Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 206 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-02-13
Data wydania:2012-12-24
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 206 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 206

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW zdnia 24 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy zdnia 20 lipca 2000r. oogłaszaniu aktów normatywnych iniektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z2011r. Nr197, poz.1172 iNr232, poz.1378) ogłasza się wzałączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 22 grudnia 2011r. wsprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów iusług wimporcie (Dz.U. Nr293, poz.1727), zuwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów zdnia 19 stycznia 2012r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów iusług wimporcie (Dz.U. poz.89).


2. Podany wzałączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje §2 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 19 stycznia 2012r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów iusług wimporcie (Dz.U. poz.89), który stanowi: „§2. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.”. Minister Finansów: wz. M. Grabowski

Załącznik doobwieszczenia Ministra Finansów zdnia 24 grudnia 2012r. (poz.206)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

1) zdnia 22 grudnia 2011r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie Na podstawie art.41 ust.15 ustawy zdnia 11 marca 2004r. opodatku od towarów iusług (Dz.U. z2011r. Nr177, poz.1054, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §1. Określa się wykazy towarów wymienionych wzałącznikach nr3 i10 doustawy zdnia 11 marca 2004r. opodatku od towarów iusług wukładzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN), stanowiące odpowiednio załączniki nr1 i2 dorozporządzenia. §2. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów zdnia 22 grudnia 2010r. wsprawie wykazów towarów docelów poboru podatku od towarów iusług wimporcie (Dz.U. Nr245, poz.1638 oraz z2011r. Nr68, poz.363). §3. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

M inister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie §1 ust.2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.U. Nr248, poz.1481).

2) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2012r. poz.1342, 1448, 1529 i1530 oraz z 2013 r. poz.35.

1)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 206

Załączniki dorozporządzenia Ministra Finansów zdnia 22 grudnia 2011r.

Załącznik nr 1

WYKAZ TOWARÓW, KTÓRYCH IMPORT OBJĘTY JEST STAWKĄ PODATKU, OKTÓREJ MOWA WART. 41 UST.2 USTAWY OPODATKU OD TOWARÓW IUSŁUG Pozycja 1 2 3 4 5 Kod CN 0101 0102 0103 0104 0105 Wyszczególnienie Konie, osły, muły iosłomuły, żywe Bydło żywe Świnie żywe Owce ikozy, żywe Drób domowy żywy, to znaczy ptactwo zgatunku Gallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki iperliczki Pozostałe zwierzęta żywe: – Ssaki: – – Naczelne – – Króliki izające: – – – Króliki domowe – – – Pozostałe1) – – Pozostałe2) – – Strusie; emu (Dromaius novaehollandiae)3) – Owady: – – Pszczoły – – Pozostałe4) Mięso zbydła, świeże lubschłodzone Mięso zbydła, zamrożone Mięso ze świń, świeże, schłodzone lubzamrożone Mięso zowiec lubkóz, świeże, schłodzone lubzamrożone Mięso zkoni, osłów, mułów lubosłomułów, świeże, schłodzone lubzamrożone Jadalne podroby zbydła, świń, owiec, kóz, koni, osłów, mułów lubosłomułów, świeże, schłodzone lubzamrożone Mięso ipodroby jadalne, zdrobiu objętego pozycją 0105, świeże, schłodzone lubzamrożone Pozostałe mięso ipodroby jadalne, świeże, schłodzone lubzamrożone Tłuszcz ze świń bez chudego mięsa oraz tłuszcz drobiowy, niewytapiane lubinaczej wyekstrahowane, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, wsolance, suszone lubwędzone5) Mięso ipodroby jadalne, solone, wsolance, suszone lubwędzone; jadalne mąki imączki, zmięsa lubpodrobów Ryby żywe Ryby świeże lubschłodzone, zwyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304 Ryby zamrożone, zwyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304 Filety rybne ipozostałe mięso rybie (nawet rozdrobnione), świeże, schłodzone lubzamrożone Ryby suszone, solone lubwsolance; ryby wędzone, nawet gotowane przed lubpodczas procesu wędzenia; mąki, mączki igranulki, zryb, nadające się dospożycia przez ludzi

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

0106 11 00 0106 14 10 * 0106 14 90 * 0106 19 00 * 0106 33 00 0106 41 00 * 0106 49 00 0201 0202 0203 0204 0205 00 0206 0207 0208 * 0209

22 23 24 25 26 27

0210 0301 0302 0303 0304 0305

Dziennik Ustaw 28 0306 –3– Poz. 206

29

0307

30

0308

31 32 33

0401 0402 0403

34

0404

35 36 37 38

0405 0406 0407 0408

39 40 41 42 43

0409 00 00 0410 00 00 0502 0504 00 00 0506

44

0507

45

0510 00 00

46

ex * 0511

Skorupiaki, nawet wskorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lubwsolance; skorupiaki wędzone, nawet wskorupach, nawet gotowane przed lubwtrakcie procesu wędzenia; skorupiaki, wskorupach, gotowane na parze lubwwodzie, nawet schłodzone, zamrożone, suszone, solone lubwsolance; mąki, mączki igranulki, ze skorupiaków, nadające się dospożycia przez ludzi Mięczaki, nawet wskorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lubwsolance; mięczaki wędzone, nawet wskorupach, nawet gotowane przed lubwtrakcie procesu wędzenia; mąki, mączki igranulki zmięczaków, nadające się dospożycia przez ludzi Bezkręgowce wodne, inne niż skorupiaki imięczaki, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lubwsolance; wędzone bezkręgowce wodne, inne niż skorupiaki imięczaki, nawet gotowane przed lubwtrakcie procesu wędzenia; mąki, mączki igranulki, zbezkręgowców wodnych, innych niż skorupiaki imięczaki, nadające się dospożycia przez ludzi Mleko iśmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lubinnego środka słodzącego Mleko iśmietana, zagęszczone lubzawierające dodatek cukru lubinnego środka słodzącego Maślanka, mleko zsiadłe iśmietana ukwaszona, jogurt, kefir iinne sfermentowane lubzakwaszone mleko iśmietana, nawet zagęszczone lubzawierające dodatek cukru lubinnego środka słodzącego, lubaromatycznego lubzawierające dodatek owoców, orzechów lubkakao Serwatka, nawet zagęszczona lubzawierająca dodatek cukru lubinnego środka słodzącego; produkty składające się ze składników naturalnego mleka, nawet zawierające dodatek cukru lubinnego środka słodzącego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone Masło ipozostałe tłuszcze oraz oleje otrzymane zmleka; produkty mleczarskie dosmarowania Ser itwaróg Jaja ptasie wskorupkach, świeże, zakonserwowane lubgotowane Jaja ptasie bez skorupek iżółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lubwwodzie, formowane, zamrożone lubinaczej zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lubinnego środka słodzącego Miód naturalny Jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone Szczecina isierść świń lubdzików; sierść borsuka ipozostała sierść dowyrobu szczotek ipędzli; odpadki takiej szczeciny lubsierści Jelita, pęcherze iżołądki zwierząt (zwyjątkiem rybich), całe iwkawałkach, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, wsolance, suszone lubwędzone Kości irdzenie rogów, nieobrobione, odtłuszczone, wstępnie przygotowane (ale nieprzycięte donadania kształtu), poddane działaniu kwasu lubodżelatynowane; proszek iodpadki tych produktów Kość słoniowa, skorupy żółwiowe, fiszbiny ifrędzle, rogi, rogi jelenie, kopyta, paznokcie, szpony, pazury idzioby, nieobrobione lubwstępnie przygotowane, alenieprzycięte dla nadania kształtu; proszek iodpadki tych produktów Ambra szara, strój bobrowy, cybet ipiżmo; kantarydyna; żółć, nawet suszona; gruczoły ipozostałe produkty zwierzęce stosowane doprzygotowania produktów farmaceutycznych, świeże, schłodzone, zamrożone lubinaczej tymczasowo zakonserwowane Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; martwe zwierzęta objęte działem 1 lub3, nienadające się dospożycia przez ludzi6) – zwyłączeniem CN 0511 99 31 i0511 99 39

