Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 190 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji podatkowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-02-11
Data wydania:2012-12-21
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 190 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 11 lutego 2013 r. Poz. 190

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW zdnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji podatkowych

1. Na podstawie art.16 ust. 3 ustawy zdnia 20 lipca 2000r. oogłaszaniu aktów normatywnych iniektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z2011r. Nr197, poz.1172 iNr232, poz.1378) ogłasza się wzałączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych (Dz.U.Nr240, poz.2061), zuwzględnieniem zmian wprowadzonych: 1) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2003 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych (Dz.U. Nr152, poz.1489);


3) rozporządzeniem Ministra Finansów zdnia 15 maja 2008r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie informacji podatkowych (Dz.U. Nr93, poz.588); 4) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych (Dz.U. Nr31, poz.209); 5) rozporządzeniem Ministra Finansów zdnia 27 października 2009r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie informacji podatkowych (Dz.U. Nr187, poz.1454); 6) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych (Dz.U. Nr292, poz.1718).

2. Podany wzałączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje: 1) §2 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 28 sierpnia 2003r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie informacji podatkowych (Dz.U. Nr152, poz.1489), który stanowi: „§

2. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 1 września 2003r.”;

ww

2) § 2 i§ 3 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 29 września 2005r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie informacji podatkowych (Dz.U. Nr201, poz.1664), które stanowią: „§ 2.1.Podmioty, októrych mowa wart.82a § 1 ustawy zdnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa, sporządzają informacje za okres od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r. na zasadach określonych w§7 rozporządzenia wymienionego w§ 1, wbrzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2005r. 2.Informacje, októrych mowa wust. 1, są przekazywane do dnia 31 marca 2006r. §

3. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2006r.”;

3) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 maja 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych (Dz.U. Nr93, poz.588), który stanowi: „§

2. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 1 lipca 2008r.”;

w. rcl

2) rozporządzeniem Ministra Finansów zdnia 29 września 2005r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie informacji podatkowych (Dz.U. Nr201, poz.1664);

.go

v.p l

Dziennik Ustaw –2– Poz. 190

4) § 2–4 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 13 lutego 2009r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie informacji podatkowych (Dz.U. Nr31, poz.209), które stanowią: „§

2. Do informacji, októrych mowa w§ 5 ust. 1 i3 rozporządzenia, októrym mowa w§ 1, wbrzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, za miesiąc poprzedzający miesiąc, wktórym weszło wżycie niniejsze rozporządzenie, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§

3. Informacje, októrych mowa w§ 5 ust. 2a rozporządzenia, októrym mowa w§ 1, wbrzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, po raz pierwszy sporządza się za miesiąc następujący po miesiącu, wktórym weszło wżycie niniejsze rozporządzenie. §

4. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.”;

5) § 2 i§ 3 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 27 października 2009r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie informacji podatkowych (Dz.U. Nr187, poz.1454), które stanowią:

§

3. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2010r.”;

6) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 20 grudnia 2011r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie informacji podatkowych (Dz.U. Nr292, poz.1718), który stanowi: „§

2. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.”.

ww

w. rcl

.go

„§

2. Osoby prawne ijednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, uktórych rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy irozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2010r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy rozporządzenia wbrzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2009r.

v.p l

Minister Finansów: wz. M. Grabowski

Dziennik Ustaw –3– Poz. 190

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów zdnia 21grudnia 2012r. (poz.190)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA FINANSÓW

1) zdnia 24 grudnia 2002r.

w sprawie informacji podatkowych

Na podstawie art.82 § 6, art.82a § 2 iart.85 ustawy zdnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U.z2012r. poz.749, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Rozporządzenie określa:

2) przypadki, wktórych składane są informacje podatkowe oumowach zawartych znierezydentami, zakres tych informacji oraz szczegółowe zasady, termin itryb ich sporządzania iprzekazywania; 3) organy administracji rządowej isamorządowej obowiązane do przekazywania informacji podatkowych bez wezwania przez organ podatkowy, zakres tych informacji, atakże tryb ich sporządzania oraz terminy przekazywania; 4) zakres informacji owynagrodzeniach za świadczone usługi (wykonywaną pracę) na rzecz osób prawnych, jednostek niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami świadczącym te usługi (wykonującym pracę), szczegółowe zasady, termin oraz tryb sporządzania informacji.


