Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 189 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-02-11
Data wydania:2012-12-07
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 189 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 11 lutego 2013 r. Poz. 189

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ zdnia 7 grudnia 2012r. wsprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy ourzędzie Ministra Obrony Narodowej

1. Na podstawie art.16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy zdnia 20 lipca 2000r. oogłaszaniu aktów normatywnych iniektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z2011r. Nr197, poz.1172 iNr232, poz.1378) ogłasza się wzałączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z1996r. Nr10, poz.56), zuwzględnieniem zmian wprowadzonych:


1) ustawą zdnia 27 czerwca 1996r. ozmianie ustawy ourzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz.U. Nr102, poz.474), u

2) stawą zdnia 20 sierpnia 1997r. – Przepisy wprowadzające ustawę oKrajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. Nr121, poz.770),

3) ustawą zdnia 4 września 1997r. odyscyplinie wojskowej (Dz.U. Nr141, poz.944 iNr160, poz.1083),

4) ustawą zdnia 22 stycznia 1999r. oochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr11, poz.95),

5) stawą zdnia 24 sierpnia 2001r. oŻandarmerii Wojskowej iwojskowych organach porządkowych (Dz.U. Nr123, u poz.1353),

6) stawą zdnia 21 grudnia 2001r. ozmianie ustawy oorganizacji itrybie pracy Rady Ministrów oraz ozakresie działania u ministrów, ustawy odziałach administracji rządowej oraz ozmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr154, poz.1800),

7) stawą zdnia 29 sierpnia 2002r. ostanie wojennym oraz okompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych izasau dach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr156, poz.1301),

8) stawą zdnia 29 października 2003r. ozmianie ustawy opowszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej u oraz ozmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr210, poz.2036),

9) stawą zdnia 9 czerwca 2006r. – Przepisy wprowadzające ustawę oSłużbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie u Wywiadu Wojskowego oraz ustawę osłużbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz.U. Nr104, poz.711),

10) stawą z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej u oraz ozmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr107, poz.732),

11) stawą z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej u oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr28, poz.143),

12) stawą zdnia 4 lutego 2011r. ozmianie ustawy ourzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy oprzebudowie u imodernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr81, poz.439),

13) stawą zdnia 15 lipca 2011r. okontroli wadministracji rządowej (Dz.U. Nr185, poz.1092) u oraz zmian wynikających zprzepisów ogłoszonych przed dniem 29 listopada 2012r.

Dziennik Ustaw –2– Poz. 189

2. Podany wzałączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) rt.12 ustawy zdnia 14 grudnia 1995r. ourzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz.U. z1996r. Nr10, poz.56), który a stanowi: „Art.12. Traci moc art.12, art.13 ust. 1 iart.14 ust. 1 ustawy zdnia 21 listopada 1967r. opowszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z1992r. Nr4, poz.16, Nr40, poz.174 iNr54, poz.254, z1994r. Nr43, poz.165 oraz z1996r. Nr7, poz.44).”;

2) rt. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 102, a poz.474), który stanowi: „Art.2. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

3) rt.99 ustawy zdnia 20 sierpnia 1997r. – Przepisy wprowadzające ustawę oKrajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. a Nr121, poz.770), który stanowi: „Art.99. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2001r., ztym że przepisy art.12–98 wchodzą wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

4) rt.131 ustawy zdnia 4 września 1997r. odyscyplinie wojskowej (Dz.U. Nr141, poz.944 iNr160, poz.1083), który a stanowi: „Art.131. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 września 1998r.”;

5) art.91 ustawy zdnia 22 stycznia 1999r. oochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr11, poz.95), który stanowi: „Art.91. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”;

6) rt. 70 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. a Nr123, poz.1353), który stanowi: „Art.70. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2002r.”; a

7) rt.53 ustawy zdnia 21 grudnia 2001r. ozmianie ustawy oorganizacji itrybie pracy Rady Ministrów oraz ozakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 154, poz.1800), który stanowi: „Art.53. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2002r., zwyjątkiem:

1) art.14 pkt5, który wchodzi wżycie zdniem 10 stycznia 2002r.,

2) art.32 pkt1 iart.41, które wchodzą wżycie zdniem 6 kwietnia 2002r.,

3) art.2 pkt1 lit. b) ipkt6, art.5, art.28 oraz art.39, które wchodzą wżycie zdniem 1 lipca 2002r.,

