Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 182 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-02-07
Data wydania:2012-11-14
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 182 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 7 lutego 2013 r. Poz. 182

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ zdnia 14 listopada 2012r. wsprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy opomocy społecznej

1. Na podstawie art.16 ust.1 zdanie pierwsze ustawy zdnia 20 lipca 2000r. oogłaszaniu aktów normatywnych iniektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z2011r. Nr197, poz.1172 iNr232, poz.1378) ogłasza się wzałączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362), zuwzględnieniem zmian wprowadzonych:


1) ustawą zdnia 24 września 2009r. ozmianie ustawy opomocy społecznej (Dz.U. Nr202, poz.1551),

2) ustawą zdnia 23 października 2009r. ozmianie ustawy opomocy społecznej (Dz.U. Nr221, poz.1738), u

3) stawą zdnia 19 listopada 2009r. ozmianie niektórych ustaw związanych zrealizacją wydatków budżetowych (Dz.U. Nr219, poz.1706),

4) stawą zdnia 22 stycznia 2010r. ozmianie ustawy odziałalności pożytku publicznego iowolontariacie oraz niektórych u innych ustaw (Dz.U. Nr28, poz.146),

5) stawą zdnia 12 lutego 2010r. ozmianie ustawy opomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr40, u poz.229),

6) ustawą zdnia 18 marca 2010r. ozmianie ustawy opomocy społecznej (Dz.U. Nr81, poz.527),

7) stawą zdnia 10 czerwca 2010r. ozmianie ustawy oprzeciwdziałaniu przemocy wrodzinie oraz niektórych innych u ustaw (Dz.U. Nr125, poz.842), u

8) stawą zdnia 24 września 2010r. oewidencji ludności (Dz.U. Nr217, poz.1427 oraz z2011r. Nr133, poz.768 iNr288, poz.1689), u

9) stawą zdnia 18 marca 2011r. ozmianie ustawy opomocy społecznej oraz ustawy oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr81, poz.440),

10) stawą zdnia 25 marca 2011r. oograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli iprzedsiębiorców (Dz.U. Nr106, u poz.622 iNr187, poz.1110),

11) ustawą zdnia 9 czerwca 2011r. owspieraniu rodziny isystemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr149, poz.887),

12) stawą zdnia 27 kwietnia 2012r. ozmianie ustawy owspieraniu rodziny isystemie pieczy zastępczej oraz niektórych u innych ustaw (Dz.U. poz.579) oraz zmian wynikających zprzepisów ogłoszonych przed dniem 12 listopada 2012r.

2. Podany wzałączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) rt.2–4 ustawy zdnia 24 września 2009r. ozmianie ustawy opomocy społecznej (Dz.U. Nr202, poz.1551), które a stanowią: „Art. 2.

1. Wsprawach, októrych mowa wart.150a ustawy zdnia 12 marca 2004r. opomocy społecznej, organ właściwy prowadzi postępowanie zurzędu.

Dziennik Ustaw –2– Poz. 182

2. Przyznając zasiłek stały, organ właściwy rozpatruje sprawę, przyjmując za podstawę stan faktyczny istniejący wdniu złożenia wniosku oprzyznanie zasiłku stałego.

3. Zasiłek stały wypłaca się za okres, wktórym osoba posiadała prawo do zasiłku stałego.

4. Osobie, która otrzymała zasiłek stały, októrym mowa wust.3, organ właściwy do wypłaty świadczeń rodzinnych ustala prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie art.58 ustawy zdnia 28 listopada 2003r. oświadczeniach rodzinnych (Dz.U. z2006r. Nr139, poz.992, zpóźn. zm.a)), jednak nie dłużej niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który osoba otrzymała świadczenie pielęgnacyjne, októrym mowa wart.17 ustawy oświadczeniach rodzinnych. Art. 3. Zdniem wejścia wżycie ustawy tracą moc decyzje oumorzeniu postępowań wsprawie przyznania zasiłku stałego, wydane przed dniem 13 listopada 2007r. wzwiązku zart.150 ustawy zdnia 12 marca 2004r. opomocy społecznej. Art. 4. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

2) rt.2 ustawy zdnia 23 października 2009r. ozmianie ustawy opomocy społecznej (Dz.U. Nr221, poz.1738), który a stanowi: „Art. 2. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”;

3) rt.26 ustawy zdnia 19 listopada 2009r. ozmianie niektórych ustaw związanych zrealizacją wydatków budżetowych a (Dz.U. Nr219, poz.1706), który stanowi: „Art. 26. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2010r., zwyjątkiem art.19, który wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia.”; a

4) rt.26 ustawy zdnia 22 stycznia 2010r. ozmianie ustawy odziałalności pożytku publicznego iowolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr28, poz.146), który stanowi: „Art. 26. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem:

1) art.1 pkt27, który wchodzi wżycie zdniem 1 września 2010r.;

2) art.3 pkt2 iart.11, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2011r.”;

5) rt.6–10 ustawy zdnia 12 lutego 2010r. ozmianie ustawy opomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. a Nr40, poz.229), które stanowią: „Art. 6. Sprawy owymierzenie kary pieniężnej za prowadzenie bez zezwolenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom wpodeszłym wieku, przewlekle chorym lub niepełnosprawnym wszczęte iniezakończone do dnia wejścia wżycie ustawy kontynuuje się według przepisów dotychczasowych. Art. 7. Podmiotom prowadzącym wdniu 1 maja 2004r. placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom wpodeszłym wieku, które do dnia wejścia wżycie ustawy nie dostosowały tych placówek do standardów określonych wart.68 ust.4 oraz ust.5 pkt3 ustawy, októrej mowa wart.1, wojewoda wydaje zezwolenie na prowadzenie tych placówek na czas określony, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2010r.


, pod warunkiem spełnienia przez te placówki pozostałych standardów określonych wart.68 ust.1–3, ust.5 pkt1 i2, ust.5a i6 oraz art.68a ustawy, októrej mowa wart.1. Art. 8. Podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom wpodeszłym wieku jest obowiązany spełnić standardy określone wart.68a ustawy, októrej mowa wart.1, wterminie 3 miesięcy od dnia wejścia wżycie ustawy. Art. 9. Wojewoda jest zobowiązany do osiągnięcia standardu zatrudnienia, októrym mowa wart.127b ustawy, októrej mowa wart.1, do dnia 1 stycznia 2012r. Art. 10. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

6) art.2–4 ustawy zdnia 18 marca 2010r. ozmianie ustawy opomocy społecznej (Dz.U. Nr81, poz.527), które stanowią: „Art. 2. Wydane na podstawie dotychczasowych przepisów decyzje ustalające wysokość:

1) pomocy pieniężnej, októrej mowa wart.78 ust.4 ustawy wymienionej wart.1,

a)

Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2006r. Nr222, poz.1630, z2007r. Nr64, poz.427, Nr105, poz.720, Nr109, poz.747, Nr192, poz.1378 iNr200, poz.1446, z2008r. Nr70, poz.416, Nr138, poz.872 i875, Nr223, poz.1456 iNr237, poz.1654 oraz z2009r. Nr97, poz.800.

Dziennik Ustaw –3– Poz. 182

2) płaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dziecka wrodzinie zastępczej oraz osoby pełnoletniej, októrej mowa o wart.78 ust.5 ustawy wymienionej wart.1 – zachowują moc do czasu wydania decyzji na podstawie przepisów ustawy wymienionej wart.1 wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy. Art. 3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art.78 ust.11 ustawy wymienionej wart.1 zachowują moc do czasu wejścia wżycie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art.78 ust.11 ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Art. 4. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, zmocą od dnia 1 maja 2010r.”;

7) rt.10 i13 ustawy zdnia 10 czerwca 2010r. ozmianie ustawy oprzeciwdziałaniu przemocy wrodzinie oraz niektórych a innych ustaw (Dz.U. Nr125, poz.842), które stanowią: „Art. 10. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art.5 ustawy zmienianej wart.1 oraz art.107 ust.6 ustawy zmienianej wart.8 zachowują moc do czasu wejścia wżycie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art.5 ustawy zmienianej wart.1 oraz art.107 ust.6 ustawy zmienianej wart.8 wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy.” „Art. 13. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 sierpnia 2010r.”;

8) rt.80 ustawy zdnia 24 września 2010r. oewidencji ludności (Dz.U. Nr217, poz.1427 oraz z2011r. Nr133, poz.768 a iNr288, poz.1689), który stanowi: „Art. 80. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2013r.”;

9) rt.3–6 ustawy zdnia 18 marca 2011r. ozmianie ustawy opomocy społecznej oraz ustawy oświadczeniach opieki a zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr81, poz.440), które stanowią: „Art. 3. Ukończenie przed dniem 1 października 2012r. studiów podyplomowych, wktórych programie uwzględniono minimum programowe dla specjalizacji zzakresu organizacji pomocy społecznej, uznaje się za równoznaczne zuzyskaniem przez absolwentów tych studiów specjalizacji zzakresu organizacji pomocy społecznej. Art. 4.

1. Wydane przed dniem wejścia wżycie ustawy zezwolenia warunkowe na prowadzenie domu pomocy społecznej lub placówki opiekuńczo-wychowawczej zachowują moc, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2012r.

2. Domy pomocy społecznej oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze, októrych mowa wust.1, są obowiązane wterminie 3 miesięcy od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy do dostosowania programów naprawczych. Art. 5. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art.52 ust.3 iart.118 ust.3 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 52 ust. 3 iart.118a ustawy zmienianej wart.1, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy. Art. 6. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem:

1) art.4, który wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia, zmocą od dnia 31 grudnia 2010r.;

2) art.1 pkt22 i27 oraz art.3, które wchodzą wżycie zdniem 1 października 2012r.;

3) art.1 pkt26, który wchodzi wżycie zdniem 31 grudnia 2013r.;

4) art.1 pkt18, który wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2015r.”;

10) rt.93 ust.1, art.94 i105 ustawy zdnia 25 marca 2011r. oograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli iprzeda siębiorców (Dz.U. Nr106, poz.622 iNr187, poz.1110), które stanowią: Art. 93. „1. Dotychczasowe akty wykonawcze wydane na podstawie upoważnień zawartych wart.25 ustawy wymienionej wart.


11, art.2f ustawy wymienionej wart.18, art.75c ustawy wymienionej wart.19, art.11 pkt2–4 ustawy wymienionej wart.31, art.13 ustawy wymienionej wart.36, art.57 ust.8 iart.107 ust.6 ustawy wymienionej wart.59 oraz art.28 ustawy wymienionej wart.60 zachowują moc do dnia wejścia wżycie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art.25 ustawy wymienionej wart.11, art.2f ustawy wymienionej wart.18, art.75c ustawy wymienionej wart.19, art.11 pkt1, art.11 pkt2 iart.21f ustawy wymienionej wart.31, art.13 ustawy wymienionej wart.36, art.57 ust.8 iart.107 ust.6 ustawy wymienionej wart.59 oraz art.28 ustawy wymienionej wart.60, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”

Dziennik Ustaw –4– Poz. 182

„Art. 94.

1. Zezwolenia udzielone przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy na wykonywanie działalności gospodarczej, dla której przepisy ustaw zmienianych niniejszą ustawą nie przewidują obowiązku uzyskania zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej, tracą ważność zdniem wejścia wżycie niniejszej ustawy.

2. Postępowania wsprawach oudzielenie zezwoleń, októrych mowa wust.1, wszczęte iniezakończone do dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy, umarza się.” „Art. 105. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 lipca 2011r., zwyjątkiem:

1) art.36 pkt3 i4, które wchodzą wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;

2) art.44 iart.103, które wchodzą wżycie zdniem 1 października 2011r.;

3) (uchylony).”;

11) rt.228–236, art.240 ust.1 oraz art.251 ustawy zdnia 9 czerwca 2011r. owspieraniu rodziny isystemie pieczy zastępa czej (Dz.U. Nr149, poz.887 iNr288, poz.1690), które stanowią: „Art. 228.

1. Publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego działające na podstawie przepisów dotychczasowych, zdniem wejścia wżycie niniejszej ustawy stają się placówkami wsparcia dziennego, wrozumieniu niniejszej ustawy.

2. Jednostki samorządu terytorialnego prowadzące placówki, októrych mowa wust.1, są obowiązane dostosować organizację istandardy świadczonych usług wtych placówkach do wymagań określonych na podstawie przepisów niniejszej ustawy wterminie 12 miesięcy od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy.

3. Niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego, działające na podstawie przepisów dotychczasowych, funkcjonują nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy.

4. Do placówek, októrych mowa wust.3, stosuje się przepisy dotychczasowe.

5. Po upływie terminu, októrym mowa wust.3, placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego mogą prowadzić działalność, jeżeli spełniają warunki określone wniniejszej ustawie.

6. Podmiot prowadzący placówkę, októrej mowa wust.3, przekazuje wójtowi dokumentację dotyczącą sprawowanej opieki nad dziećmi niezwłocznie po zaprzestaniu działalności, nie później jednak niż wterminie 14 dni. Art. 229.

1. Całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu interwencyjnego, działające na podstawie przepisów dotychczasowych, zdniem wejścia wżycie niniejszej ustawy, stają się placówkami opiekuńczo-wychowawczymi typu interwencyjnego, wrozumieniu niniejszej ustawy.

2. Całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, działające na podstawie przepisów dotychczasowych, zdniem wejścia wżycie niniejszej ustawy, stają się placówkami opiekuńczo-wychowawczymi typu socjalizacyjnego, wrozumieniu niniejszej ustawy.

3. Wielofunkcyjne całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, działające na podstawie przepisów dotychczasowych, zdniem wejścia wżycie niniejszej ustawy, stają się placówkami opiekuńczo-wychowawczymi typu socjalizacyjnego, interwencyjnego oraz specjalistyczno-terapeutycznego, wrozumieniu niniejszej ustawy.

4. Całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, działające na podstawie przepisów dotychczasowych, zdniem wejścia wżycie niniejszej ustawy, stają się placówkami opiekuńczo-wychowawczymi typu rodzinnego, wrozumieniu niniejszej ustawy, zzastrzeżeniem ust.6.

5. Do placówek, októrych mowa wust.4, przepisy art.223 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009r. ofinansach publicznych (Dz.U. Nr157, poz.1240, zpóźn. zm.b)) stosuje się odpowiednio.

6. Jeżeli wterminie 7 dni od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy dyrektor całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, działającej do dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy, złoży wniosek oprzekształcenie wrodzinny dom dziecka, starosta zobowiązany jest do podpisania zdyrektorem tej placówki umowy, októrej mowa wart.62.

7. Regionalne placówki opiekuńczo-wychowawcze, działające na podstawie przepisów dotychczasowych, zdniem wejścia wżycie niniejszej ustawy, stają się regionalnymi placówkami opiekuńczo-terapeutycznymi, wrozumieniu niniejszej ustawy.

b)

Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr238, poz.1578 iNr257, poz.1726.

Dziennik Ustaw –5– Poz. 182

8. Do placówek, októrych mowa wust.1–3 i7, wokresie 12 miesięcy od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

9. Niepubliczne placówki, októrych mowa wust.1–3 i7, mogą funkcjonować do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy orealizacji zadania, którego przedmiotem jest prowadzenie placówki, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy.

10. Wprzypadku zakończenia działalności placówki, októrej mowa wust.1–7, podmiot prowadzący tę placówkę przekazuje powiatowemu centrum pomocy rodzinie, nie później niż wdniu oddania dziecka, dokumentację dotyczącą sprawowanej opieki nad dzieckiem.

11. Powiatowe centrum pomocy rodzinie niezwłocznie przekazuje dokumentację, októrej mowa wust.10, odpowiednio rodzinie zastępczej, prowadzącemu rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej lub dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, które przyjęły dziecko. Art. 230. Liczba dzieci umieszczonych wplacówkach opiekuńczo-wychowawczych, októrych mowa wart.229 ust.1–3 i7, wokresie 9 lat od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy nie może być wyższa niż

30. Art. 231. Wplacówkach opiekuńczo-wychowawczych, októrych mowa wart.229 ust.1–3 i7, wokresie 4 lat od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy mogą być umieszczane dzieci powyżej

7. roku życia. Przepisy art.95 ust.2 stosuje się odpowiednio. Art. 232.

1. Wplacówkach opiekuńczo-wychowawczych, októrych mowa wart.229 ust.1–3 i7, wokresie od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2019r. mogą przebywać dzieci powyżej

7. roku życia.

2. Po upływie okresu, októrym mowa wust.1, wplacówkach opiekuńczo-wychowawczych mogą przebywać dzieci powyżej

10. roku życia.

3. Przepisów ust.1 i2 nie stosuje się wprzypadkach, októrych mowa wart.95 ust.2. Art. 233.

1. Wokresie 3 lat od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy, rodziny zastępcze irodzinne domy dziecka nieposiadające przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy co najmniej 3-letniego doświadczenia jako rodzina zastępcza, obejmuje się opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

2. Wokresie 3 lat od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy, rodziny zastępcze irodzinne domy dziecka posiadające przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy co najmniej 3-letnie doświadczenie jako rodzina zastępcza, mogą zostać objęte opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

3. Wokresie 3 lat od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy, wstosunku do rodzin zastępczych irodzinnych domów dziecka, posiadających przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy, co najmniej 3-letnie doświadczenie jako rodzina zastępcza, nieobjętych opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wykonuje organizator rodzinnej pieczy zastępczej. Art. 234.

1. Zawodowe niespokrewnione zdzieckiem wielodzietne rodziny zastępcze działające na podstawie przepisów dotychczasowych funkcjonują do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy zawartej na podstawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy.

2. Przed upływem terminu, októrym mowa wust.1, starosta zawiera zzawodową niespokrewnioną zdzieckiem wielodzietną rodziną zastępczą, na jej wniosek, umowę opełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenie rodzinnego domu dziecka, uwzględniając warunki określone niniejszą ustawą.

3. Do rodzin zastępczych, októrych mowa wust.1, stosuje się przepisy dotychczasowe, zzastrzeżeniem ust.5.

4. Wysokość otrzymywanego przez rodzinę zastępczą, o której mowa w ust. 1, wynagrodzenia, dodatków oraz świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania nie może być niższa od kwot wynagrodzenia, dodatków iświadczeń, określonych wniniejszej ustawie dla rodziny zastępczej zawodowej.

5. Rodzinie zastępczej, októrej mowa wust.1, wktórej przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy zostało umieszczone dziecko na podstawie ustawy zdnia 26 października 1982r. opostępowaniu wsprawach nieletnich, przysługuje dodatek nie niższy niż 200 zł miesięcznie na dziecko. Art. 235. Okres prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego wlicza się do okresu doświadczenia, októrym mowa wart.54 ust.1.

Dziennik Ustaw –6– Poz. 182

Art. 236.

1. Zdniem wejścia wżycie niniejszej ustawy pracownicy zatrudnieni na podstawie przepisów dotychczasowych w:

1) lacówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego stają się pracownikami placówek wsparcia dziennego, p wrozumieniu niniejszej ustawy; c

2) ałodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego stają się pracownikami placówek opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego, wrozumieniu niniejszej ustawy;

3) ałodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego stają się pracownikami placówek c opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, wrozumieniu niniejszej ustawy; 4) ielofunkcyjnych całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych stają się pracownikami placówek opiew kuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego oraz specjalistyczno-terapeutycznego, wrozumieniu niniejszej ustawy;

5) ałodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego stają się pracownikami placówek opiekuńc czo-wychowawczych typu rodzinnego,wrozumieniu niniejszej ustawy;

6) egionalnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych stają się pracownikami regionalnych placówek opiekuńczor -terapeutycznych, wrozumieniu niniejszej ustawy.

2. Pracownicy zatrudnieni na podstawie przepisów dotychczasowych wplacówkach, októrych mowa wust.1, którzy nie spełniają wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez nich wdniu wejścia wżycie niniejszej ustawy, mogą być nadal zatrudniani na tych stanowiskach, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy.” Art. 240. „1. Do pomocy dla osób usamodzielnianych, które przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy opuściły rodzinę zastępczą albo placówkę opiekuńczo-wychowawczą, albo pobierają pomoc przyznaną im na podstawie art.88 ust.1 ustawy zdnia 12 marca 2004r. opomocy społecznej (Dz.U. z2009r. Nr175, poz.1362, zpóźn. zm.c)), stosuje się przepisy dotychczasowe.” „Art. 251. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2012r., zwyjątkiem art.77 ust.1, który wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2015r., iart.241, który wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

12) rt.7 ustawy zdnia 27 kwietnia 2012r. ozmianie ustawy owspieraniu rodziny isystemie pieczy zastępczej oraz niektóa rych innych ustaw (Dz.U. poz.579), który stanowi: „Art. 7. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem:

1) art.1 pkt31, 34, 38, 41 i43 oraz art.6, które wchodzą wżycie zdniem ogłoszenia;

2) rt.1 pkt1 wzakresie art.11 ust.4, pkt9 lit.b, pkt16 lit.aipkt18 lit.c, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia a 2015r.”. Marszałek Sejmu: E. Kopacz

c)

Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2009r. Nr202, poz.1551, Nr219, poz.1706 iNr221, poz.1738, z2010r. Nr28, poz.146, Nr40, poz.229, Nr81, poz.527, Nr125, poz.842 iNr217, poz.1427 oraz z2011r. Nr81, poz.440, Nr106, poz.622 iNr149, poz.887.

Dziennik Ustaw –7– Poz. 182

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zdnia 14 listopada 2012r. (poz. 182)

USTAWA zdnia 12 marca 2004r. opomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne izakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa:

1) zadania wzakresie pomocy społecznej;

2) rodzaje świadczeń zpomocy społecznej oraz zasady itryb ich udzielania;

3) organizację pomocy społecznej;

4) zasady itryb postępowania kontrolnego wzakresie pomocy społecznej. Art. 2.

1. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom irodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one wstanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby imożliwości.

2. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej isamorządowej, współpracując wtym zakresie, na zasadzie partnerstwa, zorganizacjami społecznymi ipozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi iprawnymi. Art. 3.

1. Pomoc społeczna wspiera osoby irodziny wwysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb iumożliwia im życie wwarunkach odpowiadających godności człowieka.

2. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie sytuacjom, októrych mowa wart.2 ust.1, przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób irodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

3. Rodzaj, forma irozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.

4. Potrzeby osób irodzin korzystających zpomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom imieszczą się wmożliwościach pomocy społecznej. Art. 4. Osoby irodziny korzystające zpomocy społecznej są obowiązane do współdziałania wrozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Art. 5. Prawo do świadczeń zpomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje:

1) sobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania iprzebywającym na terytorium Rzeczypoo spolitej Polskiej;

2) cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania iprzebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) a podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejn skich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa wart.53 ust.1 pkt13 ustawy zdnia 13 czerwca 2003r. ocudzoziemcach (Dz.U. z2011r. Nr264, poz.1573 oraz z2012r. poz.589 i769), lub wzwiązku zuzyskaniem wRzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, b) a podstawie zgody na pobyt tolerowany – wformie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego; n

Dziennik Ustaw –8– Poz. 182

3) ającym miejsce zamieszkania iprzebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członm kowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia oWolnym Handlu (EFTA) – stron umowy oEuropejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin wrozumieniu art.2 pkt4 ustawy zdnia 14 lipca 2006r.

owjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz.1043, zpóźn.zm.1)), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 5a. Prawo do świadczeń wformie interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego przysługuje cudzoziemcom, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 15 oraz art. 53a ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 13czerwca 2003r. ocudzoziemcach. Art. 6. Użyte wustawie określenia oznaczają: c

1) ałkowita niezdolność do pracy – całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach zFunduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do Ilub II grupy inwalidów lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wrozumieniu przepisów orehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; d

2) ochód dziecka – dochód, do którego zalicza się kwotę otrzymywanej renty wraz zdodatkiem dla sierot zupełnych, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek pielęgnacyjny, otrzymywane alimenty oraz kwotę odpowiadającą dochodom uzyskiwanym zmajątku dziecka;

3) dochód na osobę wrodzinie – dochód rodziny podzielony przez liczbę osób wrodzinie;

4) dochód rodziny – sumę miesięcznych dochodów osób wrodzinie; 5)2) jednostka organizacyjna pomocy społecznej – regionalny ośrodek polityki społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie, ośrodek pomocy społecznej, dom pomocy społecznej, placówkę specjalistycznego poradnictwa, wtym rodzinnego, ośrodek wsparcia iośrodek interwencji kryzysowej;

6) ontrakt socjalny – pisemną umowę zawartą zosobą ubiegającą się opomoc, określającą uprawnienia izobowiązania k stron umowy, wramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny;

7) niezdolność do pracy ztytułu wieku – ukończone 60 lat przez kobietę i65 lat przez mężczyznę; 8)3) osoba bezdomna – osobę niezamieszkującą wlokalu mieszkalnym wrozumieniu przepisów oochronie praw lokatorów imieszkaniowym zasobie gminy iniezameldowaną na pobyt stały, wrozumieniu przepisów oewidencji ludności idowodach osobistych, atakże osobę niezamieszkującą wlokalu mieszkalnym izameldowaną na pobyt stały wlokalu, wktórym nie ma możliwości zamieszkania; 8)4) osoba bezdomna – osobę niezamieszkującą wlokalu mieszkalnym wrozumieniu przepisów oochronie praw lokatorów imieszkaniowym zasobie gminy iniezameldowaną na pobyt stały, wrozumieniu przepisów oewidencji ludności, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, wktórym nie ma możliwości zamieszkania;

9) soba samotna – osobę samotnie gospodarującą, niepozostającą wzwiązku małżeńskim inieposiadającą wstępnych ani o zstępnych; o

10) soba samotnie gospodarująca – osobę prowadzącą jednoosobowe gospodarstwo domowe;

11) soba zatrudniona – osobę pozostającą wzatrudnieniu wrozumieniu przepisów ozatrudnieniu iprzeciwdziałaniu bezo robociu5) lub prowadzącą działalność gospodarczą wrozumieniu przepisów dotyczących działalności gospodarczej;

Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2007r. Nr120, poz.818, z2008r. Nr216, poz.1367, z2010r. Nr81, poz.531 oraz z2011r. Nr92, poz.532.

