Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 194 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-02-11
Data wydania:2012-11-27
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 194 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 11 lutego 2013 r. Poz. 194

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ zdnia 27 listopada 2012r. wsprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy oobrocie zzagranicą towarami, technologiami iusługami oznaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, atakże dla utrzymania międzynarodowego pokoju ibezpieczeństwa

1. Na podstawie art.16 ust.1 zdanie pierwsze ustawy zdnia 20 lipca 2000r. oogłaszaniu aktów normatywnych iniektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z2011r. Nr197, poz.1172 iNr232, poz.1378) ogłasza się wzałączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami iusługami oznaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, atakże dla utrzymania międzynarodowego pokoju ibezpieczeństwa (Dz.U. z2004r. Nr229, poz.2315), zuwzględnieniem zmian wprowadzonych:


1) ustawą zdnia 19 grudnia 2008r. ozmianie ustawy oswobodzie działalności gospodarczej oraz ozmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z2009r. Nr18, poz.97),

2) ustawą zdnia 25 maja 2012r. ozmianie ustawy oobrocie zzagranicą towarami, technologiami iusługami oznaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, atakże dla utrzymania międzynarodowego pokoju ibezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.707) oraz zmian wynikających zprzepisów ogłoszonych przed dniem 22 listopada 2012r.

2. Podany wzałączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) rt.72 ustawy zdnia 19 grudnia 2008r. ozmianie ustawy oswobodzie działalności gospodarczej oraz ozmianie niektóa rych innych ustaw (Dz.U. z2009r. Nr18, poz.97), który stanowi: „Art. 72. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem:

1) rt.1 pkt2–4, art.13, 14 i17, art.22 pkt2, art.24, art.65–67 oraz art.69 – które wchodzą wżycie zdniem 31 marca a 2009r.;

2) rt.68 – który wchodzi wżycie zdniem 1 lipca 2011r.”; a

2) rt.5–12 ustawy zdnia 25 maja 2012r. ozmianie ustawy oobrocie zzagranicą towarami, technologiami iusługami a oznaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, atakże dla utrzymania międzynarodowego pokoju ibezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.707), które stanowią: „Art. 5.

1. Zezwolenia indywidualne i zezwolenia globalne wydane na podstawie przepisów ustawy zmienianej wart.1 przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy zachowują ważność do czasu ich wygaśnięcia.

2. Potwierdzone oświadczenia końcowego użytkownika, certyfikaty importowe icertyfikaty weryfikacji dostawy wydane na podstawie przepisów ustawy zmienianej wart.1 przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy zachowują ważność. Art. 6.

1. Do spraw wszczętych na podstawie przepisów ustawy zmienianej wart.1 iniezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do spraw wszczętych na podstawie art.24 ust.1 ustawy zmienianej wart.1, wbrzmieniu dotychczasowym, iniezakończonych przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Dziennik Ustaw –2– Poz. 194

Art. 7.

1. Certyfikat zgodności, októrym mowa wart.11 ust.4 ustawy zmienianej wart.1, wbrzmieniu dotychczasowym, wydany przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do czasu jego wygaśnięcia.

2. Uprzedsiębiorcy, wstosunku do którego, wokresie ważności certyfikatu zgodności rozpoczynającym się przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy, przeprowadzono co najmniej 3 kontrole na podstawie art.11 ust.6 ustawy zmienianej wart.1, wbrzmieniu dotychczasowym, do czasu upływu tego okresu nie przeprowadza się kontroli. Art. 8. Kontrolę, októrej mowa wart.28 ustawy zmienianej wart.1, wszczętą iniezakończoną do dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy, prowadzi się według przepisów dotychczasowych. Art. 9. Do spraw wszczętych iniezakończonych przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy wzakresie wpisu do rejestru, októrym mowa wart.21 ust.1 ustawy zmienianej wart.1, wbrzmieniu dotychczasowym, stosuje się przepisy dotychczasowe. Art. 10.

1. Podmiot – wstosunku do którego obowiązek przekazania organowi kontroli obrotu informacji, októrej mowa wart.26 ust.1 ustawy zmienianej wart.1, wbrzmieniu dotychczasowym, powstał przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy – przekazuje tę informację na zasadach dotychczasowych.

2. Podmiot – wstosunku do którego obowiązek przekazania organowi kontroli obrotu informacji, októrej mowa wart.26 ust.1 ustawy zmienianej wart.1, wbrzmieniu dotychczasowym, powstał po dniu wejścia wżycie niniejszej ustawy – przekazuje organowi kontroli obrotu pierwszą informację, októrej mowa wart.26 ust.1 ustawy zmienianej wart.1, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, za rok 2013 do końca Ikwartału 2014r.

3. Podmiot sporządza pierwszy raport, októrym mowa wart.27a ust.1 ustawy zmienianej wart.1, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, za rok 2013 iprzekazuje ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych do końca kwietnia 2014r.

4. Minister właściwy do spraw zagranicznych sporządza pierwsze sprawozdanie, októrym mowa wart.27c ust.1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, za rok 2013 i przekazuje właściwym organom państw członkowskich Unii Europejskiej oraz publikuje do końca III kwartału 2014r. Art. 11. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art.6 ust.5 i6, art.9 ust.6, art.11 ust.7, art.20 ust.2, art.21c ust.8, art.22 ust.7, art.24 ust.4, art.25 ust.2 iart.26 ust.2 ustawy zmienianej wart.1, wbrzmieniu dotychczasowym, pozostają wmocy do czasu wejścia wżycie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art.6a ust.3, art.6b, art.9 ust.8, art.11 ust.8, art.20 ust.2, art.21c ust.9, art.22 ust.7, art.24 ust.5, art.25 ust.4 iart.26 ust.2, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy. Art. 12. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”. Marszałek Sejmu: E. Kopacz


Dziennik Ustaw –3– Poz. 194

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zdnia 27 listopada 2012r. (poz.194)

USTAWA zdnia 29 listopada 2000r. oobrocie zzagranicą towarami, technologiami iusługami oznaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, atakże dla utrzymania międzynarodowego pokoju ibezpieczeństwa Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady obrotu zzagranicą towarami, technologiami iusługami oznaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, atakże dla utrzymania międzynarodowego pokoju ibezpieczeństwa, zasady kontroli iewidencji tego obrotu oraz odpowiedzialności za niezgodny zprawem obrót tymi towarami, technologiami iusługami. Art. 1a. (uchylony).1) Art. 2.2) Obrót zzagranicą towarami, technologiami iusługami oznaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, atakże dla utrzymania międzynarodowego pokoju ibezpieczeństwa jest dozwolony na zasadach określonych wrozporządzeniu Rady (WE) nr428/2009 zdnia 5 maja 2009r. ustanawiającym wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa itranzytu wodniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (Dz.Urz. UE L 134 z29.05.2009, str. 1), zwanym dalej „rozporządzeniem nr428/2009”, ustawach oraz umowach iinnych zobowiązaniach międzynarodowych. Art. 3. Użyte wustawie określenia oznaczają: 1)3) produkty podwójnego zastosowania – produkty podwójnego zastosowania wrozumieniu art.2 pkt1 rozporządzenia nr428/2009; 2)3) uzbrojenie – broń, amunicję, materiały wybuchowe, wyroby, ich części itechnologie, wskazane wwykazie określonym wprzepisach wydanych na podstawie art.6a ust.3; 3)3) towary oznaczeniu strategicznym – towary oznaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, atakże dla utrzymania międzynarodowego pokoju ibezpieczeństwa, będące produktami podwójnego zastosowania lub uzbrojeniem;

4) (uchylony); 4a) Wspólnotowy Kodeks Celny – rozporządzenie Rady (EWG) nr2913/92 zdnia 12października 1992r. ustanawiające Wspólnoowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992), ostatnio zmienione aktem dotyczącym warun ów t k przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii iRepubliki Słowackiej oraz dostosowań wtraktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L 236 z23.09.2003); 4b)4) obszar celny Unii Europejskiej – obszar celny wrozumieniu art.3 Wspólnotowego Kodeksu Celnego; 4c)4) kraj trzeci – państwo, którego terytorium znajduje się poza obszarem celnym Unii Europejskiej; 5)4) wywóz – wywóz wrozumieniu art.2 pkt2 rozporządzenia nr428/2009; 5a)4) usługa pośrednictwa – usługę pośrednictwa wrozumieniu art.2 pkt5 rozporządzenia nr428/2009 lub – wprzypadku uzbrojenia – działania dotyczące przemieszczania uzbrojenia pomiędzy dwoma państwami, przy czym żadnym ztych państw nie jest Rzeczpospolita Polska, polegające na: a) negocjowaniu, doradztwie handlowym oraz pomocy wzawieraniu umów,

P rzez art.1 pkt1 ustawy zdnia 25 maja 2012r. ozmianie ustawy oobrocie zzagranicą towarami, technologiami iusługami oznaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, atakże dla utrzymania międzynarodowego pokoju ibezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.707), która weszła wżycie zdniem 7 lipca 2012r.

2) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

3) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt3 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 1.

4) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt3 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

1)

Dziennik Ustaw –4– Poz. 194

b) czestnictwie, wjakiejkolwiek formie, wczynnościach związanych zwywozem, przywozem, tranzytem lub zawaru ciem umowy leasingu, darowizny, pożyczki, użyczenia oraz wniesieniem aportu do spółki, c) zakupie, sprzedaży lub transferze; 5b) pomoc techniczna – jakiekolwiek wsparcie techniczne, związane znaprawami, rozwojem, wytwarzaniem, testowaniem, utrzymaniem lub innymi usługami technicznymi dotyczącymi towarów oznaczeniu strategicznym, które może przyjąć formy udzielania instrukcji, szkolenia, przekazywania wiedzy roboczej lub usług konsultingowych; 6)5) przywóz – wprowadzenie towaru oznaczeniu strategicznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zkraju trzeciego; 7)5) tranzyt – tranzyt wrozumieniu art.2 pkt7 rozporządzenia 428/2009 lub – wprzypadku uzbrojenia – przemieszczanie pomiędzy państwem członkowskim Unii Europejskiej, zwyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej, ikrajem trzecim lub pomiędzy krajami trzecimi, przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 7a)6) transfer wewnątrzunijny – przekazanie lub przemieszczenie towaru oznaczeniu strategicznym od podmiotu wjednym państwie członkowskim do podmiotu w innym państwie członkowskim bez opuszczania obszaru celnego Unii Europejskiej; 8)7) obrót: a) wywóz, b) transfer wewnątrzunijny, c) usługę pośrednictwa, d) pomoc techniczną, e) przywóz, f) tranzyt; 8a)8) podmiot – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, oile posiada zdolność prawną; 8b)8) dostawca – podmiot uprawniony do przekazania uzbrojenia; 8c)8) odbiorca – podmiot uprawniony do odbioru uzbrojenia; 8d)8) eksporter – eksportera wrozumieniu art.2 pkt3 rozporządzenia nr428/2009 lub – wprzypadku uzbrojenia: a) podmiot zamieszkujący albo mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który: – momencie przyjmowania deklaracji wywozowej pozostaje wstosunku umownym zodbiorcą wkraju trzecim w ijest uprawniony do wywozu uzbrojenia lub – est uprawniony do wywozu uzbrojenia, wsytuacji gdy nie została zawarta umowa eksportowa lub strona umowy j nie działa we własnym imieniu, b) mawiającą się stronę zamieszkującą albo mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wprzypadku u gdy prawo dysponowania uzbrojeniem przynależy podmiotowi zamieszkującemu albo posiadającemu siedzibę poza Rzecząpospolitą Polską, na podstawie umowy, na której opiera się wywóz; 8e)8) importer – podmiot zamieszkujący albo mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest uprawniony do odbioru towaru oznaczeniu strategicznym zkraju trzeciego; 8f)8) pośrednik – pośrednika wrozumieniu art.


