołana przez pałeczkę okrężnicy Posocznica noworodka wywołana przez beztlenowce Inna posocznica bakteryjna noworodka Posocznica bakteryjna noworodka, nieokreślona Wrodzona gruźlica Wrodzona toksoplazmoza Wrodzona (rozsiana) listerioza Wrodzona zimnica wywołana przez zarodźca malarii Inna wrodzona zimnica Noworodkowa drożdżyca Inne określone wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze

Dziennik Ustaw – 497 – Poz. 1520

P37.9 P38 P39.0 P39.1 P39.2 P39.3 P39.4 P39.8 P39.9 P50.0 P50.1 P50.2 P50.3 P50.4 P50.5 P50.8 P50.9 P51.0 P51.1 P51.9 P52.0 P52.1

Wrodzone choroby pasożytnicze, nieokreślone Zapalenie pępka noworodka z lub bez łagodnego krwawienia Noworodkowe infekcyjne zapalenie gruczołu sutkowego Noworodkowe zapalenie spojówek i woreczka łzowego Wewnątrzowodniowe zakażenie płodu, niesklasyfikowane gdzie indziej Noworodkowe zakażenie dróg moczowych Noworodkowe zakażenie skóry Inne określone zakażenia swoiste dla okresu okołoporodowego Zakażenie swoiste dla okresu okołoporodowego, nieokreślone Utrata krwi płodu z naczyń przodujących Utrata krwi płodu z powodu rozerwania pępowiny Utrata krwi płodu przez łożysko Krwawienie do krążenia bliźniaka Krwawienie do krążenia matki Utrata krwi płodu z powodu przecięcia pępowiny bliźniaka Inna utrata krwi płodu Utrata krwi płodu, nieokreślona Masywny krwotok z pępka u noworodka Inne krwotoki z pępka u noworodka Krwotok z pępka u noworodka, nieokreślony Dokomorowy (nieurazowy) krwotok, stopnia 1, u płodu i noworodka Dokomorowy (nieurazowy) krwotok, stopnia 2, u płodu i noworodka

Dziennik Ustaw – 498 – Poz. 1520

P52.2 P52.3 P52.4 P52.5 P52.6 P52.8 P52.9 P53 P54.0 P54.1 P54.2 P54.3 P54.4 P54.5 P54.6 P54.8 P54.9 P55.0 P55.1 P55.8 P55.9 P56.0

Dokomorowy (nieurazowy) krwotok, stopnia 3, u płodu i noworodka Nieokreślony dokomorowy (nieurazowy) krwotok u płodu i noworodka Śródmózgowy (nieurazowy) krwotok u płodu i noworodka Podpajęczynówkowy krwotok (nieurazowy) u płodu i noworodka Krwotok (nieurazowy) do móżdżku i tylnego dołu czaszki u płodu i noworodka Inne śródczaszkowe (nieurazowe) krwotoki u płodu i noworodka Śródczaszkowy (nieurazowy) krwotok u płodu i noworodka, nieokreślony Choroba krwotoczna u płodu i noworodka Wymioty krwawe u noworodka Smoliste stolce u noworodka Krwotok z odbytnicy u noworodka Inne krwotoki z przewodu pokarmowego u noworodka Krwotok do nadnerczy u noworodka Krwawienie do skóry u noworodka Krwawienie z pochwy u noworodka Inne określone krwotoki u noworodka Krwotok u noworodka, nieokreślony Izoimmunizacja w zakresie czynnika Rh u płodu i noworodka Izoimmunizacja w zakresie grup głównych ABO u płodu i noworodka Inne choroby hemolityczne u płodu i noworodka Choroba hemolityczna u płodu i noworodka, nieokreślona Obrzęk uogólniony płodu spowodowany izoimmunizacją

Dziennik Ustaw – 499 – Poz. 1520

P56.9 P57.0 P57.8 P57.9 P58.0 P58.1 P58.2 P58.3 P58.4 P58.5 P58.8 P58.9 P59.0 P59.1 P59.3 P59.8 P59.9 P60 P61.0 P61.1 P61.2 P61.3

Obrzęk uogólniony płodu spowodowany inną i nieokreśloną chorobą hemolityczną Żółtaczka jąder podkorowych spowodowana izoimmunizacją Inna określona żółtaczka jąder podkorowych Żółtaczka jąder podkorowych o nieokreślonej przyczynie Żółtaczka noworodków spowodowana wylewami podskórnymi krwi Żółtaczka noworodków spowodowana krwawieniem Żółtaczka noworodków spowodowana zakażeniem Żółtaczka noworodków spowodowana zagęszczeniem krwi Żółtaczka noworodków spowodowana przez leki lub toksyny przekazywane od matki lub podawane noworodkowi Żółtaczka noworodków spowodowana połknięciem krwi matki Żółtaczka noworodków spowodowana inną określoną nadmierną hemolizą Żółtaczka noworodków spowodowana nadmierną hemolizą, nieokreśloną Żółtaczka noworodków związana z porodem przedwczesnym Zespół zagęszczonej żółci Żółtaczka noworodków spowodowana inhibitorem w mleku matki Żółtaczka noworodków spowodowana innymi określonymi przyczynami Żółtaczka noworodków, nieokreślona Rozsiane wykrzepianie śródnaczyniowe u płodu i noworodka Przemijająca małopłytkowość noworodka Zagęszczenie krwi noworodków Niedokrwistość wcześniaków Wrodzona niedokrwistość z utraty krwi płodu

Dziennik Ustaw – 500 – Poz. 1520

P61.4 P61.5 P61.6 P61.8 P61.9 P70.0 P70.1 P70.2 P70.3 P70.4 P70.8 P70.9 P71.0 P71.1 P71.2 P71.3 P71.4 P71.8 P71.9 P72.0 P72.1

Inne wrodzone niedokrwistości, niesklasyfikowane gdzie indziej Przejściowa neutropenia noworodków Inne przemijające zaburzenia krzepnięcia u noworodka Inne określone zaburzenia hematologiczne u noworodka Okołoporodowe zaburzenia hematologiczne, nieokreślone Zespół dziecka matki chorej na cukrzycę ciężarnych Zespół dziecka matki cukrzycowej Cukrzyca noworodków Jatrogenna hipoglikemia noworodków Inna hipoglikemia noworodków Inne przemijające zaburzenia przemiany węglowodanów u płodu i noworodka Przemijające zaburzenie przemiany węglowodanów u płodu i noworodka, nieokreślone Hipokalcemia spowodowana karmieniem mlekiem krowim Inna hipokalcemia noworodków Hypomagnezemia noworodków Tężyczka noworodków bez niedoboru wapnia lub magnezu Przemijająca niedoczynność przytarczyc noworodków Inne przemijające zaburzenia przemiany wapnia i magnezu noworodków Przemijające zaburzenia przemiany wapnia i magnezu noworodków, nieokreślone Wole noworodków, niesklasyfikowane gdzie indziej Przemijająca nadczynność tarczycy noworodków

Dziennik Ustaw – 501 – Poz. 1520

P72.2 P72.8 P72.9 P74.0 P74.1 P74.2 P74.3 P74.4 P74.5 P74.8 P74.9 P75 P76.0 P76.1 P76.2 P76.8 P76.9 P77 P78.0 P78.1 P78.3 P78.8

Inne przemijające zaburzenia czynności tarczycy noworodków, niesklasyfikowane gdzie indziej Inne określone przemijające zaburzenia wewnątrzwydzielnicze noworodków Przemijające zaburzenie wewnątrzwydzielnicze noworodków, nieokreślone Późna kwasica metaboliczna noworodka Odwodnienie noworodka Zaburzenia równowagi sodowej noworodka Zaburzenia równowagi potasowej noworodka Inne przemijające zaburzenia elektrolitowe noworodka Przemijająca tyrozynemia noworodka Inne przemijające zaburzenia przemiany materii noworodka Przemijające zaburzenie przemiany materii noworodka, nieokreślone Niedrożność smółkowa Zespół czopa smółkowego Przemijająca niedrożność jelit noworodka Niedrożność jelita spowodowana zagęszczonym mlekiem Inna określona niedrożność jelit noworodka Niedrożność jelit noworodka, nieokreślona Martwicze zapalenie jelit płodu i noworodka Okołoporodowa perforacja jelit Inne zapalenie otrzewnej noworodka Niezakaźna biegunka noworodka Inne określone okołoporodowe zaburzenia układu pokarmowego noworodka

Dziennik Ustaw – 502 – Poz. 1520

P78.9 P80.0 P80.8 P80.9 P81.0 P81.8 P81.9 P83.0 P83.1 P83.2 P83.3 P83.4 P83.5 P83.6 P83.8 P83.9 P90 P91.0 P91.1 P91.2 P91.3 P91.4

Okołoporodowe zaburzenie układu pokarmowego, nieokreślone Zespół urazu zimnego u noworodka Inne obniżenie ciepłoty ciała noworodka Hipotermia noworodka, nieokreślona Podwyższenie ciepłoty ciała (hipertermia) noworodka spowodowane czynnikami środowiskowymi Inne określone zaburzenia regulacji ciepłoty ciała u noworodka Zaburzenie regulacji ciepłoty ciała u noworodka, nieokreślone Martwica podskórnej tkanki tłuszczowej noworodków (sclerema) Noworodkowy rumień toksyczny Uogólniony obrzęk płodu nie spowodowany chorobą hemolityczną Inny i nieokreślony obrzęk swoisty dla płodu i noworodka Obrzęk gruczołu sutkowego u noworodka Wrodzony wodniak jądra Polip pępkowy u noworodka Inne określone stany dotyczące powłok swoiste dla płodu i noworodka Stan dotyczący powłok swoisty dla płodu i noworodka, nieokreślony Drgawki noworodka Niedokrwienie mózgu noworodka Nabyta torbiel okołokomorowa noworodka Rozmiękanie istoty białej mózgu noworodka Nadpobudliwość mózgowa noworodka Obniżenie aktywności mózgowej noworodka

Dziennik Ustaw – 503 – Poz. 1520

P91.5 P91.8 P91.9 P92.5 P92.8 P92.9 P93 P94.0 P94.1 P94.2 P94.8 P94.9 P96.0 P96.1 P96.2 P96.3 P96.4 P96.5 P96.8 P96.9 Q00.0 Q00.1

Śpiączka noworodka Inne określone zaburzenia mózgowe noworodka Zaburzenie mózgowe noworodka, nieokreślone Trudności w karmieniu piersią Inne zaburzenie odżywiania noworodka Zaburzenie odżywiania noworodka, nieokreślone Reakcje i zatrucia wywołane przez leki stosowane u płodu i noworodka Przemijająca noworodkowa miasthenia gravis Wrodzone wzmożone napięcie mięśniowe Wrodzone obniżone napięcie mięśniowe Inne zaburzenia napięcia mięśniowego u noworodka Zaburzenie napięcia mięśniowego u noworodka, nieokreślone Wrodzona niewydolność nerek Zespół odstawienia leku u noworodka matki uzależnionej od leku Objawy odstawienia leku stosowanego u noworodka ze wskazań terapeutycznych Szerokie szwy czaszkowe u noworodka Rozwiązanie ciąży, stany dotyczące płodu i noworodka Powikłania zabiegów wewnątrzmacicznych, niesklasyfikowane gdzie indziej Inne określone stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym Stan rozpoczynający się w okresie okołoporodowym, nieokreślony Bezmózgowie Rozszczep czaszki i kręgosłupa

Dziennik Ustaw – 504 – Poz. 1520

Q00.2 Q01.0 Q01.1 Q01.2 Q01.8 Q01.9 Q02 Q03.0 Q03.1 Q03.8 Q03.9 Q04.0 Q04.1 Q04.2 Q04.3 Q04.4 Q04.5 Q04.6 Q04.8 Q04.9 Q05.0 Q05.1

Rozszczep potylicy Przepuklina mózgowa czołowa Przepuklina mózgowa nosowo-czołowa Przepuklina mózgowa potyliczna Przepuklina mózgowa w innej lokalizacji Przepuklina mózgowa, nieokreślona Małogłowie Wady rozwojowe wodociągu mózgu Sylwiusza Zarośnięcie otworów Magendiego i Luschki Wodogłowie wrodzone inne Wodogłowie wrodzone, nieokreślone Wrodzone wady rozwojowe spoidła wielkiego Brak węchomózgowia (zespół arinencephalii) Przodomózgowie jednokomorowe (holoprosencephalia) Inne wady mózgu z ubytkiem tkanek Septo-optic dysplasia Mózg olbrzymi Wrodzone torbiele mózgu Inne określone wady rozwojowe mózgu Wrodzone wady rozwojowe mózgu, nieokreślone Rozszczep kręgosłupa szyjnego ze współistniejącym wodogłowiem Rozszczep kręgosłupa piersiowego ze współistniejącym wodogłowiem

Dziennik Ustaw – 505 – Poz. 1520

Q05.2 Q05.3 Q05.4 Q05.5 Q05.6 Q05.7 Q05.8 Q05.9 Q06.0 Q06.1 Q06.2 Q06.3 Q06.4 Q06.8 Q06.9 Q07.0 Q07.8 Q07.9 Q10.0 Q10.1 Q10.2 Q10.3

Rozszczep kręgosłupa lędźwiowego ze współistniejącym wodogłowiem Rozszczep kręgosłupa krzyżowego ze współistniejącym wodogłowiem Nieokreślony rozszczep kręgosłupa ze współistniejącym wodogłowiem Rozszczep kręgosłupa szyjnego bez wodogłowia Rozszczep kręgosłupa piersiowego bez wodogłowia Rozszczep kręgosłupa lędźwiowego bez wodogłowia Rozszczep kręgosłupa krzyżowego bez wodogłowia Rozszczep kręgosłupa, nieokreślony Brak rdzenia Niedorozwój i dysplazja rdzenia kręgowego Rozdwojenie rdzenia Inne wrodzone wady rozwojowe ogona końskiego Wodordzenie Inne określone wrodzone wady rozwojowe rdzenia kręgowego Wrodzone wady rozwojowe rdzenia kręgowego, nieokreślone Zespół Arnolda-Chiariego Inne określone wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego Wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego, nieokreślone Wrodzone opadanie powieki Wrodzone wywinięcie powieki (ectropion) Wrodzone podwinięcie powieki (entropion) Inne wrodzone wady rozwojowe powiek

Dziennik Ustaw – 506 – Poz. 1520

Q10.4 Q10.5 Q10.6 Q10.7 Q11.0 Q11.1 Q11.2 Q11.3 Q12.0 Q12.1 Q12.2 Q12.3 Q12.4 Q12.8 Q12.9 Q13.0 Q13.1 Q13.2 Q13.3 Q13.4 Q13.5 Q13.8

Brak i niewykształcenie aparatu łzowego Wrodzone zwężenie przewodu łzowego Inne wrodzone wady rozwojowe aparatu łzowego Wrodzona wada rozwojowa oczodołu Torbielowata gałka oczna Inne bezocze Małoocze Wielkoocze Wrodzona zaćma Wrodzone przemieszczenie soczewki Szczelina soczewki Wrodzony brak soczewki Soczewka kulista Inne wrodzone wady rozwojowe soczewki Wrodzona wada rozwojowa soczewki, nieokreślona Szczelina tęczówki Brak tęczówki Inne wrodzone wady rozwojowe tęczówki Wrodzone zmętnienie rogówki Inne wrodzone wady rozwojowe rogówki Niebieskie twardówki Inne wrodzone wady rozwojowe przedniego odcinka oka

Dziennik Ustaw – 507 – Poz. 1520

Q13.9 Q14.0 Q14.1 Q14.2 Q14.3 Q14.8 Q14.9 Q15.0 Q15.8 Q15.9 Q16.0 Q16.1 Q16.2 Q16.3 Q16.4 Q16.5 Q18.0 Q18.1 Q18.2 Q18.8 Q18.9 Q20.0

Wrodzona wada rozwojowa przedniego odcinka oka, nieokreślona Wrodzona wada rozwojowa ciała szklistego Wrodzona wada rozwojowa siatkówki Wrodzona wada rozwojowa tarczy nerwu wzrokowego Wrodzona wada rozwojowa naczyniówki Inne wrodzone wady rozwojowe tylnego odcinka oka Wrodzona wada rozwojowa tylnego odcinka oka, nieokreślona Jaskra wrodzona Inne określone wady rozwojowe oka Wrodzona wada rozwojowa oka, nieokreślona Wrodzony brak małżowiny (usznej) Wrodzony brak, zarośnięcie i zwężenie przewodu słuchowego (zewnętrznego) Brak trąbki Eustachiusza Wrodzona wada rozwojowa kosteczek słuchowych Inne wrodzone wady rozwojowe ucha środkowego Wrodzona wada rozwojowa ucha wewnętrznego Zatoka, przetoka i torbiel szczeliny skrzelowej Zatoka i torbiel przedmałżowinowa Inne wrodzone wady rozwojowe szczeliny skrzelowej Inne określone wady rozwojowe twarzy i szyi Wrodzona wada rozwojowa twarzy i szyi, nieokreślona Wspólny pień tętniczy

Dziennik Ustaw – 508 – Poz. 1520

Q20.1 Q20.2 Q20.3 Q20.4 Q20.5 Q20.6 Q20.8 Q20.9 Q21.0 Q21.1 Q21.2 Q21.3 Q21.4 Q21.8 Q21.9 Q22.0 Q22.1 Q22.2 Q22.3 Q22.4 Q22.5 Q22.6

Odejście obu dużych naczyń z prawej komory Odejście obu dużych naczyń z lewej komory Nieprawidłowe połączenia komorowo-tętnicze Odejście obu dużych naczyń serca z jednej komory Nieprawidłowe połączenia przedsionkowo-komorowe Izomeria uszek przedsionków serca Inne wrodzone wady rozwojowe jam i połączeń sercowych Wrodzona wada rozwojowa jam i połączeń sercowych, nieokreślona Ubytek przegrody międzykomorowej Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej Ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej Tetralogia Fallota Ubytek przegrody aortalno-płucnej Inna wrodzona wada rozwojowa przegród serca Wrodzona wada przegrody serca, nieokreślona Zarośnięcie zastawki pnia płucnego Wrodzone zwężenie zastawki pnia płucnego Wrodzona niedomykalność zastawki pnia płucnego Inne wrodzone wady rozwojowe zastawki pnia płucnego Wrodzone zwężenie zastawki trójdzielnej Choroba Ebsteina Zespół niedorozwoju prawej części serca

Dziennik Ustaw – 509 – Poz. 1520

Q22.8 Q22.9 Q23.0 Q23.1 Q23.2 Q23.3 Q23.4 Q23.8 Q23.9 Q24.0 Q24.1 Q24.2 Q24.3 Q24.4 Q24.5 Q24.6 Q24.8 Q24.9 Q25.0 Q25.1 Q25.2 Q25.3

Inne wrodzone wady rozwojowe zastawki trójdzielnej Wrodzona wada rozwojowa zastawki trójdzielnej, nieokreślona Wrodzone zwężenie ujścia tętniczego lewego Wrodzona niedomykalność zastawki aorty Wrodzone zwężenie zastawki dwudzielnej Wrodzona niedomykalność zastawki dwudzielnej Zespół niedorozwoju lewej części serca Inne wrodzone wady rozwojowe zastawki aorty i zastawki dwudzielnej Wrodzona wada zastawki aorty i zastawki dwudzielnej, nieokreślona Prawostronne położenie serca Serce lewostronne Serce trójprzedsionkowe Wrodzone zwężenie stożka tętniczego prawej komory Wrodzone zwężenie ujścia tętniczego lewego podzastawkowe Wada rozwojowa naczyń wieńcowych Wrodzony blok serca Inne określone wrodzone wady rozwojowe serca Wrodzona wada rozwojowa serca, nieokreślona Drożny przewód tętniczy Zwężenie cieśni aorty Zarośnięcie aorty Zwężenie aorty

Dziennik Ustaw – 510 – Poz. 1520

Q25.4 Q25.5 Q25.6 Q25.7 Q25.8 Q25.9 Q26.0 Q26.1 Q26.2 Q26.3 Q26.4 Q26.5 Q26.6 Q26.8 Q26.9 Q27.0 Q27.1 Q27.2 Q27.3 Q27.4 Q27.8 Q27.9

Inne wrodzone wady rozwojowe aorty Zarośnięcie pnia płucnego Zwężenie pnia płucnego Inne wrodzone wady rozwojowe pnia płucnego Inne wrodzone wady rozwojowe dużych tętnic Wrodzona wada rozwojowa dużych tętnic, nieokreślona Wrodzone zwężenie żyły głównej Przetrwała płodowa lewa górna żyła główna Całkowicie nieprawidłowe ujście żył płucnych Częściowo nieprawidłowe ujście żył płucnych Nieprawidłowe ujście żył płucnych, nieokreślone Nieprawidłowe ujście żyły wrotnej Przetoka pomiędzy żyłą wrotną a tętnicą wątrobową właściwą Inne wrodzone wady rozwojowe dużych żył układowych Wrodzona wada rozwojowa dużych żył, nieokreślona Wrodzony brak i niedorozwój tętnicy pępkowej Wrodzone zwężenie tętnicy nerkowej Inne wrodzone wady rozwojowe tętnicy nerkowej Wady rozwojowe połączeń tętniczo-żylnych obwodowych Wrodzone rozszerzenie żył Inne określone wrodzone wady rozwojowe obwodowego układu Wrodzona wada układu naczyniowego obwodowego, nieokreślona

Dziennik Ustaw – 511 – Poz. 1520

Q28.0 Q28.1 Q28.2 Q28.3 Q28.8 Q28.9 Q30.0 Q30.1 Q30.2 Q30.3 Q30.8 Q30.9 Q31.0 Q31.1 Q31.2 Q31.3 Q31.4 Q31.8 Q31.9 Q32.0 Q32.1 Q32.2

Wada rozwojowa połączeń tętniczo-żylnych naczyń przedmózgowych Inne wady rozwojowe naczyń przedmózgowych Tętniczo-żylne wady rozwojowe naczyń mózgowych Inne wady rozwojowe naczyń mózgowych Inne określone wady rozwojowe układu krążenia Wrodzone wady układu naczyniowego, nieokreślone Zarośnięcie nozdrzy Agenezja lub niedorozwój nosa Szczelina, rozdwojenie i rozszczep nosa Wrodzona perforacja przegrody nosowej Inne wrodzone wady rozwojowe nosa Wrodzona wada rozwojowa nosa, nieokreślona Przepona krtani (web of larynx) Wrodzone zwężenie podgłośniowe Niedorozwój krtani Worek powietrzny krtani (laryngocoele) Wrodzony świst krtaniowy Inne wrodzone wady rozwojowe krtani Wrodzona wada rozwojowa krtani, nieokreślona Wrodzone rozmiękanie tchawicy Inne wrodzone wady rozwojowe tchawicy Wrodzone rozmiękanie oskrzeli

Dziennik Ustaw – 512 – Poz. 1520

Q32.3 Q32.4 Q33.0 Q33.1 Q33.2 Q33.3 Q33.4 Q33.5 Q33.6 Q33.8 Q33.9 Q34.0 Q34.1 Q34.8 Q34.9 Q35.0 Q35.1 Q35.2 Q35.3 Q35.4 Q35.5 Q35.6

Wrodzone zwężenie oskrzela Inne wrodzone wady rozwojowe oskrzeli Wrodzona torbielowatość płuc Dodatkowy płat płuca Oddzielenie się (szczelina) płuca Niewytworzenie płuca Wrodzone rozstrzenie oskrzeli Tkanka ektopiczna w płucach Niedorozwój lub dysplazja płuca Inne wrodzone wady rozwojowe płuc Wrodzona wada rozwojowa płuca, nieokreślona Wada opłucnej Wrodzona torbiel śródpiersia Inne określone wady rozwojowe układu oddechowego Wrodzona wada rozwojowa układu oddechowego, nieokreślona Rozszczep podniebienia twardego, obustronny Rozszczep podniebienia twardego, jednostronny Rozszczep podniebienia miękkiego, obustronny Rozszczep podniebienia miękkiego, jednostronny Rozszczep podniebienia twardego i miękkiego, obustronny Rozszczep podniebienia twardego i miękkiego, jednostronny Rozszczep podniebienia pośrodkowy

Dziennik Ustaw – 513 – Poz. 1520

Q35.7 Q35.8 Q35.9 Q36.0 Q36.1 Q36.9 Q37.0 Q37.1 Q37.2 Q37.3 Q37.8 Q37.9 Q38.0 Q38.1 Q38.2 Q38.3 Q38.4 Q38.5 Q38.6 Q38.7 Q38.8 Q39.0

Rozszczep języczka podniebienia Rozszczep podniebienia nieokreślony, obustronny Rozszczep podniebienia nieokreślony, jednostronny Rozszczep wargi, obustronny Rozszczep wargi pośrodkowy Rozszczep wargi, jednostronny Rozszczep podniebienia twardego wraz z rozszczepem wargi, obustronny Rozszczep podniebienia twardego wraz z rozszczepem wargi, jednostronny Rozszczep podniebienia miękkiego wraz z rozszczepem wargi, obustronny Rozszczep podniebienia miękkiego wraz z rozszczepem wargi, jednostronny Rozszczep podniebienia wraz z rozszczepem wargi nieokreślony, obustronny Rozszczep podniebienia wraz z rozszczepem wargi nieokreślony, jednostronny Wrodzone wady rozwojowe warg, niesklasyfikowane gdzie indziej Przyrośnięcie języka Język olbrzymi Inne wrodzone wady rozwojowe języka Wrodzone wady rozwojowe gruczołów i przewodów ślinowych Wrodzone wady rozwojowe podniebienia niesklasyfikowane gdzie indziej Inne wrodzone wady rozwojowe jamy ustnej Kieszonka gardzieli Inne wrodzone wady rozwojowe gardzieli Zarośnięcie przełyku bez przetoki

Dziennik Ustaw – 514 – Poz. 1520

Q39.1 Q39.2 Q39.3 Q39.4 Q39.5 Q39.6 Q39.8 Q39.9 Q40.0 Q40.1 Q40.2 Q40.3 Q40.8 Q40.9 Q41.0 Q41.1 Q41.2 Q41.8 Q41.9 Q42.0 Q42.1

Zarośnięcie przełyku z przetoką tchawiczo-przełykową Wrodzona przetoka tchawiczo-przełykowa bez zarośnięcia Wrodzone zwężenie lub zaciśnięcie przełyku Przepona przełyku Wrodzone poszerzenie przełyku Uchyłek przełyku Inne wrodzone wady rozwojowe przełyku Wrodzona wada rozwojowa przełyku, nieokreślona Wrodzone przerostowe zwężenie oddźwiernika Wrodzona przepuklina rozworu przełykowego przepony Inne określone wady rozwojowe żołądka Wrodzona wada rozwojowa żołądka, nieokreślona Inne określone wady rozwojowe górnego odcinka przewodu pokarmowego Wrodzona wada rozwojowa górnego odcinka przewodu pokarmowego, nieokreślona Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie dwunastnicy Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie jelita cienkiego Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie jelita krętego Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie innych określonych odcinków jelita cienkiego Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie nieokreślonego odcinka jelita cienkiego Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie odbytnicy z przetoką Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie odbytnicy bez przetoki

Dziennik Ustaw – 515 – Poz. 1520

Q42.2 Q42.3 Q42.8 Q42.9 Q43.0 Q43.1 Q43.2 Q43.3 Q43.4 Q43.5 Q43.6 Q43.7 Q43.8 Q43.9 Q44.0 Q44.1 Q44.2 Q44.3 Q44.4 Q44.5 Q44.6 Q44.7

Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie odbytu z przetoką Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie odbytu bez przetoki Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie innych części jelita grubego Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie jelita grubego, w części nieokreślonej Uchyłek Meckela Choroba Hirschprunga Wrodzone czynnościowe zaburzenia jelita grubego Wrodzone wady rozwojowe umocowania jelit Zdwojenie jelita Odbyt przemieszczony Wrodzona przetoka odbytnicy i odbytu Przetrwały stek (kloaka) Inne określone wrodzone wady rozwojowe jelit Wrodzona wada rozwojowa jelit, nieokreślona Niewytworzenie, zanik lub niedorozwój pęcherzyka żółciowego Inne wrodzone wady rozwojowe pęcherzyka żółciowego Zarośnięcie przewodów żółciowych Wrodzone zwężenie lub zaciśnięcie przewodów żółciowych Torbiel przewodu żółciowego wspólnego Inne wrodzone wady rozwojowe przewodów żółciowych Torbielowatość wątroby Inne wrodzone wady rozwojowe wątroby

Dziennik Ustaw – 516 – Poz. 1520

Q45.0 Q45.1 Q45.2 Q45.3 Q45.8 Q45.9 Q51.0 Q51.1 Q51.2 Q51.3 Q51.4 Q51.5 Q51.6 Q51.7 Q51.8 Q51.9 Q52.0 Q52.1 Q52.2 Q52.3 Q52.4 Q52.5

Niewytworzenie, zanik lub niedorozwój trzustki Trzustka pierścieniowata Wrodzona torbiel trzustki Inne wrodzone wady rozwojowe trzustki i przewodu trzustkowego Inne określone wady rozwojowe układu pokarmowego Wrodzona wada układu pokarmowego, nieokreślona Niewytworzenie i zanik macicy Zdwojenie macicy wraz ze zdwojeniem szyjki i pochwy Inne zdwojenie macicy Macica dwurożna Macica jednorożna Niewytworzenie i zanik szyjki macicy Zarodkowa torbiel szyjki macicy Wrodzona przetoka między macicą a przewodem pokarmowym lub drogami moczowymi Inne wrodzone wady rozwojowe macicy i szyjki Wrodzona wada rozwojowa macicy i szyjki, nieokreślona Wrodzony brak pochwy Zdwojenie pochwy Wrodzona przetoka odbytniczo-pochwowa Zarośnięcie błony dziewiczej Inne wrodzone wady rozwojowe pochwy Zrośnięcie warg sromowych

Dziennik Ustaw – 517 – Poz. 1520

Q52.6 Q52.7 Q52.8 Q52.9 Q53.0 Q53.1 Q53.2 Q53.9 Q54.0 Q54.1 Q54.2 Q54.3 Q54.4 Q54.8 Q54.9 Q55.0 Q55.1 Q55.2 Q55.3 Q55.4 Q55.5 Q55.6

Wrodzona wada rozwojowa łechtaczki Inne wrodzone wady rozwojowe sromu Inna określona wrodzona wada rozwojowa narządów płciowych żeńskich Wrodzona wada narządów płciowych żeńskich, nieokreślona Jądro przemieszczone Niezstąpienie jąder, jednostronne Niezstąpienie jąder, obustronne Niezstąpienie jąder, nieokreślone Spodziectwo żołędne Spodziectwo prąciowe Spodziectwo prąciowo-mosznowe Spodziectwo kroczowe Wrodzona strunowatość prącia Spodziectwo, inne Spodziectwo, nieokreślone Brak lub aplazja jądra Niedorozwój jąder i moszny Inne wrodzone wady rozwojowe jąder lub moszny Zarośnięcie nasieniowodu Inne wrodzone wady rozwojowe nasieniowodu, najądrza, pęcherzyków nasiennych i gruczołu krokowego Wrodzony brak lub aplazja prącia Inne wrodzone wady rozwojowe prącia

Dziennik Ustaw – 518 – Poz. 1520

Q55.8 Q55.9 Q56.0 Q56.1 Q56.2 Q56.3 Q56.4 Q60.0 Q60.1 Q60.2 Q60.3 Q60.4 Q60.5 Q60.6 Q61.0 Q61.1 Q61.2 Q61.3 Q61.4 Q61.6 Q61.8 Q61.9

Inne określone wrodzone wady rozwojowe narządów płciowych męskich Wrodzona wada rozwojowa narządów płciowych męskich, nieokreślona Obojniactwo, niesklasyfikowane gdzie indziej Męskie obojniactwo rzekome, niesklasyfikowane gdzie indziej Żeńskie obojniactwo rzekome, niesklasyfikowane gdzie indziej Obojniactwo rzekome, nieokreślone Płeć niezdeterminowana, nieokreślona Agenezja nerki, jednostronna Agenezja nerki, obustronna Agenezja nerki, nieokreślona Niedorozwój nerki, jednostronny Niedorozwój nerki, obustronny Niedorozwój nerek, nieokreślony Zespół Pottera Wrodzona torbiel nerki Wielotorbielowatość nerek, typu dziecięcego Wielotorbielowatość nerek, typu dorosłego Wielotorbielowatość nerek, nieokreślona Dysplazja nerek Rdzeniowa torbielowatość nerek Inne torbielowate choroby nerek Choroba torbielowata nerek, nieokreślona

Dziennik Ustaw – 519 – Poz. 1520

Q62.0 Q62.1 Q62.2 Q62.3 Q62.4 Q62.5 Q62.6 Q62.7 Q62.8 Q63.0 Q63.1 Q63.2 Q63.3 Q63.8 Q63.9 Q64.0 Q64.1 Q64.2 Q64.3 Q64.4 Q64.5 Q64.6

Wrodzone wodonercze Zarośnięcie lub zwężenie moczowodu Wrodzony moczowód olbrzymi Inne wady miedniczki nerkowej i moczowodu z zastojem moczu Niewykształcenie moczowodu Zdwojenie moczowodu Nieprawidłowe położenie moczowodu Wrodzony odpływ pęcherzowo-moczowodowo-nerkowy Inne wrodzone wady rozwojowe moczowodu Nerka dodatkowa Nerka płatowata, podkowiasta lub złączenie nerek Nerka przemieszczona (ektopowa) Nerka olbrzymia lub hyperplastyczna Inna określona wada rozwojowa nerki Wrodzona wada rozwojowa nerki, nieokreślona Wierzchniactwo Wynicowanie pęcherza moczowego Wrodzona zastawka cewki tylnej Inne zarośnięcie lub zwężenie cewki i szyi pęcherza moczowego Wada rozwojowa przewodu omoczniowego Wrodzony brak pęcherza lub cewki moczowej Wrodzony uchyłek pęcherza

Dziennik Ustaw – 520 – Poz. 1520

Q64.7 Q64.8 Q64.9 Q65.0 Q65.1 Q65.2 Q65.3 Q65.4 Q65.5 Q65.6 Q65.8 Q65.9 Q66.0 Q66.1 Q66.2 Q66.3 Q66.4 Q66.5 Q66.6 Q66.7 Q66.8 Q67.0

Inne wrodzone wady rozwojowe pęcherza i cewki moczowej Inne określone wady rozwojowe układu moczowego Wrodzona wada rozwojowa układu moczowego, nieokreślona Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, jednostronne Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, obustronne Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, nieokreślone Wrodzone nadwichnięcie stawu biodrowego, jednostronne Wrodzone nadwichnięcie stawu biodrowego, obustronne Wrodzone nadwichnięcie stawu biodrowego, nieokreślone Staw biodrowy niestabilny Inne wrodzone zniekształcenia stawu biodrowego Wrodzone zniekształcenie stawu biodrowego, nieokreślone Stopa końsko-szpotawa wrodzona Stopa piętowo-szpotawa wrodzona Szpotawość śródstopia wrodzona Inne wrodzone zniekształcenia szpotawe stopy Stopa piętowo-koślawa wrodzona Wrodzona stopa płaska Inne wrodzone zniekształcenia koślawe stopy Stopa wydrążona Inne wrodzone zniekształcenia stopy Asymetria twarzy

Dziennik Ustaw – 521 – Poz. 1520

Q67.1 Q67.2 Q67.3 Q67.4 Q67.5 Q67.6 Q67.7 Q68.0 Q68.1 Q68.2 Q68.3 Q68.4 Q68.5 Q68.8 Q69.0 Q69.1 Q69.2 Q69.9 Q70.0 Q70.1 Q70.2 Q70.3

Twarz zaciśnięta (compression facies) Długogłowie (dolichocephalia) Skośnogłowie (plagiocephalia) Inne wrodzone zniekształcenia czaszki, twarzy i szczęk Wrodzone zniekształcenie kręgosłupa Klatka piersiowa szewska Klatka piersiowa kurza Wrodzone zniekształcenie mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego Wrodzone zniekształcenie ręki Wrodzone zniekształcenie kolana Wrodzone wygięcie kości udowej Wrodzone wygięcie piszczeli lub strzałki Wrodzone wygięcie kości długich kończyny dolnej, nieokreślone Inne określone zniekształcenia mięśniowo-szkieletowe Dodatkowy(e) palec(ce) rąk Dodatkowy(e) kciuk(i) Dodatkowy(e) palec(ce) stóp Palce dodatkowe, nieokreślone Palce rąk splecione Palce rąk zrośnięte Palce stóp splecione Zrost palców stóp

Dziennik Ustaw – 522 – Poz. 1520

Q70.4 Q70.9 Q71.0 Q71.1 Q71.2 Q71.3 Q71.4 Q71.5 Q71.6 Q71.8 Q71.9 Q72.0 Q72.1 Q72.2 Q72.3 Q72.4 Q72.5 Q72.6 Q72.7 Q72.8 Q72.9 Q73.0

Palce dodatkowe ze zrostem palców Zrost palców, nieokreślony Wrodzony brak całkowity kończyn(y) górn(ej)(ych) Wrodzony brak ramienia i przedramienia z zachowaną dłonią Wrodzony brak przedramienia i dłoni Wrodzony brak dłoni i palców Podłużne zniekształcenie zmniejszające kości promieniowej Podłużne zniekształcenie zmniejszające kości łokciowej Ręka przypominająca szczypce homara Inne zniekształcenia zmniejszające kończyn górnych Zniekształcenie zmniejszające kończyny górnej, nieokreślone Wrodzony brak całkowity kończyn(y) doln(ej)(ych) Wrodzony brak uda i podudzia z zachowaną stopą Wrodzony brak podudzia i stopy Wrodzony brak stopy i palców Podłużne zniekształcenie zmniejszające kości udowej Podłużne zniekształcenie zmniejszające kości goleniowej Podłużne zniekształcenie zmniejszające kości strzałkowej Rozszczep stopy Inne zniekształcenia zmniejszające kończyn(y) doln(ej)(ych) Zniekształcenie zmniejszające kończyny dolnej, nieokreślone Wrodzony brak kończyn(y), nieokreślon(ej)(ych)

Dziennik Ustaw – 523 – Poz. 1520

Q73.1 Q73.8 Q74.0 Q74.1 Q74.2 Q74.3 Q74.8 Q75.0 Q75.1 Q75.2 Q75.3 Q75.4 Q75.5 Q75.8 Q75.9 Q76.0 Q76.1 Q76.2 Q76.3 Q76.4

Wrodzony brak bliższych części kończyn(y), nieokreślon(ej)(ych) Inne zmniejszające zniekształcenia kończyn(y), nieokreślon(ej)(ych) Inne wrodzone wady rozwojowe kończyn(y) górne(ej)(ych), z włączeniem obręczy barkowej Wrodzone wady rozwojowe stawu kolanowego Inne wrodzone wady rozwojowe kończyn(y) doln(ej)(ych), z włączeniem obręczy miednicznej Wrodzona sztywność wielostawowa Inne określone wrodzone wady rozwojowe kończyn(y) Przedwczesne skostnienie szwów czaszkowych Dyzostoza czaszkowo-twarzowa Szerokie rozstawienie oczodołów Wielkogłowie Dyzostoza żuchwowo-twarzowa Dyzostoza oczno-żuchwowa Inne określone wrodzone wady rozwojowe kości czaszki i twarzy Wrodzona wada rozwojowa kości czaszki i twarzy, nieokreślona Utajony rozszczep kręgosłupa Zespół Klippel-Feila Wrodzony kręgozmyk Wrodzone skrzywienie boczne kręgosłupa spowodowane wrodzoną wadą rozwojową kości Inne wrodzone wady rozwojowe kręgosłupa niezwiązane ze skrzywieniem bocznym

Dziennik Ustaw – 524 – Poz. 1520

Q76.5 Q76.6 Q76.7 Q76.8 Q76.9 Q77.0 Q77.1 Q77.2 Q77.3 Q77.4 Q77.5 Q77.6 Q77.7 Q77.8 Q77.9 Q78.0 Q78.1 Q78.2 Q78.3 Q78.4 Q78.5

Żebro szyjne Inne wrodzone wady rozwojowe żeber Wrodzona wada rozwojowa mostka Inne wrodzone wady rozwojowe klatki piersiowej kostnej Wrodzona wada rozwojowa klatki piersiowej kostnej, nieokreślona Brak tkanki chrzęstnej (achondrogenezja) Karłowatość, postać śmiertelna (thanatophoric short stature) Zespół krótkiego żebra Chondrodysplazja punktowa Achondroplazja Diastrophic dysplasia Dysplazja chondro-ektodermalna Dysplazja kręgowo-przynasadowa Inne osteochondrodysplazje z upośledzeniem wzrostu kości długich i kręgosłupa Osteochondrodysplazja z upośledzeniem wzrostu kości długich i kręgosłupa, nieokreślona Kostnienie niedoskonałe Uogólnione włóknisto-torbielowate zwyrodnienie kości (polyostotic fibrous dysplasia) Marmurowatość kości Postępująca sklerotyzująca dysplazja trzonów kości długich Chrzęstniakowatość śródkostna wrodzona Dysplazja przynasadowa

Dziennik Ustaw – 525 – Poz. 1520

Q78.6 Q78.8 Q78.9 Q79.0 Q79.1 Q79.2 Q79.3 Q79.4 Q79.5 Q79.6 Q79.8 Q79.9 Q80.0 Q80.1 Q80.2 Q80.3 Q80.4 Q80.8 Q80.9 Q81.0 Q81.1 Q81.2

Mnogie wyrośla kostne wrodzone Inne określone osteochondrodysplazje Osteochondrodysplazja, nieokreślona Wrodzona przepuklina przeponowa Inne wrodzone wady rozwojowe przepony Przepuklina pępowinowa Wytrzewienie (gastroschisis) Zespół suszonej śliwki (zespół wiotkiego brzucha) Inne wrodzone wady rozwojowe ściany jamy brzusznej Zespół Ehlersa-Danlosa Inne wrodzone wady rozwojowe układu mięśniowo-szkieletowego Wrodzona wada rozwojowa układu mięśniowo-szkieletowego, nieokreślona Rybia łuska, pospolita Rybia łuska, związana z chromosomem X Rybia łuska, blaszkowata Wrodzony pęcherzowy rumień skóry podobny do rybiej łuski Płód arlekin Inna wrodzona rybia łuska Wrodzona rybia łuska, nieokreślona Pęcherzowe oddzielanie naskórka proste Pęcherzowe oddzielanie naskórka, postać śmiertelna Pęcherzowe oddzielanie naskórka postać dystroficzna

Dziennik Ustaw – 526 – Poz. 1520

Q81.8 Q81.9 Q82.0 Q82.1 Q82.2 Q82.3 Q82.4 Q82.5 Q82.8 Q83.0 Q83.1 Q83.2 Q83.3 Q83.8 Q83.9 Q84.0 Q84.1 Q84.2 Q84.3 Q84.4 Q84.5 Q84.6

Inne oddzielanie pęcherzowe naskórka Pęcherzowe oddzielanie naskórka, nieokreślone Wrodzony obrzęk chłonny Skóra pergaminowata-barwnikowa Mastocytoza Nietrzymanie barwnika Dysplazja ektodermalna Wrodzone znamię barwnikowe nie złośliwiejące Inne określone wady rozwojowe skóry Wrodzony brak gruczołu sutkowego i brodawki sutkowej Gruczoł sutkowy dodatkowy Brak brodawki sutkowej Dodatkowa brodawka sutkowa Inne wrodzone wady rozwojowe gruczołu sutkowego Wrodzona wada rozwojowa gruczołu sutkowego, nieokreślona Wrodzone łysienie Wrodzone morfologiczne zaburzenia włosów niesklasyfikowane gdzie indziej Inne wrodzone wady rozwojowe włosów Brak paznokci Wrodzone bielactwo paznokci Powiększone i przerośnięte paznokcie Inne wrodzone wady rozwojowe paznokci

Dziennik Ustaw – 527 – Poz. 1520

Q84.8 Q84.9 Q85.0 Q85.1 Q85.8 Q85.9 Q86.0 Q86.1 Q86.2 Q86.8 Q87.0 Q87.1 Q87.2 Q87.3 Q87.4 Q87.5 Q87.8 Q89.0 Q89.1 Q89.2 Q89.4

Inne określone wrodzone wady rozwojowe powłok ciała Wrodzona wada rozwojowa powłok ciała, nieokreślona Nerwiakowłókniakowatość niezłośliwa Stwardnienie guzowate Inne fakomatozy niesklasyfikowane gdzie indziej Fakomatoza, nieokreślona Płodowy zespół alkoholowy (dyzmorficzny) Płodowy zespół hydantoinowy Dyzmorfia spowodowana warfaryną Inne zespoły wrodzonych wad rozwojowych spowodowane przez znane czynniki zewnętrzne Zespoły wrodzonych wad rozwojowych dotyczące głównie wyglądu twarzy Zespoły wrodzonych wad rozwojowych związane głównie z niskim wzrostem Zespoły wrodzonych wad rozwojowych dotyczące głównie kończyn Zespoły wrodzonych wad rozwojowych związane z wczesnym nadmiernym rozwojem Zespół Marfana Inne zespoły wrodzonych wad rozwojowych ze zmianami szkieletowymi Inne określone zespoły wrodzonych wad rozwojowych niesklasyfikowane gdzie indziej Wrodzone wady rozwojowe śledziony Wrodzone wady rozwojowe nadnerczy Wrodzone wady rozwojowe innych gruczołów dokrewnych Bliźnięta zrośnięte (zroślaki)

Dziennik Ustaw – 528 – Poz. 1520

Q89.7 Q89.8 Q89.9 Q90.0 Q90.1 Q90.2 Q90.9 Q91.0 Q91.1 Q91.2 Q91.3 Q91.4 Q91.5 Q91.6 Q91.7 Q92.0 Q92.1 Q92.2 Q92.3 Q92.4 Q92.5 Q92.6

Mnogie wrodzone wady rozwojowe niesklasyfikowane gdzie indziej Inne określone wrodzone wady rozwojowe Wrodzone wady rozwojowe, nieokreślone Trisomia 21, mejotyczna nierozdzielność Trisomia 21, mozaika (mitotyczna nierozdzielność) Trisomia 21, translokacja Zespół Downa, nieokreślony Trisomia 18, mejotyczna nierozdzielność Trisomia 18, mozaika (mitotyczna nierozdzielność) Trisomia 18, translokacja Zespół Edwardsa, nieokreślony Trisomia 13, mejotyczna nierozdzielność Trisomia 13, mozaika (mitotyczna nierozdzielność) Trisomia 13, translokacja Zespół Pataua, nieokreślony Trisomia całego chromosomu, mejotyczna nierozdzielność Trisomia całego chromosomu, mozaika (mitotyczna nierozdzielność) Trisomia duża Trisomia mała Mikroduplikacje (duplikacje widzialne tylko podczas prometafazy) Duplikacje współistniejące z innymi złożonymi przemieszczeniami Extra marker chromosomes