2. Ilekroć wrozporządzeniu jest mowa o„ustawie”, rozumie się przez to ustawę zdnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa. § 2.

1. Na pisemne żądanie organu podatkowego informacje ozawartych umowach, októrych mowa wart.82 § 1 pkt1 ustawy, są sporządzane iprzekazywane przez: 1) osoby prawne ijednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli suma należności albo suma zobowiązań wynikająca z takich umów zawartych w roku podatkowym z tym samym podmiotem przekroczyła równowartość 10 000 euro – wtakim przypadku obowiązek sporządzenia informacji dotyczy wszystkich umów zawartych ztym podmiotem bez względu na wartość należności lub zobowiązań wynikającą zposzczególnych umów; 2) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą iobowiązane do prowadzenia ksiąg podatkowych, jeżeli: a) wartość należności albo zobowiązania wynikającego zjednorazowej umowy przekroczyła równowartość 3000euro – wtakim przypadku obowiązek sporządzenia informacji dotyczy tej umowy, b) suma należności albo suma zobowiązań wynikająca ztakich umów zawartych wroku podatkowym ztym samym podmiotem przekroczyła równowartość 10 000 euro – w takim przypadku obowiązek sporządzenia informacji dotyczy wszystkich umów zawartych ztym podmiotem, bez względu na wartość należności lub zobowiązań wynikającą zposzczególnych umów.

ww

1)

2. Informacje, októrych mowa wust. 1, sporządza się za okresy wskazane wżądaniu naczelnika urzędu skarbowego3) iprzekazuje wterminie 30 dni od dnia doręczenia żądania.

3. Wzór informacji, októrych mowa wust. 1, określa załącznik nr1 do rozporządzenia.

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.U. Nr248, poz.1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2012r. poz.1101, 1342 i1529 oraz z2013r. poz.35.

3) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt3 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 28 sierpnia 2003r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie informacji podatkowych (Dz.U. Nr152, poz.1489), które weszło wżycie zdniem 1 września 2003r.

w. rcl

.go

1) grupy podmiotów obowiązanych do składania informacji oumowach cywilnoprawnych albo zzakresu prawa pracy, zakres danych zawartych wtych informacjach, atakże szczegółowe zasady oraz termin itryb ich sporządzania iprzekazywania;

v.p l

Dziennik Ustaw –4– Poz. 190

§ 3.

1. Informacje oumowach, októrych mowa wart.82 § 1 pkt2 ustawy, sporządza się iprzekazuje, jeżeli: 1) jedna ze stron tej umowy, bezpośrednio lub pośrednio, bierze udział wzarządzaniu lub kontroli drugiej strony umowy albo posiada udział wjej kapitale uprawniający do co najmniej 5% wszystkich praw głosu lub

2) inny podmiot, niebędący stroną umowy, równocześnie bierze udział, bezpośrednio lub pośrednio, wzarządzaniu lub kontroli podmiotów będących stronami umowy albo posiada udziały w kapitałach tych podmiotów uprawniające, wkażdym znich, do co najmniej 5% wszystkich praw głosu, lub 3) nierezydent, będący stroną umowy, posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo wrozumieniu odrębnych przepisów

– i jeżeli podmiot obowiązany do sporządzenia i przekazania informacji wiedział lub mógł wiedzieć, przy zachowaniu należytej staranności, o fakcie posiadania takich udziałów lub o fakcie posiadania przez nierezydenta przedsiębiorstwa, oddziału lub przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wprzypadkach, októrych mowa wust. 1:

2) pkt3 – winformacjach uwzględnia się umowy, wktórych jednorazowa wartość należności albo zobowiązań przekroczyła równowartość 5000 euro.

3. Informacje, októrych mowa wust. 1, sporządza się za rok podatkowy iprzesyła się naczelnikowi urzędu skarbowego3) właściwemu ze względu na adres siedziby albo miejsce zamieszkania podmiotu sporządzającego informację, wterminie trzech miesięcy, licząc od zakończenia tego roku podatkowego.

