Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 173 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-02-05
Data wydania:2012-11-02
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 173 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 5 lutego 2013 r. Poz. 173

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ zdnia 2 listopada 2012r. wsprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy owspieraniu rozwoju obszarów wiejskich zudziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

1. Na podstawie art.16 ust.1 zdanie pierwsze ustawy zdnia 20 lipca 2000r. oogłaszaniu aktów normatywnych iniektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z2011r. Nr197, poz.1172 iNr232, poz.1378) ogłasza się wzałączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy zdnia 7 marca 2007r. owspieraniu rozwoju obszarów wiejskich zudziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr64, poz.427), zuwzględnieniem zmian wprowadzonych:


1) stawą zdnia 24 października 2008r. ozmianie ustawy ouruchamianiu środków pochodzących zbudżetu Unii Eurou pejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr214, poz.1349),

2) stawą zdnia 6 grudnia 2008r. ozmianie ustawy owspieraniu rozwoju obszarów wiejskich zudziałem środków Eurou pejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 237, poz.1655),

3) stawą zdnia 19 grudnia 2008r. ozmianie ustawy opłatnościach wramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz u niektórych innych ustaw (Dz.U. z2009r. Nr20, poz.105),

4) stawą z dnia 4 marca 2010 r. o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy u o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr76, poz.490),

5) stawą zdnia 12 sierpnia 2010r. ozmianie ustawy oszczególnych rozwiązaniach związanych zusuwaniem skutków u powodzi zmaja iczerwca 2010r. oraz ustawy owspieraniu rozwoju obszarów wiejskich zudziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr148, poz.993),

6) stawą zdnia 28 lipca 2011r. ozmianie ustawy owspieraniu rozwoju obszarów wiejskich zudziałem środków Eurou pejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ozmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr205, poz.1202),

7) stawą zdnia 27 stycznia 2012r. ozmianie ustawy opłatnościach wramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz u niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.243) oraz zmian wynikających zprzepisów ogłoszonych przed dniem 30 października 2012r.

2. Podany wzałączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) rt.38–48 ustawy zdnia 7 marca 2007r. owspieraniu rozwoju obszarów wiejskich zudziałem środków Europejskiego a Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr64, poz.427), które stanowią: „Art. 38. Wustawie zdnia 26 marca 1982r. oscalaniu iwymianie gruntów (Dz.U. z2003r. Nr178, poz.1749, z2004r. Nr116, poz.1206 oraz z2006r. Nr227, poz.1658) wart.3 ust.4 i5 otrzymują brzmienie:

Dziennik Ustaw –2– Poz. 173

„4. race scaleniowo-wymienne koordynuje iwykonuje samorząd województwa przy pomocy jednostek organizacyjP nych przekazanych mu na podstawie art.25 ust.1 pkt3 ustawy zdnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr133, poz.872, zpóźn. zm.a)) lub jednostek utworzonych przez ten samorząd do realizacji tych zadań.  

5. finansowanie prac, októrych mowa wust.4, oraz wfinansowanie zagospodarowania poscaleniowego mogą być W włączone:

1) ubliczne środki wspólnotowe wrozumieniu ustawy zdnia 20 kwietnia 2004r. oNarodowym Planie Rozwoju p (Dz.U. Nr116, poz.1206, zpóźn. zm.b)) oraz

2) nne środki publiczne na zasadach określonych wustawie zdnia 6 grudnia 2006r. ozasadach prowadzenia polii tyki rozwoju (Dz.U. Nr227, poz.1658) iwustawie zdnia 7 marca 2007r. owspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr64, poz.427).”. Art. 39. Wustawie zdnia 20 grudnia 1990r. oubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z1998r. Nr7, poz.25, zpóźn. zm.c)) wart.16 wust.1 pkt3 i4 otrzymują brzmienie: „3) soba pobierająca rentę strukturalną współfinansowaną ze środków pochodzących zSekcji Gwarancji Europejskieo go Funduszu Orientacji iGwarancji Rolnej lub ze środków pochodzących zEuropejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,  

4) ałżonek osoby, o której mowa w pkt 3, jeżeli renta strukturalna współfinansowana ze środków pochodzących m zSekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji iGwarancji Rolnej lub ze środków pochodzących zEuropejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wypłacana jest ze zwiększeniem na tego małżonka.”. Art. 40. Wustawie zdnia 28 września 1991r. olasach (Dz.U. z2005r. Nr45, poz.435, zpóźn. zm.d)) wprowadza się następujące zmiany:

1) wart.14 ust.7 otrzymuje brzmienie: „7. tarosta właściwy ze względu na położenie gruntu objętego zalesieniem dokonuje oceny udatności upraw S wczwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego oraz przekwalifikuje zurzędu grunt rolny na leśny, jeżeli zalesienia gruntu dokonano na podstawie przepisów owspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących zSekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji iGwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów owspieraniu rozwoju obszarów wiejskich zudziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.”;

2) wart.35 ust.5 otrzymuje brzmienie: „5. adleśniczy, na wniosek właściciela gruntu przeznaczonego do zalesienia, sporządza plan zalesienia ipotwierdza N wykonanie zalesienia wprzypadku zalesienia objętego przepisami owspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących zSekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji iGwarancji Rolnej lub przepisami o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.”. Art. 41. Wustawie zdnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz.U. z2005r. Nr239, poz.2019, zpóźn. zm.e)) wprowadza się następujące zmiany:


1) wart.72 ust.2 i3 otrzymują brzmienie:

Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z1998r. Nr162, poz.1126, z2000r. Nr6, poz.70, Nr12, poz.136, Nr17, poz.228, Nr19, poz.239, Nr52, poz.632, Nr95, poz.1041 iNr122, poz.1312 oraz z2001r. Nr45, poz.497, Nr100, poz.1084, Nr111, poz.1194 iNr145, poz.1623. b) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2005r. Nr90, poz.759 iNr267, poz.2251 oraz z2006r. Nr149, poz.1074 iNr249, poz.1832. c) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z1998r. Nr106, poz.668 iNr117, poz.756, z1999r. Nr60, poz.636, z2000r. Nr45, poz.531, z2001r. Nr73, poz.764, z2002r. Nr113, poz.984, z2003r. Nr45, poz.391, Nr228, poz.2255 iNr229, poz.2273, z2004r. Nr91, poz.873, Nr146, poz.1546 iNr236, poz.2355, z2005r. Nr94, poz.788, Nr132, poz.1110, Nr150, poz.1248 iNr163, poz.1362 oraz z2006r. Nr75, poz.519, Nr134, poz.947, Nr170, poz.1217 iNr195, poz.1437. d) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2005r. Nr157, poz.1315, Nr167, poz.1399 iNr175, poz.1460 i1462, z2006r. Nr227, poz.1658 iNr245, poz.1775 oraz z2007r. Nr59, poz.405. e) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2005r. Nr267, poz.2255, z2006r. Nr170, poz.1217 iNr227, poz.1658 oraz z2007r. Nr21, poz.125.

a)

Dziennik Ustaw –3– Poz. 173

„2. rządzenia melioracji wodnych podstawowych mogą być wykonywane na koszt innych osób prawnych lub osób U fizycznych, atakże współfinansowane:

1) publicznych środków wspólnotowych wrozumieniu przepisów ustawy zdnia 20 kwietnia 2004r. oNarodoz wym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr116, poz.1206, zpóźn. zm.f)) oraz

2) innych środków publicznych na zasadach określonych wustawie zdnia 6 grudnia 2006r. ozasadach prowaz dzenia polityki rozwoju (Dz.U. Nr227, poz.1658) iwustawie zdnia 7 marca 2007r. owspieraniu rozwoju obszarów wiejskich zudziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr64, poz.427).  

3. ozstrzygnięcie w sprawie współfinansowania wykonywania urządzeń melioracji wodnych podstawowych R zpublicznych środków wspólnotowych, októrych mowa wust.2, lub zinnych środków publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i w ustawie z dnia 7marca 2007r. owspieraniu rozwoju obszarów wiejskich zudziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich podejmuje, wdrodze decyzji, marszałek województwa wuzgodnieniu zwojewodą.”;

2) wart.74 wust.2 pkt2 otrzymuje brzmienie: „2) karbu Państwa przy współudziale publicznych środków wspólnotowych, októrych mowa wart.72 ust.2, oraz S innych środków publicznych na zasadach określonych wustawie zdnia 6 grudnia 2006r. ozasadach prowadzenia polityki rozwoju iwustawie zdnia 7 marca 2007r. owspieraniu rozwoju obszarów wiejskich zudziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, za zwrotem przez zainteresowanych właścicieli gruntów części kosztów wformie opłaty inwestycyjnej.”. Art. 42. Wustawie zdnia 28 listopada 2003r. owspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących zSekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji iGwarancji Rolnej (Dz.U. Nr229, poz.2273, zpóźn. zm.g)) wart.5 po ust.3 dodaje się ust.3a wbrzmieniu: P „3a. omoc jest udzielana do wysokości limitu stanowiącego równowartość wzłotych kwoty weuro określonej wplanie na poszczególne działania, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2008r.”. Art. 43. Wustawie zdnia 28 listopada 2003r. oświadczeniach rodzinnych (Dz.U. z2006r. Nr139, poz.992 iNr222, poz.1630) wprowadza się następujące zmiany:

1) wart.3: a) wpkt 1 wlit. c tiret dwudziesty piąty otrzymuje brzmienie: „– enty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji r Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji iGwarancji Rolnej oraz wprzepisach owspieraniu rozwoju obszarów wiejskich zudziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,”, b) pkt5 otrzymuje brzmienie: „5) meryturach irentach – oznacza to emerytury irenty inwalidzkie oraz renty ztytułu niezdolności do pracy, e wtym renty szkoleniowe określone wprzepisach oemeryturach irentach zFunduszu Ubezpieczeń Społecznych, o ubezpieczeniu społecznym rolników, o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej iSłużby Więziennej oraz ich rodzin, ozaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ozaopatrzeniu inwalidów wojennych iwojskowych oraz ich rodzin, okombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych iokresu powojennego, atakże uposażenia wstanie spoczynku określone wprzepisach prawa oustroju sądów powszechnych, przepisach oprokuraturze oraz wprzepisach o Sądzie Najwyższym, a także renty szkoleniowe i renty z tytułu niezdolności do pracy określone wprzepisach oubezpieczeniu społecznym ztytułu wypadków przy pracy ichorób zawodowych, renty ztytułu niezdolności do pracy określone wprzepisach ozaopatrzeniu ztytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych wszczególnych okolicznościach, atakże renty strukturalne określone wprzepisach owspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących zSekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji iGwarancji Rolnej oraz wprzepisach owspieraniu rozwoju obszarów wiejskich zudziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;”;

Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2005r. Nr90, poz.759 iNr267, poz.2251 oraz z2006r. Nr149, poz.1074 iNr249, poz.1832. g) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2004r. Nr42, poz.386, Nr148, poz.1551 iNr162, poz.1709 oraz z2005r. Nr10, poz.64.


f)

Dziennik Ustaw

2) wart.5 wust.8a pkt3 otrzymuje brzmienie: „3) ospodarstwa rolnego oddanego wdzierżawę wzwiązku zpobieraniem renty określonej wprzepisach owspierag niu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących zSekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji iGwarancji Rolnej oraz wprzepisach owspieraniu rozwoju obszarów wiejskich zudziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.”. Art. 44. Wustawie zdnia 18 grudnia 2003r. okrajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków oprzyznanie płatności (Dz.U. z2004r. Nr10, poz.76, zpóźn. zm.h)) wprowadza się następujące zmiany:

1) wart.3: a) pkt2 otrzymuje brzmienie: p „2) roducent – producenta rolnego, organizację producentów, przetwórcę, podmiot prowadzący zakład utylizacyjny oraz potencjalnego beneficjenta;”, b) po pkt6 dodaje się pkt6a wbrzmieniu: p „6a) otencjalny beneficjent – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która może ubiegać się oprzyznanie pomocy wramach działań objętych programem rozwoju obszarów wiejskich, niebędącą producentem rolnym, organizacją producentów, przetwórcą lub podmiotem prowadzącym zakład utylizacyjny;”, c) pkt9 otrzymuje brzmienie: p „9) łatności – pomoc finansową dla producentów rolnych, przetwórców, organizacji producentów ipotencjalnych beneficjentów, udzielaną wcałości lub wczęści ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji iGwarancji Rolnej, Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji lub Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.”;

2) wart.11 wust.3 wpkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem idodaje się pkt5 wbrzmieniu: p „5) roducenci rolni lub potencjalni beneficjenci niewpisani do ewidencji producentów rolnych mogą złożyć wniosek łącznie zwnioskiem oprzyznanie pomocy wramach działań, októrych mowa wart.5 ust.1 pkt2–5, 7 oraz 10–18 ustawy zdnia 7 marca 2007r. owspieraniu rozwoju obszarów wiejskich zudziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr64, poz.427), za pośrednictwem organu właściwego do przyznania pomocy wramach tych działań.”;

3) wart.12 ust.5 otrzymuje brzmienie: „5. przypadku producentów rolnych, przetwórców, podmiotów prowadzących zakłady utylizacyjne lub potencjalW nych beneficjentów, działających wformie spółki cywilnej, nadaje się jeden numer identyfikacyjny. Numer identyfikacyjny nadaje się temu wspólnikowi, co do którego pozostali wspólnicy wyrazili pisemną zgodę.”. Art. 45. Wustawie zdnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z2006r. Nr164, poz.1163, Nr170, poz.1217 iNr227, poz.1658) wart.161 ust.4 otrzymuje brzmienie: „4. rezes Urzędu przeprowadza kontrolę, októrej mowa wust.1, także na wniosek instytucji zarządzającej, októrej P mowa w przepisach o Narodowym Planie Rozwoju, w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju lub wprzepisach owspieraniu rozwoju obszarów wiejskich zudziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.”. Art. 46. Wustawie zdnia 27 sierpnia 2004r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr210, poz.2135, zpóźn. zm.i)) wart.5 wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt6 otrzymuje brzmienie: „6) nstytucja wypłacająca emeryturę lub rentę – instytucję wypłacającą rentę strukturalną zgodnie z przepisami i orentach strukturalnych, przepisami owspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących zSekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji iGwarancji Rolnej lub przepisami owspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;”;

h)

–4–

Poz. 173

Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2006r. Nr92, poz.638, Nr144, poz.1045 iNr187, poz.1381 oraz z2007r. Nr35, poz.217 iNr49, poz.328. i) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2005r. Nr94, poz.788, Nr132, poz.1110, Nr138, poz.1154, Nr157, poz.1314, Nr164, poz.1366, Nr169, poz.1411 iNr179, poz.1485 oraz z2006r. Nr75, poz.519, Nr104, poz.708 i711, Nr143, poz.1030, Nr170, poz.1217, Nr191, poz.1410, Nr227, poz.1658 iNr249, poz.1824.

Dziennik Ustaw

2) pkt20 otrzymuje brzmienie: „20) soba pobierająca emeryturę lub rentę – osobę objętą zaopatrzeniem emerytalnym lub rentowym, pobierającą o rentę socjalną albo rentę strukturalną na podstawie ustawy zdnia 26 kwietnia 2001r. orentach strukturalnych wrolnictwie (Dz.U. Nr52, poz.539, z2003r. Nr229, poz.2273 oraz z2004r. Nr91, poz.873) lub ustawy zdnia 28 listopada 2003r. owspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących zSekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji iGwarancji Rolnej (Dz.

U. Nr229, poz.2273, zpóźn. zm.j)), lub ustawy zdnia 7 marca 2007r. owspieraniu rozwoju obszarów wiejskich zudziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr64, poz.427);”. Art. 47. Wustawie zdnia 22 października 2004r. ojednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. Nr251, poz.2507 oraz z2006r. Nr249, poz.1832) wprowadza się następujące zmiany:

1) wart.4: a) po ust.1 dodaje się ust.1a wbrzmieniu: „1a. entrum Doradztwa wykonuje również zadania w zakresie przeprowadzania, na zasadach określonych C wprzepisach owspieraniu rozwoju obszarów wiejskich zudziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, kontroli wzakresie spełniania przez podmioty warunków niezbędnych do udzielenia akredytacji oraz przestrzegania warunków dotyczących świadczenia usług doradczych objętych udzieloną akredytacją.”, b) wust.4 wpkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem idodaje się pkt6 wbrzmieniu: „6) bjętym pomocą finansową przyznawaną na podstawie przepisów owspieraniu rozwoju obszarów wiejskich o zudziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, wtym usługi wzakresie, októrym mowa wart.24 ust.1 rozporządzenia Rady (WE) nr1698/2005 zdnia 20 września 2005r. wsprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.Urz. UE L 277 z21.10.2005, str. 1).”;

2) wart.11 ust.2 otrzymuje brzmienie: „2. ednostki doradztwa rolniczego otrzymują zbudżetu państwa dotacje podmiotowe na wykonywanie zadań zzaJ kresu doradztwa rolniczego, októrych mowa wart.4 ust.1 i2, wtym na wynagrodzenia dla pracowników iutrzymanie jednostek, oraz na wykonywanie zadań wzakresie, októrym mowa wart.4 ust.1a.”. Art. 48. Wustawie zdnia 16 listopada 2006r. oopłacie skarbowej (Dz.U. Nr225, poz.1635) wart.2 wust.1 pkt3 otrzymuje brzmienie: „3) okonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia izezwolenia przez Agencję Restrukturyzacji iModernizad cji Rolnictwa albo Agencję Rynku Rolnego wsprawach zzakresu wykonywania przez te agencje zadań wramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej oraz innych zadań dotyczących organizacji rynków rolnych, zwyłączeniem zadań wzakresie administrowania obrotem zzagranicą towarami rolno-spożywczymi;”.”;

2) rt.5 ustawy zdnia 24 października 2008r. ozmianie ustawy ouruchamianiu środków pochodzących zbudżetu Unii a Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej oraz ozmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr214, poz.1349), który stanowi: „Art. 5. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

3) rt.6 ust.1 iart.7 ustawy zdnia 6 grudnia 2008r. ozmianie ustawy owspieraniu rozwoju obszarów wiejskich zudziaa łem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr237, poz.1655), które stanowią: Art. 6. „1. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art.7 ust.5 pkt2 iart.16 ustawy wymienionej wart.1 zachowują moc do dnia wejścia wżycie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art.7 ust.5 pkt2 iart.16 tej ustawy wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia jej wejścia wżycie.” „Art. 7. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem art.2, który wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2009r.”;

4) rt.5 ust.2 iart.6 ustawy zdnia 19 grudnia 2008r. ozmianie ustawy opłatnościach wramach systemów wsparcia a bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z2009r. Nr20, poz.105), które stanowią: Art. 5. „2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art.29 ust.1 pkt1 ustawy wymienionej wart.3, dotyczące działań objętych programem, wktórych warunkiem przyznania pomocy jest spełnianie wramach wzajemnej zgodności

j)

–5–

Poz. 173

Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2004r. Nr42, poz.386, Nr148, poz.1551 iNr162, poz.1709, z2005r. Nr10, poz.64 oraz z2007r. Nr64, poz.427.

Dziennik Ustaw –6– Poz. 173

wymogów lub norm, októrych mowa wrozporządzeniu Rady (WE) nr1782/2003 zdnia 29 września 2003r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego wramach wspólnej polityki rolnej iustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr2019/93, (WE) nr1452/2001, (WE) nr1453/2001, (WE) nr1454/2001, (WE) nr1868/94, (WE) nr1251/1999, (WE) nr1254/1999, (WE) nr1673/2000, (EWG) nr2358/71 i(WE) nr2529/2001 (Dz.Urz. UE L 270 z21.10.2003, str. 1, zpóźn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 269, zpóźn. zm.) oraz wprzepisach Unii Europejskiej wydanych wtrybie tego rozporządzenia, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 29 ust.1 pkt1, zuwzględnieniem art.29 ust.1a tej ustawy, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia jej wejścia wżycie.” „Art. 6. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem art.1 pkt5, który wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia.”;

5) rt.3 ustawy zdnia 4 marca 2010r. ozmianie ustawy oAgencji Restrukturyzacji iModernizacji Rolnictwa oraz ustawy a o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr76, poz.490), który stanowi: „Art. 3. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

6) rt.4 i5 ustawy zdnia 12 sierpnia 2010r. ozmianie ustawy oszczególnych rozwiązaniach związanych zusuwaniem a skutków powodzi zmaja iczerwca 2010r. oraz ustawy owspieraniu rozwoju obszarów wiejskich zudziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr148, poz.993), które stanowią: „Art. 4.

1. Pomoc finansowa wramach działania, októrym mowa wart.5 ust.1 pkt16a ustawy, októrej mowa wart.2, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, może być również przyznana na inwestycje mające na celu przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego wwyniku wystąpienia powodzi oraz obsunięcia się ziemi wywołanych opadami atmosferycznymi, które miały miejsce w2010r.

