Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 174 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-02-05
Data wydania:2013-01-18
Data wejscia w życie:2013-02-20
Data obowiązywania:2013-02-20

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 174 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 5 lutego 2013 r. Poz. 174

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA IROZWOJU WSI

1) zdnia 18 stycznia 2013r. wsprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych zzagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej Na podstawie art.10 ust.3 ustawy zdnia 21 grudnia 2000r. ojakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z2005r. Nr187, poz.1577, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa wykaz artykułów rolno-spożywczych przywożonych zzagranicy, które mogą być dopuszczone do obrotu wrozumieniu przepisów prawa celnego, oraz ich minimalne ilości podlegające kontroli jakości handlowej, stanowiący załącznik do rozporządzenia. §

2. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 8 października 2009r. wsprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych zzagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej (Dz.U. Nr176, poz.1368). §

3. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. T. Nalewajk

 Minister Rolnictwa iRozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie §1 ust.2 pkt3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi (Dz.U. Nr248, poz.1486).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2006r. Nr170, poz.1217, Nr171, poz.1225 iNr208, poz.1541, z2007r. Nr176, poz.1238, z2008r. Nr214, poz.1346 iNr227, poz.1505, z2009r. Nr18, poz.97 iNr31, poz.206 oraz z2011r. Nr106, poz.622 iNr120, poz.690.

1)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 174

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 18 stycznia 2013r. (poz.174)

WYKAZ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH PRZYWOŻONYCH ZZAGRANICY ORAZ ICH MINIMALNE ILOŚCI PODLEGAJĄCE KONTROLI JAKOŚCI HANDLOWEJ Minimalna ilość podlegająca kontroli jakości handlowej 4 1t 1t 0,5 t 0,5 t 0,5 t 0,5 t 0,5 t 0,5 t 0,5 t 0,5 t

Lp.

Kod CN

Nazwa towaru

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 0201 0202 0203 ex 0206 10 98 ex 0206 21 00 ex 0206 22 00 ex 0206 29 99 ex 0206 30 00 ex 0206 41 00 ex 0207

3 Mięso zbydła, świeże lubschłodzone Mięso zbydła, zamrożone Mięso ze świń, świeże, schłodzone lubzamrożone Wątroby zbydła, świeże lubschłodzone, inne niż doprodukcji wyrobów farmaceutycznych Ozory zbydła zamrożone, inne niż doprodukcji wyrobów farmaceutycznych Wątroby zbydła, zamrożone, inne niż doprodukcji wyrobów farmaceutycznych Pozostałe podroby zbydła, zamrożone, inne niż doprodukcji wyrobów farmaceutycznych, inne niż przeponagruba iprzeponacienka Wątroby ze świń domowych, świeże lubschłodzone, inne niż doprodukcji wyrobów farmaceutycznych Wątroby ze świń domowych, zamrożone, inne niż doprodukcji wyrobów farmaceutycznych Mięso ipodroby jadalne, zdrobiu objętego pozycją 0105, świeże, schłodzone lubzamrożone, zwyłączeniem podpozycji: 0207 43 00 – wątróbki otłuszczone zkaczek, świeże lubschłodzone; 0207 45 93 – wątróbki kacze otłuszczone, zamrożone; 0207 53 00 – wątróbki otłuszczone zgęsi, świeże lubschłodzone; 0207 55 93 – wątróbki gęsie otłuszczone, zamrożone Ryby świeże lubschłodzone, zwyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304, zwyłączeniem podpozycji 0302 90 00 – wątróbki, ikry imlecze Ryby zamrożone, zwyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304, zwyłączeniem podpozycji 0303 90 – wątróbki, ikry imlecze Filety rybne ipozostałe mięso rybie (nawet rozdrobnione), świeże, schłodzone lubzamrożone Ryby suszone, solone lubwsolance; ryby wędzone, nawet gotowane przed lubpodczas procesu wędzenia; mąki, mączki igranulki, zryb, nadające się dospożycia przez ludzi, zwyłączeniem podpozycji: 0305 10 00 – mąki, mączki igranulki, zryb, nadające się dospożycia przez ludzi; 0305 20 00 – wątróbki, ikra imlecz, zryb, suszone, wędzone, solone lubwsolance

