Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 211 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-02-14
Data wydania:2013-01-03
Data wejscia w życie:2013-03-01
Data obowiązywania:2013-03-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 211 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 211

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA IGOSPODARKI MORSKIEJ

1) zdnia 3 stycznia 2013r. wsprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych2) Na podstawie art.25 ust.2 ustawy zdnia 28 marca 2003r. otransporcie kolejowym (Dz.U. z2007r. Nr16, poz.94, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne § 1.

1. Przepisów rozporządzenia, z wyjątkiem § 2 ust. 2 pkt 5, § 7 ust. 1, § 9, § 10, § 27 i § 28 pkt 2, nie stosuje się do sposobu oznakowania pojazdów kolejowych: 1) poruszających się wyłącznie po bocznicy kolejowej; 2) o szerokości toru mniejszej niż 1435 mm; 3) zabytkowych używanych jako nieruchomy eksponat; 4) pojazdów specjalnych poruszających się wyłącznie po torze zamkniętym lub transportowanych na innych pojazdach; 5) poruszających się wyłącznie po sieciach kolejowych, które są funkcjonalnie wyodrębnione z systemu kolei i przeznaczone tylko na potrzeby pasażerskich przewozów lokalnych oraz miejskich lub podmiejskich; 6) poruszających się wyłącznie po infrastrukturze kolejowej należącej do zarządców prywatnej infrastruktury kolejowej, na ich użytek w ramach własnej działalności w zakresie transportu towarów; 7) poruszających się wyłącznie po infrastrukturze kolejowej przewidzianej wyłącznie do użytku lokalnego, turystycznego lub historycznego; 8) historycznych nieporuszających się po sieci kolejowej.


Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej (Dz.U. Nr248, poz.1494 oraz z2012r. poz.1396).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 6 września 2012 r. pod numerem 2012/0522/PL zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str.337).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr59, poz.359, Nr144, poz.902, Nr206, poz.1289 iNr227, poz.1505, z2009r. Nr1, poz.3, Nr18, poz.97, Nr19, poz.100, Nr98, poz.817, Nr115, poz.966, Nr157, poz.1241 iNr214, poz.1658, z2011r. Nr5, poz.13, Nr102, poz.586, Nr106, poz.622, Nr187, poz.1113, Nr205, poz.1209, Nr227, poz.1367, Nr230, poz.1372 iNr233, poz.1381 oraz z2012r. poz.460 i951.

1)

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 211

2. Przepisów rozporządzenia, z  wyjątkiem informacji umieszczanych na tablicach kierunkowych, o  których mowa w ust. 17 i 18 załącznika nr 5 do rozporządzenia, nie stosuje się do sposobu oznakowania pojazdów metra.

3. Dla pojazdów kolejowych, o których mowa w ust. 1, eksploatujący te pojazdy, zwany dalej „eksploatującym”, zamiast identyfikatora określonego w § 12–14 stosuje własny sposób identyfikacji pojazdu kolejowego. § 2.

1. Rejestr pojazdów kolejowych w zależności od przeznaczenia pojazdu powinien spełniać wymagania określone: 1) w decyzji Komisji 2011/314/UE z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemu „Ruch kolejowy” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (Dz. Urz. UE L 144 z 31.05.2011, str. 1, z późn. zm.); 2) w Regulaminie dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącym załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. (Dz. U. z2007r. Nr100, poz.674 i675, z2009r. Nr167, poz.1318 oraz z2011r. Nr137, poz.804 i805), wraz ze zmianami obowiązującymi od dnia wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, ogłoszonymi we właściwy sposób; 3) właściwych krajowych specyfikacjach technicznych i dokumentach normalizacyjnych, o których mowa w art. 25t we ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, zwanej dalej „ustawą”.

2. Oznakowanie pojazdów kolejowych, w zależności od przeznaczenia pojazdu powinno spełniać wymagania określone: w decyzji Komisji 2011/314/UE z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie 1) podsystemu „Ruch kolejowy” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych; w  2) decyzji Komisji 2006/861/WE z  dnia 28 lipca 2006  r. dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „tabor kolejowy – wagony towarowe” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (Dz. Urz. UE L 344 z 08.12.2006, str. 1, z późn. zm.); 3) w decyzji Komisji 2011/291/UE z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Tabor – lokomotywy i tabor pasażerski” w transeuropejskim systemie kolei konwencjonalnych (Dz. Urz. UE L 139 z 26.05.2011, str. 1, z późn. zm.); 4) w decyzji Komisji 2008/164/WE z dnia 21 grudnia 2007 r. dotyczącej technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu „Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej i transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (Dz. Urz. UE L 64 z 07.03.2008, str. 72, z późn. zm.); 5) w Regulaminie dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącym załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r.; we 6) właściwych krajowych specyfikacjach technicznych i dokumentach normalizacyjnych, o których mowa w art. 25t ustawy. Rozdział 2 Prowadzenie rejestru pojazdów kolejowych § 3.

1. Rejestr pojazdów kolejowych prowadzi dysponent lub eksploatujący w formie księgi, kartoteki lub w systemie teleinformatycznym.


2. Rejestr pojazdów kolejowych prowadzony w formie księgi lub kartoteki powinien być opatrzony pieczęcią adresową dysponenta lub eksploatującego albo nadrukiem odpowiadającym tej pieczęci oraz identyfikatorem literowym dysponenta (VKM).

3. Rejestr pojazdów kolejowych składa się z dwóch części: 1) część I – Ewidencja pojazdu kolejowego; 2) część II – Dane o eksploatacji pojazdu kolejowego.

4. Wzór rejestru pojazdów kolejowych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 211

§ 4.

1. Wpis pojazdu kolejowego do rejestru pojazdów kolejowych powinien nastąpić niezwłocznie po nabyciu pojazdu kolejowego lub uzyskaniu innego tytułu prawnego do pojazdu.

2. Wykreślenie pojazdu kolejowego z rejestru pojazdów kolejowych następuje: 1) niezwłocznie po wydaniu przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, zwanego dalej „Prezesem UTK”, raportu z wycofania z eksploatacji pojazdu kolejowego na podstawie wniosku dysponenta; 2) niezwłocznie po zbyciu pojazdu lub po wygaśnięciu innego tytułu prawnego oraz po zgłoszeniu tego faktu Prezesowi UTK, zgodnie z art. 25ga ust. 3 ustawy.

3. Wykreślenie pojazdu kolejowego z  rejestru pojazdów kolejowych przez eksploatującego następuje niezwłocznie po zbyciu pojazdu lub wygaśnięciu innego tytułu prawnego do pojazdu. § 5.

1. Pojazdy szynowo-drogowe, które poruszać się będą po drogach publicznych, powinny być zarejestrowane zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale 2 działu III ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z2012r. poz.1137 i1448) oraz wpisane do rejestru pojazdów kolejowych.

2. Pojazdy szynowo-drogowe, inne niż określone w ust. 1, podlegają wyłącznie wpisowi do rejestru pojazdów kolejowych. § 6. Niezależnie od rejestru pojazdów kolejowych prowadzi się akta obejmujące dokumenty stanowiące podstawę wpisu do tego rejestru. Rozdział 3 Oznakowanie pojazdów kolejowych § 7.

1. Oznakowanie pojazdów kolejowych w zakresie nieuregulowanym w przepisach określonych w § 2 wykonuje się zgodnie z normami wymienionymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Na czynnych zabytkowych pojazdach kolejowych należy zachować oznakowanie oryginalne, pochodzące z okresu ich eksploatacji. Oznakowanie czynnego zabytkowego pojazdu kolejowego identyfikatorem pojazdu kolejowego powinno być wykonane tak, aby było czytelne i nie kolidowało z oznakowaniem oryginalnym. § 8.

1. Sposób oznakowania pojazdów kolejowych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. Wzory oznakowania pojazdów kolejowych oraz sposób jego rozmieszczenia określa załącznik nr 4 do rozporządzenia. § 9.

1. Na pojazdach kolejowych dysponent lub eksploatujący może umieszczać dodatkowe napisy i informacje.

2. Dodatkowe napisy i informacje, o których mowa w ust. 1, nie mogą być umieszczane w miejscach oznakowania pojazdów kolejowych i na tablicach zewnętrznych i wewnętrznych. § 10. Na każdy pojazd kolejowy oraz na wózki stosowane w komunikacji przestawczej należy nanieść datę wykonania ostatnich prac utrzymaniowych poziomu 4 lub 5 (dzień, miesiąc, rok), o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz.U. Nr212, poz.1771 oraz z2007r. Nr212, poz.1567). § 11. Jeżeli pojazd kolejowy przystosowany jest do jazdy po torze o szerokości 1435 mm i po torze o innej szerokości, przy czym dalsza jazda może odbywać się po zmianie wózków, to: 1) ramach wózków należy nanieść identyfikator pojazdu kolejowego, z którym w chwili nabycia stanowiły zakupiony na komplet, zaś po europejskim numerze pojazdu kolejowego należy dodać małe litery alfabetu dla każdego kompletu wózków (a, b – dla pierwszego kompletu; c, d – dla następnego), zgodnie z ust. 1 i 2 załącznika nr 3 oraz rys. 1 i rys. 3 załącznika nr 4 do rozporządzenia; 2) w przypadku gdy wózki powinny być umieszczone w określonym miejscu pod pojazdem kolejowym, na pudle pojazdu i na ramach wózków należy umieścić dodatkowe oznakowanie jednoznacznie identyfikujące usytuowanie wózków pod pojazdem.

Dziennik Ustaw –4– Poz. 211

§ 12. Na identyfikator pojazdu kolejowego składają się: 1) identyfikator literowy państwa rejestracji pojazdu kolejowego; 2) identyfikator literowy dysponenta (VKM); 3) europejski numer pojazdu (EVN); 4) oznaczenie literowe charakterystyki technicznej pojazdu, z zastrzeżeniem § 16 ust. 4; 5) literowe oznaczenie zdolności pojazdu do interoperacyjności. § 13.

1. Identyfikator literowy państwa rejestracji pojazdu kolejowego, w którym dysponent uzyskał certyfikat bezpieczeństwa, autoryzację bezpieczeństwa lub świadectwo bezpieczeństwa, podkreśla się.


2. Identyfikatory literowe państw rejestracji pojazdu kolejowego określa tablica 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia. § 14. Na identyfikator literowy dysponenta (VKM) składa się uzgodniony z Prezesem UTK zestaw dużych liter, stanowiących znak rozpoznawczy dysponenta w liczbie nie mniejszej niż dwa i nie większej niż pięć znaków, wpisywany po kresce za identyfikatorem literowym państwa rejestracji pojazdu kolejowego. § 15.

1. Na europejski numer pojazdu (EVN) składają się odpowiednio uszeregowane i umiejscowione cyfry i znaki, które określają: 1) rodzaj taboru (1 cyfra); 2) zdolność pojazdu do interoperacyjności (1 i 2 cyfra); 3) państwo rejestracji pojazdu kolejowego (3 i 4 cyfra); 4) charakterystykę techniczną pojazdu (cyfry 5–7 w przypadku pojazdów trakcyjnych, cyfry 5–8 dla pozostałych rodzajów taboru); 5) numer seryjny (cyfry 8–11 w przypadku pojazdów trakcyjnych, cyfry 9–11 dla pozostałych rodzajów taboru); 6) cyfrę kontrolną (12 cyfra).

2. Cyfra kontrolna, o której mowa w ust. 1 pkt 6, służy do szybkiej kontroli zapisu europejskiego numeru pojazdu (EVN).

3. Sposób tworzenia europejskiego numeru pojazdów (EVN) określają ust. 1–5 załącznika nr 3 do rozporządzenia.

4. Znaczenie poszczególnych cyfr i grup cyfr europejskiego numeru pojazdu (EVN) określa tablica 1 załącznika nr 3, a identyfikatory cyfrowe państwa rejestracji pojazdu kolejowego tablica 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia. § 16.

1. Na oznaczenie literowe charakterystyki technicznej pojazdu kolejowego składają się: 1) w wagonach pasażerskich: a) oznaczenie serii wagonu w postaci liter dużych i małych określających rodzaj i przeznaczenie wagonu pasażerskiego, b) oznaczenie liczby przedziałów w wagonie pasażerskim w postaci indeksu górnego, umiejscowionego bezpośrednio po ostatniej literze oznaczenia literowego serii wagonu pasażerskiego; oznaczenie powinno być umieszczone na każdym wagonie pasażerskim, z wyjątkiem wagonów: restauracyjnych, pocztowych, bagażowych, bagażowo-pocztowych, specjalnego znaczenia (służbowych, socjalnych, salonowych, konferencyjnych, dyskotekowych, barowych, kinowych, wideo i do przewozu chorych) oraz wagonów do przewozu samochodów, c) oznaczenie indeksu wagonu w postaci liter małych określających szczegółowe cechy konstrukcyjne i eksploatacyjne wagonu pasażerskiego; 2) w wagonach towarowych4): a) oznaczenie serii wagonu w postaci liter dużych określających kategorię wagonu towarowego, b) oznaczenie indeksu wagonu w postaci liter małych, określających szczegółowe cechy konstrukcyjne i eksploatacyjne wagonu towarowego.

4)

Wykaz oznaczeń literowych charakterystyki technicznej wagonów towarowych i przyporządkowanych im kodów cyfrowych (cyfry 5–8 numeru EVN) publikowany jest pod nazwą „Annex P.9” na stronie internetowej Europejskiej Agencji Kolejowej (www.era.europa.eu) w pierwszą środę każdego miesiąca.

Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 211

2. Kolejność małych liter indeksu wagonu pasażerskiego i towarowego występuje w porządku alfabetycznym.

3. Mała litera „c” indeksu wagonu pasażerskiego z miejscami siedzącymi zamienianymi na miejsca do leżenia lub wagonu z miejscami do leżenia wchodzi w skład literowego oznaczenia serii wagonu.

4. Wkolejowych pojazdach trakcyjnych ikolejowych pojazdach specjalnych oznaczenie literowe charakterystyki technicznej pojazdu nie występuje.

5. Wykaz oznaczeń literowych charakterystyki technicznej wagonów pasażerskich do stosowania na wagonach komunikacji międzynarodowej i komunikacji wewnętrznej zawiera tablica 14 załącznika nr 3 do rozporządzenia.

6. Sposób zależności kodowania oznaczeń serii wagonu pasażerskiego z oznaczeniem cyfrowym parametrów technicznych wagonów (cyfra 5 i 6 numeru EVN) zawiera tablica 15 załącznika nr 3 do rozporządzenia. § 17. Wagony towarowe zgodne ze wszystkimi TSI obowiązującymi w chwili oddania do eksploatacji, które otrzymały zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji zgodnie z art. 23b ust. 2 i 3 ustawy oraz posiadają zezwolenie ważne we wszystkich państwach członkowskich zgodnie z  art.  23c ustawy, powinny być oznakowane literowym oznaczeniem zdolności do interoperacyjności „TEN”, a  ich pierwsze cyfry europejskiego numeru pojazdu (EVN) powinny odpowiadać kodom od 0 do 3, określonym w tablicy 12 załącznika nr 3 do rozporządzenia. § 18.

1. Pojazdy kolejowe, które nie są dopuszczone do eksploatacji we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, powinny posiadać oznaczenie wskazujące państwa członkowskie, w których zostały dopuszczone do eksploatacji.

2. Wzór oznakowania pojazdów, o których mowa w ust. 1, zawiera tablica 16 załącznika nr 3 do rozporządzenia oraz rys. 4, 7 i 8c załącznika nr 4 do rozporządzenia. § 19.

1. Napisy występujące w identyfikatorze pojazdu kolejowego wykonuje się w następujący sposób: 1) pismem prostym, jednoelementowym, bezszeryfowym; z minimalną wysokością znaków 80 mm; 2) górna krawędź znaków tworzących identyfikator nie może być położona wyżej niż 2000 mm nad główką szyny. 3) 

2. W przypadku wózka stosowanego w komunikacji przestawczej wysokość pisma należy dobrać tak, aby oznakowanie zmieściło się na ramie i nie kolidowało z innym oznakowaniem, jakie powinno znajdować się na wózku, wykonanym zgodnie z§11. § 20.

1. Informacje o przeznaczeniu i sposobie korzystania z urządzeń stanowiących wyposażenie pojazdów kolejowych przedstawia się za pomocą piktogramów.

2. Jeżeli sposób korzystania z urządzenia opisano tekstem, to napisy powinny być wykonane: 1) w wagonach pasażerskich kursujących w komunikacji: a) wewnętrznej – w językach polskim, angielskim i niemieckim, międzynarodowej – w językach polskim, angielskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim; b) 2) w wagonach towarowych kursujących w komunikacji: a) wewnętrznej – w języku polskim, międzynarodowej – w językach polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim. b) 

3. W połączeniach transgranicznych dopuszcza się stosowanie napisów w języku polskim i angielskim oraz państwa sąsiedniego na podstawie ustaleń między przewoźnikami lub między przewoźnikiem a zarządem kolei zagranicznej lub zagranicznym zarządcą infrastruktury udostępniającym trasę pociągu. § 21.

1. Informacje o przeznaczeniu i sposobie korzystania z urządzeń stanowiących wyposażenie pojazdów trakcyjnych przedstawia się w postaci zwięzłych opisów lub za pomocą piktogramów.

2. Jeżeli pojazd trakcyjny kursuje w komunikacji międzynarodowej i następuje wymiana drużyn trakcyjnych, a sposób korzystania z urządzenia opisano tekstem, to napisy powinny być wykonane w języku polskim oraz państwa, przez które przemieszcza się pojazd trakcyjny.

Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 211

§ 22. Dopuszcza się kodowanie identyfikatora pojazdu kolejowego w taki sposób, aby możliwe było jego odczytywanie za pomocą odpowiednich urządzeń automatycznych. Urządzenia automatyczne służące do odczytu identyfikatora pojazdu kolejowego nie mogą powodować zakłóceń w pracy urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń łączności oraz zakłócać pracy urządzeń sterujących w pojazdach kolejowych. §  23.

1. Oznakowanie pociągu pasażerskiego, zwanego dalej „pociągiem”, wykonuje się poprzez umieszczenie wewnętrznych i zewnętrznych tablic informacyjnych kierunkowych i numerowych.

2. Tablice kierunkowe służą do informowania podróżnych o: rodzaju i numerze pociągu; 1) 2) nazwie pociągu – o ile ona występuje; 3) trasie jazdy, w tym stacji początkowej, stacjach pośrednich i przystankach oraz o stacji końcowej biegu pociągu.

3. Tablice numerowe wewnętrzne i zewnętrzne służą do określenia kolejności wagonu w składzie pociągu lub numeru kursu wagonu w pociągu międzynarodowym.

4. Oznakowanie pociągów, wzory tablic kierunkowych i numerowych oraz ich rozmieszczenie określa załącznik nr 5 do rozporządzenia. § 24.

