Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 224 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-02-18
Data wydania:2013-01-11
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 224 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 18 lutego 2013 r. Poz. 224

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI zdnia 11 stycznia 2013r. wsprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości wsprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej wsystemie informatycznym

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy zdnia 20 lipca 2000r. oogłaszaniu aktów normatywnych iniektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z2011r. Nr197, poz.1172 iNr232, poz.1378) ogłasza się wzałączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zdnia 20 sierpnia 2003r. wsprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej wsystemie informatycznym (Dz. U. Nr162, poz.1574), zuwzględnieniem zmian wprowadzonych: 1) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości zdnia 17 marca 2006r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej wsystemie informatycznym (Dz. U. Nr49, poz.355); 2) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości zdnia 29 marca 2007r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej wsystemie informatycznym (Dz. U. Nr56, poz.377); 3) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości zdnia 21 grudnia 2007r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej wsystemie informatycznym (Dz. U. Nr250, poz.1881); 4) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości zdnia 18 grudnia 2008r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej wsystemie informatycznym (Dz. U. Nr235, poz.1609); 5) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości zdnia 25 czerwca 2009r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej wsystemie informatycznym (Dz. U. Nr102, poz.854); 6) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości zdnia 22 grudnia 2010r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej wsystemie informatycznym (Dz. U. Nr255, poz.1716); 7) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości zdnia 17 stycznia 2012r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej wsystemie informatycznym (Dz. U. poz.55); 8) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości zdnia 29 listopada 2012r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej wsystemie informatycznym (Dz. U. poz.1345).


Dziennik Ustaw –2– Poz. 224

2. Podany wzałączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje: 1) 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zdnia 17 marca 2006r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie sposobu § przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej wsystemie informatycznym (Dz. U. Nr49, poz.355), który stanowi: ,,§2.Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 31 marca 2006r.”; 2) 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zdnia 29 marca 2007r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie sposobu § przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej wsystemie informatycznym (Dz. U. Nr56, poz.377), który stanowi: ,,§2.Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 1 kwietnia 2007r.”; 3) 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zdnia 21 grudnia 2007r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie sposo§ bu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej wsystemie informatycznym (Dz. U. Nr250, poz.1881), który stanowi: ,,§2.Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2008r.”; 4) 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zdnia 18 grudnia 2008r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie sposo§ bu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej wsystemie informatycznym (Dz. U. Nr235, poz.1609), który stanowi: ,,§2.Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2009r.”; 5) 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zdnia 25 czerwca 2009r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie spo§ sobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej wsystemie informatycznym (Dz. U. Nr102, poz.854), który stanowi: ,,§2.Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 1 lipca 2009r.”; 6) 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zdnia 22 grudnia 2010r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie sposo§ bu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej wsystemie informatycznym (Dz. U. Nr255, poz.1716), który stanowi: ,,§2.Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2011r.”; 7) 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zdnia 9 stycznia 2012r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie sposo§ bu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej wsystemie informatycznym (Dz. U. poz.55), który stanowi: ,,§2.Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 8) 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zdnia 29 listopada 2012r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie spo§ sobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej wsystemie informatycznym (Dz. U. poz.1345), który stanowi: „§

2. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2013r.”. Minister Sprawiedliwości: J. Gowin

Dziennik Ustaw –3– Poz. 224

Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości zdnia 11 stycznia 2013r. (poz.224)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI zdnia 20 sierpnia 2003r. wsprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej wsystemie informatycznym Na podstawie art.10 ust.3 i4 ustawy zdnia 14 lutego 2003r. oprzenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej wsystemie informatycznym (Dz. U. Nr42, poz.363) zarządza się, co następuje: Rozdział1 Przepisy ogólne §1.Rozporządzenie określa sposób przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej wsystemie informatycznym, awszczególności sposób: 1) przekształcania numeracji ksiąg wieczystych; 2) zamieszczania wksiędze wieczystej wyniku sprawdzenia zgodności oznaczenia nieruchomości wksiędze wieczystej zdanymi zawartymi wbazie danych ewidencji gruntów ibudynków; 3) postępowania wrazie wystąpienia przeszkód wmigracji księgi wieczystej. §2.Ilekroć wrozporządzeniu jest mowa o: 1) EGiB – należy przez to rozumieć ewidencję gruntów ibudynków; SWDE – należy przez to rozumieć standard wymiany danych ewidencyjnych, określony wzałączniku nr4 do rozporzą2) dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego iBudownictwa zdnia 29 marca 2001r. wsprawie ewidencji gruntów ibudynków (Dz. U. Nr38, poz.454); 3) RZHLZ – należy przez to rozumieć rejestr zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych. §3.1.Numer dotychczasowej księgi wieczystej przekształca się wten sposób, że numer księgi wieczystej prowadzonej wsystemie informatycznym tworzy się jako połączenie kolejno: czteroznakowego kodu wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego, zktórego księga wieczysta została przekazana do ośrodka migracyjnego, numeru dotychczasowej księgi wieczystej oraz cyfry kontrolnej. 2.Kody wydziałów ksiąg wieczystych sądów rejonowych określa załącznik nr1 do rozporządzenia.


3.Cyfrę kontrolną wylicza się na podstawie kodu wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego inumeru dotychczasowej księgi wieczystej. §4.1.Przeniesienia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej wsystemie informatycznym dokonuje się wielkimi literami iprzy użyciu dopuszczalnych znaków pisarskich wsystemie informatycznym. Wykaz dopuszczalnych znaków pisarskich wsystemie informatycznym określa załącznik nr2 do rozporządzenia.

2. Przenoszoną treść dotychczasowej księgi wieczystej dostosowuje się do struktury księgi wieczystej prowadzonej wsystemie informatycznym. 3.Dane opodstawach wpisu wskazane wposzczególnych działach dotychczasowej księgi wieczystej przenosi się zzachowaniem chronologii ich naniesienia, bez wskazywania numeru bieżącego wpisu. 4.Wprzypadku gdy zachodzi konieczność przeniesienia zdotychczasowej księgi wieczystej wpojedyncze pole struktury księgi wieczystej prowadzonej wsystemie informatycznym więcej niż jednego elementu wpisu lub adnotacji, pole to powtarza się wstrukturze księgi wieczystej prowadzonej wsystemie informatycznym tyle razy, ile jest elementów wpisu lub adnotacji, tak aby każdy ztych elementów został wpisany wosobnym polu.

Dziennik Ustaw –4– Poz. 224

5.Przepisu ust.4 nie stosuje się wprzypadku, gdy zachodzi potrzeba przeniesienia do struktury księgi wieczystej prowadzonej wsystemie informatycznym więcej niż jednego elementu wpisu lub adnotacji, dla którego przewidziano wtej strukturze odrębne pole, rubrykę, podrubrykę, podpole. 6.Pola niewymagane dla przeniesienia wpisu lub adnotacji pozostawia się niewypełnione.

7. Przepisy ust. 4 i 6 stosuje się odpowiednio do rubryk, podrubryk i podpól, z tym że w przypadku działu III i IV wstrukturze księgi wieczystej prowadzonej wsystemie informatycznym powtarza się zestaw rubryk składających się na strukturę działu. §5.Wsystemie informatycznym jednoznacznie identyfikuje się sędziego lub referendarza sądowego zatwierdzającego prawidłowość przeniesienia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej wsystemie informatycznym. §6.Po przeniesieniu treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej wsystemie informatycznym, wośrodku migracyjnym ksiąg wieczystych, na pierwszej stronie dotychczasowej księgi wieczystej zamieszcza się napis „Księga zapisana wcentralnej bazie danych ksiąg wieczystych”. Rozdział2 Przenoszenie treści okładki ipierwszej strony dotychczasowej księgi wieczystej §7.Dane ujawnione na okładce ipierwszej stronie dotychczasowej księgi wieczystej przenosi się do: 1) rubryki 0.1 „informacje podstawowe” odpowiednio do pól: 0.1.0.1 „numer księgi”, 0.1.0.2 „oznaczenie wydziału” odpowiednio do podpól: – A„nazwa sądu”, – B „siedziba sądu”, – C „kod wydziału”, – D „numer wydziału”, – E „nazwa wydziału”, 0.1.0.3 „typ księgi”; 2) rubryki 0.2 „dane ozałożeniu księgi wieczystej” odpowiednio do pola: 0.2.0.4 „data założenia dotychczasowej księgi wieczystej”. §8.Pole 0.2.0.2 „chwila zapisania księgi” wrubryce 0.2 „dane ozałożeniu księgi wieczystej” wypełniane jest automatycznie zchwilą pierwszego zapisu księgi wieczystej wurządzeniach centralnej bazy danych ksiąg wieczystych. §9.Nie wypełnia się następujących pól: 1) wrubryce 0.2 „dane ozałożeniu księgi wieczystej”: 0.2.0.3 „chwila ujawnienia księgi”; 2) wrubryce 0.3 „dane ozamknięciu księgi wieczystej”: 0.3.0.1 „chwila zamknięcia księgi”, 0.3.0.2 „podstawa zamknięcia księgi”; 3) wrubryce 0.4 „podstawa zmiany”: 0.4.0.1 „podstawa zmiany”. §10.Nie przenosi się danych ujawnionych na okładce lub pierwszej stronie dotychczasowej księgi wieczystej, których nie uwzględniono wstrukturze księgi wieczystej prowadzonej wsystemie informatycznym.

Dziennik Ustaw –5– Rozdział3 Przenoszenie treści działu Idotychczasowej księgi wieczystej §11.Nie wypełnia się następujących pól: 1) wrubryce 1.1 „wzmianka wksiędze wieczystej”: 1.1.0.3 „chwila wykreślenia”, 1.1.0.4 „omówienie wykreślenia”; 2) wrubryce 1.4 „oznaczenie”: a) wpodrubryce 1.4.1 „działka ewidencyjna”: 1.4.1.7 „odłączenie”, b) wpodrubryce 1.4.2 „budynek”: 1.4.2.12 „odłączenie”, c) wpodrubryce 1.4.3 „urządzenie”: 1.4.3.4 „odłączenie”. §12.Numer bieżący nieruchomości przenosi się zgodnie znumeracją wdotychczasowej księdze wieczystej. §13.Dane opisujące grunt lub parcelę przenosi się do rubryki 1.9 „komentarz” pola 1.9.0.1 „komentarz do migracji”. §14.Dla ksiąg wieczystych, wktórych ujawniono więcej niż jedną działkę ewidencyjną lub więcej niż jeden sposób korzystania, dane dotyczące sposobu korzystania przenosi się do rubryki 1.9 „komentarz” pola 1.9.0.1 „komentarz do migracji” podpola A, chyba że ztreści dotychczasowej księgi wieczystej jednoznacznie wynika sposób korzystania dla poszczególnych działek ewidencyjnych.


