Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 24 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-08
Data wydania:2012-12-20
Data wejscia w życie:2013-01-23
Data obowiązywania:2013-01-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 24 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 24

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

1) zdnia 20 grudnia 2012r. zmieniające rozporządzenie wsprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji orodzaju, ilości imiejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska Na podstawie art.163 ust.6 ustawy zdnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z2008r. Nr25, poz.150, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §1. Wrozporządzeniu Ministra Środowiska zdnia 23 lipca 2009r. wsprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 124, poz.1033) wprowadza się następujące zmiany:


1) § 4 otrzymuje brzmienie: „§4.1. Informacje, októrych mowa w§ 2, są przedkładane wformie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych wrozumieniu art.3 pkt 1 ustawy zdnia 17lutego 2005r. oinformatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr64, poz.565, zpóźn. zm.3)), zwanej dalej „ustawą oinformatyzacji”.

2. Informacje dotyczące wyrobów zawierających azbest są bezpośrednio wprowadzane przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta do bazy azbestowej administrowanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, dostępnej za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.bazaazbestowa.gov.pl prowadzonej wformie elektronicznej przy użyciu systemu teleinformatycznego wrozumieniu art.3 pkt 3 ustawy oinformatyzacji.

3. Informacje, októrych mowa wdziale 2 załącznika do rozporządzenia, są przedkładane wformie określonej wust.1 oraz wformie pisemnej.”;

2) dział 1 załącznika do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone wzałączniku do niniejszego rozporządzenia. §2. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Środowiska: M. Korolec

M inister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust.2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr248, poz.1493 iNr284, poz.1671).

2) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2008r. Nr111, poz.708, Nr138, poz.865, Nr154, poz.958, Nr171, poz.1056, Nr199, poz. 1227, Nr223, poz.1464 iNr227, poz.1505, z2009r. Nr19, poz.100, Nr20, poz.106, Nr79, poz.666, Nr130, poz.1070 iNr215, poz. 1664, z2010r. Nr21, poz. 104, Nr28, poz. 145, Nr40, poz.227, Nr76, poz. 489, Nr119, poz.804, Nr152, poz.1018 i1019, Nr182, poz.1228, Nr229, poz.1498 iNr249, poz.1657, z2011r. Nr32, poz.159, Nr63, poz.322, Nr94, poz.551, Nr99, poz.569, Nr122, poz.695, Nr152, poz.897,Nr178, poz.1060 iNr224, poz.1341, z2012r. poz.460, 951, 1342 i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21.

3) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2006r. Nr12, poz.65 iNr73, poz.501, z2008r. Nr127, poz.817, z2009r. Nr157, poz.1241, z2010r. Nr40, poz.230 iNr182, poz.1228 oraz z2011r. Nr112, poz.654, Nr185, poz.1092 iNr204, poz.1195.

1)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 24

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska zdnia 20 grudnia 2012 r. (poz.24)

Dział

1. Informacje dotyczące wyrobów zawierających azbest Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Opis pola Informacje ogólne Rok, którego dotyczą informacje Identyfikator województwa1) Identyfikator powiatu1) Identyfikator gminy1) Rodzaj gminy1),

2) Informacje dotyczące wyrobu zawierającego azbest Miejscowość, wktórej wyrób jest zlokalizowany1) Ulica1) Numer domu Numer działki ewidencyjnej3) Obręb ewidencyjny1),

4) Rodzaj zabudowy5) Nazwa miejsca lub urządzenia lub instalacji Nazwa irodzaj wyrobu6) Przewidywany termin usunięcia wyrobu Ilość posiadanego wyrobu7) Ilość odpadów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia8) Stopień pilności9) Nazwa inumer dokumentu, na którym jest oznaczone miejsce występowania wyrobu Data ostatniej aktualizacji dokumentu Informacje dotyczące wprowadzania izmian informacji Data wprowadzenia informacji Data ostatniej zmiany informacji Imię inazwisko osoby dokonującej wpisu do rejestru Informacje

Obja śn i e n i a : Z godne zkrajowym rejestrem urzędowym podziału terytorialnego kraju, októrym mowa wustawie zdnia 29 czerwca 1995r. ostatystyce publicznej (Dz. U. z2012r. poz.591 oraz z 2013 r. poz. 2), zwanym dalej „rejestrem TERYT”.

2) Należy podać rodzaj gminy: miejska, wiejska, miejsko-wiejska, zgodnie zrejestrem TERYT.

3) Należy podać numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.

4) Należy podać numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.

5) N ależy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny.

6) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację: – płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane wbudownictwie, – płyty azbestowo-cementowe faliste stosowane wbudownictwie, – rury izłącza azbestowo-cementowe, – rury izłącza azbestowo-cementowe pozostawione wziemi,

1)

Dziennik Ustaw –3– Poz. 24

– izolacje natryskowe wykonane środkami zawierającymi wswoim składzie azbest, – wyroby cierne azbestowo-kauczukowe, – przędza specjalna, wtym włókna azbestowe obrobione, – szczeliwa azbestowe, – taśmy tkane iplecione, sznury isznurki, – wyroby azbestowo-kauczukowe, zwyjątkiem wyrobów ciernych, – papier, tektura, – rogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 19 czerwca d 1997r. ozakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z2004r. Nr3, poz.20, zpóźn. zm.), po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu), – rogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed dniem wejścia wżycie ustawy zdnia 19 czerwca 1997r. ozakazie stosowad nia wyrobów zawierających azbest, które nie zostały zabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu, – inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, wtym papier itektura; podać jakie.

7) Ilość wyrobu należy podać wjednostce właściwej dla danego wyrobu (kg, m2, m3, m, km).

8) Ilość odpadu należy podać wjednostce właściwej dla danego odpadu (kg).

9) O kreślony na podstawie oceny stanu imożliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, októrej mowa w§ 4 ust.2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy iPolityki Społecznej zdnia 2 kwietnia 2004r. wsprawie sposobów iwarunków bezpiecznego użytkowania iusuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr71, poz.649, zpóźn. zm.).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 24 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

 • Opłaty za korzystanie ze środowiska

  Czy w aktualnie obowiązującej ustawie Prawo ochrony środowiska przewiduje się opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska obciążające przedsiębiorców?

 • Prawidłowa klasyfikacja odpadów

  Nasza firma zajmuje się odbiorem odpadów. Klient zgłosił do odbioru odpad o kodzie 15 01 10* w postaci puszek po silikonie w ilości ok 2 ton. Nasz pojazd ciężarowy (...)

 • Nielegalne składowanie azbestu

  Wiem, że składowanie rozbiórkowego eternitu/azbest/ jest niezgodne z prawem, ale nie potrafię znaleźć punktualnego artykułu prawnego na ten temat. Jaki paragraf zabrania (...)

 • Termin przedawnienia opłat za środowisko

  Właśnie otrzymałam pismo w sprawie sporządzenia wykazu zawierającego informacje i dane o korzystaniu ze środowiska w latach 2003-2007. Mam te dane sporządzić w ciągu (...)

 • Koncesja na instalowanie systemów alarmowych

  Zakładam firmę instalującą systemy alarmowe. Jakich koncesji i zezwoleń będę potrzebował? Gdzie zwrócić się o wydanie tych dokumentów?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-08-05 poz. 1033

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-21 poz. 1439

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002 r. w sprawie sposobu przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.

 • Dziennik Ustaw z 2008-11-10 poz. 1235

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest

 • Dziennik Ustaw z 2002-07-01 poz. 860

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska.

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-09 poz. 340

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat pobieranych za czynności związane z dopuszczeniem produktu biobójczego do obrotu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.