Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 196 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-02-12
Data wydania:2012-12-21
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 196 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Poz. 196

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW zdnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy

1. Na podstawie art. 16 ust.3 ustawy zdnia 20 lipca 2000r. oogłaszaniu aktów normatywnych iniektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z2011r. Nr197, poz.1172 iNr232, poz.1378) ogłasza się wzałączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 30 sierpnia 2010r. wsprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków isposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz.U. Nr160, poz.1075), zuwzględnieniem zmian wprowadzonych:


1) ozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dokumentu r dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków isposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz.U. Nr38, poz.197);

2) ozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dokumentu r dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków isposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz.U. Nr292, poz.1717);

3) ozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 marca 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dokumentu r dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków isposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz.U. poz.307).

2. Podany wzałączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) 2 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 11 lutego 2011r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie dokumentu § dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków isposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz.U. Nr38, poz.197), który stanowi: „§

2. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”;

2) 2 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 19 grudnia 2011r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie dokumentu § dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków isposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz.U. Nr292, poz.1717), który stanowi: „§

2. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 2 stycznia 2012r.”;

3) 2 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 14 marca 2012r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie dokumentu § dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków isposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz.U. poz.307), który stanowi: „§

2. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.”. Minister Finansów: wz. M. Grabowski

Dziennik Ustaw –2– Poz. 196

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów zdnia 21 grudnia 2012r. (poz.196)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

1) zdnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy Na podstawie art.38 ust.1 ustawy zdnia 6 grudnia 2008r. opodatku akcyzowym (Dz.U. z2011r. Nr108, poz.626, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) zór isposób stosowania dokumentu dostawy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na w ich przeznaczenie, zwanych dalej „wyrobami zwolnionymi”, wtym wprzypadku, októrym mowa wart.42 ust.1a ustawy zdnia 6 grudnia 2008r. opodatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”, oraz podmioty, które wystawiają dokument dostawy; s

2) zczegółowy zakres danych, jakie powinna zawierać ewidencja wyrobów zwolnionych isposób jej prowadzenia;

3) środki skażające, októrych mowa wart.32 ust.4 pkt2 ustawy, ich ilość oraz warunki stosowania;

4) warunki isposób zwrotu wyrobów zwolnionych do podmiotu pośredniczącego oraz do składu podatkowego. § 2.

1. Dokument dostawy jest wystawiany przez:

1) podmiot prowadzący skład podatkowy – wprzypadku: a) ostarczania wyrobów zwolnionych zjego składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu pośredniczącego d lub podmiotu zużywającego, b) zwrotu wyrobów zwolnionych przez podmiot pośredniczący albo podmiot zużywający do jego składu podatkowego;

2) podmiot pośredniczący – wprzypadku: a) importu przez niego wyrobów zwolnionych oraz wprzypadku dostarczania od niego wyrobów zwolnionych do podmiotu zużywającego, b) zwrotu do niego wyrobów zwolnionych przez podmiot zużywający; z

3) arejestrowanego odbiorcę, októrym mowa wart.32 ust.3 pkt5 ustawy – wprzypadku dostarczania od niego wyrobów zwolnionych nabytych wewnątrzwspólnotowo do podmiotu zużywającego;

4) podmiot zużywający – wprzypadku importu przez niego wyrobów zwolnionych; 5)3) pośredniczący podmiot węglowy – wprzypadku: a) rzemieszczania sprzedanych przez niego wyrobów węglowych do pośredniczącego podmiotu węglowego lub podp miotu korzystającego ze zwolnienia, októrym mowa wart.31a ust.2 ustawy, b) importu lub eksportu przez niego wyrobów węglowych, c) nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej przez niego wyrobów węglowych, d) wrotu do niego wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy albo podmiot korzystający ze zwolniez nia, októrym mowa wart.31a ust.2 ustawy;


Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust.2 pkt2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.U. Nr248, poz.1481).

2) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2011r. Nr120, poz.690, Nr171, poz.1016, Nr205, poz.1208, Nr232, poz.1378 iNr291, poz.1707 oraz z2012 r. poz.1342 i 1456.

3) Dodany przez § 1 pkt1 lit.arozporządzenia Ministra Finansów zdnia 19 grudnia 2011r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków isposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz.U. Nr292, poz.1717), które weszło wżycie zdniem 2 stycznia 2012r.

1) 

Dziennik Ustaw –3– Poz. 196

6)3) podmiot korzystający ze zwolnienia, októrym mowa wart.31a ust.2 ustawy – wprzypadku: a) importu przez niego wyrobów węglowych, b) nabycia wewnątrzwspólnotowego przez niego wyrobów węglowych.

2. Wprzypadku, októrym mowa wust.1 pkt1 lit.aoraz pkt3, dokument dostawy jest wystawiany wtrzech egzemplarzach, zktórych:

1) ierwszy jest przeznaczony dla podmiotu pośredniczącego lub podmiotu zużywającego, któremu dostarczono wyroby p zwolnione;

2) rugi jest dołączany do przemieszczanych wyrobów zwolnionych ipo potwierdzeniu ich odbioru przez podmiot pośredd niczący lub podmiot zużywający jest niezwłocznie zwracany podmiotowi, który wystawił dokument dostawy;

3) trzeci jest przeznaczony dla podmiotu, który wystawił dokument dostawy.

