Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 238 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-02-20
Data wydania:2013-02-01
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 238 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 20 lutego 2013 r. Poz. 238

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI zdnia 1 lutego 2013r. wsprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości wsprawie organizacji, sposobu wydawania irozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego iGospodarczego iwysokości opłat za zamieszczenie wnim ogłoszenia lub obwieszczenia

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy zdnia 20 lipca 2000r. oogłaszaniu aktów normatywnych iniektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z2011r. Nr197, poz.1172 iNr232, poz.1378) ogłasza się wzałączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zdnia 15 kwietnia 1996r. wsprawie organizacji, sposobu wydawania irozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego iGospodarczego iwysokości opłat za zamieszczenie wnim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz.U. Nr45, poz.204), zuwzględnieniem zmian wprowadzonych: 1) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 października 1999 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego iGospodarczego iwysokości opłat za zamieszczenie wnim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz.U. Nr87, poz.977), 2) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości zdnia 21 grudnia 2000r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie organizacji, sposobu wydawania irozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego iGospodarczego iwysokości opłat za zamieszczenie wnim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz.U. Nr117, poz.1243), 3) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2001 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego iGospodarczego iwysokości opłat za zamieszczenie wnim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz.U. Nr124, poz.1358), 4) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości zdnia 21 grudnia 2004r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie organizacji, sposobu wydawania irozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego iGospodarczego iwysokości opłat za zamieszczenie wnim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz.U. Nr286, poz.2888), 5) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości zdnia 18 czerwca 2008r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie organizacji, sposobu wydawania irozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego iGospodarczego iwysokości opłat za zamieszczenie wnim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz.U. Nr108, poz.697), 6) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości zdnia 20 lipca 2009r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie organizacji, sposobu wydawania irozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego iGospodarczego iwysokości opłat za zamieszczenie wnim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz.U. Nr119, poz.997), 7) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości zdnia 1 lutego 2012r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie organizacji, sposobu wydawania irozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego iGospodarczego iwysokości opłat za zamieszczenie wnim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz.U. poz.143), rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości zdnia 30 kwietnia 2012r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie organi8) zacji, sposobu wydawania irozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego iGospodarczego iwysokości opłat za zamieszczenie wnim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz.U. poz.499), 9) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego iGospodarczego iwysokości opłat za zamieszczenie wnim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz.U. poz.1143).


Dziennik Ustaw –2– Poz. 238

2. Podany wzałączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity nie obejmuje: 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zdnia 19 października 1999r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie §2 organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego iGospodarczego iwysokości opłat za zamieszczenie wnim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz.U. Nr87, poz.977), który stanowi: „§2. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; §2 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zdnia 21 grudnia 2000r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie organizacji, sposobu wydawania irozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego iGospodarczego iwysokości opłat za zamieszczenie wnim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz.U. Nr117, poz.1243), który stanowi: „§2. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2001r.”; §2 3) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zdnia 4 października 2001r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego iGospodarczego iwysokości opłat za zamieszczenie wnim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz.U. Nr124, poz.1358), który stanowi: „§2. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 4) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zdnia 21 grudnia 2004r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie organiza§2 cji, sposobu wydawania irozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego iGospodarczego iwysokości opłat za zamieszczenie wnim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz.U. Nr286, poz.2888), który stanowi: „§2. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2005r.”; §2 5) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zdnia 18 czerwca 2008r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie organizacji, sposobu wydawania irozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego iGospodarczego iwysokości opłat za zamieszczenie wnim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz.U. Nr108, poz.697), który stanowi: „§2. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 1 lipca 2008r.”; 6) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zdnia 20 lipca 2009r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie organizacji, §2 sposobu wydawania irozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego iGospodarczego iwysokości opłat za zamieszczenie wnim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz.U. Nr119, poz.997), który stanowi: „§2. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 1 sierpnia 2009r.”; 7) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zdnia 1 lutego 2012r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie organi§2 zacji, sposobu wydawania irozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego iGospodarczego iwysokości opłat za zamieszczenie wnim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz.U. poz.143), który stanowi: „§2. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.”; 8) §2–4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zdnia 30 kwietnia 2012r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie organizacji, sposobu wydawania irozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego iGospodarczego iwysokości opłat za zamieszczenie wnim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz.U. poz.499), które stanowią: „§2. Numery Monitora, wydane wformie papierowej przed dniem wejścia wżycie rozporządzenia, od dnia 1 lipca 2012r. są rozpowszechniane na informatycznych nośnikach danych oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wformie pliku iudostępniane do wglądu na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości. §3. Wsprawach wszczętych iniezakończonych przed dniem wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia do opłat za ogłoszenie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego stosuje się przepisy dotychczasowe. §4. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem §1 pkt4, który wchodzi wżycie zdniem 1 lipca 2012r.”; 9) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zdnia 10 października 2012r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie orga§2 nizacji, sposobu wydawania irozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego iGospodarczego iwysokości opłat za zamieszczenie wnim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz.U. poz.1143), który stanowi: „§2. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2013r.”. Minister Sprawiedliwości: J. Gowin

