Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 244 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lutego 2013 r. sygn. akt K 6/12

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-02-21
Data wydania:2013-02-12
Data wejscia w życie:2013-02-21
Data obowiązywania:2013-02-21

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 244 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 21 lutego 2013 r. Poz. 244

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO zdnia 12 lutego 2013r. sygn. akt K 6/12 Trybunał Konstytucyjny wskładzie: Stanisław Biernat – przewodniczący, Wojciech Hermeliński, Marek Kotlinowski, Stanisław Rymar, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz – sprawozdawca,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 12 lutego 2013r., wniosku Naczelnej Rady Adwokackiej ozbadanie zgodności: 1) art.66 ust.1 pkt4 lit. b ustawy zdnia 26 maja 1982r. – Prawo oadwokaturze (Dz.U. z2009r. Nr146, poz.1188, ze zm.), wbrzmieniu nadanym przez art.1 pkt5 ustawy zdnia 20 lutego 2009r. ozmianie ustawy – Prawo oadwokaturze, ustawy oradcach prawnych oraz ustawy – Prawo onotariacie (Dz.U. Nr37, poz.286), zwalniającego zwymogu odbycia aplikacji adwokackiej izłożenia egzaminu adwokackiego osoby, które zdały egzamin sędziowski lub prokuratorski po 1 stycznia 1991r. oraz wokresie 5 lat przed złożeniem wniosku owpis na listę adwokatów, łącznie przez okres co najmniej 3 lat wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego na podstawie umowy opracę lub umowy cywilnoprawnej wkancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 4a ust.1 ustawy z26 maja 1982r., lub wkancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, októrych mowa wart.8 ust.1 ustawy zdnia 6 lipca 1982r. oradcach prawnych (Dz.U. z2002r. Nr123, poz.1059, ze zm.), zart.2 Konstytucji, awzakresie, wjakim dotyczy osób wykonujących wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na podstawie umowy cywilnoprawnej, także zart.17 ust.1 Konstytucji, 2) art.66 ust.2 pkt3 ustawy z26 maja 1982r. powołanej wpunkcie 1, wbrzmieniu nadanym przez art.1 pkt5 ustawy z20 lutego 2009r. powołanej wpunkcie 1, zwalniającego zwymogu odbycia aplikacji adwokackiej osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 5 lat wokresie nie dłuższym niż 10 lat przed złożeniem wniosku odopuszczenie do egzaminu wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, októrych mowa wart.4a ust.1 ustawy z26 maja 1982r. powołanej wpunkcie 1, lub wkancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, októrych mowa wart.8 ust.1 ustawy z6 lipca 1982r. powołanej wpunkcie 1, na podstawie umowy opracę lub umowy cywilnoprawnej, zart.2 Konstytucji, awzakresie, wjakim dotyczy osób wykonujących wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na podstawie umowy cywilnoprawnej, także zart.17 ust.1 Konstytucji,


Dziennik Ustaw –2– Poz. 244

3) art.68 ust.3 pkt5 ustawy z26 maja 1982r. powołanej wpunkcie 1, wbrzmieniu nadanym przez art.1 pkt7 lit. b ustawy z20 lutego 2009r. powołanej wpunkcie 1, zart.2 Konstytucji, 4) art.78a ust.4 pkt6 ustawy z26 maja 1982r. powołanej wpunkcie 1, wbrzmieniu nadanym przez art.1 pkt25 ustawy z20 lutego 2009r. powołanej wpunkcie 1, zart.2 Konstytucji, 5) art.66 ust.1 pkt5 ustawy z26 maja 1982r. powołanej wpunkcie 1, wbrzmieniu nadanym przez art.1 pkt5 ustawy z20 lutego 2009r. powołanej wpunkcie 1, zwalniającego zwymogu odbycia aplikacji adwokackiej izłożenia egzaminu adwokackiego osoby, które posiadają stopień naukowy doktora nauk prawnych oraz wokresie 5 lat przed złożeniem wniosku owpis na listę adwokatów, łącznie przez okres co najmniej 3 lat wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego na podstawie umowy opracę lub umowy cywilnoprawnej wkancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, októrych mowa wart.8 ust.1 ustawy z6 lipca 1982r. powołanej wpunkcie 1, na podstawie umowy opracę lub umowy cywilnoprawnej, zart.2 iart.17 ust.1 Konstytucji, 6) art.77a, art.78 ust.1, 3, 4, 8, 9 i 15, art.78d, art.78e, art.78h ustawy z26 maja 1982r. powołanej wpunkcie 1, wbrzmieniu nadanym lub dodanym przez art.1 pkt23, 24, 27 ustawy z20 lutego 2009r. powołanej wpunkcie 1, zart.17 ust.1 Konstytucji, orzeka:

1. Art. 66 ust.1 pkt4 lit. b ustawy zdnia 26 maja 1982r. – Prawo oadwokaturze (Dz.U. z2009r. Nr146, poz.1188, Nr166, poz.1317, Nr210, poz.1628 iNr216, poz.1676, z2010r. Nr7, poz.45, Nr47, poz.278, Nr200, poz.1326 iNr217, poz.1429 oraz z2011r. Nr106, poz.622 iNr142, poz.830): a) jest zgodny zart.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, b) wzakresie, wjakim dotyczy osób, które zdały egzamin sędziowski lub prokuratorski po 1 stycznia 1991r. oraz wokresie 5 lat przed złożeniem wniosku owpis na listę adwokatów, łącznie przez okres co najmniej 3 lat wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego na podstawie umowy cywilnoprawnej wkancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, októrych mowa wart.4a ust.1 ustawy z26 maja 1982r., lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, októrych mowa wart.8 ust.1 ustawy zdnia 6 lipca 1982r. oradcach prawnych (Dz.U. z2002r. Nr123, poz.1059, ze zm.), jest zgodny zart.17 ust.1 Konstytucji.

2. Art. 66 ust.1 pkt5 lit. b ustawy z26 maja 1982r. powołanej wpunkcie 1 jest zgodny zart.2 iart.17 ust.1 Konstytucji.

3. Art. 66 ust.2 pkt3 ustawy z26 maja 1982r. powołanej wpunkcie 1: a) jest zgodny zart.2 Konstytucji, b) wzakresie, wjakim dotyczy osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 5 lat wokresie nie dłuższym niż 10 lat przed złożeniem wniosku odopuszczenie do egzaminu wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego wkancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, októrych mowa wart.4a ust.1 ustawy z26 maja 1982r. powołanej wpunkcie 1, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z 6 lipca 1982 r. powołanej wpunkcie 1 lit. b, na podstawie umowy cywilnoprawnej, jest zgodny zart.17 ust.1 Konstytucji.

4. Art. 68 ust.3 pkt5 ustawy z26 maja 1982r. powołanej wpunkcie 1 jest zgodny zart.2 Konstytucji.

5. Art. 78a ust.4 pkt6 ustawy z26 maja 1982r. powołanej wpunkcie 1 jest zgodny zart.2 Konstytucji.

6. Art. 77a ust.1–3, 6–10 i12, art.78 ust.1, 3, 4, 8, 9 i15, art.78e, art.78h ust.1–3, 6, 10 i14 oraz ust.5 wzakresie, wjakim odsyła do art.75f ust.2 pkt1, 2, 4, 5 oraz ust.3 ustawy z26 maja 1982r. powołanej wpunkcie 1, są zgodne zart.17 ust.1 Konstytucji.

7. Art. 78d ust.1–8 ustawy z26 maja 1982r. powołanej wpunkcie 1 jest zgodny zart.17 ust.1 Konstytucji.

Dziennik Ustaw –3– Ponadto postanawia: na podstawie art.39 ust.1 pkt1 ustawy zdnia 1 sierpnia 1997r. oTrybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr102, poz.643, z2000r. Nr48, poz.552 iNr53, poz.638, z2001r. Nr98, poz.1070, z2005r. Nr169, poz.1417, z2009r. Nr56, poz.459 iNr178, poz.1375, z2010r. Nr182, poz.1228 iNr197, poz.1307 oraz z2011r. Nr112, poz.654) umorzyć postępowanie wpozostałym zakresie. Wojciech Hermeliński Stanisław Rymar Stanisław Biernat Marek Kotlinowski Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz Poz. 244

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 244 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

 • Wymagania dla dziedziczenia gospodarstwa rolnego

  Czy żeby wnuk (uczy się w szkole podstawowej) mógł odziedziczyć gospodarstwo po zmarłych dziadkach musi spełniać jakieś specjalne wymogi?

 • Dokumenty potrzebne do zameldowania

  Proszę o podanie które orzeczenie trybunału konstytucyjnego zlikwidowało obowiązek przedstawienia potwierdzenia uprawnienia do przebywania w lokalu, w którym zamierzamy (...)

 • Przywrócenie własnościowego prawa do lokalu

  Czy w świetle wyroku TK z 9 listopada 2005 roku można odzyskać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu? Właściciel spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (...)

 • Skarga do Trybunału Konstytucyjnego

  Czy każdy może zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym? Czy pytanie musi dotyczyć konkretnej sprawy w Sądzie, czy nie? Jeśli odpowiedź brzmi (...)

 • Odszkodowanie od komornika a kasacja

  Na postanowienie sądu o przysądzeniu własności nieruchomości (w postępowaniu egzekucyjnym) złożyłem zażalenie. Sąd oddalił zażalenie. Wcześniej składana była (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.