3. Wprzypadku zwrotu wyrobów zwolnionych do podmiotu prowadzącego skład podatkowy lub podmiotu pośredniczącego dokument dostawy jest wystawiany przez ten podmiot wtrzech egzemplarzach, zktórych:4)

1) ierwszy idrugi jest przekazywany przez podmiot, który go wystawił, podmiotowi dokonującemu zwrotu wyrobów p zwolnionych;

2) trzeci jest przeznaczony dla podmiotu, który wystawił dokument dostawy.

4. Wprzypadku, októrym mowa wust.3, podmiot dokonujący zwrotu wyrobów zwolnionych po otrzymaniu pierwszego idrugiego egzemplarza dokumentu dostawy:

1) potwierdza prawidłowość danych zawartych wdokumencie dostawy na jego drugim egzemplarzu;

2) ołącza do zwracanych albo przemieszczanych do składu podatkowego wyrobów zwolnionych drugi egzemplarz dokud mentu dostawy, októrym mowa wpkt1, przeznaczony dla podmiotu, który go wystawił.

5. Wprzypadku powrotnego wprowadzenia do składu podatkowego wyrobów zwolnionych niedostarczonych ztego składu podatkowego do podmiotu pośredniczącego albo podmiotu zużywającego, podmiot prowadzący skład podatkowy odnotowuje na drugim egzemplarzu dokumentu dostawy ilość wyrobów zwolnionych niedostarczonych do ich odbiorcy, przyczynę ich niedostarczenia oraz datę ich powrotnego wprowadzenia do składu podatkowego, anastępnie dołącza ten egzemplarz do dwóch pozostałych egzemplarzy dokumentu dostawy.

6. W przypadku importu wyrobów zwolnionych przez podmiot zużywający albo podmiot pośredniczący dokument dostawy jest wystawiany w dwóch egzemplarzach, z których pierwszy jest dołączany do przemieszczanych wyrobów zwolnionych, a drugi jest przeznaczony dla podmiotu zużywającego albo podmiotu pośredniczącego. Po dostarczeniu wyrobów zwolnionych do miejsca odbioru podmiot zużywający albo podmiot pośredniczący dokonuje na dokumencie dostawy dołączonym do przemieszczanych wyrobów zwolnionych potwierdzenia ich odbioru idołącza go do drugiego egzemplarza dokumentu dostawy. 6a.5) Wprzypadku, októrym mowa wust.1 pkt5 lit.a, dokument dostawy jest wystawiany wczterech egzemplarzach, zktórych:

1) ierwszy jest przeznaczony dla pośredniczącego podmiotu węglowego albo dla podmiotu korzystającego ze zwolnienia, p októrym mowa wart.31a ust.2 ustawy, do których są przemieszczane wyroby węglowe;

2) rugi jest dołączany do przemieszczanych wyrobów węglowych ipo potwierdzeniu ich odbioru przez pośredniczący d podmiot węglowy albo podmiot korzystający ze zwolnienia, októrym mowa wart.31a ust.2 ustawy, jest niezwłocznie zwracany pośredniczącemu podmiotowi węglowemu, który wystawił dokument dostawy;

3) trzeci jest przeznaczony dla pośredniczącego podmiotu węglowego, który wydaje wyroby węglowe;

4) czwarty jest przeznaczony dla pośredniczącego podmiotu węglowego, który wystawił dokument dostawy.

4) 5)

Z danie wstępne wbrzmieniu ustalonym przez § 1 pkt1 lit.b rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku

3. D odany przez § 1 pkt1 lit.c rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 3.

Dziennik Ustaw –4– Poz. 196

6b.5) Wprzypadku zwrotu wyrobów węglowych pośredniczącemu podmiotowi węglowemu, októrym mowa wust.1 pkt 5 lit. d, dokument dostawy jest wystawiany przez pośredniczący podmiot węglowy, któremu są zwracane wyroby węglowe, wczterech egzemplarzach, zktórych:


1) ierwszy, drugi itrzeci jest przekazywany przez podmiot, który go wystawił, podmiotowi dokonującemu zwrotu wyrobów p węglowych;

2) czwarty jest przeznaczony dla podmiotu, który wystawił dokument dostawy. 6c.5) Wprzypadku, októrym mowa wust.1 pkt5 lit.d, podmiot dokonujący zwrotu wyrobów węglowych po otrzymaniu pierwszego, drugiego itrzeciego egzemplarza dokumentu dostawy:

1) potwierdza zwrot wyrobów węglowych wdokumencie dostawy na jego trzech egzemplarzach;

2) dołącza do zwracanych wyrobów węglowych drugi itrzeci egzemplarz dokumentu dostawy, zktórych: d a) rugi jest przeznaczony dla pośredniczącego podmiotu węglowego, do którego dokonywany jest zwrot wyrobów węglowych, b) rzeci, po potwierdzeniu przemieszczenia zwracanych wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy, t do którego dokonywany jest zwrot wyrobów węglowych, jest przeznaczony dla pośredniczącego podmiotu węglowego, który go wystawił. 6d.5) Wprzypadku, októrym mowa wust.1 pkt5 lit.b ic oraz pkt6, dokument dostawy jest wystawiany wdwóch egzemplarzach, zktórych pierwszy jest dołączany do przemieszczanych wyrobów węglowych, adrugi jest przeznaczony dla podmiotu dokonującego nabycia wewnątrzwspólnotowego, dostawy wewnątrzwspólnotowej, importu lub eksportu wyrobów węglowych. Po przemieszczeniu wyrobów węglowych do miejsca ich odbioru albo dostawy:

1) odmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu wyrobów węglowych potwierdza odbiór tych p wyrobów na dokumencie dostawy dołączonym do przemieszczanych wyrobów węglowych idołącza go do drugiego egzemplarza dokumentu dostawy;

2) odmiot dokonujący dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu wyrobów węglowych potwierdza przemieszczenie p tych wyrobów do odbiorcy na posiadanym dokumencie dostawy, po ich przemieszczeniu do odbiorcy. 6e.5) Wprzypadku, októrym mowa wust.1 pkt5 lit.a, gdy wyroby węglowe:

1) rzemieszczane są wsposób ciągły przenośnikiem taśmowym bezpośrednio od pośredniczącego podmiotu węglowego p dokonującego sprzedaży tych wyrobów do podmiotu korzystającego ze zwolnienia, októrym mowa wart.31a ust.2 ustawy, 2)6) przemieszczane są na podstawie zawartych umów długoterminowych wsposób ciągły bezpośrednio od pośredniczącego podmiotu węglowego dokonującego sprzedaży tych wyrobów do podmiotu korzystającego ze zwolnienia, októrym mowa wart.31a ust.2 ustawy – dokument dostawy może być wystawiony iprzekazany temu podmiotowi co najmniej raz wmiesiącu, awprzypadku gdy faktura jest wystawiana co najmniej raz wmiesiącu, jednocześnie zfakturą pod warunkiem, że dokument dostawy obejmuje wyroby wymienione wtej fakturze. 6f.7) Jeżeli, wprzypadku, októrym mowa wust.1 pkt5 lit.a, przemieszczenie wyrobów węglowych jest dokonywane bezpośrednio od pośredniczącego podmiotu węglowego, który dokonuje sprzedaży wyrobów węglowych, do nabywającego te wyroby:

1) pośredniczącego podmiotu węglowego,

2) podmiotu korzystającego ze zwolnienia, októrym mowa wart.31a ust.2 ustawy – dokument dostawy może być wystawiony wtrzech egzemplarzach. Przepisy ust.6a pkt1, 2 i4 stosuje się.

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt1 lit.arozporządzenia Ministra Finansów zdnia 14 marca 2012r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków isposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz.U. poz.307), które weszło wżycie zdniem 3 kwietnia 2012r.

7) D odany przez § 1 pkt1 lit.b rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 6.

6)

Dziennik Ustaw –5– Poz. 196

6g.7) Wprzypadku sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju przez pośredniczący podmiot węglowy podmiotowi korzystającemu ze zwolnienia, októrym mowa wart.31a ust.2 ustawy, jeżeli odbiór tych wyrobów przez ich nabywcę następuje bezpośrednio od pośredniczącego podmiotu węglowego sprzedającego te wyroby, może być wystawiony dokument dostawy wformie uproszczonej, jeżeli nabywane wyroby węglowe:

1) nie są przeznaczone do działalności gospodarczej prowadzonej przez podmiot korzystający ze zwolnienia;

2) są przeznaczone do działalności gospodarczej prowadzonej przez podmiot korzystający ze zwolnienia, awystawiona faktura VAT potwierdzająca sprzedaż wyrobów węglowych została dołączona do tego dokumentu. 6h.7) Wprzypadku gdy została wystawiona faktura VAT potwierdzająca sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju przez pośredniczący podmiot węglowy podmiotowi korzystającemu ze zwolnienia, októrym mowa wart.31a ust.2 ustawy, jeżeli odbiór tych wyrobów przez ich nabywcę następuje bezpośrednio od pośredniczącego podmiotu węglowego sprzedającego te wyroby, dokumentem dostawy może być ta faktura VAT, jeżeli zawiera wszczególności nazwę, kod CN iilość wyrobów węglowych, ich przeznaczenie uprawniające do korzystania ze zwolnienia od akcyzy, podpis podmiotu sprzedającego wyroby węglowe lub osoby reprezentującej ten podmiot oraz podpis podmiotu odbierającego te wyroby lub osoby reprezentującej ten podmiot, potwierdzający ich odbiór iprzeznaczenie. 6i.7) Wprzypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów węglowych dokumentem dostawy może być faktura VAT, jeżeli zawiera w szczególności nazwę, kod CN i ilość wyrobów węglowych, atakże:

1) przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego – podpis podmiotu odbierającego te wyroby lub osoby reprezentującej w ten podmiot wraz zadnotacją oich przeznaczeniu uprawniającym do korzystania ze zwolnienia od akcyzy, na egzemplarzu faktury przeznaczonym dla tego podmiotu;

2) przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej – podpis podmiotu dokonującego tej dostawy lub osoby reprezentującej w ten podmiot wraz zadnotacją odokonaniu dostawy, na egzemplarzu faktury przeznaczonym dla tego podmiotu. 6j.7) Dokument dostawy wformie uproszczonej wystawia się wdwóch egzemplarzach, zktórych:

1) jeden jest przeznaczony dla podmiotu korzystającego ze zwolnienia nabywającego wyroby węglowe;

2) drugi, na którym podmiot korzystający ze zwolnienia nabywający wyroby węglowe potwierdza ich odbiór, jest przeznaczony dla pośredniczącego podmiotu węglowego, który wystawił ten dokument.