2 pkt6 rozporządzenia 428/2009 lub – wprzypadku uzbrojenia – podmiot wykonujący usługę pośrednictwa wodniesieniu do uzbrojenia; 8g)8) użytkownik końcowy – podmiot deklarujący wykorzystanie towaru oznaczeniu strategicznym do własnej działalności; 8h)8) zezwolenie indywidualne – zezwolenie w rozumieniu art. 2 pkt 8 rozporządzenia nr 428/2009 lub, w przypadku uzbrojenia, atakże innych niż wywóz form obrotu produktami podwójnego zastosowania, zezwolenie udzielone jednemu podmiotowi wodniesieniu do jednego końcowego użytkownika, importera lub odbiorcy winnym państwie, dotyczące określonej ilości iwartości jednoznacznie określonych towarów oznaczeniu strategicznym;

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt3 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. Dodany przez art.1 pkt3 lit.d ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

7) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt3 lit.e ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

8) Dodany przez art.1 pkt3 lit.f ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

5) 6)

Dziennik Ustaw –5– Poz. 194

8i)8) zezwolenie globalne – zezwolenie wrozumieniu art.2 pkt10 rozporządzenia nr428/2009 lub, wprzypadku uzbrojenia, atakże innych niż wywóz form obrotu produktami podwójnego zastosowania, zezwolenie udzielone jednemu podmiotowi wodniesieniu do jednego lub większej liczby końcowych użytkowników, importerów lub odbiorców winnym państwie lub państwach, dotyczące określonych typów lub kategorii towarów oznaczeniu strategicznym;

9) (uchylony);

10) organ kontroli obrotu – ministra właściwego do spraw gospodarki; 11)9) organy opiniujące – ministra właściwego do spraw zagranicznych, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, awodniesieniu do materiałów jądrowych, technologii jądrowych oraz innych produktów podwójnego zastosowania, wzakresie których jest właściwy ze względu na zakres swojego działania – także Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki; 12)9) organ monitorujący – Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 13)10) przedsiębiorca – przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z2010r. Nr220, poz.1447, zpóźn. zm.11)). Art. 4. Przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz zterytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przewóz przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni iamunicji przez osoby fizyczne, na potrzeby inne niż handlowe iprzemysłowe, regulują odrębne przepisy. Art. 5. Do spraw uregulowanych wniniejszej ustawie stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, oile ustawa nie stanowi inaczej. Rozdział 2 Zezwolenia na obrót towarami oznaczeniu strategicznym Art.6.12)

1. Pomoc techniczna wzakresie produktów podwójnego zastosowania może być świadczona na podstawie iwzakresie określonym wzezwoleniu.

2. Zezwolenie na pomoc techniczną nie jest wymagane, gdy pomoc ta jest świadczona na rzecz podmiotu zamieszkującego albo posiadającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub gdy pomoc dotyczy towarów oznaczeniu strategicznym, na których transfer wewnątrzunijny rozpoczynający się zterytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie jest wymagane zezwolenie. Art. 6a.13)

1. Obrót uzbrojeniem może być dokonywany na podstawie iwzakresie określonym wzezwoleniu.

2. Zezwolenie na transfer wewnątrzunijny uzbrojenia wydane przez właściwe organy państw członkowskich Unii Europejskiej jest ważne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wprzypadku wydania takiego zezwolenia nie jest wymagane zezwolenie na transfer wewnątrzunijny uzbrojenia przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, wdrodze rozporządzenia, wykaz uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie, uwzględniając przy jego sporządzaniu formy obrotu określone wart.3 pkt8 oraz wykazy międzynarodowe, wszczególności wspólny wykaz uzbrojenia przyjęty przez Radę Unii Europejskiej. Art. 6b.13) Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, listę krajów, z którymi obrót określonymi towarami oznaczeniu strategicznym jest zakazany lub ograniczony, uwzględniając bezpieczeństwo publiczne oraz prawa człowieka, awprzypadku uzbrojenia również potrzeby obronności lub bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz zobowiązania Rzeczypospolitej Polskiej wynikające zumów iporozumień międzynarodowych oraz ze zobowiązań sojuszniczych, wtym porozumień, októrych mowa wart.16 ust.1 pkt2 lit.b ic.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt3 lit.g ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. Dodany przez art.1 pkt3 lit.h ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

11) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2010r. Nr239, poz.1593, z2011r. Nr85, poz.459, Nr106, poz.622, Nr112, poz.654, Nr120, poz.690, Nr131, poz.764, Nr132, poz.766, Nr153, poz.902, Nr163, poz.981, Nr171, poz.1016, Nr199, poz.1175, Nr204, poz.1195 iNr232, poz.1378 oraz z2012r. poz.855, 1166, 1407, 1445 i 1529.

12) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt4 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

13) Dodany przez art.1 pkt5 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

9) 10)

Dziennik Ustaw –6– Poz. 194

Art. 6c.13) Przywóz lub transfer wewnątrzunijny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów podwójnego zastosowania nie wymaga uzyskania zezwolenia. Art.7.14)

1. Na wywóz produktów podwójnego zastosowania, transfer wewnątrzunijny produktów wymienionych wzałączniku IV do rozporządzenia nr428/2009 oraz pomoc techniczną wydaje się zezwolenie indywidualne, zezwolenie globalne lub krajowe zezwolenie generalne. Na usługi pośrednictwa wzakresie produktów podwójnego zastosowania wydaje się zezwolenie indywidualne.

2. Na obrót uzbrojeniem wydaje się zezwolenie indywidualne lub krajowe zezwolenie generalne. Na transfer wewnątrzunijny uzbrojenia, usługi pośrednictwa ipomoc techniczną wzakresie uzbrojenia może zostać wydane także zezwolenie globalne. Art. 8.14)

1. Wzakresie, wktórym zostało udzielone krajowe zezwolenie generalne na obrót towarami oznaczeniu strategicznym nie jest wymagane zezwolenie indywidualne lub zezwolenie globalne.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki może określić, wdrodze rozporządzenia, przypadki, awszczególności kraje, podmioty oraz towary oznaczeniu strategicznym, wodniesieniu do których udziela krajowego zezwolenia generalnego, oraz szczegółowe warunki, na jakich dokonywany może być obrót objęty krajowym zezwoleniem generalnym, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obrotu towarami oznaczeniu strategicznym.

3. Prowadzenie obrotu na podstawie krajowego zezwolenia generalnego wymaga złożenia oświadczenia oterminie jego rozpoczęcia. Oświadczenie należy złożyć organowi kontroli obrotu co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem obrotu. Art. 9.14)

1. Zezwolenie indywidualne lub zezwolenie globalne wydaje organ kontroli obrotu na wniosek podmiotu zamieszkującego albo posiadającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „wnioskiem ozezwolenie”.

2. Wniosek ozezwolenie zawiera:

1) znaczenie wnioskodawcy wtym jego nazwę, adres siedziby albo adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej o Polskiej;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3) określenie rodzaju izakresu wykonywanej przez wnioskodawcę działalności gospodarczej, jeżeli jest przedsiębiorcą;

4) znaczenie podmiotów będących partnerami handlowymi wnioskodawcy przy realizacji wnioskowanego obrotu, wtym o ich nazwy, adresy siedzib albo adresy zamieszkania, oraz ich roli wtym obrocie;

5) kreślenie towarów o znaczeniu strategicznym będących przedmiotem obrotu, w tym ich wartość, ilość oraz numer o kontrolny, określony wwykazie określonym wprzepisach wydanych na podstawie art.6a ust.3 lub wzałącznikach do rozporządzenia nr428/2009;

6) znaczenie producenta towarów oznaczeniu strategicznym, które będą przedmiotem obrotu oraz końcowych użytkowo ników, wtym ich nazw iadresów;

7) informację osposobie wykorzystania towarów oznaczeniu strategicznym przez końcowego użytkownika;

8) określenie kraju końcowego przeznaczenia;

9) przypadku wywozu lub transferu wewnątrzunijnego – oświadczenie, że wnioskodawca podejmie niezbędne działania, w aby towary oznaczeniu strategicznym, które będą przedmiotem obrotu, dotarły do końcowego użytkownika;

10) umer poświadczenia oświadczenia końcowego użytkownika wydanego przez organ kontroli obrotu, jeśli importer lub n końcowy użytkownik zobowiązał się do uzyskania uprzedniej zgody właściwego zagranicznego organu na określone dysponowanie towarem oznaczeniu strategicznym będącym przedmiotem wniosku lub jego częścią składową.

3. Wniosek ozezwolenie na wywóz zawiera także oznaczenie:

1) kraju pochodzenia towaru oznaczeniu strategicznym;

14)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt6 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

Dziennik Ustaw –7– Poz. 194

2) aństwa członkowskiego Unii Europejskiej, wktórym znajduje się lub będzie umiejscowiony produkt podwójnego zap stosowania; p

3) aństwa członkowskiego Unii Europejskiej, wktórym zostanie nadane przeznaczenie celne produktowi podwójnego zastosowania.

4. Wniosek ozezwolenie na usługi pośrednictwa zawiera także:

1) określenie usługi pośrednictwa;

2) informację oumiejscowieniu towaru oznaczeniu strategicznym wkraju trzecim.

