Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 246 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-02-21
Data wydania:2013-01-04
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 246 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 21 lutego 2013 r. Poz. 246

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ zdnia 4 stycznia 2013r. wsprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy oostateczności rozrachunku wsystemach płatności isystemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami

1. Na podstawie art.16 ust.1 zdanie pierwsze ustawy zdnia 20 lipca 2000r. oogłaszaniu aktów normatywnych iniektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z2011r. Nr197, poz.1172 iNr232, poz.1378) ogłasza się wzałączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy zdnia 24 sierpnia 2001r. oostateczności rozrachunku wsystemach płatności isystemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z2010r. Nr112, poz.743), zuwzględnieniem zmian wprowadzonych: 1) stawą zdnia 5 listopada 2009r. ospółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredyto ych (Dz. U. z2012r. poz.855 u w i1166),


2) ustawą zdnia 19 sierpnia 2011r. ousługach płatniczych (Dz. U. Nr199, poz.1175),

3) stawą zdnia 16 września 2011r. ozmianie ustawy oobrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw u (Dz. U. Nr234, poz.1391),

4) stawą zdnia 27 stycznia 2012r. ozmianie ustawy oostateczności rozrachunku wsystemach płatności isystemach u rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, ustawy oniektórych zabezpieczeniach finansowych oraz ustawy – Prawo upadłościowe inaprawcze (Dz. U. poz.173),

5) stawą zdnia 24 października 2012r. ozmianie ustawy oobrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych u ustaw (Dz. U. poz.1385) oraz zmian wynikających zprzepisów ogłoszonych przed dniem 12 grudnia 2012r.

2. Podany wzałączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) rt. 93 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012 r. a poz.855 i1166), który stanowi: „Art. 93. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem art.24 ust.5, który wchodzi wżycie po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia, art.24 ust.6, który wchodzi wżycie po upływie 9 miesięcy od dnia ogłoszenia, art.83 pkt 1 i2, które wchodzą wżycie po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia.”;

2) art.177, 178 i181 ustawy zdnia 19 sierpnia 2011r. ousługach płatniczych (Dz. U. Nr199, poz.1175), które stanowią: „Art. 177. Podmioty prowadzące systemy płatności lub systemy rozrachunku papierów wartościowych, na prowadzenie których jest wymagana zgoda albo zezwolenie zgodnie zart.16 ustawy zmienianej wart.161, wterminie 30 dni od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy przekażą informacje wskazane wart.17 ust.3a ustawy zmienianej wart.161, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do:

1) Narodowego Banku Polskiego – wzakresie dotyczącym systemów płatności;

2) Komisji Nadzoru Finansowego – wzakresie dotyczącym systemów rozrachunku papierów wartościowych.

Dziennik Ustaw –2– Poz. 246

Art. 178. Agenci rozliczeniowi prowadzący system autoryzacji irozliczeń, niebędący bankami, przekażą do Narodowego Banku Polskiego informacje wskazane wart.17 ust.3a ustawy zmienianej wart.161, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wterminie 30 dni od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy.” „Art. 181. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem:

1) art.159, który wchodzi wżycie zdniem 18 grudnia 2011r.;

2) art.167, który wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.”;

3) rt. 17 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych a innych ustaw (Dz. U. Nr234, poz.1391), który stanowi: „Art. 17. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.”;

4) rt.4 i6 ustawy zdnia 27 stycznia 2012r. ozmianie ustawy oostateczności rozrachunku wsystemach płatności isystea mach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, ustawy oniektórych zabezpieczeniach finansowych oraz ustawy – Prawo upadłościowe inaprawcze (Dz. U. poz.173), które stanowią: „Art. 4. Do zleceń rozrachunku wprowadzonych do systemu przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy, októrej mowa wart.1, oraz ustawy, októrej mowa wart.3, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą.” „Art. 6. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

5) rt.11 ustawy zdnia 24 października 2012r. ozmianie ustawy oobrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych a innych ustaw (Dz. U. poz.1385), który stanowi: „Art. 11. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”. Marszałek Sejmu: E. Kopacz

Dziennik Ustaw –3– Poz. 246

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zdnia 4 stycznia 2013r. (poz.246)

USTAWA zdnia 24 sierpnia 2001r. oostateczności rozrachunku wsystemach płatności isystemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Użyte wustawie określenia oznaczają: 1)2) system płatności – podlegające prawu polskiemu prawne powiązania pomiędzy co najmniej trzema instytucjami, wtym co najmniej jedną zinstytucji, októrych mowa wpkt 5 lit.a–d lub lit.h, zwyłączeniem uczestnika pośredniego, wramach których obowiązują wspólne dla tych uczestników zasady przeprowadzania rozliczeń lub realizacji ich zleceń rozrachunku, októrych mowa wpkt 12 lit.a, zzastrzeżeniem art.2a; 2)2) system rozrachunku papierów wartościowych – podlegające prawu polskiemu prawne powiązania pomiędzy co najmniej trzema instytucjami, wtym co najmniej jedną zinstytucji, októrych mowa wpkt 5 lit.a–d lub lit.h, zwyłączeniem uczestnika pośredniego, w ramach których obowiązują wspólne dla tych uczestników zasady przeprowadzania rozliczeń lub realizacji ich zleceń rozrachunku, októrych mowa wpkt 12 lit.b, zzastrzeżeniem art.2a;


