Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 1592 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie legitymacji wystawianych pracownikom wewnętrznej służby ochrony

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-12-19
Data wydania:2013-12-12
Data wejscia w życie:2014-01-01
Data obowiązywania:2014-01-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 1592 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 19 grudnia 2013 r. Poz. 1592

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

1) zdnia 12 grudnia 2013r. wsprawie legitymacji wystawianych pracownikom wewnętrznej służby ochrony Na podstawie art.9a ust.4 ustawy zdnia 22 sierpnia 1997r. oochronie osób imienia (Dz.U. z2005r. Nr145, poz.1221, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa: 1) 2) 3) 4) wzór legitymacji kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej w wewnętrznej służbie ochrony; wzór legitymacji kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego w wewnętrznej służbie ochrony; tryb i warunki wydawania, wymiany lub zwrotu legitymacji; sposób ewidencjonowania wydanych, wymienionych lub zwróconych legitymacji. § 2. Wzory legitymacji, o których mowa w § 1, są określone w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia. § 3. Kierownik jednostki, o którym mowa w art. 9a ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, zwanej dalej „ustawą”, lub osoba pisemnie przez niego upoważniona, bezpośrednio mu podporządkowana, przed dopuszczeniem pracownika wewnętrznej służby ochrony do wykonywania zadań związanych z ochroną osób i mienia wydaje mu legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej lub legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego, jeżeli jest on wpisany odpowiednio na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, o których mowa w art. 28 ustawy. § 


4. W  przypadku utraty przez pracownika wewnętrznej służby ochrony legitymacji kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej lub legitymacji kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego, kierownik jednostki, o którym mowa w art. 9a ustawy, wystawia pracownikowi wewnętrznej służby ochrony duplikat legitymacji. § 5.

1. Legitymacje kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej lub kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego, zwane dalej „legitymacjami”, zwraca się wydającemu w przypadku: 1) 2) 3)

1)

rozwiązania bądź wygaśnięcia umowy o pracę zawartej przez przedsiębiorcę lub jednostkę organizacyjną z pracownikiem wewnętrznej służby ochrony; udzielenia pracownikowi ochrony urlopu bezpłatnego lub wychowawczego; skreślenia pracownika wewnętrznej służby ochrony z list, o których mowa w art. 28 ustawy.

Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 18 listopada 2011  r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055 i Nr 180, poz. 1112, z 2009 r. Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1496, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 170, poz. 1015 i Nr 171, poz. 1016, z 2012 r. poz. 908 oraz z 2013 r. poz. 628 i 829.

2)

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1592

2. Legitymacje podlegają wymianie w przypadku zniszczenia lub gdy zmianie uległy: 1) 2) 3) imię lub nazwisko pracownika wewnętrznej służby ochrony; wizerunek twarzy pracownika wewnętrznej służby ochrony; nazwa, adres lub numer telefonu jednostki, w której wewnętrzna służba ochrony sprawuje ochronę.

§ 6.

1. Kierownik jednostki, o którym mowa w § 3, obowiązany jest prowadzić ewidencję wydanych, wymienionych oraz zwróconych legitymacji.

2. W ewidencji, o której mowa w ust. 1, zamieszcza się informacje dotyczące: 1) 2) 3) 4) 5) 6) numeru legitymacji; rodzaju wydanej legitymacji; imienia i nazwiska pracownika wewnętrznej służby ochrony; numeru i daty wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, o których mowa w art. 28 ustawy, ze wskazaniem organu, który wpisu dokonał; daty wystawienia legitymacji wraz z czytelnym podpisem pracownika wewnętrznej służby ochrony, któremu wydano legitymację; daty zwrotu legitymacji wraz z czytelnym podpisem pracownika wewnętrznej służby ochrony, który zwrócił legitymację, lub innej osoby, która takiego zwrotu dokonała, albo adnotację dotyczącą okoliczności zwrotu legitymacji w przypadku braku podpisów; informację o utracie przez pracownika wewnętrznej służby ochrony legitymacji ze wskazaniem czasu i okoliczności, w których nastąpiła utrata legitymacji. § 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. Minister Spraw Wewnętrznych: B. Sienkiewicz

7)

Dziennik Ustaw – 3 –

y h 1592 Poz.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 2013 r. (poz. 1592)

Załącznik nr 1

Wzór legitymacji kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej w wewnętrznej służbie ochrony