Dziennik Ustaw 47 0601 –4– Poz. 206


48

ex 0602 0603

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

0701 0702 00 00 0703 0704 0705 0706 0707 00 0708 0709 0710 * 0711

60 61 62

0712 0713 0714

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

0801 0802 0803 0804 0805 0806 0807 0808 0809 0810 0811 * 0812

75 76

0813 * 0814 00 00

Cebulki, bulwy, korzenie bulwiaste, pędy podziemne, korony ikłącza, wstanie uśpienia roślin, wegetacji lubkwitnienia; rośliny cykorii ijej korzenie, inne niż korzenie objęte pozycją 1212 Pozostałe rośliny żywe (włącznie zich korzeniami), sadzonki izrazy; grzybnia – zwyłączeniem CN 0602 90 41 Kwiaty cięte ipąki kwiatowe gatunków odpowiednich na bukiety lubdocelów zdobniczych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lubwinny sposób przygotowane Ziemniaki, świeże lubschłodzone Pomidory, świeże lubschłodzone Cebula, szalotka, czosnek, pory oraz pozostałe warzywa cebulowe, świeże lubschłodzone Kapusty, kalafiory, kalarepa, jarmuż ipodobne jadalne kapusty, świeże lubschłodzone Sałata (Lactuca sativa) icykoria (Cichorium spp.), świeże lubschłodzone Marchew, rzepa, buraki sałatkowe, salsefia, selery, rzodkiewki ipodobne korzenie jadalne, świeże lubschłodzone Ogórki ikorniszony, świeże lubschłodzone Warzywa strączkowe, łuskane lubniełuskane, świeże lubschłodzone Pozostałe warzywa, świeże lubschłodzone Warzywa (niepoddane obróbce cieplnej lubugotowane na parze lubwwodzie), zamrożone Warzywa zakonserwowane tymczasowo (na przykład wgazowym ditlenku siarki, wsolance, wwodzie siarkowej lubwinnych roztworach konserwujących), ale nienadające się wtym stanie dobezpośredniego spożycia7) Warzywa suszone, całe, cięte wkawałki, wplasterkach, łamane lubwproszku, ale dalej nieprzetworzone Warzywa strączkowe, suszone, łuskane, nawet bez skórki lubdzielone Maniok, maranta, salep, topinambur, słodkie ziemniaki ipodobne korzenie ibulwy odużej zawartości skrobi lubinuliny, świeże, schłodzone, zamrożone lubsuszone, nawet wplastrach lubwpostaci granulek; rdzeń sagowca Orzechy kokosowe, orzechy brazylijskie iorzechy nerkowca, świeże lubsuszone, nawet łuskane lubobrane Pozostałe orzechy, świeże lubsuszone, nawet łuskane lubobrane Banany, włącznie zplantanami, świeże lubsuszone Daktyle, figi, ananasy, awokado, guawa, mango ismaczelina, świeże lubsuszone Owoce cytrusowe, świeże lubsuszone Winogrona, świeże lubsuszone Melony (włącznie zarbuzami) ipapaje, świeże Jabłka, gruszki ipigwy, świeże Morele, wiśnie iczereśnie, brzoskwinie (włącznie znektarynami), śliwki iowoce tarniny, świeże Pozostałe owoce, świeże Owoce iorzechy, niepoddane obróbce cieplnej lubugotowane na parze lubwwodzie, zamrożone, nawet zawierające dodatek cukru lubinnego środka słodzącego Owoce iorzechy zakonserwowane tymczasowo (na przykład gazowym ditlenkiem siarki, wsolance, wwodzie siarkowej lubwinnych roztworach konserwujących), ale nienadające się wtym stanie dobezpośredniego spożycia7) Owoce suszone, inne niż te objęte pozycjami od 0801 do0806; mieszanki orzechów lubowoców suszonych objętych niniejszym działem Skórki owoców cytrusowych lubmelonów (włącznie zarbuzami), świeże, zamrożone, suszone lubzakonserwowane tymczasowo wsolance, wwodzie siarkowej lubwinnych roztworach konserwujących7)

Dziennik Ustaw –5– Poz. 206

77 78 79 80 81 82 83

0904 21 90 0908 21 00 0908 22 00 0908 31 00 0908 32 00 0909 ex * 0910

84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1101 00 1102 1103 1104

96 97

1105 1106

98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

1108 1109 00 00 1201 1202 1203 00 00 1204 00 1205 1206 00 1207 * 1208 1209 1210 * 1211

– Owoce zrodzaju Capsicum lubzrodzaju Pimenta: – – – Pozostałe – Kwiat muszkatołowy: – – Nierozgniatany ani niemielony – – Rozgniatany lubmielony – Kardamony: – – Nierozgniatane ani niemielone – – Rozgniatane lubmielone Nasiona anyżku, badianu, kopru, kolendry, kminu lubkminku; jagody jałowca Imbir, szafran, kurkuma, tymianek, liście laurowe, curry ipozostałe przyprawy korzenne8) – zwyłączeniem CN 0910 11 00, 0910 12 00, 0910 20 90, 0910 91 90, 0910 99 39 i0910 99 99 Pszenica imeslin Żyto Jęczmień Owies Kukurydza Ryż Ziarno sorgo Nasiona gryki, prosa imozgi kanaryjskiej; pozostałe zboża Mąka pszenna lubzmeslin Mąki ze zbóż, innych niż pszenica lubmeslin Kasze, mączki igranulki, zbożowe Ziarna zbóż obrobione winny sposób (na przykład łuszczone, miażdżone, płatkowane, perełkowane, krojone lubśrutowane), zwyjątkiem ryżu objętego pozycją 1006; zarodki zbóż całe, miażdżone, płatkowane lubmielone Mąka, mączka, proszek, płatki igranulki, ziemniaczane Mąka, mączka iproszek, zsuszonych warzyw strączkowych objętych pozycją 0713, zsago lubzkorzeni, lubbulw, objętych pozycją 0714, lubzproduktów objętych działem 8 Skrobie; inulina Gluten pszenny, nawet suszony Nasiona soi, nawet łamane Orzeszki ziemne, nieprażone ani niepoddane winny sposób obróbce cieplnej, nawet łuskane lubłamane Kopra Nasiona lnu, nawet łamane Nasiona rzepaku lubrzepiku, nawet łamane Nasiona słonecznika, nawet łamane Pozostałe nasiona iowoce oleiste, nawet łamane Mąka imączka, znasion lubowoców oleistych, innych niż zgorczycy9) Nasiona, owoce izarodniki, wrodzaju stosowanych dosiewu Szyszki chmielowe, świeże lubsuszone, nawet mielone, sproszkowane lubwformie granulek; lupulina Rośliny iczęści roślin (włącznie znasionami iowocami), wrodzaju stosowanych głównie wperfumerii, farmacji lubstosowane docelów owadobójczych, grzybobójczych lubpodobnych, świeże lubsuszone, nawet krojone, kruszone lubproszkowane10)

Dziennik Ustaw 111 112 113 114 115 116 117 1212 91 1212 92 00 1212 93 00 1212 94 00 ex 1212 99 1213 00 00 1214 –6– Poz. 206


118

ex 1302

119 120 121 122 123 124 125 126 127

* 1501 * 1502 * 1503 00 * 1504 * 1506 00 00 * 1507 * 1508 * 1509 * 1510 00

128 129 130 131

* 1511 * 1512 * 1513 * 1514

132 133 134 135 136 137 138 139

* 1515 11 00 * 1515 19 1515 21 1515 29 * 1515 30 * 1515 50 * 1515 90 * 1516

140

* 1517

– – Burak cukrowy – – Chleb świętojański – – Trzcina cukrowa – – Korzenie cykorii – – Pozostałe – zwyłączeniem CN 1212 99 49 Słoma iplewy zbóż, niepreparowane, nawet siekane, mielone, prasowane lubwformie granulek Brukiew, buraki pastewne, korzenie pastewne, siano, lucerna (alfalfa), koniczyna, esparceta, kapusta pastewna, łubin, wyka ipodobne produkty pastewne, nawet granulowane Soki iekstrakty roślinne; substancje pektynowe, pektyniany ipektany; agar-agar ipozostałe śluzy izagęszczacze, nawet modyfikowane, pochodzące zproduktów roślinnych – zwyłączeniem CN 1302 12 00, 1302 13 00 i1302 19 Tłuszcz ze świń (włącznie ze smalcem) itłuszcz zdrobiu, inne niż te objęte pozycją 0209 lub15035) Tłuszcze zbydła, owiec lubkóz, inne niż te objęte pozycją

15035) Stearyna smalcowa, olej smalcowy, oleostearyna, oleina iolej łojowy, nieemulgowane lubniezmieszane, lubnieprzygotowane inaczej9) Tłuszcze ioleje iich frakcje, zryb lubze ssaków morskich, nawet rafinowane, aleniemodyfikowane chemicznie9) Pozostałe tłuszcze ioleje zwierzęce oraz ich frakcje, nawet rafinowane, aleniemodyfikowane chemicznie9) Olej sojowy ijego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie9) Olej zorzeszków ziemnych ijego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie9) Oliwa ijej frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie9) Pozostałe oleje iich frakcje, otrzymywane wyłącznie zoliwek, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, włącznie zmieszaninami tych olejów lubich frakcji zolejami lubfrakcjami objętymi pozycją

15099) Olej palmowy ijego frakcje, nawet rafinowany, ale niemodyfikowany chemicznie9) Olej znasion słonecznika, zkrokosza barwierskiego lubznasion bawełny iich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie9) Olej kokosowy (zkopry), olej zziaren palmowych lubolej babassu iich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie9) Olej rzepakowy, rzepikowy lubgorczycowy oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie9) Pozostałe ciekłe tłuszcze ioleje roślinne (włącznie zolejem jojoba) iich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie: – Olej lniany ijego frakcje: – – Olej surowy9) – – Pozostały9) – Olej kukurydziany ijego frakcje: – – Olej surowy – – Pozostały – Olej rycynowy ijego frakcje9) – Olej sezamowy ijego frakcje9) – Pozostałe9) Tłuszcze ioleje, zwierzęce lubroślinne iich frakcje, częściowo lubcałkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lubelaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone9) Margaryna; jadalne mieszaniny lubprodukty ztłuszczów lubolejów, zwierzęcych lubroślinnych, lubzfrakcji różnych tłuszczów lubolejów, zniniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze luboleje lubich frakcje, objęte pozycją 15169)

