Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 162 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-02-04
Data wydania:2012-11-19
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 162 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 4 lutego 2013 r. Poz. 162

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 19 listopada 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013


1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy zdnia 20 lipca 2000r. oogłaszaniu aktów normatywnych iniektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z2011r. Nr197, poz.1172 iNr232, poz.1378) ogłasza się wzałączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 22 stycznia 2008r. wsprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 20, poz.119), zuwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) ozporządzeniem Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 1 kwietnia 2009r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie r szczegółowych warunków itrybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej wramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr60, poz.497);

2) ozporządzeniem Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 18 listopada 2009r. zmieniającym rozporządzenie wsprar wie szczegółowych warunków itrybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej wramach działania „Uczestnictwo rolników wsystemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr199, poz.1536);

3) ozporządzeniem Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 30 grudnia 2010r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie r szczegółowych warunków itrybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej wramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. z2011r. Nr13, poz.64);

4) ozporządzeniem Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 24 lipca 2012r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie r szczegółowych warunków itrybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej wramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. poz.865).

2. Podany wzałączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 1 kwietnia 2009r. zmieniającego rozporządzenie wspra§ wie szczegółowych warunków itrybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej wramach działania „Uczestnictwo rolników wsystemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr60, poz.497), który stanowi: „§2. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

Dziennik Ustaw –2– Poz. 162

2) 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 18 listopada 2009r. zmieniającego rozporządzenie wspra§ wie szczegółowych warunków itrybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej wramach działania „Uczestnictwo rolników wsystemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr199, poz.1536), który stanowi: „§2. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

3) 2–4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie § w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Uczestnictwo rolników wsystemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. z2011r. Nr13, poz.64), które stanowią: „§2. Przepisy §9 ust.6 i7 rozporządzenia wymienionego w§1, wbrzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się wyłącznie do refundacji kosztów poniesionych na realizację operacji objętej wnioskiem oprzyznanie pomocy finansowej wramach działania „Uczestnictwo rolników wsystemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 złożonym nie wcześniej niż wdniu wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia, ztym że wprzypadku kosztów poniesionych przez:

1) odmioty, które są obowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, przepisy te stosuje się od nowego roku p obrotowego wrozumieniu przepisów orachunkowości;

2) pozostałe podmioty przepisy te stosuje się od dnia wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia. §3.

1. Przepis §10 ust.2a pkt 1 rozporządzenia wymienionego w§1, wbrzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się również wprzypadku, gdy działanie siły wyższej lub wystąpienie wyjątkowych okoliczności, októrych mowa wart.47 ust.1 rozporządzenia Komisji (WE) nr1974/2006 zdnia 15 grudnia 2006r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr1698/2005 wsprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368 z23.12.2006, str. 15, zpóźn. zm.), miały miejsce przed dniem wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia.


2. Wprzypadku, októrym mowa wust.1, beneficjent składa prośbę, októrej mowa w§10 ust.2a pkt 1 rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w terminie określonym wart.47 ust.2 rozporządzenia Komisji (WE) nr1974/2006 zdnia 15 grudnia 2006r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), liczonym od dnia:

1) wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia albo

2) kreślonego wart.47 ust.2 rozporządzenia Komisji (WE) nr1974/2006 zdnia 15 grudnia 2006r. ustanawiająo cego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr1698/2005 wsprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) – wprzypadku gdy ten dzień nastąpi po dniu wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia. §4. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

4) 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 24 lipca 2012r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie § szczegółowych warunków itrybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej wramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. poz.865), który stanowi: „§2. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Kalemba

Dziennik Ustaw –3– Poz. 162

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 19 listopada 2012r. (poz.162)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA IROZWOJU WSI

1) zdnia 22 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Na podstawie art.29 ust.1 pkt 1 ustawy zdnia 7 marca 2007r. owspieraniu rozwoju obszarów wiejskich zudziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr64, poz.427, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Uczestnictwo rolników wsystemach jakości żywności”, zwanej dalej „pomocą”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, zwanym dalej „Programem”, wtym:

1) tryb składania wniosków oprzyznanie pomocy iwniosków opłatność;

2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski oprzyznanie pomocy iwnioski opłatność. §2. Działanie, októrym mowa w§1, jest wdrażane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. §3. Pomoc jest przyznawana producentowi rolnemu:

1) tóremu został nadany numer identyfikacyjny wtrybie przepisów okrajowym systemie ewidencji producentów, ewik dencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”; 2)3) który nie podlega wykluczeniu zubiegania się oprzyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr1698/2005 zdnia 20 września 2005r. wsprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z21.10.2005, str. 1, zpóźn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr1698/2005”, oraz przepisów wydanych wtrybie tego rozporządzenia, atakże na podstawie przepisów odrębnych;

3) który, wprzypadku uczestnictwa we wspólnotowych systemach jakości żywności, wytwarza produkty: a) pisane do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności, októrym mowa wart.3 rozporządzenia Rady (WE) w nr509/2006 zdnia 20 marca 2006r. wsprawie produktów rolnych iśrodków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (Dz. Urz. UE L 93 z31.03.2006, str. 1), lub b) tórych nazwy zostały wpisane do rejestru chronionych nazw pochodzenia ichronionych oznaczeń geograficznych, k októrym mowa wart.7 ust.6 rozporządzenia Rady (WE) nr510/2006 zdnia 20 marca 2006r. wsprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 93 z31.03.2006, str. 12, zpóźn. zm.), lub

M inister Rolnictwa iRozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie §1 ust.2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi (Dz. U. Nr248, poz.1486).

2) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2008r. Nr98, poz.634, Nr214, poz.1349 iNr237, poz.1655, z2009r. Nr20, poz.105, z2010r. Nr76, poz.490 iNr148, poz.993, z2011r. Nr205, poz.1202 oraz z2012r. poz.243.


3) W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 30 grudnia 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. z2011r. Nr13, poz.64), które weszło wżycie zdniem 3 lutego 2011r.

1)

Dziennik Ustaw –4– Poz. 162

c)4) objęte systemem rolnictwa ekologicznego zgodnie zrozporządzeniem Rady (WE) nr834/2007 zdnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z20.07.2007, str. 1, zpóźn. zm.), lub 4)5) który, wprzypadku uczestnictwa wkrajowym systemie jakości żywności, wytwarza produkty: i a) ntegrowanej produkcji wrozumieniu przepisów ustawy zdnia 18 grudnia 2003r. oochronie roślin (Dz. U. z2008r. Nr133, poz.849, zpóźn. zm.6)), zwanej dalej „integrowaną produkcją”, lub b)7) zgodnie ze specyfikacją istandardami systemu „Jakość Tradycja”, lub c)8) zgodnie ze specyfikacją istandardami systemu „Quality Meat Program”. §4.

1. Jeżeli producent rolny ubiega się oprzyznanie pomocy ztytułu uczestnictwa we wspólnotowych lub krajowych systemach jakości żywności, to wniosek oprzyznanie pomocy składa się:

1) drębnie dla każdego produktu – w przypadku wspólnotowych systemów jakości żywności, o których mowa w § 3 o pkt3 lit.aib;

2) łącznie dla produktów – wprzypadku wspólnotowego systemu jakości żywności, októrym mowa w§3 pkt 3 lit.c; 3)9) łącznie dla produktów – wprzypadku każdego zkrajowych systemów jakości żywności, októrych mowa w§3 pkt 4.

2. Wprzypadku, októrym mowa wust.1, okres wsparcia jest liczony osobno dla:

1) każdego produktu wramach wspólnotowych systemów jakości żywności, októrych mowa w§3 pkt 3 lit.aib;

2) produktów wramach wspólnotowego systemu jakości żywności, októrym mowa w§3 pkt 3 lit.c; 3)10) produktów wytwarzanych wramach każdego zkrajowych systemów jakości żywności, októrych mowa w§3 pkt

4. §5. 1.11) Prezes Agencji Restrukturyzacji iModernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację omożliwości składania wniosków oprzyznanie pomocy.

2. Wniosek oprzyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji, októrej mowa wust.1.

3. (uchylony).12)

4. (uchylony).12) §6.

1. Pomoc jest przyznawana według kolejności otrzymania przez Agencję wniosków oprzyznanie pomocy spełniających wymagania określone w§7.

2. Decyzja wsprawie przyznania pomocy jest wydawana wterminie 60 dni od dnia złożenia wniosku oprzyznanie pomocy spełniającego wymagania określone w§7.