1. Napisy na wewnętrznych i zewnętrznych tablicach informacyjnych kierunkowych i numerowych wykonuje się, stosując alfabet łaciński i pismo jednoelementowe, bezszeryfowe.

2. Jeżeli trasa pociągu przebiega przez państwa, które używają innych rodzajów pisma, w szczególności cyrylicy lub greki, to dysponent uzgadnia z zarządem kolejowym lub zarządcą infrastruktury takiego państwa albo z przewoźnikiem zagranicznym, w jakim języku, w którym stosowany jest alfabet łaciński, należy wykonać napisy na tablicach kierunkowych.

3. Na tablicach kierunkowych wewnętrznych i zewnętrznych nie należy umieszczać: 1) ozdobników irysunków, napisów wykonanych pismem ozdobnym 2) – z wyjątkiem kursów specjalnych lub okazjonalnych. § 25.

1. Tablice kierunkowe i numerowe, wykonywane metodami malarskimi albo poligraficznymi, powinny mieć napisy w kolorze czarnym umieszczone na białym tle, z wyjątkiem określonych w ust. 2–7 załącznika nr 5 do rozporządzenia: 1) numeru i rodzaju pociągu, 2) nazwy pociągu, o ile jest ona stosowana, 3) nazwy stacji początkowej i końcowej, 4) nazwy stacji pośrednich – które mogą być wykonane kolorem czerwonym.

2. Tablice kierunkowe i numerowe elektroniczne powinny mieć czarne lub ciemnogranatowe tło, zaś elementy tworzące litery i cyfry powinny mieć barwę silnie kontrastową bez względu na rodzaj i siłę oświetlenia zewnętrznego lub jego brak. § 26.

1. Tablice kierunkowe zewnętrzne umieszcza się: 1) ścianie bocznej wagonu w taborze: na a) nowym lub modernizowanym – w świetliku w pobliżu każdego wejścia do wagonu, b) eksploatowanym – przy jednym z wejść po każdej stronie wagonu, ze c) stałą obsługą – co najmniej przy wejściu do wagonu znajdującym się w pobliżu przedziału konduktorskiego; 2) ścianie czołowej pojazdu prowadzącego pociąg, z  wyłączeniem pociągów realizujących międzywojewódzkie lub na międzynarodowe przewozy pasażerskie oraz z zastrzeżeniem ust. 5.

Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 211

2. Tablice kierunkowe wewnętrzne umieszcza się we wszystkich przedsionkach wagonów w pociągu. Wymaganie to nie jest obowiązkowe dla pociągów kursujących w komunikacji miejskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. opublicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z2011r. Nr5, poz.13 iNr228, poz.1368).

3. Tablic kierunkowych nie wolno zastępować innymi tablicami. Informacje o zmianie przeznaczenia wagonu zamieszcza się na dodatkowych tablicach, umieszczonych wewnątrz wagonu.

4. Wagony w pociągach, w których nie mogą przebywać podróżni, powinny być oznakowane na zewnątrz tablicami zawierającymi taką informację.

5. Pociągi zestawione z zespołów trakcyjnych, wagonów silnikowych lub z lokomotywy i składu wagonów, jeżdżące w systemie ciągnij – pchaj (push-pull), powinny posiadać tablice kierunkowe zewnętrzne umieszczone na ścianie czołowej pojazdu prowadzącego pociąg, z wyłączeniem pociągów zestawionych z zespołów trakcyjnych dużych prędkości. Rozdział 4 Tabliczki umieszczane na pojazdach kolejowych §  27.

1. Na pojeździe kolejowym oraz na jego wózkach powinna znajdować się tabliczka znamionowa producenta pojazdu kolejowego lub wózka.

2. W przypadku gdy pojazd kolejowy lub jego wózki zostały zmodernizowane w takim zakresie, że zmianie uległy pierwotne cechy techniczno-eksploatacyjne, albo nie można zidentyfikować producenta, to dysponent lub eksploatujący umieszcza tabliczkę znamionową zastępczą, chyba że została umieszczona tabliczka znamionowa zakładu wykonującego modernizację.

3. Tabliczka znamionowa producenta lub tabliczka znamionowa zastępcza powinny zawierać następujące informacje: 1) znak firmowy producenta, zakładu wykonującego modernizację, dysponenta albo eksploatującego; 2) pojazdu kolejowego lub wózka; typ 3) numer fabryczny nadany przez producenta, zakład wykonujący modernizację albo dysponenta; 4) produkcji lub modernizacji pojazdu kolejowego lub wózka albo rok ustalenia danych, októrych mowa wpkt2 lub

3. rok § 28. Wewnątrz pojazdu kolejowego powinny znajdować się tabliczki pozwalające na pełną identyfikację pojazdu kolejowego umieszczone: 1) w wagonach pasażerskich w przedsionku: a) jednej tabliczce z każdego końca wagonu zawierającej pełny identyfikator pojazdu kolejowego, po b) drzwiami przejścia międzywagonowego, określające producenta wagonu, a jeżeli wagon nie posiada przejścia nad międzywagonowego, to nad lub obok identyfikatora pojazdu kolejowego albo na ścianie czołowej w przedsionku; 2) w pojazdach trakcyjnych i specjalnych w każdej kabinie sterowniczej: po a) jednej tabliczce z identyfikatorem pojazdu kolejowego, b) stanowiskami, z których odbywa się kierowanie pojazdem, określające dopuszczalną prędkość eksploatacyjną, nad według wzoru określonego na rys. 9 załącznika nr 4 do rozporządzenia, c) jednej tabliczce znamionowej. po Rozdział 5 Przepisy przejściowe ikońcowe § 29. Dotychczasowe oznakowanie pojazdów kolejowych identyfikatorem pojazdu kolejowego należy dostosować do wymagań niniejszego rozporządzenia w terminie do dnia: 1) grudnia 2013 r. w przypadku identyfikatora literowego państwa rejestracji pojazdu kolejowego oraz identyfikatora 31 literowego dysponenta (VKM);

Dziennik Ustaw 2) grudnia 2016 r. w przypadku: 31 a) europejskiego numeru pojazdu (EVN) kolejowych pojazdów trakcyjnych i specjalnych, europejskiego numeru pojazdu (EVN), literowego oznaczenia charakterystyki technicznej oraz literowego oznab) czenia zdolności do interoperacyjności w zakresie wagonów towarowych oznaczonych dotychczas innym numerem niż europejski numer pojazdu (EVN). § 30. Dotychczasowe wielkości cyfr 5 do 11 numeru inwentarzowego pojazdów trakcyjnych naniesione na ściany boczne oraz dotychczasowe miejsce umieszczenia identyfikatora literowego państwa rejestracji pojazdu kolejowego i identyfikatora literowego dysponenta (VKM) na pudle wagonu pasażerskiego można stosować do czasu najbliższej naprawy poziomu

5. § 31. Rejestr pojazdów kolejowych, o którym mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia uchylonego w § 32, należy dostosować do wymagań niniejszego rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2014 r. § 32. Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie rejestru i oznakowania pojazdów kolejowych (Dz.U. Nr105, poz.713, z2009r. Nr105, poz.872 oraz z2012r. poz.1063). § 33. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: S. Nowak – 8 – Poz. 211

Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 211

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej zdnia 3 stycznia 2013r. (poz.211)

Załącznik nr1

Wzór nr1 WZÓR REJESTRU POJAZDÓW KOLEJOWYCH PROWADZONEGO PRZEZ DYSPONENTA Wzór strony tytułowej

Miejsce pieczęci lub nadruk prowadzącego rejestr pojazdów kolejowych

Identyfikator literowy dysponenta (VKM)

………………………..

REJESTR POJAZDÓW KOLEJOWYCH PROWADZONY PRZEZ DYSPONENTA

od nr..................................... do nr.....................................

Księga nr: ................................ Księga zawiera ................. kart przeszytych i opieczętowanych.

Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 211 Wzór strony 1

Miejsce pieczęci lub nadruk zór strony prowadzącego rejestr pojazdów kolejowych

Identyfikator literowy Identyfika r literow dysponenta (VKM dysponenta (VKM) ........................................

REJESTR POJAZDÓW KOLEJOWYCH PROWADZONY DYSPONENTA PRZEZ DYSPONENTA

ść I - I– Ewidencja pojazdu kolejow Część Ewidencja pojazdu kolejowego

Nrwpisu .....................................

Pojazd kolejowy numer EVN oznaczenie literowe charakterystyki technicznej pojazdu Data Imię i nazwisko Podpis

Rodzaj pojazdu kolejowego

-

Zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji a bo świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego: Raport z rejestracji pojazdów kolejowych Raport z wprowadzenia zmian w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych Raport z wycofania z eksploatacji pojazdów kolejowych Nazwa producenta Nazwa modernizującego Rok budowy pojazdu kolejowego: producenta

Data wydania Data wydania Data wydania Data wydania

Numer Numer Numer Numer

Rok modernizacji pojazdu kolejowego: Numer fabryczny: modernizującego Typ fabryczny:

producenta Tytuł prawny do dysponowania pojazdem kolejowym Data wprowadzenia pojazdu kolejowego do eksploatacji Nazwa jednostki organizacyjnej, do której pojazd przydzielony na stałe

modernizującego

kolejowy

został

Data

Imię i nazwisko

Podpis

Data

Imię i nazwisko

Podpis

Pojazd kolejowy:

WPISANO do rejestru pojazdów kolejowych: SKREŚLONO z rejestru pojazdów kolejowych:

Uwagi:

Wzór strony 2 Część II – Dane oeksploatacji pojazdu kolejowego

Dziennik Ustaw

Graniczny czas eksploatacji do dnia: ..................................... r.

G y Przebieg graniczny: ..................................... km

Osoba dokonująca wpisu data 7 8 9 imię i nazwisko podpis Uwagi 10

i

Świadectwo sprawności technicznej pojazdu kolejowego przebieg [km] 5 6 Numer rejestratora przebiegu

Lp.

data wystawienia

numer

termin ważności

1

2

3

4

1

2

– 11 – Poz. 211

Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 211 Wzór nr2 WZÓR REJESTRU POJAZDÓW KOLEJOWYCH PROWADZONEGO PRZEZ EKSPLOATUJĄCEGO Wzór strony tytułowej

Miejsce pieczęci lub nadruk prowadzącego rejestr pojazdów kolejowych

REJESTR POJAZDÓW KOLEJOWYCH PROWADZONY PRZEZ EKSPLOATUJĄCEGO

od nr..................................... do nr.....................................

Księga nr: ................................. Księga zawiera .................. kart przeszytych i opieczętowanych.

DziennikMiejsce Ustaw – 13 – Poz. 211 Wzór strony 1

Miejsce pieczęci lub nadruk prowadzącego rejestr pojazdów kolejowych

TR POJAZDÓW KOLEJOWYCH PROWADZONY REJESTR POJAZDÓW KOLEJOWYCH PROWADZONY EKSPLOATUJĄCEGO PRZEZ EKSPLOATUJĄCEGO

Część I– Ewidencja pojazdu kolejowego Nrwpisu ....................................

N wpis

Pojazd kolejowy numer pojazdu określony przez eksploatującego

Data

Imię i nazwisko

Podpis

Rodzaj pojazdu kolejowego

Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego: Nazwa producenta Nazwa modernizującego Rok budowy pojazdu kolejowego: producenta

Data wydania

Numer

Rok modernizacji pojazdu kolejowego: Numer fabryczny: modernizującego Typ fabryczny:

producenta Tytuł prawny do dysponowania pojazdem kolejowym Data wprowadzenia pojazdu kolejowego do eksploatacji Nazwa jednostki organizacyjnej, przydzielony na stałe do której pojazd

modernizującego

kolejowy

został

Data

Imię i nazwisko

Podpis

Data

Imię i nazwisko

Podpis

Pojazd kolejowy:

WPISANO do rejestru pojazdów kolejowych: SKREŚLONO z rejestru pojazdów kolejowych:

Uwagi:

Wzór strony 2 Część II – Dane oeksploatacji pojazdu kolejowego

Dziennik Ustaw

Graniczny czas eksploatacji do dnia: ..................................... r.

Przebieg graniczny: ..................................... km

Osoba dokonująca wpisu data 7 8 9 imię i nazwisko podpis Uwagi 10

P

i

i

a

Lp. przebieg [km] 5 6 Numer rejestratora przebiegu

Świadectwo sprawności technicznej pojazdu kolejowego

data wystawienia

numer

termin ważności

1

2

3

4

1

2

– 14 – Poz. 211

Dziennik Ustaw – 15 – Objaśnienia Strona tytułowa

1. Strona tytułowa przeznaczona jest dla rejestru prowadzonego w formie księgi.

2. Księga rejestru powinna być przeszyta i opieczętowana, wraz z podaniem ilości kart.

3. Księga może zawierać dane o pojazdach kolejowych, wpisywane w miarę nabywania taboru, albo może być prowadzona dla poszczególnych rodzajów pojazdów kolejowych.

4. Jeżeli rejestr jest prowadzony dla poszczególnych rodzajów pojazdów kolejowych, to poniżej tytułu należy podać rodzaj taboru, którego ona dotyczy (na przykład: lokomotywy elektryczne, wagony towarowe – cysterny).

5. Na stronie tytułowej należy podać, od jakiego numeru wpisu księga rozpoczyna się i na jakim numerze się zakończyła.

6. Sposób numerowania wpisów oraz ksiąg określa podmiot prowadzący rejestr.

7. Jako minimalny format rejestru prowadzonego w formie księgi lub kartoteki należy przyjąć format A4. Część I– Ewidencja pojazdu kolejowego

8. W  części I  rejestru pojazdów kolejowych prowadzonego w  formie księgi, w  miejscu przewidzianym dla pieczęci adresowej, stronę 1 należy opatrzyć pieczęcią adresową z podaniem pełnej nazwy prowadzącego rejestr lub nadrukiem odpowiadającym tej pieczęci. Ponadto na stronie 1 prowadzonej według wzoru nr 1 poniżej pieczęci należy podać identyfikator literowy dysponenta (VKM). Po otwarciu księgi strona 1 powinna znajdować się na lewej karcie księgi.

9. W części I rejestru pojazdów kolejowych prowadzonego w formie kartoteki należy stronę 1 opatrzyć pieczęcią adresową z podaniem pełnej nazwy prowadzącego rejestr lub nadrukiem odpowiadającym tej pieczęci. Ponadto na stronie 1 rejestru prowadzonego według wzoru nr 1 poniżej pieczęci należy podać identyfikator literowy dysponenta (VKM).

10. Wydruk z  części I  rejestru pojazdów kolejowych prowadzonego w  systemie teleinformatycznym powinien być zgodny ze wzorem określonym w niniejszym załączniku.

11. Dla jednego pojazdu kolejowego wpisywanego do części I rejestru pojazdów kolejowych przeznacza się jeden numer wpisu.

12. W części I rejestru pojazdów kolejowych prowadzonego według wzoru nr 1, w rubrykach: „numer EVN” i „oznaczenie literowe charakterystyki technicznej pojazdu” w pierwszym wierszu należy odpowiednio wpisać numer EVN i oznaczenie literowe charakterystyki technicznej pojazdu kolejowego (na przykład: 61 51 85-71 002-2 BR7mnouz). Wpis ten nie wymaga opatrzenia datą, imieniem i nazwiskiem oraz podpisem dokonującego wpisu. Kolejne wpisy wynikające ze zmian numeru EVN lub oznaczenia literowego charakterystyki technicznej pojazdu kolejowego należy opatrzyć datą, imieniem i nazwiskiem oraz podpisem dokonującego wpisu. W części I rejestru pojazdów kolejowych prowadzonego według wzoru nr 2 w rubryce „numer pojazdu określony przez eksploatującego” należy wpisać numer pojazdu stosowany przez eksploatującego.

13. Wprzypadku odkupienia eksploatowanego pojazdu kolejowego, którego rejestr prowadzi dysponent, wrubrykach „numer EVN” i „oznaczenie literowe charakterystyki technicznej pojazdu” wpisuje się dotychczasowy numer EVN i dotychczasowe oznaczenie literowe charakterystyki technicznej pojazdu kolejowego. W  wierszu po prawej stronie należy przekreślić rubryki dotyczące daty, imienia i nazwiska oraz podpisu dokonującego wpisu.

14. W  części I  rejestrów pojazdów kolejowych, w  rubryce „Rodzaj pojazdu kolejowego” należy podać opis zgodny z uzyskanym zezwoleniem na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu – pojazdu kolejowego albo uzyskanym świadectwem dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego (na przykład: lokomotywa elektryczna pasażerska, wagon bagażowy, wagon towarowy kryty).

15. W części I rejestru pojazdów kolejowych prowadzonego przez dysponenta wg wzoru nr 1, w rubrykach: „Zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji albo świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego”, „Raport z rejestracji pojazdów kolejowych”, „Raport z wprowadzenia zmian w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych”, „Raport z wycofania z eksploatacji pojazdów kolejowych” należy wpisać datę wystawienia i numer odpowiedniego dokumentu. W części I rejestru pojazdów kolejowych prowadzonego przez eksploatującego wg wzoru nr 2, w rubryce „Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego” należy wpisać datę wydania i numer odpowiedniego dokumentu. Poz. 211

Dziennik Ustaw – 16 – Poz. 211

16. W części I rejestrów pojazdów kolejowych, w rubryce „nazwa producenta” należy wpisać pełne dane (nazwa, adres) producenta pojazdu kolejowego.

17. W części I rejestrów pojazdów kolejowych, w rubryce „nazwa modernizującego” należy wpisać pełne dane (nazwa, adres) wykonawcy modernizacji pojazdu kolejowego.

18. W części I rejestrów pojazdów kolejowych, w rubryce „rok budowy pojazdu kolejowego” należy podać rok wyprodukowania tego pojazdu.

19. W części I rejestrów pojazdów kolejowych, w rubryce „rok modernizacji pojazdu kolejowego” należy podać rok modernizacji tego pojazdu.

20. W części I rejestrów pojazdów kolejowych, w rubryce „numer fabryczny producenta” należy podać numer fabryczny pojazdu kolejowego, jaki nadał producent.

21. W części I rejestrów pojazdów kolejowych, w rubryce „numer fabryczny modernizującego” należy podać numer fabryczny pojazdu kolejowego, jaki nadał modernizujący.

22. W części I rejestrów pojazdów kolejowych, w rubryce „typ fabryczny producenta” należy wpisać oznaczenie typu pojazdu kolejowego.

23. W części I rejestrów pojazdów kolejowych, w rubryce „typ fabryczny modernizującego” należy wpisać oznaczenie typu pojazdu kolejowego, jaki nadał dokonujący modernizacji, albo oznaczenie typu, jakie nadał dysponent lub eksploatujący po wykonaniu modernizacji lub odtworzeniu tabliczki znamionowej.