5. Wniosek ozezwolenie na pomoc techniczną zawiera dodatkowo określenie rodzaju pomocy technicznej.

6. Do wniosku ozezwolenie na obrót towarami oznaczeniu strategicznym wnioskodawca jest obowiązany dołączyć:

1) świadczenie oposiadaniu koncesji lub zezwoleń uprawniających do posiadania towaru oznaczeniu strategicznym lub o prowadzenia działalności związanej zwnioskowanym obrotem, jeżeli posiadanie takich koncesji lub zezwoleń jest wymagane na podstawie przepisów innych ustaw, wraz zdokładnymi cechami identyfikacyjnymi tych dokumentów;

2) rojekt umowy lub umowę dotyczącą obrotu, jeśli taka umowa jest wymagana wodniesieniu do danego obrotu albo list p intencyjny lub zapytanie ofertowe;

3) opię certyfikatu, októrym mowa wart.11 ust.5, wprzypadku gdy jego posiadanie jest wymagane; k

4) ertyfikat importowy lub oświadczenie końcowego użytkownika wprzypadku wywozu lub transferu wewnątrzunijnec go; nie dotyczy to przypadków, gdy krajem końcowego przeznaczenia towaru jest Rzeczpospolita Polska;

5) godę właściwego zagranicznego organu na określone dysponowanie towarem, wprzypadku gdy importer lub końcowy z użytkownik zobowiązał się do uzyskania takiej zgody albo oświadczenie, że wnioskodawca nie posiada wiedzy wzakresie zobowiązania, októrym mowa wust.2 pkt10.

7. Do dokumentu sporządzonego wjęzyku obcym należy dołączyć tłumaczenie tego dokumentu na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

8. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, wdrodze rozporządzenia:

1) zory wniosków o zezwolenie na wywóz, transfer wewnątrzunijny, na usługę pośrednictwa i na pomoc techniczną w wzakresie towarów oznaczeniu strategicznym, atakże na przywóz itranzyt uzbrojenia, oraz wzory wniosków owydanie certyfikatu importowego ipoświadczenia oświadczenia końcowego użytkownika,

2) zory zezwoleń indywidualnych izezwoleń globalnych na wywóz, na usługę pośrednictwa, na przywóz ina tranzyt w uzbrojenia oraz na pomoc techniczną ina transfer wewnątrzunijny wzakresie towarów oznaczeniu strategicznym – mając na uwadze rodzaje towarów oraz formy obrotu. Art. 10.14)

1. Organ kontroli obrotu, na wniosek podmiotu, udziela wiążącego wyjaśnienia w sprawie konieczności uzyskania zezwolenia na określony obrót towarami oznaczeniu strategicznym wterminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Wuzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony do 6 miesięcy.

2. Przed udzieleniem wyjaśnienia, októrym mowa wust.1, organ kontroli obrotu może wystąpić do organów opiniujących ozajęcie stanowiska. Do stanowiska organów opiniujących stosuje się odpowiednio art.12 ust.2 iart.12a.

3. Organ kontroli obrotu może zażądać od wnioskodawcy przekazania dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów wcelu wyjaśnienia okoliczności związanych zprzedmiotem wniosku. Art. 11.14)

1. Przedsiębiorca wnioskujący ozezwolenie na obrót uzbrojeniem lub korzystający zkrajowego zezwolenia generalnego na obrót uzbrojeniem jest obowiązany utworzyć istosować wewnętrzny system kontroli izarządzania obrotem uzbrojeniem, zwany dalej „wewnętrznym systemem kontroli”.

2. Wramach wewnętrznego systemu kontroli należy określić wszczególności zadania organów przedsiębiorstwa, podstawowe zadania na stanowiskach pracy wzakresie kontroli izarządzania obrotem, zasady doboru pracowników, archiwizacji danych, kontroli wewnętrznej, realizacji zamówień oraz szkolenia.

Dziennik Ustaw –8– Poz. 194

3. Wewnętrzny system kontroli podlega certyfikacji zgodności z wymaganiami międzynarodowych norm ISO 9000 iwymaganiami określonymi wust.2.

4. Certyfikację, októrej mowa wust.3, przeprowadzają upoważnione jednostki kontrolujące posiadające akredytację wramach krajowego systemu akredytacji utworzonego na podstawie ustawy zdnia 30 sierpnia 2002r. osystemie oceny zgodności (Dz.U. z2010r. Nr138, poz.935, z późn. zm.15)).

5. Certyfikat zgodności stwierdzający zgodność funkcjonowania wewnętrznego systemu kontroli zwymaganiami określonymi wust.2, wydają upoważnione jednostki, októrych mowa wust.4.

6. Certyfikat zgodności jest ważny przez okres 3 lat.

7. Wokresie ważności certyfikatu zgodności upoważnione jednostki, októrych mowa wust.4, przeprowadzają wsiedzibie przedsiębiorcy 3 kontrole zgodności funkcjonowania wewnętrznego systemu kontroli zwymaganiami określonymi wust.2.

8. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, wdrodze rozporządzenia, wykaz jednostek certyfikujących upoważnionych do prowadzenia certyfikacji zgodności ikontroli zgodności funkcjonowania wewnętrznego systemu kontroli, spośród jednostek akredytowanych wkrajowym systemie akredytacji, mając na uwadze zapewnienie jednolitości wewnętrznych systemów kontroli przedsiębiorców. Art. 12.14)

1. Wydanie zezwolenia indywidualnego lub zezwolenia globalnego następuje wdrodze decyzji administracyjnej.

2. Organ kontroli obrotu przed wydaniem zezwolenia indywidualnego lub zezwolenia globalnego występuje, wformie pisemnej lub za pośrednictwem systemu elektronicznego, do organów opiniujących ozajęcie stanowiska co do istnienia przeciwwskazań do wydania takiego zezwolenia. Owystąpieniu do organów opiniujących organ kontroli obrotu informuje wnioskodawcę.

3. Organ kontroli obrotu przed wydaniem zezwolenia indywidualnego lub zezwolenia globalnego może zażądać od wnioskodawcy informacji umożliwiających weryfikację danych zawartych we wniosku ozezwolenie.

4. Wnioskodawca jest obowiązany zgłaszać organowi kontroli obrotu wszelkie zmiany dotyczące danych zawartych we wniosku, wterminie 14 dni od dnia ich powstania. Art. 12a.16)

1. Stanowisko, októrym mowa wart.12 ust.2, organy opiniujące przekazują organowi kontroli obrotu, wformie pisemnej lub za pośrednictwem systemu elektronicznego pozwalającego na identyfikację osoby upoważnionej do wydania takiego stanowiska, wterminie 14 dni od dnia wystąpienia oto stanowisko przez organ kontroli obrotu.

2. Jeżeli szczególny charakter sprawy będącej przedmiotem stanowiska, októrym mowa wart.12 ust.2, nie pozwala na jego wydanie przez organy opiniujące wterminie określonym wust.1, stosuje się odpowiednio przepisy art.36–38 Kodeksu postępowania administracyjnego.

3. Terminu na zajęcie przez organy opiniujące stanowiska, októrym mowa wart.12 ust.2, nie wlicza się do terminu na wydanie decyzji wsprawie wydania zezwolenia indywidualnego lub zezwolenia globalnego.

4. Organy opiniujące, przygotowując stanowisko, októrym mowa wart.12 ust.2, uwzględniają przesłanki odmowy, zmiany lub cofnięcia zezwolenia, októrych mowa wart.15, art.16 ust.1 i2 oraz art.17 ust.1 pkt3.

5. Przepis art.12 ust.3 stosuje się odpowiednio do organów opiniujących.

6. Stanowisko organów opiniujących nie wymaga formy postanowienia inie podlega zaskarżeniu. Art. 12b.16) Organ kontroli obrotu przed wydaniem zezwolenia indywidualnego lub zezwolenia globalnego ustala, czy wciągu ostatnich 3 lat właściwy organ innego państwa lub państw członkowskich Unii Europejskiej odmówił wydania zezwolenia na obrót towarem oznaczeniu strategicznym ozasadniczo identycznych parametrach oraz do tego samego końcowego użytkownika lub odbiorcy co we wniosku o zezwolenie. W takim przypadku organ kontroli obrotu konsultuje się z właściwym organem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który odmówił wydania takiego zezwolenia, a jeżeli organ kontroli obrotu wyda zezwolenie – informuje otym ten organ, dołączając szczegółowe uzasadnienie swojej decyzji.

Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 227, poz. 1367 oraz z2012r. poz. 1529.

16) Dodany przez art.1 pkt7 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

15)

Dziennik Ustaw –9– Poz. 194

Art. 13.17) Wprzypadku gdy podmiot uzyska informację lub ma uzasadnione podstawy do przypuszczenia, że wystąpiły lub mogą wystąpić nieprawidłowości wobrocie towarami oznaczeniu strategicznym jest obowiązany podjąć wszelkie możliwe czynności mające na celu przywrócenie stanu zgodnego zprawem lub zapobiegnięcie nieprawidłowościom oraz zawiadomić organ kontroli obrotu onieprawidłowościach. Art. 14.

1. Zezwolenie indywidualne lub globalne oraz uprawnienia znich wynikające są niezbywalne. 2.18) Zezwolenie indywidualne oraz zezwolenie globalne są dokumentami mającymi znaczenie dla kontroli wykonywanych przez organy Służby Celnej.

3. Oryginał zezwolenia indywidualnego lub globalnego dołącza się do zgłoszenia celnego lub do wniosku onadanie przeznaczenia celnego. 4.19)Wydanie zezwolenia indywidualnego lub zezwolenia globalnego na obrót może być uzależnione od spełnienia dodatkowych wymagań iwarunków określonych przez organ kontroli obrotu, awszczególności od złożenia przez zagranicznego końcowego użytkownika oświadczenia końcowego użytkownika lub przedstawienia certyfikatu importowego, októrych mowa wart.23. 5.19) Wzezwoleniu indywidualnym lub zezwoleniu globalnym określa się termin jego ważności. Zezwolenie indywidualne jest ważne nie dłużej niż rok, azezwolenie globalne nie dłużej niż 3 lata.

6. Za wydanie zezwolenia indywidualnego lub globalnego nie pobiera się opłaty. Art. 15.20)

1. Organ kontroli obrotu odmawia, wdrodze decyzji administracyjnej, wydania zezwolenia indywidualnego lub zezwolenia globalnego na obrót produktami podwójnego zastosowania, jeżeli:

1) wymagają tego potrzeby obronności lub bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej;

2) ymagają tego zobowiązania Rzeczypospolitej Polskiej wynikające zumów międzynarodowych iporozumień sojuszw niczych;

3) podmiot nie daje rękojmi zgodnego zprawem prowadzenia obrotu;

4) rodukty te mogą być, wcałości lub wczęści, wykorzystane do nielegalnego lub sprzecznego zinteresem Rzeczypospop litej Polskiej wdrażania, produkcji, eksploatacji, obsługi, utrzymania, przechowywania, wykrywania, identyfikacji lub rozprzestrzeniania broni masowego rażenia, a w szczególności broni chemicznej, biologicznej lub jądrowej, a także wdrażania, produkcji, utrzymania iprzechowywania środków zdolnych do przenoszenia takiej broni.

