Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 191 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-02-11
Data wydania:2013-02-07
Data wejscia w życie:2012-02-12
Data obowiązywania:2012-02-12

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 191 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 11 lutego 2013 r. Poz. 191

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI ISZKOLNICTWA WYŻSZEGO

1) zdnia 7 lutego 2013r. zmieniające rozporządzenie wsprawie kryteriów itrybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym Na podstawie art.44 ust.2 ustawy zdnia 30 kwietnia 2010r. ozasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr96, poz.615 oraz z2011r. Nr84, poz.455 iNr185, poz.1092) zarządza się, co następuje: §1.Wrozporządzeniu Ministra Nauki iSzkolnictwa Wyższego zdnia 13 lipca 2012r. wsprawie kryteriów itrybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz.U. poz.877) wprowadza się następujące zmiany: 1) w§11 wust.2 pkt2 i3 otrzymują brzmienie: „2) nauk ścisłych iinżynierskich – stosuje się parametry określone wust.1 pkt1, 2, 5–7, awodniesieniu do instytutów badawczych ijednostek naukowych, októrych mowa wart.2 pkt9 lit.f ustawy – również parametr określony wust.1 pkt8; 3) nauk ożyciu – stosuje się parametry określone wust.1 pkt1 i2, awodniesieniu do instytutów badawczych ijednostek naukowych, októrych mowa wart.2 pkt9 lit.f ustawy – również parametr określony wust.1 pkt8;”; 2) wzałączniku nr1: a) wust.3 wpkt 2 objaśnienia otrzymują brzmienie: „Wykaz publikacji wczasopismach naukowych zawiera: imiona, nazwisko autora lub autorów publikacji będących pracownikami jednostki naukowej iliczbę autorów niebędących pracownikami tej jednostki, nazwę czasopisma naukowego, tytuł publikacji, język publikacji, rok wydania, tom, numery stron. Wykaz zawiera również imiona inazwisko autora lub autorów publikacji niebędących pracownikami jednostki naukowej, jeżeli taka publikacja została zgłoszona do osiągnięć naukowych lub twórczych jednostki naukowej zgodnie z§15 ust.5 rozporządzenia. Wwykazie, októrym mowa wpkt 1 lit.d, należy podać objętość publikacji warkuszach wydawniczych. Wykaz monografii naukowych lub rozdziałów wmonografiach naukowych zawiera: imiona, nazwisko autora lub autorów monografii naukowej będących pracownikami jednostki naukowej iliczbę autorów niebędących pracownikami tej jednostki, nazwę wydawcy, tytuł monografii naukowej, tytuł rozdziału, język publikacji, rok wydania, objętość w arkuszach wydawniczych oraz imiona i nazwisko redaktora naukowego monografii naukowej wieloautorskiej będącego pracownikiem jednostki naukowej. Wykaz zawiera również imiona inazwisko autora lub autorów monografii naukowych lub rozdziałów wmonografiach naukowych niebędących pracownikami jednostki naukowej, jeżeli taka monografia naukowa lub rozdział w monografii naukowej został zgłoszony do osiągnięć naukowych lub twórczych jednostki naukowej zgodnie z§15 ust.7 rozporządzenia.”, b) wust.4: – wpkt 1 objaśnienie otrzymuje brzmienie: „Wykaz zawiera: imiona, nazwisko twórcy lub współtwórcy wynalazku będących pracownikami jednostki naukowej, numer patentu, datę jego udzielenia, nazwę wynalazku, informację, czy wynalazek został wdrożony, miejsce wdrożenia, nazwę podmiotu, rok wdrożenia.”,


1)

Minister Nauki iSzkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – nauka, na podstawie §1 ust.2 pkt1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki iSzkolnictwa Wyższego (Dz.U. Nr248, poz.1483).

