Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 156 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kontroli wykonywanych przez Służbę Celną w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-31
Data wydania:2013-01-03
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 156 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 31 stycznia 2013 r. Poz. 156

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW zdnia 3 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kontroli wykonywanych przez Służbę Celną w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy zdnia 20 lipca 2000r. oogłaszaniu aktów normatywnych iniektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z2011r. Nr197, poz.1172 iNr232, poz.1378) ogłasza się wzałączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 28 grudnia 2009r. wsprawie kontroli wykonywanych przez Służbę Celną wzakresie urządzania iprowadzenia gier hazardowych (Dz.U.Nr226, poz.1820), zuwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów zdnia 2 stycznia 2012r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie kontroli wykonywanych przez Służbę Celną wzakresie urządzania iprowadzenia gier hazardowych (Dz.U. poz.37).


2. Podany wzałączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i§ 3 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 2 stycznia 2012r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie kontroli wykonywanych przez Służbę Celną wzakresie urządzania iprowadzenia gier hazardowych (Dz.U. poz.37), które stanowią: „§

2. Wprzypadku podmiotów prowadzących działalność wzakresie gier urządzanych wkasynach gry, dokumentami mającymi znaczenie dla kontroli są także dokumenty zawierające dane wynikające zrejestracji danych osobowych osób wchodzących do kasyna gry oraz zapisy obrazu zsystemu służącego do kontroli przebiegu iprowadzenia gier wkasynie gry, sporządzone na podstawie przepisów dotychczasowych. §

3. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”. Minister Finansów: wz. M. Grabowski

Dziennik Ustaw –2– Poz. 156

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów zdnia 3 stycznia 2013r. (poz.156)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

1) zdnia 28 grudnia 2009r. w sprawie kontroli wykonywanych przez Służbę Celną w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych Na podstawie art.51 ust.1 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009r. oSłużbie Celnej (Dz.U. Nr168, poz.1323, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa: 1) szczegółowy sposób itryb kontroli przestrzegania przepisów regulujących urządzanie iprowadzenie gier hazardowych, októrych mowa wustawie zdnia 19 listopada 2009r. ograch hazardowych (Dz.U. Nr201, poz.1540, zpóźn. zm.3)), oraz zgodności tej działalności zudzieloną koncesją lub zezwoleniem oraz zatwierdzonym regulaminem, zwanej dalej „kontrolą”; 2) rodzaje dokumentów mających znaczenie dla kontroli oraz rodzaje dokumentacji związanej zprowadzoną działalnością podlegającą kontroli, wzory tej dokumentacji, atakże szczegółowy sposób jej przygotowania iprowadzenia; 3) tryb przekazywania izakres zgłoszeń iinformacji, októrych mowa wart.34 ust.1 pkt2 lit. aif ustawy zdnia 27 sierpnia 2009r. oSłużbie Celnej, zwanych dalej odpowiednio „zgłoszeniem” lub „informacją”. §

2. Użyte wrozporządzeniu określenia oznaczają: 1) podmiot – podmiot podlegający kontroli, októrym mowa wart.30 ust.1 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009r. oSłużbie Celnej; 2) ustawa – ustawę zdnia 19 listopada 2009r. ograch hazardowych; 3) gry hazardowe – gry losowe, zakłady wzajemne igry na automatach, októrych mowa wart.2 ustawy; 4) imienne zaświadczenie ouzyskanej wygranej – zaświadczenie, októrym mowa wart.20 ust.1 ustawy. § 3.

1. Kontrola jest wykonywana doraźnie ipolega na: 1) bezpośrednim uczestniczeniu funkcjonariusza celnego wczynnościach związanych zdziałalnością objętą kontrolą; 2) kontroli dokumentacji, dokumentów oraz urządzeń związanych zdziałalnością objętą kontrolą; 3) kontroli prawidłowości iterminowości wpłat podatku od gier.