2. Organ kontroli obrotu może odmówić, wdrodze decyzji administracyjnej, wydania zezwolenia indywidualnego lub zezwolenia globalnego na obrót produktami podwójnego zastosowania, jeżeli:

1) istnieje ryzyko zmiany końcowego użycia lub miejsca przeznaczenia tych produktów;

2) podmiot naruszył przepisy dotyczące obrotu towarami oznaczeniu strategicznym. Art. 16.20)

1. Organ kontroli obrotu odmawia, wdrodze decyzji administracyjnej, wydania zezwolenia indywidualnego lub zezwolenia globalnego na obrót uzbrojeniem, jeżeli:

1) wymagają tego potrzeby obronności lub bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej;

2) ego udzielenie byłoby niezgodne z międzynarodowymi zobowiązaniami Rzeczypospolitej Polskiej, wynikającymi j zumów iporozumień międzynarodowych, awszczególności zmiędzynarodowymi zobowiązaniami: a) o wprowadzania embarga na broń lub sankcji nałożonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Eurod pejską oraz Organizację Bezpieczeństwa iWspółpracy wEuropie, b) ramach Układu onierozprzestrzenianiu broni jądrowej, sporządzonego wMoskwie, Waszyngtonie iLondynie dnia w 1 lipca 1968r. (Dz.U. z1970r. Nr8, poz.60), Konwencji ozakazie prowadzenia badań, produkcji igromadzenia zapasów broni bakteriologicznej (biologicznej) itoksycznej oraz oich zniszczeniu, sporządzonej wMoskwie, LonWbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt8 ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt9 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 1.

19) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt9 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

20) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt10 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

17) 18)

Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 194

dynie iWaszyngtonie dnia 10 kwietnia 1972r. (Dz.U. z1976r. Nr1, poz.1) oraz Konwencji ozakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania iużycia broni chemicznej oraz ozniszczeniu jej zapasów, sporządzonej wParyżu dnia 13 stycznia 1993r. (Dz.U. z1999r. Nr63, poz.703), c) ramach Grupy Australijskiej, Reżimu Kontroli Technologii Rakietowych, Komitetu Zanggera, Grupy Dostawców w Jądrowych, Porozumienia z Wassenaar i Haskiego kodeksu postępowania przeciwko proliferacji rakiet balistycznych;

3) istnieje ryzyko, że przeznaczone do wywozu uzbrojenie mogłoby zostać użyte do: a) represji wewnętrznych, b) działań stanowiących naruszenie międzynarodowego prawa humanitarnego; i

4) stnieje ryzyko, że przeznaczone do wywozu uzbrojenie mogłoby zostać użyte wcelu wywołania lub przedłużenia konfliktu zbrojnego lub zaostrzenia istniejących napięć lub konfliktów wpaństwie końcowego użytkownika;

5) stnieje ryzyko, że przeznaczone do wywozu uzbrojenie będzie używane przez państwo zagranicznego odbiorcy przei ciwko innemu państwu, wszczególności gdy istnieje konflikt zbrojny między państwem zagranicznego odbiorcy ainnym państwem lub istnieje prawdopodobieństwo zaistnienia takiego konfliktu, lub państwo zagranicznego odbiorcy ma roszczenia terytorialne przeciwko innemu państwu, które wprzeszłości próbowało zrealizować lub groziło ich zrealizowaniem za pomocą siły;

6) podmiot nie daje rękojmi zgodnego zprawem prowadzenia obrotu;

7) stnieje ryzyko, że przeznaczone do wywozu uzbrojenie mogłoby być wcałości lub wczęści wykorzystane do nielegali nej lub sprzecznej zinteresem Rzeczypospolitej Polskiej produkcji, eksploatacji, obsługi, konserwacji, przechowywania lub identyfikacji uzbrojenia.

2. Organ kontroli obrotu może odmówić, wdrodze decyzji administracyjnej, wydania zezwolenia indywidualnego lub zezwolenia globalnego na obrót uzbrojeniem, jeżeli:

1) jego udzielenie miałoby negatywny wpływ na: i a) nteresy związane zobroną ibezpieczeństwem Rzeczypospolitej Polskiej, innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw sojuszniczych isprzymierzonych, p b) oszanowanie praw człowieka, p c) okój, bezpieczeństwo istabilność wregionie;

2) stnieje ryzyko, że przeznaczone do wywozu uzbrojenie zostanie użyte przeciwko siłom zbrojnym państw członkowi skich Unii Europejskiej oraz państw sojuszniczych isprzymierzonych;

3) państwo końcowego użytkownika: p a) opiera terroryzm lub międzynarodową przestępczość zorganizowaną, b) ie przestrzega międzynarodowych zobowiązań, wszczególności dotyczących niestosowania siły oraz międzynaron dowego prawa humanitarnego, n c) ie jest zaangażowane wsprawy nierozprzestrzeniania broni jądrowej oraz kontroli zbrojeń irozbrojenia, wszczególności nie podpisało, nie ratyfikowało lub nie wprowadziło wżycie Układu onierozprzestrzenianiu broni jądrowej ikonwencji, októrych mowa wust.1 pkt1 lit.b;

4) stnieje ryzyko, że nastąpi zmiana końcowego użytkownika ikońcowego przeznaczenia lub ponownego wywozu uzbroi jenia na niepożądanych warunkach;

5) przeznaczone do wywozu uzbrojenie nie odpowiada technicznym iekonomicznym możliwościom państwa odbiorcy;

6) podmiot naruszył przepisy dotyczące obrotu towarami oznaczeniu strategicznym.

3. Organ kontroli obrotu informuje właściwe organy państw członkowskich Unii Europejskiej oodmowie wydania zezwolenia na obrót uzbrojeniem zprzyczyn określonych wust.1 i2, dołączając uzasadnienie odmowy jego wydania. Art. 17.20)

1. Organ kontroli obrotu może, wdrodze decyzji administracyjnej, cofnąć lub zmienić zezwolenie indywidualne lub zezwolenie globalne, jeżeli:

1) zaistnieją przesłanki, októrych mowa wart.15 iart.16 ust.1 i2;

Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 194

2) podmiot dokonuje obrotu wbrew warunkom określonym wzezwoleniu indywidualnym lub zezwoleniu globalnym;

3) podmiot utracił rękojmię zgodnego zprawem prowadzenia obrotu.

2. Przed wydaniem decyzji w sprawie cofnięcia lub zmiany zezwolenia indywidualnego lub zezwolenia globalnego organ kontroli obrotu może wystąpić do organów opiniujących ozajęcie stanowiska. Do stanowiska stosuje się odpowiednio art.12 ust.2 iart.12a.

3. Cofnięcie lub zmiana zezwolenia indywidualnego lub zezwolenia globalnego zprzyczyn leżących po stronie podmiotu następuje bez odszkodowania. Art. 17a.21)

1. Organ kontroli obrotu jest organem właściwym wzakresie:

1) ykonywania obowiązków informacyjnych określonych wart.4 ust.1–3 i6, art.5 ust.1, art.8 ust.2 i3, art.9 ust.4 w lit.b ic iust.6, art.11 ust.2, art.13, art.17 ust.2 iart.25 rozporządzenia nr428/2009;

2) ozstrzygania okonieczności uzyskania zezwolenia na wywóz produktów podwójnego zastosowania niewymienionych r wzałączniku Ido rozporządzenia nr428/2009 wprzypadku, októrym mowa wart.4 ust.4 rozporządzenia nr428/2009;

3) wydawania zakazu tranzytu wprzypadku, októrym mowa wart.6 ust.1 rozporządzenia nr428/2009;

4) przedstawienia Komisji Europejskiej wykazu, októrym mowa wart.10 ust.4 rozporządzenia nr428/2009;

5) zasięgania iwydawania opinii wprzypadku, októrym mowa wart.11 ust.1 rozporządzenia nr428/2009;

6) ystępowania do właściwego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej onieudzielanie zezwolenia albo jego w unieważnienie, zawieszenie, modyfikację lub odwołanie wprzypadku, októrym mowa wart.11 ust.2 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 428/2009, a także prowadzenia konsultacji, zgodnie z art. 11 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia nr428/2009, zwłaściwym organem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który wystąpił do organu kontroli obrotu onieudzielanie zezwolenia, jego unieważnienie, zawieszenie, modyfikację lub odwołanie;

7) wykonywania zadań, októrych mowa wart.13 ust.2 rozporządzenia nr428/2009;

8) odejmowania decyzji ozawieszeniu wywozu zterytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów podwójnego zastosop wania wymienionych wzałączniku Ido rozporządzenia nr428/2009 objętych ważnym zezwoleniem wprzypadku spełnienia przesłanek, októrych mowa wart.16 ust.3 lit.aib rozporządzenia nr428/2009;

9) asięgania opinii właściwego organu innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej wprzypadku, októrym mowa z wart.16 ust.4 rozporządzenia nr428/2009;

10) wzywania: e a) ksportera lub pośrednika zgodnie zart.20 ust.3 rozporządzenia nr428/2009 do okazania, wtrybie Kodeksu postępowania administracyjnego, zapisów lub rejestrów oraz dokumentów określonych wart.20 ust.1 i2 rozporządzenia nr428/2009, b) odmiotu dokonującego transferu wewnątrzunijnego do okazania, wtrybie Kodeksu postępowania administracyjnep go, dokumentów irejestrów, októrych mowa wart.22 ust.8 rozporządzenia nr428/2009;

11) udzielania dodatkowych informacji wprzypadku określonym wart.22 ust.9 rozporządzenia nr428/2009;

12) nformowania Komisji Europejskiej iwłaściwych organów państw członkowskich Unii Europejskiej opodjętych środi kach zgodnie zart.22 ust.5 rozporządzenia nr428/2009;

13) yznaczania przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej do Grupy Koordynacyjnej do spraw Produktów Podwójnego w Zastosowania, októrej mowa wart.23 rozporządzenia nr428/2009.