11

ex 0302

1t

12

ex 0303

1t

13 14

0304 ex 0305

0,5 t 0,5 t

Dziennik Ustaw 1 15 2 ex 0402 –3– 3 Mleko iśmietana, zagęszczone lubzawierające dodatek cukru lubinnego środka słodzącego, zwyłączeniem podpozycji: ex 0402 21 – mleko iśmietanawproszku, granulkach lubwinnej stałej postaci, ozawartości tłuszczu przekraczającej 1,5% masy, niezawierające dodatku cukru lubinnego środka słodzącego; 0402 29 11 – mleko specjalne dla niemowląt, whermetycznie zamkniętych pojemnikach, ozawartości netto nieprzekraczającej 500g iozawartości tłuszczu przekraczającej 10% masy Maślanka, mleko zsiadłe iśmietanaukwaszona, jogurt, kefir iinne sfermentowane lubzakwaszone mleko iśmietana, nawet zagęszczone lubzawierające dodatek cukru lubinnego środka słodzącego, lubaromatycznego lubzawierające dodatek owoców, orzechów lubkakao, zwyłączeniem podpozycji: 0403 10 51 – jogurt aromatyzowany lubzawierający dodatek owoców, orzechów lubkakao, wproszku, granulkach lubinnej stałej postaci, ozawartości tłuszczu mlecznego nieprzekraczającej 1,5% masy; 0403 10 53 – jogurt aromatyzowany lubzawierający dodatek owoców, orzechów lubkakao, wproszku, granulkach lubinnej stałej postaci, ozawartości tłuszczu mlecznego przekraczającej 1,5% masy, ale nieprzekraczającej 27% masy; 0403 10 59 – jogurt aromatyzowany lubzawierający dodatek owoców, orzechów lubkakao, wproszku, granulkach lubinnej stałej postaci, ozawartości tłuszczu mlecznego przekraczającej 27% masy; 0403 90 11 – maślanka, mleko zsiadłe iśmietanaukwaszona, kefir iinne sfermentowane lubzakwaszone mleko iśmietana, niearomatyzowane ani niezawierające dodatku owoców, orzechów lubkakao, wproszku, granulkach lubwinnej stałej postaci, niezawierające dodatku cukru lubinnego środka słodzącego, ozawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5% masy; 0403 90 13 – maślanka, mleko zsiadłe iśmietanaukwaszona, kefir iinne sfermentowane lubzakwaszone mleko iśmietana, niearomatyzowane ani niezawierające dodatku owoców, orzechów lubkakao, wproszku, granulkach lubwinnej stałej postaci, niezawierające dodatku cukru lubinnego środka słodzącego, ozawartości tłuszczu przekraczającej 1,5% masy, ale nieprzekraczającej 27% masy; 0403 90 19 – maślanka, mleko zsiadłe iśmietanaukwaszona, kefir iinne sfermentowane lubzakwaszone mleko iśmietana, niearomatyzowane ani niezawierające dodatku owoców, orzechów lubkakao, wproszku, granulkach lubwinnej stałej postaci, niezawierające dodatku cukru lubinnego środka słodzącego, ozawartości tłuszczu przekraczającej 27% masy; 0403 90 31 – maślanka, mleko zsiadłe iśmietanaukwaszona, kefir iinne sfermentowane lubzakwaszone mleko iśmietana, niearomatyzowane ani niezawierające dodatku owoców, orzechów lubkakao, wproszku, granulkach lubwinnej stałej postaci, zawierające dodatek cukru lubinnego środka słodzącego, ozawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5% masy; Poz. 174 4 1t