3) system – systemy, októrych mowa wpkt 1 i2; 3a)3) system interoperacyjny – system płatności lub system rozrachunku papierów wartościowych, którego podmiot prowadzący system zawarł porozumienie wsprawie międzysystemowej realizacji zleceń rozrachunku zco najmniej jednym podmiotem prowadzącym system podlegający prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego; i

4) nne państwo członkowskie – inne niż Rzeczpospolita Polska państwo, które jest członkiem Unii Europejskiej, oraz Islandia, Liechtenstein iNorwegia;

5) nstytucja – każdy znastępujących podmiotów, który jest uczestnikiem systemu płatności lub systemu rozrachunku pai pierów wartościowych, odpowiedzialny za wykonanie zobowiązań wynikających z realizacji zleceń rozrachunku wsystemie: a) Narodowy Bank Polski, zwany dalej „NBP”, b) bank centralny innego państwa, c)4) bank krajowy, oddział banku zagranicznego, instytucja kredytowa oraz oddział instytucji kredytowej wrozumieniu ustawy zdnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe (Dz. U. z2012r. poz.1376,1385 i 1529), spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa wrozumieniu ustawy zdnia 5listopada 2009r. ospółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z2012r. poz.855 i1166),

N iniejsza ustawa dokonuje wzakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 98/26/WE zdnia 19 maja 1998r. wsprawie zamknięcia rozliczeń wsystemach płatności irozrachunku papierów wartościowych (Dz. Urz. WE L 166 z11.06.1998). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone wniniejszej ustawie – zdniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa wUnii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów wDzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o ostateczności rozrachunku wsystemach płatności isystemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, ustawy oniektórych zabezpieczeniach finansowych oraz ustawy – Prawo upadłościowe inaprawcze (Dz. U. poz.173), która weszła wżycie zdniem 2marca 2012r.

3) Dodany przez art.1 pkt 1 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 83a ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z2012r. poz.855 i1166), która weszła wżycie zdniem 27 października 2012r.

1)

Dziennik Ustaw –4– Poz. 246

d)5) firma inwestycyjna wrozumieniu art.3 pkt 33 ustawy zdnia 29 lipca 2005r. oobrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z2010r. Nr211, poz.1384, zpóźn. zm.6)), e) (uchylona),7) f) (uchylona),7) g) ające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ilokujące na własny rachunek środki pieniężne na rynku m papierów wartościowych: – zakład ubezpieczeń wrozumieniu przepisów odziałalności ubezpieczeniowej, – fundusz inwestycyjny wrozumieniu przepisów ofunduszach inwestycyjnych, – fundusz emerytalny wrozumieniu przepisów oorganizacji ifunkcjonowaniu funduszy emerytalnych, h) organ władzy publicznej, i) podmiot objęty gwarancjami, udzielonymi przez organ władzy publicznej, j) odmiot, którego siedziba znajduje się poza terytorium innych państw członkowskich, prowadzący działalność analop giczną do działalności instytucji kredytowej, októrej mowa wlit.c, lub zagranicznej firmy inwestycyjnej, októrej mowa wart.4 pkt 258), ustawy wymienionej wlit.d, k)9) inny niż wymieniony wlit.a–j uczestnik systemu rozrachunku papierów wartościowych, ponoszący odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań wynikających z rozliczeń lub realizacji zleceń rozrachunku w tym systemie, pod warunkiem że co najmniej trzema uczestnikami tego systemu są podmioty, októrych mowa wlit.a–c;

6) artner centralny – podmiot, który działa wsystemie jako wyłączny kontrahent dla instytucji wodniesieniu do ich zlep ceń rozrachunku;

7) gent rozrachunkowy – podmiot prowadzący wramach systemu rachunki rozliczeniowe dla instytucji lub partnera cena tralnego, poprzez które dokonuje rozrachunku iudziela – wzależności od posiadanych uprawnień – kredytu dla celów rozrachunkowych instytucji lub partnerowi centralnemu;

8) zba rozliczeniowa – podmiot, do którego obowiązków należy obliczanie należności lub zobowiązań netto instytucji, i partnera centralnego lub agenta rozrachunkowego; 9)10) uczestnik – instytucja, partner centralny, agent rozrachunkowy, izba rozliczeniowa lub podmiot prowadzący system; 10)10) uczestnik pośredni – instytucja, partner centralny, agent rozrachunkowy, izba rozliczeniowa lub podmiot prowadzący system, związany zuczestnikiem umową umożliwiającą przekazywanie jego zleceń rozrachunku do systemu, pod warunkiem że uczestnik pośredni jest znany podmiotowi prowadzącemu system; p