W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 1 lit.arozporządzenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 24 lipca 2012r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz.U. poz.865), które weszło wżycie zdniem 14 sierpnia 2012r.  

5) W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 18 listopada 2009r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz.U. Nr199, poz.1536), które weszło wżycie zdniem 11 grudnia 2009r.  

6) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2008r. Nr227, poz.1505, z2009r. Nr20, poz.106, Nr31, poz.206 iNr98, poz.817, z2010r. Nr47, poz.278, z2011r. Nr54, poz.278, Nr63, poz.322, Nr106, poz.622 iNr171, poz.1016 oraz z2012r. poz.1512 i

1529.  

7) Wbrzmieniu ustalonym przez §1 pkt 1 lit.b tiret pierwsze rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku

4.  

8) Dodana przez §1 pkt 1 lit.b tiret drugie rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 4.   

9) Wbrzmieniu ustalonym przez §1 pkt 2 lit.arozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 5.

10) Wbrzmieniu ustalonym przez §1 pkt 2 lit.b rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 5.

11) Wbrzmieniu ustalonym przez §1 pkt 3 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 5.

12) Przez §1 pkt 2 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 4.

  4)

Dziennik Ustaw –5– Poz. 162

§ 7.

1. Wniosek o przyznanie pomocy, poza elementami podania określonymi w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiera:

1) numer identyfikacyjny; n

2) umer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy oraz numer identyfikacyjny wkrajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany, awprzypadku osoby fizycznej również numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) albo kod kraju inumer paszportu lub innego dokumentu tożsamości – wprzypadku osoby fizycznej nieposiadającej obywatelstwa polskiego;

3) informację, czy wnioskodawca ubiega się oprzyznanie pomocy wzwiązku zwytwarzaniem: a) kreślonego produktu wramach wspólnotowych systemów jakości żywności, októrych mowa w§3 pkt 3 lit.aib, o albo b) wszystkich produktów wramach wspólnotowego systemu jakości żywności, októrym mowa w§3 pkt 3 lit.c, albo c)13) wszystkich produktów wramach każdego zkrajowych systemów jakości żywności, októrych mowa w§3 pkt 4;

4) informację odołączonych do wniosku załącznikach. 2.14) Do wniosku oprzyznanie pomocy dołącza się:

1) wprzypadku wspólnotowych systemów jakości żywności, októrych mowa w§3 pkt 3 lit.aib: a)15) kopię ważnego certyfikatu zgodności wydanego przez jednostkę certyfikującą upoważnioną ipodaną we wniosku orejestrację, wrozumieniu przepisów orejestracji iochronie nazw ioznaczeń produktów rolnych iśrodków spożywczych oraz oproduktach tradycyjnych, albo ważnego świadectwa jakości wydanego przez wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, potwierdzających zgodność procesu produkcji produktu posiadającego chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub gwarantowaną tradycyjną specjalność ze specyfikacją albo b) świadczenie złożone przez producenta rolnego o wytwarzaniu produktów zgodnie z rozporządzeniem, o którym o mowa w§3 pkt 3 lit.aalbo lit.b, albo

2) wprzypadku wspólnotowego systemu jakości żywności, októrym mowa w§3 pkt 3 lit.c: a)16) kopię ważnego certyfikatu, októrym mowa wrozporządzeniu Komisji (WE) nr889/2008 zdnia 5 września 2008r. ustanawiającym szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr834/2007 wsprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz.Urz. UE L 250 z18.09.2008, str. 1, zpóźn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem nr889/2008”, wzałącznikuXII, wydanego przez upoważnioną jednostkę certyfikującą albo b) świadczenie producenta rolnego owytwarzaniu produktów wokresie konwersji zgodnie zrozporządzeniem, októo rym mowa w§3 pkt 3 lit.c, albo 3)17) wprzypadku krajowego systemu jakości żywności, októrym mowa w§3 pkt 4 lit.a– kopię zgłoszenia do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin inasiennictwa zamiaru prowadzenia integrowanej produkcji, dokonanego wroku złożenia wniosku albo wroku poprzedzającym rok złożenia wniosku, albo

4) wprzypadku krajowego systemu jakości żywności, októrym mowa w§3 pkt 4 lit.b: a)18) kopię ważnego certyfikatu zgodności potwierdzającego, że produkty zostały wytworzone zgodnie ze specyfikacją istandardami systemu „Jakość Tradycja”, wydanego przez upoważnioną jednostkę certyfikującą albo b)19) oświadczenie producenta rolnego owytwarzaniu produktów zgodnie ze specyfikacją istandardami systemu „Jakość Tradycja”, albo

Wbrzmieniu ustalonym przez §1 pkt 4 lit.arozporządzenia, októrym mowa wodnośniku

5. Wbrzmieniu ustalonym przez §1 pkt 4 lit.b rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 5.

15) Wbrzmieniu ustalonym przez §1 pkt 2 lit.arozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 3.

