Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 179 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-02-06
Data wydania:2012-12-21
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 179 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. Poz. 179

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW zdnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych

1. Na podstawie art.16 ust. 3 ustawy zdnia 20 lipca 2000r. oogłaszaniu aktów normatywnych iniektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z2011r. Nr197, poz.1172 iNr232, poz.1378) ogłasza się wzałączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 16 grudnia 2008r. wsprawie sposobu pobierania izwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr234, poz.1577), zuwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów zdnia 20grudnia 2011r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie sposobu pobierania izwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr292, poz.1719).


2. Podany wzałączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i§ 3 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 20 grudnia 2011r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie sposobu pobierania izwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr292, poz.1719), które stanowią: „§

2. Do wyczerpania nakładów, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2012r., mogą być stosowane druki formularzy deklaracji, których wzory zostały określone wzałącznikach nr1 i2 do zmienianego rozporządzenia, wbrzmieniu obowiązującym przeddniemwejścia wżycie niniejszego rozporządzenia. §

3. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.”. Minister Finansów: wz. M. Grabowski

Dziennik Ustaw –2– Poz. 179

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów zdnia 21 grudnia 2012 r. (poz.179)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

1) zdnia 16 grudnia 2008r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych Na podstawie art.10 ust. 4 ustawy zdnia 9 września 2000r. opodatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z2010r. Nr101, poz.649, Nr149, poz.996 iNr229, poz.1496) zarządza się, co następuje: §1.Rozporządzenie określa: 1) wzory deklaracji: a) wsprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, b) owysokości pobranego iwpłaconego podatku przez płatnika; 2) szczegółowy zakres danych zawartych wdeklaracjach, októrych mowa wpkt 1; 3) szczegółowy sposób pobierania izwrotu podatku, wtym czynności związane zpoborem podatku izakres udzielania przez płatnika pouczeń podatnikowi oraz treść rejestru podatku; 4) sposób sporządzenia informacji okwocie podatku pobranego przez płatnika należnego poszczególnym gminom. §2.Ilekroć wrozporządzeniu jest mowa o: 1) ustawie – rozumie się przez to ustawę zdnia 9 września 2000r. opodatku od czynności cywilnoprawnych; 2) organie podatkowym – rozumie się przez to naczelnika urzędu skarbowego; 3) podatku – rozumie się przez to podatek od czynności cywilnoprawnych. §3.1.Deklaracja wsprawie podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera następujące informacje: 1) miejsce icel składania deklaracji; 2) dane podatnika dokonującego zapłaty lub zwolnionego zpodatku na podstawie art.9 pkt 10 lit.b ustawy; 3) przedmiot opodatkowania itreść czynności cywilnoprawnej; 4) obliczenie należnego podatku od czynności cywilnoprawnej; 5) oświadczenie ipodpis podatnika iosób reprezentujących podatnika. 2.Wzór deklaracji wsprawie podatku od czynności cywilnoprawnych określa załącznik nr1 do rozporządzenia. §4.Notariusze, jako płatnicy podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych wformie aktu notarialnego, określają wtreści sporządzanych aktów notarialnych podstawę prawną isposób obliczenia podatku, agdy czynność cywilnoprawna jest zwolniona zpodatku – zamieszczają podstawę prawną zwolnienia. §5.1.Rejestr podatku powinien zawierać następujące rubryki: 1) liczbę porządkową; 2) datę sporządzenia aktu notarialnego; 3) numer repertorium A; 4) datę wpisania do rejestru aktu notarialnego;

1)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz.1481).

