Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 185 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-02-07
Data wydania:2013-01-28
Data wejscia w życie:2013-02-08
Data obowiązywania:2013-02-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 185 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 7 lutego 2013 r. Poz. 185

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi

1) zdnia 28 stycznia 2013r. zmieniające rozporządzenie wsprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego Na podstawie art.37c ustawy zdnia 26 stycznia 2007r. opłatnościach wramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz.U. z2012r. poz.1164 i 1529) zarządza się, co następuje: §1. Wrozporządzeniu Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 1 kwietnia 2010r. wsprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego (Dz.U. Nr67, poz.434, z2011r. Nr97, poz.563 oraz z2012r. poz.879) wprowadza się następujące zmiany: 1) w§2 dodaje się pkt6 wbrzmieniu: dobrostan zwierząt, określonym wust.16–18 pktC załącznika II do rozporządzenia nr73/2009, jest określona „6) wzałączniku nr3c do rozporządzenia.”; 2) po załączniku nr3b do rozporządzenia dodaje się załącznik nr3c do rozporządzenia wbrzmieniu określonym wzałączniku do niniejszego rozporządzenia. §2. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem następującym po dniu ogłoszenia. Minister Rolnictwa iRozwoju Wsi: wz. T. Nalewajk


1)

Minister Rolnictwa iRozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie §1 ust.2 pkt1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi (Dz.U. Nr248, poz.1486).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 28 stycznia 2013r. (poz. 185)

LICZBA PUNKTÓW, JAKĄ PRZYPISUJE SIĘ STWIERDZONEJ NIEZGODNOŚCI WOBSZARZE DOBROSTAN ZWIERZĄT

Dziennik Ustaw

Tabela I RODZAJ NARUSZENIA ZASIĘG1) DOTKLIWOŚĆ2) 4 3 2

1. Stwierdzono, że cielęta powyżej

8. tygodnia życia są utrzymywane wpojedynczych boksach. TRWAŁOŚĆ3) 5

NIEZGODNOŚĆ zwymogami wynikającymi zust.16 pktC załącznika II do rozporządzenia nr73/2009

1

Rolnik utrzymuje cielęta powyżej

8. tygodnia życia w pojedynczych boksach, z wyjątkiem cieląt utrzymywanych z ich matkami wokresie ssania oraz przypadków, októrych mowa wart.12 ust.4b ustawy zdnia 21 sierpnia 1997r. oochronie zwierząt (Dz.U. z2003r. Nr106, poz.1002, zpóźn. zm.) oraz §14 ust.1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 15 lutego 2010r. wsprawie wymagań isposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone wprzepisach Unii Europejskiej (Dz.U. Nr56, poz.344, zpóźn. zm.). 3 pkt

3 pkt

1 pkt 3 pkt

–2–

Rolnik nie zapewnia kojców, wktórych cielęta są utrzymywane pojedynczo, spełniających warunki, o których mowa w§15 ust.2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 15 lutego 2010r. wsprawie wymagań isposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone wprzepisach Unii Europejskiej.

2.1 Stwierdzono, że wymiary kojców, wktórych cielęta są utrzymywane pojedynczo, są mniejsze niż określone w § 15 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 15 lutego 2010r. wsprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone wprzepisach Unii Europejskiej.

3 pkt

3 pkt 5 pkt

1 pkt 3 pkt 5 pkt

2.2 Stwierdzono, że ściany kojców, wktórych cielęta są utrzymywane pojedynczo, z wyłączeniem kojca, w którym utrzymuje się chore cielęta, są wykonane wsposób uniemożliwiający cielętom kontakt wzrokowy ifizyczny.

3 pkt

1 pkt 3 pkt

1 pkt 3 pkt

Rolnik nie zapewnia kojców, wktórych cielęta są utrzymywane grupowo, spełniających warunki, októrych mowa w§15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zdnia 15 lutego 2010r. wsprawie wymagań isposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone wprzepisach Unii Europejskiej.

3. Stwierdzono, że powierzchnia kojca, wktórym cielęta są utrzymywane grupowo, jest mniejsza niż określona w§15 ust.3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 15 lutego 2010r. wsprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone wprzepisach Unii Europejskiej.

3 pkt

3 pkt 5 pkt

1 pkt 3 pkt Poz. 185

1

2

3

4

5

Dziennik Ustaw

Rolnik nie zapewnia pomieszczeń, wktórych są utrzymywane cielęta, wyposażenia tych pomieszczeń i sprzętu używanego przy utrzymywaniu cieląt wykonanych z materiałów nieszkodliwych dla ich zdrowia oraz nadających się do czyszczenia iodkażania. 3 pkt 3 pkt 5 pkt 1 pkt 3 pkt

5. Stwierdzono, że instalacja elektryczna w pomieszczeniach, wktórych są utrzymywane cielęta, nie jest wykonana wsposób określony wprzepisach prawa budowlanego. 3 pkt 3 pkt 1 pkt 3 pkt

4. Stwierdzono, że pomieszczenia, wktórych są utrzymywane cielęta, wyposażenie tych pomieszczeń i sprzęt używany przy utrzymywaniu cieląt nie są wykonane zmateriałów nieszkodliwych dla ich zdrowia oraz nadających się do czyszczenia iodkażania.

Rolnik nie zapewnia instalacji elektrycznej w pomieszczeniach, wktórych są utrzymywane cielęta, wykonanej wsposób określony wprzepisach prawa budowlanego.

Rolnik nie zapewnia wpomieszczeniach, wktórych są utrzymywane cielęta, obiegu powietrza, stopnia zapylenia, temperatury, względnej wilgotności powietrza i stężenia gazów (CO2; H2S; NH3) na poziomie nieszkodliwym dla cieląt. 3 pkt 3 pkt 5 pkt

6. Stwierdzono, na podstawie stanu zdrowia cieląt, że w pomieszczeniach, w których utrzymuje się te cielęta, obieg powietrza, stopień zapylenia, temperatura, względna wilgotność powietrza lub stężenie gazów (CO2; H2S; NH3) są utrzymywane na poziomie szkodliwym dla cieląt.

1 pkt 3 pkt 5 pkt

Rolnik nie sprawdza co najmniej raz dziennie wyposażenia pomieszczeń, w których są utrzymywane cielęta, i sprzętu używanego przy utrzymywaniu cieląt oraz nie usuwa niezwłocznie wykrytych usterek. 3 pkt


7. Stwierdzono, że wyposażenie pomieszczeń, wktórych są utrzymywane cielęta, isprzęt używany przy utrzymywaniu cieląt nie są sprawdzane co najmniej raz dziennie, awykryte usterki nie są niezwłocznie usuwane.

1 pkt 3 pkt

1 pkt 3 pkt –3–

Rolnik, który wyposażył pomieszczenia, wktórych są utrzymywane cielęta, w mechaniczny lub automatyczny system wentylacji, nie połączył tego systemu zsystemem: 1) alarmowym sygnalizującym awarię systemu wentylacyjnego; 2) wentylacji awaryjnej lub system wentylacji został połączony z systemem alarmowym, który nie był testowany regularnie.

8. Stwierdzono wpomieszczeniach, wktórych są utrzymywane cielęta, że mechaniczny lub automatyczny system wentylacji nie został połączony zsystemem: 1) alarmowym sygnalizującym awarię systemu wentylacyjnego; 2) wentylacji awaryjnej lub system wentylacji został połączony zsystemem alarmowym, który nie był testowany regularnie.

3 pkt

1 pkt 3 pkt

1 pkt 3 pkt

Rolnik nie zapewnia cielętom wpomieszczeniach, wktórych są utrzymywane, dostępu do światła naturalnego lub nie zapewnia oświetlenia tych pomieszczeń przystosowanym dla cieląt światłem sztucznym (co najmniej między godziną 900 a1700).

9. Stwierdzono, że wpomieszczeniach, wktórych są utrzymywane cielęta, cielęta te nie mają dostępu do światła naturalnego lub pomieszczenia te nie są oświetlone przystosowanym dla cieląt światłem sztucznym (co najmniej między godziną 900 a1700).

3 pkt

3 pkt 5 pkt

1 pkt 3 pkt 5 pkt

Rolnik nie zapewnia wyposażenia pomieszczeń, wktórych są utrzymywane cielęta, w stałe lub przenośne oświetlenie sztuczne umożliwiające przeprowadzenie kontroli tych pomieszczeń idoglądanie umieszczonych wnich cieląt okażdej porze.

10. Stwierdzono, że pomieszczenia, wktórych są utrzymywane cielęta, nie są wyposażone wstałe lub przenośne oświetlenie sztuczne umożliwiające przeprowadzenie kontroli tych pomieszczeń i doglądanie umieszczonych wnich cieląt okażdej porze.

3 pkt

3 pkt 5 pkt

1 pkt 3 pkt

Poz. 185

1

11. Stwierdzono, że cielęta nie są doglądane co najmniej: 1) raz dziennie w przypadku cieląt utrzymywanych wsystemie otwartym; 3 pkt 5 pkt 2) dwa razy dziennie w przypadku cieląt utrzymywanych wpomieszczeniach.

12. Stwierdzono, że: 1) chore lub ranne cielęta nie zostały otoczone opieką; 2) nie została uzyskana niezwłocznie porada lekarza weterynarii dla każdego z cieląt, w przypadku gdy opieka rolnika nie przyniosła rezultatów; 3) chore lub ranne cielęta nie zostały, wrazie potrzeby, odizolowane lub 4) cielęta nie były utrzymywane na ściółce, wprzypadku gdy wymagał tego ich stan zdrowia. 3 pkt 5 pkt 1 pkt 3 pkt 5 pkt

2

3

4

5

Rolnik nie dogląda co najmniej:

Dziennik Ustaw

1) raz dziennie cieląt utrzymywanych wsystemie otwartym;

2) dwa razy dziennie cieląt utrzymywanych wpomieszczeniach.