2) W brzmieniu ustalonym przez art.218 pkt1 lit.austawy zdnia 9 czerwca 2011r. owspieraniu rodziny isystemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr149, poz.887), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

3) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia wżycie zmiany, októrej mowa wodnośniku 4.

4) W brzmieniu ustalonym przez art.65 ustawy zdnia 24 września 2010r. oewidencji ludności (Dz.U. Nr217, poz.1427 oraz z2011r. Nr133, poz.768 iNr288, poz.1689), która wejdzie wżycie zdniem 1 stycznia 2013r.

5) O becnie: przepisów ustawy zdnia 20 kwietnia 2004r. opromocji zatrudnienia iinstytucjach rynku pracy (Dz.U. z2008r. Nr69, poz.415), która weszła wżycie zdniem 1 czerwca 2004r., stosownie do art.145 tej ustawy.

1)

Dziennik Ustaw 11a) (uchylony);6)

12) raca socjalna – działalność zawodową mającą na celu pomoc osobom irodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu p zdolności do funkcjonowania wspołeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;

13) renta – rentę zpolskiego lub zagranicznego systemu ubezpieczeń społecznych, rentę strukturalną lub rentę socjalną;

14) odzina – osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące r igospodarujące; 15)7) średni miesięczny koszt utrzymania wdomu pomocy społecznej – kwotę rocznych kosztów działalności domu wynikającą zutrzymania mieszkańców, zroku poprzedniego, bez kosztów inwestycyjnych, wydatków bieżących na remonty izakupy związane zrealizacją programu naprawczego, powiększoną oprognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów iusług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty wustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy, podzieloną przez liczbę miejsc, ustaloną jako sumę rzeczywistej liczby mieszkańców wposzczególnych miesiącach roku poprzedniego, wdomu;

16) wiadczenie nienależnie pobrane – świadczenie pieniężne uzyskane na podstawie przedstawionych nieprawdziwych ś informacji lub niepoinformowania ozmianie sytuacji materialnej lub osobistej; 17)8) bar mleczny – przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą wpostaci samoobsługowych, bezalkoholowych, ogólnodostępnych zakładów masowego żywienia, sprzedających całodziennie posiłki mleczno-nabiałowo-jarskie. Art. 7. Pomocy społecznej udziela się osobom irodzinom wszczególności zpowodu:

1) ubóstwa;

2) sieroctwa;

3) bezdomności;

4) bezrobocia;

5) niepełnosprawności;

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7) przemocy wrodzinie; 7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

9) ezradności wsprawach opiekuńczo-wychowawczych iprowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza wrodzinach b niepełnych lub wielodzietnych;

10) (uchylony);9)

11) rudności wintegracji cudzoziemców, którzy uzyskali wRzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełt niającą;

12) trudności wprzystosowaniu do życia po zwolnieniu zzakładu karnego;

13) alkoholizmu lub narkomanii;

14) zdarzenia losowego isytuacji kryzysowej;

15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Przez art.218 pkt1 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku

2. Wbrzmieniu ustalonym przez art.218 pkt1 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

8) D odany przez art.15 pkt1 ustawy zdnia 19 listopada 2009r. ozmianie niektórych ustaw związanych zrealizacją wydatków budżetowych (Dz.U. Nr219, poz.1706), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 2010r.

9) Przez art.218 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

6) 7)

–9–

Poz. 182

Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 182

Art. 7a.10)

1. Pomocy społecznej udziela się osobom irodzinom także poprzez udzielenie dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych wbarach mlecznych.

2. Dotacje przedmiotowe do posiłków sprzedawanych wbarach mlecznych mogą być udzielane na wniosek przedsiębiorcy, wzakresie określonym wustawie budżetowej na dany rok. Art. 8.

1. Prawo do świadczeń pieniężnych zpomocy społecznej, zzastrzeżeniem art.40, 41, 53a,

7811) i91, przysługuje:

1) sobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty

46112) zł, zwanej dalej „kryterium dochodowym o osoby samotnie gospodarującej”, o

2) sobie wrodzinie, wktórej dochód na osobę nie przekracza kwoty

31612) zł, zwanej dalej „kryterium dochodowym na osobę wrodzinie”,

3) odzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę wrodzinie, zwanej dalej „kryter rium dochodowym rodziny” – przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego zpowodów wymienionych wart.7 pkt2–15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

2. Rada gminy, wdrodze uchwały, może podwyższyć kwoty, októrych mowa wust.1 pkt1 i2, uprawniające do zasiłków okresowego icelowego.

3. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów zmiesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub wprzypadku utraty dochodu zmiesiąca, wktórym wniosek został złożony, bez względu na tytuł iźródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

2) kładki na ubezpieczenie zdrowotne określone wprzepisach opowszechnym ubezpieczeniu wNarodowym Funduszu s Zdrowia13) oraz ubezpieczenia społeczne określone wodrębnych przepisach;

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 4.14) Do dochodu ustalonego zgodnie zust.3 nie wlicza się:

1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

2) zasiłku celowego;

3) omocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów osystemie p oświaty;

4) wartości świadczenia wnaturze;

5) wiadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów opromocji zatrudnienia iinstytucjach rynku ś pracy ztytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

5. Wstosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą: 1)15) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych wprzepisach opodatku dochodowym od osób fizycznych – za dochód przyjmuje się przychód ztej działalności pomniejszony okoszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych iskładkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi wprzepisach oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane zprowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezDodany przez art.15 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku

8. Uchylony przez art.218 pkt16 ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

12) Kwota jest ustalana zgodnie zart.9 ustawy.

13) O becnie: przepisach ustawy zdnia 27 sierpnia 2004r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z2008r. Nr164, poz.1027), która weszła wżycie zdniem 1 października 2004r., stosownie do art.229 pkt2 lit.atej ustawy.

14) W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt1 lit.austawy zdnia 12 lutego 2010r. ozmianie ustawy opomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr40, poz.229), która weszła wżycie zdniem 31 marca 2010r.

15) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt1 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 14.

10) 11)

Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 182

pieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi wodrębnych przepisach, ztym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu zdziałalności gospodarczej wykazanego wzeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, wktórych podatnik prowadził działalność, ajeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną woświadczeniu tej osoby;

2) podatkowaną na zasadach określonych wprzepisach ozryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychoo dów osiąganych przez osoby fizyczne – za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną woświadczeniu tej osoby.

6. Wsytuacji gdy podatnik łączy przychody zdziałalności gospodarczej zinnymi przychodami lub rozlicza się wspólnie zmałżonkiem, przez podatek należny, októrym mowa wust.5 pkt1, rozumie się podatek wyliczony wtakiej proporcji, wjakiej pozostaje dochód podatnika zpozarolniczej działalności gospodarczej wynikający zdeklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych wnich dochodów. 7.16) Wysokość dochodu zpozarolniczej działalności gospodarczej wprzypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych wprzepisach opodatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację owysokości:

1) przychodu;

2) kosztów uzyskania przychodu;

3) różnicy pomiędzy przychodem akosztami jego uzyskania;

4) dochodów zinnych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza wprzypadkach, októrych mowa wust.6;

5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;

6) należnego podatku;

7) dliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych zprowadzeniem pozarolniczej działalności o gospodarczej.

8. Wysokość dochodu zpozarolniczej działalności gospodarczej wprzypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację oformie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek wZakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

9. Przyjmuje się, że z1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny wwysokości

19412) zł.

10. Dochody zpozarolniczej działalności gospodarczej izha przeliczeniowych oraz zinnych źródeł sumuje się.

11. Wprzypadku uzyskania wciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub wokresie pobierania świadczenia zpomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:

1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, wprzypadku osoby samotnie gospodarującej,

2) kryterium dochodowego rodziny, wprzypadku osoby wrodzinie – kwotę tego dochodu rozlicza się wrównych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, wktórym dochód został wypłacony.

12. Wprzypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się wdochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.

13. Wprzypadku uzyskiwania dochodu wwalucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego zdnia wydania decyzji administracyjnej wsprawie świadczenia zpomocy społecznej. Art. 9.

1. Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata, zuwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej. Badania progu interwencji socjalnej dokonuje Instytut Pracy iSpraw Socjalnych.

2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, wdrodze rozporządzenia, sposób ustalania progu interwencji socjalnej, zakres potrzeb niezbędnych do egzystencji, minimalny zakres wydatków, okres oraz źródło danych, zjakiego przyjmuje się wysokość cen towarów iusług, uwzględniając poziom wydatków gospodarstw domowych zIkwintyla rozkładu dochodów, których wydatki należy uwzględnić wbadaniu progu interwencji socjalnej.

16)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt1 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 14.

Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 182

3. Wroku, wktórym przeprowadza się weryfikację, Rada Ministrów do dnia 15 maja przedstawia Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych:

1) propozycję kwot kryteriów dochodowych; i

2) nformację orealizacji świadczeń pieniężnych zpomocy społecznej za okres od poprzedniej weryfikacji, obejmującą liczbę świadczeniobiorców, liczbę świadczeń iogólną kwotę wydatków na świadczenia.

4. Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych uzgadnia kryteria dochodowe wterminie do dnia 15czerwca danego roku kalendarzowego. 5.17) Kwota stanowiąca podstawę ustalenia wysokości kwoty minimalnego imaksymalnego świadczenia pieniężnego na utrzymanie ipokrycie wydatków związanych znauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali wRzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, atakże maksymalna kwota zasiłku stałego ulegają zmianie wterminach weryfikacji kryteriów dochodowych o 50% sumy kwot, o które wzrosły kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej ikryterium dochodowe na osobę wrodzinie.

6. Kwota dochodu z1 ha przeliczeniowego ulega zmianie wterminach weryfikacji kryteriów dochodowych o25% sumy kwot, októre wzrosły kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej ikryterium dochodowe na osobę wrodzinie.

7. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza, wdrodze obwieszczenia, wDzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, zweryfikowane kryteria dochodowe oraz kwoty, októrych mowa wust.5 i6, do dnia 15 lipca wroku, wktórym przeprowadza się weryfikację.

8. Wprzypadku gdy Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych nie uzgodni wprzewidzianym terminie kryteriów dochodowych, Rada Ministrów ustala, nie niższe niż wprzedstawionej propozycji, kryteria dochodowe oraz kwoty, októrych mowa wust.5 i6, wdrodze rozporządzenia, wterminie do dnia 15 lipca danego roku. 8a. Zweryfikowane kryteria dochodowe oraz kwoty, októrych mowa wust.5 i6, obowiązują od dnia 1 października roku, wktórym jest przeprowadzana weryfikacja.

9. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego przedkłada corocznie do dnia 15 kwietnia Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych informację owysokości minimum egzystencji ustalonego przez Instytut Pracy iSpraw Socjalnych. Jeśli wdanym roku kalendarzowym kwota kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej ikwota kryterium dochodowego na osobę wrodzinie będzie równa lub niższa niż minimum egzystencji, Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych może wystąpić do Rady Ministrów zwnioskiem ozweryfikowanie kwot kryteriów dochodowych. Wtakim przypadku ust.1–8 stosuje się odpowiednio. Art. 10. 1.18) Przy ustalaniu prawa do zasiłków stałego iokresowego wskładzie rodziny nie uwzględnia się dzieci wychowywanych wrodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz pełnoletnich wychowanków rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, a do dochodu rodziny nie wlicza się ich dochodów oraz świadczeń na pokrycie kosztów ich utrzymania idodatków przyznanych na podstawie przepisów owspieraniu rodziny isystemie pieczy zastępczej. 2.18) Przy ustalaniu prawa do pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki do dochodu nie wlicza się pomocy pieniężnej, októrej mowa wart.88 ust.1.

3. (uchylony).19)

4. Przy ustalaniu wysokości odpłatności za pobyt osoby wdomu pomocy społecznej, wskładzie rodziny uwzględnia się innych członków rodziny przebywających winstytucjonalnych placówkach opieki, jeżeli rodzina ponosi odpłatność za ich pobyt. Art. 11.

1. Wprzypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia lub korzystania wsposób niezgodny zprzeznaczeniem bądź marnotrawienia własnych zasobów finansowych może nastąpić ograniczenie świadczeń, odmowa ich przyznania albo przyznanie pomocy wformie świadczenia niepieniężnego.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.218 pkt3 ustawy, októrej mowa wodnośniku

2. Wbrzmieniu ustalonym przez art.218 pkt4 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 2.

19) Przez art.218 pkt4 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

17) 18)

Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 182

2.20) Brak współdziałania osoby lub rodziny zpracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny, októrym mowa wprzepisach owspieraniu rodziny isystemie pieczy zastępczej, wrozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymywanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub nieuzasadniona odmowa podjęcia lub przerwanie szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego wmiejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych lub prac społecznie użytecznych, októrych mowa wprzepisach opromocji zatrudnienia iinstytucjach rynku pracy, lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego wzakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji oprzyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych zpomocy społecznej.

3. Wprzypadku odmowy przyznania albo ograniczenia wysokości lub rozmiaru świadczeń zpomocy społecznej należy uwzględnić sytuację osób będących na utrzymaniu osoby ubiegającej się oświadczenie lub korzystającej ze świadczeń.

Art. 12. Wprzypadku stwierdzonych przez pracownika socjalnego dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu asytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba ta lub rodzina jest wstanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe, wszczególności wprzypadku posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości, można odmówić przyznania świadczenia. Art. 13.

1. Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń zpomocy społecznej.

2. Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń zpomocy społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń. Art. 14. Wsprawach nieuregulowanych wustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy zdnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z2000r. Nr98, poz.1071, zpóźn. zm.21)), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Rozdział 2 Zadania pomocy społecznej Art. 15. Pomoc społeczna polega wszczególności na:

1) przyznawaniu iwypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;

2) pracy socjalnej;

3) prowadzeniu irozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;

4) analizie iocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia zpomocy społecznej;

5) realizacji zadań wynikających zrozeznanych potrzeb społecznych;

6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej isamopomocy wramach zidentyfikowanych potrzeb. Art. 16.

1. Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej wzakresie ustalonym ustawą.

2. Gmina i powiat, obowiązane zgodnie z przepisami ustawy do wykonywania zadań pomocy społecznej, nie mogą odmówić pomocy osobie potrzebującej, mimo istniejącego obowiązku osób fizycznych lub osób prawnych do zaspokajania jej niezbędnych potrzeb życiowych.

3. Pomocy nie mogą również odmówić podmioty, którym jednostki samorządu terytorialnego zleciły realizację zadań, na zasadach określonych wart.25.

W brzmieniu ustalonym przez art.4 pkt1 ustawy zdnia 27 kwietnia 2012r. ozmianie ustawy owspieraniu rodziny isystemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.579), która weszła wżycie zdniem 8 czerwca 2012r.

21) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2001r. Nr49, poz.509, z2002r. Nr113, poz.984, Nr153, poz.1271 iNr169, poz.1387, z2003r. Nr130, poz.1188 iNr170, poz.1660, z2004r. Nr162, poz.1692, z2005r. Nr64, poz.565, Nr78, poz.682 iNr181, poz.1524, z2008r. Nr229, poz.1539, z2009r. Nr195, poz.1501 iNr216, poz.1676, z2010r. Nr40, poz.230, Nr182, poz.1228 iNr254, poz.1700, z2011r. Nr6, poz.18, Nr34, poz.173, Nr106, poz.622 iNr186, poz.1100 oraz z2012r. poz.1101 i 1529.

20)

Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 182

Art. 16a.22)

1. Gmina, powiat isamorząd województwa przygotowują ocenę zasobów pomocy społecznej woparciu oanalizę lokalnej sytuacji społecznej idemograficznej.

2. Zasoby, októrych mowa wust.1, obejmują wszczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe inakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący irealizujący.

3. Ocena, októrej mowa wust.1, obejmuje osoby irodziny korzystające zpomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz ich rozkład ilościowy.

4. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia co roku do dnia 30 kwietnia odpowiednio radzie gminy, radzie powiatu, ado dnia 30 czerwca sejmikowi województwa właściwej jednostki samorządu terytorialnego ocenę, októrej mowa wust.1. Ocena wraz zrekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny. Art. 16b.22)

1. Gmina ipowiat opracowują strategię rozwiązywania problemów społecznych, asamorząd województwa strategię wzakresie polityki społecznej.

2. Strategia, októrej mowa wust.1, zawiera wszczególności:

1) diagnozę sytuacji społecznej;

2) prognozę zmian wzakresie objętym strategią;

3) określenie: a) celów strategicznych projektowanych zmian, b) kierunków niezbędnych działań, c) sposobu realizacji strategii oraz jej ram finansowych, d) wskaźników realizacji działań. Art. 17.

1. Do zadań własnych gminy ocharakterze obowiązkowym należy: o

1) pracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki irozwiązywania problemów alkoholowych iinnych, których celem jest integracja osób irodzin zgrup szczególnego ryzyka; 2)23) sporządzanie, zgodnie zart.16a, oceny wzakresie pomocy społecznej;

3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

4) przyznawanie iwypłacanie zasiłków okresowych;

5) przyznawanie iwypłacanie zasiłków celowych;

6) przyznawanie iwypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych wwyniku zdarzenia losowego;

7) rzyznawanie iwypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym p oraz innym osobom niemającym dochodu imożliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów opowszechnym ubezpieczeniu wNarodowym Funduszu Zdrowia13);

8) przyznawanie zasiłków celowych wformie biletu kredytowanego;

9) płacanie składek na ubezpieczenia emerytalne irentowe za osobę, która zrezygnuje zzatrudnienia wzwiązku zkoo niecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;

10) praca socjalna;

11) rganizowanie iświadczenie usług opiekuńczych, wtym specjalistycznych, wmiejscu zamieszkania, zwyłączeniem o specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zzaburzeniami psychicznymi;

D odany przez art.1 pkt2 ustawy zdnia 18 marca 2011r. ozmianie ustawy opomocy społecznej oraz ustawy oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr81, poz.440), która weszła wżycie zdniem 3 maja 2011r.

23) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt3 ustawy, októrej mowa wodnośniku 22.

22)

Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 182

12)24) prowadzenie izapewnienie miejsc wmieszkaniach chronionych;

13) (uchylony);25)

14) dożywianie dzieci;

15) sprawienie pogrzebu, wtym osobom bezdomnym;

16) kierowanie do domu pomocy społecznej iponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy wtym domu; 16a) pomoc osobom mającym trudności wprzystosowaniu się do życia po zwolnieniu zzakładu karnego;

17) porządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również wformie dokumentu eleks tronicznego, zzastosowaniem systemu teleinformatycznego;

18) utworzenie iutrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, wtym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;

19) przyznawanie iwypłacanie zasiłków stałych; o

20) płacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych wprzepisach oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. Do zadań własnych gminy należy:

1) przyznawanie iwypłacanie zasiłków specjalnych celowych;

2) rzyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy p wnaturze;

3) rowadzenie izapewnienie miejsc wdomach pomocy społecznej iośrodkach wsparcia ozasięgu gminnym oraz kierop wanie do nich osób wymagających opieki; p

4) odejmowanie innych zadań zzakresu pomocy społecznej wynikających zrozeznanych potrzeb gminy, wtym tworzenie irealizacja programów osłonowych; w

5) spółpraca zpowiatowym urzędem pracy wzakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji owolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji ousługach poradnictwa zawodowego ioszkoleniach. Art. 18.

1. Do zadań zleconych zzakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:

1) (uchylony);

2) (uchylony);

3) rganizowanie iświadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych wmiejscu zamieszkania dla osób zzaburzeniami o psychicznymi;

4) przyznawanie iwypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych zklęską żywiołową lub ekologiczną;

5) prowadzenie irozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób zzaburzeniami psychicznymi;

6) ealizacja zadań wynikających zrządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia r osób, rodzin igrup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

7) rzyznawanie iwypłacanie zasiłków celowych, atakże udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzop ziemcom, októrych mowa wart.5a;

8) rzyznawanie iwypłacanie zasiłków celowych, atakże udzielanie schronienia, posiłku iniezbędnego ubrania cudzop ziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

9) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

2. Środki na realizację iobsługę zadań, októrych mowa wust.1, zapewnia budżet państwa.

3. Koszty obsługi zadania, októrym mowa wust.1 pkt9, wynoszą 1,5% otrzymanej dotacji celowej na wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki.

24) 25)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.218 pkt6 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

2. Przez art.218 pkt6 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

Dziennik Ustaw Art. 19. Do zadań własnych powiatu należy:

1) pracowanie irealizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem o programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych iinnych, których celem jest integracja osób irodzin zgrup szczególnego ryzyka – po konsultacji zwłaściwymi terytorialnie gminami;

2) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;

3) (uchylony);26)

4) (uchylony);26)

5) (uchylony);26) 6)27) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci imłodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek zmałoletnimi dziećmi ikobiet wciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze; 7)27) pomoc wintegracji ze środowiskiem osób mających trudności wprzystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci imłodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek zmałoletnimi dziećmi ikobiet wciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki wprzystosowaniu się;

8) omoc cudzoziemcom, którzy uzyskali wRzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mająp cym trudności wintegracji ze środowiskiem;

9) (uchylony);

10) rowadzenie irozwój infrastruktury domów pomocy społecznej ozasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie wnich p skierowanych osób;

11) rowadzenie mieszkań chronionych dla osób zterenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, p wtym domów dla matek zmałoletnimi dziećmi ikobiet wciąży, zwyłączeniem środowiskowych domów samopomocy iinnych ośrodków wsparcia dla osób zzaburzeniami psychicznymi;

12) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej;

13) udzielanie informacji oprawach iuprawnieniach;

14) szkolenie idoskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej zterenu powiatu;

15) oradztwo metodyczne dla kierowników ipracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zterenu powiatu; d

16) odejmowanie innych działań wynikających zrozeznanych potrzeb, wtym tworzenie irealizacja programów osłonowych; p

17) porządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również wformie dokumentu eleks tronicznego, zzastosowaniem systemu teleinformatycznego; 18)28) sporządzanie, zgodnie zart.16a, oceny wzakresie pomocy społecznej;

19) tworzenie iutrzymywanie powiatowego centrum pomocy rodzinie, wtym zapewnienie środków na wynagrodzenia u pracowników. Art. 20.

1. Do zadań zzakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy:

1) omoc cudzoziemcom, którzy uzyskali wRzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, wzap kresie indywidualnego programu integracji, oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych wprzepisach opowszechnym ubezpieczeniu wNarodowym Funduszu Zdrowia13);

2) prowadzenie irozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób zzaburzeniami psychicznymi;

Przez art.218 pkt7 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

2. Wbrzmieniu ustalonym przez art.218 pkt7 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

28) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt4 ustawy, októrej mowa wodnośniku 22.

