Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 237 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-02-20
Data wydania:2013-01-23
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 237 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 20 lutego 2013 r. Poz. 237

obwieszczenie ministra sprawiedliwości zdnia 23 stycznia 2013r. wsprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości wsprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy zdnia 20 lipca 2000r. oogłaszaniu aktów normatywnych iniektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z2011r. Nr197, poz.1172 iNr232, poz.1378) ogłasza się wzałączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zdnia 28 czerwca 2004r. wsprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr148, poz.1564), zuwzględnieniem zmian wprowadzonych: 1) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości zdnia 7 stycznia 2005r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr11, poz.83); 2) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości zdnia 27 września 2007r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr187, poz.1336); 3) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości zdnia 16 września 2008r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr173, poz.1078); 4) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości zdnia 16 marca 2010r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr49, poz.290); rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości zdnia 11 maja 2012r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie maksymal5) nych stawek taksy notarialnej (Dz. U. poz.542).


2. Podany wzałączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje: § 1) 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zdnia 7 stycznia 2005r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr11, poz.83), który stanowi: „§2.Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 2) 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zdnia 27 września 2007r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie maksy§ malnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr187, poz.1336), który stanowi: „§2.Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 3) 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zdnia 16 września 2008r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie maksy§ malnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr173, poz.1078), który stanowi: „§2.Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 2 października 2008r.”; 4) 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zdnia 16 marca 2010r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie maksy§ malnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr49, poz.290), który stanowi: „§2.Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 5) 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zdnia 11 maja 2012r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie maksy§ malnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. poz.542), który stanowi: „§2.Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.”. Minister Sprawiedliwości: J. Gowin

Dziennik Ustaw –2– Poz. 237

Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości zdnia 23 stycznia 2013r. (poz.237)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI zdnia 28 czerwca 2004r. wsprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej Na podstawie art.5 § 3 ustawy zdnia 14 lutego 1991r. – Prawo onotariacie (Dz. U. z2008r. Nr189, poz.1158, zpóźn. zm.1)) zarządza się, co następuje: Rozdział1 Przepisy ogólne §

1. Rozporządzenie określa maksymalne stawki taksy notarialnej za czynności notarialne oraz maksymalne kwoty, októre może być zwiększone wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnych poza kancelarią notarialną. §2.1.Zzastrzeżeniem § 8–16, maksymalna stawka taksy notarialnej za czynności notarialne, zwana dalej „maksymalną stawką”, zależy od wartości przedmiotu czynności notarialnej. 2.Zzastrzeżeniem ust.3 i§ 4, za wartość przedmiotu czynności notarialnej przyjmuje się wartość podaną przez stronę (strony) czynności, zuwzględnieniem zasad przewidzianych wustawie zdnia 28 lipca 1983r. opodatku od spadków idarowizn (Dz. U. z2009r. Nr93, poz.768, zpóźn. zm.2)) albo wustawie zdnia 9 września 2000r. opodatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z2010r. Nr101, poz.649, Nr149, poz.996 iNr229, poz.1496). 3.Podstawą określenia maksymalnej stawki jest: 1) przy umowie zamiany – najwyższa wartość zamienianego przedmiotu umowy; 2) przy działach – ogólna wartość majątku podlegającego działowi; 3) przy oddawaniu gruntu wużytkowanie wieczyste – wartość pierwszej opłaty, aprzy jej braku – skapitalizowana wartość opłaty rocznej, stosownie do przepisów ustawy opodatku od spadków idarowizn; 4) przy umowie orentę, na podstawie której następuje zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – wartość tych rzeczy lub praw; 5) przy licytacjach iprzetargach – cena rzeczy uzyskana wwyniku licytacji lub przetargu; 6) przy losowaniach nagród – wartość wylosowanych nagród; 7) przy umowie dzierżawy (poddzierżawy) oraz najmu (podnajmu) – wartość świadczeń powtarzających się za czas, na jaki umowa została zawarta, aprzy umowie zawartej na czas nieokreślony – wartość świadczeń za okres 10 lat; 8) przy ustąpieniu pierwszeństwa hipotecznego – wartość przedmiotu czynności określona według pozycji posuwającej się naprzód, ajeżeli suma pozycji ustępującej jest niższa – według tej niższej sumy. §3.3) Maksymalna stawka wynosi od wartości: 1) do 3000 zł – 100 zł; 2) powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2009r. Nr37, poz.286 iNr166, poz.1317, z2010r. Nr182, poz.1228 oraz z2011r. Nr85, poz.458, Nr87, poz.483, Nr106, poz.622 iNr142, poz.830.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 85, poz. 458, Nr 149, poz.887 iNr171, poz.1016.

3) Wbrzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zdnia 27 września 2007r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr187, poz.1336), które weszło wżycie zdniem 27 października 2007r.


1)

Dziennik Ustaw –3– Poz. 237

3) powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł; 4) powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł; 5) powyżej 60 000 zł do 1000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł; 6) powyżej 1000 000 zł do 2000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1000000 zł; 7) powyżej 2000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, awprzypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do Igrupy podatkowej wrozumieniu przepisów ustawy zdnia 28 lipca 1983r. opodatku od spadków idarowizn nie więcej niż 7500 zł. §4.Przy obliczaniu wartości przedmiotu czynności notarialnej nie odlicza się obciążeń ibonifikat. Rozdział2 Czynności notarialne

Oddział1 Akty notarialne

§5.4) Za sporządzenie aktu notarialnego jako maksymalną stawkę przyjmuje się stawkę przewidzianą w§ 3, zzastrzeżeniem § 6 i7. §6.Za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego: 1) umowę zobowiązującą, zawartą pod warunkiem lub zzastrzeżeniem terminu, 2) umowę przenoszącą własność lub użytkowanie wieczyste, wwykonaniu umowy zobowiązującej, 3) umowę sprzedaży nieruchomości rolnej zZasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, 4) umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, dokonywanej przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty na podstawie ustaw przyznających nabywcom tych lokali lub nieruchomości bonifikaty od ceny, 5) umowę zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, 6) umowę zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego współdzielni mieszkaniowej (prawa do lokalu mieszkalnego wdomu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową wcelu przeniesienia jego własności na członka), 7) umowę zbycia ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego wtrybie ustawy zdnia 15 grudnia 2000r. ospółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z2003r. Nr119, poz.1116, zpóźn. zm.5)), 8) umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego zprawem do gruntu, zawartych wwykonaniu umów obudowę lokalu lub domu, wtrybie ustawy zdnia 15 grudnia 2000r. ospółdzielniach mieszkaniowych, 9) umowę przeniesienia własności lokalu lub domu jednorodzinnego zprawem do gruntu, przez spółdzielnię mieszkaniową, 10) mowę przeniesienia własności, oddania wużytkowanie wieczyste lub przeniesienia prawa użytkowania wieczystego u działki budowlanej na rzecz spółdzielni mieszkaniowej wtrybie art.35 ustawy zdnia 15 grudnia 2000r. ospółdzielniach mieszkaniowych, 11) ustanowienie hipoteki, zzastrzeżeniem § 7 ust.1 pkt 1,

4) 5)

Wbrzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku

3. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2004r. Nr19, poz.177 iNr63, poz.591, z2005r. Nr72, poz.643, Nr122, poz.1024, Nr167, poz.1398 i Nr260, poz.2184, z2006r. Nr165, poz.1180, z2007r. Nr125, poz.873, z2008r. Nr235, poz.1617, z2009r. Nr65, poz.545, Nr117, poz.988, Nr202, poz.1550 iNr223, poz.1779, z2010r. Nr207, poz.1373, z2011r. Nr201, poz.1180 oraz z2012r. poz.201, 888 i989.

Dziennik Ustaw 12) przebieg licytacji lub przetargu, 13) przyjęcie na przechowanie pieniędzy wwalucie polskiej lub obcej, 14)6) umowę zawieraną na podstawie przepisu art.9 ustawy zdnia 24 czerwca 1994r. owłasności lokali (Dz. U. z2000r. Nr80, poz.903 oraz z2004r. Nr141, poz.1492), 15)6) umowę darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, jeżeli umowa jest zawierana pomiędzy osobami zaliczanymi do Igrupy podatkowej wrozumieniu przepisów ustawy zdnia 28 lipca 1983r. opodatku od spadków idarowizn, anabywcy są uprawnieni do skorzystania zulgi, októrej mowa wart.16 ustawy zdnia 28 lipca 1983r. opodatku od spadku idarowizn, 15a)7) umowę deweloperską, 16)8) umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, wtym wwykonaniu umowy deweloperskiej, 17)6) umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę budowlaną wrozumieniu art.2 pkt 12 ustawy zdnia 27 marca 2003r. oplanowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z2012r. poz.647, z późn. zm.9)), 18)10) umowę przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej iwłasności domu jednorodzinnego na niej posadowionego, wtym wwykonaniu umowy deweloperskiej, 19)10) umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego – maksymalna stawka wynosi połowę stawki przewidzianej w§

3.