2. Organ kontroli obrotu przed wydaniem decyzji wsprawie konieczności uzyskania zezwolenia na wywóz produktów podwójnego zastosowania niewymienionych wzałączniku Ido rozporządzenia nr428/2009 wprzypadku, októrym mowa wart.4 ust.4 rozporządzenia nr428/2009, oraz wsprawie zakazu tranzytu, októrym mowa wart.6 ust.1 rozporządzenia nr428/2009, może wystąpić do organów opiniujących ozajęcie stanowiska. Przepisy art.12 ust.2 iart.12a stosuje się odpowiednio.

21)

Dodany przez art.1 pkt11 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

Dziennik Ustaw Art. 18. (uchylony).22) Art. 19. (uchylony).22) Art. 20.23)

1. Wywóz, przywóz lub tranzyt towarów oznaczeniu strategicznym jest realizowany wwyznaczonych urzędach celnych.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, wdrodze rozporządzenia, wykaz urzędów celnych, októrych mowa wust.1, mając na względzie zapewnienie właściwej kontroli wywozu, przywozu itranzytu towarów oznaczeniu strategicznym.

3. Organ kontroli obrotu informuje Komisję Europejską ourzędach celnych upoważnionych do dokonywania czynności celnych wzakresie wywozu, przywozu itranzytu towarów oznaczeniu strategicznym. Art. 21. 1.24) Organ kontroli obrotu prowadzi rejestr udzielonych zezwoleń indywidualnych izezwoleń globalnych oraz podmiotów korzystających zzezwoleń generalnych, zwany dalej „rejestrem”.

2. (uchylony).25)

3. Wpisu zezwolenia indywidualnego lub globalnego do rejestru dokonuje się niezwłocznie po udzieleniu danego zezwolenia. Wpisu podmiotu dokonuje się niezwłocznie po złożeniu oświadczenia, októrym mowa wart.8 ust.3.26)

4. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, wdrodze rozporządzenia, sposób prowadzenia rejestru, uwzględniając wszczególności rodzaje udzielonych zezwoleń oraz ilość iwartość towarów oznaczeniu strategicznym objętych zezwoleniem. Rozdział 2a27) Monitorowanie przywozu lub transferu wewnątrzunijnego produktów podwójnego zastosowania wykorzystywanych wtelekomunikacji lub do ochrony informacji Art. 21a. Przywóz lub transfer wewnątrzunijny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykorzystywanych w telekomunikacji lub do ochrony informacji produktów podwójnego zastosowania określonych wczęści 1 „Telekomunikacja” poz.5A001a lub 5A001b4 lub wczęści 2 „Ochrona informacji” kategorii 5 załącznika nrIdo rozporządzenia nr428/2009 podlega monitorowaniu przez organ monitorujący. Art. 21b.

1. Podmiot zamieszkujący albo mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed dokonaniem przywozu lub transferu wewnątrzunijnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów podwójnego zastosowania określonych wart.21a, jest obowiązany zgłosić organowi monitorującemu, wformie pisemnej, zamiar dokonania przywozu lub transferu wewnątrzunijnego tych produktów, zwany dalej „zgłoszeniem”.

2. Przepis ust.1 stosuje się odpowiednio do podmiotów zagranicznych.

3. Jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Obrony Narodowej, jest obowiązana dokonać zgłoszenia również Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

4. Zgłoszenie doręcza się organowi monitorującemu nie później niż na 14 dni przed przewidywanym dniem przywozu lub transferu wewnątrzunijnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Dokonane zgłoszenie jest dokumentem mającym znaczenie dla kontroli wykonywanej przez organy Służby Celnej. Art. 21c.

1. Zgłoszenie zawiera:

1) oznaczenie podmiotu zgłaszającego, określenie adresu siedziby albo adresu miejsca zamieszkania; – 12 – Poz. 194

Przez art.1 pkt12 ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt13 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

24) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt14 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 1.

25) Przez art.1 pkt14 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

26) Zdanie drugie wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt14 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

27) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt15 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

22) 23)

Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 194

2) znaczenie podmiotu uprawnionego do odbioru produktu podwójnego zastosowania, określenie adresu siedziby albo o adresu miejsca zamieszkania;

3) oznaczenie producenta ikońcowego użytkownika, określenie adresu siedziby albo adresu miejsca zamieszkania;

4) kreślenie produktu podwójnego zastosowania, który będzie przedmiotem przywozu lub transferu wewnątrzunijnego na o terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jego opis, określenie ilości iwartości;

5) informację osposobie wykorzystania produktu podwójnego zastosowania przez końcowego użytkownika;

6) określenie kraju końcowego przeznaczenia;

7) świadczenie, że podmiot podejmie niezbędne działania, aby produkt, októrym mowa wzgłoszeniu, dotarł do końcoo wego użytkownika.

2. Podmiot zamieszkujący albo mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany powiadamiać organ monitorujący okażdej zmianie danych, októrych mowa wust.1, wterminie 14 dni od dnia jej powstania.

3. Przepis ust.2 stosuje się odpowiednio do nabywcy wprzypadku przeniesienia na niego prawa własności produktu podwójnego zastosowania określonego wzgłoszeniu.

4. Wprzypadku przywozu lub transferu wewnątrzunijnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów itechnologii związanych z ochroną informacji niejawnych podmiot zamieszkujący albo mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany dołączyć do zgłoszenia kopię koncesji na wykonywanie działalności wzakresie obrotu towarami itechnologiami oprzeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, októrej mowa wustawie zdnia 22 czerwca 2001r. owykonywaniu działalności gospodarczej wzakresie wytwarzania iobrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami itechnologią oprzeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z2012r. poz.1017), oile jest wymagana.

5. Wprzypadku braków formalnych zgłoszenia organ monitorujący wzywa podmiot zamieszkujący albo mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do ich usunięcia wterminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

6. Termin, októrym mowa wust.5, może zostać przedłużony na uzasadniony wniosek podmiotu zamieszkującego albo mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej złożony przed jego upływem.

7. Wprzypadku nieusunięcia braków formalnych zgłoszenia wterminie, októrym mowa wust.5 lub 6, organ monitorujący uznaje to zgłoszenie za niedokonane.

8. Do dokumentu załączonego do zgłoszenia sporządzonego wjęzyku obcym należy dołączyć tłumaczenie tego dokumentu na język polski.

9. Prezes Rady Ministrów określi, wdrodze rozporządzenia, wzór zgłoszenia, mając na względzie dane, októrych mowa wust.1, oraz rodzaje produktów podlegających przywozowi lub transferowi wewnątrzunijnemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 21d. Organ monitorujący informuje Szefa Agencji Wywiadu oprzywozie lub transferze wewnątrzunijnym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej urządzeń kryptograficznych, przekazując informację oimporterze lub odbiorcy oraz rodzaju przywożonych lub transferowanych urządzeń. Rozdział 2b28) Świadectwo wiarygodności odbiorcy Art. 21e. Wiarygodność przedsiębiorcy zamieszkującego albo mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącego odbiorcą uzbrojenia przekazywanego wramach zezwoleń generalnych na transfer wewnątrzunijny wydanych przez właściwe organy innych państw członkowskich Unii Europejskiej, poświadcza świadectwo wiarygodności odbiorcy wydawane przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanego dalej „Szefem ABW”, wdrodze decyzji administracyjnej. Art. 21f. Świadectwo wiarygodności odbiorcy wydane przez właściwy organ innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest ważne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

28)

Dodany przez art.1 pkt16 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 194

Art. 21g.

1. Świadectwo wiarygodności odbiorcy wydaje się na wniosek przedsiębiorcy, októrym mowa wart.21e.

2. Wniosek owydanie świadectwa wiarygodności odbiorcy zawiera:

1) dane identyfikujące odbiorcę;

2) oświadczenie ostrukturze kapitałowej ipowiązaniach kapitałowych odbiorcy;

3) umer koncesji na obrót uzbrojeniem, októrej mowa wustawie zdnia 22 czerwca 2001r. owykonywaniu działalności n gospodarczej wzakresie wytwarzania iobrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami itechnologią oprzeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

3. Prezes Rady Ministrów określi, wdrodze rozporządzenia, wzór wniosku owydanie świadectwa wiarygodności odbiorcy, mając na uwadze dane, októrych mowa wust.2, oraz rodzaje uzbrojenia. Art. 21h.

1. Świadectwo wiarygodności odbiorcy wydaje się, jeżeli przedsiębiorca: p

1) rowadzi na obszarze Unii Europejskiej działalność gospodarczą związaną zuzbrojeniem, wszczególności związaną zintegracją systemów ipodsystemów;

2) yznaczy pracownika wykonującego czynności kierownicze, odpowiedzialnego za transfery wewnątrzunijne iwywóz w uzbrojenia;

3) dołączy do wniosku, októrym mowa wart.21g ust.1: p a) isemne zobowiązanie do przestrzegania iegzekwowania warunków związanych zkońcowym zastosowaniem iwywozem lub transferem wewnątrzunijnym uzbrojenia, p b) isemne zobowiązanie do przekazania Szefowi ABW dokumentów niezbędnych do weryfikacji informacji, októrych mowa wlit.d oraz wart.21g ust.2, ipotwierdzenia spełnienia warunków, októrych mowa wpkt1 i2, oraz do dostarczenia informacji dotyczących końcowych użytkowników i ostatecznego przeznaczenia uzbrojenia będącego przedmiotem wywozu lub transferu wewnątrzunijnego zterytorium ina terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, c) kopię certyfikatu zgodności, októrym mowa wart.11 ust.5, d) wykaz umów na obrót uzbrojeniem zawartych wokresie 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, e) pisemne zobowiązanie do informowania Szefa ABW ozmianach danych objętych wnioskiem.

2. Szef ABW, przed wydaniem świadectwa wiarygodności odbiorcy, może wystąpić do organu kontroli obrotu, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Granicznej, ministra właściwego do spraw zagranicznych oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych oprzekazanie stanowiska obraku przeciwwskazań do wydania świadectwa wiarygodności odbiorcy. Przepisy art.12 ust.2 iart.12a stosuje się odpowiednio.

3. Szef ABW, wydając świadectwo wiarygodności odbiorcy, może odstąpić od uzasadnienia decyzji albo ograniczyć uzasadnienie, ze względu na interes bezpieczeństwa państwa lub porządek publiczny. Art. 21i. Organy administracji rządowej, organy państwowe, organy samorządu terytorialnego, sądy oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność wzakresie użyteczności publicznej, na żądanie Szefa ABW, udzielają informacji w zakresie niezbędnym do wydania lub cofnięcia świadectwa wiarygodności odbiorcy. Art. 21j. Świadectwo wiarygodności odbiorcy jest wydawane na okres 5 lat. Art. 21k.