§15.Dla ksiąg wieczystych, wktórych ujawniono więcej niż jeden termin użytkowania, dane dotyczące terminu użytkowania przenosi się do rubryki 1.14 „komentarz” pola 1.14.0.1 „komentarz do migracji” podpola A. §16.Obszar nieruchomości gruntowej przelicza się iprzenosi do rubryki 1.5 „obszar” pola 1.5.0.1 „obszar”, zzastosowaniem jednostki określonej w § 62 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. wsprawie ewidencji gruntów ibudynków. §17.Do liczby określającej piętro dodaje się „1” itak otrzymaną wartość przenosi się do rubryki 1.4 „oznaczenie” podrubryki 1.4.4 „lokal” pola 1.4.4.8 „kondygnacja”. §18.Wrubryce 1.4 „oznaczenie” wpodrubryce 1.4.2 „budynek” pole 1.4.2.15 „części wspólne po wyodrębnieniu lokali” wypełnia się wprzypadku, gdy wdotychczasowej księdze wieczystej były ujawnione części budynku iurządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. §19.Jeżeli wdziale I-Owłamie 8 wskazano jako podstawy oznaczenia (sprostowania) nieruchomości dokumenty inne niż wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów ibudynków (np. akty notarialne, zaświadczenia spółdzielni, decyzje administracyjne), opisy tych dokumentów przenosi się do rubryki 1.9 „komentarz” pola 1.9.0.1 „komentarz do migracji” podpola A. §20.Wpisy złamu 1 „Wzmianka owniosku” przenosi się do rubryki 1.1 „wzmianka wksiędze wieczystej” odpowiednio do pól: 1.1.0.1 „wzmianka”, 1.1.0.2 „chwila zamieszczenia”. §21.Wpisy złamu 2 „Numer nieruchomości” przenosi się do rubryki 1.2 „numer nieruchomości” do pola: 1.2.0.1 „numer bieżący nieruchomości”. Poz. 224

Dziennik Ustaw –6– Poz. 224

§22.Wksiędze wieczystej prowadzonej wsystemie informatycznym wprowadza się numer położenia nieruchomości wrubryce 1.3 „położenie” wpolu 1.3.0.1 „numer porządkowy”. §23.Wpisy złamu 3 „Położenie” przenosi się do: 1) rubryki 1.3 „położenie” odpowiednio do pól: 1.3.0.2 „województwo”, 1.3.0.3 „powiat”, 1.3.0.4 „gmina”, 1.3.0.5 „miejscowość”, 1.3.0.6 „dzielnica”; 2) rubryki 1.4 „oznaczenie” odpowiednio: a) dla nieruchomości gruntowej do podrubryki 1.4.1 „działka ewidencyjna” odpowiednio do pól: 1.4.1.5 „ulica”, b) nieruchomości budynkowej lub prawa do domu jednorodzinnego współdzielni mieszkaniowej do podrubryki dla 1.4.2 „budynek” odpowiednio do pól: 1.4.2.4 „dane adresowe” odpowiednio do podpól: – A„ulica (aleja, plac)”, – B „numer budynku”, c) nieruchomości lokalowej, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego pradla wa do lokalu użytkowego do podrubryki 1.4.4 „lokal” odpowiednio do pól: 1.4.4.2 „ulica”, 1.4.4.3 „numer budynku”. §

24. W księdze wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym wprowadza się w rubryce 1.4 „oznaczenie” wpodrubryce: 1.4.1 „działka ewidencyjna”, 1.4.2 „budynek”, 1.4.3 „urządzenie” wpolu 1.4.1.4, 1.4.2.3, 1.4.3.2 „położenie” – numer porządkowy położenia zapisanego wrubryce 1.3 „położenie” wpolu 1.3.0.1 „numer porządkowy”. §25.Wpisy złamu 4 „Mapa iopis” przenosi się do: 1) rubryki 1.4 „oznaczenie” odpowiednio: a) dla nieruchomości gruntowej do podrubryki 1.4.1 „działka ewidencyjna” odpowiednio do pól: 1.4.1.1 „identyfikator działki”, 1.4.1.2 „numer działki”, 1.4.1.3 „obręb ewidencyjny” odpowiednio do podpól: – A„numer obrębu”, – B „nazwa obrębu”, b) nieruchomości budynkowej lub prawa do domu jednorodzinnego współdzielni mieszkaniowej do podrubryki dla 1.4.2 „budynek” odpowiednio do pól: 1.4.2.1 „identyfikator budynku”, 1.4.2.2 „identyfikator działki”, 1.4.2.5 „liczba kondygnacji”, 1.4.2.6 „liczba samodzielnych lokali”, 1.4.2.7 „powierzchnia użytkowa budynku”, 1.4.2.10 „nieruchomość, na której usytuowany jest budynek”, odpowiednio do podpól: – A„numer księgi wieczystej”, – B „numer obrębu ewidencyjnego”, – C „numer działki ewidencyjnej”, 1.4.2.11 „odrębność”,

Dziennik Ustaw –7– Poz. 224

c) nieruchomości lokalowej, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego dla prawa do lokalu użytkowego do podrubryki 1.4.4 „lokal” odpowiednio do pól: 1.4.4.1 „identyfikator lokalu”, 1.4.4.4 „numer lokalu”, 1.4.4.6 „opis lokalu” odpowiednio do podpól: – A„rodzaj izby”, – B „liczba izb”, 1.4.4.7 „opis pomieszczeń przynależnych” odpowiednio do podpól: – A„rodzaj pomieszczenia”, – B „liczba pomieszczeń”, 1.4.4.8 „kondygnacja”, 1.4.4.10 „nieruchomość zabudowana budynkiem” odpowiednio do podpól: – A„numer księgi wieczystej”, – B „numer obrębu”, – C „numer działki ewidencyjnej”, 1.

4.4.11 „odrębność”; 2) rubryki 1.7 „podstawa oznaczenia (sprostowania)” odpowiednio do pól: 1.7.0.1 „podstawa oznaczenia (sprostowania)”, 1.7.0.5 „numer karty akt”, 1.7.0.6 „numer księgi”. §26.1.Dla nieruchomości gruntowej wpisy złamu 5 „Sposób korzystania” przenosi się do: 1) rubryki 1.4 „oznaczenie” odpowiednio: a) dla działki ewidencyjnej do podrubryki 1.4.1 „działka ewidencyjna” odpowiednio do pola: 1.4.1.6 „sposób korzystania”, b) dla budynku do podrubryki 1.4.2 „budynek” odpowiednio do pól: 1.4.2.1 „identyfikator budynku”, 1.4.2.2 „identyfikator działki”, 1.4.2.4 „dane adresowe” odpowiednio do podpól: – A„ulica (aleja, plac)”, – B „numer budynku”, 1.4.2.5 „liczba kondygnacji”, 1.4.2.6 „liczba samodzielnych lokali”, 1.4.2.7 „powierzchnia użytkowa budynku”, 1.4.2.8 „przeznaczenie budynku”, 1.4.2.10 „dalszy opis budynku”, 1.4.2.11 „odrębność”, 1.4.2.15 „części wspólne po wyodrębnieniu lokali”, c) dla urządzenia do podrubryki 1.4.3 „urządzenie” odpowiednio do pól: 1.4.3.1 „identyfikator działki”, 1.4.3.3 „opis”; 2) dla budynków iurządzeń do rubryki 1.7 „podstawa oznaczenia (sprostowania)” odpowiednio do pól: 1.7.0.1 „podstawa oznaczenia (sprostowania)”, 1.7.0.5 „numer karty akt”, 1.7.0.6 „numer księgi”;

Dziennik Ustaw –8– Poz. 224

3) gruntu oddanego wużytkowanie wieczyste do rubryki 1.11 „spis praw” odpowiednio do podrubryki 1.11.2 „prawo dla użytkowania wieczystego” do pól: 1.11.2.1 „okres użytkowania”, 1.11.2.2 „sposób korzystania”. 2.Dla nieruchomości budynkowej lub prawa do domu jednorodzinnego współdzielni mieszkaniowej wpisy złamu 5 „Sposób korzystania” przenosi się do rubryki 1.4 „oznaczenie” podrubryki 1.4.2 „budynek” pola 1.4.2.8 „przeznaczenie budynku”.

3. Dla nieruchomości lokalowej, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego wpisy złamu 5 „Sposób korzystania” przenosi się do rubryki 1.4 „oznaczenie” odpowiednio do podrubryki 1.4.4 „lokal” odpowiednio do pola 1.4.4.5 „przeznaczenie lokalu”. §27.Wpisy złamu 6 „Obszar” przenosi się do rubryki 1.5 „obszar” do pola 1.5.0.1 „obszar”. §28.Nie przenosi się wpisów złamu 7 „Do bieżącego numeru nieruchomości”. §29.Wpisy złamu 8 „Stan wczasie założenia księgi wieczystej, przyłączenia iodłączenia” przenosi się do: 1) rubryki 0.2 „dane ozałożeniu księgi wieczystej” odpowiednio do pola: 0.2.0.1 „stan wczasie założenia”; 2) rubryki 1.7 „podstawa oznaczenia (sprostowania)” odpowiednio do pól: 1.7.0.1 „podstawa oznaczenia (sprostowania)”, 1.7.0.2 „data sporządzenia”, 1.7.0.3 „nazwa organu”, 1.7.0.4 „siedziba organu”, 1.7.0.5 „numer karty akt”, 1.7.0.6 „numer księgi”; 3) rubryki 1.8 „dane owniosku ichwili wpisu” odpowiednio: a) do podrubryki 1.8.1 „dane owniosku” odpowiednio do pól: 1.8.1.1 „chwila wpływu”, 1.8.1.2 „rodzaj dziennika”, 1.8.1.3 „numer dziennika”, 1.8.1.4 „czy zurzędu”, 1.8.1.5 „numer karty akt”, 1.8.1.6 „numer księgi”, b) do podrubryki 1.8.2 „chwila wpisu” do pola: 1.8.2.1 „chwila wpisu”; 4) rubryki 1.4 „oznaczenie” odpowiednio: a) wpisu, który dotyczy działki ewidencyjnej przyłączonej do nieruchomości, do podrubryki 1.4.1 „działka ewidla dencyjna” odpowiednio do pola 1.4.1.8 „przyłączenie” odpowiednio do podpól: – A„numer księgi wieczystej”, – B „obszar”, b) wpisu, który wskazuje księgę zaginioną, zniszczoną, dawną lub zbiór dokumentów, do podrubryki 1.4.1 „działdla ka ewidencyjna” odpowiednio do pola 1.4.1.9 „numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów” odpowiednio do podpól: – A„numer księgi zaginionej”, – B „numer księgi zniszczonej”,

Dziennik Ustaw – C „numer księgi dawnej”, – D „oznaczenie zbioru dokumentów”, dla c) wpisu, który dotyczy budynku przyłączonego do nieruchomości, dodatkowo do podrubryki 1.4.2 „budynek” odpowiednio do pola: 1.4.2.13 „przyłączenie”, d) wpisu, który dotyczy lokalu wyodrębnionego zbudynku, do podrubryki 1.4.2 „budynek” odpowiednio do pól: dla 1.4.2.14 „informacja owyodrębnionych lokalach” odpowiednio do podpól: – A„numer lokalu”, – B „numer księgi wieczystej”, 1.4.2.15 „części wspólne po wyodrębnieniu lokali”, e) wpisu, który dotyczy urządzenia przyłączonego do nieruchomości, do podrubryki 1.4.3 „urządzenie” odpodla wiednio do pola: 1.4.3.5 „przyłączenie”, f) wpisu, który dotyczy lokalu przyłączonego do nieruchomości, dodatkowo do podrubryki 1.4.4 „lokal” odpodla wiednio do pola: 1.4.4.9 „przyłączenie”. §30.Wrubryce 1.6 „zgodność zdanymi ewidencji gruntów ibudynków” wpisuje się: wpolu: 1.

