Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 208 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-02-13
Data wydania:2013-02-05
Data wejscia w życie:2013-02-28
Data obowiązywania:2013-02-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 208 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 208

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW zdnia 5 lutego 2013 r. wsprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej Na podstawie art.47b ust.2 ustawy zdnia 27 sierpnia 2004r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z2008r. Nr164, poz.1027, zpóźn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa: 1) podmiot uprawniony do wydania dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi ABW do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 24b, art. 24c, art.44 ust.1c, art.47 ust.2a oraz art.57 ust.2 pkt 13 ustawy zdnia 27 sierpnia 2004r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 2) wzór dokumentu, októrym mowa wpkt 1; 3) tryb wydawania, wymiany lub zwrotu dokumentu, októrym mowa wpkt 1; 4) dane zawarte wdokumencie, októrym mowa wpkt

1. §

2. Przez funkcjonariusza ABW rozumie się funkcjonariusza, októrym mowa wart.4 pkt 18 ustawy zdnia 19 sierpnia 2011r. oweteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. Nr205, poz.1203). §

3. Dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej jest wydawany przez Szefa ABW wterminie 7 dni od dnia wydania ostatecznej decyzji oprzyznaniu statusu weterana poszkodowanego-funkcjonariusza ABW. §

4. Wzór dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi ABW, zwanego dalej „dokumentem potwierdzającym uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej”, określa załącznik do rozporządzenia. §

5. Dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej weterana poszkodowanego-funkcjonariusza ABW zawiera: 1) imię inazwisko; 2) numer PESEL;

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2008r. Nr216, poz.1367, Nr225, poz.1486, Nr227, poz.1505, Nr234, poz.1570 iNr237, poz.1654, z2009r. Nr6, poz.33, Nr22, poz.120, Nr26, poz.157, Nr38, poz.299, Nr92, poz.753, Nr97, poz.800, Nr98, poz.817, Nr111, poz.918, Nr118, poz.989, Nr157, poz.1241, Nr161, poz.1278 iNr178, poz.1374, z2010r. Nr50, poz.301, Nr107, poz.679, Nr125, poz.842, Nr127, poz.857, Nr165, poz.1116, Nr182, poz.1228, Nr205, poz.1363, Nr225, poz.1465, Nr238, poz.1578 iNr257, poz.1723 i1725, z2011r. Nr45, poz.235, Nr73, poz.390, Nr81, poz.440, Nr106, poz.622, Nr112, poz.654, Nr113, poz.657, Nr122, poz.696, Nr138, poz.808, Nr149, poz.887, Nr171, poz.1016, Nr205, poz.1203 iNr232, poz.1378, z2012r. poz.123, 1016, 1342 i1548 oraz z 2013 r. poz. 154.

Dziennik Ustaw 3) informacje oprzysługujących uprawnieniach; 4) oznaczenie podmiotu, który wydał dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, oraz jego podpis; 5) miejsce idatę wydania dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej; informacje wskazujące na okoliczności, w których posługiwanie się dokumentem potwierdzającym uprawnienia do 6) korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej jest uprawnione; 7) numer legitymacji weterana oraz termin jej ważności. § 6.

1. Dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej odbiera się osobiście po przedstawieniu dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

2. Dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej może również odebrać osoba upoważniona po przedstawieniu do wglądu: 1) swojego dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; 2) pisemnego upoważnienia weterana poszkodowanego-funkcjonariusza ABW do odebrania wjego imieniu dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej.

3. Osoba, októrej mowa wust.2, potwierdza odbiór własnoręcznym, czytelnym podpisem. § 7.

1. Dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej podlega wymianie wprzypadku: 1) zniszczenia albo uszkodzenia; 2) zmiany danych wnim zawartych.

2. Wymiany dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej dokonuje się na wniosek weterana poszkodowanego-funkcjonariusza ABW wterminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

3. Do wniosku dołącza się oświadczenie ozniszczeniu, uszkodzeniu albo ozmianie danych zawartych wdokumencie potwierdzającym uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej.