Dziennik Ustaw 141 142 143 144 145 146 147 1601 00 * 1602 * 1603 00 1604 1605 1701 * 1702 –7– Poz. 206

148 149

1703 * 1901

150

1902

151 152

1903 00 00 1904

153 154 155 156 157 158

1905 10 00 * 1905 32 05 1905 40 90 1905 90 10 * 1905 90 20 1905 90 30

159 160 161 162 163 164 165

* 1905 90 60 * 1905 90 90 * 2001 * 2002 * 2003 * 2004 * 2005

Kiełbasy ipodobne wyroby zmięsa, podrobów lubkrwi; przetwory żywnościowe na bazie tych wyrobów Pozostałe mięso, podroby lubkrew, przetworzone lubzakonserwowane5) Ekstrakty isoki, zmięsa, ryb lubskorupiaków, mięczaków lubpozostałych bezkręgowców wodnych11) Ryby przetworzone lubzakonserwowane; kawior inamiastki kawioru przygotowane zikry rybiej Skorupiaki, mięczaki ipozostałe bezkręgowce wodne, przetworzone lubzakonserwowane Cukier trzcinowy lubburaczany ichemicznie czysta sacharoza, wpostaci stałej Pozostałe cukry, włącznie zchemicznie czystymi: laktozą, maltozą, glukozą ifruktozą, wpostaci stałej; syropy cukrowe niezawierające dodatku środków aromatyzujących lubbarwiących; miód sztuczny, nawet zmieszany zmiodem naturalnym; karmel12) Melasy powstałe zekstrakcji lubrafinacji cukru Ekstrakt słodowy; przetwory spożywcze zmąki, kasz, mączki, skrobi lubzekstraktu słodowego, niezawierające kakao lubzawierające mniej niż 40% masy kakao, obliczone wstosunku docałkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; przetwory spożywcze ztowarów objętych pozycjami od 0401 do0404, niezawierające kakao lubzawierające mniej niż 5% masy kakao, obliczone wstosunku docałkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone13) Makarony, nawet poddane obróbce cieplnej lubnadziewane (mięsem lubinnymi substancjami), lubprzygotowane inaczej, takie jak spaghetti, rurki, nitki, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuskus, nawet przygotowany Tapioka ijej namiastki, przygotowane ze skrobi, wpostaci płatków, ziaren, perełek, odsiewu lubwpodobnych postaciach Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lubprażenie zbóż, lubproduktów zbożowych (na przykład płatki kukurydziane); zboża (inne niż kukurydza) wpostaci ziarna lubwpostaci płatków, lubinaczej przetworzonego ziarna (zwyjątkiem mąki, kasz imączki), wstępnie obgotowane lubinaczej przygotowane, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone – Chleb chrupki – – Gofry iwafle: – – – Ozawartości wody przekraczającej 10% masy14) – Sucharki, tosty zchleba ipodobne wyroby tostowe: – – Pozostałe – – Mace – – Opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane docelów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy ipodobne wyroby15) – – – Chleb, bułki, niezawierające dodatku miodu, jajek, sera lubowoców, azawierające wsuchej masie nie więcej niż 5% masy cukru inie więcej niż 5% masy tłuszczu – – – Pozostałe: – – – – Zdodatkiem środka słodzącego16) – – – – Pozostałe17) Warzywa, owoce, orzechy ipozostałe jadalne części roślin, przetworzone lubzakonserwowane octem lubkwasem octowym7) Pomidory przetworzone lubzakonserwowane inaczej niż octem lubkwasem octowym7) Grzyby itrufle, przetworzone lubzakonserwowane inaczej niż octem lubkwasem octowym7) Pozostałe warzywa przetworzone lubzakonserwowane inaczej niż octem lubkwasem octowym, zamrożone, inne niż produkty objęte pozycją

20067) Pozostałe warzywa przetworzone lubzakonserwowane inaczej niż octem lubkwasem octowym, niezamrożone, inne niż produkty objęte pozycją 20067)

Dziennik Ustaw 166 167 2006 00 * 2007 –8– Poz. 206

168

* 2008

169

2009

170 171 172 173 174

2101 30 ex 2103 2104 2105 00 * 2106

175 176

* 2201 90 00 * 2202

177

2301

178 179 180 181 182 183 184 185

2302 2303 10 2303 20 * 2303 30 00 * 2304 00 00 * 2305 00 00 * 2306 2308 00

186 187 188 189 190

2309 ex 2401 * 2509 00 00 * 2518 10 00 2522

191 192

* 2530 90 00 * 2703 00 00

Warzywa, owoce, orzechy, skórki zowoców ipozostałe części roślin, zakonserwowane cukrem (odsączone, lukrowane lubkandyzowane) Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery ipasty owocowe luborzechowe, otrzymane wwyniku obróbki cieplnej, nawet zawierające dodatek cukru lubinnej substancji słodzącej7) Owoce, orzechy ipozostałe jadalne części roślin, inaczej przetworzone lubzakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lubinnej substancji słodzącej, lubalkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone7) Soki owocowe (włączając moszcz gronowy) isoki warzywne niesfermentowane iniezawierające dodatku alkoholu, nawet zdodatkiem cukru lubinnej substancji słodzącej – Cykoria palona ipozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje ikoncentraty Sosy ipreparaty donich; zmieszane przyprawy izmieszane przyprawy korzenne; mąka imączka, zgorczycy oraz gotowa musztarda – zwyłączeniem CN 2103 30 90 Zupy ibuliony ipreparaty donich; złożone przetwory spożywcze, homogenizowane Lody śmietankowe ipozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone7) Wody, włącznie znaturalnymi lubsztucznymi wodami mineralnymi iwodami gazowanymi, niezawierające dodatku cukru lubinnego środka słodzącego ani aromatyzującego; lód iśnieg: – Pozostałe18) Wody, włącznie zwodami mineralnymi iwodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lubinnego środka słodzącego, lubwody aromatyzowane ipozostałe napoje bezalkoholowe, zwyłączeniem soków owocowych iwarzywnych, objętych pozycją

200919) Mąki, mączki igranulki, zmięsa lubpodrobów, ryb lubskorupiaków, mięczaków lubpozostałych bezkręgowców wodnych, nienadające się dospożycia przez ludzi; skwarki Otręby, śruta iinne pozostałości odsiewu, przemiału lubinnej obróbki zbóż iroślin strączkowych, nawet granulowane – Pozostałości zprodukcji skrobi ipodobne pozostałości – Wysłodki buraczane, wytłoczyny ztrzciny cukrowej ipozostałe odpady zprodukcji cukru – Pozostałości iodpady browarnicze igorzelniane20) Makuchy iinne pozostałości stałe, nawet mielone lubwpostaci granulek, pozostałe zekstrakcji oleju sojowego9) Makuchy iinne pozostałości stałe, nawet mielone lubwpostaci granulek, pozostałe zekstrakcji oleju zorzeszków ziemnych9) Makuchy iinne pozostałości stałe, nawet mielone lubwpostaci granulek, pozostałe zekstrakcji tłuszczów lubolejów roślinnych, inne niż te objęte pozycją 2304 lub23059) Materiały roślinne iodpady roślinne, pozostałości roślinne iprodukty uboczne, nawet wpostaci granulek, wrodzaju stosowanych dokarmienia zwierząt, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone Preparaty, wrodzaju stosowanych dokarmienia zwierząt Tytoń nieprzetworzony; odpady tytoniowe – zwyłączeniem CN 2401 30 00 Kreda21) – Dolomit niekalcynowany ani niespiekany22) Wapno palone, wapno gaszone iwapno hydrauliczne, inne niż tlenek wapnia iwodorotlenek wapnia, objęte pozycją 2825 Substancje mineralne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone: – Pozostałe23) Torf (włącznie zodpadkami torfowymi), nawet aglomerowany24)

Dziennik Ustaw 193 194 195 196 * 2802 00 00 * 2814 * 2834 21 00 * 2835 –9– Poz. 206

197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207

2903 81 00 2903 82 00 2903 89 * 2903 92 00 * 2918 21 00 * 2918 22 00 * 2918 23 00 * 2922 41 00 * 2922 42 00 * 2923 ex * 2924

208 209 210 211 212 213 214 215

2930 90 13 2930 90 16 * 2932 20 * 2933 11 * 2933 19 * 2933 21 00 * 2933 52 00 * 2933 53

