Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 199 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-02-13
Data wydania:2013-02-01
Data wejscia w życie:2013-03-16
Data obowiązywania:2013-03-16

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 199 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

1) zdnia 1 lutego 2013r. wsprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, wtym publicznych poradni specjalistycznych Na podstawie art.71 ust. 1 pkt2 ustawy zdnia 7 września 1991r. osystemie oświaty (Dz.U. z2004r. Nr256, poz.2572, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §1.Publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, wtym publiczne poradnie specjalistyczne, zwane dalej „poradniami”, udzielają dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielają rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej zwychowywaniem ikształceniem dzieci imłodzieży, atakże wspomagają przedszkola, szkoły iplacówki wzakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych iopiekuńczych. §


2. Do zadań poradni należy: 1) diagnozowanie dzieci imłodzieży; 2) udzielanie dzieciom imłodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 3) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą iedukacyjną funkcję przedszkola, szkoły iplacówki, wtym wspieranie nauczycieli wrozwiązywaniu problemów dydaktycznych iwychowawczych; 4) organizowanie iprowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół iplacówek wzakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych iopiekuńczych. §

3.

1. Diagnozowanie dzieci imłodzieży jest prowadzone wszczególności wcelu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych iedukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci imłodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania wodniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.

2. Efektem diagnozowania dzieci imłodzieży jest wszczególności: 1) wydanie opinii; 2) wydanie orzeczenia opotrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci imłodzieży;

Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata iwychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz.U. Nr248, poz.1480).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2004r. Nr273, poz.2703 iNr281, poz.2781, z2005r. Nr17, poz.141, Nr94, poz.788, Nr122, poz.1020, Nr131, poz.1091, Nr167, poz.1400 iNr249, poz.2104, z2006r. Nr144, poz.1043, Nr208, poz.1532 iNr227, poz.1658, z2007r. Nr42, poz.273, Nr80, poz.542, Nr115, poz.791, Nr120, poz.818, Nr180, poz.1280 iNr181, poz.1292, z2008r. Nr70, poz.416, Nr145, poz.917, Nr216, poz.1370 iNr235, poz.1618, z2009r. Nr6, poz.33, Nr31, poz.206, Nr56, poz.458, Nr157, poz.1241 iNr219, poz.1705, z2010r. Nr44, poz.250, Nr54, poz.320, Nr127, poz.857 iNr148, poz.991, z2011r. Nr106, poz.622, Nr112, poz.654, Nr139, poz.814, Nr149, poz.887 iNr205, poz.1206, z2012r. poz.941 i979 oraz z2013r. poz.87.

1)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 199

3) objęcie dzieci imłodzieży albo dzieci imłodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną; 4) wspomaganie nauczycieli wzakresie pracy zdziećmi imłodzieżą oraz rodzicami. §

4.

1. Opinie, októrych mowa w§ 3 ust. 2 pkt1, poradnia wydaje wsprawach określonych wustawie zdnia 7 września 1991r. osystemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, wustawie zdnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z1998r. Nr21, poz.94, zpóźn. zm.3)) oraz wprzepisach wydanych na podstawie tych ustaw. Jeżeli przepisy te nie stanowią inaczej, opinie wydaje się zgodnie zprzepisami § 5 i§ 6.

2. Poradnia może wydawać opinie także winnych sprawach, niż określone wprzepisach, októrych mowa wust.1, związanych zkształceniem iwychowaniem dzieci imłodzieży. §

5.

1. Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodzica dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, wterminie nie dłuższym niż 30 dni, awszczególnie uzasadnionych przypadkach wterminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.

2. Osoba składająca wniosek, októrej mowa wust. 1, może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, wszczególności wyniki obserwacji ibadań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych ilekarskich, awprzypadku dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki albo pełnoletniego ucznia uczęszczającego do szkoły lub placówki – także opinię nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej wprzedszkolu, szkole lub placówce.

3. Jeżeli wcelu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, na wniosek poradni rodzic dziecka przedstawia zaświadczenie lekarskie ostanie zdrowia dziecka, apełnoletni uczeń – zaświadczenie lekarskie oswoim stanie zdrowia, zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.

4. Jeżeli ze względu na konieczność przedstawienia zaświadczenia, októrym mowa wust. 3, nie jest możliwe wydanie przez poradnię opinii wterminie określonym wust. 1, opinię wydaje się wciągu 7 dni od dnia przedstawienia zaświadczenia.

5. W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka albo pełnoletniego ucznia poradnia może zwrócić się do dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza, owydanie opinii nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, októrych mowa wust. 2, informując otym osobę składającą wniosek. §

6.