2. Do przyznawania pomocy na inwestycje określone wust.1 mogą być wykorzystywane szacunki dotyczące wysokości izakresu szkód spowodowanych przez powódź oraz obsunięcia się ziemi wywołane opadami atmosferycznymi, które miały miejsce w2010r., dokonane w2010r. przez komisję, októrej mowa wart.4 ust.7 ustawy zdnia 9 maja 2008r. oAgencji Restrukturyzacji iModernizacji Rolnictwa (Dz.U. Nr98, poz.634 iNr227, poz.1505, z2009r. Nr115, poz.961 oraz z2010r. Nr76, poz.490). Art. 5. Ustawa wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia.”;

7) rt.5 i6 ustawy zdnia 28 lipca 2011r. ozmianie ustawy owspieraniu rozwoju obszarów wiejskich zudziałem środków a Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr205, poz.1202), które stanowią: „Art. 5. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art.29 ust.1 pkt1 ustawy wymienionej wart.1, dotyczące działań objętych programem, wktórych warunkiem przyznania pomocy jest spełnianie, wramach wzajemnej zgodności wrozumieniu art.19 ust.1 rozporządzenia Komisji (WE) nr1975/2006 zdnia 7 grudnia 2006r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr1698/2005 wzakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do działań wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (Dz. Urz. UE L 368 z23.12.2006, str. 74, zpóźn. zm.), wymogów, norm lub minimalnych wymogów dotyczących stosowania nawozów iśrodków ochrony roślin, zachowują moc do dnia wejścia wżycie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art.29 ust.1 pkt1, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, imogą być zmieniane na podstawie tego przepisu. Art. 6. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

8) rt.13 ustawy zdnia 27 stycznia 2012r. ozmianie ustawy opłatnościach wramach systemów wsparcia bezpośredniego a oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.243), który stanowi: „Art. 13. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 15 marca 2012r. zwyjątkiem:

1) rt.3 pkt1, pkt3 wzakresie dotyczącym art.37 ustawy wymienionej wart.3 ipkt 5 wzakresie dotyczącym art.38 a ustawy wymienionej wart.3 oraz art.11 ust.3 pkt1, które wchodzą wżycie zdniem 1 lipca 2012r.;

2) art.1 pkt32, art.4 iart.5, które wchodzą wżycie zdniem 1 sierpnia 2012r.”. Marszałek Sejmu: E. Kopacz

Dziennik Ustaw –7– Poz. 173

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zdnia 2 listopada 2012r. (poz.173)

USTAWA zdnia 7 marca 2007r. owspieraniu rozwoju obszarów wiejskich zudziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Art. 1. Ustawa określa:

1) adania oraz właściwość organów i jednostek organizacyjnych w zakresie wspierania rozwoju obszarów wiejskich z zudziałem środków pochodzących zEuropejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, określonym wrozporządzeniu Rady (WE) nr1698/2005 zdnia 20września 2005r. wsprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.Urz. UE L 277 z21.10.2005, str. 1), zwanym dalej „rozporządzeniem nr1698/2005”, oraz wprzepisach Unii Europejskiej wydanych wtrybie tego rozporządzenia;

2) warunki itryb przyznawania, wypłaty oraz zwracania pomocy finansowej: a) wramach działań objętych programem rozwoju obszarów wiejskich, zwanej dalej „pomocą”, b) na realizację zadań określonych wart.66 ust.2 i3 rozporządzenia nr1698/2005, zwanej dalej „pomocą techniczną” – wzakresie nieokreślonym wprzepisach Unii Europejskiej, októrych mowa wpkt 1, lub przewidzianym wtych przepisach do określenia przez państwo członkowskie Unii Europejskiej. Art. 2.1) Ilekroć wustawie jest mowa o:

1) działaniu – należy przez to rozumieć środek, októrym mowa wart.2 lit.

d rozporządzenia nr1698/2005; 2)2) niezgodności – należy przez to rozumieć niezgodność w rozumieniu art. 2 pkt 36 rozporządzenia Komisji (WE) nr1122/2009 zdnia 30 listopada 2009r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania ikontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr1234/2007 wodniesieniu do zasady wzajemnej zgodności wramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina (Dz.Urz. UE L 316 z02.12.2009, str. 65, zpóźn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr1122/2009”. Art. 3.

1. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi opracowuje:

1) projekt krajowego planu strategicznego, októrym mowa wart.11 rozporządzenia nr1698/2005,

2) rojekt programu rozwoju obszarów wiejskich, októrym mowa wart.15 rozporządzenia nr1698/2005, zwanego dalej p „programem” – po zasięgnięciu opinii samorządów województw oraz partnerów gospodarczych ispołecznych, októrych mowa wrozporządzeniu nr1698/2005.

2. Rada Ministrów, wdrodze uchwały:

1) przyjmuje krajowy plan strategiczny;

2) zatwierdza projekt programu.

3. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi:

1) przekazuje Komisji Europejskiej: a) przyjęty przez Radę Ministrów krajowy plan strategiczny, b) zatwierdzony przez Radę Ministrów projekt programu;

2) spółpracuje zKomisją Europejską wzakresie oceny przekazanego jej projektu programu oraz przeglądu tego prograw mu zgodnie zrozporządzeniem nr1698/2005.

W brzmieniu ustalonym przez art.3 pkt1 ustawy zdnia 19 grudnia 2008r. ozmianie ustawy opłatnościach wramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z2009r. Nr20, poz.105), która weszła wżycie zdniem 17 lutego 2009r.

2) W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt1 ustawy zdnia 28 lipca 2011r. ozmianie ustawy owspieraniu rozwoju obszarów wiejskich zudziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ozmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr205, poz.1202), która weszła wżycie zdniem 14 października 2011r.

1)

Dziennik Ustaw –8– Poz. 173

4. Po zatwierdzeniu programu przez Komisję Europejską minister właściwy do spraw rozwoju wsi ogłasza program, wdrodze obwieszczenia, wDzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

5. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi opracowuje projekt zmiany programu po zasięgnięciu opinii komitetu monitorującego, októrym mowa wart.77 rozporządzenia nr1698/2005. Do zmiany programu przepisy ust.2–4 stosuje się odpowiednio. Art. 4.

1. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi:

1) pełni funkcję instytucji zarządzającej, októrej mowa wart.74 ust.2 lit.arozporządzenia nr1698/2005;

2) amawia, w trybie przepisów o zamówieniach publicznych, wykonywanie ocen programu oraz przedkłada te oceny z Komisji Europejskiej;

3) przekazuje Komisji Europejskiej roczne sprawozdania, októrych mowa wart.82 rozporządzenia nr1698/2005;

4) znaje, wdrodze decyzji administracyjnej, krajowe systemy jakości żywności, októrych mowa wart.32 ust.1 lit.b u rozporządzenia nr1698/2005;

5) powołuje, wdrodze zarządzenia, komitet monitorujący, októrym mowa wart.77 rozporządzenia nr1698/2005;

6) (uchylony).3)

2. Agencja Restrukturyzacji iModernizacji Rolnictwa, zwana dalej „Agencją”, akredytowana na podstawie przepisów odrębnych jako agencja płatnicza, realizuje zadania i kompetencje agencji płatniczej określone w przepisach, o których mowa wart.1 pkt1, oraz wustawie. Art. 5.

1. Program jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej iobejmuje następujące działania:

1) szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych wrolnictwie ileśnictwie;

2) ułatwianie startu młodym rolnikom;

3) renty strukturalne;

4) modernizacja gospodarstw rolnych;

5) zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej ileśnej;

6) poprawianie irozwijanie infrastruktury związanej zrozwojem idostosowywaniem rolnictwa ileśnictwa przez: a) scalanie gruntów, b) gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi;

7) uczestnictwo rolników wsystemach jakości żywności;

8) działania informacyjne ipromocyjne;

9) wspieranie gospodarstw rolnych niskotowarowych wfazie restrukturyzacji;

10) grupy producentów rolnych;

11) korzystanie zusług doradczych przez rolników iposiadaczy lasów;

12) spieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania w (ONW);

13) płatności dla obszarów NATURA 2000 oraz związanych zwdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej;

14) program rolnośrodowiskowy;

15) zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne;

3)

P rzez art.1 pkt1 ustawy zdnia 6 grudnia 2008r. ozmianie ustawy owspieraniu rozwoju obszarów wiejskich zudziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr237, poz.1655), która weszła wżycie zdniem 15 stycznia 2009r.

Dziennik Ustaw –9– Poz. 173

16) dtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawo czych; 16a)4) przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego wwyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych;

17) różnicowanie wkierunku działalności nierolniczej;

18) tworzenie irozwój mikroprzedsiębiorstw;

19) podstawowe usługi dla gospodarki iludności wiejskiej;

20) odnowa irozwój wsi;

21) wdrażanie lokalnych strategii rozwoju;

22) wdrażanie projektów współpracy; 23)5) funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności iaktywizację.

2. Program, oprócz działań wymienionych wust.1, obejmuje również pomoc techniczną. Art. 6.

1. Zadania instytucji zarządzającej w zakresie wdrażania działań objętych programem, w tym przyznawania pomocy, wykonuje jako zadania delegowane zgodnie zart.75 ust.2 rozporządzenia nr1698/2005: p

1) odmiot, któremu minister właściwy do spraw rozwoju wsi powierzył, na podstawie umowy, wykonywanie tych zadań, wyłoniony wtrybie przepisów ozamówieniach publicznych – wprzypadku działania, októrym mowa wart.5 ust.1 pkt1;

2) samorząd województwa – wprzypadku działań, októrych mowa wart.5 ust.1 pkt6 oraz 19–23, zzastrzeżeniem pkt3;

3) gencja – wprzypadku działań, októrych mowa wart.5 ust.1 pkt2–5, 7, 9–18 oraz pkt21 wodniesieniu do operacji A odpowiadających warunkom przyznania pomocy wramach działań, októrych mowa wart.5 ust.1 pkt17 i18;

4) Agencja Rynku Rolnego – wprzypadku działania, októrym mowa wart.5 ust.1 pkt8.

2. Zadania związane zwdrażaniem pomocy technicznej, wtym przyznawaniem tej pomocy, wykonuje Agencja. Wprzypadku gdy oprzyznanie pomocy technicznej ubiega się Agencja, pomoc tę przyznaje minister właściwy do spraw rozwoju wsi. 2a.6) Zadania związane z:

1) dokonywaniem wyboru lokalnych grup działania do realizacji lokalnych strategii rozwoju,

2) monitorowaniem ioceną realizacji lokalnych strategii rozwoju – wykonuje samorząd województwa. 2b.7) Samorząd województwa może przeprowadzać kontrole realizacji lokalnej strategii rozwoju pod względem jej zgodności zprzepisami prawa iprocedurami określonymi wtej strategii, wtym osiągania wskaźników założonych wtej strategii, oraz celami określonymi wart.4 ust.1 rozporządzenia nr1698/2005 wramach podejścia Leader, atakże wydawać wiążące wytyczne wtym zakresie.

3. Umowa, októrej mowa wust.1 pkt1, zawiera wszczególności zakres zadań wykonywanych przez podmiot, któremu powierza się zadania instytucji zarządzającej wzakresie wdrażania działania, oraz sposób wykonywania tych zadań.

4. Do powierzania zadań instytucji zarządzającej wzakresie wdrażania działania, októrym mowa wart.5 ust.1 pkt1, jednostce sektora finansów publicznych lub fundacji, której jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, nie stosuje się przepisów ozamówieniach publicznych.

D odany przez art.2 pkt1 ustawy zdnia 12 sierpnia 2010r. ozmianie ustawy oszczególnych rozwiązaniach związanych zusuwaniem skutków powodzi zmaja iczerwca 2010r. oraz ustawy owspieraniu rozwoju obszarów wiejskich zudziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr148, poz.993), która weszła wżycie zdniem 13 sierpnia 2010r.

5) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 3.

6) D odany przez art.1 pkt3 ustawy, októrej mowa wodnośniku 3; wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt2 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 2.

7) Dodany przez art.1 pkt2 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

4)

Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 173

5. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, wdrodze rozporządzenia, szczegółowy zakres zadań instytucji zarządzającej wykonywanych przez podmioty, októrych mowa wust.1 pkt2–4, oraz sposób wykonywania tych zadań, mając na względzie zapewnienie prawidłowości, skuteczności iefektywności zarządzania programem oraz prawidłowego wykonywania przez agencję płatniczą jej zadań. Art. 7. 1.8) Minister właściwy do spraw rozwoju wsi sprawuje nadzór nad:

1) odmiotami, októrych mowa wart.6 ust.1, zwanymi dalej „podmiotami wdrażającymi”, wzakresie wykonywania p przez te podmioty zadań instytucji zarządzającej,

2) gencją w zakresie wykonywania zadań związanych z wdrażaniem pomocy technicznej, w tym przyznawaniem tej A pomocy – pod względem wykonywania tych zadań zgodnie zprzepisami prawa iprogramem oraz pod względem efektywności wdrażania programu oraz zapewnienia prawidłowego wykonywania przez agencję płatniczą jej zadań.