16

ex 0403

1t

Dziennik Ustaw 1 2 –4– 3 0403 90 33 – maślanka, mleko zsiadłe iśmietanaukwaszona, kefir iinne sfermentowane lubzakwaszone mleko iśmietana, niearomatyzowane ani niezawierające dodatku owoców, orzechów lubkakao, wproszku, granulkach lubwinnej stałej postaci, zawierające dodatek cukru lubinnego środka słodzącego, ozawartości tłuszczu przekraczającej 1,5% masy, ale nieprzekraczającej 27% masy; 0403 90 39 – maślanka, mleko zsiadłe iśmietanaukwaszona, kefir iinne sfermentowane lubzakwaszone mleko iśmietananiearomatyzowane ani niezawierające dodatku owoców, orzechów lubkakao, wproszku, granulkach lubwinnej stałej postaci, zawierające dodatek cukru lubinnego środka słodzącego, ozawartości tłuszczu przekraczającej 27% masy; 0403 90 71 – maślanka, mleko zsiadłe iśmietanaukwaszona, kefir iinne sfermentowane lubzakwaszone mleko iśmietana, aromatyzowane lubzawierające dodatek owoców, orzechów lubkakao, wproszku, granulkach lubwinnej stałej postaci, ozawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5% masy; 0403 90 73 – maślanka, mleko zsiadłe iśmietanaukwaszona, kefir iinne sfermentowane lubzakwaszone mleko iśmietana, aromatyzowane lubzawierające dodatek owoców, orzechów lubkakao, wproszku, granulkach lubwinnej stałej postaci, ozawartości tłuszczu przekraczającej 1,5% masy, ale nieprzekraczającej 27% masy; 0403 90 79 – maślanka, mleko zsiadłe iśmietanaukwaszona, kefir iinne sfermentowane lubzakwaszone mleko iśmietana, aromatyzowane lubzawierające dodatek owoców, orzechów lubkakao, wproszku, granulkach lubwinnej stałej postaci, ozawartości tłuszczu przekraczającej 27% masy Masło Produkty mleczarskie dosmarowania Ser itwaróg Jaja ptactwa zgatunku Gallus domesticus wskorupkach, świeże (wyłącznie dospożycia przez ludzi) Jaja ptasie bez skorupek iżółtka jaj, świeże, suszone, gotowane naparze lubwwodzie, formowane, zamrożone lubinaczej zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru albo innego środka słodzącego, zwyłączeniem podpozycji: 0408 11 20 – żółtka jaj suszone, nienadające się dospożycia przez ludzi; 0408 19 20 – pozostałe żółtka jaj, inne niż suszone, nienadające się dospożycia przez ludzi; 0408 91 20 – jaja ptasie bez skorupek, suszone, nienadające się dospożycia przez ludzi; 0408 99 20 – pozostałe jaja ptasie bez skorupek, inne niż suszone, nienadające się dospożycia przez ludzi Miód naturalny Żołądki (wtym przedżołądki) zbydła, całe iwkawałkach, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, wsolance, suszone lubwędzone Żywe rośliny kwiatowe, rosnące wpomieszczeniach, zpąkami lubkwiatami, zwyłączeniem kaktusów Pozostałe żywe rośliny rosnące wpomieszczeniach, inne niż rośliny kwiatowe zpąkami lubkwiatami, inne niż ukorzenione sadzonki imłode rośliny, zwyłączeniem kaktusów Poz. 174 4

17 18 19 20 21

0405 10 0405 20 0406 ex 0407 21 00 ex 0408

0,5 t 0,5 t 0,5 t 10 tys. szt. 1t

22 23 24 25

0409 00 00 ex 0504 00 00 0602 90 91 ex 0602 90 99

0,5 t 1t 1000 szt. 1000 szt.