11) apiery wartościowe – papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe wrozumieniu art.2 ustawy, októrej mowa wpkt 5 lit.d;


12) zlecenie rozrachunku: a) lecenie uczestnika dotyczące przekazania kwoty pieniężnej na rachunek odbiorcy prowadzony przez agenta rozraz chunkowego lub inne zlecenie, które powoduje wykonanie lub zwolnienie zzobowiązania pieniężnego, zgodnie zzasadami systemu płatności, lub b) lecenie uczestnika dotyczące przeniesienia papierów wartościowych w drodze dokonania odpowiednich zapisów z wprowadzonej ewidencji papierów wartościowych lub winny sposób; 13)11) zagraniczne postępowanie upadłościowe – prowadzone na podstawie prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska postępowanie sądowe lub administracyjne, wtym także postępowanie zabezpieczające, wramach których mienie uczestnika systemu lub podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będącego uczestnikiem systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych podlegających prawu innego państwa członkowskiego, poddane jest kontroli lub zarządowi sądu lub innego organu, jeżeli skutkiem tego postępowania jest zawieszenie realizacji zleceń rozrachunku lub nałożenie na nie ograniczeń;

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 1 lit.c tiret pierwsze ustawy, októrej mowa wodnośniku

2. Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2011r. Nr106, poz.622, Nr131, poz.763 iNr234, poz.1391 oraz z2012r. poz.836 i1385.  

7) Przez art.1 pkt 1 lit.c tiret drugie ustawy, októrej mowa wodnośniku

2.  

8) Art. 4 ustawy wymienionej wlit.d nie zawiera pkt

25.  

9) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 1 lit.c tiret trzecie ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

10) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 1 lit.d ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

11) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 1 lit.e ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

5)   6)

Dziennik Ustaw 14)12) ogłoszenie upadłości: a) odmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącego uczestnikiem systemu płatności lub p systemu rozrachunku papierów wartościowych, wtym także podlegających prawu innego państwa członkowskiego – zgodnie zustawą zdnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe inaprawcze (Dz. U. z2012r. poz.1112 i 1529), wydanie przez sąd właściwy wsprawach upadłości postanowienia oogłoszeniu upadłości, p b) odmiotu mającego siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będącego uczestnikiem systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych, wydanie przez zagraniczny sąd lub zagraniczny organ orzeczenia, postanowienia lub decyzji, którymi pozbawiono lub ograniczono uczestnika prawa zarządu jego majątkiem lub poddano majątek uczestnika kontroli celem jego reorganizacji lub likwidacji uczestnika, wpostępowaniu, októrym mowa wpkt 13;

15) właściwe organy – organy sprawujące nadzór nad podmiotami, októrych mowa wpkt 5 lit.c–g oraz i–k;

16) ompensowanie – przekształcenie, dla każdego uczestnika, wjedno zobowiązanie netto lub jedną należność netto wzak jemnych zobowiązań inależności wynikających zprzekazywanych pomiędzy uczestnikami zleceń rozrachunku; 17)13) rachunek rozliczeniowy – prowadzony przez agenta rozrachunkowego iprzeznaczony do dokonywania rozrachunku pomiędzy uczestnikami systemu: rachunek bankowy, rachunek pieniężny, rachunek papierów wartościowych, rachunek zbiorczy lub konto depozytowe papierów wartościowych;

18) przedmiot zabezpieczenia – zbywalne aktywa: a) na których został ustanowiony wzwiązku zuczestnictwem wsystemie zastaw, kaucja lub inne zabezpieczenie, lub p b) rzyjęte przez NBP, bank centralny innego państwa członkowskiego lub Europejski Bank Centralny, w związku zwykonywaniem zadań banku centralnego;

19) odmiot prowadzący system – partner centralny, agent rozrachunkowy oraz izba rozliczeniowa, wtym wszczególności p izba rozliczeniowa lub izba rozrachunkowa działająca na podstawie ustawy zdnia 29 lipca 2005r. oobrocie instrumentami finansowymi, lub inny podmiot określający wspólne dla uczestników systemu zasady realizacji ich zleceń rozrachunku. Art. 1a.14) Przynajmniej jedna zinstytucji, których powiązania prawne tworzą system, powinna posiadać siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 2.

1. Prezes NBP może, windywidualnych przypadkach, uznać za system płatności podlegające prawu polskiemu prawne powiązania pomiędzy dwoma uczestnikami, nie uwzględniając agenta rozrachunkowego, partnera centralnego, izby rozliczeniowej ani uczestnika pośredniego, jeżeli tacy występują, określające zasady realizacji przez tych uczestników zleceń rozrachunku, októrych mowa wart.1 pkt 12 lit.a, gdy uznanie takie jest zasadne ze względu na ryzyko systemowe.