2. Kontrola, októrej mowa wust.1 pkt1, może polegać wszczególności na udziale funkcjonariusza celnego w: 1) otwarciu izamknięciu stołów do gry wkasynie gry; 2) obliczaniu rezultatów gier na stołach do gier ina automatach; 3) obliczaniu przychodów zgier na automatach; 4) rozliczeniu żetonów ipieniądza gotówkowego wkasynie gry. §

4. Dokumentami mającymi znaczenie dla kontroli są: 1) dokumenty wydawane, zatwierdzane lub poświadczane przez organy Służby Celnej: a) decyzje, wtym koncesje izezwolenia na prowadzenie działalności wzakresie gier hazardowych, b) postanowienia, c) regulaminy,

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust.2 pkt2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.U. Nr248, poz.1481).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2009r. Nr201, poz.1540, z2010r. Nr182, poz.1228, z2011r. Nr63, poz.322, Nr73, poz.390, Nr117, poz.667, Nr134, poz.779 iNr171, poz.1016 oraz z2012r. poz.362, 627, 707, 908 i1544.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2010r. Nr127, poz.857 oraz z2011r. Nr106, poz.622 iNr134, poz.779.

1)

Dziennik Ustaw d) świadectwa zawodowe, e) poświadczenia rejestracji automatów iurządzeń do gier, f) ewidencje imiennych zaświadczeń ouzyskanej wygranej, g) rejestry napiwków wkasynie gry, h) protokoły; 2) decyzje ipostanowienia wydawane przez inne niż wymienione wpkt1 organy; 3) orzeczenia wydawane wsprawach oumyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe; 4) świadectwa wydane przez wyspecjalizowaną organizację prowadzącą szkolenia wzakresie gier hazardowych; 5) dokumenty potwierdzające dokonanie zabezpieczenia finansowego; 6) druki imiennych zaświadczeń ouzyskanej wygranej, odpisy imiennych zaświadczeń ouzyskanej wygranej oraz anulowane imienne zaświadczenia ouzyskanej wygranej; 7) dokumenty potwierdzające tytuł prawny do automatów iinnych urządzeń do gier; 8) opinie techniczne jednostki badającej, która przeprowadziła badania poprzedzające rejestrację automatów lub innych urządzeń do gier; 9) deklaracje lub inne dokumenty dotyczące podatku od gier idopłat; 10)4) rejestr gości, októrym mowa wart.15a ust.


3 ustawy; 11)4) zapis sygnału audiowizyjnego zaudiowizyjnego systemu kontroli gier służącego kontroli przebiegu iprowadzenia gier wkasynie gry; 12)4) ewidencje irejestry związane zurządzaniem gier hazardowych, atakże wydruki lub zapisy na informatycznym nośniku danych ztych ewidencji irejestrów, jeżeli są one prowadzone zzastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych, oraz dane wformie dokumentów elektronicznych przechowywane wurządzeniu służącym do archiwizacji danych, októrych mowa wart.15d ust.3 ustawy, jak również wydruki lub zapisy ztego urządzenia; 13)4) dokumenty potwierdzające przekazanie dochodu na cel społecznie użyteczny, wszczególności dobroczynny, określony wregulaminie gry oraz wzezwoleniu na urządzanie loterii fantowej lub gry bingo fantowe, albo zgłoszeniu, októrym mowa wart.7 ust.1a ustawy; 14) ekspertyzy, wszczególności automatów iinnych urządzeń do gier; 15) dokumenty dotyczące reklamy, promocji oraz informowania osponsorowaniu gier hazardowych; 16) dokumenty potwierdzające posiadanie zgody krajowych organizatorów sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt na wykorzystanie jego wyników; 17) dokumenty potwierdzające realizację praw iobowiązków uczestników gry hazardowej; 18) dokumenty potwierdzające wykonanie określonych wregulaminie gry hazardowej postanowień dotyczących warunków izasad gry hazardowej, wtym wygranych, terminów oraz miejsc urządzania iprowadzenia gry hazardowej; 19) dokumenty dotyczące postępowania reklamacyjnego; 20) dokumenty potwierdzające wysokość kapitału gry hazardowej, przeznaczonego do natychmiastowej wypłaty wygranych; 21) księgi: a) obrotu żetonami ipieniądzem gotówkowym, b) obrotu kartonami do gry wsalonie gry bingo pieniężne, c) eksploatacji automatu do gier;

4)

–3–

Poz. 156

Wbrzmieniu ustalonym przez § 1 pkt1 lit. arozporządzenia Ministra Finansów zdnia 2 stycznia 2012r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie kontroli wykonywanych przez Służbę Celną wzakresie urządzania iprowadzenia gier hazardowych (Dz.U. poz.37), które weszło wżycie zdniem 27 stycznia 2012r.