26) 27)

– 16 –

Poz. 182

Dziennik Ustaw – 17 – Poz. 182

3) ealizacja zadań wynikających zrządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia r osób, rodzin igrup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

4) udzielanie cudzoziemcom, októrych mowa wart.5a, pomocy wzakresie interwencji kryzysowej;

5) (uchylony);29)

6) (uchylony).29)

2. Środki na realizację zadań, októrych mowa wust.1, zapewnia budżet państwa.

3. (uchylony).30) Art. 21. Do zadań samorządu województwa należy:

1) pracowanie, aktualizowanie irealizacja strategii wojewódzkiej wzakresie polityki społecznej będącej integralną częśo cią strategii rozwoju województwa obejmującej wszczególności programy: przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, profilaktyki irozwiązywania problemów alkoholowych, współpracy zorganizacjami pozarządowymi – po konsultacji zpowiatami; o

2) rganizowanie kształcenia, wtym prowadzenie publicznych szkół służb społecznych oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej; r

3) ozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz opracowywanie regionalnych programów pomocy społecznej wspierających samorządy lokalne wdziałaniach na rzecz ograniczania tego zjawiska;

4) inspirowanie ipromowanie nowych rozwiązań wzakresie pomocy społecznej;

5) organizowanie iprowadzenie regionalnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;

6) (uchylony);31)

7) porządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również wformie dokumentu eleks tronicznego, zzastosowaniem systemu teleinformatycznego; 8)32) sporządzanie oceny, októrej mowa wart.16a, na podstawie ocen sporządzonych przez gminy ipowiaty zobszaru województwa, uwzględniającej kwestie iproblemy społeczne wynikające zprzyjętej strategii wraz zprojektami, októrych mowa wpkt3 iprzekazanie ich właściwemu wojewodzie do dnia 31 lipca każdego roku;

9) tworzenie iutrzymanie regionalnego ośrodka polityki społecznej, wtym zapewnienie środków na wynagrodzenia prau cowników. Art. 22. Do zadań wojewody należy:

1) stalanie sposobu wykonywania zadań zzakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu teryu torialnego;

2) twierdzenie zgodności programów naprawczych wzakresie osiągania standardów wjednostkach organizacyjnych pos mocy społecznej oraz ocena stopnia ich realizacji; w

3) ydawanie icofanie zezwoleń lub zezwoleń warunkowych na prowadzenie domów pomocy społecznej oraz wydawanie icofanie zezwoleń na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom wpodeszłym wieku, wtym prowadzonych na podstawie przepisów odziałalności gospodarczej; 3a) (uchylony);33) 4)34) prowadzenie rejestru domów pomocy społecznej, placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom wpodeszłym wieku, wtym prowadzonych na podstawie przepisów odziałalności gospodarczej, placówek zapewniających miejsca noclegowe oraz jednostek specjalistycznego poradnictwa;

Przez art.218 pkt8 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

2. Przez art.218 pkt8 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

31) Przez art.218 pkt9 ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

32) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt5 ustawy, októrej mowa wodnośniku 22.

33) Przez art.218 pkt10 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 2.

34) Wbrzmieniu ustalonym przez art.4 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 20.

29) 30)

Dziennik Ustaw – 18 – Poz. 182

5)35) koordynowanie działań w zakresie integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, wszczególności wzakresie wskazania im miejsca zamieszkania, oraz prowadzenie rejestru zatwierdzonych indywidualnych programów integracji;

6) (uchylony);36)

7) ealizacja lub zlecanie jednostkom samorządu terytorialnego lub podmiotom niepublicznym zadań wynikających zpror gramów rządowych; n

8) adzór nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego iwojewództwa, wtym nad jakością działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz nad jakością usług, dla których minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określił standardy, wtym standardy opieki iwychowania, atakże nad zgodnością zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zwymaganymi kwalifikacjami; 8a) (uchylony);36)

9) ontrola jakości usług, októrych mowa wpkt8, wykonywanych przez podmioty niepubliczne na podstawie umowy k zorganami administracji rządowej isamorządowej; 9a) kontrola jakości usług, októrych mowa wpkt8, wykonywanych przez domy pomocy społecznej prowadzone nie na zlecenie organu jednostki samorządu terytorialnego przez podmioty niepubliczne, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt2–4;

10) ontrola placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom k wpodeszłym wieku, wtym prowadzonych na podstawie przepisów odziałalności gospodarczej, wzakresie standardów usług socjalno-bytowych iprzestrzegania praw tych osób; 11)37) analiza stanu iskuteczności pomocy społecznej woparciu oocenę zasobów pomocy społecznej przyjętą przez samorząd województwa zuwzględnieniem założeń przewidzianych wstrategii; s

12) porządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, również wformie dokumentu elektronicznego, zzastosowaniem systemu teleinformatycznego;

13) ealizacja zadań określanych przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego wzakresie utrzymania r irozwoju systemu informatycznego wjednostkach organizacyjnych pomocy społecznej wwojewództwie oraz współfinansowanie isprawowanie nadzoru nad jego funkcjonowaniem;

14) finansowe wspieranie programów wokreślonym przez wojewodę obszarze pomocy społecznej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty uprawnione, októrych mowa wart.25 ust.1; do wyboru programów stosuje się odpowiednio art.25, 2638), 28–3538); 15)39) koordynowanie, wramach systemu pomocy społecznej, działań wzakresie zapobiegania handlowi ludźmi oraz wsparcia udzielanego ofiarom handlu ludźmi. Art. 23.

1. Do zadań ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego należy:

1) tworzenie koncepcji iokreślanie kierunków rozwoju wobszarze pomocy społecznej;

2) zlecanie ifinansowanie badań, ekspertyz ianaliz wobszarze pomocy społecznej;

3) monitorowanie standardów, októrych mowa wart.22 pkt8;

4) analiza skuteczności pomocy społecznej;

5) inspirowanie ipromowanie nowych form imetod działania, atakże szkolenie kadr;

6) adzór merytoryczny nad szkoleniem wzakresie organizacji pomocy społecznej ispecjalizacji wzawodzie pracownik n socjalny;

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt2 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

14. Przez art.218 pkt10 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

37) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt6 ustawy, októrej mowa wodnośniku 22.

38) U chylony przez art.12 pkt4 ustawy zdnia 22 stycznia 2010r. ozmianie ustawy odziałalności pożytku publicznego iowolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr28, poz.146), która weszła wżycie zdniem 12 marca 2010r.

39) Dodany przez art.1 pkt2 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 14.

35) 36)

Dziennik Ustaw – 19 – Poz. 182

7) opracowywanie ifinansowanie programów osłonowych; 7a) finansowe wspieranie programów w określonym przez ministra obszarze pomocy społecznej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty uprawnione, októrych mowa wart.25 ust.1;

8) (uchylony);40)

9) kreślanie zadań administracji publicznej w zakresie utrzymania i rozwoju systemu informatycznego w jednostkach o organizacyjnych pomocy społecznej wwojewództwach, przekazywanie środków na współfinansowanie oraz sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem tego systemu;

10) współdziałanie zorganizacjami pozarządowymi. 1a.41) Do wyboru programów, októrych mowa wust.1 pkt7a, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy zdnia 24 kwietnia 2003r. odziałalności pożytku publicznego iowolontariacie (Dz.U. z2010r. Nr234, poz.1536, zpóźn. zm.42)). 1b. Minister może dokonywać kontroli ioceny realizacji programów, które wspiera finansowo.

2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, wdrodze rozporządzenia:

1) posób funkcjonowania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, standardy dla poszczególnych rodzajów usług, s kwalifikacje osób wykonujących te usługi oraz termin dostosowania do wymaganych standardów, uwzględniając zakres usług, miejsce isposób ich realizacji oraz konieczność zapewnienia respektowania praw osób korzystających zusług; s

2) tandardy działalności zawodowej wjednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, uwzględniając aspekty etyczne tej działalności ikonieczność zapewnienia wysokiej jakości działań;

3) ryb kierowania iprzyjmowania do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych wramach wykonyt wania zadań zzakresu administracji rządowej, warunki itryb ustalania ipobierania odpłatności, jak również warunki całkowitego lub częściowego zwalniania zodpłatności za pobyt wtych jednostkach ikorzystanie zich usług, uwzględniając sytuację materialną kierowanych osób.

3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, wporozumieniu zministrem właściwym do spraw informatyzacji, określi, wdrodze rozporządzenia:

1) pis systemów teleinformatycznych, októrych mowa wart.17 ust.1 pkt17, art.19 pkt17, art.21 pkt7 iart.22 pkt12, o stosowanych wjednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, zawierający strukturę systemu, wymaganą minimalną funkcjonalność systemu oraz zakres komunikacji między elementami struktury systemu, w tym zestawienie struktur dokumentów elektronicznych, formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, o których mowa wart.13 ust.2 pkt2 lit.austawy zdnia 17 lutego 2005r. oinformatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr64, poz.565, zpóźn. zm.43)),

2) wymagania standaryzujące wzakresie bezpieczeństwa, wydajności irozwoju systemu,

3) sposób postępowania wzakresie stwierdzania zgodności oprogramowania zopisem systemu – mając na uwadze zapewnienie jednorodności zakresu irodzaju danych, która umożliwi ich scalanie wzbiór centralny, atakże zachowanie zgodności zminimalnymi wymaganiami isposobem stwierdzania zgodności oprogramowania, określonymi na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

4. Wprzypadku gdy realizacja zadań określonych wustawie jest związana zprzekazywaniem informacji za pomocą systemu teleinformatycznego, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego nieodpłatnie udostępni podmiotom obowiązanym do przekazywania informacji na podstawie niniejszej ustawy oprogramowanie, które jest zgodne zwymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego wprzepisach wydanych na podstawie ust.3.

Przez art.218 pkt11 ustawy, októrej mowa wodnośniku

2. Wbrzmieniu ustalonym przez art.12 pkt1 ustawy, októrej mowa wodnośniku 38.

42) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2011r. Nr112, poz.654, Nr149, poz.887, Nr205, poz.1211, Nr208, poz.1241, Nr209, poz.1244 iNr232, poz.1378.

43) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z2009r. Nr157, poz.1241, z2010r. Nr40, poz.230 iNr182, poz.1228 oraz z2011r. Nr112, poz.654, Nr185, poz.1092 iNr204, poz.1195.

40) 41)

Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 182

4a. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może utworzyć rejestr centralny obejmujący dane dotyczące jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, atakże dane dotyczące osób irodzin, którym udzielono świadczeń pomocy społecznej, oraz form udzielonej pomocy społecznej, gromadzone przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej na podstawie przepisów ustawy, oraz może przetwarzać te dane na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej przekazują dane do rejestru centralnego, wykorzystując oprogramowanie, októrym wmowa wust.4.

5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, realizując zadania określone wustawie związane zprzekazywaniem informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, uwzględnia zasadę równego traktowania wszystkich powszechnie użytkowanych wkraju systemów operacyjnych oraz uwzględnia potrzebę umożliwienia wszystkim podmiotom obowiązanym do przechowywania informacji wformie dokumentu elektronicznego, stosowania oprogramowania dostosowanego do używanych systemów informatycznych bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów licencyjnych. Art. 24.

1. Rada Ministrów może przyjąć rządowy program pomocy społecznej mający na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin igrup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

2. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki realizacji programu, o którym mowa wust.1, uwzględniając potrzebę zapewnienia efektywności rządowego programu pomocy społecznej. Art. 25. 1.44) Organy administracji rządowej isamorządowej, zwane dalej „organami”, mogą zlecać realizację zadania zzakresu pomocy społecznej, udzielając dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego zadania organizacjom pozarządowym, októrych mowa wart.3 ust.2 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003r. odziałalności pożytku publicznego iowolontariacie oraz podmiotom wymienionym wart.3 ust.3 tej ustawy, prowadzącym działalność wzakresie pomocy społecznej, zwanych dalej „podmiotami uprawnionymi”. 2.45) Zlecanie realizacji zadań zzakresu pomocy społecznej nie może obejmować:

1) ustalania uprawnień do świadczeń, wtym przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych;

2) opłacania składek na ubezpieczenie społeczne izdrowotne;

3) wypłaty świadczeń pieniężnych.

3. (uchylony).46)

4. Zlecenie realizacji zadania zzakresu pomocy społecznej odbywa się po uprzednim przeprowadzeniu konkursu ofert. 5.47) Do zlecania zadań, októrych mowa wust.1, stosuje się przepisy ustawy zdnia 24 kwietnia 2003r. odziałalności pożytku publicznego iowolontariacie. Art. 25a. (uchylony).48) Art. 26. (uchylony).38) Art. 27. (uchylony).38) Art. 28. (uchylony).38) Art. 29. (uchylony).38) Art. 30. (uchylony).38) Art. 31. (uchylony).38) Art. 32. (uchylony).38)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.12 pkt2 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

38. Wbrzmieniu ustalonym przez art.12 pkt2 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 38.

46) Przez art.12 pkt2 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 38.

47) Dodany przez art.12 pkt2 lit.d ustawy, októrej mowa wodnośniku 38.

48) Przez art.4 pkt3 ustawy, októrej mowa wodnośniku 20.

44) 45)

Dziennik Ustaw Art. 33. (uchylony).38) Art. 34. (uchylony).38) Art. 35. (uchylony).38) Dział II Świadczenia z pomocy społecznej Rozdział 1 Zasiłki iusługi Art. 36. Świadczeniami zpomocy społecznej są:

1) świadczenia pieniężne: a) zasiłek stały, b) zasiłek okresowy, c) zasiłek celowy ispecjalny zasiłek celowy, d) zasiłek ipożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, e) (uchylona),49) f) pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki, g) wiadczenie pieniężne na utrzymanie ipokrycie wydatków związanych znauką języka polskiego dla cudzoziemców, ś którzy uzyskali wRzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, h) wynagrodzenie należne opiekunowi ztytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd;

2) świadczenia niepieniężne: a) praca socjalna, b) bilet kredytowany, c) składki na ubezpieczenie zdrowotne, d) składki na ubezpieczenia społeczne, e) pomoc rzeczowa, wtym na ekonomiczne usamodzielnienie, f) sprawienie pogrzebu, g) poradnictwo specjalistyczne, h) interwencja kryzysowa, i) schronienie, j) posiłek, k) niezbędne ubranie, l) usługi opiekuńcze wmiejscu zamieszkania, wośrodkach wsparcia oraz wrodzinnych domach pomocy, ) specjalistyczne usługi opiekuńcze wmiejscu zamieszkania oraz wośrodkach wsparcia, m n) mieszkanie chronione, o) pobyt iusługi wdomu pomocy społecznej, p) uchylona),50) ( q) omoc wuzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, wtym wmieszkaniu chronionym, pomoc wuzyp skaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie – wformie rzeczowej dla osób usamodzielnianych, r) (uchylona).50)

49) 50)

– 21 –

Poz. 182

Przez art.218 pkt12 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

2. Przez art.218 pkt12 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

Dziennik Ustaw Art. 37.

1. Zasiłek stały przysługuje:

1) ełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy zpowodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, p jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; p

2) ełnoletniej osobie pozostającej wrodzinie, niezdolnej do pracy zpowodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę wrodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę wrodzinie.

2. Zasiłek stały ustala się wwysokości: w

1) przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej adochodem tej osoby, ztym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż

41812) zł miesięcznie;

2) przypadku osoby wrodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę wrodzinie adochodem na osobę w wrodzinie.

3. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

4. Wprzypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego irenty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku ztytułu samotnego wychowywania dziecka iutraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, zasiłek stały nie przysługuje.

5. Osobę przebywającą wdomu pomocy społecznej lub ubiegającą się oprzyjęcie do niego uznaje się za osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce wtakim domu była uprawniona do zasiłku stałego. Art. 38.

1. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń zinnych systemów zabezpieczenia społecznego:

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

2. Zasiłek okresowy ustala się: w

1) przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej adochodem tej osoby, ztym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;

2) wprzypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny adochodem tej rodziny.

3. Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie zust.2 nie może być niższa niż 50% różnicy między:

1) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej adochodem tej osoby;

2) kryterium dochodowym rodziny adochodem tej rodziny.

4. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie. 4a.51) Wprzypadku podjęcia zatrudnienia przez osobę objętą kontraktem socjalnym pobierającą zasiłek okresowy, może być on wypłacany nadal niezależnie od dochodu, do dnia wynikającego zdecyzji przyznającej zasiłek okresowy, nie dłużej jednak niż do 2 miesięcy od dnia, wktórym osoba została zatrudniona. 4b.51) Zasiłek okresowy jest wypłacany niezależnie od dochodu wsytuacji określonej wust.4a nie częściej niż raz na 2lata.

5. Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy. i3.

6. Rada gminy, wdrodze uchwały, może podwyższyć minimalne kwoty zasiłku okresowego, októrych mowa wust.2 Art. 39.

1. Wcelu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy.

51)

– 22 –

Poz. 182

Dodany przez art.1 pkt7 ustawy, októrej mowa wodnośniku 22.

Dziennik Ustaw – 23 – Poz. 182

2. Zasiłek celowy może być przyznany wszczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków ileczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów inapraw wmieszkaniu, atakże kosztów pogrzebu.

3. Osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów opowszechnym ubezpieczeniu wNarodowym Funduszu Zdrowia13) może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

4. Zasiłek celowy może być przyznany wformie biletu kredytowanego. Art. 39a.52)

1. Zasiłek celowy może być przyznany również wcelu realizacji postanowień kontraktu socjalnego.

2. Zasiłek celowy, októrym mowa wust.1, może być wypłacany niezależnie od dochodu, przez okres do 2 miesięcy od dnia, wktórym osoba objęta kontraktem socjalnym, wtrakcie jego realizacji, stała się osobą zatrudnioną. Art. 40.

1. Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty wwyniku zdarzenia losowego.

2. Zasiłek celowy może być przyznany także osobie albo rodzinie, które poniosły straty wwyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.

3. Zasiłek celowy, októrym mowa wust.1 i2, może być przyznany niezależnie od dochodu imoże nie podlegać zwrotowi. Art. 41. Wszczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie odochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:

1) pecjalny zasiłek celowy wwysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospos darującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi;

2) asiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub z wydatków na pomoc rzeczową. Art. 42.

1. Za osobę, która zrezygnuje zzatrudnienia wzwiązku zkoniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne irentowe od kwoty kryterium dochodowego na osobę wrodzinie, jeżeli dochód na osobę wrodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego na osobę wrodzinie iosoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu irentowym zinnych tytułów lub nie otrzymuje emerytury albo renty. Dotyczy to również osób, które wzwiązku zkoniecznością sprawowania opieki pozostają na bezpłatnym urlopie.

2. Przez ojca imatkę, októrych mowa wust.1, należy rozumieć również ojca imatkę współmałżonka.

3. Konieczność sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad osobami, októrych mowa wust.1, stwierdza lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wzaświadczeniu wydanym nie wcześniej niż na 14 dni przed złożeniem wniosku oprzyznanie świadczenia.

4. Składka na ubezpieczenia emerytalne irentowe wwysokości określonej przepisami osystemie ubezpieczeń społecznych jest opłacana przez okres sprawowania opieki. 5.53) Składka na ubezpieczenia emerytalne irentowe nie przysługuje osobie, która:

1) dniu złożenia wniosku oprzyznanie świadczenia ukończyła 50 lat inie posiada okresu ubezpieczenia (składkowego w inieskładkowego) wynoszącego co najmniej 10 lat;

2) osiada okres ubezpieczenia (składkowy inieskładkowy) wynoszący 20 lat wprzypadku kobiet i25 lat wprzypadku p mężczyzn.

6. Przy ustalaniu okresu ubezpieczenia, októrym mowa wust.5, okresy nieskładkowe ustala się wwymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych.

52) 53)

Dodany przez art.1 pkt8 ustawy, októrej mowa wodnośniku

22. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt3 ustawy, októrej mowa wodnośniku 14.

Dziennik Ustaw – 24 – Poz. 182

Art. 43.

1. Osobie albo rodzinie gmina może przyznać pomoc wformie pieniężnej lub rzeczowej, wcelu ekonomicznego usamodzielnienia.

2. Pomoc wformie pieniężnej wcelu ekonomicznego usamodzielnienia może być przyznana wformie jednorazowego zasiłku celowego lub nieoprocentowanej pożyczki.

3. Warunki udzielenia ispłaty pożyczki oraz jej zabezpieczenie określa się wumowie zgminą.

4. Pożyczka może być umorzona wcałości lub wczęści, jeżeli przyczyni się to do szybszego osiągnięcia celów pomocy społecznej.

5. Pomoc wformie rzeczowej wcelu ekonomicznego usamodzielnienia następuje przez udostępnienie maszyn inarzędzi pracy stwarzających możliwość zorganizowania własnego warsztatu pracy oraz urządzeń ułatwiających pracę niepełnosprawnym.

6. Przedmioty, októrych mowa wust.5, są udostępniane na podstawie umowy użyczenia.

7. Podstawą odmowy przyznania albo ograniczenia rozmiarów pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie może być uchylanie się przez osobę lub rodzinę ubiegającą się opomoc od podjęcia odpowiedniej pracy wrozumieniu przepisów ozatrudnieniu iprzeciwdziałaniu bezrobociu5) albo poddania się przeszkoleniu zawodowemu.

8. Pomoc wcelu ekonomicznego usamodzielnienia nie przysługuje, jeżeli osoba lub rodzina ubiegająca się otrzymała już pomoc na ten cel zinnego źródła.

9. Wsprawach, októrych mowa wust.1–8, gmina współdziała zpowiatowym urzędem pracy.

10. Rada gminy, wdrodze uchwały, określa wysokość oraz szczegółowe warunki itryb przyznawania izwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. Art. 44. Sprawienie pogrzebu odbywa się wsposób ustalony przez gminę, zgodnie zwyznaniem zmarłego. Art. 45.

1. Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób irodzin wich środowisku społecznym. Praca socjalna prowadzona jest:

1) zosobami irodzinami wcelu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności isamodzielności życiowej;

2) e społecznością lokalną wcelu zapewnienia współpracy ikoordynacji działań instytucji iorganizacji istotnych dla zaz spokajania potrzeb członków społeczności.

2. Praca socjalna może być prowadzona woparciu okontrakt socjalny.

3. Wpracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody itechniki, stosowane zposzanowaniem godności osoby ijej prawa do samostanowienia.

4. Praca socjalna świadczona jest osobom irodzinom bez względu na posiadany dochód. Art. 46.

1. Poradnictwo specjalistyczne, wszczególności prawne, psychologiczne irodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.

2. Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji oobowiązujących przepisach zzakresu prawa rodzinnego iopiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.

3. Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki iterapii. 4.54) Poradnictwo rodzinne obejmuje problemy funkcjonowania rodziny, wtym problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, atakże terapię rodzinną. Art. 46a.55) 1.Wojewoda prowadzi rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa.

54) 55)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.218 pkt13 ustawy, októrej mowa wodnośniku

2. D odany przez art.8 pkt2 ustawy zdnia 10 czerwca 2010r. ozmianie ustawy oprzeciwdziałaniu przemocy wrodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr125, poz.842), która weszła wżycie zdniem 1 sierpnia 2010r.

Dziennik Ustaw 2.Rejestr jest jawny. 3.Wojewoda corocznie, do dnia 30 czerwca, ogłasza rejestr wwojewódzkim dzienniku urzędowym oraz publikuje na przedmiotowej stronie internetowej. Art. 47.

1. Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób irodzin będących wstanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej iumiejętności samodzielnego radzenia sobie, adzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej wstan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

2. Interwencją kryzysową obejmuje się osoby irodziny bez względu na posiadany dochód.

3. Wramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, awzależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego, wsytuacjach uzasadnionych – schronienia do 3 miesięcy. 3a. Cudzoziemcom, októrych mowa wart.5a, można udzielić schronienia na okres zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, októrym mowa wart.53 iart.53a ust.2 pkt4 ustawy zdnia 13 czerwca 2003r. ocudzoziemcach.

4. Matki zmałoletnimi dziećmi oraz kobiety wciąży dotknięte przemocą lub znajdujące się winnej sytuacji kryzysowej mogą wramach interwencji kryzysowej znaleźć schronienie iwsparcie wdomach dla matek zmałoletnimi dziećmi ikobiet wciąży. Do tych domów mogą być również przyjmowani ojcowie zmałoletnimi dziećmi albo inne osoby sprawujące opiekę prawną nad dziećmi.