4. Wzór informacji, októrych mowa wust. 1, określa załącznik nr2 do rozporządzenia.

§

4. 1.5) Winformacjach, októrych mowa w§ 2 i3, uwzględnia się wartość należności lub zobowiązań wynikającą: 1) zumów sporządzonych wformie pisemnej lub

2) zwystawionych lub otrzymanych faktur albo rachunków potwierdzających zawarcie umowy, jeżeli wumowie nie określono wartości należności lub zobowiązań albo umowa nie ma formy pisemnej. 2.5) Określone wartości zobowiązań lub należności, októrych mowa wust. 1, wyrażone wwalucie obcej przelicza się na walutę polską według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, wktórym: 1) zawarto umowę lub

2) wystawiono faktury albo rachunki potwierdzające zawarcie umowy.


3. Obowiązek, októrym mowa w§ 2 i3, nie dotyczy umów:

1) zawartych wtrybie przepisów ozamówieniach publicznych;

ww

4)

2) kredytu albo pożyczki zawartych przez banki iagencje rządowe zosobami wymienionymi w§ 2 ust. 1; 3) objętych, zgodnie zodrębnymi przepisami, tajemnicą państwową lub bankową; 4) związanych zzaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnot samorządowych, wszczególności zusługami komunalnymi. § 5.

1. Organy rejestrujące pojazdy są obowiązane, bez wezwania przez organ podatkowy właściwy wsprawach podatku od środków transportowych, do nieodpłatnego sporządzania iprzekazywania comiesięcznych informacji ozarejestrowanych iwyrejestrowanych pojazdach, októrych mowa wprzepisach opodatkach iopłatach lokalnych, do organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby nabywcy pojazdu, wterminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, wktórym zarejestrowano lub wyrejestrowano pojazd.

Dodany przez § 1 pkt1 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 27 października 2009r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie informacji podatkowych (Dz.U. Nr187, poz.1454), które weszło wżycie zdniem 1 stycznia 2010r.

5) Wbrzmieniu ustalonym przez § 1 pkt2 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 4.

w. rcl

§ 3a.4) Określone w§ 2 ust. 1 i§ 3 ust. 2 wartości limitów wyrażone weuro przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym zawarto umowę.

.go

1) pkt1 i2 – winformacjach uwzględnia się umowy, które zostały zawarte wroku podatkowym ztym samym nierezydentem, asuma należności albo suma zobowiązań wynikająca ztych umów przekroczyła równowartość 300 000 euro;

v.p l

Dziennik Ustaw –5– Poz. 190

2. Informacja, októrej mowa wust. 1, powinna zawierać: 1)6) imię inazwisko lub nazwę (firmę) zbywcy inabywcy, ich adresy zamieszkania lub siedziby, ich numery ewidencyjne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numery identyfikacyjne wkrajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON oraz datę nabycia, zarejestrowania lub wyrejestrowania pojazdu;

2) rodzaj ityp środka transportowego, rok produkcji, numer rejestracyjny pojazdu oraz odpowiednio do rodzaju itypu środka transportowego: dopuszczalną masę całkowitą pojazdu, masę własną pojazdu, dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów, liczbę osi, rodzaj zawieszenia, nacisk na siodło ciągnika, liczbę miejsc do siedzenia wautobusie oraz wpływ pojazdu na środowisko naturalne.

2b.7) Informacja, októrej mowa wust. 2a, powinna zawierać:

1) dane dotyczące środka transportowego, októrych mowa wust. 2 pkt2;

2) dane dotyczące właściciela lub posiadacza środka transportowego: imię inazwisko lub nazwę (firmę), adres zamieszkania lub siedziby, numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacyjny wkrajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON; 3) datę czasowego wycofania pojazdu zruchu albo datę ponownego dopuszczenia pojazdu do ruchu po tym wycofaniu. 3.8) Organy, októrych mowa wust. 1, są obowiązane, bez wezwania, do nieodpłatnego sporządzania iprzekazywania comiesięcznych informacji ozarejestrowanych pojazdach, wrozumieniu przepisów oruchu drogowym, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby nabywcy pojazdu, wterminie do 15dnia miesiąca następującego po miesiącu, wktórym zarejestrowano pojazd. 4.9) Informacja, októrej mowa wust. 3, powinna zawierać:

1) imię inazwisko lub nazwę (firmę) zbywcy inabywcy, ich adresy zamieszkania lub siedziby, ich numery ewidencyjne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numery identyfikacyjne wkrajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON oraz datę nabycia izarejestrowania pojazdu; 2) markę, typ imodel, rok produkcji, numer rejestracyjny, numer identyfikacyjny VIN lub numer nadwozia (podwozia) ipojemność silnika pojazdu. § 6.10)