7. Wprzypadku zaginięcia lub zniszczenia egzemplarza dokumentu dostawy podmiot, który go utracił, jest obowiązany niezwłocznie poinformować otym właściwego naczelnika urzędu celnego. Na wniosek podmiotu, który utracił egzemplarz dokumentu dostawy, podmiot, który wystawił dokument dostawy, wydaje temu podmiotowi duplikat zagubionego lub zniszczonego egzemplarza. Duplikat egzemplarza dokumentu dostawy oznacza się na jego pierwszej stronie napisem „DUPLIKAT”. 8.8) Podmiot, który wystawił dokument dostawy, sporządza miesięczne zestawienie wystawionych dokumentów dostawy. Jeden egzemplarz tego zestawienia przekazuje właściwemu naczelnikowi urzędu celnego wterminie do

25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy zestawienie.

9. Zestawienie, októrym mowa wust.8, zawiera informację odacie jego sporządzenia, nazwie albo imieniu inazwisku oraz adresie siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu sporządzającego zestawienie oraz wykaz wystawionych dokumentów dostawy. 9a.9) Przepisy ust.8 i9 stosuje się odpowiednio wprzypadku, gdy dokumentem dostawy jest faktura VAT.

10. Wzór dokumentu dostawy określa załącznik nr1 do rozporządzenia. 11.10) Wzór dokumentu dostawy dla wyrobów węglowych określa załącznik nr1a do rozporządzenia. 12.11) Wzór dokumentu dostawy dla wyrobów węglowych wformie uproszczonej określa załącznik nr1b do rozporządzenia.

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt1 lit.d rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku

3. D odany przez § 1 pkt1 lit.c rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 6.

10) D odany przez § 1 pkt1 lit.e rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 3.

11) D odany przez § 1 pkt1 lit.d rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 6.

8)   9)

Dziennik Ustaw –6– Poz. 196

§ 3.

1. Ewidencja, októrej mowa wart.31a ust.4 iart.32 ust.5 pkt3 ustawy, zwana dalej „ewidencją”, zawiera:12)

1) dane dotyczące ilości wyrobów zwolnionych: a) nazwę wyrobów oraz ich kod CN, b) ilość opakowań oraz ich numery identyfikacyjne, jeżeli zostały nimi oznaczone, c) lość wysłanych lub otrzymanych wyrobów zwolnionych, wtym ilość wyrobów zwolnionych zużytych na cele uprawi niające do ich zwolnienia od akcyzy, oraz ich łączną ilość, obliczoną narastająco od początku roku kalendarzowego;

2) informację odpowiednio odacie wysłania, otrzymania wyrobów zwolnionych lub ich zużycia;

3) nformację o dacie wystawienia i numerach identyfikujących dokument dostawy albo dokument, o którym mowa i wart.32 ust.10 ustawy, na podstawie których wyroby zwolnione zostały wysłane, otrzymane lub zużyte;

4) informację oadresie miejsca odbioru wyrobów zwolnionych.

2. Ilość wyrobów zwolnionych wysłanych, otrzymanych lub zużytych wpisuje się do ewidencji według kodów CN wjednostkach miary stosowanych przy obliczeniu akcyzy oraz wsposób umożliwiający obliczenie ilości tych wyrobów. 2a.13) Ilość wyrobów węglowych wysłanych, otrzymanych lub zużytych wpisuje się do ewidencji według kodów CN w1000 kg wsposób umożliwiający obliczenie ilości tych wyrobów.

3. W przypadku określenia w dokumencie dostawy ilości gazu płynnego dostarczanego do podmiotu zużywającego wlitrach dopuszcza się możliwość wpisania do ewidencji jego ilości również wlitrach, pod warunkiem podania wniej parametrów przeliczenia masy na objętość. § 4.

1. Ewidencję prowadzi się dla okresów obejmujących rok kalendarzowy. Dane do ewidencji wpisuje się chronologicznie.

2. Wpisanie do ewidencji danych, októrych mowa w§ 3, powinno nastąpić, odpowiednio:

1) przed wyprowadzeniem wyrobów zwolnionych ze składu podatkowego;

2) niezwłocznie po otrzymaniu wyrobów zwolnionych, nie później jednak niż następnego dnia po ich odebraniu; n

3) iezwłocznie po zużyciu wyrobów zwolnionych na cele uprawniające do zwolnienia, nie później jednak niż następnego dnia po ich zużyciu; n

4) iezwłocznie po wystawieniu dokumentu dostawy albo dokumentu, októrym mowa wart.32 ust.10 ustawy, nie później jednak niż następnego dnia po ich wystawieniu.

3. Dopuszcza się wpisanie do ewidencji ilości zużytych wyrobów zwolnionych raz wmiesiącu, po zweryfikowaniu jej podczas dokładnej irzeczywistej kontroli zużycia, gdy ilość zużytych wyrobów zwolnionych ustalana jest na podstawie współczynnikowo określonego poziomu ich zużycia przez poszczególne urządzenia, wskazanego wdokumentacji prowadzonej przez podmiot zużywający. 4.14) Dopuszcza się wpisanie do ewidencji ilości zużytych wyrobów węglowych raz wmiesiącu, po zweryfikowaniu jej podczas dokładnej irzeczywistej kontroli zużycia. § 5.

1. Ewidencja prowadzona w formie papierowej powinna mieć formę książkową. Karty ewidencji prowadzonej wformie papierowej podlegają zszyciu przed rozpoczęciem wypełniania.

2. Karty ewidencji numeruje się kolejno od numeru jeden iopatruje stemplem podmiotu prowadzącego ewidencję.

3. Naczelnik właściwego urzędu celnego nakłada na przeszycie zamknięcie urzędowe wformie plomby zaciśniętej na elemencie mocującym przy użyciu plombownicy, ana ostatniej stronie ewidencji wpisuje liczbę jej stron iskłada podpis.