Dziennik Ustaw –4– Poz. 156

22) dokumenty dotyczące rozliczenia wyniku finansowego urządzanej loterii fantowej lub gry bingo fantowe; 23) dokumenty dotyczące informacji oosobach, które uzyskały wygrane wturnieju gry pokera oraz orozliczeniu podatku od gier; 24) dokumenty dotyczące powierzenia innemu podmiotowi wykonywania czynności związanych zurządzaniem gier hazardowych; 25) dokumenty dotyczące struktury kapitału zakładowego; 26) dokumenty dotyczące składu zarządu lub rady nadzorczej; 27) dokumenty dotyczące informacji ofunkcjonowaniu podmiotów urządzających iprowadzących działalność wzakresie gier hazardowych, wtym zestawienia danych ekonomiczno-finansowych wzakresie bieżącej działalności tych podmiotów, ze szczególnym uwzględnieniem obrotów, wyniku finansowego, wskaźników ekonomicznych, azwłaszcza wskaźnika zatrudnienia, oraz wskaźników statystycznych uzyskiwanych przez te podmioty; 28) inne niż wymienione wpkt1–27 dokumenty: a) faktury, umowy, protokoły, oświadczenia związane zprowadzeniem działalności wzakresie gier hazardowych, b) dokumenty potwierdzające dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej albo do rejestru przedsiębiorców wKrajowym Rejestrze Sądowym, c)5) dokumentacja techniczna strony internetowej wykorzystywanej do urządzania zakładów wzajemnych przez sieć Internet, d)5) dokumenty potwierdzające prowadzenie transakcji wynikających zzakładów wzajemnych urządzanych przez sieć Internet za pośrednictwem rachunku bankowego prowadzonego przez podmioty, októrych mowa wart.15e ustawy. §

5. 1.6) Podmiot urządzający iprowadzący zakłady wzajemne sporządza miesięczną informację osumie wpłat, sumie wypłaconych lub wydanych wygranych oraz wystawionych ianulowanych imiennych zaświadczeniach ouzyskanej wygranej, odrębnie dla każdego obszaru, na którym przyjmuje zakłady lub wystawia te zaświadczenia, objętego terytorialnym zasięgiem działania właściwego naczelnika urzędu celnego, według wzoru stanowiącego załącznik nr1 do rozporządzenia.

2. Informację, o której mowa w ust. 1, podmiot urządzający i prowadzący zakłady wzajemne przesyła właściwemu naczelnikowi urzędu celnego wterminie 10 dni od zakończenia miesiąca, którego informacja dotyczy. § 6.

1. Podmiot prowadzący kasyno gry: 1) sporządza raport dzienny imiesięczny wpłat, wypłat irezultatów gier wkasynie gry, według wzoru stanowiącego załącznik nr2 do rozporządzenia; 2) sporządza miesięczne zestawienie wystawionych ianulowanych wkasynie gry imiennych zaświadczeń ouzyskanej wygranej zpodaniem numeru iserii zaświadczenia, wysokości wygranej, rodzajów gier idaty wystawienia zaświadczenia.

2. Raport miesięczny, októrym mowa wust.1 pkt1, oraz zestawienie, októrym mowa wust.1 pkt2, podmiot prowadzący kasyno gry przesyła do właściwego naczelnika urzędu celnego wterminie 3 dni od zakończenia miesiąca, którego raport izestawienie dotyczą. § 7.


1. Podmiot prowadzący salon gry bingo pieniężne: 1) sporządza miesięczną informację owysokości kwoty uzyskanej ze sprzedaży kartonów do gry oraz wysokości kwoty dokonanych wypłat wygranych wsalonie gry bingo pieniężne; 2) sporządza miesięczne zestawienie wystawionych ianulowanych wsalonie gry bingo pieniężne imiennych zaświadczeń ouzyskanej wygranej zpodaniem numeru iserii zaświadczenia, wysokości wygranej idaty wystawienia zaświadczenia.

2. Informację, októrej mowa wust.1 pkt1, oraz zestawienie, októrym mowa wust.1 pkt2, podmiot prowadzący salon gry bingo pieniężne przesyła do właściwego naczelnika urzędu celnego wterminie 10 dni od zakończenia miesiąca, którego informacja izestawienie dotyczą.

5) 6)

Dodana przez § 1 pkt1 lit. b rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku

4. W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

Dziennik Ustaw –5– Poz. 156

§ 8.