Dziennik Ustaw – 529 – Poz. 1520

Q92.7 Q92.8 Q92.9 Q93.0 Q93.1 Q93.2 Q93.3 Q93.4 Q93.5 Q93.6 Q93.7 Q93.8 Q93.9 Q96.0 Q96.1 Q96.2 Q96.3 Q96.4 Q96.8 Q96.9 Q97.0 Q97.1

Triploidia i poliploidia Inne określone całkowite i częściowe trisomie autosomów Trisomia całkowita lub częściowa autosomów, nieokreślona Monosomia całego chromosomu, mejotyczna nierozdzielność Monosomia całego chromosomu, mozaika (mitotyczna nierozdzielność) Chromosom przemieszczony z ringiem lub dicentryczny Delecja krótkiego ramienia chromosomu 4 Delecja krótkiego ramienia chromosomu 5 Inne delecje części chromosomów Mikrodelecje (delecje widzialne tylko podczas prometafazy) Delecje współistniejące z innymi złożonymi przekształceniami Inne delecje autosomów Delecja autosomów, nieokreślona Kariotyp 45, X Kariotyp 46, X izo (Xq) Kariotyp 46, X z nieprawidłowym chromosomem płciowym, z wyjątkiem izo (Xq) Mozaika, 45, X /46, XX lub XY Mozaika, 45, X/inne linie komórkowe z nieprawidłowym chromosomem płciowym Inne warianty zespołu Turnera Zespół Turnera, nieokreślony Kariotyp 47, XXX Kobieta z więcej niż trzema chromosomami X

Dziennik Ustaw – 530 – Poz. 1520

Q97.2 Q97.3 Q97.8 Q97.9 Q98.0 Q98.1 Q98.2 Q98.3 Q98.4 Q98.5 Q98.6 Q98.7 Q98.8 Q98.9 Q99.0 Q99.1 Q99.2 Q99.8 Q99.9 R00.0 R00.1 R00.2

Mozaika, linie komórkowe z różnymi ilościami chromosomów X Kobieta z kariotypem 46, XY Inne określone aberracje chromosomów płciowych z fenotypem żeńskim Aberracja chromosomów płciowych z żeńskim fenotypem, nieokreślona Zespół Klinefeltera kariotyp 47, XX Zespół Klinefeltera, mężczyzna z więcej niż dwoma chromosomami Y Zespół Klinefeltera, mężczyzna z kariotypem 46, XX Inny osobnik fenotypowo męski z kariotypem 46, XX Zespół Klinefeltera, nieokreślony Kariotyp 47, XYY Mężczyzna ze strukturalną aberracją w chromosomie płciowym Mężczyzna, mozaika pod względem chromosomu płciowego Inne określone aberracje chromosomów płciowych z męskim fenotypem Aberracja chromosomów płciowych z męskim fenotypem, nieokreślona Chimera 46, XX/46, XY 46, XX obojnactwo prawdziwe Łamliwy chromosom X Inne określone aberracje chromosomowe Aberracja chromosomowa, nieokreślona Tachykardia, nieokreślona Bradykardia, nieokreślona Kołatanie serca [uczucie bicia serca]

Dziennik Ustaw – 531 – Poz. 1520

R00.8 R01.0 R01.1 R01.2 R02 R03.0 R03.1 R04.0 R04.1 R04.2 R04.8 R04.9 R06.0 R06.1 R06.3 R06.4 R06.8 R07.1 R07.2 R07.3 R07.4 R09.0

Inne i nieokreślone zaburzenia bicia serca Szmery serca niewinne i przygodne Szmer serca, nieokreślony Inne zjawiska osłuchowe w okolicy serca Zgorzel [gangrena] gdzie indziej niesklasyfikowana Podwyższone ciśnienie tętnicze krwi, bez rozpoznanego nadciśnienia tętniczego Nieokreślone niskie ciśnienie tętnicze krwi Epistaxis Krwotok z gardła Krwioplucie Krwotok z innych miejsc dróg oddechowych Krwotok z dróg oddechowych, nieokreślony Duszność Stridor Oddychanie okresowe Hiperwentylacja Inne i nieokreślone zaburzenia oddychania Ból w klatce piersiowej podczas oddychania Ból w okolicy przedsercowej Inne bóle w klatce piersiowej Ból w klatce piersiowej, nieokreślony Asfiksja [zamartwica]

Dziennik Ustaw – 532 – Poz. 1520

R09.1 R09.2 R09.3 R09.8 R10.0 R10.1 R10.2 R10.3 R10.4 R11 R13 R16.0 R16.1 R16.2 R17 R18 R19.0 R19.2 R19.8 R20.0 R20.1

Zapalenie opłucnej Zatrzymanie oddechu Nieprawidłowa plwocina Inne określone objawy i oznaki chorobowe dotyczące układu krążenia i układu oddechowego Ostry brzuch Ból zlokalizowany w nadbrzuszu Ból w okolicy miednicy i krocza Ból zlokalizowany w innych okolicach podbrzusza Inny i nieokreślony ból brzucha Nudności i wymioty Dysfagia Powiększenie wątroby, gdzie indziej niesklasyfikowane Powiększenie śledziony, gdzie indziej niesklasyfikowane Powiększenie wątroby i śledziony, gdzie indziej niesklasyfikowane Żółtaczka, nieokreślona Wodobrzusze Wewnątrzbrzuszny i wewnątrzmiedniczny obrzęk, masa i guz Widoczna perystaltyka jelitowa Inne objawy podmiotowe i przedmiotowe dotyczące przewodu pokarmowego i brzucha Brak czucia Hypoesthesia

Dziennik Ustaw – 533 – Poz. 1520

R20.2 R20.3 R20.8 R21 R22.0 R22.1 R22.2 R23.0 R23.3 R23.4 R23.8 R25.3 R26.0 R26.1 R26.8 R27.0 R27.8 R29.0 R29.1 R29.2 R29.4 R29.8

Parestezje Przeczulica Inne i nieokreślone zaburzenia czucia skórnego Rumień i inne nieswoiste wysypki skórne Głowa, zlokalizowany obrzęk, guz i guzek Szyja, zlokalizowany obrzęk, guz i guzek Tułów, zlokalizowany obrzęk, guz lub guzek Sinica Samoistne podbiegnięcia krwawe Zmiany w utkaniu skóry Inne i nieokreślone zmiany skórne Drżenie pęczkowe mięśni Chód ataktyczny Chód paralityczny Inne i nieokreślone zaburzenia chodu i poruszania się Ataksja, nieokreślona Inne i nieokreślone zaburzenia koordynacji ruchów Tężyczka Zapalenie opon Nieprawidłowe odruchy Biodro trzaskające Inne i nieokreślone objawy chorobowe dotyczące układu nerwowego i mięśniowokostnego

Dziennik Ustaw – 534 – Poz. 1520

R30.0 R30.1 R30.9 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R39.0 R39.1 R39.2 R39.8 R40.2 R42 R43.0 R43.1 R43.2 R43.8 R47.0 R47.1 R47.8

Bolesne lub utrudnione oddawanie moczu (dyzuria) Bolesne parcie na mocz Bolesne oddawanie moczu, nieokreślone Krwiomocz, nieokreślony Nietrzymanie moczu, nieokreślone Zatrzymanie moczu Bezmocz i skąpomocz Wielomocz Wydzielina z cewki moczowej Przedostawanie się moczu poza drogi moczowe Inne trudności w oddawaniu moczu Mocznica pozanerkowa Inne i nieokreślone objawy chorobowe dotyczące układu moczowego Śpiączka, nieokreślona Zawroty głowy i odurzenie Brak węchu Węch opaczny lub omam węchowy Opaczne odczuwanie smaku Inne i nieokreślone zaburzenia węchu i smaku Dysfazja i afazja Dysartria i anartria Inne i nieokreślone zaburzenia mowy

Dziennik Ustaw – 535 – Poz. 1520

R49.0 R49.1 R50.0 R50.1 R50.9 R55 R56.0 R56.8 R57.0 R57.1 R57.8 R57.9 R58 R59.0 R59.1 R59.9 R60.0 R60.1 R60.9 R61.0 R61.1 R61.9

Dysfonia Afonia [bezgłos] Gorączka z dreszczami Gorączka ciągła Gorączka, nieokreślona Omdlenie i zapaść Drgawki gorączkowe Inne i nieokreślone drgawki Wstrząs kardiogenny Wstrząs hipowolemiczny Wstrząs inny Wstrząs, nieokreślony Krwotok, gdzie indziej niesklasyfikowany Lokalnie powiększone węzły chłonne Uogólnione powiększenie węzłów chłonnych Powiększenie węzłów chłonnych, nieokreślone Obrzęk zlokalizowany Obrzęk uogólniony Obrzęk, nieokreślony Nadmierne pocenie miejscowe Nadmierne pocenie uogólnione Nadmierne pocenie, nieokreślone

Dziennik Ustaw – 536 – Poz. 1520

R62.0 R62.8 R62.9 R63.0 R63.1 R63.2 R63.3 R63.4 R63.5 R63.8 R64 R68.3 R71 R72 R73.0 R73.9 R75 R76.0 R76.8 R76.9 R78.8 R79.0

Opóźnienie etapów rozwoju fizjologicznego Inne braki w porównaniu do oczekiwanego prawidłowego rozwoju fizjologicznego: Brak oczekiwanego prawidłowego rozwoju fizycznego, nieokreślony Anoreksja Polidypsja Polifagia Trudności w karmieniu i nieprawidłowe karmienie Nieprawidłowa utrata ciężaru ciała Nieprawidłowe zwiększenie ciężaru ciała Inne oznaki i objawy dotyczące odżywiania Kacheksja Pałeczkowatość palców Nieprawidłowości krwinek czerwonych Nieprawidłowości krwinek białych gdzie indziej niesklasyfikowane Nieprawidłowa krzywa cukrowa (test tolerancji glukozy) Hiperglikemia, nieokreślona Laboratoryjne dowody wskazujące na zakażenie wirusem HIV Podwyższony poziom przeciwciał Inne określone nieprawidłowe wyniki badań immunologicznych surowicy krwi Nieprawidłowe wyniki badań immunologicznych surowicy krwi, nieokreślone Stwierdzenie we krwi innych określonych substancji prawidłowo tam nieobecnych Nieprawidłowy poziom składników mineralnych we krwi

Dziennik Ustaw – 537 – Poz. 1520

R79.8 R79.9 R80 R81 R82.0 R82.1 R82.2 R82.3 R82.4 R82.5 R82.6 R82.7 R82.8 R82.9 R83.0 R83.1 R83.2 R83.3 R83.4

Inne określone nieprawidłowości badań biochemicznych krwi Inne nieprawidłowości badań biochemicznych krwi, nieokreślone Izolowany białkomocz [proteinuria] Glikozuria Chyluria [chłonkomocz] Mioglobinuria Biluria [wystąpienie składników żółci w moczu] Hemoglobinuria Acetonuria Podwyższony poziom w moczu leków, substancji biologicznych Nieprawidłowy poziom w moczu substancji nie leczniczego pochodzenia Nieprawidłowe wyniki badań mikrobiologicznych moczu Nieprawidłowe wyniki badań cytologicznych i histologicznych moczu Inne i nieokreślone nieprawidłowe wyniki badań moczu Nieprawidłowe wyniki badań płynu mózgowo-rdzeniowego (nieprawidłowa aktywność enzymów) Nieprawidłowe wyniki badań płynu mózgowo-rdzeniowego (nieprawidłowy poziom hormonów) Nieprawidłowe wyniki badań płynu mózgowo-rdzeniowego (nieprawidłowy poziom innych środków, leków i substancji biologicznych) Nieprawidłowe wyniki badań płynu mózgowo-rdzeniowego (nieprawidłowy poziom substancji nieleczniczych) Nieprawidłowe wyniki badań płynu mózgowo-rdzeniowego (nieprawidłowe wyniki badań immunologicznych)

Dziennik Ustaw – 538 – Poz. 1520

R83.5 R83.6 R83.7 R83.8 R83.9 R84.5 R89.5 R90.0 R90.8 R91 R92 R93.0 R93.1 R93.2 R93.4 R94.0 R94.1 R94.2

Nieprawidłowe wyniki badań płynu mózgowo-rdzeniowego (nieprawidłowe wyniki badań mikrobiologicznych) Nieprawidłowe wyniki badań płynu mózgowo-rdzeniowego (nieprawidłowe wyniki badań cytologicznych) Nieprawidłowe wyniki badań płynu mózgowo-rdzeniowego (nieprawidłowe wyniki badań histologicznych) Nieprawidłowe wyniki badań płynu mózgowo-rdzeniowego (inne nieprawidłowe wyniki) Nieprawidłowe wyniki badań płynu mózgowo-rdzeniowego (nieprawidłowe wyniki, nieokreślone) Nieprawidłowe wyniki materiału pochodzącego z układu oddechowego oraz klatki piersiowej (nieprawidłowe wyniki badań mikrobiologicznych) Nieprawidłowe wyniki badań materiału z innych narządów, układów, tkanek (nieprawidłowe wyniki badań) Uszkodzenie przestrzeni wewnątrzczaszkowej Inne nieprawidłowości centralnego systemu nerwowego stwierdzone badaniami obrazowymi Nieprawidłowe wyniki badań obrazowych płuc Nieprawidłowe wyniki badań obrazowych sutka Nieprawidłowe wyniki badań obrazowych czaszki i głowy, gdzie indziej niesklasyfikowane Nieprawidłowe wyniki badań obrazowych serca i krążenia wieńcowego Nieprawidłowe wyniki badań obrazowych wątroby i dróg żółciowych Nieprawidłowe wyniki badań obrazowych układu moczowego Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych centralnego układu nerwowego Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych obwodowego układu nerwowego i określonych narządów czucia Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych płuc

Dziennik Ustaw – 539 – Poz. 1520

R94.3 R94.4 R94.5 R94.6 R94.7 R94.8 R95 R96.0 R96.1 S00.0 S00.1 S00.2 S00.3 S00.4 S00.5 S00.7 S00.8 S00.9 S01.0 S01.1 S01.2

Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych serca i naczyń Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych nerek Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych wątroby Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych tarczycy Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych innych gruczołów wydzielania wewnętrznego Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych innych narządów i układów Zespół nagłej śmierci dziecka Śmierć natychmiastowa Śmierć w ciągu pierwszych 24 godzin od pojawienia się objawów, nie dająca się wytłumaczyć inaczej Powierzchowny uraz powłok głowy Stłuczenie powieki i okolicy oka Inne powierzchowne urazy powieki i okolicy oczodołowej Powierzchowny uraz nosa Powierzchowny uraz ucha Powierzchowny uraz wargi i jamy ustnej Liczne powierzchowne urazy głowy Powierzchowny uraz innych części głowy Powierzchowny uraz głowy, część nieokreślona Otwarta rana powłok głowy Otwarta rana powieki i okolicy oczodołowej Otwarta rana nosa

Dziennik Ustaw – 540 – Poz. 1520

S01.3 S01.4 S01.5 S01.7 S01.8 S01.9 S02.0 S02.1 S02.2 S02.3 S02.4 S02.5 S02.6 S02.7 S02.8 S02.9 S03.0 S03.1 S03.2 S03.3 S03.4 S03.5

Otwarta rana ucha Otwarta rana policzka i okolicy skroniowo-żuchwowej Otwarta rana wargi i jamy ustnej Liczne rany otwarte głowy Otwarta rana innych okolic głowy Otwarta rana głowy, część nieokreślona Złamanie kości sklepienia czaszki Złamanie kości podstawy czaszki Złamanie kości nosowych Złamanie dna oczodołu Złamanie kości jarzmowej i szczęki Złamanie zęba Złamanie żuchwy Wielokrotne złamania kości czaszki i twarzoczaszki Złamanie innych kości czaszki i twarzoczaszki Złamanie kości czaszki i twarzoczaszki, część nieokreślona Zwichnięcie żuchwy Zwichnięcie przegrody chrzęstnej nosa Zwichnięcie zęba Zwichnięcie innych nieokreślonych części głowy Skręcenie i naderwanie żuchwy Skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł innych i nieokreślonych części głowy

Dziennik Ustaw – 541 – Poz. 1520

S04.0 S04.1 S04.2 S04.3 S04.4 S04.5 S04.6 S04.7 S04.8 S04.9 S05.0 S05.1 S05.2 S05.3 S05.4 S05.5 S05.6 S05.7 S05.8 S05.9 S06.0 S06.1

Uraz nerwu i dróg wzrokowych Uraz nerwu okoruchowego Uraz nerwu bloczkowego Uraz nerwu trójdzielnego Uraz nerwu odwodzącego Uraz nerwu twarzowego Uraz nerwu przedsionkowo-ślimakowego Uraz nerwu dodatkowego Uraz innych nerwów czaszkowych Uraz nieokreślonego nerwu czaszkowego Uraz spojówki i abrazja rogówki bez wzmianki o ciele obcym Stłuczenie gałki ocznej i tkanek oczodołu Zranienie oka z pęknięciem i wypadnięciem lub utratą tkanek oka Zranienie oka bez wypadnięcia lub utraty tkanek oka Rana drążąca oczodołu z lub bez ciała obcego Rana drążąca gałki ocznej z ciałem obcym Rana drążąca gałki ocznej bez ciała obcego Wyrwanie oka Inne urazy oka i oczodołu Uraz oka i oczodołu, nieokreślony Wstrząśnienie Urazowy obrzęk mózgu

Dziennik Ustaw – 542 – Poz. 1520

S06.2 S06.3 S06.4 S06.5 S06.6 S06.7 S06.8 S06.9 S07.0 S07.1 S07.8 S07.9 S08.0 S08.1 S08.8 S08.9 S09.0 S09.1 S09.2 S09.7 S09.8 S09.9

Rozlany uraz mózgu Ogniskowy uraz mózgu Krwotok nadtwardówkowy Urazowy krwotok podtwardówkowy Urazowy krwotok podpajęczynówkowy Uraz śródczaszkowy z długotrwałym okresem nieprzytomności Inne urazy śródczaszkowe Uraz śródczaszkowy, nieokreślony Uraz zmiażdżeniowy twarzoczaszki Uraz zmiażdżeniowy czaszki Uraz zmiażdżeniowy innych części głowy Uraz zmiażdżeniowy głowy, część nieokreślona Oderwanie powłok głowy Urazowa amputacja ucha Urazowa amputacja innych części głowy Urazowa amputacja nieokreślonej części głowy Uraz naczyń krwionośnych głowy niesklasyfikowany gdzie indziej Uraz mięśnia i ścięgna głowy Urazowe pęknięcie błony bębenkowej Liczne urazy głowy Inne określone urazy głowy Nieokreślony uraz głowy

Dziennik Ustaw – 543 – Poz. 1520

S10.0 S10.1 S10.7 S10.8 S10.9 S11.0 S11.1 S11.2 S11.7 S11.8 S12.0 S12.1 S12.2 S12.7 S12.8 S12.9 S13.0 S13.1 S13.2 S13.3 S13.4 S13.5

Stłuczenie gardła Inne nieokreślone powierzchowne urazy gardła Liczne powierzchowne urazy szyi Powierzchowne urazy innych części szyi Powierzchowny uraz szyi, część nieokreślona Otwarta rana obejmująca krtań i tchawicę Otwarta rana obejmująca gruczoł tarczowy Otwarta rana obejmująca gardziel i część szyjną przełyku Liczne otwarte rany szyi Otwarta rana innych części szyi Złamanie 1 kręgu szyjnego Złamanie 2 kręgu szyjnego Złamanie innego określonego kręgu szyjnego Liczne złamania odcinka szyjnego kręgosłupa Złamanie innych elementów chrzęstno-kostnych szyi Złamanie w obrębie szyi, część nieokreślona Urazowe pęknięcie krążka międzykręgowego Zwichnięcie kręgu odcinka szyjnego kręgosłupa Zwichnięcie w innych i nieokreślonych częściach odcinka szyjnego kręgosłupa Liczne zwichnięcia odcinka szyjnego kręgosłupa Skręcenie i naderwanie odcinka szyjnego kręgosłupa Skręcenie i naderwanie rejonu tarczycy

Dziennik Ustaw – 544 – Poz. 1520

S13.6 S14.0 S14.1 S14.2 S14.3 S14.4 S14.5 S14.6 S15.0 S15.1 S15.2 S15.3 S15.7 S15.8 S16 S17.0 S17.8 S19.7 S19.8 S19.9 S20.1 S20.2

Skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł innych i nieokreślonych części szyi Wstrząśnienie i obrzęk odcinka szyjnego rdzenia kręgowego Inne i nieokreślone urazy odcinka szyjnego rdzenia kręgowego Uraz korzeni nerwowych nerwów odcinka szyjnego rdzenia kręgowego Uraz splotu ramiennego Uraz obwodowych nerwów szyi Uraz nerwów układu sympatycznego szyi Uraz innych i nieokreślonych nerwów szyi Uraz tętnicy szyjnej Uraz tętnicy kręgowej Uraz żyły szyjnej zewnętrznej Uraz żyły szyjnej wewnętrznej Uraz licznych naczyń krwionośnych na poziomie szyi Uraz innych naczyń krwionośnych na poziomie szyi Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie szyi Uraz zmiażdżeniowy krtani i tchawicy Uraz zmiażdżeniowy innych części szyi Liczne urazy szyi Inne określone urazy szyi Nieokreślony uraz szyi Inne i nieokreślone powierzchowne urazy sutka Stłuczenie klatki piersiowej

Dziennik Ustaw – 545 – Poz. 1520

S20.3 S20.4 S20.7 S20.8 S21.0 S21.1 S21.2 S21.7 S21.8 S21.9 S22.0 S22.1 S22.2 S22.3 S22.4 S22.5 S22.8 S22.9 S23.0 S23.1 S23.2 S23.3

Inne powierzchowne urazy przedniej ściany klatki piersiowej Inne powierzchowne urazy ściany tylnej klatki piersiowej Liczne powierzchowne urazy klatki piersiowej Powierzchowny uraz innych lub nieokreślonych części klatki piersiowej Otwarta rana sutka Otwarta rana ściany przedniej klatki piersiowej Otwarta rana ściany tylnej klatki piersiowej Liczne otwarte rany ścian klatki piersiowej Otwarta rana innych części klatki piersiowej Otwarta rana klatki piersiowej, część nieokreślona Złamanie kręgów odcinka piersiowego kręgosłupa Liczne złamania odcinka piersiowego kręgosłupa Złamanie mostka Złamanie żebra Liczne złamania żeber Klatka piersiowa cepowata Złamanie innych części rusztowania kostnego klatki piersiowej Złamanie rusztowania kostnego klatki piersiowej, nieokreślone Urazowe pęknięcie krążka międzykręgowego odcinka piersiowego kręgosłupa Zwichnięcie kręgu odcinka piersiowego kręgosłupa Zwichnięcie innych i nieokreślonych części klatki piersiowej Skręcenie i naderwanie odcinka piersiowego kręgosłupa

Dziennik Ustaw – 546 – Poz. 1520

S23.4 S23.5 S24.0 S24.1 S24.2 S24.3 S24.4 S24.5 S24.6 S25.0 S25.1 S25.2 S25.3 S25.4 S25.5 S25.7 S25.8 S26.0 S26.8 S26.9 S27.0 S27.1

Skręcenie i naderwanie żeber i mostka Skręcenie i naderwanie innych i nieokreślonych części klatki piersiowej Wstrząśnienie i obrzęk rdzenia kręgowego odcinka piersiowego kręgosłupa Inne i nieokreślone urazy rdzenia kręgowego odcinka piersiowego kręgosłupa Uraz nerwów rdzeniowych odcinka piersiowego kręgosłupa Uraz obwodowych nerwów klatki piersiowej Uraz nerwów układu sympatycznego klatki piersiowej Uraz innych nerwów klatki piersiowej Uraz nieokreślonego nerwu klatki piersiowej Uraz odcinka piersiowego aorty Uraz pnia ramienno-głowowego lub tętnicy podobojczykowej Uraz żyły głównej górnej Uraz żyły ramienno-głowowej lub podobojczykowej Uraz naczyń płucnych Uraz naczyń krwionośnych międzyżebrowych Uraz licznych naczyń krwionośnych klatki piersiowej Uraz innych naczyń krwionośnych klatki piersiowej Uraz serca z tamponadą worka osierdziowego Inne urazy serca Uraz serca, nieokreślony Urazowa odma opłucnowa Urazowy krwotok do jamy opłucnowej

Dziennik Ustaw – 547 – Poz. 1520

S27.2 S27.3 S27.4 S27.5 S27.6 S27.7 S27.8 S28.0 S28.1 S29.0 S29.7 S29.8 S29.9 S30.0 S30.1 S30.2 S30.7 S30.8 S30.9 S31.0 S31.1 S31.2

Urazowa odma opłucnowa z krwotokiem do jamy opłucnowej Inne urazy płuca Uraz oskrzela Uraz części piersiowej tchawicy Uraz opłucnej Liczne urazy narządów klatki piersiowej Urazy innych, nieokreślonych narządów klatki piersiowej Zmiażdżenie klatki piersiowej Urazowa amputacja części klatki piersiowej Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie klatki piersiowej Liczne urazy klatki piersiowej Inne określone urazy klatki piersiowej Nieokreślony uraz klatki piersiowej Stłuczenie dolnej części grzbietu i miednicy Stłuczenie ściany brzucha Stłuczenie narządów płciowych zewnętrznych Liczne powierzchowne urazy brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy Inne powierzchowne urazy brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy Powierzchowny uraz brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy, część nieokreślona Otwarta rana dolnej części grzbietu i miednicy Otwarta rana ściany brzucha Otwarta rana prącia

Dziennik Ustaw – 548 – Poz. 1520

S31.3 S31.4 S31.5 S31.7 S31.8 S32.0 S32.1 S32.2 S32.3 S32.4 S32.5 S32.7 S32.8 S33.0 S33.1 S33.2 S33.3 S33.4 S33.5 S33.6 S33.7

Otwarta rana moszny i jąder Otwarta rana pochwy i sromu Otwarta rana innych i nieokreślonych narządów płciowych zewnętrznych Liczne otwarte rany brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy Otwarta rana innej i nieokreślonej części brzucha Złamanie kręgu odcinka lędźwiowego kręgosłupa Złamanie kości krzyżowej Złamanie kości guzicznej Złamanie kości biodrowej Złamanie panewki stawu biodrowego Złamanie kości łonowej Liczne złamania odcinka lędźwiowego kręgosłupa Złamanie innych i nieokreślonych części odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy Urazowe pęknięcie krążka międzykręgowego odcinka lędźwiowego kręgosłupa Zwichnięcie kręgu odcinka lędźwiowego kręgosłupa Zwichnięcie stawu krzyżowo-biodrowego i krzyżowo-guzicznego Zwichnięcie innych i nieokreślonych części odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy Urazowe rozerwanie spojenia łonowego Skręcenie i naderwanie odcinka lędźwiowego kręgosłupa Skręcenie i naderwanie stawu krzyżowo-biodrowego Skręcenie i naderwanie innych i nieokreślonych części odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy

Dziennik Ustaw – 549 – Poz. 1520

S34.0 S34.1 S34.2 S34.3 S34.4 S34.5 S34.6 S34.8 S35.0 S35.1 S35.2 S35.3 S35.4 S35.5 S35.7 S35.8 S35.9 S36.0 S36.1 S36.2

Wstrząśnienie i obrzęk rdzenia kręgowego odcinka lędźwiowego kręgosłupa Inny uraz rdzenia kręgowego części lędźwiowej kręgosłupa Uraz nerwów rdzeniowych odcinka lędźwiowego i krzyżowego kręgosłupa Uraz ogona końskiego Uraz splotu lędźwiowo-krzyżowego Uraz nerwów układu sympatycznego części lędźwiowej, krzyżowej i miedniczej kręgosłupa Uraz obwodowego nerwu (nerwów) brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy Uraz innych i nieokreślonych nerwów na poziomie brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy Uraz części brzusznej aorty Uraz żyły głównej dolnej Uraz pnia trzewnego i tętnicy krezkowej Uraz żyły wrotnej i śledzionowej Uraz naczyń krwionośnych nerki Uraz naczyń krwionośnych biodrowych Uraz licznych naczyń krwionośnych na poziomie brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy Uraz innych naczyń krwionośnych na poziomie brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego brzucha, dolnej części grzbietu lub miednicy Uraz śledziony Uraz wątroby lub pęcherzyka żółciowego Uraz trzustki

Dziennik Ustaw – 550 – Poz. 1520

S36.3 S36.4 S36.5 S36.6 S36.7 S36.8 S37.0 S37.1 S37.2 S37.3 S37.4 S37.5 S37.6 S37.7 S37.8 S38.0 S38.1 S38.2 S38.3 S39.0 S39.6

Uraz żołądka Uraz jelita cienkiego Uraz jelita grubego Uraz prostnicy Uraz kilku narządów jamy brzusznej Uraz innego narządu jamy brzusznej Uraz nerki Uraz moczowodu Uraz pęcherza moczowego Uraz cewki moczowej Uraz jajnika Uraz jajowodu Uraz macicy Uraz kilku narządów miednicy Uraz innych narządów miednicy Uraz zmiażdżeniowy narządów płciowych zewnętrznych Uraz zmiażdżeniowy innych nieokreślonych części brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy Urazowa amputacja narządów płciowych zewnętrznych Urazowa amputacja innych i nieokreślonych części brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy Uraz mięśni i więzadeł brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy Uraz narządu (narządów) jamy brzusznej wraz z narządem (narządami) miednicy

Dziennik Ustaw – 551 – Poz. 1520

S39.7 S39.8 S39.9 S40.0 S40.7 S40.8 S41.0 S41.1 S41.7 S41.8 S42.0 S42.1 S42.2 S42.3 S42.4 S42.7 S42.8 S42.9 S43.0 S43.1 S43.2 S43.3

Inne mnogie urazy brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy Inne określone urazy brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy Nieokreślone urazy brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy Stłuczenie barku i ramienia Mnogie powierzchowne urazy barku i ramienia Inne powierzchowne urazy barku i ramienia Otwarta rana barku Otwarta rana ramienia Mnogie otwarte rany barku i ramienia Otwarta rana innych i nieokreślonych części obręczy barkowej Złamanie obojczyka Złamanie łopatki Złamanie nasady bliższej kości ramiennej Złamanie trzonu kości ramiennej Złamanie nasady dalszej kości ramiennej Mnogie złamania obojczyka, łopatki i kości ramiennej Złamanie innych części barku i ramienia Złamanie obręczy barkowej, część nieokreślona Zwichnięcie stawu ramiennego Zwichnięcie stawu barkowo-obojczykowego Zwichnięcie stawu mostkowo-obojczykowego Zwichnięcie innych i nieokreślonych części obręczy barkowej

Dziennik Ustaw – 552 – Poz. 1520

S43.4 S43.5 S43.6 S43.7 S44.0 S44.1 S44.2 S44.3 S44.4 S44.5 S44.7 S44.8 S44.9 S45.0 S45.1 S45.2 S45.3 S45.7 S45.8 S45.9 S46.0 S46.1

Skręcenie i naderwanie stawu ramiennego Skręcenie i naderwanie stawu barkowo-obojczykowego Skręcenie i naderwanie stawu mostkowo-obojczykowego Skręcenie i naderwanie innych i nieokreślonych części obręczy barkowej Uraz nerwu łokciowego na poziomie ramienia Uraz nerwu pośrodkowego na poziomie ramienia Uraz nerwu promieniowego na poziomie ramienia Uraz nerwu pachowego Uraz nerwu mięśniowo-skórnego Uraz nerwu czuciowego na poziomie barku i ramienia Uraz wielu nerwów na poziomie barku i ramienia Uraz innych nerwów na poziomie barku i ramienia Uraz nieokreślonego nerwu na poziomie barku i ramienia Uraz tętnicy pachowej Uraz tętnicy ramiennej Uraz tętnicy pachowej lub ramiennej Uraz powierzchownej żyły na poziomie barku i ramienia Uraz licznych naczyń krwionośnych na poziomie barku i ramienia Uraz innych naczyń krwionośnych na poziomie barku i ramienia Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego na poziomie barku i ramienia Uraz ścięgien rotatorów zewnętrznych barku Uraz mięśnia i ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia

Dziennik Ustaw – 553 – Poz. 1520

S46.2 S46.3 S46.7 S46.8 S46.9 S48.0 S48.1 S48.9 S49.7 S49.8 S49.9 S50.0 S50.1 S50.7 S50.8 S51.0 S51.7 S51.8 S51.9 S52.0 S52.1 S52.2

Uraz mięśnia i ścięgna innej części mięśnia dwugłowego ramienia Uraz mięśnia i ścięgna mięśnia trójgłowego ramienia Uraz licznych mięśni i ścięgien na poziomie barku i ramienia Uraz innych mięśni i ścięgien na poziomie barku i ramienia Uraz nieokreślonego mięśnia i ścięgna na poziomie barku i ramienia Urazowa amputacja w miejscu stawu ramiennego Urazowa amputacja na poziomie pomiędzy barkiem i łokciem Urazowa amputacja barku i ramienia, poziom nieokreślony Mnogie urazy barku i ramienia Inne określone urazy barku i ramienia Nieokreślony uraz barku i ramienia Stłuczenie łokcia Stłuczenie innych, nieokreślonych części przedramienia Mnogie powierzchowne urazy przedramienia Inne powierzchowne urazy przedramienia Otwarta rana łokcia Mnogie rany otwarte przedramienia Otwarta rana innych części przedramienia Otwarta rana przedramienia, część nieokreślona Złamanie nasady bliższej kości łokciowej Złamanie nasady bliższej kości promieniowej Złamanie trzonu kości łokciowej

Dziennik Ustaw – 554 – Poz. 1520

S52.3 S52.4 S52.5 S52.6 S52.7 S52.8 S52.9 S53.0 S53.1 S53.2 S53.3 S53.4 S54.0 S54.1 S54.2 S54.3 S54.7 S54.8 S54.9 S55.0 S55.1 S55.2

Złamanie trzonu kości promieniowej Złamanie trzonów kości łokciowej i promieniowej Złamanie nasady dalszej kości promieniowej Złamanie nasad dalszych kości łokciowej i promieniowej Mnogie złamania przedramienia Złamanie innych części przedramienia Złamanie przedramienia, część nieokreślona Zwichnięcie głowy kości promieniowej Zwichnięcie stawu łokciowego, nieokreślone Urazowe pęknięcie więzadła pobocznego promieniowego Urazowe pęknięcie więzadła pobocznego łokciowego Skręcenie i naderwanie stawu łokciowego Uraz nerwu łokciowego na poziomie przedramienia Uraz nerwu pośrodkowego na poziomie przedramienia Uraz nerwu promieniowego na poziomie przedramienia Uraz nerwów czuciowych skórnych na poziomie przedramienia Uraz licznych nerwów na poziomie przedramienia Uraz innych nerwów na poziomie przedramienia Uraz nieokreślonego nerwu na poziomie przedramienia Uraz tętnicy łokciowej na poziomie przedramienia Uraz tętnicy promieniowej na poziomie przedramienia Uraz żył na poziomie przedramienia

Dziennik Ustaw – 555 – Poz. 1520

S55.7 S55.8 S55.9 S56.0 S56.1 S56.2 S56.3 S56.4 S56.5 S56.7 S56.8 S57.0 S57.8 S57.9 S58.0 S58.1 S58.9 S59.7 S59.8 S59.9 S60.1

Uraz licznych naczyń krwionośnych na poziomie przedramienia Uraz innych naczyń krwionośnych na poziomie przedramienia Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego na poziomie przedramienia Uraz mięśnia i ścięgna długiego zginacza kciuka na poziomie przedramienia Uraz mięśnia i ścięgna innego palca (palców) na poziomie przedramienia Uraz innego mięśnia i ścięgna zginacza na poziomie przedramienia Uraz mięśnia i ścięgna prostownika lub długiego odwodziciela kciuka na poziomie przedramienia Uraz mięśnia i ścięgna prostownika innego palca (palców) na poziomie przedramienia Uraz mięśnia i ścięgna innego prostownika na poziomie przedramienia Uraz licznych mięśni i ścięgien na poziomie przedramienia Uraz innych i nieokreślonych mięśni i ścięgien na poziomie przedramienia Uraz zmiażdżeniowy łokcia Uraz zmiażdżeniowy innych części przedramienia Uraz zmiażdżeniowy przedramienia, część nieokreślona Urazowa amputacja na poziomie łokcia Urazowa amputacja na poziomie między łokciem i nadgarstkiem Urazowa amputacja przedramienia, poziom nieokreślony Mnogie urazy przedramienia Inne określone urazy przedramienia Nieokreślony uraz przedramienia Stłuczenie palca (palców) z uszkodzeniem paznokcia

Dziennik Ustaw – 556 – Poz. 1520

S60.7 S61.0 S61.1 S61.7 S61.8 S61.9 S62.0 S62.1 S62.2 S62.3 S62.4 S62.5 S62.6 S62.7 S62.8 S63.0 S63.1 S63.2 S63.3 S63.4 S63.5 S63.6

Mnogie powierzchowne urazy nadgarstka i ręki Otwarta rana palca (palców) bez uszkodzenia paznokcia Otwarta rana palca (palców) z uszkodzeniem paznokcia Mnogie rany otwarte nadgarstka i ręki Otwarta rana innych części nadgarstka i ręki Otwarta rana nadgarstka i ręki, część nieokreślona Złamanie kości łódeczkowatej Złamanie innej (innych) kości nadgarstka Złamanie I kości śródręcza Złamanie innej kości śródręcza Mnogie złamania kości śródręcza Złamanie kciuka Złamanie innego palca Mnogie złamania palców Złamanie innej i nieokreślonej części nadgarstka i ręki Zwichnięcie nadgarstka Zwichnięcie palca Mnogie zwichnięcia palców Urazowe pęknięcie więzadła nadgarstka Urazowe pęknięcie więzadła palca w stawach nadgarstkowo-śródręcznych i międzypaliczkowych Skręcenie i naderwanie nadgarstka Skręcenie i naderwanie palca (palców)

Dziennik Ustaw – 557 – Poz. 1520

S63.7 S64.0 S64.1 S64.2 S64.3 S64.4 S64.7 S64.8 S64.9 S65.0 S65.1 S65.2 S65.3 S65.4 S65.5 S65.7 S65.8 S65.9 S66.0 S66.1 S66.2 S66.3

Skręcenie i naderwanie innej i nieokreślonej części ręki Uraz nerwu łokciowego na poziomie nadgarstka i ręki Uraz nerwu pośrodkowego na poziomie nadgarstka i ręki Uraz gałęzi powierzchownej nerwu promieniowego na poziomie nadgarstka i ręki Uraz nerwu kciuka Uraz nerwu innego palca Uraz mnogich nerwów na poziomie nadgarstka i ręki Uraz innych nerwów na poziomie nadgarstka i ręki Uraz nieokreślonego nerwu na poziomie nadgarstka i ręki Uraz tętnicy łokciowej na poziomie nadgarstka i ręki Uraz tętnicy promieniowej na poziomie nadgarstka i ręki Uraz naczyń łuku dłoniowego powierzchownego Uraz naczyń łuku dłoniowego głębokiego Uraz naczynia (naczyń) krwionośnego kciuka Uraz naczynia (naczyń) krwionośnego innego palca Uraz mnogich naczyń krwionośnych na poziomie nadgarstka i ręki Uraz innych naczyń krwionośnych na poziomie nadgarstka i ręki Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego na poziomie nadgarstka i ręki Uraz mięśnia i ścięgna zginacza długiego kciuka na poziomie nadgarstka i ręki Uraz mięśnia i ścięgna zginacza innego palca na poziomie nadgarstka i ręki Uraz mięśnia i ścięgna prostownika kciuka na poziomie nadgarstka i ręki Uraz mięśnia i ścięgna prostownika innego palca na poziomie nadgarstka i ręki

Dziennik Ustaw – 558 – Poz. 1520

S66.4 S66.5 S66.6 S66.7 S66.8 S66.9 S67.0 S67.8 S68.0 S68.1 S68.2 S68.3 S68.4 S68.8 S68.9 S69.7 S69.8 S69.9 S70.0 S70.1 S70.7 S70.8

Uraz mięśnia i ścięgna odwodziciela kciuka na poziomie nadgarstka i ręki Uraz mięśnia i ścięgna właściwego innego palca na poziomie nadgarstka i ręki Uraz mnogich mięśni i ścięgien zginaczy na poziomie nadgarstka i ręki Uraz mnogich mięśni i ścięgien prostowników na poziomie nadgarstka i ręki Uraz innych mięśni i ścięgien na poziomie nadgarstka i ręki Uraz nieokreślonego mięśnia i ścięgna na poziomie nadgarstka i ręki Uraz zmiażdżeniowy kciuka i innego palca (palców) Uraz zmiażdżeniowy innych i nieokreślonych części nadgarstka i ręki Urazowa amputacja kciuka (całkowita) (częściowa) Urazowa amputacja pojedynczego, innego palca (całkowita) (częściowa) Urazowa amputacja dwóch lub więcej palców (całkowita) (częściowa) Złożona amputacja (części) palca (palców) i innej części nadgarstka i ręki Urazowa amputacja ręki na poziomie nadgarstka Urazowa amputacja innych części nadgarstka i ręki Urazowa amputacja nadgarstka i ręki, poziom nieokreślony Mnogie urazy nadgarstka i ręki Inne określone urazy nadgarstka i ręki Nieokreślony uraz nadgarstka i ręki Stłuczenie biodra Stłuczenie uda Mnogie powierzchowne urazy biodra i uda Inne powierzchowne urazy biodra i uda

Dziennik Ustaw – 559 – Poz. 1520

S70.9 S71.0 S71.1 S71.7 S71.8 S72.0 S72.1 S72.2 S72.3 S72.4 S72.7 S72.8 S72.9 S73.0 S73.1 S74.0 S74.1 S74.2 S74.7 S74.8 S74.9 S75.0

Powierzchowny uraz biodra i uda, nieokreślony Otwarta rana biodra Otwarta rana uda Mnogie rany otwarte biodra i uda Otwarta rana innych i nieokreślonych części obręczy miedniczej Złamanie szyjki kości udowej Złamanie przezkrętarzowe Złamanie podkrętarzowe Złamanie trzonu kości udowej Złamanie nasady dalszej kości udowej Mnogie złamania kości udowej Złamanie innych części kości udowej Złamanie kości udowej, część nieokreślona Zwichnięcie stawu biodrowego Skręcenie i naderwanie stawu biodrowego Uraz nerwu kulszowego na poziomie biodra i uda Uraz nerwu udowego na poziomie biodra i uda Uraz nerwu skórnego czuciowego na poziomie biodra i uda Uraz mnogich nerwów na poziomie biodra i uda Uraz innych nerwów na poziomie biodra i uda Uraz nieokreślonego nerwu na poziomie biodra i uda Uraz tętnicy udowej

Dziennik Ustaw – 560 – Poz. 1520

S75.1 S75.2 S75.7 S75.8 S75.9 S76.0 S76.1 S76.2 S76.3 S76.4 S76.7 S77.0 S77.1 S77.2 S78.0 S78.1 S78.9 S79.7 S79.8 S79.9 S80.0 S80.1

Uraz żyły udowej na poziomie biodra i uda Uraz żyły odpiszczelowej na poziomie biodra i uda Uraz licznych naczyń krwionośnych na poziomie biodra i uda Uraz innych naczyń krwionośnych na poziomie biodra i uda Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego na poziomie biodra i uda Uraz mięśnia i ścięgna biodra Uraz ścięgna i mięśnia czworogłowego uda Uraz ścięgna i mięśni przywodzących uda Uraz ścięgien i mięśni tylnej grupy mięśni uda Uraz innych nieokreślonych mięśni i ścięgien na poziomie uda Uraz mnogich mięśni i ścięgien na poziomie biodra i uda Uraz zmiażdżeniowy biodra Uraz zmiażdżeniowy uda Uraz zmiażdżeniowy biodra i uda Urazowa amputacja w stawie biodrowym Urazowa amputacja na poziomie między biodrem i kolanem Urazowa amputacja biodra i uda, poziom nieokreślony Liczne urazy biodra i uda Inne określone urazy biodra i uda Nieokreślony uraz biodra i uda Stłuczenie kolana Stłuczenie innych nieokreślonych części podudzia

Dziennik Ustaw – 561 – Poz. 1520

S80.7 S81.0 S81.7 S81.8 S81.9 S82.0 S82.1 S82.2 S82.3 S82.4 S82.5 S82.6 S82.7 S82.8 S82.9 S83.0 S83.1 S83.2 S83.3 S83.4 S83.5

Mnogie powierzchowne urazy podudzia Otwarta rana kolana Mnogie rany otwarte podudzia Otwarta rana innych części podudzia Otwarta rana podudzia, część nieokreślona Złamanie rzepki Złamanie nasady bliższej piszczeli Złamanie trzonu piszczeli Złamanie nasady dalszej piszczeli Izolowane złamanie strzałki Złamanie kostki przyśrodkowej Złamanie kostki bocznej Mnogie złamania podudzia Złamanie innych części podudzia Złamanie podudzia, część nieokreślona Zwichnięcie rzepki Zwichnięcie stawu kolanowego Rozdarcie łąkotki, świeże Rozdarcie chrząstki stawowej kolana, świeże Skręcenie i naderwanie w obrębie (strzałkowego) (piszczelowego) więzadła pobocznego kolana Skręcenie i naderwanie w obrębie (przedniego) (tylnego) więzadła krzyżowego kolana

Dziennik Ustaw – 562 – Poz. 1520

S83.6 S83.7 S84.0 S84.1 S84.2 S84.7 S84.8 S84.9 S85.0 S85.1 S85.5 S85.9 S86.0 S86.1 S86.2 S86.3 S86.7 S86.8 S86.9 S87.0 S87.8

Skręcenie i naderwanie innych, nieokreślonych części kolana Uraz kilku struktur kolana Uraz nerwu piszczelowego na poziomie podudzia Uraz nerwu strzałkowego wspólnego (powierzchownego) (głębokiego) na poziomie podudzia Uraz czuciowego nerwu skórnego na poziomie podudzia Uraz licznych nerwów na poziomie podudzia Uraz innych nerwów na poziomie podudzia Uraz nieokreślonego nerwu na poziomie podudzia Uraz tętnicy podkolanowej Uraz (przedniej) (tylnej) tętnicy piszczelowej Uraz żyły podkolanowej Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego na poziomie podudzia Uraz ścięgna Achillesa Uraz innego mięśnia (mięśni) i ścięgna (ścięgien) tylnej grupy mięśni podudzia Uraz mięśnia (mięśni) i ścięgna (ścięgien) przedniej grupy mięśni podudzia Uraz mięśnia (mięśni) i ścięgna (ścięgien) grupy mięśni strzałkowych na poziomie podudzia Uraz licznych mięśni i ścięgien na poziomie podudzia Uraz innych mięśni i ścięgien na poziomie podudzia Uraz nieokreślonego mięśnia i ścięgna na poziomie podudzia Uraz zmiażdżeniowy kolana Uraz zmiażdżeniowy innej i nieokreślonej części podudzia

