Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 207 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-02-13
Data wydania:2013-02-05
Data wejscia w życie:2013-02-28
Data obowiązywania:2013-02-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 207 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 207

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW zdnia 5 lutego 2013 r. wsprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu Na podstawie art.42 ust.2a ustawy zdnia 27 sierpnia 2004r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z2008r. Nr164, poz.1027, zpóźn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §1. Rozporządzenie określa: 1) szczegółowe warunki otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej, zwanych dalej łącznie „świadczeniami opieki zdrowotnej”, udzielanych weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, zwanych dalej „weteranami poszkodowanymi-funkcjonariuszami”, wzakresie leczenia urazów ichorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa; 2) tryb postępowania wsprawach, októrych mowa wpkt 1; 3) sposób itryb finansowania ponoszonych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej. §


2.

1. Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na wniosek złożony przez weterana do jednostki organizacyjnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego realizującej zadania zzakresu obsługi działalności leczniczej wykonywanej przez podmiot leczniczy utworzony przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

2. Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Agencji Wywiadu na wniosek złożony przez weterana do komórki organizacyjnej Agencji Wywiadu właściwej do spraw lecznictwa. §3.

1. Wniosek, októrym mowa w§2, powinien zawierać: 1) imię inazwisko; 2) numer PESEL; 3) numer telefonu; 4) adres korespondencyjny;

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2008r. Nr216, poz.1367, Nr225, poz.1486, Nr227, poz.1505, Nr234, poz.1570 iNr237, poz.1654, z2009r. Nr6, poz.33, Nr22, poz.120, Nr26, poz.157, Nr38, poz.299, Nr92, poz.753, Nr97, poz.800, Nr98, poz.817, Nr111, poz.918, Nr118, poz.989, Nr157, poz.1241, Nr161, poz.1278 iNr178, poz.1374, z2010r. Nr50, poz.301, Nr107, poz.679, Nr125, poz.842, Nr127, poz.857, Nr165, poz.1116, Nr182, poz.1228, Nr205, poz.1363, Nr225, poz.1465, Nr238, poz.1578 iNr257, poz.1723 i1725, z2011r. Nr45, poz.235, Nr73, poz.390, Nr81, poz.440, Nr106, poz.622, Nr112, poz.654, Nr113, poz.657, Nr122, poz.696, Nr138, poz.808, Nr149, poz.887, Nr171, poz.1016, Nr205, poz.1203 iNr232, poz.1378, z2012r. poz.123, 1016, 1342 i1548 oraz z 2013 r. poz. 154.

Dziennik Ustaw –2– Poz. 207

5) numer legitymacji weterana poszkodowanego-funkcjonariusza; 6) wskazanie świadczeń opieki zdrowotnej.

2. Do wniosku dołącza się: opinię ostanie zdrowia oraz opotrzebie udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej wystawioną przez lekarza specjalistę 1) wdziedzinie medycyny odpowiedniej ze względu na chorobę lub rodzaj urazu, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 30dni przed dniem jej przedłożenia; 2) kopię orzeczenia lub kopię wypisu ztreści orzeczenia komisji lekarskiej podległej odpowiednio Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Szefowi Agencji Wywiadu ozwiązku uszczerbku na zdrowiu zwypadkiem pozostającym wzwiązku zdziałaniami poza granicami państwa lub chorobą nabytą podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych wramach działań poza granicami państwa. §4.

1. Odpowiednio Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Szef Agencji Wywiadu może zasięgnąć opinii podległej mu komisji lekarskiej ozwiązku udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej zzakresem leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

2. Komisje lekarskie, októrych mowa wust.1, wydają opinię niezwłocznie, nie później jednak niż wterminie 7 dni. §5. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego kieruje weterana poszkodowanego-funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do podmiotu leczniczego utworzonego przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. §6.

1. Szef Agencji Wywiadu kieruje weterana poszkodowanego-funkcjonariusza Agencji Wywiadu do świadczeniodawcy, który udzieli świadczeń opieki zdrowotnej.

2. Szef Agencji Wywiadu zawiera umowę ze świadczeniodawcą, októrym mowa wart.5 pkt 41 ustawy zdnia 27 sierpnia 2004r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

3. Świadczeniodawca otrzymuje środki finansowe, pochodzące zbudżetu państwa wczęści pozostającej wdyspozycji Szefa Agencji Wywiadu, za udzielone świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie zestawienia tych świadczeń oraz faktury. Zestawienie zawiera: 1) imię inazwisko, numer PESEL oraz datę urodzenia weterana poszkodowanego-funkcjonariusza Agencji Wywiadu; 2) datę udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej; 3) rodzaj izakres udzielonego świadczenia opieki zdrowotnej; 4) datę wystawienia inumer faktury; 5) liczbę udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej; 6) cenę udzielonego świadczenia opieki zdrowotnej; 7) wartość udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiącą iloczyn liczby udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej iich ceny; 8) podpis kierownika podmiotu leczniczego.

4. Zestawienie, októrym mowa wust.3, wraz zfakturą przekazywane jest przez świadczeniodawcę wterminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, wktórym świadczenie było realizowane.

5. Środki publiczne są przekazywane świadczeniodawcy wterminie 14 dni od dnia zatwierdzenia pod względem merytorycznym ifinansowym dokumentów, októrych mowa wust.3.

6. Środki publiczne są przekazywane na rachunek bankowy świadczeniodawcy.

7. Wprzypadku dokonania korekty zestawień oraz faktur, októrych mowa wust.3 i4, świadczeniodawca składa oba dokumenty wraz ze szczegółowym uzasadnieniem przyczyny sporządzenia korekty niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowości.

Dziennik Ustaw –3– Poz. 207

8. Wprzypadku konieczności dokonania zwrotu przekazanych wcześniej środków finansowych, wynikającego zkorekty, októrej mowa wust.7, świadczeniodawca zwraca te środki wraz zustawowymi odsetkami na rachunek bankowy Agencji Wywiadu wterminie 7dni od dnia sporządzenia korekty iwystawienia faktury korygującej. §7. Przepis §6 stosuje się odpowiednio do Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, kierującego weterana poszkodowanego-funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do świadczeniodawcy, który udzieli świadczeń opieki zdrowotnej, wsytuacji gdy podmiot leczniczy utworzony przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie jest wstanie realizować świadczenia opieki zdrowotnej, które jest wymagane zuwagi na stan zdrowia weterana poszkodowanego-funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. §8. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 207 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-28 poz. 339

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym

 • Dziennik Ustaw z 2012-04-04 poz. 373

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-29 poz. 351

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie monitorowania realizacji świadczeń opieki zdrowotnej weteranów poszkodowanych-żołnierzy

 • Dziennik Ustaw z 2012-08-02 poz. 884

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-17 poz. 1564

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.