16) Wbrzmieniu ustalonym przez §1 pkt 2 lit.b rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 3.

17) Wbrzmieniu ustalonym przez §1 pkt 3 lit.atiret pierwsze rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 4.

18) Wbrzmieniu ustalonym przez §1 pkt 2 lit.d rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 3.

19) Wbrzmieniu ustalonym przez §1 pkt 3 lit.atiret drugie rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 4.

13) 14)

Dziennik Ustaw –6– Poz. 162

5)20) wprzypadku krajowego systemu jakości żywności, októrym mowa w§3 pkt 4 lit.c: a) opię ważnego certyfikatu zgodności potwierdzającego, że produkty zostały wytworzone zgodnie ze specyfikacją k istandardami systemu „Quality Meat Program”, wydanego przez upoważnioną jednostkę certyfikującą, albo o b) świadczenie producenta rolnego owytwarzaniu produktów zgodnie ze specyfikacją istandardami systemu „Quality Meat Program”. 3.21) Oświadczenie, októrym mowa wust.2 pkt 1 lit.b, pkt 2 lit.b, pkt 4 lit.b oraz pkt 5 lit.b, zawiera wskazanie produktów irodzaju produkcji, jakie zostały objęte systemem kontroli, dane jednostki certyfikującej, do której zgłosił się producent rolny, oraz datę objęcia systemem kontroli. §8.

1. Pomoc jest wypłacana wformie rocznych płatności obejmujących okresy kolejnych 12 miesięcy, zwane dalej „okresami pomocy”, liczonych od dnia: 1)22) wydania certyfikatu zgodności albo świadectwa jakości określonych w§7 ust.2 pkt 1 lit.aalbo złożenia wniosku oprzyznanie pomocy wraz zoświadczeniem określonym w§7 ust.2 pkt 1 lit.b – wprzypadku wspólnotowych systemów jakości żywności, októrych mowa w§3 pkt 3 lit.aib, lub 2)22) wydania certyfikatu, októrym mowa wrozporządzeniu nr889/2008, wzałączniku XII, albo złożenia wniosku oprzyznanie pomocy wraz zoświadczeniem określonym w§7 ust.2 pkt 2 lit.b – wprzypadku wspólnotowego systemu jakości żywności, októrym mowa w§3 pkt 3 lit.c, lub 3)23) zgłoszenia do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin inasiennictwa zamiaru prowadzenia integrowanej produkcji, októrym mowa w§7 ust.2 pkt 3 – wprzypadku integrowanej produkcji, lub 4)24) wydania certyfikatu zgodności, októrym mowa w§7 ust.2 pkt 4 lit.a, albo złożenia wniosku oprzyznanie pomocy wraz zoświadczeniem określonym w§7 ust.2 pkt 4 lit.b – wprzypadku krajowego systemu jakości żywności, októrym mowa w§3 pkt 4 lit.b, lub 5)25) wydania certyfikatu zgodności, októrym mowa w§7 ust.2 pkt 5 lit.a, albo złożenia wniosku oprzyznanie pomocy wraz zoświadczeniem określonym w§7 ust.2 pkt 5 lit.b – wprzypadku krajowego systemu jakości żywności, októrym mowa w§3 pkt 4 lit.c.

