Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 236 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” na lata 2007–2013

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-02-20
Data wydania:2013-01-18
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 236 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 20 lutego 2013 r. Poz. 236

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 18 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” na lata 2007–2013

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy zdnia 20 lipca 2000r. oogłaszaniu aktów normatywnych iniektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z2011r. Nr197, poz.1172 iNr232, poz.1378) ogłasza się wzałączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2009 r. w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa inadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” na lata 2007–2013 (Dz.U. Nr147, poz.1192), zuwzględnieniem zmian wprowadzonych: 1) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 26 listopada 2010r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa inadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” na lata 2007–2013 (Dz.U. Nr230, poz.1518); rozporządzeniem Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 12 marca 2012r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie 2) podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa inadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” na lata 2007–2013 (Dz.U. poz.279); 3) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2012 r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa inadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” na lata 2007–2013 (Dz.U. poz.1160).


2. Podany wzałączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje: 1) rozporządzenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 26 listopada 2010r. zmieniającego rozporządzenie wspra§2 wie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa inadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” na lata 2007–2013 (Dz.U. Nr230, poz.1518), który stanowi: „§2. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia.”; 2) rozporządzenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 12 marca 2012r. zmieniającego rozporządzenie wspra§2 wie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa inadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” na lata 2007–2013 (Dz.U. poz.279), który stanowi: „§2. Rozporządzenie wchodzi wżycie wdniu następującym po dniu ogłoszenia.”; 3) rozporządzenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 12 października 2012r. zmieniającego rozporządzenie §2 wsprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa inadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” na lata 2007–2013 (Dz.U. poz.1160), który stanowi: „§2. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem następującym po dniu ogłoszenia.”. Minister Rolnictwa iRozwoju Wsi: wz. T. Nalewajk

Dziennik Ustaw –2– Poz. 236

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 18 stycznia 2013r. (poz.236)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA IROZWOJU WSI

1) zdnia 7 września 2009r. w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” na lata 2007–2013 Na podstawie art.8 ust.1 ustawy zdnia 3 kwietnia 2009r. owspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego zudziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz.U. Nr72, poz.619 iNr157, poz.1241) zarządza się, co następuje: §1.

1. Rozporządzenie określa podział środków finansowych na realizację programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa inadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013”, zwanego dalej „programem operacyjnym”, wramach osi priorytetowych zawartych wtym programie.

2. Wysokość limitów na poszczególne środki wramach osi priorytetowych zawartych wprogramie operacyjnym jest określona wzałączniku do rozporządzenia. §2. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia2).

Minister Rolnictwa iRozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rybołówstwo, na podstawie §1 ust.2 pkt4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi (Dz.U. Nr248, poz.1486).

2) Rozporządzenie zostało ogłoszone wdniu 11 września 2009r.

1)

Dziennik Ustaw –3– Poz. 236

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 7 września 2009r.3)

PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU OPERACYJNEGO Wysokość limitów środków finansowych (weuro) wkład publiczny ogółem 2 187 346 907,69   35 923 903,44   78 303 207,89   22 530 595,80   24 999 916,56   25 589 284,00 217 163 749,73   50 212 778,30   58 522 372,49 0    3 201 502,94 105 227 096,00 212 127 104,73   23 680 683,88   16 403 386,69 142 759 221,81   13 680 424,64   15 603 387,71 0 wkład zEuropejskiego Funduszu Rybackiego 3 140 510 180,77   26 942 927,58   58 727 405,92   16 897 946,85   18 749 937,42   19 191 963,00 162 872 812,30   37 659 583,73   43 891 779,36 0    2 401 127,21   78 920 322,00 159 095 328,55   17 760 512,91   12 302 540,02 107 069 416,36   10 260 318,48   11 702 540,78 0 wkład krajowy 4 46 836 726,92   8 980 975,86 19 575 801,97   5 632 648,95   6 249 979,14   6 397 321,00 54 290 937,43 12 553 194,57 14 630 593,13 0    800 375,73 26 306 774,00 53 031 776,18   5 920 170,97   4 100 846,67 35 689 805,45   3 420 106,16   3 900 846,93 0

Osie priorytetowe zawarte w programie operacyjnym z podziałem na poszczególne środki 1

1. Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej 1.1. Pomoc publiczna ztytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej 1.2. Pomoc publiczna ztytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej 1.3. Inwestycje na statkach rybackich iselektywność 1.4. Rybactwo przybrzeżne 1.5. Rekompensaty społeczno-gospodarcze wcelu zarządzania krajową flotą rybacką

2. Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury 2.1. Inwestycje wchów ihodowlę ryb 2.2. Działania wodno-środowiskowe 2.3. Środki na rzecz zdrowia zwierząt 2.4. Rybołówstwo śródlądowe 2.5. Inwestycje wzakresie przetwórstwa iobrotu

3. Środki służące wspólnemu interesowi 3.1. Działania wspólne 3.2. Ochrona irozwój fauny iflory wodnej 3.3. Inwestycje wportach rybackich, miejscach wyładunku iprzystaniach 3.4. Rozwój nowych rynków ikampanie promocyjne 3.5. Projekty pilotażowe 3.6. Modyfikacja wcelu zmiany przeznaczenia statków rybackich

3)

Wbrzmieniu ustalonym przez §1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 12 października 2012r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” na lata 2007–2013 (Dz. U. poz. 1160), które weszło w życie z dniem 25października 2012r.

Dziennik Ustaw 1

4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa 4.1. Rozwój obszarów zależnych odrybactwa 4.2. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej imiędzynarodowej

5. Pomoc techniczna 5.1. Pomoc techniczna OGÓŁEM –4– 2 313 212 831,56 281 891 548,40   31 321 283,16   48 939 504,93   48 939 504,93 978 790 098,64 3 234 909 623,67 211 418 661,30   23 490 962,37   36 704 628,69   36 704 628,69 734 092 573,98 4   78 303 207,89   70 472 887,10    7 830 320,79   12 234 876,24   12 234 876,24 244 697 524,66 Poz. 236

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 236 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

 • Tekst jednolity

  Czym różni się tekst jednolity od tekstu ujednoliconego?

 • Dopłaty z UE do hektara

  Czy dopłaty bezpośrednie do rolnictwa dotyczą hektara przeliczeniowego czy rzeczywistego? Czy dopłata jest niezależna od klasy gleby?

 • Tekst jednolity spółki z o.o.

  Jak ma wyglądać tekst jednolity umowy spółki z o.o.? Kto powinien go sporządzić? Spółka istnieje 20 lat, w trakcie jej istnienia zaszło mnóstwo zmian umowy spółki.

 • ujednolicony tekst umowy spółki

  Spółka działająca od kilku lat, zmieniała kilkukrotnie zapisy umowy za pomocą aneksów. Rodzi to pewna uciążliwość przy okazywaniu dokumentów spółki. Czy od (...)

 • Zgłoszenie zmiany umowy spółki do KRS

  Wspólnicy dokonują zmiany umowy spółki jawnej poprzez usunięcie z umowy jednego z paragrafów. Fakt zmiany umowy spółki musi zostać zgłoszony do KRS wraz z umową (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-09 poz. 1424

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie stawki płatności cukrowej za 2011 r.

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-09 poz. 1425

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie stawki płatności do pomidorów za 2011 r.

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-09 poz. 1421

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2011 r.

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-23 poz. 1290

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie współczynnika przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2012/2013

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-24 poz. 1893

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.