5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, wdrodze rozporządzenia, standard obowiązujących podstawowych usług świadczonych przez domy dla matek zmałoletnimi dziećmi ikobiet wciąży oraz tryb kierowania i przyjmowania do takich domów, uwzględniając możliwości odizolowania ubiegających się o pomoc osób od sprawcy przemocy iprzezwyciężenia sytuacji kryzysowej. Art. 48.

1. Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku iniezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona.

2. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego wnoclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych iinnych miejscach do tego przeznaczonych.

3. Przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, odzieży iobuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku.

4. Pomoc doraźna albo okresowa wpostaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić.

5. Pomoc, októrej mowa wust.4, przyznana dzieciom imłodzieży wokresie nauki wszkole może być realizowana wformie zakupu posiłków. Art. 48a.56)

1. Wojewoda prowadzi rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe.

2. Rejestr jest jawny.

3. Wojewoda corocznie, do dnia 30 czerwca, ogłasza rejestr wwojewódzkim dzienniku urzędowym oraz publikuje na przedmiotowej stronie internetowej. Art. 49.

1. Osoba bezdomna może zostać objęta indywidualnym programem wychodzenia zbezdomności, polegającym na wspieraniu osoby bezdomnej wrozwiązywaniu jej problemów życiowych, wszczególności rodzinnych imieszkaniowych, oraz pomocy wuzyskaniu zatrudnienia.

2. Indywidualny program wychodzenia zbezdomności jest opracowywany przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej wraz zosobą bezdomną ipodlega zatwierdzeniu przez kierownika ośrodka.

3. Jeżeli osoba bezdomna przebywa w schronisku lub domu dla bezdomnych, indywidualny program wychodzenia zbezdomności może być opracowany przez pracownika socjalnego zatrudnionego wtej placówce, zzastrzeżeniem ust.5.

56)

– 25 –

Poz. 182

Dodany przez art.8 pkt3 ustawy, októrej mowa wodnośniku 55.

Dziennik Ustaw – 26 – Poz. 182

4. Realizatorem indywidualnego programu wychodzenia zbezdomności wprzypadku, októrym mowa wust.3, jest schronisko lub dom dla bezdomnych.

5. Jeżeli indywidualny program wychodzenia zbezdomności wykracza poza będące wdyspozycji placówki środki pomocy lub zachodzi konieczność objęcia osoby bezdomnej ubezpieczeniem zdrowotnym, podlega on zatwierdzeniu przez kierownika ośrodka pomocy społecznej. Wtakim przypadku wprogramie wskazuje się podmioty odpowiedzialne za realizację poszczególnych postanowień programu.

6. Indywidualny program wychodzenia zbezdomności powinien uwzględniać sytuację osoby bezdomnej oraz zapewniać szczególne wspieranie osobie aktywnie uczestniczącej wwychodzeniu zbezdomności.

7. Indywidualny program wychodzenia z bezdomności, stosownie do potrzeb osoby bezdomnej, może uwzględniać wszelkie środki pomocy, jakimi dysponuje ośrodek pomocy społecznej realizujący program.

8. Za osobę bezdomną objętą indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne na zasadach określonych wprzepisach opowszechnym ubezpieczeniu wNarodowym Funduszu Zdrowia13). Art. 50.

1. Osobie samotnej, która zpowodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, ajest jej pozbawiona, przysługuje pomoc wformie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, arodzina, atakże wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

3. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc wzaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, wmiarę możliwości, zapewnienie kontaktów zotoczeniem.

4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających zrodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

5. Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres imiejsce świadczenia.

6. Rada gminy określa, wdrodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania iodpłatności za usługi opiekuńcze ispecjalistyczne usługi opiekuńcze, zwyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zzaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

7. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego wporozumieniu zministrem właściwym do spraw zdrowia określi, wdrodze rozporządzenia, rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych ikwalifikacje osób świadczących te usługi oraz warunki itryb ustalania ipobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom zzaburzeniami psychicznymi, jak również warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia ztych opłat, ze względu na szczególne potrzeby osób korzystających zusług, uwzględniając sytuację materialną tych osób. Art. 51.

1. Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki ipomocy wzaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone wośrodku wsparcia.

2. Ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu.

3. Wośrodku wsparcia mogą być prowadzone miejsca całodobowe okresowego pobytu. 4.57) Ośrodkiem wsparcia, októrym mowa wust.1–3, może być ośrodek wsparcia dla osób zzaburzeniami psychicznymi, dzienny dom pomocy, dom dla matek zmałoletnimi dziećmi ikobiet wciąży, schronisko idom dla bezdomnych oraz klub samopomocy. Art. 51a.58)

1. Ośrodkami wsparcia dla osób zzaburzeniami psychicznymi są: środowiskowy dom samopomocy lub klub samopomocy dla osób zzaburzeniami psychicznymi, zwanych dalej „uczestnikami”, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia wśrodowisku rodzinnym ispołecznym, wszczególności wcelu zwiększania zaradności isamodzielności życiowej, atakże ich integracji społecznej.

57) 58)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt4 ustawy, októrej mowa wodnośniku

14. Dodany przez art.1 pkt5 ustawy, októrej mowa wodnośniku 14.

Dziennik Ustaw – 27 – Poz. 182

2. Środowiskowy dom samopomocy świadczy usługi wramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi itreningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności wzakresie czynności dnia codziennego ifunkcjonowania wżyciu społecznym. 3.59) Okres korzystania zmiejsca całodobowego pobytu wśrodowiskowym domu samopomocy nie może być jednorazowo dłuższy niż 3 miesiące, zmożliwością przedłużenia do 6 miesięcy wuzasadnionych przypadkach, przy czym maksymalny okres pobytu całodobowego osoby wroku kalendarzowym nie może być dłuższy niż 8 miesięcy.

4. Zakres usług świadczonych wklubach samopomocy ustala właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej klub samopomocy wuzgodnieniu zwojewodą.

5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, wdrodze rozporządzenia:

1) sposób funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy,

2) tryb kierowania iprzyjmowania do środowiskowych domów samopomocy,

3) kwalifikacje osób świadczących usługi,

4) standardy usług świadczonych przez środowiskowe domy samopomocy,

5) termin dostosowania środowiskowych domów samopomocy do wymaganych standardów – uwzględniając potrzeby i możliwości psychofizyczne osób kierowanych do środowiskowych domów samopomocy, atakże konieczność zapewnienia sprawnego funkcjonowania tych domów. Art. 51b.58)

1. Odpłatność miesięczną za usługi świadczone wośrodkach wsparcia osobom zzaburzeniami psychicznymi, ustala się wwysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę wrodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę wrodzinie przekracza kwotę 250% odpowiedniego kryterium dochodowego, októrym mowa wart.8 ust.1 pkt1 i2.

2. Korzystanie zusług klubów samopomocy dla osób zzaburzeniami psychicznymi jest nieodpłatne.

3. Odpłatność za usługi całodobowe wośrodkach wsparcia dla osób zzaburzeniami psychicznymi ustala się wwysokości 70% dochodu osoby korzystającej zusług, proporcjonalnie do okresu jej pobytu.

4. Odpłatność, októrej mowa wust.1 i3, nie może być wyższa niż średnia miesięczna kwota dotacji na jednego uczestnika, októrej mowa wart.51c ust.3, wyliczona dla ośrodka wsparcia, wktórym osoba przebywa.

5. Decyzję oskierowaniu do ośrodka wsparcia dla osób zzaburzeniami psychicznymi idecyzję ustalającą odpłatność za korzystanie zusług wtych ośrodkach wydaje właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej lub zlecającej prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób zzaburzeniami psychicznymi.

6. Organ, októrym mowa wust.5, może zwolnić osoby zobowiązane do odpłatności za usługi wośrodkach wsparcia, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie ztej odpłatności. Przepis art.64 stosuje się odpowiednio.

7. Dochody ztytułu odpłatności za usługi świadczone wośrodkach wsparcia dla osób zzaburzeniami psychicznymi stanowią dochód budżetu państwa. Art. 51c.58)

1. Jednostka samorządu terytorialnego może, wuzgodnieniu zwojewodą, utworzyć ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub uruchomić nowe miejsca w takim ośrodku, z uwzględnieniem możliwości ich sfinansowania ze środków budżetu państwa.

2. Miesięczną kwotę dotacji zbudżetu państwa na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala wojewoda jako iloczyn aktualnej liczby osób korzystających z usług w tych ośrodkach oraz średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika, nie wyższą jednak niż średnia miesięczna kwota dotacji wyliczona dla województwa.

3. Wojewoda corocznie ustala średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jednego uczestnika odrębnie dla środowiskowych domów samopomocy, klubów samopomocy dla osób zzaburzeniami psychicznymi, nie wyższą jednak niż średnia miesięczna kwota dotacji wyliczona dla województwa.

4. Kwota dotacji ustalana zgodnie zust.2 może być zwiększona, nie więcej jednak niż o20%, wzależności od liczby uczestników oraz zakresu, jakości irodzaju świadczonych usług.

59)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt9 ustawy, októrej mowa wodnośniku 22.

Dziennik Ustaw – 28 – Poz. 182

Art. 52. 1.60) Wprzypadku braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych wmiejscu zamieszkania osoba wymagająca zpowodu wieku lub niepełnosprawności pomocy innych osób może korzystać zusług opiekuńczych ibytowych wformie rodzinnego domu pomocy. 2.60) Rodzinny dom pomocy stanowi formę usług opiekuńczych i bytowych świadczonych całodobowo przez osobę fizyczną lub organizację pożytku publicznego dla nie mniej niż trzech inie więcej niż ośmiu zamieszkujących wspólnie osób wymagających zpowodu wieku lub niepełnosprawności wsparcia wtej formie.

3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, wdrodze rozporządzenia, standardy, rodzaj izakres usług bytowych iopiekuńczych świadczonych przez rodzinny dom pomocy, warunki kierowania, odpłatności inadzoru nad rodzinnymi domami pomocy, kierując się potrzebą zapewnienia właściwej opieki osobom umieszczonym w rodzinnym domu pomocy. Art. 53. 1.61) Osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia wfunkcjonowaniu wcodziennym życiu, ale nie wymaga usług wzakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, wszczególności osobie zzaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą wrozumieniu przepisów owspieraniu rodziny isystemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, atakże cudzoziemcowi, który uzyskał wRzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, może być przyznany pobyt wmieszkaniu chronionym.

2. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt wplacówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania wśrodowisku, wintegracji ze społecznością lokalną.

3. Mieszkanie chronione może być prowadzone przez każdą jednostkę organizacyjną pomocy społecznej lub organizację pożytku publicznego. 4.62) Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, wdrodze rozporządzenia, rodzaj izakres wsparcia świadczonego w mieszkaniach chronionych, warunki kierowania i pobytu w mieszkaniach chronionych, kierując się potrzebą zapewnienia właściwego wsparcia osobom kierowanym do mieszkania chronionego. Art. 53a. 1.63) Wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się wwysokości ustalonej przez sąd. Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród zzysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia. 2.64) Udzielenie świadczeń wpostaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej. Rozdział 2 Domy pomocy społecznej Art. 54.

1. Osobie wymagającej całodobowej opieki zpowodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować wcodziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy wformie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia wdomu pomocy społecznej.

2. Osobę, októrej mowa wust.1, kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, zzastrzeżeniem ust.2a, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie wdomu pomocy społecznej. 2a. W przypadku gdy przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej danego typu zlokalizowanym najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej wynosi ponad 3 miesiące, osobę, októrej mowa wust.1, kieruje się na jej wniosek do domu pomocy społecznej tego samego typu zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, wktórym przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie jest krótszy niż 3 miesiące.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt10 ustawy, októrej mowa wodnośniku

22. Wbrzmieniu ustalonym przez art.218 pkt14 ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

62) Dodany przez art.1 pkt11 ustawy, októrej mowa wodnośniku 22.

63) Oznaczenie ust.1 nadane przez art.1 pkt12 ustawy, októrej mowa wodnośniku 22.

64) Dodany przez art.1 pkt12 ustawy, októrej mowa wodnośniku 22.

60) 61)

Dziennik Ustaw – 29 – Poz. 182

3. Osoba wymagająca wzmożonej opieki medycznej kierowana jest przez starostę do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub placówki pielęgnacyjno-opiekuńczej.

4. Wprzypadku gdy osoba bezwzględnie wymagająca pomocy lub jej przedstawiciel ustawowy nie wyrażają zgody na umieszczenie wdomu pomocy społecznej lub po umieszczeniu wycofają swoją zgodę, ośrodek pomocy społecznej lub dom pomocy społecznej są obowiązane do zawiadomienia otym właściwego sądu, ajeżeli osoba taka nie ma przedstawiciela ustawowego lub opiekuna – prokuratora. Art. 55.

1. Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających, zwanych dalej „mieszkańcami domu”.

2. Organizacja domu pomocy społecznej, zakres ipoziom usług świadczonych przez dom uwzględnia wszczególności wolność, intymność, godność ipoczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej ipsychicznej sprawności.

3. Dom pomocy społecznej może również świadczyć usługi opiekuńcze ispecjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób wnim niezamieszkujących. Art. 56. Domy pomocy społecznej, wzależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na następujące typy domów, dla:65)

1) osób wpodeszłym wieku;

2) osób przewlekle somatycznie chorych;

3) osób przewlekle psychicznie chorych;

4) dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;

5) dzieci imłodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;

6) osób niepełnosprawnych fizycznie. Art. 56a.66)

1. Dom pomocy społecznej może być prowadzony wjednym budynku łącznie dla:

1) osób wpodeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych;

2) osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób niepełnosprawnych fizycznie;

3) osób wpodeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych fizycznie;

4) osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci imłodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.

2. Typy domów pomocy społecznej mogą być łączone winny sposób niż określony wust.1, pod warunkiem usytuowania każdego znich wodrębnym budynku.

3. Wprzypadkach, októrych mowa wust.1 i2, dom pomocy społecznej świadczy usługi na poziomie obowiązującego standardu odpowiednio dla każdego typu domu. Art. 57.

1. Domy pomocy społecznej mogą prowadzić, po uzyskaniu zezwolenia wojewody:

1) jednostki samorządu terytorialnego;

2) Kościół Katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz organizacje społeczne, fundacje istowarzyszenia;

3) inne osoby prawne;

4) osoby fizyczne.

2. Zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej wydaje wojewoda właściwy ze względu na położenie domu.

65) 66)

Zdanie wstępne wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt6 ustawy, októrej mowa wodnośniku

14. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt7 ustawy, októrej mowa wodnośniku 14.

Dziennik Ustaw – 30 – Poz. 182

3.67) Wojewoda wydaje zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej, jeżeli podmiot onie występujący:

1) spełnia warunki określone wniniejszej ustawie;

2) spełnia standardy, októrych mowa wart.55 ust.1 i2;

3) złoży wniosek owydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej. 3a.68) Wniosek ozezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej zawiera:

1) azwę podmiotu, jego siedzibę iadres, awprzypadku osoby fizycznej także dane osobowe (imię inazwisko, adres zan mieszkania, numer PESEL, oile osoba taki posiada); n

2) umer wrejestrze przedsiębiorców albo wCentralnej Ewidencji iInformacji oDziałalności Gospodarczej albo wskazanie dokumentu określającego status prawny podmiotu;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

4) numer identyfikacyjny REGON;

5) nazwę, adres ityp domu pomocy społecznej;

6) liczbę miejsc przeznaczonych dla mieszkańców domu;

7) strukturę zatrudnienia izakres świadczonych usług przez poszczególne grupy personelu. 3b.68) Do wniosku ozezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej należy dołączyć:

1) kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której jest usytuowany dom;

2) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych odrębnymi przepisami;

3) regulamin organizacyjny domu pomocy społecznej lub jego projekt;

4) wprzypadku podmiotów, októrych mowa wust.1 pkt2–4: a) okumenty potwierdzające status prawny podmiotu, wprzypadku gdy nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiord ców lub zgłoszeniu do Centralnej Ewidencji iInformacji oDziałalności Gospodarczej, b) nformację osposobie finansowania domu, i c) aświadczenie, że osoba, która będzie kierowała domem jest zdolna ze względu na stan zdrowia do kierowania doz mem, d) aświadczenie albo oświadczenie oniezaleganiu zpłatnościami wobec urzędu skarbowego iskładkami do Zakładu z Ubezpieczeń Społecznych oraz e) aświadczenie albo oświadczenie oniekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie osoby, która będzie kierowaz ła domem.

3c.68) Oświadczenia, októrych mowa wust.3b pkt4 lit.d ie, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia wnim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu oodpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

4. Zezwolenie wydaje się po przeprowadzeniu wizytacji obiektu, wktórym usytuowany jest dom pomocy społecznej.

5. Zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej wydaje się na czas nieokreślony.

6. Wojewoda prowadzi rejestr domów pomocy społecznej. Wojewoda corocznie, do dnia 30 czerwca, ogłasza rejestr domów pomocy społecznej wwojewódzkim dzienniku urzędowym.

7. Bez zgody wojewody właściwe organy samorządu województwa, powiatu imiasta na prawach powiatu nie mogą zmienić przeznaczenia oraz typu domu pomocy społecznej iośrodka wsparcia.

W brzmieniu ustalonym przez art.59 pkt1 lit.austawy zdnia 25 marca 2011r. oograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli iprzedsiębiorców (Dz.U. Nr106, poz.622), która weszła wżycie zdniem 1 lipca 2011r.

68) Dodany przez art.59 pkt1 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 67.

67)

Dziennik Ustaw – 31 – Poz. 182

8.69) Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, wdrodze rozporządzenia:

1) posób funkcjonowania określonych typów domów pomocy społecznej iobowiązujący standard podstawowych usług s świadczonych przez domy pomocy społecznej,

2) wzór wniosku owydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej,

3) tryb kierowania iprzyjmowania osób ubiegających się oprzyjęcie do domu pomocy społecznej – uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne mieszkańców domów oraz osób kierowanych do domów pomocy społecznej. Art. 57a. 1.70) Jeżeli podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej:

1) przestał spełniać warunki określone wniniejszej ustawie,

2) przestał spełniać standardy, októrych mowa wart.55 ust.1 i2,

3) ie przedstawi na żądanie wojewody wwyznaczonym terminie aktualnych dokumentów, oświadczeń lub informacji, n októrych mowa wart.57 ust.3b – wojewoda wyznacza dodatkowy termin na spełnienie warunków lub standardów albo na dostarczenie wymaganych dokumentów, oświadczeń lub informacji.

2. Po bezskutecznym upływie terminu, októrym mowa wust.1, wojewoda cofa zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej.

3. Wprzypadku cofnięcia zezwolenia, wojewoda wykreśla dom zrejestru domów pomocy społecznej. Art. 58.

1. Wydatki związane zzapewnieniem całodobowej opieki mieszkańcom oraz zaspokajaniem ich niezbędnych potrzeb bytowych ispołecznych wcałości pokrywa dom pomocy społecznej.

2. Dom pomocy społecznej umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów.

3. Dom pomocy społecznej pokrywa opłaty ryczałtowe iczęściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane wprzepisach opowszechnym ubezpieczeniu wNarodowym Funduszu Zdrowia13).

4. Dom pomocy społecznej może pokryć wydatki ponoszone na niezbędne usługi pielęgnacyjne wzakresie wykraczającym poza uprawnienia wynikające zprzepisów opowszechnym ubezpieczeniu wNarodowym Funduszu Zdrowia13). Art. 59.

1. Decyzję oskierowaniu do domu pomocy społecznej idecyzję ustalającą opłatę za pobyt wdomu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby wdniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.

2. Decyzję oumieszczeniu wdomu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej. Wprzypadku regionalnych domów pomocy społecznej decyzję wydaje marszałek województwa, zzastrzeżeniem ust.5.

3. Wrazie niemożności umieszczenia wdomu pomocy społecznej zpowodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę owpisaniu na listę oczekujących oraz oprzewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie wdomu pomocy społecznej.

4. Przepisy ust.1–3 stosuje się do domów pomocy społecznej prowadzonych na zlecenie organów jednostek samorządu terytorialnego.

5. Wprzypadku regionalnego domu pomocy społecznej finansowanego zdochodów własnych samorządu województwa decyzję oskierowaniu wydaje organ gminy, adecyzję oumieszczeniu iopłacie za pobyt wydaje marszałek województwa na podstawie art.61 ust.1 pkt1 iust.2 pkt1, przy czym art.64 stosuje się odpowiednio. Art. 60.

1. Pobyt wdomu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

69) 70)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.59 pkt1 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku

67. Wbrzmieniu ustalonym przez art.59 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 67.

Dziennik Ustaw

2. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca:

1) domu pomocy społecznej ozasięgu gminnym – ustala wójt (burmistrz, prezydent miasta) iogłasza wwojewódzkim w dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku;

2) domu pomocy społecznej ozasięgu powiatowym – ustala starosta iogłasza wwojewódzkim dzienniku urzędowym, w nie później niż do dnia 31 marca każdego roku;

3) regionalnym domu pomocy społecznej – ustala marszałek województwa iogłasza wwojewódzkim dzienniku urzędow wym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

3. Ogłoszenie, októrym mowa wust.2, stanowi podstawę do ustalenia odpłatności za pobyt wdomu pomocy społecznej od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, wktórym zostało opublikowane. Do tego czasu odpłatność za pobyt wdomu pomocy społecznej ustala się na podstawie ogłoszenia zroku poprzedniego.

4. Wdomu pomocy społecznej, który rozpoczął działalność, średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca ustala się wwysokości średniej wojewódzkiej kwoty średniego kosztu utrzymania wdomach pomocy społecznej danego typu.

5. Wcelu ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wdomu pomocy społecznej, który nie był prowadzony przez cały rok kalendarzowy, kwotę kosztów działalności domu wynikającą zutrzymania mieszkańców zroku poprzedniego dzieli się przez liczbę miesięcy wroku przypadających po miesiącu wydania zezwolenia na prowadzenie domu. Art. 61.

1. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt wdomu pomocy społecznej są wkolejności:

1) mieszkaniec domu, awprzypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy zdochodów dziecka,

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,

3) gmina, zktórej osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – przy czym osoby igmina określone wpkt2 i3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

2. Opłatę za pobyt wdomu pomocy społecznej wnoszą:

1) ieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, awprzypadku osób małoletnich przedstawiciel ustam wowy zdochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu; 2)71) małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie zumową zawartą wtrybie art.103 ust.2: a) przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby w samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium, b) przypadku osoby wrodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na w osobę wrodzinie, ztym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę wrodzinie;

3) mina, zktórej osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – wwysokości różnicy między średnim kosztem g utrzymania wdomu pomocy społecznej aopłatami wnoszonymi przez osoby, októrych mowa wpkt1 i2. 2a. Opłatę za pobyt wdomu pomocy społecznej mogą wnosić osoby niewymienione wust.2. 2b. Wprzypadku, októrym mowa wust.2a, gmina wnosi opłatę wwysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania wdomu pomocy społecznej aopłatami wnoszonymi przez osoby, októrych mowa wust.1 pkt1 i2 oraz ust.2a. 2c. Wprzypadku, októrym mowa wust.2a, art.103 ust.2 stosuje się odpowiednio.

3. Wprzypadku niewywiązywania się osób, októrych mowa wust.2 pkt1, 2 i2a, zobowiązku opłaty za pobyt wdomu pomocy społecznej opłaty te zastępczo wnosi gmina, zktórej osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków.

71)

– 32 –

Poz. 182

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt13 ustawy, októrej mowa wodnośniku 22.

Dziennik Ustaw – 33 – Poz. 182

4. Dochód mieszkańca domu podejmującego pracę ze wskazań terapeutyczno-rehabilitacyjnych lub uczestniczącego wwarsztatach terapii zajęciowej, stanowiący podstawę naliczania opłaty, zmniejsza się o50% kwoty otrzymywanej ztytułu wynagrodzenia za tę pracę lub okwotę odpowiadającą wysokości kieszonkowego wypłacanego ztytułu uczestnictwa wtych warsztatach. Art. 62.

1. Mieszkaniec domu wnosi opłatę do kasy domu lub na jego rachunek bankowy. Za jego zgodą opłata może być potrącana: z

1) emerytury lub renty mieszkańca domu – przez właściwy organ emerytalno-rentowy, zgodnie zodrębnymi przepisami;

2) zasiłku stałego mieszkańca domu – przez ośrodek pomocy społecznej dokonujący wypłaty świadczenia; opłatę za z pobyt ośrodek pomocy społecznej przekazuje na rachunek bankowy domu pomocy społecznej.