4) rt.12 pkt2 oraz art.37 pkt1–4, pkt5 wzakresie art.5 ust. 2, art.8 ust. 2 iart.13, oraz pkt6, które wchodzą wżycie a zdniem 1 stycznia 2003r.,

5) rt.25 pkt2, który wchodzi wżycie zdniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa wUnii Europeja skiej.”;

8) rt.39 ustawy zdnia 29 sierpnia 2002r. ostanie wojennym oraz okompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych a izasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr156, poz.1301), który stanowi: „Art.39. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”;


9) rt.20 ustawy zdnia 29 października 2003r. ozmianie ustawy opowszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej a Polskiej oraz ozmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr210, poz.2036), który stanowi: „Art.20. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 lipca 2004r., zwyjątkiem art.1 pkt37 lit. a, b id, pkt43 lit. c, pkt65 lit.a, które wchodzą wżycie zdniem 1 lipca 2005r.”;

10) rt. 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego a oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz.U. Nr104, poz.711), który stanowi: „Art.80. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem art.5–56, oraz art.77 iart.78, które wchodzą wżycie zdniem 1 października 2006r.”;

Dziennik Ustaw –3– Poz. 189

11) rt.7 ustawy zdnia 24 maja 2007r. ozmianie ustawy opowszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej a oraz ozmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr107, poz.732), który stanowi: „Art.7. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem:

1) art.4, który wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2008r.;

2) rt.1 pkt2 wzakresie art.13b ust. 2 pkt2 ustawy, októrej mowa wart.1, oraz art.2 iart.5, które wchodzą wżycie a zdniem 1 lipca 2008r.”;

12) rt.20 ustawy zdnia 22 stycznia 2010r. ozmianie ustawy ozakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej a oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr28, poz.143), który stanowi: „Art.20. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 lipca 2010r. zwyjątkiem:

1) art.1 pkt6, który wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;

2) art.1 pkt54 lit. aib, który wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2013r.”;

13) rt.3 ustawy zdnia 4 lutego 2011r. ozmianie ustawy ourzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy oprzebudoa wie imodernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr81, poz.439), który stanowi: „Art.3. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

14) art.78 ustawy zdnia 15 lipca 2011r. okontroli wadministracji rządowej (Dz.U. Nr185, poz.1092), który stanowi: „Art.78. Ustawa wchodzi wżycie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.”. Marszałek Sejmu: E. Kopacz

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zdnia 7 grudnia 2012r. (poz. 189)

USTAWA zdnia 14 grudnia 1995r. ourzędzie Ministra Obrony Narodowej Art.1.

1. Minister Obrony Narodowej jest naczelnym organem administracji państwowej wdziedzinie obronności Państwa.

2. Minister Obrony Narodowej wykonuje swoje zadania przy pomocy Ministerstwa Obrony Narodowej, zwanego dalej „Ministerstwem”, wskład którego wchodzi Sztab Generalny Wojska Polskiego. Art.2. Do zakresu działania Ministra Obrony Narodowej należy:

1) kierowanie wczasie pokoju całokształtem działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „Siłami Zbrojnymi”;

2) przygotowywanie założeń obronnych Państwa, wtym propozycji dotyczących rozwoju istruktury Sił Zbrojnych; 2a)1) formowanie, przeformowywanie irozformowywanie jednostek wojskowych oraz nadawanie im etatów;

3) ealizowanie generalnych założeń, decyzji iwytycznych Rady Ministrów wzakresie obrony Państwa ikoordynowanie r realizacji wynikających znich zadań;

4) prawowanie, wzakresie powierzonym przez Radę Ministrów, ogólnego nadzoru nad realizacją zadań obronnych przez s organy administracji państwowej, instytucje państwowe, samorządy, przedsiębiorców2) iinne podmioty;

D odany przez art.7 ustawy zdnia 29 października 2003r. ozmianie ustawy opowszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ozmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr210, poz.2036), która weszła wżycie zdniem 1 lipca 2004r.

2) Z e zmianą wprowadzoną przez art. 85 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. Nr121, poz.770), który wszedł wżycie zdniem 22 października 1997r.