4. Wpisów do ewidencji należy dokonywać wsposób trwały iwyraźny. Zmiany ipoprawki powinny być dokonywane wtaki sposób, aby przekreślony pierwotny tekst pozostał czytelny. Każda zmiana lub poprawka powinna zostać potwierdzona podpisem osoby dokonującej zmiany lub poprawki, zpodaniem daty wprowadzenia, oraz wrazie potrzeby opisana wrubryce „uwagi”.

Z danie wstępne wbrzmieniu ustalonym przez § 1 pkt2 lit.arozporządzenia, októrym mowa wodnośniku

3. D odany przez § 1 pkt2 lit.b rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 3.

14) D odany przez § 1 pkt3 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 3.

12) 13)

Dziennik Ustaw –7– Poz. 196

§ 6.

1. Ewidencja wformie elektronicznej jest prowadzona zgodnie zpisemną instrukcją obsługi programu komputerowego iwtaki sposób, aby:

1) możliwiała wgląd wtreść dokonywanych wpisów oraz ochronę przechowywanych danych przed zniekształceniem lub u utratą;

2) umożliwiała dokonywanie korekty danych opatrzonej adnotacją osoby dokonującej tej korekty oraz daty jej dokonania;

3) pozwalała na uzyskanie czytelnego wydruku wpisów wporządku chronologicznym;

4) uniemożliwiała usuwanie wpisów.

2. Podmiot prowadzący ewidencję wformie elektronicznej przechowuje jej kopię zapisaną na informatycznych nośnikach danych oraz wformie papierowej, po jej wydrukowaniu. § 7.

1. Środki skażające, októrych mowa wart.32 ust.4 pkt2 ustawy, oraz ich ilość określa wykaz środków skażających alkohol etylowy wykorzystywany do produkcji produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, służący do stosowania zwolnień od akcyzy, stanowiący załącznik nr2 do rozporządzenia.

2. Środek skażający określony wzałączniku nr2 do rozporządzenia wlp. 23 może być stosowany wyłącznie jako środek skażający alkohol etylowy wykorzystywany do produkcji:

1) osmetyków klasyfikowanych do kodów CN ex 3003 10 00, ex 3003 20 00, ex 3003 39 00, ex 3003 40 00, k ex 3003 90 10, ex 3003 90 90, ex 3004 10 10, ex 3004 10 90, ex 3004 20 10, ex 3004 20 90, ex 3004 32 10, ex 3004 32 90, ex 3004 39 10, ex 3004 39 90, ex 3004 40 10, ex 3004 40 90, ex 3004 50 10, ex 3004 50 90, ex 3004 90 19, ex 3004 90 99, 3303 00 10, 3303 00 90, 3304 10 00, 3304 20 00, 3304 30 00, 3304 91 00, 3304 99 00, 3305 10 00, 3305 20 00, 3305 30 00, 3305 90 10, 3305 90 90, 3306 10 00, 3306 20 00, 3306 90 00, 3307 10 00, 3307 20 00, 3307 30 00, 3307 41 00, 3307 49 00 albo 3307 90 00;

2) ubstancji zapobiegających atakom owadów klasyfikowanych do kodów CN ex 3808 91 90 albo ex 3808 99 90 stosowas nych bezpośrednio na skórę ludzi izwierząt; m

3) ydła iorganicznych produktów ipreparatów powierzchniowo czynnych do mycia skóry klasyfikowanych do kodów CN 3401 11 00, 3401 19 00, 3401 20 10, 3401 20 90, 3401 30 00; o

4) rganicznych środków powierzchniowo czynnych (innych niż mydło) klasyfikowanych do kodów CN 3402 11 10, 3402 11 90, 3402 12 00, 3402 13 00, 3402 19 00, 3402 20 20, 3402 20 90, 3402 90 10 albo 3402 90

90. 3.15) Środki skażające określone wzałączniku nr2 do rozporządzenia wlp. 1–12 i17–22 mogą być stosowane jako środki skażające alkohol etylowy wykorzystywany do produkcji dowolnych produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. §

8. Skażanie alkoholu etylowego środkami skażającymi określonymi wzałączniku nr2 do rozporządzenia odbywa się wobecności funkcjonariusza celnego. § 9.

1. Ilość wyrobów zwolnionych zwracanych do podmiotu pośredniczącego oraz do składu podatkowego określa się zzastosowaniem jednostek miary oraz parametrów służących do określenia tej ilości, które były stosowane wmomencie dostarczania tych wyrobów do podmiotu dokonującego ich zwrotu.

2. Zwrot wyrobów zwolnionych do podmiotu pośredniczącego oraz do składu podatkowego może być dokonany, jeżeli zostały spełnione warunki określone wart.32 ust.6 i11 ustawy.

3. Zwrot wyrobów zwolnionych przez podmiot pośredniczący oraz podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą zużyciem wyrobów zwolnionych może być dokonany, jeżeli zostały spełnione warunki określone wart.32 ust.6 i11 ustawy oraz jeżeli podmioty te złożyły podmiotowi, któremu są zwracane wyroby zwolnione, pisemne oświadczenie, że zwracane wyroby były wpisane do ewidencji.