1. Podmiot urządzający gry liczbowe igrę telebingo sporządza iprzesyła informacje oilości wystawionych ianulowanych imiennych zaświadczeń o uzyskanej wygranej, zawierające numery i serie zaświadczeń, wysokości wygranych idaty wystawienia zaświadczeń.

2. Informacje, októrych mowa wust.1, przesyła się za okresy kwartalne wterminie jednego miesiąca od zakończenia kwartału, którego informacja dotyczy. § 9.

1. Dokumentacja, októrej mowa w§ 5 ust.1 oraz § 6 ust.1 pkt1, powinna być prowadzona wsposób umożliwiający identyfikację przeprowadzonych czynności związanych zurządzaniem gier hazardowych, przy zachowaniu ciągłości zapisów ibezbłędności stosowanych procedur obliczeniowych.

2. Wpisów do dokumentacji, októrej mowa wust.1, dokonuje się bezpośrednio po zakończeniu okresu, którego dokumentacja dotyczy.

3. Wpisów do dokumentacji, októrej mowa wust.1, należy dokonywać wsposób trwały iczytelny. Zmian ipoprawek wdokumentacji dokonuje się wtaki sposób, aby przekreślony tekst pierwotny pozostał czytelny, akażdą zmianę lub poprawkę należy potwierdzić podpisem osoby dokonującej zmiany lub poprawki, zpodaniem daty ich wprowadzenia, oraz wrazie potrzeby opisać je wrubryce „uwagi”. §

10. Dokumentacja, októrej mowa w§ 6 ust.1 pkt1, powinna być zarejestrowana izabezpieczona urzędowo pieczęciami przez właściwego naczelnika urzędu celnego, aposzczególne karty dokumentacji – kolejno ponumerowane. § 11.

1. Zgłoszenie oraz informacja zawierają imię inazwisko lub nazwę podmiotu, którego zgłoszenie lub informacja dotyczą, adres siedziby lub miejsca zamieszkania, numer wKrajowym Rejestrze Sądowym lub ewidencji działalności gospodarczej, numer REGON, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adres poczty elektronicznej.

2. Podmiot jest obowiązany do powiadomienia właściwego naczelnika urzędu celnego ozmianach danych zawartych wzgłoszeniu lub wzałącznikach do zgłoszenia wterminie 14 dni, licząc od dnia, wktórym nastąpiła zmiana. §

12. Podmiot urządzający gry liczbowe, grę telebingo lub zakłady wzajemne sporządza iprzesyła zgłoszenia iinformacje, odrębnie dla każdego obszaru, objętego terytorialnym zasięgiem działania właściwego naczelnika urzędu celnego. §

13. Do zgłoszenia orozpoczęciu urządzania gry liczbowej igry telebingo podmiot dołącza wykaz miejsc, wktórych dokonuje się sprzedaży zakładów lub innych dowodów udziału wgrze, zpodaniem ich adresów oraz nazw podmiotów, wktórych prowadzona będzie sprzedaż. §

14. W zgłoszeniu o rozpoczęciu urządzania loterii pieniężnej wskazuje się również termin rozpoczęcia sprzedaży losów lub innych dowodów udziału w loterii. Do zgłoszenia o rozpoczęciu urządzania loterii pieniężnej dołącza się regulamin loterii pieniężnej. § 15.

1. Wzgłoszeniu orozpoczęciu urządzania loterii fantowej igry bingo fantowe określa się również wykaz miejsc, wktórych będzie prowadzona sprzedaż losów lub innych dowodów udziału wgrze, zpodaniem ich adresów oraz nazw podmiotów, wktórych prowadzona będzie sprzedaż. 2.7) Do zgłoszenia orozpoczęciu urządzania loterii fantowej lub gry bingo fantowe dołącza się zezwolenie, októrym mowa wart.7 ust.1 ustawy, oraz regulamin loterii fantowej lub gry bingo fantowe, albo zgłoszenie, októrym mowa wart.7 ust.1a ustawy. § 16.

1. Wzgłoszeniu orozpoczęciu urządzania loterii promocyjnej iloterii audioteksowej wskazuje się również opis sposobu uzyskiwania wloterii jej wyniku od przypadku.

2. Do zgłoszenia orozpoczęciu urządzania loterii promocyjnej iloterii audioteksowej dołącza się: 1) zezwolenie na urządzanie loterii; 2) regulamin loterii.

