Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 160 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-31
Data wydania:2013-01-15
Data wejscia w życie:2013-02-15
Data obowiązywania:2013-02-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 160 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 31 stycznia 2013 r. Poz. 160

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

1) zdnia 15 stycznia 2013r. wsprawie współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej orazInspekcji Ochrony Środowiska wzakresie zwalczania zakażeń ichorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub zludzi na zwierzęta Na podstawie art.24 ust.6 ustawy zdnia 5 grudnia 2008r. ozapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń ichorób zakaźnych uludzi (Dz.U. Nr234, poz.1570, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §1. Rozporządzenie określa: 1) formy itryb współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska, zwanymi dalej „organami”, wzakresie zwalczania zakażeń ichorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub zludzi na zwierzęta, zwanych dalej „zakażeniami ichorobami zakaźnymi”; 2) wykaz zakażeń ichorób zakaźnych objętych współdziałaniem organów; 3) terminy isposoby przekazywania informacji epidemiologicznych oraz epizootycznych; 4) sposób udostępniania danych osób, uktórych podejrzewa się albo rozpoznano zakażenie, chorobę zakaźną lub stwierdzono zgon zich powodu, oraz okres ich przechowywania; 5) sposób wykorzystania sił iśrodków posiadanych przez organy; 6) rodzaje badań laboratoryjnych wykonywanych przez organy. §2.


1. Współdziałanie organów wzakresie zwalczania zakażeń ichorób zakaźnych polega na: 1) uzgadnianiu sposobu wykorzystania posiadanych sił iśrodków, które są niezbędne do zwalczania zakażeń ichorób zakaźnych; 2) wzajemnym udzielaniu pomocy wprzypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epizootycznego wzakresie: a) prowadzenia dochodzeń epidemiologicznych, epizootycznych ipostępowań dotyczących skażenia środowiska, b) przeprowadzania badań laboratoryjnych lub weryfikacji wyników badań laboratoryjnych próbek pobranych do badań od ludzi, zwierząt lub zproduktów pochodzenia zwierzęcego oraz ze środowiska; 3) wzajemnym informowaniu osposobach likwidowania ognisk zakażeń ichorób zakaźnych, wtym owydanych nakazach, zakazach, wytycznych izaleceniach, lub na uzgadnianiu projektów wytycznych izaleceń;

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie §1 ust.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz.1672).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2009r. Nr76, poz.641, z2010r. Nr107, poz.679 iNr257, poz.1723 oraz z2012r. poz.892.

1)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 160

4) koordynowaniu działań informacyjnych wzakresie bezpieczeństwa zdrowia publicznego iuzgadnianiu treści publikowanych materiałów informacyjnych; 5) organizowaniu iprzeprowadzaniu szkoleń dotyczących zwalczania zakażeń ichorób zakaźnych dla pracowników zatrudnionych wposzczególnych inspekcjach lub osób wyznaczonych do wykonania czynności wimieniu tych organów.

2. Wramach współdziałania wzakresie zwalczania zakażeń ichorób zakaźnych, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Inspekcji Weterynaryjnej udostępniają sobie okresowo, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku, informacje epidemiologiczne lub epizootyczne oraz przygotowywane lub będące wposiadaniu tych organów informacje ocharakterze statystycznym.

3. Informacje, októrych mowa wust.2, są przekazywane wformie papierowej lub wpostaci dokumentu elektronicznego.

4. Współdziałanie organów odbywa się: 1) zurzędu – wprzypadkach, októrych mowa wust.1 pkt1, 3 i4; 2) na wniosek – wprzypadkach, októrych mowa wust.1 pkt2 i5. §3. Wykaz zakażeń ichorób zakaźnych objętych współdziałaniem organów określa załącznik do rozporządzenia. §4. Wprzypadku otrzymania zgłoszenia: 1) podejrzenia lub rozpoznania uludzi zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu zpowodu zakażenia lub choroby zakaźnej: a) pryszczycy, b) wścieklizny, c) wąglika, d) brucelozy, e) gruźlicy uosób mających kontakt ze zwierzętami gospodarskimi, f) tularemii, g) gorączki Q, h) zespołu hemolityczno-mocznicowego i innych postaci zakażenia werotoksycznymi pałeczkami Escherichia coli (STEC/VTEC), i) grypy ptaków uludzi,

2) stwierdzeniu w materiale biologicznym pobranym od człowieka obecności biologicznych czynników chorobotwórczych wywołujących zakażenia ichoroby zakaźne, októrych mowa wpkt 1 – właściwy państwowy inspektor sanitarny informuje otym niezwłocznie, nie później jednak niż wciągu 24 godzin od chwili powzięcia tej informacji, właściwego powiatowego lekarza weterynarii. §5. Wprzypadku otrzymania zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania uco najmniej dwóch osób zachorowania lub zgonu zpowodu: 1) salmonelozy wywołanej przez pałeczki Salmonella inne niż Salmonella Typhi iSalmonella Paratyphi A, B, C, 2) listeriozy, 3) kampylobakteriozy, 4) włośnicy – jeżeli zachodzi podejrzenie, że wspólnym źródłem zakażenia osób chorych na tę chorobę lub zmarłych zjej powodu są zwierzęta lub produkty pochodzenia zwierzęcego, właściwy państwowy inspektor sanitarny informuje otym niezwłocznie, nie później jednak niż wciągu 24 godzin od chwili powzięcia tej informacji, właściwego powiatowego lekarza weterynarii. §6. Wprzypadku stwierdzenia: 1) uzwierząt: a) pryszczycy,