6.0.1 „zgodność” – znacznik weryfikacji danych wpisanych wdziale I-Oksięgi wieczystej zdanymi zawarty1) mi wewidencji gruntów ibudynków (Z– zgodny, N – niezgodny, B – brak możliwości sprawdzenia zgodności), według stanu na ostatni dzień minionego kwartału, dostępnych wformacie SWDE; 2) polu 1.6.0.2 „chwila sprawdzenia” – data, godzina i minuta sprawdzenia zgodności danych zawartych w księdze w wieczystej zdanymi ewidencji gruntów ibudynków; 3) wpolu 1.6.0.3 „wersja bazy EGiB” – data ostatniej aktualizacji stanu bazy danych EGiB, zktórą dokonywana jest weryfikacja danych wpisanych wdziale I-O. §31.Wpisy lub części wpisów, ujawnione wdziale I-Odotychczasowej księgi wieczystej, które zawierają treść nieobjętą strukturą księgi wieczystej, atakże projekty wpisów ujawnione wtym dziale przenosi się do rubryki 1.9 „komentarz”, pola 1.9.0.1 „komentarz do migracji”, podpola A. §

32. Ostatni numer bieżący nieruchomości, przeniesiony do rubryki 1.2 „numer nieruchomości”, pola 1.2.0.1 „numer bieżący nieruchomości” przenosi się dodatkowo do rubryki 1.9 „komentarz”, pola 1.9.0.1 „komentarz do migracji”, podpola B. §33.Nie wypełnia się następujących pól: 1) wrubryce 1.10 „wzmianka wksiędze wieczystej”: 1.10.0.3 „chwila wykreślenia”, 1.10.0.4 „omówienie wykreślenia”; 2) wrubryce 1.11 „spis praw”: 1.11.1.7 „rodzaj zmiany”. §34.Numer bieżący wpisu przenosi się zgodnie znumeracją wdotychczasowej księdze wieczystej. §35.Pole 1.11.1.2 „napis” wrubryce 1.11 „spis praw” wypełnia się wprzypadku, gdy wdziale I-Oujawniono oddanie gruntu wużytkowanie wieczyste, ujawniono na takim gruncie budynek stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności lub urządzenie stanowiące odrębny przedmiot własności. §36.Wpisy złamu 1 „Wzmianka owniosku” przenosi się do rubryki 1.10 „wzmianka wksiędze wieczystej” odpowiednio do pól: 1.10.0.1 „wzmianka”, 1.10.0.2 „chwila zamieszczenia”. –9– Poz. 224

Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 224

§37.Wpisy złamu 2 „Numer bieżący wpisu” przenosi się do rubryki 1.11 „spis praw” podrubryki 1.11.1 „spis praw związanych zwłasnością” odpowiednio do pola: 1.11.1.1 „numer prawa”. §38.Wpisy złamu 3 „Oznaczenie prawa” iłamu 4 „Zmiany” przenosi się do: 1) rubryki 1.11 „spis praw” odpowiednio: a) do podrubryki 1.11.1 „spis praw związanych zwłasnością” odpowiednio do pól: 1.11.1.2 „napis”, 1.11.1.3 „rodzaj prawa”, 1.11.1.4 treść prawa” – dla prawa związanego zwłasnością nieruchomości, prawem użytkowania wieczystego „ lub własnościowym spółdzielczym prawem do lokalu mieszkalnego, spółdzielczym prawem do lokalu użytkowego lub prawem do domu jednorodzinnego współdzielni mieszkaniowej, 1.11.1.5 księga powiązana” – dla prawa związanego z własnością nieruchomości ujawnionej w innej księdze „ wieczystej odpowiednio do podpól: – A„numer księgi wieczystej”, – B „numer wpisu”, 1.11.1.6 „udział związany” – dla udziału właściciela lokalu wnieruchomości wspólnej odpowiednio do podpól: A„ –  wielkość udziału wnieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku iurządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali”, –  wielkość udziału wnieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz B„ części budynku iurządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali”, – C „numer księgi wieczystej”, – D „numer udziału wprawie”, dla b) własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej do podrubryki 1.11.3 „opisanie spółdzielni mieszkaniowej” odpowiednio do pól: 1.11.3.1 „nazwa spółdzielni mieszkaniowej”, 1.11.3.2 „siedziba spółdzielni mieszkaniowej”, 1.11.3.3 „REGON spółdzielni mieszkaniowej”; 2) rubryki 1.4 „oznaczenie” odpowiednio: dla a) prawa do domu jednorodzinnego współdzielni mieszkaniowej dodatkowo do podrubryki 1.4.2 „budynek” odpowiednio do pola: 1.4.2.4 „dane adresowe” odpowiednio do podpola: – B „numer budynku”, b) własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego prawa do lokalu użytkowedla go dodatkowo do podrubryki 1.4.4 „lokal” odpowiednio do pola: 1.4.4.4 „numer lokalu”; 3) rubryki 1.12 „podstawa wpisu” odpowiednio do podrubryk: a) dla aktu notarialnego, który stanowi podstawę wpisu, do podrubryki 1.12.1 „akt notarialny” odpowiednio do pól: 1.12.1.1 „tytuł aktu”, 1.12.1.2 „numer rep A”, 1.12.1.3 „data sporządzenia”, 1.12.1.4 „imię pierwsze”, 1.12.1.5 „imię drugie”, 1.12.1.6 „nazwisko/pierwszy człon nazwiska złożonego”, 1.12.1.7 „drugi człon nazwiska złożonego”, 1.12.1.8 „siedziba”,

Dziennik Ustaw 1.12.1.9 „numer karty akt”, 1.12.1.10 „numer księgi”, b) decyzji administracyjnej, która stanowi podstawę wpisu, do podrubryki 1.12.2 „decyzja administracyjna” oddla powiednio do pól: 1.12.2.1 „przedmiot decyzji”, 1.12.2.2 „numer decyzji”, 1.12.2.3 „data wydania decyzji”, 1.12.2.4 „oznaczenie organu”, 1.12.2.5 „siedziba organu”, 1.12.2.6 „numer karty akt”, 1.12.2.7 „numer księgi”, c) dla orzeczenia sądu, które stanowi podstawę wpisu, do podrubryki 1.12.3 „orzeczenie sądu” odpowiednio do pól: 1.12.3.1 „rodzaj iprzedmiot orzeczenia”, 1.12.3.2 „sygnatura akt”, 1.12.3.3 „data wydania orzeczenia”, 1.12.3.4 „nazwa sądu”, 1.12.3.5 „siedziba sądu”, 1.12.3.6 „numer karty akt”, 1.12.3.7 „numer księgi”, d) dla innej podstawy wpisu do podrubryki 1.12.4 „inna podstawa” odpowiednio do pól: 1.12.4.1 „wskazanie podstawy”, 1.12.4.2 „sygnatura”, 1.12.4.3 „data wydania”, 1.12.4.4 „wystawca”, 1.12.4.5 „numer karty akt”, 1.12.4.6 „numer księgi”; 4) rubryki 1.13 „dane owniosku ichwili wpisu” odpowiednio: a) do podrubryki 1.13.1 „dane owniosku” odpowiednio do pól: 1.13.1.1 „chwila wpływu”, 1.13.1.2 „rodzaj dziennika”, 1.13.1.3 „numer dziennika”, 1.13.1.4 „czy zurzędu”, 1.13.1.5 „numer karty akt”, 1.13.1.6 „numer księgi”, b) do podrubryki 1.13.2 „chwila wpisu” odpowiednio do pól: 1.13.2.1 „chwila wpisu”. §39.Nie przenosi się wpisów złamu 5 „Wykreślenia”. §40.Wpisy lub części wpisów, ujawnione wdziale I-Sp dotychczasowej księgi wieczystej, które zawierają treść nieobjętą strukturą księgi wieczystej, prowadzonej wsystemie informatycznym, atakże projekty wpisów zamieszczone wtym dziale, przenosi się do rubryki 1.14 „komentarz”, pola 1.14.0.1 „komentarz do migracji”, podpola A. §41.Ostatni numer bieżący wpisu ujawnionego wdotychczasowej księdze wieczystej przenosi się do rubryki 1.14 „komentarz”, pola 1.14.0.1 „komentarz do migracji”, podpola B również wprzypadku, gdy jest to numer wykreślonego prawa. §42.Jeżeli we wpisie wskazana została księga wieczysta, której numer zawiera literę, numer tej księgi przenosi się do rubryki 1.9 „komentarz”, pola 1.9.0.1 „komentarz do migracji”, podpola Alub do rubryki 1.14 „komentarz”, pola 1.14.0.1 „komentarz do migracji”, podpola A. – 11 – Poz. 224

Dziennik Ustaw – 12 – Rozdział4 Przenoszenie treści działu II dotychczasowej księgi wieczystej §43.Nie wypełnia się następujących pól wrubryce 2.1 „wzmianka wksiędze wieczystej”: 2.1.0.3 „chwila wykreślenia”, 2.1.0.4 „omówienie wykreślenia”. §44.Pola: 2.3.0.2 i2.4.1.1 „napis” odpowiednio wrubryce: 2.3 „właściciel wyodrębnionego lokalu” i2.4 „użytkownik wieczysty” wpodrubryce 2.4.1 „napis” wypełnia się tylko wprzypadku, gdy wdotychczasowej księdze wieczystej, wdziale I-O, ujawniono oddanie gruntu wużytkowanie wieczyste, ujawniono na takim gruncie budynek stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności lub urządzenie stanowiące odrębny przedmiot własności. §45.Wielkości udziałów we współwłasności, współużytkowaniu wieczystym lub współuprawnieniu oznaczone ułamkiem dziesiętnym przelicza się iwyraża ułamkiem zwykłym. §46.Wielkość udziałów wprawie przelicza się przez sprowadzenie do wspólnego mianownika. §47.Wpisy złamu 1 „Wzmianka owniosku” przenosi się do rubryki 2.1 „wzmianka wksiędze wieczystej” odpowiednio do pól: 2.1.0.1 „wzmianka”, 2.1.0.2 „chwila zamieszczenia”. §48.Nie przenosi się wpisów złamu 2 „Numer bieżący wpisu”. §49.Wksiędze wieczystej wprowadza się wskazanie na numer udziału wprawie wrubrykach: 1) „właściciel”, odpowiednio wpodrubryce: 2.2.2 „Skarb Państwa”, 2.2.3 „jednostka samorządu terytorialnego (zwią2.2 zek międzygminny)”, 2.2.4 „inna osoba prawna”, 2.2.5 „osoba fizyczna”, wpolach: 2.2.2.1, 2.2.3.1, 2.2.4.1, 2.2.5.1 „udział wprawie”; 2) „użytkownik wieczysty”, odpowiednio wpodrubryce: 2.4.3 „Skarb Państwa”, 2.4.4 „jednostka samorządu teryto2.4 rialnego (związek międzygminny)”, 2.4.5 „inna osoba prawna”, 2.4.6 „osoba fizyczna”, wpolu: 2.4.3.1, 2.4.4.1, 2.4.5.1, 2.4.6.1 „udział wprawie”; 3) „uprawniony”, odpowiednio w podrubryce: 2.5.2 „Skarb Państwa”, 2.5.3 „jednostka samorządu terytorialnego 2.5 (związek międzygminny)”, 2.5.4 „inna osoba prawna”, 2.5.5 „osoba fizyczna”, wpolu: 2.5.2.1, 2.5.3.1, 2.5.4.1, 2.5.5.1 „udział wprawie”. §50.Wksiędze wieczystej wprowadza się numer udziału wprawie wrubrykach: 1) „właściciel”, 2.4 „użytkownik wieczysty”, 2.5 „uprawniony”, odpowiednio w podrubryce: 2.2.1, 2.4.2, 2.5.1 2.2 „udział”, odpowiednio wpolu: 2.2.1.1, 2.4.2.1, 2.5.1.1 „numer udziału wprawie”; 2) „właściciel wyodrębnionego lokalu”, wpolu: 2.