Dziennik Ustaw – 563 – Poz. 1520

S88.0 S88.1 S88.9 S89.7 S89.8 S89.9 S90.2 S90.7 S91.0 S91.1 S91.2 S91.3 S91.7 S92.0 S92.1 S92.2 S92.3 S92.4 S92.5 S92.7 S92.9 S93.0

Urazowa amputacja na poziomie kolana Urazowa amputacja na poziomie między kolanem i stawem skokowym Urazowa amputacja podudzia, poziom nieokreślony Mnogie urazy podudzia Inne określone urazy podudzia Nieokreślony uraz podudzia Stłuczenie palca (palców) z uszkodzeniem paznokcia Mnogie powierzchowne urazy stawu skokowego i stopy Otwarta rana stawu skokowego Otwarta rana palca (palców) bez uszkodzenia paznokcia Otwarta rana palca (palców) z uszkodzeniem paznokcia Otwarta rana innych części stopy Mnogie otwarte rany stawu skokowego i stopy Złamanie kości piętowej Złamanie kości skokowej Złamanie innej (innych) kości stępu Złamanie kości śródstopia Złamanie palucha Złamanie innego palca stopy Mnogie złamania kości stopy Złamanie kości stopy, nieokreślone Zwichnięcie stawu skokowego

Dziennik Ustaw – 564 – Poz. 1520

S93.1 S93.2 S93.3 S93.4 S93.5 S93.6 S94.0 S94.1 S94.2 S94.3 S94.7 S94.8 S94.9 S95.0 S95.1 S95.2 S95.7 S95.8 S95.9 S96.0 S96.1

Zwichnięcie palca (palców) Pęknięcie więzadeł na poziomie stawu skokowego i stopy Zwichnięcie innych i nieokreślonych części stopy Skręcenie i naderwanie stawu skokowego Skręcenie i naderwanie palca (palców) Skręcenie i naderwanie innych i nieokreślonych części stopy Uraz nerwu podeszwowego bocznego Uraz nerwu podeszwowego przyśrodkowego Uraz nerwu strzałkowego głębokiego na poziomie stawu skokowego i stopy Uraz nerwu skórnego na poziomie stawu skokowego i stopy Uraz mnogich nerwów na poziomie stawu skokowego i stopy Uraz innych nerwów na poziomie stawu skokowego i stopy Uraz nieokreślonego nerwu na poziomie stawu skokowego i stopy Uraz tętnicy grzbietowej stopy Uraz tętnicy podeszwowej stopy Uraz żyły grzbietowej stopy Uraz licznych naczyń krwionośnych na poziomie stawu skokowego i stopy Uraz innych naczyń krwionośnych na poziomie stawu skokowego i stopy Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego na poziomie stawu skokowego i stopy Uraz ścięgna i mięśnia zginacza długiego palucha na poziomie stawu skokowego i stopy Uraz ścięgna i mięśnia prostownika długiego palucha na poziomie stawu skokowego i stopy

Dziennik Ustaw – 565 – Poz. 1520

S96.2 S96.7 S96.8 S96.9 S97.0 S97.1 S97.8 S98.0 S98.1 S98.2 S98.3 S98.4 S99.7 S99.8 S99.9 T00.0 T00.1 T00.2 T00.3 T00.6 T00.8

Uraz ścięgna i mięśnia zginacza lub prostownika na poziomie stawu skokowego i stopy Uraz mnogich mięśni i ścięgien na poziomie stawu skokowego i stopy Uraz innych mięśni i ścięgien na poziomie stawu skokowego i stopy Uraz nieokreślonego mięśnia i ścięgna na poziomie stawu skokowego i stopy Uraz zmiażdżeniowy stawu skokowego Uraz zmiażdżeniowy palca (palców) stopy Uraz zmiażdżeniowy innych części stawu skokowego i stopy Urazowa amputacja stopy na poziomie stawu skokowego Urazowa amputacja jednego palca stopy Urazowa amputacja dwóch lub więcej palców stopy Urazowa amputacja innych części stopy Urazowa amputacja stopy, poziom nieokreślony Mnogie urazy stawu skokowego i stopy Inne określone urazy stawu skokowego i stopy Nieokreślony uraz stawu skokowego i stopy Powierzchowne urazy obejmujące głowę i szyję Powierzchowne urazy obejmujące klatkę piersiową, brzuch, dolną część grzbietu i miednicę Powierzchowne urazy obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) górnej Powierzchowne urazy obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) dolnej Powierzchowne urazy obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) górnej i dolnej Powierzchowne urazy obejmujące inne kombinacje okolic ciała

Dziennik Ustaw – 566 – Poz. 1520

T00.9 T01.0 T01.1 T01.2 T01.3 T01.6 T01.8 T01.9 T02.0 T02.1 T02.2 T02.3 T02.4 T02.5 T02.6 T02.7 T02.8 T03.0 T03.1 T03.2

Liczne powierzchowne urazy, nieokreślone Otwarte rany obejmujące głowę i szyję Otwarte rany obejmujące klatkę piersiową, brzuch, dolną część grzbietu i miednicę Otwarte rany obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) górnej Otwarte rany obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) dolnej Otwarte rany obejmujące kończynę (kończyny) górną z dolną Otwarte rany obejmujące inne kombinacje okolic ciała Liczne otwarte rany, nieokreślone Złamania obejmujące głowę i szyję Złamania obejmujące klatkę piersiową, dolną część grzbietu i miednicę Złamania obejmujące liczne okolice jednej kończyny górnej Złamania obejmujące liczne okolice jednej kończyny dolnej Złamania obejmujące liczne okolice obu kończyn górnych Złamania obejmujące liczne okolice obu kończyn dolnych Złamania obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) górnej i kończyny (kończyn) dolnej Złamania obejmujące klatkę piersiową, dolną część grzbietu, miednicę i kończynę (kończyny) Złamania obejmujące inne kombinacje okolic ciała Zwichnięcia, skręcenia i naderwania obejmujące głowę i szyję Zwichnięcia, skręcenia i naderwania obejmujące klatkę piersiową, dolną część grzbietu i miednicę Zwichnięcia, skręcenia i naderwania obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) górnej

Dziennik Ustaw – 567 – Poz. 1520

T03.3 T03.4 T03.8 T04.0 T04.1 T04.2 T04.3 T04.4 T04.7 T04.8 T04.9 T05.0 T05.1 T05.2 T05.3 T05.4 T05.5 T05.6 T05.8

Zwichnięcia, skręcenia i naderwania obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) dolnej Zwichnięcia, skręcenia i naderwania obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) górnej i dolnej Zwichnięcia, skręcenia i naderwania obejmujące inne kombinacje okolic ciała Uraz zmiażdżeniowy obejmujący głowę i szyję Urazy zmiażdżeniowe obejmujące klatkę piersiową, brzuch, dolną część grzbietu i miednicę Urazy zmiażdżeniowe obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) górnej Urazy zmiażdżeniowe obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) dolnej Uraz zmiażdżeniowy obejmujący liczne okolice kończyny (kończyn) górnej i dolnej Uraz zmiażdżeniowy klatki piersiowej, brzucha, dolnej części grzbietu, miednicy i kończyny (kończyn) Uraz zmiażdżeniowy obejmujący inne kombinacje okolic ciała Liczne urazy zmiażdżeniowe, nieokreślone Urazowa amputacja obu rąk Urazowa amputacja jednej ręki i drugiej kończyny górnej (na każdym poziomie z wyjątkiem ręki) Urazowa amputacja obu kończyn górnych (każdy poziom) Urazowa amputacja obu stóp Urazowa amputacja jednej stopy i drugiej kończyny dolnej (każdy poziom z wyjątkiem stopy) Urazowa amputacja obu kończyn dolnych (każdy poziom) Urazowa amputacja kończyn górnych i dolnych, każda kombinacja (każdy poziom) Urazowa amputacja obejmująca wszystkie inne kombinacje okolic ciała

Dziennik Ustaw – 568 – Poz. 1520

T05.9 T06.0 T06.1 T06.2 T06.4 T06.8 T07 T08 T09.0 T09.1 T09.3 T09.4 T09.5 T09.6 T09.8 T09.9 T11.1 T11.3 T11.8 T11.9 T13.1

Liczne urazowe amputacje, nieokreślone Urazy mózgu i nerwów czaszkowych z obrażeniami nerwów rdzeniowych i rdzenia kręgowego na poziomie szyi Urazy nerwów rdzeniowych i rdzenia kręgowego obejmujące inne liczne okolice ciała Urazy nerwów obejmujące liczne okolice ciała Urazy mięśni i ścięgien obejmujące liczne okolice ciała Inne określone urazy obejmujące liczne okolice ciała Nieokreślone liczne urazy Złamanie kręgosłupa, poziom nieokreślony Powierzchowny uraz tułowia, poziom nieokreślony Otwarta rana tułowia, poziom nieokreślony Uraz rdzenia kręgowego, poziom nieokreślony Uraz nieokreślonego nerwu, nerwu rdzeniowego i splotu tułowia Uraz nieokreślonego mięśnia i więzadła tułowia Urazowa amputacja tułowia, poziom nieokreślony Inny określony uraz tułowia, poziom nieokreślony Nieokreślony uraz tułowia, poziom nieokreślony Otwarta rana kończyny górnej, poziom nieokreślony Uraz nieokreślonego nerwu kończyny górnej, poziom nieokreślony Inne określone urazy kończyny górnej, poziom nieokreślony Nieokreślony uraz kończyny górnej, poziom nieokreślony Otwarta rana kończyny dolnej, poziom nieokreślony

Dziennik Ustaw – 569 – Poz. 1520

T13.2 T13.3 T13.8 T13.9 T14.0 T14.1 T14.4 T14.7 T14.9 T15.0 T15.1 T15.8 T15.9 T16 T17.0 T17.1 T17.2 T17.3 T17.5 T17.9 T18.0 T18.1

Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie nieokreślonego stawu i więzadła kończyny dolnej, poziom nieokreślony Uraz nieokreślonego nerwu kończyny dolnej, poziom nieokreślony Inne określone urazy kończyny dolnej, poziom nieokreślony Nieokreślony uraz kończyny dolnej, poziom nieokreślony Powierzchniowy uraz nieokreślonej okolicy ciała Otwarta rana nieokreślonej okolicy ciała Uraz nerwu (nerwów) nieokreślonej okolicy ciała Uraz zmiażdżeniowy i urazowa amputacja nieokreślonej okolicy ciała Uraz, nieokreślony Ciało obce rogówki Ciało obce worka spojówkowego Ciało obce innego i mnogich zewnętrznych części oka Ciało obce zewnętrznej części oka, część nieokreślona Ciało obce w uchu Ciało obce zatoki przynosowej Ciało obce nozdrzy Ciało obce gardła Ciało obce krtani Ciało obce oskrzeli Ciało obce dróg oddechowych, część nieokreślona Ciało obce w ustach Ciało obce w przełyku

Dziennik Ustaw – 570 – Poz. 1520

T18.2 T18.3 T18.4 T18.5 T18.8 T18.9 T19.0 T19.1 T19.2 T19.8 T19.9 T20.0 T20.1 T20.2 T20.3 T20.4 T20.5 T20.6 T20.7 T21.0 T21.1 T21.2

Ciało obce w żołądku Ciało obce w jelicie cienkim Ciało obce w jelicie grubym Ciało obce w prostnicy i odbycie Ciało obce innej lub mnogich części przewodu pokarmowego Ciało obce przewodu pokarmowego, część nieokreślona Ciało obce cewki moczowej Ciało obce pęcherza moczowego Ciało obce sromu i pochwy Ciało obce innej lub mnogich części układu moczowo-płciowego Ciało obce układu moczowo-płciowego, części nieokreślonej Oparzenie termiczne nieokreślonego stopnia głowy i szyi Oparzenie termiczne I stopnia głowy i szyi Oparzenie termiczne II stopnia głowy i szyi Oparzenie termiczne III stopnia głowy i szyi Oparzenie chemiczne nieokreślonego stopnia głowy i szyi Oparzenie chemiczne I stopnia głowy i szyi Oparzenie chemiczne II stopnia głowy i szyi Oparzenie chemiczne III stopnia głowy i szyi Oparzenie termiczne nieokreślonego stopnia tułowia Oparzenie termiczne I stopnia tułowia Oparzenie termiczne II stopnia tułowia

Dziennik Ustaw – 571 – Poz. 1520

T21.3 T21.4 T21.5 T21.6 T21.7 T22.0 T22.1 T22.2 T22.3 T22.4 T22.5 T22.6 T22.7 T23.0 T23.1 T23.2 T23.3 T23.4 T23.5

Oparzenie termiczne III stopnia tułowia Oparzenie chemiczne nieokreślonego stopnia tułowia Oparzenie chemiczne I stopnia tułowia Oparzenie chemiczne II stopnia tułowia Oparzenie chemiczne III stopnia tułowia Oparzenie termiczne nieokreślonego stopnia barku i kończyny górnej, z wyjątkiem nadgarstka i ręki Oparzenie termiczne I stopnia barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka i ręki Oparzenie termiczne II stopnia barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka i ręki Oparzenie termiczne III stopnia barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka i ręki Oparzenie chemiczne nieokreślonego stopnia barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka i ręki Oparzenie chemiczne I stopnia barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka i ręki Oparzenie chemiczne II stopnia barku i kończyny górnej, z wyjątkiem nadgarstka i ręki Oparzenie chemiczne III stopnia barku i kończyny górnej, z wyjątkiem nadgarstka i ręki Oparzenie termiczne nieokreślonego stopnia nadgarstka i ręki Oparzenie termiczne I stopnia nadgarstka i ręki Oparzenie termiczne II stopnia nadgarstka i ręki Oparzenie termiczne III stopnia nadgarstka i ręki Oparzenie chemiczne nieokreślonego stopnia nadgarstka i ręki Oparzenie chemiczne I stopnia nadgarstka i ręki

Dziennik Ustaw – 572 – Poz. 1520

T23.6 T23.7 T24.0 T24.1 T24.2 T24.3 T24.4 T24.5 T24.6 T24.7 T25.0 T25.1 T25.2 T25.3 T25.4 T25.5 T25.6 T25.7 T26.0

Oparzenie chemiczne II stopnia nadgarstka i ręki Oparzenie chemiczne III stopnia nadgarstka i ręki Oparzenie termiczne nieokreślonego stopnia biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopy Oparzenie termiczne I stopnia biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopy Oparzenie termiczne II stopnia biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopy Oparzenie termiczne III stopnia biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopy Oparzenie chemiczne nieokreślonego stopnia biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopy Oparzenie chemiczne I stopnia biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopy Oparzenie chemiczne II stopnia biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopy Oparzenie chemiczne III stopnia biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopy Oparzenie termiczne nieokreślonego stopnia okolicy stawu skokowego i stopy Oparzenie termiczne I stopnia okolicy stawu skokowego i stopy Oparzenie termiczne II stopnia okolicy stawu skokowego i stopy Oparzenie termiczne III stopnia okolicy stawu skokowego i stopy Oparzenie chemiczne nieokreślonego stopnia okolicy stawu skokowego i stopy Oparzenie chemiczne I stopnia okolicy stawu skokowego i stopy Oparzenie chemiczne II stopnia okolicy stawu skokowego i stopy Oparzenie chemiczne III stopnia okolicy stawu skokowego i stopy Oparzenie termiczne powieki i okolicy oczodołowej

Dziennik Ustaw – 573 – Poz. 1520

T26.1 T26.2 T26.3 T26.4 T26.5 T26.6 T26.7 T26.8 T26.9 T27.0 T27.1 T27.2 T27.3 T27.4 T27.5 T27.6 T27.7 T28.0 T28.1 T28.2 T28.3 T28.4

Oparzenie termiczne rogówki i worka spojówkowego Oparzenie termiczne z następowym jego pęknięciem i zniszczeniem gałki ocznej Oparzenie termiczne innych części oka i przydatków oka Oparzenie termiczne oka i przydatków oka, nieokreślone Oparzenie chemiczne powieki i okolicy oczodołowej Oparzenie chemiczne rogówki i worka spojówkowego Oparzenie chemiczne z następowym jego pęknięciem i zniszczeniem gałki ocznej Oparzenie chemiczne innych części oka i przydatków oka Oparzenie chemiczne oka i przydatków oka, nieokreślone Oparzenie termiczne krtani i tchawicy Oparzenie termiczne obejmujące krtań, tchawicę i płuca Oparzenie termiczne innych części dróg oddechowych Oparzenie termiczne dróg oddechowych, nieokreślone Oparzenie chemiczne krtani i tchawicy Oparzenie chemiczne obejmujące krtań, tchawicę i płuca Oparzenie chemiczne innych części dróg oddechowych Oparzenie chemiczne dróg oddechowych, nieokreślone Oparzenie termiczne jamy ustnej i gardła Oparzenie termiczne przełyku Oparzenie termiczne innych części układu pokarmowego Oparzenie termiczne narządów moczopłciowych wewnętrznych Oparzenie termiczne innych, nieokreślonych narządów wewnętrznych

Dziennik Ustaw – 574 – Poz. 1520

T28.5 T28.6 T28.7 T28.8 T28.9 T29.0 T29.1 T29.2 T29.3 T29.4 T29.5 T29.6 T29.7 T30.0 T30.1 T30.2 T30.3 T30.4 T30.5 T30.6 T30.7 T31.0

Oparzenie chemiczne jamy ustnej i gardła Oparzenie chemiczne przełyku Oparzenie chemiczne innych części przewodu pokarmowego Oparzenie chemiczne narządów moczopłciowych wewnętrznych Oparzenie chemiczne innych, nieokreślonych narządów wewnętrznych Oparzenie termiczne mnogich okolic, nieokreślonego stopnia Oparzenie termiczne mnogich okolic, nie większe niż oparzenie I stopnia Oparzenie termiczne mnogich okolic, nie większe niż oparzenie II stopnia Oparzenie termiczne mnogich okolic, przynajmniej jedno III stopnia Oparzenie chemiczne mnogich okolic ciała, nieokreślonego stopnia Oparzenie chemiczne mnogich okolic, nie większe niż I stopnia Oparzenie chemiczne mnogich okolic, nie większe niż II stopnia Oparzenie chemiczne mnogich okolic, przynajmniej jedno III stopnia Oparzenie termiczne nieokreślonej okolicy ciała, nieokreślonego stopnia Oparzenie termiczne I stopnia, okolica ciała nieokreślona Oparzenie termiczne II stopnia, okolica ciała nieokreślona Oparzenie termiczne III stopnia, okolica ciała nieokreślona Oparzenie chemiczne nieokreślonej okolicy ciała, nieokreślonego stopnia Oparzenie chemiczne I stopnia, okolica ciała nieokreślona Oparzenie chemiczne II stopnia, okolica ciała nieokreślona Oparzenie chemiczne III stopnia, okolica ciała nieokreślona Oparzenie termiczne obejmujące mniej niż 10% powierzchni ciała

Dziennik Ustaw – 575 – Poz. 1520

T31.1 T31.2 T31.3 T31.4 T31.5 T31.6 T31.7 T31.8 T31.9 T32.0 T32.1 T32.2 T32.3 T32.4 T32.5 T32.6 T32.7 T32.8 T32.9 T33.0 T33.1 T33.2

Oparzenie termiczne obejmujące 10-19% powierzchni ciała Oparzenie termiczne obejmujące 20-29% powierzchni ciała Oparzenie termiczne obejmujące 30-39% powierzchni ciała Oparzenie termiczne obejmujące 40-49% powierzchni ciała Oparzenie termiczne obejmujące 50-59% powierzchni ciała Oparzenie termiczne obejmujące 60-69% powierzchni ciała Oparzenie termiczne obejmujące 70-79% powierzchni ciała Oparzenie termiczne obejmujące 80-90% powierzchni ciała Oparzenie termiczne obejmujące 90% i więcej powierzchni ciała Oparzenie chemiczne obejmujące mniej niż 10% powierzchni ciała Oparzenie chemiczne obejmujące 10-19% powierzchni ciała Oparzenie chemiczne obejmujące 20-29% powierzchni ciała Oparzenie chemiczne obejmujące 30-39% powierzchni ciała Oparzenie chemiczne obejmujące 40-49% powierzchni ciała Oparzenie chemiczne obejmujące 50-59% powierzchni ciała Oparzenie chemiczne obejmujące 60-69% powierzchni ciała Oparzenie chemiczne obejmujące 70-79% powierzchni ciała Oparzenie chemiczne obejmujące 80-89% powierzchni ciała Oparzenie chemiczne obejmujące 90% i więcej powierzchni ciała Powierzchowne odmrożenie głowy Powierzchowne odmrożenie szyi Powierzchowne odmrożenie klatki piersiowej

Dziennik Ustaw – 576 – Poz. 1520

T33.3 T33.4 T33.5 T33.6 T33.7 T33.8 T33.9 T34.0 T34.1 T34.2 T34.3 T34.4 T34.5 T34.6 T34.7 T34.8 T34.9 T35.0 T35.1 T35.2 T35.3 T35.4

Powierzchowne odmrożenie ściany brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy Powierzchowne odmrożenie kończyny górnej Powierzchowne odmrożenie nadgarstka i ręki Powierzchowne odmrożenie biodra i uda Powierzchowne odmrożenie kolana i podudzia Powierzchowne odmrożenie okolicy stawu skokowego i stopy Powierzchowne odmrożenie innych i nieokreślonych okolic Odmrożenie z martwicą tkanki głowy Odmrożenie z martwicą tkanki szyi Odmrożenie z martwicą tkanki klatki piersiowej Odmrożenie z martwicą tkanki ściany brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy Odmrożenie z martwicą tkanki kończyny górnej Odmrożenie z martwicą tkanki nadgarstka i ręki Odmrożenie z martwicą tkanki biodra i uda Odmrożenie z martwicą tkanki kolana i podudzia Odmrożenie z martwicą tkanki okolicy stawu skokowego i stopy Odmrożenie z martwicą tkanki innych i nieokreślonych okolic Powierzchowne odmrożenie obejmujące mnogie okolice ciała Odmrożenie z martwicą tkanki obejmujące mnogie okolice ciała Nieokreślone odmrożenie głowy i szyi Nieokreślone odmrożenie klatki piersiowej, brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy Nieokreślone odmrożenie kończyny górnej

Dziennik Ustaw – 577 – Poz. 1520

T35.5 T35.6 T35.7 T36.0 T36.1 T36.2 T36.3 T36.4 T36.5 T36.6 T36.7 T36.8 T36.9 T37.0 T37.1 T37.2 T37.3 T37.4 T37.5 T37.8 T37.9 T38.0

Nieokreślone odmrożenie kończyny dolnej Nieokreślone odmrożenie obejmujące mnogie okolice ciała Nieokreślone odmrożenie, nieokreślonej okolicy Penicyliny Grupa Cefalosporyny, inne Grupa Chloramfenikolu Makrolidy Tetracykliny Aminoglikozydy Rifamycyny Antybiotyki przeciwgrzybicze Inne antybiotyki układowe Inne antybiotyki, nieokreślone Sulfonamidy Lekami przeciwprątkowe Leki przeciwzimnicze (przeciwmalaryczne) i leki działające na inne pierwotniaki krwi Inne leki przeciwpierwotniakowe Leki przeciw robakom Leki przeciwwirusowe Inne leki przeciw zakażeniu i leki przeciwpasożytnicze Leki przeciw zakażeniu i przeciwpasożytnicze, nieokreślone Glikokortykosteroidy i ich syntetyczne analogi

Dziennik Ustaw – 578 – Poz. 1520

T38.1 T38.2 T38.3 T38.4 T38.5 T38.6 T38.7 T38.8 T38.9 T39.0 T39.1 T39.2 T39.3 T39.4 T39.8 T39.9 T40.0 T40.1 T40.2 T40.3 T40.4

Hormony tarczycy i ich odpowiedniki Leki przeciwtarczycowe Insulina i doustne środki hipoglikemiczne (przeciwcukrzycowe) Doustne środki antykoncepcyjne Inne estrogeny i progestageny Leki przeciwgonadotropinowe, przeciwestrogenowe i przeciwandrogenowe niesklasyfikowane gdzie indziej Androgeny i pokrewne anaboliki Inne nieokreślone hormony i ich syntetyczne odpowiedniki Inni i nieokreśleni antagoniści hormonów Salicylany Pochodne 4-aminofenolu Pochodne pyrazolonu Inne niesteroidowe leki przeciwzapalne Leki przeciwreumatyczne, niesklasyfikowane gdzie indziej Inne nieopioidowe leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne niesklasyfikowane gdzie indziej Nieopioidowe środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwreumatyczne, nieokreślone Opium Heroina Inne opioidy Metadon Inne narkotyki syntetyczne

Dziennik Ustaw – 579 – Poz. 1520

T40.5 T40.6 T40.7 T40.8 T40.9 T41.0 T41.1 T41.2 T41.3 T41.4 T41.5 T42.0 T42.1 T42.2 T42.3 T42.4 T42.5 T42.6 T42.7 T42.8 T43.0 T43.1

Kokaina Inne, nieokreślone narkotyki Pochodne Cannabis Lisergid (LSD) Inne, nieokreślone leki psychodysleptyczne (halucynogenne) Wziewne środki znieczulające Dożylne środki znieczulające Inne, nieokreślone środki do znieczulenia ogólnego Środki znieczulające stosowane miejscowo Środki znieczulające, nieokreślone Gazy lecznicze Pochodne hydantoiny Iminostilbeny Pochodne kwasu bursztynowego i oksazolidynodiony Barbiturany Benzodwuazepiny Mieszane leki przeciwpadaczkowe, niesklasyfikowane gdzie indziej Inne leki przeciwpadaczkowe i uspokajająco-nasenne Leki przeciwpadaczkowe i uspokajająco-nasenne, nieokreślone Leki przeciw chorobie Parkinsona i inne działające ośrodkowo depresyjnie na napięcie mięśni Leki przeciwdepresyjne trój- i czterocykliczne Przeciwdepresyjne inhibitory monoaminopksydazy

Dziennik Ustaw – 580 – Poz. 1520

T43.2 T43.3 T43.4 T43.5 T43.6 T43.8 T43.9 T44.0 T44.1 T44.2 T44.3 T44.4 T44.5 T44.6 T44.7 T44.8 T44.9 T45.0 T45.1 T45.2 T45.3

Inne i nieokreślone leki przeciwdepresyjne Przeciwpsychotyczne i neuroleptyczne pochodne fenotiazyny Leki neuroleptyczne pochodne butyrofenonu i tioksantenu Inne i nieokreślone leki przeciwpsychotyczne i neuroleptyczne Leki pobudzające układ nerwowy mogące powodować nadużycia Inne leki psychotropowe, niesklasyfikowane gdzie indziej Lek psychotropowy nieokreślony Środki blokujące esterazę cholinową Inne leki parasympatykomimetyczne (cholinergiczne) Leki blokujące zwoje, niesklasyfikowane gdzie indziej Inne leki parasympatkolityczne (antycholinergiczne i przeciwmuskarynowe) i spazmolityczne, niesklasyfikowane gdzie indziej Przeważnie agoniści alfa-adrenoreceptorów, niesklasyfikowani gdzie indziej Przeważnie agoniści beta-adrenoreceptorów, niesklasyfikowani gdzie indziej Antagoniści alfa-adrenoreceptorów, niesklasyfikowani gdzie indziej Antagoniści beta-adrenoreceptorów, niesklasyfikowani gdzie indziej Ośrodkowo działające środki blokujące neurony adrenergiczne, niesklasyfikowane gdzie indziej Inne i nieokreślone leki pierwotne działające na układ nerwowy autonomiczny Leki przeciwalergiczne i przeciwwymiotne Leki immunosupresyjne i przeciwnowotworowe Witaminy, niesklasyfikowane gdzie indziej Enzymy, niesklasyfikowane gdzie indziej

Dziennik Ustaw – 581 – Poz. 1520

T45.4 T45.5 T45.6 T45.7 T45.8 T45.9 T46.0 T46.1 T46.2 T46.3 T46.4 T46.5 T46.6 T46.7 T46.8 T46.9 T47.0 T47.1 T47.2 T47.3 T47.4 T47.5

Żelazo i jego związki Leki przeciwkrzepliwe (antykoagulanty) Leki wpływające na fibrynolizę Antagoniści antykoagulantów, witamina K i inne koagulanty Inne środki działające układowo i na składniki krwi Środki działające układowo i na składniki krwi, nieokreślone Pobudzające serce glikozydy i leki o podobnym działaniu Leki blokujące kanały wapniowe Inne leki przeciwdziałające zaburzeniom rytmu, niesklasyfikowane gdzie indziej Leki rozszerzające naczynia wieńcowe, niesklasyfikowane gdzie indziej Inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę Inne leki przeciwnadciśnieniowe, niesklasyfikowane gdzie indziej Leki przeciwlipidowe i przeciwmiażdżycowe Leki rozszerzające naczynia obwodowe Leki przeciwżylakowe łącznie ze środkami zarostowymi naczyń Inne i nieokreślone leki działające pierwotnie na układ sercowo-naczyniowy Antagoniści receptorów H Inne leki alkalizujące i przeciwdziałające wydzielaniu żołądkowemu Leki przeczyszczające drażniące Leki przeczyszczające solne i osmotyczne Inne środki przeczyszczające Środki ułatwiające trawienie

Dziennik Ustaw – 582 – Poz. 1520

T47.6 T47.7 T47.8 T47.9 T48.0 T48.1 T48.2 T48.3 T48.4 T48.5 T48.6 T48.7 T49.0 T49.1 T49.2 T49.3 T49.4 T49.5 T49.6 T49.7 T49.8 T49.9

Leki przeciwbiegunkowe Środki wymiotne Inne środki działające pierwotnie na układ pokarmowy Środki działające pierwotnie na układ pokarmowy, nieokreślone Leki działające pobudzająco na macicę Środki rozluźniające mięśnie szkieletowe (środki blokujące neurony mięśniowe) Inne i nieokreślone środki działające pierwotnie na mięśnie Przeciwkaszlowe Wykrztuśne Leki przeciw przeziębieniu Leki przeciwastmatyczne, niesklasyfikowane gdzie indziej Inne i nieokreślone środki działające pierwotnie na układ oddechowy Leki przeciwgrzybicze przeciwzapalne i przeciwzakaźne, działające miejscowo, niesklasyfikowane gdzie indziej Leki przeciwświądowe Środki ściągające i detergenty Środki działające zmiękczająco, łagodząco i ochronnie Środki keratolityczne, keratoplastyczne, inne preparaty do leczenia włosów Leki i preparaty okulistyczne Leki i preparaty laryngologiczne Leki stomatologiczne stosowane miejscowo Inne środki stosowane miejscowo Środek stosowany miejscowo, nieokreślony

Dziennik Ustaw – 583 – Poz. 1520

T50.0 T50.1 T50.2 T50.3 T50.4 T50.5 T50.6 T50.7 T50.8 T50.9 T51.0 T51.1 T51.2 T51.3 T51.8 T51.9 T52.0 T52.1 T52.2 T52.3 T52.4 T52.8

Mineralokortykosteroidy i ich antagoniści Leki moczopędne pętlowe Inhibitory anhydrazy węglanowej, benzotiadiazydy i inne leki moczopędne Elektrolity i środki regulujące gospodarkę wodną i kaloryczną Środki wpływające na przemianę kwasu moczowego Środki obniżające łaknienie Odtrutki i związki chelatujące, niesklasyfikowane gdzie indziej Leki analeptyczne i antagoniści receptorów opioidowych Środki diagnostyczne Inne i nieokreślone leki, substancje farmakologiczne i substancje biologiczne Etanol Metanol 2-propanol Fuzle Inne alkohole Alkohol, nieokreślony Produkty przerobu ropy naftowej Benzen Homologi benzenu Glikole Ketony Inne rozpuszczalniki organiczne

Dziennik Ustaw – 584 – Poz. 1520

T52.9 T53.0 T53.1 T53.2 T53.3 T53.4 T53.5 T53.6 T53.7 T53.9 T54.0 T54.1 T54.2 T54.3 T54.9 T55 T56.0 T56.1 T56.2 T56.3 T56.4 T56.5

Rozpuszczalniki organiczne, nieokreślone Czterochlorek węgla Chloroform Trójchloroetylen Czterochloroetylen Dwuchlorometan Chlorofluorokarbony Inne chlorowcowe pochodne węglowodorów alifatycznych Inne chlorowcowe pochodne węglowodorów aromatycznych Pochodne chlorowcowe węglowodorów alifatycznych i aromatycznych, nieokreślone Fenol i homologi Inne żrące związki organiczne Kwasy i kwasopodobne substancje żrące Zasady i zasadopodobne substancje żrące Substancja żrąca, nieokreślona Toksyczny efekt mydeł i detergentów Ołów i jego związki Rtęć i jej związki Chrom i jego związki Kadm i jego związki Miedź i jej związki Cynk i jego związki

Dziennik Ustaw – 585 – Poz. 1520

T56.6 T56.7 T56.8 T56.9 T57.0 T57.1 T57.2 T57.3 T57.8 T57.9 T58 T59.0 T59.1 T59.2 T59.3 T59.4 T59.5 T59.6 T59.7 T59.8 T59.9 T60.0

Cyna i jej związki Beryl i jego związki Inne metale Metale, nieokreślone Arsen i jego związki Fosfor i jego związki Mangan i jego związki Cyjanowodór Inne określone substancje nieorganiczne Nieorganiczne substancje, nieokreślone Efekt toksyczny tlenku węgla Tlenki azotu Dwutlenek siarki Aldehyd mrówkowy Gazy lakrymatory Chlor Fluor i fluorowody Siarkowodór Dwutlenek węgla Inne określone gazy, dymy i pary Gazy i pary, nieokreślone Insektycydy fosforoorganiczne i karbaminianowe

Dziennik Ustaw – 586 – Poz. 1520

T60.1 T60.2 T60.3 T60.4 T60.8 T60.9 T61.0 T61.1 T61.2 T61.8 T61.9 T62.0 T62.1 T62.2 T62.8 T62.9 T63.0 T63.1 T63.2 T63.3 T63.4 T63.5

Insektycydy chlorowcowe Inne insektycydy Herbicydy i fungicydy Rodentycydy Inne pestycydy Pestycydy, nieokreślone Zatrucie rybą Ciguatera Zatrucie makrelą Zatrucie inną rybą i skorupiakiem Efekt toksyczny innych produktów morza Efekt toksyczny nieokreślonego produktu morza Spożycie grzybów Spożycie jagód Spożycie innych części rośliny (roślin) Spożycie innych określonych substancji szkodliwych jako pokarm Spożycie szkodliwej substancji jako pokarm, nieokreślonej Zatrucie jadem żmii Zatrucie jadem innych gadów Zatrucie jadem skorpiona Zatrucie jadem pająka Zatrucie jadem stawonogów Toksyczny efekt kontaktu z rybą

Dziennik Ustaw – 587 – Poz. 1520

T63.6 T63.8 T63.9 T64 T65.0 T65.1 T65.2 T65.3 T65.4 T65.5 T65.6 T65.8 T65.9 T66 T67.3 T67.4 T68 T70.3 T71 T74.1 T74.2 T74.8

Efekt toksyczny kontaktu z innymi zwierzętami morskimi Efekt toksyczny kontaktu z innymi jadowitymi zwierzętami Efekt toksyczny kontaktu z nieokreślonym zwierzęciem jadowitym Efekt toksyczny aflatoksyn i innych mykotoksyn w produktach spożywczych Cyjanki Strychnina i jej sole Tytoń i nikotyna Pochodne nitrowe i aminowe benzenu i jego homologów Dwusiarczek węgla Nitrogliceryna i inne kwasy i estry azotowe Farby i barwniki, niesklasyfikowane gdzie indziej Toksyczny efekt innej określonej substancji Toksyczny efekt nieokreślonej substancji Nieokreślone skutki promieniowania Wyczerpanie z gorąca z odwodnieniem Wyczerpanie z gorąca spowodowane utratą soli Hypotermia Choroba kesonowa (dekompresyjna) Duszenie Nadużycie fizyczne Nadużycie seksualne Inne zespoły maltretowania

Dziennik Ustaw – 588 – Poz. 1520

T75.1 T75.4 T78.0 T78.1 T78.2 T78.3 T78.4 T78.8 T78.9 T79.0 T79.1 T79.3 T79.4 T79.5 T79.6 T79.9 T80.0 T80.1 T80.2 T80.3 T80.4 T80.5

Tonięcie niezakończone zgonem Skutki działania prądu elektrycznego Wstrząs anafilaktyczny wskutek reakcji na pożywienie Inna reakcja na pożywienie, niesklasyfikowana gdzie indziej Wstrząs anafilaktyczny, nieokreślony Obrzęk naczynionerwowy Alergia, nieokreślona Inne niekorzystne skutki niesklasyfikowane gdzie indziej Niekorzystne skutki, nieokreślone Zator powietrzny (urazowy) Zator tłuszczowy (urazowy) Zakażenie rany pourazowej, niesklasyfikowane gdzie indziej Wstrząs urazowy Bezmocz pourazowy Urazowe niedokrwienie mięśnia Nieokreślone, wczesne powikłanie pourazowe Zator powietrzny po wlewie, transfuzji i wstrzyknięciu Powikłanie naczyniowe po wlewie, transfuzji i wstrzyknięciu Infekcja w następstwie wlewu, transfuzji i wstrzyknięcia Odczyn poprzetoczeniowy wskutek niezgodności, w układzie ABO Odczyn poprzetoczeniowy wskutek niezgodności w układzie Rh Wstrząs anafilaktyczny wywołany surowicą

Dziennik Ustaw – 589 – Poz. 1520

T80.6 T80.8 T81.0 T81.1 T81.2 T81.3 T81.4 T81.5 T81.6 T81.7 T81.8 T81.9 T82.0 T82.1 T82.2 T82.3 T82.5 T83.0 T83.1 T83.2

Inne reakcje na surowicę Inne powikłania po wlewie, transfuzji i wstrzyknięciu Krwotok i krwiak wikłający zabieg, niesklasyfikowany gdzie indziej Wstrząs w trakcie lub będący wynikiem zabiegu, niesklasyfikowany gdzie indziej Przypadkowe przebicie lub rozdarcie podczas zabiegu, niesklasyfikowane gdzie indziej Rozerwanie rany operacyjnej, niesklasyfikowane gdzie indziej Zakażenie po zabiegu, niesklasyfikowane gdzie indziej Ciało obce pozostawione przypadkowo w jamie ciała lub ranie operacyjnej po zabiegu Ostry odczyn na ciało obce przypadkowo pozostawione w czasie zabiegu Powikłania naczyniowe po zabiegu, niesklasyfikowane gdzie indziej Inne powikłania zabiegów, niesklasyfikowane gdzie indziej Nieokreślone powikłanie zabiegu Mechaniczne powikłanie protezy zastawki serca Mechaniczne powikłanie stosowania elektronicznego urządzenia serca Mechaniczne powikłanie przeszczepu tętnicy wieńcowej typu bypass i przeszczepów zastawek Mechaniczne powikłanie innych przeszczepów naczyniowych Mechaniczne powikłanie innych sercowych i naczyniowych urządzeń i wszczepów Mechaniczne powikłanie cewnika moczowego założonego na stałe Mechaniczne powikłania innych urządzeń i wszczepów układu moczopłciowego Mechaniczne powikłanie przeszczepów narządu moczowego

Dziennik Ustaw – 590 – Poz. 1520

T83.3 T83.4 T84.0 T84.1 T84.2 T84.3 T84.4 T84.5 T84.6 T84.7 T84.8 T85.0 T85.1 T85.2 T85.3 T85.4 T85.5 T85.6

Mechaniczne powikłanie związane z wewnątrzmacicznym środkiem antykoncepcyjnym Mechaniczne powikłania innych protez, wszczepów i przeszczepów w układzie płciowym Mechaniczne powikłanie wewnętrznych protez stawów Mechaniczne powikłanie stabilizatorów wewnętrznych kości kończyny Mechaniczne powikłanie stabilizatora wewnętrznego innych kości Mechaniczne powikłania innych urządzeń kostnych, wszczepów i przeszczepów Mechaniczne powikłanie innych wewnętrznych urządzeń ortopedycznych, wszczepów i przeszczepów Zakażenie i odczyn zapalny spowodowany wewnętrzną protezą stawu Zakażenie i odczyn zapalny spowodowany stabilizatorem wewnętrznym w każdym miejscu Zakażenie i odczyn zapalny spowodowany innymi wewnętrznymi wszczepami i przeszczepami Inne powikłania wewnętrznych ortopedycznych urządzeń, wszczepów i przeszczepów Mechaniczne powikłanie wewnątrzczaszkowego zespolenia (połączenia) komorowego Mechaniczne powikłanie związane z wszczepionym stymulatorem układu nerwowego Mechaniczne powikłanie związane z wewnątrzoczną soczewką Mechaniczne powikłanie innych protez, wszczepów i przeszczepów gałki ocznej Mechaniczne powikłanie protezy gruczołu piersiowego Mechaniczne powikłanie protez, wszczepów i przeszczepów przewodu pokarmowego Mechaniczne powikłanie innej, określonej protezy wewnętrznej, wszczepu lub przeszczepu

Dziennik Ustaw – 591 – Poz. 1520

T85.7 T85.9 T86.0 T86.1 T86.2 T86.3 T86.4 T86.8 T86.9 T87.0 T87.1 T87.2 T87.3 T87.4 T87.5 T87.6 T88.0 T88.1 T88.6 T88.7 T90.0

Zakażenie i odczyn zapalny związany z innymi urządzeniami protezującymi, wszczepami i przeszczepami Nieokreślone powikłanie spowodowane wewnętrznym urządzeniem protezującym, wszczepem i przeszczepem Odrzut przeszczepu szpiku kostnego Niepowodzenie i odrzut przeszczepu nerki Niepowodzenie i odrzut przeszczepu serca Niepowodzenie i odrzut przeszczepu serca i płuc Niepowodzenie i odrzut przeszczepu wątroby Niepowodzenie i odrzut innych przeszczepionych narządów i tkanek Niepowodzenie i odrzut przeszczepu nieokreślonego narządu i tkanki Powikłanie związane z ponownym przyszyciem (części) kończyny górnej Powikłanie związane z ponownym przyszyciem (części) kończyny dolnej Powikłanie związane z ponownym przyszyciem innej części ciała Nerwiak po amputacji kikuta Zakażenie po amputacji kikuta Martwica po amputacji kikuta Inne i nieokreślone powikłania kikuta po amputacji Zakażenie wskutek immunizacji Inne powikłania po immunizacji, niesklasyfikowane gdzie indziej Wstrząs anafilaktyczny wskutek niekorzystnego efektu leczniczego leku prawidłowo podanego Nieokreślony, niekorzystny skutek działania leków i środków leczniczych Następstwa powierzchownego urazu głowy

Dziennik Ustaw – 592 – Poz. 1520

T90.1 T90.5 T90.8 T90.9 T91.0 T91.1 T91.2 T91.3 T91.4 T91.8 T91.9 T92.0 T92.1 T92.2 T92.3 T92.4 T92.5 T92.6 T92.8 T92.9 T93.0 T93.1

Następstwa rany otwartej głowy Następstwa urazu śródczaszkowego Następstwa innych określonych urazów głowy Następstwa nieokreślonego urazu głowy Następstwa powierzchownego urazu i otwartej rany szyi i tułowia Następstwa złamania kręgosłupa Następstwa innego złamania części kostnych klatki piersiowej i miednicy Następstwa urazu rdzenia kręgowego Następstwa urazu narządów klatki piersiowej Następstwa innych określonych urazów szyi i tułowia Następstwa nieokreślonego urazu szyi i tułowia Następstwa otwartej rany kończyny górnej Następstwa złamania kończyny górnej Następstwa złamania na poziomie nadgarstka i ręki Następstwa zwichnięcia, skręcenia i naderwania kończyny górnej Następstwa urazu nerwu kończyny górnej Następstwa urazu mięśnia i ścięgna kończyny górnej Następstwa urazu zmiażdżeniowego i amputacji kończyny górnej Następstwa innych określonych urazów kończyny górnej Następstwa nieokreślonego urazu kończyny górnej Następstwa otwartej rany kończyny dolnej Następstwa złamania kości udowej

Dziennik Ustaw – 593 – Poz. 1520

T93.2 T93.3 T93.4 T93.5 T93.6 T93.8 Z00.2 Z03.1 Z21 Z38.0 Z38.1 Z38.2 Z38.3 Z38.4 Z38.5 Z38.6 Z38.7 Z39.0 Z39.2 Z43.0 Z43.1 Z43.2

Następstwa innych złamań kończyny dolnej Następstwa zwichnięcia, skręcenia i naderwania kończyny dolnej Następstwa urazu nerwu kończyny dolnej Następstwa urazu mięśnia i ścięgna kończyny dolnej Następstwa urazu zmiażdżeniowego i amputacji kończyny dolnej Następstwa innych określonych urazów kończyny dolnej Badanie w okresie gwałtownego wzrostu w dzieciństwie Obserwacja w kierunku podejrzewanego nowotworu złośliwego Bezobjawowy stan zakażenia wirusem HIV Pojedynczo urodzone w szpitalu Pojedynczo urodzone poza szpitalem Pojedynczo urodzone w nieokreślonym miejscu urodzenia Bliźniaki urodzone w szpitalu Bliźniaki urodzone poza szpitalem Bliźniaki urodzone w nieokreślonym miejscu urodzenia Inne mnogie urodzone w szpitalu Inne mnogie urodzone poza szpitalem Opieka i badanie bezpośrednio po porodzie Rutynowa obserwacja po porodzie Opieka nad pacjentami z tracheostomią Opieka nad pacjentami z gastrostomią Opieka nad pacjentami z ileostomią

Dziennik Ustaw – 594 – Poz. 1520

Z43.5 Z43.6 Z45.0 Z46.6 Z51.0 Z51.1 Z51.2 Z51.6 Z52.1 Z52.4 Z76.2 Z85.6 Z85.7 Z89.9 Z90.5 Z93.0 Z93.1 Z93.3 Z93.4 Z93.6 Z94.3 Z94.4

