Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 157 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-31
Data wydania:2013-01-10
Data wejscia w życie:2013-02-15
Data obowiązywania:2013-02-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 157 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 31 stycznia 2013 r. Poz. 157

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI zdnia 10 stycznia 2013r. zmieniające rozporządzenie wsprawie szczegółowych zasad itrybu prowadzenia nauczania wzakładach karnych Na podstawie art.134 ustawy zdnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr90, poz.557, zpóźn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §1. Wrozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości zdnia 13 lutego 2004r. wsprawie szczegółowych zasad itrybu prowadzenia nauczania wzakładach karnych (Dz.U. Nr37, poz.337 oraz z2009r. Nr169, poz.1331) wprowadza się następujące zmiany: 1) w§2 ust.2 otrzymuje brzmienie: „2. Cele określone wust.1 pkt2 realizuje się wszkołach ponadgimnazjalnych, atakże wformie kursów, kursów kompetencji ogólnych, kursów umiejętności zawodowych, zwanych dalej „szkoleniami kursowymi”, lub kwalifikacyjnych kursów zawodowych.”; 2) §3 otrzymuje brzmienie: „§


3. Nauczanie osadzonych prowadzi się w szkołach i centrach kształcenia ustawicznego, zwanych dalej „szkołami”, które są prowadzone przy zakładach.”; 3) w§3a: a) ust.1 otrzymuje brzmienie: „1. Szkolenia kursowe ikwalifikacyjne kursy zawodowe dla osadzonych mogą prowadzić centra kształcenia ustawicznego funkcjonujące przy zakładach, zwane dalej „centrami”, lub zewnętrzne osoby prawne ifizyczne.”, b) dodaje się ust.3 wbrzmieniu: „3. Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone są przez centra jako zadanie własne.”; 4) §4 otrzymuje brzmienie: „§4. Organizacja iprowadzenie szkoleń kursowych oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla osadzonych odbywa się na warunkach określonych wrozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej zdnia 11 stycznia 2012r. wsprawie kształcenia ustawicznego wformach pozaszkolnych (Dz.U. poz.186 i1152).”;

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z 1997 r. Nr160, poz.1083, z1999r. Nr83, poz.931, z2000r. Nr60, poz.701 iNr120, poz.1268, z2001r. Nr98, poz.1071 iNr111, poz.1194, z2002r. Nr74, poz.676 iNr200, poz.1679, z2003r. Nr111, poz.1061, Nr142, poz.1380 iNr179, poz.1750, z2004r. Nr93, poz.889, Nr210, poz.2135, Nr240, poz.2405, Nr243, poz.2426 iNr273, poz.2703, z2005r. Nr163, poz.1363 iNr178, poz.1479, z2006r. Nr104, poz.708 iNr226, poz.1648, z2007r. Nr123, poz.849, z2008r. Nr96, poz.620 iNr214, poz.1344, z2009r. Nr8, poz.39, Nr22, poz.119, Nr62, poz.504, Nr98, poz.817, Nr108, poz.911, Nr115, poz.963, Nr190, poz.1475, Nr201, poz.1540 iNr206, poz.1589, z2010r. Nr34, poz.191, Nr40, poz.227, Nr125, poz.842 iNr182, poz.1228, z2011r. Nr39, poz.201 i202, Nr112, poz.654, Nr129, poz.734, Nr185, poz.1092, Nr217, poz.1280 iNr240, poz.1431 oraz z2012r. poz.908.

Dziennik Ustaw 5) §8 otrzymuje brzmienie: „§8. Dyrektor zakładu, przy którym funkcjonuje szkoła lub centrum, stwarza warunki izapewnia odpowiednie środki finansowe do jej funkcjonowania.”; 6) w§10 pkt1 otrzymuje brzmienie: „1) realizować skrócony cykl kształcenia z zachowaniem pełnej liczby godzin nauczania zajęć edukacyjnych, określonych wrozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej zdnia 7 lutego 2012r. wsprawie ramowych planów nauczania wszkołach publicznych (Dz.U. poz.204);”; 7) §11 otrzymuje brzmienie: „§11.

1. Organizację nauczania wszkole ina kwalifikacyjnym kursie zawodowym określa się warkuszu organizacji nauczania sporządzonym na każdy semestr.

2. Organizację szkoleń kursowych określa się warkuszu organizacji szkoleń kursowych na każdy rok kalendarzowy.

3. Arkusze, októrych mowa wust.1 i2, sporządzają odpowiednio dyrektorzy szkół idyrektorzy zakładów.

4. Arkusz organizacji nauczania, októrym mowa wust.1, zatwierdza Dyrektor Generalny Służby Więziennej.”; 8) w§12 pkt3 otrzymuje brzmienie: osadzonych, którzy wystąpili zprośbą opodjęcie nauki lub jej kontynuację wokreślonym typie szkoły lub na „3) kwalifikacyjnym kursie zawodowym.”; 9) w§13 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Komisja penitencjarna, kwalifikując osadzonego do nauczania w określonym typie szkoły lub na kwalifikacyjnym kursie zawodowym, kieruje się wszczególności:”; 10) §14 i15 otrzymują brzmienie: „§14.