1. Organy administracji architektoniczno-budowlanej są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego właściwego wsprawach podatku od nieruchomości, do nieodpłatnego przekazywania informacji, wformie kopii wydanych przez te organy decyzji o: 1) pozwoleniu na budowę;

ww

6)

2) pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

2. Organy nadzoru budowlanego są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego właściwego wsprawach podatku od nieruchomości, do nieodpłatnego przekazywania informacji, w formie odpowiednio kopii wydanych przez te organy decyzji lub kopii otrzymanych zawiadomień o: 1) pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części;

Wbrzmieniu ustalonym przez § 1 pkt1 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 13 lutego 2009r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie informacji podatkowych (Dz.U. Nr31, poz.209), które weszło wżycie zdniem 27 maja 2009r.

7) Dodany przez § 1 pkt2 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 6.

8) Dodany przez § 1 pkt1 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 3.

9) Dodany przez § 1 pkt1 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 3; wbrzmieniu ustalonym przez § 1 pkt3 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 6.

10) Wbrzmieniu ustalonym przez § 1 pkt2 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 3.

w. rcl

.go

2a.7) Organy, októrych mowa wust. 1, są obowiązane, bez wezwania przez organ podatkowy właściwy wsprawach podatku od środków transportowych, do nieodpłatnego sporządzania iprzekazywania comiesięcznych informacji opojazdach czasowo wycofanych zruchu iponownie dopuszczonych do ruchu po tym wycofaniu, októrych mowa wprzepisach opodatkach iopłatach lokalnych, do organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby właściciela lub posiadacza pojazdu, wterminie do

15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, wktórym pojazd wycofano zruchu lub ponownie dopuszczono do ruchu po tym wycofaniu.

v.p l

Dziennik Ustaw –6– Poz. 190

2) wyłączeniu całości lub części obiektu budowlanego zużytkowania; 3) rozbiórce obiektu budowlanego; 4) zakończeniu budowy, co do których nie zgłoszono sprzeciwu.

3. Informacje, októrych mowa wust. 1 i2, przekazuje się do organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu budowlanego, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydana decyzja stała się ostateczna lub upłynął termin do zgłoszenia sprzeciwu. § 7.11)

1. Informacja, októrej mowa wart.82a § 1 ustawy, powinna zawierać:

1) dane identyfikujące: podmiot przekazujący informację, nierezydenta ipodmiot wypłacający nierezydentowi wynagrodzenie; 2) datę rozpoczęcia świadczenia usług (wykonywania pracy) przez nierezydenta wkraju iprzewidywany czas pobytu; 3) informacje owypłacie wynagrodzenia: przewidywaną wysokość, rodzaj, formę itermin wypłaty wynagrodzenia.

2. Przepisy ust. 1 pkt2 i3 stosuje się wzakresie, wjakim podmiot obowiązany do sporządzenia iprzekazania informacji, przy zachowaniu należytej staranności, posiadał lub mógł posiadać takie informacje.

3. Informację przesyła się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla opodatkowania nierezydentów, będących osobami fizycznymi, wterminie do końca miesiąca następującego po miesiącu, wktórym nierezydent rozpoczął świadczenie usług (wykonywanie pracy).

4. Wzór informacji, októrej mowa wust. 1, określa załącznik nr3 do rozporządzenia.

2. Informacja, októrej mowa wust. 1, powinna zawierać: 1) dane identyfikujące płatnika lub inkasenta; 2) kwotę pobranych podatków;

3) kwotę wpłaconych podatków;

4) kwotę potrąconego wynagrodzenia.

3. Informacje są przesyłane bez wezwania, w terminach określonych dla składania deklaracji, na podstawie których płatnicy lub inkasenci dokonują rozliczenia pobranych podatków, ajeżeli nie są obowiązani do składania tych deklaracji – wterminie określonym do złożenia informacji opobranych podatkach lub zaliczkach na podatek.