Dziennik Ustaw 1 26 27 28 29 30 2 0701 90 ex 0709 59 0709 99 40 0709 99 60 ex 0710 –5– 3 Pozostałe ziemniaki, inne niż sadzeniaki, świeże lubschłodzone Pozostałe grzyby itrufle świeże lubschłodzone, zwyłączeniem grzybów hodowlanych Kapary, świeże lubschłodzone Kukurydza cukrowa, świeża lubschłodzona Warzywa (niepoddane obróbce cieplnej lubugotowane naparze lubwwodzie), zamrożone, zwyłączeniem podpozycji: 0710 80 10 – oliwki; 0710 80 59 – pozostałe owoce zrodzaju Capsicum lubzrodzaju Pimenta, inne niż słodka papryka; 0710 80 61 – grzyby zrodzaju Agaricus; 0710 80 69 – pozostałe grzyby; 0710 80 80 – karczochy; 0710 80 85 – szparagi; 0710 80 95 – pozostałe warzywa Grzyby zrodzaju Agaricus, wsolance Pozostałe grzyby, wsolance Grzyby zrodzaju Agaricus, suszone, całe, cięte wkawałki, wplasterkach, łamane lubwproszku, ale dalej nieprzetworzone Pozostałe grzyby suszone, całe, cięte wkawałki, wplasterkach, łamane lubwproszku, ale dalej nieprzetworzone, inne niż grzyby zrodzaju Agaricus, uszaki (Auricularia spp.), trzęsaki (Tremella spp.) Fasola włącznie zbiałą groszkową (Phaseolus vulgaris), suszona, łuskana, nawet bez skórki lubdzielona, innaniż dosiewu Bób (Vicia faba var. major) ibobik (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor), suszone, łuskane, nawet bez skórki lubdzielone Migdały włupinach gorzkie Migdały bez łupin gorzkie Orzechy leszczyny (Corylus spp.) bez łupin Orzechy włoskie bez łupin Orzechy sosny Daktyle Figi suszone Ananasy suszone Awokadosuszone Guawa, mango ismaczelinasuszone Owoce cytrusowe, suszone Winogrona, świeże lubsuszone, zwyłączeniem podpozycji 0806 10 10 winogronastołowe, świeże Owoce iorzechy, niepoddane obróbce cieplnej lubugotowane naparze lubwwodzie, zamrożone, nawet zawierające dodatek cukru lubinnego środka słodzącego Owoce iorzechy zakonserwowane tymczasowo (naprzykład gazowym ditlenkiem siarki, wsolance, wwodzie siarkowej lub winnych roztworach konserwujących), ale nienadające się wtym stanie dobezpośredniego spożycia Morele suszone Śliwki suszone Jabłka suszone Kawa, niepalona, niepozbawionakofeiny Kawa, palona, niepozbawionakofeiny Poz. 174 4 5t 0,5 t 0,5 t 1t 1t


31 32 33 34

ex 0711 51 00 ex 0711 59 00 0712 31 00 0712 39 00

1t 1t 50 kg 50 kg

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

0713 33 90 0713 50 00 0802 11 10 0802 12 10 0802 22 00 0802 32 00 0802 90 50 0804 10 00 0804 20 90 ex 0804 30 00 ex 0804 40 00 ex 0804 50 00 ex 0805 ex 0806 0811

1t 1t 1t 1t 1t 1t 1t 1t 1t 1t 1t 1t 1t 1t 1t

50

0812

1t

51 52 53 54 55

0813 10 00 0813 20 00 0813 30 00 0901 11 00 0901 21 00

0,5 t 0,5 t 0,5 t 1t 1t

Dziennik Ustaw 1 56 2 0902 30 00 –6– 3 Herbata czarna(fermentowana) iherbata częściowo fermentowana, wbezpośrednich opakowaniach ozawartości nieprzekraczającej 3 kg Pozostała herbata czarna(fermentowana) ipozostała herbata częściowo fermentowana Pieprz zrodzaju Piper, owoce zrodzaju Capsicum lubzrodzaju Pimenta, suszone lubrozgniatane, lubmielone Wanilia Cynamon ikwiaty cynamonowca Gałka muszkatołowa Nasionaanyżku, kopru, kolendry, kminku, jagody jałowca Imbir Szafran Kurkuma Curry Macierzanka piaskowa (Thymus serpyllum) nierozgniatanaani niemielona Tymianek nierozgniatany ani niemielony pozostały Tymianek rozgniatany lubmielony Liście laurowe Pszenica imeslin (wyłącznie docelów spożywczych), zwyłączeniem podpozycji: 1001 11 00 – nasionapszenicy durum; 1001 91 – nasionapozostałe (orkisz, pszenica zwyczajna imeslin oraz pozostałe) Żyto (wyłącznie docelów spożywczych) Jęczmień (wyłącznie docelów spożywczych) Owies (wyłącznie docelów spożywczych) Kukurydza (wyłącznie docelów spożywczych) Ryż łuskany (brązowy) Ryż całkowicie lubczęściowo bielony, nawet polerowany lubglazurowany Ryż łamany Gryka (wyłącznie docelów spożywczych) Proso (wyłącznie docelów spożywczych) Mąka pszennazpszenicy durum Mąka pszennazpszenicy zwyczajnej Mąka kukurydziana Mąka żytnia Kasze, mączki igranulki, zkukurydzy Kasze zjęczmienia Ziarno zowsa obrobione wyłącznie przez śrutowanie (wyłącznie docelów spożywczych) Ziarno zkukurydzy obrobione wyłącznie przez śrutowanie (wyłącznie docelów spożywczych) Ziarno zjęczmienia obrobione wyłącznie przez śrutowanie (wyłącznie docelów spożywczych) Ziarno zgryki łuszczone (łuskane lubobierane), (wyłącznie docelów spożywczych) Poz. 174 4 1t