4. Warunek złożenia pisemnego oświadczenia, októrym mowa wust.3, nie dotyczy podmiotu zużywającego, który wyłącznie używa do celów opałowych pozostałe węglowodory gazowe okodach CN od 2711 12 11 do 2711 19

00. §

10. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 1 września 2010r.16)

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt1 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 11 lutego 2011r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków isposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz.U. Nr38, poz.197), które weszło wżycie zdniem 26marca 2011r.

16) N iniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów zdnia 26 lutego 2009r. wsprawie dokumentu dostawy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, ewidencji tych wyrobów oraz wykazu środków skażających alkohol etylowy służącego do stosowania zwolnień od akcyzy (Dz.U. Nr32, poz.251 iNr117, poz.983 oraz z2010r. Nr78, poz.518), które utraciło moc zdniem wejścia wżycie ustawy zdnia 22 lipca 2010r. ozmianie ustawy opodatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr151, poz.1013).

15)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 30 sierpnia 2010r.

Załącznik nr 1

Dziennik Ustaw

WZÓR

DOKUMENT DOSTAWY /Delivery document/

3. Podmiot odbierający/zwracający2): /Consignee/entity returning exempted goods/ Nr akcyzowy podmiotu3): /Entity's excise duty identification number/

1. Nazwa/nazwisko i imię podmiotu, który wystawił dokument dostawy1): /Name/surname of the document drawer/ Nr akcyzowy podmiotu3): /Entity's excise duty identification number/

NR /No/ ..................

2. Adres siedziby/miejsca zamieszkania podmiotu, który wystawił dokument

4. Adres siedziby/miejsca zamieszkania podmiotu dostawy: odbierającego/zwracającego4): /Drawer's address/place of residence/ /Consignee's/entity’s returning exempted goods address/place of residence/

7. Miejsce odbioru wyrobów zwolnionych5 : /Address of place of receipt /

8. Data odbioru wyrobów zwolnionych /Date of receipt of exempted goods/:

)

5. Adres miejsca wysyłki wyrobów zwolnionych: /Address of dispatch place/

–8–

6. Data wysyłki wyrobów zwolnionych /Date of dispatch of exempted goods/:

9. Data i podpis podmiotu, który wystawił dokument dostawy, lub osoby

10. Potwierdzam odbiór/zwrot wyrobów wymienionych w polu 11 reprezentującej ten podmiot: /I confirm receipt/return of goods mentioned in section 11/ /Date and drawer's or his representative signature/

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Data i podpis podmiotu odbierającego/zwracającego lub osoby reprezentującej podmiot odbierający/zwracający /Date and signature of entity which receipt/return goods or his representative /

1)

2)

3)

4)

Poz. 196

5)

Odpowiednio: podmiot prowadzący skład podatkowy, zarejestrowany odbiorca, o którym mowa w art. 32 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, Nr 120, poz. 690, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1208, Nr 232, poz. 1378 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1342 i 1456) podmiot pośredniczący lub podmiot zużywający. /Respectively: warehouse keeper, registered consignee mentioned in art. 32(3)(5) of Act of excise duty, excise agent or final consumer./ Odpowiednio: podmiot pośredniczący lub podmiot zużywający, do którego są dostarczane albo który zwraca wyroby zwolnione. /Respectively: excise agent or final consumer to whom exempted products are delivered or excise agent or final consumer who return products./ Wypełnia się tylko w przypadku podmiotu prowadzącego skład podatkowy, zarejestrowanego odbiorcy i podmiotu pośredniczącego. /It is filled only by the warehouse keeper, registered consignee and excise agent.

/ W przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 22 lit. b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wystarczy podać nazwę państwa, na którego terytorium znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podmiotu odbierającego. /In the case of entity mentioned in art. 2 (1)(22)(b) of Act of excise duty, name of the Member State is given, pursuant to receipt entity place of residence or seat./ W przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 22 lit. b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, należy podać dane statku powietrznego lub jednostki pływającej, na który/którą są dostarczane wyroby zwolnione, i miejsce jego/jej postoju. /In the case of entity mentioned in art. 2 (1)(22)(b) of Act of excise duty, data of aircraft or ship is given on which exempted products are delivered and the place of its stop./

str. 2

Dziennik Ustaw

11.

WYROBY AKCYZOWE ZWOLNIONE OD AKCYZY STANOWIĄCE PRZEDMIOT DOSTAWY /Document for goods exempted from excise duty/

Kod CN wyrobu /CN code/ Adnotacje dotyczące odbioru wyrobów8) /Notes on receipt of goods/ Ilość w j.m. z J m. kol. 4 /Unit /Quantity/ measure/

6)

Lp. /No/

Nazwa wyrobu /Commodity/

1

2

3

4

5

Przeznaczenie uprawniające do zwolnienia (krótki opis i podstawa prawna)7) /Destination of goods confirming the entitlement to exemption /short description and legal basis//

6

7

–9–

6)

7)

8)

Jednostka miary stosowana przy obliczaniu akcyzy. Dopuszcza się możliwość wyrażenia ilości gazu płynnego w litrach, pod warunkiem podania w kol. 7 parametrów przeliczenia masy na objętość. /Unit of measure used for the calculation of excise duty. The quantity of liquid gas may be determined in litres, under condition that in column 7 the parameters of its conversion from weight into volumetric measure is given./ W przypadku zwrotu wyrobów zwolnionych do podmiotu prowadzącego skład podatkowy lub podmiotu pośredniczącego należy wpisać „zwrot wyrobów zwolnionych”. /In the case of return of exempted products to warehouse keeper or excise agent „return of exempted products” is written./ W przypadku niedostarczenia wyrobów zwolnionych do podmiotu odbierającego należy wpisać ich ilość, przyczynę oraz datę powrotnego dostarczenia do składu podatkowego lub podmiotu pośredniczącego. /In the case when exempted products are not delivered to receipt entity, quantity, reason and date of return delivery to the warehouse keeper or excise agent is given./

Poz. 196

Załącznik nr 1a17)

Dziennik Ustaw

WZÓR

1. Nazwa/nazwisko i imię podmiotu, który wystawił dokument dostawy2):

10. Adres siedziby/miejsca zamieszkania ww. podmiotu:

............................................./......................... Numer i data wystawienia faktury/listu przewozowego1) DOKUMENT DOSTAWY wyrobów węglowych NR /No/ ..................