Rolnik:

1) nie otoczył opieką chorych lub rannych cieląt;

2) nie uzyskał niezwłocznie porady lekarza weterynarii dla każdego zcieląt, wprzypadku gdy jego opieka nie przyniosła rezultatów;

3) nie odizolował, w razie potrzeby, chorych lub rannych cieląt lub

3 pkt 5 pkt

1 pkt 3 pkt 5 pkt

4) nie utrzymywał cieląt na ściółce, wprzypadku gdy wymagał tego ich stan zdrowia.

13. Stwierdzono, że cielęta są utrzymywane w warunkach niezapewniających im swobody ruchu, a w szczególności możliwości kładzenia się, wstawania ileżenia.

–4–

Rolnik nie utrzymuje cieląt wwarunkach zapewniających im swobodę ruchu, awszczególności możliwość kładzenia się, wstawania ileżenia.

3 pkt

3 pkt

1 pkt 3 pkt

Rolnik utrzymuje cielęta na uwięzi, a w przypadku cieląt utrzymywanych grupowo – utrzymuje je na uwięzi poza porą karmienia lub wczasie jej trwania dłużej niż godzinę.

14. Stwierdzono, że cielęta są utrzymywane na uwięzi, awprzypadku cieląt utrzymywanych grupowo – są utrzymywane na uwięzi poza porą karmienia lub wczasie jej trwania dłużej niż godzinę.

3 pkt

5 pkt

3 pkt 5 pkt

Rolnik, karmiąc cielęta na uwięzi utrzymywane grupowo, zastosował uprząż, pęta, stelaż, więzy lub inne urządzenia, które zmusiły cielę do przebywania wnienaturalnej pozycji, spowodowały zbędny ból, uszkodzenie ciała albo śmierć lub rolnik nie sprawdzał regularnie tych uwięzi tak, aby były wygodnie dopasowane.

15. Stwierdzono, że podczas karmienia na uwięzi cieląt utrzymywanych grupowo zastosowano uprząż, pęta, stelaż, więzy lub inne urządzenia, które zmusiły cielę do przebywania w nienaturalnej pozycji, spowodowały zbędny ból, uszkodzenie ciała albo śmierć, lub nie sprawdzano regularnie tych uwięzi tak, aby były wygodnie dopasowane.


3 pkt

3 pkt 5 pkt

1 pkt 3 pkt 5 pkt

Rolnik nie zapewnia czyszczenia i odkażania pomieszczeń, wktórych są utrzymywane cielęta, oraz czyszczenia iodkażania wyposażenia tych pomieszczeń oraz sprzętu używanego przy utrzymywaniu cieląt.

16. Stwierdzono, że pomieszczenia, wktórych są utrzymywane cielęta, wyposażenie tych pomieszczeń isprzęt używany przy utrzymywaniu cieląt nie są czyszczone iodkażane.

3 pkt

3 pkt 5 pkt

1 pkt 3 pkt 5 pkt

Poz. 185

1 17.1 Stwierdzono, że odchody cieląt oraz niezjedzone resztki paszy nie są usuwane zpomieszczeń, wktórych są utrzymywane cielęta, tak często, aby uniknąć wydzielania się nieprzyjemnych woni. 3 pkt 5 pkt 1 pkt 3 pkt 1 pkt 3 pkt 1 pkt 3 pkt 1 pkt 3 pkt 17.2 Stwierdzono, że pomieszczenia, wktórych są utrzymywane cielęta, nie są zabezpieczone przed muchami igryzoniami. 3 pkt 5 pkt 3 pkt 3 pkt 5 pkt 3 pkt 3 pkt 5 pkt 3 pkt 3 pkt 5 pkt

18. Stwierdzono, że podłoga wpomieszczeniach, wktórych są utrzymywane cielęta, nie jest twarda, równa istabilna, ajej powierzchnia nie jest gładka inieśliska.

19. Stwierdzono, że miejsce do leżenia dla cieląt nie jest wygodne, czyste iodwodnione. 3 pkt 3 pkt

20. Stwierdzono, że cielęta, które nie ukończyły

2. tygodnia życia, są utrzymywane w pomieszczeniach bez ściółki.

21. Stwierdzono, że cielęta są karmione paszą niedostosowaną do ich gatunku, wieku, masy ciała istanu fizjologicznego.

2

3

4

5

Dziennik Ustaw

Rolnik nie zapewnia:

1) usuwania odchodów cieląt oraz niezjedzonych resztek paszy zpomieszczeń, wktórych są utrzymywane cielęta, tak często, aby uniknąć wydzielania się nieprzyjemnych woni;

2) zabezpieczenia pomieszczeń, wktórych są utrzymywane cielęta, przed muchami igryzoniami.

Rolnik nie zapewnia wpomieszczeniach, wktórych są utrzymywane cielęta, podłogi twardej, równej, stabilnej oraz ogładkiej inieśliskiej powierzchni.

1 pkt 3 pkt 1 pkt 3 pkt 1 pkt 3 pkt 5 pkt 1 pkt 3 pkt

Rolnik nie zapewnia cielętom wygodnego, czystego iodwodnionego miejsca do leżenia.

Rolnik utrzymuje cielęta, które nie ukończyły

2. tygodnia życia, wpomieszczeniach bez ściółki.

–5–

Rolnik karmi cielęta paszą niedostosowaną do ich gatunku, wieku, masy ciała istanu fizjologicznego.

Rolnik nie stosuje wżywieniu cieląt paszy zawierającej taką ilość żelaza, która zapewnia wich krwi poziom hemoglobiny wynoszący co najmniej 4,5 milimola/litr.

22. Stwierdzono, że wżywieniu cieląt nie jest stosowana pasza zawierająca taką ilość żelaza, która zapewnia wich krwi poziom hemoglobiny wynoszący co najmniej 4,5milimola/litr.

3 pkt

3 pkt 5 pkt

1 pkt 3 pkt

Rolnik nie stosuje wżywieniu cieląt powyżej

2. tygodnia życia paszy zawierającej pasze włókniste inie zwiększa dawki tych pasz od 50 do 250 g dziennie dla cieląt od

8. do

20. tygodnia życia.

23. Stwierdzono, że cielęta powyżej

2. tygodnia życia nie mają zapewnionej paszy zawierającej pasze włókniste, adla cieląt od

8. do

20. tygodnia życia nie jest zwiększana dawka tych pasz od 50 do 250 g dziennie.

24. Stwierdzono, że cielęta mają założone kagańce.

3 pkt

3 pkt 5 pkt

1 pkt 3 pkt 5 pkt

Rolnik założył cielętom kagańce.

3 pkt

5 pkt 3 pkt

1 pkt 3 pkt 5 pkt

Rolnik nie karmi cieląt co najmniej dwa razy dziennie.

25. Stwierdzono, że cielęta nie są karmione co najmniej dwa razy dziennie.

Poz. 185

5 pkt

1 pkt 3 pkt 5 pkt

1

26. Stwierdzono, wprzypadku utrzymywania cieląt grupowo, gdy nie żywi się ich do woli lub zelektronicznych stacji odpasowych, że nie każde cielę miało dostęp do paszy wtym samym czasie. 3 pkt 3 pkt 1 pkt 3 pkt

Dziennik Ustaw

2

3

4

5

Rolnik, wprzypadku utrzymywania cieląt grupowo, gdy nie żywi się ich do woli lub zelektronicznych stacji odpasowych, nie zapewnia każdemu cielęciu dostępu do paszy w tym samym czasie.

Rolnik nie zapewnił cielętom powyżej

2. tygodnia życia dostępu do wystarczającej ilości świeżej wody lub nie zapewnił możliwości zaspokajania pragnienia przez picie innych płynów. Rolnik nie zapewnił cielętom podczas upałów stałego dostępu do świeżej wody lub nie zapewnił stałego dostępu do świeżej wody chorym cielętom. 3 pkt 5 pkt

28. Stwierdzono, że wyposażenie i sprzęt przeznaczone do karmienia ipojenia cieląt nie są umieszczone wtaki sposób, aby zminimalizować możliwość zanieczyszczenia paszy lub wody. 3 pkt

29. Stwierdzono, że cielęta nie otrzymały pokarmu matki niezwłocznie po urodzeniu inie później niż przed upływem 6 godzin od urodzenia. 3 pkt 1 pkt 3 pkt

27. Stwierdzono, że cielęta powyżej

2. tygodnia życia nie miały dostępu do wystarczającej ilości świeżej wody lub nie miały możliwości zaspokajania pragnienia przez picie innych płynów, lub nie miały stałego dostępu do świeżej wody podczas upałów, lub chore cielęta nie miały stałego dostępu do świeżej wody.

1 pkt 3 pkt 5 pkt

Rolnik nie umieszcza wyposażenia isprzętu przeznaczonych do karmienia ipojenia cieląt wtaki sposób, aby zminimalizować możliwość zanieczyszczenia paszy lub wody.

1 pkt 3 pkt

Rolnik nie zapewnia cielętom otrzymywania pokarmu matki niezwłocznie po urodzeniu, nie później jednak niż przed upływem 6 godzin od urodzenia.

5 pkt

5 pkt

–6–

1)

Poz. 185

Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium zasięgu wodniesieniu do naruszenia nr1–29: 1) 3 pkt– ograniczony do gospodarstwa rolnego; 2) 5 pkt– wykraczający poza gospodarstwo rolne.

2) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium dotkliwości wodniesieniu do naruszenia nr: 1) 1 – 3 pkt– wgospodarstwie utrzymuje się cielęta powyżej

8. tygodnia życia wpojedynczych boksach; 2) 2.1: a) pkt– wymiary kojca są mniejsze niż określone w§15 ust.2 pkt1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 15 lutego 2010r. wsprawie wymagań isposobu postępowania 3 przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone wprzepisach Unii Europejskiej, nie ogranicza to jednak swobody ruchu inie powoduje trudności zodpoczynkiem, wstawaniem ikładzeniem się cieląt oraz zdostępem osób obsługujących cielęta, b) pkt– wymiary kojca są mniejsze niż określone w§15 ust.2 pkt1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 15 lutego 2010r. wsprawie wymagań isposobu postępowania 5 przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone wprzepisach Unii Europejskiej, co ogranicza swobodę ruchu lub powoduje otarcia, trudności zodpoczynkiem, wstawaniem, kładzeniem się cieląt lub zdostępem osób obsługujących cielęta; 3) 2.2: a) 1 pkt– ściany kojców, wktórych cielęta są utrzymywane pojedynczo, wykonane są wtaki sposób, że uniemożliwiają cielętom kontakt fizyczny, b) 3 pkt– ściany kojców, wktórych cielęta są utrzymywane pojedynczo, wykonane są wtaki sposób, że uniemożliwiają cielętom kontakt fizyczny iwzrokowy; 4) 3: a) pkt– powierzchnia kojca jest mniejsza niż określona w§15 ust.3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 15 lutego 2010r. wsprawie wymagań isposobu postępowania 3 przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone wprzepisach Unii Europejskiej, nie ogranicza to jednak swobody ruchu inie powoduje trudności zodpoczynkiem, wstawaniem ikładzeniem się cieląt oraz zdostępem osób obsługujących cielęta, b) pkt– powierzchnia kojca jest mniejsza niż określona w§15 ust.3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 15 lutego 2010r. wsprawie wymagań isposobu postępowania 5 przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone wprzepisach Unii Europejskiej, co ogranicza swobodę ruchu lub powoduje otarcia, trudności zodpoczynkiem, wstawaniem, kładzeniem się cieląt lub zdostępem osób obsługujących cielęta;

Dziennik Ustaw –7– Poz. 185

5) 4: a) pkt– pomieszczenia, wktórych są utrzymywane cielęta, wyposażenie tych pomieszczeń oraz sprzęt używany przy utrzymywaniu cieląt są wykonane zmateriałów trudnych do czyszczenia 3 iodkażania, b) pkt– pomieszczenia, wktórych są utrzymywane cielęta, wyposażenie tych pomieszczeń oraz sprzęt używany przy utrzymywaniu cieląt są wykonane zmateriałów, które mogą być szkod5 liwe dla ich zdrowia lub mogą powodować unich urazy ciała; 6) 5 – 3 pkt– instalacja elektryczna nie jest wykonana wsposób określony wprzepisach prawa budowlanego, co stwarza zagrożenie dla zdrowia iżycia cieląt; 7) 6: a) pkt– obieg powietrza, stopień zapylenia, temperatura lub względna wilgotność powietrza wpomieszczeniach, wktórych są utrzymywane cielęta, wpływają niekorzystnie na stan zdrowia 3 cieląt, co objawia się wszczególności zaczerwienieniem spojówek, przegrzaniem lub wychłodzeniem, b) pkt– obieg powietrza, stopień zapylenia, temperatura lub względna wilgotność powietrza wpomieszczeniach, wktórych są utrzymywane cielęta, spowodowały pogorszenie stanu zdrowia 5 cieląt lub stężenie gazów wtych pomieszczeniach przekroczyło poziom szkodliwy dla ich zdrowia; 8) 7: a) pkt– wyposażenie pomieszczeń, wktórych są utrzymywane cielęta, oraz sprzęt używany przy utrzymywaniu cieląt nie są sprawdzane co najmniej raz dziennie istwierdzone usterki nie są 1 usuwane niezwłocznie, jednak nie spowodowało to zagrożenia dla zdrowia cieląt, b) pkt– wyposażenie pomieszczeń, wktórych są utrzymywane cielęta, oraz sprzęt używany przy utrzymywaniu cieląt nie są sprawdzane co najmniej raz dziennie istwierdzone usterki nie są 3 usuwane niezwłocznie, co spowodowało zagrożenie dla zdrowia cieląt; 9) 8: a) pkt– mechaniczny lub automatyczny system wentylacji wpomieszczeniu, wktórym są utrzymywane cielęta, został połączony zsystemem alarmowym sygnalizującym awarię systemu 1 wentylacyjnego oraz systemem wentylacji awaryjnej, jednak ten system nie był testowany regularnie, co mogło spowodować zagrożenie dla zdrowia iżycia cieląt, b) pkt– mechaniczny lub automatyczny system wentylacji wpomieszczeniu, wktórym są utrzymywane cielęta, nie został połączony zsystemem alarmowym sygnalizującym awarię systemu 3 wentylacyjnego oraz systemem wentylacji awaryjnej, co spowodowało zagrożenie dla zdrowia iżycia cieląt; 10) 9: a) pkt– cielęta są utrzymywane bez dostępu do światła naturalnego, anatężenie oświetlenia sztucznego odpowiadającego oświetleniu naturalnemu jest nieprzystosowane dla cieląt, wszcze3 gólności pomieszczenia nie są oświetlone wgodzinach od 900 do 1700 lub są oświetlone wwymiarze mniejszym niż ośmiogodzinny, b) 5 pkt– cielęta są utrzymywane bez dostępu do światła naturalnego inie zapewniono oświetlenia sztucznego wgodzinach od 900 do 1700; 11) 10: a) pkt– stałe lub przenośne oświetlenie sztuczne wpomieszczeniach, wktórych są utrzymywane cielęta, jest niewystarczające lub niesprawne, co utrudnia kontrolę pomieszczeń oraz doglą3 danie cieląt, b) 5 pkt– stwierdzono brak stałego iprzenośnego oświetlenia sztucznego wpomieszczeniach, wktórych są utrzymywane cielęta; 12) 11, 14, 24, 25, 27, 29 – 5 pkt– wkażdym stwierdzonym przypadku; 13) 12: a) 3 pkt– nie odizolowano od reszty stada rannych lub chorych cieląt iwzależności od stanu zdrowia nie zapewniono tym cielętom odpowiednich warunków, wszczególności ściółki, b) 5 pkt– nie otoczono rannych lub chorych cieląt należytą opieką, agdy opieka nie przyniosła rezultatów, nie została uzyskana niezwłocznie porada lekarza weterynarii; 14) 13 – 3 pkt– nie zapewniono cielętom swobody ruchu, awszczególności możliwości kładzenia się, wstawania ileżenia; 15) 15: a) 3 pkt– podczas karmienia cieląt utrzymywano je na uwięzi, nie kontrolując jej dopasowania, co nie zapewniło im możliwości niezbędnego ruchu, b) 5 pkt– podczas karmienia cieląt zastosowano uprząż, pęta, stelaż, więzy lub inne urządzenia, które spowodowały unich zbędny ból, uszkodzenie ciała albo śmierć; 16) 16: a) 3 pkt– pomieszczenia, wktórych są utrzymywane cielęta, ich wyposażenie isprzęt używany przy utrzymywaniu cieląt są czyszczone iodkażane nieregularnie, b) 5 pkt– pomieszczenia, wktórych są utrzymywane cielęta, ich wyposażenie isprzęt używany przy utrzymywaniu cieląt nie są czyszczone iodkażane; 17) 17.1: a) pkt– odchody cieląt oraz niezjedzone resztki paszy są nieregularnie usuwane zpomieszczeń, wktórych są utrzymywane cielęta, jednak nie spowodowało to wydzielania się nieprzyjem1 nych woni, b) pkt– odchody cieląt oraz niezjedzone resztki paszy nie są usuwane zpomieszczeń, wktórych są utrzymywane cielęta, co powoduje wydzielanie się nieprzyjemnych woni; 3

Dziennik Ustaw –8– Poz. 185

18) 17.2: a) 1 pkt– stwierdzono brak zabezpieczeń przed muchami igryzoniami, b) 3 pkt– stwierdzono gryzonie lub ich odchody lub znaczne ilości much; 19) 18: a) 3 pkt– podłoga wpomieszczeniach, wktórych są utrzymywane cielęta, jest niestabilna iśliska, co może spowodować zagrożenie dla zdrowia cieląt, b) 5 pkt– wpodłodze wpomieszczeniach, wktórych są utrzymywane cielęta, stwierdzono ubytki, które spowodowały kontuzje lub zranienia ucieląt; 20) 19 – 3 pkt– miejsce do leżenia dla cieląt jest brudne, mokre lub niewygodne; 21) 20: a) 3 pkt– cielęta do ukończenia

2. tygodnia życia są utrzymywane wpomieszczeniach bez ściółki, co może spowodować zagrożenie dla ich zdrowia, b) 5 pkt– cielęta do ukończenia

2. tygodnia życia są utrzymywane wpomieszczeniach bez ściółki, co spowodowało unich zmiany chorobowe, wszczególności schorzenia narządów ruchu; 22) 21–23: a) 3 pkt– stwierdzona niezgodność nie spowodowała zagrożenia dla zdrowia cieląt, b) 5 pkt– stwierdzona niezgodność spowodowała zagrożenie dla zdrowia cieląt; 23) 26 – 3 pkt– nie zapewniono każdemu cielęciu dostępu do paszy wtym samym czasie; 24) 28: a) 1 pkt– nie umieszczono wyposażenia isprzętu przeznaczonego do karmienia ipojenia cieląt wtaki sposób, aby zminimalizować możliwość zanieczyszczenia paszy lub wody, b) 3 pkt– wyposażenie isprzęt przeznaczone do karmienia ipojenia cieląt umieszczono wtaki sposób, że pasza lub woda zostały zanieczyszczone.

3) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium trwałości wodniesieniu do naruszenia nr: 1) 1–8, 10–15 i17–29: a) 1 pkt– odwracalna krótkotrwała, b) 3 pkt– odwracalna długotrwała, c) 5 pkt– nieodwracalna; 2) 9: a) 1 pkt– odwracalna krótkotrwała, b) 3 pkt– odwracalna długotrwała, c) pkt– nieodwracalna – cielęta przebywały wciemności przez dłuższy czas, co spowodowało nieodwracalne zmiany chorobowe utych cieląt, wszczególności zaburzenia wzroku lub ślepotę; 5 3) 16: a) 1 pkt– odwracalna krótkotrwała, b) 3 pkt– odwracalna długotrwała, c) 5 pkt– nieodwracalna – brak czyszczenia iodkażania pomieszczeń, wktórych przebywały cielęta, spowodował zmiany chorobowe utych cieląt.

Tabela II RODZAJ NARUSZENIA ZASIĘG1) DOTKLIWOŚĆ2) 4 5 3 2 TRWAŁOŚĆ3)

Dziennik Ustaw

NIEZGODNOŚĆ zwymogami wynikającymi zust.17 pktC załącznika II do rozporządzenia nr73/2009

1

Rolnik nie zapewnia, w przypadku grupowego utrzymywania knurów, warchlaków, tuczników, knurków, loszek hodowlanych, loch i loszek po kryciu, tym zwierzętom odpowiedniej powierzchni kojca, zgodnie z wymaganiami określonymi w§24 ust.3 i4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 15 lutego 2010r. wsprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone wprzepisach Unii Europejskiej. 3 pkt 3 pkt 5 pkt

1. Stwierdzono, że wprzypadku grupowego utrzymywania knurów, warchlaków, tuczników, knurków, loszek hodowlanych, loch i loszek po kryciu, powierzchnia kojca jest niezgodna zwymaganiami określonymi w§24 ust.3 i 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zdnia 15 lutego 2010r. wsprawie wymagań isposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone wprzepisach Unii Europejskiej.

1 pkt 3 pkt

Rolnik nie zapewnia, w przypadku grupowego utrzymywania świń na betonowej podłodze szczelinowej, otworów ibeleczek wpodłodze oszerokości spełniającej warunki, októrych mowa w§25 pkt1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 15 lutego 2010r. wsprawie wymagań isposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone wprzepisach Unii Europejskiej. 3 pkt

3. Stwierdzono, że lochy i loszki są utrzymywane na uwięzi. 3 pkt

2. Stwierdzono, że wprzypadku grupowego utrzymywania świń na betonowej podłodze szczelinowej, szerokość otworów ibeleczek wtej podłodze nie spełnia warunków, októrych mowa w§25 pkt1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 15 lutego 2010r. wsprawie wymagań isposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone wprzepisach Unii Europejskiej.

3 pkt 5 pkt

1 pkt 3 pkt

–9–

Rolnik utrzymuje lochy iloszki na uwięzi.

5 pkt

3 pkt 5 pkt

Rolnik nie utrzymuje, wstadach powyżej 9 sztuk loch, grupowo loch iloszek od

4. tygodnia po pokryciu do tygodnia przed przewidywanym terminem proszenia, adługość każdego z boków kojca nie spełnia warunków, o których mowa w§24 ust.5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 15 lutego 2010r. wsprawie wymagań isposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone wprzepisach Unii Europejskiej.

4. Stwierdzono, że lochy iloszki od

4. tygodnia po pokryciu do tygodnia przed przewidywanym terminem proszenia, wstadach powyżej 9 sztuk loch, nie są utrzymywane grupowo, adługość każdego zboków kojca nie spełnia warunków, októrych mowa w§24 ust.5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 15 lutego 2010r. wsprawie wymagań isposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone wprzepisach Unii Europejskiej.

5. Stwierdzono, że świnie nie mają stałego dostępu do materiałów i przedmiotów absorbujących ich uwagę, w szczególności słomy, siana, drewna i trocin, o jakości niewywierającej szkodliwego wpływu na ich zdrowie.

3 pkt

3 pkt 5 pkt

3 pkt 5 pkt

Rolnik nie zapewnia świniom stałego dostępu do materiałów i przedmiotów absorbujących ich uwagę, w szczególności słomy, siana, drewna i trocin, o jakości niewywierającej szkodliwego wpływu na ich zdrowie.

Poz. 185

3 pkt

3 pkt 5 pkt

1 pkt 3 pkt 5 pkt

1 6.1 Stwierdzono, że świnie nie są karmione co najmniej raz dziennie. 3 pkt 5 pkt 3 pkt 1 pkt 3 pkt 5 pkt 1 pkt 3 pkt 5 pkt 6.2 Stwierdzono, że świnie utrzymywane grupowo nie mają dostępu do paszy wtym samym czasie. 3 pkt

2

3

4

5

Dziennik Ustaw

Rolnik nie karmi świń co najmniej raz dziennie, a jeżeli utrzymuje świnie grupowo – nie zapewnia im dostępu do paszy wtym samym czasie.

Rolnik nie zapewnia lochom wokresie między odsadzeniem prosiąt aokresem okołoporodowym iloszkom wystarczającej ilości pokarmu wysokoenergetycznego oraz pokarmu objętościowego lub wysokowłóknistego. 3 pkt 3 pkt

7. Stwierdzono, że lochy wokresie między odsadzeniem prosiąt aokresem okołoporodowym iloszki nie mają zapewnionej wystarczającej ilości pokarmu wysokoenergetycznego oraz pokarmu objętościowego lub wysokowłóknistego.

1 pkt 3 pkt

Rolnik nie oddzielił czasowo od grupy i nie utrzymywał pojedynczo świń chorych, zranionych, wykazujących agresję lub atakowanych przez inne świnie. 3 pkt

8. Stwierdzono, że świnie chore, zranione, wykazujące agresję lub atakowane przez inne świnie nie zostały oddzielone czasowo od grupy inie były utrzymywane pojedynczo.

9. Stwierdzono, że świnie nie są utrzymywane wwarunkach zapewniających im swobodę ruchu, awszczególności możliwość kładzenia się, wstawania ileżenia.

10. Stwierdzono, że świnie wpomieszczeniach, wktórych są utrzymywane, są narażone na hałas stały lub wywoływany nagle, anatężenie tego hałasu przekracza 85 dB. 3 pkt

3 pkt 5 pkt

1 pkt 3 pkt 5 pkt – 10 –

Rolnik nie utrzymuje świń wwarunkach zapewniających im swobodę ruchu, awszczególności możliwość kładzenia się, wstawania ileżenia.

3 pkt

1 pkt 3 pkt

Rolnik naraża świnie w pomieszczeniach, w których są utrzymywane, na hałas stały lub wywoływany nagle, anatężenie tego hałasu przekracza 85 dB.

3 pkt

3 pkt 5 pkt

3 pkt 5 pkt

Rolnik nie zapewnia wpomieszczeniach, wktórych są utrzymywane świnie, oświetlenia co najmniej przez 8 godzin dziennie światłem naturalnym lub sztucznym onatężeniu co najmniej 40 luksów.

11. Stwierdzono, że pomieszczenia, wktórych są utrzymywane świnie, nie są oświetlone co najmniej przez 8 godzin dziennie światłem naturalnym lub sztucznym onatężeniu co najmniej 40 luksów. 12.1 Stwierdzono, że świnie są utrzymywane w warunkach szkodliwych dla ich zdrowia oraz powodujących urazy, uszkodzenia ciała lub cierpienia.

3 pkt

3 pkt 5 pkt

1 pkt 3 pkt 5 pkt

3 pkt

3 pkt 5 pkt

3 pkt 5 pkt

Rolnik nie zapewnia pomieszczeń dla świń, zbudowanych wsposób umożliwiający utrzymywanie świń wwarunkach, októrych mowa w§4 ust.2, zzastrzeżeniem ust.3, rozporządzenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 15 lutego 2010r. wsprawie wymagań isposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej.

12.2 Stwierdzono, że świnie są utrzymywane w warunkach uniemożliwiających im kontakt wzrokowy zinnymi świniami.

3 pkt

3 pkt

1 pkt 3 pkt

Poz. 185

1

13. Stwierdzono, że podłoga wpomieszczeniach, wktórych są utrzymywane świnie, nie jest twarda, równa istabilna, ajej powierzchnia nie jest gładka inieśliska. 3 pkt 3 pkt 5 pkt 1 pkt 3 pkt

14. Stwierdzono, że świnie powyżej

2. tygodnia życia nie mają zapewnionego stałego dostępu do wystarczającej ilości świeżej wody. 3 pkt 5 pkt 1 pkt 3 pkt 5 pkt

2

3

4

5

Dziennik Ustaw

Rolnik nie zapewnia wpomieszczeniach, wktórych są utrzymywane świnie, podłogi twardej, równej, stabilnej oraz ogładkiej inieśliskiej powierzchni.

Rolnik nie zapewnił świniom powyżej

2. tygodnia życia stałego dostępu do wystarczającej ilości świeżej wody.

Wykonano zabiegi: 1) redukcji kłów uprosiąt iknurów, 2) obcięcia części ogona świń, 3) kastracji samców świń, – bez uwzględnienia warunków, o których mowa w § 23 ust.2–6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 15 lutego 2010r. wsprawie wymagań isposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone wprzepisach Unii Europejskiej, lub dokonano kolczykowania nosa uświń utrzymywanych wpomieszczeniach. 3 pkt 3 pkt 5 pkt

15. Stwierdzono, że wykonano: 1) redukcję kłów uprosiąt iknurów, 2) obcięcie części ogona świń, 3) kastrację samców świń, – bez uwzględnienia warunków, o których mowa w § 23 ust.2–6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 15 lutego 2010r. wsprawie wymagań isposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone wprzepisach Unii Europejskiej, lub dokonano kolczykowania nosa uświń utrzymywanych wpomieszczeniach.

5 pkt

– 11 –

Zabiegi lekarsko-weterynaryjne izootechniczne lub inne zabiegi wynikające z technologii produkcji zostały wykonane na świniach przez osoby nieposiadające kwalifikacji.