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

0902 40 00 0904 0905 0906 ex 0908 ex 0909 ex 0910 0910 20 0910 30 00 0910 91 05 0910 99 31 0910 99 33 0910 99 39 0910 99 50 ex 1001

1t 1t 1t 1t 1t 1t 1t 1t 1t 1t 1t 1t 1t 1t 15 t

72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

ex 1002 90 00 ex 1003 90 00 ex 1004 90 00 ex 1005 90 00 1006 20 1006 30 1006 40 00 ex 1008 10 00 ex 1008 29 00 1101 00 11 ex 1101 00 15 1102 20 ex 1102 90 70 1103 13 ex 1103 19 20 ex 1104 22 40 ex 1104 23 40 ex 1104 29 04 ex 1104 29 17

15 t 15 t 15 t 15 t 5t 5t 5t 5t 5t 5t 5t 5t 5t 5t 5t 1t 1t 1t 5t

Dziennik Ustaw 1 91 92 93 94 95 96 97 98 2 ex 1104 29 51 ex 1104 29 55 1105 ex 1107 10 99 ex 1107 20 00 ex 1108 ex 1201 90 00 ex 1202 –7– 3 Ziarno zpszenicy obrobione wyłącznie przez śrutowanie (wyłącznie docelów spożywczych) Ziarno zżyta obrobione wyłącznie przez śrutowanie (wyłącznie docelów spożywczych) Mąka, mączka, proszek, płatki igranulki, ziemniaczane Słód niepalony inny niż zpszenicy, inny niż wpostaci mąki (wyłącznie docelów spożywczych) Słód palony (wyłącznie docelów spożywczych) Skrobie; inulina(wyłącznie docelów spożywczych) Nasionasoi, nawet łamane (wyłącznie docelów spożywczych) Orzeszki ziemne, nieprażone ani niepoddane winny sposób obróbce cieplnej, nawet łuskane lubłamane, zwyłączeniem podpozycji 1202 30 00 – orzeszki ziemne nasiona Pozostałe nasionalnu, nawet łamane, inne niż dosiewu (wyłącznie docelów spożywczych) Nasionarzepaku lubrzepiku, nawet łamane, oniskiej zawartości kwasu erukowego (wyłącznie docelów spożywczych) Pozostałe nasionarzepaku lubrzepiku, nawet łamane (wyłącznie docelów spożywczych) Nasionasłonecznika, nawet łamane, zwyłączeniem podpozycji 1206 00 10 – nasionasłonecznika dosiewu (wyłącznie docelów spożywczych) Pozostałe nasionagorczycy, inne niż dosiewu (wyłącznie docelów spożywczych) Pozostałe nasionamaku, inne niż dosiewu (wyłącznie docelów spożywczych) Szyszki chmielowe, świeże lubsuszone, nawet mielone, sproszkowane lubwformie granulek; lupulina(wyłącznie docelów spożywczych) Rośliny iczęści roślin (włącznie znasionami iowocami) wrodzaju stosowanych głównie wperfumerii, farmacji lubstosowane docelów owadobójczych, grzybobójczych lubpodobnych, świeże lubsuszone, nawet krojone, kruszone lubproszkowane (wyłącznie docelów spożywczych), zwyłączeniem podpozycji ex 1211 90 85 – bazylia, melisa, mięta, Origanum vulgare (lebiodka pospolita/dziki majeranek), rozmaryn, szałwia, świeże Soki iekstrakty roślinne, zchmielu (wyłącznie docelów spożywczych) Tłuszcz ze świń (włącznie ze smalcem), docelów spożywczych, zwyłączeniem podpozycji: 1501 10 10 – smalec dozastosowań przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi; 1501 20 10 – pozostały tłuszcz ze świń dozastosowań przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi; 1501 90 00 – pozostały tłuszcz inny niż smalec itłuszcz ze świń Olej sojowy inny niż surowy iodgumowany ijego frakcje, niemodyfikowane chemicznie, docelów spożywczych, konfekcjonowane Olej zorzeszków ziemnych inny niż surowy ijego frakcje, niemodyfikowane chemicznie, docelów spożywczych, konfekcjonowane Pozostałe oleje inne niż surowe iich frakcje, otrzymywane wyłącznie zoliwek, niemodyfikowane chemicznie, włącznie zmieszaninami tych olejów lubich frakcji zolejami lubfrakcjami objętymi pozycją 1509, docelów spożywczych Poz. 174 4 1t 1t 1t 5t 5t 1t 5t 5t