Fotografia o wymiarach 35x25 mm

strona 1

POUCZENIE

strona 2

1. a) b) c) d) Posiadacz niniejszej legitymacji na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145 poz. 1221 z późn. zm.) w granicach obszarów lub obiektów chronionych jest uprawniony do: ustalania uprawnień do przebywania na obszarach lub w obiektach chronionych oraz legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości; wezwania osób do opuszczenia obszaru lub obiektu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie chronionego obszaru lub obiektu albo stwierdzenia zakłócania porządku; ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla chronionego mienia w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji; użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego: siły fizycznej w postaci technik: transportowych, obrony i obezwładnienia; kajdanek zakładanych na ręce; pałki służbowej; psa służbowego; chemicznych środków obezwładniających w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających oraz przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej w przypadkach: odparcia bezpośredniego bezprawnego zamachu na życie zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby, przeciwdziałania bezpośredniemu zamachowi na ochraniane przez uprawnionego obszary, obiekty lub urządzenia przeciwdziałania niszczeniu mienia ujęcia osoby udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą pokonywania czynnego oporu; użycia lub wykorzystania broni palnej w przypadkach: konieczności odparcia bezpośredniego bezprawnego zamachu na: życie zdrowie i wolność uprawnionego lub innej osoby; ważne obiekty urządzenia lub obszary; mienie który stwarza jednocześnie bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub wolności uprawnionego lub innej osoby, konieczności przeciwstawienia się osobie niepodporządkowującej się wezwaniu do natychmiastowego porzucenia broni materiału wybuchowego lub innego niebezpiecznego przedmiotu którego użycie może zagrozić życiu, zdrowiu lub wolności uprawnionego lub innej osoby, oraz która usiłuje bezprawnie odebrać broń palną uprawnionemu lub innej osobie uprawnionej do jej posiadania zaalarmowania lub wezwania pomocy albo oddania strzału ostrzegawczego.


Posiadacz niniejszej legitymacji, na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie osób i mienia, poza granicami obszarów lub obiektów chronionych jest uprawniony do: ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego a także dla chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji; użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego: siły fizycznej w postaci technik: transportowych, obrony i obezwładnienia; kajdanek zakładanych na ręce; pałki służbowej; psa służbowego; chemicznych środków obezwładniających w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających oraz przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej w przypadkach zapewnienia bezpieczeństwa konwoju lub doprowadzenia; użycia lub wykorzystania broni palnej w przypadkach: konieczności odparcia bezpośredniego bezprawnego zamachu na bezpieczeństwo konwoju lub doprowadzenia, zaalarmowania lub wezwania pomocy, oddania strzału ostrzegawczego. Uprawnienia o których mowa w pkt 1 lit. e oraz w pkt 2 lit. c przysługują posiadaczowi niniejszej legitymacji wyłącznie w przypadku dopuszczenia do posiadania broni, o którym mowa w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576 z późn. zm.). Wymienione uprawnienia przysługują posiadaczowi niniejszej legitymacji wyłącznie w czasie i w związku z wykonywaniem zadań ochrony osób i mienia.

LEGITYMACJA KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ Nr …………….

− − − − − e) − −

Pan(i) ……………………………………………... ……………………………………………………..

(imię i nazwisko kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej)

wydana przez.................……………………….….. …………………………………………………….. ……………………………………………………..

(nazwa i adres oraz numer telefonu przedsiębiorcy/jednostki, w której wewnętrzna służba ochrony sprawuje ochronę)

2. a) b)

c) − − −

3. 4.

(data i miejsce wydania) (imię i nazwisko, podpis i pieczęć kierownika jednostki)

Znalazcę niniejszej legitymacji uprasza się o jej zwrot do wystawcy lub o przekazanie do najbliższej jednostki Policji

Objaśnienie: Blankiet koloru żółtego, o wymiarach 100 x 70 mm obustronnie foliowany po naniesieniu danych, o których mowa w art. 9a ust. 2 ustawy.

Dziennik Ustaw – 4 –

r 1592 Poz.

Załącznik nr 2

Wzór legitymacji kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego w wewnętrznej służbie ochrony

Fotografia o wymiarach 35x25 mm

strona 1

LEGITYMACJA KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO Nr …………….

POUCZENIE

1.

strona 2

2.

Posiadacz niniejszej legitymacji na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm.) jest uprawniony do wykonywania zadań ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego o których mowa w art. 3 pkt 2 wymienionej ustawy. Wymienione uprawnienia przysługują posiadaczowi niniejszej legitymacji wyłącznie w czasie i w związku z wykonywaniem zadań ochrony osób i mienia.

Pan(i) ……………………………………………... ……………………………………………………..

(imię i nazwisko kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego)

wydana przez …………………………….….. …………………………………………………….. ……………………………………………………..

(nazwa i adres oraz numer telefonu przedsiębiorcy/jednostki, w której wewnętrzna służba ochrony sprawuje ochronę)

(data i miejsce wydania)

(imię i nazwisko podpis i pieczęć kierownika jednostki)

Znalazcę niniejszej legitymacji uprasza się o jej zwrot do wystawcy lub o przekazanie do najbliższej jednostki Policji

Objaśnienie: Blankiet koloru żółtego, o wymiarach 100 x 70 mm obustronnie foliowany po naniesieniu danych, o których mowa w art. 9a ust. 2 ustawy.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 1592 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-17 poz. 1568

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-20 poz. 720

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw z 2009-12-11 poz. 1616

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej funkcjonariusza celnego

 • Dziennik Ustaw z 2009-11-06 poz. 1440

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Kontrwywiadu Wojskowego

 • Dziennik Ustaw z 2010-11-09 poz. 1394

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2010 r. w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.