2. Osoby, októrych mowa wart.61 ust.1 pkt2 iust.2a, wnoszą opłatę ustaloną zgodnie zart.61 ust.2 pkt2 iust.2c do kasy lub na rachunek bankowy gminy, zktórej mieszkaniec domu został skierowany; opłatę tę gmina wraz zopłatą, októrej mowa wart.61 ust.2 pkt3, przekazuje na rachunek bankowy właściwego domu pomocy społecznej.

3. Opłaty, októrych mowa wust.2, przeznacza się na utrzymanie domu pomocy społecznej. Art. 63.

1. Mieszkaniec domu, atakże inna osoba obowiązana do wnoszenia opłat za pobyt wdomu pomocy społecznej, jeżeli mieszkaniec domu przebywa utej osoby, nie ponoszą opłat za okres nieobecności mieszkańca domu nieprzekraczającej 21 dni wroku kalendarzowym.

2. Za małoletniego mieszkańca domu nie wnosi się opłaty zjego dochodu idochodu osób obowiązanych do wnoszenia opłaty wokresie jego nieobecności nieprzekraczającej 70 dni wroku kalendarzowym, jeżeli wtym czasie przebywa wdomu rodzinnym. Art. 64. Osoby wnoszące opłatę za pobyt wdomu pomocy społecznej można zwolnić, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie ztej opłaty, wszczególności jeżeli:

1) wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny wdomu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce;

2) ystępują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka w rodziny, straty materialne powstałe wwyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych;

3) małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się zjednego świadczenia lub wynagrodzenia;

4) osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest wciąży lub samotnie wychowuje dziecko. Art. 65.

1. Do domów pomocy społecznej prowadzonych przez podmioty niepubliczne, októrych mowa wart.57 ust.1 pkt2–4, jeżeli nie są one prowadzone na zlecenie organu jednostki samorządu terytorialnego, nie stosuje się art.59–64.

2. Wprzypadku braku miejsc wdomu pomocy społecznej ozasięgu gminnym lub powiatowym gmina może kierować osoby tego wymagające do domu pomocy społecznej, który nie jest prowadzony na zlecenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub starosty. Wtakim przypadku stosuje się odpowiednio art.61–64, ztym że wysokość opłaty za pobyt wtakim domu określa umowa zawarta przez gminę zpodmiotem prowadzącym dom. Art. 66. Rada gminy może określić, wdrodze uchwały, dla osób, októrych mowa wart.61 ust.1 pkt1 i2 oraz ust.2a, korzystniejsze warunki ustalania opłat za pobyt wdomu pomocy społecznej ozasięgu gminnym, częściowego lub całkowitego zwolnienia ztych opłat, zwrotu należności za okres nieobecności osoby wdomu. Rozdział 3 Działalność gospodarcza wzakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom wpodeszłym wieku Art. 67.

1. Działalność gospodarcza wzakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom wpodeszłym wieku może być prowadzona po uzyskaniu zezwolenia wojewody.

2. Wojewoda wydaje zezwolenie, jeżeli podmiot onie występujący:

1) spełnia warunki określone wniniejszej ustawie;

Dziennik Ustaw

2) spełnia standardy, októrych mowa wart.68;

3) przedstawi: a) wniosek ozezwolenie, b) dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której jest usytuowany dom, c) aświadczenie właściwego organu potwierdzające możliwość użytkowania obiektu określonego wkategorii XI zaz łącznika do ustawy zdnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z2010r. Nr243, poz.1623, zpóźn. zm.72)), d) koncepcję prowadzenia placówki, e) nformację osposobie finansowania placówki iniezaleganiu zpłatnościami wobec urzędu skarbowego iskładkami do i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, i f) nformację zKrajowego Rejestru Karnego oniekaralności osoby, która będzie kierowała placówką, izaświadczenie, że ze względu na stan zdrowia jest ona zdolna do prowadzenia placówki.

3. Wojewoda prowadzi rejestr placówek, októrych mowa wust.1. Rejestr jest jawny.

4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania wsprawach dotyczących wydawania icofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej wzakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom wpodeszłym wieku iwzór wniosku ozezwolenie, uwzględniając konieczność zapewnienia właściwej opieki osobom przebywającym wtakich placówkach. Art. 68.

1. Opieka wplacówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom wpodeszłym wieku polega na świadczeniu przez całą dobę usług:

1) opiekuńczych zapewniających: a) udzielanie pomocy wpodstawowych czynnościach życiowych, b) pielęgnację, wtym pielęgnację wczasie choroby, c) opiekę higieniczną, d) niezbędną pomoc wzałatwianiu spraw osobistych, e) kontakty zotoczeniem;

2) bytowych zapewniających: a) miejsce pobytu, b) wyżywienie, c) utrzymanie czystości.

2. Sposób świadczenia usług powinien uwzględniać stan zdrowia, sprawność fizyczną iintelektualną oraz indywidualne potrzeby imożliwości osoby przebywającej wplacówce, atakże prawa człowieka, wtym wszczególności prawo do godności, wolności, intymności ipoczucia bezpieczeństwa.

3. Usługi opiekuńcze powinny zapewniać:

1) pomoc wczynnościach życia codziennego, wmiarę potrzeby pomoc wubieraniu się, jedzeniu, myciu ikąpaniu;

2) organizację czasu wolnego;

3) pomoc wzakupie odzieży iobuwia;

4) pielęgnację wchorobie oraz pomoc wkorzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.

4. Miejsce pobytu powinno spełniać następujące warunki:

1) budynek ijego otoczenie – bez barier architektonicznych;

72)

– 34 –

Poz. 182

Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2011r. Nr32, poz.159, Nr45, poz.235, Nr94, poz.551, Nr135, poz.789, Nr142, poz.829, Nr185, poz.1092 iNr232, poz.1377 oraz z2012r. poz.472, 951 i 1256.

Dziennik Ustaw – 35 – Poz. 182

2) wbudynkach wielokondygnacyjnych bez wind – pokoje mieszkalne usytuowane na parterze;

3) pokoje mieszkalne – nie więcej niż trzyosobowe, ztym że: a) pokój jednoosobowy – nie mniejszy niż 9 m2, b) pokój dwu- itrzyosobowy – opowierzchni nie mniejszej niż po 6 m2 na osobę, c) pokoje mieszkalne – wyposażone włóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła iszafkę nocną dla każdej osoby, p d) okój mieszkalny uznaje się za spełniający wymaganą normę, októrej mowa wlit.aib, jeśli odstępstwo od wymaganej powierzchni nie jest większe niż 5%. 4a.73) Jeżeli pokój zajmują wyłącznie osoby leżące może być on czteroosobowy, a jego powierzchnia nie może być mniejsza niż 6 m2 na osobę. Pokój uznaje się za spełniający wymaganą normę jeśli odstępstwo od wymaganej powierzchni nie jest większe niż 5%.

5. Placówka, októrej mowa wust.1, powinna posiadać:

1) pokój dziennego pobytu służący jako jadalnia;

2) pomieszczenie pomocnicze do prania isuszenia;

3) edną łazienkę dla nie więcej niż pięciu osób ijedną toaletę dla nie więcej niż czterech osób, wyposażone wuchwyty j ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie ztych pomieszczeń, ztym że jeśli liczba osób leżących przekracza 50% ogólnej liczby mieszkańców, dopuszcza się zmniejszenie liczby tych pomieszczeń o25%. 5a. Placówki mieszczące się wbudynkach wpisanych do rejestru zabytków są obowiązane spełnić warunki, októrych mowa wust.4 i5, wzakresie, wjakim nie narusza to przepisów ustawy zdnia 23 lipca 2003r. oochronie zabytków iopiece nad zabytkami (Dz.U. Nr162, poz.1568, zpóźn. zm.74)).

6. Placówka, októrej mowa wust.1, powinna zapewnić:

1) co najmniej 3 posiłki dziennie, wtym posiłki dietetyczne, zgodnie ze wskazaniem lekarza;

2) rzerwę między posiłkami nie krótszą niż 4 godziny, przy czym ostatni posiłek nie powinien być podawany wcześniej p niż ogodzinie 18;

3) dostęp do drobnych posiłków inapojów między posiłkami;

4) możliwość spożywania posiłków wpokoju mieszkalnym, wrazie potrzeby karmienie;

5) środki higieny osobistej, środki czystości, przybory toaletowe iinne przedmioty niezbędne do higieny osobistej;

6) sprzątanie pomieszczeń, wmiarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie. Art. 68a.75) Podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom wpodeszłym wieku jest obowiązany:

1) prowadzić szczegółową dokumentację osób przebywających wplacówce, zawierającą: a) umowę oświadczenie usług wplacówce, b) ane identyfikacyjne osób przebywających w placówce, takie jak: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer d PESEL lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby wprzypadku braku numeru PESEL, c) imię inazwisko opiekuna prawnego lub kuratora osoby przebywającej wplacówce, jeżeli został ustanowiony, d) informacje dotyczące stanu zdrowia osoby przebywającej wplacówce, wszczególności: – informacje owydanych orzeczeniach, – zalecenia lekarskie,

Dodany przez art.1 pkt14 ustawy, októrej mowa wodnośniku

22. Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2004r. Nr96, poz.959 iNr238, poz.2390, z2006r. Nr50, poz.362 iNr126, poz.875, z2007r. Nr192, poz.1394, z2009r. Nr31, poz.206 iNr97, poz.804 oraz z2010r. Nr75, poz.474 iNr130, poz.871.

75) Dodany przez art.1 pkt8 ustawy, októrej mowa wodnośniku 14.

73) 74)

Dziennik Ustaw – 36 – Poz. 182

– widencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki, ze wskazaniem daty izakresu e tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych, – widencję przypadków stosowania na terenie placówki przymusu bezpośredniego, ze wskazaniem daty izakresu e tego środka, e) ane kontaktowe, takie jak: adres zamieszkania inumer telefonu najbliższej rodziny, opiekuna prawnego lub innych d osób wskazanych przez osobę przebywającą wplacówce; u

2) mieścić wwidocznym miejscu na budynku, wktórym prowadzi placówkę, tablicę informacyjną zawierającą informację orodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom wpodeszłym wieku;

3) mieścić na tablicy ogłoszeń znajdującej się wwidocznym miejscu wbudynku, wktórym prowadzi placówkę, informau cje dotyczące: a) zakresu działalności prowadzonej wplacówce, b) podmiotu prowadzącego placówkę, wtym informacje osiedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu. Art. 69. 1.76) Wprzypadku prowadzenia przez podmioty, októrych mowa wart.57 ust.1 pkt2, wramach działalności statutowej, placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom wpodeszłym wieku, stosuje się art.67 ust.1–3, art.68 iart.68a.

2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania wsprawach dotyczących wydawania icofania zezwoleń na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom wpodeszłym wieku iwzór wniosku ozezwolenie, uwzględniając konieczność zapewnienia właściwej opieki osobom przebywającym wtakich placówkach. Rozdział 4 Pomoc dla osób usamodzielnianych77) Art. 70. (uchylony).11) Art. 71. (uchylony).11) Art. 72. (uchylony).11) Art. 73. (uchylony).11) Art. 74. (uchylony).11) Art. 75. (uchylony).11) Art. 76. (uchylony).11) Art. 77. (uchylony).11) Art. 78. (uchylony).11) Art. 78a. (uchylony).78) Art. 78b. (uchylony).78) Art. 78c. (uchylony).78) Art. 78d. (uchylony).78)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt9 ustawy, októrej mowa wodnośniku

14. Tytuł rozdziału wbrzmieniu ustalonym przez art.218 pkt15 ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

78) D odany przez art.1 pkt3 ustawy zdnia 18 marca 2010r. ozmianie ustawy opomocy społecznej (Dz.U. Nr81, poz.527), która weszła wżycie zmocą od dnia 1 maja 2010r.; uchylony przez art.218 pkt16 ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

76) 77)

Dziennik Ustaw Art. 79. (uchylony).11) Art. 80. (uchylony).11) Art. 80a. (uchylony).11) Art. 81. (uchylony).11) Art. 82. (uchylony).11) Art. 83. (uchylony).11) Art. 84. (uchylony).11) Art. 85. (uchylony).11) Art. 85a. (uchylony).79) Art. 85b. (uchylony).79) Art. 85c. (uchylony).79) Art. 85d. (uchylony).79) Art. 85e. (uchylony).79) Art. 85f. (uchylony).79) Art. 86. (uchylony).11) Art. 86a. (uchylony).11) Art. 87. (uchylony).11) Art. 87a. (uchylony).11) Art. 88.80)

1. Osoba pełnoletnia opuszczająca dom pomocy społecznej dla dzieci imłodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek zmałoletnimi dziećmi ikobiet wciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zwana dalej „osobą usamodzielnianą”, zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie iintegrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, atakże pomocą:

1) pieniężną na usamodzielnienie;

2) pieniężną na kontynuowanie nauki;

3) wuzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, wtym wmieszkaniu chronionym;

4) wuzyskaniu zatrudnienia;

5) na zagospodarowanie – wformie rzeczowej.

2. Pomoc, októrej mowa wust.1, przysługuje osobie usamodzielnianej, wprzypadku gdy skierowanie na pobyt całodobowy do domu pomocy społecznej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego albo młodzieżowego ośrodka socjoterapii zapewniającego całodobową opiekę nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu.

3. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie ipomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje osobie, która przebywała wdomu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę albo młodzieżowym ośrodku wychowawczym co najmniej rok.

D odany przez art.1 pkt6 ustawy wymienionej jako pierwsza wodnośniku 78; uchylony przez art.218 pkt16 ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

80) Wbrzmieniu ustalonym przez art.218 pkt17 ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

79)

– 37 –

Poz. 182

Dziennik Ustaw – 38 – Poz. 182

4. Pomoc, októrej mowa wust.1, przysługuje osobie usamodzielnianej opuszczającej dom pomocy społecznej, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy albo specjalny ośrodek wychowawczy, wprzypadku gdy osoba ta jest zdolna do samodzielnej egzystencji.

5. Pomoc, októrej mowa wust.1, przysługuje osobie opuszczającej dom dla matek z małoletnimi dziećmi ikobiet wciąży, jeżeli bezpośrednio przed przyjęciem do takiego domu przebywała co najmniej rok wrodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, wdomu pomocy społecznej, wschronisku dla nieletnich, wzakładzie poprawczym, wspecjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, wspecjalnym ośrodku wychowawczym, wmłodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę albo wmłodzieżowym ośrodku wychowawczym.

6. Warunkiem uzyskania pomocy, októrej mowa wust.1, jest zobowiązanie się osoby usamodzielnianej do realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia, opracowanego wspólnie z opiekunem usamodzielnienia, zatwierdzonego przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie.

7. Wrealizacji indywidualnego programu usamodzielnienia osobę usamodzielnianą wspiera opiekun usamodzielnienia, którym może być pracownik socjalny powiatowego centrum pomocy rodzinie, wychowawca, psycholog lub pracownik socjalny domu pomocy społecznej, schroniska dla nieletnich, zakładu poprawczego, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii zapewniającego całodobową opiekę, młodzieżowego ośrodka wychowawczego, albo inna osoba wskazana przez osobę usamodzielnianą. Art. 89. 1.81) Wysokość pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki i pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz wartość pomocy na zagospodarowanie wformie rzeczowej ustala się od kwoty 1647 zł, zwanej dalej „podstawą”.

2. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki wwysokości 30% podstawy miesięcznie przysługuje osobie usamodzielnianej kontynuującej naukę wgimnazjum, szkole ponadpodstawowej, szkole ponadgimnazjalnej lub wszkole wyższej.

3. Pomoc, októrej mowa wust.2, przyznaje się na czas nauki, do czasu jej ukończenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 lat.

4. (uchylony).82)

5. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie ipomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje osobie usamodzielnianej:

1) amotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę samotnie gospos darującą;

2) wrodzinie, wktórej dochód na osobę nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę wrodzinie.

6. Wprzypadku gdy osoba usamodzielniana kontynuuje naukę, pomoc pieniężną na usamodzielnienie wypłaca się po ukończeniu nauki. Wuzasadnionych przypadkach starosta może wypłacić pomoc pieniężną na usamodzielnienie wtrakcie trwania nauki.

7. Przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie ipomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki można odmówić wprzypadku, gdy: i

1) stnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomoc pieniężna zostanie wykorzystana niezgodnie zcelem, na jaki została przyznana; 2)83) osoba usamodzielniana przed osiągnięciem pełnoletności opuściła samowolnie dom pomocy społecznej dla dzieci imłodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek zmałoletnimi dziećmi ikobiet wciąży lub schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę lub młodzieżowy ośrodek wychowawczy;

3) osoba usamodzielniana porzuci naukę umożliwiającą jej przygotowanie zawodowe inie podejmie zatrudnienia;

4) osoba usamodzielniana porzuci pracę iuchyla się od podjęcia proponowanego jej zatrudnienia;

5) osoba usamodzielniana została skazana prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa zwiny umyślnej.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.218 pkt18 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

2. Przez art.218 pkt18 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

83) Wbrzmieniu ustalonym przez art.218 pkt18 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

81) 82)

Dziennik Ustaw – 39 – Poz. 182

8. Pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki zaprzestaje się udzielać wprzypadku, gdy osoba usamodzielniana:

1) ontynuuje naukę wszkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej, która zapewnia nieodk płatną naukę inieodpłatne pełne utrzymanie lub

2) ez uzasadnionych powodów zmieniła trzykrotnie na tym samym poziomie kształcenia szkołę lub szkołę wyższą, októb rych mowa wpkt1.

9. Pomoc pieniężną na usamodzielnienie i pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki można zawiesić w przypadku, gdy:

1) ystąpiły szczególne okoliczności związane z tokiem nauki, stanem zdrowia lub zdarzeniem losowym dotyczącym w osoby usamodzielnianej; n

2) astąpiła przerwa wkontynuowaniu nauki przez osobę usamodzielnianą wokresie między ukończeniem przez nią szkoły niższego stopnia arozpoczęciem nauki wszkole wyższego stopnia;

3) stwierdzi się marnotrawienie przyznanej pomocy;

4) osoba usamodzielniana nie realizuje programu usamodzielnienia.

10. Pomoc pieniężną na usamodzielnienie ipomoc pieniężną na kontynuowanie nauki zawiesza się, wprzypadku gdy przeciwko osobie usamodzielnianej wszczęto postępowanie karne oprzestępstwo ścigane zoskarżenia publicznego, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

11. Jeżeli po upływie okresu zawieszenia pomocy pieniężnej na usamodzielnienie ipomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki przyczyny jej zawieszenia nie ustąpiły, następuje odmowa udzielenia pomocy. Art. 90. 1.84) Pomocy pieniężnej na usamodzielnienie ipomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki udziela starosta powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki, októrej mowa wart.88 ust.1.

2. Pomocy wuzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, wtym wmieszkaniu chronionym, wuzyskaniu zatrudnienia oraz na zagospodarowanie wformie rzeczowej udziela starosta właściwy ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.

3. Osoba usamodzielniana zamieszkująca wmieszkaniu chronionym jest obowiązana do ponoszenia częściowych kosztów utrzymania tego mieszkania proporcjonalnie do swoich dochodów. W uzasadnionych przypadkach starosta może ją zwolnić zponoszenia opłat.

4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości określi, wdrodze rozporządzenia:

1) arunki itryb przyznawania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie ipomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, w wysokość tej pomocy oraz wartość iskładniki pomocy na zagospodarowanie;

2) posób przygotowania irealizacji indywidualnego programu usamodzielnienia oraz zadania opiekuna usamodzielnies nia, biorąc pod uwagę konieczność indywidualnej pracy zosobą usamodzielnianą;

3) tryb zawieszania pomocy na usamodzielnienie ipomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki. Art. 90a.85) 1.86) Rada powiatu może, wdrodze uchwały, podwyższyć wysokość kwot pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki iusamodzielnienie oraz wartość pomocy na zagospodarowanie.

2. Podwyższenie wysokości pomocy, októrej mowa wust.1, może być zróżnicowane iuzależnione od spełnienia dodatkowych warunków określonych wuchwale rady powiatu.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.218 pkt19 ustawy, októrej mowa wodnośniku

2. D odany przez art.1 ustawy zdnia 23 października 2009r. ozmianie ustawy opomocy społecznej (Dz.U. Nr221, poz.1738), która weszła wżycie zdniem 24 stycznia 2010r.

86) Wbrzmieniu ustalonym przez art.4 pkt4 ustawy, októrej mowa wodnośniku 20.

84) 85)

Dziennik Ustaw – 40 – Rozdział 5 Integracja cudzoziemców, którzy uzyskali wRzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą Art. 91.

1. Cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, zwanemu dalej wniniejszym rozdziale „cudzoziemcem”, udziela się pomocy mającej na celu wspieranie procesu jego integracji, zwanej dalej „pomocą dla cudzoziemca”.

2. Pomocy dla cudzoziemca udziela starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca.

3. Pomocy dla cudzoziemca udziela się na wniosek cudzoziemca złożony do starosty, za pośrednictwem powiatowego centrum pomocy rodzinie, wterminie 60 dni od dnia uzyskania przez niego wRzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

4. Wniosek obejmuje małoletnie dzieci cudzoziemca oraz jego małżonka, jeżeli uzyskali wRzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

5. Wniosek powinien zawierać:

1) pisemną deklarację ozamiarze zamieszkania na terenie określonego województwa;

2) pisemne oświadczenie, że zpodobnym wnioskiem cudzoziemiec nie zwrócił się na terenie innego województwa;

3) pisemne oświadczenie ogotowości przystąpienia do uzgodnionego programu integracji.

6. Wprzypadku cudzoziemca, który uzyskał wRzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, do wniosku należy dołączyć kopie:

1) decyzji onadaniu statusu uchodźcy;

2) dokumentu podróży przewidzianego wKonwencji Genewskiej;

3) karty pobytu wydanej wzwiązku znadaniem statusu uchodźcy.

7. Wprzypadku cudzoziemca, który uzyskał wRzeczypospolitej Polskiej ochronę uzupełniającą, do wniosku należy dołączyć kopie:

1) decyzji oodmowie nadania statusu uchodźcy, wktórej udzielono cudzoziemcowi ochrony uzupełniającej;

2) karty pobytu wydanej wzwiązku zudzieleniem ochrony uzupełniającej.

8. Cudzoziemiec dołącza do wniosku także inne dokumenty będące wjego posiadaniu, które mogą pomóc wopracowaniu programu integracji.

9. Pomoc dla cudzoziemca przysługuje począwszy od miesiąca kalendarzowego, w którym cudzoziemiec złożył wniosek.

10. Pomoc dla cudzoziemca przebywającego wośrodku dla cudzoziemców ubiegających się onadanie statusu uchodźcy przysługuje począwszy od miesiąca kalendarzowego, wktórym cudzoziemiec opuścił ośrodek.

11. Pomoc dla cudzoziemca nie przysługuje cudzoziemcowi będącemu małżonkiem obywatela polskiego. Art. 91a.

1. Pomoc małoletniemu cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez przedstawiciela ustawowego, który uzyskał wRzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, zapewnia starosta właściwy ze względu na miejsce pobytu małoletniego. 2.87) Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, októrym mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zawiadamia właściwy sąd opiekuńczy o udzielaniu pomocy małoletniemu cudzoziemcowi, októrym mowa wust.1. Art. 92.

1. Pomocy dla cudzoziemca udziela się wokresie nie dłuższym niż 12 miesięcy iobejmuje ona:

87)

Poz. 182

Wbrzmieniu ustalonym przez art.218 pkt20 ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

Dziennik Ustaw – 41 – Poz. 182

1) świadczenia pieniężne wwysokości od 446 zł do 1175 zł miesięcznie na osobę przeznaczone na: a) trzymanie, wszczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłau ty mieszkaniowe, b) pokrycie wydatków związanych znauką języka polskiego;

2) płacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne określonej wustawie zdnia 27 sierpnia 2004r. oświadczeniach opieki o zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z2008r. Nr164, poz.1027, zpóźn. zm.88));

3) pracę socjalną;

4) poradnictwo specjalistyczne, wtym poradnictwo prawne, psychologiczne irodzinne;

5) dzielanie informacji oraz wsparcia wkontaktach zinnymi instytucjami, wszczególności zinstytucjami rynku pracy, ze u środowiskiem lokalnym oraz organizacjami pozarządowymi;

6) inne działania wspierające proces integracji cudzoziemca.

2. Minister właściwy do spraw oświaty iwychowania, wporozumieniu zministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określi, wdrodze rozporządzenia, ramowe programy kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców, uwzględniając różnice kulturowe między różnymi grupami cudzoziemców.