Dziennik Ustaw – wpkt 2 objaśnienie otrzymuje brzmienie: „Wykaz zawiera: imiona, nazwisko twórcy lub współtwórcy wynalazku będących pracownikami jednostki naukowej, numer patentu, datę jego udzielenia, nazwę podmiotu, któremu udzielono patentu na wynalazek, nazwę wynalazku, informację, czy wynalazek został wdrożony, miejsce wdrożenia, nazwę podmiotu, rok wdrożenia.”, – wpkt 3 objaśnienie otrzymuje brzmienie: „Wykaz zawiera: imiona, nazwisko twórcy lub współtwórcy będących pracownikami jednostki naukowej, numer prawa ochronnego, datę jego udzielenia, nazwę prawa ochronnego, informację, czy wzór został wdrożony, miejsce wdrożenia, nazwę podmiotu, rok wdrożenia.”, – wpkt 4 objaśnienie otrzymuje brzmienie: „Wykaz zawiera: nazwę przysługujących praw autorskich, imiona inazwisko autora lub autorów będących pracownikami jednostki naukowej, informację owykorzystaniu utworu – nazwę podmiotu, rok.”, – wpkt 5 objaśnienie otrzymuje brzmienie: „Wykaz zawiera: imiona, nazwisko autora lub autorów będących pracownikami jednostki naukowej, numer zgłoszenia, datę zgłoszenia, nazwę wynalazku.”, – wpkt 6 objaśnienie otrzymuje brzmienie: „Wykaz zawiera: imiona, nazwisko autora lub autorów będących pracownikami jednostki naukowej, numer zgłoszenia, kraj zgłoszenia, datę zgłoszenia, nazwę wynalazku.”, – wpkt 7 objaśnienie otrzymuje brzmienie: „Wykaz zawiera: imiona, nazwisko autora lub autorów odmiany rośliny, będących pracownikami jednostki naukowej, nazwę rośliny, nazwę odmiany, rok uzyskania praw, jednostkę przyznającą prawo do odmiany rośliny.”, c) wust.5: – pkt 1 i2 otrzymują brzmienie: autorstwo utworu muzycznego na dużą obsadę wykonawczą (orkiestra symfoniczna, chór), autorska reali„1) zacja iupublicznienie dzieła plastycznego (monumentalne realizacje wprzestrzeni publicznej, realizacje multimedialne, cykle prac plastycznych), dzieło konserwatorskie wraz zdokumentacją, projekt konserwatorski, reżyseria filmu pełnometrażowego lub zdjęcia do filmu pełnometrażowego, reżyseria premierowego spektaklu teatralnego, autorstwo scenariusza, autorstwo scenografii – zrealizowane lub rozpowszechniane wPolsce Wykaz zawiera: imiona, nazwisko autora lub autorów dzieła będących pracownikami jednostki naukowej, tytuł dzieła, rodzaj dzieła, charakterystykę dzieła, miejsce realizacji, rok realizacji. autorstwo utworu muzycznego na dużą obsadę wykonawczą (orkiestra symfoniczna, chór), autorska reali2) zacja iupublicznienie dzieła plastycznego (monumentalne realizacje wprzestrzeni publicznej, realizacje multimedialne, cykle prac plastycznych), dzieło konserwatorskie wraz zdokumentacją, projekt konserwatorski, reżyseria filmu pełnometrażowego lub zdjęcia do filmu pełnometrażowego, reżyseria premierowego spektaklu teatralnego, autorstwo scenariusza, autorstwo scenografii – zrealizowane lub rozpowszechniane za granicą Wykaz zawiera: imiona, nazwisko autora lub autorów dzieła będących pracownikami jednostki naukowej, tytuł dzieła, rodzaj dzieła, charakterystykę dzieła, miejsce realizacji, rok realizacji.”, – wpkt 3 objaśnienie otrzymuje brzmienie: „Wykaz zawiera: imiona, nazwisko autora lub autorów dzieła będących pracownikami jednostki naukowej, tytuł dzieła, rodzaj dzieła, charakterystykę dzieła, miejsce realizacji, rok realizacji.”, – wpkt 4 objaśnienie otrzymuje brzmienie: „Wykaz zawiera: imiona, nazwisko autora lub autorów dzieła będących pracownikami jednostki naukowej, tytuł dzieła, rodzaj dzieła, charakterystykę dzieła, miejsce realizacji, rok realizacji.”, – wpkt 5 objaśnienie otrzymuje brzmienie: „Wykaz zawiera: imiona, nazwisko autora lub autorów dzieła będących pracownikami jednostki naukowej, tytuł dzieła, rodzaj dzieła, charakterystykę dzieła, miejsce realizacji, rok realizacji.”, – wpkt 6 objaśnienie otrzymuje brzmienie: „Wykaz zawiera: imiona, nazwisko autora lub autorów dzieła będących pracownikami jednostki naukowej, tytuł dzieła, rodzaj dzieła, charakterystykę dzieła, miejsce realizacji, rok realizacji.”, –2– Poz. 191