99 100 101 102

1204 00 90 ex 1205 10 90 ex 1205 90 00 ex 1206 00

5t 15 t 15 t 5t

103 104 105 106

1207 50 90 1207 91 90 1210 ex 1211

1t 0,1 t 1t 1t

107 108

1302 13 00 ex 1501

0,1 t 1t

109

ex 1507 90 90

1t

110

ex 1508 90 90

1t

111

ex 1510 00 90

1t

Dziennik Ustaw 1 112 113 2 ex 1512 19 90 ex 1514 19 90 –8– 3 Olej znasion słonecznika inny niż surowy ijego frakcje, niemodyfikowane chemicznie, docelów spożywczych, konfekcjonowane Olej rzepakowy lubrzepikowy, oniskiej zawartości kwasu erukowego, inny niż surowy oraz ich frakcje, niemodyfikowane chemicznie, docelów spożywczych, konfekcjonowane Olej gorczycowy ipozostały olej rzepakowy irzepikowy inne niż surowe oraz ich frakcje, niemodyfikowane chemicznie, docelów spożywczych, konfekcjonowane Olej kukurydziany inny niż surowy ijego frakcje, ale niemodyfikowane chemicznie, docelów spożywczych, konfekcjonowane Margaryna, zwyłączeniem margaryny płynnej Jadalne mieszaniny lubprodukty ztłuszczów lubolejów, zwierzęcych lubroślinnych, lubzfrakcji różnych tłuszczów, lubolejów, zniniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze luboleje lubich frakcje, objęte pozycją 1516, zawierające więcej niż 10% masy, ale nie więcej niż 15% masy tłuszczów zmleka Kiełbasy ipodobne wyroby zmięsa, podrobów lubkrwi; przetwory żywnościowe nabazie tych wyrobów Pozostałe mięso, podroby lubkrew, przetworzone lubzakonserwowane, zwyłączeniem podpozycji 1602 90 – pozostałe, włącznie zprzetworami zkrwi dowolnych zwierząt Ryby przetworzone lubzakonserwowane; kawior inamiastki kawioru przygotowane zikry rybiej, zwyłączeniem podpozycji: 1604 31 00 – kawior; 1604 32 00 – namiastki kawioru Cukier biały Miód sztuczny, nawet zmieszany zmiodem naturalnym Ziarnakakao, całe lubłamane, surowe lubpalone Proszek kakaowy, niezawierąjący dodatku cukru lubinnego środka słodzącego Pozostała czekolada ipozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao wblokach, tabliczkach lubbatonach, nadziewane Pozostała czekolada ipozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao wblokach, tabliczkach lubbatonach, bez nadzienia, zdodatkami zbóż, owoców luborzechów Pozostała czekolada ipozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao wblokach, tabliczkach lubbatonach, bez nadzienia Czekoladki (włącznie zpralinkami), nawet znadzieniem, zawierające alkohol Czekoladki (włącznie zpralinkami), nawet znadzieniem, niezawierające alkoholu Pozostałe wyroby czekoladowe nadziewane Pozostałe wyroby czekoladowe bez nadzienia Warzywa, owoce, orzechy ipozostałe jadalne części roślin, przetworzone lubzakonserwowane octem lubkwasem octowym, zwyłączeniem podpozycji: 2001 90 10 – ostry sos zmango; 2001 90 20 – owoce zrodzaju Capsicum, inne niż słodka papryka ipieprz angielski; 2001 90 30 – kukurydza słodka (Zea mays var. saccharata); 2001 90 40 – ignamy, słodkie ziemniaki ipodobne jadalne części roślin, zawierające 5% masy skrobi lubwięcej; 2001 90 92 – owoce tropikalne iorzechy tropikalne; rdzenie palmowe Poz. 174 4 1t 1t