§7.1.Za sporządzenie projektu aktu notarialnego obejmującego umowę oraz za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego: ustanowienie hipoteki wcelu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup 1) domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą, 2) losowanie nagrody, 3) potwierdzenie oświadczenia woli zawartego winnym akcie notarialnym – maksymalna stawka wynosi 1/4 stawki przewidzianej w§

3. 2.Za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego: 1) oświadczenie oprzystąpieniu do spółki zograniczoną odpowiedzialnością lub objęciu udziałów wtej spółce, 2) oświadczenie zawierające zgodę osób przystępujących do spółki akcyjnej na zawiązanie spółki, na brzmienie statutu ina objęcie akcji, wyrażoną winnym akcie niż akt obejmujący statut – maksymalna stawka wynosi 1/10 stawki przewidzianej w§

3. §8.Maksymalna stawka wynosi za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego: 1)11) umowę zbycia nieruchomości, jeżeli wzwiązku ztą umową następuje wypłata świadczeń ztytułu ubezpieczenia społecznego rolników albo renty strukturalnej współfinansowanej ze środków pochodzących zSekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji iGwarancji Rolnej – 600 zł; 2) umowę majątkową małżeńską – 400 zł;

Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku

3. Dodany przez § 1 pkt 1 lit.arozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zdnia 11 maja 2012r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. poz.542), które weszło wżycie zdniem 26 maja 2012r.

8) Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 3; wbrzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit.b rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 7.

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2012r. poz.951 i1445 oraz z2013r. poz.21.

10) Dodany przez § 1 pkt 1 lit.c rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 7.

11) Wbrzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zdnia 7 stycznia 2005r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr11, poz.83), które weszło wżycie zdniem 2 lutego 2005r.

6) 7)

–4–

Poz. 237

Dziennik Ustaw 3) testament – 50 zł; 4)12) testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku – 150 zł; 4a)13) testament zawierający zapis windykacyjny – 200 zł; 5) odwołanie testamentu – 30 zł; 6)14) zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić – 60 zł; 7)14) zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego – 80 zł; 8)14) pełnomocnictwo – do dokonania jednej czynności 30 zł, natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności – 100 zł; 9)14) oświadczenie oprzyjęciu lub odrzuceniu spadku – 50 zł. §9.1.Zzastrzeżeniem ust.2, maksymalna stawka wynosi: 1) sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki zograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromaza dzenia spółdzielni – 750 zł; 2) za sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy – 1100 zł; za 3) sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników innej spółki niż wymienione wpkt 1 i2 albo protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego – 500 zł; 4)15) za sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej – 300 zł; 5)15) za sporządzenie protokołu zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych ozmianie statutu funduszu inwestycyjnego – 1000 zł. 2.16) Za sporządzenie protokołu dokumentującego podwyższenie kapitału zakładowego spółki jako maksymalną stawkę przyjmuje się stawkę przewidzianą w§ 3, przy czym podstawą określenia maksymalnej stawki jest różnica pomiędzy wysokością podwyższonego kapitału zakładowego awysokością dotychczasowego kapitału zakładowego. §10.Maksymalna stawka wynosi: 1) za sporządzenie protokołu niedojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród – 100 zł; 2) sporządzenie protokołu przyjęcia dokumentu na przechowanie – 50 zł, aza przechowanie dokumentu, od każdego za dokumentu, za każdy rozpoczęty miesiąc – 20 zł; 3) za sporządzenie innego protokołu – 200 zł. § 10a.17)

1. Za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, uzupełniającego aktu poświadczenia dziedziczenia wzakresie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne maksymalna stawka wynosi 50zł. 1a.18)Za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia testamentowego zzapisem windykacyjnym maksymalna stawka wynosi 100 zł. 2.Za sporządzenie protokołu dziedziczenia maksymalna stawka wynosi 100 zł. 3.Za sporządzenie protokołu otwarcia iogłoszenia testamentu maksymalna stawka wynosi 50 zł. 4.Za sporządzenie zaświadczenia opowołaniu wykonawcy testamentu maksymalna stawka wynosi 30 zł.

Wbrzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit.arozporządzenia, októrym mowa wodnośniku

7. Dodany przez § 1 pkt 2 lit.b rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 7.

14) Wbrzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit.b rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 3.

15) Dodany przez § 1 pkt 5 lit.arozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 3.

16) Wbrzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit.b rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 3.

17) Dodany przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zdnia 16 września 2008r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr173, poz.1078), które weszło wżycie zdniem 2 października 2008r.

18) Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 7.