Dziennik Ustaw – wpkt 7 objaśnienie otrzymuje brzmienie: „Wykaz zawiera: imiona, nazwisko autora lub autorów dzieła będących pracownikami jednostki naukowej, tytuł dzieła, rodzaj dzieła, charakterystykę dzieła, miejsce realizacji, rok realizacji.”, – wpkt 8 objaśnienie otrzymuje brzmienie: „Wykaz zawiera: imiona, nazwisko autora lub autorów dzieła będących pracownikami jednostki naukowej, tytuł dzieła, rodzaj dzieła, charakterystykę dzieła, miejsce realizacji, rok realizacji.


”, – wpkt 9 objaśnienie otrzymuje brzmienie: „Wykaz zawiera: imiona, nazwisko autora lub autorów dzieła będących pracownikami jednostki naukowej, tytuł dzieła, rodzaj dzieła, charakterystykę dzieła, miejsce realizacji, rok realizacji.”, – wpkt 10 objaśnienie otrzymuje brzmienie: „Wykaz zawiera: imiona, nazwisko autora lub autorów dzieła będących pracownikami jednostki naukowej, tytuł dzieła, rodzaj dzieła, charakterystykę dzieła, miejsce realizacji, rok realizacji.”, – wpkt 11 objaśnienie otrzymuje brzmienie: „Wykaz zawiera: imiona, nazwisko autora lub autorów dzieła będących pracownikami jednostki naukowej, tytuł dzieła, rodzaj dzieła, charakterystykę dzieła, miejsce realizacji, rok realizacji.”, – wpkt 12 objaśnienie otrzymuje brzmienie: „Wykaz zawiera: imiona, nazwisko autora lub autorów dzieła będących pracownikami jednostki naukowej, tytuł dzieła, rodzaj dzieła, charakterystykę dzieła, miejsce realizacji, rok realizacji.”, – wpkt 13 objaśnienie otrzymuje brzmienie: „Wykaz zawiera: imiona, nazwisko autora lub autorów dzieła będących pracownikami jednostki naukowej, tytuł dzieła, rodzaj dzieła, charakterystykę dzieła, miejsce realizacji, rok realizacji.”, – wpkt 14 objaśnienie otrzymuje brzmienie: „Wykaz zawiera: imiona, nazwisko autora lub autorów dzieła będących pracownikami jednostki naukowej, tytuł dzieła, rodzaj dzieła, charakterystykę dzieła, miejsce realizacji, rok realizacji.”, d) wust.8 wpkt 4 zdanie pierwsze objaśnienia otrzymuje brzmienie: „Wykazy zawierają: numer projektu, tytuł projektu, imiona inazwisko kierownika projektu, środki finansowe ogółem przyznane jednostce naukowej, datę zawarcia umowy, termin zakończenia realizacji projektu, nazwę instytucji finansującej, nazwę programu, wramach którego projekt jest finansowany.”, e) wust.9: – wpkt 1 objaśnienie otrzymuje brzmienie: „Wykaz zawiera: imiona inazwisko osoby, nazwę organizacji, funkcję pełnioną wokresie objętym ankietą (zwyróżnieniem funkcji przewodniczącego), rok wyboru.”, – wpkt 2 objaśnienie otrzymuje brzmienie: „Wykaz zawiera: imiona i nazwisko osoby, nazwę czasopisma naukowego, współczynnik wpływu Impact Factor (IF), nazwę bazy, wktórej jest umieszczone czasopismo naukowe (JCR, ERIH), pełnioną funkcję, wtym redaktora naczelnego, rok wyboru.”, – wpkt 3 objaśnienie otrzymuje brzmienie: „Wykaz zawiera: imiona i nazwisko osoby, nazwę czasopisma naukowego, pozycję w wykazie Ministra Nauki iSzkolnictwa Wyższego, októrym mowa w§14 ust.3 pkt2 rozporządzenia, pełnioną funkcję, wtym redaktora naczelnego, rok wyboru.”, – wpkt 4 objaśnienie otrzymuje brzmienie: „Wykaz zawiera: imiona inazwisko osoby, nazwę zespołu eksperckiego, nazwę instytucji powołującej, opis zadań ekspertów – do 250 znaków.”, f) wust.19 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Dotyczy instytutów badawczych ijednostek naukowych, októrych mowa wart.2 pkt9 lit.f ustawy zdnia 30kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, ozakresie działalności należącym do grupy nauk ścisłych iinżynierskich lub grupy nauk ożyciu.”; –3– Poz. 191

