Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 241 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Łęknicy w województwie lubuskim

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-02-20
Data wydania:2013-02-19
Data wejscia w życie:2013-02-21
Data obowiązywania:2013-02-21

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 241 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 20 lutego 2013 r. Poz. 241

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW zdnia 19 lutego 2013 r. wsprawie przedterminowych wyborów burmistrza Łęknicy wwojewództwie lubuskim Na podstawie art.16 ust. 4 ustawy zdnia 5 stycznia 2011r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr21, poz.113, zpóźn. zm.1)) oraz art.5 ust. 2 ustawy zdnia 20 czerwca 2002r. obezpośrednim wyborze wójta, burmistrza iprezydenta miasta (Dz.U. z2010r. Nr176, poz.1191) wzwiązku zart.26 ust. 1 ustawy zdnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z2011r. Nr34, poz.172) zarządza się, co następuje: §1. Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów burmistrza Łęknicy wwojewództwie lubuskim. §2. Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 21 kwietnia 2013r. §3. Dni, wktórych upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia. §4. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem następującym po dniu ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk


1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2011r. Nr102, poz.588, Nr147, poz.881 iNr149, poz.889 oraz z2012r. poz.1399.

Dziennik Ustaw –2– Poz. 241

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 19 lutego 2013 r. (poz. 241)

KALENDARZ WYBORCZY Lp. 1  1 Termin wykonania czynności wyborczej 2 wdniu wejścia wżycie rozporządzenia Treść czynności wyborczej 3 – odanie do publicznej wiadomości, wformie obwieszczenia Wojep wody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Łęknicy – odanie do publicznej wiadomości, wformie obwieszczenia, inforp macji osiedzibie miejskiej komisji wyborczej, – awiadomienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetów z wyborczych – głaszanie kandydatów do składu miejskiej komisji wyborczej z – owołanie przez Komisarza Wyborczego miejskiej komisji wyborp czej – głaszanie miejskiej komisji wyborczej do zarejestrowania kandyz datów na burmistrza – głaszanie kandydatów do składu obwodowych komisji wyborz czych, – odanie do publicznej wiadomości, wformie obwieszczenia, inforp macji o: a) umerach igranicach obwodów głosowania, n b) yznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w – kładanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków s o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach telewizji publicznej ipublicznego radia – odanie do publicznej wiadomości, wdrodze rozplakatowania, obp wieszczenia miejskiej komisji wyborczej ozarejestrowanych kandydatach na burmistrza, na którym umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby worganach bezpieczeństwa państwa lub współpracy znimi, – owołanie obwodowych komisji wyborczych, p – porządzenie spisu wyborców s – ieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych wprogramach n telewizji publicznej ipublicznego radia – kładanie wniosków osporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosos wania – kładanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych odopisas nie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze miasta – akończenie kampanii wyborczej z – rzekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych p spisów wyborców – rzeprowadzenie głosowania p

 2

do 8 marca 2013r.

 3  4  5  6

do 12 marca 2013r. do 13 marca 2013r. do 28 marca 2013r. (do godz.

2400) do 2 kwietnia 2013r.

 7

do 8 kwietnia 2013r.

 8  9 10

od 8 kwietnia 2013r. do 11 kwietnia 2013r. do 16 kwietnia 2013r.

11 12 13

19 kwietnia 2013r. ogodz. 2400 20 kwietnia 2013r. 21 kwietnia 2013r. godz. 800–2200

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 241 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

 • Definicja wyborów proporcjonalnych

  Co to znaczy, że wybory są proporcjonalne a nie większościowe?

 • Zbycie przez obcokrajowca nieruchomości w Polsce

  Anglik na stałe zamieszkały w swoim kraju kupuje lokal mieszkalny w Polsce. Czy obcokrajowiec (obywatel Wielkiej Brytanii) nabywając na własność lokal mieszkalny w Polsce (...)

 • Rezygnacja wójta

  Wójt naszej gminy zamierza ustąpić ze stanowiska z końcem roku ze względu na stan zdrowia, przed upływem kadencji. Czy w tej sytuacji muszą odbyć się nowe wybory (...)

 • Procedura wyborów do Rady Pracowniczej

  W wymaganym terminie , tj. we wrześniu 2006 roku poinformowaliśmy pracowników naszej firmy o możliwości zorganizowania wyborów do rady pracowniczej (powołania rady). (...)

 • Zasady wyborów na sołtysa

  Obecnie trwają wybory sołtysów. Kto je przeprowadza i zwołuje zebrania? Proszę wskazać regulacje prawne dotyczące wyborów sołtysa wsi.

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-30 poz. 1551

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Strzelec Krajeńskich w województwie lubuskim

 • Dziennik Ustaw z 2004-09-03 poz. 1966

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 września 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Cybinki w województwie lubuskim

 • Dziennik Ustaw z 2003-09-22 poz. 1614

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2003 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Bojadła w województwie lubuskim

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-30 poz. 901

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta Świebodzice w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-31 poz. 140

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta i Gminy Myślenice w województwie małopolskim


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.