2. Wysokość pomocy, za każdy z5 okresów pomocy: 1)26) wynosi nie więcej niż: a) 3200 zł – wprzypadku wspólnotowych systemów jakości żywności, októrych mowa w§3 pkt 3 lit.aib, b) 3000 zł – wprzypadku wspólnotowego systemu jakości żywności, októrym mowa w§3 pkt 3 lit.c, c) 2750 zł – wprzypadku integrowanej produkcji, d) 1470 zł – wprzypadku krajowego systemu jakości żywności, októrym mowa w§3 pkt 4 lit.b, e) 2386 zł – wprzypadku krajowego systemu jakości żywności, októrym mowa w§3 pkt 4 lit.c;

2) oblicza się na podstawie poniesionych wokresie, za który jest składany wniosek opłatność, kosztów: a)27) kontroli, po przeprowadzeniu której wydaje się: – ertyfikat zgodności lub świadectwo jakości określone w§7 ust.2 pkt 1 lit.a– wprzypadku wspólnotowych systec mów jakości żywności, októrych mowa w§3 pkt 3 lit.aib, – ertyfikat, októrym mowa wrozporządzeniu nr889/2008 wzałączniku XII – wprzypadku wspólnotowego systec mu jakości żywności, októrym mowa w§3 pkt 3 lit.c,

Dodany przez §1 pkt 3 lit.atiret trzecie rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku

4. D odany przez §1 pkt 4 lit.c rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 5; wbrzmieniu ustalonym przez §1 pkt 3 lit.b rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 4.

22) Wbrzmieniu ustalonym przez §1 pkt 5 lit.atiret pierwsze rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 5.

23) Wbrzmieniu ustalonym przez §1 pkt 4 lit.atiret pierwsze rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 4.

24) D odany przez §1 pkt 5 lit.atiret drugie rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 5; wbrzmieniu ustalonym przez §1 pkt 4 lit.atiret pierwsze rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 4.

25) Dodany przez §1 pkt 4 lit.atiret drugie rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 4.

26) Wbrzmieniu ustalonym przez §1 pkt 4 lit.b tiret pierwsze rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 4.

27) Wbrzmieniu ustalonym przez §1 pkt 4 lit.b tiret drugie rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 4.

20) 21)

Dziennik Ustaw –7– Poz. 162

– ertyfikat potwierdzający stosowanie integrowanej produkcji – wprzypadku krajowego systemu jakości żywności, c októrym mowa w§3 pkt 4 lit.a, – ertyfikat zgodności określony w§7 ust.2 pkt 4 lit.a– wprzypadku krajowego systemu jakości żywności, októc rym mowa w§3 pkt 4 lit.b, – ertyfikat zgodności określony w§7 ust.2 pkt 5 lit.a– wprzypadku krajowego systemu jakości żywności, októc rym mowa w§3 pkt 4 lit.c, lub b) kładek na rzecz grupy producentów działającej wjednej zform organizacyjnych wymienionych wzałączniku nr1 s do rozporządzenia, zwanej dalej „grupą producentów”, która wroku poprzedzającym złożenie wniosku opłatność realizowała zadania określone wzałączniku nr2 do rozporządzenia, lub z c) akupu publikacji poświęconych prowadzeniu upraw zgodnie zzasadami integrowanej produkcji oraz pułapek feromonowych ilepowych – wprzypadku integrowanej produkcji.

3. Koszty, októrych mowa wust.2 pkt 2, nie obejmują podatku od towarów iusług (VAT).

4. Wprzypadku integrowanej produkcji:

1) ysokość pomocy obliczona na podstawie kosztów, októrych mowa wust.2 pkt 2 lit.b lub c, nie może przekroczyć w 750 zł; 2)28) do kosztów kontroli, októrych mowa wust.2 pkt 2 lit.a, zalicza się także koszty poniesione na uzyskanie zaświadczeń, októrych mowa wart.5 ust.4b ustawy zdnia 18 grudnia 2003r. oochronie roślin, oraz koszty kontroli, których konieczność przeprowadzenia wynika bezpośrednio zmetodyk integrowanej produkcji, aktóre dotyczą pobierania próbek gleby iliści, wykonywania analiz na zawartość składników pokarmowych oraz ustalania potrzeb nawozowych roślin.

5. Koszty składek na rzecz grupy producentów uwzględnia się przy obliczaniu wysokości pomocy, jeżeli producent rolny złożył oświadczenie, októrym mowa w§9 ust.4 pkt

3. §9. 1.29) Wniosek opłatność za dany okres pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego wterminie 180 dni od dnia upływu tego okresu.

2. Producent rolny może składać wnioski opłatność, wokresie kolejnych 5 lat od dnia, wktórym decyzja oprzyznaniu pomocy stała się ostateczna.