2. Komisja Nadzoru Finansowego, zwana dalej „KNF”, może, windywidualnych przypadkach, uznać za system rozrachunku papierów wartościowych podlegające prawu polskiemu prawne powiązania pomiędzy dwoma uczestnikami, nie uwzględniając agenta rozrachunkowego, partnera centralnego, izby rozliczeniowej ani uczestnika pośredniego, jeżeli tacy występują, określające zasady realizacji przez tych uczestników zleceń rozrachunku, októrych mowa wart.1 pkt 12 lit.

b, gdy uznanie takie jest zasadne ze względu na ryzyko systemowe. Art. 2a. Prezes NBP wodniesieniu do systemów płatności, aKNF wodniesieniu do systemów rozrachunku papierów wartościowych może uznać, że ze względu na ryzyko systemowe uczestnicy pośredni są uznani za uczestników, pod warunkiem że uczestnicy pośredni są znani systemowi. Art. 2b.15) Porozumienie między podmiotami prowadzącymi systemy interoperacyjne nie stanowi systemu. Art. 3. Wzależności od zasad funkcjonowania systemu ten sam uczestnik może działać jako partner centralny, agent rozrachunkowy lub izba rozliczeniowa oraz realizować część lub całość ich zadań.

W brzmieniu ustalonym przez art.161 pkt 1 lit.b ustawy zdnia 19 sierpnia 2011r. ousługach płatniczych (Dz. U. Nr199, poz.1175), która weszła wżycie zdniem 24 października 2011r.

13) W brzmieniu ustalonym przez art.9 ustawy zdnia 16 września 2011r. ozmianie ustawy oobrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr234, poz.1391), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

14) Dodany przez art.1 pkt 2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

15) Dodany przez art.1 pkt 3 ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

12)

–5–

Poz. 246

Dziennik Ustaw –6– Rozdział 2 Ostateczność rozrachunków Art. 4.16) 1.17) Przepisy ustawy oraz przepisy art.66, art.67, art.80 iart.135–137 ustawy zdnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe inaprawcze, dotyczące skutków ogłoszenia upadłości podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącego uczestnikiem systemu, stosuje się odpowiednio:

1) razie wydania orzeczenia albo decyzji olikwidacji, zawieszeniu lub ograniczeniu prowadzenia działalności uczestniw ka, atakże wrazie podjęcia innych środków prawnych względem uczestnika, skutkujących zawieszeniem lub ograniczeniem realizacji zleceń rozrachunku wsystemie dotyczącym tego uczestnika;

2) o orzeczeń, postanowień lub decyzji wydanych wobec tego uczestnika przez zagraniczny sąd lub inny organ wramach d zagranicznych postępowań upadłościowych.

2. Przepisy ustawy oraz przepisy art.66, art.67, art.80 iart.135–137 ustawy zdnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe inaprawcze, dotyczące skutków ogłoszenia upadłości podmiotu mającego siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącego uczestnikiem systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych, stosuje się odpowiednio wrazie podjęcia wobec tego podmiotu zagranicznego postępowania upadłościowego. Art. 5. Skutki prawne wynikające zogłoszenia upadłości lub podjęcia zagranicznego postępowania upadłościowego wobec podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącego uczestnikiem systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych podlegających prawu innego państwa członkowskiego, odnoszące się do praw iobowiązków tego podmiotu pozostających wzwiązku zuczestnictwem wtakim systemie, są określone przez prawo właściwe dla tego systemu. Art. 6.18) 1.19) Moment wprowadzenia zlecenia rozrachunku do systemu oraz moment, od którego zlecenie rozrachunku nie może być odwołane, określają zasady funkcjonowania tego systemu. 2.20) Podmiot prowadzący system interoperacyjny koordynuje moment wprowadzenia zlecenia rozrachunku do systemu oraz moment, od którego zlecenie rozrachunku nie może zostać odwołane, zzasadami funkcjonowania systemów, zktórymi prowadzony przez niego system współpracuje, wtym także systemów podlegających prawu innego państwa członkowskiego. 3.20) Jeżeli zasady funkcjonowania wszystkich współpracujących ze sobą systemów interoperacyjnych nie stanowią inaczej, na zasady funkcjonowania systemu interoperacyjnego określające moment wprowadzenia zlecenia rozrachunku do systemu oraz moment, od którego zlecenie rozrachunku nie może zostać odwołane, nie mają wpływu na zasady funkcjonowania systemów, zktórymi dany system współpracuje, wtym także systemów podlegających prawu innego państwa członkowskiego. Art. 6a.21) Jeżeli wwyniku rozliczenia zleceń rozrachunku wjednym systemie przeprowadzany jest rozrachunek wdrugim systemie, skutki, októrych mowa wart.136 iart.137 ustawy zdnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe inaprawcze, wynikające zwprowadzenia zlecenia rozrachunku do pierwszego systemu, mają zastosowanie odpowiednio do wynikających ztego rozliczenia zleceń rozrachunku realizowanych wdrugim systemie. Art. 7.22)

1. Wzakresie uregulowanym wustawie oraz wart.66, art.67, art.80 iart.135–137 ustawy zdnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe inaprawcze, skutki ogłoszenia upadłości uczestnika systemu powstają zchwilą otrzymania przez NBP powiadomienia oogłoszeniu upadłości, wydaniu orzeczenia albo decyzji olikwidacji, zawieszeniu lub ograniczeniu prowadzenia działalności uczestnika, lub informacji o podjęciu innych środków prawnych względem uczestnika skutkujących zawieszeniem lub ograniczeniem realizacji zleceń rozrachunku wsystemie dotyczącym tego uczestnika.

