Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 214 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-02-14
Data wydania:2013-02-06
Data wejscia w życie:2013-03-01
Data obowiązywania:2013-03-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 214 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 14 lutego 2013 r Poz. 214

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zdnia 6 lutego 2013r. wsprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych Na podstawie art.45 ust.1 pkt1 ustawy zdnia 17 grudnia 1974r. ouposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz.U. z2002r. Nr76, poz.693, zpóźn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §1. Rozporządzenie określa stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy: 1) odbywających: a) zasadniczą służbę wojskową, b) przeszkolenie wojskowe; 2) rezerwy oraz osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe. §


2. 1. Żołnierzowi odbywającemu zasadniczą służbę wojskową przysługuje uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego szeregowego (marynarza) wstawce miesięcznej wwysokości 500,00 zł.

2. Żołnierzowi odbywającemu zasadniczą służbę wojskową wokresie dłuższym niż ustawowy jej okres, wprzypadkach określonych wart.82 ust.5 ustawy zdnia 21 listopada 1967r. opowszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z2012r. poz.461, zpóźn. zm.2)), stawkę uposażenia określoną wust.1 zwiększa się o100%. §3. Żołnierzowi odbywającemu przeszkolenie wojskowe przysługuje uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego wstawce miesięcznej wwysokości: 1) szeregowemu (marynarzowi) – 875,00 zł; 2) starszemu szeregowemu (starszemu marynarzowi) – 1250,00 zł. §4. Żołnierzowi rezerwy oraz osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe przysługuje za każdy dzień trwania ćwiczeń uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego wstawce dziennej, określonej procentem od stawki najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, określonego wprzepisach wydanych na podstawie art.78 ust.5 ustawy zdnia 11 września 2003r. osłużbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z2010r. Nr90, poz.593, zpóźn. zm.3)), określone wzałączniku do rozporządzenia. §5. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.4) Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2002r. Nr153, poz.1271, Nr166, poz.1363 iNr200, poz.1679, z2003r. Nr166, poz.1609 iNr179, poz.1750, z2005r. Nr122, poz.1025, z2007r. Nr176, poz.1242, z2008r. Nr208, poz.1308, z2009r. Nr161, poz.1278, z2010r. Nr113, poz.745 oraz z2011r. Nr22, poz.114.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2012r. poz.1101, 1407 i1445.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2010r. Nr107, poz.679, Nr113, poz.745, Nr127, poz.857, Nr182, poz.1228 iNr238, poz.1578 oraz z2011r. Nr22, poz.114, Nr112, poz.654, Nr122, poz.696, Nr171, poz.1016 iNr236, poz.1396.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej zdnia 7 lutego 2005r. wsprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych (Dz.U. Nr28, poz.241 i Nr40, poz.383, z2006r. Nr237, poz.1716, z2007r. Nr187, poz.1332, z2008r. Nr33, poz.197 iNr195, poz.1205 oraz z2009r. Nr6, poz.35), które utraciło moc zdniem wejścia wżycie ustawy zdnia 27 sierpnia 2009r. ozmianie ustawy opowszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ozmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr161, poz.1278).

1)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 214

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zdnia 6 lutego 2013r. (poz. 214)

DZIENNE STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO WEDŁUG STOPNIA WOJSKOWEGO ŻOŁNIERZY REZERWY ORAZ OSÓB PRZENIESIONYCH DO REZERWY NIEBĘDĄCYCH ŻOŁNIERZAMI REZERWY ODBYWAJĄCYCH ĆWICZENIA WOJSKOWE Lp. 1  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 generał (admirał) generał broni (admirał floty) generał dywizji (wiceadmirał) generał brygady (kontradmirał) pułkownik (komandor) podpułkownik (komandor porucznik) major (komandor podporucznik) kapitan (kapitan marynarki) porucznik (porucznik marynarki) podporucznik (podporucznik marynarki) starszy chorąży sztabowy (starszy chorąży sztabowy marynarki) starszy chorąży (starszy chorąży marynarki) chorąży (chorąży marynarki) młodszy chorąży (młodszy chorąży marynarki) starszy sierżant (starszy bosman) sierżant (bosman) plutonowy (bosmanmat) starszy kapral (starszy mat) kapral (mat) starszy szeregowy (starszy marynarz) szeregowy (marynarz) Stopień wojskowy 2 Procent najniższego uposażenia 3 13,40 11,20 9,60 7,90 7,00 5,90 5,10 4,50 4,25 4,20 3,95 3,85 3,70 3,60 3,50 3,45 3,35 3,30 3,25 2,90 2,80

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 214 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.