2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, wramach nadzoru, októrym mowa wust.1, może wszczególności:

1) przeprowadzać kontrole;

2) wydawać wiążące wytyczne ipolecenia;

3) żądać przedstawienia informacji iudostępnienia dokumentów.

2a.9) Minister właściwy do spraw rozwoju wsi może przeprowadzać kontrole iwydawać wiążące wytyczne wzakresie wykonywania przez samorząd województwa zadań związanych zdokonywaniem wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju oraz monitorowaniem ioceną realizacji tej strategii pod względem zgodności zprzepisami prawa iprogramem oraz prawidłowości wykonywania przez samorząd województwa tych zadań.

3. Podmioty wdrażające wymienione wart.6 ust.1 pkt1, 2 i4:

1) ozyskują, gromadzą iopracowują dane związane zwykonywaniem przez nie zadań instytucji zarządzającej, wszczep gólności dane niezbędne do sporządzania rocznego sprawozdania, o którym mowa w art. 82 rozporządzenia nr1698/2005;

2) przekazują Agencji sprawozdania zwykonywania przez nie zadań instytucji zarządzającej. 4.10) Agencja:

1) ozyskuje, gromadzi iopracowuje dane związane zwykonywaniem przez podmioty wdrażające zadań instytucji zarząp dzającej, wszczególności niezbędne do sporządzania rocznego sprawozdania, októrym mowa wart.82 rozporządzenia nr1698/2005, oraz inne dane, niezbędne do właściwego monitorowania realizacji programu, wszczególności dotyczące liczby złożonych wniosków opłatność izrealizowanych płatności;

2) rzekazuje ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi zbiorcze sprawozdania zwykonywania przez podmioty wdrap żające zadań instytucji zarządzającej oraz sprawozdania zawierające inne dane, niezbędne do właściwego monitorowania realizacji programu.

5. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, wdrodze rozporządzenia, szczegółowy:

1) sposób sprawowania nadzoru, októrym mowa wust.1, wtym przeprowadzania kontroli, 2)11) zakres sprawozdań zwykonywania przez podmioty wdrażające zadań instytucji zarządzającej oraz sprawozdań zawierających inne dane, niezbędne do właściwego monitorowania realizacji programu, atakże tryb iterminy przekazywania tych sprawozdań – mając na względzie zapewnienie prawidłowości, skuteczności iefektywności zarządzania programem oraz prawidłowego wykonywania przez agencję płatniczą jej zadań.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt4 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

3. D odany przez art.1 pkt4 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 3; wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt3 ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

10) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt4 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 3.

11) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt4 lit.d ustawy, októrej mowa wodnośniku 3.

8)   9)

Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 173

6.12) Prezes Rady Ministrów określi, wdrodze rozporządzenia, szczegółowy sposób przeprowadzania kontroli, októrych mowa wust.2a, mając na względzie zapewnienie prawidłowości wykonywania przez samorząd województwa zadań związanych zdokonywaniem wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju. Art. 8.13)

1. Agencja płatnicza może przeprowadzać kontrole podmiotów wdrażających, októrych mowa wart.6 ust.1 pkt1, 2 i4, wzakresie wykonywania przez te podmioty zadań delegowanych wzakresie wdrażania działań objętych programem oraz żądać przedstawienia informacji iudostępnienia lub przekazania dokumentów wzakresie określonym wart.75 ust.1 lit.h rozporządzenia nr1698/2005.

2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, wdrodze rozporządzenia, warunki isposób przeprowadzania kontroli, októrych mowa wust.1, mając na względzie zapewnienie prawidłowego wykonywania przez agencję płatniczą jej zadań oraz wymianę informacji między instytucją zarządzającą i agencją płatniczą w zakresie planowania kontroli i ich wyników. Art. 9.

1. Zadania instytucji zarządzającej wzakresie zarządzania programem mogą być wykonywane jako zadania delegowane zgodnie zart.75 ust.2 rozporządzenia nr1698/2005 przez podmiot, któremu minister właściwy do spraw rozwoju wsi powierzył, na podstawie umowy, wykonywanie tych zadań, wyłoniony wtrybie przepisów ozamówieniach publicznych. Przepisy art.6 ust.3 i4 stosuje się odpowiednio.

2. (uchylony).14) Art. 10.

1. Pomoc jest przyznawana:

1) na wniosek osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej; j

2) eżeli wnioskodawca spełnia warunki przyznania pomocy określone wprzepisach, októrych mowa wart.1 pkt1, oraz wprzepisach wydanych na podstawie art.29 ust.1 pkt1.

2. (uchylony).15)

3. (uchylony).15)

4. (uchylony).15) Art. 11. 1.16) Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu stanowiącego równowartość wzłotych kwoty weuro określonej wprogramie na poszczególne działania.

2. Na wniosek podmiotu wdrażającego minister właściwy do spraw rozwoju wsi wporozumieniu zministrem właściwym do spraw finansów publicznych może wyrazić zgodę na przyznawanie pomocy do określonej wysokości, przekraczającej wysokość limitu, októrym mowa wust.1, nie więcej jednak niż o10%. Art. 12.17)

1. Pomoc wramach działania, októrym mowa wart.5 ust.1 pkt21, jest przyznawana:

1) a operacje wybrane zgodnie zart.62 ust.4 rozporządzenia nr1698/2005 przez lokalną grupę działania wybraną do n realizacji opracowanej przez nią lokalnej strategii rozwoju, które: a) odpowiadają warunkom przyznania pomocy wramach działań, októrych mowa wart.5 ust.1 pkt17, 18 i20, albo b) nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy wramach działań, októrych mowa wart.5 ust.1 pkt17–20 – jeżeli operacje te będą zgodne ztą strategią, awprzypadku inwestycji będą realizowane na obszarze objętym tą strategią;

2) do wysokości środków określonych na to działanie wumowie, októrej mowa wart.14 ust.3.

Dodany przez art.1 pkt4 lit.e ustawy, októrej mowa wodnośniku

3. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt5 ustawy, októrej mowa wodnośniku 3.

14) Przez art.1 pkt6 ustawy, októrej mowa wodnośniku 3.

15) P rzez art.3 ustawy zdnia 24 października 2008r. ozmianie ustawy ouruchamianiu środków pochodzących zbudżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej oraz ozmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr214, poz.1349), która weszła wżycie zdniem 18 grudnia 2008r.

16) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt7 ustawy, októrej mowa wodnośniku 3.

17) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt8 ustawy, októrej mowa wodnośniku 3.

12) 13)

Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 173

2. Wnioski oprzyznanie pomocy składa się za pośrednictwem lokalnej grupy działania wybranej do realizacji opracowanej przez nią lokalnej strategii rozwoju, wramach której ma być realizowana operacja, wterminie przez nią określonym, wuzgodnieniu zsamorządem województwa.

3. Samorząd województwa podaje do publicznej wiadomości informację omożliwości składania wniosków oprzyznanie pomocy ze wskazaniem terminu składania tych wniosków. Art. 13.17)

1. Pomoc wramach działań, októrych mowa wart.5 ust.1 pkt22 i23, jest przyznawana lokalnej grupie działania wybranej do realizacji opracowanej przez nią lokalnej strategii rozwoju.

2. Wprzypadku działania, októrym mowa wart.5 ust.1 pkt23, pomoc jest przyznawana do wysokości środków określonych na to działanie wumowie, októrej mowa wart.14 ust.3. Art. 14.

1. (uchylony).18) 2.19) Wyboru lokalnej grupy działania do realizacji opracowanej przez nią lokalnej strategii rozwoju dokonuje się na jej wniosek, wdrodze konkursu, biorąc pod uwagę kryteria określone wprzepisach, októrych mowa wart.1 pkt1, oraz wprzepisach wydanych na podstawie art.29 ust.1 pkt2. 2a.20) Wniosek owybór lokalnej grupy działania do realizacji opracowanej przez nią lokalnej strategii rozwoju składa się na formularzu opracowanym przez Agencję iudostępnionym przez samorząd województwa. 2b.20) Do wyboru lokalnej grupy działania do realizacji opracowanej przez nią lokalnej strategii rozwoju przepisy art.22 ust.2, 3 i4 stosuje się odpowiednio. 3.21) Samorząd województwa, niezwłocznie po dokonaniu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji opracowanej przez nią lokalnej strategii rozwoju, zawiera ztą grupą umowę owarunkach isposobie realizacji tej strategii. 4.21) Wumowie, októrej mowa wust.3, określa się wszczególności wysokość środków na działania, októrych mowa wart.5 ust.1 pkt21 i23. Art. 15.

1. Lokalna grupa działania działa, zzastrzeżeniem art.62 ust.1 lit.b rozporządzenia nr1698/2005, jako stowarzyszenie posiadające osobowość prawną.

2. Do tworzenia idziałania lokalnych grup działania stosuje się przepisy ostowarzyszeniach, ztym że: 1)22) członkiem zwyczajnym lokalnej grupy działania mogą być osoby fizyczne iosoby prawne, wtym jednostki samorządu terytorialnego, zwyłączeniem województw;

2) nadzór nad lokalnymi grupami działania sprawuje marszałek województwa;

3) okalne grupy działania mogą prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji lokalnej strategii rozwoju iwzakrel sie określonym wich statutach;

4) okalna grupa działania, oprócz walnego zebrania członków, zarządu iorganu kontroli wewnętrznej, jest obowiązana l posiadać radę, do której wyłącznej właściwości należy wybór operacji, zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia nr1698/2005, które mają być realizowane wramach opracowanej przez lokalną grupę działania lokalnej strategii rozwoju.

3. Rada jest wybierana przez walne zebranie członków lokalnej grupy działania spośród członków tego zebrania. Co najmniej połowę członków rady stanowią podmioty, októrych mowa wart.6 ust.1 lit.b ic rozporządzenia nr1698/2005, lub ich przedstawiciele, ztym że członek rady nie może być równocześnie członkiem organu kontroli wewnętrznej lokalnej grupy działania ani jej zarządu.

Przez art.1 pkt9 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

3. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt9 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 3.

20) Dodany przez art.1 pkt9 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 3.

21) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt9 lit.d ustawy, októrej mowa wodnośniku 3.

22) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt10 ustawy, októrej mowa wodnośniku 3.

18) 19)

Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 173

Art. 16.

1. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi może określić, wdrodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii komitetu monitorującego, októrym mowa wart.77 rozporządzenia nr1698/2005, podział środków programu wramach określonych działań na poszczególne:

1) województwa lub

2) lata realizacji programu – mając na względzie wysokość limitów określonych w programie, zapewnienie zrównoważonego wsparcia rozwoju obszarów wiejskich wposzczególnych województwach oraz zarządzania iwdrażania programu zgodnie zart.75 ust.1 rozporządzenia nr1698/2005, wszczególności wzakresie zarządzania środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację programu. 1a.23) Wrozporządzeniu, októrym mowa wust.1, określając podział środków programu wramach działań, októrych mowa wart.5 ust.1 pkt4, pkt6 lit.b ipkt 19, minister właściwy do spraw rozwoju wsi może określić podział tych środków również na priorytety wymienione w art. 16a rozporządzenia nr 1698/2005, a w przypadku działania, o którym mowa wart.5 ust.1 pkt19 – także na określone rodzaje operacji.