Dziennik Ustaw –3– Poz. 238

Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości zdnia 1 lutego 2013r. (poz.238)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI zdnia 15 kwietnia 1996r. wsprawie organizacji, sposobu wydawania irozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego iGospodarczego iwysokości opłat za zamieszczenie wnim ogłoszenia lub obwieszczenia Na podstawie art.1 ust.7 ustawy zdnia 22 grudnia 1995r. owydawaniu Monitora Sądowego iGospodarczego (Dz.U. z1996r. Nr6, poz.42, zpóźn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §1.2)


1. Wydawanie Monitora Sądowego iGospodarczego, zwanego dalej „Monitorem”, organizuje Ministerstwo Sprawiedliwości. 2.3) Redagowanie, przygotowanie do publikacji isporządzanie formy elektronicznej oraz rozpowszechnianie Monitora Ministerstwo Sprawiedliwości wykonuje bezpośrednio lub zleca wyspecjalizowanym jednostkom gospodarczym. §2.4) 1.5) Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego, bezpośrednio po dokonaniu wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego, podlegających obowiązkowi ogłoszenia wMonitorze, podejmuje działania wcelu ich ogłoszenia. Opłaty za ogłoszenie wpisu uiszcza się zgóry na rachunek bieżący dochodów sądu rejonowego przyjmującego wniosek. 2.6) Pozostałe ogłoszenia iobwieszczenia przeznaczone do zamieszczenia wMonitorze są przyjmowane oraz przekazywane do Ministerstwa Sprawiedliwości za pośrednictwem sekretariatów sądów rejonowych, których wykaz określa załącznik do rozporządzenia, lub sekretariatów sądów prowadzących postępowanie wsprawie, jeżeli sąd postanowił oopublikowaniu ogłoszenia, lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przez osobę, której został przydzielony unikalny adres internetowy (konto użytkownika) powiązany zniepowtarzalną nazwą ihasłem oraz ważnym kwalifikowanym certyfikatem użytkownika (zarejestrowany użytkownik). Opłaty za ich zamieszczenie uiszcza się z góry na rachunek bieżący dochodów Ministerstwa Sprawiedliwości.

3. Zarejestrowanym użytkownikiem powinna być osoba uprawniona do występowania wimieniu wnioskodawcy.

4. Adres systemu teleinformatycznego jest dostępny na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z1997r. Nr121, poz.770, z2000r. Nr114, poz.1193, z2003r. Nr228, poz.2256, z2004r. Nr273, poz.2703, z2006r. Nr73, poz.501, Nr208, poz.1540 iNr220, poz.1600 oraz z2011r. Nr232, poz.1378.