24. W przypadku modernizacji pojazdu kolejowego, gdy nieznane są dane oryginalne określone w ust. 16, 18, 20 i 22 objaśnień, wpis w części I rejestrów pojazdów kolejowych uzupełnia się o dane określone w ust. 17, 19, 21 i 23 objaśnień.

25. W części I rejestrów pojazdów kolejowych, w rubryce „tytuł prawny do dysponowania pojazdem kolejowym” należy wpisać dane dotyczące zawartej umowy (np.: kupna – sprzedaży, leasingu, dzierżawy). W  zapisie należy podać datę i numer umowy, nazwę osoby prawnej lub fizycznej, z którą zawarto umowę, oraz krótkie określenie tytułu prawnego do pojazdu kolejowego (np.: własność firmy, leasing, dzierżawa, najem, użyczenie).

26. W części I rejestrów pojazdów kolejowych, w rubryce „data wprowadzenia pojazdu do eksploatacji” należy podać dzień, w którym pojazd kolejowy został wprowadzony do eksploatacji.

27. W części I rejestrów pojazdów kolejowych, w rubryce „nazwa jednostki organizacyjnej, do której pojazd kolejowy został przydzielony na stałe”, w pierwszym wierszu podawana jest nazwa jednostki, do której przydzielono pojazd kolejowy (np.: Wagonownia Kraków Płaszów, Lokomotywownia Karsznice, Zakład Taboru Gdynia Cisowa). Wpis ten nie wymaga opatrzenia go datą, imieniem i nazwiskiem oraz podpisem dokonującego pierwszego wpisu. Kolejne wpisy wynikające ze zmian przydziału pojazdu kolejowego należy opatrzyć datą, imieniem i nazwiskiem oraz podpisem dokonującego wpisu.

28. W części I rejestrów pojazdów kolejowych, w rubryce „pojazd kolejowy wpisano do rejestru pojazdów kolejowych” należy podać datę, imię i nazwisko oraz podpis osoby dokonującej wpisu pojazdu kolejowego do rejestru pojazdów kolejowych. Wpisanie tych danych jest równoznaczne zpotwierdzeniem wpisów dokonanych wrubrykach, októrych mowa w ust. 12 i 27 objaśnień.

29. W części I rejestrów pojazdów kolejowych, w rubryce „pojazd kolejowy skreślono z rejestru” należy podać datę, imię i nazwisko oraz podpis osoby dokonującej skreślenia pojazdu kolejowego z rejestru, a ponadto tabelę z wpisami należy przekreślić ukośną linią od rubryki „numer EVN” lub „numer pojazdu określony przez eksploatującego” do rubryki „pojazd kolejowy wpisano do rejestru”. Poniżej tego wpisu należy podać przyczynę skreślenia pojazdu z rejestru (np.: wypadek, zbycie).

30. W części I rejestrów pojazdów kolejowych, w rubryce „Uwagi” można dokonywać innych istotnych wpisów dotyczących pojazdu kolejowego, w szczególności np. nazwę podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie (ECM).

31. W części I rejestrów pojazdów kolejowych, w przypadku zapełnienia wierszy w rubrykach „numer EVN” lub „pojazd kolejowy wpisano do rejestru” w ewidencji pojazdu kolejowego należy sporządzić nową ewidencję, nadając jej ten sam numer.

32. Jeżeli rejestry są prowadzone w formie księgi, w częściach I tych rejestrów wyrazów „Rejestr pojazdów kolejowych prowadzony przez dysponenta” lub „Rejestr pojazdów kolejowych prowadzony przez eksploatującego” na poszczególnych stronach nie umieszcza się. W przypadku rejestrów prowadzonych w formie kartoteki oraz w systemie teleinformatycznym, wyrazy „Rejestr pojazdów kolejowych prowadzony przez dysponenta” lub „Rejestr pojazdów kolejowych prowadzony przez eksploatującego” umieszcza się na każdej stronie.

Dziennik Ustaw – 17 – Poz. 211

33. Jeżeli rejestry są prowadzone w systemie teleinformatycznym, to na wydruku powinny znaleźć się dane określone w ust. 12, 13 oraz 27–29 objaśnień, dotyczące osoby dokonującej wpisu, wraz z podpisem odręcznym.

34. Jeżeli rejestry są prowadzone w systemie teleinformatycznym umożliwiającym opatrzenie podpisem elektronicznym, to wszelkie wpisy należy opatrzyć danymi określonymi w ust. 12, 13 oraz 27–29 objaśnień, dotyczącymi osoby dokonującej wpisu, z tym że podpis odręczny zostaje zastąpiony podpisem elektronicznym. Część II – Dane oeksploatacji pojazdu kolejowego

35. Jeżeli dane o eksploatacji pojazdu kolejowego, zwane dalej „danymi”, są prowadzone w formie księgi, to po otwarciu księgi strona 2 powinna znajdować się na prawej karcie księgi.

36. Jeżeli dane są prowadzone w formie kartoteki, to strona 2 powinna znajdować się na odwrotnej stronie karty w stosunku do strony

1. 37. Jeżeli dane są prowadzone w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 33 lub 34, to powinny zostać spełnione wymagania określone w tych ustępach.

38. W rubrykach „Graniczny czas eksploatacji do dnia: .......................... r.” i „Przebieg graniczny: .......................... km” umieszczonych nad tabelą należy wpisać obydwa parametry.

39. Resurs pracy pojazdu określony za pomocą czasu wyrażonego w latach wpisuje się w następujący sposób: w kolumnie 4 na podstawie wpisu ze strony 1 w rubryce „data wprowadzenia pojazdu do eksploatacji” należy określić datę, do której pojazd kolejowy może znajdować się w eksploatacji, którą wpisuje się nad kreską rubryki, a termin ważności świadectwa wpisuje się pod kreską.

40. Resurs pracy pojazdu kolejowego określony za pomocą przebiegu wyrażonego w kilometrach wpisuje się w następujący sposób: w kolumnie 5 w górnej części rubryki należy podać dotychczasowy łączny przebieg pojazdu kolejowego, a ważność świadectwa sprawności technicznej pojazdu kolejowego wyrażoną przebiegiem, wpisuje się pod kreską.

41. W kolumnie 6 wpisuje się numer rejestratora przebiegu nad kreską rubryki, zaś pod kreską podaje się stan początkowy rejestratora zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie świadectw sprawności technicznej pojazdów kolejowych (Dz. U. Nr37, poz.330).

42. Jeżeli wystąpi uszkodzenie rejestratora przebiegu i  nastąpi jego wymiana, to w  kolumnie 10 należy odnotować uszkodzenie rejestratora i podać dotychczasowy przebieg. W rubryce poniżej bez wpisywania liczby porządkowej należy przenieść dane z kolumn 4 i 5, zaś w kolumnie 6 podać stan początkowy nowego rejestratora, a w kolumnie 10 wpisać należy brakujący przebieg, po osiągnięciu którego pojazd zostanie skierowany do naprawy okresowej.

43. Imię i nazwisko dokonującego wpisu powinno być wpisane w kolumnie 8 literami drukowanymi.

44. Jeżeli świadectwo sprawności technicznej pojazdu kolejowego uległo unieważnieniu, to wszystkie wpisy w rubryce dotyczącej świadectwa przekreśla się pojedynczą linią ciągłą, a w kolumnie 10 wpisuje się wyraz UNIEWAŻNIONO oraz opatruje datą, imieniem i nazwiskiem oraz podpisem osoby dokonującej wpisu.

Dziennik Ustaw – 18 – Poz. 211

Załącznik nr2

WYKAZ NORM OKREŚLAJĄCYCH SPOSOBY OZNAKOWANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH I. Wykaz Polskich Norm określających sposoby oznakowania pojazdów kolejowych

1. PN-K-02040-1:1996

2. PN-K-02040-2:1996

3. PN-K-02040-3:1996

4. PN-K-02040-4:1997

5. PN-K-02040-5:1996

6. PN-K-02040-6:1996

7. PN-K-02040-7:1996

8. PN-K-02040-8:1996

9. PN-K-02040-9:1996 Tabor kolejowy – Napisy i znaki – Wymagania ogólne. Tabor kolejowy – Napisy i znaki – Pismo. Tabor kolejowy – Napisy i znaki – Ujednolicony kod wagonów. Tabor kolejowy – Napisy i znaki – Znaki klasyfikacyjne i numer inwentarzowy pojazdu. Tabor kolejowy – Napisy i znaki – Napisy i znaki dotyczące okresowych napraw i przeglądów. Tabor kolejowy – Napisy i znaki – Napisy i znaki hamulca. Tabor kolejowy – Napisy i znaki – Znaki miejsc podparcia przy podnoszeniu pojazdu. Tabor kolejowy – Napisy i znaki – Napisy i znaki na pojazdach spełniających przepisy UIC. Tabor kolejowy – Napisy i znaki – Znaki długości, rozstawu osi skrajnych i czopów skrętnych pojazdu oraz rozstawu osi wwózkach.

10. PN-K-02040-10:1996 Tabor kolejowy – Napisy i znaki – Znak wytrzymałości sprzęgu śrubowego na rozciąganie.

11. PN-K-02040-11:1996 Tabor kolejowy – Napisy i znaki – Tablice zastępcze stosowane do pojazdów niemających tablicy firmowej.

12. PN-K-02040-12:1996 Tabor kolejowy – Napisy i znaki – Znaki przesuwności osi i zakazu kursowania po torach z łukami o promieniach do 180 m oraz przestawności zestawów kołowych.

13. PN-K-02040-13:1998 Wagony kolejowe – Napisy i znaki – Rozmieszczenie.

14. PN-K-02041-1:1996

15. PN-K-02041-2:1996

16. PN-K-02041-3:1996

17. PN-K-02041-4:1996

18. PN-K-02041-5:1996

19. PN-K-02041-6:1996

20. PN-K-02041-7:1996

21. PN-K-02041-8:1996

22. PN-K-02041-9:1996 Wagony osobowe i typu osobowego – Napisy i znaki – Napisy i znaki na wagonach spełniających przepisy RIC. Wagony osobowe i typu osobowego – Napisy i znaki – Znaki graficzne. Wagony osobowe i typu osobowego – Napisy i znaki – Znaki klasy.

Wagony osobowe i typu osobowego – Napisy i znaki – Znaki różne. Wagony osobowe i typu osobowego – Napisy i znaki – Znaki na wagonach z przewodem lub urządzeniami ogrzewczymi. Wagony osobowe i typu osobowego – Napisy i znaki – Znaki na wagonach z urządzeniami głośnikowymi. Wagony osobowe i typu osobowego – Napisy i znaki – Znaki masy i liczby miejsc siedzących. Wagony osobowe i typu osobowego – Napisy i znaki – Znaki na wagonach pocztowych i pocztowo-bagażowych. Wagony osobowe i typu osobowego – Napisy i znaki – Dodatkowe napisy i znaki na wagonach sypialnych, z miejscami do leżenia, restauracyjnych i barowych.

23. PN-K-02041-10:1997 Wagony osobowe i  typu osobowego – Napisy i  znaki – Znaki umieszczone wewnątrz wagonów.

24. PN-K-02042-1:1997

25. PN-K-02042-2:1996

26. PN-K-02042-3:1997

27. PN-K-02042-4:1997 Wagony towarowe – Napisy i znaki – Znaki różne. Wagony towarowe – Napisy i znaki – Znaki masy własnej wagonu. Wagony towarowe – Napisy i znaki – Znaki granicy ładowności na wagonach spełniających przepisy RIV. Wagony towarowe – Napisy i znaki – Znaki informujące o warunkach załadunku.

Dziennik Ustaw

28. PN-K-02042-5:1997

29. PN-K-02042-6:1997

30. PN-K-02042-7:1997

31. PN-K-02042-8:1997

32. PN-K-02059:1994

33. PN-K-89100:1997 – 19 – Wagony towarowe – Napisy i znaki – Napisy i znaki ostrzegawcze. Wagony towarowe – Napisy i  znaki – Znaki na wagonach z  elektrycznym przewodem ogrzewczym. Wagony towarowe – Napisy i znaki – Znaki przynależności. Wagony towarowe – Napisy i znaki – Znaki umieszczone na wagonach dopuszczonych do komunikacji promowej i w tunelu pod kanałem La Manche. Tabor kolejowy – Tablice i znaki ostrzegawcze przed porażeniem prądem elektrycznym. Kolejowy sprzęt sygnałowy – Tarcza końca pociągu. Poz. 211

II. Wykaz norm UIC1) (Union Internationale des Chemins de Fer – Międzynarodowy Związek Kolei): UIC 580 Napisy i znaki jak i tablice kierunkowe i numerowe dla wprowadzanych do ruchu międzynarodowego pojazdów transportu osobowego (Inscriptions and markings, route indicators and number plates to be affixed to coaching stock used in international traffic)

III. Wykaz norm OSŻD2) (Оргнизация Сотрудничества Железных Дорог – Organizacja Współpracy Kolei):

1. 2.

3.

4. OSŻD 538-1 OSŻD 538-2 OSŻD 538-3 OSŻD 538-4 Oznaczenia wagonów pasażerskich (Обозначение пассжирских вагонов). Oznaczenia wagonów towarowych (Обозначение грузовых вагонов). Oznaczenia pojazdów trakcyjnych (Обозначение тягового подвижного состава). Oznaczenia identyfikacyjne kolejowych pojazdów specjalnych (Идентификационная маркировка специального подвижного состава).

Podane normy obowiązują wraz z poprawkami, uzupełnieniami lub aktualizacjami.

Wykaz norm UIC publikowany jest pod nazwą „Kolejowe Publikacje Techniczne” na stronie internetowej UIC (http://www.uic.org/ etf/codex/codex-recherche.php).

2) Wykaz norm OSŻD publikowany jest pod nazwą „Publikacje” na stronie internetowej OSŻD (http://osjd.org/doco/public/ osjdSTRUCTURE_ID=5122)

1)

Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 211

Załącznik nr3

5 1 5 numeru 7 8 0 - 7 uropejskiego 1 2 0 -po azdu 0kolejowego (EVN SPOSÓB OZNAKOWANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH

(EVN)

1. Sposób tworzenia europejskiego 2 prz ład: 5 6kolejowego 9 10 1wagonów pasażerskich przedstawia poniższy 7 8 1 C fry rskich przedstawia poniższ numeru4pojazdu G f 11 2 3 5 6 przykład:

5 1 1 2

1 2 Cyfry Grup 5 Grupa cyfr 1

5 1 3 4

3 4

2 0 - 7 8 5 6 7 8

5 6 7 8

2 5 1 2

3

8 4

0 10 1 - 7 9 0 1 2 9 10 11 12 5 6 5 6 5 6 0 0 1 - 7 m 5 k 6 a

– dlaw zków a wózków:

5 1 3 4 fr cyfr o Grupa są py c 5ozn 1

2 0 - 7 8 cz 3 d 4

g c g ją e in e operacyjn ś 4 i eślo ej o eślonez dywizem ra ) kreską) wy cyfr ą i i2spacjami, a przepisami TSI, COTIF/RIC, P tką kres zgodnie z dzie znak grup 3, y ,i 5ok 5 2 podk z j są ącznie (krótką o az gdzie znaki , gr f 4 1 są podkreślone łącznie boru ( y z ywizem (k i spacjami, a poszczególne grupy cyfr oznaczają: ś P 1 y z grupa g u 3, s o o ł y i ( ą j ,a 1) l 1y cyfry 1 a t y ności podanymi

1) oraz wymagania wynikające z interoperacyjności określonej przepisami k dami n erope i 2 – rodzaj taboruzajeta b u k yfr

1) raz wy agan a wy i j e z 1 ro z (cyfra r ( lejowego pa , rygruy 1 l oy 1 czają j cy 2 czególne cyfr TSI COTIF/RIC, PPW (cyfra 1 i 2) zgodnie z kodami interoperacyjności podanymi: y aje nterTSera yjn ści C P W owego dla w lic 1 j pi i f 1 p c ry 1 i w ta tablic 9 od od taboru kole O F R wagonów( pasaże a) 2 e 1 cyfryj r y operacyjno up dla c oper w tablicy n tyfika or cyfrowyCOT cy pańs d iein cyfry 1 – -i w r c 1 –9rodzaje taboru kolejowego c 4tabli de –r kody inte T jn l podanymis e e ua i 2, kod mac odanymi 9 ablic interoperacyjności wa rejest acji poja k b) in cyfry 3 od ecyfe op1 w ta4 l – 1p w –dzajeor2; rowy pa swagonów pasażerskich; z d dla yfry i 2 w tablicy ntyf dy tabor kolejowego, n śc id– r nym cy d g g y c b grupa3 ry 1y w – identyfikator kody taboru kolejowego( w gonó pa ażerskic dla 2, cyycy rodzajey i ;terope rejestracji 2) d a c fcyfry 32 - abtabl 1 –9 cyfrowy państwa acyjn cipojazdu kolejowego zgodnie z kodami podanymi w tabi 4 u dl u yfr a o j ia s i ś (c 5 i j a et i e goa2; u licy u d j grupa w tab ic 0 8 3) pa 3, cyffry 55 i – rodzaj wagonu pasażerskiego neskieg i parametry techniczne wagonu (cyfra 5 e zgodnie z kodanymi c cy m )p o n upa i rodzaj twagonu ; pasaże wagonu tj 5)dopuszc alnatechnicz ć parametry ogó (cyfra

5) ( yfra pa ametry prędko i 6) d i 6 d n w b c dami 4 cyfry i

6) ig 8(c–fra

7) oraz pa ogólne wagonu ysokie 10; upa paramet ów technicznych wagonów pasażerskich ipodanymi w tablidop 76 parametrywielkość k rodzaj tj ) y a sploatacyjna5wagonu dn onu (cy ra od trów t hni ych o o w e danym wj 7 i a parametry kodami nie tj. koda technicznych eksploatacyjna ażersk c e n l ia wagonów d spl l( cyfrywag 10; (cy e 8 ) z az param dopuszczalna rame ów og p ę pa wagonu g za o y nu 4) gonu 4, c iatab i 8 – zgodny r ogólne wagonu, z ś i od aj wys iegagonów ch sł żąc (cyfra

7) oraz wielgrupa fra

6) u ( ra trów i p prędkość za i p r j w ogó n c prędkość saż mi w ry g7 ab ) 1zg d o ólne ; upa i 4,niatablicy 10; 8wy–r pcyame ry e z o wagonu, (cyfra

8) zgodnie z  kodami parametrów ogólnych kość rodzaj odanymi dan rs iccy wysokiego napięcia służącego do zasilania wagonu met dopuszcza na w go ó t a w tablicy ; upa 5 pasażerskich u8 pojazdu oraz 11; sp żer4– iccyfry seryjny(cy bl cy kol jowio oatacyjna oda wago wagonów umer 7 podanymi 7 pa – parametr ) splo a yjn wagonu( c fra )) ogaz wielkość i ro aj r o g y p wy 5) grupa numer ontrolna upa 5 – cyfra seryjny pojazdu kolejowego (od numeru 001 do 999); s ż li 6) Spos– ichtworzenia kontrolna ) g .grupa 6 – numer seryjn upa 5s cyfraoda ymi s że a – s yj y j g ( n 001 );

2. wych przedstawia poniższy numeru pojazdu kolejowego (EVN) wagonów towarowych przedstawia poniższy Sposób tworzenia europejskiego rzykład ) g r pa l przykład: 2 S 3 1 5 1 5 3 5 1 0 10 1 - 12 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Cyfry Gr 4 Grupa cyfr 1 2 3 4 5 a – dla wózków: a w zkó : 3 1 5 1 5 3 5 1 0 0 1 - 3 a Grupa cyfr 1 2 3 4 5 1 gdzie poszczególne grupy oznaczają: dzie poszczególne grupy cyfr yfr ozna d z g y 1 aj

1) grupa 1, cyfry 1 i 2 – rodzaj taboru (cyfra

1) oraz wymagania wynikające z interoperacyjności określonej przepisami G upa r 2 3 TSI, COTIF/RIV, PPW (cyfra 1 i 2) zgodnie z kodami interoperacyjności 5 podanymi: z g g py a) cyfry 1 – w tablicy 1 – rodzaje taboru kolejowego, dla b) cyfry 1 i 2 – w tablicy 12 – kody interoperacyjności wagonów towarowych; dla 2) grupa 2, cyfry 3 i 4 – identyfikator cyfrowy państwa rejestracji pojazdu kolejowego zgodnie z kodami podanymi w tablicy 2; 3) grupa 3, cyfry 5, 6, 7 i 8 – kategorię wagonu towarowego (cyfra

5) i parametry techniczno-eksploatacyjne wagonu towarowego danej kategorii wagonu (cyfry 6, 7 i 8) zgodnie z kodami podanymi: a) cyfry 5 – w tablicy 13 – wykaz kategorii wagonów towarowych, dla b) cyfry 5, 6, 7 i 8 – w Załączniku P.9 OPE TSI, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt 2 – standardowe oznaczenia dla numeryczne wagonów towarowych (cyfry 5 do 8);

Dziennik Ustaw sta

999) – 21 – e Poz. 211

pa wo 5) 5 5 Spos 5 cy r grupa cyfra kontrolna.