9. Podmiot odbierający/zwracający wyroby węglowe4):

2. Adres siedziby/miejsca zamieszkania ww. podmiotu:

3. Nazwa/nazwisko i imię podmiotu, który wydaje do przemieszczenia wyroby

11. Adres miejsca odbioru wyrobów węglowych5): węglowe3):

4. Adres siedziby/miejsca zamieszkania ww. podmiotu:

5. Adres miejsca wydania do przemieszczenia wyrobów węglowych:

12. Data odbioru wyrobów węglowych6): ................................................................

13. Potwierdzam zwrot wyrobów wymienionych w polu 157)

– 10 –

........................................................................................................................................ Data i podpis podmiotu zwracającego

6. Data rozpoczęcia przemieszczenia wyrobów węglowych8): ............................ lub osoby reprezentującej podmiot zwracający

7. Data i podpis podmiotu, który wystawił dokument dostawy, lub osoby

14. Potwierdzam odbiór/dostarczenie do odbiorcy poza terytorium kraju reprezentującej ten podmiot: .................................................................................................................................. wyrobów wymienionych w polu 15

8. Data i podpis podmiotu, który wydał wyroby węglowe do przemieszczenia, ............................................................................................................................. lub osoby reprezentującej ten podmiot: Data i podpis podmiotu odbierającego /dostarczającego ....................................................................................................................... lub osoby reprezentującej podmiot odbierający/dostarczający

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wypełnia się, jeżeli sprzedaż wyrobów węglowych, a w przypadku importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego ich nabycie, są potwierdzone fakturą.

W przypadku gdy faktura zgodnie z odrębnymi przepisami wystawiana jest w terminie późniejszym niż wydanie wyrobów węglowych, wpisuje się numer i datę wystawienia listu przewozowego, o którym mowa w regulacjach krajowych lub umowach międzynarodowych. Odpowiednio: pośredniczący podmiot węglowy lub podmiot zwolniony, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, Nr 120, poz. 690, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1208, Nr 232, poz. 1378 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1342 i 1456). Podmiot, który wydaje wyroby węglowe do przemieszczenia. W przypadku gdy podmiotem wydającym wyroby węglowe jest podmiot wystawiający dokument dostawy, należy wpisać nazwę, nazwisko i imię oraz adres podmiotu wymienionego w pkt. 1 i

2. Odpowiednio: pośredniczący podmiot węglowy lub podmiot zwolniony, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, do którego są dostarczane albo który zwraca wyroby zwolnione. Adres miejsca, w którym następuje odbiór wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy lub podmiot zwolniony, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. W przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 6e, należy podać okres przemieszczania wyrobów węglowych wymienionych w dokumencie dostawy. Wypełnia podmiot wymieniony w pkt 9, wyłącznie w przypadku zwrotu wyrobów do pośredniczącego podmiotu węglowego.

Poz. 196

17)

D odany przez § 1 pkt4 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 3.

str. 2

Dziennik Ustaw

15. PRZEMIESZCZANE WYROBY WĘGLOWE ZWOLNIONE OD AKCYZY Ilość w 1000 kg8) Adnotacje dotyczące odbioru wyrobów węglowych10) 6 4

Lp. 3

Nazwa wyrobu węglowego

Kod CN wyrobu

1

2

Przeznaczenie uprawniające do zwolnienia (krótki opis i podstawa prawna)9) 5

– 11 –

8)

9)

10)

Wypełnia pośredniczący podmiot węglowy, który wystawił dokument dostawy. W przypadku niewypełnienia przez ten podmiot wypełnia pośredniczący podmiot węglowy, który wydał wyroby węglowe do przemieszczania. W przypadku zwrotu wyrobów węglowych do pośredniczącego podmiotu węglowego należy wpisać „zwrot wyrobów węglowych”. W przypadku niedostarczenia wyrobów węglowych do podmiotu odbierającego należy wpisać ich ilość, przyczynę oraz datę powrotnego dostarczenia do pośredniczącego podmiotu węglowego.

Poz. 196

Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 196

Załącznik nr 1b18)

WZÓR

Z R

wyrobów węglowych w formie uproszczonej1)

wyrobów węglowych oraz adres jego siedziby/miejsca zamieszkania2):

DOKUMENT DOSTAWY

NR ..................