Opieka nad pacjentami z cystostomią Opieka nad pacjentami z innymi sztucznymi otworami w układzie moczowym Dopasowanie i założenie rozrusznika serca Założenie i dopasowanie protez układu moczowego Seanse radioterapii Cykle chemioterapii nowotworów Inna chemioterapia Odczulenie na alergeny Dawca skóry Dawca nerek Nadzór zdrowotny i opieka nad innymi zdrowymi noworodkami i dzieckiem W wywiadzie białaczka W wywiadzie inne nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej i krwiotwórczej Nabyty brak kończyn, nieokreślony Nabyty brak nerek Tracheostomia Gastrostomia Kolostomia Inny sztuczny otwór w przewodzie pokarmowym Inne sztuczne otwory w przewodzie moczowym Transplantacja serca i płuc Transplantacja wątroby

Dziennik Ustaw – 595 – Poz. 1520

Z95.0 Z95.1 Z95.2 Z95.9 Z96.1 Z96.6 Z98.2

Obecność rozrusznika serca Obecność pomostów naczyniowych aortalnowieńcowych omijających (bypass) Obecność protez zastawek serca Obecność wszczepów i przeszczepów sercowonaczyniowych, nieokreślonych Obecność wewnątrzocznych soczewek Obecność wszczepów ortopedycznych Obecność urządzeń do drenażu płynu mózgowo-rdzeniowego

Dziennik Ustaw – 596 – Poz. 1520

Załącznik nr 2

WYKAZ SUBSTANCJI CZYNNYCH ZAWARTYCH W LEKACH SPROWADZANYCH Z ZAGRANICY NA WARUNKACH I W TRYBIE OKREŚLONYCH W ART. 4 USTAWY Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. – PRAWO FARMACEUTYCZNE (DZ. U. Z 2008 R. NR 45, POZ. 271, Z PÓŹN. ZM.) Z ROZPOZNANIAMI WEDŁUG ICD-10

Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy – droga podania lub dawka CARMUSTINUM CARMUSTINUM CARMUSTINUM CARMUSTINUM CARMUSTINUM CARMUSTINUM CARMUSTINUM CARMUSTINUM CARMUSTINUM CARMUSTINUM CARMUSTINUM CARMUSTINUM CARMUSTINUM CARMUSTINUM CARMUSTINUM CARMUSTINUM CARMUSTINUM CARMUSTINUM CARMUSTINUM CARMUSTINUM CARMUSTINUM CARMUSTINUM CARMUSTINUM CARMUSTINUM CARMUSTINUM CARMUSTINUM CARMUSTINUM CARMUSTINUM CARMUSTINUM CARMUSTINUM CARMUSTINUM CARMUSTINUM CARMUSTINUM CARMUSTINUM CARMUSTINUM CARMUSTINUM CARMUSTINUM CARMUSTINUM CARMUSTINUM CARMUSTINUM Kod ICD-10 C71 C71.0 C71.1 C71.2 C71.3 C71.4 C71.5 C71.6 C71.7 C71.8 C71.9 C81 C81.0 C81.1 C81.2 C81.3 C81.7 C81.9 C82 C82.0 C82.1 C82.3 C82.7 C82.9 C83 C83.0 C83.1 C83.2 C83.3 C83.4 C83.5 C83.6 C83.7 C83.8 C83.9 C84 C84.0 C84.1 C84.2 C84.3

Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Nazwa ICD-10 nowotwór złośliwy mózgu mózg z wyjątkiem płatów i komór płat czołowy płat skroniowy płat ciemieniowy płat potyliczny komory mózgowe móżdżek pień mózgu zmiana przekraczająca granice mózgu mózg, nieokreślony choroba Hodgkina przewaga limfocytów stwardnienie guzkowe mieszanokomórkowa zmniejszenie limfocytów inna choroba Hodgkina choroba Hodgkina, nieokreślona chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy) z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) komórek, guzkowy mieszany z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) i wielkich komórek, guzkowy wielkokomórkowy, guzkowy inne postacie chłoniaka nieziarniczego guzkowego chłoniak nieziarniczy, nieokreślony chłoniaki nieziarnicze rozlane z małych komórek (rozlany) z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) komórek (rozlany) mieszany z dużych i małych komórek (rozlany) wielkokomórkowy (rozlany) immunoblastyczny (rozlany) limfoblastyczny (rozlany) niezróżnicowany (rozlany) guz (chłoniak) Burkitta inne postacie rozlanych chłoniaków nieziarniczych rozlany chłoniak nieziarniczy, nieokreślony obwodowy i skórny chłoniak z komórek T ziarniniak grzybiasty choroba Sezary'ego chłoniak strefy T chłoniak limfoepitelioidalny

Dziennik Ustaw – 597 – Poz. 1520

Lp. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy – droga podania lub dawka CARMUSTINUM CARMUSTINUM CARMUSTINUM CARMUSTINUM CARMUSTINUM CARMUSTINUM CARMUSTINUM CARMUSTINUM CARMUSTINUM CARMUSTINUM CARMUSTINUM CARMUSTINUM CARMUSTINUM CARMUSTINUM CARMUSTINUM CHLORMETHINUM CHLORMETHINUM CHLORMETHINUM CHLORMETHINUM CHLORMETHINUM CHLORMETHINUM CHLORMETHINUM CHLORMETHINUM CHLORMETHINUM CHLORMETHINUM CHLORMETHINUM CHLORMETHINUM DACTINOMYCINUM DACTINOMYCINUM DACTINOMYCINUM DACTINOMYCINUM DACTINOMYCINUM DACTINOMYCINUM DACTINOMYCINUM DACTINOMYCINUM DACTINOMYCINUM DACTINOMYCINUM DACTINOMYCINUM DACTINOMYCINUM DACTINOMYCINUM DACTINOMYCINUM DACTINOMYCINUM DACTINOMYCINUM DACTINOMYCINUM DACTINOMYCINUM DACTINOMYCINUM DACTINOMYCINUM

Kod ICD-10 C84.4 C84.5 C85 C85.0 C85.1 C85.7 C85.9 C90.0 E85 E85.1 E85.2 E85.3 E85.4 E85.8 E85.9 C81 C81.0 C81.1 C81.2 C81.3 C81.7 C81.9 C84.0 C85.0 C91.1 C92.1 D45 C40 C40.0 C40.1 C40.2 C40.3 C40.8 C40.9 C41 C41.0 C41.1 C41.2 C41.3 C41.4 C41.8 C41.9 C47 C47.0 C47.1 C47.2 C47.3

Nazwa ICD-10 obwodowy chłoniak z komórek T inne i nieokreślone chłoniaki T inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych mięsak limfatyczny chłoniak z komórek B, nieokreślony inne określone postacie chłoniaka nieziarniczego chłoniak nieziarniczy, nieokreślony szpiczak mnogi amyloidoza [skrobiawica] skrobiawica układowa dziedziczna lub rodzinna, postać neuropatyczna skrobiawica układowa dziedziczna lub rodzinna, nieokreślona wtórne amyloidozy narządowe zlokalizowane (narządowe) odkładanie się mas skrobiowatych inne amyloidozy amyloidoza, nieokreślona choroba Hodgkina przewaga limfocytów stwardnienie guzkowe mieszanokomórkowa zmniejszenie limfocytów inna choroba Hodgkina choroba Hodgkina, nieokreślona ziarniniak grzybiasty mięsak limfatyczny przewlekła białaczka limfocytowa przewlekła białaczka szpikowa czerwienica prawdziwa nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn łopatka i kości długie kończyny górnej kości krótkie kończyny górnej kości długie kończyny dolnej kości krótkie kończyny dolnej zmiana przekraczająca granice kości i chrząstki stawowej kończyn kości i chrząstki stawowe kończyn, nieokreślone nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu kości czaszki i twarzy żuchwa kości kręgosłupa kości żebra, mostka i obojczyka kości miednicy, kość krzyżowa i guziczna zmiana przekraczająca granice kości i chrząstki stawowej kości i chrząstki stawowe, nieokreślone nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego nerwy obwodowe głowy, twarzy i szyi nerwy obwodowe kończyny górnej łącznie z barkiem nerwy obwodowe kończyny dolnej łącznie z biodrem nerwy obwodowe klatki piersiowej

Dziennik Ustaw – 598 – Poz. 1520

Lp. 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131

Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy – droga podania lub dawka DACTINOMYCINUM DACTINOMYCINUM DACTINOMYCINUM DACTINOMYCINUM DACTINOMYCINUM DACTINOMYCINUM DACTINOMYCINUM DACTINOMYCINUM DACTINOMYCINUM DACTINOMYCINUM DACTINOMYCINUM DACTINOMYCINUM DACTINOMYCINUM DACTINOMYCINUM DACTINOMYCINUM DACTINOMYCINUM DACTINOMYCINUM DACTINOMYCINUM DACTINOMYCINUM DA CTINOMYCINUM DACTINOMYCINUM DACTINOMYCINUM DACTINOMYCINUM DACTINOMYCINUM DACTINOMYCINUM DACTINOMYCINUM DACTINOMYCINUM DACTINOMYCINUM DACTINOMYCINUM DACTINOMYCINUM DACTINOMYCINUM DACTINOMYCINUM DACTINOMYCINUM DACTINOMYCINUM DACTINOMYCINUM DACTINOMYCINUM DACTINOMYCINUM DACTINOMYCINUM DACTINOMYCINUM DACTINOMYCINUM DACTINOMYCINUM DACTINOMYCINUM DACTINOMYCINUM DACTINOMYCINUM

Kod ICD-10 C47.4 C47.5 C47.6 C47.8 C47.9 C48 C48.0 C48.1 C48.2 C48.8 C49 C49.0 C49.1 C49.2 C49.3 C49.4 C49.5 C49.6 C49.8 C49.9 C58 C62 C62.0 C62.1 C62.9 C64 C71 C71.0 C71.1 C71.2 C71.3 C71.4 C71.5 C71.6 C71.7 C71.8 C71.9 C97 D48 D48.0 D48.1 D48.2 D48.3 D48.4

Nazwa ICD-10 nerwy obwodowe brzucha nerwy obwodowe miednicy nerwy obwodowe tułowia, nieokreślone zmiana przekraczająca granice nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy, nieokreślone nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej przestrzeń zaotrzewnowa określona część otrzewnej otrzewna, nieokreślona zmiana przekraczająca granice przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich tkanka łączna i inne tkanki miękkie głowy, twarzy i szyi tkanka łączna i tkanka miękka kończyny górnej łącznie z barkiem tkanka łączna i tkanka miękka kończyny dolnej łącznie z biodrem tkanka łączna i tkanka miękka klatki piersiowej tkanka łączna i tkanka miękka brzucha tkanka łączna i tkanka miękka miednicy tkanka łączna i tkanka miękka tułowia, nieokreślona zmiana przekraczająca granice tkanki łącznej i tkanki miękkiej tkanka łączna i tkanka miękka, nieokreślone nowotwór złośliwy łożyska nowotwór złośliwy jądra jądro niezstąpione jądro zstąpione jądro, nieokreślone nowotwór złośliwy nerki, z wyjątkiem miedniczki nerkowej nowotwór złośliwy mózgu mózg z wyjątkiem płatów i komór płat czołowy płat skroniowy płat ciemieniowy płat potyliczny komory mózgowe móżdżek pień mózgu zmiana przekraczająca granice mózgu mózg, nieokreślony nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze innych i nieokreślonych umiejscowień nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze innych i nieokreślonych umiejscowień kości i chrząstki stawowe tkanka łączna i inne tkanki miękkie nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy przestrzeń zaotrzewnowa otrzewna

Dziennik Ustaw – 599 – Poz. 1520

Lp. 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178

Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy – droga podania lub dawka DACTINOMYCINUM DACTINOMYCINUM DACTINOMYCINUM DACTINOMYCINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM

Kod ICD-10 D48.5 D48.6 D48.7 D48.9 C82 C82.0 C82.1 C82.3 C82.7 C82.9 C83 C83.0 C83.1 C83.2 C83.3 C83.4 C83.5 C83.6 C83.7 C83.8 C83.9 C84 C84.0 C84.1 C84.2 C84.3 C84.4 C84.5 C85 C85.0 C85.1 C85.7 C85.9 C90 C90.0 C90.1 C90.2 C91 C91.0 C91.1 C91.2 C91.3 C91.4 C91.5 C91.7 C91.9 C92

Nazwa ICD-10 skóra sutek inne określone umiejscowienie nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze, nieokreślony chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy) z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) komórek, guzkowy mieszany z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) i wielkich komórek, guzkowy wielkokomórkowy, guzkowy inne postacie chłoniaka nieziarniczego guzkowego chłoniak nieziarniczy, nieokreślony chłoniaki nieziarnicze rozlane z małych komórek (rozlany) z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) komórek (rozlany) mieszany z dużych i małych komórek (rozlany) wielkokomórkowy (rozlany) immunoblastyczny (rozlany) limfoblastyczny (rozlany) niezróżnicowany (rozlany) guz (chłoniak) Burkitta inne postacie rozlanych chłoniaków nieziarniczych rozlany chłoniak nieziarniczy, nieokreślony obwodowy i skórny chłoniak z komórek T ziarniniak grzybiasty choroba Sezary'ego chłoniak strefy T chłoniak limfoepitelioidalny obwodowy chłoniak z komórek T inne i nieokreślone chłoniaki T inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych mięsak limfatyczny chłoniak z komórek B, nieokreślony inne określone postacie chłoniaka nieziarniczego chłoniak nieziarniczy, nieokreślony szpiczak mnogi i nowotwory złośliwe z komórek plazmatycznych szpiczak mnogi białaczka plazmatycznokomórkowa pozaszpikowa postać szpiczaka białaczka limfatyczna ostra białaczka limfoblastyczna przewlekła białaczka limfocytowa podostra białaczka limfocytowa białaczka prolimfocytarna białaczka włochatokomórkowa (hairy-cell) białaczka dorosłych z komórek T inna białaczka limfatyczna białaczka limfatyczna, nieokreślona białaczka szpikowa

Dziennik Ustaw – 600 – Poz. 1520

Lp. 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy – droga podania lub dawka DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM DAUNORUBICINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM

Kod ICD-10 C92.0 C92.1 C92.2 C92.3 C92.4 C92.5 C92.7 C92.9 C93 C93.0 C93.1 C93.2 C93.7 C93.9 C94 C94.0 C94.1 C94.2 C94.3 C94.4 C94.5 C94.7 C95 C95.0 C95.1 C95.2 C95.7 C95.9 D46 D46.0 D46.1 D46.2 D46.3 D46.4 D46.7 D46.9 E85 E85.0 E85.1 E85.2 E85.3 E85.4 E85.8 E85.9 C43 C43.0 C43.1 C43.2

Nazwa ICD-10 ostra białaczka szpikowa przewlekła białaczka szpikowa podostra białaczka szpikowa mięsak szpikowy ostra białaczka promielocytowa ostra białaczka szpikowo-monocytowa inna białaczka szpikowa białaczka szpikowa, nieokreślona białaczka monocytowa ostra białaczka monocytowa przewlekła białaczka monocytowa podostra białaczka monocytowa inna białaczka monocytowa białaczka monocytowa, nieokreślona inne białaczki określonego rodzaju ostra czerwienica i białaczka erytroblastyczna (erytroleukemia) przewlekła czerwienica ostra białaczka megakarioblastyczna białaczka z komórek tucznych ostra szpikowica uogólniona ostre zwłóknienie szpiku inna określona białaczka białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju ostra białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju przewlekła białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju podostra białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju inna białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju białaczka, nieokreślona zespoły mielodysplastyczne oporna niedokrwistość bez syderoblastów oporna niedokrwistość z syderoblastami oporna niedokrwistość z nadmiarem blastów oporna niedokrwistość z nadmiarem blastów z transformacją oporna niedokrwistość, nieokreślona inne zespoły mielodysplastyczne zespół mielodysplastyczny, nieokreślony amyloidoza [skrobiawica] skrobiawice układowe dziedziczne lub rodzinne, postać nieneuropatyczna skrobiawica układowa dziedziczna lub rodzinna, postać neuropatyczna skrobiawica układowa dziedziczna lub rodzinna, nieokreślona wtórne amyloidozy narządowe zlokalizowane (narządowe) odkładanie się mas skrobiowatych inne amyloidozy amyloidoza, nieokreślona czerniak złośliwy skóry czerniak złośliwy wargi czerniak złośliwy powieki, łącznie z kątem oka czerniak złośliwy ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego

Dziennik Ustaw – 601 – Poz. 1520

Lp. 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272

Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy – droga podania lub dawka LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM

Kod ICD-10 C43.3 C43.4 C43.5 C43.6 C43.7 C43.8 C43.9 C70 C70.0 C70.1 C70.9 C71 C71.0 C71.1 C71.2 C71.3 C71.4 C71.5 C71.6 C71.7 C71.8 C71.9 C72 C72.0 C72.1 C72.2 C72.3 C72.4 C72.5 C72.8 C72.9 C81 C81.0 C81.1 C81.2 C81.3 C81.7 C81.9 C82 C82.0 C82.1 C82.3 C82.7 C82.9 C83.6 C90

Nazwa ICD-10 czerniak złośliwy innych i nieokreślonych części twarzy czerniak złośliwy skóry owłosionej głowy i skóry szyi czerniak złośliwy tułowia czerniak złośliwy kończyny górnej łącznie z barkiem czerniak złośliwy kończyny dolnej łącznie z biodrem czerniak złośliwy skóry przekraczający wyżej określone granice czerniak złośliwy skóry, nieokreślony nowotwór złośliwy opon opony mózgowe opony rdzeniowe opony, nieokreślone nowotwór złośliwy mózgu mózg z wyjątkiem płatów i komór płat czołowy płat skroniowy płat ciemieniowy płat potyliczny komory mózgowe móżdżek pień mózgu zmiana przekraczająca granice mózgu mózg, nieokreślony nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego rdzeń kręgowy ogon koński nerw węchowy nerw wzrokowy nerw przedsionkowo-ślimakowy inne i nieokreślone nerwy czaszkowe zmiana przekraczająca granice mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego centralny system nerwowy, nieokreślone choroba Hodgkina przewaga limfocytów stwardnienie guzkowe mieszanokomórkowa zmniejszenie limfocytów inna choroba Hodgkina choroba Hodgkina, nieokreślona chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy) z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) komórek, guzkowy mieszany z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) i wielkich komórek, guzkowy wielkokomórkowy, guzkowy inne postacie chłoniaka nieziarniczego guzkowego chłoniak nieziarniczy, nieokreślony niezróżnicowany (rozlany) szpiczak mnogi i nowotwory złośliwe z komórek plazmatycznych

Dziennik Ustaw – 602 – Poz. 1520

Lp. 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319

Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy – droga podania lub dawka LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM LOMUSTINUM MELPHALANUM inj MELPHALANUM inj MELPHALANUM inj MELPHALANUM inj MELPHALANUM inj MELPHALANUM inj MELPHALANUM inj

Kod ICD-10 C90.0 C90.1 C90.2 C92 C92.0 C92.1 C92.2 C92.3 C92.4 C92.5 C92.7 C92.9 C97 D03 D03.0 D03.1 D03.2 D03.3 D03.4 D03.5 D03.6 D03.7 D03.8 D03.9 D33 D33.0 D33.1 D33.2 D33.3 D33.4 D33.7 D33.9 E85 E85.0 E85.1 E85.2 E85.3 E85.4 E85.8 E85.9 C43 C43.0 C43.1 C43.2 C43.3 C43.4 C43.5

Nazwa ICD-10 szpiczak mnogi białaczka plazmatycznokomórkowa pozaszpikowa postać szpiczaka białaczka szpikowa ostra białaczka szpikowa przewlekła białaczka szpikowa podostra białaczka szpikowa mięsak szpikowy ostra białaczka promielocytowa ostra białaczka szpikowo-monocytowa inna białaczka szpikowa białaczka szpikowa, nieokreślona nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień czerniak in situ czerniak in situ wargi czerniak in situ powieki łącznie z kątem oka czerniak in situ ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego czerniak in situ innych i nieokreślonych części twarzy czerniak in situ skóry owłosionej głowy i szyi czerniak in situ tułowia czerniak in situ kończyny górnej łącznie z barkiem czerniak in situ kończyny dolnej łącznie z biodrem czerniak in situ innych umiejscowień czerniak in situ, nieokreślony niezłośliwy nowotwór mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego mózg, nadnamiotowe mózg, podnamiotowe mózg, nieokreślony nerwy czaszkowe rdzeń kręgowy inne określone części centralnego systemu nerwowego centralny system nerwowy, nieokreślony amyloidoza [skrobiawica] skrobiawice układowe dziedziczne lub rodzinne, postać nieneuropatyczna skrobiawica układowa dziedziczna lub rodzinna, postać neuropatyczna skrobiawica układowa dziedziczna lub rodzinna, nieokreślona wtórne amyloidozy narządowe zlokalizowane (narządowe) odkładanie się mas skrobiowatych inne amyloidozy amyloidoza, nieokreślona czerniak złośliwy skóry czerniak złośliwy wargi czerniak złośliwy powieki, łącznie z kątem oka czerniak złośliwy ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego czerniak złośliwy innych i nieokreślonych części twarzy czerniak złośliwy skóry owłosionej głowy i skóry szyi czerniak złośliwy tułowia

Dziennik Ustaw – 603 – Poz. 1520

Lp. 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366

Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy – droga podania lub dawka MELPHALANUM inj MELPHALANUM inj MELPHALANUM inj MELPHALANUM inj MELPHALANUM inj MELPHALANUM inj MELPHALANUM inj MELPHALANUM inj MELPHALANUM inj MELPHALANUM inj MELPHALANUM inj MELPHALANUM inj MELPHALANUM inj MELPHALANUM inj MELPHALANUM inj MELPHALANUM inj MELPHALANUM inj MELPHALANUM inj MELPHALANUM inj MELPHALANUM inj MELPHALANUM inj MELPHALANUM inj MELPHALANUM inj MELPHALANUM inj MELPHALANUM inj MELPHALANUM inj MELPHALANUM inj MELPHALANUM inj MELPHALANUM inj MELPHALANUM inj MELPHALANUM inj MELPHALANUM inj MELPHALANUM inj MELPHALANUM inj MELPHALANUM inj MELPHALANUM inj MELPHALANUM inj MELPHALANUM inj MELPHALANUM inj MELPHALANUM inj MELPHALANUM inj MELPHALANUM inj MELPHALANUM inj MELPHALANUM inj MELPHALANUM inj MELPHALANUM inj MELPHALANUM inj

Kod ICD-10 C43.6 C43.7 C43.8 C43.9 C56 C81 C81.0 C81.1 C81.2 C81.3 C81.7 C81.9 C82 C82.0 C82.1 C82.3 C82.7 C82.9 C83 C83.0 C83.1 C83.2 C83.3 C83.4 C83.5 C83.6 C83.7 C83.8 C83.9 C84 C84.0 C84.1 C84.2 C84.3 C84.4 C84.5 C85 C85.0 C85.1 C85.7 C85.9 C90 C90.0 C90.1 C90.2 C92.0 D45

Nazwa ICD-10 czerniak złośliwy kończyny górnej łącznie z barkiem czerniak złośliwy kończyny dolnej łącznie z biodrem czerniak złośliwy skóry przekraczający wyżej określone granice czerniak złośliwy skóry, nieokreślony nowotwór złośliwy jajnika choroba Hodgkina przewaga limfocytów stwardnienie guzkowe mieszanokomórkowa zmniejszenie limfocytów inna choroba Hodgkina choroba Hodgkina, nieokreślona chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy) z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) komórek, guzkowy mieszany z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) i wielkich komórek, guzkowy wielkokomórkowy, guzkowy inne postacie chłoniaka nieziarniczego guzkowego chłoniak nieziarniczy, nieokreślony chłoniaki nieziarnicze rozlane z małych komórek (rozlany) z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) komórek (rozlany) mieszany z dużych i małych komórek (rozlany) wielkokomórkowy (rozlany) immunoblastyczny (rozlany) limfoblastyczny (rozlany) niezróżnicowany (rozlany) guz (chłoniak) Burkitta inne postacie rozlanych chłoniaków nieziarniczych rozlany chłoniak nieziarniczy, nieokreślony obwodowy i skórny chłoniak z komórek T ziarniniak grzybiasty choroba Sezary'ego chłoniak strefy T chłoniak limfoepitelioidalny obwodowy chłoniak z komórek T inne i nieokreślone chłoniaki T inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych mięsak limfatyczny chłoniak z komórek B, nieokreślony inne określone postacie chłoniaka nieziarniczego chłoniak nieziarniczy, nieokreślony szpiczak mnogi i nowotwory złośliwe z komórek plazmatycznych szpiczak mnogi białaczka plazmatycznokomórkowa pozaszpikowa postać szpiczaka ostra białaczka szpikowa czerwienica prawdziwa

Dziennik Ustaw – 604 – Poz. 1520

Lp. 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412

Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy – droga podania lub dawka MELPHALANUM inj MELPHALANUM inj MELPHALANUM inj MELPHALANUM inj MELPHALANUM inj MELPHALANUM inj MELPHALANUM inj MELPHALANUM inj MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM

Kod ICD-10 E85 E85.0 E85.1 E85.2 E85.3 E85.4 E85.8 E85.9 C50 C50.0 C50.1 C50.2 C50.3 C50.4 C50.5 C50.6 C50.8 C50.9 C61 C82 C82.0 C82.1 C82.3 C82.7 C82.9 C83 C83.0 C83.1 C83.2 C83.3 C83.4 C83.5 C83.6 C83.7 C83.8 C83.9 C84 C84.0 C84.1 C84.2 C84.3 C84.4 C84.5 C85 C85.0 C85.1

Nazwa ICD-10 amyloidoza [skrobiawica] skrobiawice układowe dziedziczne lub rodzinne, postać nieneuropatyczna skrobiawica układowa dziedziczna lub rodzinna, postać neuropatyczna skrobiawica układowa dziedziczna lub rodzinna, nieokreślona wtórne amyloidozy narządowe zlokalizowane (narządowe) odkładanie się mas skrobiowatych inne amyloidozy amyloidoza, nieokreślona nowotwór złośliwy sutka brodawka i otoczka brodawki sutkowej centralna część sutka ćwiartka górna wewnętrzna sutka ćwiartka dolna wewnętrzna sutka ćwiartka górna zewnętrzna sutka ćwiartka dolna zewnętrzna sutka część pachowa sutka zmiana przekraczająca granice sutka sutek, nieokreślony nowotwór złośliwy gruczołu krokowego chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy) z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) komórek, guzkowy mieszany z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) i wielkich komórek, guzkowy wielkokomórkowy, guzkowy inne postacie chłoniaka nieziarniczego guzkowego chłoniak nieziarniczy, nieokreślony chłoniaki nieziarnicze rozlane z małych komórek (rozlany) z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) komórek (rozlany) mieszany z dużych i małych komórek (rozlany) wielkokomórkowy (rozlany) immunoblastyczny (rozlany) limfoblastyczny (rozlany) niezróżnicowany (rozlany) guz (chłoniak) Burkitta inne postacie rozlanych chłoniaków nieziarniczych rozlany chłoniak nieziarniczy, nieokreślony obwodowy i skórny chłoniak z komórek T ziarniniak grzybiasty choroba Sezary'ego chłoniak strefy T chłoniak limfoepitelioidalny obwodowy chłoniak z komórek T inne i nieokreślone chłoniaki T inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych mięsak limfatyczny chłoniak z komórek B, nieokreślony

Dziennik Ustaw – 605 – Poz. 1520

Lp. 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460

Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy – droga podania lub dawka MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM

Kod ICD-10 C85.7 C85.9 C91 C91.0 C91.1 C91.2 C91.3 C91.4 C91.5 C91.7 C91.9 C92 C92.0 C92.1 C92.2 C92.3 C92.4 C92.5 C92.7 C92.9 C93 C93.0 C93.1 C93.2 C93.7 C93.9 C94 C94.0 C94.1 C94.2 C94.3 C94.4 C94.5 C94.7 C95 C95.0 C95.1 C95.2 C95.7 C95.9 C96 C96.0 C96.1 C96.2 C96.3 C96.7 C96.9 D46

Nazwa ICD-10 inne określone postacie chłoniaka nieziarniczego chłoniak nieziarniczy, nieokreślony białaczka limfatyczna ostra białaczka limfoblastyczna przewlekła białaczka limfocytowa podostra białaczka limfocytowa białaczka prolimfocytarna białaczka włochatokomórkowa (hairy-cell) białaczka dorosłych z komórek T inna białaczka limfatyczna białaczka limfatyczna, nieokreślona białaczka szpikowa ostra białaczka szpikowa przewlekła białaczka szpikowa podostra białaczka szpikowa mięsak szpikowy ostra białaczka promielocytowa ostra białaczka szpikowo-monocytowa inna białaczka szpikowa białaczka szpikowa, nieokreślona białaczka monocytowa ostra białaczka monocytowa przewlekła białaczka monocytowa podostra białaczka monocytowa inna białaczka monocytowa białaczka monocytowa, nieokreślona inne białaczki określonego rodzaju ostra czerwienica i białaczka erytroblastyczna (erytroleukemia) przewlekła czerwienica ostra białaczka megakarioblastyczna białaczka z komórek tucznych ostra szpikowica uogólniona ostre zwłóknienie szpiku inna określona białaczka białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju ostra białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju przewlekła białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju podostra białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju inna białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju białaczka, nieokreślona inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych choroba Letterera-Siwego histiocytoza złośliwa guzy złośliwe z komórek tucznych prawdziwy chłoniak histiocytarny inne określone nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i pokrewnych, nieokreślone zespoły mielodysplastyczne

Dziennik Ustaw – 606 – Poz. 1520

Lp. 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508

Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy – droga podania lub dawka MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM MITOXANTRONUM PROCARBAZINUM PROCARBAZINUM PROCARBAZINUM PROCARBAZINUM PROCARBAZINUM PROCARBAZINUM PROCARBAZINUM PROCARBAZINUM PROCARBAZINUM PROCARBAZINUM PROCARBAZINUM PROCARBAZINUM PROCARBAZINUM PROCARBAZINUM PROCARBAZINUM PROCARBAZINUM PROCARBAZINUM PROCARBAZINUM PROCARBAZINUM PROCARBAZINUM PROCARBAZINUM PROCARBAZINUM PROCARBAZINUM PROCARBAZINUM PROCARBAZINUM PROCARBAZINUM PROCARBAZINUM PROCARBAZINUM PROCARBAZINUM PROCARBAZINUM PROCARBAZINUM PROCARBAZINUM PROCARBAZINUM PROCARBAZINUM PROCARBAZINUM PROCARBAZINUM PROCARBAZINUM PROCARBAZINUM PROCARBAZINUM PROCARBAZINUM PROCARBAZINUM

Kod ICD-10 D46.0 D46.1 D46.2 D46.3 D46.4 D46.7 D46.9 C70 C70.0 C70.1 C70.9 C71 C71.0 C71.1 C71.2 C71.3 C71.4 C71.5 C71.6 C71.7 C71.8 C71.9 C72 C72.0 C72.1 C72.2 C72.3 C72.4 C72.5 C72.8 C72.9 C81 C81.0 C81.1 C81.2 C81.3 C81.7 C81.9 C82 C82.0 C82.1 C82.3 C82.7 C82.9 C92 C92.0 C92.1 C92.2

Nazwa ICD-10 oporna niedokrwistość bez syderoblastów oporna niedokrwistość z syderoblastami oporna niedokrwistość z nadmiarem blastów oporna niedokrwistość z nadmiarem blastów z transformacją oporna niedokrwistość, nieokreślona inne zespoły mielodysplastyczne zespół mielodysplastyczny, nieokreślony nowotwór złośliwy opon opony mózgowe opony rdzeniowe opony, nieokreślone nowotwór złośliwy mózgu mózg z wyjątkiem płatów i komór płat czołowy płat skroniowy płat ciemieniowy płat potyliczny komory mózgowe móżdżek pień mózgu zmiana przekraczająca granice mózgu mózg, nieokreślony nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego rdzeń kręgowy ogon koński nerw węchowy nerw wzrokowy nerw przedsionkowo-ślimakowy inne i nieokreślone nerwy czaszkowe zmiana przekraczająca granice mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego centralny system nerwowy, nieokreślone choroba Hodgkina przewaga limfocytów stwardnienie guzkowe mieszanokomórkowa zmniejszenie limfocytów inna choroba Hodgkina choroba Hodgkina, nieokreślona chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy) z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) komórek, guzkowy mieszany z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) i wielkich komórek, guzkowy wielkokomórkowy, guzkowy inne postacie chłoniaka nieziarniczego guzkowego chłoniak nieziarniczy, nieokreślony białaczka szpikowa ostra białaczka szpikowa przewlekła białaczka szpikowa podostra białaczka szpikowa

Dziennik Ustaw – 607 – Poz. 1520

Lp. 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556

Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy – droga podania lub dawka PROCARBAZINUM PROCARBAZINUM PROCARBAZINUM PROCARBAZINUM PROCARBAZINUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM

Kod ICD-10 C92.3 C92.4 C92.5 C92.7 C92.9 C38 C38.0 C38.1 C38.2 C38.3 C47 C47.0 C47.1 C47.2 C47.3 C47.4 C47.5 C47.6 C47.8 C47.9 C69 C69.0 C69.1 C69.2 C69.3 C69.4 C69.5 C69.6 C69.8 C69.9 C71 C71.0 C71.1 C71.2 C71.3 C71.4 C71.5 C71.6 C71.7 C71.8 C71.9 C72 C72.0 C72.1 C72.2 C72.3 C72.4 C72.5

Nazwa ICD-10 mięsak szpikowy ostra białaczka promielocytowa ostra białaczka szpikowo-monocytowa inna białaczka szpikowa białaczka szpikowa, nieokreślona nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej serce śródpiersie przednie śródpiersie tylne śródpiersie, część nieokreślona nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego nerwy obwodowe głowy, twarzy i szyi nerwy obwodowe kończyny górnej łącznie z barkiem nerwy obwodowe kończyny dolnej łącznie z biodrem nerwy obwodowe klatki piersiowej nerwy obwodowe brzucha nerwy obwodowe miednicy nerwy obwodowe tułowia, nieokreślone zmiana przekraczająca granice nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy, nieokreślone nowotwór złośliwy oka spojówka rogówka siatkówka naczyniówka ciało rzęskowe gruczoł i drogi łzowe oczodół zmiana przekraczająca granice oka oko, nieokreślone nowotwór złośliwy mózgu mózg z wyjątkiem płatów i komór płat czołowy płat skroniowy płat ciemieniowy płat potyliczny komory mózgowe móżdżek pień mózgu zmiana przekraczająca granice mózgu mózg, nieokreślony nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego rdzeń kręgowy ogon koński nerw węchowy nerw wzrokowy nerw przedsionkowo-ślimakowy inne i nieokreślone nerwy czaszkowe

Dziennik Ustaw – 608 – Poz. 1520

Lp.

Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy – droga podania lub dawka TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM

Kod ICD-10 C72.8 C72.9 C74.1 C74.9 C76 C76.0 C76.1 C76.2 C76.3 C76.4 C76.5 C76.7 C76.8 C82 C82.0 C82.1 C82.3 C82.7 C82.9 C83 C83.0 C83.1 C83.2 C83.3 C83.4 C83.5 C83.6 C83.7 C83.8 C83.9 C84 C84.0 C84.1 C84.2 C84.3 C84.4 C84.5 C90 C90.0 C90.1 C90.2 C91.0 E85 E85.0

Nazwa ICD-10 zmiana przekraczająca granice mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego centralny system nerwowy, nieokreślone rdzeń nadnerczy nadnercze, nieokreślone nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych głowa, twarz i szyja klatka piersiowa brzuch miednica kończyna górna kończyna dolna inne niedokładnie określone umiejscowienie zmiana przekraczająca granice innych i niedokładnie określonych umiejscowień chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy) z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) komórek, guzkowy mieszany z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) i wielkich komórek, guzkowy wielkokomórkowy, guzkowy inne postacie chłoniaka nieziarniczego guzkowego chłoniak nieziarniczy, nieokreślony chłoniaki nieziarnicze rozlane z małych komórek (rozlany) z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) komórek (rozlany) mieszany z dużych i małych komórek (rozlany) wielkokomórkowy (rozlany) immunoblastyczny (rozlany) limfoblastyczny (rozlany) niezróżnicowany (rozlany) guz (chłoniak) Burkitta inne postacie rozlanych chłoniaków nieziarniczych rozlany chłoniak nieziarniczy, nieokreślony obwodowy i skórny chłoniak z komórek T ziarniniak grzybiasty choroba Sezary'ego chłoniak strefy T chłoniak limfoepitelioidalny obwodowy chłoniak z komórek T inne i nieokreślone chłoniaki T szpiczak mnogi i nowotwory złośliwe z komórek plazmatycznych szpiczak mnogi białaczka plazmatycznokomórkowa pozaszpikowa postać szpiczaka ostra białaczka limfoblastyczna amyloidoza [skrobiawica] skrobiawice układowe dziedziczne lub rodzinne, postać nieneuropatyczna

557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600

Dziennik Ustaw – 609 – Poz. 1520

Lp.

Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy – droga podania lub dawka TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM TENIPOSIDUM THALIDOMIDUM á 100 mg THALIDOMIDUM á 100 mg THALIDOMIDUM á 100 mg THALIDOMIDUM á 100 mg THALIDOMIDUM á 100 mg THALIDOMIDUM á 100 mg THALIDOMIDUM á 100 mg THALIDOMIDUM á 100 mg THALIDOMIDUM á 100 mg THALIDOMIDUM á 100 mg THALIDOMIDUM á 100 mg THALIDOMIDUM á 100 mg THALIDOMIDUM á 100 mg THALIDOMIDUM á 100 mg THALIDOMIDUM á 100 mg THALIDOMIDUM á 100 mg THALIDOMIDUM á 100 mg THALIDOMIDUM á 100 mg THALIDOMIDUM á 100 mg THALIDOMIDUM á 100 mg THALIDOMIDUM á 100 mg THALIDOMIDUM á 100 mg THALIDOMIDUM á 100 mg THALIDOMIDUM á 100 mg THALIDOMIDUM á 100 mg THALIDOMIDUM á 100 mg THALIDOMIDUM á 100 mg THALIDOMIDUM á 100 mg THALIDOMIDUM á 100 mg TROFOSFAMIDUM TROFOSFAMIDUM TROFOSFAMIDUM TROFOSFAMIDUM TROFOSFAMIDUM TROFOSFAMIDUM TROFOSFAMIDUM TROFOSFAMIDUM TROFOSFAMIDUM

Kod ICD-10 E85.1 E85.2 E85.3 E85.4 E85.8 E85.9 C81 C81.0 C81.1 C81.2 C81.3 C81.7 C81.9 C90 C90.0 C90.1 C90.2 C91.1 D46 D46.0 D46.1 D46.2 D46.3 D46.4 D46.7 D46.9 D47.1 E85 E85.0 E85.1 E85.2 E85.3 E85.4 E85.8 E85.9 C47 C47.0 C47.1 C47.2 C47.3 C47.4 C47.5 C47.6 C47.8

Nazwa ICD-10 skrobiawica układowa dziedziczna lub rodzinna, postać neuropatyczna skrobiawica układowa dziedziczna lub rodzinna, nieokreślona wtórne amyloidozy narządowe zlokalizowane (narządowe) odkładanie się mas skrobiowatych inne amyloidozy amyloidoza, nieokreślona choroba Hodgkina przewaga limfocytów stwardnienie guzkowe mieszanokomórkowa zmniejszenie limfocytów inna choroba Hodgkina choroba Hodgkina, nieokreślona szpiczak mnogi i nowotwory złośliwe z komórek plazmatycznych szpiczak mnogi białaczka plazmatycznokomórkowa pozaszpikowa postać szpiczaka przewlekła białaczka limfocytowa zespoły mielodysplastyczne oporna niedokrwistość bez syderoblastów oporna niedokrwistość z syderoblastami oporna niedokrwistość z nadmiarem blastów oporna niedokrwistość z nadmiarem blastów z transformacją oporna niedokrwistość, nieokreślona inne zespoły mielodysplastyczne zespół mielodysplastyczny, nieokreślony mielofibroza amyloidoza [skrobiawica] skrobiawice układowe dziedziczne lub rodzinne, postać nieneuropatyczna skrobiawica układowa dziedziczna lub rodzinna, postać neuropatyczna skrobiawica układowa dziedziczna lub rodzinna, nieokreślona wtórne amyloidozy narządowe zlokalizowane (narządowe) odkładanie się mas skrobiowatych inne amyloidozy amyloidoza, nieokreślona nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego nerwy obwodowe głowy, twarzy i szyi nerwy obwodowe kończyny górnej łącznie z barkiem nerwy obwodowe kończyny dolnej łącznie z biodrem nerwy obwodowe klatki piersiowej nerwy obwodowe brzucha nerwy obwodowe miednicy nerwy obwodowe tułowia, nieokreślone zmiana przekraczająca granice nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego

601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644

Dziennik Ustaw – 610 – Poz. 1520

Lp.

Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy – droga podania lub dawka TROFOSFAMIDUM TROFOSFAMIDUM TROFOSFAMIDUM TROFOSFAMIDUM TROFOSFAMIDUM TROFOSFAMIDUM TROFOSFAMIDUM TROFOSFAMIDUM TROFOSFAMIDUM TROFOSFAMIDUM TROFOSFAMIDUM TROFOSFAMIDUM TROFOSFAMIDUM TROFOSFAMIDUM TROFOSFAMIDUM TROFOSFAMIDUM TROFOSFAMIDUM TROFOSFAMIDUM TROFOSFAMIDUM TROFOSFAMIDUM TROFOSFAMIDUM TROFOSFAMIDUM TROFOSFAMIDUM TROFOSFAMIDUM TROFOSFAMIDUM TROFOSFAMIDUM TROFOSFAMIDUM TROFOSFAMIDUM TROFOSFAMIDUM TROFOSFAMIDUM TROFOSFAMIDUM TROFOSFAMIDUM TROFOSFAMIDUM TROFOSFAMIDUM TROFOSFAMIDUM TROFOSFAMIDUM TROFOSFAMIDUM TROFOSFAMIDUM TROFOSFAMIDUM TROFOSFAMIDUM TROFOSFAMIDUM TROFOSFAMIDUM TROFOSFAMIDUM

Kod ICD-10 C47.9 C48 C48.0 C48.1 C48.2 C48.8 C49 C49.0 C49.1 C49.2 C49.3 C49.4 C49.5 C49.6 C49.8 C49.9 C56 C64 C74.1 C82 C82.0 C82.1 C82.3 C82.7 C82.9 C83 C83.0 C83.1 C83.2 C83.3 C83.4 C83.5 C83.6 C83.7 C83.8 C83.9 C84 C84.0 C84.1 C84.2 C84.3 C84.4 C84.5

Nazwa ICD-10 nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy, nieokreślone nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej przestrzeń zaotrzewnowa określona część otrzewnej otrzewna, nieokreślona zmiana przekraczająca granice przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich tkanka łączna i inne tkanki miękkie głowy, twarzy i szyi tkanka łączna i tkanka miękka kończyny górnej łącznie z barkiem tkanka łączna i tkanka miękka kończyny dolnej łącznie z biodrem tkanka łączna i tkanka miękka klatki piersiowej tkanka łączna i tkanka miękka brzucha tkanka łączna i tkanka miękka miednicy tkanka łączna i tkanka miękka tułowia, nieokreślona zmiana przekraczająca granice tkanki łącznej i tkanki miękkiej tkanka łączna i tkanka miękka, nieokreślone nowotwór złośliwy jajnika nowotwór złośliwy nerki, z wyjątkiem miedniczki nerkowej rdzeń nadnerczy chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy) z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) komórek, guzkowy mieszany z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) i wielkich komórek, guzkowy wielkokomórkowy, guzkowy inne postacie chłoniaka nieziarniczego guzkowego chłoniak nieziarniczy, nieokreślony chłoniaki nieziarnicze rozlane z małych komórek (rozlany) z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) komórek (rozlany) mieszany z dużych i małych komórek (rozlany) wielkokomórkowy (rozlany) immunoblastyczny (rozlany) limfoblastyczny (rozlany) niezróżnicowany (rozlany) guz (chłoniak) Burkitta inne postacie rozlanych chłoniaków nieziarniczych rozlany chłoniak nieziarniczy, nieokreślony obwodowy i skórny chłoniak z komórek T ziarniniak grzybiasty choroba Sezary'ego chłoniak strefy T chłoniak limfoepitelioidalny obwodowy chłoniak z komórek T inne i nieokreślone chłoniaki T

645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687

Dziennik Ustaw – 611 – Poz. 1520

Lp. 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735

Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy – droga podania lub dawka TROFOSFAMIDUM TROFOSFAMIDUM TROFOSFAMIDUM TROFOSFAMIDUM TROFOSFAMIDUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM

Kod ICD-10 C85 C85.0 C85.1 C85.7 C85.9 C00 C00.0 C00.1 C00.2 C00.3 C00.4 C00.5 C00.6 C00.8 C00.9 C01 C02 C02.0 C02.1 C02.2 C02.3 C02.4 C02.8 C02.9 C03 C03.0 C03.1 C03.9 C04 C04.0 C04.1 C04.8 C04.9 C05 C05.0 C05.1 C05.2 C05.8 C05.9 C06 C06.0 C06.1 C06.2 C06.8 C06.9 C07 C08 C08.0

Nazwa ICD-10 inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych mięsak limfatyczny chłoniak z komórek B, nieokreślony inne określone postacie chłoniaka nieziarniczego chłoniak nieziarniczy, nieokreślony nowotwory złośliwe wargi powierzchnia zewnętrzna wargi górnej powierzchnia zewnętrzna wargi dolnej powierzchnia zewnętrzna wargi, nieokreślona powierzchnia wewnętrzna wargi górnej powierzchnia wewnętrzna wargi dolnej powierzchnia wewnętrzna wargi nieokreślonej (górna lub dolna) spoidło wargi zmiana przekraczająca granice wargi warga, nieokreślona nowotwór złośliwy nasady języka nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka powierzchnia grzbietowa języka brzeg języka dolna powierzchnia języka przednie dwie trzecie części języka, część nieokreślona migdałek językowy zmiana przekraczająca granice języka język, nieokreślony nowotwór złośliwy dziąsła dziąsło górne dziąsło dolne dziąsło, nieokreślone nowotwór złośliwy dna jamy ustnej przednia część dna jamy ustnej boczna część dna jamy ustnej zmiana przekraczająca granice dna jamy ustnej dno jamy ustnej, nieokreślone nowotwór złośliwy podniebienia podniebienie twarde podniebienie miękkie języczek zmiana przekraczająca granice podniebienia miękkiego podniebienie, nieokreślone nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej śluzówka policzka przedsionek jamy ustnej przestrzeń zatrzonowa zmiana przekraczająca granice innych i nieokreślonych części jamy ustnej jama ustna, nieokreślona nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych ślinianka podżuchwowa

Dziennik Ustaw – 612 – Poz. 1520

Lp. 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783

Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy – droga podania lub dawka VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM

Kod ICD-10 C08.1 C08.8 C08.9 C09 C09.0 C09.1 C09.8 C09.9 C10 C10.0 C10.1 C10.2 C10.3 C10.4 C10.8 C10.9 C11 C11.0 C11.1 C11.2 C11.3 C11.8 C11.9 C12 C13 C13.0 C13.1 C13.2 C13.8 C13.9 C14 C14.0 C14.2 C14.8 C16 C16.0 C16.1 C16.2 C16.3 C16.4 C16.5 C16.6 C16.8 C16.9 C17 C17.0 C17.1 C17.2

Nazwa ICD-10 ślinianka podjęzykowa zmiana przekraczająca granice dużych gruczołów ślinowych duże gruczoły ślinowe, nieokreślone nowotwory złośliwe migdałka dół migdałkowy łuki podniebienne (podniebienno-językowy), (podniebiennogardłowy) zmiana przekraczająca granice migdałka migdałek, nieokreślony nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx) dolinka nagłośniowa przednia powierzchnia nagłośni ściana boczna części ustnej gardła ściana tylna części ustnej gardła szczelina skrzelowa zmiana przekraczająca granice części ustnej gardła część ustna gardła, nieokreślona nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx) ściana górna części nosowej gardła ściana tylna części nosowej gardła ściana boczna części nosowej gardła ściana przednia części nosowej gardła zmiany przekraczające granice części nosowej gardła część nosowa gardła, nieokreślona nowotwór złośliwy zachyłku gruszkowatego nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx) okolica płytki chrząstki pierścieniowatej fałd nalewkowo-nagłośniowy i powierzchnia gardłowa fałdu nalewkowo-nagłośniowego tylna ściana części krtaniowej gardła zmiana przekraczająca granice części krtaniowej gardła część krtaniowa gardła, nieokreślona nowotwór złośliwy o innym i o bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła gardło o umiejscowieniu nieokreślonym pierścień chłonny gardłowy Waldeyera zmiana przekraczająca granice wargi, jamy ustnej i gardła nowotwór złośliwy żołądka wpust dno żołądka trzon żołądka ujście odźwiernika odźwiernik krzywizna mniejsza żołądka, nieokreślona krzywizna większa żołądka, nieokreślona zmiana przekraczająca granice żołądka żołądek, nieokreślony nowotwór złośliwy jelita cienkiego dwunastnica jelito czcze jelito kręte

Dziennik Ustaw – 613 – Poz. 1520

Lp. 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832

Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy – droga podania lub dawka VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM

Kod ICD-10 C17.3 C17.8 C17.9 C18 C18.0 C18.1 C18.2 C18.3 C18.4 C18.5 C18.6 C18.7 C18.8 C18.9 C19 C20 C21 C21.0 C21.1 C21.2 C21.8 C22 C22.0 C22.1 C22.2 C22.3 C22.4 C22.7 C22.9 C23 C24 C24.0 C24.1 C24.8 C24.9 C25 C25.0 C25.1 C25.2 C25.3 C25. 4 C25.7 C25.8 C25.9 C26 C26.0 C26.1 C26.8 C26.9

Nazwa ICD-10 uchyłek Meckela zmiana przekraczająca granice jelita cienkiego jelito cienkie, nieokreślone nowotwór złośliwy jelita grubego jelito ślepe wyrostek robaczkowy okrężnica wstępująca zgięcie wątrobowe okrężnica poprzeczna zgięcie śledzionowe okrężnica zstępująca esica zmiana przekraczająca granice okrężnicy okrężnica, nieokreślona nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego nowotwór złośliwy odbytnicy nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu odbyt, nieokreślony kanał odbytu strefa kloakogenna zmiana przekraczająca granice odbytu i kanału odbytu nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych rak komórek wątroby rak przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych wątrobiak zarodkowy (hepatoblastoma) mięsak naczyniowy wątroby inne mięsaki wątroby inne nieokreślone raki wątroby wątroba, nieokreślona nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części dróg żółciowych zewnątrzwątrobowe drogi żółciowe brodawka większa dwunastnicy Vatera zmiana przekraczająca granice dróg żółciowych drogi żółciowe, nieokreślone nowotwór złośliwy trzustki głowa trzustki trzon trzustki ogon trzustki przewód trzustkowy część wewnątrzwydzielnicza trzustki inna część trzustki zmiana przekraczająca granice trzustki trzustka, nieokreślona nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych przewód pokarmowy, część nieokreślona śledziona zmiana przekraczająca granice narządów trawiennych część układu trawiennego niedokładnie określona

Dziennik Ustaw – 614 – Poz. 1520

Lp. 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878

Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy – droga podania lub dawka VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM

Kod ICD-10 C30 C30.0 C30.1 C31 C31.0 C31.1 C31.2 C31.3 C31.8 C31.9 C37 C38 C38.0 C38.1 C38.2 C38.3 C38.4 C38.8 C39 C39.0 C39.8 C39.9 C40 C40.0 C40.1 C40.2 C40.3 C40.8 C40.9 C41 C41.0 C41.1 C41.2 C41.3 C41.4 C41.8 C41.9 C43 C43.0 C43.1 C43.2 C43.3 C43.4 C43.5 C43.6 C43.7

Nazwa ICD-10 nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego jama nosowa ucho środkowe nowotwór złośliwy zatok przynosowych zatoka szczękowa komórki sitowe zatoka czołowa zatoka klinowa zmiana przekraczająca granice zatok przynosowych zatoka przynosowa, nieokreślona nowotwór złośliwy grasicy nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej serce śródpiersie przednie śródpiersie tylne śródpiersie, część nieokreślona opłucna zmiana przekraczająca granice serca, śródpiersia i opłucnej nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej górna część dróg oddechowych, część nieokreślona zmiany przekraczające granice układu oddechowego i narządów wnętrza klatki piersiowej niedokładnie określone umiejscowienie w obrębie układu oddechowego nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn łopatka i kości długie kończyny górnej kości krótkie kończyny górnej kości długie kończyny dolnej kości krótkie kończyny dolnej zmiana przekraczająca granice kości i chrząstki stawowej kończyn kości i chrząstki stawowe kończyn, nieokreślone nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu kości czaszki i twarzy żuchwa kości kręgosłupa kości żebra, mostka i obojczyka kości miednicy, kość krzyżowa i guziczna zmiana przekraczająca granice kości i chrząstki stawowej kości i chrząstki stawowe, nieokreślone czerniak złośliwy skóry czerniak złośliwy wargi czerniak złośliwy powieki, łącznie z kątem oka czerniak złośliwy ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego czerniak złośliwy innych i nieokreślonych części twarzy czerniak złośliwy skóry owłosionej głowy i skóry szyi czerniak złośliwy tułowia czerniak złośliwy kończyny górnej łącznie z barkiem czerniak złośliwy kończyny dolnej łącznie z biodrem

Dziennik Ustaw – 615 – Poz. 1520

Lp.

Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy – droga podania lub dawka VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM

Kod ICD-10 C43.8 C43.9 C47 C47.0 C47.1 C47.2 C47.3 C47.4 C47.5 C47.6 C47.8 C47.9 C48 C48.0 C48.1 C48.2 C48.8 C49 C49.0 C49.1 C49.2 C49.3 C49.4 C49.5 C49.6 C49.8 C49.9 C51 C51.0 C51.1 C51.2 C51.8 C51.9 C52 C53 C53.0 C53.1 C53.8 C53.9 C54 C54.0 C54.1 C54.2

Nazwa ICD-10 czerniak złośliwy skóry przekraczający wyżej określone granice czerniak złośliwy skóry, nieokreślony nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego nerwy obwodowe głowy, twarzy i szyi nerwy obwodowe kończyny górnej łącznie z barkiem nerwy obwodowe kończyny dolnej łącznie z biodrem nerwy obwodowe klatki piersiowej nerwy obwodowe brzucha nerwy obwodowe miednicy nerwy obwodowe tułowia, nieokreślone zmiana przekraczająca granice nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy, nieokreślone nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej przestrzeń zaotrzewnowa określona część otrzewnej otrzewna, nieokreślona zmiana przekraczająca granice przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich tkanka łączna i inne tkanki miękkie głowy, twarzy i szyi tkanka łączna i tkanka miękka kończyny górnej łącznie z barkiem tkanka łączna i tkanka miękka kończyny dolnej łącznie z biodrem tkanka łączna i tkanka miękka klatki piersiowej tkanka łączna i tkanka miękka brzucha tkanka łączna i tkanka miękka miednicy tkanka łączna i tkanka miękka tułowia, nieokreślona zmiana przekraczająca granice tkanki łącznej i tkanki miękkiej tkanka łączna i tkanka miękka, nieokreślone nowotwór złośliwy sromu wargi sromowe większe wargi sromowe mniejsze łechtaczka zmiana przekraczająca granice sromu srom, nieokreślone nowotwór złośliwy pochwy nowotwór złośliwy szyjki macicy błona śluzowa szyjki macicy błona zewnętrzna szyjki macicy zmiana przekraczająca granice szyjki macicy szyjka macicy, nieokreślona nowotwór złośliwy trzonu macicy cieśń macicy błona śluzowa macicy mięśniówka macicy

879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921

Dziennik Ustaw – 616 – Poz. 1520

Lp. 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969

Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy – droga podania lub dawka VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM

Kod ICD-10 C54.3 C54.8 C54.9 C55 C56 C57 C57.0 C57.1 C57.2 C57.3 C57.4 C57.7 C57.8 C57.9 C61 C62 C62.0 C62.1 C62.9 C63 C63.0 C63.1 C63.2 C63.7 C63.8 C63.9 C64 C65 C66 C67 C67.0 C67.1 C67.2 C67.3 C67.4 C67.5 C67.6 C67.7 C67.8 C67.9 C68 C68.0 C68.1 C68.8 C68.9 C69 C69.0 C69.1

Nazwa ICD-10 dno macicy zmiana przekraczająca granice trzonu macicy trzon macicy, nieokreślone nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy nowotwór złośliwy jajnika nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych trąbka Fallopia więzadło szerokie macicy więzadło obłe macicy przymacicza przydatki macicy, nieokreślone inne określone żeńskie narządy płciowe zmiana przekraczająca granice żeńskich narządów płciowych żeńskie narządy płciowe, nieokreślone nowotwór złośliwy gruczołu krokowego nowotwór złośliwy jądra jądro niezstąpione jądro zstąpione jądro, nieokreślone nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych najądrze powrózek nasienny moszna inne określone narządy płciowe męskie zmiana przekraczająca granice męskich narządów płciowych męskie narządy płciowe, nieokreślone nowotwór złośliwy nerki, z wyjątkiem miedniczki nerkowej nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej nowotwór złośliwy moczowodu nowotwór złośliwy pęcherza moczowego trójkąt pęcherza moczowego szczyt pęcherza moczowego ściana boczna pęcherza moczowego ściana przednia pęcherza moczowego ściana tylna pęcherza moczowego szyja pęcherza moczowego ujście moczowodu moczownik zmiana przekraczająca granice pęcherza moczowego pęcherz moczowy, nieokreślony nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych cewka moczowa gruczoły cewki moczowej zmiana przekraczająca granice układu moczowego układ moczowy, nieokreślony nowotwór złośliwy oka spojówka rogówka

Dziennik Ustaw – 617 – Poz. 1520

Lp. 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017

Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy – droga podania lub dawka VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM

Kod ICD-10 C69.2 C69.3 C69.4 C69.5 C69.6 C69.8 C69.9 C70 C70.0 C70.1 C70.9 C71 C71.0 C71.1 C71.2 C71.3 C71.4 C71.5 C71.6 C71.7 C71.8 C71.9 C72 C72.0 C72.1 C72.2 C72.3 C72.4 C72.5 C72.8 C72.9 C73 C74 C74.0 C74.1 C74.9 C75 C75.0 C75.1 C75.2 C75.3 C75.4 C75.5 C75.8 C75.9 C76 C76.0 C76.1

Nazwa ICD-10 siatkówka naczyniówka ciało rzęskowe gruczoł i drogi łzowe oczodół zmiana przekraczająca granice oka oko, nieokreślone nowotwór złośliwy opon opony mózgowe opony rdzeniowe opony, nieokreślone nowotwór złośliwy mózgu mózg z wyjątkiem płatów i komór płat czołowy płat skroniowy płat ciemieniowy płat potyliczny komory mózgowe móżdżek pień mózgu zmiana przekraczająca granice mózgu mózg, nieokreślony nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego rdzeń kręgowy ogon koński nerw węchowy nerw wzrokowy nerw przedsionkowo-ślimakowy inne i nieokreślone nerwy czaszkowe zmiana przekraczająca granice mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego centralny system nerwowy, nieokreślone nowotwór złośliwy tarczycy nowotwór złośliwy nadnerczy kora nadnerczy rdzeń nadnerczy nadnercze, nieokreślone nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych gruczoł przytarczowy przysadka gruczołowa przewód nosowo-gardłowy szyszynka kłębek szyjny ciała przyaortowe i inne ciała przyzwojowe zajęcie wielu gruczołów dokrewnych, nieokreślone gruczoł wydzielania wewnętrznego, nieokreślony nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych głowa, twarz i szyja klatka piersiowa

Dziennik Ustaw – 618 – Poz. 1520

Lp. 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062

Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy – droga podania lub dawka VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM

Kod ICD-10 C76.2 C76.3 C76.4 C76.5 C76.7 C76.8 C77 C77.0 C77.1 C77.2 C77.3 C77.4 C77.5 C77.8 C77.9 C78 C78.0 C78.1 C78.2 C78.3 C78.4 C78.5 C78.6 C78.7 C78.8 C79 C79.0 C79.1 C79.2 C79.3 C79.4 C79.5 C79.6 C79.7 C79.8 C80 C81 C81.0 C81.1 C81.2 C81.3 C81.7 C81.9 C83 C83.0

Nazwa ICD-10 brzuch miednica kończyna górna kończyna dolna inne niedokładnie określone umiejscowienie zmiana przekraczająca granice innych i niedokładnie określonych umiejscowień wtórne i nieokreślone nowotwory złośliwe węzłów chłonnych węzły chłonne głowy, twarzy i szyi węzły chłonne wnętrza klatki piersiowej węzły chłonne wewnątrz jamy brzusznej węzły chłonne kończyny górnej i pachy węzły chłonne kończyny dolnej i pachwiny węzły chłonne wewnątrz miednicy węzły chłonne mnogich regionów węzły chłonne, nieokreślone wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego wtórny nowotwór złośliwy płuc wtórny nowotwór złośliwy śródpiersia wtórny nowotwór złośliwy opłucnej wtórny nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów oddechowych wtórny nowotwór złośliwy jelita cienkiego wtórny nowotwór złośliwy jelita grubego i odbytnicy wtórny nowotwór złośliwy otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej wtórny nowotwór złośliwy wątroby wtórny nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części przewodu pokarmowego wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień wtórny nowotwór złośliwy nerki i miedniczki nerkowej wtórny nowotwór złośliwy pęcherza oraz innych i nieokreślonych części układu moczowego wtórny nowotwór złośliwy skóry wtórny nowotwór złośliwy mózgu i opon mózgowych wtórny nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części układu nerwowego wtórny nowotwór złośliwy kości i szpiku kostnego wtórny nowotwór złośliwy jajnika wtórny nowotwór złośliwy nadnerczy wtórny nowotwór złośliwy innych określonych umiejscowień nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia choroba Hodgkina przewaga limfocytów stwardnienie guzkowe mieszanokomórkowa zmniejszenie limfocytów inna choroba Hodgkina choroba Hodgkina, nieokreślona chłoniaki nieziarnicze rozlane z małych komórek (rozlany)

Dziennik Ustaw – 619 – Poz. 1520

Lp.

Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy – droga podania lub dawka VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM

Kod ICD-10 C83.1 C83.2 C83.3 C83.4 C83.5 C83.6 C83.7 C83.8 C83.9 C85 C85.0 C85.1 C85.7 C85.9 C91 C91.0 C91.1 C91.2 C91.3 C91.4 C91.5 C91.7 C91.9 C92 C92.0 C92.1 C92.2 C92.3 C92.4 C92.5 C92.7 C92.9 C96 C96.0 C96.1 C96.2 C96.3 C96.7 C96.9 C97 D00.2 D01 D01.0 D01.1 D01.2 D01.3

Nazwa ICD-10 z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) komórek (rozlany) mieszany z dużych i małych komórek (rozlany) wielkokomórkowy (rozlany) immunoblastyczny (rozlany) limfoblastyczny (rozlany) niezróżnicowany (rozlany) guz (chłoniak) Burkitta inne postacie rozlanych chłoniaków nieziarniczych rozlany chłoniak nieziarniczy, nieokreślony inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych mięsak limfatyczny chłoniak z komórek B, nieokreślony inne określone postacie chłoniaka nieziarniczego chłoniak nieziarniczy, nieokreślony białaczka limfatyczna ostra białaczka limfoblastyczna przewlekła białaczka limfocytowa podostra białaczka limfocytowa białaczka prolimfocytarna białaczka włochatokomórkowa (hairy-cell) białaczka dorosłych z komórek T inna białaczka limfatyczna białaczka limfatyczna, nieokreślona białaczka szpikowa ostra białaczka szpikowa przewlekła białaczka szpikowa podostra białaczka szpikowa mięsak szpikowy ostra białaczka promielocytowa ostra białaczka szpikowo-monocytowa inna białaczka szpikowa białaczka szpikowa, nieokreślona inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych choroba Letterera-Siwego histiocytoza złośliwa guzy złośliwe z komórek tucznych prawdziwy chłoniak histiocytarny inne określone nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i pokrewnych, nieokreślone nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień żołądek rak in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych okrężnica zgięcie esiczo-odbytnicze odbytnica odbyt i kanał odbytu

1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108

Dziennik Ustaw – 620 – Poz. 1520

Lp. 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158

Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy – droga podania lub dawka VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM

Kod ICD-10 D01.4 D01.5 D01.7 D01.9 D03 D03.0 D03.1 D03.2 D03.3 D03.4 D03.5 D03.6 D03.7 D03.8 D03.9 D06 D06.0 D06.1 D06.7 D06.9 D07 D07.0 D07.1 D07.2 D07.3 D07.4 D07.5 D07.6 D09 D09.0 D09.1 D09.2 D09.3 D09.7 D09.9 D10 D10.0 D10.1 D10.2 D10.3 D10.4 D10.5 D10.6 D10.7 D10.9 D11 D11.0 D11.7 D11.9 D12

Nazwa ICD-10 inne i nieokreślone części jelita wątroba, pęcherzyk żółciowy i drogi żółciowe inne określone narządy trawienne narządy trawienne, nieokreślone czerniak in situ czerniak in situ wargi czerniak in situ powieki łącznie z kątem oka czerniak in situ ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego czerniak in situ innych i nieokreślonych części twarzy czerniak in situ skóry owłosionej głowy i szyi czerniak in situ tułowia czerniak in situ kończyny górnej łącznie z barkiem czerniak in situ kończyny dolnej łącznie z biodrem czerniak in situ innych umiejscowień czerniak in situ, nieokreślony rak in situ szyjki macicy błona śluzowa szyjki macicy błona zewnętrzna szyjki macicy inna część szyjki macicy szyjka macicy, nieokreślona rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych błona śluzowa macicy srom pochwa inne i nieokreślone narządy płciowe żeńskie prącie gruczoł krokowy inne i nieokreślone narządy płciowe męskie rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień pęcherz moczowy inne i nieokreślone części układu moczowego oko tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego rak in situ innych określonych umiejscowień rak in situ, nieokreślony nowotwór niezłośliwy jamy ustnej i gardła warga język dno jamy ustnej inne i nieokreślone części jamy ustnej migdałek inne struktury ustno-gardłowe część nosowa gardła część krtaniowa gardła gardło, nieokreślone nowotwory niezłośliwe dużych gruczołów ślinowych ślinianka przyuszna inne duże gruczoły ślinowe duże gruczoły ślinowe, nieokreślone nowotwory niezłośliwe okrężnicy, odbytnicy, odbytu i kanału odbytu

Dziennik Ustaw – 621 – Poz. 1520

Lp. 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205

Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy – droga podania lub dawka VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM

Kod ICD-10 D12.0 D12.1 D12.2 D12.3 D12.4 D12.5 D12.6 D12.7 D12.8 D12.9 D13 D13.0 D13.1 D13.2 D13.3 D13.4 D13.5 D13.6 D13.7 D13.9 D14 D14.0 D14.1 D14.3 D14.4 D15 D15.0 D15.1 D15.2 D15.7 D15.9 D16 D16.0 D16.1 D16.2 D16.3 D16.4 D16.5 D16.6 D16.7 D16.8 D16.9 D20 D20.0 D20.1 D21

Nazwa ICD-10 jelito ślepe wyrostek robaczkowy okrężnica wstępująca okrężnica poprzeczna okrężnica zstępująca okrężnica esowata okrężnica, nieokreślona zgięcie esiczo-odbytnicze odbytnica odbyt i kanał odbytu nowotwory niezłośliwe innych i niedokładnie określonych części układu trawiennego przełyk żołądek dwunastnica inne i nieokreślone części jelita cienkiego wątroba drogi żółciowe zewnątrzwątrobowe trzustka wyspy trzustki niedokładnie określone części układu pokarmowego nowotwory niezłośliwe ucha środkowego i układu oddechowego ucho środkowe, jama nosowa i zatoki przynosowe krtań tchawica oskrzela i płuca układ oddechowy, nieokreślone nowotwór niezłośliwy innych i nieokreślonych narządów klatki piersiowej grasica serce śródpiersie inne określone narządy klatki piersiowej nieokreślone narządy klatki piersiowej nowotwory niezłośliwe kości i chrząstek stawowych łopatka i kości długie kończyny górnej kości krótkie kończyny górnej kości długie kończyny dolnej kości krótkie kończyny dolnej kości czaszki i twarzy żuchwa kręgosłup żebra, mostek i obojczyk kości miednicy, kość krzyżowa i guziczna kości i chrząstki stawowe, nieokreślone nowotwory niezłośliwe tkanek miękkich otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej przestrzeń zaotrzewnowa otrzewna inne nowotwory niezłośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich

Dziennik Ustaw – 622 – Poz. 1520

Lp. 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252

Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy – droga podania lub dawka VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM

Kod ICD-10 D21.0 D21.1 D21.2 D21.3 D21.4 D21.5 D21.6 D21.9 D27 D28 D28.0 D28.1 D28.2 D28.7 D28.9 D29 D29.0 D29.1 D29.2 D29.3 D29.4 D29.7 D29.9 D30 D30.0 D30.1 D30.2 D30.3 D30.4 D30.7 D30.9 D31 D31.0 D31.1 D31.2 D31.3 D31.4 D31.5 D31.6 D31.9 D32 D32.0 D32.1 D32.9 D33 D33.0 D33.1

Nazwa ICD-10 tkanka łączna i inne tkanki miękkie głowy twarzy i szyi tkanka łączna i inne tkanki miękkie kończyny górnej, łącznie z barkiem tkanka łączna i inne tkanki miękkie kończyny dolnej, łącznie z biodrem tkanka łączna i inne tkanki miękkie klatki piersiowej tkanka łączna i inne tkanki miękkie brzucha tkanka łączna i inne tkanki miękkie miednicy tkanka łączna i inne tkanki miękkie tułowia, nieokreślone tkanka łączna i inne tkanki miękkie, nieokreślone niezłośliwy nowotwór jajnika niezłośliwy nowotwór innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych srom pochwa jajowody i więzadła inne określone żeńskie narządy płciowe żeńskie narządy płciowe, nieokreślone niezłośliwy nowotwór męskich narządów płciowych prącie gruczoł krokowy jądro najądrze moszna inne męskie narządy płciowe męskie narządy płciowe, nieokreślone niezłośliwy nowotwór narządów moczowych nerka miedniczka nerkowa moczowód pęcherz moczowy cewka moczowa inne narządy moczowe narządy moczowe, nieokreślone niezłośliwy nowotwór oka spojówka rogówka siatkówka naczyniówka ciało rzęskowe gruczoły i drogi łzowe oczodół, nieokreślony oko, nieokreślone nowotwór niezłośliwy opon mózgowych opony mózgowe opony rdzeniowe opony, nieokreślone niezłośliwy nowotwór mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego mózg, nadnamiotowe mózg, podnamiotowe

Dziennik Ustaw – 623 – Poz. 1520

Lp. 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298

Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy – droga podania lub dawka VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM

Kod ICD-10 D33.2 D33.3 D33.4 D33.7 D33.9 D34 D35 D35.0 D35.1 D35.2 D35.3 D35.4 D35.5 D35.6 D35.7 D35.8 D35.9 D36 D36.0 D36.1 D36.7 D36.9 D37 D37.0 D37.1 D37.2 D37.3 D37.4 D37.5 D37.6 D37.7 D37.9 D38 D38.0 D38.1 D38.2 D38.3 D38.4 D38.5 D38.6 D39 D39.0 D39.1 D39.2 D39.7 D39.9

Nazwa ICD-10 mózg, nieokreślony nerwy czaszkowe rdzeń kręgowy inne określone części centralnego systemu nerwowego centralny system nerwowy, nieokreślony niezłośliwy nowotwór tarczycy niezłośliwy nowotwór innych i nieokreślonych gruczołów wydzielania wewnętrznego nadnercza przytarczyce przysadka przewód nosowo-gardłowy szyszynka kłębek szyjny ciała przyaortowe i inne ciała przyzwojowe inne określone gruczoły wydzielania wewnętrznego zajęcie szeregu gruczołów wydzielania wewnętrznego gruczoł wydzielania wewnętrznego, nieokreślony niezłośliwy nowotwór o innym i nieokreślonym umiejscowieniu węzły chłonne nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy inne określone umiejscowienie niezłośliwy nowotwór, nieokreślonego umiejscowienia nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze jamy ustnej i narządów trawiennych warga, jama ustna i gardło żołądek jelito cienkie jelito ślepe okrężnica odbytnica wątroba, pęcherzyk żółciowy i drogi żółciowe inne narządy trawienne narządy trawienne, nieokreślone nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze ucha środkowego, narządów układu oddechowego i klatki piersiowej krtań tchawica, oskrzela i płuca opłucna śródpiersie grasica inne narządy układu oddechowego układ oddechowy, nieokreślony nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze żeńskich narządów płciowych macica jajnik łożysko inne żeńskie narządy płciowe żeńskie narządy płciowe, nieokreślone

Dziennik Ustaw – 624 – Poz. 1520

Lp.

Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy – droga podania lub dawka VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM

Kod ICD-10 D40 D40.0 D40.1 D40.7 D40.9 D41 D41.0 D41.1 D41.2 D41.3 D41.4 D41.7 D41.9 D42 D42.0 D42.1 D42.9 D43 D43.0 D43.1 D43.2 D43.3 D43.4 D43.7 D43.9 D44 D44.0 D44.1 D44.2 D44.3 D44.4 D44.5 D44.6 D44.7 D44.8 D44.9 D47.3 D47.7 D47.9 D48 D48.0 D48.1 D48.2

Nazwa ICD-10 nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze męskich narządów płciowych gruczoł krokowy jądro inne męskie narządy płciowe męskie narządy płciowe, nieokreślone nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze narządów moczowych nerka miedniczka nerkowa moczowód cewka moczowa pęcherz moczowy inne narządy moczowe narządy moczowe, nieokreślone nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze opon opony mózgowe opony rdzeniowe opony, nieokreślone nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze centralnego systemu nerwowego mózg, nadnamiotowe mózg, podnamiotowe mózg, nieokreślony nerwy czaszkowe rdzeń kręgowy inne części centralnego systemu nerwowego centralny system nerwowy, nieokreślone nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze gruczołów wydzielania wewnętrznego tarczyca nadnercza przytarczyce przysadka przewód nosowo-gardłowy szyszynka kłębek szyjny ciała przyaortowe i inne ciała przyzwojowe zajęcie szeregu gruczołów wydzielania wewnętrznego gruczoły wydzielania wewnętrznego, nieokreślone samoistna trombocytopenia (krwotoczna) inne określone nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze układu limfatycznego, krwiotwórczego i tkanek pokrewnych nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze układu limfatycznego, krwiotwórczego i tkanek pokrewnych , nieokreślone nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze innych i nieokreślonych umiejscowień kości i chrząstki stawowe tkanka łączna i inne tkanki miękkie nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy

1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341

Dziennik Ustaw – 625 – Poz. 1520

Lp. 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349

Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy – droga podania lub dawka VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM VINDESINUM

Kod ICD-10 D48.3 D48.4 D48.5 D48.6 D48.7 D48.9 D76.0 D76.1

Nazwa ICD-10 przestrzeń zaotrzewnowa otrzewna skóra sutek inne określone umiejscowienie nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze, nieokreślony histiocytoza z komórek Langerhansa niesklasyfikowana gdzie indziej lymfohistiocytoza z erytrofagocytozą

Załącznik nr 3

Dziennik Ustaw

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE REALIZACJI ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU LECZENIA SZPITALNEGO

Część I.

Warunki szczegółowe, jakie powinni spełnić świadczeniodawcy przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej

Lp./ profil lub rodzaj komórki organizacyjnej Hospitalizacja

3 4

Warunki realizacji świadczeń

Hospitalizacja planowa

1

2

1. Alergologia / Alergologia dla dzieci

Lekarze Równoważnik co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie alergologii. Zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zachowawczym). skórnych skórnych

Równoważnik co najmniej 1 etatu (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie alergologii. Zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zachowawczym). skórnych skórnych

1) w miejscu udzielania świadczeń: a) zestaw do punktowych testów (nie mniej niż 10 alergenów), b) spirometr, c) zestawy do płatkowych testów (nie mniej niż 10 alergenów), d) zestaw do prowokacji pokarmowej, e) zestaw do prowokacji wziewnej, f) nebulizator, g) pikflometr;

2) kardiomonitor – w lokalizacji.

Organizacja udzielania świadczeń

1) w miejscu udzielania świadczeń: a) zestaw do punktowych testów (nie mniej niż 10 alergenów), b) spirometr, c) zestawy do płatkowych testów (nie mniej niż 26 alergenów), d) zestaw do prowokacji pokarmowej, e) zestaw do prowokacji wziewnej, f) nebulizator, g) pikflometr, h) kardiomonitor. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy udzielania świadczeń. – w miejscu

– 626 –

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

Pozostałe wymagania

Poz. 1520

Dziennik Ustaw

2. Anestezjologia i intensywna terapia / Anestezjologia i intensywna terapia dla dzieci

Lekarze

Pielęgniarki

Organizacja udzielania świadczeń

– 627 –

Równoważnik co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii. Równoważnik co najmniej 2 etatów – pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. W miejscu udzielania świadczeń:

1) wyodrębniona całodobowa opieka lekarska – lekarz specjalista anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii we wszystkie dni tygodnia (nie może być łączona z innymi oddziałami lub wykonywaniem świadczeń z zakresu anestezji);

2) wyodrębniona całodobowa opieka pielęgniarska;

3) każde stanowisko intensywnej terapii wyposażone w: a) ciągłe przyłóżkowe monitorowanie EKG, b) stały pomiar ciśnienia tętniczego krwi metodą nieinwazyjną, c) pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego krwi, d) intubację dotchawiczą i wentylację workiem samorozprężalnym, e) przedłużoną sztuczną wentylację płuc z zastosowaniem respiratora, f) regulację stężenia tlenu w respiratorze w zakresie 21-100%, g) terapię płynami infuzyjnymi z zastosowaniem pomp infuzyjnych, worków ciśnieniowych, filtrów, strzykawek automatycznych, h) toaletę dróg oddechowych z zastosowaniem urządzeń ssących, i) monitorowanie temperatury ciała, j) pulsoksymetrię, k) kapnografię;

Poz. 1520

Dziennik Ustaw

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

Zapewnienie realizacji badań

Lekarze

4) możliwość wykonania stymulacji zewnętrznej pracy serca.

1) przyłóżkowy aparat RTG,

2) przyłóżkowy aparat USG,

3) aparat do ciągłego leczenia nerkozastępczego – 1 na oddział liczący co najmniej 8 stanowisk – w przypadku, gdy w lokalizacji nie ma odcinka lub stacji dializ − w lokalizacji.

1) laboratoryjnych (gazometria, badania biochemiczne i hematologiczne, w tym krzepnięcia krwi i próby krzyżowej oraz poziomu mleczanów),

2) endoskopowych − w lokalizacji. Równoważnik co najmniej 4 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii.

3. Anestezjologia i intensywna terapia / Anestezjologia i intensywna terapia dla dzieci – drugi poziom referencyjny

Pielęgniarki

– 628 –

Organizacja udzielania świadczeń

Równoważnik co najmniej 2,22 etatu na jedno stanowisko intensywnej terapii, w tym równoważnik co najmniej 4 etatów – pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. W miejscu udzielania świadczeń:

1) wyodrębniona całodobowa opieka lekarska – lekarz specjalista anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii we wszystkie dni tygodnia (nie może być łączona z innymi oddziałami lub wykonywaniem świadczeń z zakresu anestezji);

2) wyodrębniona całodobowa opieka pielęgniarska;

3) każde stanowisko intensywnej terapii wyposażone w: a) ciągłe przyłóżkowe monitorowanie EKG, b) stały pomiar ciśnienia tętniczego krwi metodą nieinwazyjną,

Poz. 1520

Dziennik Ustaw

4) 1)

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

2) 1)

– 629 –

Zapewnienie wykonania

2)

c) pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego krwi, d) intubację dotchawiczą i wentylację workiem samorozprężalnym, e) przedłużoną sztuczną wentylację płuc z zastosowaniem respiratora, f) regulację stężenia tlenu w respiratorze w zakresie 21–100 %, g) terapię płynami infuzyjnymi z zastosowaniem pomp infuzyjnych, worków ciśnieniowych, filtrów, strzykawek automatycznych, h) toaletę dróg oddechowych z zastosowaniem urządzeń ssących, i) monitorowanie temperatury ciała, j) pulsoksymetrię, k) kapnografię; możliwość wykonania stymulacji zewnętrznej pracy serca. w miejscu udzielania świadczeń: a) bronchoskop lub bronchofiberoskop, b) aparat do ciągłego leczenia nerkozastępczego; w lokalizacji: a) przyłóżkowy aparat RTG, b) przyłóżkowy aparat USG. w miejscu udzielania świadczeń: a) ciągłego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi metodą inwazyjną, b) monitorowania ciśnienia wewnątrzczaszkowego, c) monitorowania ciśnienia w tętnicy płucnej, d) pomiaru rzutu serca, e) ciągłego leczenia nerkozastępczego; w lokalizacji: a) diagnostyki USG, RTG, TK, b) zabiegów endoskopowych górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, c) kontrapulsacji wewnątrzaortalnej (nie dotyczy oddziału anestezjologii i intensywnej

Poz. 1520

Dziennik Ustaw

Pozostałe wymagania 2)

3) 1)

3)

– 630 –

4) 5)

terapii dla dzieci), d) badań laboratoryjnych (gazometria, badania biochemiczne i hematologiczne, w tym krzepnięcia krwi i próby krzyżowej oraz poziomu mleczanów); dostęp: badań mikrobiologicznych. co najmniej 4 stanowiska intensywnej terapii – w miejscu udzielania świadczeń; całodobowe zapewnienie realizacji wykonywania wewnątrznaczyniowych zabiegów diagnostyczno-terapeutycznych z radiologii zabiegowej (na naczyniach wieńcowych, wewnątrzczaszkowych i obwodowych) – co najmniej dostęp przy łącznym spełnianiu następujących warunków: czas transportu do miejsca wykonania świadczenia nie przekracza 30 minut oraz umowa ze świadczeniodawcą zapewnia całodobowe wykonywanie tych zabiegów diagnostyczno-terapeutycznych; realizacja klasycznych technik diagnostyki radiologicznej i badań obrazowych USG lub TK oraz pozostałych procedur diagnostycznych związanych także z procedurą orzekania o śmierci mózgu zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411, z późn. zm.) – w lokalizacji; pracownia endoskopii – w lokalizacji; sprawozdawanie w osobodniach liczby osobodni, w których świadczeniobiorca miał: a) cewnik w żyle głównej oraz wykonany bezpośredni pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego, b) cewnik w tętnicy oraz wykonany bezpośredni pomiar ciśnienia tętniczego, c) cewnik w tętnicy płucnej i wykonany pomiar dynamiki układu krążenia lub z inną

Poz. 1520

Dziennik Ustaw

4. Angiologia Zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zachowawczym).

1) w miejscu udzielania świadczeń – kardiomonitor;

2) w lokalizacji: a) aparat RTG naczyniowy, b) aparat USG z opcją kolorowego Dopplera.

Lekarze

technologią medyczną służącą do pomiaru dynamiki układu krążenia przyjętą jako alternatywna, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, d) wykonany pomiar ciśnienia wewnątrzczaszkowego, e) leczenie nerkozastępcze;

6) nie mniej niż 100 badań mikrobiologicznych rocznie na jedno stanowisko intensywnej terapii;

7) obecność komisji orzekającej o trwałym i nieodwracalnym ustaniu czynności mózgu. Równoważnik co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie angiologii. Równoważnik co najmniej 1 etatu (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie angiologii Zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zachowawczym).

1) zapewnienie dostępu – aparat RTG naczyniowy;

2) w lokalizacji: a) aparat USG z opcją kolorowego Dopplera, b) kardiomonitor.

Organizacja udzielania świadczeń Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

– 631 –

5. Chirurgia dziecięca

Pozostałe wymagania Lekarze

Organizacja udzielania świadczeń Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

Zapewnienie realizacji badań

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy – w miejscu udzielania świadczeń. Równoważnik co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie chirurgii dziecięcej. Zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (nie może być łączona z innymi oddziałami).

1) inkubator (w przypadku realizacji świadczeń w zakresie chirurgii noworodka),

2) kardiomonitor – w miejscu udzielania świadczeń. Histopatologicznych śródoperacyjnych – dostęp.

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy – w miejscu udzielania świadczeń. Równoważnik co najmniej 1 etatu (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie chirurgii dziecięcej. Zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (nie może być łączona z innymi oddziałami.

1) inkubator (w przypadku realizacji świadczeń w zakresie chirurgii noworodka),

2) kardiomonitor – w miejscu udzielania świadczeń. Histopatologicznych śródoperacyjnych – dostęp.

Poz. 1520

Pozostałe wymagania

1) gabinet diagnostyczno-zabiegowy – w miejscu udzielania świadczeń;

2) blok operacyjny – w lokalizacji. Równoważnik co najmniej 1 etatu (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej.

1) zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zabiegowym);

2) w przypadku chirurgii klatki piersiowej dla dzieci – udokumentowany dostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub pediatrii.

1) w miejscu udzielania świadczeń – kardiomonitor;

2) w lokalizacji: a) torakoskop lub wideotorakoskop, b) bronchoskop lub bronchofiberoskop. Równoważnik co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej.

1) gabinet diagnostyczno-zabiegowy – w miejscu udzielania świadczeń;

2) blok operacyjny – w lokalizacji.

Dziennik Ustaw

6. Chirurgia klatki piersiowej / chirurgia klatki piersiowej dla dzieci

Lekarze

Organizacja udzielania świadczeń

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

1) zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zabiegowym);

2) zapewnienie kontynuacji procesu leczniczego przez procedury rehabilitacji oddechowej;

3) w przypadku chirurgii klatki piersiowej dla dzieci – udokumentowany dostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub pediatrii.

1) w miejscu udzielania świadczeń: a) kardiomonitor, b) spirometr;

2) w lokalizacji: a) mediastinoskop, b) torakoskop lub wideotorakoskop, c) bronchoskop lub bronchofiberoskop. Histopatologicznych śródoperacyjnych – dostęp.

– 632 –

Zapewnienie realizacji badań Pozostałe wymagania

7. Chirurgia naczyniowa

Lekarze

1) w miejscu udzielania świadczeń – gabinet diagnostyczno-zabiegowy;

2) w lokalizacji: a) pracownia endoskopii, b) blok operacyjny. Równoważnik co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie chirurgii naczyniowej. Zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (nie może być łączona z innymi oddziałami).

1) w miejscu udzielania świadczeń – gabinet diagnostyczno-zabiegowy;

2) w lokalizacji: a) blok operacyjny, b) pracownia endoskopii. Równoważnik co najmniej 1 etatu (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie chirurgii naczyniowej. Zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (nie może być łączona z innymi oddziałami).

Organizacja udzielania świadczeń

Poz. 1520

Dziennik Ustaw

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

1) w miejscu udzielania świadczeń: a) aparat USG z opcją kolorowego Dopplera, b) kardiomonitor;

2) w lokalizacji – aparat RTG naczyniowy.

1) gabinet diagnostyczno-zabiegowy – w miejscu udzielania świadczeń;

2) blok operacyjny – w lokalizacji;

3) zapewnienie przeprowadzenia leczenia wewnątrznaczyniowego. Radiologicznych naczyniowych.

1) w miejscu udzielania świadczeń – aparat USG z opcją kolorowego Dopplera;

2) w lokalizacji: a) aparat RTG naczyniowy, b) kardiomonitor.

1) gabinet diagnostyczno- zabiegowy – w miejscu udzielania świadczeń;

2) blok operacyjny – w lokalizacji.

Pozostałe wymagania

8. Chirurgia naczyniowa – drugi poziom referencyjny

Zapewnienie realizacji badań Lekarze

Organizacja udzielania świadczeń

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

– 633 –

Pozostałe wymagania

Równoważnik co najmniej 3 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie chirurgii naczyniowej. Wyodrębniona całodobowa opieka lekarska we wszystkie dni tygodnia – lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii naczyniowej lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii naczyniowej (nie może być łączona z innymi oddziałami).

1) w miejscu udzielania świadczeń: a) aparat RTG do badań naczyniowych z ramieniem C, b) aparat USG z opcją kolorowego Dopplera, c) kardiomonitor;

2) w lokalizacji – stacjonarny aparat RTG naczyniowy.

1) udokumentowana wykonana roczna liczba zabiegów otwartych we wszystkich obszarach naczyniowych: co najmniej 450 operacji (w tym operacje: tętnic szyjnych, tętnic odchodzących od łuku aorty, aorty, tętnic kończyn dolnych, przetoki do dializ, pomosty pozaanatomiczne), potwierdzona przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii naczyniowej;

2) udokumentowana wykonana roczna liczba operacji wewnątrznaczyniowych: co najmniej 300, w tym co najmniej 40 stentgraftów

Poz. 1520

Dziennik Ustaw

Zapewnienie realizacji badań Równoważnik co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie chirurgii lub chirurgii ogólnej. Zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zabiegowym). Kardiomonitor – w miejscu udzielania świadczeń.

piersiowych i/lub brzusznych, potwierdzona przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii naczyniowej;

3) udokumentowane roczne wykonanie co najmniej 50 operacji w trybie natychmiastowym lub w trybie pilnym, potwierdzone przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii naczyniowej;

4) gabinet diagnostyczno-zabiegowy – w miejscu udzielania świadczeń;

5) OAiIT – w lokalizacji;

6) blok operacyjny – w lokalizacji;

7) zapewnienie całodobowego dyżuru pielęgniarskiego w obrębie bloku operacyjnego – równoważnik, co najmniej 2 etatów;

8) zapewnienie przeprowadzenia leczenia wewnątrznaczyniowego;

9) zapewnienie realizacji świadczeń całodobowo przez wszystkie dni tygodnia. Radiologicznych naczyniowych.

– 634 –

9. Chirurgia ogólna

Lekarze

Organizacja udzielania świadczeń Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

Równoważnik co najmniej 1 etatu (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie chirurgii lub chirurgii ogólnej. Zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zabiegowym). W lokalizacji:

1) aparat RTG;

2) kardiomonitor.

1) gabinet diagnostyczno-zabiegowy – w miejscu udzielania świadczeń;

2) blok operacyjny – w lokalizacji. Histopatologicznych śródoperacyjnych – dostęp.

Pozostałe wymagania

Zapewnienie realizacji badań

1) gabinet diagnostyczno-zabiegowy – w miejscu udzielania świadczeń;

2) blok operacyjny – w lokalizacji. Histopatologicznych śródoperacyjnych – dostęp.

Poz. 1520

Dziennik Ustaw

10. Chirurgia onkologiczna / chirurgia onkologiczna dla dzieci Równoważnik co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej.

1) zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zabiegowym);

2) w przypadku chirurgii onkologicznej dla dzieci – udokumentowany dostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub pediatrii. Kardiomonitor – w miejscu udzielania świadczeń. Równoważnik co najmniej 1 etatu (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej.

1) zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zabiegowym);

2) w przypadku chirurgii onkologicznej dla dzieci – udokumentowany dostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub pediatrii. Kardiomonitor – w lokalizacji.

1) gabinet diagnostyczno-zabiegowy – w miejscu udzielania świadczeń;

2) blok operacyjny – w lokalizacji. Histopatologicznych śródoperacyjnych – dostęp. Równoważnik co najmniej 1 etatu (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie chirurgii plastycznej.

1) zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zabiegowym);

2) w przypadku chirurgii plastycznej dla dzieci – udokumentowany dostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub pediatrii. Dermatom – w lokalizacji. Histopatologicznych śródoperacyjnych – dostęp.

1) gabinet diagnostyczno-zabiegowy – w miejscu udzielania świadczeń;

2) blok operacyjny – w lokalizacji.

1) gabinet diagnostyczno-zabiegowy – w miejscu udzielania świadczeń;

2) blok operacyjny – w lokalizacji. Histopatologicznych śródoperacyjnych – dostęp. Równoważnik co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie chirurgii plastycznej.

1) zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zabiegowym);

2) w przypadku chirurgii plastycznej dla dzieci – udokumentowany dostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub pediatrii.

1) kardiomonitor – w miejscu udzielania świadczeń;

2) dermatom – w lokalizacji. Histopatologicznych śródoperacyjnych – dostęp.

1) gabinet diagnostyczno-zabiegowy – w miejscu udzielania świadczeń;

2) blok operacyjny – w lokalizacji.

Lekarze

Organizacja udzielania świadczeń

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Pozostałe wymagania

11. Chirurgia plastyczna / chirurgia plastyczna dla dzieci

Zapewnienie realizacji badań Lekarze

– 635 –

Organizacja udzielania świadczeń

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Zapewnienie realizacji badań Pozostałe wymagania

Poz. 1520

Dziennik Ustaw

12. Chirurgia szczękowo – twarzowa / chirurgia szczękowo – twarzowa dla dzieci Równoważnik co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie chirurgii szczękowej lub chirurgii szczękowotwarzowej, lub chirurgii stomatologicznej.

1) zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zabiegowym);

2) w przypadku chirurgii szczękowo-twarzowej dla dzieci – udokumentowany dostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub pediatrii.

1) kardiomonitor – w miejscu udzielania świadczeń;

2) pantomograf stomatologiczny – w lokalizacji. Równoważnik co najmniej 1 etatu (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie chirurgii szczękowej lub chirurgii szczękowo-twarzowej, lub chirurgii stomatologicznej.

1) zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zabiegowym);

2) w przypadku chirurgii szczękowo-twarzowej dla dzieci – udokumentowany dostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub pediatrii. Histopatologicznych śródoperacyjnych – dostęp. Histopatologicznych śródoperacyjnych – dostęp.

Lekarze

Organizacja udzielania świadczeń

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

Zapewnienie realizacji badań

Pozostałe wymagania

13. Choroby płuc / choroby płuc dla dzieci

Lekarze

– 636 –

1) gabinet diagnostyczno-zabiegowy – w miejscu udzielania świadczeń;

2) blok operacyjny – w lokalizacji. Równoważnik co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego): 1)specjalista w dziedzinie chorób płuc;

2) w przypadku leczenia dzieci: specjalista w dziedzinie chorób płuc lub specjalista w dziedzinie chorób płuc dzieci.

1) zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zachowawczym);

2) zapewnienie kontynuacji procesu leczniczego poprzez procedury rehabilitacji oddechowej.

1) w miejscu udzielania świadczeń: a) spirometr, b) kardiomonitor;

2) w lokalizacji: a) bronchoskop, b) bronchofiberoskop.

1) gabinet diagnostyczno-zabiegowy – w miejscu udzielania świadczeń;

2) blok operacyjny – w lokalizacji. Równoważnik co najmniej 1 etatu (nie dotyczy dyżuru medycznego): 1)specjalista w dziedzinie chorób płuc; 2)w przypadku leczenia dzieci: specjalista w dziedzinie chorób płuc lub specjalista w dziedzinie chorób płuc dzieci. Zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zachowawczym).

Organizacja udzielania świadczeń

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

1) w lokalizacji: a) spirometr, b) kardiomonitor, c) bronchoskop, d) bronchofiberoskop; 2)dostęp do aparatu (modułu)

do

oznaczania

Poz. 1520

zdolności dyfuzyjnej płuc.

1) mikrobiologicznych (w tym BK);

2) scyntygraficznych. Pracownia endoskopii – w lokalizacji. Pracownia endoskopii – w lokalizacji.

1) mikrobiologicznych (w tym BK);

2) scyntygraficznych.

Dziennik Ustaw

Zapewnienie realizacji badań

14. Choroby wewnętrzne

Pozostałe wymagania Lekarze

Organizacja udzielania świadczeń Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

15. Choroby zakaźne / choroby zakaźne dla dzieci

Lekarze

Równoważnik co najmniej 1 etatu (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych. Zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zachowawczym).

1) w miejscu udzielania świadczeń: a) kardiomonitor, b) aparat EKG 12-odprowadzeniowy;

2) w lokalizacji: a) Holter ciśnieniowy (ABPM), b) Holter EKG.

– 637 –

Organizacja udzielania świadczeń Kardiomonitor – w miejscu udzielania świadczeń.

Równoważnik co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych. Zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zachowawczym).

1) w miejscu udzielania świadczeń: a) kardiomonitor, b) aparat EKG 12-odprowadzeniowy;

2) w lokalizacji: a) Holter ciśnieniowy (ABPM), b) Holter EKG. Równoważnik co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych lub medycyny transportu lub medycyny morskiej i tropikalnej. Zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zachowawczym).

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Zapewnienie realizacji badań

Pozostałe wymagania

1) molekularnych (PCR) zgodnie z profilem udzielanych świadczeń;

2) immunologicznych;

3) parazytologicznych – dostęp.

1) gabinet diagnostyczno-zabiegowy – w miejscu udzielania świadczeń;

2) izolatki – co najmniej 10% łóżek (dotyczy chorób zakaźnych);

Poz. 1520

Dziennik Ustaw

16. Dermatologia i wenerologia / dermatologia i wenerologia dla dzieci

Lekarze

Organizacja udzielania świadczeń

3) co najmniej oddzielne pomieszczenie w izbie przyjęć szpitala zapewniające możliwość krótkotrwałej izolacji pacjenta z chorobą zakaźną lub podejrzanego o zachorowanie na chorobę zakaźną (dotyczy chorób zakaźnych);

4) w przypadku usytuowania oddziału w części budynku szpitalnego – odrębne ciągi komunikacyjne, zapewnienie izolacji od pozostałej części oraz bezpośredni dostęp do oddziału z zewnątrz (dotyczy chorób zakaźnych). Równoważnik co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie dermatologii i wenerologii. Zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zachowawczym). Równoważnik co najmniej 1 etatu (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie dermatologii i wenerologii. Zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zachowawczym).

1) lampa PUVA lub wąskopasmowe UVB (311 nm);

2) aparat do kriochirurgii miejscowej;

3) zestaw do pobierania wycinków.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

– 638 –

Zapewnienie realizacji badań

Pozostałe wymagania

W miejscu udzielania świadczeń:

1) gabinet diagnostyczno-zabiegowy;

2) izolatka. Równoważnik co najmniej 1 etatu (nie dotyczy dyżuru medycznego): 1)specjalista w dziedzinie diabetologii;

2) w przypadku leczenia dzieci: specjalista w

17. Diabetologia/ diabetologia dla dzieci

Lekarze

1) w miejscu udzielania świadczeń: a) lampa PUVA lub wąskopasmowe UVB (311 nm), b) aparat do kriochirurgii miejscowej, c) aparat do elektrokoagulacji, d) kardiomonitor, e) zestaw do pobierania wycinków, f) zestaw do płatkowych testów skórnych (co najmniej 26);

2) w lokalizacji – mikroskop. Dostęp do badań:

1) immunohistopatologicznych;

2) mykologicznych. W miejscu udzielania świadczeń:

1) punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym pielęgniarskim;

2) gabinet diagnostyczno-zabiegowy;

3) izolatka. Równoważnik co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego): 1)specjalista w dziedzinie diabetologii;

2) w przypadku leczenia dzieci: specjalista w

Poz. 1520

Dziennik Ustaw

Pozostały personel

dziedzinie diabetologii lub specjalista w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej. Osoba planująca dietę – równoważnik co najmniej 0,5 etatu.

– 639 –

dziedzinie diabetologii lub specjalista w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej. 1)osoba, która: a) rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe w zakresie dietetyki, obejmujące co najmniej 1630 godzin kształcenia w zakresie dietetyki i uzyskała tytuł licencjata lub dodatkowo rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe w zakresie dietetyki, obejmujące co najmniej 1220 godzin w zakresie dietetyki i uzyskała tytuł magistra lub b) osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku dietetyka, zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach i uzyskała tytuł licencjata lub magistra na tym kierunku, lub c) rozpoczęła przed dniem 1 października 2007 r.

studia wyższe w specjalności dietetyka obejmujące co najmniej 1784 godziny kształcenia w zakresie dietetyki i uzyskała tytuł licencjata lub magistra, lub d) rozpoczęła przed dniem 1 października 2007 r. studia wyższe na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka o specjalności żywienie człowieka i uzyskała tytuł licencjata, lub magistra, lub magistra inżyniera na tym kierunku, lub e) rozpoczęła przed 1 września 2013 r. szkołę policealną publiczną lub niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej i uzyskała dyplom dietetyka lub ukończyła technikum lub szkołę policealną i uzyskała dyplom technika technologii żywienia w specjalności dietetyka, zwana dalej „osobą planującą dietę” – równoważnik co najmniej 0,5 etatu; 2)osoba, która uzyskała w polskiej uczelni dyplom magistra psychologii lub uzyskała za granicą wykształcenie uznane za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej oraz odpowiednie

Poz. 1520

Dziennik Ustaw

Organizacja udzielania świadczeń

doświadczenie w pracy w oddziale szpitalnym, zwana dalej „psychologiem” – równoważnik co najmniej 0,25 etatu; 3)pielęgniarka posiadająca doświadczenie w diabetologii lub specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego, lub po kursie specjalistycznym w dziedzinie edukator w cukrzycy, zwana dalej edukatorem do spraw diabetologii – równoważnik co najmniej 0,5 etatu. Zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zachowawczym). Zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zachowawczym). W miejscu udzielania świadczeń

1) pompy do ciągłej dożylnej infuzji insuliny;

2) kardiomonitor.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczna

– 640 –

Pozostałe wymagania

18. Endokrynologia/ Endokrynologia dla dzieci

Lekarze

Organizacja udzielania świadczeń

1) w miejscu udzielania świadczeń: a) co najmniej 2 pompy do ciągłej dożylnej infuzji insuliny, b) kardiomonitor;

2) w lokalizacji: a) aparat USG z opcją kolorowego Dopplera, b) Holter ciśnieniowy (ABPM), c) Holter EKG, d) aparat EKG 12-odprowadzeniowy. Świadczeniodawca stosuje standardy leczenia cukrzycy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 2011 ISPAD 2009, w szczególności w zakresie opieki nad pacjentem chorym na cukrzycę i jego rodziną. Równoważnik co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego): 1)specjalista w dziedzinie endokrynologii;

2) w przypadku leczenia dzieci: specjalista w dziedzinie endokrynologii lub specjalista w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej. Zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zachowawczym).

Poz. 1520

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

1) w miejscu udzielania świadczeń – kardiomonitor;

2) w lokalizacji: a) aparat USG z opcją kolorowego Dopplera, b) aparat EKG 12-odprowadzeniowy. Dostęp: oznaczanie poziomu hormonów.

Dziennik Ustaw

19. Gastroenterologia/ Gastroenterologia dla dzieci Równoważnik co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie gastroenterologii. Zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zachowawczym).

1) w miejscu udzielania świadczeń – kardiomonitor;

2) w lokalizacji: a) gastroskop lub gastrofiberoskop (co najmniej 2), b) kolonoskop lub sigmoidoskop lub rektoskop (co najmniej 2);

3) dostęp – pH-metr.

1) w miejscu udzielania świadczeń – gabinet diagnostyczno-zabiegowy,

2) w lokalizacji – pracownia endoskopii. Równoważnik co najmniej 1 etatu (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie gerontologii lub geriatrii.

1) osoba, która: a) rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe z zakresu fizjoterapii obejmujące co najmniej 2435 godzin kształcenia w zakresie fizjoterapii i uzyskała tytuł licencjata lub dodatkowo co najmniej 1440 godzin kształcenia w zakresie fizjoterapii i uzyskała tytuł magistra, lub b) rozpoczęła po dniu 31 grudnia 1997 r. studia wyższe na kierunku fizjoterapia, zgodnie ze

Zapewnienie realizacji badań Lekarze

Organizacja udzielania świadczeń

Równoważnik co najmniej 1 etatu (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie gastroenterologii. Zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zachowawczym).

1) w miejscu udzielania świadczeń – kardiomonitor;

2) w lokalizacji: a) gastroskop lub gastrofiberoskop (co najmniej 2), b) kolonoskop lub sigmoidoskop lub rektoskop (co najmniej 2).

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczna

– 641 –

Pozostałe wymagania

1) w miejscu udzielania świadczeń diagnostyczno-zabiegowy,

2) w lokalizacji – pracownia endoskopii.

gabinet

20. Geriatria

Lekarze

Równoważnik co najmniej 1 etatu (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie gerontologii lub geriatrii.

Pozostały personel

Poz. 1520

Dziennik Ustaw – 642 –

Organizacja udzielania świadczeń Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach i uzyskała tytuł licencjata lub magistra na tym kierunku, lub c) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe na kierunku rehabilitacja ruchowa lub rehabilitacja i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku, lub d) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe w Akademii Wychowania Fizycznego i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji ruchowej, lub e) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła w ramach studiów dwuletnią specjalizację z zakresu gimnastyki leczniczej lub rehabilitacji ruchowej potwierdzoną legitymacją instruktora rehabilitacji ruchowej lub gimnastyki leczniczej, lub f) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła 3-miesięczny kurs specjalizacyjny z rehabilitacji lub ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technik fizjoterapii, zwana dalej „osobą prowadzącą fizjoterapię" – równoważnik co najmniej 1 etatu;

2) psycholog – równoważnik co najmniej 0,5 etatu. Zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zachowawczym).

1) w miejscu udzielania świadczeń – kardiomonitor;

2) w lokalizacji – aparat EKG 12-odprowadzeniowy. Zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zachowawczym).

1) w miejscu udzielania świadczeń – kardiomonitor;

2) w lokalizacji – aparat EKG 12-odprowadzeniowy.

Poz. 1520

Dziennik Ustaw

21. Hematologia Równoważnik co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie hematologii.

1) diagnosta laboratoryjny – równoważnik co najmniej 1 etatu;

2) psycholog – równoważnik co najmniej 0,5 etatu.

Lekarze

Pozostali pracownicy

Organizacja udzielania świadczeń Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Zapewnienie realizacji badań

– 643 –

Pozostałe wymagania

Zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zachowawczym). W miejscu udzielania świadczeń:

1) mikroskop hematologiczny;

2) kardiomonitor.

1) w lokalizacji: a) pobieranie i badanie cytologiczne szpiku kostnego, b) trepanobiopsja;

2) dostęp: a) ocena histologiczna trepanobioptatu, b) badania cytofluorometryczne, c) badania cytogenetyczne, d) badania biologii molekularnej, e) badania mikrobiologiczne (bakteriologiczne, mykologiczne, wirusologiczne), f) oznaczania białka monoklonalnego, w tym wolnych łańcuchów lekkich i ciężkich (jakościowe, ilościowe), g) badania koagulologiczne, h) badania zgodności tkankowej.

1) w miejscu udzielania świadczeń: a) gabinet diagnostyczno-zabiegowy, b) łóżka izolacyjne – co najmniej dwa, z zapewnieniem reżimu sanitarnego, c) wydzielone łóżka (oddział) leczenia jednego dnia;

2) dostęp: a) napromienione i filtrowane składniki krwi,

Poz. 1520

Dziennik Ustaw

b) aferezy lecznicze, c) pracownia serologiczna, d) bank krwi.

A. Leczenie hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych – pierwszy poziom referencyjny

1) lekarze: równoważnik co najmniej 1 etatu – specjalista w dziedzinie hematologii lub onkologii i hematologii dziecięcej lub transfuzjologii klinicznej;

2) pielęgniarki z potwierdzonym doświadczeniem w prowadzeniu chorych ze skazami krwotocznymi, w tym w podawaniu koncentratów czynników krzepnięcia.

Personel

Organizacja udzielania świadczeń

1) zapewnienie odpowiednich warunków do przechowywania koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny – chłodnia o o temperaturze 2-8 C,

2) zapewnienie warunków do podawania koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresowy, – w lokalizacji,

3) zapewnienie kontynuacji leczenia w przypadku wystąpienia powikłań krwotocznych,

4) zapewnienie leczenia: a) chirurgicznego, b) stomatologicznego, – dostęp;

5) zapewnienie osłony hemostatycznej przy zabiegach stomatologicznych i chirurgicznych.

1) diagnostyka skaz krwotocznych: a) badania przesiewowe układu hemostazy, w tym: APTT, czasu protrombinowego, testu korekcji osoczem prawidłowym, czasu trombinowego, pomiaru liczby płytek krwi, aktywności czynników krzepnięcia VIII, IX – w

– 644 –

Zapewnienie realizacji badań

Poz. 1520

Dziennik Ustaw

lokalizacji, b) miano inhibitora czynnika VIII i IX (test Bethesda w modyfikacji Nijmegen) – dostęp;

2) aktywności czynnika von Willebranda – dostęp;

3) wirusologicznych, w tym: a) HCV (przeciwciała anty-HCV, RNA-HCV), b) HBV (antygen HBs, DNA-HBV), c) HIV (przeciwciała anty-HIV-1, anty-HIV-2 i RNA HIV) – dostęp. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia prowadzi rejestr chorych na hemofilię i inne pokrewne skazy krwotoczne dostępny za pomocą aplikacji internetowej.

Pozostałe wymagania

B. Leczenie hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych – drugi poziom referencyjny

Personel

– 645 –

1) lekarze: równoważnik co najmniej 1 etatu – specjalista w dziedzinie hematologii lub onkologii i hematologii dziecięcej lub transfuzjologii klinicznej;

2) pielęgniarki z potwierdzonym doświadczeniem w prowadzeniu chorych ze skazami krwotocznymi, w tym w podawaniu koncentratów czynników krzepnięcia.

1) zapewnienie odpowiednich warunków do przechowywania koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny – chłodnia o o temperaturze 2-8 C,

2) zapewnienie warunków do podawania omijających czynników krzepnięcia i do wywoływania immunotolerancji (ITI) – w lokalizacji;

3) zapewnienie kontynuacji leczenia w przypadku wystąpienia powikłań krwotocznych,

Organizacja udzielania świadczeń

Poz. 1520

Dziennik Ustaw – 646 –

4) udokumentowane zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie: a) ortopedii i traumatologii narządu ruchu, b) chorób zakaźnych, c) genetyki klinicznej, d) chirurgii ogólnej, e) stomatologii, f) położnictwa i ginekologii;

5) udokumentowane zapewnienie konsultacji osoby prowadzącej fizjoterapię;

6) zapewnienie możliwości konsultacji hematologicznych z zakresu leczenia hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych;

7) udokumentowane zapewnienie kontynuacji rehabilitacji;

8) zapewnienie leczenia: a) chirurgicznego, b) stomatologicznego, c) ortopedycznego, d) ginekologiczno-położniczego – dostęp;

9) zapewnienie osłony hemostatycznej przy zabiegach chirurgicznych, stomatologicznych, ortopedycznych, ginekologiczno-położniczych i fizjoterapii;

10) zapewnienie warunków do podawania koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny.

1) diagnostyka skaz krwotocznych: a) badania przesiewowe układu hemostazy, w tym: APTT, czasu protrombinowego, testu korekcji osoczem prawidłowym, czasu trombinowego, pomiaru liczby płytek krwi, aktywności czynników krzepnięcia VIII, IX oraz miana inhibitora czynnika VIII i IX (test Bethesda w modyfikacji Nijmegen), b) diagnostyka niedoborów pozostałych

Zapewnienie realizacji badań

Poz. 1520

Dziennik Ustaw

czynników krzepnięcia I-XIII, oznaczenie aktywności stężenia i aktywności czynnika von Willebranda, c) diagnostyka zaburzeń czynności płytek – w lokalizacji;

2) wirusologicznych, w tym: a) HCV (przeciwciała anty-HCV, RNA-HCV), b) HBV (antygen HBs, DNA-HBV), c) HIV (przeciwciała anty-HIV-1, anty-HIV-2 i RNA HIV) – dostęp. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia prowadzi rejestr chorych na hemofilię i inne pokrewne skazy krwotoczne dostępny za pomocą aplikacji internetowej.

Pozostałe wymagania

22. Immunologia kliniczna / Immunologia kliniczna dla dzieci Równoważnik co najmniej 1 etatu (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie immunologii klinicznej. Zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zachowawczym). Kardiomonitor – w miejscu udzielania świadczeń.

Lekarze

– 647 –

Organizacja udzielania świadczeń Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Zapewnienie realizacji badań

Pozostałe wymagania

23. Kardiochirurgia / Kardiochirurgia dla dzieci W miejscu udzielania świadczeń:

Lekarze

Pozostały personel

Dostęp do badań:

1) wirusologicznych;

2) cytofluorometrycznych.

1) w miejscu udzielania świadczeń – gabinet diagnostyczno-zabiegowy;

2) w lokalizacji – sale z wyciągiem laminarnym. Równoważnik co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie kardiochirurgii. Perfuzjoniści – równoważnik co najmniej 2 etatów.

Organizacja

Poz. 1520

Dziennik Ustaw

udzielania świadczeń

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Histopatologicznych śródoperacyjnych – dostęp.

1) w miejscu udzielania świadczeń – gabinet diagnostyczno-zabiegowy;

2) w lokalizacji – blok operacyjny;

3) zapewnienie przeprowadzenia leczenia wewnątrznaczyniowego aorty piersiowej (nie dotyczy kardiochirurgii dla dzieci).

1) zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (nie może być łączona z innymi oddziałami);

2) w przypadku kardiochirurgii dla dzieci – udokumentowany dostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub pediatrii;

3) kontrapulsacja balonem wewnątrzaortalnym (nie dotyczy kardiochirurgii dla dzieci);

4) stymulacja endokawitarna.

1) w miejscu udzielania świadczeń: a) kardiomonitor, b) aparat USG z opcją kolorowego Dopplera;

2) w lokalizacji – angiograf.

Zapewnienie realizacji badań Pozostałe wymagania

– 648 –

24. Kardiologia/ kardiologia dla dzieci

A. Leczenie osób, które ukończyły

18. rok życia Równoważnik co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie kardiologii.

Lekarze

Wymagania formalne

Równoważnik co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie kardiologii.

1) Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, zwany dalej „OINK”, z salą lub salami intensywnego nadzoru kardiologicznego, spełniającymi wymagania określone w pozostałych częściach (stanowisko ordynatora może być łączone ze stanowiskiem ordynatora oddziału kardiologii) albo

2) co najmniej 4 łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego – w oddziale kardiologicznym, spełniające wymagania określone w pozostałych

Poz. 1520

Dziennik Ustaw

Organizacja udzielania świadczeń

Zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zachowawczym).

– 649 –

częściach lub

3) OAiIT lub Oddział Intensywnej Terapii, co najmniej czterołóżkowy – w lokalizacji.

1) zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zachowawczym);

2) co najmniej 4 łóżka w sali lub salach intensywnego nadzoru kardiologicznego – w miejscu udzielania świadczeń, z których każde: a) jest łóżkiem do intensywnej terapii ze sztywnym podłożem, mobilnym, umożliwiającym zmianę położenia pacjenta (unoszenie nóg, głowy), z osobnym dostępem do przyłączy z tlenem, próżnią i sprężonym powietrzem, b) stanowi łącznie z wyposażeniem stanowisko intensywnego nadzoru kardiologicznego, umożliwiające monitorowanie: – co najmniej dwukanałowego EKG, – nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, – pomiaru saturacji;

3) wyposażenie sali lub sal intensywnego nadzoru kardiologicznego: a) w miejscu udzielania świadczeń: − respirator – co najmniej jeden, − kardiowerter-defibrylator – co najmniej jeden, − aparat EKG, − stymulator serca z zestawem elektrod endokawitarnych, − aparat do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej (w przypadku pracowni hemodynamicznej w lokalizacji), − pompy infuzyjne, − elektryczne/ próżniowe urządzenie do ssania – co najmniej dwa, − zestaw do intubacji – co najmniej dwa,

Poz. 1520

Dziennik Ustaw

4)

5) 1)

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną 2)

– 650 –

Pozostałe wymagania

− worek samorozprężalny – co najmniej dwa, − zestaw do pomiaru parametrów hemodynamicznych metodą krwawą, − urządzenie do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca – co najmniej jedno na cztery stanowiska, b) w lokalizacji: − aparat do hemofiltracji żylno-żylnej lub hemodializy, − aparat do echokardiografii serca; w sali lub salach intensywnego nadzoru kardiologicznego – pielęgniarki równoważnik co najmniej 1 etatu na jedno łóżko intensywnego nadzoru kardiologicznego, w tym co najmniej jedna na każdej zmianie z co najmniej z 5-letnim stażem pracy w OINK lub OAiIT; co najmniej 2 stanowiska IOM (w przypadku braku OINK lub łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego). w miejscu udzielania świadczeń: a) aparat EKG 12–odprowadzeniowy, b) kardiowerter-defibrylator z opcją stymulacji zewnętrznej; w lokalizacji: a) aparat USG z opcją kolorowego Dopplera, b) Holter ciśnieniowy (ABPM), c) Holter EKG, d) zestaw do prób wysiłkowych – co najmniej jeden.

1) w miejscu udzielania świadczeń: a) co najmniej 4 kardiomonitory, b) aparat EKG 12-odprowadzeniowy, c) kardiowerter-defibrylator z opcją stymulacji zewnętrznej;

2) w lokalizacji: a) aparat USG z opcją kolorowego Dopplera, b) Holter ciśnieniowy (ABPM), c) Holter EKG, d) zestaw do prób wysiłkowych. Zapewnienie intensywnego nadzoru kardiologicznego lub intensywnej terapii – w lokalizacji.

B. Leczenie osób, które nie ukończyły

18. roku życia Równoważnik co najmniej 2 etatów specjalisty w dziedzinie kardiologii dziecięcej lub specjalisty pediatrii z jednoczesnym posiadaniem tytułu Równoważnik co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista kardiologii dziecięcej lub specjalista pediatrii z jednoczesnym

Lekarze

Poz. 1520

posiadaniem tytułu specjalisty kardiologii. Zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zachowawczym).

Dziennik Ustaw

Organizacja udzielania świadczeń

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

25. Nefrologia/ Nefrologia dla dzieci Równoważnik co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie nefrologii. Zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zachowawczym).

1) kardiomonitor – w miejscu udzielania świadczeń;

2) aparat USG z opcją kolorowego Dopplera – w lokalizacji. Stacja dializ – zapewnienie dostępu. Równoważnik co najmniej 1 etatu (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie neonatologii lub pediatrii. Równoważnik co najmniej 0,44 etatu pielęgniarki lub położnej na jedno łóżko (stanowisko) noworodkowe, w tym w systemie „matka z dzieckiem”.

Pozostałe wymagania Lekarz

specjalisty kardiologii (nie dotyczy dyżuru medycznego).

1) zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zachowawczym);

2) w miejscu udzielania świadczeń – co najmniej 2 stanowiska umożliwiające monitorowanie: a) zapisu EKG, b) nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, c) przezskórnego pomiaru saturacji.

1) w miejscu udzielania świadczeń: a) co najmniej 4 kardiomonitory, b) aparat EKG 12-odprowadzeniowy;

2) w lokalizacji: a) aparat USG z opcją kolorowego Dopplera, b) Holter ciśnieniowy (ABPM), c) Holter EKG.

1) w miejscu udzielania świadczeń: a) co najmniej 4 kardiomonitory, b) aparat EKG 12-odprowadzeniowy;

2) w lokalizacji: a) aparat USG z opcją kolorowego Dopplera, b) Holter ciśnieniowy (ABPM), c) Holter EKG. Zapewnienie intensywnego nadzoru kardiologicznego lub intensywnej terapii – w lokalizacji.

– 651 –

26. Neonatologia

Organizacja udzielania świadczeń Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Pozostałe wymagania Lekarze

Pielęgniarki lub położne

Poz. 1520

Dziennik Ustaw

Organizacja udzielania świadczeń

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

27. Neonatologia – drugi poziom referencyjny

Lekarze

Zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z oddziałem pediatrii pod warunkiem posiadania udokumentowanego potwierdzenia odbytego szkolenia w zakresie resuscytacji noworodka).

1) w miejscu udzielania świadczeń: a) zestaw reanimacyjny, b) zestaw do wspomagania oddechu (CPAP), c) pulsoksymetr, d) źródło tlenu, e) urządzenie ssące;

2) inkubatory zamknięte lub otwarte do opieki podstawowej;

3) lampa do fototerapii;

4) przynajmniej 6 strzykawek z jednym torem infuzyjnym albo 3 – z dwoma torami infuzyjnymi. Równoważnik co najmniej 1 etatu (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie neonatologii.

Organizacja udzielania świadczeń

1) zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (nie może być łączona z innymi oddziałami);

2) równoważnik co najmniej 1 etatu – specjalista w dziedzinie neonatologii na 20 łóżek noworodkowych;

3) 1 lekarz na 3 stanowiska intensywnej terapii noworodka – specjalista w dziedzinie neonatologii lub pediatrii, lub w trakcie specjalizacji z neonatologii;

4) 1 lekarz na 6 stanowisk opieki pośredniej – specjalista w dziedzinie neonatologii lub pediatrii lub w trakcie specjalizacji z neonatologii.

– 652 – Poz. 1520

Dziennik Ustaw

Pielęgniarki i położne

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

– 653 –

Pozostałe wymagania

Zapewnienie opieki pielęgniarskiej w łącznym wymiarze:

1) równoważnik co najmniej 2,22 etatu pielęgniarki lub położnej na jedno stanowisko intensywnej terapii noworodka;

2) równoważnik co najmniej 0,89 etatu pielęgniarki lub położnej na jedno stanowisko opieki ciągłej dla noworodków po sztucznej wentylacji;

3) równoważnik co najmniej 0,89 etatu pielęgniarki lub położnej na jedno stanowisko opieki pośredniej dla noworodków niewymagających wsparcia oddechowego.

1) w miejscu udzielania świadczeń: a) respirator na każde stanowisko intensywnej terapii noworodka, b) inkubator zamknięty lub otwarty na każde stanowisko intensywnej terapii noworodka, c) przynajmniej 6 strzykawek z jednym torem infuzyjnym albo 3 – z dwoma torami infuzyjnymi na każde stanowisko intensywnej terapii noworodka, d) jednorazowy zestaw do odbarczania odmy opłucnowej, e) jednorazowy zestaw do cewnikowania żyły pępkowej, f) lampa do fototerapii;

2) w lokalizacji – echokardiograf lub aparat USG z opcją kolorowego Dopplera. W miejscu udzielania świadczeń:

1) co najmniej 2 stanowiska intensywnej terapii noworodka;

2) co najmniej 1 stanowisko intensywnej terapii noworodka na 800 noworodków leczonych rocznie;

3) wydzielone stanowiska opieki ciągłej dla noworodków po sztucznej wentylacji;

4) wydzielone stanowiska opieki pośredniej dla noworodków niewymagających wsparcia oddechowego.

Poz. 1520

Dziennik Ustaw

28. Neonatologia – trzeci poziom referencyjny Równoważnik co najmniej 3 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie neonatologii.

Lekarze

Organizacja udzielania świadczeń

Pielęgniarki lub położne

– 654 –

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

1) zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (nie może być łączona z innymi oddziałami);

2) równoważnik co najmniej 1 etatu – specjalista w dziedzinie neonatologii na 20 łóżek noworodkowych;

3) 1 lekarz na 3 stanowiska intensywnej terapii noworodka – specjalista w dziedzinie neonatologii lub pediatrii, lub w trakcie specjalizacji z neonatologii; 4)1 lekarz na 6 stanowisk opieki pośredniej – specjalista w dziedzinie neonatologii lub pediatrii lub w trakcie specjalizacji z neonatologii. Zapewnienie opieki pielęgniarskiej w łącznym wymiarze:

1) równoważnik co najmniej 2,22 etatu pielęgniarki lub położnej na jedno stanowisko intensywnej terapii noworodka;

2) równoważnik co najmniej 1,11 etatu pielęgniarki lub położnej na jedno stanowisko opieki ciągłej dla noworodków po sztucznej wentylacji;

3) równoważnik co najmniej 1,11 etatu pielęgniarki lub położnej na jedno stanowisko opieki pośredniej dla noworodków niewymagających wsparcia oddechowego.

1) w miejscu udzielania świadczeń: a) respirator na każde stanowisko intensywnej terapii noworodka, b) inkubator zamknięty lub otwarty na każde stanowisko intensywnej terapii noworodka, c) co najmniej 6 strzykawek z jednym torem infuzyjnym albo 3 – z dwoma torami infuzyjnymi, na każde stanowisko intensywnej terapii noworodka, d) jednorazowy zestaw do odbarczania odmy

Poz. 1520

Dziennik Ustaw

Pozostałe wymagania

29. Neurochirurgia/ Neurochirurgia dla dzieci

Lekarze

Organizacja udzielania świadczeń

– 655 –

Równoważnik co najmniej 1 etatu (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii.

1) zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia – lekarz specjalista w dziedzinie neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii lub lekarz w trakcie specjalizacji z neurochirurgii;

2) w przypadku neurochirurgii dla dzieci – udokumentowany dostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub pediatrii.

1) kardiomonitor – w miejscu udzielania świadczeń;

2) aparat RTG naczyniowy – zapewnienie dostępu;

3) aparat USG z opcją kolorowego Dopplera – w lokalizacji.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

opłucnowej, e) jednorazowy zestaw do cewnikowania żyły pępkowej, f) lampa do fototerapii;

2) w lokalizacji – echokardiograf lub aparat USG z opcją kolorowego Dopplera.

1) co najmniej 20 łóżek noworodkowych;

2) co najmniej 4 stanowiska intensywnej terapii noworodka;

3) co najmniej 1 stanowisko intensywnej terapii noworodka na 250 noworodków leczonych rocznie;

4) wydzielone stanowiska opieki ciągłej dla noworodków po sztucznej wentylacji;

5) wydzielone stanowiska opieki pośredniej dla noworodków niewymagających wsparcia oddechowego. Równoważnik co najmniej 3 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii.

1) zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia – specjalista w dziedzinie neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii lub w trakcie specjalizacji z neurochirurgii;

2) w przypadku neurochirurgii dla dzieci – udokumentowany dostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub pediatrii;

3) zapewnienie kontynuacji procesu leczniczego poprzez procedury rehabilitacji neurologicznej.

1) w miejscu udzielania świadczeń – kardiomonitor;

2) w lokalizacji: a) mikroskop operacyjny, b) aparat USG z opcją kolorowego Dopplera, c) aparat RTG mobilny.

Poz. 1520

Dziennik Ustaw

Zapewnienie realizacji badań Histopatologicznych śródoperacyjnych – dostęp.

Pozostałe wymagania

1) w miejscu udzielania świadczeń diagnostyczno-zabiegowy;

2) blok operacyjny – w lokalizacji. –

1) w lokalizacji – TK;

2) dostęp do: a) RM, b) badań RTG naczyniowych, c) badań histopatologicznych śródoperacyjnych.

1) gabinet diagnostyczno-zabiegowy – w miejscu udzielania świadczeń;

2) blok operacyjny – w lokalizacji;

3) zapewnienie przeprowadzenia leczenia wewnątrznaczyniowego. gabinet

1) równoważnik co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie neurologii;

2) w przypadku leczenia dzieci równoważnik co najmniej 1 etatu (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista neurologii dziecięcej.

1) równoważnik co najmniej 1 etatu (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie neurologii;

2) w przypadku leczenia dzieci równoważnik co najmniej 1 etatu (nie dotyczy dyżuru medycznego) – lekarz specjalista neurologii dziecięcej. Zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zachowawczym).

30. Neurologia/ Neurologia dla dzieci

Lekarze

Pozostały personel

Organizacja udzielania świadczeń

– 656 –

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Zapewnienie realizacji badań

1) EEG,

2) EMG – dostęp.

31. Okulistyka/ Okulistyka dla dzieci

Lekarze

Osoba prowadząca fizjoterapię – równoważnik co najmniej 0,5 etatu.

1) zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zachowawczym);

2) zapewnienie kontynuacji procesu leczniczego przez procedury rehabilitacji neurologicznej;

3) co najmniej jedno stanowisko IOM – w miejscu udzielania świadczeń;

4) gabinet diagnostyczno-zabiegowy – w miejscu udzielania świadczeń.

1) TK,

2) EEG – w lokalizacji.

1) RM,

2) EMG – dostęp. Równoważnik co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie okulistyki.

Równoważnik co najmniej 1 etatu (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie okulistyki.

Poz. 1520

Dziennik Ustaw

Organizacja udzielania świadczeń Zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zabiegowym).

1) w miejscu udzielania świadczeń: a) aparat do komputerowego badania wzroku, b) keratometr;

2) w lokalizacji: a) mikroskop operacyjny, b) aparat GDX lub HRT lub OCT, c) perymetr statyczny, d) aparat USG okulistyczny.

1) gabinet diagnostyczno-zabiegowy – w miejscu udzielania świadczeń;

2) blok operacyjny – w lokalizacji. Zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia – specjalista okulistyki lub lekarz ze specjalizacją I stopnia w okulistyce lub lekarz w trakcie specjalizacji z okulistyki.

1) w miejscu udzielania świadczeń: a) aparat do komputerowego badania wzroku, b) keratometr;

2) w lokalizacji: a) mikroskop operacyjny, b) aparat GDX lub HRT lub OCT, c) perymetr statyczny, d) aparat USG okulistyczny.

1) gabinet diagnostyczno-zabiegowy – w miejscu udzielania świadczeń;

2) blok operacyjny – w lokalizacji. Równoważnik co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej. Psycholog – równoważnik co najmniej 0,5 etatu.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

Pozostałe wymagania

32. Onkologia i hematologia dziecięca

Lekarze

Pozostały personel

– 657 –

Organizacja udzielania świadczeń

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Zapewnienie realizacji badań

1) zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zachowawczym);

2) 50% sal chorych gwarantujących zapewnienie reżimu sanitarnego;

3) wydzielone łóżka (oddział) leczenia jednego dnia.

1) kardiomonitor – w miejscu udzielania świadczeń;

2) aparat USG z opcją kolorowego Dopplera – w lokalizacji.

1) w lokalizacji: a) hematologicznych, b) biochemicznych, c) diagnostyki obrazowej;

2) dostęp do badań: a) mikrobiologicznych, b) cytogenetycznych,

Poz. 1520

c) immunofenotypowych. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy udzielania świadczeń. – w miejscu

Dziennik Ustaw

Pozostałe wymagania

A. Leczenie hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych – pierwszy poziom referencyjny

1) lekarze: równoważnik co najmniej 1 etatu – specjalista w dziedzinie hematologii lub onkologii i hematologii dziecięcej lub transfuzjologii klinicznej;

2) pielęgniarki z potwierdzonym doświadczeniem w prowadzeniu chorych ze skazami krwotocznymi, w tym w podawaniu koncentratów czynników krzepnięcia.

Personel

Organizacja udzielania świadczeń

1) zapewnienie odpowiednich warunków do przechowywania koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny – chłodnia o o temperaturze 2-8 C,

2) zapewnienie warunków do podawania koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresowy, – w lokalizacji;

3) zapewnienie kontynuacji leczenia w przypadku wystąpienia powikłań krwotocznych;

4) zapewnienie leczenia: a) chirurgicznego, b) stomatologicznego – dostęp;

5) zapewnienie osłony hemostatycznej przy zabiegach stomatologicznych i chirurgicznych.

1) diagnostyka skaz krwotocznych: a) badania przesiewowe układu hemostazy, w tym: APTT, czasu protrombinowego, testu korekcji osoczem prawidłowym, czasu trombinowego, pomiaru liczby płytek krwi,

– 658 –

Zapewnienie realizacji badań

Poz. 1520

Dziennik Ustaw

aktywności czynników krzepnięcia VIII, IX – w lokalizacji, b) miano inhibitora czynnika VIII i IX (test Bethesda w modyfikacji Nijmegen) – dostęp;

2) aktywności czynnika von Willebranda – dostęp;

3) wirusologicznych, w tym: a) HCV (przeciwciała anty-HCV, RNA-HCV), b) HBV (antygen HBs, DNA-HBV), c) HIV (przeciwciała anty-HIV-1, anty-HIV-2 i RNA HIV) – dostęp. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia prowadzi rejestr chorych na hemofilię i inne pokrewne skazy krwotoczne dostępny za pomocą aplikacji internetowej.

Pozostałe wymagania

B. Leczenie hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych – drugi poziom referencyjny

Personel

– 659 –

1) lekarze: równoważnik co najmniej 1 etatu – specjalista w dziedzinie hematologii lub onkologii i hematologii dziecięcej lub transfuzjologii klinicznej;

2) pielęgniarki z potwierdzonym doświadczeniem w prowadzeniu chorych ze skazami krwotocznymi, w tym w podawaniu koncentratów czynników krzepnięcia.

1) zapewnienie odpowiednich warunków do przechowywania koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny – chłodnia o o temperaturze 2-8 C,

2) zapewnienie warunków do podawania omijających czynników krzepnięcia i do wywoływania immunotolerancji (ITI), − w lokalizacji;

3) zapewnienie kontynuacji leczenia w przypadku wystąpienia powikłań krwotocznych;

Organizacja udzielania świadczeń

Poz. 1520

Dziennik Ustaw – 660 –

4) udokumentowane zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie: a) ortopedii i traumatologii narządu ruchu, b) chorób zakaźnych, c) genetyki klinicznej, d) chirurgii ogólnej, e) stomatologii. f) położnictwa i ginekologii;

5) udokumentowane zapewnienie konsultacji osoby prowadzącej fizjoterapię;

6) zapewnienie możliwości konsultacji hematologicznych z zakresu leczenia hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych;

7) udokumentowane zapewnienie kontynuacji rehabilitacji;

8) zapewnienie leczenia: a) chirurgicznego, b) stomatologicznego, c) ortopedycznego, d) ginekologiczno-położniczego – dostęp;

9) zapewnienie osłony hemostatycznej przy zabiegach chirurgicznych, stomatologicznych, ortopedycznych, ginekologiczno-położniczych i fizjoterapii;

10) zapewnienie warunków do podawania koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny.

1) diagnostyka skaz krwotocznych: a) badania przesiewowe układu hemostazy, w tym: APTT, czasu protrombinowego, testu korekcji osoczem prawidłowym, czasu trombinowego, pomiaru liczby płytek krwi, aktywności czynników krzepnięcia VIII, IX – w lokalizacji; b) miano inhibitora czynnika VIII i IX (test Bethesda w modyfikacji Nijmegen) – dostęp;

2) aktywności czynnika von Willebranda – dostęp;

Zapewnienie realizacji badań

Poz. 1520

Dziennik Ustaw

3) wirusologicznych, w tym: a) HCV (przeciwciała anty-HCV, RNA-HCV), b) HBV (antygen HBs, DNA-HBV), c) HIV (przeciwciała anty-HIV-1, anty-HIV-2 i RNA HIV) – dostęp. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia prowadzi rejestr chorych na hemofilię i inne pokrewne skazy krwotoczne dostępny za pomocą aplikacji internetowej.

Pozostałe wymagania

33. Onkologia kliniczna Równoważnik co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej. Psycholog – równoważnik co najmniej 0,5 etatu. Zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zachowawczym).

1) kardiomonitor – w miejscu udzielania świadczeń;

2) aparat USG z opcją kolorowego Dopplera – w lokalizacji.

Lekarze

Pozostały personel

Równoważnik co najmniej 1 etatu (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej. Psycholog – równoważnik co najmniej 0,5 etatu. Zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zachowawczym).

1) kardiomonitor – w miejscu udzielania świadczeń;

2) aparat USG z opcją kolorowego Dopplera – w lokalizacji.

1) biopsja pod kontrolą USG – w lokalizacji;

2) mammografia – zapewnienie dostępu.

Organizacja udzielania świadczeń Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

– 661 –

Zapewnienie realizacji badań

Pozostałe wymagania

1) w lokalizacji: a) biopsja pod kontrolą USG, b) endoskopowych;

2) dostęp do badań: a) mammograficznych, b) patomorfologicznych, c) cytofluorometrycznych, d) cytogenetycznych, e) wirusologicznych.

1) gabinet diagnostyczno-zabiegowy – w miejscu udzielania świadczeń;

2) pracownia endoskopii – w lokalizacji.

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy – w miejscu udzielania świadczeń.

Poz. 1520

Dziennik Ustaw

34. Otorynolaryngologia/ Otorynolaryngologia dla dzieci/ Audiologia i foniatria/ Audiologia i foniatria dla dzieci

1) równoważnik co najmniej 1 etatu (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie laryngologii lub otolaryngologii lub otorynolaryngologii;

2) w przypadku otorynolaryngologii dla dzieci równoważnik co najmniej 1 etatu (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie otolaryngologii dziecięcej, lub otorynolaryngologii dziecięcej, lub laryngologii, lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii;

3) w przypadku audiologii i foniatrii: równoważnik co najmniej 1 etatu (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie audiologii i foniatrii;

4) w przypadku audiologii i foniatrii dla dzieci: równoważnik co najmniej 1 etatu (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie audiologii lub foniatrii, lub audiologii i foniatrii.

Lekarze

– 662 –

Organizacja udzielania świadczeń

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

1) w przypadku otorynolaryngologii: równoważnik co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie laryngologii lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii;

2) w przypadku leczenia dzieci w otorynolaryngologii: równoważnik co najmniej 1 etatu (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie otolaryngologii dziecięcej lub otorynolaryngologii dziecięcej, lub laryngologii, lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii;

3) w przypadku audiologii i foniatrii: równoważnik co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie audiologii lub foniatrii lub audiologii i foniatrii;

4) w przypadku leczenia dzieci w audiologii i foniatrii: równoważnik co najmniej 1 etatu (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie audiologii lub foniatrii, lub audiologii i foniatrii.

1) w przypadku otorynolaryngologii: zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zabiegowym);

2) w przypadku audiologii i foniatrii: zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zachowawczym).

1) kardiomonitor – w miejscu udzielania świadczeń;

2) endoskop otolaryngologiczny diagnostycznozabiegowy – w lokalizacji (nie dotyczy audiologii i foniatrii).

1) w przypadku otorynolaryngologii: zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zabiegowym);

2) w przypadku audiologii i foniatrii: zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zachowawczym).

1) kardiomonitor – w miejscu udzielania świadczeń;

2) endoskop otolaryngologiczny diagnostycznozabiegowy – w lokalizacji (nie dotyczy audiologii i foniatrii).

1) histopatologicznych śródoperacyjnych – dostęp (nie dotyczy audiologii i foniatrii);

2) audiogram – w lokalizacji.

1) histopatologicznych śródoperacyjnych (nie dotyczy audiologii i foniatrii) – dostęp;

2) audiogramu – w miejscu udzielania świadczeń.

Zapewnienie realizacji badań

Poz. 1520

Dziennik Ustaw

Pozostałe wymagania

35. Ortopedia i traumatologia narządu ruchu / Ortopedia i traumatologia narządu ruchu dla dzieci

Lekarze

Organizacja udzielania świadczeń

1) gabinet diagnostyczno-zabiegowy – w miejscu udzielania świadczeń;

2) w lokalizacji: a) pracownia endoskopii, b) blok operacyjny (nie dotyczy audiologii i foniatrii). Równoważnik co najmniej 1 etatu (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

1) zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zabiegowym);

2) w przypadku ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci – udokumentowany dostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub pediatrii.

– 663 –

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Zapewnienie realizacji badań

1) gabinet diagnostyczno-zabiegowy – w miejscu udzielania świadczeń;

2) blok operacyjny – w lokalizacji.

1) gabinet diagnostyczno-zabiegowy – w miejscu udzielania świadczeń;

2) w lokalizacji: a) pracownia endoskopii, b) blok operacyjny – w lokalizacji (nie dotyczy audiologii i foniatrii). Równoważnik co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowoortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

1) zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zabiegowym);

2) zapewnienie kontynuacji procesu leczniczego przez procedury rehabilitacji narządu ruchu;

3) w przypadku udzielania świadczeń dla dzieci – udokumentowany dostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub pediatrii.