16. Stwierdzono, że zabiegi lekarsko-weterynaryjne izootechniczne lub inne zabiegi wynikające ztechnologii produkcji zostały wykonane na świniach przez osoby nieposiadające kwalifikacji.

17. Stwierdzono, że powierzchnia kojca, wktórym knury są utrzymywane pojedynczo, wynosi mniej niż 6 m2, agdy krycie odbywa się wkojcu – mniej niż 10 m2.

3 pkt

5 pkt

3 pkt 5 pkt

Rolnik nie zapewnia kojca, wktórym knury są utrzymywane pojedynczo, o powierzchni co najmniej 6 m2, a gdy krycie odbywa się wkojcu – co najmniej 10 m2.

3 pkt

3 pkt 5 pkt

1 pkt 3 pkt 5 pkt

Rolnik nie podjął, wprzypadku utrzymywania loch, loszek, warchlaków iświń grupowo, działań minimalizujących agresję i zapobiegających walkom świń, w szczególności tych, októrych mowa w§19 ust.4 i§21 rozporządzenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 15 lutego 2010r. wsprawie wymagań isposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone wprzepisach Unii Europejskiej.

18. Stwierdzono, że w przypadku utrzymywania loch, loszek, warchlaków i świń grupowo, nie zostały podjęte działania minimalizujące agresję izapobiegające walkom świń, wszczególności te, októrych mowa w§19 ust.4 i§21 rozporządzenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone wprzepisach Unii Europejskiej.

3 pkt

3 pkt 5 pkt

1 pkt 3 pkt 5 pkt Poz. 185

1

19. Stwierdzono, że prośne lochy i loszki umieszczone w kojcach do proszenia nie były poddane, jeżeli było to konieczne, zabiegom przeciwko zewnętrznym i wewnętrznym pasożytom. 3 pkt 3 pkt 3 pkt 5 pkt

20. Stwierdzono, że kojec, w którym są utrzymywane lochy iloszki wtygodniu poprzedzającym przewidywany termin ich proszenia, nie został zaopatrzony w materiał umożliwiający budowę gniazda. 3 pkt 3 pkt

21. Stwierdzono, że powierzchnia kojca do proszenia uniemożliwia proszenie naturalne lub osoba obsługująca świnie nie ma zapewnionego dostępu do świni. 3 pkt 3 pkt 5 pkt 3 pkt 5 pkt 22.1 Stwierdzono, że w przypadku utrzymywania loch zprosiętami kojec nie jest wyposażony wprzegrodę zapobiegającą przygnieceniu prosiąt przez lochę. 3 pkt 1 pkt 3 pkt 1pkt 3 pkt 5 pkt 1 pkt 3 pkt 5 pkt

2

3

4

5

Dziennik Ustaw

Rolnik nie zapewnia prośnym lochom iloszkom, umieszczonym wkojcach do proszenia, zabiegów przeciwko zewnętrznym iwewnętrznym pasożytom, jeżeli jest to konieczne.

Rolnik nie zaopatrzył kojca, wktórym są utrzymywane lochy i loszki w tygodniu poprzedzającym przewidywany termin ich proszenia, wmateriał umożliwiający budowę gniazda.

Rolnik nie zapewnia powierzchni kojca do proszenia umożliwiającej proszenie naturalne lub nie zapewnia osobie obsługującej świnie dostępu do świni.

– 12 –

Rolnik nie zapewnia wprzypadku utrzymywania loch zprosiętami: 1) kojca wyposażonego w przegrodę zapobiegającą przygnieceniu prosiąt przez lochę; 2) wydzielenia wkojcu części podłogi wystarczającej, aby prosięta mogły odpoczywać wspólnie wtym samym czasie, trwałej albo pokrytej matą, albo wyściełanej słomą lub innym odpowiednim materiałem. 22.2 Stwierdzono, że w przypadku utrzymywania loch z prosiętami w kojcu nie jest wydzielona część podłogi wystarczająca, aby prosięta mogły odpoczywać wspólnie wtym samym czasie, trwała albo pokryta matą, albo wyściełana słomą lub innym odpowiednim materiałem.

23. Stwierdzono, że prosięta nie mają zapewnionego swobodnego dostępu do karmiącej lochy. 3 pkt 3 pkt

3 pkt 5 pkt

1 pkt 3 pkt

Rolnik nie zapewnia prosiętom swobodnego dostępu do karmiącej lochy.

3 pkt 5 pkt

1 pkt 3 pkt 5 pkt

24.1 Stwierdzono, że prosięta zostały odsadzone przed upływem

28. dnia od dnia ich urodzenia, anie było to spowodowane wystąpieniem zagrożenia zdrowia lochy lub prosięcia.

3 pkt

5 pkt

3 pkt 5 pkt

Rolnik nie zapewniał prosiętom, co najmniej do

28. dnia od dnia ich urodzenia, aby przebywały zlochą, zwyłączeniem przypadku, gdy wystąpiło zagrożenie zdrowia lochy lub prosięcia. Prosięta zostały odsadzone zprzyczyny innej niż zagrożenie zdrowia lochy lub prosięcia, nie wcześniej niż w21. dniu od dnia ich urodzenia, jednak po odsadzeniu nie zostały umieszczone w pomieszczeniu uprzednio oczyszczonym, odkażonym iodizolowanym od pomieszczeń, wktórych są utrzymywane lochy.

24.2 Stwierdzono, że prosięta zostały odsadzone z przyczyny innej niż zagrożenie zdrowia lochy lub prosięcia, wcześniej niż w21. dniu od dnia ich urodzenia albo zostały odsadzone z przyczyny innej niż zagrożenie zdrowia lochy lub prosięcia nie wcześniej niż w21. dniu od dnia ich urodzenia inie zostały umieszczone wpomieszczeniu uprzednio oczyszczonym, odkażonym iodizolowanym od pomieszczeń, wktórych są utrzymywane lochy.

3 pkt

3 pkt 5 pkt

3 pkt 5 pkt Poz. 185

1

25. Stwierdzono, że wprzypadku utrzymywania warchlaków iświń grupowo, nie zostały one połączone wgrupę warchlaków i świń o zbliżonym wieku przed upływem tygodnia od odsadzenia. 3 pkt 3 pkt 1 pkt 3 pkt

2

3

4

5

Dziennik Ustaw

Rolnik, wprzypadku utrzymywania warchlaków iświń grupowo, nie połączył wgrupę warchlaków iświń ozbliżonym wieku przed upływem tygodnia od odsadzenia.

Rolnik podał świniom, z których lub od których pozyskuje się produkty pochodzenia zwierzęcego, produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza, w tym uspokajające, które mogą być podawane wyłącznie przez lekarza weterynarii. 3 pkt 5 pkt 3 pkt 5 pkt

26. Stwierdzono, że świniom, z których lub od których pozyskuje się produkty pochodzenia zwierzęcego, zostały podane przez rolnika produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza, w tym uspokajające, które mogą być podawane wyłącznie przez lekarza weterynarii.

5 pkt

1)

– 13 – Poz. 185

Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium zasięgu wodniesieniu do naruszenia nr1–26: 1) 3 pkt– ograniczony do gospodarstwa rolnego; 2) 5 pkt– wykraczający poza gospodarstwo rolne.

2) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium dotkliwości wodniesieniu do naruszenia nr: 1) 1: a) pkt– powierzchnia kojca jest niezgodna zwymaganiami określonymi w§24 ust.3 i4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 15 lutego 2010r. wsprawie wymagań 3 isposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone wprzepisach Unii Europejskiej, nie ogranicza to jednak swobody ruchu inie powoduje trudności zodpoczynkiem, wstawaniem ikładzeniem się świń oraz zdostępem osób obsługujących świnie, b) pkt– powierzchnia kojca jest niezgodna zwymaganiami określonymi w§24 ust.3 i4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 15 lutego 2010r. wsprawie wymagań 5 isposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone wprzepisach Unii Europejskiej, co ogranicza swobodę ruchu lub powoduje otarcia, trudności zodpoczynkiem, wstawaniem, kładzeniem się świń lub zdostępem osób obsługujących świnie; 2) 2: a) pkt– szerokość otworów wbetonowej podłodze szczelinowej jest większa albo szerokość beleczki jest mniejsza niż określona w§25 pkt1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa iRozwoju 3 Wsi zdnia 15 lutego 2010r. wsprawie wymagań isposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone wprzepisach Unii Europejskiej, b) pkt– szerokość otworów wbetonowej podłodze szczelinowej jest większa oraz szerokość beleczki jest mniejsza niż określona w§25 pkt1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa iRozwoju 5 Wsi zdnia 15 lutego 2010r. wsprawie wymagań isposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone wprzepisach Unii Europejskiej; 3) 3, 6.1, 14, 16 i24.1 – 5 pkt– wkażdym stwierdzonym przypadku; 4) 4: a) 3 pkt– loch iloszek od

4. tygodnia po pokryciu do tygodnia przed przewidywanym terminem proszenia, wstadach powyżej 9 sztuk loch, nie utrzymuje się grupowo, b) pkt– loch iloszek od

4.

tygodnia po pokryciu do tygodnia przed przewidywanym terminem proszenia, wstadach powyżej 9 sztuk loch, nie utrzymuje się grupowo, adługość każdego 5 zboków kojca nie spełnia warunków, októrych mowa w§24 ust.5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 15 lutego 2010r. wsprawie wymagań isposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone wprzepisach Unii Europejskiej; 5) 5: a) pkt– świnie nie mają stałego dostępu do materiałów iprzedmiotów absorbujących ich uwagę, wszczególności słomy, siana, drewna itrocin, jednak nie wystąpiły unich objawy agresji 3 lub okaleczenia uinnych świń, b) pkt– świnie mają stały dostęp do materiałów iprzedmiotów absorbujących ich uwagę, wszczególności słomy, siana, drewna itrocin, jednak ojakości, która wywarła szkodliwy wpływ 5 na zdrowie świń, lub świnie nie mają stałego dostępu do takich materiałów iprzedmiotów iwystąpiły unich objawy agresji lub okaleczenia uinnych świń; 6) 6.2 – 3 pkt– nie zapewniono każdemu zwierzęciu dostępu do paszy wtym samym czasie; 7) 7 – 3 pkt– stwierdzona niezgodność spowodowała obniżenie dobrostanu loch iloszek, wszczególności stwierdzono stałe uczucie głodu lub stereotypię;

Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 185

8) 8: a) 3 pkt– nie oddzielono czasowo od grupy inie utrzymywano pojedynczo świń wykazujących agresję lub atakowanych przez inne świnie, b) 5 pkt– nie oddzielono czasowo od grupy inie utrzymywano pojedynczo zranionych lub chorych świń; 9) 9 – 3 pkt– nie zapewniono świniom swobody ruchu, awszczególności możliwości kładzenia się, wstawania ileżenia; 10) 10: a) 3 pkt– świnie są narażone na hałas onatężeniu od 85 dB do 95 dB, b) 5 pkt– świnie są narażone na hałas onatężeniu powyżej 95 dB; 11) 11: a) pkt– świnie są utrzymywane bez dostępu do światła naturalnego, aoświetlenie sztuczne jest nieprzystosowane dla nich, wszczególności stwierdzono nieprawidłową wartość natężenia 3 światła wpomieszczeniach, b) 5 pkt– świnie są utrzymywane bez dostępu do światła naturalnego inie zapewniono oświetlenia sztucznego co najmniej przez 8 godzin dziennie; 12) 12.1: a) 3 pkt– świnie są utrzymywane wwarunkach szkodliwych dla ich zdrowia oraz powodujących urazy, uszkodzenia ciała lub cierpienia, co mogło spowodować zagrożenie dla ich zdrowia, b) 5 pkt– świnie są utrzymywane wwarunkach szkodliwych dla ich zdrowia oraz powodujących urazy, uszkodzenia ciała lub cierpienia, co spowodowało zagrożenie dla ich zdrowia; 13) 12.2 – 3 pkt– świnie są utrzymywane wwarunkach uniemożliwiających im kontakt wzrokowy zinnymi świniami; 14) 13: a) 3 pkt– podłoga wpomieszczeniach, wktórych są utrzymywane świnie, jest niestabilna iśliska, co może spowodować zagrożenie dla zdrowia świń, b) 5 pkt– podłoga wpomieszczeniach, wktórych są utrzymywane świnie, jest niestabilna iśliska lub wpodłodze stwierdzono ubytki, które spowodowały kontuzje lub zranienia uświń; 15) 15: a) 3 pkt– świnie utrzymywane wpomieszczeniach poddano zabiegowi kolczykowania nosa, b) pkt– redukcji kłów uprosiąt iknurów lub obcięcia części ogona świń, lub kastracji samców świń dokonano znaruszeniem wymagań określonych w§23 ust.2–6 rozporządzenia Ministra 5 Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 15 lutego 2010r. wsprawie wymagań isposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone wprzepisach Unii Europejskiej; 16) 17: a) pkt– powierzchnia kojca, wktórym knury są utrzymywane pojedynczo, jest mniejsza niż 6 m2, agdy krycie odbywa się wkojcu – mniejsza niż 10 m2, jednak nie spowodowało to zagro3 żenia dla zdrowia świń, b) pkt– powierzchnia kojca, wktórym knury są utrzymywane pojedynczo, jest mniejsza niż 6 m2, agdy krycie odbywa się wkojcu – mniejsza niż 10 m2, co spowodowało zagrożenie dla 5 zdrowia świń; 17) 18: a) pkt– nie podjęto działań minimalizujących agresję izapobiegających walkom świń, polegających na stałym dostępie do materiałów iprzedmiotów absorbujących ich uwagę, wszczegól3 ności słomy, siana, drewna itrocin ojakości niewywierającej szkodliwego wpływu na ich zdrowie, b) pkt– nie podjęto działań minimalizujących agresję izapobiegających walkom świń, polegających na czasowym oddzieleniu od grupy chorych, zranionych loch, loszek, warchlaków iświń 5 utrzymywanych grupowo; 18) 19 – 3 pkt– prośnym lochom iloszkom umieszczonym wkojcach do proszenia nie zapewniono, jeżeli było to konieczne, zabiegów przeciwko zewnętrznym iwewnętrznym pasożytom; 19) 20 – 3 pkt– kojca, wktórym są utrzymywane lochy iloszki wtygodniu poprzedzającym przewidywany termin ich proszenia, nie zaopatrzono wmateriał umożliwiający budowę gniazda; 20) 21: a) pkt– powierzchnia kojca do proszenia uniemożliwiała proszenie naturalne lub osoba obsługująca świnie nie miała dostępu do świni, jednak nie spowodowało to zagrożenia dla zdrowia 3 świni, b) 5 pkt– powierzchnia kojca do proszenia uniemożliwiała proszenie naturalne lub osoba obsługująca świnie nie miała dostępu do świni, co spowodowało zagrożenie dla zdrowia świni; 21) 22.

1: a) pkt– wprzypadku utrzymywania loch zprosiętami kojec nie jest wyposażony wprzegrodę zapobiegającą przygnieceniu prosiąt przez lochę, jednak nie spowodowało to zagrożenia dla 3 zdrowia prosiąt, b) 5 pkt– wprzypadku utrzymywania loch zprosiętami kojec nie jest wyposażony wprzegrodę zapobiegającą przygnieceniu prosiąt przez lochę, co spowodowało zagrożenie dla życia prosiąt;

Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 185

22) 22.2: a) 3 pkt– wkojcu, wprzypadku utrzymywania loch zprosiętami, nie wydzielono części podłogi zapewniającej prosiętom wspólny odpoczynek wtym samym czasie, b) pkt– wkojcu, wprzypadku utrzymywania loch zprosiętami, nie wydzielono części podłogi trwałej albo pokrytej matą, albo wyściełanej słomą lub innym odpowiednim materiałem, co 5 spowodowało zagrożenie dla zdrowia prosiąt; 23) 23: a) 3 pkt– nie zapewniono prosiętom swobodnego dostępu do karmiącej lochy, jednak nie spowodowało to zagrożenia dla zdrowia prosiąt, b) 5 pkt– nie zapewniono prosiętom swobodnego dostępu do karmiącej lochy, co spowodowało zagrożenie dla zdrowia prosiąt; 24) 24.2: a) pkt– odsadzono prosięta zprzyczyny innej niż zagrożenie zdrowia lochy lub prosięcia, do siedmiu dni wcześniej, apo odsadzeniu nie zostały umieszczone wpomieszczeniu uprzednio 3 oczyszczonym, odkażonym iodizolowanym od pomieszczeń, wktórych są utrzymywane lochy, co mogło doprowadzić do chorób lub śmierci prosiąt, b) pkt– odsadzono prosięta zprzyczyny innej niż zagrożenie zdrowia lochy lub prosięcia, do siedmiu dni wcześniej, apo odsadzeniu nie zostały umieszczone wpomieszczeniu uprzednio 5 oczyszczonym, odkażonym iodizolowanym od pomieszczeń, wktórych są utrzymywane lochy, co spowodowało choroby lub śmierć prosiąt; 25) 25 – 3 pkt– nie połączono wgrupę warchlaków iświń ozbliżonym wieku przed upływem tygodnia od odsadzenia wprzypadku utrzymywania warchlaków iświń grupowo; 26) 26: a) pkt– świniom, zktórych lub od których pozyskuje się produkty pochodzenia zwierzęcego, zostały podane przez rolnika produkty lecznicze wydawane zprzepisu lekarza, wtym uspokaja3 jące, które mogą być podawane wyłącznie przez lekarza weterynarii, jednak nie spowodowało to zagrożenia dla zdrowia ludzi, b) pkt– świniom, zktórych lub od których pozyskuje się produkty pochodzenia zwierzęcego, zostały podane przez rolnika produkty lecznicze wydawane zprzepisu lekarza, wtym uspokaja5 jące, które mogą być podawane wyłącznie przez lekarza weterynarii, co spowodowało zagrożenie dla zdrowia ludzi.

3) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium trwałości wodniesieniu do naruszenia nr: 1) 1–10 i12–26: a) 1 pkt– odwracalna krótkotrwała, b) 3 pkt– odwracalna długotrwała, c) 5 pkt– nieodwracalna; 2) 11: a) 1 pkt– odwracalna krótkotrwała, b) 3 pkt– odwracalna długotrwała, c) pkt– nieodwracalna – świnie przebywały wciemności przez dłuższy czas, co spowodowało nieodwracalne zmiany chorobowe utych świń, wszczególności zaburzenia wzroku lub ślepotę. 5

Tabela III

Dziennik Ustaw

NIEZGODNOŚĆ zwymogami wynikającymi zust.18 pktC załącznika II do rozporządzenia nr73/2009 RODZAJ NARUSZENIA ZASIĘG1) DOTKLIWOŚĆ2) 4 5 3 2

TRWAŁOŚĆ3)

1

Nie dotyczy gospodarstw utrzymujących mniej niż 100 sztuk indyków, gęsi ikaczek 1.1 Stwierdzono, że zwierzęta są pod opieką niewystarczającej liczby osób. 3 pkt

Zwierzęta gospodarskie są pod opieką niewystarczającej liczby osób lub osoby te nie posiadają odpowiednich umiejętności, wiedzy ikompetencji zawodowych. 1.2 Stwierdzono, że zwierzęta są pod opieką osób nieposiadających odpowiednich umiejętności, wiedzy ikompetencji zawodowych. 3 pkt

2. Stwierdzono, że zwierzęta gospodarskie nie są doglądane co najmniej raz dziennie. 3 pkt

3 pkt 5 pkt 3 pkt 5 pkt

1 pkt 3 pkt 5 pkt 1 pkt 3 pkt 5 pkt – 16 –

Rolnik nie dogląda zwierząt gospodarskich co najmniej raz dziennie.