1. Nazwisko i imię lub nazwa podmiotu dokonującego sprzedaży

2. Nazwisko i imię lub nazwa podmiotu nabywającego wyroby węglowe

oraz adres jego siedziby/miejsca zamieszkania3):

3. Adres miejsca sprzedaży/odbioru wyrobów węglowych4):

4. ............................................................................................................

data wystawienia dokumentu dostawy i podpis podmiotu sprzedającego, który go wystawił, lub osoby reprezentującej ten podmiot

5. Wykaz wyrobów węglowych podlegających zwolnieniu od akcyzy będących przedmiotem sprzedaży Lp.

1

Nazwa i kod CN wyrobu węglowego5)

2

Ilość w kg

3

Przeznaczenie uprawniające do zwolnienia6)

4

6. Uwagi:

 zużycie przez gospodarstwo domowe …*  …………… … ………… ……  zużycie przez gospodarstwo domowe …*  …………… … ………… ……  zużycie przez gospodarstwo domowe …*  …………… … ………… ……

7. Potwierdzam odbiór i przeznaczenie wyrobów wymienionych w poz. 5

data i podpis podmiotu odbierającego lub osoby reprezentującej ten podmiot

1)

Dokument może być stosowany wyłącznie w przypadku sprzedaży wyrobów węglowych podmiotowi korzystającemu ze zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w art 31a ust 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r o podatku akcyzowym (Dz U z 2011 r Nr 108, poz 626, z późn zm ), jeżeli nabywane wyroby są odbierane przez ich nabywcę bezpośrednio od podmiotu dokonującego ich sprzedaży W przypadku sprzedaży wyrobów węglowych przeznaczonych do działalności gospodarczej, do dokumentu należy dołączyć fakturę VAT

2) Pośredniczący podmiot węglowy, o którym mowa w art 2 ust 1 pkt 23a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r o podatku akcyzowym

3) Podmiot korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art 31a ust 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r o podatku akcyzowym

4) Adres miejsca, w którym następuje sprzedaż wyrobów węglowych i ich jednoczesny odbiór przez podmiot nabywający

5) Dopuszcza się wpisanie pozycji CN: węgiel objęty pozycją CN 2701, węgiel brunatny objęty pozycją CN 2702 albo koks objęty pozycją CN 2704

6) Wypełnia pośredniczący podmiot węglowy, który wystawił dokument dostawy * Należy określić przeznaczenie, inne niż zużycie przez gospodarstwo domowe, uprawniające do korzystania ze zwolnienia od akcyzy zgodnie z art 31a ust 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r o podatku akcyzowym

18)

D odany przez § 1 pkt2 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 6.

Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 196

WYKAZ ŚRODKÓW SKAŻAJĄCYCH ALKOHOL ETYLOWY WYKORZYSTYWANY d pr duk ji pr duktów nieprz na zon ch d spoży i p zez lud i, DO PRODUKCJI PRODUKTÓW NIEPRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, służąc do toso a ia zwolnie od akc zy SŁUŻĄCY DO STOSOWANIA ZWOLNIEŃ OD AKCYZY

j

y

Załącznik nr 2 Załączn k

Lp. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1319) 1419)

1519) 1619) 17 Aceton

Środek skażający 2

Minimalny dodatek do 1 hl alkoholu 100% vol 3 3 000 ml 3 000 ml 10 000 ml 3 000 ml 300 ml 3 000 ml 3 000 ml 1 000 ml 3 000 ml 2 000 ml 1g 6 000 ml 1g 2 000 ml 1g

Alkohol benzylowy Alkohol izopropylowy (propan-2-ol) Benzyna silnikowa Bromek lub chlorek etylu Eter etylo-tert-butylowy Eter dietylowy Ftalan dietylu Keton etylowo-metylowy Mieszanina acetonu i benzoesanu denatonium Mieszanina alkoholu izopropylowego (propan-2-ol) i benzoesanu denatonium Mieszanina ketonu etylowo-metylowego i benzoesanu denatonium (uchylona) (uchylona) (uchylona) (uchylona) Nafta - frakcja naftowa z destylacji zachowawczej

2 000 ml

19)

Przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 15.

Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 196

1 18 19 20

2 Nipagina (aseptina) Octan etylu Ogólny środek skażający Ogólny środek skażający - zgodny z Polską Normą PN-C-97911 „Ogólny środek skażający” Szelak Toluol lub toluen Benzoesan denatonium rozpuszczony w 130 ml alkoholu tert-butylowego

3 3 000 g 5 000 ml 500 ml

21 22 23

3 000 g 3 000 ml 2g

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 196 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

 • Tekst jednolity

  Czym różni się tekst jednolity od tekstu ujednoliconego?

 • Tekst jednolity spółki z o.o.

  Jak ma wyglądać tekst jednolity umowy spółki z o.o.? Kto powinien go sporządzić? Spółka istnieje 20 lat, w trakcie jej istnienia zaszło mnóstwo zmian umowy spółki.

 • ujednolicony tekst umowy spółki

  Spółka działająca od kilku lat, zmieniała kilkukrotnie zapisy umowy za pomocą aneksów. Rodzi to pewna uciążliwość przy okazywaniu dokumentów spółki. Czy od (...)

 • Księga przychodów i rozchodów - nowy wzór

  Prowadzę firmę na zasadach ogólnych - księga przychodów i rozchodów. Słyszałem, że weszły nowe wzory księgi przychodów i rozchodów. Czy rzeczywiście obowiązują (...)

 • Zgłoszenie zmiany umowy spółki do KRS

  Wspólnicy dokonują zmiany umowy spółki jawnej poprzez usunięcie z umowy jednego z paragrafów. Fakt zmiany umowy spółki musi zostać zgłoszony do KRS wraz z umową (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-27 poz. 399

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-21 poz. 98

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 • Monitor Polski 2013 poz. 747

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa

 • Monitor Polski 2013 poz. 736

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-24 poz. 645

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyjaśnień do Taryfy celnej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.