Dziennik Ustaw 5) imię inazwisko albo nazwę lub firmę podatnika; 6)2) identyfikator podatkowy NIP lub identyfikator podatkowy numer PESEL (jeżeli podatnik go posiada); 7) miejsce zamieszkania (siedzibę) podatnika; 8) zwięzłe określenie treści czynności; 9) wartość przedmiotu czynności cywilnoprawnej; 10) miejsce położenia nieruchomości stanowiącej przedmiot tej czynności (miejscowość, gmina, powiat, województwo); 11) stawkę podatku; 12) kwotę pobranego podatku; 13) uwagi. 2.Wrejestrze podatku płatnicy: 1) podsumowują kwoty podatku pobranego wkażdym miesiącu, za jaki dokonywane jest rozliczenie podatku zorganem podatkowym, oraz wyodrębniają kwoty podatku pobranego od umowy spółki kapitałowej ijej zmiany; 2) odnotowują wrubryce „uwagi” kwoty podatku przekazanego na rachunek bankowy organu podatkowego, datę wpłaty iokres, którego wpłata dotyczy. 3.Rejestr podatku może być zastąpiony przez repertorium A, przewidziane przepisami oprowadzeniu ksiąg notarialnych oraz przekazywaniu na przechowanie dokumentów. Przepisy dotyczące rejestru podatku stosuje się odpowiednio do repertorium zastępującego ten rejestr. §6.1.Deklaracja owysokości pobranego iwpłaconego podatku przez płatnika zawiera następujące informacje: 1) miejsce icel składania deklaracji; 2) dane płatnika; 3) adres siedziby kancelarii notarialnej; 4) dane dotyczące należności: kwotę podatku pobranego przez płatnika wdanym miesiącu, kwotę podatku pobranego od umowy spółki kapitałowej ijej zmiany, kwotę potrąconego wynagrodzenia ztytułu poboru podatku oraz kwotę podatku wpłaconego naczelnikowi urzędu skarbowego; 5) oświadczenie ipodpis płatnika.


nia. 2.Wzór deklaracji owysokości pobranego iwpłaconego podatku przez płatnika określa załącznik nr2 do rozporządze§7.Płatnicy ustnie pouczają podatników o: 1) skutkach przewidzianych wustawie zdnia 10 września 1999r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U.z2007r. Nr111, poz.765, zpóźn. zm.3)) wrazie podania nieprawdy lub zatajenia prawdy, przez co podatek narażony jest na uszczuplenie; 2) przysługującym organowi podatkowemu prawie do określenia, podwyższenia lub obniżenia wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej; 3) ciążącym na nich obowiązku zapłaty zaległości podatkowej wraz zodsetkami za zwłokę, wprzypadku określenia lub podwyższenia wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej przez organ podatkowy.

Wbrzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 20 grudnia 2011r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie sposobu pobierania izwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr292, poz.1719), które weszło wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2007r. Nr112, poz.766, z2008r. Nr66, poz.410, Nr215, poz.1355 iNr237, poz.1651, z2009r. Nr3, poz.11, Nr8, poz.39, Nr157 poz.1241, Nr168, poz.1323, Nr201, poz.1540 iNr206, poz.1589, z2010r. Nr88, poz.583, Nr127, poz.858 iNr151, poz.1013, z2011r. Nr48, poz.245, Nr129, poz.733, Nr171, poz.1016 iNr240, poz.1431 oraz z2012r. poz.362.

2)

–3–

Poz. 179

Dziennik Ustaw –4– Poz. 179

§8.1.Płatnicy sporządzają informację okwocie pobranego podatku, należnego poszczególnym gminom, zuwzględnieniem zasad przekazywania wpływów ztego podatku określonych wart.16 ustawy zdnia 13 listopada 2003r. odochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z2010r. Nr80, poz.526, zpóźn. zm.4)). 2.Informacja zawiera: 1) liczbę porządkową; 2) nazwę gminy, na której rachunek podatek ma zostać przekazany; 3) łączną kwotę podatku należnego poszczególnym gminom; 4) numery repertorium A, pod którymi wpisane są czynności cywilnoprawne, od których dokonania podatek jest należny poszczególnym gminom. §9.1.Wprzypadkach określonych wart.11 ustawy zwrotu podatku dokonuje organ podatkowy właściwy miejscowo wsprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. 2.Jeżeli zgodnie zart.5 ust. 2 ustawy obowiązek zapłaty podatku był solidarny, zwrot podatku następuje na rzecz jednego zpodatników, zrównoczesnym powiadomieniem pozostałych odokonanym zwrocie. §10. Wprzypadku czynności cywilnoprawnych innych niż umowa spółki lub zmiana umowy spółki podatnicy, wterminie do dnia 30 czerwca 2009 r., mogą składać deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych według wzoru określonego wrozporządzeniu Ministra Finansów zdnia 18 grudnia 2006r. wsprawie sposobu pobierania izwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr243, poz.1764). §11.Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2009r.5)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2010r. Nr127, poz.857, z2011r. Nr139, poz.814, Nr207, poz.1230 iNr234, poz.1385 oraz z2012r. poz.354.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów zdnia 18 grudnia 2006r. wsprawie sposobu pobierania izwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr243, poz.1764).

4)

Dziennik Ustaw –5– Poz. 179

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r.