4) grupa 4,99) 9, 10 i 11 – numer seryjny pojazdu kolejowego (od numeru 001 do 999); cyfry

3. Sposób tworzenia worzenia europejskiegokolejowego (EVN) pojazdów trakcyjnych przedstawia poniższy Sposób europejskiego numeru pojazdu numeru po azdu kole owego (EVN) pojazdó przykład: tra

9 1 u 1 2 Cyfry Grupa cyfr 1 r y yr s pos z (cyfra

2) zgo gdziegdzi ecja nego gó neoznaczają: poszczególne grupy cyfr grupy

5 1

3 4

2 3

5

1 2 0

6 7 8

0 0 1 - 7

9 10 11 12

2 ą

3

4

5

6

1) grupa 1, cyfry 1 i 2 – rodzaj taboru (cyfra

1) oraz rodzaj pojazdu trakcyjnego lub specjalnego (cyfra

2) zgodne z kodami pe s e galn fr 2 z od (c ko mi p dan mi ub podanymi:

y e c g li n 2 kl fk bl

3) upa g grupa 3, cyfra3 c ra przeznaczenie ważnie sze cechy specjalnego kc j e loatacyjne pojazdu 3) 4) grupa 4,5 –yf y 6 i 7 – pojazdu trakcyjnego lub techniczno-eks z klasyfikacją podanąegotrakcy – przezna zen e po azdu r zgodnie o lub specja w tablicy 4; i z y 4) grupa 4, cyfry 6 i 7 – ważniejsze cechy techniczno-eksploatacyjne pojazdu trakcyjnego zgodnie z kodami podanymi: ) u f 6 7 h j j t k li i l z t h c ni a dla a) cyfry 6 –kodami podanym : godnie rodzaj ał znik nr 4 zasilania lub przekładni pojazdu trakcyjnego podane w tablicy 5, a dla cyf b dla cyfryy moc r dz pojazdu trakcyjnego przekładni poj – moc c j zas lania rakcyjnego po a b) cyfry 7 –6 – ciągła ągła po azdulub podane w tablicy 6 dla , 5) grupa 5, cyfry 8, 9, 10 i 11 – numer seryjny pojazdu kolejowego (od numeru 0001 do 9999); b 9 9 f 7 moc i gła o az trak y n o o ane t b i 6

5) g u a 5 cyfra k 6) 6) g 6 – a 6 – c fry 8 grupa u cyfra kontrolna

2) grupa 2, cyfry 3 i 4 – identyfikator cyfrowy państwa rejestracji pojazdu kolejowego, podany w tablicy 2;

–w b) ) dla c w –ablicy 2 3 – icy 3 pojazdu trakcyjnego lub akcyjneg dla cyfry f odany 2 yw tablicyta rodzaj – odzaj poja du specjalnego; ,

a) ru cyfry 1 – w tablicy 1 – tylko dentyfik 9, która oznacza państwa rejestra ji po az cyfra kodu t r cyf o y kolejowy pojazd trakcyjny lub specjalny, lub 2 ny 2 dla aspe yfry 3 ko

) ll

Sposób osób ra kontroln ropejskiego numer pojazdu ko specjalnych (EVN poniższy 4 ) grup tworzenia europejskiego numeru pojazdu kolejowego (EVN) pojazdów ejowego przedstawia ojazdó 4 S 6 orzen a przykład:

pe

1 2 Cyfry Grupa cyfr 1

9 9

5 1

3 4

9

5

3 5 9

6 7 8

0 0 1 - 6

9 10 11 12

2

3

4

5

6

gdzie poszczególne grupy cyfr ozna zają: gdzie pos czególne Gru a c grupy 1) grupa 1, cyfry 1 i 2 – rodzaj taboru (cyfra

1) oraz rodzaj pojazdu trakcyjnego lub specjalnego (cyfra

2) zgodne z kodami gdzie p c podanymi: s dla a) cyfry 1 – w tablicy 1 – tylko cyfra kodu 9, która oznacza kolejowy pojazd trakcyjny lub specjalny, b) cyfry 2 – w tablicy 3 – tylko cyfra kodu 9, która oznacza pojazd serwisowy; dla 2) grupa 2, cyfry 3 i 4 – identyfikator cyfrowy państwa rejestracji pojazdu kolejowego, podany w tablicy 2; 3) grupa 3, cyfra 5 – tylko cyfra 9, która oznacza przeznaczenie pojazdu – pojazd specjalny zgodnie z klasyfikacją podaną w tablicy 4; 4) grupa 4, cyfry 6, 7 i 8 – ważniejsze cechy techniczne i eksploatacyjne podane: a) cyfry 6 w tablicy 7, dla b) cyfr 7 i 8 w tablicy 8; dla 5) grupa 5, cyfry 9, 10 i 11 – numer seryjny pojazdu kolejowego (od numeru 000 do 999); 6) grupa 6 – cyfra kontrolna.

5 y rę Dziennik Ustaw

5. Cyfrę kontrolną określa się w następujący sposób:

–ąc – 22

Poz. 211

y

y j m ż p 1) cyfry w parzystej pozycji numeru inwentarzowego mnoży się przez 1 (dla cyfr 1 do 11);

cyfry w nieparzystej pozycji numeru inwentarzowego mnoży się przez 2 (dla cyfr 1 do 11); 2) 3) oblicza się sumę cyfr iloczynów we wszystkich pozycjach parzystych i nieparzystych; 4) o iczo sumieu i jest pozycja jednostek; w obliczonej ej istotną ot ą es p zy

i

e

y

zby 0 i cyfr znajdującej się w poz cji poszczególnych 5) cyf ę samokontroli s anow liczby ca i cyfry znajdującej się w pozycji jednostek sumy cyfr ednostek cyfrę samokontroli stanowi różnica żn 10 iloczynów. sumy cy J że i poz j je nos stą i , t c jest

0. Jeżeli w pozycji jednostek wystąpi 0, to cyfrą samokontrolią sa

Przykład:

Cyfra Numer inwentarzowy Mnożnik Iloczyny i suma cyfr iloczynów Różnica Numer inwentarzowy z cyfrą samokontroli

1 5 2 10

2 1 1 1

3 5 2 10

4 1 1 1

5 2 2 4

6 7 0 – 8 1 2 0 16

8 0 1 0

9 10 11 12 1 2 1 –  2 1 2  2 2 2 21 9

5

1

5

1

2

0

– 8

0

1

2

1

– 9

Tablica 1

Znaczenie poszczególnych cyfr igrup cyfr numeru EVN Każdy pojazd kolejowy otrzymuje 12-cyfrowy europejski numer pojazdu (EVN) o następującym układzie: Identyfikator h cyf cyfrowy państwa, wktórym 12-cyfr zarejestrowany jest pojazd (cyfry 3 i 4) 3

Rodzaje taboru Kkolejowego y

Rodzaj taboru ikody interoperacyjności l j y ot y pojazdów kolejowych (cyfry 1 i 2) 2 00 do 09 10 do 19 20 do 29 30 do 39 40 do 49 80 do 89 (Tablica

14) 50 do 59 60 do 69 70 do 79 (Tablica

12) 90 do 99 (Tablica 1 i3)

Parametry techniczno ekseuropejski ploatacyjne1)

Numer o seryjny2)

kontrolna u (EVN (cyfra 12)

Cyfra

1

4

5

6

Wagony towarowe

000 0 do 999 9 (Załącznik P.9 OPE TSI)

001 do 999

Wagony pasażerskie

01 do 99 (Tablica 2)

00 00 do 99 99 (Tablica 11 i13) 0 00 do 8 99 (Tablice 4, 5 i6) 9 000 do 9 999 (Tablice 4, 7 i8)

001 do 999 0 001 do 9 999 001 do 999

0 do 9

Pojazdy trakcyjne Pojazdy specjalne

1) 2)

 Wagony towarowe, wagony pasażerskie oraz pojazdy specjalne – cyfry 5, 6, 7 i 8. Pojazdy trakcyjne – cyfry 5, 6 i 7. Wagony towarowe, wagony pasażerskie oraz pojazdy specjalne – cyfry 9, 10 i 11. Pojazdy trakcyjne – cyfry 8, 9, 10 i 11.

Dziennik Ustaw – 23 – Poz. 211 Tablica 2 Wykaz identyfikatorów literowych icyfrowych państw rejestracji pojazdu kolejowego Państwo A Albania Algeria Armenia Austria Azerbejdżan Belgia Białoruś Bośnia i Hercegowina Bułgaria Chiny Chorwacja Republika Czeska Dania Egipt Estonia Finlandia Francja Gruzja Grecja Hiszpania Irak Iran Irlandia Izrael Japonia Kazachstan Kirgistan Korea Południowa Korea Północna Kuba Cypr Malta Monako Identyfikator literowy państwa B AL DZ AM A AZ B BY BIH BG RC HR CZ DK ET EST FIN F GE GR E IRQ IR IRL IL J KZ KS ROK PRK CU CY M MC Identyfikator cyfrowy państwa C 41 92 58 81 57 88 21 44;50 52 33 78 54 86 90 26 10 87 28 73 71 99 96 60 95 42 27 59 61 30 40 – – – Liban Litwa Luksemburg Łotwa Maroko Mołdawia Mongolia Niderlandy Niemcy Norwegia Polska Portugalia Rosja Rumunia Serbia i Czarnogóra Słowacja Słowenia Syria Szwajcaria Szwecja Tadżykistan Tunezja Turcja Turkmenistan Ukraina Uzbekistan Węgry Wielka Brytania Wietnam Włochy Macedonia Liechtenstein Państwo A Identyfikator literowy państwa B RL LT L LV MA MD MGL NL D N PL P RUS RO SCG SK SLO SYR CH S TJ TN TR TM UA UZ H GB VN I MK LIE Identyfikator cyfrowy państwa C 98 24 82 25 93 23 31 84 80 76 51 94 20 53 72 56 79 97 85 74 66 91 75 67 22 29 55 70 32 83 65 –

Dziennik Ustaw – 24 – Kodowanie cyfry 2 numeru EVN pojazdów trakcyjnych ispecjalnych ze względu na rodzaj pojazdu Kod 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Różne Lokomotywa elektryczna (z wyjątkiem manewrowej) Lokomotywa spalinowa (z wyjątkiem manewrowej) Elektryczny zespół trakcyjny (dużych prędkości) (wagon silnikowy lub wagon doczepny) Elektryczny zespół trakcyjny (z wyjątkiem dużych prędkości) (wagon silnikowy lub wagon doczepny) Spalinowy zespół trakcyjny (wagon silnikowy lub wagon doczepny) Wagon doczepny specjalnego przeznaczenia Lokomotywa manewrowa z silnikiem elektrycznym Lokomotywa manewrowa z silnikiem spalinowym Pojazd specjalny Tablica 4 Rodzaj pojazdu trakcyjnego lub specjalnego Poz. 211 Tablica 3

Kodowanie cyfry 5 numeru EVN pojazdów trakcyjnych ispecjalnych ze względu na przeznaczenie pojazdu Kod 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pojazdy trakcyjne różne Lokomotywa pasażerska Zespół trakcyjny lub wagon silnikowy do przewozu osób Lokomotywa towarowa Zespół trakcyjny lub wagon silnikowy do przewozu rzeczy Lokomotywa uniwersalna Lokomotywa manewrowa elektryczna Lokomotywa manewrowa spalinowa Pojazd specjalny Rodzaj pojazdu

Kodowanie cyfry 6 numeru EVN pojazdów trakcyjnych ze względu na rodzaj zasilania lub rodzaj przekładni Kod 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Parowe Elektryczne jednonapięciowe Elektryczne dwunapięciowe Elektryczne wielonapięciowe Dwusystemowe (elektryczne ispalinowe) Tendry Przekładnia elektryczna Przekładnia mechaniczna Przekładnia hydrauliczna Wolny Rodzaj zasilania lub przekładni

Tablica 5

Dziennik Ustaw – 25 – Poz. 211 Tablica 6 Kodowanie cyfry 7 numeru EVN pojazdów trakcyjnych ze względu na moc ciągłą pojazdu Kod 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Moc ciągła pojazdu zabytkowe czynne – wszystkie rodzaje o mocy ≤ 0,5 MW 0,5 MW < o mocy ≤ 1,0 MW 1,0 MW < o mocy ≤ 1,5 MW 1,5 MW < o mocy ≤ 2,0 MW 2,0 MW < o mocy ≤ 3,0 MW 3,0 MW < o mocy ≤ 5, 0 MW omocy > 5,0 MW Wolny

Tablica 7 Kodowanie cyfry 6 numeru EVN kolejowych pojazdów specjalnych. Dopuszczalna prędkość dla kolejowych pojazdów specjalnych według normy EN 14033-11) ipojazdów szynowo-drogowych (dwudrogowych) Prędkość jazdy Klasyfikacja ≥ 100 km/h Który może być włączony do pociągu o prędkości: z napędem bez napędu z napędem bez napędu z napędem bez napędu Pojazd szynowo-drogowy z napędem, który może być włączany3) Pojazd szynowo-drogowy z napędem, który nie może być włączany3) Pojazd szynowo-drogowy bez napędu3)

1)

< 100 km/h 2

0 km/h

v ≥ 100 km/h v < 100 km/h lub zograniczeniem2)

1

3 4 5 6 7 8 9 0

Który nie może być włączony do pociągu

EN 14033-1 Kolejnictwo – Tor – Maszyny do budowy i utrzymania toru – Część 1: Wymagania techniczne dla toru (Railway applications – Track – Railbound construction and maintenance machines – Part 1: Technical requirements for running).

2) Przez ograniczenie rozumie się szczególne usytuowanie w pociągu, np. na końcu pociągu, pojazd obowiązkowo chroniony.

3) Specjalne warunki włączenia do pociągu muszą być zawsze spełnione.

Dziennik Ustaw – 26 – Poz. 211 Tablica 8 Kodowanie cyfr 7 i8 numeru EVN kolejowych pojazdów specjalnych. Typ ipodtyp kolejowego pojazdu specjalnego Cyfra 7 Cyfra 8 1 2 3

1. Pojazdy do utrzymania infrastruktury ibudowy dróg kolejowych 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

2. Kolejowe pojazdy specjalne do utrzymania torów 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

3. Kolejowe pojazdy specjalne do utrzymania sieci jezdnej 4 5 6 7 8 9 0 Żuraw kolejowy (z wyjątkiem wykolejeń) Pozostałe Wysokowydajna podbijarka toru Inne rodzaje maszyn do podbijania toru Podbijarka toru ze stabilizatorem Podbijarka rozjazdów iprzejazdów kolejowych Profilarka podsypki Dynamiczny stabilizator toru Maszyny do szlifowania lub maszyny do zgrzewania szyn Wieloczynnościowa maszyna uniwersalna Drezyna do inspekcji toru Pozostałe Maszyna wieloczynnościowa Maszyna do bębnów z przewodami Maszyna do ustawiania słupów trakcyjnych Wagon do przewozu bębnów z przewodami Naprężnik linii sieci trakcyjnej Maszyna z podnoszoną platformą, maszyna z nadbudową Pociąg czyszczący Pociąg (pojazd) do smarowania sieci trakcyjnej Wagon do kontroli sieci trakcyjnej Pozostałe Dźwigi układkowe Urządzenia do układania rozjazdów i przejazdów kolejowych Pociąg do wymiany toru Oczyszczarka tłucznia w torze Maszyny do robót ziemnych Pojazd lub maszyna

Dziennik Ustaw 1 2 3

4. Kolejowe pojazdy specjalne do utrzymania irobót budowlanych 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

5. Pojazdy załadowczo-rozładowcze ido innych robót technologicznych 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

6. Specjalne pojazdy pomiarowe 5 6 7 8 9 0 1

7. Pojazdy do usuwania awarii 2 3 4 Pozostałe Żuraw do usuwania skutków wypadków kolejowych Pojazd silnikowy do holowania ratowniczego Pociąg do usuwania skutków wypadków w tunelach Wagon ratowniczy Wagon załadowczo-rozładowczy do transportu rozjazdów (wraz układami sterowniczymi i zabezpieczającymi) Wagon załadowczo-rozładowczy do transportu innych materiałów Pozostałe (w tym pojazdy techniczno-gospodarcze) Wagon laboratoryjny Wagon do pomiaru toru Wagon do pomiaru sieci trakcyjnej Drezyna do pomiaru geometrii toru Wagon do pomiaru sygnalizacji Wagon do pomiaru sygnalizacji kabinowej i emisji fal radiowych Wagon załadowczo-rozładowczy do transportu podkładów Transporter (wagon) samowyładowczy do transportu podsypki, żwiru itp. materiałów sypkich Pozostałe Maszyna (wagon) załadowczo-rozładowczy do transportu szyn – 27 – Pojazd do układania pomostów Platforma do inspekcji mostów Platforma do inspekcji tuneli Maszyna do oczyszczania gazów Wagon wentylacyjny Maszyna z podnoszoną platformą roboczą, maszyna z nadbudową Maszyna do oświetlania tunelu Poz. 211

Dziennik Ustaw 5 6 7 8 9 0 1 2 3

8. Silnikowe pojazdy transportowe 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

9. Urządzenia do usuwania zanieczyszczeń 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

0. Pojazdy szynowo-drogowe 4 5 6 7 8 9 0 Pozostałe Pozostałe Pojazd szynowo-drogowy kategorii 1 Pozostałe Pług odśnieżny z własnym napędem Pług odśnieżny bez napędu Odśnieżarka toru Maszyna do usuwania lodu Pojazd lub maszyna do odchwaszczania torów Maszyna do czyszczenia torów (maszyna do mycia) Pozostałe Pojazd trakcyjny Drezyna transportowa (oprócz

59) Wagon zasilający Drezyna lub wagon silnikowy Pojazd do przewozu betonu – 28 – Wagon przeciwpożarowy (pojazd strażacki) Pojazd sanitarny Wagon do przewozu sprzętu ratowniczego Poz. 211

Pojazd szynowo-drogowy kategorii 2

Pojazd szynowo-drogowy kategorii 3

Pojazd szynowo-drogowy kategorii 4

Tablica 9 Kody interoperacyjności wagonów pasażerskich (cyfra 1 i2 numeru EVN)

Dziennik Ustaw

Uwaga: Warunki podane w nawiasach kwadratowych mają charakter przejściowy i zostaną usunięte wraz z przyszłymi zmianami w systemie RIC.