114

ex 1514 99 90

1t

115

ex 1515 29 90

1t

116 117

1517 10 1517 90 10

1t 1t

118 119

1601 00 ex 1602

1t 0,5 t

120

ex 1604

1t

121 122 123 124 125 126

1701 99 10 ex 1702 90 95 1801 00 00 1805 00 00 1806 31 00 1806 32 10

15 t 1t 5t 0,5 t 0,5 t 0,5 t

127 128 129 130 131 132

1806 32 90 1806 90 11 1806 90 19 1806 90 31 1806 90 39 ex 2001

0,5 t 0,5 t 0,5 t 0,5 t 0,5 t 1t

Dziennik Ustaw 1 133 134 2 2002 ex 2003 –9– 3 Pomidory przetworzone lubzakonserwowane inaczej niż octem lubkwasem octowym Grzyby przetworzone lubzakonserwowane inaczej niż octem lubkwasem octowym, zwyłączeniem podpozycji 2003 90 10 – trufle Groch (Pisum sativum) przetworzony lubzakonserwowany inaczej niż octem lubkwasem octowym, niezamrożony Pozostałe warzywa, przetworzone lubzakonserwowane inaczej niż octem lubkwasem octowym, niezamrożone, inne niż produkty objęte pozycją 2006, zwyłączeniem podpozycji: 2005 10 00 – warzywa homogenizowane; 2005 51 00 – fasola łuskana; ex 2005 70 00 – oliwki inne niż wbezpośrednich opakowaniach ozawartości netto nieprzekraczającej 5 kg Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery ipasty owocowe luborzechowe, otrzymane wwyniku obróbki cieplnej, nawet zawierające dodatek cukru lubinnej substancji słodzącej Ananasy inaczej przetworzone lubzakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lubinnej substancji słodzącej, lubalkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone Owoce cytrusowe inaczej przetworzone lubzakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lubinnej substancji słodzącej, lubalkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone Gruszki inaczej przetworzone lubzakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lubinnej substancji słodzącej, lubalkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone Morele inaczej przetworzone lubzakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lubinnej substancji słodzącej, lubalkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone Wiśnie iczereśnie inaczej przetworzone lubzakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lubinnej substancji słodzącej, lubalkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone Brzoskwinie, włączając nektaryny inaczej przetworzone lubzakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lubinnej substancji słodzącej, lubalkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone Truskawki ipoziomki inaczej przetworzone lubzakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lubinnej substancji słodzącej, lubalkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone Pozostałe mieszanki owocowe inaczej przetworzone lubzakonserwowane, włączając mieszanki inne niż objęte podpozycją 2008 19, wktórych jeden pojedynczy owoc przekracza 50% całkowitej masy owoców, niezawierające dodatku alkoholu, zawierające dodatek cukru, wbezpośrednich opakowaniach ozawartości netto nieprzekraczającej 1 kg Winogronainaczej przetworzone lubzakonserwowane, niezawierające dodatku alkoholu, zawierające dodatek cukru, wbezpośrednich opakowaniach ozawartości netto przekraczającej 1kg Poz. 174 4 1t 1t