1. Opinia poradni zawiera: 1) oznaczenie poradni wydającej opinię; 2) numer opinii; 3) datę wydania opinii; 4) podstawę prawną wydania opinii; 5) imię inazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, jego numer PESEL, awprzypadku braku numeru PESEL – serię inumer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, datę imiejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, nazwę iadres odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki oraz oznaczenie odpowiednio oddziału przedszkolnego wprzedszkolu, oddziału wszkole lub grupy wychowawczej wplacówce, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza; 6) określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych iedukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka albo pełnoletniego ucznia oraz opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka albo pełnoletniego ucznia, wodniesieniu do problemu zgłaszanego we wniosku owydanie opinii;

3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z1998r. Nr106, poz.668 iNr113, poz.717, z1999r. Nr99, poz.1152, z2000r. Nr19, poz.239, Nr43, poz.489, Nr107, poz.1127 iNr120, poz.1268, z2001r. Nr11, poz.84, Nr28, poz.301, Nr52, poz.538, Nr99, poz.1075, Nr111, poz.1194, Nr123, poz.1354, Nr128, poz.1405 iNr154, poz.1805, z2002r. Nr74, poz.676, Nr135, poz.1146, Nr196, poz.1660, Nr199, poz.1673 iNr200, poz.1679, z2003r. Nr166, poz.1608 iNr213, poz.2081, z2004r. Nr96, poz.959, Nr99, poz.1001, Nr120, poz.1252 iNr240, poz.2407, z2005r. Nr10, poz.71, Nr68, poz.610, Nr86, poz.732 iNr167, poz.1398, z2006r. Nr104, poz.708 i711, Nr133, poz.935, Nr217, poz.1587 iNr221, poz.1615, z2007r. Nr64, poz.426, Nr89, poz.589, Nr176, poz.1239, Nr181, poz.1288 iNr225, poz.1672, z2008r. Nr93, poz.586, Nr116, poz.740, Nr223, poz.1460 iNr237, poz.1654, z2009r. Nr6, poz.33, Nr56, poz.458, Nr58, poz.485, Nr98, poz.817, Nr99, poz.825, Nr115, poz.958, Nr157, poz.1241 iNr219, poz.1704, z2010r. Nr105, poz.655, Nr135, poz.912, Nr182, poz.1228, Nr224, poz.1459, Nr249, poz.1655 iNr254, poz.1700, z2011r. Nr36, poz.181, Nr63, poz.322, Nr80, poz.432, Nr144, poz.855, Nr149, poz.887 iNr232, poz.1378, z2012r. poz.908 i1110 oraz z2013r. poz.2.

Dziennik Ustaw –3– Poz. 199

7) stanowisko wsprawie, której dotyczy opinia, oraz szczegółowe jego uzasadnienie; 8) wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy zdzieckiem albo pełnoletnim uczniem; 9) wskazania dla rodziców dotyczące pracy zdzieckiem albo wskazania dla pełnoletniego ucznia, które powinien stosować wcelu rozwiązania zgłaszanego problemu; 10) imiona inazwiska oraz podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię; 11) podpis dyrektora poradni.

2. Wprzypadku gdy opinia dotyczy dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki albo pełnoletniego ucznia uczęszczającego do szkoły lub placówki, na pisemny wniosek odpowiednio rodziców albo pełnoletniego ucznia, poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza.

3. Poradnia wydaje, na pisemny wniosek rodzica albo pełnoletniego ucznia, informację owynikach diagnozy przeprowadzonej wporadni. §

7. Wporadniach są organizowane idziałają zespoły orzekające, wydające orzeczenia, októrych mowa w§ 3 ust.2 pkt2, oraz opinie opotrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. §

8.

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana bezpośrednio dzieciom i młodzieży oraz rodzicom polega wszczególności na: 1) prowadzeniu terapii dzieci imłodzieży oraz ich rodzin; 2) udzielaniu wsparcia dzieciom imłodzieży wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub pomocy wwyborze kierunku kształcenia izawodu oraz planowaniu kształcenia ikariery zawodowej; 3) udzielaniu pomocy rodzicom wrozpoznawaniu irozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych iedukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych iwychowawczych.

2. Pomoc, októrej mowa wust. 1, jest udzielana wszczególności wformie: indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci imłodzieży; 1) 2) terapii rodziny; 3) grup wsparcia; prowadzenia mediacji; 4) 5) interwencji kryzysowej; 6) warsztatów; 7) porad ikonsultacji; wykładów iprelekcji; 8) 9) działalności informacyjno-szkoleniowej. §

9.