Komunikacja

1)

wewnętrzna TSI lub RIC/COTI lub PPW 2 3 4 5 6 7

1) 2)

Komunikacja wewnętrzna lub międzynarodowa na podstawie specjalnego porozumienia TSI lub RIC/COTIF2) 8 PPW

2 cyfra

0

1

9

1 cyfra

5 Zarezerwowane

Pojazdy do komunikacji wewnętrznej [których posiadacz jest przedsiębiorstwem kolejowym RIC wykazanym w załączniku P.4 OPE TSI] Pojazdy o specjalnej numeracji w odniesieniu do charakterystyki technicznej Pojazdy o stałym rozstawie kół

Pojazdy o stałym rozstawie kół, bez klimatyzacji (łącznie z wagonami do przewozu samochodów) [których posiadacz jest przedsiębiorstwem kolejowym RIC wykazanym w załączniku P.4 OPE TSI] Pojazdy o zmiennym rozstawie kół (1435/1672) bez klimatyzacji [których posiadacz jest przedsiębiorstwem kolejowym RIC wykazanym w załączniku P.4 OPE TSI]

Pojazdy o zmiennym rozstawie kół (1435/1520), bez klimatyzacji [których posiadacz jest przedsiębiorstwem kolejowym RIC wykazanym w załączniku P.4 OPE TSI]

– 29 –

Pojazdy o stałym rozstawie kół

Pojazdy o zmiennym rozstawie kół (1435/1520) ze zmianą wózków

Pojazdy o zmiennym rozstawie kół (1435/1520) z osiami nastawnymi

6

Pojazdy służbowe nieużywane do przewozów komercyjnych

Pojazdy o stałym rozstawie kół, klimatyzowane [których posiadacz jest przedsiębiorstwem kolejowym RIC wykazanym w załączniku P.4 OPE TSI]

Pojazdy o zmiennym rozstawie kół (1435/1520), klimatyzowane [których posiadacz jest przedsiębiorstwem kolejowym RIC wykazanym w załączniku P.4 OPE TSI] Pojazdy służbowe nieużywane do przewozów komercyjnych [których posiadacz jest przedsiębiorstwem kolejowym RIC wykazanym w załączniku P.4 OPE TSI]

Pojazdy o zmiennym rozstawie kół (1435/1672), klimatyzowane [których posiadacz jest przedsiębiorstwem kolejowym RIC wykazanym w załączniku P.4 OPE TSI]

Wagony do przewozu samochodów

Pojazdy o zmiennym rozstawie kół

7 Zarezerwowane

Pojazdy klimatyzowane i hermetyczne [których posiadacz jest przedsiębiorstwem kolejowym RIC wykazanym w załączniku P.4 OPE TSI]

Zarezerwowane

Hermetyczne pojazdy o stałym rozstawie kół, klimatyzowane [których posiadacz jest przedsiębiorstwem kolejowym RIC wykazanym w załączniku P.4 OPE TSI]

Zarezerwowane

Inne pojazdy

Zarezerwowane

Zarezerwowane

Zarezerwowane

Zarezerwowane

1)

2)

Zgodność z TSI dla ciągnionych pojazdów pasażerskich. Zgodność z RIC lub COTIF stosownie do obowiązujących przepisów.

Poz. 211

Tablica 10

Kodowanie parametrów technicznych wagonów pasażerskich (cyfry 5-6 numeru EVN)

2 3 4 5 6 7 8 9

Dziennik Ustaw

Rodzaj pojazdu

6 cyfra 5 cyfra Zarezerwowane Zarezerwowane Zarezerwowane Zarezerwowane Zarezerwowane Zarezerwowane Zarezerwowane

0

1

Zarezerwowane

0

Zarezerwowane

Zarezerwowane

Zarezerwowane

Pojazdy z miejscami do siedzenia 1 klasy Zarezerwowane Zarezerwowane 2- lub 3-osiowe Zarezerwowane Wagony piętrowe

1

≥ 7 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc do siedzenia z przejściem środkowym

Pojazdy z miejscami do siedzenia 2 klasy 3-osiowe 2-osiowe Wagony piętrowe (tylko w przypadku OSJD) Wagony piętrowe

2

Zarezerwowane

Pojazdy z miejscami do siedzenia 1 klasy lub 1/2 klasy Zarezerwowane 2- lub 3-osiowe Zarezerwowane

3

10 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc do siedzenia z przejściem środkowym 10 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc do siedzenia z przejściem środkowym 10 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc do siedzenia z przejściem środkowym ≥ 12 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc do siedzenia z przejściem środkowym ≥ 12 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc do siedzenia z przejściem środkowym Wagony piętrowe Zarezerwowane ≥ 12 przedziałów Zarezerwowane 12 przedziałów Zarezerwowane Zarezerwowane Zarezerwowane Zarezerwowane Zarezerwowane Zarezerwowane Zarezerwowane Zarezerwowane > 12 przedziałów Zarezerwowane ≤ 9 przedziałów 1 i 2 klasy Zarezerwowane Zarezerwowane Zarezerwowane Zarezerwowane Zarezerwowane Zarezerwowane Zarezerwowane Zarezerwowane Zarezerwowane Zarezerwowane

≥ 11 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc do siedzenia z przejściem środkowym 11 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc do siedzenia z przejściem środkowym 11 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc do siedzenia z przejściem środkowym

8 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc do siedzenia z przejściem środkowym ≥ 8 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc do siedzenia z przejściem środkowym ≥ 8 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc do siedzenia z przejściem środkowym Zarezerwowane Zarezerwowane Zarezerwowane Zarezerwowane

9 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc do siedzenia z przejściem środkowym 9 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc do siedzenia z przejściem środkowym 9 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc do siedzenia z przejściem środkowym ≤ 9 przedziałów 1 klasy ≤ 9 przedziałów Zarezerwowane Zarezerwowane

– 30 –

4

10 przedziałów 1 i 2 klasy

Zarezerwowane

Pojazdy z miejscami do leżenia 1 klasy lub 1/2 klasy Pojazdy z miejscami do leżenia 2 klasy

5

10 przedziałów

11 przedziałów

Zarezerwowane

6

Zarezerwowane

Zarezerwowane

Wagony sypialne

7

10 przedziałów

11 przedziałów

Pojazdy konstrukcji specjalnej i wagony pocztowe lub bagażowe Zarezerwowane

8

Wagon sterowniczy z miejscami do siedzenia wszystkich klas, z przedziałem bagażowym lub bez, z kabiną maszynisty do jazdy nawrotnej Pojazdy z miejscami do siedzenia 2 klasy z przedziałem bagażowym lub pocztowym Pojazdy z miejscami do siedzenia wszystkich klas ze specjalnie dostosowanymi powierzchniami, np. miejscem do zabaw dla dzieci

Pojazdy z miejscami do siedzenia 1 klasy lub 1 i 2 klasy z przedziałem bagażowym lub pocztowym

Wagony z miejscami do siedzenia i wagony z miejscami do leżenia wszystkich klas, z barem lub bufetem

Piętrowy wagon sterowniczy z miejscami do siedzenia wszystkich klas, z przedziałem bagażowym lub bez, z kabiną maszynisty do jazdy nawrotnej

Wagony restauracyjne lub wagony z barem lub bufetem posiadające przedział bagażowy

Wagony restauracyjne

Inne specjalne wagony osobowe (konferencyjne, dyskotekowe, barowe, kinowe, wideo, do przewozu chorych)

Pojazdy konstrukcji specjalnej i wagony pocztowe lub bagażowe Wagony bagażowe

9

Wagony pocztowe

Wagony bagażowe z przedziałem pocztowym

Wagony bagażowe i dwu- lub trzyosiowe pojazdy 2 klasy z miejscami do siedzenia, z przedziałem bagażowym lub pocztowym

Wagony bagażowe z przejściem bocznym, z przedziałem lub bez przedziału pod zamknięciem celnym

Dwuosiowe lub trzyosiowe wagony bagażowe z przedziałem pocztowym

Zarezerwowane

Dwuosiowe lub trzyosiowe wagony do przewozu samochodów

Wagony do przewozu samochodów

Wagony służbowe

Uwagi:

1. Nie uwzględnia się ułamkowych części przedziałów. Równoważną liczbę przedziałów w wagonach do siedzenia z przejściem środkowym otrzymuje się:

1) w wagonach klasy 1 wg wzoru: równoważna liczba przedziałów = liczba miejsc 1 klasy dzielona przez liczbę 6 (ułamkowy wynik zaokrąglić do dołu do pełnej liczby całkowitej);

2) w wagonach klasy 2 wg wzoru: równoważna liczba przedziałów = liczba miejsc 2 klasy dzielona przez liczbę 8 (ułamkowy wynik zaokrąglić do dołu do pełnej liczby całkowitej);

3) w wagonach klasy 1/2 wg wzoru: równoważna liczba przedziałów = liczba miejsc 1 klasy dzielona przez liczbę 6 (ułamkowy wynik zaokrąglić do dołu do pełnej liczby ca kowitej) + liczba miejsc 2 klasy dzielona przez liczbę 8 (ułamkowy wynik zaokrąglić do dołu do pełnej liczby ca kowitej).

2. W wagonach oznaczonych jednym z następujących kodów parametrów technicznych: 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 97, 98, 99 lub oznaczonych serią WRD oznaczenie liczby przedziałów nie występuje.

Poz. 211

Tablica 11

Kodowanie parametrów ogólnych wagonów pasażerskich (cyfry 7-8 numeru EVN)

Dziennik Ustaw

Zasilanie

8 cyfra

Prędkość maksymalna 3 000 V ~ + 3 000 V = 1 000 V ~ 1 000 V ~ Zarezerwowane + Para 1 500 V ~ + Para1)

1)

7 cyfra 1 500 V ~ + 1 500 V = 1 500 V ~ + 1 500 V = 3 000 V =

1) + Para 3 000 V =

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 Zarezerwowane 1 500 V ~

Wszystkie napięcia3) 1 000 V ~3)

Zarezerwowane

Napięcia inne niż 1 000V, 1 500V, 3 000 V

Zarezerwowane

≤120 km/h + Para1) + Para1) 3 000 V ~ Para + 3 000 V = Para1) + Para1) 1 000 V ~ 1 000 V ~ 1 000 V ~ 1 000 V ~

3)

1) 3)1) 1)

1 + Para1) + Para1)

1 000 V ~ 1 000 V ~ 1 000 V ~

Wszystkie napięcia3) + Para1) 3 000 V ~

1)

+ Para1)

3 000 V = + Para1)

2 + 3 000 V = + Para

1) 1 000 V ~ + 3 000 V = Para

Para

1)

Para

1)

3 000 V ~ + 3 000 V = + 1 500 V ~

1 500 V ~ + Para1)

A1)

3

Wszystkie napięcia

Zarezerwowane

+ 1 500 V ~ + 1 500 V =

1 500 V ~

– 31 –

+ 1 500 V = 1 500 V ~

3000 V =

3000 V =

4 + Para1) 1 000 V ~ + Para1) 3 000 V ~ + 3 000 V = 1 500 V ~ + 1 500 V = Zarezerwowane 1 500 V ~ + Para

1)

Wszystkie napięcia Wszystkie napięcia 1 000 V ~ 1 500 V ~ + 1 500 V = + Para

1) 3)1)

1 000 V ~

3 000 V ~ + 3 000 V =

121 do 140 km/h Wszystkie napięcia + Para1) 3 000 V ~ + 3 000 V = 1 500 V ~ + 3 000 V =1) Wszystkie napięcia2) 3 000 V ~ + 3 000 V = Zarezerwowane 1 000 V ~3)

1)

Wszystkie napięcia3) + Para1) + Para1)

+ 1 500 V = + Para

1)

3 000 V = + Para1) 1 500 V ~ Napięcia inne niż 1 000V, 1 500V, 3 000 V + 1 500 V = + Para1) Zarezerwowane

Zarezerwowane

+ Para1)

5

Wszystkie napięcia3) + Para1)

Wszystkie napięcia + Para1)

Zarezerwowane

6

Para

1)

Zarezerwowane

Zarezerwowane

Zarezerwowane

Para1)

Zarezerwowane 1 500 V ~ 1 000 V ~ 1 500 V ~ + 1 500 V =

Zarezerwowane

A1)

7

Wszystkie napięcia3)

Wszystkie napięcia

3 000 V =

3 000 V =

141 do 160 km/h

8

1 000 V ~ + Para

1)

3 000 V ~ + 3 000 V =

A Wszystkie napięcia3) + Para1)

1)

Wszystkie napięcia3) + Para1)

Wszystkie napięcia + Para1)

Wszystkie

3) napięcia + Para1)

Napięcia inne niż 1 000V, 1 500V, 3 000 V

G2)

Poz. 211

> 160 km/h + 1 500 V ~ + 1 500 V = 3000 V = G2)

9

Wszystkie napięcia3)2) 1 000 V ~ 1 000 V ~ Zarezerwowane

Wszystkie napięcia

Wszystkie napięcia + Para1) 1 000 V ~ 1 500 V ~ A1)

1)

Dziennik Ustaw

2)

3)

Tylko w przypadku pojazdów komunikacji wewnętrznej.

Tylko w przypadku pojazdów zdolnych do komun kacji międzynarodowej. Wszystkie napięcia - prąd przemienny jednofazowy 1000 V 51 do 15 Hz, prąd przemienny jednofazowy 1500 V 50 Hz, prąd stały 1500 V, prąd stały 3000 V. Może obejmować prąd przemienny jednofazowy 3000 V 50 Hz. W przypadku niektórych pojazdów zasilanych jednofazowym prądem przemiennym 1000 V dozwolona jest tylko jedna częstotliwość – albo 16⅔ Hz, albo 50 Hz. A - Ogrzewanie autonomiczne, bez zasilania elektrycznego z szyny zbiorczej. G - Pojazdy z zasilaniem elektrycznym z szyny zbiorczej, na wszystkie napięcia, ale wymagające wagonu z generatorem do zasilania klimatyzacji. Para - ogrzewanie wyłącznie parowe. Jeżeli zapisane są napięcia, kod ten jest dostępny także dla pojazdów bez ogrzewania parowego.

– 32 – Poz. 211

Tablica 12

14 Kody interoperacyjności wagonów towarowych (cyfra 1 i2 numeru EVN)

Dziennik Ustaw

2 cyfra 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0

1 cyfra staly lub zmienny

Rozstaw kół

stały lub zmienny

2)

stały

zmienny

stały

zmienny

stały

zmienny

stały

zmienny

0 Nieprzeznaczone do wykorzystania do czasu przyszłych decyzji

na osiach

do wykorzystania w przyszłości Wagony towarowe TSI lub COTIF [których posiadacz jest przedsiębiorstwem kolejowym wykazanym w załączniku P.4 OPE TSI]

TSI1) lub COTIF2) lub PPW

1

na wózkach

wagony towarowe używane przez przemysł

Wagony towarowe PPW (zmienny rozstaw kół)

2 Wagony towarowe2) TSI lub COTIF Wagony towarowe PPW

na osiach

– 33 –

3

na wózkach

do wykorzystania w przyszłości

Wagony towarowe2) TSI lub COTIF [których posiadacz jest przedsiębiorstwem kolejowym wykazanym w załączniku P.4 OPE TSI] Wagony PPW

Inne wagony towarowe2) TSI lub COTIF Wagony towarowe PPW

Wagony towarowe PPW (stały rozstaw kół)

4

na osiach3)

8

na wózkach3)

wagony służbowe

Inne wagony towarowe [których posiadacz jest przedsiębiorstwem kolejowym wykazanym w załączniku P.4 OPE TSI]

Inne wagony towarowe

Inne wagony towarowe

Wagony towarowe o specjalnej numeracji w odniesieniu do charakterystyki technicznej

Niezgodne z TSI i niezgodne z COTIF2) i niezgodne z PPW Komunikacja międzynarodowa na podstawie specjalnego porozumienia Komunikacja wewnętrzna Komunikacja międzynarodowa na podstawie specjalnego porozumienia

Przewozy

Komunikacja wewnętrzna lub międzynarodowa na podstawie specjalnego porozumienia 1 2 3

Komunikacja wewnętrzna

Komunikacja międzynarodowa na podstawie specjalnego porozumienia

Komunikacja wewnętrzna

Komunikacja międzynarodowa na podstawie specjalnego porozumienia

Komunikacja wewnętrzna

Komunikacja wewnętrzna lub międzynarodowa na podstawie specjalnego porozumienia 4 5 6 7 8 9

1 cyfra

0

2 cyfra

1)

2)

Poz. 211

3)

Zgodność co najmniej z TSI „Tabor kolejowy” W tym pojazdy, które zgodnie z obowiązującymi przepisami są oznaczone tymi cyframi na dzień wejścia w życie nowych przepisów. Stały lub zmienny rozstaw kół.