1)

Dziennik Ustaw –4– Poz. 189

5) sprawowanie ogólnego kierownictwa wsprawach wykonywania powszechnego obowiązku obrony;

6) kierowanie administracją rezerw osobowych dla celów powszechnego obowiązku obrony; 6a)3) ogólna koordynacja działań wzakresie ochrony informacji niejawnych wdziale obrony narodowej;

7) określanie celów, kierunków izadań szkolnictwa wojskowego;

8) kierowanie sprawami kadrowymi Sił Zbrojnych;

9) kierowanie wykonywaniem obowiązku służby wojskowej, wychowywaniem żołnierzy oraz sprawami zaspokajania ich potrzeb socjalno-bytowych;

10) kierowanie sprawami zaspokajania potrzeb materiałowych, technicznych ifinansowych Sił Zbrojnych;

11) kierowanie sprawami pracowniczymi wresorcie obrony narodowej; r

12) ealizowanie decyzji Rady Ministrów wzakresie udziału Rzeczypospolitej Polskiej wwojskowych przedsięwzięciach organizacji międzynarodowych oraz wzakresie wywiązywania się zzobowiązań militarnych, wynikających zumów międzynarodowych; z

13) awieranie umów międzynarodowych wynikających zdecyzji Rady Ministrów, dotyczących udziału polskich kontyngentów wojskowych wmiędzynarodowych misjach pokojowych iakcjach humanitarnych oraz ćwiczeń wojskowych prowadzonych wspólnie zinnymi państwami lub organizacjami międzynarodowymi;

14) tworzenie, ustalanie organizacji ikierowanie działalnością przedstawicielstw wojskowych za granicą;

15) utrzymywanie kontaktów zresortami obrony innych państw oraz zwojskowymi organizacjami międzynarodowymi; 15a)4) realizowanie celów oraz zobowiązań sojuszniczych wynikających zudziału Rzeczypospolitej Polskiej wProgramie Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego wDziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP), zwanym dalej „Programem NSIP”;

16) kierowanie gospodarką finansową resortu obrony narodowej;

17) eprezentowanie Skarbu Państwa wstosunku do mienia znajdującego się wposiadaniu jednostek organizacyjnych resorr tu obrony narodowej, atakże wykonywanie określonych wustawach czynności wstosunku do państwowych jednostek budżetowych iform gospodarki pozabudżetowej, działających wresorcie obrony narodowej;

18) kierowanie działalnością gospodarczą wSiłach Zbrojnych;

19) (uchylony);5)

20) ykonywanie czynności określonych wustawach wstosunku do szkół wojskowych, wojskowych jednostek badawczow -rozwojowych, przedsiębiorstw państwowych, dla których jest organem założycielskim, wojskowych zakładów opieki zdrowotnej, agencji ifundacji;

21) ykonywanie uprawnień naczelnego organu administracji państwowej wstosunku do terenowych organów administraw cji wojskowej iinnych organów wojskowych;

22) współdziałanie zinnymi organami państwowymi, organami samorządu terytorialnego iorganizacjami społecznymi;

23) wykonywanie innych zadań wynikających zustaw iinnych przepisów. Art.3.


1. Minister Obrony Narodowej kieruje działalnością Ministerstwa iSił Zbrojnych bezpośrednio oraz przy pomocy Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, sekretarza lub sekretarzy stanu ipodsekretarzy stanu.

2. Minister Obrony Narodowej podejmuje decyzje wsprawach związanych ze strukturą, organizacją idziałalnością Sił Zbrojnych, po zasięgnięciu opinii lub na wniosek Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

3. W razie nieobecności Ministra Obrony Narodowej, jego obowiązki pełni sekretarz stanu lub wyznaczony podsekretarz stanu wramach pełnomocnictw udzielonych przez Ministra.

D odany przez art.80 ustawy zdnia 22 stycznia 1999r. oochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr11, poz.95), która weszła wżycie zdniem 11 marca 1999r.

4) D odany przez art.1 pkt1 ustawy zdnia 4 lutego 2011r. ozmianie ustawy ourzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy oprzebudowie imodernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr81, poz.439), która weszła wżycie zdniem 3 maja 2011r.

