Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 16 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie procedury konkursowej określającej szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-07
Data wydania:2012-12-27
Data wejscia w życie:2013-01-08
Data obowiązywania:2013-01-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 16 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 7 stycznia 2013 r. Poz. 16

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA IGOSPODARKI MORSKIEJ

1) zdnia 27 grudnia 2012r. wsprawie procedury konkursowej określającej szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych Na podstawie art.191 ust.14 ustawy zdnia 3 lipca 2002r. – Prawo lotnicze (Dz.U. z2012r. poz.933, 951 i 1544) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §1. Rozporządzenie określa procedurę konkursową zawierającą szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych, wszczególności: z


1) akres informacji, jakie powinien zawierać wniosek owydanie upoważnienia;

2) okumenty niezbędne do wydania upoważnienia; d

3) zczegółowe kryteria przyznawania ograniczonych praw przewozowych; s

4) rzesłanki cofnięcia upoważnienia. p §2. Ilekroć wrozporządzeniu jest mowa o:

1) stawie – rozumie się przez to ustawę zdnia 3 lipca 2002r. – Prawo lotnicze; u

2) rzędzie – rozumie się przez to Urząd Lotnictwa Cywilnego; U

3) graniczonych prawach przewozowych – rozumie się przez to zawarte wumowie międzynarodowej, wtym załącznio kach do niej, ograniczenia wkorzystaniu zpraw przewozowych dotyczące liczby częstotliwości lub liczby przewoźników lotniczych, którzy mogą zostać wyznaczeni do korzystania zpraw przewozowych polegających na wykonywaniu przewozów lotniczych na trasach lub obszarach między Rzecząpospolitą Polską adanym państwem trzecim;

4) rzewoźniku lotniczym wspólnotowym – rozumie się przez to przewoźnika lotniczego posiadającego koncesję na wyp konywanie przewozu lotniczego wydaną przez odpowiedni organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska, zgodnie zrozporządzeniem Parlamentu Europejskiego iRady (WE) nr1008/2008 zdnia 24września 2008r. wsprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty (Dz.Urz. UE L 293 z31.10.2008, str. 3);

5) prawnionym przewoźniku lotniczym – rozumie się przez to polskiego przewoźnika lotniczego lub przewoźnika lotniu czego wspólnotowego ustanowionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wrozumieniu art.192a ust.2 ustawy.

1)

M inister Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie §1 ust.2 pkt3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej (Dz.U. Nr248, poz.1494 oraz z2012r. poz.1396).

Dziennik Ustaw –2– Rozdział 2 Wniosek owydanie upoważnienia izaproszenie do składania wniosków §3.

1. Wniosek owydanie upoważnienia do wykonywania przewozów regularnych lub serii przewozów nieregularnych, wprzypadku występowania ograniczonych praw przewozowych, zawiera następujące informacje:

1) azwę przewoźnika lotniczego; n

2) dres jego siedziby; a i

3) mię inazwisko oraz adres pełnomocnika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upoważnionego do reprezentacji lub do doręczeń – wprzypadku przewoźnika lotniczego wspólnotowego; t

4) rasę albo trasy lub obszary, októre przewoźnik lotniczy wnioskuje, zwyszczególnieniem nazw lotnisk;

5) atę planowanego rozpoczęcia przewozów lotniczych iplanowany okres ich wykonywania; d

6) lanowaną liczbę operacji lotniczych wtygodniu, dni ich wykonywania oraz godziny operacji ze wskazaniem typów p statków powietrznych iich pojemności;

7) znaczenie rodzaju przewozu (pasażerski, towarowy, mieszany); o

8) naki rejestracyjne statków powietrznych; z l

9) istę zawartych z innym przewoźnikiem lotniczym umów dotyczących obsługi trasy przy użyciu wynajętego statku powietrznego wraz zzałogą, jeżeli takie zostały zawarte, zokreśleniem terminu ważności tych umów;

10) ferowaną liczbę miejsc pasażerskich – wprzypadku przewozów pasażerskich, lub udźwig handlowy statku powietrzo nego – wprzypadku przewozów towarowych, na danej trasie lub obszarze, wobie strony, wjednym tygodniu;

11) rognozy dotyczące eksploatacji danego połączenia lub połączeń wokresie 3 kolejnych sezonów rozkładowych, wtym p prognozy liczby pasażerów, planowany średni miesięczny współczynnik wykorzystania miejsc wsamolocie, prognozy kosztów pełnych obsługi połączenia oraz całkowitych przychodów wynikających zplanowanych operacji lotniczych;