7)

Wbrzmieniu ustalonym przez § 1 pkt3 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 4.

Dziennik Ustaw –6– Poz. 156

§ 17.8) Do zgłoszenia orozpoczęciu urządzania zakładów wzajemnych: 1) wpunktach przyjmowania zakładów wzajemnych dołącza się wykaz punktów przyjmowania zakładów wzajemnych zpodaniem adresów oraz godzin otwarcia izamknięcia tych punktów, 2) przez sieć Internet dołącza się wykaz miejsc wystawiania ianulowania imiennych zaświadczeń ouzyskanej wygranej – sporządzony odrębnie dla każdego obszaru, objętego terytorialnym zasięgiem działania właściwego naczelnika urzędu celnego. §

18. Do zgłoszenia owznowieniu działalności, októrym mowa wart.34 ust.1 pkt2 lit. austawy zdnia 27sierpnia 2009r. oSłużbie Celnej, stosuje się odpowiednio przepisy § 12–17. § 19.

1. Podmiot urządzający loterię pieniężną przesyła, co najmniej na 14 dni przed planowanym zakończeniem loterii, informację oplanowanym terminie jej zakończenia.

2. Podmiot urządzający loterię pieniężną, wterminie 30 dni od dnia zakończenia loterii pieniężnej, sporządza iprzesyła informacje dotyczące przeprowadzonej loterii pieniężnej, zawierające: 1) określenie sumy wpływów uzyskanych ze sprzedaży losów lub innych dowodów udziału wloterii; 2) zestawienie ilości iwysokości uzyskanych wygranych; 3) zestawienie ilości wystawionych i anulowanych imiennych zaświadczeń o uzyskanej wygranej, zawierające numery iserie zaświadczeń, wysokości wygranych idaty wystawienia zaświadczeń. §

20. Podmiot urządzający loterie fantowe lub gry bingo fantowe, wterminie 30 dni od dnia zakończenia loterii fantowej lub gry bingo fantowe, sporządza iprzesyła informacje dotyczące przeprowadzonej loterii fantowej lub gry bingo fantowe, zawierające: 1) wykaz wydanych wygranych rzeczowych wraz zokreśleniem ich wartości; 2) określenie wysokości kwot przekazanego dochodu zgry na cele społecznie użyteczne, wszczególności dobroczynne; 3) zestawienie ilości wystawionych i anulowanych imiennych zaświadczeń o uzyskanej wygranej, zawierające numery iserie zaświadczeń, wysokości wygranych idaty wystawienia zaświadczeń. §

21. Podmiot urządzający loterię promocyjną lub loterię audioteksową, wterminie 30 dni od dnia zakończenia loterii promocyjnej lub loterii audioteksowej, sporządza iprzesyła informacje dotyczące przeprowadzonej loterii promocyjnej lub loterii audioteksowej, zawierające: 1) wykaz wypłaconych lub wydanych wygranych wraz zokreśleniem ich wartości; 2) zestawienie ilości wystawionych i anulowanych imiennych zaświadczeń o uzyskanej wygranej, zawierające numery iserie zaświadczeń, wysokości wygranych idaty wystawienia zaświadczeń. § 22.9) Zgłoszenie iinformacje oraz załączniki do nich mogą być przesyłane wformie elektronicznej. § 23.9) Kontrola działalności wzakresie gier na automatach oniskich wygranych oraz gier na automatach urządzanych w salonach gier na automatach jest prowadzona, do czasu wygaśnięcia udzielonych zezwoleń, na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie kontroli wykonywanych przez Służbę Celną wzakresie urządzania iprowadzenia gier izakładów wzajemnych (Dz.U. Nr188, poz.1459), zzastrzeżeniem, że wzakresie art.134 i140 ustawy zdnia 19 listopada 2009r. ograch hazardowych oraz art.8 ust.2 ustawy zdnia 26 maja 2011r. ozmianie ustawy ograch hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr134, poz.779) stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozporządzenia. §

24. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2010r.10)

Wbrzmieniu ustalonym przez § 1 pkt4 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku

4. Wbrzmieniu ustalonym przez § 1 pkt5 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 4.

10) Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Finansów zdnia 5 listopada 2009r. wsprawie kontroli wykonywanych przez Służbę Celną wzakresie urządzania iprowadzenia gier izakładów wzajemnych (Dz.U. Nr188, poz.1459), które utraciło moc zdniem wejścia wżycie ustawy zdnia 19 listopada 2009r. ograch hazardowych (Dz.U. Nr201, poz.1540).

