Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 193 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 stycznia 2013 r. sygn. akt K 14/11

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-02-11
Data wydania:2013-01-31
Data wejscia w życie:2013-02-11
Data obowiązywania:2013-02-11

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 193 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 11 lutego 2013 r. Poz. 193

WYROK TrybunałU KonstytucyjnEGO z dnia 31 stycznia 2013r. sygn. akt K 14/11 Trybunał Konstytucyjny wskładzie: Wojciech Hermeliński – przewodniczący, Zbigniew Cieślak, Mirosław Granat, Marek Kotlinowski, Piotr Tuleja – sprawozdawca,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, zudziałem wnioskodawców oraz Sejmu iProkuratora Generalnego, na rozprawie wdniach 4 grudnia 2012r. oraz 15 i31 stycznia 2013r., połączonych wniosków: 1) Rady Miasta Stołecznego Warszawy ozbadanie zgodności: a) art.29 ust.1 wzwiązku zart.20 ust.3–5, art.21, art.21a iart.29 ust.2 oraz art.30 ust.1 wzwiązku zart.22 ust.3–5, art.23, art.23a iart.30 ust.2 ustawy zdnia 13 listopada 2003r. odochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z2008r. Nr88, poz.539, ze zm.) zzasadą proporcjonalności wyrażoną wart.2 wzwiązku zart.167 ust.1 i2 Konstytucji wzwiązku zart.9 ust.5 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, sporządzonej wStrasburgu dnia 15 października 1985r. (Dz. U. z1994r. Nr124, poz.607, ze zm.), art.29 ust.1 wzwiązku zart.20 ust.3–5 iart.29 ust.2 oraz art.30 ust.1 wzwiązku zart.22 ust.3–5 iart.30 ust.2 b) ustawy powołanej wpunkcie 1 lit.awzakresie, wjakim nie uwzględniają specyfiki miasta stołecznego Warszawy, zzasadą równości jednostek samorządu terytorialnego wynikającą z art.2 wzwiązku zart.32 iart.167 ust.1 i2 Konstytucji, c) art.36 ust.4 pkt 1 wzwiązku zart.21a ust.2 pkt 6, ust.3 pkt 6 iust.4 pkt 6 ustawy powołanej wpunkcie 1 lit.azart.167 ust.3 Konstytucji, d) art.29 ust.1 wzwiązku zart.20 ust.3–5, art.21, art.21a iart.29 ust.2 oraz art.30 ust.1 wzwiązku zart.22 ust.3–5, art.23, art.23a iart.30 ust.2 ustawy powołanej wpunkcie 1 lit.azart.167 ust.1 i2 Konstytucji wzwiązku zart.9 ust.1 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, e) art.29 ust.1 wzwiązku zart.20 ust.3–5, art.21, art.21a iart.29 ust.2 oraz art.30 ust.1 wzwiązku zart.22 ust.3–5, art.23, art.23a iart.30 ust.2 ustawy powołanej wpunkcie 1 lit.azzasadą adekwatności wynikającą zart.167 ust.1 i4 Konstytucji wzwiązku zart.9 ust.1 i2 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego,


Dziennik Ustaw –2– Poz. 193

f) art.32 ust.3 wzwiązku zart.29 ust.1 iart.20 ust.3–5 ustawy powołanej wpunkcie 1 lit.azzasadą zaufania jednostek samorządu terytorialnego do państwa istanowionego przez nie prawa wyrażoną wart.2 Konstytucji oraz art.168 Konstytucji wzwiązku zart.9 ust.3 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, 2) Rady Miasta Krakowa ozbadanie zgodności: a) art.29 ust.1 wzwiązku zart.20 ust.3–5, art.21, art.21a iart.29 ust.2 oraz art.30 ust.1 wzwiązku zart.22 ust.3–5, art.23, art.23a iart.30 ust.2 ustawy powołanej wpunkcie 1 lit.azzasadą proporcjonalności wyrażoną wart.2 Konstytucji wzwiązku zart.167 ust.1 i2 Konstytucji wzwiązku zart.9 ust.5 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, art.29 ust.1 wzwiązku zart.20 ust.3–5 iart.29 ust.2 oraz art.30 ust.1 wzwiązku zart.22 ust.3–5 iart.30 ust.2 b) ustawy powołanej wpunkcie 1 lit.awzakresie, wjakim nie uwzględniają specyfiki miasta Krakowa, zzasadą równości jednostek samorządu terytorialnego wynikającą zart.2 wzwiązku zart.32 iart.167 ust.1 i2 Konstytucji, c) art.36 ust.4 pkt 1 wzwiązku zart.21a ust.2 pkt 6, ust.3 pkt 6 iust.4 pkt 6 ustawy powołanej wpunkcie 1 lit.azart.167 ust.3 Konstytucji, d) art.29 ust.1 wzwiązku zart.20 ust.3–5, art.21, art.21a iart.29 ust.2 oraz art.30 ust.1 wzwiązku zart.22 ust.3–5, art.23, art.23a iart.30 ust.2 ustawy powołanej wpunkcie 1 lit.azart.167 ust.1 Konstytucji wzwiązku zart.9 ust.1 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, e) art.29 ust.1 wzwiązku zart.20 ust.3–5, art.21, art.21a iart.29 ust.2 oraz art.30 ust.1 wzwiązku zart.22 ust.3–5, art.23, art.23a iart.30 ust.2 ustawy powołanej wpunkcie 1 lit.azart.167 ust.2 Konstytucji wzwiązku zart.9 ust.1 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, f) art.32 ust.3 wzwiązku zart.29 ust.1 iart.20 ust.3–5 oraz wzwiązku zart.30 ust.1 iart.22 ust.3–5 ustawy powołanej wpunkcie 1 lit.azzasadą zaufania jednostek samorządu terytorialnego do państwa istanowionego przez nie prawa wyrażoną wart.2 Konstytucji oraz art.168 Konstytucji wzwiązku zart.9 ust.3 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, orzeka:

1. Art. 29 ust.1 wzwiązku zart.20 ust.3–5, art.21, art.21a iart.29 ust.2 ustawy zdnia 13 listopada 2003r. odochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z2010r. Nr80, poz.526 iNr127, poz.857, z2011r. Nr139, poz.814, Nr207, poz.1230 iNr234, poz.1385 oraz z2012r. poz.354) są zgodne zart.2 wzwiązku zart.167 ust.1, 2 i4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w związku z art. 9 ust. 1, 2 i 5 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, sporządzonej wStrasburgu dnia 15 października 1985r. (Dz. U. z1994r. Nr124, poz.607 oraz z2006r. Nr154, poz.1107) oraz nie są niezgodne zart.32 Konstytucji.

2. Art. 30 ust.1 wzwiązku zart.22 ust.3–5, art.23, art.23a iart.30 ust.2 ustawy powołanej wpunkcie 1 są zgodne zart.2 wzwiązku zart.167 ust.1, 2 i4 Konstytucji wzwiązku zart.9 ust.1, 2 i5 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego oraz nie są niezgodne zart.32 Konstytucji.

3. Art. 32 ust.3 wzwiązku zart.29 ust.1 iart.20 ust.3–5 ustawy powołanej wpunkcie 1 jest zgodny zzasadą zaufania jednostek samorządu terytorialnego do państwa istanowionego przez nie prawa wynikającą zart.2 Konstytucji oraz art.168 Konstytucji wzwiązku zart.9 ust.3 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego.

4. Art. 36 ust.4 pkt 1 wzwiązku zart.21a ust.2 pkt 6, ust.3 pkt 6 iust.4 pkt 6 ustawy powołanej wpunkcie 1 wzakresie, wjakim nie określa kryteriów, którymi powinien kierować się minister właściwy do spraw finansów publicznych, dysponując budżetową rezerwą przeznaczoną dla jednostek samorządu terytorialnego, jest niezgodny zart.167 ust.3 Konstytucji.

Dziennik Ustaw –3– Ponadto postanawia: na podstawie art.39 ust.1 pkt 1 ustawy zdnia 1 sierpnia 1997r. oTrybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr102, poz.643, z2000r. Nr48, poz.552 iNr53, poz.638, z2001r. Nr98, poz.1070, z2005r. Nr169, poz.1417, z2009r. Nr56, poz.459 iNr178, poz.1375, z2010r. Nr182, poz.1228 iNr197, poz.1307 oraz z2011r. Nr112, poz.654) umorzyć postępowanie wpozostałym zakresie. Poz. 193

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 193 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

 • Wymagania dla dziedziczenia gospodarstwa rolnego

  Czy żeby wnuk (uczy się w szkole podstawowej) mógł odziedziczyć gospodarstwo po zmarłych dziadkach musi spełniać jakieś specjalne wymogi?

 • Dokumenty potrzebne do zameldowania

  Proszę o podanie które orzeczenie trybunału konstytucyjnego zlikwidowało obowiązek przedstawienia potwierdzenia uprawnienia do przebywania w lokalu, w którym zamierzamy (...)

 • Przywrócenie własnościowego prawa do lokalu

  Czy w świetle wyroku TK z 9 listopada 2005 roku można odzyskać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu? Właściciel spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (...)

 • Odszkodowanie od komornika a kasacja

  Na postanowienie sądu o przysądzeniu własności nieruchomości (w postępowaniu egzekucyjnym) złożyłem zażalenie. Sąd oddalił zażalenie. Wcześniej składana była (...)

 • Testamentowe dziedziczenie gospodarstw rolnych

  W 1993 r. zmarł spadkodawca, który pozostawił testament. Do dziedziczenia gospodarstwa powołał 3 dzieci, postępowanie spadkowe odbyło się 2001 r. Spadkobiercy nie (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.