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli wdeklaracjach lub informacjach, które są składane przez płatników lub inkasentów na podstawie odrębnych przepisów, płatnik zamieści informację opobranym wynagrodzeniu wrubryce „wyjaśnienie różnicy między kwotą pobranego podatku a kwotą wpłaconego podatku” lub w innej rubryce, która jest przeznaczona do zamieszczania informacji opobranym wynagrodzeniu. §

9. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2003r.12)

ww

11)

Wbrzmieniu ustalonym przez § 1 pkt1 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 29 września 2005r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie informacji podatkowych (Dz.U. Nr201, poz.1664), które weszło wżycie zdniem 1 stycznia 2006r.

12) Zakres spraw regulowany niniejszym rozporządzeniem był uregulowany wrozporządzeniu Ministra Finansów zdnia 4 maja 2001r. wsprawie wykonania niektórych przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr40, poz.463), które wtym zakresie przestało obowiązywać zdniem wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia.

w. rcl

§ 8.

1. Płatnicy iinkasenci, którzy potrącają przysługujące im wynagrodzenie ztytułu terminowego wpłacania podatków, są obowiązani do przesyłania informacji naczelnikowi urzędu skarbowego3), któremu, zgodnie zodrębnymi przepisami, przekazują pobrane podatki.

.go

v.p l

Dziennik Ustaw –7– Poz. 190

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002r.

POLTAX

POLA JASNE WYPEŁNIA OBOWIĄZANY, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. MOŻNA SKŁADAĆ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ www.e-deklaracje.gov.pl

1. Identyfikator podatkowy NIP obowiązanego

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

2. Nr dokumentu

ORD-TK

INFORMACJA O UMOWACH MOGĄCYCH MIEĆ WPŁYW NA POWSTANIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO LUB WYSOKOŚĆ ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO INNYCH OSÓB za okres

4. Od (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

5. Do (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

Składający: Miejsce składania:

Podmiot obowiązany do sporządzenia i przekazania informacji.

Urząd skarbowy

1) żądający sporządzenia i przekazania informacji.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI B. DANE OBOWIĄZANEGO

7. Urząd skarbowy żądający sporządzenia i przekazania informacji

* - dotyczy obowiązanego niebędącego osobą fizyczną

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

8. Rodzaj obowiązanego (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. obowiązany niebędący osobą fizyczną

9. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia **

w. rcl

B.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA**

10. Kraj

11. Województwo

14. Ulica

13. Gmina

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Poczta

.go

2. osoba fizyczna

12. Powiat

15. Nr domu

Podstawa prawna:

Art. 82 § 1 pkt 1 oraz § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.).

C. DANE STRONY UMOWY

* - dotyczy strony umowy niebędącej osobą fizyczną

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

20. Rodzaj kontrahenta (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. strona umowy niebędąca osobą fizyczną

21. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić)

22. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia **

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

ww

23. Kraj

26. Gmina

30. Miejscowość

C.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA**

24. Województwo

27. Ulica

31. Kod pocztowy

1) Ilekroć jest mowa o urzędzie skarbowym, oznacza to urząd skarbowy, którym kieruje właściwy dla sporządzającego i przekazującego informację

naczelnik urzędu skarbowego.

13)

Wbrzmieniu ustalonym przez §1 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 20 grudnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie informacji podatkowych (Dz. U. Nr292, poz. 1718), które weszło wżycie zdniem 1 stycznia 2012 r.

13) W brzmieniu ustalonym przez załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych (Dz. U. Nr 292, poz. 1718), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

v.p l

3. Status

6. Nr informacji/Ogółem liczba inf.

└────┴────┘

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. (poz.2061) nr

113) Załącznik

/ └────┴────┘

**- dotyczy obowiązanego będącego osobą fizyczną

16. Nr lokalu

**- dotyczy strony umowy będącej osobą fizyczną

2. osoba fizyczna

25. Powiat

28. Nr domu

32. Poczta

29. Nr lokalu

ORD-TK

(3)

1/2

Dziennik Ustaw

POLTAX

–8–

POLA JASNE WYPEŁNIA OBOWIĄZANY, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. MOŻNA SKŁADAĆ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ www.e-deklaracje.gov.pl