216 217 218 219

* 2933 54 00 * 2933 55 00 * 2933 59 * 2933 69

220 221 222

* 2934 30 * 2935 00 * 2936

223

* 2937

Siarka, sublimowana lubstrącona; siarka koloidalna25) Amoniak, bezwodny lubwroztworze wodnym26) Azotany: – Potasu27) Podfosforyny, fosforyny ifosforany; polifosforany, nawet niezdefiniowane chemicznie28) – Fluorowcowane pochodne węglowodorów cykloalkanowych, cykloalkenowych icykloterpenowych: – – 1,2,3,4,5,6- heksachlorocykloheksan (HCH(ISO)), włącznie zlindanem (ISO,INN) – – Aldryna (ISO), chlordan (ISO) iheptachlor (ISO) – – Pozostałe – Fluorowcowane pochodne węglowodorów aromatycznych: – – Heksachlorobenzen (ISO) iDDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1- trichloro-2,2-bis(p-chlorofenylo)etan)29) – – Kwas salicylowy ijego sole30) – – Kwas o-acetylosalicylowy, jego sole iestry30) – – Pozostałe estry kwasu salicylowego iich sole30) – – Lizyna ijej estry; ich sole30) – – Kwas glutaminowy ijego sole30) Czwartorzędowe sole amoniowe iwodorotlenki; lecytyny ipozostałe fosfoaminolipidy, nawet niezdefiniowane chemicznie30) Związki zkarboksyamidową grupą funkcyjną; związki zamidową grupą funkcyjną kwasu węglowego30) – zwyłączeniem CN 2924 21 00 Organiczne związki siarki: – – Cysteina icystyna – – Pochodne cysteiny lubcystyny Związki heterocykliczne tylko zheteroatomem(-ami) tlenu: – Laktony31) Związki heterocykliczne tylko zheteroatomem(-ami) azotu: – – Fenazon (antypiryna) ijego pochodne30) – – Pozostałe30) – – Hydantoina ijej pochodne30) – – Malonylomocznik (kwas barbiturowy) ijego sole30) – – Allobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbital (INN), butobarbital, cyklobarbital (INN), metylfenobarbital (INN), pentobarbital (INN), fenobarbital (INN), sekbutabarbital (INN), sekobarbital (INN) iwinylbital (INN); ich sole30) – – Pozostałe pochodne malonylomocznika (kwasu barbiturowego); ich sole30) – – Loprazolam (INN), meklokwalon (INN), metakwalon (INN) izipeprol (INN); ich sole30) – – Pozostałe30) – Związki zawierające wstrukturze nieskondensowany pierścień triazyny (nawet uwodorniony): – – Pozostałe30) Kwasy nukleinowe iich sole, nawet niezdefiniowane chemicznie; pozostałe związki heterocykliczne: – Związki zawierające wstrukturze fenotiazynowy układ pierścieniowy (nawet uwodorniony), nieskondensowany dalej30) Sulfonamidy30) Prowitaminy iwitaminy, naturalne isyntetyczne (włącznie znaturalnymi koncentratami), ich pochodne stosowane głównie jako witaminy, oraz mieszaniny wymienionych substancji, nawet wdowolnym rozpuszczalniku30) Hormony, prostaglandyny, tromboksany ileukotrieny, naturalne lubsyntetyczne; ich pochodne ianalogi strukturalne, włącznie zpolipeptydami ozmodyfikowanym łańcuchu, stosowane głównie jako hormony30)

Dziennik Ustaw 224 225 226 * 2938 * 2939 * 2940 00 00 – 10 – Poz. 206

227 228

* 2941 * 3001

229

* 3002

230

* 3003

231

* 3004

232

* 3005

233

ex * 3006

234

3101 00 00

235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246

3102 10 3102 21 00 3102 29 00 3102 30 * 3102 40 * 3102 50 3102 60 00 3102 80 00 * 3102 90 00 3103 ex 3104 * 3105

Glikozydy, naturalne lubsyntetyczne oraz ich sole, etery, estry ipozostałe pochodne30) Alkaloidy roślinne, naturalne lubsyntetyczne, ich sole, etery, estry ipozostałe pochodne30) Cukry, chemicznie czyste, inne niż sacharoza, laktoza, maltoza, glukoza ifruktoza; etery cukrów, acetale cukrów iestry cukrów iich sole, inne niż produkty objęte pozycją 2937, 2938 lub293930) Antybiotyki30) Gruczoły ipozostałe narządy docelów organoterapeutycznych, suszone, nawet sproszkowane; ekstrakty zgruczołów lubpozostałych narządów lubich wydzielin docelów organoterapeutycznych; heparyna ijej sole; pozostałe substancje ludzkie lubzwierzęce, preparowane docelów terapeutycznych lubprofilaktycznych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone30) Krew ludzka; krew zwierzęca preparowana docelów terapeutycznych, profilaktycznych lubdiagnostycznych; antysurowice, pozostałe frakcje krwi iprodukty immunologiczne, nawet modyfikowane lubotrzymywane wprocesach biotechnologicznych; szczepionki, toksyny, hodowle mikroorganizmów (zwyłączeniem drożdży) oraz podobne produkty30) Leki (zwyłączeniem produktów objętych pozycją 3002, 3005 lub3006) złożone zdwóch lubwięcej składników, które zmieszano docelów terapeutycznych lubprofilaktycznych, ale niepakowane wodmierzone dawki ani dopostaci lubwopakowania dosprzedaży detalicznej30) Leki (zwyłączeniem produktów objętych pozycją 3002, 3005 lub3006) złożone zproduktów zmieszanych lubniezmieszanych docelów terapeutycznych, lubprofilaktycznych, pakowane wodmierzone dawki (włącznie zlekami podawanymi przez skórę) lubdopostaci, lubwopakowania dosprzedaży detalicznej30) Wata, gaza, bandaże ipodobne artykuły (na przykład opatrunki, plastry przylepne, kataplazmy) impregnowane lubpokryte substancjami farmaceutycznymi lubpakowane dopostaci, lubwopakowania dosprzedaży detalicznej, docelów medycznych, chirurgicznych, dentystycznych lubweterynaryjnych30) Produkty farmaceutyczne wymienione wuwadze 4 doniniejszego działu30) – zwyłączeniem CN 3006 10 30, 3006 10 90, 3006 40 00, 3006 70 00, 3006 91 00 i3006 92 00 Nawozy zwierzęce lubroślinne, nawet zmieszane ze sobą lubpoddane obróbce chemicznej; nawozy produkowane przez zmieszanie lubobróbkę chemiczną produktów pochodzenia zwierzęcego lubroślinnego Nawozy mineralne lubchemiczne, azotowe: – Mocznik, nawet wroztworze wodnym – – Siarczan amonu – – Pozostałe – Azotan amonu, nawet wroztworze wodnym – Mieszaniny azotanu amonu zwęglanem wapnia lubpozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami32) – Azotan sodu33) – Sole podwójne imieszaniny azotanu wapnia iazotanu amonu – Mieszaniny mocznika iazotanu amonu wroztworze wodnym lubamoniakalnym – Pozostałe, włącznie zmieszaninami niewymienionymi wpoprzednich podpozycjach32) Nawozy fosforowe, mineralne lubchemiczne Nawozy potasowe, mineralne lubchemiczne – zwyłączeniem CN 3104 20 Nawozy mineralne lubchemiczne, zawierające dwa lubtrzy zpierwiastków nawozowych: azot, fosfor ipotas; pozostałe nawozy; towary niniejszego działu wtabletkach lubpodobnych postaciach, lubwopakowaniach omasie brutto nieprzekraczającej 10 kg27)

Dziennik Ustaw 247 * 3407 00 00 – 11 – Poz. 206

248

* 3501 10 90

249 250 251 252 253 254 255

3502 11 3502 19 * 3502 20 * 3502 90 3503 00 10 3505 10 3507

256

* 3701 10 00

257

* 3702 10 00

258 259 260 261 262 263 264 265

3808 50 00 3808 91 3808 92 3808 93 * 3808 94 3808 99 * 3821 00 00 * 3822 00 00

266 267 268 269 270

* 3824 90 58 * 3824 90 61 * 3824 90 62 * 3824 90 64 * 4009

Pasty modelarskie, włącznie zprzeznaczonymi dozabawy dla dzieci; preparaty znane jako „wosk dentystyczny” lubjako „dentystyczny materiał formierski”, pakowane wzestawy, wopakowania dosprzedaży detalicznej lubwpostaci płytek, podków, lasek lubpodobnej formie; pozostałe preparaty dostosowania wdentystyce, na bazie gipsu (gipsu kalcynowanego lubsiarczanu wapnia)34) Kazeina, kazeiniany ipozostałe pochodne kazeiny: – – Pozostałe35) Albuminy (włączając koncentraty dwu lubwięcej białek serwatki, zawierające wprzeliczeniu na suchą substancję więcej niż 80% masy białka serwatki), albuminiany ipozostałe pochodne albumin: – Albumina jaja: – – Suszona – – Pozostała – Albumina mleka, włącznie zkoncentratami złożonymi zdwóch lubwięcej białek serwatki36) – Pozostałe37) – Żelatyna ijej pochodne – Dekstryny ipozostałe skrobie modyfikowane Enzymy; preparaty enzymatyczne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone Film ipłyty fotograficzne płaskie, światłoczułe, nienaświetlone, zdowolnego materiału innego niż papier, tektura lubtekstylia; film płaski donatychmiastowych odbitek, światłoczuły, nienaświetlony, nawet wkasetach: – Do promieni rentgenowskich38) Film fotograficzny wrolkach, światłoczuły, nienaświetlony, zdowolnego materiału innego niż papier, tektura lubtekstylia; film wrolkach donatychmiastowych odbitek, światłoczuły, nienaświetlony: – Do promieni rentgenowskich39) Środki owadobójcze, gryzoniobójcze, grzybobójcze, chwastobójcze, opóźniające kiełkowanie, regulatory wzrostu roślin, środki odkażające ipodobne produkty, pakowane dopostaci lubwopakowania dosprzedaży detalicznej, lubwpostaci preparatów lubartykułów (na przykład taśm nasyconych siarką, knotów iświec oraz lepów na muchy): – Towary wymienione wuwadze 1 dopodpozycji doniniejszego działu – – Środki owadobójcze (insektycydy) – – Środki grzybobójcze (fungicydy) – – Środki chwastobójcze (herbicydy), opóźniające kiełkowanie oraz regulatory wzrostu roślin – – Środki odkażające40) – – Pozostałe Gotowe pożywki donamnażania iodżywiania drobnoustrojów (włącznie zwirusami itym podobnymi) lubkomórek roślinnych, ludzkich lubzwierzęcych41) Odczynniki diagnostyczne lublaboratoryjne na podłożach, gotowe odczynniki diagnostyczne lublaboratoryjne, nawet na podłożach, inne niż te objęte pozycją 3002 lub3006; certyfikowane materiały wzorcowe42) Gotowe spoiwa doform odlewniczych lubrdzeni; produkty chemiczne ipreparaty przemysłu chemicznego lubprzemysłów pokrewnych (włączając te składające się zmieszanin produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone: – – – Plastry znikotyną (systemy transdermalne) przeznaczone dopomagania palaczom wzaprzestaniu palenia30) – – – – Produkty pośrednie zprodukcji antybiotyków otrzymane podczas fermentacji Streptomyces tenebrarius, nawet suszone, dostosowania doprodukcji leków dla ludzi objętych pozycją