3.0.1 „numer udziału wprawie”. 2.3 §51.Wpisy złamu 3 „Właściciel” przenosi się: 1) dla prawa własności lub współwłasności do rubryki 2.2 „właściciel” odpowiednio: a) do podrubryki 2.2.1 „udział” odpowiednio do pól: 2.2.1.2 „wielkość udziału”, 2.2.1.3 „rodzaj wspólności”, b) Skarbu Państwa jako właściciela lub współwłaściciela nieruchomości gruntowej, budynkowej lub lokalowej do dla podrubryki 2.2.2 „Skarb Państwa” odpowiednio do pól: 2.2.2.2 „nazwa”, 2.2.2.3 „siedziba”, 2.2.2.4 „REGON”, 2.2.2.5 „rola instytucji”, Poz. 224

Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 224

c) jednostki samorządu terytorialnego (związku międzygminnego) jako właściciela lub współwłaściciela nierudla chomości gruntowej, budynkowej lub lokalowej do podrubryki 2.2.3 „jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)” odpowiednio do pól: 2.2.3.2 „nazwa”, 2.2.3.3 „siedziba”, 2.2.3.4 „REGON”, 2.2.3.5 „nazwa uprawnionego”, 2.2.3.6 „siedziba uprawnionego”, 2.2.3.7 „REGON uprawnionego”, d) innej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność dla prawną, jako właściciela lub współwłaściciela nieruchomości gruntowej, budynkowej lub lokalowej do podrubryki2.2.4 „inna osoba prawna” odpowiednio do pól: 2.2.4.2 „nazwa”, 2.2.4.3 „siedziba”, 2.2.4.4 „REGON”, 2.2.4.5 „stan przejściowy”, dla e) osoby fizycznej jako właściciela lub współwłaściciela nieruchomości gruntowej, budynkowej lub lokalowej do podrubryki 2.2.5 „osoba fizyczna” odpowiednio do pól: 2.2.5.2 „imię pierwsze”, 2.2.5.3 „imię drugie”, 2.2.5.4 „nazwisko/pierwszy człon nazwiska złożonego”, 2.2.5.5 „drugi człon nazwiska złożonego”, 2.2.5.6 „imię ojca”, 2.2.5.7 „imię matki”, 2.2.5.8 „PESEL”; 2) prawa użytkowania wieczystego lub współużytkowania wieczystego do rubryki 2.4 „użytkownik wieczysty” odpodla wiednio: a) do podrubryki 2.4.2 „udział” odpowiednio do pól: 2.4.2.2 „wielkość udziału”, 2.4.2.3 „rodzaj wspólności”, b) do podrubryki 2.4.1 „napis” do pola: 2.4.1.1 „napis”, c) Skarbu Państwa jako użytkownika wieczystego lub współużytkownika wieczystego do podrubryki 2.4.3 „Skarb dla Państwa” odpowiednio do pól: 2.4.3.2 „nazwa”, 2.4.3.3 „siedziba”, 2.4.3.4 „REGON”, 2.4.3.5 „rola instytucji”, d) jednostki samorządu terytorialnego (związku międzygminnego) jako użytkownika wieczystego lub współużytdla kownika wieczystego do podrubryki 2.4.4 „jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)” odpowiednio do pól: 2.4.4.2 „nazwa”, 2.4.4.3 „siedziba”, 2.4.4.4 „REGON”, 2.4.4.5 „nazwa uprawnionego”, 2.4.4.6 „siedziba uprawnionego”, 2.4.4.7 „REGON uprawnionego”,

Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 224

e) innej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność dla prawną, jako użytkownika wieczystego lub współużytkownika wieczystego, do podrubryki 2.4.5 „inna osoba prawna” odpowiednio do pól: 2.4.5.2 „nazwa”, 2.4.5.3 „siedziba”, 2.4.5.4 „REGON”, 2.4.5.5 „stan przejściowy”, f) osoby fizycznej jako użytkownika wieczystego lub współużytkownika wieczystego do podrubryki 2.4.6 „osodla ba fizyczna” odpowiednio do pól: 2.4.6.2 „imię pierwsze”, 2.4.6.3 „imię drugie”, 2.4.6.4 „nazwisko/pierwszy człon nazwiska złożonego”, 2.4.6.5 „drugi człon nazwiska złożonego”, 2.4.6.6 „imię ojca”, 2.4.6.7 „imię matki”, 2.4.6.8 „PESEL”; 3) własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub dla prawa do domu jednorodzinnego współdzielni mieszkaniowej do rubryki 2.5 „uprawniony” odpowiednio: a) do podrubryki 2.5.1 „udział” odpowiednio do pól: 2.5.1.2 „wielkość udziału”, 2.5.1.3 „rodzaj wspólności”, b) Skarbu Państwa jako uprawnionego lub współuprawnionego ztytułu własnościowego spółdzielczego prawa do dla lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego współdzielni mieszkaniowej do podrubryki 2.5.2 „Skarb Państwa” odpowiednio do pól: 2.5.2.2 „nazwa”, 2.5.2.3 „siedziba”, 2.5.2.4 „REGON”, 2.5.2.5 „rola instytucji”, c) jednostki samorządu terytorialnego (związku międzygminnego) jako uprawnionego lub współuprawnionego dla ztytułu własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego współdzielni mieszkaniowej do podrubryki 2.5.3 „jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)” odpowiednio do pól: 2.5.3.2 „nazwa”, 2.5.3.3 „siedziba”, 2.5.3.4 „REGON”, d) innej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność dla prawną, jako uprawnionego lub współuprawnionego z tytułu własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, do podrubryki 2.

5.4 „inna osoba prawna” odpowiednio do pól: 2.5.4.2 „nazwa”, 2.5.4.3 „siedziba”, 2.5.4.4 „REGON”, 2.5.4.5 „stan przejściowy”, e) osoby fizycznej jako uprawnionego lub współuprawnionego ztytułu własnościowego spółdzielczego prawa do dla lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego współdzielni mieszkaniowej do podrubryki 2.5.5 „osoba fizyczna” odpowiednio do pól: 2.5.5.2 „imię pierwsze”, 2.5.5.3 „imię drugie”,

Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 224

2.5.5.4 „nazwisko/pierwszy człon nazwiska złożonego”, 2.5.5.5 „drugi człon nazwiska złożonego”, 2.5.5.6 „imię ojca”, 2.5.5.7 „imię matki”, 2.5.5.8 „PESEL”; 4) udziału właściciela wyodrębnionego lokalu do rubryki 2.3 „właściciel wyodrębnionego lokalu” odpowiednio do dla pól: 2.3.0.2 „napis”, 2.3.0.3 „wielkość udziału” odpowiednio do podpól: –  wielkość udziału wnieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku iurządzenia, które A„ nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali”, –  wielkość udziału wnieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części B„ budynku iurządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali”, 2.3.0.4 „numer księgi”, 2.3.0.5 „numer lokalu”. §52.Nie przenosi się wpisów złamu 4 „Numer bieżący nieruchomości”. §53.Wpisy złamu 5 „Podstawa nabycia” przenosi się do: 1) rubryki 2.6 „podstawa nabycia” odpowiednio: a) dla aktu notarialnego, który stanowi podstawę nabycia, do podrubryki 2.6.1 „akt notarialny” odpowiednio do pól: 2.6.1.1 „tytuł aktu”, 2.6.1.2 „numer rep A”, 2.6.1.3 „data sporządzenia”, 2.6.1.4 „imię pierwsze”, 2.6.1.5 „imię drugie”, 2.6.1.6 „nazwisko/pierwszy człon nazwiska złożonego”, 2.6.1.7 „drugi człon nazwiska złożonego”, 2.6.1.8 „siedziba”, 2.6.1.9 „numer karty akt”, 2.6.1.10 numer księgi”, „ b) decyzji administracyjnej, która stanowi podstawę nabycia, do podrubryki 2.6.2 „decyzja administracyjna” oddla powiednio do pól: 2.6.2.1 „przedmiot decyzji”, 2.6.2.2 „numer decyzji”, 2.6.2.3 „data wydania decyzji”, 2.6.2.4 „oznaczenie organu”, 2.6.2.5 „siedziba organu”, 2.6.2.6 „numer karty akt”, 2.6.2.7 „numer księgi”, c) dla orzeczenia sądu, które stanowi podstawę nabycia, do podrubryki 2.6.3 „orzeczenie sądu” odpowiednio do pól: 2.6.3.1 „rodzaj iprzedmiot orzeczenia”, 2.6.3.2 „sygnatura akt”, 2.6.3.3 „data wydania orzeczenia”, 2.6.3.4 „nazwa sądu”,

Dziennik Ustaw 2.6.3.5 „siedziba sądu”, 2.6.3.6 „numer karty akt”, 2.6.3.7 „numer księgi”, d) dla innej podstawy nabycia do podrubryki 2.6.4 „inna podstawa” odpowiednio do pól: 2.6.4.1 „wskazanie podstawy”, 2.6.4.2 „sygnatura”, 2.6.4.3 „data wydania”, 2.6.4.4 „wystawca”, 2.6.4.5 „numer karty akt”, 2.6.4.6 „numer księgi”; 2) rubryki 2.7 „dane owniosku ichwili wpisu” odpowiednio: a) do podrubryki 2.7.1 „dane owniosku” odpowiednio do pól: 2.7.1.1 „chwila wpływu”, 2.7.1.2 „rodzaj dziennika”, 2.7.1.3 „numer dziennika”, 2.7.1.4 „czy zurzędu”, 2.7.1.5 „numer karty akt”, 2.7.1.6 „numer księgi”, b) do podrubryki 2.7.2 „chwila wpisu” do pola: 2.7.2.1 „chwila wpisu”. §54.Wpisy lub części wpisów, ujawnione wdziale II dotychczasowej księgi wieczystej, które zawierają treść nieobjętą strukturą księgi wieczystej, atakże projekty wpisów zamieszczone wtym dziale przenosi się do rubryki 2.8 „komentarz”, pola 2.8.0.1 „komentarz do migracji”, podpola A. §55.Jeżeli we wpisie wskazana została księga wieczysta, której numer zawiera literę, numer tej księgi przenosi się do rubryki 2.8 „komentarz”, pola 2.8.0.1 „komentarz do migracji”, podpola A. Rozdział5 Przenoszenie treści działu III dotychczasowej księgi wieczystej §56.Nie wypełnia się następujących pól: 1) wrubryce 3.1 „wzmianka wksiędze wieczystej”: 3.1.0.3 „chwila wykreślenia”, 3.1.0.4 „omówienie wykreślenia”; 2) wrubryce 3.4 „treść wpisu”: wpodrubryce 3.4.1 „treść prawa, roszczenia, ograniczenia, ostrzeżenia”: 3.4.1.7 „rodzaj zmiany”. §57.Numer bieżący wpisu przenosi się zgodnie znumeracją wdotychczasowej księdze wieczystej do pola 3.2.0.1 „numer wpisu” wrubryce 3.2 „numer wpisu”. §58.Pole 3.3.0.1 „napis” wrubryce 3.3 „napis” wypełnia się wprzypadku, gdy wdotychczasowej księdze wieczystej, wdziale I-O, ujawniono oddanie gruntu wużytkowanie wieczyste, ujawniono na takim gruncie budynek stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności lub urządzenie stanowiące odrębny przedmiot własności albo wdziale III ujawniono informację o tym, że wszelkie prawa, roszczenia lub ograniczenia ciążące na lokalach wyodrębnionych z nieruchomości ujawnionej wdziale I-Ociążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności lub współużytkowaniu wieczystym. – 16 – Poz. 224

