Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 232 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-02-19
Data wydania:2013-02-19
Data wejscia w życie:2013-02-20
Data obowiązywania:2013-02-20

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 232 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 19 lutego 2013 r. Poz. 232

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW zdnia 19 lutego 2013r. zmieniające rozporządzenie wsprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań1) Na podstawie art.198 pkt1 ustawy zdnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z2010r. Nr113, poz.759, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §1.Wrozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów zdnia 22 marca 2010r. wsprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. Nr48, poz.280) wprowadza się następujące zmiany: 1) po § 2 dodaje się § 2a wbrzmieniu: „§ 2a. Postępowanie zodwołaniem, którego dokumentacja zawiera informacje niejawne wrozumieniu przepisów oochronie informacji niejawnych, wtym wniesienie odwołania wraz zzałącznikami, przystąpienie do postępowania odwoławczego, korespondencja wsprawie odwoławczej, udostępnienie stronom iuczestnikom postępowania akt sprawy odwoławczej oraz ich udział w rozpoznaniu odwołania, przechowywanie akt sprawy odwoławczej, atakże przetwarzanie tych informacji odbywa się zgodnie zprzepisami oochronie informacji niejawnych.”; 2) w§8: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Akta sprawy odwoławczej udostępnia się stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego, na ich wniosek wsiedzibie Izby, wustalonym zIzbą terminie.”, b) dodaje się ust. 3 wbrzmieniu: „3. Udostępnieniu nie podlegają informacje stanowiące tajemnicę chronioną na podstawie odrębnych przepisów inne niż informacje niejawne wrozumieniu przepisów oochronie informacji niejawnych, ado czasu ogłoszenia wokandy nie udostępnia się także informacji oskładzie orzekającym wyznaczonym do rozpoznania odwołania.”; 3) w§11: a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, b) dodaje się ust. 2 wbrzmieniu: „2. W przypadku odwołania, którego dokumentacja zawiera informacje niejawne w rozumieniu przepisów oochronie informacji niejawnych, Prezes Izby wyznacza, wdrodze zarządzenia, skład orzekający spośród członków Izby, którzy posiadają dostęp do informacji niejawnych wrozumieniu przepisów oochronie informacji niejawnych oraz wskazuje termin i miejsce posiedzenia do dokonania niezbędnych czynności formalnoprawnych isprawdzających.”;


Niniejsze rozporządzenie dokonuje wzakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego iRady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywy 2004/17/WE i2004/18/WE (Dz.Urz. UEL216 z20.08.2009, str. 76, 314 z01.12.2009, str. 64 oraz 319 z02.12.2011, str. 43).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2010r. Nr161, poz.1078 iNr182, poz.1228, z2011r. Nr5, poz.13, Nr28, poz.143, Nr87, poz.484, Nr234, poz.1386 iNr240, poz.1429 oraz z2012r. poz.769, 951, 1101, 1271 i1529.

1)

Dziennik Ustaw 4) w§13 dodaje się ust. 5 wbrzmieniu: „5. Wprzypadku kierowania do rozpoznania odwołania, którego dokumentacja zawiera informacje niejawne wrozumieniu przepisów oochronie informacji niejawnych, skład orzekający informuje Prezesa Izby okonieczności rozpoznania odwołania wwarunkach umożliwiających przetwarzanie takich informacji na zasadach określonych wprzepisach oochronie informacji niejawnych.”; 5) w§14: a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, b) dodaje się ust. 2 wbrzmieniu: „2. W przypadku odwołania, którego dokumentacja zawiera informacje niejawne w rozumieniu przepisów oochronie informacji niejawnych, Prezes Urzędu wskazuje miejsce rozpoznania odwołania. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, zuwzględnieniem przepisów oochronie informacji niejawnych.”; 6) w§ 15 po ust. 1 dodaje się ust. 1a wbrzmieniu: „1a. Wprzypadku odwołania, którego dokumentacja zawiera informacje niejawne wrozumieniu przepisów oochronie informacji niejawnych, termin rozpoznania odwołania wyznaczany jest przez skład orzekający w uzgodnieniu zPrezesem Izby, zuwzględnieniem dostępności miejsca rozpoznania odwołania.”; 7) § 23 otrzymuje brzmienie: „§

23. Skład orzekający wtoku rozprawy podejmuje decyzję wsprawie dopuszczalności udostępnienia stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego treści dokumentacji postępowania odwoławczego, która może zawierać informacje stanowiące tajemnicę chronioną na podstawie odrębnych przepisów inne niż informacje niejawne wrozumieniu przepisów oochronie informacji niejawnych.”; 8) w§ 25 po ust. 1 dodaje się ust. 1a wbrzmieniu: „1a. Wprzypadku postępowania odwoławczego, którego dokumentacja zawiera informacje niejawne wrozumieniu przepisów oochronie informacji niejawnych, skład orzekający powołuje biegłego, który posiada dostęp do informacji niejawnych wrozumieniu przepisów oochronie informacji niejawnych.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem następującym po dniu ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk –2– Poz. 232

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 232 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2008-10-22 poz. 1156

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-26 poz. 774

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za czynności arbitrów.

 • Dziennik Ustaw z 2001-11-21 poz. 1485

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań w sprawach o udzielanie zamówień publicznych.

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-19 poz. 1434

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego

 • Komunikat UE z 2010-10-23 nr 288 poz. 5

  Wyznaczenie sędziego zastępującego prezesa przy rozpatrywaniu wniosków o zastosowanie środków tymczasowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.