5) P rzez art.61 pkt1 ustawy zdnia 24 sierpnia 2001r. oŻandarmerii Wojskowej iwojskowych organach porządkowych (Dz.U. Nr123, poz.1353), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 2002r.

3)

Dziennik Ustaw –5– Poz. 189

Art. 4. Minister Obrony Narodowej sprawuje bezpośrednio lub za pośrednictwem wyznaczonego sekretarza stanu lub podsekretarza stanu nadzór nad:

1) gospodarką finansową;

2) polityką kadrową;

3) jednostkami kontroli gospodarczo-finansowej;

4) jednostkami kontroli wyszkolenia igotowości bojowej Sił Zbrojnych; 4a)6) instytucją gospodarki budżetowej, dla której Minister Obrony Narodowej jest organem założycielskim, powołaną wcelu realizacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadań inwestycyjnych określonych wProgramie NSIP;

5) działalnością obsługi prawnej;

6) kontaktami międzynarodowymi;

7) duszpasterstwami wojskowymi;

8) (uchylony).7) Art.5. 1.8) Ministrowi Obrony Narodowej podlegają bezpośrednio:

1) (uchylony);9) 1a)10) Żandarmeria Wojskowa;

2) Akademia Obrony Narodowej; 3)11) Wojskowa Agencja Mieszkaniowa. 1a.12) Ministrowi Obrony Narodowej podlegają Służba Kontrwywiadu Wojskowego iSłużba Wywiadu Wojskowego na zasadach określonych wustawie zdnia 9 czerwca 2006r. oSłużbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz.U. Nr104, poz.709, zpóźn. zm.13)). 2.14) Minister Obrony Narodowej, na zasadach określonych w odrębnych ustawach, sprawuje nadzór nad Agencją Mienia Wojskowego. Art.6.

1. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego dowodzi wimieniu Ministra Obrony Narodowej Siłami Zbrojnymi wczasie pokoju.

2. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wykonuje swoje zadania przy pomocy Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Art.7.

1. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego podlega bezpośrednio Ministrowi Obrony Narodowej.

2. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego jest najwyższym pod względem pełnionej funkcji żołnierzem wczynnej służbie wojskowej.

3. Wrazie nieobecności Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, jego obowiązki pełni jeden zjego zastępców, wyznaczony przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Dodany przez art.1 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku

4. P rzez art.1 ustawy zdnia 27 czerwca 1996r. ozmianie ustawy ourzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz.U. Nr102, poz.474), która weszła wżycie zdniem 3 września 1996r.  

8) O znaczenie ust. 1 nadane przez art.19 pkt1 ustawy zdnia 21 grudnia 2001r. ozmianie ustawy oorganizacji itrybie pracy Rady Ministrów oraz ozakresie działania ministrów, ustawy odziałach administracji rządowej oraz ozmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr154, poz.1800), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 2002r.  

9) P rzez art.25 lit. austawy zdnia 9 czerwca 2006r. – Przepisy wprowadzające ustawę oSłużbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę osłużbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz.U. Nr104, poz.711), który wszedł wżycie zdniem 1 października 2006r.

10) Dodany przez art.61 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 5.

11) D odany przez art.3 pkt1 ustawy zdnia 22 stycznia 2010r. ozmianie ustawy ozakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr28, poz.143), która weszła wżycie zdniem 1 lipca 2010r.

12) Dodany przez art.25 lit. b ustawy, októrej mowa wodnośniku 9.

13) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2006r. Nr218, poz.1592, z2007r. Nr25, poz.162, z2009r. Nr85, poz.716, z2010r. Nr182, poz.1228, z2011r. Nr22, poz.114, Nr53, poz.273 iNr84, poz.455 oraz z2012r. poz.707.

14) D odany przez art.19 pkt1 ustawy, októrej mowa wodnośniku 8; wbrzmieniu ustalonym przez art.3 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 11.