2. Przepis ust.1 stosuje się odpowiednio wprzypadku ogłoszenia upadłości niebędącego uczestnikiem podmiotu prowadzącego system interoperacyjny.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.161 pkt 2 ustawy, októrej mowa wodnośniku

12. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 4 ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

18) Wbrzmieniu ustalonym przez art.161 pkt 3 ustawy, októrej mowa wodnośniku 12.

19) Oznaczenie ust.1 nadane przez art.1 pkt 5 ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

20) Dodany przez art.1 pkt 5 ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

21) Dodany przez art.1 pkt 6 ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

22) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 7 ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

16) 17)

Poz. 246

Dziennik Ustaw Art. 8. (uchylony). Art. 9. (uchylony). Art. 10. (uchylony). Art. 11. Wrazie ogłoszenia upadłości uczestnika systemu do jego praw iobowiązków związanych zuczestnictwem wsystemie stosuje się przepisy prawa polskiego, zzastrzeżeniem art.12. Art. 12.

1. (uchylony).

2. Jeżeli przedmiotem zabezpieczenia ustanowionego na rzecz uczestnika systemu, NBP, banku centralnego innego państwa członkowskiego lub Europejskiego Banku Centralnego są papiery wartościowe, to do określenia praw tych podmiotów, wynikających ztych papierów, stosuje się:

1) rzepisy prawa polskiego, oile te papiery są zapisane wrejestrze lub na rachunku prowadzonym na terytorium Rzeczyp pospolitej Polskiej;

2) rzepisy innego państwa członkowskiego, oile te papiery są zapisane wrejestrze lub na rachunku prowadzonym na tep rytorium tego państwa. Art. 13. 1.23) Oogłoszeniu upadłości podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącego uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych, sąd powiadamia NBP wdniu wydania postanowienia oogłoszeniu upadłości, podając jednocześnie godzinę jego wydania. 2.23) Obowiązek powiadamiania NBP, októrym mowa wust.1, dotyczy sądów iwłaściwych organów także wrazie wydania orzeczenia, postanowienia albo decyzji olikwidacji, zawieszeniu lub ograniczeniu prowadzenia działalności, podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, skutkujących zawieszeniem lub ograniczeniem realizacji zleceń rozrachunku wdotyczącym tego podmiotu, podlegającym prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego, systemie płatności lub systemie rozrachunku papierów wartościowych. 2a.24) Obowiązek powiadamiania, októrym mowa wust.1 i2, dotyczy także uczestników pośrednich, jeżeli zostali oni uznani za uczestników, zgodnie zart.2a.

3. NBP niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wydaniu orzeczenia, postanowienia lub decyzji, o których mowa wust.1, 2 lub 2a, powiadamia onich:25)

1) podmiot prowadzący system;

2) KNF, jeżeli decyzja dotyczy uczestnika systemu rozrachunku papierów wartościowych; 2a)26) Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego;

3) właściwe władze innych państw członkowskich, zgłoszone przez te państwa Komisji Europejskiej; 4)27) Europejski Urząd Nadzoru Giełd iPapierów Wartościowych.

4. Przepis ust.3 stosuje się odpowiednio do informacji oorzeczeniach, postanowieniach idecyzjach wydanych wzakresie zagranicznego postępowania upadłościowego, otrzymanych przez NBP od właściwych władz innych państw członkowskich.

5. Rada Ministrów określi, wdrodze rozporządzenia, sposób powiadamiania, októrym mowa wust.1, 2 iwust.3 pkt 1 i2 oraz wust.4, uwzględniając wszczególności właściwości postępowania, wktórym wydano orzeczenie, postanowienie lub decyzję, oraz możliwość wykorzystania technicznych środków łączności. –7– Poz. 246

Wbrzmieniu ustalonym przez art.161 pkt 4 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

12. Dodany przez art.161 pkt 4 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 12.

25) Wprowadzenie do wyliczenia wbrzmieniu ustalonym przez art.161 pkt 4 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 12.

26) D odany przez art.4 pkt 1 lit.austawy zdnia 24 października 2012r. ozmianie ustawy oobrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.1385), która weszła wżycie zdniem 26 grudnia 2012r.

27) Dodany przez art.4 pkt 1 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 26.

