Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 171 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-02-05
Data wydania:2012-12-18
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 171 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 5 lutego 2013 r. Poz. 171

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 18 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy zdnia 20 lipca 2000r. oogłaszaniu aktów normatywnych iniektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z2011r. Nr197, poz.1172 iNr232, poz.1378) ogłasza się wzałączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 12 maja 2010r. wsprawie zwalczania izapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej (Dz. U. Nr94, poz.606), zuwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 1 czerwca 2012r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie zwalczania izapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej (Dz. U. poz.671).


2. Podany wzałączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje §2 i§3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 1 czerwca 2012r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie zwalczania izapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej (Dz. U. poz.671), które stanowią: „§2. Na obszarze powiatów: grodziskiego, łosickiego, mińskiego, pruszkowskiego, siedleckiego, warszawskiego zachodniego iżyrardowskiego oraz na obszarze miast na prawach powiatu: Siedlce im.st. Warszawa nakazy izakazy określone w§3 i4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 12 maja 2010r. wsprawie zwalczania izapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej (Dz. U. Nr94, poz.606) stosuje się, począwszy od sezonu uprawowego 2012r. §3. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. T. Nalewajk

Dziennik Ustaw –2– Poz. 171

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 18 grudnia 2012r. (poz.171)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA IROZWOJU WSI

1) zdnia 12 maja 2010r. w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej2) Na podstawie art.8 ust. 5 oraz art.10 ust. 1 pkt 2 i3 ustawy zdnia 18 grudnia 2003r. oochronie roślin (Dz. U. z2008r. Nr133, poz.849, zpóźn. zm.3)) zarządza się, co następuje: §1.Rozporządzenie określa:

1) akazy izakazy, które wprowadza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wzwiązku ze szczególnym zagrożeniem n kukurydzy przez zachodnią kukurydzianą stonkę korzeniową, zwaną dalej „stonką”;

2) metody wykrywania iidentyfikacji stonki;

3) sposób wyznaczania stref, wktórych stosuje się środki wcelu zwalczania izapobiegania rozprzestrzenianiu się stonki. §2.1.Nakazuje się do dnia 31 grudnia 2015r. na części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obejmującej powiaty, wktórych zadomowiła się stonka, zwane dalej „strefą zasiedlenia”, zzastrzeżeniem ust. 2, stosowanie przy uprawie kukurydzy zmianowania dopuszczającego jej uprawę na danym gruncie, począwszy od sezonu uprawowego 2010r.:

1) raz na trzy kolejne sezony uprawowe albo

2) wa razy na trzy kolejne sezony uprawowe, jeżeli przynajmniej podczas jednego sezonu uprawowego, wktórym jest d ona uprawiana, zostaną zastosowane zabiegi zużyciem środków ochrony roślin zwalczających stonkę. 2.4) Wstrefie zasiedlenia nakazuje się do dnia 31 grudnia 2015r., począwszy od sezonu uprawowego 2012r., stosowanie zabiegów zużyciem środków ochrony roślin zwalczających stonkę wkażdym sezonie uprawy kukurydzy, jeżeli jest ona uprawiana na danym gruncie częściej niż określono wust. 1 pkt

2. 3.Strefa zasiedlenia obejmuje powiaty określone wzałączniku nr1 do rozporządzenia. §3.1.Nakazuje się do dnia 31 grudnia 2015r. na części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obejmującej powiaty zagrożone rozprzestrzenieniem się stonki, zwane dalej „strefą ryzyka”, stosowanie przy uprawie kukurydzy, począwszy od sezonu uprawowego 2010r.:

1) zmianowania dopuszczającego jej uprawę na danym gruncie raz na dwa kolejne sezony uprawowe albo

2) abiegów zużyciem środków ochrony roślin zwalczających stonkę wkażdym sezonie uprawy kukurydzy, jeżeli jest ona z uprawiana wmonokulturze. 2.Strefa ryzyka obejmuje powiaty określone wzałączniku nr2 do rozporządzenia.

M inister Rolnictwa iRozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie §1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi (Dz. U. Nr248, poz.1486).