Dziennik Ustaw b) wąglika, c) gruźlicy bydła, d) brucelozy ubydła, kóz, owiec iświń, e) przenośnej gąbczastej encefalopatii przeżuwaczy (TSE), f) grypy ptaków, g) tularemii, h) wścieklizny, i) j) włośnicy, gorączki Q, –3– Poz. 160

k) chlamydiozy ptaków, 2) w próbkach do badań pobranych od zwierząt obecności biologicznych czynników chorobotwórczych wywołujących choroby, októrych mowa wpkt 1 – powiatowy lekarz weterynarii informuje otym niezwłocznie, nie później jednak niż wciągu 24 godzin od chwili powzięcia tej informacji, właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. §7. Wprzypadku stwierdzenia uzwierząt gospodarskich lub wproduktach pochodzenia zwierzęcego biologicznego czynnika chorobotwórczego, który może wywoływać zakażenia ichoroby zakaźne uludzi, wtym kampylobakteriozy, salmonellozy udrobiu, bydła iświń, listeriozy lub toksoplazmozy, powiatowy lekarz weterynarii informuje otym niezwłocznie, nie później jednak niż wciągu 24 godzin od chwili powzięcia tej informacji, właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.


§8. Wprzypadku wystąpienia zmian wśrodowisku naturalnym, mających lub mogących mieć wpływ na zdrowie ludzi lub zwierząt, organy przekazują sobie wzajemnie informacje otych zmianach niezwłocznie, nie później jednak niż wciągu 24 godzin od chwili powzięcia tych informacji. §9. Dane, októrych mowa wart.24 ust.5 ustawy zdnia 5 grudnia 2008r. ozapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń ichorób zakaźnych uludzi, organy: 1) udostępniają sobie wzajemnie: a) do wglądu, b) poprzez sporządzenie kopii papierowych lub c) wpostaci dokumentu elektronicznego; 2) przechowują przez okres nie dłuższy niż 5 lat. §10.

1. Organy mogą posiadane siły iśrodki wykorzystywać wsposób zgodny zich przeznaczeniem izapewniający realizację zadań określonych wprzepisach ozakresie ich działania.

2. Wprzypadku przekazania sił iśrodków, októrych mowa wust.1, następuje ono po sporządzeniu protokołu przekazania. §11. Organy wramach współdziałania, októrym mowa w§2 ust.1 pkt2 lit.b, wykonują wswoich laboratoriach badania mikrobiologiczne, serologiczne, molekularne iinne wkierunku wykrywania biologicznych czynników chorobotwórczych wywołujących zakażenia ichoroby zakaźne, októrych mowa wzałączniku do rozporządzenia. §12. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3) Minister Zdrowia: B.A. Arłukowicz

3)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia zdnia 7 kwietnia 2006r. wsprawie współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska wzakresie zwalczania chorób zakaźnych (Dz.U. Nr73, poz.516), które utraciło moc zdniem 2 stycznia 2012r. na podstawie art.68 ustawy zdnia 5grudnia 2008r. ozapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń ichorób zakaźnych uludzi (Dz.U. Nr234, poz.1570, z2009r. Nr76, poz.641, z2010r. Nr107, poz.679 iNr257, poz.1723 oraz z2012r. poz.892).

Dziennik Ustaw –4– Poz. 160

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2013 r. (poz.160)

WYKAZ ZAKAŻEŃ I CHORÓB ZAKAŹNYCH OBJĘTYCH WSPÓŁDZIAŁANIEM ORGANÓW Zakażenia i choroby zakaźne występujące u ludzi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 bruceloza chlamydioza encefalopatia gąbczasta gorączka Q gruźlica kampylobakterioza listerioza mykoplazmoza pryszczyca grypa ptaków u ludzi salmoneloza toksoplazmoza tularemia wąglik włośnica wścieklizna zespół hemolityczno-mocznicowy i inne postaci zakażenia werotoksycznymi pałeczkami Escherichia coli (STEC/VTEC) u zwierząt bruceloza u bydła, kóz, owiec i świń chlamydioza ptaków przenośne gąbczaste encefalopatie przeżuwaczy (TSE) gorączka Q gruźlica bydła kampylobakterioza listerioza mykoplazmoza drobiu pryszczyca grypa ptaków salmonellozy u drobiu, bydła i świń toksoplazmoza tularemia wąglik włośnica wścieklizna zakażenia pałeczkami Escherichia coli (szczepy werocytotoksyczne)

Lp.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 160 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2006-05-16 poz. 575

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz jednostek samorządu terytorialnego przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-30 poz. 141

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie wykazu zakażeń i chorób zakaźnych występujących wśród żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników jednostek oraz innych osób objętych zakresem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-07 poz. 1372

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie zakresu i warunków współpracy organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów w tworzeniu planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-29 poz. 1790

  Ustawa z dnia 14 grudnia 2001 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

 • Dziennik Ustaw z 2011-04-28 poz. 504

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej oraz Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa żywności i żywienia


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.