Dziennik Ustaw – 34 – Poz. 211 Tablica 13 Wykaz kategorii wagonów towarowych wraz zprzyporządkowanymi im oznaczeniami literowymi serii wagonu oraz kodem cyfrowym kategorii wagonu (cyfra 5 numeru EVN) Oznaczenie literowe serii wagonu Oznaczenie cyfrowe kategorii wagonu (5 cyfra numeru EVN)

Nazwa kategorii wagonu towarowego

WAGONY TOWAROWE, Z WYJĄTKIEM WAGONÓW PRZEGUBOWYCH I WIELOCZŁONOWYCH E F G H I K L O R S T U Z Wagon węglarka normalnej budowy Wagon węglarka specjalnej budowy Wagon kryty normalnej budowy Wagon kryty specjalnej budowy Wagon chłodnia Wagon platforma 2-osiowa normalnej budowy Wagon platforma 2-osiowa specjalnej budowy Wagon węglarko-platforma normalnej budowy Wagon platforma na wózkach normalnej budowy Wagon platforma na wózkach specjalnej budowy Wagon zotwieranym dachem Wagon specjalny (inny niż kategorii F, H, L, S lub Z) Wagon cysterna WAGONY TOWAROWE PRZEGUBOWE I WIELOCZŁONOWE F H I L S T U Z Wagon węglarka Wagon kryty Wagon chłodnia Wagon platforma z oddzielnymi osiami Wagon platforma na wózkach Wagon zotwieranym dachem Wagon specjalny Wagon cysterna 6 2 8 4 4 0 9 7 Tablica 14 Oznaczenia literowe serii iindeksu wagonów pasażerskich przyjęte do stosowania wkomunikacji międzynarodowej iwkomunikacji wewnętrznej Litery oznaczenia serii o znaczeniu międzynarodowym: A B AB WL Wagon osobowy 1 klasy zsiedzeniami Wagon osobowy 2 klasy zsiedzeniami Wagon osobowy 1/2 klasy z siedzeniami Wagon sypialny z oznaczeniem literowym serii A, B lub AB zależnie od rodzaju oferowanych miejsc. Oznaczenie serii dla wagonu sypialnego z przedziałami „specjalnymi” posiada dodatkowo literę indeksu „S” 5 6 1 2 8 3 4 3 3 4 0 9 7

Dziennik Ustaw WR R D DD Post AS SR WG WSP Le Leq Laeq Wagon restauracyjny Wagon osobowy z wagonem restauracyjnym, bufetem lub przedziałem barowym (dodatkowo używana litera oznaczenia serii) Wagon bagażowy Odkryty, 2-poziomowy wagon do przewozu samochodów Wagon pocztowy Wagon bar dansingowy Wagon osobowy luksusowy Odkryty, 2-osiowy, 2-poziomowy wagon do przewozu samochodów Odkryty, 2-osiowy, 2-poziomowy wagon do przewozu samochodów z kablem zasilania Odkryty, 3-osiowy, 2-poziomowy wagon do przewozu samochodów z kablem zasilania – 35 – Poz. 211

Litery oznaczenia serii o znaczeniu krajo wym: BD S wagon osobowy 2 klasy z przedziałem bagażowym wagon specjalnego przeznaczenia (np.: służbowy, socjalny, salonowy)

Litery indeksu o znaczeniu międzynarodowym: b c v z f p m s Wagon przystosowany do przewozu pasażerów niepełnosprawnych Przedziały z siedzeniami zamienianymi na miejsca do leżenia (łączy się bezpośrednio z literami oznaczenia serii) Pojazd przystosowany do przewozu rowerów Pojazd wyposażony w centralne zasilanie ze zbiorczej szyny pociągowej Wagon z kabiną maszynisty (wagon sterowniczy) Wagon osobowy z miejscami siedzącymi, z przejściem środkowym Pojazd o długości powyżej 24,5 m Przejście środkowe w wagonach bagażowych i osobowych z przedziałem bagażowym

Litery indeksu o znaczeniu krajowym: a e k n o g u x Wagon specjalnego przeznaczenia, salonowy Wagon z przedziałami klasy biznes Wagon specjalnego przeznaczenia, socjalny Ogrzewanie nawiewne Wagon z przewodem zdalnego sterowania (np. zamykania drzwi, oświetlenia elektrycznego) Wagon z przedziałem dla matki z dzieckiem Wagon wyposażony w mechanizmy do zdalnego zamykania drzwi i posiadający możliwość zdalnego sterowania oświetleniem Wagon piętrowy

Tablica 15 blica 5

Dziennik Ustaw

Sposób zależności kodowania oznaczeń serii wagonuzzoznaczeniem cyfrowym parametrów technicznych wagonu (5 i6 cyfra numeru EVN) eżności kodowania oznaczeń se ii wagonu oznaczeniem cyfrowym parametrów technicznych wagonu 5 i 6 cyfra nu

Kod cyfrowy parametrów Nazwa rodzaju Kod literowy serii technicznychOpis znaczenia kodu cyfrowego parametrów pojazdu (wg Zał. P10 pojazdu (wg Zał. P13 do cyfra 5 i 6 (wg technicznych (wg Zał. P10 do TSI OPE) do TSI OPE) TSI OPE) Zał. P10 do TSI OPE) Opis znaczenia kodu literowego serii pojazdu (wg Zał. P13 do TSI OPE) Uwagi w zakresie obowiązkowych liter indeksu Wagon osobowy 1 klasy z siedzeniami (2- lub 3-osiowe) A A A Wagon osobowy 1 klasy z siedzeniami Wagon osobowy 1 klasy z siedzeniami x zarezerwowane A A Wagon osobowy 1 klasy z siedzeniami Wagon osobowy 1 klasy z siedzeniami -

Opis znaczenia kodu literowego obowiązkowego indeksu pojazdu (wg Zał. P13 do TSI OPE)

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

zarezerwowane

zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane

– 36 –

10

Pojazdy z miejscami do siedzenia 1 klasy

11 zarezerwowane zarezerwowane 2- lub 3-osiowe zarezerwowane Wagony piętrowe

zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane 10 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc do siedzenia z przejściem środkowym ≥ 11 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc do siedzenia z przejściem środkowym

wagon piętrowy -

12

13

14

15

16

Pojazdy z miejscami do siedzenia 1 klasy Pojazdy z miejscami do siedzenia 1 klasy Pojazdy z miejscami do siedzenia 1 klasy Pojazdy z miejscami do siedzenia 1 klasy Pojazdy z miejscami do siedzenia 1 klasy Pojazdy z miejscami do siedzenia 1 klasy

17

Pojazdy z miejscami do siedzenia 1 klasy

≥ 7 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc do siedzenia z przejściem środkowym

Poz. 211

18 A A B B B B B B B B B AB AB AB Wagon osobowy 2 klasy z siedzeniami Wagon osobowy 2 klasy z siedzeniami Wagon osobowy 1/2 klasy z siedzeniami Wagon osobowy 1/2 klasy z siedzeniami Wagon osobowy 1/2 klasy z siedzeniami x Wagon osobowy 2 klasy z siedzeniami Wagon osobowy 2 klasy z siedzeniami wagon piętrowy Wagon osobowy 1 klasy z siedzeniami Wagon osobowy 1 klasy z siedzeniami -

Pojazdy z miejscami do siedzenia 1 klasy

Dziennik Ustaw

19

Pojazdy z miejscami do siedzenia 1 klasy

20

Pojazdy z miejscami do siedzenia 2 klasy

21

Pojazdy z miejscami do siedzenia 2 klasy

22 3-osiowe 2-osiowe

8 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc do siedzenia z przejściem środkowym 9 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc do siedzenia z przejściem środkowym 10 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc do siedzenia z przejściem środkowym 11 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc do siedzenia z przejściem środkowym ≥ 12 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc do siedzenia z przejściem środkowym

23

24

25 Wagony piętrowe zarezerwowane

Wagony piętrowe (tylko w przypadku OSJD)

26

Wagon osobowy 2 klasy z siedzeniami Wagon osobowy 2 klasy z siedzeniami (3-osiowe) Wagon osobowy 2 klasy z siedzeniami (2-osiowe) Wagon osobowy 2 klasy z siedzeniami OSŻD Wagon osobowy 2 klasy z siedzeniami

– 37 –

27

Pojazdy z miejscami do siedzenia 2 klasy Pojazdy z miejscami do siedzenia 2 klasy Pojazdy z miejscami do siedzenia 2 klasy Pojazdy z miejscami do siedzenia 2 klasy Pojazdy z miejscami do siedzenia 2 klasy Pojazdy z miejscami do siedzenia 2 klasy

-

28

Pojazdy z miejscami do siedzenia 2 klasy

29

30

31

32

≥ 8 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc do siedzenia z przejściem środkowym 9 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc do siedzenia z przejściem środkowym 10 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc do siedzenia z przejściem środkowym 11 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc do siedzenia z przejściem środkowym ≥ 12 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc do siedzenia z przejściem środkowym zarezerwowane

33

Pojazdy z miejscami do siedzenia 2 klasy Pojazdy z miejscami do siedzenia 1/2 klasy Pojazdy z miejscami do siedzenia 1/2 klasy Pojazdy z miejscami do siedzenia 1/2 klasy Pojazdy z miejscami do siedzenia 1/2 klasy

-

-

Poz. 211

34 x wagon piętrowy zarezerwowane Wagony piętrowe zarezerwowane AB AB Wagon osobowy 1/2 klasy z siedzeniami AB Wagon osobowy 1/2 klasy z siedzeniami -

2- lub 3-osiowe

AB

Wagon osobowy 1/2 klasy z siedzeniami (2- lub 3-osiowe)

Dziennik Ustaw

35

36

37

38

39

Pojazdy z miejscami do siedzenia 1/2 klasy Pojazdy z miejscami do siedzenia 1/2 klasy Pojazdy z miejscami do siedzenia 1/2 klasy Pojazdy z miejscami do siedzenia 1/2 klasy Pojazdy z miejscami do siedzenia 1/2 klasy Pojazdy z miejscami do siedzenia 1/2 klasy AcBc Wagon osobowy 1/2 klasy z siedzeniami Wagon osobowy 1/2 klasy z siedzeniami, przedziały z siedzeniami zamienianymi na miejsca do leżenia -

≥ 8 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc do siedzenia z przejściem środkowym 9 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc do siedzenia z przejściem środkowym

40

Pojazdy z miejscami do leżenia 1 klasy lub 1/2 klasy zarezerwowane -

10 przedziałów 1/2 klasy

– 38 –

41

-

-

42 zarezerwowane zarezerwowane AcBc

43

Pojazdy z miejscami do leżenia 1 klasy lub 1/2 klasy Pojazdy z miejscami do leżenia 1 klasy lub 1/2 klasy Pojazdy z miejscami do leżenia 1 klasy lub 1/2 klasy

44

≤ 9 przedziałów 1/2 klasy

Wagon osobowy 1/2 klasy z siedzeniami, przedziały z siedzeniami zamienianymi na miejsca do leżenia -

-

-

45

zarezerwowane

-

-

46 zarezerwowane

47 zarezerwowane

Pojazdy z miejscami do leżenia 1 klasy lub 1/2 klasy Pojazdy z miejscami do leżenia 1 klasy lub 1/2 klasy Pojazdy z miejscami do leżenia 1 klasy lub 1/2 klasy Pojazdy z miejscami do leżenia 1 klasy lub 1/2 klasy -

-

-

-

Poz. 211

48 zarezerwowane ≤ 9 przedziałów 1 klasy Ac

Pojazdy z miejscami do leżenia 1 klasy lub 1/2 klasy -

Dziennik Ustaw

49

Pojazdy z miejscami do leżenia 1 klasy lub 1/2 klasy 10 przedziałów Bc -

50

Pojazdy z miejscami do leżenia 2 klasy

51 -

Pojazdy z miejscami do leżenia 2 klasy ≥ 12 przedziałów zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane ≤ 9 przedziałów zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane Bc Bc -

11 przedziałów

Bc

-

52

Wagon osobowy 1 klasy z siedzeniami, przedziały z siedzeniami zamienianymi na miejsca do leżenia Wagon osobowy 2 klasy z siedzeniami, przedziały z siedzeniami zamienianymi na miejsca do leżenia Wagon osobowy 2 klasy z siedzeniami, przedziały z siedzeniami zamienianymi na miejsca do leżenia Wagon osobowy 2 klasy z siedzeniami, przedziały z siedzeniami zamienianymi na miejsca do leżenia -

53

54

– 39 –

55

-

56

57

58

Pojazdy z miejscami do leżenia 2 klasy Pojazdy z miejscami do leżenia 2 klasy Pojazdy z miejscami do leżenia 2 klasy Pojazdy z miejscami do leżenia 2 klasy Pojazdy z miejscami do leżenia 2 klasy Pojazdy z miejscami do leżenia 2 klasy Pojazdy z miejscami do leżenia 2 klasy

59

60 61 62 63 64 65 66 67

Pojazdy z miejscami do leżenia 2 klasy zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane

Wagon osobowy 2 klasy z siedzeniami, przedziały z siedzeniami zamienianymi na miejsca do leżenia -

Poz. 211

Dziennik Ustaw

68 69 zarezerwowane zarezerwowane

zarezerwowane zarezerwowane

-

-

-

70 -

Wagony sypialne

10 przedziałów

WLAB

71

Wagony sypialne

11 przedziałów

WLAB

-

-

72

Wagony sypialne

12 przedziałów

WLAB

-

-

– 40 –

73 74 zarezerwowane

Wagony sypialne Wagony sypialne

zarezerwowane

-

Wagon sypialny z oznaczeniem literowym serii A, B lub AB zależnie od rodzaju oferowanych miejsc. Oznaczenie serii dla wagonu sypialnego z przedziałami „specjalnymi” posiada dodatkowo literę indeksu „S”. Wagon sypialny z oznaczeniem literowym serii A, B lub AB zależnie od rodzaju oferowanych miejsc. Oznaczenie serii dla wagonu sypialnego z przedziałami „specjalnymi” posiada dodatkowo literę indeksu „S”. Wagon sypialny z oznaczeniem literowym serii A, B lub AB zależnie od rodzaju oferowanych miejsc. Oznaczenie serii dla wagonu sypialnego z przedziałami „specjalnymi” posiada dodatkowo literę indeksu „S”. -

75

Wagony sypialne

> 12 przedziałów

WLAB

-

-

76 77 zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane

zarezerwowane

78

Wagony sypialne Wagony sypialne Wagony sypialne

-

Wagon sypialny z oznaczeniem literowym serii A, B lub AB zależnie od rodzaju oferowanych miejsc. Oznaczenie serii dla wagonu sypialnego z przedziałami „specjalnymi” posiada dodatkowo literę indeksu „S”. -

-

-

79

Wagony sypialne

Poz. 211

80 A

Pojazdy konstrukcji specjalnej i wagony pocztowe lub bagażowe Wagon osobowy 1 klasy z siedzeniami f Wagon osobowy 1/2 klasy z siedzeniami f f f f f Wagon z kabiną maszynisty (wagon sterowniczy) AB ABD AD B BD Wagon osobowy 2 klasy z siedzeniami, Wagon bagażowy Wagon osobowy 1/2 klasy z siedzeniami, Wagon bagażowy Wagon osobowy 2 klasy z siedzeniami Wagon osobowy 1/2 klasy z siedzeniami, Wagon bagażowy Wagon osobowy 1 klasy z siedzeniami, Wagon bagażowy Wagon z kabiną maszynisty (wagon sterowniczy) Wagon z kabiną maszynisty (wagon sterowniczy) Wagon z kabiną maszynisty (wagon sterowniczy) Wagon z kabiną maszynisty (wagon sterowniczy) Wagon z kabiną maszynisty (wagon sterowniczy) -

Dziennik Ustaw

Wagon sterowniczy z miejscami do siedzenia wszystkich klas, z przedziałem bagażowym lub bez, z kabiną maszynisty do jazdy nawrotnej

81 ABD

Pojazdy konstrukcji specjalnej i wagony pocztowe lub bagażowe ABPost AD APost

Pojazdy z miejscami do siedzenia 1 klasy lub 1/2 klasy z przedziałem bagażowym lub pocztowym

– 41 –

-

-

82

Pojazdy konstrukcji specjalnej i wagony pocztowe lub bagażowe BD BPost

Pojazdy z miejscami do siedzenia 2 klasy z przedziałem bagażowym lub pocztowym

Wagon osobowy 1/2 klasy z siedzeniami, Wagon pocztowy Wagon osobowy 1 klasy z siedzeniami, Wagon bagażowy Wagon osobowy 1 klasy z siedzeniami, Wagon pocztowy Wagon osobowy 2 klasy z siedzeniami, Wagon bagażowy Wagon osobowy 2 klasy z siedzeniami, Wagon pocztowy

-

-

-

-

83 zarezerwowane

Pojazdy konstrukcji specjalnej i wagony pocztowe lub bagażowe

-

-

-

-

Poz. 211

84 A

Pojazdy konstrukcji specjalnej i wagony pocztowe lub bagażowe Wagon osobowy 1 klasy z siedzeniami v Wagon osobowy 1/2 klasy z siedzeniami v v Wagon osobowy 2 klasy z siedzeniami Pojazd przystosowany do przewozu rowerów AB B Pojazd przystosowany do przewozu rowerów Pojazd przystosowany do przewozu rowerów

Dziennik Ustaw

Pojazdy z miejscami do siedzenia wszystkich klas ze specjalnie dostosowanymi powierzchniami, np. miejscem do zabaw dla dzieci

85 ABR Wagon osobowy 1/2 klasy z siedzeniami, Wagon osobowy z wagonem restauracyjnym, bufetem lub przedziałem barowym (dodatkowo używana litera oznaczenia serii).

Pojazdy konstrukcji specjalnej i wagony pocztowe lub bagażowe

Wagony z miejscami do siedzenia i wagony z miejscami do leżenia wszystkich klas, z powierzchnią barową lub bufetem

-

AcBcR

-

-

– 42 –

Wagon osobowy 1/2 klasy z siedzeniami Przedziały z siedzeniami zamienianymi na miejsca do leżenia, Wagon osobowy z wagonem restauracyjnym, bufetem lub przedziałem barowym (dodatkowo używana litera oznaczenia serii).

AcR

Wagon osobowy 1 klasy z siedzeniami, przedziały z siedzeniami zamienianymi na miejsca do leżenia, Wagon osobowy z wagonem restauracyjnym, bufetem lub przedziałem barowym (dodatkowo używana litera oznaczenia serii).

-

-

AR

Wagon osobowy 1 klasy z siedzeniami, Wagon osobowy z wagonem restauracyjnym, bufetem lub przedziałem barowym (dodatkowo używana litera oznaczenia serii).