2) Wbrzmieniu nadanym przez §1 pkt1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zdnia 1 lutego 2012r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie organizacji, sposobu wydawania irozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego iGospodarczego iwysokości opłat za zamieszczenie wnim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz.U. poz.143), które weszło wżycie zdniem 17lutego 2012r.

3) Wbrzmieniu nadanym przez §1 pkt1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zdnia 30 kwietnia 2012r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie organizacji, sposobu wydawania irozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego iGospodarczego iwysokości opłat za zamieszczenie wnim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz.U. poz.499), które weszło wżycie zdniem 18 maja 2012r.

4) Wbrzmieniu nadanym przez §1 pkt1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zdnia 20 lipca 2009r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie organizacji, sposobu wydawania irozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego iGospodarczego iwysokości opłat za zamieszczenie wnim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz.U. Nr119, poz.997), które weszło wżycie zdniem 1 sierpnia 2009r.

5) Wbrzmieniu nadanym przez §1 pkt2 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 2.

6) Wbrzmieniu nadanym przez §1 pkt1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zdnia 10 października 2012r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie organizacji, sposobu wydawania irozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego iGospodarczego iwysokości opłat za zamieszczenie wnim ogłoszenia lub obwieszczenia ( Dz.U. poz.1143), które weszło wżycie zdniem 1 stycznia 2013r.

1)

Dziennik Ustaw –4– Poz. 238

5. Ogłoszenia lub obwieszczenia, októrych mowa wust.2, przekazywane do zamieszczenia wMonitorze za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, składa się wjednym zformatów wskazanych wprzepisach ominimalnych wymaganiach dla systemów teleinformatycznych iopatruje się podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do ich podpisywania, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

6. System teleinformatyczny potwierdza złożenie ogłoszenia lub obwieszczenia pod adresem, októrym mowa wust.4, ze wskazaniem daty zamieszczenia. §2a.7)

1. Monitor jest wydawany wformie elektronicznej wformacie Portable Document Format (PDF) generowanym wsposób umożliwiający przeszukiwanie iwydruk dokumentu.

2. Autentyczność iintegralność Monitora jest zagwarantowana bezpiecznym podpisem elektronicznym, wrozumieniu art.3 pkt2 ustawy zdnia 18 września 2001r. opodpisie elektronicznym (Dz.U. Nr130, poz.1450, zpóźn. zm.8)), osoby upoważnionej, weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu. §3. (uchylony).9) §4. Monitor ukazuje się wmiarę potrzeby, nie rzadziej niż raz wmiesiącu. §5.10)

1. (uchylony).11) 1a.12) Elektroniczny egzemplarz Monitora jest rozpowszechniany na informatycznych nośnikach danych oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wformie pliku opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym upoważnionej osoby, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 1b.13) Do rozpowszechniania Monitora wprenumeracie ust. 1a stosuje się odpowiednio.


2. Wpływy zrozpowszechniania Monitora uiszcza się zgóry na rachunek bieżący dochodów Ministerstwa Sprawiedliwości. §5a.14) Monitor jest udostępniany do wglądu na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości. §6.15) Bezpłatny egzemplarz elektronicznej wersji Monitora, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, otrzymują: 1)16) sądy rejonowe, których wykaz określa załącznik do rozporządzenia, wcelu udostępniania go do przeglądania przez zainteresowanych; sąd, gdy skierowane przez niego ogłoszenie lub obwieszczenie inne niż wpis do Krajowego Rejestru Sądowego zostało 2) zamieszczone wtym egzemplarzu. §7.17) Cenę każdego numeru określa Ministerstwo Sprawiedliwości. Cena powinna zapewniać pełne pokrycie kosztów wydawania Monitora oraz zysk wwysokości do 10%. Cena wprenumeracie będzie stanowić iloczyn przewidywanej ceny numeru iliczby egzemplarzy.