135 136

2005 40 00 ex 2005

1t 1t

137

2007

1t

138

2008 20

1t

139

2008 30

1t

140

2008 40

1t

141

2008 50

1t

142

2008 60

1t

143

2008 70

1t

144

2008 80

1t

145

ex 2008 97 78

1t

146

2008 99 43

1t

Dziennik Ustaw 1 147 2 2008 99 45 – 10 – 3 Śliwki inaczej przetworzone lubzakonserwowane, niezawierające dodatku alkoholu, zawierające dodatek cukru, wbezpośrednich opakowaniach ozawartości netto przekraczającej 1 kg Pozostałe owoce inaczej przetworzone lubzakonserwowane, niezawierające dodatku alkoholu, zawierające dodatek cukru, wbezpośrednich opakowaniach ozawartości netto przekraczającej 1kg Pozostałe owoce inaczej przetworzone lubzakonserwowane, niezawierające dodatku alkoholu, zawierające dodatek cukru, wbezpośrednich opakowaniach ozawartości netto nieprzekraczającej 1kg Śliwki inaczej przetworzone lubzakonserwowane, niezawierające dodatku alkoholu, niezawierające dodatku cukru, wbezpośrednich opakowaniach ozawartości netto 5 kg lubwiększej Śliwki inaczej przetworzone lubzakonserwowane, niezawierające dodatku alkoholu, niezawierające dodatku cukru, wbezpośrednich opakowaniach ozawartości netto mniejszej niż 5 kg Pozostałe owoce inaczej przetworzone lubzakonserwowane, niezawierające dodatku alkoholu, niezawierające dodatku cukru Soki owocowe (włączając moszcz gronowy) isoki warzywne niesfermentowane iniezawierające dodatku alkoholu, nawet zdodatkiem cukru lubinnej substancji słodzącej Ekstrakty, esencje ikoncentraty kawy, herbaty lubmaté (herbaty paragwajskiej) oraz przetwory nabazie tych produktów lubnabazie kawy, herbaty lubmaté (herbaty paragwajskiej); cykoria palonaipozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje ikoncentraty Zupy ibuliony ipreparaty donich; złożone przetwory spożywcze, homogenizowane Lody śmietankowe ipozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao Pozostałe napoje bezalkoholowe zwyłączeniem soków owocowych iwarzywnych objętych pozycją 2009, niezawierające produktów objętych pozycjami od 0401 do0404 lubtłuszczu uzyskanego zproduktów objętych pozycjami od 0401 do0404 Piwo otrzymywane ze słodu Wino ze świeżych winogron, włącznie zwinami wzmocnionymi; moszcz gronowy, inny niż objęty pozycją 2009 Wódka Pozostałe wódki inapoje spirytusowe (zwyłączeniem likierów), destylowane zowoców, wpojemnikach oobjętości 2 litrów lubmniejszej Pozostałe wódki inapoje spirytusowe (zwyłączeniem likierów), inne niż destylowane zowoców, wpojemnikach oobjętości 2 litrów lubmniejszej Pozostałe wódki inapoje spirytusowe (zwyłączeniem likierów), destylowane zowoców, wpojemnikach oobjętości większej niż 2 litry Pozostałe wódki inapoje spirytusowe (zwyłączeniem likierów), wpojemnikach oobjętości większej niż 2 litry Alkohol etylowy nieskażony, oobjętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj., wpojemnikach oobjętości 2 litrów lubmniejszej Alkohol etylowy nieskażony, oobjętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj., wpojemnikach oobjętości większej niż 2 litry Poz. 174 4 1t

148

2008 99 49

1t

149

2008 99 67

1t

150

2008 99 72

1t

151

2008 99 78

1t

152 153

2008 99 99 2009

1t 1t

154

2101

0,5 t

155 156 157

2104 2105 00 2202 90 10

1t 1t 1 hl

158 159 160 161

2203 00 2204 2208 60 2208 90 48

10 hl 10 hl 1 hl 1 hl

162

2208 90 56

1 hl

163 164 165 166

2208 90 71 2208 90 77 2208 90 91 2208 90 99

1 hl 1 hl 1 hl 1 hl

Dziennik Ustaw 1 167 168 2 ex 2302 30 ex 2302 40 – 11 – 3 Otręby, śruta iinne pozostałości odsiewu, przemiału lubinnej obróbki pszenicy, nawet granulowane (wyłącznie docelów spożywczych) Otręby, śruta iinne pozostałości odsiewu, przemiału lubinnej obróbki, zpozostałych zbóż, nawet granulowane (wyłącznie docelów spożywczych) Kazeinadostosowania wprzemyśle produkującym żywność Kazeiniany ipozostałe pochodne kazeiny (wyłącznie docelów spożywczych) Pozostała albuminajaja suszona, odpowiednia dospożycia przez ludzi Żelatynaijej pochodne (wyłącznie docelów spożywczych) Dekstryny ipozostałe skrobie modyfikowane (wyłącznie do celów spożywczych) Poz. 174 4 5t 5t

169 170 171 172 173

ex 3501 10 90 ex 3501 90 90 3502 11 90 ex 3503 00 10 ex 3505 10

1t 1t 1t 0,5 t 1t

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 174 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-10-22 poz. 1368

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 października 2009 r. w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-24 poz. 1933

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej.

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-30 poz. 1586

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej

 • Dziennik Ustaw z 2008-10-24 poz. 1166

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-21 poz. 1279

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.