Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 227 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie postępowania o nadanie Odznaki Honorowej „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-02-19
Data wydania:2013-02-05
Data wejscia w życie:2013-03-06
Data obowiązywania:2013-02-06

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 227 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 19 lutego 2013 r. Poz. 227

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych

1) zdnia 5 lutego 2013r. wsprawie postępowania onadanie Odznaki Honorowej „Za zasługi wdziałaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej” Na podstawie art.17 ust.3 ustawy zdnia 19 sierpnia 2011r. oweteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. Nr205, poz.1203) zarządza się, co następuje: §1. Rozporządzenie określa: 1) tryb postępowania wsprawach onadanie Odznaki Honorowej „Za zasługi wdziałaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”, zwanej dalej „Odznaką”; 2) osoby uprawnione do występowania zwnioskiem ojej nadanie oraz termin rozpatrzenia wniosku; 3) wzór graficzny Odznaki; wzór wniosku onadanie Odznaki; 4) 5) wzór legitymacji potwierdzającej nadanie Odznaki; 6) sposób wręczenia inoszenia Odznaki; 7) sposób ewidencjonowania informacji oosobach wyróżnionych Odznaką. §2.


1. Odznaka nadawana jest przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

2. Odznaka jest wyróżnieniem imoże być nadana weteranowi-funkcjonariuszowi albo weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi wuznaniu jego zasług wykazanych podczas działań poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Odznaką jest krzyż maltański owymiarach 40 mm x 40 mm, wykonany zmetalu srebrzonego ioksydowanego, zuszkiem ikółkiem do zawieszenia wrozwidleniu górnego ramienia. Ramiona krzyża są pokryte jednostronnie granatową emalią wobramowaniu. Na awersie wczęści centralnej odznaki znajduje się wizerunek czteropromiennej gwiazdy owymiarach 25 mm x 25 mm, zumieszczonym na niej stylizowanym wieńcem wawrzynowym, przerwanym ugóry, zkrzyżową przewiązką udołu, okalającym wizerunek orła ustalony według wzoru określonego wart.2 ustawy zdnia 31 stycznia 1980r. ogodle, barwach ihymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz opieczęciach państwowych (Dz.U. z2005r. Nr235, poz.2000, zpóźn. zm.2)); całość srebrzona ioksydowana. Rewers krzyża jest gładki.

4. Odznaka jest zawieszona na wstążce zrypsu jedwabnego barwy granatowej, szerokości 35 mm, zdwoma pionowymi paskami szerokości 5 mm każdy, koloru białego iczerwonego, umieszczonymi wodstępie 2,5 mm od krawędzi wstążki. Wstążka jest przeciągnięta przez kółko znajdujące się na górnym ramieniu krzyża.

Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie §1 ust.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz.U. Nr248, poz.1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2007r. Nr220, poz.1600, z2009r. Nr168, poz.1323, z2010r. Nr18, poz.96 oraz z2012r. poz.490.

1)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 227

5. Udział wdziałaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej jest oznaczony przez nałożenie na wstążkę okucia wkształcie listewki metalowej oszerokości 7 mm, srebrzonej ioksydowanej, zpolerowanymi krawędziami, zumieszczoną nazwą kraju, wktórym pełniona była misja, wformie wypukłego, polerowanego napisu.

6. Wzór graficzny Odznaki jest określony wzałączniku nr1 do rozporządzenia. §3.

1. Zwnioskiem onadanie Odznaki występuje do ministra właściwego do spraw wewnętrznych: 1) Komendant Główny Policji; Komendant Główny Straży Granicznej; 2) 3) Szef Biura Ochrony Rządu; 4) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

2. Wniosek onadanie Odznaki powinien zawierać dane osobowe weterana-funkcjonariusza albo weterana poszkodowanego-funkcjonariusza oraz szczegółowy opis zasług iosiągnięć służbowych uzasadniających nadanie Odznaki.

3. Wniosek onadanie Odznaki jest kierowany przez wnioskodawcę, nie później niż 60 dni przed Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych rozpatruje wniosek onadanie Odznaki wterminie 30 dni od dnia jego otrzymania.

5. Wzór wniosku stanowi załącznik nr2 do rozporządzenia. §4.

1. Odznakę wręcza się wDniu Weterana Działań poza Granicami Państwa.

2. Odznakę wraz zlegitymacją stwierdzającą jej nadanie wręcza minister właściwy do spraw wewnętrznych albo osoba przez niego upoważniona.

3. Odznakę wręcza się wsposób iwokolicznościach zapewniających uroczysty charakter aktu wręczenia.

4. Wręczenie Odznaki poprzedza się odczytaniem treści decyzji ministra właściwego do spraw wewnętrznych onadaniu Odznaki iwypowiedzeniem formuły wbrzmieniu: „Wręczam Odznakę Honorową za zasługi wdziałaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej” albo wbrzmieniu: „Wimieniu ministra właściwego do spraw wewnętrznych wręczam Odznakę Honorową za zasługi wdziałaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”. §5.

1. Odznaka może być nadana pośmiertnie.

2. Terminu określonego w§3 ust.3 nie stosuje się wprzypadku pośmiertnego nadania Odznaki.

3. Wprzypadku wskazanym wust.1 Odznakę można nadać winnym niż określony w§4 ust.1 terminie. § 6.

1. Weteran-funkcjonariusz albo weteran poszkodowany-funkcjonariusz wraz z Odznaką otrzymuje legitymację potwierdzającą jej nadanie.