2) P rzepisy rozporządzenia wdrażają postanowienia decyzji Komisji 2003/766/WE zdnia 24 października 2003r. wsprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie Diabrotica virgifera Le Conte (Dz. Urz. UE L 275 z25.10.2003, str. 49, zpóźn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 442).

3) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2008r. Nr227, poz.1505, z2009r. Nr20, poz.106, Nr31, poz.206 iNr98, poz.817, z2010r. Nr47, poz.278, z2011r. Nr54, poz.278, Nr63, poz.322, Nr106, poz.622 iNr171, poz.1016 oraz z 2012 r. poz. 1512 i 1529.

4) W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 1 czerwca 2012r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej (Dz. U. poz.671), które weszło wżycie zdniem 30 czerwca 2012r.

1)

Dziennik Ustaw –3– Poz. 171

§4.Wstrefie zasiedlenia iwstrefie ryzyka do dnia 31 grudnia 2015r., począwszy od sezonu uprawowego 2010r.:


1) nakazuje się: a) niszczenie samosiewów kukurydzy, b) ykonanie na gruntach, na których była uprawiana kukurydza, po uprzednim dokładnym rozdrobnieniu resztek pow żniwnych, głębokiej orki jesiennej po zakończeniu każdego sezonu jej uprawy, c c) zyszczenie, z ziemi i resztek roślinnych, maszyn używanych na gruntach, na których jest uprawiana kukurydza, przed przemieszczeniem tych maszyn poza obszar objęty strefą zasiedlenia istrefą ryzyka;

2) zakazuje się przemieszczania poza obszar objęty strefą zasiedlenia istrefą ryzyka: a) świeżych roślin kukurydzy iich części wkażdym sezonie uprawy kukurydzy do dnia 15 października, b) gleby lub innego podłoża uprawowego pochodzącego zgruntów, na których była uprawiana kukurydza. §5.1.Zakazu, októrym mowa w§4 pkt 2 lit.a, nie stosuje się do przemieszczania świeżych roślin kukurydzy lub ich części:

1) wobrębie jednego miejsca produkcji;

2) o zakładu przetwórczego zlokalizowanego na terenie powiatu sąsiadującego bezpośrednio zobszarem objętym strefą d zasiedlenia istrefą ryzyka, jeżeli te rośliny lub ich części są: a)5) bezpośrednio dostarczane do takiego zakładu przetwórczego pod nadzorem wojewódzkiego inspektora ochrony roślin inasiennictwa, zwanego dalej „wojewódzkim inspektorem”, wsposób zapewniający, że nie istnieje ryzyko rozprzestrzenienia się stonki, oraz p b) oddawane przetworzeniu na terenie takiego zakładu przetwórczego iprzed przetworzeniem nie są przemieszczane poza jego teren. 2.Nakazów izakazów, októrych mowa w§2 ust. 1 i2, §3 ust. 1 oraz §4, nie stosuje się do podmiotów prowadzących uprawę kukurydzy na potrzeby:

1) prac naukowo-badawczych, októrych mowa wart.33 ust. 1 pkt 2 ustawy zdnia 18 grudnia 2003r. oochronie roślin;

2) adań skuteczności działania środka ochrony roślin, októrych mowa wart.39 ust. 4 pkt 3 ustawy zdnia 18 grudnia b 2003r. oochronie roślin. §6.1.Jeżeli zostanie stwierdzone wystąpienie stonki na części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obejmującej powiaty niewymienione wzałącznikach nr1 i2 do rozporządzenia, wojewódzki inspektor wyznacza:

1) trefę porażenia wodległości co najmniej 1 km wokół miejsca uprawy kukurydzy, gdzie stwierdzono wystąpienie stonki, s