1. Świadectwo wiarygodności odbiorcy zawiera:

1) oznaczenie organu, który wystawił świadectwo;

2) nazwę iadres odbiorcy;

3) poświadczenie wiarygodności odbiorcy wydane na podstawie art.21h ust.1;

4) datę wydania iokres ważności świadectwa.

2. Prezes Rady Ministrów określi, wdrodze rozporządzenia, wzór świadectwa wiarygodności odbiorcy, uwzględniając dane, októrych mowa wust.1.

Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 194

Art. 21l. Szef ABW prowadzi kontrolę w zakresie spełniania przez odbiorcę warunków i zobowiązań określonych wart.21h ust.1. Przepisy art.30 iart.32 stosuje się odpowiednio. Art. 21m. Szef ABW, wdrodze decyzji administracyjnej, odmawia wydania świadectwa wiarygodności odbiorcy albo cofa świadectwo wiarygodności odbiorcy, gdy odbiorca nie spełnia warunków określonych wart.21h ust.1 lub naruszył przepisy dotyczące obrotu towarami oznaczeniu strategicznym. Przepis art.21h ust.3 stosuje się odpowiednio. Art. 21n. Kopię decyzji o cofnięciu świadectwa wiarygodności odbiorcy Szef ABW przekazuje organowi kontroli obrotu. Art. 21o. Organ kontroli obrotu informuje Komisję Europejską oraz właściwe organy państw członkowskich Unii Europejskiej oprzypadkach cofnięcia świadectwa wiarygodności odbiorcy. Art. 21p.

1. Szef ABW prowadzi wykaz certyfikowanych odbiorców mających miejsce zamieszkania albo siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wykaz, októrym mowa wust.1, Szef ABW przesyła organowi kontroli obrotu, który przesyła go Komisji Europejskiej, Parlamentowi Europejskiemu oraz właściwym organom państw członkowskich Unii Europejskiej. Art. 21q. Minister właściwy do spraw zagranicznych informuje właściwe organy państw członkowskich Unii Europejskiej ozagrożeniu nieprzestrzeganiem warunków krajowego zezwolenia generalnego na transfer wewnątrzunijny uzbrojenia przez odbiorcę w innym państwie, który uzyskał świadectwo wiarygodności odbiorcy, lub o naruszeniu przez niego bezpieczeństwa publicznego lub istotnych interesów wzakresie bezpieczeństwa państwa oraz, oile to konieczne, zwraca się do tych organów owyjaśnienia wtej sprawie. Rozdział 3 Certyfikat importowy ioświadczenie końcowego użytkownika Art. 22. 1.29) Wprzypadku gdy właściwe organy kraju zagranicznego eksportera tego wymagają, organ kontroli obrotu, na wniosek podmiotu, może wydać certyfikat importowy lub poświadczyć oświadczenie końcowego użytkownika. 1a.30)Wprzypadku gdy właściwe organy kraju zagranicznego eksportera tego wymagają, organ kontroli obrotu, wramach poświadczenia oświadczenia końcowego użytkownika, może zobowiązać się do uznania ograniczeń i warunków związanych zobrotem towarami oznaczeniu strategicznym określonych przez te organy. 1b.30) Organ kontroli obrotu może odmówić wydania zezwolenia na obrót zzagranicą towarami oznaczeniu strategicznym objęty oświadczeniem końcowego użytkownika mającego siedzibę albo miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli nie zostaną spełnione warunki iograniczenia określone przez właściwe organy kraju zagranicznego eksportera. 2.31) Do wniosku owydanie certyfikatu importowego lub poświadczenia oświadczenia końcowego użytkownika stosuje się odpowiednio przepisy art.9 ust.2, 6 i7. 2a.32) Organ kontroli obrotu przed wydaniem certyfikatu importowego lub poświadczeniem oświadczenia końcowego użytkownika może wystąpić do organów opiniujących ozajęcie stanowiska. Przepisy art.12 ust.2 iart.12a stosuje się odpowiednio. 3.33) Certyfikat importowy oraz poświadczone oświadczenie końcowego użytkownika są dokumentami przeznaczonymi do okazania właściwym władzom poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i zaświadczają o wiarygodności podmiotu i o objęciu kontrolą przez właściwe organy Rzeczypospolitej Polskiej transakcji w zakresie przywozu lub transferu wewnątrzunijnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów oznaczeniu strategicznym.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt17 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

1. Dodany przez art.1 pkt17 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

31) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt17 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

32) Dodany przez art.1 pkt17 lit.d ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

33) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt17 lit.e ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

29) 30)

Dziennik Ustaw – 16 – Poz. 194

3a.34) Podmioty dostarczające towary oznaczeniu strategicznym mające siedzibę albo miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązane do udokumentowanego informowania podmiotów odbierających towary oznaczeniu strategicznym owarunkach zezwolenia na obrót towarami oznaczeniu strategicznym, wtym oograniczeniach wzakresie dysponowania towarem oznaczeniu strategicznym. Wprzypadku wydanego przez organ kontroli obrotu poświadczenia oświadczenia końcowego użytkownika w odniesieniu do towaru o znaczeniu strategicznym lub jego części stanowiących przedmiot obrotu, do informacji należy dołączyć numer idatę poświadczenia oraz nazwę końcowego użytkownika.

4. (uchylony).

5. (uchylony). 6.35) Organ kontroli obrotu może odmówić wydania certyfikatu importowego lub odmówić poświadczenia oświadczenia końcowego użytkownika, jeżeli nie jest możliwe potwierdzenie faktów, októrych mowa wust.3, zpowodu braku rękojmi zgodnego zprawem prowadzenia obrotu towarami oznaczeniu strategicznym lub niestosowania przez podmiot wewnętrznego systemu kontroli. 7.35) Minister właściwy do spraw gospodarki określi, wdrodze rozporządzenia, wzór certyfikatu importowego, uwzględniając dane, októrych mowa wust.8. 8.35) Wzór certyfikatu, októrym mowa wust.7, zawiera wszczególności: nazwę importera lub odbiorcy, nazwę zagranicznego eksportera, ich siedziby iadresy, nazwę iopis towaru oznaczeniu strategicznym, numer kontrolny, ilość iwartość, opis ostatecznego wykorzystania towaru oznaczeniu strategicznym oraz oświadczenie, że importer lub odbiorca:

1) obowiązał się, iż wprowadzi wymienione w certyfikacie towary o znaczeniu strategicznym na terytorium Rzeczyz pospolitej Polskiej iniezwłocznie powiadomi organ kontroli obrotu ozmianach wwarunkach kontraktu;

2) łożył oświadczenie, że jest świadomy, że dalszy wywóz lub transfer wewnątrzunijny zterytorium Rzeczypospolitej z Polskiej, zmiana końcowego użytkownika lub deklarowanego końcowego wykorzystania towaru o znaczeniu strategicznym wymagają uprzedniej zgody organu kontroli obrotu;

3) uzgodnieniu z końcowym użytkownikiem zobowiązał się do umożliwienia przeprowadzenia przez organ kontroli w obrotu, przy ewentualnym udziale przedstawicieli władz kraju zagranicznego eksportera, kontroli zgodności wykorzystania towarów oznaczeniu strategicznym zwarunkami zezwolenia wmiejscu ich wykorzystania wcałym okresie pozostawania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 23. 1.36) Na potrzeby wywozu lub transferu wewnątrzunijnego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów oznaczeniu strategicznym organ kontroli obrotu żąda od podmiotu dostarczenia certyfikatu importowego lub oświadczenia końcowego użytkownika poświadczonego przez właściwe organy kraju zagranicznego importera lub odbiorcy.

2. Oświadczenie końcowego użytkownika jest wystawiane przez zagranicznego końcowego użytkownika i zawiera treść wymaganą przez organ kontroli obrotu.

3. Oświadczenie, októrym mowa wust.2, powinno być także poświadczone przez zagranicznego importera iwłaściwe władze kraju końcowego przeznaczenia. 3a.37) Oświadczenie, októrym mowa wust.2, jest dokumentem, wktórym zagraniczny końcowy użytkownik oraz importer lub odbiorca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień wzakresie dysponowania oraz wykorzystywania towarów oznaczeniu strategicznym objętych oświadczeniem. 4.38) Oświadczenie, októrym mowa wust.2, zawiera wszczególności:

1) nazwę iadres eksportera lub dostawcy;

2) określenie towaru oznaczeniu strategicznym, jego opis, oznaczenie, ilość iwartość oraz numer kontrolny;

Dodany przez art.1 pkt17 lit.f ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt17 lit.g ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

36) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt18 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 1.

37) Dodany przez art.1 pkt18 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

38) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt18 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

34) 35)

Dziennik Ustaw – 17 – Poz. 194

3) opis końcowego zastosowania towaru oznaczeniu strategicznym;

4) określenie kraju końcowego przeznaczenia;

5) nazwę iadres zagranicznego końcowego użytkownika;

6) obowiązanie końcowego użytkownika do nieprzekazywania uzbrojenia odbiorcom w kraju objętym embargiem na z broń, jeżeli przedmiotem obrotu jest uzbrojenie;

7) obowiązanie końcowego użytkownika do nieprzekazywania towaru oznaczeniu strategicznym żadnemu innemu podz miotowi bez uprzedniej zgody organu kontroli obrotu;

8) oświadczenie przez właściwy organ kraju końcowego użytkownika przyjęcia przez końcowego użytkownika zobowiąp zań, októrych mowa wpkt6 lub 7, oraz oświadczenie właściwego organu kraju końcowego użytkownika, że końcowy użytkownik jest upoważniony do posiadania towarów oznaczeniu strategicznym;

9) obowiązanie właściwego organu kraju końcowego użytkownika, że bez wcześniejszej zgody tego organu nie zostanie z udzielone zezwolenie na: wywóz, sprzedaż, pożyczenie lub dysponowanie towarami oznaczeniu strategicznym objętymi oświadczeniem winny sposób niż określony woświadczeniu końcowego użytkownika;

10) nazwę iadres zagranicznego importera lub odbiorcy;

11) obowiązanie importera lub odbiorcy do nieprzekazywania uzbrojenia odbiorcom z kraju przeznaczenia objętego z embargiem na broń, jeżeli przedmiotem obrotu jest uzbrojenie; z

12) obowiązanie importera lub odbiorcy do nieprzekazywania towaru oznaczeniu strategicznym żadnemu innemu odbiorcy niż końcowy użytkownik bez uprzedniej zgody organu kontroli obrotu;

13) oświadczenie przez właściwy organ kraju importera lub odbiorcy przyjęcia przez importera lub odbiorcę zobowiązań, p októrych mowa wpkt11 lub 12, oraz oświadczenie właściwego organu kraju importera lub odbiorcy, że importer lub odbiorca jest upoważniony do posiadania towarów oznaczeniu strategicznym;