1) kardiomonitor – w miejscu udzielania świadczeń;

2) artroskop diagnostyczno-terapeutyczny – w lokalizacji. Histopatologicznych śródoperacyjnych – dostęp.

1) aparat RTG;

2) artroskop diagnostyczno-terapeutyczny – w lokalizacji. Histopatologicznych śródoperacyjnych – dostęp.

1) gabinet diagnostyczno-zabiegowy – w miejscu udzielania świadczeń;

2) blok operacyjny – w lokalizacji. Równoważnik co najmniej 1 etatu (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie pediatrii. Zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami dziecięcymi o profilu zachowawczym lub z konsultacją realizowaną w ramach świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, o ile świadczenia te realizowane są w miejscu udzielania świadczeń przez

Pozostałe wymagania

36. Pediatria

Lekarze

Organizacja udzielania świadczeń

Równoważnik co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie pediatrii. Zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami dziecięcymi o profilu zachowawczym lub z konsultacją realizowaną w ramach świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, o ile świadczenia te realizowane są w miejscu udzielania świadczeń przez

Poz. 1520

ten sam podmiot leczniczy).

1) kardiomonitor – w miejscu udzielania świadczeń;

2) aparat EKG 12-odprowadzeniowy – w lokalizacji.

Dziennik Ustaw

ten sam podmiot leczniczy).

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

Zapewnienie realizacji badań

37. Położnictwo i ginekologia

Lekarze

Organizacja udzielania świadczeń

Równoważnik co najmniej 1 etatu (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zabiegowym).

– 664 –

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W miejscu udzielania świadczeń:

1) kardiomonitor;

2) aparat EKG 12-odprowadzeniowy;

3) pulsoksymetr;

4) źródło tlenu;

5) urządzenie ssące;

6) pompa infuzyjna. Laboratoryjnych (gazometria, badania biochemiczne, hematologiczne w tym układ krzepnięcia krwi i możliwość wykonania próby krzyżowej oraz badania płynu mózgowo – rdzeniowego) – w lokalizacji. Równoważnik co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii

1) zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia;

2) stała obecność lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie położnictwa i ginekologii – w miejscu udzielania świadczeń;

3) stała obecność lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, lub lekarza posiadającego I stopień specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii – w lokalizacji;

4) w systemie „matka z dzieckiem" sale chorych wyposażone w urządzenia umożliwiające mycie i pielęgnację noworodków. W miejscu udzielania świadczeń:

1) kolposkop;

2) aparat KTG;

3) kardiomonitor. W miejscu udzielania świadczeń:

1) kolposkop;

2) aparat KTG;

3) kardiomonitor.

Poz. 1520

Dziennik Ustaw

Zapewnienie realizacji badań

1) w miejscu udzielania świadczeń: ciągłe badanie KTG przed i w trakcie porodu;

2) dostęp do badań histopatologicznych śródoperacyjnych.

1) prowadzenie partogramu – w miejscu udzielania świadczeń,

2) blok operacyjny – w lokalizacji,

3) wyodrębniona sala operacyjna do cięć cesarskich – w lokalizacji.

1) w miejscu udzielania świadczeń – ciągłe badanie KTG przed i w trakcie porodu;

2) histopatologicznych śródoperacyjnych – dostęp.

Pozostałe wymagania

38. Położnictwo i ginekologia – drugi poziom referencyjny

Lekarze

Organizacja udzielania świadczeń

– 665 –

1) prowadzenie partogramu – w miejscu udzielania świadczeń;

2) blok operacyjny – w lokalizacji;

3) wyodrębniona sala operacyjna do cięć cesarskich – w lokalizacji;

4) stosowanie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem. Równoważnik co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

1) wyodrębniona opieka lekarska we wszystkie dni tygodnia – dwóch lekarzy;

2) stała obecność lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii – w miejscu udzielania świadczeń;

3) stała obecność lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii albo lekarza posiadającego I stopień specjalizacji w dziedzinie anestezjologii, lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii pod warunkiem zapewnienia w strukturze szpitala OAiIT oraz spełniania standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217) – w lokalizacji;

4) możliwość wykonania znieczulenia

Poz. 1520

Dziennik Ustaw

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

Zapewnienie realizacji badań

śródporodowego; 5)w systemie „matka z dzieckiem" sale chorych wyposażone w urządzenia umożliwiające mycie i pielęgnację noworodków.

1) w miejscu udzielania świadczeń: a) kolposkop, b) aparat KTG, c) kardiomonitor, d) aparat USG zapewniający wykonanie badań zgodnych z profilem udzielanych świadczeń;

2) w lokalizacji: a) laparoskop, b) histeroskop diagnostyczno-operacyjny.

1) w miejscu udzielania świadczeń – ciągłe badanie KTG przed i w trakcie porodu;

2) laboratoryjnych – w lokalizacji;

3) histopatologicznych śródoperacyjnych – dostęp.

Pozostałe wymagania

– 666 –

39. Położnictwo i ginekologia – trzeci poziom referencyjny

Lekarze

1) blok operacyjny,

2) wyodrębniona sala operacyjna do cięć cesarskich,

3) oddział neonatologiczny z równoważnym lub wyższym poziomem referencyjnym – w lokalizacji;

4) prowadzenie partogramu – w miejscu udzielania świadczeń;

5) stosowanie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem. Równoważnik co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

Poz. 1520

Dziennik Ustaw

Organizacja udzielania świadczeń

– 667 –

1) wyodrębniona opieka lekarska we wszystkie dni tygodnia – trzech lekarzy;

2) stała obecność lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii – w miejscu udzielania świadczeń;

3) stała obecność lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii albo lekarza posiadającego I stopień specjalizacji w dziedzinie anestezjologii, lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii pod warunkiem zapewnienia w strukturze szpitala OAiIT oraz spełniania standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – w lokalizacji;

4) dostępność wykonania znieczulenia śródporodowego;

5) możliwość wykonywania więcej niż jednego cięcia cesarskiego jednoczasowo;

6) w systemie „matka z dzieckiem" sale wyposażone w urządzenia umożliwiające mycie i pielęgnację noworodków.

1) w miejscu udzielania świadczeń: a) aparat KTG, b) kardiomonitor, c) kolposkop, d) aparat USG zapewniający wykonanie badań zgodnych z profilem udzielanych świadczeń, e) laparoskop, f) histeroskop diagnostyczno-operacyjny;

2) w lokalizacji – echokardiograf lub aparat USG z opcją kolorowego Dopplera.

1) w miejscu udzielania świadczeń – EKG płodu lub komputerowa analiza KTG (kompleksowy system

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

Zapewnienie realizacji badań

Poz. 1520

Dziennik Ustaw

Pozostałe wymagania

– 668 –

40. Położnictwo i ginekologia/ ginekologia onkologiczna (dotyczy świadczeniodawców realizujących wyłącznie świadczenia w rodzaju ginekologia)

Lekarze

nadzoru okołoporodowego);

2) w lokalizacji: a) laboratoryjnych, b) gazometrii krwi pępowinowej, c) diagnostyki prenatalnej (kordocenteza, biopsja trofoblastu, amniopunkcja);

3) dostęp do badań: a) cytogenetycznych, b) histopatologicznych śródoperacyjnych, c) popłodu, d) fetoskopii.

1) pracownia endoskopii,

2) blok operacyjny,

3) wyodrębniona sala operacyjna do cięć cesarskich,

4) oddział neonatologiczny z równoważnym poziomem referencyjnym – w lokalizacji;

5) prowadzenie partogramu – w miejscu udzielania świadczeń;

6) co najmniej 2 stanowiska IOM;

7) stosowanie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem. Równoważnik co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub ginekologii onkologicznej. Równoważnik co najmniej 1 etatu (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub ginekologii onkologicznej. Zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zabiegowym).

1) zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej w miejscu udzielania świadczeń we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zabiegowym);

2) dostępność do stałej konsultacji specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii – w miejscu udzielania świadczeń.

Organizacja udzielania świadczeń

Poz. 1520

Dziennik Ustaw

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Zapewnienie realizacji badań W miejscu udzielania świadczeń:

1) kolposkop;

2) kardiomonitor. Histopatologicznych śródoperacyjnych – dostęp. W miejscu udzielania świadczeń:

1) kolposkop;

2) kardiomonitor. Histopatologicznych śródoperacyjnych – dostęp. Blok operacyjny – w lokalizacji. Blok operacyjny – w lokalizacji.

41. Reumatologia/ Reumatologia dla dzieci Równoważnik co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie reumatologii. Zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zachowawczym).

1) kardiomonitor – w miejscu udzielania świadczeń;

2) aparat USG z opcją kolorowego Dopplera – w lokalizacji. Immunologicznych – dostęp.

Pozostałe wymagania Lekarze

Organizacja udzielania świadczeń

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Zapewnienie realizacji badań

42. Radioterapia/ Brachyterapia Równoważnik co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie radioterapii lub radioterapii onkologicznej (nie dotyczy wykonywania wyłącznie brachyterapii okulistycznej). Zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zachowawczym).

Lekarze

– 669 –

Organizacja udzielania świadczeń

Zapewnienie realizacji badań

43. Terapia izotopowa

Lekarze

1) w lokalizacji: a) TK, b) laboratoryjnych (pobrania materiału);

2) dostęp do badań: a) RM, b) histopatologicznych, c) molekularnych. Równoważnik co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie medycyny nuklearnej.

Poz. 1520

Dziennik Ustaw

Organizacja udzielania świadczeń

Zapewnienie realizacji badań

Pozostałe wymagania

– 670 –

1) zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zachowawczym);

2) pokoje łóżkowe przeznaczone dla nie więcej niż dwóch pacjentów.

1) dostęp do badań: laboratoryjnych z możliwością wykonania badania: a) TSH, b) FT3 lub FT4, c) przeciwciał przeciwtarczycowych;

2) w lokalizacji: a) ultrasonograficznych, b) radiologicznych, c) scyntygraficznych. W lokalizacji – zakład (pracownia) medycyny nuklearnej:

1) kamera scyntylacyjna planarna lub rotacyjna z możliwością wykonania badania całego ciała;

2) miernik bezwzględnej aktywności produktów radiofarmaceutycznych;

3) miernik skażeń powierzchniowych;

4) miernik mocy dawki promieniowania;

5) miernik skażeń osobistych;

6) płaskie źródło promieniowania do wykonywania testów wewnętrznych;

7) kamery scyntylacyjne oraz inne przyrządy konieczne do wykonania podstawowych wewnętrznych testów kontroli parametrów;

8) wyciąg radiochemiczny;

9) laboratoryjne osłony osobiste zabezpieczające przed promieniowaniem jonizującym;

10) osłony na strzykawki pochłaniające promieniowanie gamma i beta;

11) kolimatory do kamery scyntylacyjnej odpowiednie do stosowanych produktów radiofarmaceutycznych;

12) fantomy do przeprowadzania podstawowych wewnętrznych testów kontroli parametrów urządzeń radiologicznych;

Poz. 1520

Dziennik Ustaw

44. Toksykologia kliniczna/ Toksykologia kliniczna dla dzieci

Lekarze

Organizacja udzielania świadczeń

– 671 –

13) odstojniki radioizotopowe;

14) w przypadku leczenia nowotworów tarczycy 131 za pomocą źródeł jodu I – miernik zawartości 131 I w gruczole tarczowym. Równoważnik co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie toksykologii lub toksykologii klinicznej.

1) zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (nie może być łączona z innymi oddziałami);

2) zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki pielęgniarskiej we wszystkie dni tygodnia;

3) co najmniej 4 wyodrębnione stanowiska intensywnej opieki toksykologicznej – w miejscu udzielania świadczeń;

4) każde stanowisko intensywnej opieki toksykologicznej wyposażone w sposób umożliwiający wykonanie: a) ciągłego przyłóżkowego monitorowania EKG, b) ciągłego przyłóżkowego monitorowania liczby oddechów, c) stałego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi metodą nieinwazyjną, d) pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego krwi, e) ciągłego przyłóżkowego pomiaru saturacji (pulsoksymetria), f) ciągłego przyłóżkowego pomiaru temperatury, g) intubacji dotchawiczej i wentylacji workiem samorozprężalnym, h) sztucznej wentylacji płuc z użyciem respiratora, i) toalety dróg oddechowych z użyciem urządzeń ssących, j) stymulacji zewnętrznej pracy serca, k) terapii płynami infuzyjnymi za pomocą pomp infuzyjnych i strzykawek automatycznych,

Poz. 1520

Dziennik Ustaw

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

zapewnienie wykonania czasowej stymulacji endokawitarnej;

5) zapewnienie eliminacji trucizn metodami pozaustrojowymi – hemodializa/hemoperfuzja – w miejscu udzielania świadczeń;

6) zapewnienie odtrutek – w miejscu udzielania świadczeń;

7) dostęp do zabiegów pozaustrojowego podtrzymywania funkcji wątroby. Aparat do hemodializy lub hemoperfuzji – w miejscu udzielania świadczeń.

l)

Zapewnienie realizacji badań

Pozostałe wymagania Równoważnik co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie transplantologii klinicznej.

Całodobowy dostęp do badań:

1) analiz toksykologicznych materiału biologicznego – jakościowe i ilościowe;

2) biochemicznych;

3) mikrobiologicznych. Całodobowe zapewnienie co najmniej telefonicznych konsultacji toksykologicznych.

45. Transplantologia kliniczna/ Transplantologia kliniczna dla dzieci

1) zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zabiegowym);

2) ustalone zasady współpracy i koordynacji działań (procedury) dotyczące: a) kwalifikacji do przeszczepu, b) badania zgodności tkankowej, c) pobierania narządów, d) stosowania leków immunosupresyjnych.

Lekarze

– 672 –

A. Przeszczepianie narządów

Organizacja udzielania świadczeń

Poz. 1520

Dziennik Ustaw

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

1) w miejscu udzielania świadczeń – kardiomonitor;

2) w lokalizacji: a) aparat RTG naczyniowy, b) aparat RTG przyłóżkowy, c) aparat RTG operacyjny.

1) gabinet diagnostyczno-zabiegowy – w miejscu udzielania świadczeń;

2) w lokalizacji: a) blok operacyjny, b) leczenie nerkozastępcze.

Pozostałe wymagania

B. Przeszczepianie komórek

Organizacja udzielania świadczeń

– 673 –

Zapewnienie realizacji badań i wykonania

1) zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zachowawczym);

2) stanowiska do hospitalizacji pacjentów pozbawionych odporności, wyposażone w urządzenia wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji, zapewniające parametry czystości powietrza ograniczające transmisję drobnoustrojów – w miejscu udzielania świadczeń;

3) laboratorium umożliwiające testowanie, preparowanie, przechowywanie i przeszczepianie komórek krwiotwórczych – w lokalizacji.

1) hematologicznych, biochemicznych, mikrobiologicznych, radiologicznych,

2) napromieniania składników krwi,

3) aferez leczniczych – dostęp.

Poz. 1520

Dziennik Ustaw

46. Urologia / Urologia dla dzieci Równoważnik co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie urologii; w przypadku leczenia dzieci równoważnik co najmniej 1 etatu (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista urologii dziecięcej. Równoważnik co najmniej 1 etatu (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie urologii; w przypadku leczenia dzieci równoważnik co najmniej 1 etatu (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista urologii dziecięcej.

1) zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zabiegowym);

2) udokumentowane zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie pediatrii (dotyczy dzieci).

1) w miejscu udzielania świadczeń: a) kardiomonitor, b) inkubator (dotyczy dzieci), c) zestaw do zabiegów przezcewkowych/ zestaw pediatryczny do zabiegów przezcewkowych: – cystoskop, – resektoskop, – ureterorenoskop (nie dotyczy dzieci);

2) aparat USG z głowicą dorektalną (nie dotyczy dzieci) – w lokalizacji;

3) zestaw do PCNL (nie dotyczy dzieci) – dostęp.

1) urodynamicznych – w lokalizacji;

2) histopatologicznych śródoperacyjnych – dostęp.

1) w miejscu udzielania świadczeń diagnostyczno-zabiegowy;

2) w lokalizacji: blok operacyjny. – gabinet

Lekarze

Organizacja udzielania świadczeń

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

– 674 –

Zapewnienie realizacji badań

1) zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zabiegowym);

2) udokumentowane zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie pediatrii (dotyczy dzieci).

1) w miejscu udzielania świadczeń: a) kardiomonitor, b) inkubator (dotyczy dzieci), c) zestaw do zabiegów przezcewkowych/ zestaw pediatryczny do zabiegów przezcewkowych: – cystoskop, – resektoskop, – ureterorenoskop (nie dotyczy dzieci);

2) aparat USG z głowicą dorektalną (nie dotyczy dzieci) – w lokalizacji;

3) zestaw do PCNL (nie dotyczy dzieci) – dostęp.

1) urodynamicznych – w lokalizacji;

2) histopatologicznych śródoperacyjnych – dostęp.

Pozostałe wymagania

47. Szpitalny oddział ratunkowy (SOR)

Wymagania formalne

1) gabinet diagnostyczno-zabiegowy – w miejscu udzielania świadczeń;

2) w lokalizacji: a) blok operacyjny, b) pracownia endoskopii. SOR umieszczony w wojewódzkim planie działania systemu określonym w art. 21 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757).

Poz. 1520

Dziennik Ustaw

Personel

Personel, organizacja udzielania świadczeń, wyposażenie, zapewnienie realizacji badań – zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 1)

48. Izba przyjęć – IP

Organizacja udzielania świadczeń

2) 3)

– 675 –

4)

lekarze: zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia – w miejscu udzielania świadczeń (może być łączona z innymi komórkami organizacyjnymi szpitala w sposób określony w przepisach porządkowych zakładu); pielęgniarki: zapewnienie całodobowej opieki pielęgniarskiej we wszystkie dni tygodnia – w miejscu udzielania świadczeń; położne (w przypadku świadczeń położniczoginekologicznych i neonatologicznych): zapewnienie całodobowej opieki położnej we wszystkie dni tygodnia – w miejscu udzielania świadczeń (może być łączona z innymi komórkami organizacyjnymi szpitala w sposób określony w przepisach porządkowych); w skład IP wchodzą w miejscu udzielania świadczeń, w szczególności: a) punkt rejestracji, b) pomieszczenie zapewniające przeprowadzenie badań związanych z przyjęciem pacjenta do szpitala lub do udzielania doraźnej pomocy ambulatoryjnej, c) pomieszczenie zapewniające wykonywanie doraźnych zabiegów, d) co najmniej jedna łazienka wyposażona w wózek-wannę dostępną dla osób niepełnosprawnych, e) co najmniej jeden ustęp przystosowany dla świadczeniobiorców niepełnosprawnych, f) pomieszczenia gospodarczo-magazynowe przeznaczone w szczególności do

Poz. 1520

Dziennik Ustaw

Zapewnienie realizacji badań

49. Wyjazdowy zespół sanitarny typu „N"

Lekarze

– 676 –

Pielęgniarki lub położne

przechowywania czystej bielizny, brudnej bielizny, sprzętu medycznego i czasowego depozytu, g) zapewnienie możliwości krótkotrwałej izolacji pacjenta, u którego stwierdzono chorobę zakaźną, lub z podejrzeniem zachorowania na chorobę zakaźną, h) co najmniej jedno pomieszczenie oraz łazienka wyposażone w sposób dostosowany do przyjmowania dziecka, w przypadku gdy IP jest również miejscem przyjmowania dzieci.

1) w lokalizacji: a) laboratoryjnych (pobrania materiału), b) rentgenowskich, c) elektrokardiograficznych, d) ultrasonograficznych;

2) dostęp do: a) tomografii komputerowej, b) rezonansu magnetycznego. Specjalista w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, lub neonatologii, lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, lub neonatologii mający co najmniej dwuletni staż pracy w oddziale intensywnej terapii lub neonatologii, lub specjalista pediatra mający co najmniej roczny staż pracy w oddziale intensywnej terapii noworodka (OITN). Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego lub pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarstwa ratunkowego z co najmniej rocznym stażem pracy w OITN lub oddziale patologii noworodka lub pielęgniarka lub położna z co najmniej trzyletnim doświadczeniem w pracy w OITN lub w oddziale patologii noworodka.

Poz. 1520

Dziennik Ustaw

Pozostałe wymagania

1) co najmniej 3-osobowy skład zespołu, w tym lekarz i kierowca;

2) środek transportu sanitarnego spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane;

3) wyposażenie każdego środka transportu sanitarnego dostosowane do udzielania medycznych czynności ratunkowych podczas transportu noworodka określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

– 677 –

1. Urządzenia podstawowe:

1) kardiomonitor;

2) monitor oddechów;

3) pulsoksymetr;

4) nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi metodą oscylometryczną;

5) pomiar temperatury ciała (o ile nie wchodzi w skład wyposażenia samego inkubatora);

6) oksymetr (o ile nie wchodzi w skład wyposażenia samego inkubatora);

7) urządzenia wymagane przy niektórych rodzajach przewozu: a) inwazyjny pomiar ciśnienia krwi, b) kapnograf, c) dozownik tlenku azotu z analizatorem NO i NO2.

2. Respiratory i inne urządzenia związane z leczeniem oddechowym:

1) konwencjonalny respirator noworodkowy pracujący w funkcji IPPV oraz CPAP z możliwością regulacji stężenia tlenu w mieszaninie gazów oddechowych w zakresie 21- 100%;

2) nawilżacz mieszaniny gazów oddechowych;

3) ssak elektryczny lub „tlenowy”;

4) zestaw do intubacji, worek samorozprężalny.

Poz. 1520

Dziennik Ustaw

3. Urządzenia do iniekcji i wlewów: pompy infuzyjne strzykawkowe – co najmniej 2 sztuki (lub 1 dwutorowa), w niektórych rodzajach transportu: co najmniej 4 sztuki (lub 2 dwutorowe).

50. Chemioterapia – hospitalizacja

Lekarze

– 678 –

Pielęgniarki

Organizacja udzielania świadczeń

1) równoważnik 2 etatów: lekarz specjalista w dziedzinie chorób płuc – w zakresie leczenia nowotworów płuc, lub lekarz specjalista w dziedzinie urologii – w zakresie leczenia nowotworów układu moczowo-płciowego, lub lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii – w zakresie guzów neuroendokrynnych, lub lekarz specjalista w dziedzinie ginekologii onkologicznej – w zakresie leczenia nowotworów narządów płciowych kobiecych lub

2) równoważnik 1 etatu: lekarz specjalista w dziedzinie radioterapii lub radioterapii onkologicznej, lub lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej – w zakresie leczenia skojarzonego (jednoczesnej chemioradioterapii lub w połączeniu chemioterapii i leczenia operacyjnego) – pod warunkiem zapewnienia stałego konsultanta – lekarza specjalisty w dziedzinie onkologii klinicznej, lub

3) równoważnik 2 etatów: lekarz specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej lub lekarz specjalista chemioterapii nowotworów, lub lekarz specjalista hematologii, lub lekarz specjalista onkologii i hematologii dziecięcej. Przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków (równoważnik 3 etatów). Całodobowy oddział szpitalny: onkologiczny, onkologiczny dla dzieci, onkologii klinicznej, chemioterapii, ginekologii onkologicznej, hematologiczny, hematologiczny dla dzieci, nowotworów krwi, chirurgii onkologicznej, chorób wewnętrznych, endokrynologiczny, endokrynologiczny dla dzieci, gastroenterologiczny, gastroenterologiczny dla dzieci, gruźlicy i chorób

Poz. 1520

Dziennik Ustaw

Zapewnienie realizacji badań

płuc, gruźlicy i chorób płuc dla dzieci, chorób płuc, chorób płuc dziecięcy, pediatryczny, chirurgiczny ogólny, chirurgii dziecięcej, otorynolaryngologiczny, otorynolaryngologiczny dziecięcy, urologiczny, urologiczny dziecięcy, transplantologiczny, radioterapii.

1) ultrasonograficznych,

2) RTG konwencjonalne,

3) mammografii,

4) tomografii komputerowej,

5) histopatologicznych,

6) scyntygrafii,

7) markerów nowotworowych,

8) morfologii krwi i badań biochemicznych,

9) endoskopowych (bronchoskopia, gastroskopia, kolonoskopia, rektosigmoidoskopia, cystoskopia),

10) cytomorfologicznych,

11) cytochemicznych,

12) immunofenotypowych szpiku – dostęp.

– 679 – Poz. 1520

Część II. Warunki szczegółowe, jakie powinni spełnić świadczeniodawcy przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych w trybie leczenia jednego dnia

Dziennik Ustaw

Lp./ profil lub rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach leczenia jednego dnia

2 3

1

1. Chirurgia naczyniowa Aparat USG z opcją kolorowego Dopplera – w lokalizacji. Radiologicznych naczyniowych – dostęp. Pantomograf stomatologiczny – w lokalizacji.

2. Chirurgia szczękowotwarzowa/ Chirurgia szczękowo-twarzowa dla dzieci Kolposkop – w lokalizacji.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Zapewnienie realizacji badań Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

3. Ginekologia

4. Neurochirurgia/ Neurochirurgia dla dzieci

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

– 680 –

5. Okulistyka/ Okulistyka dla dzieci

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

1) kardiomonitor – w miejscu udzielania świadczeń;

2) aparat USG z opcją kolorowego Dopplera – w lokalizacji;

3) aparat RTG naczyniowy – dostęp.

1) mikroskop operacyjny,

2) aparat USG okulistyczny,

3) keratometr – w lokalizacji. Komputerowe badanie wzroku – dostęp. Artroskop diagnostyczno-terapeutyczny – w miejscu udzielania świadczeń.

Zapewnienie realizacji badań Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

Endoskop otolaryngologiczny diagnostyczno-zabiegowy – w lokalizacji.

1) cystoskop – w miejscu udzielania świadczeń;

2) zestaw do zabiegów przezcewkowych (TURP, TURB, URS) – w lokalizacji.

6. Ortopedia i traumatologia narządu ruchu/ Ortopedia i traumatologia narządu ruchu dla dzieci

7. Otorynolaryngologia/ Otorynolaryngologia dla dzieci

8. Urologia/ Urologia dla dzieci

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

Poz. 1520

Dziennik Ustaw

9. Gastroenterologia/ Gastroenterologia dla dzieci

1) gastroskop lub gastrofiberoskop,

2) kolonoskop lub sigmoidoskop lub rektoskop (co najmniej

2) – w lokalizacji. Gabinet lub pracownia endoskopowa.

1) równoważnik 1 etatu: lekarz specjalista w dziedzinie chorób płuc – w zakresie leczenia nowotworów płuc, lub lekarz specjalista w dziedzinie urologii – w zakresie leczenia nowotworów układu moczowo-płciowego, lub lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii – w zakresie guzów neuroendokrynnych, lub lekarz specjalista w dziedzinie ginekologii onkologicznej – w zakresie leczenia nowotworów narządów płciowych kobiecych lub

2) równoważnik 1 etatu: lekarz specjalista w dziedzinie radioterapii lub radioterapii onkologicznej, lub chirurgii onkologicznej – w zakresie leczenia skojarzonego, tzn. jednoczesnej chemioradioterapii lub w połączeniu chemioterapii i leczenia operacyjnego – pod warunkiem zapewnienia stałego konsultanta – lekarza specjalisty w dziedzinie onkologii klinicznej, lub

3) równoważnik 1 etatu: lekarz specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej lub lekarz specjalista w dziedzinie chemioterapii nowotworów, lub lekarz specjalista w dziedzinie hematologii, lub lekarz specjalista w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej. Przeszkolone w zakresie podawania substancji aktywnych w chemioterapii (równoważnik 3 etatów).

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

Pozostałe wymagania

1 0 . Chemioterapia – leczenie jednego dnia

Lekarze

– 681 –

Pielęgniarki

Organizacja udzielania świadczeń

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

1) oddział jednego dnia lub całodobowy oddział szpitalny: onkologiczny, onkologiczny dla dzieci, onkologii klinicznej, chemioterapii, ginekologii onkologicznej, hematologiczny, hematologiczny dla dzieci, nowotworów krwi, chirurgii onkologicznej, chorób wewnętrznych, endokrynologiczny, endokrynologiczny dla dzieci, gastroenterologiczny, gastroenterologiczny dla dzieci, gruźlicy i chorób płuc, gruźlicy i chorób płuc dla dzieci, chorób płuc, chorób płuc dziecięcy, pediatryczny, chirurgiczny ogólny, chirurgii dziecięcej, otorynolaryngologiczny, otorynolaryngologiczny dziecięcy, urologiczny, urologiczny dziecięcy, transplantologiczny, radioterapii;

2) udzielanie świadczeń w oddziale, o którym mowa w pkt 1, co najmniej 5 dni w tygodniu. Oddziału jednego dnia lub całodobowego oddziału szpitalnego, o którym mowa w części: „Organizacja udzielania świadczeń”:

1) źródło tlenu, powietrza i próżni;

2) aparat do pomiaru ciśnienia krwi;

3) monitor EKG;

4) pulsoksymetr.

Poz. 1520

Dziennik Ustaw

Zapewnienie realizacji badań

Dostęp do badań:

1) ultrasonograficznych;

2) RTG konwencjonalnego;

3) mammografii;

4) tomografii komputerowej;

5) histopatologicznych,

6) scyntygrafii;

7) markerów nowotworowych;

8) morfologii krwi i badań biochemicznych;

9) endoskopowych (bronchoskopia, gastroskopia, kolonoskopia, rektosigmoidoskopia, cystoskopia);

10) cytomorfologicznych;

11) cytochemicznych;

12) immunofenotypowych szpiku.

– 682 – Poz. 1520

Załącznik nr 4

Dziennik Ustaw

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU LECZENIA SZPITALNEGO, KTÓRE SĄ UDZIELANE PO SPEŁNIENIU DODATKOWYCH WARUNKÓW ICH REALIZACJI, ORAZ DODATKOWE WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ

Lp.

3 4

Nazwa świadczenia gwarantowanego Dodatkowe warunki realizacji świadczeń

1

2

1

Implantacja, założenie, umiejscowienie lub przemieszczenie wewnątrzczaszkowego neurostymulatora mózgu

1)

2)

3)

4) –

Personel

Lekarz: specjalista w dziedzinie neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii, z udokumentowanym odpowiednim doświadczeniem we wszczepianiu stymulatora struktur głębokich mózgu – równoważnik co najmniej 1 etatu. oprzyrządowanie stereotaktyczne z zastosowaniem ramy, kompatybilne z RM i TK, aparat RTG z ramieniem C, platforma do neuronawigacji i planowania zabiegu, stymulator wewnętrzny struktur głębokich mózgu oraz programator stymulatora wewnętrznego w lokalizacji.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

– 683 –

2

Leczenie udaru mózgu w oddziale udarowym

Wymagania formalne

1) oddział udarowy (stanowisko ordynatora może być łączone ze stanowiskiem ordynatora oddziału neurologii) albo

2) zapewnienie warunków pozostałych wymagań w strukturze oddziału neurologii;

3) w strukturze szpitala oddział neurologii co najmniej 12 łóżkowy.

1) lekarze: równoważnik co najmniej 2 etatów (nie dotyczy dyżuru medycznego) – specjalista w dziedzinie neurologii;

2) pielęgniarki – równoważnik co najmniej 1 etatu na jedno łóżko intensywnej opieki medycznej oraz równoważnik co najmniej 1 etatu na dwa łóżka wczesnej rehabilitacji neurologicznej – nie mniej niż równoważnik 12 etatów;

3) osoba, która: a) uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub b) rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. i ukończyła studia wyższe w zakresie logopedii, obejmujące co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii i uzyskała tytuł magistra, lub

Personel

Poz. 1520

Dziennik Ustaw

c) ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła studia podyplomowe z logopedii obejmujące co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii, lub d) rozpoczęła po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończyła studia wyższe na kierunku albo w specjalności logopedia obejmujące co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii i uzyskała tytuł licencjata lub magistra na tym kierunku, lub e) rozpoczęła po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła studia podyplomowe z logopedii obejmujące co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii, lub f) rozpoczęła przed dniem 31 grudnia 1998 r. i ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła studia podyplomowe z logopedii, zwana dalej „logopedą" – równoważnik co najmniej 0,5 etatu;

4) psycholog – równoważnik co najmniej 0,5 etatu;

5) osoba prowadząca fizjoterapię – równoważnik co najmniej 1 etatu na 4 łóżka wczesnej rehabilitacji neurologicznej.

Organizacja udzielania świadczeń

– 684 – Poz. 1520

1) co najmniej 1 sala intensywnego nadzoru udaru mózgu: co najmniej 4 łóżka (stanowiska) intensywnej opieki medycznej – przeznaczone dla krótkiego (1-3 dni) pobytu chorych w ciągu pierwszych dni po udarze;

2) sale dla chorych z udarem mózgu w fazie „podostrej": nie mniej niż 12 łóżek przeznaczonych dla wczesnej rehabilitacji neurologicznej (udarowej);

3) zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia przez lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii lub lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie neurologii, lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurologii;

4) stała obecność lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii — w lokalizacji;

5) udokumentowane zapewnienie udziału w zespole leczniczo-rehabilitacyjnym: a) lekarza specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych lub b) lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii, c) specjalisty w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji medycznej;

6) udokumentowane zapewnienie konsultacji: a) lekarza specjalisty w dziedzinie neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii, b) lekarza specjalisty w dziedzinie chirurgii naczyniowej;

7) kontrola prowadzonych badań i interwencji terapeutycznych: a) karta obserwacji chorego (łóżka intensywnej opieki medycznej – co 4 godziny, w salach bez monitorowania – 2 razy na dobę), b) codzienna ocena stanu neurologicznego, c) codzienna ocena stanu internistycznego, d) karta działań pielęgniarskich,

Dziennik Ustaw

e) obowiązek udokumentowania co najmniej 2 konsultacji internistycznych – przy przyjęciu i przy wypisie;

8) udokumentowane zapewnienie ciągłości leczenia w oddziale/ oddziale dziennym rehabilitacji neurologicznej, przy braku przeciwwskazań.

1) w miejscu udzielania świadczeń: a) Holter EKG, b) Holter ciśnieniowy (ABPM);

2) w lokalizacji: a) aparat USG z opcją kolorowego Dopplera, b) TK.

1) w lokalizacji: a) laboratoryjnych – co najmniej profil badań biochemicznych, hematologicznych i układu krzepnięcia (pobranie materiału), b) USG metodą Doppler duplex, c) TK;

2) w miejscu udzielania świadczeń – USG tętnic zewnątrz- i wewnątrzczaszkowych metodą Dopplera.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

Zapewnienie realizacji badań

– 685 –

3

Leczenie wysiękowej postaci AMD werteporfiną z zastosowaniem terapii fotodynamicznej

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W miejscu udzielania świadczeń:

1) laser okulistyczny argonowy lub diodowy;

2) retinofot (funduskamera z możliwością cyfrowej obróbki danych z fluoresceinowej i z możliwością stereoskopowego obrazowania fluoresceinowej). W lokalizacji – angiografii fluoresceinowej lub indocyjaninowej.

angiografii angiografii

Zapewnienie realizacji badań

4

Przeszczepienie rogówki

Personel

Lekarze: równoważnik co najmniej 1 etatu – specjalista w dziedzinie okulistyki z udokumentowanym odpowiednim doświadczeniem w dokonywaniu samodzielnego przeszczepienia rogówki.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

W lokalizacji:

1) mikroskop endotelialny;

2) pachymetr;

3) topograf rogówkowy;

4) specjalistyczne instrumentarium (w tym trepany).

mikrochirurgiczne

do

przeszczepiania

rogówki

Poz. 1520

Dziennik Ustaw

5

Zabiegi związane z leczeniem zaćmy i jaskry

1) lekarz specjalista w dziedzinie okulistyki z odpowiednim doświadczeniem w okulistycznych zabiegach operacyjnych;

2) lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia, lub tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii. W lokalizacji:

1) mikroskop operacyjny ze światłem osiowym;

2) fakoemulsyfikator w przypadku zabiegów metodą fakoemulsyfikacji, w operacjach do 3 roku życia – nóż do witrektomii przedniej;

3) mikrodiatermia;

4) fakoemulsyfikator z nożem do witrektomii przedniej lub opcjonalnie witrektom – w przypadku lentektomii;

5) istotne materiały zużywalne: a) sztuczna soczewka wewnątrzgałkowa – zwijalna – w przypadku zabiegów metodą fakoemulsyfikacji, b) sztuczna soczewka wewnątrzgałkowa z polimetylmetakrylatu (PMMA) – w przypadku zabiegów metodami innymi niż fakoemulsyfikacja, c) wiskoelastyk;

6) laser okulistyczny argonowy lub diodowy lub NdYAG – w przypadku leczenia jaskry.

Zapewnienie realizacji badań Personel

Laboratoryjnych, w tym oznaczenia stężenia leków immunosupresyjnych – dostęp.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

– 686 –

6

Leczenie zaburzeń słuchu za pomocą wszczepialnych protez słuchu

I. Leczenie zaburzeń słuchu z zastosowaniem implantów ślimakowych i pniowych

1. Lekarze:

1) równoważnik co najmniej 2 etatów – specjalista w dziedzinie laryngologii lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii – posiadający udokumentowane odpowiednie doświadczenie w mikrochirurgii usznej;

2) równoważnik co najmniej 1 etatu – specjalista w dziedzinie audiologii lub foniatrii, lub audiologii i foniatrii.

2. Pozostali pracownicy:

1) osoba posiadająca: a) udokumentowane doświadczenie w ustawianiu implantów ślimakowych i pniowych, zdobyte w jednostce wszczepiającej implanty, b) udokumentowaną umiejętność wykonywania i interpretacji obiektywnych badań słuchu;

2) osoba posiadająca udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami z głębokimi zaburzeniami słuchu i udokumentowaną znajomość alternatywnych metod

Personel

20.96 Wszczepienie/wymiana protezy ślimaka – nieokreślone inaczej 20.98 Wszczepienie/wymiana wielokanałowej protezy ślimaka 20.991 Wszczepienie/wymiana implantu ucha środkowego 20.992 Wszczepienie/wymiana implantu pniowego

Poz. 1520

Dziennik Ustaw

20.993 Wszczepienie/wymiana innego implantu słuchowego 20.994 Wymiana elektronicznych protez słuchu – procesora mowy

1) zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zabiegowym);

2) blok operacyjny;

3) pracownia doboru aparatów słuchowych u małych dzieci (w przypadku prowadzenia programu implantów ślimakowych u dzieci);

4) pracownia dopasowania systemów implantów słuchowych;

5) pracownia badań słuchu, zapewniająca wykonywanie badań: a) audiogramu, b) otoemisji akustycznej, c) audiometrii impedancyjnej, d) słuchowych potencjałów wywołanych, w szczególności ABR, e) audiometrii tonalnej z możliwością wykonania badania w polu swobodnym, f) audiometrii słownej – w lokalizacji.

1) ENG – w lokalizacji;

2) RM,

3) TK – dostęp.

komunikacji oraz będąca: a) logopedą lub b) osobą posiadającą dyplom magistra pedagogiki specjalnej (w przypadku prowadzenia programu implantów ślimakowych u dzieci);

3) psycholog – posiadający udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami z głębokimi zaburzeniami słuchu.

Organizacja udzielania świadczeń

– 687 –

Zapewnienie wykonania badań

II. Leczenie zaburzeń słuchu z zastosowaniem implantów ucha środkowego i implantów zakotwiczonych

1. Lekarze:

1) równoważnik co najmniej 2 etatów – specjalista w dziedzinie laryngologii lub otolarygologii lub otorynolaryngologii – posiadający udokumentowane odpowiednie doświadczenie w operacjach tympanoplastycznych;

2) równoważnik co najmniej 1 etatu – specjalista w dziedzinie audiologii lub foniatrii lub audiologii i foniatrii.

2. Pozostali pracownicy:

1) osoba posiadająca udokumentowaną umiejętność wykonywania i interpretacji

Personel

Poz. 1520

Dziennik Ustaw

obiektywnych badań słuchu;

2) logopeda posiadający: a) co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami z głębokimi zaburzeniami słuchu, b) udokumentowaną znajomość alternatywnych metod komunikacji;

3) psycholog – posiadający co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami z głębokimi zaburzeniami słuchu.

1) zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (może być łączona z innymi oddziałami o profilu zabiegowym);

2) blok operacyjny;

3) pracownia dopasowania systemów implantów słuchowych;

4) pracownia badań słuchu, zapewniająca wykonywanie badań: a) audiogramu, b) otoemisji akustycznej, c) audiometrii impedancyjnej, d) słuchowych potencjałów wywołanych, w szczególności ABR, e) audiometrii tonalnej z możliwością wykonania badania w polu swobodnym, f) audiometrii słownej – w lokalizacji;

5) pracownia doboru aparatów słuchowych – dostęp.

1) ENG – w lokalizacji;

2) RM,

3) TK – dostęp.

Organizacja udzielania świadczeń

– 688 –

Zapewnienie wykonania badań

7

A. Leczenie osób, które ukończyły

18. rok życia

1) oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego (OINK) spełniający wymagania określone w części: „Organizacja udzielania świadczeń” albo zapewnienie odpowiednich warunków w strukturze oddziału kardiologii;

2) pracownie zabiegowe (w zależności od zakresu zabiegów): a) zakład lub pracownia radiologii zabiegowej lub b) pracownia hemodynamiki, lub c) pracownia elektrofizjologii, lub d) inna pracownia zabiegowa albo sala operacyjna spełniająca wymagania

1) Leczenie inwazyjne ostrych zespołów wieńcowych (OZW)

2) Przezskórne zabiegi w zakresie serca

3) Inwazyjna diagnostyka kardiologiczna

4) Przezskórne zamknięcie uszka lewego

Wymagania formalne

Poz. 1520

Dziennik Ustaw

przedsionka w prewencji powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentów z migotaniem przedsionków wyposażenia pracowni wymienionych w lit. a, b lub c odpowiednio do realizowanych świadczeń;

Organizacja udzielania świadczeń

– 689 – Poz. 1520

lub

3) oddział kardiochirurgii (dotyczy przezskórnego zamknięcia uszka lewego przedsionka w prewencji powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentów z migotaniem przedsionków).

1. OINK – w lokalizacji (stanowisko ordynatora lub lekarza kierującego oddziałem może być łączone ze stanowiskiem ordynatora lub lekarza kierującego oddziałem kardiologii):

1) co najmniej 4 stanowiska intensywnego nadzoru kardiologicznego;

2) personel: a) lekarze: zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia przez: – specjalistę w dziedzinie kardiologii lub – specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych w trakcie specjalizacji z kardiologii albo – lekarza w trakcie specjalizacji z kardiologii pod warunkiem, że w oddziale kardiologii jednocześnie pełni dyżur specjalista w dziedzinie kardiologii, b) pielęgniarki: równoważnik co najmniej 1 etatu na jedno łóżko intensywnego nadzoru kardiologicznego, w tym co najmniej jedna na każdej zmianie posiadająca co najmniej 5-letni staż pracy w OINK lub OAiIT;

3) wyposażenie – w miejscu udzielania świadczeń: a) kardiowerter-defibrylator (z opcją stymulacji zewnętrznej) – co najmniej jeden na cztery łóżka, b) stymulator z zestawem elektrod endokawitarnych – co najmniej jeden, c) zestaw do pomiaru parametrów hemodynamicznych metodą krwawą – co najmniej jeden, d) aparat do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej – co najmniej jeden, e) pompy infuzyjne – co najmniej dwie na jedno stanowisko, f) respirator – co najmniej jeden, g) elektryczne lub próżniowe urządzenie do ssania – co najmniej dwa, h) zestaw do intubacji – co najmniej dwa, i) worek samorozprężalny – co najmniej dwa;

4) w lokalizacji: a) hemofiltracja żylno-żylna lub hemodializa, b) echokardiograf;

5) pozostałe wymagania: a) punkt pielęgniarski umożliwiający obserwację wszystkich chorych z centralą monitorującą umożliwiającą: monitorowanie przynajmniej jednego kanału EKG każdego chorego, monitorowanie krzywej oddechu, podgląd krzywych hemodynamicznych, retrospektywną analizę danych – w miejscu udzielania

Dziennik Ustaw – 690 – Poz. 1520

świadczeń, b) lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii, lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii – w lokalizacji, c) w przypadku kardiologii interwencyjnej w zakresie leczenia OZW zapewnienie realizacji świadczeń przez wszystkie dni tygodnia lub zgodnie z ustalonym miesięcznym planem dyżurów uzgodnionym z właściwym oddziałem wojewódzkim NFZ, d) możliwość przekazania chorego do oddziału kardiochirurgii, a w przypadku przezskórnego zamknięcia uszka lewego przedsionka w prewencji powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentów z migotaniem przedsionków oddział kardiochirurgii – w lokalizacji, e) blok operacyjny (całodobowy dostęp).

2. Zakład lub pracownia radiologii zabiegowej lub pracownia hemodynamiki – w lokalizacji:

1) personel: a) lekarze – (wykonujący zawód w pracowni lub oddziale, w skład którego wchodzi pracownia) co najmniej 2 samodzielnych operatorów, każdy w wymiarze czasu pracy odpowiadającym 1 etatowi, w tym 1 specjalista w dziedzinie kardiologii posiadający doświadczenie z wykonania 300 PCI i 600 koronarografii, potwierdzone przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii, b) pielęgniarka – stała obecność w czasie godzin pracy pracowni, c) osoba, która: − rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe w zakresie elaktroradiologii obejmujące co najmniej 1700 godzin kształcenia w zakresie elektroradiologii i uzyskała co najmniej tytuł licencjata lub inżyniera, − ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności elektroradiologia obejmujące co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskała tytuł licencjata lub inżyniera, − ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technik elektroradiolog lub technik elektroradiologii lub dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektroradiolog, zwana dalej „technikiem elektroradiologiem” – stała obecność w czasie godzin pracy pracowni;

2) wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną: a) angiokardiograf stacjonarny cyfrowy z możliwością analizy ilościowej (QCA), b) strzykawka automatyczna, c) polifizjograf umożliwiający pomiar ciśnienia i rejestrację EKG, d) defibrylator, e) stymulator z zestawem elektrod endokawitarnych,

Dziennik Ustaw – 691 – Poz. 1520

f) aparat do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej, g) zestaw resuscytacyjny – w miejscu udzielania świadczeń, h) echokardiograf – w lokalizacji;

3) pozostałe wymagania: a) lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, b) blok operacyjny (całodobowa gotowość) – w lokalizacji, c) udokumentowana możliwość przekazania chorego do oddziału kardiochirurgii, a w przypadku przezskórnego zamknięcia uszka lewego przedsionka w prewencji powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentów z migotaniem przedsionków oddział kardiochirurgii – w lokalizacji, d) w przypadku kardiologii interwencyjnej w zakresie leczenia OZW zapewnienie realizacji świadczeń całodobowo przez wszystkie dni tygodnia lub zgodnie z ustalonym planem miesięcznym dyżurów uzgodnionym z właściwym oddziałem wojewódzkim NFZ.