5 pkt

1 pkt 3 pkt 5 pkt

Rolnik nie zapewnia wyposażenia pomieszczeń, wktórych są utrzymywane zwierzęta gospodarskie, w stałe lub przenośne oświetlenie sztuczne umożliwiające przeprowadzenie kontroli tych pomieszczeń i doglądanie umieszczonych wnich zwierząt okażdej porze.

3. Stwierdzono, że pomieszczenia, wktórych są utrzymywane zwierzęta gospodarskie, nie są wyposażone w stałe lub przenośne oświetlenie sztuczne umożliwiające przeprowadzenie kontroli tych pomieszczeń i doglądanie umieszczonych wnich zwierząt okażdej porze.

3 pkt

3 pkt 5 pkt

1 pkt 3 pkt

Rolnik: 1) nie otoczył opieką chorych lub rannych zwierząt gospodarskich; 2) nie zasięgnął niezwłocznie porady lekarza weterynarii, wprzypadku gdy jego opieka nie przyniosła rezultatów; 3) nie odizolował, wrazie potrzeby, chorych lub rannych zwierząt gospodarskich; 4) nie utrzymywał zwierząt gospodarskich na ściółce, wprzypadku gdy wymagał tego stan ich zdrowia.

4. Stwierdzono, że: 1) chore lub ranne zwierzęta gospodarskie nie były otoczone opieką; 2) nie zasięgnięto niezwłocznie porady lekarza weterynarii, wprzypadku gdy opieka rolnika nie przyniosła rezultatów; 3) chore lub ranne zwierzęta gospodarskie nie zostały wrazie potrzeby odizolowane lub 4) zwierzęta gospodarskie nie były utrzymywane na ściółce, wprzypadku gdy wymagał tego ich stan zdrowia.

3 pkt 5 pkt

3 pkt 5 pkt

1 pkt 3 pkt 5 pkt Poz. 185

1 1 pkt 3 pkt

Dziennik Ustaw

2

3

4

5

Rolnik, który utrzymuje zwierzęta gospodarskie, nie przechowuje przez okres 3 lat dokumentacji weterynaryjnej dotyczącej przebiegu leczenia, przeprowadzonych zabiegów weterynaryjnych oraz padłych zwierząt. 3 pkt 5 pkt 3 pkt 5 pkt

5. Stwierdzono, że dokumentacja weterynaryjna dotycząca przebiegu leczenia, przeprowadzonych zabiegów weterynaryjnych oraz padłych zwierząt nie była przechowywana przez okres 3 lat przez rolnika, który utrzymuje zwierzęta gospodarskie.

Rolnik nie utrzymuje zwierząt gospodarskich wwarunkach zapewniających im swobodę ruchu, awszczególności możliwość kładzenia się, wstawania ileżenia. 3 pkt 3 pkt

6. Stwierdzono, że zwierzęta gospodarskie są utrzymywane w warunkach niezapewniających im swobody ruchu, a w szczególności możliwości kładzenia się, wstawania ileżenia.

1 pkt 3 pkt

Rolnik nie zapewnia pomieszczeń, wktórych są utrzymywane zwierzęta gospodarskie, wyposażenia tych pomieszczeń isprzętu używanego przy utrzymywaniu zwierząt gospodarskich wykonanych z materiałów nieszkodliwych dla ich zdrowia oraz nadających się do czyszczenia iodkażania. 3 pkt

8. Stwierdzono, że zwierzęta gospodarskie są utrzymywane wwarunkach szkodliwych dla ich zdrowia lub powodujących urazy, uszkodzenia ciała lub cierpienia. 3 pkt

7. Stwierdzono, że pomieszczenia, wktórych są utrzymywane zwierzęta gospodarskie, wyposażenie tych pomieszczeń isprzęt używany przy utrzymywaniu tych zwierząt są wykonane zmateriałów szkodliwych dla ich zdrowia oraz nienadających się do czyszczenia iodkażania.

3 pkt 5 pkt

1 pkt 3 pkt

– 17 –

Rolnik nie zapewnia zwierzętom gospodarskim warunków nieszkodliwych dla ich zdrowia oraz niepowodujących urazów, uszkodzeń ciała lub cierpień.

3 pkt 5 pkt

3 pkt 5 pkt

Rolnik nie zapewnia w pomieszczeniach, w których są utrzymywane zwierzęta gospodarskie, obiegu powietrza, stopnia zapylenia, temperatury, względnej wilgotności powietrza istężenia gazów (CO2; H2S; NH3) na poziomie nieszkodliwym dla zwierząt.

9. Stwierdzono, na podstawie stanu zdrowia zwierząt gospodarskich, że wpomieszczeniach, wktórych są utrzymywane te zwierzęta, obieg powietrza, stopień zapylenia, temperatura, względna wilgotność powietrza lub stężenie gazów (CO2; H2S; NH3) są na poziomie szkodliwym dla zwierząt.

3 pkt

3 pkt 5 pkt

1 pkt 3 pkt 5 pkt

Rolnik nie zapewnia oświetlenia pomieszczeń, wktórych są utrzymywane zwierzęta gospodarskie, światłem sztucznym przystosowanym dla danego gatunku zwierząt, a także nie zapewnia odpowiedniej przerwy od tego oświetlenia lub nie zapewnia dostępu światła naturalnego.

10. Stwierdzono, że pomieszczenia, wktórych są utrzymywane zwierzęta gospodarskie, nie są oświetlone światłem sztucznym przystosowanym dla danego gatunku zwierząt, a także nie zapewniono odpowiedniej przerwy od tego oświetlenia lub nie zapewniono dostępu światła naturalnego.

3 pkt

3 pkt 5 pkt

1 pkt 3 pkt 5 pkt

Rolnik nie zapewnia zwierzętom gospodarskim, utrzymywanym w systemie otwartym, możliwości ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi izwierzętami drapieżnymi.

11. Stwierdzono, że zwierzęta gospodarskie, utrzymywane w systemie otwartym, nie mają zapewnionej możliwości ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi izwierzętami drapieżnymi.

3 pkt

3 pkt 5 pkt

1 pkt 3 pkt 5 pkt

Poz. 185

1

2

3

4

5

Dziennik Ustaw

Rolnik nie sprawdza co najmniej raz dziennie wyposażenia pomieszczeń, wktórych są utrzymywane zwierzęta gospodarskie, isprzętu używanego przy utrzymywaniu zwierząt gospodarskich oraz nie usuwa niezwłocznie wykrytych usterek. 3 pkt 1 pkt 3 pkt 1 pkt 3 pkt

12. Stwierdzono, że wyposażenie pomieszczeń, wktórych są utrzymywane zwierzęta gospodarskie, isprzęt używany przy utrzymywaniu zwierząt gospodarskich nie są sprawdzane co najmniej raz dziennie, a wykryte usterki nie są niezwłocznie usuwane.

Rolnik, który wyposażył pomieszczenia, wktórych są utrzymywane zwierzęta gospodarskie, wmechaniczny lub automatyczny system wentylacji, nie połączył tego systemu zsystemem: 1) alarmowym sygnalizującym awarię systemu wentylacyjnego; 2) wentylacji awaryjnej lub system wentylacji został połączony zsystemem alarmowym, który nie był testowany regularnie. 3 pkt 1 pkt 3 pkt

13. Stwierdzono wpomieszczeniu, wktórym są utrzymywane zwierzęta gospodarskie, że mechaniczny lub automatyczny system wentylacji nie został połączony zsystemem: 1) alarmowym sygnalizującym awarię systemu wentylacyjnego; 2) wentylacji awaryjnej lub system wentylacji został połączony zsystemem alarmowym, który nie był testowany regularnie.

1 pkt 3 pkt

– 18 –

Rolnik karmi zwierzęta gospodarskie paszą niedostosowaną do ich gatunku, wieku, masy ciała i stanu fizjologicznego lub w taki sposób i taką paszą, która spowodowała urazy iuszkodzenia ciała lub inne cierpienia.

14. Stwierdzono, że zwierzęta gospodarskie są karmione paszą niedostosowaną do ich gatunku, wieku, masy ciała istanu fizjologicznego lub wtaki sposób itaką paszą, która spowodowała urazy iuszkodzenia ciała lub inne cierpienia.

3 pkt

3 pkt 5 pkt

1 pkt 3 pkt 5 pkt

Rolnik nie zapewnia zwierzętom gospodarskim dostępu do paszy zczęstotliwością, októrej mowa w§12 ust.1 i§13 ust.1–3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej oraz § 9 rozporządzenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 28 czerwca 2010r. wsprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U. Nr116, poz.778).

15. Stwierdzono, że zwierzęta gospodarskie nie mają dostępu do paszy z częstotliwością, o której mowa w § 12 ust. 1 i § 13 ust. 1–3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 15 lutego 2010r. wsprawie wymagań isposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone wprzepisach Unii Europejskiej oraz §9 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone wprzepisach Unii Europejskiej.

3 pkt

5 pkt

1 pkt 3 pkt 5 pkt

Rolnik nie zapewnił zwierzętom gospodarskim dostępu do odpowiedniej ilości wody lub winny sposób nie zaspokoił ich zapotrzebowania na płyny.

16. Stwierdzono, że zwierzęta gospodarskie nie miały dostępu do odpowiedniej ilości wody lub nie miały możliwości zaspokojenia zapotrzebowania na płyny winny sposób.