-

-

Poz. 211

Dziennik Ustaw

BcR -

BR -

86 A Wagon osobowy 1 klasy z siedzeniami

Wagon osobowy 2 klasy z siedzeniami, Przedziały z siedzeniami zamienianymi na miejsca do leżenia, Wagon osobowy z wagonem restauracyjnym, bufetem lub przedziałem barowym (dodatkowo używana litera oznaczenia serii). Wagon osobowy 2 klasy z siedzeniami, Wagon osobowy z wagonem restauracyjnym, bufetem lub przedziałem barowym (dodatkowo używana litera oznaczenia serii). f, x Wagon z kabiną maszynisty (wagon sterowniczy), wagon piętrowy

Pojazdy konstrukcji specjalnej i wagony pocztowe lub bagażowe

Piętrowy wagon sterowniczy z miejscami do siedzenia wszystkich klas, z przedziałem bagażowym lub bez, z kabiną maszynisty do jazdy nawrotnej

AB

Wagon osobowy 1/2 klasy z siedzeniami

f, x

Wagon z kabiną maszynisty (wagon sterowniczy), wagon piętrowy

– 43 –

ABD

Wagon osobowy 1/2 klasy z siedzeniami, Wagon bagażowy

f, x

Wagon z kabiną maszynisty (wagon sterowniczy), wagon piętrowy

AD

Wagon osobowy 1 klasy z siedzeniami, Wagon bagażowy

f, x

Wagon z kabiną maszynisty (wagon sterowniczy), wagon piętrowy

B

Wagon osobowy 2 klasy z siedzeniami

f, x

BD

Wagon osobowy 2 klasy z siedzeniami, Wagon bagażowy

f, x

Wagon z kabiną maszynisty (wagon sterowniczy), wagon piętrowy Wagon z kabiną maszynisty (wagon sterowniczy), wagon piętrowy

Poz. 211

87 ABRD -

Dziennik Ustaw

Pojazdy konstrukcji specjalnej i wagony pocztowe lub bagażowe

Wagony restauracyjne lub wagony z barem lub bufetem posiadające przedział bagażowy

ARD -

-

BRD

-

-

WRD Wagony restauracyjne WR Wagon restauracyjny

Wagon osobowy 1/2 klasy z siedzeniami, Wagon osobowy z wagonem restauracyjnym, bufetem lub przedziałem barowym (dodatkowo używana litera oznaczenia serii).

Wagon bagażowy Wagon osobowy 1 klasy z siedzeniami, Wagon osobowy z wagonem restauracyjnym, bufetem lub przedziałem barowym (dodatkowo używana litera oznaczenia serii). Wagon bagażowy Wagon osobowy 2 klasy z siedzeniami, Wagon osobowy z wagonem restauracyjnym, bufetem lub przedziałem barowym (dodatkowo używana litera oznaczenia serii). Wagon bagażowy Wagon restauracyjny, Wagon bagażowy -

– 44 –

88

89 S

Inne specjalne wagony osobowe (konferencyjne, dyskotekowe, barowe, kinowe, wideo, do przewozu chorych) Wagony pocztowe Post

Wagon specjalnego przeznaczenia (salonowy itp.)

a)

a - wagon specjalnego przeznaczenia, salonowy Wagon pocztowy -

90

91

Wagony bagażowe z przedziałem pocztowym

DPost

Wagon bagażowy, Wagon pocztowy

-

-

92 Wagony bagażowe

Pojazdy konstrukcji specjalnej i wagony pocztowe lub bagażowe Pojazdy konstrukcji specjalnej i wagony pocztowe lub bagażowe Pojazdy konstrukcji specjalnej i wagony pocztowe lub bagażowe Pojazdy konstrukcji specjalnej i wagony pocztowe lub bagażowe Pojazdy konstrukcji specjalnej i wagony pocztowe lub bagażowe D

Wagon bagażowy

-

-

Poz. 211

93

Pojazdy konstrukcji specjalnej i wagony pocztowe lub bagażowe BD Wagon osobowy 2 klasy z siedzeniami, Wagon bagażowy (2- i 3-osiowe) Wagon osobowy 2 klasy z siedzeniami, Wagon pocztowy (2- i 3-osiowe) Wagon bagażowy (z przedziałem celnym) BPost

Dziennik Ustaw

Wagony bagażowe i dwu- lub trzyosiowe pojazdy 2 klasy z miejscami do siedzenia, z przedziałem bagażowym lub pocztowym

94

Wagony bagażowe z przejściem bocznym, z przedziałem lub bez przedziału pod zamknięciem celnym D

95

Dwuosiowe lub trzyosiowe wagony bagażowe z przedziałem pocztowym DPost Wagon bagażowy, Wagon pocztowy (2- lub 3-osiowe)

-

96

zarezerwowane

-

-

-

-

97

Pojazdy konstrukcji specjalnej i wagony pocztowe lub bagażowe Pojazdy konstrukcji specjalnej i wagony pocztowe lub bagażowe Pojazdy konstrukcji specjalnej i wagony pocztowe lub bagażowe Pojazdy konstrukcji specjalnej i wagony pocztowe lub bagażowe Laeq Le -

Dwuosiowe lub trzyosiowe wagony do przewozu samochodów

-

– 45 –

-

Leq

Wagony do przewozu samochodów DD Wagony służbowe S

Odkryty, 3-osiowy, 2-poziomowy wagon do przewozu samochodów z kablem zasilania Odkryty, 2-osiowy, 2-poziomowy wagon do przewozu samochodów Odkryty, 2-osiowy, 2-poziomowy wagon do przewozu samochodów z kablem zasilania Odkryty, 2-poziomowy wagon do przewozu samochodów

-

-

98

-

-

99

Pojazdy konstrukcji specjalnej i wagony pocztowe lub bagażowe Pojazdy konstrukcji specjalnej i wagony pocztowe lub bagażowe

Wagon służbowy

k)

k - wagon specjalnego przeznaczenia, socjalny

Poz. 211

Dziennik Ustaw – 46 – Poz. 211 Tablica 16 Literowe oznaczenia zdolności do interoperacyjności pojazdów kolejowych

1. „TEN” – pojazd spełniający następujące warunki: – – jest zgodny ze wszystkimi TSI, które obowiązują w chwili oddawania do eksploatacji, i otrzymał zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji, zgodnie zart.22b ust. 2 i3 ustawy, posiada zezwolenie ważne we wszystkich państwach członkowskich, zgodnie z art. 23c ustawy.

2. „PPW” – pojazd zgodny z  porozumieniem PPW lub PGW (w  obrębie państw-stron Organizacji Współpracy Kolei (OSŻD).

Uwagi: a) Pojazdy oznaczone TEN odpowiadają kodom od 0 do 3 pierwszej cyfry numeru pojazdu określonym w tablicy

12. b) Pojazdy, które nie są dopuszczone do eksploatacji we wszystkich państwach członkowskich, muszą posiadać oznaczenie wskazujące państwa członkowskie, w których zostały dopuszczone do eksploatacji. Wykaz dopuszczających państw członkowskich powinien być oznaczony zgodnie z jednym z przedstawionych poniżej rysunków, gdzie D oznacza państwo członkowskie, które przyznało pierwsze zezwolenie (w  przytoczonym przykładzie są to Niemcy), natomiast F oznacza drugie dopuszczające państwo członkowskie (w  przytoczonym przykładzie jest to Francja). Państwa członkowskie są skodyfikowane zgodnie z  tablicą

2. Przepis ten może dotyczyć zarówno pojazdów zgodnych z  TSI, jak i pojazdów niezgodnych. Przedmiotowe pojazdy odpowiadają kodom 4 lub 8 pierwszej cyfry numeru pojazdu określonego wtablicy

12. Poniżej przedstawiono sposób oznaczenia na pojazdach kolejowych państw członkowskich, w  których pojazd został dopuszczony do eksploatacji.

Dziennik Ustaw – 47 – Poz. 211

Dziennik Ustaw

o – 48 –

Poz. 211

Załącznik nr4

WZORY OZNAKOWANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH 2 L1- PKPI 6 51 20 - 1 132 ORAZ SPOSÓB JEGO ROZMIESZCZENIA a)

2. ↓ 2 B bmnou PL - PKPIC 61 51 20 - 71 132 - 5 10 B bmnouz ↑ 3.

b)

1. ↓

1.

2. ↓ ↓ PL - PKPIC 61 51 20 - 71 132 - 5

c)

3. ↓ B10bmnouz

2. ↓ 61 51 20 - 71 132 - 5 a 61 5 32 5 a Rys.1.Wzory identyfikatora pojazdu kolejowego↓ - pojazdu pasażerskich identyfikzTSI emCOTIF (1. Identyfikao dl pRys 1 Wzestracji poj zdu a wagonów kole owe zgodnych wa lub li e ństwa re ry identyfikato dla kolejowego wr o onów 61 umies tor literowy państwa rejestracji zgodn kolejowego wraz132 - 5 a (1 literowym dysponenta umieszcza się przed dwupar a rskich pojazdu ch z TSIza zidentyfikatorem Id nt kato ym rowy lub COTIF wym ysponent 51 20 71 ię rzed d n to fro it ume nastocyfrowym numerem pojazdu;

2. Europejski numer pojazdu (EVN);

3. Oznaczenie literowe charakterystyki technicznej ń t r t j r t lit e o k me N) 3 ik t wagonu) nanoszonego: j z Rys

b) na ramę ostojnicy wagonu; owena ramę b harakte

pwagonu; saże Rys . a) na pudło em po a) n r w m

) c) na ram na pud o c) na ramę wózka wagonu. em poja du

s p n

i f

200 RIC 200RIIC 00

3000 V= 1500 V= 1500 V 50 Hz 1000 V 16 2/3 Hz 850 A

Rys

2. yk d kon nia a t ni wa nu asaże kiego spełniającego wymagania 50 16 3 Hz 1000 V Hz 1500 V przepisów RIC tabliczki uszc nej pr ko eksp ata jnej, n ięciu zasilania energią elektryczną składu pociągu idopuszcej 1000 V 16 2 3 Hz l ym b ążeni pr dowym u ądzeń asil ącyc

Dziennik Ustaw a) – 49 – Poz. 211

1. ↓ PL - PKPIC

2. ↑ ↓ 3 50 51 20 - 71 132 - 8 B10bmnouz ↑ 2

3. 3. ↓ 10 B bmnouz

b)

1. ↓ PL - PKPIC

c)

2. ↓ 50 51 20 - 71 132 - 8

2. ↓ 50 51 20 - 71 132 - 8 a

3 Rys.3.Wzory identyfikatora pojazdu kolejowego dla wagonów pasażerskich niezgodnych zTSI lub COTIF (1. Identyfi2. kator literowy państwa rejestracji pojazdu kolejowego wraz zidentyfikatorem literowym dysponenta umieszcza się przed Ry 3 W o y i yf k l j go g dwunastocyfrowym numerem pojazdu;

2. Europejski numer pojazdu (EVN); 3.Oznaczenie literowe charakterystyki tech↓ojazdu pasaże T c nicznej wagonu) nanoszonego: p a) na pudło wagonu; b) na ramę ostojnicy wagonu; R c) na ramę wózka wagonu.

wyko a TSI b w ania h j

PL

ę ej

1. →

2. → 4

3. →

4. → 31 TEN 06 1 1 51 PL - PKPC T 069 1 121 - 9 Tanoos 48 51 PL - PKPC 069 1 121 - 0 Tanoos



  

D nu p CZ

Rys.4.Przykład a) na pudło ostojnicy wagonu pasażerskiego niezgodnego zTSI lub COTIF tabliczki informującej wykonania na wagonu - w komu wktórych wagon n w na u (zgodnej eksploatacji. opaństwach członkowskich, Przykł międzynarodowej st j c do zgonu pa Rbs n rikacji t jnicuzyskał dopuszczenie w TSI) mę wy o –

→ 31 a o w komunikacji międzynarodowej (zgodnej z TSI) członkowsk ch w których TEN

j

w komunikacji wewnętrznej

1. →

2. →

3. →

4. →

1. 2. 3. 4.

4. → Rys.5.Wzór identyfikatora pojazdu kolejowego anoos nanoszonego na pudło wagonu towarowego lub specjalną tablicę. Kod interoperacyjności wagonu towarowego. Rys

5. Wzór literowy państwa pojazdupojazdu kolejowego oraz identyfikator literowy dysponenta. Identyfikator cyfrowy iidentyfikator denty katora rejestracji 0kolejowego nanoszonego na 3 69 1 1 pudło wagonu towarow → lub spe techn czno-eksploatacyjnych wagonu oraz jego numer seryjny. Kod cyfrowy kategorii wagonu towarowegogo Tan os ja ną tablicę.

4. iparametrów d j l n a . R int W rac j yf o rop g nu Oznaczenie literowe charakterystyki ro oś i l wagonu pudło agonu to technicznej b spec eg

Dziennik Ustaw a) – w komunikacji międzynarodowej – 50 – Poz. 211

32 TEN PPW 1

– w komunikacji wewnętrznej -

1. ↓

51 PL - 2 PKPC

2. ↓

3. ↓ 427 3 361 - 8 Laeks 3

48

1. ↓

51 PL PL - PKPC

2. ↓ ↓

3. ↓ 3 427 3 361 - 0 Lae s Laeks

b)

1. 2.

3. ↓ o ↓ i ↓ u 32 we o 2 3 den - ikato 51 427 361 8 a a

identyfikatora pone ta; 3 Kod Kod interoperacyjności wagonu towaro ego i Rys.6.Wzór iterowy d pojazdu kolejowego (1. cyf owy kategor i wagon towarowego;

2. Identyfikator cyfrowy iidentyfikator literowy państwa rejestracji pojazdu kolejowego oraz identyfikator literowy dysponenta;

3. Kod cyfrowy arRys 6 Wzór identyfikatora pojazdu ko w gonu oraz j go n m r etró t ch czno eksploata yj y h ejowego 1 Kod interope kategorii wagonu towarowego wagonu towarowego 2 dentyf kator cyfrowy numer eropeRys.

6. Wzór identyfikator eksploatacyjnych wagonu o ( tjego it id n seryjny wraz zoznaczeKod h t fika racyjności iparametrów techniczno lpojazd kolejowe oraz k j y i r z niem literowym charakterystyki technicznej wagonu) nanoszonego: acyjnośc wagonu towarowego 2 Id

o l terowy pa a) na ostojnicy wagonu towarowego; terowy dyspone

or lite wy p ń tw a n os o n cy i pa wagonu e b) na ramę wózka na ra b)

eje tr cji po az

Rys.7. Przykład wykonania na stojnicy g nu towarowego niezgodnego z TSI lub COTIF tabliczki informującej opaństwach członkowskich, wktórych wagon uzyskał dopuszczenie do eksploatacji.

PL L

 

D CZ

Dziennik Ustaw – 51 – Poz. 211

a) a) nrna rysunku nr1 1 na ry

91 51 1 170 002 - 6 PL – PKPIC

b) nr2 na rysunku

160

c) nr a Dziennik Ustaw

– 52 –

Poz. 211

tó e c) nr2 na2 na r sun u (poz októrej mowa wlit. b) rysunku (poza tabliczką, tabl cz ą,

PL PL

d) nr3 na rysunku

D C   CZ

 

1 170 002-6

Rys.8.Wzór rozmieszczenia oznakowania na kolejowym pojeździe trakcyjnym lub specjalnym.

1. Miejsce na ścianie bocznej (pudle) kolejowego pojazdu trakcyjnego lub specjalnego na umieszczenie identyfikatora pojazdu kolejowego. 2.Miejsce na umieszczenie tabliczkirozmies c opaństwach członkowskich, wktórych pojazd trakcyjnye specjalny Rys.

8. Wzór informującej enia oznakowania n olejowym pojeźdz lub uzyskał dopuszczenie do eksploatacji, oraz tabliczki informującej e sce na śc an e boczne (pudle)umieszczanej rakcyjnym lub spec alnym 1 7 odopuszczalnej prędkości eksploatacyjnej M Rys. trakcyjnych ispecjalnych; 3 y oznakowan czołowej na u pojazdu trakcyjnego ispeMiejsce l b sp c na kolejowym pojeździe na kolejowych pojazdach 8 oWzó rozmieszczenianeg na ścianie a alne kolejowego ieszc enie kol eg o zdu tr cjalnego na umieszczenie skróconego numeru a n tra cyjnym l b specjal c) przykład wykonan EVN k o a) przykład wykonania nym tabliczki nformujące trakcyjnego ispecjalnego umiesz zonegow któ- bocznej; kolejoweg pojazdu trakcyjnego lubospecjalnego umieszcz z cja identyfikatora kolejowego pojazdu ac państwach k ch na ór h pojścianie bli zk i f c j ań t o cz o członkowskich, na nie denty y informującej lnykole owego ryc tabliczk lubtrakc odopuszczalnej d p uzyskał dopusz umieszczanejekspo azd pecj u uz kał prędkości eksploatacyjnej zenie a ji ora b) przykład wykonania kcyj ikatora pojajny lub specjalny 2 Miej ce na umieszczenie atr z eni o e ploa do na kolejowych pojazdach trakcyjnych ispecjalnych; ki ploatacjii i fo t lib icz inform c) przykład wykonania na kolejowym specja nytabliczki dopuszczen e doinform jącej opaństwach członkowtrakcyjny lwykonania o uzyskał specjalnym onymych i pe b n eksploatacjEVN, d przykład zane pojeździe trakcyjnym lubze ach tr tabliczki numerem ny oraz skró c j miesz y h o skich, wktórychumieszczanejlub specjalnyo czoł dopuszczenie do eksploatacji; pojazd trakcyjny na ścianie dopuszczalne pręd ośc tabli ki formująceji uzyskał wejkpojazdu trakcyjne ś i ej l d) przykład wykonania tabliczki ze skróconym e owychEVN,azdach trakcyjnych czołowej alnyc trakcyjnego lub umieszczanej na e numerem króc ne o n m ścianie i spec pojazdu ko cz e o umieszczanej na ru EVN nego pec alne specjalnego.

vmax = 125 km/h

wykonania tabliczki określającej po azdu tr kc n g lub s ecjalnego oraz Rys.9.Wzór prę kość eks o tacyjną dopuszczalną prędkość eksploatacyjną pojazdu trakcyjnego lub specjalnego oraz pojazdu metra, umieszczanej nad stanowiskiem maszynisty

ojaz

metra

mi szcza ej a s a

Dziennik Ustaw – 53 – Poz. 211

Załącznik nr5

OZNAKOWANIE POCIĄGÓW, WZORY TABLIC KIERUNKOWYCH I NUMEROWYCH ORAZ ICH ROZMIESZCZENIE

1. Na rodzaj i numer pociągu składają się następujące oznaczenia: 1) rodzaj pociągu, który określa przewoźnik kolejowy zamawiający trasę jazdy u zarządcy infrastruktury; 2) numer pociągu określany przez zarządcę infrastruktury w porozumieniu z przewoźnikiem.