1. Realizowanie przez poradnie zadań, októrych mowa w§ 2 pkt3, polega wszczególności na: 1) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom, októrych mowa w§ 5 ust. 2, pomocy w: a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych iedukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klasI–III szkoły podstawowej, planowaniu irealizacji zadań zzakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, b) rozwijaniu zainteresowań iuzdolnień uczniów; c) 

Dziennik Ustaw –4– Poz. 199


2) współpracy zprzedszkolami, szkołami iplacówkami wudzielaniu iorganizowaniu przez przedszkola, szkoły iplacówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu irealizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych; 3) współpracy, na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki lub rodzica dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, wokreśleniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe iedukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego; 4) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom, októrych mowa w§ 5 ust. 2, pomocy wrozwiązywaniu problemów dydaktycznych iwychowawczych; 5) podejmowaniu działań zzakresu profilaktyki uzależnień iinnych problemów dzieci imłodzieży; 6) prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci imłodzieży, rodziców inauczycieli; 7) udzielaniu, we współpracy zplacówkami doskonalenia nauczycieli ibibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych ispecjalistom, októrych mowa w§ 5 ust.

2. 2. Zadania, októrych mowa wust. 1, są realizowane wszczególności wformie: 1) porad ikonsultacji; 2) udziału wspotkaniach odpowiednio nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych ispecjalistów, októrych mowa w§ 5 ust. 2; 3) udziału wzebraniach rad pedagogicznych; 4) warsztatów; 5) grup wsparcia; 6) wykładów iprelekcji; 7) prowadzenia mediacji; 8) interwencji kryzysowej; 9) działalności informacyjno-szkoleniowej; 10) organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych ispecjalistów, októrych mowa w§ 5 ust. 2, którzy wzorganizowany sposób współpracują ze sobą wcelu doskonalenia swojej pracy, wszczególności poprzez wymianę doświadczeń. § 10.1. Wspomaganie przedszkoli, szkół iplacówek, októrym mowa w§ 2 pkt4, polega na zaplanowaniu iprzeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki wzakresie: 1) wynikającym zkierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty iwychowania zgodnie zart.35 ust. 2 pkt1 ustawy, oraz wprowadzanych zmian wsystemie oświaty; 2) wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół iplacówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny wprocesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie zprzepisami wydanymi na podstawie art.35 ust.6 ustawy; 3) realizacji podstaw programowych; rozpoznawania potrzeb dzieci imłodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania iwychowania; 4) 5) analizy wyników iwniosków znadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu iegzaminów, októrych mowa wart.9 ust. 1 ustawy; 6) potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników iwniosków, októrych mowa wpkt5; 7) innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę.

Dziennik Ustaw –5– Poz. 199

2. Wspomaganie przedszkoli, szkół iplacówek obejmuje: 1) pomoc wdiagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki; 2) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki; 3) zaplanowanie form wspomagania iich realizację; 4) wspólną ocenę efektów iopracowanie wniosków zrealizacji zaplanowanych form wspomagania. §

11. Wnioski, októrych mowa w§ 5 ust. 1, § 6 ust. 2 i3 oraz w§ 9 ust. 1 pkt3, składa się wpostaci papierowej lub elektronicznej. §

12. Poradnie specjalistyczne prowadzą działalność ukierunkowaną na specyficzny, jednorodny charakter problemów, zuwzględnieniem potrzeb lokalnej społeczności. §13. Korzystanie zpomocy udzielanej przez poradnie jest dobrowolne inieodpłatne. §14.1.Organ prowadzący określa teren działania poradni. 2.Poradnia udziela pomocy dzieciom imłodzieży, rodzicom inauczycielom zprzedszkoli, szkół lub placówek mających siedzibę na terenie działania poradni.

3. W przypadku dzieci i młodzieży oraz rodziców dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub placówki pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. 4.Na podstawie porozumienia zawartego między organami prowadzącymi poradnie, poradnia może udzielać pomocy dzieciom imłodzieży, rodzicom inauczycielom zprzedszkoli, szkół iplacówek niemających siedziby na terenie działania poradni oraz niezamieszkałym na terenie działania poradni dzieciom irodzicom dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub placówki. §15.1.Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów idoradców zawodowych.

2. Zadania poradni, wzależności od potrzeb, mogą być realizowane również przy pomocy innych specjalistów, wszczególności lekarzy, których udział jest niezbędny do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom imłodzieży, rodzicom inauczycielom. §

16. Poradnia realizuje zadania współdziałając także z innymi poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli ibibliotekami pedagogicznymi oraz organizacjami pozarządowymi iinnymi podmiotami świadczącymi poradnictwo ipomoc dzieciom imłodzieży oraz rodzicom inauczycielom. §17.1.Pomoc dzieciom imłodzieży może być udzielana wporadniach także przez wolontariuszy, którzy wspierają realizację zadań zzakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej przez poradnię. 2.Wolontariuszem wporadni może być osoba pełnoletnia, która nie była skazana za umyślne przestępstwo iprzeciwko której nie toczy się postępowanie karne, oraz przestrzega zasad, októrych mowa wust. 3 i5.