2) strefę bezpieczeństwa, której granica przebiega wodległości co najmniej 5 km od granicy strefy porażenia – biorąc pod uwagę biologię stonki, stopień porażenia przez nią kukurydzy oraz sposób prowadzenia uprawy kukurydzy na obszarze strefy porażenia istrefy bezpieczeństwa. 2.Jeżeli istnieje szczególne zagrożenie rozprzestrzenienia się stonki poza obszar stref, októrych mowa wust. 1, wojewódzki inspektor może wyznaczyć wokół tych stref strefę buforową. 3.Wojewódzki inspektor, wcelu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się stonki, wyznacza na gruntach położonych na części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obejmującej powiaty niewymienione wzałącznikach nr1 i2 do rozporządzenia strefę wokół portu lotniczego, wodległości co najmniej 2,5 km wokół obszaru portu lotniczego wrozumieniu przepisów Prawa lotniczego. §7.Jeżeli wojewódzki inspektor wyznaczy strefę porażenia, strefę bezpieczeństwa, strefę buforową lub strefę wokół portu lotniczego wsposób określony w§6 iinformacja otym zostanie ogłoszona wwojewódzkim dzienniku urzędowym zgodnie zart.8 ust. 6 ustawy zdnia 18 grudnia 2003r. oochronie roślin:

1) wstrefie porażenia nakazuje się: a) sezonie uprawowym przypadającym w roku, w którym informacja o wyznaczeniu tej strefy została ogłoszona, w iwsezonie następującym po tym sezonie stosowanie do dnia 15 października zabiegów zużyciem środków ochrony roślin zwalczających stonkę,

5)

Wbrzmieniu ustalonym przez §1 pkt 2 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 4.

Dziennik Ustaw –4– Poz. 171

b) ocząwszy od sezonu uprawowego przypadającego wroku, wktórym informacja owyznaczeniu tej strefy została p ogłoszona: – przeprowadzanie zbioru kukurydzy wkażdym sezonie jej uprawy po dniu 15 października, – zyszczenie przed przemieszczeniem poza obszar strefy porażenia maszyn używanych na gruntach, na których jest c uprawiana kukurydza, zziemi iresztek roślinnych, c) począwszy od sezonu uprawowego następującego po sezonie uprawowym, októrym mowa wlit.b: s – tosowanie przy uprawie kukurydzy zmianowania dopuszczającego jej uprawę na danym gruncie raz na trzy kolejne sezony uprawowe albo zaprzestanie uprawy kukurydzy przez dwa kolejne sezony uprawowe następujące po sezonie uprawowym przypadającym wroku, wktórym informacja owyznaczeniu tej strefy została ogłoszona, – niszczenie samosiewów kukurydzy;

2) strefie porażenia, począwszy od sezonu uprawowego przypadającego wroku, wktórym informacja owyznaczeniu tej w strefy została ogłoszona, zakazuje się przemieszczania poza strefę porażenia: a) świeżych roślin kukurydzy iich części wkażdym sezonie uprawy kukurydzy do dnia 15 października, b) gleby lub innego podłoża uprawowego pochodzącego zgruntów, na których była uprawiana kukurydza;

3) wstrefie bezpieczeństwa nakazuje się przy uprawie kukurydzy: a) sezonie uprawowym przypadającym w roku, w którym informacja o wyznaczeniu tej strefy została ogłoszona, w iwsezonie następującym po tym sezonie stosowanie zabiegów zużyciem środków ochrony roślin zwalczających stonkę, p b) ocząwszy od sezonu uprawowego następującego po roku, wktórym informacja owyznaczeniu tej strefy została ogłoszona, stosowanie zmianowania dopuszczającego uprawę kukurydzy na danym gruncie raz na dwa kolejne sezony uprawowe; w

4) strefie buforowej, począwszy od sezonu uprawowego następującego po roku, wktórym informacja owyznaczeniu tej strefy została ogłoszona, nakazuje się przy uprawie kukurydzy stosowanie zmianowania dopuszczającego jej uprawę na danym gruncie raz na dwa kolejne sezony uprawowe; w

5) strefie wokół portu lotniczego, począwszy od sezonu uprawowego następującego po roku, w którym informacja owyznaczeniu tej strefy została ogłoszona, nakazuje się przy uprawie kukurydzy stosowanie zmianowania dopuszczającego jej uprawę na danym gruncie raz na dwa kolejne sezony uprawowe.