Poz. 185

3 pkt

5 pkt

1 pkt 3 pkt 5 pkt

1 17.1 Stwierdzono, że wyposażenie i sprzęt przeznaczone do karmienia i pojenia zwierząt gospodarskich nie są umieszczone w taki sposób, aby zminimalizować możliwość zanieczyszczenia paszy lub wody. 3 pkt 1 pkt 3 pkt 1 pkt 3 pkt 17.2 Stwierdzono, że wyposażenie i sprzęt przeznaczone do karmienia i pojenia zwierząt gospodarskich nie są umieszczone w taki sposób, aby ułatwić tym zwierzętom bezkonfliktowy dostęp do paszy iwody. 3 pkt 3 pkt 3 pkt 1 pkt 3 pkt

Dziennik Ustaw

2

3

4

5

Rolnik nie umieszcza wyposażenia i sprzętu przeznaczonych do karmienia ipojenia zwierząt gospodarskich wtaki sposób, aby zminimalizować możliwość zanieczyszczenia paszy lub wody oraz ułatwić tym zwierzętom bezkonfliktowy dostęp do paszy iwody.

Rolnik okaleczał zwierzęta, wtym zadawał albo świadomie dopuszczał do zadawania bólu lub cierpień, októrych mowa wart.6 ust.1a iust.2 pkt1, 1a, 4, 7, 8, 12 i17 ustawy zdnia 21sierpnia 1997r. oochronie zwierząt. 5 pkt

18. Stwierdzono, że rolnik okaleczył zwierzęta, wtym zadawał albo świadomie dopuszczał do zadawania bólu lub cierpień, októrych mowa wart.6 ust.1a iust.2 pkt1, 1a, 4, 7, 8, 12 i17 ustawy zdnia 21 sierpnia 1997r. oochronie zwierząt.

3 pkt 5 pkt

1)

– 19 – Poz. 185

Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium zasięgu wodniesieniu do naruszenia nr1–18: 1) 3 pkt– ograniczony do gospodarstwa rolnego; 2) 5 pkt– wykraczający poza gospodarstwo rolne.

2) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium dotkliwości wodniesieniu do naruszenia nr: 1) 1.1: a) 3 pkt– zwierzęta gospodarskie są pod opieką niewystarczającej liczby osób, jednak nie spowodowało to zagrożenia dla zdrowia zwierząt, b) 5 pkt– zwierzęta gospodarskie są pod opieką niewystarczającej liczby osób, co spowodowało zagrożenie dla zdrowia zwierząt; 2) 1.2: a) pkt– zwierzęta gospodarskie są pod opieką osób nieposiadających odpowiednich umiejętności, wiedzy ikompetencji zawodowych, jednak nie spowodowało to zagrożenia dla zdrowia zwierząt, 3 b) 5 pkt– zwierzęta gospodarskie są pod opieką osób nieposiadających odpowiednich umiejętności, wiedzy ikompetencji zawodowych, co spowodowało zagrożenie dla zdrowia zwierząt; 3) 2, 15, 16 i18 – 5 pkt– wkażdym stwierdzonym przypadku; 4) 3: a) pkt– stałe lub przenośne oświetlenie sztuczne wpomieszczeniach, wktórych są utrzymywane zwierzęta gospodarskie, jest niewystarczające, co utrudnia kontrolę pomieszczeń oraz doglą3 danie tych zwierząt, b) 5 pkt– stwierdzono brak stałego lub przenośnego oświetlenia sztucznego wpomieszczeniach, wktórych są utrzymywane zwierzęta gospodarskie; 5) 4: a) pkt– nie odizolowano od reszty stada rannych lub chorych zwierząt gospodarskich lub wzależności od stanu zdrowia nie zapewniono tym zwierzętom odpowiednich warunków, wszcze 3 gólności ściółki, b) 5 pkt– nie otoczono rannych lub chorych zwierząt gospodarskich należytą opieką, agdy opieka nie przyniosła rezultatów, nie została zasięgnięta niezwłocznie porada lekarza weterynarii; 6) 5: a) 3 pkt– dokumentacja niekompletna, b) 5 pkt– brak dokumentacji; 7) 6 – 3 pkt– nie zapewniono zwierzętom gospodarskim swobody ruchu, awszczególności możliwości kładzenia się, wstawania ileżenia; 8) 7: a) pkt– pomieszczenia, wktórych są utrzymywane zwierzęta gospodarskie, ich wyposażenie isprzęt używany przy utrzymywaniu tych zwierząt są wykonane zmateriałów nienadających się 3 do czyszczenia iodkażania, b) pkt– pomieszczenia, wktórych są utrzymywane zwierzęta gospodarskie, ich wyposażenie isprzęt używany przy utrzymywaniu tych zwierząt są wykonane zmateriałów, które mogą być 5 szkodliwe dla ich zdrowia lub mogą powodować unich urazy ciała;

Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 185

9) 8: a) 3 pkt– stwierdzono, że zwierzęta gospodarskie są utrzymywane wwarunkach szkodliwych dla ich zdrowia, co mogło spowodować zagrożenie dla tych zwierząt, b) 5 pkt– stwierdzono, że zwierzęta gospodarskie są utrzymywane wwarunkach powodujących urazy, uszkodzenia ciała lub cierpienie; 10) 9: a) pkt– obieg powietrza, stopień zapylenia, temperatura lub względna wilgotność powietrza wpomieszczeniach, wktórych są utrzymywane zwierzęta gospodarskie, wpływają niekorzystnie 3 na ich zdrowie, co objawia się wszczególności zaczerwienieniem spojówek, przegrzaniem lub wychłodzeniem, b) pkt– obieg powietrza, stopień zapylenia, temperatura lub względna wilgotność powietrza wpomieszczeniach, wktórych są utrzymywane zwierzęta gospodarskie, spowodowały pogorsze5 nie stanu ich zdrowia lub stężenie gazów wtych pomieszczeniach przekroczyło poziom szkodliwy dla ich zdrowia; 11) 10: a) 3 pkt– zwierzęta gospodarskie są utrzymywane bez dostępu do światła naturalnego, aoświetlenie sztuczne jest nieprzystosowane dla tych zwierząt, b) 5 pkt– zwierzęta gospodarskie są utrzymywane bez dostępu do światła naturalnego inie zapewniono oświetlenia sztucznego; 12) 11: a) pkt– zwierzętom gospodarskim, utrzymywanym wsystemie otwartym, nie zapewniono możliwości ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi izwierzętami drapieżny3 mi, jednak nie spowodowało to zagrożenia dla zwierząt, b) pkt– zwierzętom gospodarskim, utrzymywanym wsystemie otwartym, nie zapewniono możliwości ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi izwierzętami drapieżny5 mi, co spowodowało zagrożenie dla zwierząt; 13) 12: a) pkt– wyposażenie pomieszczeń, wktórych są utrzymywane zwierzęta gospodarskie, oraz sprzęt używany przy utrzymywaniu tych zwierząt nie są sprawdzane co najmniej raz dziennie 1 istwierdzone usterki nie są usuwane niezwłocznie, jednak nie spowodowało to zagrożenia dla zdrowia zwierząt, b) pkt– wyposażenie pomieszczeń, wktórych są utrzymywane zwierzęta gospodarskie, oraz sprzęt używany przy utrzymywaniu tych zwierząt nie są sprawdzane co najmniej raz dziennie 3 istwierdzone usterki nie są usuwane niezwłocznie, co spowodowało zagrożenie dla zdrowia zwierząt; 14) 13: a) pkt– mechaniczny lub automatyczny system wentylacji wpomieszczeniu, wktórym są utrzymywane zwierzęta gospodarskie, został połączony zsystemem alarmowym sygnalizującym 1 awarię systemu wentylacyjnego oraz systemem wentylacji awaryjnej, jednak ten system nie był testowany regularnie, co mogło spowodować zagrożenie dla zdrowia iżycia zwierząt, b) pkt– mechaniczny lub automatyczny system wentylacji wpomieszczeniu, wktórym są utrzymywane zwierzęta gospodarskie, nie został połączony zsystemem alarmowym sygnalizującym 3 awarię systemu wentylacyjnego oraz systemem wentylacji awaryjnej, co spowodowało zagrożenie dla zdrowia iżycia zwierząt; 15) 14: a) 3 pkt– stwierdzona niezgodność nie spowodowała zagrożenia dla zdrowia zwierząt gospodarskich, b) 5 pkt– stwierdzona niezgodność spowodowała zagrożenie dla zdrowia zwierząt gospodarskich; 16) 17.1: a) pkt– nie umieszczono wyposażenia isprzętu przeznaczonego do karmienia ipojenia zwierząt gospodarskich wtaki sposób, aby zminimalizować możliwość zanieczyszczenia paszy lub wody, 1 b) 3 pkt– wyposażenie isprzęt przeznaczone do karmienia ipojenia zwierząt gospodarskich umieszczono wtaki sposób, że pasza lub woda zostały zanieczyszczone; 17) – 3 pkt– nie umieszczono wyposażenia isprzętu przeznaczonego do karmienia ipojenia zwierząt gospodarskich wtaki sposób, aby ułatwić tym zwierzętom bezkonfliktowy dostęp do paszy 1 7.2 iwody.

3) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium trwałości wodniesieniu do naruszenia nr: 1) 1–9 i11–18: a) 1 pkt– odwracalna krótkotrwała, b) 3 pkt– odwracalna długotrwała, c) 5 pkt– nieodwracalna; 2) 10: a) 1 pkt– odwracalna krótkotrwała, b) 3 pkt– odwracalna długotrwała, c) pkt– nieodwracalna – zwierzęta przebywały wciemności przez dłuższy czas, co spowodowało nieodwracalne zmiany chorobowe utych zwierząt, wszczególności zaburzenia wzroku lub 5 ślepotę.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 185 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-05-04 poz. 563

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 r. o sprostowaniu błędu

 • Dziennik Ustaw z 2010-04-23 poz. 434

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-15 poz. 1320

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-07 poz. 311

  Ustawa z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-22 poz. 1287

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.