3. Zakład lub pracownia elektrofizjologii – w lokalizacji:

1) pomieszczenia: a) sala wszczepień lub badań elektrofizjologicznych: spełniająca wymogi sanitarnoepidemiologiczne sali zabiegowej oraz kryteria sali do badań radiologicznych, b) sala opatrunkowa;

2) personel: a) lekarze: co najmniej równoważnik 1 etatu – specjalista w dziedzinie kardiologii posiadający odpowiednie doświadczenie oraz uprawnienia wykonywania inwazyjnych zabiegów z zakresu elektroterapii, b) pielęgniarka – stała obecność w czasie godzin pracy pracowni, c) technik elektroradiolog – stała obecność w czasie godzin pracy pracowni;

3) wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną: a) stacjonarny lub mobilny angiograf pozwalający uzyskiwać obrazy w projekcjach skośnych (RAO 25°, LAO 35° i PA 0°), umożliwiający łatwe zarządzanie obrazami w czasie rzeczywistym, jak i z pamięci aparatu, b) zestaw do elektrofizjologii lub ablacji (co najmniej klasyczny zestaw do elektrokardiograficznego mapowania serca, ablator, wielofunkcyjny symulator serca) lub c) zestaw do wszczepiania urządzeń do elektroterapii (miernik do pomiarów warunków sterowania i stymulacji, programatory kompatybilne ze wszczepianymi urządzeniami) programator układów stymulujących kompatybilny ze wszczepianymi urządzeniami, d) defibrylator z opcją stymulacji zewnętrznej,

Dziennik Ustaw

e) zestaw do inwazyjnego i nieinwazyjnego ciągłego monitorowania ciśnienia tętniczego, monitorowanie saturacji O2 w przypadku wykonywania zabiegów w krótkotrwałej narkozie dożylnej, f) elektryczne lub próżniowe urządzenie do ssania, g) zestaw do intubacji, h) worek samorozprężalny – w miejscu udzielania świadczeń, i) echokardiograf – w lokalizacji;

4) pozostałe wymagania: a) lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii, lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, b) blok operacyjny (całodobowa gotowość), c) pracownia urządzeń wszczepialnych serca, realizująca kontrolę stymulatorów i kardiowerterów- stymulatorów serca – w lokalizacji, d) możliwość przekazania chorego do oddziału kardiochirurgii dysponującego odpowiednim doświadczeniem w leczeniu powikłań elektroterapii oraz implantacji elektrod nasierdziowych.

1) kryteria kwalifikacji do przezskórnego zamknięcia uszka lewego przedsionka w prewencji powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentów z migotaniem przedsionków: a) wysokie ryzyko epizodów zakrzepowo-zatorowych (CHA2DS2VASc≥3) oraz przeciwwskazania do przewlekłego leczenia antagonistami witaminy K; b) pozytywna opinia zespołu ekspertów (HEART TEAM) w składzie: kardiolog inwazyjny, elektrofizjolog, kardiolog oraz kardiochirurg;

2) Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia prowadzi rejestr pacjentów z migotaniem przedsionków po przezskórnym zamknięciu uszka lewego przedsionka w prewencji powikłań zakrzepowo-zatorowych dostępny za pomocą aplikacji internetowej. Obowiązkiem świadczeniodawcy jest przekazanie informacji dotyczących powikłań około i pozabiegowych (MACCE), które wystąpiły do 30 dni od wykonania zabiegu.

– 692 –

Pozostałe wymagania

B. Leczenie osób, które nie ukończyły

18. roku życia Pracownia radiologii zabiegowej lub hemodynamiki dla dzieci.

1) lekarze – co najmniej równoważnik 1 etatu – specjalista w dziedzinie kardiologii dziecięcej lub specjalista w dziedzinie pediatrii z jednoczesnym posiadaniem tytułu

Wymagania formalne

Personel

Poz. 1520

Dziennik Ustaw

specjalisty w dziedzinie kardiologii – z odpowiednim doświadczeniem w wykonywaniu zabiegów kardiologii inwazyjnej u dzieci;

2) pielęgniarki – co najmniej równoważnik 1 etatu oraz pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki – stała obecność w czasie godzin pracy pracowni;

3) technik elektroradiolog – stała obecność w czasie godzin pracy pracowni.

1) w strukturze organizacyjnej świadczeniodawcy: a) oddział kardiologii dla dzieci, b) oddział kardiochirurgii dla dzieci, c) OAiIT dla dzieci lub d) OINK dla dzieci;

2) całodobowa możliwość realizacji świadczeń w zakresie kardiologii inwazyjnej.

Organizacja udzielania świadczeń

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

– 693 – Poz. 1520

1. Diagnostyczne cewnikowanie serca, biopsja mięśnia sercowego oraz przezskórne zabiegi interwencyjne:

1) angiograf cyfrowy z oprogramowaniem umożliwiającym wykonywanie pomiarów elementów anatomicznych, pomiarów parametrów czynnościowych lewej komory oraz archiwizację danych w formacie DICOM na trwałych nośnikach pamięci,

2) aparat do znieczulenia z możliwością monitorowania funkcji życiowych,

3) aparatura rejestrująca stan hemodynamiczny pacjenta,

4) strzykawka automatyczna,

5) hemoksymetr,

6) kardiowerter-defibrylator,

7) kardiostymulator zewnętrzny – w lokalizacji.

2. Inwazyjne badania elektrofizjologiczne i ablacja u dzieci:

1) system elektrofizjologiczny z oprogramowaniem umożliwiającym prowadzenie ciągłego zapisu (co najmniej 12 kanałów wewnątrzsercowych) oraz zamrożenie obrazu celem wykonania pomiarów elektrofizjologicznych i archiwizację danych,

2) aparat RTG z ruchomym ramieniem C lub system dwupłaszczyznowy z opcją wykonywania zdjęć i nagrywania obrazu,

3) wielofunkcyjny stymulator zewnętrzny do prowadzenia stymulacji programowanej,

4) zestaw do elektrofizjologii lub ablacji (co najmniej klasyczny zestaw do elektrokardiograficznego mapowania serca, ablator, wielofunkcyjny symulator serca),

5) zestaw do wszczepiania urządzeń do elektroterapii (miernik do pomiarów warunków sterowania i stymulacji, programatory kompatybilne ze wszczepianymi urządzeniami),

6) aparatura rejestrująca stan hemodynamiczny pacjenta,

Dziennik Ustaw

7)

8)

9) – Lekarze: równoważnik co najmniej 1 etatu – specjalista w dziedzinie urologii z odpowiednim doświadczeniem w wykonywaniu implantacji hydraulicznego zwieracza cewki moczowej (AUS).

1) pracownia urodynamiczna – w miejscu udzielania świadczeń;

2) blok operacyjny – w lokalizacji.

aparat do znieczulenia z możliwością monitorowania funkcji życiowych, kardiowerter-defibrylator, kardiostymulator zewnętrzny w lokalizacji.

8

Implantacja lub wymiana hydraulicznego zwieracza cewki moczowej

Personel

Organizacja udzielania świadczeń

9

Zabiegi z zakresu chirurgii noworodka i niemowlęcia

W chirurgii dziecięcej: Lekarze: równoważnik co najmniej 2 etatów – specjalista w dziedzinie chirurgii dziecięcej. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie neonatologii lub pediatrii.

1) stanowiska intensywnej terapii noworodka – w lokalizacji;

2) odpowiednie doświadczenie w wykonywaniu zabiegów operacyjnych u noworodków.

Personel

Organizacja udzielania świadczeń

Pozostałe wymagania

– 694 –

W urologii dziecięcej: Lekarze: równoważnik co najmniej 2 etatów – specjalista w dziedzinie urologii dziecięcej. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie neonatologii lub pediatrii.

1) stanowiska intensywnej terapii noworodka – w lokalizacji;

2) odpowiednie doświadczenie w wykonywaniu zabiegów operacyjnych u noworodków.

Personel

Organizacja udzielania świadczeń

Pozostałe wymagania

W neurochirurgii (wyłącznie w oddziałach neurochirurgii dziecięcej): Lekarze: równoważnik co najmniej 2 etatów – specjalista w dziedzinie neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii.

Personel

Poz. 1520

Dziennik Ustaw

Organizacja udzielania świadczeń Pozostałe wymagania

1) stanowiska intensywnej terapii noworodka – w lokalizacji;

2) odpowiednie doświadczenie w wykonywaniu zabiegów operacyjnych u noworodków.

Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie neonatologii lub pediatrii.

10 Zakład lub pracownia radiologii zabiegowej.

Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty

W kardiochirurgii (dotyczy tętniaków aorty piersiowej):

Wymagania formalne

Personel

1) lekarze: a) równoważnik co najmniej 2 etatów – lekarz specjalista w dziedzinie kardiochirurgii lub b) lekarz specjalista w dziedzinie rentgenodiagnostyki lub radiologii, lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej, na każdej zmianie roboczej – z odpowiednim doświadczeniem w wykonywaniu zabiegów przezskórnych;

2) pozostały personel: równoważnik co najmniej 1 etatu – technik elektroradiolog.

1) obecność w trakcie zabiegu: a) lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, b) pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki;

2) blok operacyjny – w lokalizacji;

3) zespół operacyjny kardiochirurgiczny – całodobowa gotowość;

4) OAiIT – w lokalizacji.

1) angiograf stacjonarny cyfrowy z możliwością analizy ilościowej [QVA] zgodnie z Polskimi zaleceniami wewnątrznaczyniowego leczenia chorób tętnic obwodowych i aorty 2009 (Chirurgia Polska 2009, 11,1),

2) strzykawka automatyczna,

3) rejestracja obrazów: kamera multiformatowa lub archiwizacja cyfrowa (format DICOM 3.0),

– 695 –

Organizacja udzielania świadczeń

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

Poz. 1520

Dziennik Ustaw

Zapewnienie realizacji badań

4) wielofunkcyjny rejestrator funkcji życiowych: EKG, pulsoksymetr, pomiar ciśnienia tętniczego metodą bezpośrednią i nieinwazyjną,

5) defibrylator, zestaw reanimacyjny,

6) stół radiologiczny o wysokiej precyzji lokalizacji pacjenta i pozycjonera,

7) stanowisko znieczulenia – w lokalizacji.

1) arteriografia,

2) flebografia,

3) TK – w lokalizacji.

W chirurgii naczyniowej (dotyczy tętniaków aorty piersiowej, brzuszno-piersiowej i brzusznej): Zakład lub pracownia radiologii zabiegowej.

1) lekarze: a) równoważnik co najmniej 2 etatów – lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii naczyniowej lub b) lekarz specjalista w dziedzinie rentgenodiagnostyki lub radiologii, lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej, na każdej zmianie roboczej – z odpowiednim doświadczeniem w wykonywaniu zabiegów przezskórnych;

2) pozostały personel: równoważnik co najmniej 1 etatu – technik elektroradiolog.

1) obecność w trakcie zabiegu: a) lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, b) pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki;

2) blok operacyjny – w lokalizacji;

3) zespół operacyjny chirurgów naczyniowych – całodobowa gotowość;

4) OAiIT – w lokalizacji.

1) angiograf stacjonarny cyfrowy z możliwością analizy ilościowej [QVA] zgodnie z Polskimi zaleceniami wewnątrznaczyniowego leczenia chorób tętnic obwodowych i aorty 2009 (Chirurgia Polska 2009, 11,1),

2) strzykawka automatyczna,

3) rejestracja obrazów: kamera multiformatowa lub archiwizacja cyfrowa (format DICOM 3.0),

Wymagania formalne

Personel

– 696 –

Organizacja udzielania świadczeń

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

Poz. 1520

Dziennik Ustaw

ciśnienia

Zapewnienie realizacji badań

4) wielofunkcyjny rejestrator funkcji życiowych: EKG, pulsoksymetr, pomiar tętniczego metodą bezpośrednią i nieinwazyjną,

5) defibrylator, zestaw reanimacyjny,

6) stół radiologiczny o wysokiej precyzji lokalizacji pacjenta i pozycjonera,

7) stanowisko znieczulenia – w lokalizacji.

1) arteriografia,

2) flebografia,

3) TK – w lokalizacji.

W chirurgii naczyniowej (dotyczy tętniaków aorty obejmujących tętnice trzewne i nerkowe): Zakład lub pracownia radiologii zabiegowej.

Wymagania formalne

Personel

– 697 –

1) lekarze: a) równoważnik co najmniej 1 etatu – lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii naczyniowej lub b) lekarz specjalista w dziedzinie rentgenodiagnostyki lub radiologii, lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej, – z odpowiednim doświadczeniem obejmującym co najmniej 100 implantacji stentgraftów u chorych z tętniakami aorty piersiowej i brzusznej oraz co najmniej 10 implantacji stentów do tętnic nerkowych i do tętnic trzewnych (tętnicy krezkowej górnej lub pnia trzewnego);

2) pozostały personel: równoważnik co najmniej 1 etatu – technik elektroradiolog.

1) obecność w trakcie zabiegu: a) lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, b) pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki;

2) blok operacyjny – w lokalizacji;

3) zespół operacyjny chirurgów naczyniowych – całodobowa gotowość;

4) OAiIT – w lokalizacji.

1) urządzenie do krążenia pozaustrojowego – w lokalizacji,

2) angiograf stacjonarny cyfrowy z możliwością analizy ilościowej [QVA] zgodnie z Polskimi

Organizacja udzielania świadczeń

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę

Poz. 1520

Dziennik Ustaw

medyczną

zaleceniami wewnątrznaczyniowego leczenia chorób tętnic obwodowych i aorty 2009 (Chirurgia Polska 2009, 11,1),

3) angiograficzny aparat rentgenowski z ruchomym ramieniem C, zgodnie z Polskimi zaleceniami wewnątrznaczyniowego leczenia chorób tętnic obwodowych i aorty 2009 (Chirurgia Polska 2009, 11,1)

4) strzykawka automatyczna,

5) rejestracja obrazów: kamera multiformatowa lub archiwizacja cyfrowa (format DICOM 3.0),

6) wielofunkcyjny rejestrator funkcji życiowych: EKG, pulsoksymetr, pomiar ciśnienia tętniczego metodą bezpośrednią i nieinwazyjną,

7) defibrylator, zestaw reanimacyjny,

8) stół radiologiczny o wysokiej precyzji lokalizacji pacjenta i pozycjonera,

9) stanowisko znieczulenia – w lokalizacji.

1) arteriografia;

2) flebografia;

3) TK – w lokalizacji.

Zapewnienie realizacji badań

Pozostałe wymagania

– 698 –

1) udokumentowane wykonanie przez ośrodek 300 implantacji stentgraftów u chorych z tętniakami aorty piersiowej i brzusznej, potwierdzone przez konsultanta wojewódzkiego i krajowego w dziedzinie chirurgii naczyniowej i radiologii;

2) udokumentowane wykonanie przez ośrodek 200 implantacji stentów do tętnic obwodowych ( w tym 10 do tętnic trzewnych i 20 do tętnic nerkowych), potwierdzone przez konsultanta wojewódzkiego i krajowego w dziedzinie chirurgii naczyniowej i radiologii;

3) zabieg implantacji stentgraftów fenestrownych i stentgraftów z odnóżkami może wyłącznie: a) wykonywać lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii naczyniowej lub lekarz specjalista w dziedzinie rentgenodiagnostyki lub radiologii, lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej, z odpowiednim doświadczeniem obejmującym co najmniej 100 implantacji stentgraftów u chorych z tętniakami aorty piersiowej i brzusznej oraz co najmniej 10 implantacji stentów do tętnic nerkowych i do tętnic trzewnych (tętnicy krezkowej górnej lub pnia trzewnego), b) odbywać się przy użyciu stacjonarnego aparatu rtg do badań naczyniowych w obrębie sali hybrydowej lub pracowni radiologii interwencyjnej. Zakład lub pracownia radiologii zabiegowej – w lokalizacji.

1) lekarze: udokumentowana możliwość realizacji świadczenia przez specjalistę w dziedzinie rentgenodiagnostyki lub radiologii lub radiodiagnostyki, lub radiologii

11

Zabiegi endowaskularne w chorobach naczyń mózgowych

Wymagania formalne

Personel

Poz. 1520

Dziennik Ustaw

i diagnostyki obrazowej, lub specjalistę w dziedzinie neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii, lub specjalistę w dziedzinie angiologii lub neurologii, z odpowiednim doświadczeniem w wykonywaniu zabiegów przezskórnych, w tym angiografii wykonanych samodzielnie;

2) pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa operacyjnego – równoważnik co najmniej 1 etatu;

3) pozostały personel: zapewnienie udziału w realizacji świadczenia przez technika elektroradiologa.

Organizacja udzielania świadczeń

– 699 –

1) obecność w trakcie zabiegu: a) lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, b) pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarki po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki;

2) zapewnienie kwalifikacji do zabiegów przez zespół z udziałem lekarza specjalisty neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii oraz neurologii;

3) zapewnienie leczenia chorych po zabiegu w oddziale udarowym, lub neurochirurgii lub neurologii ze stanowiskami intensywnej opieki medycznej;

4) możliwość wykonania świadczenia w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu zakwalifikowania do zabiegu;

5) OAiIT – w lokalizacji;

6) blok operacyjny z salą neurochirurgiczną – w lokalizacji;

7) zespół operacyjny neurochirurgiczny – całodobowa gotowość.

1) angiograf stacjonarny cyfrowy z możliwością analizy ilościowej [QVA] zgodnie z Polskimi zaleceniami wewnątrznaczyniowego leczenia chorób tętnic obwodowych i aorty 2009 (Chirurgia Polska 2009, 11,1),

2) defibrylator, zestaw reanimacyjny,

3) strzykawka automatyczna,

4) rejestracja obrazów: kamera multiformatowa lub archiwizacja cyfrowa (format DICOM 3.0),

5) wielofunkcyjny rejestrator funkcji życiowych: EKG, pulsoksymetr, pomiar ciśnienia tętniczego metodą bezpośrednią i nieinwazyjną,

6) stół radiologiczny o wysokiej precyzji lokalizacji pacjenta i pozycjonera,

7) stanowisko znieczulenia – w lokalizacji.

1) arteriografia,

2) USG z opcją kolorowego Dopplera,

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

Zapewnienie realizacji badań

Poz. 1520

3) TK – w lokalizacji. Zakład lub pracownia radiologii zabiegowej.

1) lekarze: równoważnik co najmniej 1 etatu na każdą zmianę: a) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii naczyniowej lub w dziedzinie angiologii, z udokumentowanym doświadczeniem w wykonywaniu zabiegów przezskórnych – angioplastyk naczyń obwodowych co najmniej w trzech obszarach zabiegowych, a w przypadku zabiegów w obszarze aorty piersiowej – lekarz specjalista w dziedzinie kardiochirurgii z udokumentowanym doświadczeniem w wykonywaniu zabiegów przezskórnych, lub b) równoważnik co najmniej 1 etatu na każdą zmianę – specjalista w dziedzinie rentgenodiagnostyki lub radiologii lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej z udokumentowanym doświadczeniem w radiologii zabiegowej;

2) pozostały personel: równoważnik co najmniej 1 etatu – technik elektroradiolog.

Dziennik Ustaw

12

Zabiegi endowaskularne – naczynia obwodowe

Wymagania formalne Personel

Organizacja udzielania świadczeń

– 700 –

1) obecność w trakcie zabiegu: a) lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, b) pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarki po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki;

2) OAiIT – w lokalizacji;

3) blok operacyjny – w lokalizacji;

4) zespół operacyjny chirurgii naczyniowej – całodobowa gotowość.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

Zapewnienie

1) angiograf stacjonarny cyfrowy z możliwością analizy ilościowej [QVA] zgodnie z Polskimi zaleceniami wewnątrznaczyniowego leczenia chorób tętnic obwodowych i aorty 2009 (Chirurgia Polska 2009, 11,1),

2) strzykawka automatyczna,

3) rejestracja obrazów: kamera multiformatowa lub archiwizacja cyfrowa (format DICOM 3.0),

4) wielofunkcyjny rejestrator funkcji życiowych: EKG, pulsoksymetr, pomiar ciśnienia tętniczego metodą bezpośrednią i nieinwazyjną,

5) defibrylator, zestaw reanimacyjny,

6) stół radiologiczny o wysokiej precyzji lokalizacji pacjenta i pozycjonera,

7) stanowisko znieczulenia – w lokalizacji.

1) arteriografia,

Poz. 1520

Dziennik Ustaw

realizacji badań

2) flebografia,

3) aparat USG z opcją kolorowego Dopplera,

4) TK – w lokalizacji.

1) zapewnienie kwalifikacji do przeprowadzenia każdego zabiegu wewnątrznaczyniowego przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii naczyniowej z udokumentowanym doświadczeniem w radiologii zabiegowej;

2) zapewnienie kwalifikacji do zabiegów na tętnicy szyjnej przez zespół lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii naczyniowej i neurologii;

3) zapewnienie całodobowej opieki neurologicznej po zabiegu na tętnicy szyjnej. Zakład lub pracownia radiologii zabiegowej. 1)

Pozostałe wymagania

13

Wymagania formalne

Personel

1) Przezskórne wprowadzenie stentu(ów) do tętnicy szyjnej z neuroprotekcją

2) Przezskórne wprowadzenie stentu(ów) do pnia ramienno-głowowego z neuroprotekcją 2)

lekarze: równoważnik co najmniej 2 etatów: specjalista w dziedzinie chirurgii naczyniowej lub angiologii, lub rentgenodiagnostyki lub radiologii, lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej, z udokumentowanym doświadczeniem w wykonywaniu zabiegów przezskórnych – angioplastyk naczyń obwodowych; pozostały personel: równoważnik co najmniej 1 etatu – technik elektroradiolog.

– 701 –

Organizacja udzielania świadczeń

1) obecność w trakcie zabiegu: a) lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, b) pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarki po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki;

2) OAiIT – w lokalizacji;

3) oddział chirurgii naczyniowej – w lokalizacji;

4) blok operacyjny – w lokalizacji;

5) zespół operacyjny chirurgii naczyniowej – całodobowa gotowość.

1) angiograf stacjonarny cyfrowy z możliwością analizy ilościowej [QVA] zgodnie z Polskimi zaleceniami wewnątrznaczyniowego leczenia chorób tętnic obwodowych i aorty 2009 (Chirurgia Polska 2009, 11,1),

2) strzykawka automatyczna,

3) rejestracja obrazów: kamera multiformatowa lub archiwizacja cyfrowa (format DICOM 3.0),

4) wielofunkcyjny rejestrator funkcji życiowych: EKG, pulsoksymetr, pomiar ciśnienia tętniczego metodą bezpośrednią i nieinwazyjną,

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

Poz. 1520

Dziennik Ustaw

5) defibrylator, zestaw reanimacyjny,

6) stół radiologiczny o wysokiej precyzji lokalizacji pacjenta i pozycjonera,

7) stanowisko znieczulenia – w lokalizacji.

1) arteriografia,

2) USG z opcją kolorowego Dopplera,

3) TK – w lokalizacji.

1) zapewnienie kwalifikacji do zabiegów przez zespół z udziałem lekarza specjalisty chirurgii naczyniowej i neurologii;

2) zapewnienie całodobowej opieki neurologicznej po zabiegu na tętnicy szyjnej.

1) zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (nie może być łączona z innymi oddziałami);

2) co najmniej jedno łóżko (stanowisko) intensywnej opieki medycznej – w miejscu udzielania świadczeń;

3) zapewnienie wykonania eliminacji trucizn metodami pozaustrojowymi – hemodializa – dostęp;

4) zapewnienie wykonania zabiegów pozaustrojowego podtrzymywania funkcji wątroby – dostęp.

Zapewnienie realizacji badań

Pozostałe wymagania

14

Leczenie zatruć średnich w oddziale chorób wewnętrznych lub pediatrycznym

Organizacja udzielania świadczeń

– 702 –

Zapewnienie realizacji badań

Pozostałe wymagania

1) analiz toksykologicznych materiału biologicznego – jakościowe i ilościowe,

2) biochemicznych,

3) mikrobiologicznych – dostęp.

1) udokumentowane zapewnienie kontynuacji leczenia w oddziale toksykologii klinicznej;

2) udokumentowane zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii. Lekarze: równoważnik co najmniej 1 etatu – specjalista w dziedzinie hematologii z odpowiednim doświadczeniem w wykonywaniu immunoablacji w nabytej aplazji szpiku. Co najmniej jedna izolatka wyposażona w urządzenia do oczyszczania powietrza – w miejscu udzielania świadczeń.

1) lekarze w łącznym wymiarze czasu pracy odpowiadającym świadczeniodawcy: a) specjalista w dziedzinie toksykologii lub toksykologii klinicznej lub czasowi pracy

15

Immunoablacja w leczeniu aplazji szpiku

Personel

Pozostałe wymagania

16

Dializa wątrobowa

Personel

Poz. 1520

Dziennik Ustaw

b) specjalista w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii, lub c) specjalista w dziedzinie transplantologii klinicznej, lub d) specjalista w dziedzinie nefrologii;

2) pielęgniarki – po potwierdzonym odpowiednim zaświadczeniem przeszkoleniu w ośrodku dializoterapii wątrobowej – w łącznym wymiarze czasu pracy odpowiadającym czasowi pracy ośrodka.

1) monitorowanie podstawowych czynności życiowych w miejscu udzielania świadczeń;

2) oddział toksykologii lub anestezjologii i intensywnej terapii, lub transplantologii, lub nefrologii – w lokalizacji. W lokalizacji:

1) sprzęt pozwalający na pozaustrojowe ciągłe oczyszczanie krwi, umożliwiające eliminację substancji toksycznych związanych z albuminami;

2) USG umożliwiające wykonanie badań zgodnie z profilem zakresu;

3) RTG umożliwiające wykonanie badań zgodnie z profilem zakresu.

1) OAiIT albo

2) oddział intensywnej terapii – w lokalizacji.

1) lekarze specjaliści: w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, lub medycyny ratunkowej, lub toksykologii klinicznej, posiadający ukończony kurs medycyny hiperbarycznej zgodnie z zaleceniami Europejskiego Komitetu Medycyny Hiperbarycznej;

2) pielęgniarki: specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub dwuletnie doświadczenie w pracy w OAiIT, spełniające wszystkie poniższe kryteria: a) nie mniej niż 160 godzin szkolenia w zakresie medycyny nurkowej i hiperbarycznej, b) ukończony kurs medycyny nurkowej (40 godzin), c) ukończony kurs medycyny hiperbarycznej (40 godzin) zgodnie z zaleceniami Europejskiego Komitetu Medycyny Hiperbarycznej, d) odbyte 2-tygodniowe szkolenie (80 godzin) w ośrodku hiperbarycznym pracującym zgodnie z zaleceniami Europejskiego Komitetu Medycyny Hiperbarycznej. Całodobowa możliwość wykonania świadczenia.

Organizacja udzielania świadczeń

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

17

Oksygenacja hiperbaryczna

Wymagania formalne

– 703 –

Personel

Organizacja udzielania świadczeń

Poz. 1520

Dziennik Ustaw

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

1) komora hiperbaryczna typu „multiplace" z możliwością stosowania tlenu i sztucznych mieszanin oddechowych przez wbudowane układy oddychania (maska, hełm tlenowy, respirator), o ciśnieniu wyższym od 1,4 atm; z ewakuacją gazów oddechowych na zewnątrz,

2) video do monitorowania terapii,

3) sprzęt resuscytacyjny,

4) pulsoksymetr,

5) spirometr,

6) audiometr – w miejscu udzielania świadczeń. Oksygenacja hiperbaryczna wykonywana jest zgodnie z zaleceniami Europejskiego Komitetu Medycyny Hiperbarycznej (European Committee for Hyperbaric Medicine – ECHM) – Europejski Kodeks Dobrej Praktyki w Terapii Tlenem Hiperbarycznym, Gdańsk 2005 r. oraz zgodnie z konsensusem ustalonym na 7 Konferencji w Lille w 2004 r. (The ECHM Collection, Vol. 3, Best Publishing Company, 2008). Pracownia lub zakład radioterapii.

Pozostałe wymagania

18

Wymagania formalne

– 704 –

Personel

1) lekarze – specjalista w dziedzinie radioterapii lub radioterapii onkologicznej, równoważnik co najmniej 3 etatów;

2) technicy elektroradiolodzy – równoważnik co najmniej 4 etatów;

3) osoby posiadające specjalizację w dziedzinie fizyki medycznej, zwane dalej „fizykami medycznymi" – równoważnik co najmniej 3 etatów, w tym jeden inspektor ochrony radiologicznej, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 264 i 908);

4) pielęgniarki – równoważnik co najmniej 1 etatu. Co najmniej:

1) dwa megawoltowe aparaty terapeutyczne, w tym jeden przyspieszacz liniowy generujący promieniowanie fotonowe i elektronowe; wiązka fotonowa powinna posiadać co najmniej dwie energie nominalne: jedną między 4 MeV i 9 MeV i drugą nie niższą niż 15 MeV; wiązka elektronowa powinna posiadać co najmniej trzy energie od 6 MeV wzwyż;

2) symulator lub TK z opcją symulacji wirtualnej;

3) system dwu- i trójwymiarowego planowania radioterapii co najmniej z 2 stacjami planowania;

4) bezpośredni (sieciowy) dostęp do TK;

5) dwa zestawy urządzeń do kalibracji i dozymetrii aparatury terapeutycznej;

Teleradioterapia standardowa i paliatywna oraz radykalna 2D i 3D 92.221 Teleradioterapia w leczeniu chorób skóry – promieniowanie X 92.222 Teleradioterapia radykalna 2D – promieniowanie X 92.223 Teleradioterapia paliatywna – promieniowanie X 92.231 Teleradioterapia w leczeniu chorób skóry z 60 zastosowaniem Co – promieniowanie gamma 92.232 Teleradioterapia radykalna 2D z 60 zastosowaniem Co – promieniowanie gamma 92.233 Teleradioterapia

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

Poz. 1520

Dziennik Ustaw

6) zestaw do unieruchamiania pacjenta;

7) system stwarzający możliwość wykonywania osłon indywidualnych lub dwa zestawy bloków osłon standardowych (nie dotyczy teleradioterapii śródoperacyjnej);

8) analizator pola napromieniania wiązkami fotonów i elektronów;

9) dwa zestawy do wykonywania zdjęć sprawdzających zgodność pola napromienianego z planowanym. Pracownia lub zakład radioterapii, posiadające system zarządzania jakością w zakresie świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, o którym mowa w art. 33d ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe.

Pozostałe wymagania

– 705 –

paliatywna z zastosowaniem 60 Co – promieniowanie gamma 92.240 Teleradioterapia radykalna 2D – fotony 92.241 Teleradioterapia radykalna z planowaniem 3D – fotony 92.250 Teleradioterapia radykalna 2D – elektrony 92.251 Teleradioterapia radykalna z planowaniem 3D – elektrony 92.253 Teleradioterapia całego ciała (TBI) – elektrony 92.254 Teleradioterapia połowy ciała (HBI) – elektrony 92.31 Śródoperacyjna teleradioterapia konformalna 3D (3D – IORT – ft) 92.32 Śródoperacyjna teleradioterapia konformalna 3D (3D – IORT – x) Pracownia lub zakład radioterapii.

1) lekarze – specjalista w dziedzinie radioterapii lub radioterapii onkologicznej, równoważnik co najmniej 6 etatów;

2) technicy elektroradiolodzy – równoważnik co najmniej 10 etatów;

3) fizycy medyczni – równoważnik co najmniej 3 etatów;

4) pielęgniarki – równoważnik co najmniej 3 etatów;

5) inspektor ochrony radiologicznej – równoważnik 1 etatu. Co najmniej:

1) trzy przyspieszacze liniowe, w tym dwa generujące wiązki promieniowania fotonowego i elektronowego o szerokim zakresie energii z kolimatorem wielolistkowym i systemem wizualizacji wiązki promieniowania (EPID); wiązka fotonowa powinna posiadać co najmniej dwie energie nominalne, jedną pomiędzy 6 MeV i 9 MeV i drugą nie niższą niż

19

Wymagania formalne

Personel

Teleradioterapia niekoplanarna, bramkowana i z modulacją intensywności dawki 92.242 Teleradioterapia 3D konformalna sterowana obrazem (IGRT) – fotony 92.243 Teleradioterapia całego ciała (TBI) – fotony 92.244 Teleradioterapia połowy ciała (HBI) – fotony 92.245 Teleradioterapia skóry całego ciała (TSI) – fotony 92.246 Teleradioterapia 3D z

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

Poz. 1520

2)

3)

4) 5)

6)

7) 8)

Dziennik Ustaw

15 MeV; wiązka elektronowa powinna posiadać co najmniej trzy energie pomiędzy 6 MeV i 18 MeV, przy czym wskazane jest, aby energia najwyższa przekraczała nawet 18 MeV; dwa symulatory, w tym jeden przystosowany do trójwymiarowego planowania radioterapii lub TK symulator; dwa niezależne trójwymiarowe komputerowe systemy planowania radioterapii z opcją dla IMRT lub z opcją dla stereotaksji, każdy z co najmniej 3 stacjami do planowania radioterapii; zestawy do kalibracji i dozymetrii aparatury terapeutycznej i fantom wodny; dwa systemy wizualizacji wiązki promieniowania (PVI); trzy systemy dozymetrii in vivo; modelarnia wyposażona w systemy do unieruchamiania i pozycjonowania pacjenta oraz osłony indywidualne; komputerowy system zarządzania radioterapią, rejestracji i archiwizacji danych.

Pozostałe wymagania

Zakład radioterapii posiada system zarządzania jakością w zakresie świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego.

– 706 –

modulacją intensywności dawki (3D-IMRT) – fotony 92.247 Teleradioterapia 4D bramkowana (4D-IGRT) – fotony 92.248 Teleradioterapia 4D adaptacyjna bramkowana (4D-AIGRT) – fotony 92.249 Teleradioterapia szpiku lub układu chłonnego całego ciała (TMI) – fotony 92.252 Teleradioterapia 3D konformalna z monitoringiem tomograficznym (3D-CRT) – elektrony 92.255 Teleradioterapia skóry całego ciała (TSI) – elektrony 92.256 Teleradioterapia 4D bramkowana (4D-IGRT) – elektrony 92.257 Teleradioterapia 4D adaptacyjna bramkowana (4D-AIGRT) – elektrony 92.261 Teleradioterapia 3D stereotaktyczna z modulacją intensywności dawki (3DSIMRT) – fotony 92.263 Teleradioterapia 3D stereotaktyczna konformalna (3D-SCRT) – fotony 92.291 Teleradioterapia 3D sterowana obrazem (IGRT) realizowana w oparciu o implanty wewnętrzne – fotony 92.292 Teleradioterapia 3D sterowana obrazem (IGRT) z modulacją intensywności dawki (3D-RotIMRT) – fotony 99.85 Hipertermia w leczeniu

Poz. 1520

20 Pracownia lub zakład radioterapii.

1) lekarze: a) specjalista w dziedzinie radioterapii lub radioterapii onkologicznej – równoważnik co najmniej 1 etatu oraz b) specjalista w dziedzinie neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii – z co najmniej 3-letnim udokumentowanym doświadczeniem w zakresie neurochirurgii stereotaktycznej;

2) technik elektroradiolog – równoważnik co najmniej 1 etatu z co najmniej 2-letnim udokumentowanym doświadczeniem w zakresie radioterapii stereotaktycznej;

3) fizycy medyczni – równoważnik co najmniej 1 etatu;

4) inspektor ochrony radiologicznej z uprawnieniami typu IOR –

3. Oddział szpitalny o profilu: neurochirurgia – w lokalizacji.

Wymagania formalne

Dziennik Ustaw

nowotworów 92.27 Teleradioterapia stereotaktyczna promieniami gamma z wielu mikroźródeł (OMSCMR)

Personel

Organizacja udzielania świadczeń

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

– 707 –

1) aparat wyposażony w: a) mikroźródła izotopu kobaltu emitującego promieniowanie gamma o energii około 1.25 MeV (niska energia megawoltowa), b) zestaw 3 kolimatorów (spośród: 4 mm, 8 mm, 14 mm, 16 mm i 18 mm) umożliwiających napromienianie z dokładnością geometryczną poniżej 1 mm lub kolimator automatyczny,

2) komputerowy system planowania leczenia 3D,

3) atestowany barometr,

4) zestaw dozymetrii aparatury terapeutycznej,

5) komputerowy system zarządzania radioterapią, rejestracji i archiwizacji danych,

6) zestaw fantomowy do kontroli geometrii urządzenia terapeutycznego,

7) zestaw fantomów do kontroli systemów diagnostycznych używanych w procesie planowania leczenia,

8) RM – w miejscu udzielania świadczeń;

9) TK,

10) angiograf – w lokalizacji.

1) kryteria kwalifikacji do OMSCMR: a) pierwotne złośliwe nowotwory mózgu, b) pojedyncze albo mnogie ogniska nowotworu mózgu lub jego wznowy,

Pozostałe wymagania

Poz. 1520

Dziennik Ustaw

c) pojedyncze albo mnogie ogniska przerzutowe w mózgu nowotworów z różnej lokalizacji, d) łagodne zmiany naczyniowe (malformacje) mózgu, e) złośliwe albo łagodne guzy podstawy czaszki, f) łagodne guzy oczodołu, g) neuralgia nerwu trójdzielnego, h) leczenie bólu (uszkodzenie jąder tylnych wzgórza lub przysadki mózgowej) w przypadku nieskuteczności innych form zachowawczego i chirurgicznego leczenia, i) leczenie drżenia poprzez talamotomię radiochirurgiczną, j) leczenie choroby Parkinsona i dystonii wyłącznie u osób, u których nie można wykonać leczenia operacyjnego;

2) posiadanie dokumentacji protokołów kontroli jakości radioterapii QA/QC zgodnie z wymogami IAEA (International Atomic Energy Agency); zalecane jest posiadanie audytowanego certyfikatu IAEA „Centrum Kompetencji w Radioterapii";

3) posiadanie systemu zarządzania jakością w zakresie świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego. Pracownia lub zakład brachyterapii.

21

Wymagania formalne

Personel

– 708 –

1) lekarze – specjalista w dziedzinie radioterapii lub radioterapii onkologicznej, równoważnik co najmniej 2 etatów;

2) technicy elektroradiolodzy – równoważnik co najmniej 2 etatów;

3) fizycy medyczni – równoważnik co najmniej 1 etatu.

1) urządzenie do zdalnego wprowadzania źródeł promieniotwórczych z zestawem co najmniej standardowych aplikatorów;

2) aparat rentgenowski do weryfikacji położenia aplikatorów, źródeł promieniotwórczych oraz do wykonywania zdjęć lokalizacyjnych;

3) komputerowy system planowania brachyterapii;

4) bezpośredni (sieciowy) dostęp do TK, USG;

5) dawkomierz z komorą jonizacyjną;

6) system do monitorowania dawki w czasie napromieniania z zastosowaniem mocy dawki większej od 12 grejów na godzinę (Gy/h);

7) aparat do znieczulania. Zapewnienie dostępu do modelarni (w przypadku brachyterapii wymagającej wykonania indywidualnych aplikatorów metodą odcisków lub odlewów). Pracownia lub zakład brachyterapii.

Brachyterapia z planowaniem standardowym 92.410 Wlew koloidalnego radioizotopu do jam ciała 92.411 Trwałe wszczepienie źródeł radioizotopowych 92.412 Brachyterapia śródtkankowa – planowanie standardowe 92.421 Brachyterapia wewnątrzprzewodowa – planowanie standardowe 92.431 Brachyterapia wewnątrzjamowa – planowanie standardowe 92.451 Brachyterapia powierzchniowa – planowanie standardowe

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

Pozostałe warunki

22

Brachyterapia

Wymagania formalne

Poz. 1520

Dziennik Ustaw

Personel

1) lekarze – specjalista w dziedzinie radioterapii lub radioterapii onkologicznej, równoważnik co najmniej 2 etatów;

2) technicy elektroradiolodzy – równoważnik co najmniej 2 etatów;

3) fizycy medyczni – równoważnik co najmniej 1 etatu.

1) dwa aparaty do brachyterapii (zdalnego sterowania) do aplikacji źródeł o średniej (MDR) lub wysokiej mocy dawki (HDR, PDR);

2) aparat rentgenowski do weryfikacji położenia aplikatorów, źródeł promieniotwórczych oraz do wykonywania zdjęć lokalizacyjnych;

3) komputerowy system trójwymiarowego planowania brachyterapii;

4) dawkomierz z komorą jonizacyjną;

5) system do monitorowania dawki w czasie napromieniania z zastosowaniem mocy dawki większej od 12 grejów na godzinę (Gy/h);

6) aparat do znieczulania. Zapewnienie dostępu do modelarni (w przypadku brachyterapii wymagającej wykonania indywidualnych aplikatorów metodą odcisków lub odlewów).

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

Pozostałe wymagania

– 709 –

z planowaniem 3D 92.413 Brachyterapia śródtkankowa – planowanie 3D 92.414 Brachyterapia śródtkankowa – planowanie 3D pod kontrolą obrazowania 92.422 Brachyterapia wewnątrzprzewodowa – planowanie 3D 92.423 Brachyterapia wewnątrzprzewodowa – planowanie 3D pod kontrolą obrazowania 92.432 Brachyterapia wewnątrzjamowa – planowanie 3D 92.433 Brachyterapia wewnątrzjamowa – planowanie 3D pod kontrolą obrazowania 92.452 Brachyterapia powierzchniowa – planowanie 3D 92.46 Brachyterapia śródoperacyjna

1) lekarze: a) równoważnik co najmniej 2 etatów – lekarz specjalista w dziedzinie okulistyki, b) specjalista w dziedzinie radioterapii lub radioterapii onkologicznej – zapewnienie dostępu;

2) fizyk medyczny. Telefon, interfonia, urządzenia umożliwiające szybką komunikację pacjenta z personelem.

23

Brachyterapia guza wewnątrzgałkowego 92.481 Brachyterapia guza 125 wewnątrzgałkowego I 92.482 Brachyterapia guza 106 wewnątrzgałkowego Ru

Personel

Wyposażenie w urządzenia pomocnicze

24

Oparzenia albo odmrożenia ekstremalne i ciężkie

Wymagania formalne

1) OAiIT lub oddział intensywnej terapii;

2) oddział rehabilitacyjny lub zakład rehabilitacji leczniczej albo pracownia fizjoterapii.

Poz. 1520

Dziennik Ustaw

Personel

1. Lekarze – równoważnik co najmniej 2 etatów, w tym:

1) specjalista w dziedzinie chirurgii plastycznej – równoważnik co najmniej 1 etatu;

2) specjalista w dziedzinie chirurgii lub chirurgii ogólnej.

2. Pozostały personel:

1) pielęgniarki – w zespole: a) równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka posiadająca specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego lub pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego lub pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, b) równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka z odpowiednim doświadczeniem w opiece nad oparzonymi;

2) psycholog – równoważnik co najmniej 0,25 etatu.

Organizacja udzielania świadczeń

– 710 – Poz. 1520

1) wyodrębniona całodobowa opieka lekarska we wszystkie dni tygodnia (nie może być łączona z innymi oddziałami);

2) wyodrębniona całodobowa opieka pielęgniarska w wymiarze: równoważnik co najmniej 2,8 etatu na jedno stanowisko intensywnej opieki oparzeń, w tym co najmniej jedna pielęgniarka na każdej zmianie z doświadczeniem w opiece nad oparzonymi;

3) co najmniej 3 stanowiska intensywnej opieki oparzeń, z których każde umożliwia: a) ciągłe przyłóżkowe monitorowanie EKG, b) pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego krwi, c) intubację dotchawiczą i wentylację workiem samorozprężalnym, d) przedłużoną sztuczną wentylację płuc z użyciem respiratora, e) regulację stężenia tlenu w respiratorze w zakresie 21-100%, f) terapię płynami infuzyjnymi za pomocą pomp infuzyjnych, worków ciśnieniowych, filtrów, strzykawek automatycznych, g) toaletę dróg oddechowych za pomocą urządzeń ssących, h) monitorowanie temperatury ciała, i) pulsoksymetrię, j) kapnografię, k) stymulację zewnętrzną serca – w miejscu udzielania świadczeń;

4) udokumentowane zapewnienie konsultacji lekarzy specjalistów w dziedzinie: chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, kardiologii, chirurgii klatki piersiowej, gastroenterologii, nefrologii, urologii, chorób wewnętrznych, neurologii, położnictwa i ginekologii, laryngologii lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii, psychiatrii,

Dziennik Ustaw

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

– 711 –

rentgenodiagnostyki lub radiologii, lub radiologii i diagnostyki obrazowej;

5) udokumentowane zapewnienie udziału lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii w zespole realizującym leczenie pacjentów z oparzeniami i ranami przewlekłymi.

1) kardiomonitor,

2) aparat EKG,

3) aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi metodą nieinwazyjną,

4) bronchoskop lub bronchofiberoskop,

5) aparat do ciągłego leczenia nerkozastępczego,

6) aparat do szybkiego przetaczania płynów,

7) aparat do ciągłego ogrzewania płynów infuzyjnych,

8) worek samorozprężalny z możliwością utrzymania dodatniego ciśnienia w końcowej fazie wydechu co najmniej do 10 cm H2O,

9) źródło tlenu,

10) dermatom,

11) dermatom siatkowy,

12) aparat do elektrokoagulacji,

13) pompa do żywienia enteralnego,

14) laryngoskop,

15) pompy infuzyjne, worki ciśnieniowe, filtry, strzykawki automatyczne – w miejscu udzielania świadczeń;

16) przyłóżkowy aparat RTG,

17) przyłóżkowy aparat USG – w lokalizacji.

1) ciągłego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi metodą inwazyjną,

2) pomiaru rzutu serca – w miejscu udzielania świadczeń;

3) endoskopowych górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego,

4) laboratoryjnych (gazometria, badania biochemiczne i hematologiczne, w tym krzepnięcia krwi i próby krzyżowej oraz poziomu mleczanów),

5) mikrobiologicznych,

6) tomografii komputerowej (TK) – w lokalizacji.

1) co najmniej trzy stanowiska intensywnej opieki oparzeń,

2) pomieszczenia dla pacjentów wyposażone w klimatyzację zapewniającą parametry jakości powietrza dostosowane do funkcji tych pomieszczeń, w tym regulację temperatury i wilgotnoś