3. Jeżeli producent rolny nie złożył wniosku opłatność za dany okres, nie może on ubiegać się opłatność za ten okres wkolejnych latach.

4. Wniosek opłatność, poza elementami podania określonymi wprzepisach Kodeksu postępowania administracyjnego oraz danymi, októrych mowa w§7 ust.1 pkt 1–3, zawiera:

1) (uchylony);30) 2)31) oświadczenie, że producent rolny nie należy do organizacji producentów, októrej mowa wart.122 i125 rozporządzenia Rady (WE) nr1234/2007 zdnia 22 października 2007r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie ojednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. Urz. UE L 299 z16.11.2007, str. 1, zpóźn. zm.), ponoszącej koszty, októrych mowa w§8 ust.2 pkt 2, stanowiące podstawę do obliczenia wysokości pomocy zfunduszu operacyjnego wramach programu operacyjnego; 3)31) oświadczenie, czy producent rolny należy do grupy producentów działającej wjednej zform organizacyjnych wymienionych wzałączniku nr1 do rozporządzenia, iże grupa ta, wroku poprzedzającym rok złożenia wniosku opłatność, realizowała zadania określone wzałączniku nr2 do rozporządzenia;

Wbrzmieniu ustalonym przez §1 pkt 3 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku

3. Wbrzmieniu ustalonym przez §1 pkt 4 lit.arozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 3.

30) Przez §1 pkt 4 lit.b rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 3.

31) W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 4 lit.atiret drugie rozporządzenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 1 kwietnia 2009r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie szczegółowych warunków itrybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej wramach działania „Uczestnictwo rolników wsystemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr60, poz.497), które weszło wżycie zdniem 30 kwietnia 2009r.

28) 29)

Dziennik Ustaw –8– Poz. 162

4) oświadczenie, że producent rolny wokresie, za który jest składany wniosek opłatność, wytworzył produkty przeznaczone bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia przez ludzi;

5) zobowiązanie producenta rolnego do: a) informowania Agencji okażdej zmianie danych zawartych wzłożonych dokumentach, p b) rzechowywania dokumentów poświadczających spełnienie warunków przyznania pomocy iwypłaty płatności ztego tytułu przez okres 5 lat, licząc od dnia otrzymania ostatniej wypłaty płatności; 6)32) informację orodzaju iwielkości produkcji produktów objętych systemem jakości żywności, ze względu na wytwarzanie których składany jest wniosek opłatność.

5. Do wniosku opłatność za dany okres dołącza się: 1)33) wprzypadku wspólnotowych systemów jakości żywności, októrych mowa w§3 pkt 3 lit.aib: a) kopię ważnego certyfikatu zgodności określonego w§7 ust.2 pkt 1 lit.a, lub b) kopię ważnego świadectwa jakości określonego w§7 ust.2 pkt 1 lit.a; 2)33) wprzypadku wspólnotowego systemu jakości żywności, októrym mowa w§3 pkt 3 lit.c – kopię ważnego certyfikatu, októrym mowa wrozporządzeniu nr889/2008 wzałączniku XII; 3)33) wprzypadku krajowego systemu jakości żywności, októrym mowa w§3 pkt 4 lit.a– kopię ważnego certyfikatu potwierdzającego stosowanie integrowanej produkcji; 3a)34) wprzypadku krajowego systemu jakości żywności, októrym mowa w§3 pkt 4 lit.b – kopię ważnego certyfikatu potwierdzającego stosowanie standardów systemu „Jakość Tradycja” iwytwarzanie produktów zgodnie ze specyfikacją; 3b)35) wprzypadku krajowego systemu jakości żywności, októrym mowa w§3 pkt 4 lit.c – kopię ważnego certyfikatu potwierdzającego stosowanie standardów systemu „Quality Meat Program” iwytwarzanie produktów zgodnie ze specyfikacją;

4) kopie dowodów księgowych potwierdzających: a) poniesienie kosztów, októrych mowa w§8 ust.2 pkt 2, b) wpłatę składki na rachunek bankowy grupy producentów; 5)36) oryginał zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych, októrych mowa wust.7, lub jego kopię potwierdzoną za zgodność zoryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji. 6.37) Wprzypadku gdy zdarzenie powodujące poniesienie kosztów kwalifikowalnych:

1) nie zostało uwzględnione woddzielnym systemie rachunkowości albo

2) do jego identyfikacji nie wykorzystano odpowiedniego kodu rachunkowego – októrych mowa wart.75 ust.