3. Wydatki, októrych mowa wust.1 pkt1, mogą być pokrywane wuzgodnieniu zcudzoziemcem bezpośrednio przez powiatowe centrum pomocy rodzinie. Art. 93.

1. Pomoc dla cudzoziemca jest realizowana w ramach indywidualnego programu integracji, uzgodnionego między powiatowym centrum pomocy rodzinie acudzoziemcem, określającego wysokość, zakres iformy pomocy, wzależności od indywidualnej sytuacji życiowej cudzoziemca ijego rodziny, oraz zobowiązania:

1) powiatowego centrum pomocy rodzinie do: u a) dzielania cudzoziemcowi informacji dotyczącej pomocy określonej wprogramie oraz warunkach jej wstrzymania lub odmowy udzielenia, w b) spółdziałania zcudzoziemcem oraz wspierania go wkontaktach ze środowiskiem lokalnym, wtym wnawiązaniu kontaktu zwłaściwym dla miejsca zamieszkania cudzoziemca ośrodkiem pomocy społecznej, c) pomocy wuzyskaniu możliwości zamieszkania, wtym wmiarę możliwości wmieszkaniu chronionym, d) prowadzenia zcudzoziemcem pracy socjalnej, e) innych uzgodnionych zcudzoziemcem działań wynikających zindywidualnej sytuacji życiowej cudzoziemca, f) skazania pracownika, zwanego dalej „realizatorem programu”, uzgadniającego z cudzoziemcem program oraz w wspierającego cudzoziemca wokresie realizacji tego programu;

2) cudzoziemca do: a) zameldowania się wmiejscu zamieszkania, b) arejestrowania się wpowiatowym urzędzie pracy wterminie ustalonym wprogramie oraz aktywnego poszukiwania z pracy, c) obowiązkowego uczestnictwa wkursach języka polskiego, wprzypadku gdy zachodzi taka potrzeba, d) spółdziałania oraz kontaktowania się z realizatorem programu w ustalonych terminach, nie rzadziej jednak niż w 2razy wmiesiącu, e) innych uzgodnionych zrealizatorem programu działań wynikających zjego indywidualnej sytuacji życiowej, f) przestrzegania zobowiązań przyjętych wprogramie.

88)

Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2008r. Nr216, poz.1367, Nr225, poz.1486, Nr227, poz.1505, Nr234, poz.1570 iNr237, poz.1654, z2009r. Nr6, poz.33, Nr22, poz.120, Nr26, poz.157, Nr38, poz.299, Nr92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz.1374, z2010r. Nr50, poz.301, Nr107, poz.679, Nr125, poz.842, Nr127, poz.857, Nr165, poz.1116, Nr182, poz.1228, Nr205, poz.1363, Nr225, poz.1465, Nr238, poz.1578 iNr257, poz.1723 i1725, z2011r. Nr45, poz.235, Nr73, poz.390, Nr81, poz.440, Nr106, poz.622, Nr112, poz.654, Nr113, poz.657, Nr122, poz.696, Nr138, poz.808, Nr149, poz.887, Nr171, poz.1016, Nr205, poz.1203 iNr232, poz.1378, z2012r. poz.123, 1016, 1342 i 1548 oraz z 2013 r. poz.154.

Dziennik Ustaw – 42 – Poz. 182

2. Powiatowe centrum pomocy rodzinie przekazuje wojewodzie uzgodniony zcudzoziemcem program wraz zprzewidywanymi kosztami jego realizacji.

3. Wojewoda po akceptacji przedstawionego programu przekazuje środki na jego realizację. Art. 94.

1. Powiatowe centrum pomocy rodzinie współdziała z właściwym wojewodą i gminą w sprawie pomocy cudzoziemcowi wuzyskaniu możliwości zamieszkania, uwzględniając wmiarę możliwości wybór miejsca zamieszkania dokonany przez cudzoziemca.

2. Cudzoziemiec zamieszkuje wmiejscu wskazanym przez wojewodę działającego wtej sprawie wporozumieniu zpowiatowym centrum pomocy rodzinie oraz gminą.

3. Rezygnacja przez cudzoziemca ze wskazanego miejsca zamieszkania wgranicach danego województwa wokresie 12miesięcy trwania indywidualnego programu oznacza rezygnację cudzoziemca zrealizacji programu.

4. Zmianę miejsca zamieszkania przez cudzoziemca wokresie 12 miesięcy trwania indywidualnego programu dopuszcza się wszczególnie uzasadnionych przypadkach, wszczególności:

1) podjęcia pracy zmożliwością zamieszkania na terenie innego powiatu;

2) uzyskania mieszkania na terenie innego powiatu;

3) łączenia rodzin cudzoziemców, jeżeli istnieje możliwość wspólnego zamieszkania;

4) onieczności zapewnienia specjalistycznego leczenia, wymagającego zmiany miejsca zamieszkania cudzoziemca lub k członka jego rodziny.

5. Wprzypadku zaistnienia okoliczności, októrych mowa wust.4, cudzoziemiec jest obowiązany złożyć wpowiatowym centrum pomocy rodzinie realizującym program oświadczenie idokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację.

6. Wprzypadku zmiany miejsca zamieszkania realizację programu przejmuje powiat właściwy ze względu na nowe miejsce zamieszkania cudzoziemca.

7. Wprzypadku gdy zmiana miejsca zamieszkania jest związana ze zmianą powiatu wramach tego samego województwa, starosta właściwy ze względu na dotychczasowe miejsce zamieszkania cudzoziemca zawiadamia otym starostę właściwego ze względu na nowe miejsce zamieszkania cudzoziemca oraz przekazuje realizowany program, atakże informuje otym właściwego wojewodę.

8. Wprzypadku gdy zmiana miejsca zamieszkania cudzoziemca jest związana ze zmianą województwa, starosta właściwy ze względu na dotychczasowe miejsce zamieszkania cudzoziemca informuje otym właściwych wojewodów. Art. 95.

1. Pomoc dla cudzoziemca może zostać wstrzymana wprzypadku:

1) porczywego, zawinionego niewykonywania przez cudzoziemca zobowiązań przyjętych wprogramie, wtym nieusprau wiedliwionej nieobecności na kursach nauki języka polskiego – przez okres do 30 dni;

2) wykorzystywania pomocy wsposób niezgodny zcelem, na jaki została przyznana – przez okres do 30 dni;

3) dzielania przez cudzoziemca nieprawdziwych informacji oswojej sytuacji życiowej – do czasu wyjaśnienia okolicznośu ci udzielenia takich informacji;

4) upływu 30 dni pobytu cudzoziemca wzakładzie opieki zdrowotnej – do czasu opuszczenia przez niego zakładu;

5) wszczęcia przeciwko cudzoziemcowi postępowania karnego – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

2. Realizator programu występuje do kierownika centrum pomocy oprzywrócenie wstrzymanej pomocy niezwłocznie po powzięciu informacji oustaniu przesłanek wstrzymujących pomoc.

3. Wprzypadku gdy po upływie okresu wstrzymania pomocy nie ustały przyczyny, októrych mowa wust.1, odmawia się udzielania pomocy.

4. Odmowa udzielania pomocy następuje ponadto wprzypadku, gdy:

1) udzoziemiec, wobec którego jest kontynuowana uprzednio wstrzymana pomoc, ponownie dopuszcza się działań, októc rych mowa wust.1 pkt1–3;

Dziennik Ustaw – 43 – Poz. 182

2) cudzoziemiec został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie;

3) cudzoziemiec został pozbawiony statusu uchodźcy lub cofnięto mu ochronę uzupełniającą.

5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, wdrodze rozporządzenia:

1) obowiązki powiatowego centrum pomocy rodzinie związane zprzygotowaniem indywidualnego programu integracji,

2) ysokość świadczeń pieniężnych dla cudzoziemców posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą wcelu w wspierania procesu ich integracji itermin ich wypłaty,

3) odzaje dokumentów ioświadczeń potwierdzających konieczność zmiany przez cudzoziemców miejsca zamieszkania r wokresie trwania indywidualnego programu integracji,

4) etody isposoby monitorowania postępów cudzoziemców wich integracji, odpowiednie do osiągnięcia celów integracji m – uwzględniając sytuację osobistą ipotrzeby cudzoziemca ijego rodziny oraz liczbę członków rodziny. Rozdział 6 Zasady odpłatności za świadczenia Art. 96.

1. Obowiązek zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia zpomocy społecznej spoczywa na:

1) osobie irodzinie korzystającej ze świadczeń zpomocy społecznej;

2) spadkobiercy osoby, która korzystała ze świadczeń zpomocy społecznej – zmasy spadkowej;

3) ałżonku, zstępnych przed wstępnymi osoby korzystającej ze świadczeń zpomocy społecznej – jedynie wprzypadku m gdy nie dokonano zwrotu wydatków zgodnie zpkt1 i2, wwysokości przewidzianej wdecyzji dla osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń zpomocy społecznej.

2. Wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe izasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi wczęści lub całości, jeżeli dochód na osobę wrodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego.

3. Wprzypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez gminę poniesione wydatki podlegają zwrotowi zmasy spadkowej, jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy.

4. Rada gminy określa, wdrodze uchwały, zasady zwrotu wydatków za świadczenia zpomocy społecznej, októrych mowa wust.2, będących wzakresie zadań własnych. Art. 97.

1. Opłatę za pobyt wośrodkach wsparcia imieszkaniach chronionych ustala podmiot kierujący wuzgodnieniu zosobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług. Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę wrodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego.

2. Opłatę za pobyt wdomu dla matek zmałoletnimi dziećmi ikobiet wciąży ustala podmiot prowadzący, awprzypadku domów prowadzonych przez podmioty uprawnione – podmiot zlecający zadanie, uwzględniając warunki pobytu, wszczególności zakres przyznanych usług oraz obowiązki osoby przebywającej wdomu.

3. Różnicę między ustaloną opłatą, ponoszoną przez osobę za pobyt wdomu, aśrednim miesięcznym kosztem utrzymania wdomu dla matek zmałoletnimi dziećmi ikobiet wciąży ponosi gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby przebywającej wdomu. 4.89) Do określenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wdomu dla matek zmałoletnimi dziećmi ikobiet wciąży stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące średniego miesięcznego kosztu utrzymania wdomu pomocy społecznej.

5. Rada powiatu lub rada gminy wdrodze uchwały ustala, wzakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt wośrodkach wsparcia imieszkaniach chronionych. Art. 98. Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi od osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń zpomocy społecznej, niezależnie od dochodu rodziny. Art. 104 ust.4 stosuje się odpowiednio.

89)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.218 pkt21 ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

Dziennik Ustaw – 44 – Poz. 182

Art. 99.

1. Osobie, której przyznano emeryturę lub rentę za okres, za który wypłacono zasiłek stały lub zasiłek okresowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz inne organy rentowe, które przyznały emeryturę lub rentę, wypłacają to świadczenie pomniejszone okwotę odpowiadającą wysokości wypłaconych za ten okres zasiłków iprzekazują te kwoty na rachunek bankowy właściwego ośrodka pomocy społecznej.

2. Wprzypadku zasiłku okresowego przyznanego rodzinie świadczenie pomniejsza się oczęść kwoty przypadającą na tę osobę, której przyznano emeryturę lub rentę.

3. Kwota pomniejszenia, októrej mowa wust.1, nie może być wyższa niż przyznana za ten okres kwota emerytury lub renty. Rozdział 7 Postępowanie wsprawie świadczeń zpomocy społecznej Art. 100.

1. Wpostępowaniu wsprawie świadczeń zpomocy społecznej należy kierować się przede wszystkim dobrem osób korzystających zpomocy społecznej iochroną ich dóbr osobistych. Wszczególności nie należy podawać do wiadomości publicznej nazwisk osób korzystających zpomocy społecznej oraz rodzaju izakresu przyznanego świadczenia.

2. Wzakresie niezbędnym do przyznawania iudzielania świadczeń zpomocy społecznej można przetwarzać dane osób ubiegających się ikorzystających ztych świadczeń dotyczące: pochodzenia etnicznego, stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń oukaraniu, atakże innych orzeczeń wydanych wpostępowaniu sądowym lub administracyjnym. Art. 101.

1. Właściwość miejscową gminy ustala się według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się oświadczenie.

2. Wprzypadku osoby bezdomnej właściwą miejscowo jest gmina ostatniego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt stały.

3. Wprzypadkach szczególnie uzasadnionych sytuacją osobistą osoby ubiegającej się oświadczenie, wsprawach niecierpiących zwłoki oraz wsprawach cudzoziemców, którym udzielono zgody na pobyt tolerowany, icudzoziemców, októrych mowa wart.5a, właściwą miejscowo jest gmina miejsca pobytu osoby ubiegającej się oświadczenie.

4. Wprzypadkach, októrych mowa wust.3, można przyznać świadczenia wymienione wart.37–42 i47–50.

5. Do przyznawania świadczeń wmiejscu pobytu nie stosuje się kwot kryteriów dochodowych podwyższonych zgodnie zart.8 ust.2.

6. Dla mieszkańca domu właściwa jest gmina, która skierowała go do domu pomocy społecznej.

7. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania albo na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały jest obowiązana do zwrotu wydatków gminie, która przyznała świadczenia wmiejscu pobytu. Art. 102.

1. Świadczenia zpomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

2. Pomoc społeczna może być udzielana zurzędu. Art. 103.

1. Kierownik ośrodka pomocy społecznej ikierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie może, wdrodze umowy, ustalić zmałżonkiem, zstępnymi lub wstępnymi wysokość świadczonej przez nich pomocy na rzecz osoby ubiegającej się oprzyznanie świadczenia. Wtym przypadku nie stosuje się art.96 ust.1 pkt3. 2.90) Kierownik ośrodka pomocy społecznej ustala wdrodze umowy zmałżonkiem, zstępnymi przed wstępnymi mieszkańca domu wysokość wnoszonej przez nich opłaty za pobyt tego mieszkańca w domu pomocy społecznej, biorąc pod uwagę wysokość dochodów imożliwości, przy czym opłata ta nie powinna być zwiększana wprzypadku gdy jedna zosób jest zwalniana zodpłatności zmocy prawa lub zpowodów, októrych mowa wart.64. Art. 104.91)

1. Należności ztytułu wydatków na świadczenia zpomocy społecznej, ztytułu opłat określonych przepisami ustawy oraz ztytułu nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu wtrybie przepisów opostępowaniu egzekucyjnym wadministracji.

90) 91)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt15 ustawy, októrej mowa wodnośniku

22. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt10 ustawy, októrej mowa wodnośniku 14.

Dziennik Ustaw – 45 – Poz. 182

2. Wprzypadku posiadania uprawnień do świadczeń pieniężnych zpomocy społecznej kwoty nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych podlegają potrąceniu zbieżących wypłat.

3. Wysokość należności, októrych mowa wust.1, podlegających zwrotowi oraz terminy ich zwrotu ustala się wdrodze decyzji administracyjnej.

4. Wprzypadkach szczególnie uzasadnionych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie, ztytułu opłat określonych wustawie oraz ztytułu nienależnie pobranych świadczeń wcałości lub wczęści stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielanej pomocy, właściwy organ, który wydał decyzję wsprawie zwrotu należności, októrych mowa wust.1, na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej, może odstąpić od żądania takiego zwrotu, umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń wcałości lub wczęści, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty.

5. Należności, októrych mowa wust.1, ulegają przedawnieniu zupływem 3 lat, licząc od dnia, wktórym decyzja ustalająca te należności stała się ostateczna.

6. Bieg przedawnienia przerywa odroczenie terminu płatności należności lub rozłożenie spłaty należności na raty. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu ustalonym jako ostatni dzień spłaty odroczonej należności lub po dniu ustalonym jako ostatni dzień spłaty ostatniej raty należności.

7. Nie wydaje się decyzji ozwrocie nienależnie pobranych świadczeń, jeżeli od terminu ich pobrania upłynęło więcej niż 10 lat.

8. Należności, októrych mowa wust.1, podlegają zwrotowi na rachunek bankowy odpowiednio gminy, powiatu lub samorządu województwa. Art. 105.

1. Sądy, organy i jednostki organizacyjne są obowiązane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7dni, udostępnić lub udzielić na wniosek pracownika socjalnego odpowiednich informacji, które mają znaczenie dla rozstrzygnięcia oprzyznaniu lub wysokości świadczeń zpomocy społecznej.

2. Udostępnienie informacji gromadzonych przez publiczne służby zatrudnienia, które mają znaczenie dla rozstrzygnięcia oprzyznaniu lub wysokości świadczeń zpomocy społecznej odbywa się na zasadach określonych wart.4 ust.6 iart.33 ust.6–9 ustawy zdnia 20 kwietnia 2004r. opromocji zatrudnienia iinstytucjach rynku pracy (Dz.U. z2008r. Nr69, poz.415, zpóźn. zm.92)). Art. 106.

1. Przyznanie świadczeń zpomocy społecznej następuje wformie decyzji administracyjnej. 2.93)Udzielenie świadczeń wpostaci interwencji kryzysowej, pracy socjalnej, poradnictwa, uczestnictwa wzajęciach klubu samopomocy, atakże przyznanie biletu kredytowanego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

3. Świadczenia pieniężne zpomocy społecznej przyznaje się iwypłaca za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, wktórym został złożony wniosek wraz zwymaganą dokumentacją. Wprzypadku gdy uprawnienie do świadczenia nie obejmuje pełnego miesiąca, świadczenie przyznaje się za niepełny miesiąc, akwotę świadczenia ustala się, dzieląc pełne kwoty przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca imnożąc przez liczbę dni objętych świadczeniem. 3a. Zmiana dochodu osoby samotnie gospodarującej lub rodziny w okresie pobierania świadczenia pieniężnego nie wpływa na wysokość świadczenia pieniężnego, jeżeli kwota zmiany nie przekroczyła 10% odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę wrodzinie. 3b. Zmiana dochodu osoby samotnie gospodarującej lub rodziny wokresie ponoszenia odpłatności za świadczenie niepieniężne nie wpływa na wysokość tej odpłatności, jeżeli kwota zmiany nie przekroczyła 10% odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę wrodzinie. 3c. (uchylony).

Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134, poz. 850, Nr 171, poz.1056, Nr216, poz.1367 iNr237, poz.1654, z2009r. Nr6, poz.33, Nr69, poz.595, Nr91, poz.742, Nr97, poz.800, Nr115, poz.964, Nr125, poz.1035, Nr127, poz.1052, Nr161, poz.1278 iNr219, poz.1706, z2010r. Nr28, poz.146, Nr81, poz.531, Nr238, poz.1578, Nr239, poz.1593, Nr254, poz.1700 iNr257, poz.1725 i1726, z2011r. Nr45, poz.235, Nr106, poz.622, Nr171, poz.1016, Nr205, poz.1206 i1211 iNr291, poz.1707 oraz z2012r. poz.589, 637, 769, 1456, 1529 i 1548.

93) Wbrzmieniu ustalonym przez art.218 pkt22 ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

92)

Dziennik Ustaw – 46 – Poz. 182

4. Decyzję administracyjną oprzyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, zwyjątkiem decyzji oodmowie przyznania biletu kredytowanego oraz decyzji wsprawach cudzoziemców, októrych mowa wart.5a, wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

5. Decyzję administracyjną zmienia się lub uchyla na niekorzyść strony bez jej zgody wprzypadku zmiany przepisów prawa, zmiany sytuacji dochodowej lub osobistej strony, pobrania nienależnego świadczenia, atakże można zmienić lub uchylić decyzję, jeżeli wystąpiły przesłanki, októrych mowa wart.11, 12 i107 ust.5. Zmiana decyzji administracyjnej na korzyść strony nie wymaga jej zgody.

6. Odwołanie od decyzji wsprawie świadczeń zpomocy społecznej może złożyć inna osoba za zgodą osoby ubiegającej się oświadczenie. Art. 106a.94)

1. Jeżeli osoba uprawniona nie podejmuje świadczeń pieniężnych przez dwa kolejne miesiące kalendarzowe, wstrzymuje się wypłatę tych świadczeń oraz wszczyna postępowanie wyjaśniające wcelu sprawdzenia przyczyn nieodbierania świadczeń.

2. Wprzypadku udzielenia przez osobę niepodejmującą świadczeń pieniężnych wyjaśnień dotyczących przyczyny nieodbierania świadczeń wypłaca się jej świadczenia za okres wstrzymania wypłaty świadczeń, jeżeli osoba spełnia warunki określone wustawie.

3. Wprzypadku gdy zosobą, októrej mowa wust.1, nie można przeprowadzić rodzinnego wywiadu środowiskowego i mimo prawidłowo dostarczonego wezwania do stawienia się w ośrodku pomocy społecznej celem złożenia wyjaśnień osoba nie stawiła się wwyznaczonym terminie, stwierdza się, wdrodze decyzji administracyjnej, wygaśnięcie decyzji przyznającej świadczenie. Art. 107. 1.95) Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się wcelu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej imajątkowej osób irodzin, wtym osób, októrych mowa wart.103, przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie ipomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki.

2. (uchylony).96)

3. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza pracownik socjalny, również na potrzeby jednostki organizacyjnej pomocy społecznej zterenu innej gminy.

4. W przypadku ubiegania się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej po raz kolejny, a także gdy nastąpiła zmiana danych zawartych wwywiadzie, sporządza się aktualizację wywiadu. Wprzypadku osób korzystających ze stałych form pomocy aktualizację sporządza się nie rzadziej niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych.

5. Pracownik socjalny przeprowadzający rodzinny wywiad środowiskowy może domagać się od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc złożenia oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym. Odmowa złożenia oświadczenia jest podstawą wydania decyzji oodmowie przyznania świadczenia. 5a.97) Oświadczenie, októrym mowa wust.5, składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oczym należy składającego pouczyć przed złożeniem oświadczenia. 5b.98) Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową imajątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów:

1) dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

2) skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka (do wglądu);

3) dokumentów określających status cudzoziemca wRzeczypospolitej Polskiej;

4) decyzji właściwego organu wsprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego;

Dodany przez art.1 pkt11 ustawy, októrej mowa wodnośniku

14. Wbrzmieniu ustalonym przez art.218 pkt23 ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

96) Przez art.8 pkt4 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 55.

97) Dodany przez art.1 pkt16 ustawy, októrej mowa wodnośniku 22.

98) Dodany przez art.59 pkt4 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 67.

94) 95)

Dziennik Ustaw – 47 – Poz. 182

5) rzeczenia komisji do spraw inwalidztwa izatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997r., orzeczenia lekarza o orzecznika oniezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej;

6) orzeczenia oniepełnosprawności albo orzeczenia ostopniu niepełnosprawności;

7) aświadczenia albo oświadczenia owysokości wynagrodzenia ztytułu zatrudnienia, zawierającego informacje owysoz kości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne irentowe wczęści finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe; z

8) aświadczenia albo oświadczenia owysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy odzieło albo wokresie członkostwa wrolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje opotrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne irentowe wczęści finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;

9) aświadczenia albo oświadczenia ookresie zatrudnienia, wtym ookresach, za które były opłacane składki na ubezpiez czenia społeczne, oraz ookresach nieskładkowych;

10) dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;

11) zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia opowierzchni gospodarstwa rolnego whektarach przeliczeniowych;

12) aświadczenia albo oświadczenia okontynuowaniu nauki wgimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodz stawowej lub szkole wyższej; d

13) ecyzji starosty ouznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, oprzyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia opozostawaniu wewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;

14) decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oustaleniu kapitału początkowego;

15) zaświadczenia albo oświadczenia ozobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników; z

16) aświadczenia albo oświadczenia ozadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;

17) zaświadczenia albo oświadczenia, októrych mowa wart.8 ust.7 i8;

18) zaświadczenia albo oświadczenia ouzyskaniu dochodu, októrym mowa wart.8 ust.11 i12;

19) decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne;

20) oświadczenia ostanie majątkowym. 5c.98) Do oświadczeń, októrych mowa wust.5b, przepis art.57 ust.3c stosuje się odpowiednio. 6.99) Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, wdrodze rozporządzenia, sposób przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego, uwzględniając miejsce iterminy jego przeprowadzania, wzór kwestionariusza wywiadu, uwzględniając wszczególności sytuacje, wktórych wypełnia się poszczególne części kwestionariusza wywiadu, wzór oświadczenia ostanie majątkowym oraz wzór legitymacji pracownika socjalnego, mając na uwadze rzetelność przeprowadzanego wywiadu środowiskowego. Art. 108. 1.100) Wcelu określenia sposobu współdziałania wrozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny znajdujących się wtrudnej sytuacji życiowej pracownik socjalny zatrudniony wośrodku pomocy społecznej lub wpowiatowym centrum pomocy rodzinie może zawrzeć kontrakt socjalny ztą osobą lub rodziną, wcelu wzmocnienia aktywności isamodzielności życiowej, zawodowej lub przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. 2.100) Wprzypadku osób bezrobotnych, októrych mowa wart.49 ustawy zdnia 20 kwietnia 2004r. opromocji zatrudnienia iinstytucjach rynku pracy, podpisanie kontraktu socjalnego, wramach którego są realizowane działania na rzecz wzmocnienia aktywności osoby bezrobotnej, może być dokonywane na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy na zasadach określonych wart.50 ust.3 ustawy zdnia 20 kwietnia 2004r. opromocji zatrudnienia iinstytucjach rynku pracy.