Dodany przez §1 pkt3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zdnia 18 czerwca 2008r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie organizacji, sposobu wydawania irozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego iGospodarczego iwysokości opłat za zamieszczenie wnim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz.U. Nr108, poz.697), które weszło wżycie zdniem 1lipca 2008r.; wbrzmieniu nadanym przez §1 pkt2 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 3.

8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2002r. Nr153, poz.1271, z2003r. Nr124, poz.1152 iNr217, poz.2125, z2004r. Nr96, poz.959, z2005r. Nr64, poz.565, z2006r. Nr145, poz.1050, z2009r. Nr18, poz.97, z2010r. Nr40, poz.230 iNr182, poz.1228 oraz z2011r. Nr106, poz.622.

9) Przez §1 pkt2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zdnia 21 grudnia 2004r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie organizacji, sposobu wydawania irozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego iGospodarczego iwysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz. U. Nr 286, poz. 2888), które weszło w życie z dniem 1stycznia 2005r.

10) Wbrzmieniu nadanym przez §1 pkt3 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 9.

11) Przez §1 pkt3 lit.arozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 3.

12) Dodany przez § 1 pkt4 rozporządzenia wymienionego jako pierwsze wodnośniku 7.

13) Dodany przez §1 pkt3 lit.b rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 3.

14) Dodany przez §1 pkt4 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 3; wszedł wżycie zdniem 1 lipca 2012r.

15) Wbrzmieniu nadanym przez §1 pkt5 rozporządzenia wymienionego jako pierwsze wodnośniku 7.

16) Wbrzmieniu nadanym przez §1 pkt2 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 6.

17) Wbrzmieniu nadanym przez §1 pkt3 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 2.

7)

Dziennik Ustaw –5– Poz. 238

§8.18)

1. Opłata za ogłoszenie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego jest stała iwynosi: 1)19) za ogłoszenie pierwszego wpisu – 100 zł; za 2) ogłoszenie kolejnych wpisów – 250 zł.

2. Ogłoszenia wpisów wrejestrze przedsiębiorców dokonywane przez sąd rejestrowy zurzędu są wolne od opłat. 2a.20) Opłata za ogłoszenie publikowane wtoku postępowania sądowego, inne niż wymienione wust.1, oraz za ogłoszenie sprawozdania finansowego w przypadkach przewidzianych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z2009r. Nr152, poz.1223, zpóźn. zm.21)) jest stała iwynosi 500 zł.

3. (uchylony).22)

4. Opłatę za inne ogłoszenia iobwieszczenia ustala się za ilość znaków, którymi są litery, cyfry, znaki przestankowe iodstępy między wyrazami, licząc po 0,70 złotych za jeden znak, nie mniej niż 60 złotych za ogłoszenie. Wrazie żądania użycia wogłoszeniu lub wobwieszczeniu szczególnej czcionki oraz dokonania podkreśleń iwytłuszczeń, opłatę zwiększa się o30%. §9. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 23 kwietnia 1996r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zdnia 15 kwietnia 1996r.23)

WYKAZ SĄDÓW REJONOWYCH, WKTÓRYCH SEKRETARIATY PRZYJMUJĄ OGŁOSZENIA IOBWIESZCZENIA PRZEZNACZONE DO ZAMIESZCZENIA WMONITORZE SĄDOWYM IGOSPODARCZYM 1. Sąd Rejonowy wBiałej Podlaskiej, 2. Sąd Rejonowy wBiałymstoku, 3. Sąd Rejonowy wBielsku-Białej, 4. Sąd Rejonowy wBydgoszczy, 5. Sąd Rejonowy wChełmie, 6. Sąd Rejonowy wCiechanowie, 7. Sąd Rejonowy wCzęstochowie, 8. Sąd Rejonowy wElblągu, 9.24) Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ wGdańsku, 10. Sąd Rejonowy wGorzowie Wielkopolskim, 11. Sąd Rejonowy wJeleniej Górze, 12. Sąd Rejonowy wKaliszu,

Wbrzmieniu nadanym przez §1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zdnia 4 października 2001r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego iGospodarczego iwysokości opłat za zamieszczenie wnim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz.U. Nr124, poz.1358), które weszło wżycie zdniem 10 listopada 2001r.