3. Dyrektor poradni informuje wolontariusza ospecyfice pracy poradni ikonieczności zachowania tajemnicy wsprawach dotyczących dzieci imłodzieży, rodziców inauczycieli korzystających zpomocy poradni. 4.Dyrektor poradni zawiera zwolontariuszem porozumienie określające: 1) zakres, sposób iczas wykonywania przez wolontariusza zadań; 2) czas trwania porozumienia; 3) zobowiązanie wolontariusza do wykonywania zadań we współpracy ze specjalistami, októrych mowa w§ 15; 4) zobowiązanie wolontariusza do nieujawniania informacji dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających zpomocy poradni; 5) postanowienie omożliwości rozwiązania porozumienia.

Dziennik Ustaw –6– Poz. 199

5.Wolontariusz wykonuje zadania określone wporozumieniu we współpracy ze specjalistami, októrych mowa w§ 15, oraz pod nadzorem dyrektora poradni lub wyznaczonej przez niego osoby. §18.1.Poradnia może posiadać filie. 2.Filie tworzy ilikwiduje oraz określa zakres iteren ich działania organ prowadzący. §19.1. Poradnia prowadzi: 1) wykaz alfabetyczny dzieci imłodzieży korzystających zpomocy poradni, zawierający numer nadany przez poradnię przy zgłoszeniu, imię (imiona) i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, jego datę urodzenia, numer PESEL, awprzypadku braku numeru PESEL – serię inumer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość orazadres zamieszkania; 2) rejestr wydanych opinii irejestr wydanych orzeczeń, zawierający numer określony wpkt1, numer opinii lub orzeczenia oraz datę ich wydania; 3) dokumentację, októrej mowa wprzepisach wydanych na podstawie art.22 ust. 2 pkt5 ustawy.

2. Dokumentację, októrej mowa wust. 1 pkt1 i2, prowadzi się wpostaci papierowej lub elektronicznej, zzastrzeżeniem § 20 ust.

1. § 20.

1. Dokumentacja, októrej mowa w§ 19 ust. 1 pkt1 i2, za zgodą organu prowadzącego poradnię, może być prowadzona wyłącznie wpostaci elektronicznej.

2. Prowadzenie dokumentacji, októrej mowa w§ 19 ust. 1 pkt1 i2, wyłącznie wpostaci elektronicznej, zwanej dalej „dokumentacją elektroniczną”, wymaga: zachowania selektywności dostępu do danych stanowiących dokumentację elektroniczną; 1) 2) zabezpieczenia danych stanowiących dokumentację elektroniczną przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą oraz dostępem osób nieuprawnionych; rejestrowania historii zmian iich autorów. 3) 

3. System informatyczny służący do prowadzenia dokumentacji elektronicznej powinien umożliwiać eksport danych do formatu XML oraz sporządzanie wpostaci papierowej dokumentacji, októrej mowa w§ 19 ust. 1 pkt1 i2. §21.1.Poradnie działają wciągu całego roku jako placówki, wktórych nie są przewidziane ferie szkolne. 2.Organ prowadzący, który prowadzi więcej niż jedną poradnię, może ustalić, wporozumieniu zdyrektorem poradni, terminy przerw wpracy niektórych poradni wokresie ferii letnich. 3.Dzienny czas pracy poradni ustala dyrektor poradni za zgodą organu prowadzącego. § 22.

1. Zadania określone w§ 2 pkt3 wformie, októrej mowa w§ 9 ust. 2 pkt10, oraz zadanie określone w§ 10, poradnie realizują od dnia 1 stycznia 2016r.

2. Do dnia 31 grudnia 2015r. zadania określone wust. 1 mogą być realizowane przez poradnie. §

23. Do wniosków owydanie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych, wtym poradni specjalistycznych, złożonych inierozpatrzonych przed dniem wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe. § 24.

1. Wprzypadku dzieci imłodzieży: 1) korzystających zpomocy poradni na podstawie dotychczasowych przepisów, 2) którym wokresie od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia została wydana opinia opotrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, orzeczenie opotrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie opotrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – poradnia uzupełni dane, októrych mowa w§ 19 ust. 1 pkt1, wzakresie dotyczącym numeru PESEL, awprzypadku braku numeru PESEL – serii inumeru dokumentu potwierdzającego tożsamość, wterminie do dnia 31 marca 2013r.

Dziennik Ustaw –7– Poz. 199

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do dzieci imłodzieży, które korzystały zpomocy poradni na podstawie dotychczasowych przepisów do dnia 31 grudnia 2012r. §

25. Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zdnia 17 listopada 2010r. wsprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, wtym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. Nr228, poz.1488). §26.Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Minister Edukacji Narodowej: K. Szumilas

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 199 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-21 poz. 1869

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 • Dziennik Ustaw z 2001-01-15 poz. 109

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych publicznych poradni specjalistycznych oraz ramowego statutu tych poradni.

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-02 poz. 1492

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-17 poz. 46

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-02 poz. 1488

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.