99) 100)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.59 pkt4 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku

67. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt17 ustawy, októrej mowa wodnośniku 22.

Dziennik Ustaw – 48 – Poz. 182

3. Za osobę, zktórą zawarto kontrakt socjalny, októrej mowa wust.2, ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, wdrodze rozporządzenia, wzór kontraktu socjalnego, uwzględniając indywidualne cechy osoby podpisującej kontrakt socjalny. Art. 109. Osoby irodziny korzystające ze świadczeń zpomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie, okażdej zmianie wich sytuacji osobistej, dochodowej imajątkowej, która wiąże się zpodstawą do przyznania świadczeń. DZIAŁ III Organizacja pomocy społecznej Rozdział 1 Struktura organizacyjna pomocy społecznej Art. 110.

1. Zadania pomocy społecznej wgminach wykonują jednostki organizacyjne – ośrodki pomocy społecznej.

2. Gmina, realizując zadania zlecone zzakresu administracji rządowej, kieruje się ustaleniami przekazanymi przez wojewodę.

3. Ośrodek pomocy społecznej, wykonując zadania własne gminy wzakresie pomocy społecznej, kieruje się ustaleniami wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

4. Ośrodek pomocy społecznej koordynuje realizację strategii, októrej mowa wart.17 ust.1 pkt1.

5. Kierownik ośrodka pomocy społecznej może wytaczać na rzecz obywateli powództwa oroszczenia alimentacyjne. Wpostępowaniu przed sądem stosuje się odpowiednio przepisy oudziale prokuratora wpostępowaniu cywilnym.

6. Ośrodek pomocy społecznej może kierować wnioski oustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności istopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.

7. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) udziela kierownikowi ośrodka pomocy społecznej upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych windywidualnych sprawach zzakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

8. Upoważnienie, októrym mowa wust.7, może być także udzielone innej osobie na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej.

9. Kierownik ośrodka pomocy społecznej składa radzie gminy coroczne sprawozdanie z działalności ośrodka oraz przedstawia potrzeby wzakresie pomocy społecznej.

10. Rada gminy, biorąc pod uwagę potrzeby, októrych mowa wust.9, opracowuje ikieruje do wdrożenia lokalne programy pomocy społecznej. 11.101) Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy wstosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników. 11.102) Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy wstosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony wpełnym wymiarze czasu pracy na 2000 mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin iosób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną wstosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony wpełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin iosób samotnie gospodarujących. 12.103) Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia wpełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż 3 pracowników socjalnych. Art. 110a.104)

1. Wramach struktury organizacyjnej ośrodka pomocy społecznej może zostać wyodrębniony zespół realizujący zadania tego ośrodka wzakresie pracy socjalnej iintegracji społecznej.

Wtym brzmieniu obowiązuje do wejścia wżycie zmiany, októrej mowa wodnośniku

102. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt18 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 22; wejdzie wżycie zdniem 1 stycznia 2015r.

103) Dodany przez art.1 pkt18 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 22; wejdzie wżycie zdniem 1 stycznia 2015r.

104) Dodany przez art.1 pkt19 ustawy, októrej mowa wodnośniku 22.

101) 102)

Dziennik Ustaw – 49 – Poz. 182

2. Wskład zespołu, októrym mowa wust.1, wchodzi co najmniej trzech pracowników socjalnych.

3. Wskład zespołu, októrym mowa wust.1, mogą wchodzić także inni specjaliści realizujący zadania wzakresie integracji społecznej. Art. 111. Wcelu realizacji zadań pomocy społecznej gmina może tworzyć również inne jednostki organizacyjne. Art. 112.

1. Zadania pomocy społecznej wpowiatach wykonują jednostki organizacyjne – powiatowe centra pomocy rodzinie.

2. Zadania powiatowych centrów pomocy rodzinie wmiastach na prawach powiatu realizują miejskie ośrodki pomocy społecznej, które mogą być nazwane „miejskimi ośrodkami pomocy rodzinie”.

3. Kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie może wytaczać na rzecz obywateli powództwa oroszczenia alimentacyjne. Wpostępowaniu przed sądem stosuje się odpowiednio przepisy oudziale prokuratora wpostępowaniu cywilnym.

4. Powiatowe centrum pomocy rodzinie może kierować wnioski oustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności istopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.

5. Windywidualnych sprawach zzakresu pomocy społecznej należących do właściwości powiatu decyzje administracyjne wydaje starosta lub zjego upoważnienia kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie iinni pracownicy centrum upoważnieni na wniosek kierownika.

6. (uchylony).105)

7. Zarząd powiatu zatrudnia kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w ust. 8, zgodnie zwymogami określonymi wart.122 ust.1, po zasięgnięciu opinii kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie lub kierownika ośrodka pomocy społecznej wmieście na prawach powiatu. 7a. (uchylony).105) 8.106) Starosta przy pomocy powiatowego centrum pomocy rodzinie sprawuje nadzór nad działalnością jednostek specjalistycznego poradnictwa, wtym rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej iośrodków interwencji kryzysowej.

9. Powiatowe centrum pomocy rodzinie koordynuje realizację strategii, októrej mowa wart.19 pkt1.

10. (uchylony).107)

11. (uchylony).107)

12. Kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie składa radzie powiatu coroczne sprawozdanie z działalności centrum oraz przedstawia wykaz potrzeb wzakresie pomocy społecznej.

13. Rada powiatu na podstawie wykazu potrzeb, októrym mowa wust.12, opracowuje iwdraża lokalne programy pomocy społecznej. Art. 113.

1. Zadania pomocy społecznej wwojewództwach samorządowych wykonują jednostki organizacyjne – regionalne ośrodki polityki społecznej.

2. Regionalny ośrodek polityki społecznej koordynuje realizację strategii, októrej mowa wart.21 pkt1.

3. Marszałek województwa przy pomocy regionalnego ośrodka polityki społecznej sprawuje nadzór nad podległymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, wszczególności wzakresie spraw finansowych iadministracyjnych. 4.108)Marszałek województwa może, udzielić upoważnienia dyrektorowi regionalnego ośrodka polityki społecznej lub na jego wniosek, innym pracownikom tego ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych windywidualnych sprawach zzakresu pomocy społecznej należących do właściwości samorządu województwa.

Przez art.218 pkt24 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

2. Wbrzmieniu ustalonym przez art.218 pkt24 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

107) Przez art.218 pkt24 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

108) Dodany przez art.1 pkt20 ustawy, októrej mowa wodnośniku 22.

105) 106)

Dziennik Ustaw Art. 114. (uchylony). Art. 115.109)

1. Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe zbudżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych zzakresu pomocy społecznej, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania, zzastrzeżeniem ust.2.

2. Jeżeli środki przeznaczone na dotację, októrej mowa wust.1, pochodzą zprogramów rządowych, programów resortowych, pożyczek, októrych mowa wart.5 ust.1 pkt4 lit.d ustawy zdnia 27 sierpnia 2009r. ofinansach publicznych (Dz.U. Nr157, poz.1240, zpóźn. zm.110)) lub służą wypłacie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych wwyniku zdarzenia losowego, wysokość dotacji może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania. Rozdział 2 Pracownicy socjalni Art. 116.

1. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden zniżej wymienionych warunków:

1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;

3) o dnia 31 grudnia 2013r. ukończyła studia wyższe ospecjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego d na jednym zkierunków: a) pedagogika, b) pedagogika specjalna, c) politologia, d) polityka społeczna, e) psychologia, f) socjologia, g) nauki orodzinie. 1a. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego wporozumieniu zministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego określi, wdrodze rozporządzenia, wymagane umiejętności, wykaz przedmiotów, minimalny wymiar zajęć dydaktycznych oraz zakres iwymiar praktyk zawodowych dla specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego, realizowanej wszkołach wyższych na kierunkach wymienionych wust.1, kierując się koniecznością odpowiedniego przygotowania absolwentów do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

2. Ustala się następujące stopnie specjalizacji zawodowej wzawodzie pracownika socjalnego:

1) Istopień specjalizacji zawodowej zzakresu pracy socjalnej, mający na celu uzupełnienie wiedzy idoskonalenie umiejętności zawodowych pracowników socjalnych;

2) II stopień specjalizacji zawodowej zzakresu pracy socjalnej, mający na celu pogłębienie wiedzy idoskonalenie umiejętności pracy zwybranymi grupami osób korzystających zpomocy społecznej. 3.111) Szkolenie w zakresie specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego mogą realizować jednostki prowadzące kształcenie lub doskonalenie zawodowe po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Art. 117. 1.112) Przy ministrze właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego działa Centralna Komisja Egzaminacyjna do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych, zwana dalej „Komisją”, której członków powołuje iodwołuje minister.

2. Wzwiązku zwykonywaniem czynności wynikających zust.3 członkom Komisji przysługują diety oraz inne należności za czas podróży, na zasadach określonych wprzepisach dotyczących podróży służbowych pracowników na obszarze kraju.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt21 ustawy, októrej mowa wodnośniku

22. Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr238, poz.1578 iNr257, poz.1726, z2011r. Nr185, poz.1092, Nr201, poz.1183, Nr234, poz.1386, Nr240, poz.1429 iNr291, poz.1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.

111) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt22 ustawy, októrej mowa wodnośniku 22; weszła wżycie zdniem 1 października 2012r.

112) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt23 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 22.

109) 110)

– 50 –

Poz. 182

Dziennik Ustaw – 51 – Poz. 182

2a.113) Koszty działalności Komisji, wtym wynagrodzenia członków Komisji, są pokrywane zbudżetu państwa, zczęści, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

3. Do zadań Komisji należy wszczególności: 1)114) przeprowadzanie postępowania wzakresie nadawania stopni specjalizacji zawodowej oraz egzaminu dla pracowników socjalnych ubiegających się oII stopień specjalizacji zawodowej wterminie wyznaczonym przez Komisję oraz informowanie osób ubiegających się o dopuszczenie do egzaminu na II stopień specjalizacji zawodowej o terminie egzaminu;

2) nadawanie II stopnia specjalizacji zawodowej;

3) prowadzenie rejestru wydanych dyplomów; 4)115) powoływanie iodwoływanie przewodniczącego iczłonków regionalnych komisji egzaminacyjnych do spraw stopni specjalizacji zawodowej wzawodzie pracownika socjalnego;

5) kontrolowanie pracy regionalnych komisji egzaminacyjnych ipodmiotów prowadzących szkolenia; 6)116) opiniowanie dla ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego programów szkoleń zzakresu IiII stopnia specjalizacji wzawodzie pracownik socjalny iprzedstawianie informacji na temat zasobów jednostek, októrych mowa wart.116 ust.3; opiniowanie kandydatów na konsultantów prac dyplomowych na II stopień specjalizacji, októrych mowa wart.118a pkt8; p

7) rzedstawianie ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego informacji dotyczących zasięgu, przebiegu ipoziomu szkoleń wzakresie specjalizacji;

8) opiniowanie spraw spornych dotyczących pracy komisji regionalnych; 9)117) nadawanie certyfikatu superwizora pracy socjalnej iprowadzenie rejestru wydanych certyfikatów. 4.118) Za egzamin, októrym mowa wust.3 pkt1, wtym za egzamin poprawkowy, osoby przystępujące do egzaminu wnoszą opłatę wwysokości 10% przeciętnego wynagrodzenia wgospodarce narodowej wpoprzednim roku kalendarzowym.

5.118) Komisja, wzakresie organizacji egzaminów na II stopień specjalizacji wzawodzie pracownik socjalny, współpracuje zjednostką organizacyjną, nad którą nadzór sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego iktórej zakres działania obejmuje prowadzenie działalności szkoleniowej adresowanej do służb społecznych oraz instytucji działających wobszarze polityki społecznej. Art. 118. 1.119) Przy urzędach marszałkowskich działają regionalne komisje egzaminacyjne do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych, zzastrzeżeniem ust.1a. 1a.120) Decyzją marszałka województwa regionalna komisja egzaminacyjna może działać przy regionalnym ośrodku polityki społecznej lub przy innym podmiocie, którego organem prowadzącym jest samorząd województwa. 1b.120) Wzwiązku zwykonywaniem zadań, októrych mowa wust.2, członkom regionalnych komisji egzaminacyjnych przysługują diety oraz inne należności za czas podróży, na zasadach określonych wprzepisach dotyczących podróży służbowych pracowników na obszarze kraju. 1c.120) Koszty działalności regionalnych komisji egzaminacyjnych, wtym wynagrodzenia członków komisji, pokrywa urząd marszałkowski, awprzypadku, októrym mowa wust.1a, regionalny ośrodek polityki społecznej albo podmiot, którego organem prowadzącym jest samorząd województwa.

Dodany przez art.1 pkt23 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku

22. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt12 ustawy, októrej mowa wodnośniku 14.

115) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt23 lit.c tiret pierwsze ustawy, októrej mowa wodnośniku 22.

116) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt23 lit.c tiret drugie ustawy, októrej mowa wodnośniku 22.

117) Dodany przez art.1 pkt23 lit.c tiret trzecie ustawy, októrej mowa wodnośniku 22.

118) Dodany przez art.1 pkt23 lit.d ustawy, októrej mowa wodnośniku 22.

119) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt24 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 22.

120) Dodany przez art.1 pkt24 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 22.

113) 114)

Dziennik Ustaw – 52 – Poz. 182

1d.120) Obsługę administracyjno-techniczną regionalnej komisji egzaminacyjnej zapewnia marszałek danego województwa, awprzypadku, októrym mowa wust.1a, dyrektor regionalnego ośrodka polityki społecznej albo osoba kierująca innym podmiotem, którego organem prowadzącym jest samorząd województwa.

2. Do zadań regionalnych komisji egzaminacyjnych należy:

1) rzeprowadzanie postępowania wzakresie nadawania stopni specjalizacji zawodowej oraz egzaminu dla pracowników p socjalnych, ubiegających się oIstopień specjalizacji zawodowej;

2) nadawanie Istopnia specjalizacji zawodowej;

3) prowadzenie rejestru wydanych dyplomów;

4) pracowywanie informacji, opinii iwniosków dotyczących Istopnia specjalizacji zawodowej dla Komisji oraz dla mio nistra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. 2a.121) Za egzamin, októrym mowa wust.2 pkt1, wtym za egzamin poprawkowy, osoby przystępujące wnoszą opłatę wwysokości 10% przeciętnego wynagrodzenia wgospodarce narodowej wpoprzednim roku kalendarzowym.

3. (uchylony).122) Art. 118a.123) Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, wdrodze rozporządzenia:

1) ryb powoływania iodwoływania członków Komisji iregionalnych komisji egzaminacyjnych oraz organizację pracy t Komisji iregionalnych komisji egzaminacyjnych,

2) minimum programowe dla specjalizacji IiII stopnia wzawodzie pracownik socjalny,

3) specjalności obowiązujące dla specjalizacji II stopnia wzawodzie pracownik socjalny,

4) tryb postępowania wsprawie nadawania stopni specjalizacji iwydawania dyplomów,

5) zory dyplomów uzyskania IiII stopnia specjalizacji wzawodzie pracownik socjalny stanowiące załącznik do rozpow rządzenia,

6) warunki uzyskiwania przez pracowników socjalnych stopni specjalizacji zawodowej,

7) wytyczne dotyczące prac dyplomowych dla kandydatów ubiegających się ouzyskanie II stopnia specjalizacji,

8) ymagania dotyczące kadry dydaktycznej szkoleń wzakresie specjalizacji IiII stopnia wzawodzie pracownik socjalny w ikonsultantów prac dyplomowych szkoleń wzakresie specjalizacji II stopnia wzawodzie pracownik socjalny,

9) tryb kontrolowania, októrym mowa wart.117 ust.3 pkt5,

10) arunki, jakie powinny spełniać podmioty prowadzące szkolenia wzakresie specjalizacji, dla zapewnienia odpowiedw niego poziomu szkolenia,

11) tryb wnoszenia odpłatności za egzamin na IiII stopień specjalizacji wzawodzie pracownik socjalny,

12) organizację isposób przeprowadzania egzaminu na IiII stopień specjalizacji wzawodzie pracownik socjalny, z

13) asady wyboru jednostki organizacyjnej, októrej mowa wart.117 ust.5, iwarunki jej współpracy zKomisją wzakresie organizacji egzaminów na II stopień specjalizacji wzawodzie pracownik socjalny – uwzględniając potrzebę zapewnienia odpowiedniego poziomu szkolenia, odpowiedniego poziomu przygotowania pracowników socjalnych do wykonywania przez nich specjalistycznych zadań zzakresu pracy socjalnej, odpowiedniego poziomu świadczonych usług przez pracowników socjalnych, ujednolicenia wymogów dotyczących nadawania IiII stopnia specjalizacji zawodowej wzawodzie pracownika socjalnego, ujednolicenia wzoru dyplomu uzyskania IiII stopnia specjalizacji zawodowej wzawodzie pracownika socjalnego oraz ujednolicenia wymogów prowadzenia szkoleń iprzeprowadzania egzaminów zzakresu IiII stopnia specjalizacji zawodowej wzawodzie pracownika socjalnego.

Dodany przez art.1 pkt24 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku

22. Przez art.1 pkt24 lit.d ustawy, októrej mowa wodnośniku 22.

123) Dodany przez art.1 pkt25 ustawy, októrej mowa wodnośniku 22.

121) 122)

Dziennik Ustaw – 53 – Poz. 182

Art. 119.

1. Do zadań pracownika socjalnego należy wszczególności:

1) raca socjalna; p d

2) okonywanie analizy ioceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia zpomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

3) dzielanie informacji, wskazówek ipomocy wzakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pou mocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa wrealizacji tych zadań; p

4) omoc wuzyskaniu dla osób będących wtrudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów iudzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe iorganizacje pozarządowe oraz wspieranie wuzyskiwaniu pomocy; u

5) dzielanie pomocy zgodnie zzasadami etyki zawodowej;

6) obudzanie społecznej aktywności iinspirowanie działań samopomocowych wzaspokajaniu niezbędnych potrzeb żyp ciowych osób, rodzin, grup iśrodowisk społecznych;

7) spółpraca iwspółdziałanie zinnymi specjalistami wcelu przeciwdziałania iograniczania patologii iskutków negaw tywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;

8) nicjowanie nowych form pomocy osobom irodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania i instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób irodzin;

9) spółuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów w pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

2. Przy wykonywaniu zadań pracownik socjalny jest obowiązany:

1) kierować się zasadami etyki zawodowej;

2) ierować się zasadą dobra osób irodzin, którym służy, poszanowania ich godności iprawa tych osób do samostanowienia; k

3) przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym idyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę;

4) udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji oprzysługujących im świadczeniach idostępnych formach pomocy; z

5) achować wtajemnicy informacje uzyskane wtoku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny;

6) podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział wszkoleniach isamokształcenie. Art. 120. 1.124) Pracowników socjalnych mogą również zatrudniać inne instytucje, awszczególności jednostki organizacyjne właściwe wsprawach zatrudnienia iprzeciwdziałania bezrobociu, szpitale, zakłady karne, do wykonywania zadań tych jednostek wzakresie pomocy społecznej.

2. Pracownicy socjalni mogą być również zatrudniani wpodmiotach uprawnionych, októrych mowa wart.25 ust.1. 3.125) Pracownicy socjalni mogą być również zatrudniani przez podmioty realizujące zadania określone wprzepisach owspieraniu rodziny isystemie pieczy zastępczej. Art. 121.

1. Pracownik socjalny korzysta zprawa pierwszeństwa przy wykonywaniu swoich zadań wurzędach, instytucjach iinnych placówkach. Organy są obowiązane do udzielania pracownikowi socjalnemu pomocy wzakresie wykonywania tych czynności.

2. Pracownikowi socjalnemu przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

3. Pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu wośrodku pomocy społecznej lub wpowiatowym centrum pomocy rodzinie, do którego obowiązków należy praca socjalna oraz przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, jeżeli przepracował nieprzerwanie ifaktycznie co najmniej 5 lat, przysługuje raz na dwa lata dodatkowy urlop wypoczynkowy wwymiarze 10 dni roboczych.

124) 125)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.218 pkt25 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

2. Dodany przez art.218 pkt25 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

Dziennik Ustaw – 54 – Poz. 182

3a. Pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu wpełnym wymiarze czasu pracy wsamorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej wśrodowisku, wtym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki, przysługuje wypłacany co miesiąc dodatek do wynagrodzenia wwysokości 250 zł. Wprzypadku zatrudnienia wmniejszym wymiarze czasu pracy dodatek przysługuje wwysokości proporcjonalnej do czasu pracy. 3b. Pracownikowi socjalnemu przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa wszkoleniach wzakresie specjalizacji zawodowej wzawodzie pracownika socjalnego, wkwocie nie mniejszej niż 50% kosztów szkolenia. 3c. Pracownikowi socjalnemu, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej wśrodowisku, przysługuje zwrot kosztów przejazdów zmiejsca pracy do miejsc wykonywania przez niego czynności zawodowych, wprzypadku braku możliwości zapewnienia dojazdu środkami pozostającymi wdyspozycji zatrudniającego go pracodawcy.

4. Dzień 21 listopada ustanawia się Dniem Pracownika Socjalnego.

5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może przyznać pracownikom socjalnym, jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej oraz podmiotom, októrych mowa wart.25, nagrody specjalne za wybitne, nowatorskie rozwiązania wzakresie pomocy społecznej.

6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, wdrodze rozporządzenia, warunki przyznawania nagród specjalnych, rodzaje nagród, podmioty uprawnione do zgłaszania wniosków oraz sposób itryb postępowania wsprawie tych nagród, uwzględniając rodzaje działań, za jakie nagrody te przysługują, oraz ich społeczną użyteczność. Art. 121a.126)

1. Pracownik socjalny ma prawo do korzystania zporadnictwa prowadzonego przez superwizorów pracy socjalnej, które ma na celu zachowanie iwzmocnienie kompetencji zawodowych, utrzymanie wysokiego poziomu świadczonych usług oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego wporozumieniu zpracodawcą co do wyboru formy iosoby udzielającej porad.

2. Superwizorem pracy socjalnej może być osoba, która ukończyła szkolenie z zakresu superwizji pracy socjalnej iuzyskała certyfikat superwizora pracy socjalnej.

3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może określić, wdrodze rozporządzenia:

1) wytyczne istandard dla superwizji pracy socjalnej,

2) minimum programowe dla szkolenia superwizorów pracy socjalnej, októrym mowa wust.2,

3) sposób itryb szkolenia superwizorów pracy socjalnej, t

4) ryb nadawania certyfikatu superwizora pracy socjalnej iodpłatności za postępowanie związane zuzyskaniem certyfikatu,

5) wzór certyfikatu superwizora pracy socjalnej, októrym mowa wust.2,

6) tryb sporządzania iudostępniania do wiadomości publicznej list certyfikowanych superwizorów pracy socjalnej,

7) podmioty uprawnione do prowadzenia szkolenia zzakresu superwizji pracy socjalnej,

8) zasady itryb prowadzenia nadzoru merytorycznego nad szkoleniami dla superwizorów pracy socjalnej – uwzględniając potrzebę zapewnienia odpowiedniego poziomu szkolenia iprzygotowania superwizorów pracy socjalnej, odpowiedniego poziomu świadczonych usług, ujednolicenia wymogów dotyczących nadawania certyfikatu superwizora, ujednolicenia wzoru certyfikatu, oraz ujednolicenia wymogów prowadzenia szkoleń zzakresu superwizji pracy socjalnej. Art. 122.

1. Osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni staż pracy wpomocy społecznej oraz specjalizację zzakresu organizacji pomocy społecznej.