2. (uchylony).24)

3. Wrozporządzeniu, októrym mowa wust.1, minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi również tryb postępowania wsprawie przyznania pomocy, wprzypadku gdy zapotrzebowanie na środki wynikające zwniosków oprzyznanie pomocy wdanym województwie lub roku realizacji programu przekracza ilość środków określoną na dane województwo lub rok realizacji programu. Art. 17. Wprzypadku gdy minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi wrozporządzeniu, októrym mowa wart.16, podział środków programu wramach określonych działań, pomoc jest przyznawana do wysokości środków określonych wtym rozporządzeniu. Przepis art.11 ust.2 stosuje się odpowiednio. Art. 18.

1. Jeżeli warunkiem przyznania pomocy jest posiadanie gospodarstwa rolnego lub gruntu ipomoc jest przyznawana do powierzchni gruntu, agrunt ten stanowi przedmiot posiadania samoistnego iposiadania zależnego, pomoc przysługuje posiadaczowi zależnemu gruntu.

2. Jeżeli warunkiem przyznania pomocy jest posiadanie gospodarstwa rolnego lub gruntu ipomoc jest przyznawana do powierzchni gruntu, agrunt ten stanowi przedmiot współposiadania, pomoc przysługuje temu współposiadaczowi gruntu, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę.

3. Zgodę, októrej mowa wust.2, dołącza się do wniosku oprzyznanie pomocy. Art. 18a.25) Jeżeli warunkiem przyznania pomocy jest spełnianie wramach wzajemnej zgodności wymogów lub norm, októrych mowa wrozporządzeniu Rady (WE) nr73/2009 zdnia 19 stycznia 2009r. ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników wramach wspólnej polityki rolnej iustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającym rozporządzenia (WE) nr1290/2005, nr247/2006 inr378/2007 oraz uchylającym rozporządzenie (WE) nr1782/2003 (Dz.Urz. UE L 30 z31.01.2009, str. 16, zpóźn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem nr73/2009”, oraz wprzepisach Unii Europejskiej wydanych wtrybie tego rozporządzenia, przez te wymogi inormy rozumie się wymogi inormy określone wprzepisach opłatnościach wramach systemów wsparcia bezpośredniego. Art. 19. Rozpatrzenie wniosku wsprawie przyznania pomocy powinno nastąpić wterminie niezbędnym do należytego wyjaśnienia sprawy, wtym do przeprowadzenia kontroli określonych wprzepisach, októrych mowa wart.1 pkt1. Art. 20.

1. Pomoc wramach działań, októrych mowa wart.5 ust.1 pkt2, 3, 6, 7 oraz 9−15, jest przyznawana wdrodze decyzji administracyjnej.

2. Właściwym wsprawach dotyczących przyznawania pomocy wdrodze decyzji administracyjnej jest:

1) kierownik biura powiatowego Agencji – wprzypadku działań, októrych mowa wart.5 ust.1 pkt3, 9 oraz 11–15;

Dodany przez art.1 pkt4 ustawy, októrej mowa wodnośniku

2. Przez art.1 pkt11 ustawy, októrej mowa wodnośniku 3.

25) D odany przez art.3 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1; wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt5 ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

23) 24)

Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 173

2) dyrektor oddziału regionalnego Agencji – wprzypadku działań, októrych mowa wart.5 ust.1 pkt2, 7 i10;

3) marszałek województwa – wprzypadku działania, októrym mowa wart.5 ust.1 pkt6. 3.26) Wdecyzji wsprawie przyznania pomocy wramach działań, októrych mowa wart.5 ust.1 pkt12, 14 i15:

1) kreśla się również zmniejszenia tej pomocy iwykluczenia ztej pomocy, jeżeli te zmniejszenia iwykluczenia wynikają o zprzepisów Unii Europejskiej, októrych mowa wart.1 pkt1, oraz u

2) stala się kwotę podlegającą odliczeniu na podstawie przepisów Unii Europejskiej, októrych mowa wart.

1 pkt1, jeżeli zachodzą przesłanki ustalenia tej kwoty określone wtych przepisach. 4.27) Wprzypadku działań, októrych mowa wart.5 ust.1 pkt12–15, jeżeli decyzja, októrej mowa wust.1, uwzględnia wcałości żądanie strony inie określa zmniejszeń lub wykluczeń oraz nie ustala kwot podlegających odliczeniu, októrych mowa wust.3, decyzję tę doręcza się jedynie na żądanie strony. 5.27) Za dzień doręczenia decyzji, októrej mowa wust.4, wprzypadku gdy strona nie wystąpiła zżądaniem jej doręczenia, uważa się dzień uznania przyznanej pomocy na rachunku bankowym strony. 6.27) Żądanie doręczenia decyzji, októrej mowa wust.4, składa się do kierownika biura powiatowego Agencji, októrym mowa wust.2 pkt1, wterminie 14 dni od dnia uznania przyznanej pomocy na rachunku bankowym strony. 7.27) Wprzypadku gdy strona wystąpiła zżądaniem doręczenia decyzji, októrej mowa wust.4, odwołanie od tej decyzji wnosi się wterminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 8.27) Wprzypadku: w

1) szczęcia zurzędu postępowania ouchylenie decyzji, októrej mowa wust.4, jej zmianę, stwierdzenie jej nieważności lub wygaśnięcia,

2) wznowienia zurzędu postępowania zakończonego decyzją, októrej mowa wust.4 – do zawiadomienia, októrym mowa wart.61 §4 Kodeksu postępowania administracyjnego, albo postanowienia, októrym mowa wart.149 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego, dołącza się tę decyzję, oile nie była ona uprzednio doręczona stronie na jej żądanie. 9.27) Kierownik biura powiatowego Agencji, októrym mowa wust.2 pkt1, udostępnia stronie na wniosek decyzję, októrej mowa wust.4, oile nie wystąpiła zżądaniem jej doręczenia. 10.27) Agencja przekazując na rachunek bankowy strony pomoc przyznaną decyzją, októrej mowa wust.4, wtytule przelewu umieszcza informację, iż decyzja ta nie zostanie faktycznie doręczona. 11.27) Na stronie internetowej Agencji zamieszcza się informację o możliwości i trybie żądania doręczenia decyzji, októrej mowa wust.4, oraz złożenia odwołania od tej decyzji. Art. 21.

1. Zzastrzeżeniem zasad iwarunków określonych wprzepisach, októrych mowa wart.1 pkt1, do postępowań wsprawach indywidualnych rozstrzyganych wdrodze decyzji administracyjnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

2. Wpostępowaniu wsprawie dotyczącej przyznania pomocy organ, przed którym toczy się postępowanie:

1) stoi na straży praworządności;

2) jest obowiązany wsposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy;

3) dziela stronom, na ich żądanie, niezbędnych pouczeń co do okoliczności faktycznych iprawnych, które mogą mieć u wpływ na ustalenie ich praw iobowiązków będących przedmiotem postępowania;

4) apewnia stronom, na ich żądanie, czynny udział wkażdym stadium postępowania; przepisu art.81 Kodeksu postępoz wania administracyjnego nie stosuje się.

D odany przez art.2 ustawy zdnia 4 marca 2010r. ozmianie ustawy oAgencji Restrukturyzacji iModernizacji Rolnictwa oraz ustawy owspieraniu rozwoju obszarów wiejskich zudziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr76, poz.490), która weszła wżycie zdniem 22 maja 2010r.

27) D odany przez art.4 pkt1 ustawy zdnia 27 stycznia 2012r. ozmianie ustawy opłatnościach wramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.243), który wszedł wżycie zdniem 1 sierpnia 2012r.

26)

Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 173

3. Strony oraz inne osoby uczestniczące wpostępowaniu, októrym mowa wust.2, są obowiązane przedstawiać dowody oraz dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie zprawdą ibez zatajania czegokolwiek; ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która ztego faktu wywodzi skutki prawne.

4. Odwołanie od decyzji wsprawie przyznania pomocy:

1) rozpatruje się wterminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania odwołania;

2) nie wstrzymuje jej wykonania.

5. Wprzypadku, októrym mowa wart.155 Kodeksu postępowania administracyjnego, organ wyższego stopnia może zmienić decyzję ostateczną wsprawie przyznania pomocy, na mocy której strona nabyła prawo, również bez zgody strony, jeżeli nie ograniczy to nabytych przez nią praw. Art. 22.

1. Pomoc wramach działań, októrych mowa wart.5 ust.1 pkt1, 4, 5 i8 oraz 16–23, jest przyznawana na podstawie umowy zawieranej, pod rygorem nieważności, wformie pisemnej. 2.28) Do postępowań wsprawach przyznania pomocy na podstawie umowy prowadzonych przez podmioty wdrażające nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, zwyjątkiem przepisów dotyczących właściwości miejscowej organów, wyłączenia pracowników organu, doręczeń iwezwań, udostępniania akt, atakże skarg iwniosków, oile przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

Przepisy art.21 ust.2 i3 stosuje się odpowiednio. 2a.29) Wprzypadku operacji realizowanych wramach działania, októrym mowa wart.5 ust.1 pkt20, właściwość miejscową organu ustala się według miejsca realizacji operacji. 2b.29) Wprzypadku operacji, októrych mowa wart.12 ust.1 pkt1 lit.b, właściwość miejscową organu ustala się według siedziby lokalnej grupy działania realizującej lokalną strategię rozwoju, wramach której realizowana jest operacja.

3. W przypadku gdy nie są spełnione warunki przyznania pomocy, podmiot wdrażający informuje wnioskodawcę, wformie pisemnej, oodmowie jej przyznania zpodaniem przyczyn odmowy.

4. Wprzypadku, októrym mowa wust.3, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia do sądu administracyjnego skargi na zasadach iwtrybie określonych dla aktów lub czynności, októrych mowa wart.3 §2 pkt4 ustawy zdnia 30sierpnia 2002r. – Prawo opostępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z2012r. poz.270, 1101 i 1529). Art. 23.

1. Umowa, októrej mowa wart.22 ust.1, zawiera wszczególności:

1) oznaczenie przedmiotu istron umowy;

2) określenie warunków, terminu imiejsca realizacji operacji;

3) określenie wysokości pomocy;

4) określenie warunków iterminów wypłaty środków finansowych ztytułu pomocy;

5) określenie warunków rozwiązania umowy;

6) kreślenie warunków isposobu zwrotu środków finansowych ztytułu pomocy, wprzypadku gdy pomoc jest nienależna o lub wypłacona wnadmiernej wysokości.

2. Umowa jest nieważna wprzypadkach określonych wKodeksie cywilnym lub wprzypadku gdy sprzeciwia się przepisom, októrych mowa wart.1 pkt1. 3.30) Zmiana umowy powodująca zwiększenie pomocy określonej wtej umowie jest nieważna, zwyłączeniem przypadku, gdy zmiana taka dotyczy umowy, na podstawie której została przyznana pomoc wramach działania, októrym mowa wart.5 ust.1 pkt22 albo 23, izmiana ta nie powoduje przekroczenia kwoty, do wysokości której wramach tego działania danej lokalnej grupie działania może być przyznana pomoc. Art. 24.

1. Wniosek oprzyznanie pomocy oraz wniosek opłatność wramach działań objętych programem składa się na formularzu opracowanym przez Agencję iudostępnionym przez podmiot wdrażający.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt12 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

3. Dodany przez art.1 pkt12 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 3.

30) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt6 ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

28) 29)

Dziennik Ustaw – 16 – Poz. 173

2. Wnioski, októrych mowa wust.1, mogą być składane za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej podmiotu wdrażającego wramach działań określonych wprzepisach wydanych na podstawie ust.4.