§8.Jeżeli strefa porażenia, strefa bezpieczeństwa lub strefa buforowa została wyznaczona na obszarze jednej ze stref, októrych mowa w§6, nakazy, októrych mowa w§7 pkt 1 lit.c, pkt 3 lit.b ipkt 4, stosuje się, począwszy od sezonu uprawowego przypadającego wroku, wktórym informacja owyznaczeniu tej strefy została ogłoszona wwojewódzkim dzienniku urzędowym. §9.1.Wojewódzki inspektor, przeprowadzając kontrole występowania stonki, stosuje przy jej wykrywaniu iidentyfikacji pułapki feromonowe, atakże pułapki pokarmowe lub tablice lepowe, ustawiane wterminach, wktórych występują owady dorosłe stonki; pułapki itablice lepowe są regularnie sprawdzane. 2.Liczba irodzaj ustawianych pułapek feromonowych, pułapek pokarmowych lub tablic lepowych, októrych mowa wust. 1, jest uzależniona wszczególności od ukształtowania terenu, występowania naturalnych granic gruntów, obecności szlaków komunikacyjnych imiejsc obrotu, magazynowania lub przetwarzania kukurydzy, powierzchni uprawy kukurydzy iinnych roślin żywicielskich stonki, sposobu prowadzenia uprawy kukurydzy oraz wiedzy naukowej ostonce. 3.Nakazów izakazów, októrych mowa w§7 pkt 1–4, nie stosuje się wstrefach porażenia, bezpieczeństwa ibuforowej, jeżeli:

1) trefy te zostaną wyznaczone wzwiązku ze stwierdzeniem występowania wdanym sezonie uprawowym nie więcej niż s dwóch osobników dorosłych stonki, awkolejnym sezonie uprawowym, wtrakcie kontroli, októrych mowa wust. 1, wstrefach tych nie zostanie stwierdzone występowanie stonki albo

2) czasie dwóch kolejnych sezonów uprawowych, wtrakcie kontroli, októrych mowa wust. 1, wstrefach tych nie zow stanie stwierdzone występowanie stonki. 4.Jeżeli wtrakcie kontroli, októrych mowa wust. 1, zostanie stwierdzone wystąpienie stonki wstrefie wokół portu lotniczego, stosuje się przepisy §6 ust. 1 i2, §7 pkt 1–4 i§8.

Dziennik Ustaw –5– Poz. 171

§10.1.Wstrefie zasiedlenia uprawa kukurydzy w2010r. na danym gruncie jest możliwa, jeżeli:

1) 2009r. na tym gruncie nie była ona uprawiana albo była uprawiana istosowane były zabiegi zużyciem środków w ochrony roślin zwalczających stonkę – wprzypadku powiatów, które na podstawie dotychczasowych przepisów znajdowały się wstrefie ryzyka;

2) 2008r. lub w2009r. na tym gruncie nie była ona uprawiana – wprzypadku powiatów, które na podstawie dotychczaw sowych przepisów nie znajdowały się wstrefie ryzyka. 2.Wstrefie ryzyka, na obszarze powiatów, które na podstawie dotychczasowych przepisów znajdowały się wstrefie ryzyka, uprawa kukurydzy w2010r. na danym gruncie jest możliwa, jeżeli w2009r. na tym gruncie nie była ona uprawiana albo była uprawiana istosowane były zabiegi zużyciem środków ochrony roślin zwalczających stonkę. §11.Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 21 sierpnia 2007r. wsprawie zwalczania izapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej (Dz. U. Nr154, poz.1087, z2008r. Nr73, poz.438 oraz z2009r. Nr87, poz.728). §12.Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.6)

6)

Rozporządzenie zostało ogłoszone wdniu 31 maja 2010r.

Dziennik Ustaw –6– Poz. 171

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 12 maja 2010r.

