Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 18 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2013

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-07
Data wydania:2013-01-02
Data wejscia w życie:2013-01-03
Data obowiązywania:2013-01-03

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 18 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 7 stycznia 2013 r. Poz. 18

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI ICYFRYZACJI

1) zdnia 2 stycznia 2013r. wsprawie wysokości wynagrodzenia członków ipersonelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających napodstawie ustaw ostosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych wroku 2013 Na podstawie art.38d ust.1 ustawy zdnia 17 maja 1989r. ogwarancjach wolności sumienia iwyznania (Dz.U. z2005r. Nr231, poz.1965, zpóźn. zm.2)), art.48a ust.3 ustawy zdnia 4 lipca 1991r. ostosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz.U. Nr66, poz.287, zpóźn. zm.3)), art.43 ust.7 ustawy zdnia 13 maja 1994r. ostosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 73, poz. 323, z późn. zm.4)) iart.32 ust.7 ustawy zdnia 20 lutego 1997r. ostosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich wRzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr41, poz.251, zpóźn. zm.5)) zarządza się, co następuje: §1. Wysokość wynagrodzenia członków ipersonelu pomocniczego komisji regulacyjnych wynosi wokresie od dnia 1stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r., odpowiednio, 36,76% wynagrodzeń określonych w:


1) §24 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji zdnia 20 grudnia 2004r. wsprawie szczegółowego trybu postępowania regulacyjnego przed Międzykościelną Komisją Regulacyjną (Dz.U. Nr279, poz.2768);

2) §23 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji zdnia 14 maja 1999r. wsprawie szczegółowego trybu postępowania Komisji Regulacyjnej do Spraw Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz. U. Nr45, poz.456);

3) §24 zarządzenia Ministra–Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 12 października 1994r. wsprawie szczegółowego trybu postępowania regulacyjnego w przedmiocie przywrócenia osobom prawnym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego wRzeczypospolitej Polskiej własności nieruchomości lub ich części (M.P. Nr55, poz.461);

4) §24 zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji zdnia 10 października 1997r. wsprawie szczegółowego trybu działania Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich (M.P. Nr77, poz.730). §2. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem następującym po dniu ogłoszenia.6) Minister Administracji iCyfryzacji: wz. W. Karpiński

M inister Administracji iCyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – wyznania religijne oraz mniejszości narodowe ietniczne, na podstawie §1 ust.2 pkt4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji iCyfryzacji (Dz.U. Nr248, poz.1479).

2) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2009r. Nr98, poz.817, z2010r. Nr106, poz.673 oraz z2011r. Nr112, poz.654.

3) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z1991r. Nr95, poz.425, z1993r. Nr7, poz.34, z1994r. Nr1, poz.3, z1998r. Nr59, poz.375, Nr106, poz.668 i Nr 117, poz. 756, z2004r. Nr68, poz.623 oraz z2010r. Nr106, poz.673.

4) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z1998r. Nr59, poz.375, Nr106, poz.668 i Nr 117, poz. 756, z2004r. Nr68, poz.623, z2010r. Nr106, poz.673 oraz z2011r. Nr112, poz.654.

5) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z1998r. Nr59, poz.375 iNr106, poz.668, z2004r. Nr68, poz.623 oraz z2010r. Nr106, poz.673.

6) N iniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Administracji iCyfryzacji zdnia 3 stycznia 2012r. wsprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych wroku 2012 (Dz.U. poz.17).

1)

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 18 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-09-04 poz. 1517

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-28 poz. 1815

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2007

 • Dziennik Ustaw z 2008-01-31 poz. 112

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-31 poz. 1642

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2009

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-30 poz. 1591

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w latach 2004-2005


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.