3. Do złożenia wniosków, októrych mowa wust.1, za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej podmiotu wdrażającego nie jest wymagany bezpieczny podpis elektroniczny.

4. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, wdrodze rozporządzenia, działania, wramach których wnioski oprzyznanie pomocy lub wnioski opłatność mogą być składane za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej podmiotu wdrażającego, oraz szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczany na stronie internetowej, szczegółowe warunki itryb składania wniosków za pomocą takiego formularza, mając na względzie identyfikację wnioskodawcy oraz zabezpieczenie danych przed dostępem do nich osób nieuprawnionych. Art. 25.

1. Wsprawach dotyczących przyznania pomocy wrazie śmierci wnioskodawcy, rozwiązania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, przekształcenia wnioskodawcy lub innego zdarzenia prawnego, wwyniku których zaistnieje następstwo prawne, albo wrazie zbycia całości lub części gospodarstwa rolnego, całości lub części przedsiębiorstwa wnioskodawcy wtoku postępowania, następca prawny wnioskodawcy albo nabywca gospodarstwa rolnego lub jego części albo przedsiębiorstwa lub jego części może, na swój wniosek, wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy, jeżeli nie sprzeciwia się to przepisom, októrych mowa wart.1 pkt1, oraz istocie icelowi działania, wramach którego ma być przyznana pomoc.

2. Wrazie śmierci beneficjenta, rozwiązania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, przekształcenia beneficjenta lub innego zdarzenia prawnego, wwyniku których zaistnieje następstwo prawne, albo wrazie zbycia całości lub części gospodarstwa rolnego, całości lub części przedsiębiorstwa beneficjenta, po przyznaniu pomocy, następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy gospodarstwa rolnego lub jego części albo przedsiębiorstwa lub jego części pomoc może być przyznana, na jego wniosek, jeżeli:

1) spełnia on warunki przyznania pomocy; n

2) ie sprzeciwia się to przepisom, októrych mowa wart.1 pkt1, oraz istocie icelowi działania, wramach którego przyznano pomoc;

3) zostaną przez niego przejęte zobowiązania związane zprzyznaną pomocą;

4) środki finansowe ztytułu pomocy nie zostały wcałości wypłacone.

Art. 25a.31) W przypadku gdy kwota płatności z tytułu pomocy w ramach działań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt12–15, nie może zostać przekazana na rachunek bankowy rolnika zprzyczyn niezależnych od Agencji, kierownik biura powiatowego Agencji stwierdza wygaśnięcie decyzji wsprawie przyznania tej pomocy, jeżeli od dnia, wktórym decyzja oprzyznaniu tej pomocy stała się ostateczna, upłynęły co najmniej 2 lata. Art. 26. Jeżeli warunkiem przyznania pomocy jest posiadanie gospodarstwa rolnego lub gruntu ipomoc jest przyznawana do powierzchni gruntu, przepisy art.25 stosuje się odpowiednio wrazie przeniesienia posiadania gospodarstwa rolnego lub jego części. Art. 27.

1. Pomoc techniczna jest przyznawana: 1)32) na wniosek jednostki organizacyjnej lub organu, realizujących zadania określone wart.66 ust.2 i3 rozporządzenia nr1698/2005 wzakresie iwsposób określony wprzepisach, októrych mowa wart.1 pkt1, jeżeli są spełnione warunki przyznania pomocy technicznej określone wtych przepisach oraz wprzepisach wydanych na podstawie art.29 ust.1 pkt3;

2) o wysokości limitu stanowiącego równowartość wzłotych kwoty weuro określonej wprogramie na pomoc techniczd ną; przepisy art.11 ust.2 stosuje się odpowiednio;

3) na podstawie umowy.

2. Do przyznawania pomocy technicznej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy dotyczące przyznawania pomocy na podstawie umowy.

31) 32)

Dodany przez art.1 pkt7 ustawy, októrej mowa wodnośniku

2. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt13 ustawy, októrej mowa wodnośniku 3.

Dziennik Ustaw – 17 – Poz. 173

Art. 27a.33) Wniosek oprzyznanie pomocy technicznej oraz wniosek opłatność ztytułu tej pomocy składa się wformie pisemnej na formularzu opracowanym iudostępnionym przez Agencję. Art. 27b.33)

1. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi może określić, wdrodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii komitetu monitorującego, októrym mowa wart.77 rozporządzenia nr1698/2005, podział środków programu wramach pomocy technicznej lub jej wyodrębnionych części (schematów) na:34)

1) ednostki organizacyjne lub organy realizujące zadania określone wart.66 ust.2 i3 rozporządzenia nr1698/2005 lub j grupy takich jednostek lub organów, lub

2) lata realizacji programu – mając na względzie wysokość limitu określonego wprogramie na pomoc techniczną oraz zapewnienie zrównoważonego wsparcia tych jednostek iorganów wzakresie zarządzania iwdrażania programu zgodnie zart.75 ust.1 rozporządzenia nr1698/2005.

2. Wrozporządzeniu, októrym mowa wust.1, minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi również tryb postępowania w sprawie przyznania pomocy technicznej, w przypadku gdy zapotrzebowanie na środki wynikające z wniosków oprzyznanie pomocy technicznej złożonych przez dane jednostki organizacyjne lub organy lub grupy takich jednostek lub organów lub wdanym roku realizacji programu przekracza ilość środków określoną na dane jednostki organizacyjne lub organy lub grupy takich jednostek lub organów lub na dany rok realizacji programu.

3. Wprzypadku gdy minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi wrozporządzeniu, októrym mowa wust.1, podział środków programu na określone jednostki organizacyjne lub organy realizujące zadania określone wart.66 ust.2 i3 rozporządzenia nr1698/2005 lub grupy takich organów lub jednostek lub lata realizacji programu, pomoc jest przyznawana do wysokości środków określonych wtym rozporządzeniu. Art. 28.

1. Pomoc i pomoc techniczna, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlegają zwrotowi wraz zodsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych, chyba że przepisy, októrych mowa wart.1 pkt1, lub przepisy ustawy stanowią inaczej.

2. Pomocą ipomocą techniczną, pobranymi nienależnie, jest wszczególności pomoc:

1) ypłacona beneficjentowi, który nie wykonuje operacji wcałości lub wczęści lub obowiązków związanych zjej wykow naniem;

2) wykorzystana niezgodnie zprzeznaczeniem;

3) wypłacona bez podstawy prawnej lub wwysokości wyższej niż określona na realizację operacji;

4) wypłacona beneficjentowi, który nie wykonuje zobowiązań związanych zprzyznaniem pomocy technicznej. 3.35) Właściwość itryb ustalania kwot pomocy ipomocy technicznej, pobranych nienależnie lub wnadmiernej wysokości, są określone wprzepisach oAgencji Restrukturyzacji iModernizacji Rolnictwa, chyba że przepisy wydane na podstawie art.29 ust.1 pkt1 lub pkt3 stanowią inaczej. 4.35) Pomoc ipomoc techniczna wypłacone beneficjentowi, który nie wykonał wcałości lub wczęści operacji lub obowiązków związanych z jej wykonaniem, lub zobowiązań związanych z przyznaniem pomocy technicznej, nie podlegają zwrotowi wprzypadku wystąpienia co najmniej jednej zkategorii siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności, określonych wrozporządzeniu Komisji (WE) nr1974/2006 zdnia 15 grudnia 2006r.

ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr1698/2005 wsprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.Urz. UE L 368 z23.12.2006, str. 15, zpóźn. zm.), lub wprzepisach wydanych na podstawie art.29 ust.1 pkt1 lub pkt3. Art. 28a.36) W przypadku określonym w art. 33 ust. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005r. wsprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz.Urz. UE L 209 z11.08.2005, str. 1, zpóźn. zm.) organ, októrym mowa wart.29 ust.2 ustawy zdnia 9 maja 2008r. oAgencji Restrukturyzacji iModernizacji Rolnictwa (Dz.U. Nr98,

Dodany przez art.1 pkt14 ustawy, októrej mowa wodnośniku 3. Wprowadzenie do wyliczenia wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt8 ustawy, októrej mowa wodnośniku 2. 35) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt9 ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

36) D odany przez art.1 pkt15 ustawy, októrej mowa wodnośniku 3; wbrzmieniu ustalonym przez art.4 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 27.

33) 34)

Dziennik Ustaw – 18 – Poz. 173

poz.634, zpóźn. zm.37)), odstępuje od ustalenia kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych płatności ztytułu pomocy, októrym mowa wart.29 ust.1 ustawy zdnia 9 maja 2008r. oAgencji Restrukturyzacji iModernizacji Rolnictwa, jeżeli kwota, októrej mowa wart.5a rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr885/2006 zdnia 21 czerwca 2006r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr1290/2005 wzakresie akredytacji agencji płatniczych iinnych jednostek, jak również rozliczenia rachunków EFRG iEFRROW (Dz.Urz. UE L 171 z23.06.2006, str. 90, zpóźn. zm.), nie jest wyższa od kwoty stanowiącej równowartość 100 euro przeliczonej na złote według kursu euro ustalonego zgodnie zart.7 ust.2 rozporządzenia Komisji (WE) nr883/2006 zdnia 21 czerwca 2006r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr1290/2005 wodniesieniu do prowadzenia kont przez agencje płatnicze, deklaracji wydatków idochodów oraz warunków zwrotu wydatków wramach EFRG iEFRROW (Dz.Urz. UE L 171 z23.06.2006, str. 1, zpóźn. zm.). Art. 28b.38) Zmniejszenia lub wykluczenia, októrym mowa wart.51 ust.2 rozporządzenia nr1698/2005, nie stosuje się, jeżeli zmniejszenie albo wykluczenie wynosi nie więcej niż równowartość kwoty 100 euro przeliczonej na złote według kursu euro ustalonego zgodnie zart.7 ust.2 rozporządzenia Komisji (WE) nr883/2006 zdnia 21 czerwca 2006r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr1290/2005 wodniesieniu do prowadzenia kont przez agencje płatnicze, deklaracji wydatków idochodów oraz warunków zwrotu wydatków wramach EFRG iEFRROW. Art. 28c.38) W przypadku stwierdzenia drobnej niezgodności, o której mowa w art. 51 ust. 4 lit. a rozporządzenia nr1698/2005, zmniejszenia nie stosuje się. Art. 29.

1. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określa, wdrodze rozporządzenia: s

1) zczegółowe warunki itryb przyznawania, wypłaty lub zwracania pomocy wramach poszczególnych działań objętych programem, atakże przestrzenny zasięg wdrażania tych działań, wszczególności: a) tryb składania wniosków oprzyznanie pomocy, b) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski oprzyznanie pomocy, c) zczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa – wprzypadku działań, wramach których pomoc jest s przyznawana na podstawie umowy, d) ziałania iprzypadki, wktórych następca prawny wnioskodawcy albo nabywca gospodarstwa rolnego lub jego części d albo przedsiębiorstwa lub jego części albo przejmujący posiadanie gospodarstwa rolnego lub jego części może, na swój wniosek, wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy oraz warunki itryb wstąpienia do tego postępowania, e) ziałania iprzypadki, wktórych następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy gospodarstwa rolnego lub jego częśd ci albo przedsiębiorstwa lub jego części albo przejmującemu posiadanie gospodarstwa rolnego lub jego części może być przyznana pomoc oraz warunki itryb przyznania tej pomocy – mając na względzie zapewnienie prawidłowej realizacji programu oraz specyfikę poszczególnych działań;

2) zczegółowe kryteria isposób wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju, wtym szczegós łowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa, októrej mowa wart.14 ust.3, mając na względzie realizację celów określonych wart.4 ust.1 rozporządzenia nr1698/2005 wramach podejścia Leader;

3) zczegółowe warunki itryb przyznawania, wypłaty lub zwracania pomocy technicznej, wtym tryb składania wniosków s oprzyznanie pomocy technicznej, szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać te wnioski oraz umowa, na podstawie której przyznaje się tę pomoc, mając na względzie zapewnienie prawidłowej realizacji programu ispecyfikę pomocy technicznej.