14) skazanie pośrednich nabywców, oile występują. w 5.39) Oświadczenie, októrym mowa wust.2, może nie zawierać jednego lub więcej elementów wymienionych wust.4 pkt7–9, 12 i13, wprzypadku gdy państwo końcowego użytkownika lub importera posiada system kontroli obrotu, wszczególności jest członkiem międzynarodowych porozumień, októrych mowa wart.16 ust.1 pkt2 lit.b ic, oraz jeżeli:

1) topień zaawansowania technologicznego towaru oznaczeniu strategicznym jest niski itowar oznaczeniu strategiczs nym nie jest śmiercionośny lub nie jest kluczową częścią składową lub komponentem takiego towaru lub

2) końcowy użytkownik ma status organu lub podmiotu państwowego. 6.39) Wprzypadku wywozu uzbrojenia do końcowych użytkowników posiadających siedzibę poza obszarem Unii Europejskiej, zwyłączeniem końcowych użytkowników posiadających siedzibę wkrajach określonych wczęści 2 załącznika IIa do rozporządzenia nr428/2009, polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny potwierdzają autentyczność podpisu osoby reprezentującej zagraniczny organ właściwy do spraw kontroli obrotu, poświadczającej oświadczenie, októrym mowa wust.2, oraz zgodność tego oświadczenia zprawem miejsca jego wystawienia. Art. 24. 1.40) Podmiot, który otrzymał certyfikat importowy, jest uprawniony, wterminie 30 dni od dnia zwolnienia lub odbioru towaru oznaczeniu strategicznym, wystąpić do naczelnika urzędu celnego właściwego ze względu na siedzibę końcowego użytkownika tego towaru zwnioskiem owydanie certyfikatu weryfikacji dostawy stwierdzającego, że towar objęty certyfikatem został przez ten podmiot faktycznie i w sposób zgodny z przepisami prawa wprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Do wydania certyfikatu weryfikacji dostawy stosuje się odpowiednio przepisy działu VII Kodeksu postępowania administracyjnego. 3.41) Podmiot jest obowiązany zwrócić właściwemu organowi Służby Celnej koszty poniesione przez ten organ wtoku postępowania wsprawie wydania certyfikatu weryfikacji dostawy.

Dodany przez art.1 pkt18 lit.d ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt19 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 1.

41) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt19 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

39) 40)

Dziennik Ustaw – 18 – Poz. 194

4.41) Certyfikat weryfikacji dostawy zawiera wszczególności:

1) nazwę importera lub odbiorcy, nazwę eksportera lub dostawcy, ich siedziby iadresy;

2) nazwę iopis towaru oznaczeniu strategicznym;

3) numer kontrolny, ilość iwartość, opis ostatecznego wykorzystania towaru oznaczeniu strategicznym;

4) umer zgłoszenia celnego, numer konosamentu, listu przewozowego lub innego dokumentu potwierdzającego przywóz n towarów oznaczeniu strategicznym oraz potwierdzenie, że importer lub odbiorca przedstawił wiarygodne dowody dokonania dostawy iwprowadził wymienione wcertyfikacie towary oznaczeniu strategicznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa. 5.41) Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, wdrodze rozporządzenia, wzór certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposób ewidencjonowania wydanych certyfikatów, uwzględniając elementy określone wust.4 oraz mając na uwadze zapewnienie możliwości weryfikacji zaewidencjonowanych danych. 6.41) Wprzypadku wywozu lub transferu wewnątrzunijnego zterytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów oznaczeniu strategicznym, organ kontroli obrotu może żądać od podmiotu dostarczenia certyfikatu weryfikacji dostawy wydawanego przez właściwe organy kraju importera lub odbiorcy. Rozdział 4 Ewidencja obrotu towarami oznaczeniu strategicznym oraz informacja dotycząca tego obrotu Art. 25.42)

1. Podmiot dokonujący obrotu towarami oznaczeniu strategicznym jest obowiązany do prowadzenia ewidencji tego obrotu.

2. Ewidencja, októrej mowa wust.1, zawiera wszczególności następujące dane:

1) opis towaru oznaczeniu strategicznym oraz jego oznaczenie;

2) ilość iwartość towaru oznaczeniu strategicznym;

3) daty obrotu;

4) nazwę iadres eksportera lub dostawcy oraz importera lub odbiorcy;

5) końcowe przeznaczenie ioznaczenie końcowego użytkownika;

6) owód, że informacja na temat ograniczeń eksportowych związanych z zezwoleniem na transfer została przekazana d odbiorcy towarów oznaczeniu strategicznym.

3. Podmiot dokonujący obrotu towarami o znaczeniu strategicznym, jest obowiązany do przechowywania zapisów, rejestrów oraz dokumentów gromadzonych wramach ewidencji, októrej mowa wust.1, przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, wktórym dokonano obrotu.

4. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe informacje gromadzone wewidencji, októrej mowa wust.1, oraz sposób jej prowadzenia, mając na względzie warunki, jakim powinien odpowiadać wewnętrzny system kontroli oraz zakres danych, októrych mowa wust.2. Art. 26.42)

1. Podmiot dokonujący obrotu wramach zezwoleń generalnych jest obowiązany przekazać organowi kontroli obrotu coroczną informację orealizacji tego obrotu, wterminie do końca Ikwartału następnego roku.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji, o których mowa wust.1, uwzględniając dane zawarte wewidencji, októrych mowa wart.25 ust.2, oraz rodzaje towarów oznaczeniu strategicznym. Art. 27. Na wniosek organów opiniujących organ kontroli obrotu przekazuje tym organom informacje orealizacji obrotu towarami oznaczeniu strategicznym.

42)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt20 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

Dziennik Ustaw – 19 – Poz. 194

Art. 27a.43)

1. Podmiot dokonujący wywozu uzbrojenia jest obowiązany przekazać ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych roczny raport zfaktycznego wykonania tego wywozu, wterminie do końca kwietnia następnego roku.

2. Raport, októrym mowa wust.1, zawiera wszczególności:

1) nazwę, ilość iwartość uzbrojenia będącego przedmiotem wywozu;

2) kategorię kontrolną;

3) numery wykorzystanych zezwoleń;

4) kraj końcowego użytkownika. Art. 27b.43) Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, wdrodze rozporządzenia, wzór raportu, októrym mowa wart.27a ust.1, uwzględniając informacje, októrych mowa wart.27a ust.2, oraz rodzaje uzbrojenia. Art. 27c.43)

1. Minister właściwy do spraw zagranicznych sporządza roczne sprawozdanie dotyczące wywozu uzbrojenia, które przekazuje właściwym organom państw członkowskich Unii Europejskiej, wterminie do końca III kwartału następnego roku.

2. Minister właściwy do spraw zagranicznych publikuje sprawozdanie, októrym mowa wust.1, wterminie do końca IIIkwartału następnego roku. Rozdział 5 Kontrola obrotu Art. 28.

1. Obrót podlega kontroli.

2. Kontrola obejmuje wszczególności:

1) przestrzeganie zgodności obrotu zzezwoleniem, wtym weryfikację transakcji po jej dokonaniu;

2) działanie wewnętrznego systemu kontroli;

3) prawidłowość prowadzenia ewidencji, októrej mowa wart.25.

3. Kontrolę przeprowadza organ kontroli obrotu przy współdziałaniu organów, októrych mowa wart.29 ust.2.

4. Organ kontroli obrotu może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli do innego właściwego państwowego organu kontrolnego. Art. 29.

1. Do prowadzenia kontroli, októrej mowa wart.28 ust.1, organ kontroli obrotu może powołać zespół kontrolny, zwany dalej „zespołem”. 2.44) Na wniosek organu kontroli obrotu organy opiniujące delegują do prac wzespole funkcjonariuszy, żołnierzy lub pracowników podległych albo nadzorowanych jednostek organizacyjnych. W skład zespołu organ kontroli obrotu może także powołać biegłych iekspertów, za ich zgodą.

3. Organ kontroli obrotu, powołując zespół, wyznacza jego kierownika, który koordynuje przebieg czynności kontrolnych oraz sporządza protokół pokontrolny.

4. Czynności kontrolne są wykonywane na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wydanego przez organ kontroli obrotu.

5. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, wdrodze rozporządzenia, wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Wzór upoważnienia powinien zawierać wszczególności: wskazanie osoby, rodzaj inumer dokumentu tożsamości, datę ważności upoważnienia oraz informację, że na żądanie posiadacza upoważnienia wykonującego czynności kontrolne kontrolowany jest obowiązany udzielać informacji iokazywać dokumenty.

43) 44)

Dodany przez art.1 pkt21 ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt22 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 194

Art. 30.

1. Członkowie zespołu są uprawnieni wszczególności do:

1) stępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części, gdzie jest wykonywana przez kontrolowanego działalw ność, wdniach igodzinach, wktórych jest ona wykonywana lub powinna być wykonywana;

2) ądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych nośników informacji oraz udostępnienia ż danych mających związek zprzedmiotem kontroli. 2.45) Kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy dokonuje się w obecności kontrolowanego albo osoby przez niego upoważnionej. 2a.46)Wprzypadku nieobecności osób, októrych mowa wust.2, czynności kontrolne mogą być wykonywane wobecności innego pracownika kontrolowanego, który może być uznany za osobę, októrej mowa wart.97 ustawy zdnia 23kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr16, poz.93, zpóźn. zm.47)), lub wobecności przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę. 3.48) Kierownik zespołu przekazuje kontrolowanemu protokół pokontrolny, do którego kontrolowany ma prawo zgłosić uwagi, wterminie 14 dni od dnia jego otrzymania. 4.49) Protokół pokontrolny wraz zuwagami zgłoszonymi przez kontrolowanego kierownik zespołu przekazuje organowi kontroli obrotu. Art. 31.50)

1. Wprzypadku stwierdzenia nieprawidłowości wobrocie, organ kontroli obrotu wzywa podmiot do przywrócenia stanu zgodnego zustawą wterminie miesiąca od dnia doręczenia wezwania.

2. Po bezskutecznym upływie terminu, októrym mowa wust.1, organ kontroli obrotu cofa, wdrodze decyzji administracyjnej, zezwolenia indywidualne lub zezwolenia globalne. Wprzypadku zezwoleń generalnych organ kontroli obrotu wydaje decyzję administracyjną zakazującą podmiotowi korzystania zzezwolenia. Owydaniu decyzji organ kontroli obrotu informuje organy opiniujące.