Poz. 190

D. DANE DOTYCZĄCE UMOWY

33. Data zawarcia umowy (dzień - miesiąc - rok)

35. Wartość umowy w zł

34. Przedmiot (rodzaj) umowy

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

1

36. Uwagi urzędu skarbowego

37. Data umowy (dzień - miesiąc - rok)

39. Wartość umowy w zł

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

38. Przedmiot (rodzaj) umowy

2

40. Uwagi urzędu skarbowego

41. Data umowy (dzień - miesiąc - rok)

43. Wartość umowy w zł

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

3

44. Uwagi urzędu skarbowego

45. Data umowy (dzień - miesiąc - rok)

47. Wartość umowy w zł

ww

-

w. rcl

4

48. Uwagi urzędu skarbowego

49. Data umowy (dzień - miesiąc - rok)

51. Wartość umowy w zł

50. Przedmiot (rodzaj) umowy

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

5

52. Uwagi urzędu skarbowego

E. PODPIS OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA PODANIE DANYCH

53. Imię

54. Nazwisko

55. Data wypełnienia informacji (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘ └────┴────┘ └────┴────┴────┴────┘

-

ORD-TK

(3)

2/2

.go

42. Przedmiot (rodzaj) umowy

46. Przedmiot (rodzaj) umowy

56. Podpis osoby odpowiedzialnej za podanie danych

v.p l

Wypełnić w zakresie umów zawartych ze stroną wymienioną w części C.

Dziennik Ustaw –9–

Załącznik nr 2 14)

Poz. 190

Załącznik nr 213)

1. Identyfikator podatkowy NIP obowiązanego

2. Nr dokumentu

ORD-U

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

INFORMACJA O UMOWACH ZAWARTYCH Z NIEREZYDENTAMI

za okres

Podstawa prawna: Składający: Miejsce składania:

4. Od (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

5. Do (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

Art. 82 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.). Podmiot obowiązany do sporządzenia i przekazania informacji.

Urząd skarbowy

1) właściwy ze względu na siedzibę (miejsce zamieszkania) podmiotu obowiązanego.

6. Urząd skarbowy właściwy ze względu na siedzibę (miejsce zamieszkania) podmiotu obowiązanego

7. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. złożenie po raz pierwszy informacji za dany okres

B. DANE OBOWIĄZANEGO

* - dotyczy obowiązanego niebędącego osobą fizyczną

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

9. Nazwa pełna */ Nazwisko **

11. REGON *

8. Rodzaj obowiązanego (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. obowiązany niebędący osobą fizyczną

w. rcl

B.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **

13. Kraj

14. Województwo

17. Ulica

16. Gmina

20. Miejscowość

21. Kod pocztowy

22. Poczta

.go

2. korekta informacji za dany okres 2)

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA INFORMACJI

10. Nazwa skrócona */ Pierwsze imię **

12. Data urodzenia **

C. DANE NIEREZYDENTA (STRONY UMOWY)

* - dotyczy nierezydenta (strony umowy) niebędącego osobą fizyczną

**- dotyczy nierezydenta (strony umowy) będącego osobą fizyczną

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

23. Rodzaj nierezydenta (strony umowy) (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. nierezydent (strona umowy) niebędący osobą fizyczną

24. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) (należy wpisać identyfikator podatkowy, jeżeli nierezydent (strona umowy) go posiada)

25. Nazwa pełna * / Nazwisko **

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

26. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię **

27. Data urodzenia ** ( dzień-miesiąc-rok)

28. Miejscowość urodzenia **

3)

31. Numer identyfikacyjny

ww

29. Kraj urodzenia ** 3)

32. Kraj wydania numeru identyfikacyjnego

34. Rodzaj numeru identyfikacyjnego (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. podatkowy

14) W brzmieniu ustalonym przez załącznik nr 2 do rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 13.

v.p l

3. Status

POLTAX

POLA JASNE WYPEŁNIA OBOWIĄZANY, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. MOŻNA SKŁADAĆ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ www.e-deklaracje.gov.pl

**- dotyczy obowiązanego będącego osobą fizyczną

2. osoba fizyczna

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

15. Powiat

18. Nr domu

19. Nr lokalu

2. osoba fizyczna

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

30. Kod kraju urodzenia **3) └────┴────┘

33. Kod kraju wydania numeru identyfikacyjnego

└────┴────┘

2. ubezpieczeniowy

ORD-U(4)

1/2

Dziennik Ustaw

POLTAX

– 10 –

POLA JASNE WYPEŁNIA OBOWIĄZANY, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. MOŻNA SKŁADAĆ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ www.e-deklaracje.gov.pl