4. Wprzypadku wymiany dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej weteran poszkodowany-funkcjonariusz ABW zwraca podmiotowi, który go wydał, dotychczasowy dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. § 8.

1. Wprzypadku utraty dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej Szef ABW na wniosek weterana poszkodowanego-funkcjonariusza ABW wydaje nowy dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, wterminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

2. Wniosek powinien zawierać oświadczenie weterana poszkodowanego-funkcjonariusza ABW outracie dotychczasowego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej.


3. Wprzypadku odzyskania utraconego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej weteran poszkodowany-funkcjonariusz ABW jest obowiązany do jego zwrotu, wterminie 14 dni od dnia jego odzyskania. §

9. Wprzypadku wymiany albo utraty dotychczasowego dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi ABW do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu wydania nowego dokumentu Szef ABW wystawia zaświadczenie ouprawnieniach przysługujących weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi ABW, októrych mowa w§ 1 pkt 1, zawierające dane, októrych mowa w§

5. §

10. Weteran poszkodowany-funkcjonariusz ABW, który utracił status weterana poszkodowanego-funkcjonariusza ABW, zwraca dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej Szefowi ABW, wterminie 14 dni od dnia, wktórym decyzja outracie tego statusu stała się ostateczna. §

11. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk –2– Poz. 208

Dziennik Ustaw –3– Poz. 208

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 5 lutego 2013 r. (poz. 208)

WZÓR DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ Dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej ma układ poziomy, jest kartą wykonaną zPVC wformacie według standardu ISO 7810 ID-1 owymiarach 53,98 x 85,6 x 0,76 mm. Przód dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej: 1) dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej pokryty tłem cieniowanym wkolorze zielonożółtym; 2) wlewym górnym rogu wizerunek orła według wzoru ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, wkolorze srebrnym; 3) napisy wkolorze czarnym: p – o prawej stronie wizerunku orła napisy: „RZECZPOSPOLITA POLSKA”, poniżej „AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO”, – entralnie „DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ OPIEc KI ZDROWOTNEJ”, – oniżej po lewej stronie miejsce na dokonanie wpisu imienia, apod nim nazwiska, p – poniżej „NrPESEL” oraz miejsce na dokonanie wpisu numeru PESEL. Tył dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej: 1) dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej pokryty tłem cieniowanym wkolorze zielonożółtym; 2) napisy wkolorze czarnym: – górnej części „Uprawnia weterana z lewej strony odmiot wyda Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do w  w środkow j części poszkodowanego-funkcjonariusza ący” korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej wzakresie określonym wustawie zdnia 27 sierpnia 2004r. oświadcze pon że ZE AGENC środków ECZEŃ W W WNĘTRZN GO , niach opieki zdrowotnej finansowanych ze I BEZP publicznych (Dz. U. z2008r. Nr164, poz.1027, zpóźn. zm.)”, – oniżej „SZEF AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO”, p – oniżej po lewej stronie „miejsce idata wydania” oraz miejsce na dokonanie wpisu wydania. p strona 1

RZECZPOSPOLITA POLSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

– środkowej częściże o strony „podmiot wydający”, w  pon zlewej lewe stron e mie sc

orzeł

XXXXXXXXXXXXX

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

imię

XXXXXXXXXXXXX

nazwisko

Nr PESEL XXXXXXXXXXXXX numer legitymacji weterana oraz termin jej ważności xxxxxxxxxxxxxxxxx

Dziennik Ustaw strona 2

Uprawnia weterana poszkodowanego-funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) podmiot wydający: SZEF AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

–4–

Poz. 208

miejsce i data wydania, xx,xx,xxxx r.

mp.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 208 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-04-04 poz. 376

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom

 • Dziennik Ustaw z 2012-08-02 poz. 884

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-17 poz. 1564

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-30 poz. 1192

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2012 r. w sprawie przyznawania zapomogi weteranowi-funkcjonariuszowi albo weteranowi poszkodowanemu funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na pobyt w Domu Weterana

 • Dziennik Ustaw z 2013-02-12 poz. 197

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie dofinansowania kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.