1 lit.c pkt irozporządzenia nr1698/2005, koszty te podlegają refundacji wwysokości określonej w§8 ust.2 pkt 1 pomniejszonej o10%. 7.37) Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystanie z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych zoperacją, októrych mowa wart.75 ust.1 lit.c pkt irozporządzenia nr1698/2005, odbywa się wramach prowadzonych ksiąg rachunkowych albo przez prowadzenie zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu opracowanym iudostępnionym przez Agencję, gdy na podstawie odrębnych przepisów beneficjent nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Dodany przez §1 pkt 4 lit.atiret trzecie rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku

31. Wbrzmieniu ustalonym przez §1 pkt 5 lit.arozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 4.

34) D odany przez §1 pkt 6 lit.b tiret drugie rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 5; wbrzmieniu ustalonym przez §1 pkt 5 lit.arozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 4.

35) Dodany przez §1 pkt 5 lit.b rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 4.

36) Dodany przez §1 pkt 4 lit.c tiret drugie rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 3.

37) Dodany przez §1 pkt 4 lit.d rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 3.

32) 33)

Dziennik Ustaw –9– Poz. 162

§ 10.

1. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji przyznaje płatność w drodze decyzji administracyjnej na wniosek opłatność.

2. Decyzję wsprawie wypłaty płatności wydaje się wterminie 60 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku opłatność spełniającego wymagania, októrych mowa w§9 ust.4 i5. 2a.38) Dyrektor oddziału regionalnego Agencji, na prośbę beneficjenta, wprzypadku gdy beneficjent uprawdopodobni, że złożenie pierwszego wniosku opłatność wterminie:

1) est niemożliwe albo znacznie utrudnione zpowodu działania siły wyższej lub wystąpienia wyjątkowych okoliczności, j októrych mowa wart.47 ust.1 rozporządzenia Komisji (WE) nr1974/2006 zdnia 15 grudnia 2006r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr1698/2005 wsprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368 z23.12.2006, str. 15, zpóźn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr1974/2006” – wydłuża ten termin oczas niezbędny do dokonania tej czynności;

2) yło niemożliwe albo znacznie utrudnione zpowodu działania siły wyższej lub wystąpienia wyjątkowych okoliczności, b októrych mowa wart.47 ust.1 rozporządzenia nr1974/2006 – określa nowy termin niezbędny do dokonania tej czynności. 2b.38) Do przypadków określonych wust.2a stosuje się art.47 ust.2 rozporządzenia nr1974/2006. 3.39) Wypłata płatności następuje wterminie 60 dni od dnia, wktórym decyzja określona wust.2 stała się ostateczna. §11. Wprzypadku działania „Uczestnictwo rolników wsystemach jakości żywności” objętego Programem, ze względu na istotę tego działania:

1) astępca prawny wnioskodawcy albo nabywca gospodarstwa lub jego części albo przejmujący posiadanie gospodarstwa n lub jego części nie może wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy;

2) ie przyznaje się pomocy następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy gospodarstwa lub jego części ani przejmująn cemu posiadanie gospodarstwa lub jego części. §12. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia40).

Dodany przez §1 pkt 5 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku

3. Wbrzmieniu ustalonym przez §1 pkt 5 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 31.

40) Rozporządzenie zostało ogłoszone wdniu 7 lutego 2008r.

38) 39)

Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 162

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 22 stycznia 2008r.

Załącznik nr 1

FORMY ORGANIZACYJNE GRUP PRODUCENTÓW Za grupę producentów uznaje się:

1) towarzyszenie utworzone zgodnie zprzepisami ustawy zdnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo ostowarzyszeniach (Dz. U. s z2001r. Nr79, poz.855, zpóźn. zm.),

2) ółko rolnicze irolnicze zrzeszenie branżowe utworzone zgodnie zprzepisami ustawy zdnia 8 października 1982r. k ospołeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. Nr32, poz.217, zpóźn. zm.),

3) półdzielnię utworzoną zgodnie zprzepisami ustawy zdnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z2003r. s Nr188, poz.1848, zpóźn. zm.),