Dziennik Ustaw – 17 – Poz. 224

§59.Jeżeli wdotychczasowej księdze wieczystej pod jednym numerem bieżącym wpisu ujawniono kilka praw, roszczeń, ograniczeń lub ostrzeżeń, każdemu ztych praw, roszczeń, ograniczeń lub ostrzeżeń nadaje się odrębny numer wpisu. §60.Wpisy złamu 1 „Wzmianka owniosku” przenosi się do rubryki 3.1 „wzmianka wksiędze wieczystej” odpowiednio do pól: 3.1.0.1 „wzmianka”, 3.1.0.2 „chwila zamieszczenia”. §61.Wpisy złamu 2 „Numer bieżący wpisu” przenosi się do rubryki 3.2 „numer wpisu” do pola: 3.2.0.1 „numer wpisu”. §62.Wpisy złamu 3 „Prawa, roszczenia, ciężary iograniczenia” iłamu 5 „Wpis” przenosi się do: 1) rubryki 3.3 „napis” odpowiednio do pola: 3.3.0.1 „napis”; 2) rubryki 3.4 „treść wpisu” odpowiednio: a) prawa, roszczenia, ograniczenia lub ostrzeżenia, które nie współobciąża innej nieruchomości, do podrubdla ryki3.4.1 „treść prawa, roszczenia, ograniczenia, ostrzeżenia” odpowiednio do pól: 3.4.1.1 „rodzaj wpisu”, 3.4.1.2 „treść wpisu”, 3.4.1.3 „przedmiot wykonywania”, 3.4.1.4 „pierwszeństwo”, 3.4.1.5 „prawo lub roszczenie uprawnione zpierwszeństwa”, b) prawa, roszczenia, ograniczenia lub ostrzeżenia, które nie współobciąża innej nieruchomości na rzecz Skarbu dla Państwa, do podrubryki 3.4.2 „Skarb Państwa” odpowiednio do pól: 3.4.2.1 „nazwa”, 3.4.2.2 „siedziba”, 3.4.2.3 „REGON”, 3.4.2.4 „rola instytucji”, c) prawa, roszczenia, ograniczenia lub ostrzeżenia, które nie współobciąża innej nieruchomości na rzecz jednostdla ki samorządu terytorialnego (związku międzygminnego), do podrubryki 3.4.3 „jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)”, odpowiednio do pól: 3.4.3.1 „nazwa”, 3.4.3.2 „siedziba”, 3.4.3.3 „REGON”, 3.4.3.4 „nazwa uprawnionego”, 3.4.3.5 „siedziba uprawnionego”, 3.4.3.6 „REGON uprawnionego”, dla d) prawa, roszczenia, ograniczenia lub ostrzeżenia, które nie współobciąża innej nieruchomości na rzecz innej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, do podrubryki 3.4.4 „inna osoba prawna” odpowiednio do pól: 3.4.4.1 „nazwa”, 3.4.4.2 „siedziba”, 3.4.4.3 „REGON”, 3.4.4.4 „stan przejściowy”, e) prawa, roszczenia, ograniczenia lub ostrzeżenia, które nie współobciąża innej nieruchomości na rzecz osoby dla fizycznej, do podrubryki 3.4.5 „osoba fizyczna” odpowiednio do pól: 3.4.5.1 „imię pierwsze”, 3.4.5.2 „imię drugie”,

Dziennik Ustaw – 18 – Poz. 224

3.4.5.3 „nazwisko/pierwszy człon nazwiska złożonego”, 3.4.5.4 „drugi człon nazwiska złożonego”, 3.4.5.5 „imię ojca”, 3.4.5.6 „imię matki”, 3.4.5.7 „PESEL”, f) prawa, roszczenia, ograniczenia lub ostrzeżenia, które nie współobciąża innej nieruchomości na rzecz każdodla czesnego właściciela innej nieruchomości do podrubryki 3.4.6 „wskazanie innej nieruchomości” odpowiednio do pól: 3.4.6.1 „numer księgi”, 3.4.6.2 „inne informacje”, g) prawa, roszczenia, ograniczenia lub ostrzeżenia, które współobciąża inną nieruchomość, dodatkowo do podrudla bryki 3.4.1 „treść prawa, roszczenia, ograniczenia, ostrzeżenia” odpowiednio do pól: 3.4.1.6 „nieruchomość współobciążona” odpowiednio do podpól: – A„numer księgi wieczystej”, – B „numer wpisu”; 3) rubryki 3.5 „podstawa wpisu” odpowiednio: a) dla aktu notarialnego, który stanowi podstawę wpisu, do podrubryki 3.5.1 „akt notarialny” odpowiednio do pól: 3.5.1.1 „tytuł aktu”, 3.5.1.2 „numer rep A”, 3.5.1.3 „data sporządzenia”, 3.5.1.4 „imię pierwsze”, 3.5.1.5 „imię drugie”, 3.5.1.6 „nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego”, 3.5.1.7 „drugi człon nazwiska złożonego”, 3.5.1.8 „siedziba”, 3.5.1.9 „numer karty akt”, 3.5.1.10 „numer księgi”, b) decyzji administracyjnej, która stanowi podstawę wpisu, do podrubryki 3.5.2 „decyzja administracyjna” odpodla wiednio do pól: 3.5.2.1 „przedmiot decyzji”, 3.5.2.2 „numer decyzji”, 3.5.2.3 „data wydania decyzji”, 3.5.2.4 „oznaczenie organu”, 3.5.2.5 „siedziba organu”, 3.5.2.6 „numer karty akt”, 3.5.2.7 „numer księgi”, c) dla orzeczenia sądu, które stanowi podstawę wpisu, do podrubryki 3.5.3 „orzeczenie sądu” odpowiednio do pól: 3.5.3.1 „rodzaj iprzedmiot orzeczenia”, 3.5.3.2 „sygnatura akt”, 3.5.3.3 „data wydania orzeczenia”, 3.5.3.4 „nazwa sądu”, 3.5.3.5 „siedziba sądu”, 3.5.3.6 „numer karty akt”, 3.5.3.7 „numer księgi”,

Dziennik Ustaw – 19 – Poz. 224

d) dla innej podstawy wpisu do podrubryki 3.5.4 „inna podstawa” odpowiednio do pól: 3.5.4.1 „wskazanie podstawy”, 3.5.

4.2 „sygnatura”, 3.5.4.3 „data wydania”, 3.5.4.4 „wystawca”, 3.5.4.5 „numer karty akt”, 3.5.4.6 „numer księgi”; 4) rubryki 3.6 „dane owniosku ichwili wpisu” odpowiednio: a) do podrubryki 3.6.1 „dane owniosku” odpowiednio do pól: 3.6.1.1 „chwila wpływu”, 3.6.1.2 „rodzaj dziennika”, 3.6.1.3 „numer dziennika”, 3.6.1.4 „czy zurzędu”, 3.6.1.5 „numer karty akt”, 3.6.1.6 „numer księgi”, b) do podrubryki 3.6.2 „chwila wpisu” odpowiednio do pól: 3.6.2.1 „chwila wpisu”. §63.Nie przenosi się wpisów złamów: 4 „Do numeru bieżącego wpisu”, 6 „Wykreślenie”, 7 „Do numeru bieżącego wpisu” i8. §64.Wpisy lub części wpisów, ujawnione wdziale III dotychczasowej księgi wieczystej, które zawierają treść nieobjętą strukturą księgi wieczystej, atakże projekty wpisów zamieszczone wtym dziale przenosi się do rubryki 3.7 „komentarz”, pola 3.7.0.1 „komentarz do migracji”, podpola A. §65.Ostatni numer bieżący wpisu ujawnionego wdotychczasowej księdze wieczystej, nawet jeśli jest to numer wykreślonego prawa, roszczenia, ograniczenia lub ostrzeżenia, przenosi się do rubryki 3.7 „komentarz”, pola 3.7.0.1 „komentarz do migracji”, podpola B. §66.Jeżeli we wpisie wskazana została księga wieczysta, której numer zawiera literę, numer tej księgi przenosi się do rubryki 3.7 „komentarz”, pola 3.7.0.1 „komentarz do migracji”, podpola A. Rozdział6 Przenoszenie treści działu IV dotychczasowej księgi wieczystej §67.Nie wypełnia się następujących pól: 1) wrubryce 4.1 „wzmianka wksiędze wieczystej”: 4.1.0.3 „chwila wykreślenia”, 4.1.0.4 „omówienie wykreślenia”; 2) wrubryce 4.4 „treść wpisu”: wpodrubryce 4.4.1 „treść hipoteki (roszczenia)”: 4.4.1.15 „rodzaj zmiany”. §68.Numer bieżący wpisu przenosi się zgodnie znumeracją wdotychczasowej księdze wieczystej do pola 4.2.0.1 „numer hipoteki (roszczenia)” wrubryce 4.2 „numer hipoteki (roszczenia)”. §69.Jeżeli wdotychczasowej księdze wieczystej pod jednym numerem bieżącym wpisu ujawnionych jest kilka hipotek lub roszczeń oustanowienie hipotek, każdej zhipotek (roszczeniu oustanowienie hipoteki) nadaje się odrębny numer hipoteki (roszczenia).

Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 224

§70.Rodzaj pieniądza określającego sumę hipoteki wyraża się skrótem przyjętym wtabeli kursów Narodowego Banku Polskiego. §71.Wprzypadku hipoteki zabezpieczającej wierzytelność banku, wpolu 4.4.4.1 „nazwa” wpisuje się firmę banku ijego oddział, oile został wskazany wdotychczasowej księdze wieczystej. §72.Pole 4.3.0.1 „napis” wrubryce 4.3 „napis” wypełnia się wprzypadku, gdy wdotychczasowej księdze wieczystej, wdziale I-O, ujawniono oddanie gruntu wużytkowanie wieczyste, ujawniono na takim gruncie budynek stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności lub urządzenie stanowiące odrębny przedmiot własności lub wdziale IV ujawniono informację otym, iż wszelkie prawa, roszczenia lub ograniczenia ciążące na lokalach wyodrębnionych znieruchomości ujawnionej wdziale I-Ociążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności lub współużytkowaniu wieczystym. §73.Wpisy złamu 1 „Wzmianka owniosku” przenosi się do rubryki 4.1 „wzmianka wksiędze wieczystej” odpowiednio do pól: 4.1.0.1 „wzmianka”, 4.1.0.2 „chwila zamieszczenia”. §74.Wpisy złamu 2 „Numer bieżący wpisu” przenosi się do rubryki 4.2 „numer hipoteki (roszczenia)” odpowiednio do pól: 4.2.0.1 „numer hipoteki (roszczenia)”. §75.Wpisy złamu 3 „Suma” iłamu 6 „Suma” przenosi się do rubryki 4.4 „treść wpisu” odpowiednio do pól: 4.4.1.2 „suma”. §76.Wpisy złamu 4 „Hipoteka” iłamu 7 „Wpis” przenosi się do: 1) rubryki 4.3 „napis” odpowiednio do pól: 4.3.0.1 „napis”; 2) rubryki 4.4 „treść wpisu” odpowiednio: a) hipoteki (roszczenia oustanowienie hipoteki) niewspółobciążającej innej nieruchomości do podrubryki 4.4.1 dla „treść hipoteki (roszczenia)” odpowiednio do pól: 4.4.1.1 „rodzaj hipoteki (roszczenia)”, 4.4.1.3 „suma słownie”, 4.4.1.4 „waluta sumy”, 4.4.1.5 „odsetki” odpowiednio do podpól: – A„rodzaj odsetek”, – B „wysokość odsetek”, 4.4.1.6 „udział”, 4.4.1.7 „hipoteka na wierzytelności hipotecznej”, 4.4.1.8 „rodzaj zabezpieczonej wierzytelności”, 4.4.1.9 „termin zapłaty”, 4.4.1.10 „pierwszeństwo”, 4.4.1.11 „hipoteka lub roszczenie uprawnione zpierwszeństwa”, 4.4.1.13 „inne informacje”, 4.4.1.14 „numer hipoteki wRZHLZ”, dla b) hipoteki (roszczenia oustanowienie hipoteki) niewspółobciążającej innej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa do podrubryki 4.4.2 „Skarb Państwa” odpowiednio do pól: 4.4.2.1 „nazwa”, 4.4.2.2 „siedziba”,

Dziennik Ustaw 4.4.2.3 „REGON”, 4.4.2.4 „rola instytucji”, c) hipoteki (roszczenia o ustanowienie hipoteki) niewspółobciążającej innej nieruchomości na rzecz jednostki dla samorządu terytorialnego (związku międzygminnego) do podrubryki 4.

4.3 „jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)” odpowiednio do pól: 4.4.3.1 „nazwa”, 4.4.3.2 „siedziba”, 4.4.3.3 „REGON”, 4.4.3.4 „nazwa uprawnionego”, 4.4.3.5 „siedziba uprawnionego”, 4.4.3.6 „REGON uprawnionego”, d) hipoteki (roszczenia oustanowienie hipoteki) niewspółobciążającej innej nieruchomości na rzecz innej osoby dla prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, do podrubryki 4.4.4 „inna osoba prawna” odpowiednio do pól: 4.4.4.1 „nazwa”, 4.4.4.2 „siedziba”, 4.4.4.3 „REGON”, 4.4.4.4 „stan przejściowy”, e) hipoteki (roszczenia o ustanowienie hipoteki) niewspółobciążającej innej nieruchomości na rzecz osoby dla fizycznej do podrubryki 4.4.5 „osoba fizyczna” odpowiednio do pól: 4.4.5.1 „imię pierwsze”, 4.4.5.2 „imię drugie”, 4.4.5.3 „nazwisko/pierwszy człon nazwiska złożonego”, 4.4.5.4 „drugi człon nazwiska złożonego”, 4.4.5.5 „imię ojca”, 4.4.5.6 „imię matki”, 4.4.5.7 „PESEL”, f) dla hipoteki łącznej do podrubryki 4.4.1 „treść hipoteki (roszczenia)” odpowiednio do pól: 4.4.1.12 „księga współobciążona” odpowiednio do podpól: – A„numer księgi wieczystej”, – B „numer hipoteki (roszczenia)”, 4.4.1.13 „inne informacje”; 3) rubryki 4.5 „podstawa wpisu” odpowiednio: a) dla aktu notarialnego, który stanowi podstawę wpisu, do podrubryki 4.5.1 „akt notarialny” odpowiednio do pól: 4.5.1.1 „tytuł aktu”, 4.5.1.2 „numer rep A”, 4.5.1.3 „data sporządzenia”, 4.5.1.4 „imię pierwsze”, 4.5.1.5 „imię drugie”, 4.5.1.6 „nazwisko/pierwszy człon nazwiska złożonego”, 4.5.1.7 „drugi człon nazwiska złożonego”, 4.5.1.8 „siedziba”, 4.5.1.9 „numer karty akt”, 4.5.1.10 „numer księgi”, – 21 – Poz. 224

Dziennik Ustaw – 22 – Poz. 224

b) decyzji administracyjnej, która stanowi podstawę wpisu, do podrubryki 4.5.2 „decyzja administracyjna” odpodla wiednio do pól: 4.5.2.1 „przedmiot decyzji”, 4.5.2.2 „numer decyzji”, 4.5.2.3 „data wydania decyzji”, 4.5.2.4 „oznaczenie organu”, 4.5.2.5 „siedziba organu”, 4.5.2.6 „numer karty akt”, 4.5.2.7 „numer księgi”, c) dla orzeczenia sądu, które stanowi podstawę wpisu, do podrubryki 4.5.3 „orzeczenie sądu” odpowiednio do pól: 4.5.3.1 „rodzaj iprzedmiot orzeczenia”, 4.5.3.2 „sygnatura akt”, 4.5.3.3 „data wydania orzeczenia”, 4.5.3.4 „nazwa sądu”, 4.5.3.5 „siedziba sądu”, 4.5.3.6 „numer karty akt”, 4.5.3.7 „numer księgi”, d) dla innej podstawy wpisu do podrubryki 4.5.4 „inna podstawa” odpowiednio do pól: 4.5.4.1 „wskazanie podstawy”, 4.5.4.2 „sygnatura”, 4.5.4.3 „data wydania”, 4.5.4.4 „wystawca”, 4.5.4.5 „numer karty akt”, 4.5.4.6 „numer księgi”; 4) rubryki 4.6 „dane owniosku ichwili wpisu” odpowiednio: a) do podrubryki 4.6.1 „dane owniosku” odpowiednio do pól: 4.6.1.1 „chwila wpływu”, 4.6.1.2 „rodzaj dziennika”, 4.6.1.3 „numer dziennika”, 4.6.1.4 „czy zurzędu”, 4.6.1.5 „numer karty akt”, 4.6.1.6 „numer księgi”, b) do podrubryki 4.6.2 „chwila wpisu” do pola: 4.6.2.1 „chwila wpisu”. §77.Nie przenosi się wpisów złamów: 5 „Do bieżącego numeru wpisu”, 8 „Wykreślenie”, 9 „Do bieżącego numeru wpisu”, 10 „Suma” i11. §78.Wpisy lub części wpisów, ujawnione wdziale IV dotychczasowej księgi wieczystej, które zawierają treść nieobjętą strukturą księgi wieczystej, atakże projekty wpisów zamieszczone wtym dziale przenosi się do rubryki 4.7 „komentarz”, pola 4.7.0.1 „komentarz do migracji”, podpola A. §79.Ostatni numer bieżący wpisu ujawnionego wdotychczasowej księdze wieczystej, nawet jeśli jest to numer wykreślonej hipoteki (roszczenia), przenosi się do rubryki 4.7 „komentarz”, pola 4.7.0.1 „komentarz do migracji”, podpola B. §80.Jeżeli we wpisie wskazana została księga wieczysta, której numer zawiera literę, numer tej księgi przenosi się do rubryki 4.7 „komentarz”, pola 4.7.0.1 „komentarz do migracji”, podpola A.

Dziennik Ustaw – 23 – Rozdział7 Postępowanie wrazie przeszkód wmigracji księgi wieczystej §81.1.Wprzypadku stwierdzenia, że dla tej samej nieruchomości albo tego samego ograniczonego prawa rzeczowego prowadzi się dwie lub więcej ksiąg wieczystych oróżnych numerach, nie wstrzymuje się migracji tych ksiąg. 2.Przy zwrocie ksiąg wieczystych, októrych mowa wust.1, sędzia lub referendarz sądowy sporządza protokół, wktórym zamieszcza informację oprowadzeniu dwóch albo więcej ksiąg wieczystych dla tej samej nieruchomości albo tego samego prawa. §82.1.Wprzypadku stwierdzenia, że wwydziale ksiąg wieczystych prowadzone są co najmniej dwie księgi wieczyste otym samym numerze, zktórych jedna już została przeniesiona do struktury księgi wieczystej prowadzonej wsystemie informatycznym, pozostałe księgi zwraca się do sądu rejonowego bez zakończenia migracji.

2.Przy zwrocie ksiąg wieczystych, októrych mowa wust.1, sędzia lub referendarz sądowy sporządza protokół, wktórym zamieszcza informację, że wwydziale ksiąg wieczystych prowadzone są co najmniej dwie księgi wieczyste otym samym numerze, oraz wskazuje datę założenia dotychczasowej księgi wieczystej, która została przeniesiona do struktury księgi wieczystej prowadzonej wsystemie informatycznym. §83.1.Wprzypadku nieczytelności treści dotychczasowej księgi wieczystej sędzia lub referendarz sądowy, wramach czynności wyjaśniających, zwraca się do wydziału ksiąg wieczystych onadesłanie kopii właściwego dokumentu znajdującego się waktach księgi wieczystej. 2.Wskazanie treści dotychczasowej księgi wieczystej odczytanej wtoku czynności wyjaśniających następuje wformie protokołu sporządzonego przez sędziego lub referendarza sądowego. 3.Jeżeli wramach czynności wyjaśniających nie jest możliwe odczytanie treści dotychczasowej księgi wieczystej, sędzia lub referendarz sądowy sporządza protokół, w którym wskazuje zakres i miejsce nieczytelności. Protokół ten wraz zdotychczasową księgą wieczystą ośrodek migracyjny ksiąg wieczystych zwraca do sądu rejonowego. §84.Brak prawomocności wpisów wksiędze wieczystej nie stanowi przeszkody wmigracji księgi wieczystej. Rozdział8 Przepis końcowy §85.Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 1 października 2003r. Poz. 224

Dziennik Ustaw – 24 – Poz. 224

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zdnia 20 sierpniadnia 2 wied iwości z 2003r

k nr 1 Załącznik nr11)

)

Y WYDZ AŁÓ KSIĄG WIECZYS YCH SĄDÓW REJONOW KODY WYDZIAŁÓW KSIĄG WIECZYSTYCH SĄDÓW REJONOWYCH

Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

1)

Sąd apelacyjny Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Sąd okręgowy Sąd Okręgowy w Białymstoku