Dziennik Ustaw 3) wzałączniku nr5: a) wczęści I: – wust.1 tabela otrzymuje brzmienie: Lp. 1 Nazwa parametru Publikacja w czasopiśmie naukowym posiadającym współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdującym się wbazie Journal Citation Reports (JCR), wymienionym wczęści Awykazu Ministra Nauki iSzkolnictwa Wyższego, októrej mowa w§14 ust.3 pkt1 rozporządzenia Ministra Nauki iSzkolnictwa Wyższego zdnia 13 lipca 2012r. wsprawie kryteriów itrybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz.U. poz.877 oraz z2013r. poz.191), zwanego dalej „rozporządzeniem” – punktacja wg wykazu Ministra Nauki iSzkolnictwa Wyższego Publikacja wczasopiśmie naukowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor (IF), wymienionym w części B wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o której mowa w§14 ust.3 pkt2 rozporządzenia – punktacja wg wykazu Ministra Nauki iSzkolnictwa Wyższego Publikacja wczasopiśmie naukowym znajdującym się wbazie European Reference Index for the Humanities (ERIH), wymienionym w części C wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, októrej mowa w§14 ust.3 pkt3 rozporządzenia – punktacja wg wykazu Ministra Nauki iSzkolnictwa Wyższego Publikacja w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, uwzględnionej wWeb of Science, októrych mowa w§8 ust.1 pkt5 rozporządzenia. Liczba punktów odpowiada najwyżej punktowanej publikacji w czasopiśmie naukowym krajowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor (IF), wymienionym wczęści B wykazu Ministra Nauki iSzkolnictwa Wyższego, októrej mowa w§14 ust.3 pkt2 rozporządzenia RAZEM – wust.4 tabela otrzymuje brzmienie: Lp. 1 Nazwa parametru Autorska realizacja dzieła plastycznego (monumentalne realizacje w przestrzeni publicznej, realizacje multimedialne, cykle prac plastycznych, dzieła konserwatorskie wraz zdokumentacją oraz projekty konserwatorskie) upublicznionego irozpowszechnianego za granicą – 25 pkt Autorska realizacja dzieła plastycznego (monumentalne realizacje w przestrzeni publicznej, realizacje multimedialne, cykle prac plastycznych, dzieła konserwatorskie wraz zdokumentacją oraz projekty konserwatorskie) upublicznionego irozpowszechnianego wPolsce – 12 pkt Autorstwo mniejszych dzieł plastycznych rozpowszechnianych za granicą – 12 pkt Autorstwo mniejszych dzieł plastycznych rozpowszechnianych wPolsce – 6 pkt Indywidualna, premierowa wystawa plastyczna za granicą – 20 pkt Indywidualna, premierowa wystawa plastyczna wPolsce – 10 pkt Udział wzbiorowej wystawie plastycznej, udział wrealizacji dzieła konserwatorskiego za granicą – 4 pkt Udział wzbiorowej wystawie plastycznej, udział wrealizacji dzieła konserwatorskiego wPolsce – 2 pkt RAZEM b) wczęści III: – wust.12 tytuł ustępu otrzymuje brzmienie: „Sprzedaż wyników badań naukowych lub prac rozwojowych”, Liczba punktów Liczba punktów –4– Poz. 191