6)   7)

Dziennik Ustaw –6– Poz. 189

Art.8. 1.15) Do zakresu działania Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego należy:

1) współuczestniczenie wopracowywaniu koncepcji rozwoju Sił Zbrojnych iplanowanie tego rozwoju;

2) ierowanie kompleksowym planowaniem mobilizacyjnego i strategiczno-operacyjnego rozwinięcia oraz użycia Sił k Zbrojnych;

3) utrzymywanie wSiłach Zbrojnych gotowości bojowej imobilizacyjnej; 4)16) określanie celów, kierunków igłównych zadań szkolenia, wtym działalności sportowej wSiłach Zbrojnych;

5) (uchylony);17)

6) kierowanie programowaniem iplanowaniem materiałowo-finansowym wSiłach Zbrojnych; w

7) ykonywanie innych zadań zleconych przez Ministra Obrony Narodowej oraz wynikających zustaw iinnych przepisów; 8)18) przeprowadzanie kontroli jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych na zasadach iwtrybie określonych wprzepisach okontroli wadministracji rządowej. 2.19) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego odpowiada za organizację iprzygotowanie do działań organu dowodzenia istanowiska dowodzenia Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych. Art.9.

1. (uchylony).20)

2. Wstosunku do osób pełniących czynną służbę wojskową, wtym Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, decyzje Ministra Obrony Narodowej mają moc rozkazu wojskowego. Art.10.

1. Rada Ministrów określi, wdrodze rozporządzenia, szczegółowy zakres działania Ministra Obrony Narodowej. 2.21) Prezes Rady Ministrów, wdrodze zarządzenia, nadaje statut Ministerstwu Obrony Narodowej, wktórym określa jego organizację wewnętrzną.

3. Minister Obrony Narodowej określi, wdrodze zarządzenia, regulamin organizacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej. Art.11. Zakres działania Ministra Obrony Narodowej wczasie wojny określa odrębna ustawa. Art.12. (pominięty).22) Art.13. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia23).

O znaczenie ust. 1 nadane przez art.37 ustawy zdnia 29 sierpnia 2002r. ostanie wojennym oraz okompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych izasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr156, poz.1301), która weszła wżycie zdniem 26 października 2002r.

16) W brzmieniu ustalonym przez art.3 pkt1 ustawy zdnia 24 maja 2007r. ozmianie ustawy opowszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ozmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr107, poz.732), która weszła wżycie zdniem 4 lipca 2007r.

17) Przez art.3 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 16.

18) D odany przez art.62 ustawy zdnia 15 lipca 2011r. okontroli wadministracji rządowej (Dz.U. Nr185, poz.1092), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

19) Dodany przez art.37 ustawy, októrej mowa wodnośniku 15.

20) P rzez art.126 ustawy zdnia 4 września 1997r. odyscyplinie wojskowej (Dz.U. Nr141, poz.944 iNr160, poz.1083), która weszła wżycie zdniem 1 września 1998r.

21) Wbrzmieniu ustalonym przez art.19 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 8.

22) Zamieszczony wobwieszczeniu.

23) Ustawa została ogłoszona wdniu 30 stycznia 1996r.

15)

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 189 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

 • Tekst jednolity

  Czym różni się tekst jednolity od tekstu ujednoliconego?

 • Tekst jednolity spółki z o.o.

  Jak ma wyglądać tekst jednolity umowy spółki z o.o.? Kto powinien go sporządzić? Spółka istnieje 20 lat, w trakcie jej istnienia zaszło mnóstwo zmian umowy spółki.

 • ujednolicony tekst umowy spółki

  Spółka działająca od kilku lat, zmieniała kilkukrotnie zapisy umowy za pomocą aneksów. Rodzi to pewna uciążliwość przy okazywaniu dokumentów spółki. Czy od (...)

 • Prezydent jako zwierzchnik Sił Zbrojnych

  Czy Prezydent RP dysponuje możliwościami sprawowania władzy nad siłami zbrojnymi RP? Czy ma wpływ na działania prawne związane z siłami zbrojnymi RP? Czy jest osobą (...)

 • Odwołanie od decyzji powołującej do wojska

  W jaki sposób mogę się odwoływać od decyzji powołującej do służby wojskowej?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1996-06-27 poz. 474

  Ustawa z dnia 27 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej.

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-13 poz. 1539

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ćwiczeń wojskowych

 • Dziennik Ustaw z 2012-02-21 poz. 195

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną przez jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej

 • Monitor Polski 2013 poz. 1014

  Zarządzenie Nr 94 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-12 poz. 1525

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.