2. Legitymacja, októrej mowa w§4 ust.2, zawiera następujące informacje: 1) numer legitymacji; 2) imię (imiona), nazwisko, imię ojca weterana-funkcjonariusza lub weterana poszkodowanego-funkcjonariusza; 3) numer decyzji idatę nadania Odznaki; 4) oznaczenie organu, który wydał legitymację; 5) miejsce idatę wystawienia legitymacji.

3. Wzór legitymacji jest określony wzałączniku nr3 do rozporządzenia. §

7. Weteran-funkcjonariusz albo weteran poszkodowany-funkcjonariusz nosi Odznakę na lewej piersi, po orderach iodznaczeniach państwowych.

Dziennik Ustaw –3– Poz. 227


§ 8.

1. Ewidencję weteranów-funkcjonariuszy oraz weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy wyróżnionych Odznaką, wydanych Odznak ilegitymacji, októrych mowa w§6 ust.1, prowadzi komórka właściwa wsprawach osobowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

2. Ewidencję prowadzi się wformie papierowej lub wsystemie teleinformatycznym, októrym mowa wart.3 pkt3 ustawy zdnia 17 lutego 2005r. oinformatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr64, poz.565, zpóźn. zm.3)). §9. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zdnia 5 lutego 2013 r. (poz.227)

Załącznik nr1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI HONOROWEJ „ZA ZASŁUGI WDZIAŁANIACH POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ”

3)

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2006r. Nr12, poz.65 iNr73, poz.501, z2008r. Nr127, poz.817, z2009r. Nr157, poz.1241, z2010r. Nr40, poz.230 iNr182, poz.1228 oraz z2011r. Nr112, poz.654, Nr185, poz.1092 iNr204, poz.1195.

Dziennik Ustaw –4– Poz. 227 2

Załącznik nr2

WZÓR WNIOSKU ONADANIE ODZNAKI HONOROWEJ „ZA ZASŁUGI WDZIAŁANIACH POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ”

WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”

1. Nr PESEL ………………………..

4. Data urodzenia

(dzień) (miesiąc (słownie))

2. Nazwisko ………………………..

(wypełnić wielkimi literami)

3. Imiona ..

(wypełnić wielkimi literami)

5. Miejsce urodzenia ……

(rok)

6. Imię ojca ..

……. ………………

..

7. Miejsce zameldowania na pobyt stały ………………………..

(województwo)

(miejscowość (miasto-dzielnica-gmina))

…………………………………… ….……..

(nr lokalu)

………………………..

(kod pocztowy i poczta)

………………………..

(ulica)

………..

(nr domu)

8. Dokument tożsamości ………………………..

(nazwa dokumentu)

………………………..

(seria i numer)

………………………..

(wystawca dokumentu)

……………………….

(data wydania)

9. Stopień służbowy ………………………..

10. Stanowisko służbowe …………………………….

11. Miejsce pełnienia służby …………………………….

12. Uzasadnienie wniosku

Dziennik Ustaw –5– Poz. 227

13. Jednostka organizacyjna sporządzająca wniosek

......................................................

(nazwa jednostki)

(pieczęć)

Dnia ..................................................20...... roku

14. Ewentualne dodatkowe opinie

..........................................................

(podpis kierownika jednostki)

15. Wnoszę o nadanie ................................................................................... Odznaki Honorowej „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”.

(pieczęć)

Dnia ..................................................20........ roku

............................................................. (podpis wnioskodawcy)

16. Decyzja o nadaniu Odznaki Honorowej „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”

nr ........................ z dnia .............................................

Minister Spraw Wewnętrznych

Dziennik Ustaw –6– Poz. 227

Załącznik nr3

WZÓR LEGITYMACJI STWIERDZAJĄCEJ NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ „ZA ZASŁUGI WDZIAŁANIACH POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ” Wzór graficzny strona 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA strona 2 Decyzją nr................................ zdnia ........................................ nadano Pani/Panu .................................................................

(imiona, nazwisko, imię ojca)

LEGITYMACJA NR ...

Odznakę Honorową „ZA ZASŁUGI WDZIAŁANIACH POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ”

mp. WARSZAWA dnia .............................. Minister Spraw Wewnętrznych

Opis: Legitymacja wukładzie pionowym, wformie książkowej, owymiarach 152 mm x 107 mm, wokładkach wkolorze niebieskim, z tłoczonym, suchym wizerunkiem orła ustalonym według wzoru dla godła Rzeczypospolitej Polskiej i napisem „RZECZPOSPOLITA POLSKA”. Strona 1: Napisy wkolorze czarnym: – „RZECZPOSPOLITA POLSKA”, – „LEGITYMACJA NR ...”, – „WARSZAWA dnia ...”. Strona 2: Napisy wkolorze czarnym: – wśrodkowej części napis „Decyzją nr.....”, – poniżej napis „zdnia ................................”, – poniżej napis „nadano Pani/Panu ................................................................”, – poniżej miejsce na wpisanie, poniżej napis „imiona, nazwisko, imię ojca .................................................”, – poniżej napis „Odznakę Honorową”, – poniżej napis „ZA ZASŁUGI WDZIAŁANIACH POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ”, – poniżej napis „mp.”, – poniżej napis „Minister Spraw Wewnętrznych”, – poniżej miejsce na podpis ipieczęć organu przyznającego Odznakę Honorową.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 227 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-27 poz. 398

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej „Za zasługi w zapewnianiu bezpieczeństwa państwa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”

 • Dziennik Ustaw z 2012-05-16 poz. 521

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Skarbowości Rzeczypospolitej Polskiej, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także sposobu noszenia

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-13 poz. 471

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla budownictwa", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia.

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-13 poz. 472

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia.

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-22 poz. 102

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla budownictwa”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.