Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 247 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-02-21
Data wydania:2013-01-03
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 247 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 21 lutego 2013 r. Poz. 247

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW zdnia 3 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy zdnia 20 lipca 2000r. oogłaszaniu aktów normatywnych iniektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z2011r. Nr197, poz.1172 iNr232, poz.1378) ogłasza się wzałączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 4 kwietnia 2011r. wsprawie wykonania niektórych przepisów ustawy opodatku od towarów iusług (Dz.U.Nr73, poz.392), zuwzględnieniem zmian wprowadzonych: 1) rozporządzeniem Ministra Finansów zdnia 29 czerwca 2011r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie wykonania niektórych przepisów ustawy opodatku od towarów iusług (Dz.U. Nr136, poz.798); 2) rozporządzeniem Ministra Finansów zdnia 20 września 2011r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie wykonania niektórych przepisów ustawy opodatku od towarów iusług (Dz.U. Nr198, poz.1174); 3) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy opodatku od towarów iusług (Dz.U. Nr292, poz.1716); 4) rozporządzeniem Ministra Finansów zdnia 3 lutego 2012r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie wykonania niektórych przepisów ustawy opodatku od towarów iusług (Dz.U. poz.140); 5) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy opodatku od towarów iusług (Dz.U. poz.1485).


2. Podany wzałączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nieobejmuje: 1) §2 i§3 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 29 czerwca 2011r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie wykonania niektórych przepisów ustawy opodatku od towarów iusług (Dz.U. Nr136, poz.798), które stanowią: „§2. Zwolnienie, októrym mowa w§13 ust.1 pkt26 i27 rozporządzenia zmienianego w§1, wbrzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, może być stosowane również do usług wykonanych wokresie od dnia 1 stycznia 2011r. §3. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia.”; 2) §2–4 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 20 września 2011r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie wykonania niektórych przepisów ustawy opodatku od towarów iusług (Dz.U. Nr198, poz.1174), które stanowią: „§2. Stawka podatku, októrej mowa w§7a rozporządzenia zmienianego w§1, wbrzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, może być stosowana również doczynności wykonanych wokresie od dnia 1 stycznia 2011r. §3. Zwolnienie, októrym mowa w§13 ust.1 pkt16a i16b rozporządzenia zmienianego w§1, wbrzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, może być stosowane do czynności wykonanych wokresie od dnia 2 sierpnia 2011r. §4. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia.”;

Dziennik Ustaw –2– Poz. 247

3) §2 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 19 grudnia 2011r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie wykonania niektórych przepisów ustawy opodatku od towarów iusług (Dz.U. Nr292, poz.1716), który stanowi: „§2. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.”; 4) §2 i§3 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 3 lutego 2012r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie wykonania niektórych przepisów ustawy opodatku od towarów iusług (Dz.U. poz.140), które stanowią: „§2. Zwolnienie, októrym mowa w§13 ust.1 pkt3 rozporządzenia zmienianego w§1, wbrzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, może być stosowane również do dostaw towarów dokonanych wokresie od dnia 3 listopada 2011r. §3. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia.”; 5) §2 i§3 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 20 grudnia 2012r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie wykonania niektórych przepisów ustawy opodatku od towarów iusług (Dz.U. poz.1485), które stanowią: „§2. Wprzypadku nabycia towarów iusług przed dniem 1 stycznia 2013r., udokumentowanego fakturą oznaczoną „Faktura VAT-MP”, do obniżenia kwoty podatku należnego stosuje się § 18 rozporządzenia zmienianego w § 1, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia. §3. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2013r.”. Minister Finansów: wz. M. Grabowski

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów zdnia 3 stycznia 2013r. (poz.247)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