Kod sądu okręgowego BI

Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego w Białymstoku w Bielsku Podlaskim w Bielsku Podlaskim – wydział zamiejscowy z siedzibą w Hajnówce w Bielsku Podlaskim – wydział zamiejscowy z siedzibą w Siemiatyczach w Sokółce w Łomży w Łomży – wydział zamiejscowy z siedzibą w Grajewie w Zambrowie w Zambrowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem w Bartoszycach w Bartoszycach – wydział zamiejscowy z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim w Giżycku w Giżycku – wydział zamiejscowy z siedzibą w Węgorzewie w Kętrzynie w Mrągowie w Mrągowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Biskupcu w Olsztynie w Olsztynie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Nidzicy w Szczytnie w Szczytnie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Piszu w Ostrołęce w Ostrowi Mazowieckiej w Przasnyszu w Wyszkowie w Wyszkowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Pułtusku w Augustowie w Augustowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Sejnach w Ełku w Olecku w Suwałkach w Bydgoszczy w Inowrocławiu w Inowrocławiu – wydział zamiejscowy z siedzibą w Mogilnie w Szubinie w Szubinie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Nakle nad Notecią w Szubinie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Żninie w Świeciu w Świeciu – wydział zamiejscowy z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim w Świeciu – wydział zamiejscowy z siedzibą w Tucholi w Braniewie w Elblągu w Iławie w Iławie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim w Ostródzie

Kod wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego BI1B BI1P BI2P BI3P BI1S LM1L LM1G LM1Z LM1W OL1Y OL1L OL1G OL2G OL1K OL1M OL1B OL1O OL1N OL1S OL1P OS1O OS1M OS1P OS1W OS1U SU1A SU1N OL1E OL1C SU1S BY1B BY1I BY1M BY1U BY1N BY1Z BY1S BY2T BY1T EL1B EL1E EL1I EL1N EL1O

Sąd Okręgowy w Łomży

LM

Sąd Okręgowy w Olsztynie

OL

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

OS

Sąd Okręgowy w Suwałkach

SU

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

BY

Sąd Okręgowy w Elblągu

EL

Wbrzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zdnia 29 listopada 2012r. zmieniającego rozporządzenie

1) W brzmieniu ustalonym przez 1 rozporządzenia Ministra Sprawi dl struktury księgi listopada prowadzonej wsystemie inwsprawie spos bu przenoszenia treści dotychczasowej księg wieczystej do wości z dnia 29 wieczystej2012 r. zmien ającego rozporząd (Dz. U. poz.1345), które weszło wżycie ści dot czasowe ks ęg formatycznym enie w spra ie sposobu przenoszenia tr zdniem 1 stycznia 2013r.

Dziennik Ustaw

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 Sąd Apelacyjny w Katowicach Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej Sąd Okręgowy w Częstochowie BB Sąd Okręgowy w Toruniu TO Sąd Okręgowy w Słupsku SL Sąd Okręgowy w Gdańsku GD

– 25 –

w Ostródzie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Morągu Gdańsk-Północ w Gdańsku w Gdyni w Kartuzach w Kartuzach – wydział zamiejscowy z siedzibą w Kościerzynie w Kwidzynie w Kwidzynie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Sztumie w Malborku w Malborku – wydział zamiejscowy z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim w Sopocie w Starogardzie Gdańskim w Tczewie w Wejherowie w Wejherowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Pucku w Chojnicach w Człuchowie w Lęborku w Lęborku – wydział zamiejscowy z siedzibą w Bytowie w Słupsku w Słupsku – wydział zamiejscowy z siedzibą w Miastku w Brodnicy w Brodnicy – wydział zamiejscowy z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu w Chełmnie w Chełmnie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Wąbrzeźnie w Grudziądzu w Toruniu w Aleksandrowie Kujawskim w Aleksandrowie Kujawskim – wydział zamiejscowy z siedzibą w Radziejowie w Lipnie w Lipnie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Rypinie we Włocławku w Bielsku-Białej w Cieszynie w Żywcu w Częstochowie w Częstochowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Kłobucku w Lublińcu w Myszkowie w Zawierciu w Gliwicach w Jastrzębiu-Zdroju w Raciborzu w Rudzie Śląskiej w Rybniku w Tarnowskich Górach w Wodzisławiu Śląskim w Zabrzu w Żorach w Będzinie w Bytomiu w Chorzowie w Dąbrowie Górniczej w Jaworznie Katowice-Wschód w Katowicach w Mikołowie w Mysłowicach w Pszczynie w Siemianowicach Śląskich w Sosnowcu w Tychach EL2O GD1G GD1Y GD1R GD1E GD1I GD21 GD1M GD2M GD1S GD1A GD1T GD1W GD2W SL1C SL1Z SL1L SL1B SL1S SL1M TO1B TO1G TO1C TO1W TO1U TO1T WL1A WL1R WL1L WL1Y WL1W BB1B BB1C BB1Z CZ1C CZ2C CZ1L CZ1M CZ1Z GL1G GL1J GL1R GL1S GL1Y GL1T GL1W GL1Z GL1X KA1B KA1Y KA1C KA1D KA1J KA1K KA1M KA1L KA1P KA1I KA1S KA1T

Poz. 224

Sąd Okręgowy we Włocławku

WL

CZ

Sąd Okręgowy w Gliwicach

GL

Sąd Okręgowy w Katowicach

KA

Dziennik Ustaw

105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 Sąd Apelacyjny w Lublinie Sąd Okręgowy w Lublinie LU Sąd Okręgowy w Nowym Sączu NS Sąd Apelacyjny w Krakowie Sąd Okręgowy w Kielcach KI

– 26 –

w Busku-Zdroju w Busku-Zdroju – wydział zamiejscowy z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej w Busku-Zdroju – wydział zamiejscowy z siedzibą w Pińczowie w Jędrzejowie w Jędrzejowie – wydział zamiejscowy z siedzibą we Włoszczowie w Kielcach w Końskich w Ostrowcu Świętokrzyskim w Ostrowcu Świętokrzyskim – wydział zamiejscowy z siedzibą w Opatowie w Sandomierzu w Sandomierzu – wydział zamiejscowy z siedzibą w Staszowie w Skarżysku-Kamiennej w Starachowicach w Chrzanowie dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Czernichowie dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Krzeszowicach dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Proszowicach dla Krakowa-Podgórza w Krakowie dla Krakowa-Podgórza w Krakowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Skale dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Słomnikach dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Miechowie w Myślenicach w Myślenicach – wydział zamiejscowy z siedzibą w Dobczycach w Olkuszu w Oświęcimiu w Oświęcimiu – wydział zamiejscowy z siedzibą w Kętach w Wadowicach w Wadowicach – wydział zamiejscowy z siedzibą w Suchej Beskidzkiej w Wieliczce w Wieliczce – wydział zamiejscowy z siedzibą w Niepołomicach w Wieliczce – wydział zamiejscowy z siedzibą w Skawinie w Gorlicach w Limanowej w Limanowej – wydział zamiejscowy z siedzibą w Mszanie Dolnej w Nowym Sączu w Nowym Sączu – wydział zamiejscowy z siedzibą w Muszynie w Nowym Targu w Zakopanem w Bochni w Brzesku w Tarnowie w Tarnowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej w Tarnowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Tuchowie w Białej Podlaskiej w Chełmie w Chełmie – wydział zamiejscowy z siedzibą we Włodawie w Kraśniku w Kraśniku – wydział zamiejscowy z siedzibą w Opolu Lubelskim w Lubartowie Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Lublin-Zachód w Lublinie KI1B KI1I KI1P KI1J KI1W KI1L KI1K KI1O KI1T KI1S KI1A KI1R KI1H KR1C KR1K KR2K KR1H KR1P KR2P KR1S KR1M KR1Y KR2Y KR1O KR1E KR2E KR1W KR1B KR1I KR2I KR3I NS1G NS1L NS2L NS1S NS1M NS1T NS1Z TR1O TR1B TR1T TR1D TR2T LU1B LU1C LU1W LU1K LU1O LU1A LU1S LU1I

Poz. 224

Sąd Okręgowy w Krakowie

KR

Sąd Okręgowy w Tarnowie

TR

Dziennik Ustaw

156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim PT Sąd Okręgowy w Łodzi LD Sąd Apelacyjny w Łodzi Sąd Okręgowy w Kaliszu KZ Sąd Okręgowy w Zamościu ZA Sąd Okręgowy w Siedlcach SI Sąd Okręgowy w Radomiu RA

– 27 –

w Łukowie w Puławach w Puławach – wydział zamiejscowy z siedzibą w Rykach w Radzyniu Podlaskim w Grójcu w Grójcu – wydział zamiejscowy z siedzibą w Białobrzegach w Kozienicach w Kozienicach – wydział zamiejscowy z siedzibą w Lipsku w Kozienicach – wydział zamiejscowy z siedzibą w Pionkach w Kozienicach – wydział zamiejscowy z siedzibą w Zwoleniu w Przysusze w Przysusze – wydział zamiejscowy z siedzibą w Szydłowcu w Radomiu w Garwolinie w Mińsku Mazowieckim w Siedlcach w Siedlcach – wydział zamiejscowy z siedzibą w Łosicach w Węgrowie w Węgrowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Sokołowie Podlaskim w Biłgoraju w Biłgoraju – wydział zamiejscowy z siedzibą w Janowie Lubelskim w Hrubieszowie w Tomaszowie Lubelskim w Zamościu w Zamościu – wydział zamiejscowy z siedzibą w Krasnymstawie w Jarocinie w Jarocinie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Pleszewie w Kaliszu w Kępnie w Kępnie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Ostrzeszowie w Ostrowie Wielkopolskim w Ostrowie Wielkopolskim – wydział zamiejscowy z siedzibą w Krotoszynie w Kutnie w Kutnie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Łęczycy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi – wydział zamiejscowy z siedzibą w Brzezinach w Łowiczu w Pabianicach w Skierniewicach w Skierniewicach – wydział zamiejscowy z siedzibą w Rawie Mazowieckiej w Zgierzu w Bełchatowie w Opocznie w Piotrkowie Trybunalskim w Radomsku w Tomaszowie Mazowieckim w Ciechanowie w Gostyninie w Mławie w Mławie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Działdowie w Mławie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Żurominie w Płocku w Płocku – wydział zamiejscowy z siedzibą w Sierpcu w Płońsku w Sochaczewie LU1U LU1P LU1Y LU1R RA1G RA2G RA1K RA1L RA2Z RA1Z RA1P RA1S RA1R SI1G SI1M SI1S SI2S SI1W SI1P ZA1B ZA1J ZA1H ZA1T ZAIZ ZA1K KZ1J KZ1P KZ1A KZ1E KZ1O KZ1W KZ1R LD1K LD1Y LD1M LD1B LD1O LD1P LD1H LD1R LD1G PT1B PT1O PT1P PT1R PT1T PL1C PL1G PL1M EL1D PL2M PL1P PL1E PL1L PL1O

Poz. 224

Sąd Okręgowy w Płocku

PL

Dziennik Ustaw

211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Sąd Okręgowy w Koninie KN