3. Wprzypadku, októrym mowa wust.2, podmiot może otrzymać następne zezwolenie indywidualne lub zezwolenie globalne lub skorzystać zzezwolenia generalnego nie wcześniej niż po upływie roku odpowiednio od dnia, wktórym decyzja ocofnięciu zezwolenia indywidualnego lub zezwolenia globalnego lub decyzja ozakazie korzystania zzezwolenia generalnego stała się ostateczna. Art. 32.50) Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy zdnia 2 lipca 2004r. oswobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 6 Przepisy karne ikary pieniężne Art. 33.

1. Kto dokonuje obrotu bez zezwolenia lub, chociażby nieumyślnie, wbrew warunkom określonym wzezwoleniu, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

W brzmieniu ustalonym przez art.25 pkt1 lit.austawy zdnia 19 grudnia 2008r. ozmianie ustawy oswobodzie działalności gospodarczej oraz ozmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z2009r. Nr18, poz.97), która weszła wżycie zdniem 7 marca 2009r.

46) Dodany przez art.25 pkt1 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 45.

47) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z1971r. Nr27, poz.252, z1976r. Nr19, poz.122, z1982r. Nr11, poz.81, Nr19, poz.147 iNr30, poz.210, z1984r. Nr45, poz.242, z1985r. Nr22, poz.99, z1989r. Nr3, poz.11, z1990r. Nr34, poz.198, Nr55, poz.321 iNr79, poz.464, z1991r. Nr107, poz.464 iNr115, poz.496, z1993r. Nr17, poz.78, z1994r. Nr27, poz.96, Nr85, poz.388 iNr105, poz.509, z1995r. Nr83, poz.417, z1996r. Nr114, poz.542, Nr139, poz.646 iNr149, poz.703, z1997r. Nr43, poz.272, Nr115, poz.741, Nr117, poz.751 iNr157, poz.1040, z1998r. Nr106, poz.668 iNr117, poz.758, z1999r. Nr52, poz.532, z2000r. Nr22, poz.271, Nr74, poz.855 i857, Nr88, poz.983 iNr114, poz.1191, z2001r. Nr11, poz.91, Nr71, poz.733, Nr130, poz.1450 iNr145, poz.1638, z2002r. Nr113, poz.984 iNr141, poz.1176, z2003r. Nr49, poz.408, Nr60, poz.535, Nr64, poz.592 iNr124, poz.1151, z2004r. Nr91, poz.870, Nr96, poz.959, Nr162, poz.1692, Nr172, poz.1804 iNr281, poz.2783, z2005r. Nr48, poz.462, Nr157, poz.1316 iNr172, poz.1438, z2006r. Nr133, poz.935 iNr164, poz.1166, z2007r. Nr80, poz.538, Nr82, poz.557 iNr181, poz.1287, z2008r. Nr116, poz.731, Nr163, poz.1012, Nr220, poz.1425 i1431 iNr228, poz.1506, z2009r. Nr42, poz.341, Nr79, poz.662 iNr131, poz.1075, z2010r. Nr40, poz.222 iNr155, poz.1037 oraz z2011r. Nr80, poz.432, Nr85, poz.458 iNr230, poz.1370.

48) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt23 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 1.

49) Dodany przez art.1 pkt23 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

50) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt24 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

45)

Dziennik Ustaw – 21 – Poz. 194

2. Jeżeli sprawca, dokonujący obrotu wbrew warunkom określonym w zezwoleniu, działa nieumyślnie i przywrócił stan, októrym mowa wart.31 ust.1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat

2. 2a.51) Kto zamieszcza nieprawdziwe lub niepełne informacje we wniosku o wydanie zezwolenia na obrót podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat

2.

3. Karze określonej wust.1 podlega, kto dopuszcza do popełnienia czynu określonego wust.1 lub

2. 4.52) Wrazie skazania za przestępstwo określone wust.1, 2 lub 3 sąd może orzec przepadek towarów oznaczeniu strategicznym lub innych przedmiotów służących lub przeznaczonych do popełnienia albo pochodzących bezpośrednio lub pośrednio zprzestępstwa, wtym środków płatniczych ipapierów wartościowych, chociażby nie stanowiły one własności sprawcy. Art. 34.53) Kto nie wypełnia obowiązku, októrym mowa wart.26 ust.1, podlega karze grzywny. Art. 35. Kto utrudnia przeprowadzenie kontroli, októrej mowa wart.28 ust.1, podlega karze grzywny. Art. 35a. Kto nie wypełnia obowiązku, októrym mowa wart.21c ust.2, podlega karze grzywny. Art. 36. Orzekanie w sprawach, o których mowa w art. 34, 35 i 35a, następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24sierpnia 2001r. – Kodeks postępowania wsprawach owykroczenia (Dz.U. z2008r. Nr133, poz.848, zpóźn. zm.54)). Art. 37.55) Osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, oile posiada zdolność prawną, która dokonuje obrotu bez ważnego zezwolenia, organ kontroli obrotu wymierza, wdrodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną wwysokości do 200 000 zł. Art. 37a.55) Podmiotowi dokonującemu przywozu lub transferu wewnątrzunijnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów podwójnego zastosowania określonych wart.21a, bez zgłoszenia zamiaru dokonania przywozu lub transferu wewnątrzunijnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej organowi monitorującemu, organ kontroli obrotu wymierza, wdrodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną wwysokości do 100 000 zł. Art. 37b.56) Podmiotowi, który nie wypełnia obowiązków, októrych mowa wart.8 ust.

3, art.22 ust.3a, art.25 ust.1 i art. 27a ust. 1, organ kontroli obrotu wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości do 100000zł. Art. 38.57) Osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, oile posiada zdolność prawną, która dokonuje obrotu wbrew warunkom określonym wzezwoleniu lub zamieszcza nieprawdziwe lub niepełne informacje we wniosku owydanie zezwolenia organ kontroli obrotu wymierza, wdrodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną wwysokości do 100 000 zł. Art. 39.57) Osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, oile posiada zdolność prawną, która nie wypełnia obowiązków lub warunków, októrych mowa wart.26 ust.1, organ kontroli obrotu wymierza, wdrodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną wwysokości do 50 000 zł. Art. 40.

1. Kary pieniężnej nie wymierza się, jeżeli od dnia, wktórym stwierdzono zaistnienie podstaw odpowiedzialności określonej wart.37–39, upłynęło 5 lat.

2. Wymierzonej kary pieniężnej nie pobiera się po upływie 5 lat od dnia, wktórym decyzja ojej wymierzeniu stała się ostateczna. Art. 41.

1. Termin płatności kary pieniężnej wynosi 30 dni od dnia, wktórym decyzja ojej wymierzeniu stała się ostateczna.

Dodany przez art.1 pkt25 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

1. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt25 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

53) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt26 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

54) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2008r. Nr214, poz.1344 iNr237, poz.1651, z2009r. Nr178, poz.1375, Nr190, poz.1474 iNr206, poz.1589, z2010r. Nr182, poz.1228, Nr197, poz.1307 iNr225, poz.1466, z2011r. Nr217, poz.1280, Nr240, poz.1431 iNr244, poz.1454 oraz z2012r. poz.1101.

55) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt27 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

56) Dodany przez art.1 pkt28 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

57) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt29 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

51) 52)

Dziennik Ustaw – 22 – Poz. 194

2. Kara pieniężna nieuiszczona wterminie podlega, wraz zodsetkami za zwłokę, przymusowemu ściągnięciu wtrybie określonym wprzepisach opostępowaniu egzekucyjnym wadministracji. Art. 42.58) Wprzypadku gdy zapłata wymierzonej kary pieniężnej wterminie określonym wart.41 ust.1 znacznie ograniczy lub uniemożliwi dalsze prowadzenie działalności gospodarczej przez podmiot, organ kontroli obrotu może na wniosek podmiotu wydać decyzję administracyjną oodroczeniu terminu płatności lub rozłożeniu kary pieniężnej na raty, na okres nie dłuższy niż rok. Rozdział 7 Zmiany wprzepisach obowiązujących Art. 43–46. (pominięte). Rozdział 8 Przepisy przejściowe ikońcowe Art. 47–50. (pominięte). Art. 51. Traci moc ustawa zdnia 2 grudnia 1993r. ozasadach szczególnej kontroli obrotu zzagranicą towarami itechnologiami wzwiązku zporozumieniami izobowiązaniami międzynarodowymi (Dz.U. Nr129, poz.598, z1996r. Nr106, poz.496, z1997r. Nr88, poz.554 iNr157, poz.1026 oraz z1999r. Nr70, poz.775 iNr83, poz.931). Art. 52. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2001r., zwyjątkiem:

1) art.8 ust.2, który wchodzi wżycie po upływie 3 lat od dnia ogłoszenia59);

2) art.9 ust.4 pkt1 i4 iart.10 ust.1, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2003r.

58) 59)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt30 ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. Ustawa została ogłoszona wdniu 28 grudnia 2000r.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 194 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

 • Tekst jednolity

  Czym różni się tekst jednolity od tekstu ujednoliconego?

 • ujednolicony tekst umowy spółki

  Spółka działająca od kilku lat, zmieniała kilkukrotnie zapisy umowy za pomocą aneksów. Rodzi to pewna uciążliwość przy okazywaniu dokumentów spółki. Czy od (...)

 • Uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa

  Z treści art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 196 poz. 1631) wynika, iż postępowanie sprawdzające (...)

 • Certyfikacja urządzeń wykonanych na własny użytek

  Czy przedsiębiorca, który wyprodukuje maszynę na własny użytek (wg własnego pomysłu) i nie wprowadza jej do obrotu musi posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa (...)

 • Uprawnienie do przejrzenia teczki w IPN

  Chciałem zajrzeć do swojej teczki w Instytucie Pamięci Narodowej. Nie byłem jakimś wielkim działaczem podziemia, ale wiem, że byłem inwigilowany. Jednakże w 1993 (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-29 poz. 1789

  Ustawa z dnia 14 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranica towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-01 poz. 79

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 lutego 2001 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia indywidualnego na obrót towarami o znaczeniu strategicznym, za wydanie certyfikatu importowego oraz za poświadczenie oświadczenia końcowego użytkownika.

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-27 poz. 202

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie wzoru upoważnienia do przeprowadzania kontroli obrotu towarami o znaczeniu strategicznym.

 • Dziennik Ustaw z 2011-02-16 poz. 163

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie wzoru upoważnienia do przeprowadzenia kontroli obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-27 poz. 200

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie wykazu jednostek certyfikujących upoważnionych do prowadzenia certyfikacji i kontroli systemu kontroli i zarządzania obrotem.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.