1) zdnia 4 kwietnia 2011r. wsprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Na podstawie art.19 ust.22, art.28o, art.82 ust.3, art.86 ust.21, art.92 ust.1 pkt3, art.106 ust.12, art.146d ust.1 ustawy zdnia 11 marca 2004r. opodatku od towarów iusług (Dz.U. z2011r. Nr177, poz.1054, zpóźn. zm.2))3) zarządza się, co następuje: Rozdział1 Przepisy ogólne §1.Rozporządzenie określa: 1) późniejszy niż wymienione wart.19 ust.1–21 oraz wart.20 iart.21 ustawy zdnia 11 marca 2004r. opodatku od towarów iusług, zwanej dalej „ustawą”, termin powstania obowiązku podatkowego; 2) miejsce świadczenia przy dostawie towarów, wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, imporcie towarów iświadczeniu usług, inne niż wskazane wart.22–26 oraz wart.28b–28n ustawy;

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie §1 ust.2 pkt2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.U. Nr248, poz.1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2012r. poz.1342, 1448, 1529 i1530.

3) Zgodnie zart.27 ustawy zdnia 16 listopada 2012r. oredukcji niektórych obciążeń administracyjnych wgospodarce (Dz.U. poz.1342) dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art.19 ust.22, art.28o, art.82 ust.3, art.86 ust.1, art.92 ust.1 pkt 3, art.106 ust.12, art.146d ust.1 ustawy zdnia 11 marca 2004r. opodatku od towarów iusług (Dz.U. z2011r. Nr177, poz.1054 oraz z2012r. poz.1342, 1448, 1529 i1530) zachowują moc do dnia wejścia wżycie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art.19 ust.22, art.28o, art.82 ust.3, art.86 ust.1, art.92 ust.1 pkt 3, art.106 ust.12, art.146d ust.1 ustawy zdnia 11 marca 2004r. opodatku od towarów iusług wbrzmieniu nadanym ustawą zdnia 16 listopada 2012r. oredukcji niektórych obciążeń administracyjnych wgospodarce, nie dłużej jednak niż do dnia 31grudnia 2013r., imogą być zmienione na podstawie tych przepisów.


1)

Dziennik Ustaw –3– Poz. 247

3) towary iusługi, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 8%, oraz warunki stosowania obniżonej stawki; 3a)4) towary, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 5%; 4) towary iusługi, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 0%, oraz warunki stosowania obniżonej stawki; 5) zwolnienia od podatku inne niż określone wart.43–81 ustawy oraz szczegółowe warunki stosowania tych zwolnień; 6) przypadki, wktórych zastosowanie ma inny niż określony wart.86 ust.10 ustawy termin obniżenia kwoty podatku należnego; 7) przypadki, gdy kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług oraz warunki itryb dokonywania tego zwrotu; 8) inny niż określony wart.31a ust.1 ustawy sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot wwalutach obcych, stosowanych do określenia podstawy opodatkowania, wodniesieniu do niektórych rodzajów usług lub towarów. §2.Ilekroć wrozporządzeniu jest mowa o:

1) podatku – rozumie się przez to podatek od towarów iusług;

2) podatniku – rozumie się przez to podatnika podatku od towarów iusług;

3) zarejestrowanym podatniku – rozumie się przez to podatnika zarejestrowanego na podstawie art.96, art.97 lub art.157 ustawy;

4) podmiotach – rozumie się przez to osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne;

5) numerze identyfikacji podatkowej – rozumie się przez to numer, októrym mowa wprzepisach ozasadach ewidencji iidentyfikacji podatników ipłatników;

6) sprzedawcy – rozumie się przez to podatnika, który wykonuje czynności, októrych mowa wart.2 pkt22 ustawy;

7) nierezydencie – rozumie się przez to nierezydenta wznaczeniu określonym wustawie zdnia 27 lipca 2002r. – Prawo dewizowe (Dz.U. z2012r. poz.826);

8) rachunku bankowym – rozumie się przez to rachunek bankowy podatnika wbanku mającym siedzibę na terytorium kraju lub rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazane wzgłoszeniu identyfikacyjnym, októrym mowa wodrębnych przepisach. Rozdział2 Inne terminy powstania obowiązku podatkowego § 3.

1. W przypadku świadczenia usług turystyki opodatkowanych według szczególnej procedury, o której mowa wart.119 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje zchwilą ustalenia marży, nie później jednak niż

15. dnia od dnia wykonania usługi.