2

3

4

2

3 4 5 6 7 8

Dziennik Ustaw –5– Poz. 191

– wust.13 tytuł ustępu itabela otrzymują brzmienie: „Wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych – dotyczy tylko instytutów badawczych ijednostek naukowych, októrych mowa wart.2 pkt9 lit.f ustawy zdnia 30 kwietnia 2010r. ozasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr96, poz.615 oraz z2011r. Nr84, poz.455 iNr185, poz.1092) Nazwa parametru Uzyskane ipotwierdzone przez inne podmioty przychody ze sprzedaży produktów będących efektem wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych zrealizowanych wjednostce naukowej – 1 pktza każde 500tys. zł przychodu podmiotu ztego tytułu 4) wzałączniku nr6: a) wczęści Iwust.1 tabela otrzymuje brzmienie: Lp. 1 Nazwa parametru Publikacja w czasopiśmie naukowym posiadającym współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdującym się wbazie Journal Citation Reports (JCR), wymienionym wczęści Awykazu Ministra Nauki iSzkolnictwa Wyższego, októrej mowa w§14 ust.3 pkt1 rozporządzenia Ministra Nauki iSzkolnictwa Wyższego zdnia 13 lipca 2012r. wsprawie kryteriów itrybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. poz. 877 oraz z 2013 r. poz.191), zwanego dalej „rozporządzeniem” – punktacja wg wykazu Ministra Nauki iSzkolnictwa Wyższego Publikacja wczasopiśmie naukowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor (IF), wymienionym w części B wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o której mowa w§14 ust.3 pkt2 rozporządzenia – punktacja wg wykazu Ministra Nauki iSzkolnictwa Wyższego Publikacja wczasopiśmie naukowym znajdującym się wbazie European Reference Index for the Humanities (ERIH), wymienionym wczęści C wykazu Ministra Nauki iSzkolnictwa Wyższego, o której mowa w § 14 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia – punktacja wg wykazu Ministra Nauki iSzkolnictwa Wyższego Publikacja w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, uwzględnionej wWeb of Science, októrej mowa w§8 ust.1 pkt5 rozporządzenia. Liczba punktów odpowiada najwyżej punktowanej publikacji w czasopiśmie naukowym krajowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor (IF), wymienionym wczęści B wykazu Ministra Nauki iSzkolnictwa Wyższego, októrej mowa w§14 ust.3 pkt2 rozporządzenia RAZEM b) wczęści III wust.12 tytuł ustępu itabela otrzymują brzmienie: „12. Wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych – dotyczy tylko instytutów badawczych ijednostek naukowych, októrych mowa wart.2 pkt9 lit.f ustawy zdnia 30 kwietnia 2010r. ozasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr96, poz.615 oraz z2011r. Nr84, poz.455 iNr185, poz.1092) Nazwa parametru Uzyskane ipotwierdzone przez inne podmioty przychody ze sprzedaży produktów będących efektem wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych zrealizowanych wjednostce naukowej – 1 pktza każde 500tys. zł przychodu podmiotu ztego tytułu Liczba punktów Liczba punktów Liczba punktów

”;

2

3

4

”;

Dziennik Ustaw –6– Poz. 191

5) wzałączniku nr7 wczęści Iwust.3 wtabeli lp. 1 otrzymuje brzmienie: Lp. 1 Nazwa parametru Autorstwo utworu muzycznego na dużą obsadę wykonawczą (orkiestra symfoniczna, chór), autorska realizacja i upublicznienie dzieła plastycznego (monumentalne realizacje w przestrzeni publicznej, realizacje multimedialne, cykle prac plastycznych), dzieło konserwatorskie wraz zdokumentacją, projekt konserwatorski, reżyseria lub zdjęcia do filmu pełnometrażowego, reżyseria premierowego spektaklu teatralnego, autorstwo scenariusza, autorstwo scenografii – 12 pktwprzypadku zrealizowania lub rozpowszechniania wPolsce, 25 pktwprzypadku zrealizowania lub rozpowszechnienia za granicą §2.Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem następującym po dniu ogłoszenia. Minister Nauki iSzkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka Liczba punktów

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 191 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-06-16 poz. 754

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

 • Dziennik Ustaw z 2010-05-05 poz. 478

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

 • Dziennik Ustaw z 2010-03-24 poz. 263

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-12 poz. 1287

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

 • Dziennik Ustaw z 2009-06-16 poz. 755

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.