23) 24)

Dziennik Ustaw –8– Poz. 246

Art. 14. 1.28) Instytucje, októrych mowa wart.1 pkt 5 lit.c–k, są obowiązane do udzielania każdemu, kto ma uzasadniony prawnie interes, informacji osystemach, których są uczestnikami oraz opodstawowych zasadach ich funkcjonowania. 2.29) Przepis ust.1 stosuje się odpowiednio do podmiotów mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będących uczestnikami systemów płatności lub systemów rozrachunku papierów wartościowych podlegających prawu innego państwa członkowskiego. Art. 15.

1. Przepisy art.4–7 iart.11–14 ustawy oraz art.22 ust.1 pkt 4, art.66 iart.67, art.80 iart.135–137 ustawy zdnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe inaprawcze stosuje się do systemów rozrachunku papierów wartościowych prowadzonych na podstawie ustawy zdnia 29 lipca 2005r. oobrocie instrumentami finansowymi, do innych systemów rozrachunku papierów wartościowych prowadzonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. lub przez spółkę, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał wykonywanie czynności zzakresu zadań, októrych mowa wart.48 ust.1 pkt 6 lub ust.2 ustawy zdnia 29 lipca 2005r. oobrocie instrumentami finansowymi, oraz do systemów prowadzonych przez NBP.

2. Przepisy art.4–7 iart.11–14 ustawy oraz art.22 ust.1 pkt 4, art.66 iart.67, art.80 iart.135–137 ustawy zdnia 28lutego 2003r. – Prawo upadłościowe inaprawcze, stosuje się także do systemów innych niż systemy wskazane wust.1, wskazanych przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, wdrodze rozporządzenia, wydanego po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz KNF.

3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych wydając rozporządzenie, októrym mowa wust.2, wskazuje te systemy, wktórych istnieje ryzyko wystąpienia sytuacji, wktórej niewywiązanie się zzobowiązań przez uczestnika systemu może spowodować niewywiązanie się zzobowiązań przez innego jego uczestnika lub uczestników (ryzyko systemowe). Art. 15a.30) Przepisy art.66, art.67, art.80 iart.135–137 ustawy zdnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe inaprawcze stosuje się odpowiednio do niebędącego uczestnikiem podmiotu prowadzącego system interoperacyjny. Rozdział 3 Zasady nadzoru Art. 16.

1. Prowadzenie systemów płatności, zwyjątkiem systemów prowadzonych przez NBP, wymaga zgody Prezesa NBP.

2. Prowadzenie systemów rozrachunku papierów wartościowych, zwyjątkiem systemów prowadzonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. lub przez spółkę, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał wykonywanie czynności zzakresu zadań, októrych mowa wart.48 ust.1 pkt 6 lub ust.2 ustawy zdnia 29 lipca 2005r. oobrocie instrumentami finansowymi, oraz systemów prowadzonych przez NBP, wymaga zezwolenia KNF, wydanego na podstawie przepisów ustawy zdnia 29 lipca 2005r. oobrocie instrumentami finansowymi.

3. Zgody wymaga również wprowadzenie zmian wzasadach funkcjonowania systemu, na którego prowadzenie wymagana jest zgoda; przepisy art.17–19 stosuje się odpowiednio. Art. 17.

1. Postępowanie wsprawie uzyskania zgody, októrej mowa wart.16 ust.1, wszczyna się na wniosek podmiotu zamierzającego prowadzić system.

2. Wniosek składa się do organu wydającego zgodę najpóźniej na 3 miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia funkcjonowania systemu, określając wnim nazwę izasady funkcjonowania systemu oraz dołączając dokumenty wskazujące:

1) zadania podmiotu, który będzie prowadził system lub prowadzącego system;

2) kryteria uczestnictwa wsystemie;

3) oment wprowadzenia zlecenia rozrachunku do systemu oraz moment, od którego zlecenie rozrachunku nie może zom stać odwołane przez uczestnika lub osobę trzecią;

Oznaczenie ust.1 nadane przez art.161 pkt 5 ustawy, októrej mowa wodnośniku

12. Dodany przez art.161 pkt 5 ustawy, októrej mowa wodnośniku 12.

30) Dodany przez art.1 pkt 8 ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

28) 29)

Dziennik Ustaw –9– Poz. 246

4) zasady przekazywania, wprowadzania iwykonywania zleceń rozrachunku wsystemie;

5) zakres wzajemnej odpowiedzialności uczestników systemu ipodmiotu prowadzącego system;

