Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 183 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia aukcji uprawnień do emisji

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-02-07
Data wydania:2013-02-06
Data wejscia w życie:2013-02-08
Data obowiązywania:2013-02-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 183 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 7 lutego 2013 r. Poz. 183

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

1) zdnia 6 lutego 2013r. wsprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia aukcji uprawnień do emisji2) Na podstawie art.39 ustawy zdnia 28 kwietnia 2011r. osystemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. Nr122, poz.695) zarządza się, co następuje: §1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób przeprowadzenia aukcji uprawnień do emisji, zwanej dalej „aukcją”, wtym: 1) sposób ustalania liczby sesji aukcji; 2) wymagania dotyczące rejestracji iidentyfikacji uczestników aukcji; 3) sposób określenia ceny minimalnej uprawnienia do emisji; 4) sposób wyznaczania ceny rozliczeniowej aukcji. §2. Liczbę sesji aukcji ustala się wnastępujący sposób: 1) wprzypadku gdy wrezerwach, októrych mowa wart.13 ust.1 pkt4 i6 ustawy zdnia 28 kwietnia 2011r. osystemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, przeznaczonych do sprzedaży wdrodze aukcji jest nie więcej niż 1 000 000 uprawnień do emisji na dzień 1 stycznia 2013r., przeprowadza się jedną sesję aukcji; 2) wprzypadku gdy wrezerwach, októrych mowa wart.13 ust.1 pkt4 i6 ustawy zdnia 28 kwietnia 2011r. osystemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, przeznaczonych do sprzedaży wdrodze aukcji jest więcej niż 1000000 uprawnień do emisji na dzień 1 stycznia 2013r., liczba sesji aukcji stanowi iloraz liczby uprawnień do emisji przeznaczonych do sprzedaży iliczby 1 000 000, po zaokrągleniu wgórę do liczby całkowitej, przy czym podczas jednej sesji aukcji nie może zostać przeznaczonych do sprzedaży więcej niż 1 000 000 uprawnień do emisji. §3. Krajowy ośrodek bilansowania izarządzania emisjami, októrym mowa wart.3 ust.1 ustawy zdnia 17 lipca 2009r. osystemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych iinnych substancji (Dz.U. Nr130, poz.1070, zpóźn. zm.3)), zwany dalej „Krajowym ośrodkiem”, wterminie 21 dni od dnia zakończenia rundy sesji aukcji może przeprowadzić dodatkową rundę sesji aukcji, informując jednocześnie na swojej stronie internetowej oterminie przeprowadzenia tej rundy.


Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie §1 ust.2 pkt2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz.U. Nr248, poz.1493 iNr284, poz.1671).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje wzakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego iRady zdnia 13 października 2003r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 275 z 25.10.2003, str. 32, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.15, t. 7, str.631).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2009r. Nr215, poz.1664, z2010r. Nr249, poz.1657, z2011r. Nr122, poz.695, z2012r. poz.460 i951 oraz z2013r. poz.139.

1)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 183

§4.

1. Rejestracji podmiotów, októrych mowa wart.10 ust.2 ustawy zdnia 28 kwietnia 2011r. osystemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, biorących udział waukcji, zwanych dalej „uczestnikami aukcji”, dokonuje Krajowy ośrodek na podstawie wniosku złożonego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

2. Uczestnik aukcji składa jeden wniosek orejestrację.

3. Wniosek orejestrację składa się nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem każdej rundy sesji aukcji.

4. Rejestracja uczestnika aukcji następuje najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem rundy sesji aukcji.

5. Wniosek orejestrację zawiera: 1) nazwę, awprzypadku osób fizycznych – imię inazwisko; 2) PESEL, NIP lub inny numer identyfikacji podatkowej nadawany przez państwa członkowskie Unii Europejskiej lub państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia oWolnym Handlu (EFTA) – strony umowy oEuropejskim Obszarze Gospodarczym; 3) adres siedziby, awprzypadku osób fizycznych – adres zamieszkania; 4) numer telefonu; 5) adres poczty elektronicznej; 6) identyfikator rachunku posiadania wrejestrze Unii, określony wprzepisach rozporządzenia Komisji (UE) nr1193/2011 z dnia 18 listopada 2011 r. ustanawiającego rejestr Unii na okres rozliczeniowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2013r. oraz na kolejne okresy rozliczeniowe wramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzją nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego iRady oraz zmieniającego rozporządzenia Komisji (WE) nr2216/2004 i(UE) nr920/2010 (Dz.Urz. UE L 315 z29.11.2011, str.1); 7) jeden numer rachunku bankowego, zktórego dokonywane będą operacje pieniężne oraz na który ma być dokonywany zwrot wadium, wprzypadku jego wniesienia wpieniądzu; 8) informację osposobie zwrotu wadium wniesionego wformie innej niż wpieniądzu.