1. Osadzonych kwalifikuje się do nauczania wszkole lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy, jeżeli czas pozostały do zakończenia odbywania kary nie jest krótszy niż okres trwania nauki wszkole lub na kwalifikacyjnym kursie zawodowym, zzastrzeżeniem §12 pkt1. 2.Do wszystkich typów szkół ina kwalifikacyjne kursy zawodowe można ponadto kwalifikować osadzonych warunkowo, jeżeli do terminu zwolnienia zzakładu karnego wzwiązku zprzedterminowym warunkowym zwolnieniem lub końcem kary pozostało im nie mniej niż 6 miesięcy, awymagają oni ukończenia przerwanej nauki lub mają odpowiednią motywację do nauki imożliwość jej kontynuowania po opuszczeniu zakładu karnego. §15. Liczba słuchaczy wpierwszym semestrze nauki, wkażdym typie szkoły ina kwalifikacyjnym kursie zawodowym, powinna wynosić co najmniej 20 słuchaczy, awsemestrach programowo wyższych co najmniej 10słuchaczy.”; 11) §18 otrzymuje brzmienie: „§18.Osadzonego, który został przetransportowany do zakładu wcelu podjęcia nauki wszkole lub na kwalifikacyjnym kursie zawodowym, anastępnie został wycofany znauczania na skutek odmowy uczęszczania do szkoły lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy, kieruje się do właściwego zakładu.”; 12) w§22 ust.2 otrzymuje brzmienie: „2. Tryb przeprowadzania badań, októrych mowa wust.1, określa rozporządzenie Ministra Zdrowia zdnia 11sierpnia 2010r. wsprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych iponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów iuczestników studiów doktoranckich (Dz.U. Nr155, poz.1045).”; 13) §23 otrzymuje brzmienie: „§ 23.

1. Osadzony, który w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania ukończył szkołę lub kwalifikacyjny kurs zawodowy, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły lub zaświadczenie oukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. 2.Świadectwo ukończenia szkoły izaświadczenie oukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego nie mogą zawierać informacji otym, że zostały uzyskane wczasie wykonywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania.”; –2– Poz. 157

Dziennik Ustaw 14) w§26: a) wust.1 pkt1 otrzymuje brzmienie: wtoku pracy produkcyjnej lub usługowej wzakładach pracy iinstytucjach gospodarki budżetowej wobrębie „1) lub poza obrębem zakładu;”, b) ust.2 otrzymuje brzmienie: „2.Przepisy §2–4, §5 ust.1–3, §7 ust.2 i3, §8 ust.1 pkt1–4 iust.2 pkt1–3, §10 i11 oraz §12 ust.1–3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. Nr244, poz.1626) stosuje się odpowiednio.”; 15) §27 otrzymuje brzmienie: „§

27. Szkoła, reprezentowana przez dyrektora zakładu, może zawrzeć z instytucją gospodarki budżetowej, przywięziennym zakładem pracy lub innym zakładem pracy działającym w obrębie lub poza obrębem zakładu umowę opraktyczną naukę zawodu, na zasadach określonych wprzepisach, októrych mowa w§2–4, §5 ust.1–3, §7 ust.2 i3, §8 ust.1 pkt1–4 iust.2 pkt1–3, §10 i11 oraz §12 ust.1–3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zdnia 15 grudnia 2010r. wsprawie praktycznej nauki zawodu.”; 16) w§28 ust.2 otrzymuje brzmienie: „2. Wzakresie innych przypadków zwalniania słuchaczy szkół dla dorosłych zobowiązku odbywania praktycznej nauki zawodu stosuje się odpowiednio przepisy, októrych mowa w§2–4, §5 ust.1–3, §7 ust.2 i3, §8 ust.1 pkt1–4 iust.2 pkt1–3, §10 i11 oraz §12 ust.1–3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zdnia 15grudnia 2010r. wsprawie praktycznej nauki zawodu.”. §2. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Sprawiedliwości: J. Gowin –3– Poz. 157

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 157 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

 • Zmiana statutu banku

  Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

 • Zmiana zakładu karnego dla skazanego

  Syn odbywa karę pozbawienia wolności 6 lat w Rawiczu. Mieszkamy we Włocławku, gdzie znajduje się również zakład karny i chciałabym przenieść syna do Włocławka. (...)

 • Praca w gospodarstwie a nagroda jubileuszowa

  Jestem nauczycielką. Posiadam zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym rodziców. Czy do stażu pracy przy naliczaniu nagrody jubileuszowej może być zaliczona praca (...)

 • Prowadzenie szkoły językowej

  Chciałabym założyć szkołę w zakresie nauczania dzieci języka angielskiego. Czy mogę to robić na zasadzie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej czy muszę (...)

 • Zameldowanie stałe i czasowe

  Czy mając zameldowanie czasowe trzeba wymeldować się ze stałego miejsca zameldowania?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-17 poz. 443

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przekazywania inwestycji centralnych samorządom województw i powiatom oraz wykazu inwestycji centralnych podlegających przekazaniu.

 • Dziennik Ustaw z 2003-07-31 poz. 1246

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw z 1999-04-07 poz. 325

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania i trybu powoływania Rzecznika Ubezpieczonych.

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-21 poz. 927

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1999 r. w sprawie zasad wykonywania zadań przez inspektorów sanitarnych w odniesieniu do zakładów karnych, aresztów śledczych oraz schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych podległych Ministrowi Sprawiedliwości.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-15 poz. 1592

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.