6) formę prawną podmiotu zamierzającego prowadzić system. 3.31) Do wniosku dołącza się ponadto listę uczestników systemu. Lista powinna obejmować także uczestników pośrednich, jeżeli zostali oni uznani za uczestników, zgodnie zart.2a. 3a.32) Jeżeli podmiot zamierzający prowadzić system działa wformie spółki zograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, do wniosku owydanie zgody na prowadzenie tego systemu powinien dołączyć listę wspólników albo akcjonariuszy zpodaniem ich procentowego udziału wkapitale zakładowym, jeżeli przekracza on próg 5%. 3b.32) Osoba, która objęła lub nabyła udziały lub akcje stanowiące wraz zudziałami lub akcjami objętymi lub nabytymi wcześniej pakiet powodujący osiągnięcie lub przekroczenie progu 10%, 20%, jednej trzeciej, 50% głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników podmiotu prowadzącego system, na którego prowadzenie jest wymagana zgoda albo zezwolenie, jest każdorazowo obowiązana niezwłocznie powiadomić otym NBP wprzypadku systemu płatności lub KNF wprzypadku systemu rozrachunku papierów wartościowych. 4.33) Podmioty prowadzące systemy informują organ wydający zgodę ozmianach wzakresie listy uczestników systemu, októrej mowa wust.3, niezwłocznie, nie później jednak niż wterminie 7 dni od dnia wystąpienia zmiany. Art. 17a.

1. Podmioty inne niż NBP, zamierzające dokonać prawnych powiązań, októrych mowa wart.2 ust.1, przekazują do Prezesa NBP, najpóźniej na 2 miesiące przed planowanym terminem dokonania tych powiązań, dokumenty zawierające ich treść, wskazujące:

1) zasady przekazywania iwykonywania zleceń rozrachunku;

2) zakres wzajemnej odpowiedzialności podmiotów uczestniczących wtych powiązaniach.

2. Wrazie uznania przez Prezesa NBP prawnych powiązań, októrych mowa wust.1, za system płatności, podmioty zamierzające dokonać tych powiązań są zobowiązane do ich uzupełnienia owskazanie momentu wprowadzenia zlecenia rozrachunku do systemu oraz momentu, od którego zlecenie rozrachunku nie może zostać odwołane przez uczestnika lub osobę trzecią; przepisy art.16 ust.3, art.17 ust.3 i4 oraz art.18 ust.2 i3 stosuje się odpowiednio. Art. 18.

1. Zgody, októrej mowa wart.16 ust.1, odmawia się, jeżeli zasady funkcjonowania systemu:

1) są niezgodne zprzepisami prawa polskiego lub

2) nie zapewniają sprawnego lub bezpiecznego funkcjonowania systemu.

2. Zgoda może być uchylona, jeżeli:

1) działanie systemu narusza przepisy prawa polskiego;

2) działanie systemu wsposób rażący narusza sprawne lub bezpieczne jego funkcjonowanie;

3) wzasadach funkcjonowania systemu zostały wprowadzone zmiany bez uzyskania zgody, októrej mowa wart.16 ust.3.

3. Wprzypadku uchylenia zgody podmiot prowadzący system ma obowiązek zamknięcia systemu woznaczonym terminie. 4.34) Wcelu dokonania oceny prawidłowości funkcjonowania systemu pod względem spełniania kryteriów, októrych mowa wust.2, podmiot prowadzący system jest obowiązany do przedstawienia, na żądanie organu wydającego zgodę na prowadzenie tego systemu, niezbędnych informacji wzakresie objętym art.17 ust.2, wterminie 2 tygodni od dnia przedstawienia żądania.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.161 pkt 6 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

12. Dodany przez art.161 pkt 6 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 12.

33) Wbrzmieniu ustalonym przez art.161 pkt 6 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 12.

34) Dodany przez art.161 pkt 7 ustawy, októrej mowa wodnośniku 12.

31) 32)

Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 246

5.34) Wcelu dokonania oceny prawidłowości funkcjonowania systemu, októrym mowa wart.2 ust.1, pod względem spełniania kryteriów, októrych mowa wust.2, podmiot, który dokonał prawnych powiązań tworzących taki system, jest obowiązany do przedstawienia, na żądanie NBP, niezbędnych informacji wzakresie objętym art.17a, wterminie 2 tygodni od dnia przedstawienia żądania. 6.35) Wprzypadku powzięcia przez Prezesa NBP uzasadnionego podejrzenia, że podmiot prowadzi system bez wymaganej zgody, podmiot ten jest obowiązany, na żądanie Prezesa NBP, do udzielenia niezbędnych informacji wzakresie objętym odpowiednio art.17 ust.2 lub art.17a ust.1, wterminie 2 tygodni od dnia otrzymania żądania. 7.35) Wprzypadku, októrym mowa wust.6, Prezes NBP może żądać przedstawienia dokumentów, októrych mowa odpowiednio wart.17 ust.2 lub wart.17a ust.1, wterminie 2 tygodni od dnia otrzymania żądania. Art. 19. Do decyzji, októrych mowa wart.2, art.2a, art.16 iart.18 stosuje się odpowiednio art.127 §3 Kodeksu postępowania administracyjnego. Rozdział 4 Przepisy szczegółowe Art. 20. Jeżeli podmiotem prowadzącym system jest spółka handlowa wrozumieniu Kodeksu spółek handlowych, na spółkę przejmującą lub spółkę nowo zawiązaną – powstałą wzwiązku zpołączeniem lub podziałem – nie przechodzi zgoda, októrej mowa wart.16. Art. 21. (uchylony).36) Art. 22.37)

1. NBP prowadzi iogłasza na swojej stronie internetowej listę systemów oraz listę uczestników systemów, októrych mowa wart.15.