300443) – – – – Produkty pośrednie zprodukcji soli monensin43) – – – – Pozostałe43) Przewody, rury iwęże, zgumy, innej niż ebonit, nawet zwyposażeniem (na przykład złącza, kolanka, kołnierze)44)

Dziennik Ustaw 271 4014 – 12 – Poz. 206

272 273 274

* 4015 11 00 * 4115 20 00 4401 10 00

275 276 277 278 279 280 281

* 4421 90 98 * 4818 90 90 * 4901 * 4902 * 4903 00 00 * 4904 00 00 ex * 4905

282 283 284 285 286 287

5001 00 00 5101 19 00 * 5301 10 00 * 5302 10 00 * 5303 10 00 * 5305 00 00

288 289

* 6406 90 90 * 7318 23 00

290

* 8419 90

291 292

* 8442 30 * 8469 00

Artykuły higieniczne lubfarmaceutyczne (włącznie ze smoczkami), zgumy, innej niż ebonit, nawet zwyposażeniem zebonitu Rękawiczki, mitenki irękawice zjednym palcem: – – Chirurgiczne45) – Skwarki ipozostałe odpady skóry wyprawionej lubskóry wtórnej, nienadające się doprodukcji artykułów skórzanych; pył, proszek imączka ze skóry wyprawionej46) – Drewno opałowe wpostaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek chrustu lubwpodobnych postaciach Pozostałe artykuły zdrewna: – – Pozostałe47) Wata celulozowa: – – Pozostałe48) Książki, broszury, ulotki ipodobne materiały, drukowane, nawet wpojedynczych arkuszach49) Gazety, dzienniki iczasopisma, nawet ilustrowane lubzawierające materiały reklamowe50) Książki dla dzieci, obrazkowe, dorysowania lubkolorowania49) Nuty drukowane lubwrękopisie, nawet ilustrowane luboprawione51) Mapy imapy hydrograficzne lubpodobne mapy wszelkich rodzajów, włączając atlasy, mapy ścienne, plany topograficzne iglobusy, drukowane52) – zwyłączeniem CN 4905 10 00 Kokony jedwabników nadające się domotania Wełna, niezgrzebna ani nieczesana: – – Pozostała – Len surowy lubroszony53) – Konopie siewne, surowe lubroszone53) – Juta ipozostałe włókna tekstylne łykowe, surowe lubroszone53) Włókno kokosowe, manila (konopie manilskie lubMusa textilis Nee), ramia ipozostałe włókna tekstylne roślinne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, surowe lubprzerobione, ale nieprzędzione; pakuły, wyczeski iodpady tych włókien (włącznie zodpadami przędzy iszarpanką rozwłóknioną)53) Części obuwia (włącznie zcholewkami, nawet przymocowanymi dopodeszew innych niż podeszwy zewnętrzne); podpodeszwy wyjmowane (wkładki), podkładki pod pięty ipodobne artykuły; getry, sztylpy ipodobne artykuły oraz ich części: – – Pozostałe47) – – Nity54) Maszyny, instalacje przemysłowe lublaboratoryjne, nawet ogrzewane elektrycznie (zwyłączeniem pieców, piekarników ipozostałych urządzeń objętych pozycją 8514), doobróbki materiałów wprocesach wymagających zmiany temperatury, takich jak: grzanie, gotowanie, prażenie, destylowanie, rektyfikowanie, sterylizowanie, pasteryzowanie, poddawanie działaniu pary wodnej, suszenie, odparowywanie, parowanie, skraplanie lubchłodzenie, inne niż urządzenia lubinstalacje, wrodzaju stosowanych docelów domowych; urządzenia dopodgrzewania wody przepływowe lubpojemnościowe, nieelektryczne: – Części55) Maszyny, urządzenia iwyposażenie (inne niż obrabiarki objęte pozycjami od 8456 do8465) doprzygotowywania lubwykonywania płyt, cylindrów lubinnych elementów drukarskich; płyty, cylindry iinne elementy drukarskie; płyty, cylindry ikamienie litograficzne, przygotowane docelów drukarskich (na przykład strugane, ziarnowane lubpolerowane): – Maszyny, urządzenia iwyposażenie56) Maszyny dopisania, inne niż drukarki objęte pozycją 8443; maszyny doredagowania tekstów57)

Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 206

293 294 295 296 297 298

299 300 301 302 303 304

305

306 307 308 309 310 311 312

Maszyny doautomatycznego przetwarzania danych iurządzenia donich; czytniki magnetyczne luboptyczne, maszyny doprzenoszenia danych wpostaci zakodowanej na nośniki danych oraz maszyny doprzetwarzania takich danych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone: * 8471 80 00 – Pozostałe urządzenia domaszyn doautomatycznego przetwarzania danych58) * 8471 90 00 – Pozostałe58) 8713 Wózki dla osób niepełnosprawnych, nawet zsilnikiem lubnapędzane mechanicznie winny sposób 9001 30 00 – Soczewki kontaktowe 9001 40 – Soczewki okularowe szklane 9001 50 – Soczewki okularowe zpozostałych materiałów Przyrządy iurządzenia stosowane wmedycynie, chirurgii, stomatologii lubweterynarii, włączając aparaturę scyntygraficzną, inną aparaturę elektromedyczną oraz przyrządy dobadania wzroku: * 9018 31 – – Strzykawki, zigłami lubbez59) * 9018 32 – – Metalowe igły dozastrzyków oraz igły chirurgiczne59) * 9018 39 00 – – Pozostałe59) 9018 90 10 – – Przyrządy iaparatura, dopomiaru ciśnienia krwi 9018 90 50 – – Aparatura dotransfuzji ex * 9021 Przyrządy ortopedyczne, włącznie zkulami, pasami chirurgicznymi iprzepuklinowymi; szyny ipozostałe przyrządy stosowane przy złamaniach; protezy; aparaty słuchowe iinne przyrządy zakładane, noszone lubwszczepiane, mające na celu skorygowanie wady lubkalectwa60) – zwyłączeniem CN 9021 21 * 9602 00 00 Materiały dorzeźbienia pochodzenia roślinnego lubmineralnego, obrobione oraz artykuły ztakich materiałów; formowane lubrzeźbione artykuły zwosku, stearyny, gum iżywic naturalnych lubmas modelarskich, oraz pozostałe artykuły formowane lubrzeźbione, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; obrobiona, nieutwardzona żelatyna (zwyjątkiem żelatyny objętej pozycją

3503) oraz artykuły znieutwardzonej żelatyny61) Podpaski higieniczne (wkładki) itampony, pieluchy iwkładki dla niemowląt oraz podobne artykuły, zdowolnego materiału: 9619 00 11 – – – Podpaski higieniczne (wkładki) 9619 00 13 – – – Tampony 9619 00 19 – – – Pozostałe 9619 00 21 – – – Pieluchy iwkładki dla niemowląt 9619 00 29 – – – Pozostałe (na przykład artykuły higieniczne dla osób nietrzymających moczu lubstolca) * 9619 00 31 – – Zwłókien chemicznych62) * 9619 00 39 – – Pozostałe62) bez względu na kod

1. Foteliki doprzewozu dzieci wsamochodach CN

2. Sznurek domaszyn rolniczych

3. Produkty uzdrowisk (bez napojów mineralnych) – wyłącznie:

1) środki dokąpieli leczniczych: sól jodobromowa, szlam iług,

2) środki dookładów leczniczych, wtym kostki borowinowe,

3) środki skoncentrowane dokuracji pitnej, wtym tabletki „ZUBER”

4. yroby medyczne, wrozumieniu ustawy owyrobach medycznych, dopuszczone W doobrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż wymienione wpozostałych pozycjach załącznika

5. rodukty lecznicze dopuszczone doobrotu na terytorium kraju, które uzyskały P pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lubKomisję Europejską

6. ublikacje walfabecie Braille’a, jeżeli zuwagi na formę wcałości przeznaczone są P doużytku osób niewidomych isłabowidzących, oraz urządzenia dozapisywania iodczytywania tekstów walfabecie Braille’a