1a.39) Wydając rozporządzenie, októrym mowa wust.1 pkt1, dotyczące działań objętych programem, wktórych warunkiem przyznania pomocy jest spełnianie, wramach wzajemnej zgodności wrozumieniu art.19 ust.1 rozporządzenia Komisji (UE) nr65/2011 zdnia 27 stycznia 2011r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli oraz do zasady wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (Dz.Urz. UE L 25 z28.01.2011, str. 8), wymogów, norm lub minimalnych wymogów dotyczących stosowania nawozów iśrodków ochrony roślin, minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi:

1) posób dokonywania oceny wagi stwierdzonej niezgodności, o której mowa w art. 54 ust. 1 lit. c rozporządzenia s nr1122/2009, wprzypadku niezgodności wzakresie minimalnych wymogów dotyczących stosowania nawozów iśrodków ochrony roślin;

Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2008r. Nr227, poz.1505, z2009r. Nr115, poz.961, z2010r. Nr76, poz.490 iNr257, poz.1726, z2011r. Nr34, poz.168 oraz z2012r. poz.243.

38) D odany przez art.3 pkt3 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1; wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt10 ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

39) D odany przez art.3 pkt4 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 1; wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt11 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 2.

37)

Dziennik Ustaw – 19 – Poz. 173

2) yrażoną wprocentach wielkość zmniejszenia pomocy wzależności od dokonanej oceny wagi stwierdzonej niezgodw ności, atakże przypadki, które uznaje się za drobną niezgodność, biorąc pod uwagę przeprowadzanie oceny zgodnie z zasadami określonymi w art. 51 ust. 4 rozporządzenia nr 1698/2005, art. 47, art. 71 i art. 72 rozporządzenia nr1122/2009, jak również wielkość gospodarstwa rolnego oraz jego położenie geograficzne;

3) zczegółowe warunki itryb podejmowania działań, októrych mowa wart.51 ust.2 iart.51 ust.4 lit.arozporządzenia s nr1698/2005, wprzypadku niestosowania zmniejszeń lub wykluczeń określonych wtych przepisach, mając na względzie zapewnienie współmierności tych działań do rodzaju stwierdzonych niezgodności iograniczenie ich nadmiernej uciążliwości dla beneficjenta. lić:

2. Wydając rozporządzenie, októrym mowa wust.1 pkt1 lub3, minister właściwy do spraw rozwoju wsi może okreś-

i

1) nne niż wymienione wprzepisach Unii Europejskiej, októrych mowa wart.28 ust.4, kategorie siły wyższej lub wyjątkowe okoliczności, wprzypadku wystąpienia których nie jest wymagany zwrot pomocy lub pomocy technicznej;

2) ermin rozpoczęcia składania wniosków o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej, biorąc pod uwagę specyfikę t poszczególnych działań oraz przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr1320/2006 zdnia 5 września 2006r. ustanawiającego zasady przejścia do systemu wsparcia rozwoju obszarów wiejskich określonego wrozporządzeniu Rady (WE) nr1698/2005 (Dz.Urz. UE L 243 z06.09.2006, str. 6); 3)40) wielkość zmniejszenia pomocy, wprzypadku niespełniania warunków przyznania pomocy innych niż wymogi, normy lub minimalne wymogi dotyczące stosowania nawozów iśrodków ochrony roślin. 3.41) Wydając rozporządzenie, októrym mowa wust.1 pkt1, dotyczące działań, októrych mowa wart.5 ust.1 pkt16a i17, minister właściwy do spraw rozwoju wsi może uzależnić przyznanie pomocy wramach tych działań od wysokości izakresu szkód spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę wrozumieniu przepisów oubezpieczeniach upraw rolnych izwierząt gospodarskich, oszacowanych przez komisję, októrej mowa wart.4 ust.7 ustawy zdnia 9 maja 2008r. oAgencji Restrukturyzacji iModernizacji Rolnictwa. 4.42) Wydając rozporządzenie, októrym mowa wust.1 pkt2, minister właściwy do spraw rozwoju wsi może określić szczegółowy sposób monitorowania ioceny realizacji lokalnej strategii rozwoju oraz przeprowadzania kontroli iwydawania wytycznych, októrych mowa wart.6 ust.2b. Art. 29a.43)

1. Podmioty wdrażające są obowiązane udostępnić podmiotowi wykonującemu oceny, o których mowa wart.4 ust.1 pkt2, na jego wniosek, dane związane zwykonywaniem przez te podmioty zadań instytucji zarządzającej, wtym dane osobowe beneficjentów, niezbędne do wykonania tych ocen.

2. Beneficjenci są obowiązani udostępnić podmiotowi wykonującemu oceny, októrych mowa wart.4 ust.1 pkt2, na jego wniosek, dane związane zrealizacją operacji niezbędne do wykonania tych ocen. Art. 30. 1.44) Wzakresie określonym wprzepisach, októrych mowa wart.1 pkt1, agencja płatnicza oraz podmioty wdrażające przeprowadzają kontrole, wtym kontrole na miejscu iwizytacje wmiejscu, przy czym wprzypadku kontroli operacji, októrych mowa wart.12 ust.1 pkt1 lit.b, stosuje się przepisy tytułu II części II rozporządzenia Komisji (UE) nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr1698/2005 wodniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli oraz do zasady wzajemnej zgodności wzakresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich.

2. Agencja płatnicza oraz podmioty wdrażające mogą powierzyć przeprowadzenie kontroli na miejscu lub wizytacji w miejscu innym jednostkom organizacyjnym dysponującym odpowiednimi warunkami organizacyjnymi, kadrowymi itechnicznymi. Art. 31.

1. Czynności wramach kontroli na miejscu oraz czynności wramach wizytacji wmiejscu, zwane dalej „czynnościami kontrolnymi”, są wykonywane przez osoby posiadające imienne upoważnienie do ich wykonywania wydane przez organ agencji płatniczej lub przez właściwy organ podmiotu wdrażającego.

Dodany przez art.3 pkt4 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. Dodany przez art.2 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 4.

42) Dodany przez art.1 pkt11 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

43) Dodany przez art.1 pkt12 ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

44) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt13 ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

40) 41)

Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 173

2. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych osoba upoważniona do ich wykonywania jest obowiązana okazać imienne upoważnienie, októrym mowa wust.1.

3. Imienne upoważnienie, októrym mowa wust.1, zawiera wskazanie osoby upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych, miejsce izakres oraz podstawę prawną do ich wykonania.

4. Osoby wykonujące czynności kontrolne mają prawo do:

1) wstępu na grunty ido obiektów związanych zdziałalnością, której dotyczy pomoc lub pomoc techniczna;

2) żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych zprzedmiotem kontroli na miejscu lub wizytacji wmiejscu;

3) glądu do dokumentów związanych zprzedmiotem kontroli na miejscu lub wizytacji wmiejscu, sporządzania znich w odpisów, wyciągów lub kserokopii oraz zabezpieczania tych dokumentów;

4) sporządzania dokumentacji fotograficznej zprzeprowadzonej kontroli na miejscu lub wizytacji wmiejscu;

5) pobierania próbek do badań.

5. Osoba wykonująca czynności kontrolne sporządza ztych czynności raport.

6. Raport podpisuje osoba wykonująca czynności kontrolne oraz podmiot kontrolowany.

7. Wprzypadku odmowy podpisania raportu przez podmiot kontrolowany raport podpisuje tylko osoba wykonująca czynności kontrolne, dokonując wraporcie stosownej adnotacji oodmowie podpisania raportu przez podmiot kontrolowany.

8. Wprzypadku gdy podmiot kontrolowany nie zgadza się zustaleniami zawartymi wraporcie, może zgłosić umotywowane zastrzeżenia co do tych ustaleń osobie, która sporządziła raport. Art. 31a.45) Wprzypadku pomocy, której warunkiem przyznania jest spełnianie wramach wzajemnej zgodności wymogów lub norm, októrych mowa wrozporządzeniu nr73/2009 oraz przepisach Unii Europejskiej wydanych wtrybie tego rozporządzenia:46)

1) ontrole wzakresie spełniania wymogów lub norm przeprowadza Agencja oraz powiatowy lekarz weterynarii wzakrek sie, w trybie i na zasadach określonych w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, zuwzględnieniem przepisów, októrych mowa wart.1 pkt1;

2) ceny wagi stwierdzonej niezgodności dokonuje się zgodnie zprzepisami opłatnościach wramach systemów wsparcia o bezpośredniego;

3) cena wagi stwierdzonej niezgodności ujęta wraporcie zczynności kontrolnych jest uwzględniana wpostępowaniach o wsprawach dotyczących płatności obszarowych, płatności cukrowej lub płatności do pomidorów, określonych wprzepisach opłatnościach wramach systemów wsparcia bezpośredniego. Art. 32. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, wdrodze rozporządzenia:

1) kreśli wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych, mając na względzie ujednolicenie o informacji zawartych wupoważnieniu;

2) kreśli szczegółowe warunki organizacyjne, kadrowe i techniczne, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, o którym można powierzyć wykonywanie czynności kontrolnych, mając na względzie zapewnienie wykonania ich wjednolity sposób na terenie całego kraju;

3) oże określić szczegółowe warunki itryb przeprowadzania kontroli na miejscu iwizytacji wmiejscu, mając na wzglęm dzie specyfikę poszczególnych działań. Art. 33.47)

1. Agencja płatnicza przeprowadza audyt systemu zarządzania ikontroli wpodmiotach wdrażających, októrych mowa wart.6 ust.1 pkt1, 2 i4, wzakresie wykonywania przez te podmioty zadań instytucji zarządzającej wzakresie wdrażania działań objętych programem.

Dodany przez art.3 pkt5 ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. Wprowadzenie do wyliczenia wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt14 ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

47) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt17 ustawy, októrej mowa wodnośniku 3.

45) 46)

Dziennik Ustaw – 21 – Poz. 173

2. Do przeprowadzania audytu, októrym mowa wust.1, stosuje się przepisy ofinansach publicznych dotyczące audytu wewnętrznego, ztym że:

1) roczny plan audytu agencja płatnicza przekazuje do wiadomości ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi;

2) prawozdanie zprzeprowadzenia audytu agencja płatnicza przekazuje kierownikowi jednostki poddanej audytowi oraz s do wiadomości ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi;

3) informacja: a) a temat podjętych działań mających na celu usunięcie uchybień lub usprawnienie funkcjonowania jednostki poddan nej audytowi, o b) niepodjęciu działań mających na celu usunięcie uchybień lub usprawnienie funkcjonowania jednostki poddanej audytowi – jest przekazywana agencji płatniczej oraz do wiadomości ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi;

4) kopii rocznego planu audytu nie przekazuje się jednostkom, wktórych zaplanowane zostało jego przeprowadzenie;

5) do przeprowadzenia audytu uprawnia imienne upoważnienie wydane przez organ agencji płatniczej.

3. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi wuzasadnionych przypadkach może żądać, wzakresie przez niego wskazanym, przeprowadzenia audytu, októrym mowa wust.1, przez agencję płatniczą poza rocznym planem audytu. Art. 34.47)

1. Agencja płatnicza ipodmioty wdrażające oraz organy administracji rządowej ijednostki organizacyjne podległe organom administracji rządowej lub przez nie nadzorowane, atakże organy samorządu terytorialnego, współpracują przy realizacji zadań związanych zprzyznawaniem iwypłatą pomocy.

2. (uchylony).48) Art. 35.

1. Jednostki doradztwa rolniczego są obowiązane do informowania owarunkach itrybie udzielania pomocy, prowadzenia szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte programem, oraz doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy wzakresie określonym wprzepisach wydanych na podstawie ust.3.

2. Zadania wzakresie prowadzenia szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte programem, oraz doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy mogą być również realizowane przez podmioty inne niż wskazane wust.1, spełniające wymagania określone wprzepisach wydanych na podstawie ust.3.

3. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, wdrodze rozporządzenia, zakres, warunki, sposób itryb prowadzenia szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte programem, oraz doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy, mając na względzie zapewnienie prawidłowej realizacji programu. Art. 36.

1. Pomoc wramach działania, októrym mowa wart.5 ust.1 pkt11, jest przyznawana, jeżeli beneficjent wcelu uzyskania tej pomocy korzystał zusług doradczych świadczonych przez: 1)49) wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego;

2) izbę rolniczą;

3) podmiot, który uzyskał akredytację ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi udziela, wdrodze decyzji, akredytacji podmiotowi, októrym mowa wust.1 pkt3, na jego wniosek, jeżeli podmiot ten:

1) pełnia warunki określone wrozporządzeniu, októrym mowa wart.28 ust.4, oraz warunki określone wprzepisach s wydanych na podstawie ust.9;

2) apewnia realizację usług przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje idoświadczenie wrealizacji usług doradz czych danego rodzaju.

3. Wniosek oudzielenie akredytacji zawiera wszczególności:

1) oznaczenie wnioskodawcy;

48) 49)

Przez art.1 pkt15 ustawy, októrej mowa wodnośniku

2. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt16 ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

Dziennik Ustaw

2) rodzaj usług doradczych;

3) miona inazwiska osób, które będą realizowały usługi doradcze, zpodaniem ich kwalifikacji idoświadczenia wrealizai cji usług doradczych objętych wnioskiem.

4. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków, októrych mowa wust.2.

5. Decyzja oudzieleniu akredytacji zawiera wszczególności:

1) oznaczenie podmiotu, któremu udzielono akredytacji;

2) określenie rodzaju usług doradczych, których dotyczy akredytacja.

6. Podmiot, który otrzymał akredytację, informuje niezwłocznie ministra właściwego do spraw rozwoju wsi owszelkich zmianach stanu faktycznego iprawnego wzakresie spełniania warunków, októrych mowa wust.2.

7. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi niezwłocznie cofa, wdrodze decyzji, akredytację podmiotowi, który przestał spełniać warunki, októrych mowa wust.2.

8. Podmiot, któremu minister właściwy do spraw rozwoju wsi cofnął akredytację, może ponownie ubiegać się o jej udzielenie po upływie 3 lat od dnia cofnięcia akredytacji.

9. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, wdrodze rozporządzenia, szczegółowe warunki itryb udzielania oraz cofania akredytacji podmiotom, októrych mowa wust.1 pkt3, uwzględniając potrzebę zapewnienia należytej jakości usług doradczych finansowanych zudziałem środków określonych wprogramie. Art. 37.

1. Centrum Doradztwa Rolniczego zsiedzibą wBrwinowie przeprowadza kontrole wzakresie spełniania przez podmioty, októrych mowa wart.36 ust.1 pkt3, warunków niezbędnych do udzielenia akredytacji oraz przestrzegania warunków dotyczących świadczenia usług doradczych objętych udzieloną akredytacją.

2. Czynności wramach kontroli, októrych mowa wust.1, są wykonywane przez osoby posiadające imienne upoważnienie do ich wykonywania wydane przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego zsiedzibą wBrwinowie.

3. Przed rozpoczęciem wykonywania czynności wramach kontroli, októrych mowa wust.1, osoba upoważniona do ich wykonywania jest obowiązana okazać imienne upoważnienie, októrym mowa wust.2.

4. Imienne upoważnienie, októrym mowa wust.2, zawiera wskazanie osoby upoważnionej do wykonywania czynności wramach kontroli, októrych mowa wust.1, miejsce izakres oraz podstawę prawną do ich wykonania.

5. Osoby wykonujące czynności wramach kontroli, októrych mowa wust.1, mają prawo do: w

1) stępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części, gdzie jest prowadzona działalność wzakresie usług doradczych objętych akredytacją;

2) żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych zprzedmiotem kontroli;

3) glądu do dokumentów związanych zprzedmiotem kontroli, sporządzania znich odpisów, wyciągów lub kserokopii w oraz zabezpieczania tych dokumentów.

6. Osoba wykonująca czynności wramach kontroli, októrych mowa wust.1, sporządza ztych czynności protokół.

7. Protokół podpisuje osoba wykonująca czynności wramach kontroli, októrych mowa wust.1, oraz podmiot kontrolowany.

8. Wprzypadku odmowy podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany protokół podpisuje tylko osoba wykonująca czynności wramach kontroli, októrych mowa wust.1, dokonując wprotokole stosownej adnotacji oodmowie podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany.

9. Wprzypadku gdy podmiot kontrolowany nie zgadza się zustaleniami zawartymi wprotokole, może zgłosić umotywowane zastrzeżenia co do tych ustaleń osobie, która sporządziła protokół.

10. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, wdrodze rozporządzenia, wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności wramach kontroli, októrych mowa wust.1, mając na względzie ujednolicenie informacji zawartych wupoważnieniu. – 22 – Poz. 173

Dziennik Ustaw – 23 – Poz. 173

Art. 37a.50)

1. Tworzy się krajową sieć obszarów wiejskich, októrej mowa wart.68 rozporządzenia nr1698/2005, zwaną dalej „KSOW”.

2. Funkcjonowanie KSOW zapewniają:

1) Sekretariat Centralny;

2) sekretariaty regionalne – po jednym wkażdym województwie.

3. Do zadań Sekretariatu Centralnego należy zapewnienie funkcjonowania KSOW, wszczególności przez:

1) współpracę zpodmiotami wymienionymi wart.6 ust.1 rozporządzenia nr1698/2005;

2) oordynowanie przygotowania i realizacji planu działania, o którym mowa w art. 68 ust. 2 lit. b rozporządzenia k nr1698/2005.

4. Do zadań sekretariatów regionalnych należy zapewnienie funkcjonowania KSOW w poszczególnych województwach, wszczególności przez:

1) spółpracę zpodmiotami wymienionymi wart.6 ust.1 rozporządzenia nr1698/2005 wposzczególnych wojewódzw twach;

2) rzygotowanie irealizację planu działania, októrym mowa wart.68 ust.2 lit.b rozporządzenia nr1698/2005, wzakrep sie dotyczącym poszczególnych województw.

5. Zadania Sekretariatu Centralnego wykonuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi, azadaniasekretariatów regionalnych wykonują – zarządy województw.

6. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi może powołać, wdrodze zarządzenia, organ opiniodawczo-doradczy wzakresie funkcjonowania KSOW, wskład którego wchodzą przedstawiciele podmiotów, októrych mowa wart.6 ust.1 rozporządzenia nr1698/2005, wtym sekretariatów regionalnych. 6a.51) Zarząd województwa powołuje, wdrodze uchwały, wzakresie funkcjonowania KSOW wwojewództwie, organ opiniodawczo-doradczy, wskład którego wchodzą przedstawiciele podmiotów, októrych mowa wart.6 ust.1 rozporządzenia nr1698/2005, zdanego województwa.

7. Prezes Rady Ministrów określi, wdrodze rozporządzenia, szczegółowy:

1) zakres zadań Sekretariatu Centralnego isekretariatów regionalnych oraz sposób ich wykonywania,

2) zakres isposób przygotowania planu działania, októrym mowa wart.68 ust.2 lit.b rozporządzenia nr1698/2005 – mając na względzie zapewnienie wramach KSOW właściwej wymiany informacji idoświadczeń wzakresie rozwoju obszarów wiejskich.

8. Zadania Sekretariatu Centralnego mogą być wykonywane przez podmiot wyłoniony wtrybie przepisów ozamówieniach publicznych, któremu minister właściwy do spraw rozwoju wsi powierzył wykonywanie tych zadań na podstawie umowy. Przepisy art.6 ust.3 i4 stosuje się odpowiednio.

9. Zadania sekretariatu regionalnego mogą być wykonywane przez podmiot wyłoniony wtrybie przepisów ozamówieniach publicznych, któremu zarząd województwa powierzył wykonywanie tych zadań na podstawie umowy. Przepisy art.6 ust.3 i4 stosuje się odpowiednio. Art. 38–48. (pominięte).52) Art. 49. Krajowy plan strategiczny, przyjęty przez Radę Ministrów przed dniem wejścia wżycie ustawy, oraz projekt programu, zatwierdzony przez Radę Ministrów przed dniem wejścia wżycie ustawy, stają się odpowiednio krajowym planem strategicznym iprojektem programu, októrych mowa wustawie. Art. 50. Ustawa wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia53).

Dodany przez art.1 pkt18 ustawy, októrej mowa wodnośniku

3. Dodany przez art.1 pkt17 ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

52) Zamieszczone wobwieszczeniu.

53) Ustawa została ogłoszona wdniu 11 kwietnia 2007r.

50) 51)

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 173 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

 • Osoba prawna jako rolnik

  Osoba prawna (spółka z o.o.) nabyła od rolnika gospodarstwo rolne z zamiarem zorganizowania tam gospodarstwa agroturystycznego (ewentualnie stadniny) oraz miejsca piknikowego (...)

 • Renta strukturalna a działalność pozarolnicza

  Jestem rolnikiem, mam zamiar prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą (wynajem nieruchomości na własny rachunek). Jestem ubezpieczony w KRUS i myślę, że nadal (...)

 • Tekst jednolity

  Czym różni się tekst jednolity od tekstu ujednoliconego?

 • ESOch w gospodarstwie rolnym

  Posiadam gospodarstwo rolne na terenie gminy L. Baza gospodarstwa przeznaczona pod zabudowę to teren ok 6 ha. Chciałbym zawrzeć umowę z operatorem telefonii komórkowej (...)

 • Staraty bilansowe w spółdzielni a fundusze spółdzielni

  Art. 90 par. 1 Prawa spółdzielczego stanowi, iż straty bilansowe spółdzielni pokrywa się z funduszu zasobowego, a w części przekraczającej fundusz zasobowy - z funduszu (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2007-11-06 poz. 1492

 • Dziennik Ustaw z 2008-10-16 poz. 1137

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań instytucji zarządzającej wykonywanych przez niektóre podmioty jako zadania delegowane oraz sposobu ich wykonywania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-06 poz. 1104

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 • Monitor Polski 2004 nr 56 poz. 958

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie planu rozwoju obszarów wiejskich

 • Dziennik Ustaw z 2008-10-27 poz. 1175

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu sprawowania nadzoru nad podmiotami, które wykonują jako delegowane zadania instytucji zarządzającej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.