12) kreślenie dostępu pasażerów do oferowanych usług, w szczególności sposobu dystrybucji dokumentów przewozoo wych;

13) istorię wykonywania przewozów, wszczególności wielkości przewozów pasażerskich, wartości współczynnika wyh pełnienia miejsc, wyniki finansowe realizowanego połączenia, jeżeli było ono przez danego przewoźnika lotniczego obsługiwane; ś

14) rednią ostateczną cenę biletu na danej trasie wnajbliższym sezonie rozkładowym, także wobie strony, tam gdzie ma to zastosowanie, w rozumieniu art. 23 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24września 2008r. wsprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty;

15) ysokość wcześniej poniesionych nakładów na rozwój połączenia do danego państwa, jeżeli zostały poniesione. w

2. Do wniosku, októrym mowa wust.1, przewoźnik lotniczy dołącza:

1) opię koncesji na wykonywanie przewozu lotniczego wydaną przez właściwy organ danego państwa członkowskiego k Unii Europejskiej lub wskazanie jej numeru wprzypadku polskiego przewoźnika lotniczego;

2) opię certyfikatu przewoźnika lotniczego wydanego przez właściwy organ danego państwa lub wskazanie jego numeru k wprzypadku polskiego przewoźnika lotniczego;

3) istę taryf, które będą stosowane na danej trasie, łącznie zwarunkami ich stosowania; l

4) ktualne wewnętrzne sprawozdanie zarządcze oraz, gdy są dostępne, sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotoa wy wraz zopinią biegłego rewidenta, jeżeli obowiązek poddania sprawozdania badaniu wynika zprzepisów orachunkowości; p

5) lan gospodarczy na co najmniej dwa lata działalności przedsiębiorstwa, obejmujący bilans, rachunek zysków istrat oraz sprawozdanie zprzepływu środków pieniężnych, jeżeli prowadził działalność, atakże informacje oprzewidywanych kosztach związanych zrozpoczęciem wykonywania przewozu lotniczego na danej trasie albo obsługą danej trasy.


3. Przewoźnik lotniczy wspólnotowy do wniosku, októrym mowa wust.1, dołącza dodatkowo dokumenty wskazane wart.192a ust.3 ustawy oraz kopię pełnomocnictwa do reprezentacji lub kopię pełnomocnictwa do doręczeń. Poz. 16

Dziennik Ustaw –3– Poz. 16

§4.

1. Wprzypadku otrzymania wniosku owydanie upoważnienia, gdy umowa międzynarodowa określająca wykonywanie przewozów lotniczych na danej trasie lub obszarze zawiera ograniczone prawa przewozowe, Prezes Urzędu wterminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku owydanie upoważnienia publikuje wBiuletynie Informacji Publicznej Urzędu informację ootrzymaniu wniosku, zawierającą wyłącznie nazwę przewoźnika, wnioskowaną przez niego trasę irodzaj przewozu (pasażerowie, bagaż, towar lub poczta) oraz zaproszenie dla pozostałych uprawnionych przewoźników lotniczych do składania wniosków owydanie upoważnienia do wykonywania przewozu lotniczego na trasie lub obszarze wskazanych wzaproszeniu.

2. Zaproszenie, októrym mowa wust.1, zawiera: o

1) kreślenie ograniczonych praw przewozowych będących przedmiotem konkursu;

2) kreślenie miejsca iterminu składania wniosków owydanie upoważnienia; o

3) ykaz dokumentacji, októrej mowa w§3; w

4) nformacje owarunkach konkursu, wtym kryteria oceny zgłoszeń konkursowych. i §5.

1. Wterminie 30 dni od dnia ukazania się wBiuletynie Informacji Publicznej Urzędu zaproszenia do składania wniosków: p

1) rzewoźnicy, októrych mowa w§4 ust.1, składają wniosek owydanie upoważnienia zgodnie z§3;

2) rzewoźnik lotniczy, który złożył wniosek przed publikacją zaproszenia, uzupełnia wniosek oinformacje idokumenty, p októrych mowa w§3.

2. Wnioski złożone po terminie, októrym mowa wust.1, nie są uwzględniane wkonkursie.

3. Po upływie terminu, októrym mowa wust.1, Prezes Urzędu dokonuje oceny formalnej, czy przewoźnicy lotniczy złożyli informacje idokumenty zgodnie zust.1. §6.