– 28 –

w Żyrardowie w Łasku w Łasku – wydział zamiejscowy z siedzibą w Poddębicach w Sieradzu w Wieluniu w Wieluniu – wydział zamiejscowy z siedzibą w Pajęcznie w Zduńskiej Woli w Kole w Koninie w Koninie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Słupcy w Turku w Gnieźnie w Grodzisku Wielkopolskim w Grodzisku Wielkopolskim – wydział zamiejscowy z siedzibą w Nowym Tomyślu w Grodzisku Wielkopolskim – wydział zamiejscowy z siedzibą w Wolsztynie w Kościanie w Kościanie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Śremie w Lesznie w Lesznie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Gostyniu w Lesznie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Rawiczu w Pile w Pile – wydział zamiejscowy z siedzibą w Złotowie Poznań-Stare Miasto w Poznaniu – dla części miasta Poznania w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic: Grunwald, Jeżyce i Stare Miasto oraz gmin: Czerwonak, Dopiewo, Murowana Goślina, Suchy Las i Tarnowo Podgórne Poznań-Stare Miasto w Poznaniu – dla części miasta Poznania w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic: Nowe Miasto i Wilda, miast Luboń i Puszczykowo oraz gmin Komorniki i Swarzędz w Szamotułach w Szamotułach – wydział zamiejscowy z siedzibą w Międzychodzie w Szamotułach – wydział zamiejscowy z siedzibą w Obornikach w Środzie Wielkopolskiej w Środzie Wielkopolskiej – wydział zamiejscowy z siedzibą we Wrześni w Trzciance w Trzciance – wydział zamiejscowy z siedzibą w Czarnkowie w Wągrowcu w Wągrowcu – wydział zamiejscowy z siedzibą w Chodzieży w Wągrowcu – wydział zamiejscowy z siedzibą w Wyrzysku w Krośnie Odrzańskim w Krośnie Odrzańskim – wydział zamiejscowy z siedzibą w Gubinie w Nowej Soli w Nowej Soli – wydział zamiejscowy z siedzibą we Wschowie w Świebodzinie w Świebodzinie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Sulechowie w Zielonej Górze w Żaganiu w Żarach w Jaśle w Krośnie w Krośnie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Brzozowie w Lesku PL1Z SR1L SR2L SR1S SR1W SR2W SR1Z KN1K KN1N KN1S KN1T PO1G PO1S PO1N PO1E PO1K PO1M PO1L PO1Y PO1R PO1I PO1Z PO1P

Poz. 224

Sąd Okręgowy w Sieradzu

SR

Sąd Okręgowy w Poznaniu

PO

234

PO2P

235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 Sąd Okręgowy w Zielonej Górze ZG

PO1A PO2A PO1O PO1D PO1F PO1T PO2T PO1B PO1H PO2H ZG1K ZG2K ZG1N ZG1W ZG1S ZG2S ZG1E ZG1G ZG1R KS1J KS1K KS1B KS1E

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Sąd Okręgowy w Krośnie

KS

Dziennik Ustaw

258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 Sąd Apelacyjny w Warszawie Sąd Okręgowy w Warszawie WA Sąd Okręgowy w Koszalinie KO Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu TB Sąd Okręgowy w Rzeszowie RZ Sąd Okręgowy w Przemyślu PR

– 29 –

w Lesku – wydział zamiejscowy z siedzibą w Ustrzykach Dolnych w Sanoku w Jarosławiu w Jarosławiu – wydział zamiejscowy z siedzibą w Lubaczowie w Jarosławiu – wydział zamiejscowy z siedzibą w Przeworsku w Jarosławiu – wydział zamiejscowy z siedzibą w Sieniawie w Przemyślu w Dębicy w Dębicy – wydział zamiejscowy z siedzibą w Ropczycach w Łańcucie w Łańcucie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Leżajsku w Rzeszowie w Rzeszowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Strzyżowie w Rzeszowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Tyczynie w Mielcu w Mielcu – wydział zamiejscowy z siedzibą w Kolbuszowej w Stalowej Woli w Stalowej Woli – wydział zamiejscowy z siedzibą w Nisku w Tarnobrzegu w Gorzowie Wielkopolskim w Gorzowie Wielkopolskim – wydział zamiejscowy z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich w Międzyrzeczu w Międzyrzeczu – wydział zamiejscowy z siedzibą w Sulęcinie w Słubicach w Białogardzie w Białogardzie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Świdwinie w Drawsku Pomorskim w Kołobrzegu w Koszalinie w Koszalinie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Sławnie w Szczecinku w Wałczu w Goleniowie w Gryficach w Gryficach – wydział zamiejscowy z siedzibą w Łobzie w Gryfinie w Myśliborzu w Myśliborzu – wydział zamiejscowy z siedzibą w Choszcznie w Stargardzie Szczecińskim w Stargardzie Szczecińskim – wydział zamiejscowy z siedzibą w Pyrzycach Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Policach w Świnoujściu w Świnoujściu – wydział zamiejscowy z siedzibą w Kamieniu Pomorskim w Grodzisku Mazowieckim w Piasecznie w Pruszkowie dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie – dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Bemowo, Bielany, Ochota i Żoliborz oraz gminy Izabelin dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie – dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Mokotów i Wilanów KS2E KS1S PR1J PR1L PR1R PR2R PR1P RZ1D RZ1R RZ1A RZ1E RZ1Z RZ1S RZ2Z TB1M TB1K TB1S TB1N TB1T GW1G GW1K GW1M GW1U GW1S KO1B KO2B KO1D KO1L KO1K KO1E KO1I KO1W SZ1O SZ1G SZ1L SZ1Y SZ1M SZ1C SZ1T SZ2T SZ1S SZ2S SZ1W SZ1K WA1G WA1I WA1P WA1M

Poz. 224

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

GW

Sąd Okręgowy w Szczecinie

SZ

306

WA2M

Dziennik Ustaw

307

– 30 –

dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie – dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Białołęka, Praga-Północ, Targówek dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie – dla części miasta stołecznego Warszawy w Warszawie w granicach ustalonych dla dzielnic Śródmieście i Wola oraz gminy Łomianki dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie – dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Ursus, Ursynów i Włochy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie – dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Praga-Południe, Rembertów, Wawer i Wesoła w Legionowie w Nowym Dworze Mazowieckim w Otwocku w Wołominie w Bolesławcu w Jeleniej Górze w Jeleniej Górze – wydział zamiejscowy z siedzibą w Kamiennej Górze w Lubaniu w Lubaniu – wydział zamiejscowy z siedzibą w Lwówku Śląskim w Zgorzelcu w Głogowie w Legnicy w Lubinie w Złotoryi w Złotoryi – wydział zamiejscowy z siedzibą w Jaworze w Brzegu w Kędzierzynie-Koźlu w Kluczborku w Kluczborku – wydział zamiejscowy z siedzibą w Oleśnie w Nysie w Opolu w Prudniku w Prudniku – wydział zamiejscowy z siedzibą w Głubczycach w Strzelcach Opolskich w Dzierżoniowie w Kłodzku w Kłodzku – wydział zamiejscowy z siedzibą w Nowej Rudzie w Świdnicy w Wałbrzychu w Ząbkowicach Śląskich w Oleśnicy w Oławie w Oławie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Strzelinie w Środzie Śląskiej w Środzie Śląskiej – wydział zamiejscowy z siedzibą w Wołowie w Trzebnicy w Trzebnicy – wydział zamiejscowy z siedzibą w Miliczu dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu WA3M

Poz. 224

308

WA4M

309

WA5M

310

WA6M

311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze

WP

JG

WA1L WA1N WA1O WA1W JG1B JG1J JG1K JG1L JG1S JG1Z LE1G LE1L LE1U LE1Z LE1J OP1B OP1K OP1U OP1L OP1N OP1O OP1P OP1G OP1S SW1D SW1K SW2K SW1S SW1W SW1Z WR1E WR1O WR1T WR1S WR1L WR1W WR1M WR1K

Sąd Okręgowy w Legnicy

LE

Sąd Okręgowy w Opolu

OP

Sąd Okręgowy w Świdnicy

SW

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

WR

Dziennik Ustaw – 31 – Poz. 224 N 2)

Załączniknr22)

WYKAZ DOP SZ ZA Y H Z AKÓW P SARSK CH W SYSTEM E NFORMATY ZNYM WYKAZ DOPUSZCZALNYCH ZNAKÓW PISARSKICH WSYSTEMIE INFORMATYCZNYM

~ < A Ą Á Ü Â Ú ' > B ! , C Ć Ă Ů Ä Ý @ . D # E Ę Ç Ž Č β Ď $ / F G H § Ð Ë É Ě I J K L Ł Î Í M N Ń Ľ O Ó Ĺ Ň Ö Ô P % ^ & * ( ) _ + = { 0 Q } 1 R [ 2 S Ś Ő Ř Ŕ Š Ş Ţ ] 3 T | 4 U \ 5 V : 6 W ; 7 X " 8 Y Ź Ť ‘ 9 Z Ż Ű

Zasady wpisu danych w razie wystąpienia znaku pisarskiego niewys wpowyższej tablicy Zasady wpisu danych wrazie wystąpienia znaku pisarskiego niewystępującego ępującego w powy

Wprzypadku wystąpienia wdanych podlegających wpisowi do systemu informatycznego znaku pisarskiego niewystępująW p yp d ą i i w nych p l g h i d e f z cego wpowyższej tablicy stosuje się następujące zasady: 1. Pomija się wszystkie znaki diakrytyczne występujące wdanym znaku, zwyjątkiem liter ze znakami diakrytycznymi wymienionymi wpowyższej tabeli.

1. Pomija się wszystkie zna 2. Wprzypadku dyftongów wpisujemy pierwszą literę tworzącą dyftong (np. AE = A). ze zn k mi diakr ycznymi wymi nionymi powyższe tabel 3. Wprzypadku wystąpienia innego znaku, nienależącego do grupy znaków, októrych mowa wpkt 1 i2, wmiejsce 2 W przypadku się znak *. tego znaku wpisuje dyfton ó 4. Apostrof wnazwiskach osób fizycznych inazwach innych niż osoby fizyczne podmiotów piszemy zgodnie zpiW p y k p ni i g ku i a ą g gr py k kó a sownią oryginału, zzastosowaniem dostępnego znaku ztablicy zawartej wniniejszym załączniku.

i rs

y ęp ą g

p

z

y

p t , a 5. Wprzypadku wystąpienia cudzysłowów:

– cudzysłów otwierający („) zamienia się na cudzysłów zamykający (”), 4 Apos r f w nazw sk ch osó fizycznych i nazw h in y – cudzysłów («) oraz (») z pisownią orygi ał z zamykającym (”). piszemy z odni zastępuje się cudzysłowem zastosowani 6. przypadku wystąpienia znaku pisarskiego przesuniętego w stosunku do linii tekstu (indeks górny lub dolny) W ni i z łą ik sprowadza się ten znak do linii tekstu (np. m2 = m2, x3 = x3). Wprzypadku równoczesnego wystąpienia obu indeksów indeks górny poprzedza indeks dolny przy wpisie danych do księgi wieczystej prowadzonej wsystemie infor5 W y uw i d so ó : matycznym.

2)

Wbrzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zdnia 18 grudnia 2008r. zmieniającego rozporzą8 dzenie wsprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej wsystemie informatycznym (Dz. U. Nr235, poz.1609), które weszło wżycie zdniem 1 stycznia 2009r.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 224 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2013 poz. 972

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski 2013 poz. 892

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski 2013 poz. 973

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski 2013 poz. 802

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 października 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Dziennik Ustaw z 2012-07-11 poz. 791

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.