6. Na podstawie wniosku orejestrację przyznaje się uczestnikowi aukcji login oraz hasło dostępu do internetowej platformy aukcyjnej.

7. Jeżeli wadium zostanie wniesione wwalucie innej niż polska, jest ono przeliczane na złote polskie według średniego kursu tej waluty ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego wdniu poprzedzającym dzień wniesienia wadium. §5.

1. Cenę minimalną uprawnienia do emisji stanowi średnia cena uprawnień do emisji publikowana przez Point Carbon na podstawie cen podawanych przez brokerów zrynku pozagiełdowego OTC oraz giełd ICE/ECX, EEX oraz Nordpool na rynku wtórnym spot wostatnim dniu, wktórym realizowany był obrót uprawnieniami do emisji, poprzedzającym dzień otwarcia rundy sesji aukcji, pomniejszona o25% wartości tej ceny.

2. Jeżeli dane ośredniej cenie uprawnień do emisji publikowanej przez Point Carbon, októrej mowa wust.1, są niedostępne zprzyczyn technicznych ocharakterze obiektywnym przez więcej niż 5 dni roboczych poprzedzających dzień otwarcia rundy sesji aukcji, do obliczenia ceny minimalnej przyjmuje się cenę zamknięcia notowań uprawnień do emisji na giełdzie EEX wostatnim dniu poprzedzającym dzień otwarcia rundy sesji aukcji, wktórym realizowany był obrót uprawnieniami do emisji na tej giełdzie.

3. Średnią cenę uprawnień do emisji ustaloną weuro zgodnie zust.1 przelicza się na złote polskie według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego wdniu poprzedzającym rozpoczęcie rundy sesji aukcji. §6.

1. Cenę rozliczeniową aukcji wyznacza się po zamknięciu rundy sesji aukcji, zdokładnością do 0,01 zł, woparciu ozłożone oferty, przy czym przed przystąpieniem do określenia ceny rozliczeniowej odrzuca się oferty złożone zceną niższą niż cena minimalna.

Dziennik Ustaw –3– Poz. 183

2. Jeżeli suma uprawnień do emisji, na które opiewają złożone przez uczestników danej rundy sesji aukcji oferty kupna, jest: 1) wyższa od liczby uprawnień do emisji przeznaczonych do sprzedaży wdanej rundzie sesji aukcji – cenę rozliczeniową stanowi najniższa cena zofert, przy której suma uprawnień do emisji, na które opiewają oferty po tej cenie lub po cenach wyższych, jest niższa lub równa sumie uprawnień do emisji przeznaczonych do sprzedaży wdanej rundzie sesji aukcji; 2) niższa od liczby uprawnień do emisji przeznaczonych do sprzedaży wdanej rundzie sesji aukcji – cenę rozliczeniową stanowi cena zoferty zawierającej najniższą cenę za jedno uprawnienie do emisji.

3. Cena rozliczeniowa aukcji nie może być niższa niż cena minimalna. §7.

1. Jeżeli suma uprawnień zawartych wofertach zceną równą cenie rozliczeniowej aukcji przewyższa liczbę uprawnień do emisji przeznaczonych do sprzedaży wdanej rundzie sesji aukcji, dokonuje się podziału uprawnień do emisji pomiędzy uczestników aukcji, którzy złożyli oferty zceną równą cenie rozliczeniowej, proporcjonalnie do liczby uprawnień do emisji zawartych wposzczególnych ofertach.

2. Liczbę uprawnień do emisji przyznanych oferentowi wsposób określony wust.1 ustala się przez zaokrąglenie wdół do pełnego uprawnienia do emisji.

3. Jeżeli wwyniku stosowania zaokrągleń, októrych mowa wust.2, pozostaną nieprzydzielone uprawnienia do emisji, przydziela się je tym oferentom, którzy złożyli oferty zkolejną największą liczbą uprawnień do emisji, przez dodanie po jednym uprawnieniu do emisji każdemu oferentowi, aż do wyczerpania liczby uprawnień do emisji przeznaczonych do przydziału.

4. Wprzypadku ofert kupna otym samym wolumenie uprawnienia do emisji są przydzielane tym oferentom, którzy wcześniej złożyli oferty. §8. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem następującym po dniu ogłoszenia. Minister Środowiska: M. Korolec

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 183 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-08 poz. 325

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych

 • Legislacja UE z 2010-07-10 nr 175 poz. 36

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie liczby uprawnień w całej Wspólnocie, które mają być wydane na rok 2013 w ramach systemu handlu (...)

 • Dziennik Ustaw z 2010-05-11 poz. 521

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania dotyczącego podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych, zakresu rejestracji, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Komunikat UE z 2008-11-22 nr 301 poz. 36

  Sprawa T-195/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 23 września 2008 r. — Lafarge Cement przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności (...)

 • Komunikat UE z 2008-11-22 nr 301 poz. 36

  Sprawa T-193/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 23 września 2008 r. — Gόrażdże Cement przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.