2. Podmioty inne niż NBP, prowadzące systemy rozrachunku papierów wartościowych, o których mowa w art. 15, przedstawiają NBP listę uczestników tych systemów. Lista obejmuje także uczestników pośrednich, jeżeli zostali oni uznani za uczestników, zgodnie zart.2a.

3. Podmioty inne niż NBP, prowadzące systemy rozrachunku papierów wartościowych, o których mowa w art. 15, informują NBP okażdej zmianie wzakresie listy uczestników takich systemów.

4. Informacje, októrych mowa wust.2 i3, przekazuje się drogą pisemną lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Art. 23.38) Prezes NBP informuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd iPapierów Wartościowych osystemach, októrych mowa wart.15, oraz opodmiotach prowadzących te systemy. Rozdział 5 Przepisy karne Art. 24.

1. Kto bez wymaganej zgody, októrej mowa wart.16, prowadzi system lub dokonuje zmian wzasadach jego funkcjonowania, nie wykonuje obowiązku zamknięcia systemu woznaczonym terminie pomimo decyzji uchylającej zgodę na jego prowadzenie lub decyzji nakazującej jego zamknięcie, podlega grzywnie do 5 000 000 zł.

2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku przekazania dokumentów, októrym mowa wart.27 ust.2.

3. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego wust.1 lub 2, działając wimieniu lub na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Dodany przez art.1 pkt 9 ustawy, októrej mowa wodnośniku

2. Przez art.161 pkt 8 ustawy, októrej mowa wodnośniku 12.

37) Wbrzmieniu ustalonym przez art.161 pkt 9 ustawy, októrej mowa wodnośniku 12.

38) Wbrzmieniu ustalonym przez art.4 pkt 2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 26.

35) 36)

Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 246

Art. 25.

1. Kto nie dopełnia obowiązku przekazania informacji, októrym mowa wart.17 ust.4, podlega grzywnie do 500 000 zł.

2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1, działając w imieniu lub na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Rozdział 6 Zmiany wprzepisach obowiązujących, przepisy przejściowe ikońcowe Art. 26. (pominięty). Art. 27.

1. Przepisu art.16 ust.1 i2 nie stosuje się do systemów wrozumieniu art.1 pkt 1 i2 prowadzonych wdniu wejścia wżycie ustawy.

2. Podmioty prowadzące systemy, októrych mowa wust.1, zwyjątkiem NBP iKrajowego Depozytu, przekażą odpowiednio NBP wodniesieniu do systemów płatności lub KPWiG wodniesieniu do systemów rozrachunku papierów wartościowych, wterminie 3 miesięcy od dnia wejścia wżycie ustawy, dokumenty wskazane wart.17 ust.2.

3. Ocena zasad funkcjonowania systemów, októrych mowa wust.1, na podstawie dokumentów przekazanych zgodnie zust.2, dokonywana jest pod względem:

1) zgodności zprzepisami prawa polskiego;

2) zapewnienia sprawnego ibezpiecznego funkcjonowania systemu.

4. Jeżeli zasady funkcjonowania systemu, októrym mowa wust.1, nie spełniają kryteriów wymienionych wust.3, Prezes NBP wodniesieniu do systemu płatności lub KNF po zasięgnięciu opinii Prezesa NBP wodniesieniu do systemów rozrachunku papierów wartościowych wydaje woznaczonym terminie:

1) zalecenie dostosowania systemu, lub

2) decyzję nakazującą zamknięcie systemu.

5. Do decyzji, októrych mowa wust.4 pkt 2, stosuje się odpowiednio art.127 §3 Kodeksu postępowania administracyjnego. Art. 28. (pominięty). Art. 29. Przepisy art.1 pkt 4 i5 lit.f

7) ilit.j, art.5, art.13 ust.3 pkt 3 iust.4 oraz art.23 stosuje się od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa wUnii Europejskiej. Art. 30. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2002r.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 246 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-13 poz. 1356

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie określenia sposobów powiadamiania Narodowego Banku Polskiego, Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz podmiotów prowadzących system płatności lub system rozrachunku papierów wartościowych

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-18 poz. 998

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie określenia systemów, w których istnieje ryzyko systemowe

 • Komunikat UE z 2010-02-23 nr 45 poz. 185

  Transakcje na papierach wartościowych i uzgodnienia dotyczące zabezpieczeń finansowych ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia (...)

 • Komunikat UE z 2010-02-23 nr 45 poz. 185

  P6_TC1-COD(2008)0082Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 18 grudnia 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu (...)

 • Komunikat UE z 2009-03-12 nr 58 poz. 174

  6. 13. Europejski system transferu i akumulacji punktów w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) ***I (głosowanie)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.