2. Rodzaj, numer i nazwa pociągu powinny być zgodne z: 1) oznaczeniami opublikowanymi w ogólnodostępnym rozkładzie jazdy; 2) rodzajem i numerem pociągu drukowanym na biletach sprzedawanych podróżnym.

3. Nazwę pociągu – jeżeli ona występuje – określa przewoźnik. Nazwę pociągu należy umieścić na tablicy kierunkowej zewnętrznej i wewnętrznej, wykonując ją dużymi literami, pogrubioną kursywą (pismem pochyłym), bez używania cudzysłowów.

4. Rodzaj i numer pociągu oraz jego nazwa są oddzielone poziomą linią od reszty informacji zawartych na tablicy kierunkowej.

5. Nazwy stacji początkowej i końcowej umieszcza się pod linią określoną w ust. 4 po przekątnej, odpowiednio w lewym górnym i prawym dolnym rogu wolnego pola tablicy kierunkowej. Nazwy te należy wykonać dużymi, pogrubionymi literami.

6. Nazwy stacji pośrednich umieszcza się w pozostałym wolnym miejscu tablicy w następującej kolejności: 1) w ruchu krajowym – nazwy stacji w miastach wojewódzkich, a w ruchu międzynarodowym – nazwy stacji w stolicach państw lub miast odpowiadającym miastom wojewódzkim; 2) nazwy większych stacji węzłowych – w miarę wolnego miejsca; nazwy pozostałych stacji i przystanków – w miarę wolnego miejsca. 3) W miarę możliwości należy ograniczyć skróty, przy czym nie należy stosować skrótów nazw miejscowości. Nazwy stacji pośrednich i przystanków są oddzielone od siebie dywizami i w miarę możliwości nie należy ich dzielić między wiersze.

7. Jeżeli do danej stacji możliwy jest dojazd kilkoma trasami, to na tablicy kierunkowej należy podać w pierwszej kolejności stacje i przystanki nieleżące na wspólnych odcinkach tras.

8. Na tablicach kierunkowych umieszczanych na czole pojazdu prowadzącego pociąg należy umieścić tablicę podającą rodzaj i numer pociągu oraz stację docelową. Dopuszcza się również stosowanie tego sposobu oznakowania w pociągach towarowych.

9. Dopuszcza się oznakowanie tras pociągów za pomocą liter, liter i cyfr lub cyfr. Tablice kierunkowe umieszczone na pojazdach kolejowych kursujących na tak oznakowanych trasach muszą zawierać wymienione symbole oznakowania trasy oraz stację docelową.

10. Elektroniczne tablice kierunkowe i numerowe zewnętrzne, umieszczane na wagonach pociągów, należy wykonać tak, aby: 1) numer i rodzaj pociągu oraz jego nazwa (jeżeli ona występuje) były określone zgodnie z wymaganiami w ust. 1–4; 2) stacje początkowa i końcowa były określone zgodnie z wymaganiami w ust. 5; 3) wszystkie stacje i przystanki były określone zgodnie z wymaganiami w ust. 6 i 7, z tym że tekst z nazwami wszystkich stacji i przystanków „przepływa” od prawej strony tablicy ku lewej; 4) przez cały czas jazdy pociągu wyświetlana była pełna informacja o trasie jazdy albo wyświetlanie informacji odbywa się, gdy pociąg porusza się z prędkością mniejszą niż 30 km/h.

Dziennik Ustaw – 54 – Poz. 211

11. Na elektronicznych tablicach kierunkowych mogą być wyświetlane: 1) tablicach wewnętrznych i zewnętrznych przez cały czas jazdy pociągu – pełna informacja o trasie jazdy albo inforna macja o trasie jazdy, jaka została jeszcze do pokonania; 2) tablicach wewnętrznych po nazwach stacji pośrednich i przystanków – godzina przyjazdu, a jeżeli przewidziany jest na dłuższy postój – również godzina odjazdu.

12. Na elektronicznej tablicy kierunkowej wewnętrznej dopuszcza się podawanie innych informacji, jednak w taki sposób, aby informacje o pociągu miały zawsze pierwszeństwo.

13. Na tablicy kierunkowej wewnętrznej podawane są naprzemiennie następujące informacje: 1) data i godzina; 2) rodzaj, numer i nazwa pociągu; 3) nazwy stacji początkowej i końcowej; 4) nazwy stacji i przystanków oraz godzina przyjazdu do nich, a jeżeli występuje dłuższy postój – to również godzina odjazdu pociągu, w postaci „przepływającego” tekstu, oraz nazwa najbliższej stacji lub przystanku; 5) najmniej 3 minuty przed przybyciem do kolejnej stacji lub przystanku – naprzemiennie: co a) wyraz „Przystanek:” albo „Stacja:” umieszczony po lewej stronie lub wlewym górnym rogu tablicy, apo prawej stronie lub w prawym dolnym rogu tablicy – nazwa stacji lub przystanku, do którego zbliża się pociąg, wraz z godziną przyjazdu, a jeżeli występuje dłuższy postój – to również z godziną odjazdu pociągu, b) opcjonalnie: wyraz „Połączenia:” umieszczony po lewej stronie lub wlewym górnym rogu tablicy, apo prawej stronie lub w prawym dolnym rogu tablicy – nazwy miejscowości, do których w najbliższym czasie odjadą pociągi, wraz z ich godziną odjazdu; 6) odjeździe pociągu – wyrazy: „Następny przystanek:” lub „Następna stacja” umieszczone po lewej stronie lub wlepo wym górnym rogu tablicy, a po prawej stronie lub w prawym dolnym rogu tablicy – nazwa najbliższej stacji lub przystanku z godziną przyjazdu, a jeżeli występuje postój – to również z godziną odjazdu pociągu.

14. Numer wagonu w składzie pociągu lub numer kursu wagonu w pociągu międzynarodowym wyświetlany jest w sposób ciągły.

15. Dopuszcza się podawanie informacji o opóźnieniu pociągu oraz innych usługach dostępnych w pociągu.

16. Jeżeli pociąg zestawiony jest z zespołów trakcyjnych, wagonów silnikowych lub lokomotywy i składu wagonów jeżdżących w systemie ciągnij – pchaj (push-pull), to tablice kierunkowe powinny być umieszczone również w świetliku na ścianie czołowej ostatniego pojazdu w składzie pociągu.

17. Tablica kierunkowa elektroniczna lub wykonana techniką malarską albo poligraficzną, umieszczana na ścianie czołowej pojazdu, z którego odbywa się sterowanie ruchem pociągu metra, powinna spełniać wymagania rozporządzenia, z tym że: 1) tablice kierunkowe powinny być umieszczone również w świetliku na ścianie czołowej ostatniego pojazdu w składzie pociągu; tablice kierunkowe umieszczone na ścianach czołowych wagonu prowadzącego i końcowego powinny podawać tę samą 2) stację docelową; 3) informacja o numerze pociągu może być zastąpiona numerem obiegu i umieszczona w innym miejscu niż to określono na rys. 9; 4) miejsce umieszczenia tablicy, o której mowa w pkt 3, określa przewoźnik metra.

18. Na tablicy kierunkowej wewnętrznej umieszczonej w pojeździe metra powinna być podawana, w sposób określony na rys. 5 lit. g, informacja dotycząca następnego miejsca zatrzymania pociągu, a ponadto mogą być naprzemiennie podawane następujące informacje: 1) data i godzina; 2) nazwa stacji końcowej; 3) przed przybyciem do kolejnej stacji – wyraz „Stacja:” umieszczony po lewej stronie lub wlewym górnym rogu tablicy, a po prawej stronie lub w prawym dolnym rogu tablicy – nazwa stacji, do której zbliża się pociąg.

Dziennik Ustaw a) – 55 – 4 Poz. 211

TLK16101 WARSZAW Z owicz zedmieście - Zg er WARSZAWA oedmieście z Zg erz Łow cz P WSCHODNIA Zdu k Sier

E SUDETY wa Centra n

Warszawa l a Ł dź Kal s Centralna O tró Łowicz d ńska Przedmieście - Nad Kalis Łódź Kaliska Ostrów Wlkp leśni a RWola Wro ł - Zgierz – ze W ocła je Siera Zduńska Wola - Wrocław- Nado r Ostrów Wlkp. leśn aa R taje Sieradz Kalisz i e -w J n a Wrocł w rzy l Wa r h G Mar Oleśnica Rataje - D ch Gł Nadodrze -w - a Śre Gł orzyna Śl oręb Wrocław kla ska P r e eni ni - Wał rz na Marcisz Wrocław G ar ka Jaworzyna Śl. - Wałbrzych Gł. Marciszów - Jelenia Góra Szklarska ę a Do Sz lars a Porę a Śred SZKLAa -S A PORĘBA GÓia Szklarska Poręba Dolna - Szklarska Poręba Średnia N

SZKLARSKA PORĘB GÓR SZKLARSKA PORĘBA GÓRNA

b)

E E E Z EIC 5301 HEWELIUSZ D B GDYNIA GŁÓWNA OSOBOWA

Sopot - Gdańsk Oliwa - a Gł - Działdowo - Gdańsk Gł. Tcze - Malbork - Iła Gdańsk Wrzeszcz Ciechanów Tczew - Malbork - Iława Gł. - DziałdowoCentra a W rszawa W hodnia arszawa - Ciechanów Warszawa Wschodnia - Warszawa Centralna

KRAKÓW GŁÓWNY

c)

P 16101 / 16201 WARSZAWA WSCHODNIA

Warszawa Centralna Łowicz Przedmieście - Zgierz – Łódź Kaliska Zduńska Wola - Sieradz - Kalisz - Ostrów Wlkp. Oleśnica Rataje - Wrocław Nadodrze - Wrocław Gł. Jaworzyna Śl. - Wałbrzych Gł. - Marciszów - Jelenia Góra Szklarska Poręba Dolna - Szklarska Poręba Średnia

SZKLARSKA PORĘBA GÓRNA

ę

z j a) wpociągu TLK; mi ą a) a b) b) wpociągu EIC; ) c) wpociągu orelacjipociągu EIC b) śpi mieszanej, o rela na mieszanejo j odącym ana części – trasy ako w ągu jadącym c) w ozn a na z jiciczęści trasy jako pośpieszny, a częśc jako osobowy. ako o

z nę rzn c kierunkowych poci gach kursują y h prz oza h Rys.

1. Wzory wykonania tablic stosowa y wewnętrznych izewnętrznych, stosowanych wpociągach kursujących nia t blic nk u wn r ych ze Rys 1 Wz wykonanychnmetodą malarskąkierpoligraficzną: tr n ch, rt wy o po metodą malarsk międzywojewódzkich wykonanychiągac kur w ch wprzewozach międzywojewódzkich, lub

y

y

y

Dziennik Ustaw a) – 56 – Poz. 211

15203 NAS E NASIELSK

Ciechanów - Mława - Działdowo Ił Iława Główna - Ostróda

ZT a - ziałdowo GŁÓWNY OLSZTYN

b)

15205 NASIELSK Ry 2 Wzor

wykonan tablic iCiechanów -dzki h - er kowyc h i o ew Mława Działdowo konan ch y nia Nidzica - Olsztynek jewódt lic ki r n wykon wy onanych OLSZTYN met dą imalar GŁÓWNY a tr kurs cych w przewo i h am i z s l b Rys. 2 icz kierunkowych ania ta oligra W ą, w ko wewnętrznych izewnę znych stosowanych wpociągach ę zy tymi unk Rys.

2. Wzory wykonania tablic or ku sujących róż li mkie asa w ch wewn trznych i kursujących LEGIONOW p. Wa szawę Gdańską a ymi miejscowośch s iosowany h w pociągach malarską ych w przewoza h wprzewozach międzywojewódzkich iwojewódzkich, wykonanych metodą kursują lub poligraficzną, kursujących różnymi zew ętrzn ia ys.a)

2. ry i trasami między tymi ędzywo ewódzk ch LE zION m samymi miejscowośc ami.

a)

y

b) LEGIONOWO

b)

p. Warszawę entra ą EGIONOWO p Warszawę Gdańską p. Warszawę Centralną OTWOCK NASIELSK

c LEGIONOWO

c)

A1

d)

16

Rys.

3. Wzory wykonania tablic kierunkowych zewnętrznych stosowanych w pociągach kursujących w komunikacji d) A1 OTWOCK miejskiej, wykonanych metodą malarską poligraficzną lub tablic elektronicznych: 16 NA IELSK

1 OTW C a), b) ursujących różnymi trasami do tej samej miejscowości; tablice umieszcza się na ścianach czołowych wobu końcach k 16 N SIE SK pociągu;

c) ściśle określonej trasie oznaczonej literą lub literą icyfrą zpodaniem stacji docelowej; na Uwaga. Tablice umieszcza się na ścianach bocznych NASI iścianach czołowych wobu końcach pociągu. Tablice wagonów LSK 16 pokazane na rys. alub b umieszcza się wobu końcach pociągu metra. d) ściśle określonej trasie oznaczonej cyframi, zpodaniem stacji docelowej. na 16 NASIELSK

Dziennik Ustaw przepływa – 57 – OS

aPoz. 211 ↑

„przepływająwoz h 4 i Rys cy” tekst →

iwa Gdań k Gł - Tczew - M EIC 5301 oHEWELIUSZ ó y on ia lektroni znych tabl a ↑ ki KRAKÓ GDYNIA GŁÓWNA OSOBOWA i z r n ch to a h oci

h tablica ↑ w p ze ↑erowych tablica d k h i↑wojew kierunkowa ↑ 6 numeprze h w owa ozach międzywojewódzkich i wojewódzkich Rys.

4. Wzór wykonania elektronicznych tablic kierunkowych inumerowych, wewnętrznych izewnętrznych, stosowaa) 3.Rys 2005 wyk nan a międzywojewódzkich iwojewódzkich. nych wpociągach kursujących wprzewozach e e tro i z ych abli ierunko 01 Wzó r. lub

a)

yw wy ó zkic Wrzeszcz Gdańsk li Tczew owyc i ki h ór j n a ↑ je Oliwa - Gdańsk e ektr nic- nyc t Gł. -k erun - Malbor li k ch. ych tab ic kierunkowych i KRAKÓW GŁÓWNY

↑p t ow nu ↑

6

y

3. 01.2005 r. 3 stycznia 2003 r.

6:45 6:45 HEWELIUSZ – KRAKÓW GŁÓWNY

6

lub

6

b)

EIC 5301

c)

6 6

6

GDYNIA GŁÓWNA

d)

rzeszcz 18:50 - Gdańsk Gł. p. 18:56 o. 19:00 - Tczew p. 19:24 P z sta

e)

Przystanek:

f)

Iława Gł. p. 20:25

o. 20:26

6

Połączenia:

g)

Olsztyn 20:48; Toruń 21.18;

6

Następny przystanek:

Działdowo Gł. p. 21:15

o. 21:26

6

a Rys.

5. Wzór wykonania Wzór ek: ) Nas ępn 5 z elektronicznej tablicy kierunkowej cznej tab icy kierun wkorytarzu lub przedziale dla 6 Rys wykonani elektron wewnętrznej umieszczanej owe weG 1 pasażerów: sposób wyświetlania prz igodziny; daty stanek a) a posób wyśw et g) Następn b) numer inazwaRys i. pociągu; b) numer wnętrznejst cji pocz u ieszc a c) nazwy stacji początkowej idocelowej; c N a) n ntekst znazwami stacji pośrednich igodziną przyjazdu, ajeżeli występuje postój – to również zgodziną st spzwy zys ne lani daty i g dziny; p wyświ : sób d) „przepływający” zepływając ” tekst z na wami sta ji pośre nich i godz n prz 6 d) Wzór k n l ronicznej tab icy er nk e odjazdu pociągu b) jaz s nu nn którejjstacji się pociąg j c ci e) nazwa stacji, do zwy zbliża początkowej i docelowe ajeżeli występuje postój – to również zgodziną odjazdu zgodziną przyjazdu, i l i dz pociągu; a ż g g ja , ) azdu jeżeli występu pos ój – o również z godziną odjazdu g f) mogą być wnętrzneapołączeniap wyśw etlane umiesz zanej ezjakich podróżni mogą skorzystać na pasażerówpo- przystanku; kolejowe, korytarzu lub przedzia e dla najbliższej stacji lub o i nl s j p ąó j j; z n g) sposób wyświetlenia informacji etlania daty i godz ny odjeździe pociągu. a) ciągu wyśw onastępnym przystanku po sposób

b a ł l ji ś ni a ł ją k t j atna bliższej wzóriiokreślony na rys. g, natomiast wzory podane na rysunkach a, c ą yj gu Uwaga. Wpociągach metra stosuje się podstawowo ój – to również z godziną odjazdu pogą skorzys ać lub jazdu a ępuj występuje pos tac z przystanku d o iąg ; jeżeli żeli opcjonalnie. po rysunkach e oraz eż następnym przystanku stosuje się. tój informac i o ej; d godziny przyjazdu nie o odjeź ą odj c n czą oraz e można stosować y stwyświetlenia ej i doce podawania Na ko g g) c ągu sposób c

Dziennik Ustaw – 58 – Poz. 211

R ica kierunkowa ia abl c kierunkowych i numerowyc Rys.

6. Wzór

2) tab s

6. tablic kierunkowych inumerowych zewnętrznych na wagonie kursującym wprzewozach rozmieszczenia zó rozmieszc l ze międzywojewódzkich: d 1) tablica numerowa;

2) tablica kierunkowa.

2 ta

Rys.

7. Wzór na w goni tablic ującym rzewozach wojewódzk h rozmieszczenia kur kierunkowych zewnętrznych na wagonie kursującym w przewozach wojewódzkich.

Rys.

8. Wzór na wagonach kursu ących w komunikacjiwagonach kursujących wkomunikacji miejskiej. rozmieszczenia tablic kierunkowych zewnętrznych na miejskiej.

R

8 Wzó r zm

z zenia

c kierunk

ch z

n trzn ch

Rys.

9. Wzór alternatywnego usytuowania elektronicznej tablicy kierunkowej na ścianie czołowej pojazdu kolejowego lub pojazdu metra, zktórego odbywa się sterowanie ruchem pociągu: 1) wspecjalnym świetliku; Rys. kieru kabiny na ściani 2) wgórnej części okienkowe sterowniczej.

R

W

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 211 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-30 poz. 308

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej.

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-16 poz. 830

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru funduszy emerytalnych, wzoru tego rejestru oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wpis do rejestru funduszy emerytalnych.

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-30 poz. 1770

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie wzoru i sposobu oznakowania pojazdów służbowych Służby Celnej

 • Dziennik Ustaw z 2001-05-29 poz. 594

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie wykazu krajowych przedsiębiorców - producentów kolejowych pojazdów szynowych.

 • Dziennik Ustaw z 2007-09-28 poz. 1276


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.