Poz. 190

35. Numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość **

3)

36. Rodzaj dokumentu (podać rodzaj dokumentu wymienionego w poz.35) **

3)

37. Kraj wydania dokumentu wymienionego w poz. 35 **

3)

38. Kod kraju wydania dokumentu wymienionego w poz. 35 **3)

C.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **

39. Kraj

42. Ulica

40. Miejscowość

C.3. DANE O ZAWARTYCH UMOWACH

Ogółem Wartość przedmiotu umów

(zawartych w roku podatkowym) - w tym dotyczących usług niematerialnych (wypełniają tylko osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej)

D. PODPIS OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA PODANIE DANYCH

47. Imię

48. Nazwisko

49. Data wypełnienia informacji (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

E. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

51. Uwagi organu podatkowego

ww

ORD-U 4

( )

w. rcl

52. Identyfikator przyjmującego formularz

1) Ilekroć jest mowa o urzędzie skarbowym, oznacza to urząd skarbowy, którym kieruje właściwy dla sporządzającego i przekazującego informację

naczelnik urzędu skarbowego.

2) Zgodnie z art. 81 ustawy – Ordynacja podatkowa, podmiot obowiązany do sporządzenia i przekazania informacji może skorygować złożoną

informację przez złożenie informacji korygującej wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

3) Pozycji nie wypełnia się w przypadku podania w poz. 24 identyfikatora podatkowego.

2/2

.go

50. Podpis osoby odpowiedzialnej za podanie danych

53. Podpis przyjmującego formularz

v.p l

└────┴────┘

41. Kod pocztowy

43. Nr domu

44. Nr lokalu

45. 46.

Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 190

Załącznik nr 3 15)

Załącznik nr 313)

1. Identyfikator podatkowy NIP podmiotu wym. w części B

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

2. Nr dokumentu

ORD-W1

INFORMACJA O WYNAGRODZENIACH WYPŁACANYCH PRZEZ PODMIOT BĘDĄCY NIEREZYDENTEM OSOBOM FIZYCZNYM BĘDĄCYM NIEREZYDENTAMI ZA ŚWIADCZENIE NA RZECZ REZYDENTA USŁUG (WYKONANIA PRACY) za

Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania:

4. Miesiąc

└────┴────┘

5. Rok

└────┴────┴────┴────┘

Urząd skarbowy

1) właściwy w sprawach opodatkowania nierezydentów będących osobami fizycznymi.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI

6. Urząd skarbowy, do którego adresowana jest informacja

B. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

* - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną

7. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. podmiot niebędący osobą fizyczną

8. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia**

w. rcl

9. Nazwa skrócona*/ Imię ojca, imię matki**

B.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **

11. Kraj

12. Województwo

15. Ulica

14. Gmina

.go

** - dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną

2. osoba fizyczna

10. Numer Identyfikacyjny REGON*

13. Powiat

16. Nr domu

19. Kod pocztowy

20. Poczta

22. Pierwsze imię

24. Imię ojca

25. Imię matki

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Art. 82a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.). Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, na rzecz których świadczą usługi (wykonują pracę) osoby fizyczne będące nierezydentami za wynagrodzenie wypłacane przez podmiot będący nierezydentem. Do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym nierezydent rozpoczął świadczenie usług (wykonywanie pracy).

18. Miejscowość

C. DANE NIEREZYDENTA ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI (WYKONUJĄCEGO PRACĘ) C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

21. Nazwisko

23. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

26. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 2)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

C.2. ADRES POBYTU NA TERYTORIUM RP

27. Kraj

28. Województwo

31. Ulica

30. Gmina

ww

34. Miejscowość

35. Kod pocztowy

1) Ilekroć jest mowa o urzędzie skarbowym, oznacza to urząd skarbowy, którym kieruje naczelnik właściwy dla opodatkowania nierezydentów.

2) W poz. 26 należy podać identyfikator podatkowy uzyskany w RP.