12) 13)

–5–

Poz. 237

Dziennik Ustaw –6– Poz. 237

§11.1.Jeżeli jednym aktem notarialnym, sporządzonym między tymi samymi osobami, objęto kilka czynności dotyczących tego samego przedmiotu ipozostających ze sobą wtakim stosunku, że jedna ztych czynności ma charakter czynności głównej, ainne mają charakter czynności ubocznych inie mogą istnieć bez czynności głównej – za sporządzenie tego aktu notarialnego stosuje się maksymalną stawkę przewidzianą dla czynności głównej.

2. W razie gdy poszczególne czynności między tymi samymi osobami dotyczą różnych przedmiotów, wartość tych przedmiotów zlicza się, jeżeli dla dokonywanych czynności przewidziana jest ta sama maksymalna stawka. Jeżeli dla tych czynności przewidziane są różne maksymalne stawki, stosuje się je za każdą czynność zosobna. 3.Jeżeli akt notarialny obejmuje kilka czynności różnych osób, stosuje się maksymalne stawki przewidziane za każdą czynność zosobna.

Oddział2 Wypisy, odpisy iwyciągi

§12.1.Za sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu zakt notarialnych lub innego dokumentu maksymalna stawka wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę. 2.Za stronę uważa się tekst obejmujący nie mniej niż 25 wierszy.

Oddział3 Poświadczenia

§13.Maksymalna stawka wynosi: 1) za poświadczenie własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać: a)19) na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną – 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono wformie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł, b) na pełnomocnictwach iinnych dokumentach – 20 zł; 2) za poświadczenie zgodności odpisu zokazanym dokumentem, za każdą stronę – 6 zł; 3) za poświadczenie czasu okazania dokumentu, za każdą stronę – 6 zł; 4) za poświadczenie pozostawania przy życiu: a) wcelu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń zubezpieczenia społecznego – 5 zł, b) winnym celu – 30 zł; 5) za poświadczenie pozostawania osoby wokreślonym miejscu – 30 zł.

Oddział4 Doręczanie oświadczeń

§14.Za doręczenie stronie przeciwnej oświadczenia wniesionego ustnie do protokołu albo wręczonego lub przesłanego notariuszowi maksymalna stawka wynosi 40 zł.

Oddział5 Protesty

§15.1.20)Za sporządzenie protestu maksymalna stawka wynosi przy wartości kwoty ulegającej zaprotestowaniu: 1) do 1000 zł włącznie – 5 zł; 2) powyżej 1000 zł – 5 zł + 0,5% od nadwyżki ponad 1000 zł, nie więcej jednak niż 2500 zł. 2.Jeżeli osoba, przeciwko której protest ma być skierowany, uczyni zadość wezwaniu przed sporządzeniem protestu, maksymalna stawka wynosi połowę stawki określonej wust.1.

19) 20)

Wbrzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku

3. Wbrzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 3.

Dziennik Ustaw –7–

Oddział6 Inne czynności

Poz. 237

§15a.21)1.Za każdą rozpoczętą godzinę czynności sprzedaży przedmiotu zastawu rejestrowego wdrodze przetargu publicznego maksymalna stawka wynosi 3% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego wgospodarce narodowej wroku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wDzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, zgodnie zart.5 ust.7 ustawy zdnia 4 marca 1994r. ozakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z2012r. poz.592,908 i 1456), zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem miesięcznym”. 2.Za czynność wymienioną wust.1, kontynuowaną wdrugim dniu ikolejnych dniach, maksymalna stawka wynosi 50% stawki określonej wust.1. 3.Przepisów ust.1 i2 nie stosuje się wprzypadku sporządzenia aktu notarialnego dokumentującego przebieg przetargu. §16.Za dokonanie czynności notarialnej niewymienionej wprzepisach poprzedzających maksymalna stawka wynosi 200 zł. Rozdział3 Zwiększenie wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej poza kancelarią notarialną §17.1.Maksymalna kwota, októrą może być zwiększone wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej poza kancelarią notarialną, wynosi: 1) wporze dziennej – 50 zł, 2) wporze nocnej oraz wdni wolne od pracy – 100 zł – za każdą godzinę niezbędną do dokonania tej czynności od opuszczenia kancelarii do powrotu. 2.Za porę dzienną liczy się czas między godziną 8 a20. Rozdział4 Przepis końcowy §18.Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 30 czerwca 2004r.

21)

Dodany przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zdnia 16 marca 2010r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr49, poz.290), które weszło wżycie zdniem 14 kwietnia 2010r.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 237 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2013 poz. 972

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski 2013 poz. 892

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski 2013 poz. 973

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski 2013 poz. 802

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 października 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Dziennik Ustaw z 2012-07-11 poz. 791

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.