1. Wprzypadku gdy wterminie, októrym mowa w§5 ust.1, żaden zuprawnionych przewoźników lotniczych nie złożył wniosku owydanie upoważnienia, wniosek uprawnionego przewoźnika lotniczego złożony przed publikacją zaproszenia zostaje rozpatrzony wtrybie określonym wart.191 ustawy, bez przeprowadzenia konkursu.

2. Wprzypadku gdy wterminie, októrym mowa w§5 ust.1, tylko jeden uprawniony przewoźnik lotniczy, októrym mowa w§5 ust.1 pkt1, złożył wniosek owydanie upoważnienia odpowiadający wymogom formalnym określonym w§3, aprzewoźnik lotniczy, który złożył wniosek przed publikacją zaproszenia, nie złożył wymaganych dokumentów iinformacji zgodnie z§5 ust.1 pkt2, wniosek przewoźnika lotniczego, który złożył wniosek owydanie upoważnienia odpowiadający wymogom formalnym określonym w§3, zostaje rozpatrzony wtrybie określonym wart.191 ustawy, bez przeprowadzenia konkursu. Rozdział 3 Konkurs §7.

1. Prezes Urzędu ogłasza konkurs:

1) o upływie terminu na składanie wniosków owydanie upoważnień, jeżeli po publikacji zaproszenia co najmniej jeden p uprawniony przewoźnik, októrym mowa w§5 ust.1 pkt1, złożył wniosek owydanie upoważnienia odpowiadający wymogom formalnym określonym w§3, aprzewoźnik lotniczy, który złożył wniosek przed publikacją zaproszenia, złożył wymagane dokumenty iinformacje zgodnie z§5 ust.1 pkt2;

2) o upływie terminu na składanie wniosków owydanie upoważnień, jeżeli po publikacji zaproszenia co najmniej dwóch p uprawnionych przewoźników, októrych mowa w§5 ust.1 pkt1, złożyło wnioski owydanie upoważnienia odpowiadające wymogom formalnym określonym w§3;

3) przypadku cofnięcia upoważnienia, zgodnie z art. 191 ust. 8 ustawy, gdy po publikacji zaproszenia co najmniej w dwóch uprawnionych przewoźników lotniczych złożyło wnioski owydanie upoważnienia odpowiadające wymogom formalnym określonym w§3.

2. Wprzypadku określonym wust.1 pkt3 przepisy §3–5 stosuje się odpowiednio.

Dziennik Ustaw –4– Poz. 16

§8.

1. Konkurs rozpoczyna się wdniu publikacji przez Prezesa Urzędu ogłoszenia ootwarciu konkursu wBiuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

2. Prezes Urzędu zawiadamia uprawnionych przewoźników lotniczych, którzy złożyli wnioski owydanie upoważnienia spełniające wymogi formalne, októrych mowa w§3, ootwarciu konkursu.

3. Ogłoszenie ootwarciu konkursu zawiera:

1) kreślenie ograniczonych praw przewozowych będących przedmiotem konkursu; o

2) azwy iadresy uprawnionych przewoźników, októrych mowa wust.2; n i

3) nformacje owarunkach konkursu, wtym kryteria oceny zgłoszeń konkursowych;

4) kalę oceny punktowej dla każdego kryterium, októrym mowa w§15. s

4. Konkurs zostaje rozstrzygnięty wterminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia publikacji ogłoszenia ootwarciu konkursu. §9. Po rozstrzygnięciu konkursu Prezes Urzędu sporządza protokół, który zawiera: o


1) kreślenie przedmiotu konkursu imiejsca jego przeprowadzenia;

2) skazanie wniosków spełniających wymogi formalne; w

3) skazanie wniosków niespełniających wymogów formalnych wraz zinformacją ostwierdzonych brakach; w

4) cenę punktową wniosków spełniających wymogi formalne; o

5) skazanie uprawnionego przewoźnika lub uprawnionych przewoźników lotniczych, którym zostanie wydane upoważw nienie. §10.

1. Prezes Urzędu zawiadamia niezwłocznie uczestników konkursu ojego wyniku.

2. Informację owyniku konkursu oraz protokół, októrym mowa w§9, Prezes Urzędu publikuje niezwłocznie wBiuletynie Informacji Publicznej Urzędu. §11.