Załącznik nr 16)

POLTAX

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA ORGAN PODATKOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. MOŻNA SKŁADAĆ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ www.e-deklaracje.gov.pl

1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika wymienionego w części B

2. Nr dokumentu

3. Status

PCC-3

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

4. Data dokonania czynności (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania:

Art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą". Podatnicy podatku od czynności cywilnoprawnych. 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Urząd skarbowy, którym kieruje naczelnik, o którym mowa w art.12 i 13 ustawy.


A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI

5. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego

6. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. złożenie deklaracji

2. korekta deklaracji 1)

B. DANE PODATNIKA DOKONUJĄCEGO ZAPŁATY LUB ZWOLNIONEGO Z PODATKU NA PODSTAWIE ART. 9 PKT 10 LIT. b USTAWY

* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

7. Podmiot składający deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. podmiot zobowiązany solidarnie do zapłaty podatku

2. strona umowy zamiany

3. wspólnik spółki cywilnej

5. inny podmiot

4. podmiot, o którym mowa w art. 9 pkt 10 lit. b ustawy (pożyczkobiorca)

8. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. podatnik niebędący osobą fizyczną

9. Nazwa pełna, REGON* / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia **

2. osoba fizyczna

10. Nazwa skrócona* / Imię ojca, imię matki **

B.2. ADRES SIEDZIBY * / AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA **

11. Kraj

14. Gmina

18. Miejscowość

12. Województwo

15. Ulica

19. Kod pocztowy

20. Poczta

13. Powiat

16. Nr domu

17. Nr lokalu

C. PRZEDMIOT OPODATKOWANIA I TREŚĆ CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNEJ

21. Przedmiot opodatkowania (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. umowa

2. zmiana umowy

22. Miejsce położenia rzeczy lub miejsce wykonywania prawa majątkowego (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. terytorium RP

23. Miejsce dokonania czynności cywilnoprawnej (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. terytorium RP

24. Zwięzłe określenie treści i przedmiotu czynności cywilnoprawnej

2. poza terytorium RP

2. poza terytorium RP

3. orzeczenie sądu lub ugoda

1)

Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), podatnik może skorygować złożoną deklarację przez złożenie deklaracji korygującej wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

PCC-3(3)

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

1/3

6)

Dziennik Ustaw

POLTAX

–6–

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA ORGAN PODATKOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. MOŻNA SKŁADAĆ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ www.e-deklaracje.gov.pl

Poz. 179

D. OBLICZENIE NALEŻNEGO PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, Z WYJĄTKIEM UMOWY SPÓŁKI LUB JEJ ZMIANY

(w tym zmiana umowy, orzeczenie sądu lub ugoda) Umowa sprzedaży Umowa zamiany Umowa pożyczki lub depozytu nieprawidłowego, w tym zwolniona na podstawie art. 9 pkt 10 lit. b ustawy Umowa darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów lub zobowiązań darczyńcy Ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego Inna (wymienić jaka):

a

Rodzaj czynności cywilnoprawnej

Podstawa opodatkowania 2)

określona zgodnie z art.6 ustawy (po zaokrągleniu do pełnych złotych) zł

Stawka podatku

określona zgodnie z art.7 ustawy

Obliczony należny podatek od czynności cywilnoprawnej 3)

(po zaokrągleniu do pełnych złotych) d zł

25.

28. 31.

34. 37. 40.

b

26.

29. 32.

35.

38. 41.

c

27.

%

30.

%

33.

%

36.

%

39.

%

42.

Kwota należnego podatku Należy przenieść kwotę obliczonego podatku z kolumny d.

43.

E. OBLICZENIE NALEŻNEGO PODATKU OD UMOWY SPÓŁKI / ZMIANY UMOWY SPÓŁKI E.1. OKREŚLENIE PODSTAWY OPODATKOWANIA

44. Typ spółki (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. spółka osobowa

45. Podstawa opodatkowania dotyczy (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. zawarcia umowy spółki

3. dopłaty

2. zwiększenia majątku spółki albo podwyższenia kapitału zakładowego

4. pożyczki udzielonej spółce osobowej przez wspólnika

6. przekształcenia spółek

7. łączenia spółek

2. spółka kapitałowa

5. oddania spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania

8. przeniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki kapitałowej lub jej siedziby Podstawa opodatkowania - określona zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 ustawy (po zaokrągleniu do pełnych złotych) Wartość wkładów do spółki albo kapitału zakładowego objęta zwolnieniem określonym w art. 9 pkt 11 lit. a ustawy Wartość kapitału zakładowego spółki objęta zwolnieniem określonym w art. 9 pkt 11 lit. b ustawy Wartość kapitału zakładowego spółki objęta zwolnieniem określonym w art. 9 pkt 11 lit. c ustawy 46.