19) Wbrzmieniu nadanym przez §1 pkt5 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 3.

20) Dodany przez §1 pkt2 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 4; wbrzmieniu nadanym przez §1 pkt3 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 6.

21) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2009r. Nr157, poz.1241 iNr165, poz.1316, z2010r. Nr47, poz.278, z2011r. Nr102, poz.585, Nr199, poz.1175 iNr232, poz.1378 oraz z2012r. poz.855 i1342.

22) Przez §1 pkt6 rozporządzenia wymienionego jako pierwsze wodnośniku 7.

23) Dodany przez §1 pkt4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zdnia 21 grudnia 2000r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie organizacji, sposobu wydawania irozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego iGospodarczego iwysokości opłat za zamieszczenie wnim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz.U. Nr117, poz.1343), które weszło wżycie zdniem 1stycznia 2001r.

24) Wbrzmieniu nadanym przez §1 pkt7 lit.arozporządzenia wymienionego jako pierwsze wodnośniku 7.

18)

Dziennik Ustaw 13.25) Sąd Rejonowy Katowice-Wschód wKatowicach, 14. Sąd Rejonowy wKielcach, 15. Sąd Rejonowy wKoninie, 16. Sąd Rejonowy wKoszalinie, 17. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia wKrakowie, 18. Sąd Rejonowy wKrośnie, 19. Sąd Rejonowy wLegnicy, 20. Sąd Rejonowy wLesznie, 21.26) Sąd Rejonowy Lublin-Wschód wLublinie zsiedzibą wŚwidniku, 22. Sąd Rejonowy wŁomży, 23.27) Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia wŁodzi, 24. Sąd Rejonowy wNowym Sączu, 25. Sąd Rejonowy wOlsztynie, 26. Sąd Rejonowy wOpolu, 27. Sąd Rejonowy wOstrołęce, 28. Sąd Rejonowy wPile, 29. Sąd Rejonowy wPiotrkowie Trybunalskim, 30. Sąd Rejonowy wPłocku, 31.28) Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto iWilda wPoznaniu, 32. Sąd Rejonowy wPrzemyślu, 33. Sąd Rejonowy wRadomiu, 34. Sąd Rejonowy wRzeszowie, 35. Sąd Rejonowy wSiedlcach, 36. Sąd Rejonowy wSieradzu, 37. Sąd Rejonowy wSkierniewicach, 38. Sąd Rejonowy wSłupsku, 39. Sąd Rejonowy wSuwałkach, 40.29) Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum wSzczecinie, 41. Sąd Rejonowy wTarnobrzegu, 42. Sąd Rejonowy wTarnowie, 43. Sąd Rejonowy wToruniu, 44. Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy wWarszawie, 45. Sąd Rejonowy wWałbrzychu, 46. Sąd Rejonowy we Włocławku, 47. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, 48. Sąd Rejonowy wZamościu, 49. Sąd Rejonowy wZielonej Górze.

Wbrzmieniu nadanym przez §1 pkt7 lit.b rozporządzenia wymienionego jako pierwsze wodnośniku

7. Wbrzmieniu nadanym przez §1 pkt4 lit.arozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 6.

27) Wbrzmieniu nadanym przez §1 pkt4 lit.b rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 6.

28) Wbrzmieniu nadanym przez §1 pkt7 lit.c rozporządzenia wymienionego jako pierwsze wodnośniku 7.

29) Wbrzmieniu nadanym przez §1 pkt3 rozporządzenia, o którym mowa wodnośniku 4.

25) 26)

–6–

Poz. 238

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 238 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2013 poz. 972

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski 2013 poz. 892

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski 2013 poz. 973

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski 2013 poz. 802

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 października 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Dziennik Ustaw z 2012-07-11 poz. 791

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.