7. Błony rentgenowskie diagnostyczne

Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 206

Objaśnienia: – x – zamieszczony przy kodzie CN oznacza, że dana pozycja dotyczy tylko towaru określonego nazwą w kolumnie e Wyszczególnienie – ykaz nie ma zastosowania dla zakresu importu towarów zwolnionych od podatku lubopodatkowanych stawkami niższyw mi niż stawka, której dotyczy załącznik o – bjaśnienia dopodpozycji oznaczonych symbolem * umieszczonym wkolumnie Kod CN:  

1) w yłącznie króliki dzikie  

2) w yłącznie przeszkolone psy przewodniki dla ociemniałych  

3) w yłącznie strusie żywe hodowlane  

4) w yłącznie jedwabniki  

5) z wyłączeniem tłuszczów technicznych  

6) z wyłączeniem produktów ubocznych garbarń  

7) z wyłączeniem produktów ozawartości alkoholu powyżej 1,2%  

8) w yłącznie: koperek (Anethum qeaveolens), szafran, kurkuma, tymianek, curry iinne nieprzetworzone rośliny przyprawowe iaromatyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane  

9) w yłącznie jadalne

10) w yłącznie lebiodka pospolita (Origanum vulgare) ibylica

11) w yłącznie ekstrakty isoki zmięsa

12) zwyłączeniem cukru klonowego isyropu klonowego, zawierającego dodatek środków aromatyzujących lubbarwiących

13) zwyłączeniem ekstraktów iproduktów ozawartości alkoholu powyżej 1,2%

14) wyłącznie wafle

15) wyłącznie opłatki sakralne ipodobne dotych opłatków produkty

16) w yłącznie wyroby ciastkarskie iciastka, świeże, których data minimalnej trwałości oznaczona zgodnie zodrębnymi przepisami nie przekracza 45 dni, awprzypadku oznaczania tych towarów zgodnie zodrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności dospożycia, termin ten również nie przekracza 45 dni

17) wyłącznie bułka tarta

18) wyłącznie woda wpostaci naturalnej ilód, włączając lód docelów chłodniczych innych niż żywnościowe

19) w yłącznie niegazowane napoje, wktórych udział masowy soku owocowego, warzywnego lubowocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego oraz niegazowane napoje zawierające tłuszcz mlekowy

20) wyłącznie wywar

21) wyłącznie kreda mielona, pastewna ikreda mielona, nawozowa

22) wyłącznie mączka dolomitowa

23) w yłącznie ziemia ogrodnicza inna niż zawierająca torf jako zasadniczy składnik iinna niż będąca mieszaniną naturalnej gleby, piasku iminerałów

24) wyłącznie surowiec ipółfabrykaty doprodukcji torfu dla celów rolniczych oraz wyroby torfowe dla celów rolniczych

25) wyłącznie siarka sublimowana lubstrącona

26) wyłącznie amoniak ciekły nawozowy iwoda amoniakalna nawozowa

27) zwyłączeniem nawozów naturalnych

28) wyłącznie związki fosforowe domieszanek paszowych

29) zwyłączeniem heksachlorobenzenu

30) w yłącznie produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego

31) w yłącznie produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego, zwyłączeniem: kumaryny, metylokumaryny ietylokumaryny

32) zwyłączeniem cyjanamidu wapnia

33) wyłącznie sprzedawany jako nawóz

34) w yłącznie materiały formierskie dentystyczne na bazie wosku, wopakowaniach dosprzedaży detalicznej, materiały formierskie dentystyczne na bazie gipsu, pasty modelarskie ipozostałe preparaty; preparaty dostosowania wdentystyce na bazie gipsu, pozostałe

35) zwyłączeniem kazeiny dostosowania wprzemyśle włókienniczym

36) wyłącznie albumina techniczna, albumina mleka

37) wyłącznie albumina techniczna

38) wyłącznie dostosowania wmedycynie, stomatologii iweterynarii

39) wyłącznie dozastosowań nieprzemysłowych – wyłącznie medycznych

40) w yłącznie preparaty odkażające owłaściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych iwirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie wochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis dorejestru produktów biobójczych wrozumieniu przepisów ustawy oproduktach biobójczych

41) wyłącznie gotowe pożywki dohodowli mikroorganizmów – dla farmacji

42) wyłącznie testy iodczynniki diagnostyczne, medyczne

43) wyłącznie produkty ipreparaty doużytku farmaceutycznego ichirurgicznego

Dziennik Ustaw

44) 45)

– 15 –

Poz. 206

wyłącznie węże medyczne wyłącznie rękawice chirurgiczne

46) w yłącznie odpady ze skór wyprawionych, pył, proszek imączka skórzana, zwyłączeniem odpadków skór garbowanych (bezwłosowych)

47) wyłącznie elementy składowe iwymienne dowyrobów ortopedycznych, rehabilitacyjnych iprotetycznych, zdrewna

48) wyłącznie wata celulozowa, paczkowana

49) w yłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN) – wytwarzane metodami poligraficznymi, zwyłączeniem ulotek

50) w yłącznie gazety drukowane, czasopisma ipozostałe periodyki oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN, wytwarzane metodami poligraficznymi, zwyłączeniem: wydawnictw, wktórych 67% powierzchni jest przeznaczone na nieodpłatne lubodpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lubteksty reklamowe

51) wyłącznie nuty wformie drukowanej

52) wyłącznie mapy wytwarzane metodami poligraficznymi

53) zwyłączeniem odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego

54) wyłącznie nity ze stali dowyrobów ortopedycznych, rehabilitacyjnych iprotetycznych

55) w yłącznie części donarzędzi, przyrządów, aparatów iurządzeń medycyny ogólnej (dosterylizacji narzędzi, dezynfekcji iwyjaławiania itp.)

56) wyłącznie maszyny poligraficzne dopisma Braille’a

57) wyłącznie maszyny dopisania dla niewidomych

58) wyłącznie urządzenia komputerowe dopisma Braille’a(dla ociemniałych)

59) zwyłączeniem weterynaryjnych

60) zwyłączeniem protez dentystycznych

61) wyłącznie żelatyna nieutwardzona, obrobiona oraz wyroby zżelatyny nieutwardzonej, obrobionej

62) wyłącznie pieluszki, wkładki dopieluch ipodobne artykuły sanitarne dla niemowląt idla dorosłych

Dziennik Ustaw – 16 – Poz. 206

Załącznik nr 23)

WYKAZ TOWARÓW, KTÓRYCH IMPORT OBJĘTY JEST STAWKĄ PODATKU, OKTÓREJ MOWA WART. 41 UST.2A USTAWY OPODATKU OD TOWARÓW IUSŁUG Pozycja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kod CN 0201 0202 0203 0204 0205 00 0206 0207 0208 * 0209 Wyszczególnienie Mięso zbydła, świeże lubschłodzone Mięso zbydła, zamrożone Mięso ze świń, świeże, schłodzone lubzamrożone Mięso zowiec lubkóz, świeże, schłodzone lubzamrożone Mięso zkoni, osłów, mułów lubosłomułów, świeże, schłodzone lubzamrożone Jadalne podroby zbydła, świń, owiec, kóz, koni, osłów, mułów lubosłomułów, świeże, schłodzone lubzamrożone Mięso ipodroby jadalne, zdrobiu objętego pozycją 0105, świeże, schłodzone lubzamrożone Pozostałe mięso ipodroby jadalne, świeże, schłodzone lubzamrożone Tłuszcz ze świń bez chudego mięsa oraz tłuszcz drobiowy, niewytapiane lubinaczej wyekstrahowane, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, wsolance, suszone lubwędzone1) Mięso ipodroby jadalne, solone, wsolance, suszone lubwędzone; jadalne mąki imączki, zmięsa lubpodrobów Ryby żywe – zwyłączeniem CN 0301 11 00 i0301 19 00 Ryby świeże lubschłodzone, zwyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304 Ryby zamrożone, zwyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304 Filety rybne ipozostałe mięso rybie (nawet rozdrobnione), świeże, schłodzone lubzamrożone Ryby suszone, solone lubwsolance; ryby wędzone, nawet gotowane przed lubpodczas procesu wędzenia; mąki, mączki igranulki, zryb, nadające się dospożycia przez ludzi Skorupiaki, nawet wskorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lubwsolance; skorupiaki wędzone, nawet wskorupach, nawet gotowane przed lubwtrakcie procesu wędzenia; skorupiaki, wskorupach, gotowane na parze lubwwodzie, nawet schłodzone, zamrożone, suszone, solone lubwsolance; mąki, mączki igranulki, ze skorupiaków, nadające się dospożycia przez ludzi Mięczaki, nawet wskorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lubwsolance; mięczaki wędzone, nawet wskorupach, nawet gotowane przed lubwtrakcie procesu wędzenia; mąki, mączki igranulki zmięczaków, nadające się dospożycia przez ludzi Bezkręgowce wodne, inne niż skorupiaki imięczaki, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lubwsolance; wędzone bezkręgowce wodne, inne niż skorupiaki imięczaki, nawet gotowane przed lubwtrakcie procesu wędzenia; mąki, mączki igranulki, zbezkręgowców wodnych, innych niż skorupiaki imięczaki, nadające się dospożycia przez ludzi

10 11 12 13 14 15

0210 ex 0301 0302 0303 0304 0305

16

0306

17

0307

18

0308

3)

Z e zmianą wprowadzoną przez §1 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 19 stycznia 2012r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie (Dz. U. poz. 89), które weszło w życie z dniem 28stycznia 2012r.