47.

zł, gr

48.

zł, gr

49.

zł, gr

E.2. ODLICZENIA OD PODSTAWY OPODATKOWANIA - ART. 6 UST. 9 USTAWY

Opłaty i koszty związane z zawarciem umowy spółki lub jej zmiany – na podstawie art. 6 ust. 9 ustawy 50.

zł, gr

E.3. OBLICZENIE NALEŻNEGO PODATKU

Podstawa obliczenia podatku Od kwoty z poz. 46 należy odjąć sumę kwot z poz. 47, 48, 49 i

50. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać

0. Kwota należnego podatku (po zaokrągleniu do pełnych złotych) Podatek obliczony wg stawki określonej w art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy od podstawy z poz.

51.

52. 51.

zł, gr

F. PODATEK DO ZAPŁATY

Kwota podatku do zapłaty *) Należy wpisać kwotę z poz. 43 lub

52. 53.

*) Pouczenie W przypadku niezapłacenia w obowiązującym terminie kwoty podatku od czynności cywilnoprawnych z poz. 53 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.).

PCC-3(3)

2/3

Dziennik Ustaw –7– Poz. 179

POLTAX

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA ORGAN PODATKOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. MOŻNA SKŁADAĆ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ www.e-deklaracje.gov.pl

G. INFORMACJE DODATKOWE

W przypadku: - umowy spółki należy podać adres siedziby spółki (rzeczywistego ośrodka zarządzania),

- umowy sprzedaży, gdy kupujący nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium RP, należy podać miejsce zamieszkania lub siedzibę sprzedawcy, a jeśli żadna ze stron nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium RP, należy podać miejsce dokonania czynności, - umowy sprzedaży przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części należy podać siedzibę przedsiębiorstwa albo miejsce położenia jego zorganizowanej części.

54. Województwo

56. Gmina

60. Miejscowość

57. Ulica

55. Powiat

58. Nr domu

61. Kod pocztowy

62. Poczta

59. Nr lokalu

H. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

63. Liczba dołączonych załączników PCC-3/A

└────┴────┘

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA I OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODATNIKA I.1. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA

64. Imię

66. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

65. Nazwisko

67. Podpis podatnika wymienionego w części B

I.2. OŚWIADCZENIA I PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODATNIKA

68. Imię

69. Nazwisko

Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

70. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)

72. Imię

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

71. Podpis osoby reprezentującej podatnika wymienionego w części B (pieczątka)

73. Nazwisko

75. Podpis osoby reprezentującej podatnika wymienionego w części B (pieczątka)

74. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

76. Uwagi organu podatkowego

77. Identyfikator przyjmującego formularz

78. Podpis przyjmującego formularz

2) W przypadku umowy pożyczki zwolnionej na podstawie art. 9 pkt 10 lit. b ustawy, w poz. 31 należy wpisać kwotę udzielonej pożyczki.

3) W przypadku umowy pożyczki zwolnionej na podstawie art. 9 pkt 10 lit. b ustawy, w poz. 32 i 33 należy wpisać 0.

PCC-3(2)

3/3

Dziennik Ustaw

POLTAX

–8–

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA ORGAN PODATKOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

Poz. 179

1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika wymienionego w części B deklaracji PCC-3

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

PCC-3/A

INFORMACJA O POZOSTAŁYCH PODATNIKACH

2. Data dokonania czynności (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

3.

Zał. nr

Załącznik do deklaracji PCC-3.

└────┴────┘

A. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA

* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

4. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):

Należy podać dane identyfikacyjne podatnika wymienionego w części B deklaracji PCC-3.

** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

2. osoba fizyczna

1. podatnik niebędący osobą fizyczną

5. Nazwa pełna, REGON* / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia **

6. Nazwa skrócona* / Imię ojca, imię matki **

B. DANE KOLEJNEGO PODATNIKA B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

8. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. podatnik niebędący osobą fizyczną

2. osoba fizyczna

7. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić)

9. Nazwa pełna, REGON* / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia **

10. Nazwa skrócona* / Imię ojca, imię matki **

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

B.2. ADRES SIEDZIBY * / AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA **

11. Kraj

14. Gmina

18. Miejscowość

12. Województwo

15. Ulica

19. Kod pocztowy

20. Poczta

13. Powiat

16. Nr domu

17. Nr lokalu

B.3. OZNACZENIE PODATNIKA

21. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. podmiot zobowiązany solidarnie do zapłaty podatku