4) rupę producentów rolnych utworzoną zgodnie zprzepisami ustawy zdnia 15 września 2000r. ogrupach producentów g rolnych iich związkach oraz ozmianie innych ustaw (Dz. U. Nr88, poz.983, zpóźn. zm.),

5) stępnie uznaną grupę producentów, organizację producentów owoców i warzyw oraz grupę producentów chmielu, w utworzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r.

o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu ikonopi uprawianych na włókno (Dz. U. z2011r. Nr145, poz.868 oraz z2012r. poz.243 i 1258), 6)41) izbę gospodarczą utworzoną zgodnie zprzepisami ustawy zdnia 30 maja 1989r. oizbach gospodarczych (Dz. U. z2009r. Nr84, poz.710) – jeżeli grupa producentów skupia ireprezentuje producentów rolnych biorących udział we wspólnotowych lub krajowych systemach jakości żywności.

Załącznik nr 2

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GRUPĘ PRODUCENTÓW NA RZECZ JEJ CZŁONKÓW Zadania realizowane przez grupę producentów na rzecz członków obejmują współpracę wzakresie realizacji zobowiązań wynikających zuczestnictwa wsystemie jakości żywności, wszczególności z:

1) rt.6 ust.2 lit.f rozporządzenia Rady (WE) nr509/2006 zdnia 20 marca 2006r. wsprawie produktów rolnych iśroda ków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami – wprzypadku wspólnotowego systemu jakości żywności, októrym mowa w§3 pkt 3 lit.arozporządzenia;

2) rt.4 ust.2 lit.d rozporządzenia Rady (WE) nr510/2006 zdnia 20 marca 2006r. wsprawie ochrony oznaczeń geograa ficznych inazw pochodzenia produktów rolnych iśrodków spożywczych – wprzypadku wspólnotowego systemu jakości żywności, októrym mowa w§3 pkt 3 lit.b rozporządzenia; 3)42) art.66 rozporządzenia Komisji (WE) nr889/2008 zdnia 5 września 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr834/2007 wsprawie produkcji ekologicznej iznakowania produktów ekologicznych wodniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania ikontroli;

4) art.5 ust.3 pkt 1, 2 lub 3 ustawy zdnia 18 grudnia 2003r. oochronie roślin – wprzypadku integrowanej produkcji; 5)43) aktu założycielskiego lub regulaminu używania znaku jakości lub innych dokumentów grupy producentów, dotyczących monitorowania produktu, pochodzenia surowców wykorzystywanych do produkcji oraz odbiorców pośrednich produktu – wprzypadku krajowego systemu jakości żywności, októrym mowa w§3 pkt 4 lit.b ic rozporządzenia.

Dodany przez §1 pkt 7 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku

5. Wbrzmieniu ustalonym przez §1 pkt 6 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 31.

43) D odany przez §1 pkt 8 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 5; wbrzmieniu ustalonym przez §1 pkt 6 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 4.

41) 42)

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 162 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

 • Tekst jednolity

  Czym różni się tekst jednolity od tekstu ujednoliconego?

 • Dopłaty z UE do hektara

  Czy dopłaty bezpośrednie do rolnictwa dotyczą hektara przeliczeniowego czy rzeczywistego? Czy dopłata jest niezależna od klasy gleby?

 • Tekst jednolity spółki z o.o.

  Jak ma wyglądać tekst jednolity umowy spółki z o.o.? Kto powinien go sporządzić? Spółka istnieje 20 lat, w trakcie jej istnienia zaszło mnóstwo zmian umowy spółki.

 • ujednolicony tekst umowy spółki

  Spółka działająca od kilku lat, zmieniała kilkukrotnie zapisy umowy za pomocą aneksów. Rodzi to pewna uciążliwość przy okazywaniu dokumentów spółki. Czy od (...)

 • Zgłoszenie zmiany umowy spółki do KRS

  Wspólnicy dokonują zmiany umowy spółki jawnej poprzez usunięcie z umowy jednego z paragrafów. Fakt zmiany umowy spółki musi zostać zgłoszony do KRS wraz z umową (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-09 poz. 1424

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie stawki płatności cukrowej za 2011 r.

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-09 poz. 1425

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie stawki płatności do pomidorów za 2011 r.

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-09 poz. 1421

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2011 r.

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-23 poz. 1290

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie współczynnika przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2012/2013

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-24 poz. 1893

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.