Dziennik Ustaw 19 20 21 0401 0402 0403 – 17 – Poz. 206

Mleko iśmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lubinnego środka słodzącego Mleko iśmietana, zagęszczone lubzawierające dodatek cukru lubinnego środka słodzącego Maślanka, mleko zsiadłe iśmietana ukwaszona, jogurt, kefir iinne sfermentowane lubzakwaszone mleko iśmietana, nawet zagęszczone lubzawierające dodatek cukru lubinnego środka słodzącego, lubaromatycznego lubzawierające dodatek owoców, orzechów lubkakao Serwatka, nawet zagęszczona lubzawierająca dodatek cukru lubinnego środka słodzącego; produkty składające się ze składników naturalnego mleka, nawet zawierające dodatek cukru lubinnego środka słodzącego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone Masło ipozostałe tłuszcze oraz oleje otrzymane zmleka; produkty mleczarskie dosmarowania Ser itwaróg Jaja ptasie wskorupkach, świeże, zakonserwowane lubgotowane – zwyłączeniem CN 0407 11 00, 0407 19 11 i0407 19 19 Jaja ptasie bez skorupek iżółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lubwwodzie, formowane, zamrożone lubinaczej zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lubinnego środka słodzącego Miód naturalny Jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone Szczecina isierść świń lubdzików; sierść borsuka ipozostała sierść dowyrobu szczotek ipędzli; odpadki takiej szczeciny lubsierści Jelita, pęcherze iżołądki zwierząt (zwyjątkiem rybich), całe iwkawałkach, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, wsolance, suszone lubwędzone Kości irdzenie rogów, nieobrobione, odtłuszczone, wstępnie przygotowane (ale nieprzycięte donadania kształtu), poddane działaniu kwasu lubodżelatynowane; proszek iodpadki tych produktów Kość słoniowa, skorupy żółwiowe, fiszbiny ifrędzle, rogi, rogi jelenie, kopyta, paznokcie, szpony, pazury idzioby, nieobrobione lubwstępnie przygotowane, ale nieprzycięte dla nadania kształtu; proszek iodpadki tych produktów Ambra szara, strój bobrowy, cybet ipiżmo; kantarydyna; żółć, nawet suszona; gruczoły ipozostałe produkty zwierzęce stosowane doprzygotowania produktów farmaceutycznych, świeże, schłodzone, zamrożone lubinaczej tymczasowo zakonserwowane Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; martwe zwierzęta objęte działem 1 lub3, nienadające się dospożycia przez ludzi – – Produkty zryb lubskorupiaków, mięczaków lubpozostałych bezkręgowców wodnych; martwe zwierzęta objęte działem 3 – – – Ścięgna; ścinki ipodobne odpady surowych skór lubskórek2) – – – Pozostałe2) Ziemniaki, świeże lubschłodzone Pomidory, świeże lubschłodzone Cebula, szalotka, czosnek, pory oraz pozostałe warzywa cebulowe, świeże lubschłodzone Kapusty, kalafiory, kalarepa, jarmuż ipodobne jadalne kapusty, świeże lubschłodzone Sałata (Lactuca sativa) icykoria (Cichorium spp.), świeże lubschłodzone Marchew, rzepa, buraki sałatkowe, salsefia, selery, rzodkiewki ipodobne korzenie jadalne, świeże lubschłodzone

22

0404

23 24 25 26

0405 0406 ex 0407 0408

27 28 29 30 31

0409 00 00 0410 00 00 0502 0504 00 00 0506

32

0507

33

0510 00 00

34 35 36 37 38 39 40 41 42

0511 91 * 0511 99 10 * 0511 99 85 0701 0702 00 00 0703 0704 0705 0706

Dziennik Ustaw 43 44 45 46 47 48 0707 00 0708 0709 0710 0713 0714 – 18 – Ogórki ikorniszony, świeże lubschłodzone Warzywa strączkowe, łuskane lubniełuskane, świeże lubschłodzone Pozostałe warzywa, świeże lubschłodzone Warzywa (niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie), zamrożone Warzywa strączkowe, suszone, łuskane, nawet bez skórki lubdzielone Maniok, maranta, salep, topinambur, słodkie ziemniaki ipodobne korzenie ibulwy odużej zawartości skrobi lubinuliny, świeże, schłodzone, zamrożone lubsuszone, nawet wplastrach lubwpostaci granulek; rdzeń sagowca Pozostałe orzechy, świeże lubsuszone, nawet łuskane lubobrane – Orzechy leszczyny (Corylus spp.): – – Włupinach – – Bez łupin – Orzechy włoskie: – – Włupinach – – Bez łupin Winogrona, świeże lubsuszone: – Świeże Melony (włącznie zarbuzami) ipapaje, świeże – zwyłączeniem CN 0807 20 00 Jabłka, gruszki ipigwy, świeże Morele, wiśnie iczereśnie, brzoskwinie (włącznie znektarynami), śliwki iowoce tarniny, świeże Pozostałe owoce, świeże – zwyłączeniem CN 0810 50 00, 0810 60 00 i0810 90 20 Owoce iorzechy, niepoddane obróbce cieplnej lubugotowane na parze lubwwodzie, zamrożone, nawet zawierające dodatek cukru lubinnego środka słodzącego3) – Owoce zrodzaju Capsicum lubzrodzaju Pimenta: – – – Pozostałe Gałka muszkatołowa, kwiat muszkatołowy ikardamony – zwyłączeniem CN 0908 31 00 i0908 32 00 Nasiona anyżku, badianu, kopru, kolendry, kminu lubkminku; jagody jałowca4) Imbir, szafran, kurkuma, tymianek, liście laurowe, curry ipozostałe przyprawy korzenne5) – zwyłączeniem CN 0910 11 00, 0910 12 00, 0910 20 90, 0910 91 90 i0910 99 99 Pszenica imeslin Żyto Jęczmień Owies Kukurydza Ryż Ziarno sorgo Nasiona gryki, prosa imozgi kanaryjskiej; pozostałe zboża Mąka pszenna lubzmeslin Mąki ze zbóż, innych niż pszenica lubmeslin Kasze, mączki igranulki, zbożowe Ziarna zbóż obrobione winny sposób (na przykład łuszczone, miażdżone, płatkowane, perełkowane, krojone lubśrutowane), zwyjątkiem ryżu objętego pozycją 1006; zarodki zbóż całe, miażdżone, płatkowane lubmielone Poz. 206

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

0802 21 00 0802 22 00 0802 31 00 0802 32 00 0806 10 ex 0807 0808 0809 ex 0810 * 0811

59 60 61 62

0904 21 90 ex 0908 * 0909 ex * 0910

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1101 00 1102 1103 1104

Dziennik Ustaw 75 1106 – 19 – Poz. 206

Mąka, mączka iproszek, zsuszonych warzyw strączkowych objętych pozycją 0713, zsago lubzkorzeni, lubbulw, objętych pozycją 0714, lubzproduktów objętych działem8 Nasiona soi, nawet łamane Orzeszki ziemne, nieprażone ani niepoddane winny sposób obróbce cieplnej, nawet łuskane lubłamane Kopra Nasiona lnu, nawet łamane Nasiona rzepaku lubrzepiku, nawet łamane Nasiona słonecznika, nawet łamane Pozostałe nasiona iowoce oleiste, nawet łamane – zwyłączeniem CN 1207 21 00 i1207 29 00 Mąka imączka, znasion lubowoców oleistych, innych niż zgorczycy6) Nasiona, owoce izarodniki, wrodzaju stosowanych dosiewu: – – Nasiona warzyw – – Pozostałe – zwyłączeniem CN 1209 99 10 Rośliny iczęści roślin (włącznie znasionami iowocami), wrodzaju stosowanych głównie wperfumerii, farmacji lubstosowane docelów owadobójczych, grzybobójczych lubpodobnych, świeże lubsuszone, nawet krojone, kruszone lubproszkowane7) – – Burak cukrowy – Substancje pektynowe, pektyniany ipektany – – Agar-agar Tłuszcz ze świń (włącznie ze smalcem) itłuszcz zdrobiu, inne niż te objęte pozycją 0209 lub15031) Tłuszcze zbydła, owiec lubkóz, inne niż te objęte pozycją

15031) Stearyna smalcowa, olej smalcowy, oleostearyna, oleina iolej łojowy, nieemulgowane lubniezmieszane, lubnieprzygotowane inaczej6) Tłuszcze ioleje iich frakcje, zryb lubze ssaków morskich, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie6) Pozostałe tłuszcze ioleje zwierzęce oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie6) Olej sojowy ijego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie6) Olej zorzeszków ziemnych ijego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie6) Oliwa ijej frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie6) Pozostałe oleje iich frakcje, otrzymywane wyłącznie zoliwek, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, włącznie zmieszaninami tych olejów lubich frakcji zolejami lubfrakcjami objętymi pozycją