1. Uczestnik konkursu może wnieść do Prezesa Urzędu protest przeciwko wynikowi konkursu.

2. Protest jest wnoszony wformie pisemnej, wterminie 14 dni od dnia publikacji informacji owyniku konkursu, zzastrzeżeniem, że za datę złożenia protestu uważa się datę wpływu protestu do Urzędu.

3. Informację owniesieniu protestu Prezes Urzędu publikuje wBiuletynie Informacji Publicznej Urzędu. §12.

1. Prezes Urzędu rozpatruje protest nie później niż wterminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

2. Po rozpatrzeniu protestu Prezes Urzędu informuje wnoszącego oraz uprawnionego przewoźnika lotniczego lub uprawnionych przewoźników lotniczych, októrych mowa w§9 pkt5, osposobie jego rozpatrzenia wraz zuzasadnieniem.

3. Informację osposobie rozpatrzenia protestu Prezes Urzędu publikuje wBiuletynie Informacji Publicznej Urzędu. §13. Wprzypadku uwzględnienia protestu Prezes Urzędu przeprowadza ponowną procedurę konkursową. §14.

1. Po upływie terminu na wniesienie protestu, jeżeli żaden przewoźnik nie wniósł protestu albo wniesiony protest nie został uwzględniony, Prezes Urzędu wydaje upoważnienie uprawnionemu przewoźnikowi lotniczemu lub uprawnionym przewoźnikom lotniczym, którzy uzyskali kolejno najwyższą liczbę punktów.

2. Prezes Urzędu publikuje wBiuletynie Informacji Publicznej Urzędu informację oudzielonym upoważnieniu.

Dziennik Ustaw –5– Rozdział 4 Kryteria przyznawania praw przewozowych §15. Prezes Urzędu, dokonując wyboru uprawnionego przewoźnika lotniczego, któremu zostanie wydane upoważnienie, kieruje się zasadą przejrzystości oraz niedyskryminacji ibierze pod uwagę, poza kryteriami określonymi wart.191 ust.7 ustawy, następujące kryteria:

1) apewnienie zrównoważonego rozwoju transportu lotniczego, turystyki ihandlu wUnii Europejskiej, wtym zapewniez nie przewozów całorocznych oraz poniesione nakłady na rozwój połączenia będącego przedmiotem konkursu, atakże średni współczynnik wykorzystania miejsc wsamolocie wostatnim sezonie rozkładowym;

2) godność zcelami izałożeniami dokumentów dotyczących polityki transportowej, wszczególności wodniesieniu do z rozwoju regionalnego;

3) ostęp konsumentów do usług oraz zaplecze do obsługi pasażerów, wtym sieć sprzedaży dokumentów przewozowych; d z

4) apewnienie najkorzystniejszej oferty konsumentom, wtym liczbę operacji lotniczych wtygodniu na danej trasie;

5) apewnienie wysokich standardów bezpieczeństwa iochrony środowiska, wtym oferowanie przewozów wykonywaz nych statkami powietrznymi wpisanymi do certyfikatu przewoźnika lotniczego występującego zwnioskiem;

6) spieranie konkurencji między przewoźnikami lotniczymi, wtym wzakresie usług realizowanych przez nowych przew woźników lotniczych. Rozdział 5 Cofnięcie upoważnienia §16. Poza przypadkami, októrych mowa wart.191 ust.8 i9 ustawy, wydane wwyniku procedury konkursowej upoważnienie Prezes Urzędu: c

1) ofa, wprzypadku gdy: p a) rzewoźnik lotniczy wspólnotowy przestał spełniać wymagania zawarte wart.192a ust.2 i3 ustawy, b) rawa przewozowe przyznane uprawnionemu przewoźnikowi lotniczemu zgodnie zprocedurą konkursową zostały p przeniesione na innego przewoźnika lotniczego; m

2) oże cofnąć, wprzypadku gdy przewoźnik naruszył obowiązki nałożone na niego wupoważnieniu lub nie zastosował się do ograniczeń wnim zawartych. Rozdział 6 Przepisy końcowe §17. Przepisy §7 ust.1 pkt3 iust.2 stosuje się od dnia 1 stycznia 2016r. §18. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem następującym po dniu ogłoszenia.2) Minister Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej: S. Nowak Poz. 16

2)

N iniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury zdnia 13 maja 2004r. wsprawie zezwoleń na wykonywanie przewozu lotniczego (Dz.U. Nr118, poz.1240), które na podstawie art.18 ustawy zdnia 30 czerwca 2011r. ozmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr170, poz.1015) wzakresie §27–30 traci moc zdniem wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 16 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.