15) W brzmieniu ustalonym przez załącznik nr 3 do rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 13.

v.p l

3. Status

17. Nr lokalu

29. Powiat

32. Nr domu

36. Poczta

33. Nr lokalu

POLTAX

POLA JASNE WYPEŁNIA OBOWIĄZANY, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. MOŻNA SKŁADAĆ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ www.e-deklaracje.gov.pl

ORD-W1

(3)

1/2

Dziennik Ustaw

POLTAX

37. Kraj

40. Ulica

– 12 –

POLA JASNE WYPEŁNIA OBOWIĄZANY, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. MOŻNA SKŁADAĆ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ www.e-deklaracje.gov.pl

Poz. 190

38. Miejscowość

C.4. DANE DOTYCZĄCE WYNAGRODZENIA I POBYTU NIEREZYDENTA

43. Data rozpoczęcia świadczenia usług (wykonywania pracy) (dzień - miesiąc - rok)

44. Rodzaje wypłat (zaznaczyć właściwy kwadrat): w przypadku zaznaczenia kwadratu nr 1 należy wypełnić poz. 45.

1. jednorazowa

2. roczna

45. Termin wypłaty jednorazowej (dzień - miesiąc - rok)

3. półroczna

4. kwartalna

5. miesięczna

6. tygodniowa

7. inna

46. Przewidywana wysokość wynagrodzenia za okres, o którym mowa w poz. 44

zł,

47. Forma wypłaty – świadczenia pieniężne (zaznaczyć właściwe kwadraty):

1. gotówka

3. czek

2. przelew

4. inna

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

48. Forma wypłaty – świadczenia niepieniężne (podać rodzaj)

D. DANE NIEREZYDENTA WYPŁACAJĄCEGO WYNAGRODZENIE D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

50. Rodzaj wypłacającego wynagrodzenie (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. nierezydent niebędący osobą fizyczną

51. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia**

52. Imię ojca **

* - dotyczy nierezydenta niebędącego osobą fizyczną

D.2. ADRES SIEDZIBY */ ADRES ZAMIESZKANIA **

55. Kraj

56. Miejscowość

58. Ulica

w. rcl

61. Rodzaj nierezydenta (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. delegujący nierezydenta do świadczenia usług na rzecz rezydenta

62. Nazwisko

63. Imię

64. Data sporządzenia informacji (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

.go

** - dotyczy nierezydenta będącego osobą fizyczną

2. osoba fizyczna

53. Imię matki **

54. Numer identyfikacyjny

57. Kod pocztowy

60. Nr lokalu

59. Nr domu

2. inny niż delegujący

65. Podpis i pieczątka

68. Podpis przyjmującego formularz

49. Przewidywany czas pobytu nierezydenta w roku podatkowym

D.3. DODATKOWE INFORMACJE O NIEREZYDENCIE WYPŁACAJĄCYM WYNAGRODZENIE

E. DANE I PODPIS OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA PODANIE INFORMACJI

F. ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO

66. Uwagi urzędu skarbowego

ww

ORD-W1

(3)

67. Identyfikator przyjmującego formularz

2/2

v.p l

39. Kod pocztowy

41. Nr domu

42. Nr lokalu

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

C.3. ADRES ZAMIESZKANIA

gr

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 190 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

 • Tekst jednolity

  Czym różni się tekst jednolity od tekstu ujednoliconego?

 • Tekst jednolity spółki z o.o.

  Jak ma wyglądać tekst jednolity umowy spółki z o.o.? Kto powinien go sporządzić? Spółka istnieje 20 lat, w trakcie jej istnienia zaszło mnóstwo zmian umowy spółki.

 • ujednolicony tekst umowy spółki

  Spółka działająca od kilku lat, zmieniała kilkukrotnie zapisy umowy za pomocą aneksów. Rodzi to pewna uciążliwość przy okazywaniu dokumentów spółki. Czy od (...)

 • Księga przychodów i rozchodów - nowy wzór

  Prowadzę firmę na zasadach ogólnych - księga przychodów i rozchodów. Słyszałem, że weszły nowe wzory księgi przychodów i rozchodów. Czy rzeczywiście obowiązują (...)

 • Zgłoszenie zmiany umowy spółki do KRS

  Wspólnicy dokonują zmiany umowy spółki jawnej poprzez usunięcie z umowy jednego z paragrafów. Fakt zmiany umowy spółki musi zostać zgłoszony do KRS wraz z umową (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-27 poz. 399

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-21 poz. 98

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 • Monitor Polski 2013 poz. 747

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa

 • Monitor Polski 2013 poz. 736

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-24 poz. 645

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyjaśnień do Taryfy celnej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.