2. Wymogi, októrych mowa wust.1, nie dotyczą osób kierujących placówkami rodzinnymi.

126)

Dodany przez art.1 pkt26 ustawy, októrej mowa wodnośniku 22; wejdzie wżycie zdniem 31 grudnia 2013r.

Dziennik Ustaw – 55 – Poz. 182

3.127) Szkolenie specjalizacyjne zzakresu organizacji pomocy społecznej mogą realizować jednostki prowadzące kształcenie lub doskonalenie zawodowe po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

4. (uchylony).128)

5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, wdrodze rozporządzenia, minimum programowe specjalizacji zzakresu organizacji pomocy społecznej, podmioty uprawnione do prowadzenia specjalizacji iwymagania ich dotyczące, tryb nadawania tym podmiotom uprawnień do prowadzenia specjalizacji, atakże tryb uzyskiwania specjalizacji, kierując się koniecznością zapewnienia sprawności iefektywności działania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Art. 123.129) Prawa iobowiązki pracowników zatrudnionych wsamorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej regulują przepisy opracownikach samorządowych. Art. 123a. (uchylony). Rozdział 3 Rada Pomocy Społecznej Art. 124.

1. Przy ministrze właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego działa Rada Pomocy Społecznej jako organ opiniodawczo-doradczy wsprawach pomocy społecznej.

2. Do zakresu działania Rady Pomocy Społecznej należy:

1) opiniowanie projektów aktów prawnych oraz inicjowanie zmian przepisów prawa wzakresie pomocy społecznej;

2) przygotowywanie ekspertyz dotyczących wybranych obszarów pomocy społecznej;

3) rzedstawianie ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego okresowych informacji oswojej działalp ności; p

4) rzyjmowanie iopiniowanie dla ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego wniosków onagrody specjalne za wybitne osiągnięcia wzakresie pomocy społecznej. Art. 125.

1. Rada Pomocy Społecznej składa się znie więcej niż 20 osób reprezentujących jednostki organizacyjne pomocy społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, wojewodów, organizacje społeczne i zawodowe, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz środowiska naukowe.

2. Przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego do udziału w pracach Rady Pomocy Społecznej rekomenduje Komisja Wspólna Rządu iSamorządu Terytorialnego.

3. Członków Rady Pomocy Społecznej, spośród przedstawicieli określonych wust.1, powołuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego na okres 3 lat.

4. Członkowie Rady Pomocy Społecznej pełnią swoje funkcje społecznie.

5. Członkowie Rady Pomocy Społecznej korzystają ze zwolnień wpracy wcelu uczestniczenia wposiedzeniach Rady iprzysługuje im zwrot kosztów delegacji ze środków budżetu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

6. Koszty związane z obsługą Rady Pomocy Społecznej są pokrywane ze środków budżetu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

7. Rada Pomocy Społecznej może, za zgodą ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, zapraszać do współpracy ekspertów iinne osoby niebędące jej członkami. Do udziału osób zaproszonych wposiedzeniach Rady stosuje się odpowiednio ust.5.

8. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, wdrodze rozporządzenia, tryb zgłaszania kandydatów na członków Rady Pomocy Społecznej, organizację oraz tryb działania Rady Pomocy Społecznej, uwzględniając zasadę kolegialności oraz pomocniczości prac Rady.

W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt27 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 22; weszła wżycie zdniem 1 października 2012r.

128) Przez art.1 pkt27 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 22; weszła wżycie zdniem 1 października 2012r.

129) Wbrzmieniu ustalonym przez art.218 pkt26 ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

127)

Dziennik Ustaw – 56 – Rozdział 4 Nadzór ikontrola Art. 126. Wojewoda wzwiązku zprzeprowadzanym postępowaniem nadzorczym ikontrolnym ma prawo do:

1) ądania informacji, dokumentów idanych, niezbędnych do sprawowania nadzoru ikontroli; ż

2) swobodnego wstępu wciągu doby do obiektów ipomieszczeń jednostki kontrolowanej;

3) rzeprowadzania oględzin obiektów, składników majątku kontrolowanej jednostki oraz przebiegu określonych czynnośp ci objętych obowiązującym standardem; ż

4) ądania od pracowników kontrolowanej jednostki udzielenia informacji wformie ustnej ipisemnej wzakresie przeprowadzanej kontroli;

5) wzywania iprzesłuchiwania świadków;

6) zwrócenia się owydanie opinii biegłych ispecjalistów zzakresu pomocy społecznej. Art. 127. 1.130) Czynności, októrych mowa wart.126, wimieniu izupoważnienia wojewody przeprowadza zespół pracowników komórki organizacyjnej do spraw nadzoru i kontroli w pomocy społecznej właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego, wskładzie co najmniej dwóch osób, zwany dalej „zespołem inspektorów”.

2. Zespół inspektorów, przeprowadzając czynności, októrych mowa wart.126, jest obowiązany do okazania legitymacji służbowych oraz imiennego upoważnienia do przeprowadzenia nadzoru albo kontroli wskazującego jednostkę organizacyjną pomocy społecznej albo kontrolowaną jednostkę. Art. 127a.

1. Wojewoda może wystąpić zwnioskiem do właściwego miejscowo komendanta Policji opomoc, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia czynności, októrych mowa wart.126.

2. Na wniosek wojewody właściwy miejscowo komendant Policji jest obowiązany do zapewnienia zespołowi inspektorów pomocy Policji wtoku wykonywanych przez nich czynności. Art. 127b.131) Wwydziale właściwym do spraw pomocy społecznej urzędu wojewódzkiego wkomórce organizacyjnej do spraw nadzoru ikontroli wpomocy społecznej zatrudnia się nie mniej niż 1 inspektora do spraw nadzoru ikontroli wpomocy społecznej na 25 jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom wpodeszłym wieku, działających wdanym województwie. Art. 128.

1. Wojewoda wwyniku przeprowadzonych przez zespół inspektorów czynności, októrych mowa wart.126, może wydać jednostce organizacyjnej pomocy społecznej albo kontrolowanej jednostce zalecenia pokontrolne.

2. Jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka może, wterminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia.

3. Wojewoda ustosunkowuje się do zastrzeżeń wterminie 14 dni od dnia ich doręczenia.

4. Wprzypadku nieuwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka wterminie 30 dni obowiązana jest do powiadomienia wojewody orealizacji zaleceń, uwag iwniosków.

5. Wprzypadku uwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń, októrych mowa wust.2, jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka wterminie 30 dni jest obowiązana do powiadomienia wojewody orealizacji zaleceń, uwag iwniosków, októrych mowa wust.1, mając na uwadze zmiany wynikające zuwzględnionych przez wojewodę zastrzeżeń.

6. Wprzypadku stwierdzenia istotnych uchybień wdziałalności jednostki organizacyjnej pomocy społecznej albo kontrolowanej jednostki wojewoda, niezależnie od przysługujących mu innych środków, zawiadamia ostwierdzonych uchybieniach organ założycielski tych jednostek lub organ zlecający kontrolowanej jednostce realizację zadania zzakresu pomocy społecznej.

130) 131)

Poz. 182

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt13 ustawy, októrej mowa wodnośniku

14. Dodany przez art.1 pkt14 ustawy, októrej mowa wodnośniku 14.

Dziennik Ustaw – 57 – Poz. 182

7. Organ, októrym mowa wust.6, do którego skierowano zawiadomienie ostwierdzonych istotnych uchybieniach, jest obowiązany, wterminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia ostwierdzonych uchybieniach, powiadomić wojewodę opodjętych czynnościach. Art. 129.

1. Wprzypadku niepodjęcia lub niewykonania czynności wynikających zzaleceń pokontrolnych, októrych mowa wart.128, mających na celu ograniczenie lub likwidację stwierdzonych istotnych uchybień lub nieprawidłowości wzakresie działań iusług objętych standardami, świadczonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej albo kontrolowane jednostki, wojewoda może orzec oczasowym lub stałym cofnięciu zezwolenia na prowadzenie placówki.

2. Jeżeli wwyniku przeprowadzonych czynności, októrych mowa wart.126, ujawnione zostały rażące zaniedbania lub zaniechania realizacji obowiązków ustawowych, wojewoda może wezwać jednostkę samorządu terytorialnego do wyznaczenia wykonawcy zastępczego, wterminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia otrzymania wezwania.

3. Wprzypadku niewyznaczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego wykonawcy zastępczego wterminie, októrym mowa wust.2, wojewoda może wystąpić do sądu administracyjnego ze skargą na bezczynność organu jednostki samorządu terytorialnego. Art. 130.

1. Kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych – podlega karze pieniężnej wwysokości od 200 do 6000 zł. 2.132) Kto bez zezwolenia prowadzi placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom wpodeszłym wieku, wktórej przebywa:

1) nie więcej niż 10 osób – podlega karze pieniężnej wwysokości 10 000 zł;

2) więcej niż 10 osób – podlega karze pieniężnej wwysokości 20 000 zł.

3. Wprzypadku prowadzenia bez zezwolenia przez jeden podmiot więcej niż jednej placówki, októrej mowa wust.2, karę wymierza się osobno za każdą zplacówek. 4.133) Kto po uprawomocnieniu się decyzji onałożeniu kary pieniężnej za prowadzenie bez zezwolenia wojewody placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom wpodeszłym wieku nie zaprzestał jej prowadzenia, podlega karze pieniężnej wwysokości 40 000 zł. 5.133) Wprzypadku stwierdzenia zagrożenia życia lub zdrowia osób przebywających wplacówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom wpodeszłym wieku prowadzonej bez zezwolenia wojewoda może, poza nałożeniem kary pieniężnej, wydać decyzję nakazującą wstrzymanie prowadzenia tej placówki, znadaniem rygoru natychmiastowej wykonalności, do czasu uzyskania zezwolenia. Art. 131.

1. Kary pieniężne, októrych mowa wart.130, wymierza, wdrodze decyzji administracyjnej, wojewoda.

2. Wysokość kary, októrej mowa wart.130 ust.1, ustala wojewoda, biorąc pod uwagę rozmiar prowadzonej działalności, stopień, liczbę ispołeczną szkodliwość stwierdzonych uchybień.

3. Od decyzji, októrej mowa wust.1, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

4. Od nieuiszczonych wterminie kar pobiera się odsetki ustawowe.

5. Egzekucja kar wraz zodsetkami za zwłokę następuje wtrybie przepisów opostępowaniu egzekucyjnym wadministracji. Art. 131a.134)

1. Onałożonej karze, októrej mowa wart.130 ust.2, 4 lub 5, wojewoda niezwłocznie informuje:

1) środek pomocy społecznej ipowiatowe centrum pomocy rodzinie właściwe ze względu na położenie placówki, celem o podjęcia działań zmierzających do zapewnienia pomocy osobom przebywającym wplacówce oraz nawiązania kontaktu zczłonkami rodziny, opiekunami prawnymi lub kuratorami osób przebywających wplacówce;

2) ramach posiadanych informacji, członków rodziny, opiekunów prawnych lub kuratorów osób przebywających wplaw cówce.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt15 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

14. Dodany przez art.1 pkt15 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 14.

134) Dodany przez art.1 pkt16 ustawy, októrej mowa wodnośniku 14.

132) 133)

Dziennik Ustaw – 58 – Poz. 182

2. Wprzypadku nałożenia kary, októrej mowa wart.130 ust.2, 4 lub 5, wojewoda przedstawia osobom przebywającym wplacówce oraz, wramach posiadanych informacji, członkom rodziny, opiekunom prawnym, kuratorom osób przebywających wplacówce wyciąg zrejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom wpodeszłym wieku, zdanymi teleadresowymi placówek zterenu województwa.

3. Wprzypadku pilnej konieczności zapewnienia pomocy osobom przebywającym wplacówce, wstosunku do której wojewoda wydał decyzję, októrej mowa wart.130 ust.5, wojewoda koordynuje działania zmierzające do zabezpieczenia niezbędnej pomocy osobom potrzebującym, przy udziale kierownika ośrodka pomocy społecznej gminy właściwej ze względu na położenie placówki. Art. 132.

1. Wpływy ztytułu kar pieniężnych nakładanych na podstawie art.131 ust.1 stanowią dochód budżetu państwa.

2. Kary pieniężne nakładane na podstawie art.131 ust.1 wpłacane są na rachunek bieżący dochodów urzędu wojewódzkiego. Art. 133. Wsprawach nieuregulowanych wniniejszym rozdziale stosuje się Kodeks postępowania administracyjnego. Art. 134. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, wdrodze rozporządzenia:

1) rganizację i tryb przeprowadzania nadzoru i kontroli, kwalifikacje inspektorów upoważnionych do wykonywania o czynności nadzorczych ikontrolnych, atakże wzór legitymacji uprawniającej do wykonywania czynności nadzorczych ikontrolnych,

2) kwalifikacje pozostałych pracowników wykonujących zupoważnienia wojewody zadania zzakresu pomocy społecznej – uwzględniając konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu ich wykonywania. Dział IV Przepisy zmieniające, przejściowe i końcowe Rozdział 1 Przepisy zmieniające Art. 135–143. (pominięte). Rozdział 2 Przepisy przejściowe ikońcowe Art. 144. Ilekroć wobowiązujących przepisach jest mowa o:

1) zasiłku stałym wyrównawczym – rozumie się przez to zasiłek stały;

2) ustawie opomocy społecznej – rozumie się przez to niniejszą ustawę;

3) wywiadzie środowiskowym (rodzinnym) – rozumie się przez to rodzinny wywiad środowiskowy. Art. 145. Pierwszą weryfikację kryteriów dochodowych przeprowadza się w2006r. Art. 146.

1. Do umów wsprawie zlecenia realizacji zadania zzakresu pomocy społecznej stosuje się dotychczasowe przepisy dotyczące zlecania zadań.

2. Umowy wsprawie zlecenia realizacji zadania zzakresu pomocy społecznej zawarte przed dniem wejścia wżycie ustawy zachowują moc do czasu ich wygaśnięcia lub rozwiązania, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2008r. Art. 147.

1. W2004r. minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi:

1) przypadku osoby samotnie gospodarującej – 20% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodaw rującej adochodem tej osoby;

2) wprzypadku rodziny – 15% różnicy między kryterium dochodowym rodziny adochodem rodziny.

Dziennik Ustaw – 59 – Poz. 182

2. W2005r. minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi:

1) przypadku osoby samotnie gospodarującej – 30% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodaw rującej adochodem tej osoby;

2) wprzypadku rodziny – 20% różnicy między kryterium dochodowym rodziny adochodem rodziny.

3. W2006r. i2007r. minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi:

1) przypadku osoby samotnie gospodarującej – 35% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodaw rującej adochodem tej osoby,

2) wprzypadku rodziny – 25% różnicy między kryterium dochodowym rodziny adochodem rodziny – przy czym art.8 ust.2 stosuje się odpowiednio.

4. W2004r. gminy otrzymują dotację celową zbudżetu państwa na pokrycie wydatków na zasiłki okresowe wczęści określonej wust.1.

5. W2005r. gminy otrzymują dotację celową zbudżetu państwa na pokrycie wydatków na zasiłki okresowe wczęści określonej wust.2.

6. W2006r. i2007r. gminy otrzymują dotację celową na pokrycie wydatków na zasiłki okresowe wczęści określonej wust.3.

7. Od 2008r. gminy otrzymują dotację celową na pokrycie wydatków na zasiłki okresowe wczęści określonej wart.38 ust.3.

8. Kwota zasiłku finansowana zdotacji nie może być niższa niż 20 zł. Art. 148. Gminy otrzymują dotację celową zbudżetu państwa na obsługę zadań własnych dotowanych zbudżetu państwa. Wtym przypadku art.115 nie stosuje się. Art. 149.

1. Zdniem wejścia wżycie ustawy wygasają decyzje wydane na podstawie ustawy zdnia 29 listopada 1990r. opomocy społecznej (Dz.U. z1998r. Nr64, poz.414, zpóźn. zm.135)), zwyjątkiem decyzji określonych wust.2 i3 oraz art.152 ust.3 iart.154 ust.8136) niniejszej ustawy.

2. Decyzje przyznające świadczenia na podstawie art.16, 17, 18, 21 oraz 31 ust.6–10 ustawy zdnia 29 listopada 1990r. opomocy społecznej realizuje się według przepisów dotychczasowych, przez czas, na jaki te decyzje zostały wydane, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2004r.

3. Zachowują moc decyzje oskierowaniu do domu pomocy społecznej oraz decyzje oumieszczeniu wdomu pomocy społecznej wydane przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy. Art. 150.137) Do spraw wszczętych iniezakończonych przed dniem wejścia wżycie ustawy stosuje się przepisy niniejszej ustawy, zzastrzeżeniem art.150a. Art. 150a.138) Do spraw oprzyznanie zasiłku stałego, wktórych do dnia 30 kwietnia 2004r. organ właściwy nie wydał decyzji ostatecznej, stosuje się przepisy ustawy zdnia 29 listopada 1990r. opomocy społecznej. Art. 151.

1. Zdniem 1 stycznia 2005r. domy pomocy społecznej dla matek zmałoletnimi dziećmi ikobiet wciąży stają się ośrodkami wsparcia – domami dla matek zmałoletnimi dziećmi ikobiet wciąży, októrych mowa wart.47 ust.4.

Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z1998r. Nr106, poz.668, Nr117, poz.756 iNr162, poz.1118 i1126, z1999r. Nr20, poz.170, Nr79, poz.885 iNr90, poz.1001, z2000r. Nr12, poz.136 iNr19, poz.238, z2001r. Nr72, poz.748, Nr88, poz.961, Nr89, poz.973, Nr111, poz.1194, Nr122, poz.1349 iNr154, poz.1792 oraz z2003r. Nr7, poz.79, Nr44, poz.389, Nr122, poz.1143, Nr128, poz.1176, Nr135, poz.1268, Nr137, poz.1304, Nr203, poz.1966 iNr228, poz.2255.

136) Uchylony przez art.4 pkt5 ustawy, októrej mowa wodnośniku 20.

137) W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt1 ustawy zdnia 24 września 2009r. ozmianie ustawy opomocy społecznej (Dz.U. Nr202, poz.1551), która weszła wżycie zdniem 16 grudnia 2009r.

138) Dodany przez art.1 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 137.

135)

Dziennik Ustaw – 60 – Poz. 182

2. Osoby umieszczone w domu pomocy społecznej dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przed dniem 1stycznia 2004r. oraz osoby skierowane do takiego domu przed dniem 1 stycznia 2004r., po dniu 1 stycznia 2005r. ponoszą odpłatność na dotychczasowych zasadach. Decyzje oodpłatności wydaje starosta powiatu prowadzącego dom.

3. Powiat, który prowadzi lub zleca prowadzenie domów dla matek zmałoletnimi dziećmi ikobiet wciąży, przeznacza na utrzymanie osób, októrych mowa wust.2, część środków pochodzących zdotacji celowej zbudżetu państwa ustalonej dla domów pomocy społecznej na zasadach określonych wustawie zdnia 13 listopada 2003r. odochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z2010r. Nr80, poz.526, zpóźn. zm.139)). Art. 152.

1. Domy pomocy społecznej, które nie osiągają obowiązującego standardu, są obowiązane do opracowania irealizacji programu naprawczego do końca 2010r.

2. Podmiotowi prowadzącemu dom pomocy społecznej, który jeszcze nie osiągnął obowiązującego standardu, wojewoda wydaje zezwolenie warunkowe na czas realizacji programu naprawczego.

3. Zachowują moc zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej wydane przed dniem wejścia wżycie ustawy.

4. Zezwolenia warunkowe na prowadzenie domu pomocy społecznej zachowują moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2010r.

5. Od dnia 1 stycznia 2009r. organ gminy nie może kierować osób do domu pomocy społecznej prowadzonego na podstawie zezwolenia warunkowego.

6. Opłata za pobyt wdomu pomocy społecznej prowadzonym na podstawie zezwolenia warunkowego po dniu 31 grudnia 2007r. nie może ulec podwyższeniu, aż do miesiąca, wktórym zostanie wydane zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej. Art. 153. Podmioty prowadzące wdniu wejścia wżycie niniejszej ustawy placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom wpodeszłym wieku, które wdniu wejścia wżycie ustawy nie spełniają wymagań, októrych mowa wart.67 i68, są obowiązane dostosować do tych wymagań placówki wterminie jednego roku od dnia wejścia wżycie ustawy. Art. 154. (uchylony).136) Art. 155.

1. Do osób umieszczonych wdomu pomocy społecznej na podstawie skierowania wydanego przed dniem 1stycznia 2004r. stosuje się dotychczasowe przepisy owłaściwości miejscowej gminy.

2. Kwota dotacji celowej zbudżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie zart.87 ustawy zdnia 13listopada 2003r. odochodach jednostek samorządu terytorialnego może być wuzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż o20%, wzależności od znajdujących się wpowiecie typów domów oraz uzyskanych dochodów ztytułu odpłatności za pobyt wdomu.

3. Wstosunku do osób umieszczonych wdomu pomocy społecznej na podstawie skierowania wydanego przed dniem 1stycznia 2004r., decyzje zmieniające decyzje oodpłatności ioskierowaniu do domu pomocy społecznej wydaje starosta właściwy ze względu na położenie domu. Art. 156.

1. Osoby, które przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy były zatrudnione na stanowisku pracownika socjalnego na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują uprawnienia do wykonywania zawodu. 1a. Osoby, które przed dniem 1 maja 2004r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia inauki społeczne lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.

2. Osoby kierujące placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i ośrodkami adopcyjno-opiekuńczymi powinny ukończyć specjalizację nie później niż do końca 2005r.; osobom tym zalicza się staż pracy wplacówkach opiekuńczo-wychowawczych iośrodkach adopcyjno-opiekuńczych.

3. Osoby, które wokresie 3,5 roku od dnia wejścia wżycie ustawy ukończą studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.

139)

Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2010r. Nr127, poz.857, z2011r. Nr139, poz.814, Nr207, poz.1230 iNr234, poz.1385 oraz z2012r. poz.354.

Dziennik Ustaw – 61 – Poz. 182

3a.140) Osoby, które przed dniem 1 maja 2004r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.

4. Osoby zatrudnione przed dniem wejścia wżycie ustawy na stanowisku aspiranta pracy socjalnej, które wokresie 3,5roku od dnia wejścia wżycie ustawy ukończą studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia iuzyskają tytuł licencjata, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.

5. Osoby zatrudnione przed dniem wejścia wżycie ustawy na stanowisku aspiranta pracy socjalnej, które wokresie 5,5roku od dnia wejścia wżycie ustawy ukończą studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego. Art. 157. Rada Pomocy Społecznej powołana w2003r. działa przez okres kadencji, który wynosi 3 lata. Art. 158. Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobom przebywającym wponadgminnym domu pomocy społecznej, skierowanym do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004r., chyba że przebywają poza tym domem przez okres dłuższy niż 2 tygodnie wmiesiącu. Art. 159. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy zdnia 29 listopada 1990r. opomocy społecznej zachowują moc do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie tej ustawy. Art. 160. Traci moc ustawa zdnia 29 listopada 1990r. opomocy społecznej (Dz.U. z1998r. Nr64, poz.414, Nr106, poz.668, Nr117, poz.756 iNr162, poz.1118 i1126, z1999r. Nr20, poz.170, Nr79, poz.885 iNr90, poz.1001, z2000r. Nr12, poz.136 iNr19, poz.238, z2001r. Nr72, poz.748, Nr88, poz.961, Nr89, poz.973, Nr111, poz.1194, Nr122, poz.1349 iNr154, poz.1792, z2003r. Nr7, poz.79, Nr44, poz.389, Nr122, poz.1143, Nr128, poz.1176, Nr135, poz.1268, Nr137, poz.1304, Nr203, poz.1966 iNr228, poz.2255 oraz z2004r. Nr64, poz.593). Art. 161. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 maja 2004r., zwyjątkiem:

1) art.135, który wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia141), zmocą od dnia 1 stycznia 2004r.;

2) art.5 pkt3, który wchodzi wżycie zdniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa wUnii Europejskiej;

3) art.86 ust.2 iart.140, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2005r.

140) 141)

Dodany przez art.1 pkt17 ustawy, októrej mowa wodnośniku

14. Ustawa została ogłoszona wdniu 15 kwietnia 2004r.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 182 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-09-11 poz. 1056

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-15 poz. 172

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie kwalifikacji osób wykonujących zadania w zakresie pomocy społecznej.

 • Dziennik Ustaw z 2009-05-07 poz. 590

  Ustawa z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-13 poz. 1542

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-17 poz. 73

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.