8)   9)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 28 grudnia 2009r.

Dziennik Ustaw

WZÓR

Załącznik nr 111)

.......................................................

(pieczątka nagłówkowa podmiotu)

MIES IĘCZNA I NFORMACJA O  SUMIE WPŁAT, SUMIE WYPŁACONYCH LUB WY D A N Y C H WYGRANYCH ORAZ WYST AWIONYCH I ANULOWANYCH IMIENNYCH ZAŚWIA D C ZEN IA C H O UZYSKANEJ WYGRANEJ

na obszarze ................................................................................................................................................... w miesiącu ................................................... rok .................

(wpisać właściwy obszar lub przez sieć Internet)

..................................................................................................................................................................................................................................................

(nazwa podmiotu iadres siedziby)

Lp.

Rodzaj przyjmowanych zakładów wzajemnych

(wzł) (wypłaconych lub wydanych uczestnikom zakładów wzajemnych, zwróconych stawek) (wzł)

Adres punktu przyjmowania zakładów wzajemnych lub adres strony internetowej 3 4 5

Suma wpłat

Suma wygranych

Wystawione i anulowane imienne zaświadczenia o uzyskanej wygranej

(seria inrzaświadczenia, wysokość wygranej lub określenie wygranej rzeczowej ijej wartości, rodzaj zakładu, data wystawienia/anulowania)

Uwagi

–7–

1

2

6

7

..................................................................

(imię, nazwisko itelefon osoby, która sporządziła informację)

..................................................................

(miejscowość, data)

..................................................................

(podpis przedstawiciela podmiotu)

Poz. 156

11)

W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

Załącznik nr 2

Dziennik Ustaw

WZÓR

..........................................................................

(pieczątka nagłówkowa podmiotu)

RAPORT DZIENNY/MIESIĘCZNY* WPŁAT, WYPŁAT I REZULTATÓW GIER W KASYNIE GRY w.......................................................................... .

(miejscowość, ulica, numer)

Data: ........................ Suma Różnica Napiwki

(wzł)

Wpłaty

(wzł)

Korekta wypłat

Lp. wypłat

(5–6) (wzł) (żetony wyniesione/ przyniesione) (wzł) (wzł)

Rodzaj gry wpłat

(3+4) (za zwrócone żetony iwygranych na automatach)

Stan wygranej zakumulowanej na zakończenie dnia/miesiąca* wyszczególnienie 10 kwota 11

Uwagi –8–

wkasie 5 6 7 8 9

na stołach ido automatów

1

2

3

4

12

Gry cylindryczne

Gry wkarty

Gry wkości

Gry na automatach

Wynik dzienny/miesięczny* kasyna

..........................................................................

(główny kasjer)

..........................................................................

(kierownik kasyna gry)

Poz. 156

*) niepotrzebne skreślić

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 156 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

 • Tekst jednolity

  Czym różni się tekst jednolity od tekstu ujednoliconego?

 • Tekst jednolity spółki z o.o.

  Jak ma wyglądać tekst jednolity umowy spółki z o.o.? Kto powinien go sporządzić? Spółka istnieje 20 lat, w trakcie jej istnienia zaszło mnóstwo zmian umowy spółki.

 • ujednolicony tekst umowy spółki

  Spółka działająca od kilku lat, zmieniała kilkukrotnie zapisy umowy za pomocą aneksów. Rodzi to pewna uciążliwość przy okazywaniu dokumentów spółki. Czy od (...)

 • Księga przychodów i rozchodów - nowy wzór

  Prowadzę firmę na zasadach ogólnych - księga przychodów i rozchodów. Słyszałem, że weszły nowe wzory księgi przychodów i rozchodów. Czy rzeczywiście obowiązują (...)

 • Zgłoszenie zmiany umowy spółki do KRS

  Wspólnicy dokonują zmiany umowy spółki jawnej poprzez usunięcie z umowy jednego z paragrafów. Fakt zmiany umowy spółki musi zostać zgłoszony do KRS wraz z umową (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-27 poz. 399

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-21 poz. 98

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 • Monitor Polski 2013 poz. 747

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa

 • Monitor Polski 2013 poz. 736

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-24 poz. 645

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyjaśnień do Taryfy celnej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.