2. strona umowy zamiany

3. wspólnik spółki cywilnej

C. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA I OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODATNIKA WYMIENIONEGO W CZĘŚCI B C.1. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA

22. Imię

24. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

23. Nazwisko

25. Podpis podatnika wymienionego w części B

C.2. OŚWIADCZENIA I PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODATNIKA

26. Imię

27. Nazwisko

Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

28. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)

30. Imię

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

29. Podpis osoby reprezentującej podatnika wymienionego w części B (pieczątka)

31. Nazwisko

33. Podpis osoby reprezentującej podatnika wymienionego w części B (pieczątka)

32. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

PCC-3/A(1)

1/1

Dziennik Ustaw –9– Poz. 179

Załącznik nr 26)

POLTAX

POLA JASNE WYPEŁNIA PŁATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. MOŻNA SKŁADAĆ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ www.e-deklaracje.gov.pl

1. Identyfikator podatkowy NIP płatnika

2. Nr dokumentu

3. Status

PCC-2

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI POBRANEGO I WPŁACONEGO PODATKU PRZEZ PŁATNIKA

4. Od (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

za okres

Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania:

5. Do (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

Art. 10 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649, z późn. zm.). Notariusz. Do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek. Urząd skarbowy, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę kancelarii notarialnej.

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI

6. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego

7. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. złożenie deklaracji

2. korekta deklaracji 1)

B. DANE PŁATNIKA (NOTARIUSZA) B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

8. Nazwisko

9. Pierwsze imię

10. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘ └────┴────┘ └────┴────┴────┴────┘

B.2. AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA

11. Województwo

13. Gmina

17. Miejscowość

14. Ulica

18. Kod pocztowy

19. Poczta

12. Powiat

15. Nr domu

16. Nr lokalu

C. ADRES SIEDZIBY KANCELARII NOTARIALNEJ

20. Województwo

22. Gmina

26. Miejscowość

23. Ulica

27. Kod pocztowy

28. Poczta

21. Powiat

24. Nr domu

25. Nr lokalu

D. DANE DOTYCZĄCE NALEŻNOŚCI

Łączna kwota pobranego podatku od czynności cywilnoprawnych (po zaokrągleniu do pełnych złotych) Kwota podatku pobranego od umowy spółki kapitałowej i jej zmiany (po zaokrągleniu do pełnych złotych) Kwota potrąconego wynagrodzenia z tytułu poboru podatku - zgodnie z art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) (po zaokrągleniu do pełnych złotych) Kwota do wpłaty *) Od kwoty z poz. 29 należy odjąć kwotę z poz. 31.

29.

30.

31. 32.

E. OŚWIADCZENIE I PODPIS PŁATNIKA

33. Imię

35. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

Oświadczam że podana kwota z poz. 29 jest zgodna z kwotami wykazanymi w prowadzonym rejestrze.

34. Nazwisko

36. Podpis płatnika

F. ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO

37. Uwagi urzędu skarbowego

38. Identyfikator przyjmującego formularz

1)

39. Podpis przyjmującego formularz

Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, płatnik może skorygować złożoną deklarację przez złożenie deklaracji korygującej wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. *) Pouczenie W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz. 32 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.).

PCC-2(6)

1/1

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 179 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

 • Tekst jednolity

  Czym różni się tekst jednolity od tekstu ujednoliconego?

 • Tekst jednolity spółki z o.o.

  Jak ma wyglądać tekst jednolity umowy spółki z o.o.? Kto powinien go sporządzić? Spółka istnieje 20 lat, w trakcie jej istnienia zaszło mnóstwo zmian umowy spółki.

 • ujednolicony tekst umowy spółki

  Spółka działająca od kilku lat, zmieniała kilkukrotnie zapisy umowy za pomocą aneksów. Rodzi to pewna uciążliwość przy okazywaniu dokumentów spółki. Czy od (...)

 • Księga przychodów i rozchodów - nowy wzór

  Prowadzę firmę na zasadach ogólnych - księga przychodów i rozchodów. Słyszałem, że weszły nowe wzory księgi przychodów i rozchodów. Czy rzeczywiście obowiązują (...)

 • Zgłoszenie zmiany umowy spółki do KRS

  Wspólnicy dokonują zmiany umowy spółki jawnej poprzez usunięcie z umowy jednego z paragrafów. Fakt zmiany umowy spółki musi zostać zgłoszony do KRS wraz z umową (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-27 poz. 399

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-21 poz. 98

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 • Monitor Polski 2013 poz. 747

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa

 • Monitor Polski 2013 poz. 736

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-24 poz. 645

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyjaśnień do Taryfy celnej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.