Załącznik nr 1

POWIATY, WKTÓRYCH ZADOMOWIŁA SIĘ ZACHODNIA KUKURYDZIANA STONKA KORZENIOWA (STREFA ZASIEDLENIA) Lp. 1 1 2 dolnośląskie lubelskie Województwo 2 Powiat 3 dzierżoniowski, kłodzki, oławski, strzeliński, wałbrzyski, wrocławski, ząbkowicki biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, opolski, puławski, świdnicki, tomaszowski, zamojski, miasta na prawach powiatu: Chełm, Lublin, Zamość bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, oświęcimski, proszowicki, suski, tarnowski, tatrzański, wadowicki, wielicki, miasta na prawach powiatu: Kraków, Nowy Sącz, Tarnów kozienicki, lipski, radomski, zwoleński, miasto na prawach powiatu: Radom brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, prudnicki, strzelecki, miasto na prawach powiatu: Opole bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, sanocki, stalowowolski, strzyżowski, tarnobrzeski, miasta na prawach powiatu: Krosno, Przemyśl, Rzeszów, Tarnobrzeg bielski, cieszyński, gliwicki, mikołowski, pszczyński, raciborski, rybnicki, wodzisławski, żywiecki, miasta na prawach powiatu: Bielsko-Biała, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Katowice, Rybnik, Tychy, Żory buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, miasto na prawach powiatu: Kielce

3

małopolskie

4 5

mazowieckie opolskie

6

podkarpackie

7

śląskie

8

świętokrzyskie

Dziennik Ustaw –7– Poz. 171

Załącznik nr 2

POWIATY ZAGROŻONE ROZPRZESTRZENIENIEM SIĘ ZACHODNIEJ KUKURYDZIANEJ STONKI KORZENIOWEJ (STREFA RYZYKA) Lp. 1 1 dolnośląskie Województwo 2 Powiat 3 bolesławiecki, głogowski, górowski, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, legnicki, lubański, lubiński, lwówecki, milicki, oleśnicki, polkowicki, średzki, świdnicki, trzebnicki, wołowski, zgorzelecki, złotoryjski, miasta na prawach powiatu: Jelenia Góra, Legnica, Wrocław bialski, łukowski, parczewski, radzyński, rycki, włodawski, miasto na prawach powiatu: Biała Podlaska bełchatowski, łaski, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, miasto na prawach powiatu: Piotrków Trybunalski olkuski białobrzeski, garwoliński, grodziski, grójecki, łosicki, miński, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, przysuski, siedlecki, szydłowiecki, warszawski zachodni, żyrardowski, miasta na prawach powiatu: Siedlce, m.st. Warszawa będziński, bieruńsko-lędziński, częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, tarnogórski, zawierciański, miasta na prawach powiatu: Bytom, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Zabrze konecki, włoszczowski kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki, turecki, miasto na prawach powiatu: Kalisz

2 3

lubelskie łódzkie

4 57)

małopolskie mazowieckie

6

śląskie

7 8

świętokrzyskie wielkopolskie

7)

Wbrzmieniu ustalonym przez §1 pkt 3 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 4.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 171 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

 • Tekst jednolity

  Czym różni się tekst jednolity od tekstu ujednoliconego?

 • Dopłaty z UE do hektara

  Czy dopłaty bezpośrednie do rolnictwa dotyczą hektara przeliczeniowego czy rzeczywistego? Czy dopłata jest niezależna od klasy gleby?

 • Tekst jednolity spółki z o.o.

  Jak ma wyglądać tekst jednolity umowy spółki z o.o.? Kto powinien go sporządzić? Spółka istnieje 20 lat, w trakcie jej istnienia zaszło mnóstwo zmian umowy spółki.

 • ujednolicony tekst umowy spółki

  Spółka działająca od kilku lat, zmieniała kilkukrotnie zapisy umowy za pomocą aneksów. Rodzi to pewna uciążliwość przy okazywaniu dokumentów spółki. Czy od (...)

 • Zgłoszenie zmiany umowy spółki do KRS

  Wspólnicy dokonują zmiany umowy spółki jawnej poprzez usunięcie z umowy jednego z paragrafów. Fakt zmiany umowy spółki musi zostać zgłoszony do KRS wraz z umową (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-09 poz. 1424

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie stawki płatności cukrowej za 2011 r.

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-09 poz. 1425

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie stawki płatności do pomidorów za 2011 r.

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-09 poz. 1421

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2011 r.

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-23 poz. 1290

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie współczynnika przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2012/2013

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-24 poz. 1893

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.