15096) Olej palmowy ijego frakcje, nawet rafinowany, ale niemodyfikowany chemicznie6) Olej znasion słonecznika, zkrokosza barwierskiego lubznasion bawełny iich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie6) Olej kokosowy (zkopry), olej zziaren palmowych lubolej babassu iich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie6) Olej rzepakowy, rzepikowy lubgorczycowy oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie6) Pozostałe ciekłe tłuszcze ioleje roślinne (włącznie zolejem jojoba) iich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie6) – zwyłączeniem CN 1515 21 i1515 29

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

1201 1202 1203 00 00 1204 00 1205 1206 00 ex 1207 * 1208 1209 91 ex 1209 99 * 1211

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

1212 91 1302 20 1302 31 00 * 1501 * 1502 * 1503 00 * 1504 * 1506 00 00 * 1507 * 1508 * 1509 * 1510 00

99 100 101 102 103

* 1511 * 1512 * 1513 * 1514 ex * 1515

Dziennik Ustaw 104 * 1516 – 20 – Poz. 206

Tłuszcze ioleje, zwierzęce lubroślinne iich frakcje, częściowo lubcałkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lubelaidynizowane, nawet rafinowane, ale nieprzetworzone6) Margaryna; jadalne mieszaniny lubprodukty ztłuszczów lubolejów, zwierzęcych lubroślinnych, lubzfrakcji różnych tłuszczów lubolejów, zniniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze luboleje lubich frakcje, objęte pozycją

15166) Kiełbasy ipodobne wyroby zmięsa, podrobów lubkrwi; przetwory żywnościowe nabazie tych wyrobów Pozostałe mięso, podroby lubkrew, przetworzone lubzakonserwowane – zwyłączeniem CN 1602 10 00 Ryby przetworzone lubzakonserwowane; kawior inamiastki kawioru przygotowane zikry rybiej Skorupiaki, mięczaki ipozostałe bezkręgowce wodne, przetworzone lubzakonserwowane – Laktoza isyrop laktozowy: – – Zawierające 99% masy laktozy lubwięcej, wyrażonej jako laktoza bezwodna, wprzeliczeniu na suchą masę – – Pozostałe – Mieszaniny iciasta, dowytworzenia wyrobów piekarniczych objętych pozycją 1905 Makarony, nawet poddane obróbce cieplnej lubnadziewane (mięsem lubinnymi substancjami), lubprzygotowane inaczej, takie jak spaghetti, rurki, nitki, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuskus, nawet przygotowany Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lubprażenie zbóż, lubproduktów zbożowych (na przykład płatki kukurydziane); zboża (inne niż kukurydza) wpostaci ziarna lubwpostaci płatków, lubinaczej przetworzonego ziarna (zwyjątkiem mąki, kasz imączki), wstępnie obgotowane lubinaczej przygotowane, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone – Chleb chrupki – Sucharki, tosty zchleba ipodobne wyroby tostowe – – Pozostałe – – Mace – – – Chleb, bułki, niezawierające dodatku miodu, jajek, sera lubowoców, azawierające wsuchej masie nie więcej niż 5% masy cukru inie więcej niż 5% masy tłuszczu8) – – – – Pozostałe9) Pozostałe warzywa przetworzone lubzakonserwowane inaczej niż octem lubkwasem octowym, zamrożone, inne niż produkty objęte pozycją 2006: – Ziemniaki Soki owocowe (włączając moszcz gronowy) isoki warzywne niesfermentowane iniezawierające dodatku alkoholu, nawet zdodatkiem cukru lubinnej substancji słodzącej Lody śmietankowe ipozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone: – – – Pozostałe10) Wody, włącznie zwodami mineralnymi iwodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lubinnego środka słodzącego, lubwody aromatyzowane ipozostałe napoje bezalkoholowe, zwyłączeniem soków owocowych iwarzywnych, objętych pozycją

200911) – Mąki, mączki igranulki, zmięsa lubpodrobów; skwarki Otręby, śruta iinne pozostałości odsiewu, przemiału lubinnej obróbki zbóż iroślin strączkowych, nawet granulowane12)

105

* 1517

106 107 108 109

1601 00 ex 1602 1604 1605

110 111 112 113

1702 11 00 1702 19 00 1901 20 00 1902

114

1904

115 116 117 118 119

1905 10 00 1905 40 90 1905 90 10 * 1905 90 30 * 1905 90 90

120 121

2004 10 2009

122 123 124

2105 00 * 2106 90 98 * 2202

125 126

2301 10 00 * 2302

Dziennik Ustaw 127 128 129 * 2304 00 00 * 2305 00 00 * 2306 – 21 – Poz. 206

Makuchy iinne pozostałości stałe, nawet mielone lubwpostaci granulek, pozostałe zekstrakcji oleju sojowego6) Makuchy iinne pozostałości stałe, nawet mielone lubwpostaci granulek, pozostałe zekstrakcji oleju zorzeszków ziemnych6) Makuchy iinne pozostałości stałe, nawet mielone lubwpostaci granulek, pozostałe zekstrakcji tłuszczów lubolejów roślinnych, inne niż te objęte pozycją 2304 lub23056) Kazeina, kazeiniany ipozostałe pochodne kazeiny: – – Pozostałe13) – Albumina jaja: – – Suszona – – Pozostała Książki, broszury, ulotki ipodobne materiały, drukowane, nawet wpojedynczych arkuszach14) Książki dla dzieci, obrazkowe, dorysowania lubkolorowania14) Nuty drukowane lubwrękopisie, nawet ilustrowane luboprawione15) Mapy imapy hydrograficzne lubpodobne mapy wszelkich rodzajów, włączając atlasy, mapy ścienne, plany topograficzne iglobusy, drukowane16) – zwyłączeniem CN 4905 10 00

1. siążki wydawane na dyskach, taśmach iinnych nośnikach oznaczone stosowanymi K napodstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN

2. zasopisma specjalistyczne – wrozumieniu art.2 pkt27f ustawy zdnia 11 marca C 2004r. opodatku od towarów iusług (Dz.U. z2011r. Nr177, poz.1054)

130 131 132 133 134 135 136

* 3501 10 90 3502 11 3502 19 * 4901 * 4903 00 00 * 4904 00 00 ex * 4905

bez względu na kod CN

Objaśnienia: – x – zamieszczony przy kodzie CN oznacza, że dana pozycja dotyczy tylko towaru określonego nazwą w kolumnie e Wyszczególnienie – ykaz nie ma zastosowania dla zakresu importu towarów zwolnionych od podatku w – bjaśnienia dopodpozycji oznaczonych symbolem * umieszczonym wkolumnie Kod CN: o  

1) zwyłączeniem tłuszczów technicznych  

2) zwyłączeniem produktów ubocznych garbarń  

3) zwyłączeniem orzechów  

4) wyłącznie kolendra, kmin ikminek  

5) w yłącznie koperek (Anethum graveolens), szafran, kurkuma, tymianek, curry iinne nieprzetworzone rośliny przyprawowe iaromatyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane  

6) wyłącznie jadalne  

7) wyłącznie lebiodka pospolita (Origanum vulgare) ibylica  

8) w yłącznie pieczywo świeże, którego data minimalnej trwałości, oznaczona odrębnymi przepisami nie przekracza 14 dni, awprzypadku oznaczania tych towarów zgodnie zodrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności dospożycia, termin ten również nie przekracza 14 dni  

9) wyłącznie bułka tarta

10) zwyłączeniem produktów ozawartości alkoholu powyżej 1,2%

11) w yłącznie niegazowane napoje, wktórych udział masowy soku owocowego, warzywnego lubowocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego oraz niegazowane napoje zawierające tłuszcz mlekowy

12) zwyłączeniem śruty

13) zwyłączeniem kazeiny dostosowania wprzemyśle włókienniczym

14) w yłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN) – wytwarzane metodami poligraficznymi, zwyłączeniem ulotek; wydawnictwa walfabecie Braille’a

15) wyłącznie nuty wformie drukowanej

16) wyłącznie mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 206 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

 • Tekst jednolity

  Czym różni się tekst jednolity od tekstu ujednoliconego?

 • Tekst jednolity spółki z o.o.

  Jak ma wyglądać tekst jednolity umowy spółki z o.o.? Kto powinien go sporządzić? Spółka istnieje 20 lat, w trakcie jej istnienia zaszło mnóstwo zmian umowy spółki.

 • ujednolicony tekst umowy spółki

  Spółka działająca od kilku lat, zmieniała kilkukrotnie zapisy umowy za pomocą aneksów. Rodzi to pewna uciążliwość przy okazywaniu dokumentów spółki. Czy od (...)

 • Księga przychodów i rozchodów - nowy wzór

  Prowadzę firmę na zasadach ogólnych - księga przychodów i rozchodów. Słyszałem, że weszły nowe wzory księgi przychodów i rozchodów. Czy rzeczywiście obowiązują (...)

 • Zgłoszenie zmiany umowy spółki do KRS

  Wspólnicy dokonują zmiany umowy spółki jawnej poprzez usunięcie z umowy jednego z paragrafów. Fakt zmiany umowy spółki musi zostać zgłoszony do KRS wraz z umową (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-27 poz. 399

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-21 poz. 98

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 • Monitor Polski 2013 poz. 747

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa

 • Monitor Polski 2013 poz. 736

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-24 poz. 645

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyjaśnień do Taryfy celnej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.