2. W przypadku świadczenia usług na rzecz sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, którym sądy te lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zleciły wykonanie określonych czynności związanych zpostępowaniem sądowym lub przygotowawczym, obowiązek podatkowy powstaje zchwilą otrzymania całości lub części zapłaty. 3.Wprzypadku przeniesienia znakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego wimieniu takiego organu własności towarów wzamian za odszkodowanie, obowiązek podatkowy powstaje zchwilą otrzymania całości lub części zapłaty. Rozdział3 Określenie innego miejsca świadczenia §4.Wprzypadku świadczenia, środkami transportu morskiego lub lotniczego, usług międzynarodowego transportu: 1) osób lub 2) towarów na rzecz podmiotów niebędących podatnikami wrozumieniu art.28a ustawy – miejscem świadczenia tych usług jest terytorium kraju.

4)

Dodany przez §1 pkt1 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 20 września 2011r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie wykonania niektórych przepisów ustawy opodatku od towarów iusług (Dz.U. Nr198, poz.1174), które weszło wżycie zdniem 22 września 2011r.

Dziennik Ustaw §5. (uchylony).5) §6.Wprzypadku gdy nabywane usługi, októrych mowa wart.119 ust.8 ustawy, są usługami transportu międzynarodowego świadczonymi środkami transportu morskiego lub lotniczego, usługi te dla opodatkowania stawką podatku wwysokości 0% usług turystyki uznaje się za usługi świadczone poza terytorium Unii Europejskiej. Rozdział4 Towary i usługi, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 8%, oraz warunki stosowania obniżonej stawki §7.1.Stawkę podatku wymienioną wart.41 ust.1 ustawy obniża się do wysokości 8% dla: 1) towarów iusług wymienionych wzałączniku nr1 do rozporządzenia; 2) robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym; 3) robót konserwacyjnych dotyczących: a) obiektów budownictwa mieszkaniowego, októrych mowa wart.2 pkt12 ustawy, lub ich części, zwyłączeniem lokali użytkowych, b) lokali mieszkalnych wbudynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych wPolskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych wdziale 12 – wzakresie, wjakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie pkt2.


2. Przez roboty konserwacyjne, októrych mowa wust.1 pkt2 i3, rozumie się roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części inne niż remont.

3. Przepisu ust.1 pkt3 nie stosuje się, jeżeli wartość towarów bez podatku wchodzących wpodstawę opodatkowania świadczenia robót konserwacyjnych przekracza 50% tej podstawy. 4.Obniżoną do wysokości 8% stawkę podatku stosuje się również do dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia iimportu: 1) makuchów iinnych pozostałości stałych ztłuszczów iolejów roślinnych; mąki imączki znasion lub owoców oleistych, zwyłączeniem gorczycy (PKWiU ex 10.41.4), (CN ex 2304 00 00, 2305 00 00, 2306 i1208), 2) siarczanu magnezowego (siarczanu magnezu) (PKWiU ex 20.13.41.0), (CN ex 2833 21 00), 3) azotanu wapniowego iazotanu magnezu (PKWiU ex 20.13.42.0), (CN ex 2834 29 80), 4) związków fosforowych do mieszanek paszowych (PKWiU ex 20.13.42.0), (CN2835), 5) chlorku potasu (PKWiU ex 20.15.51.0), (CN 3104 20), 6) azotanu potasu (saletry potasowej) (PKWiU ex 20.15.76.0), (CN ex 2834 21 00), 7) nawozów wapniowych iwapniowo-magnezowych, innych niż wymienione wzałączniku nr3 do ustawy – wyłącznie przeznaczonych do stosowania jako nawozy, pasze lub dodatki (surowiec) do pasz, jeżeli ich nabywcą jest podatnik podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodu zdziałów specjalnych produkcji rolnej. 5.Przepis ust.4 stosuje się: 1) do dostawy – pod warunkiem że nabywca tych towarów złoży sprzedawcy pisemne oświadczenie, że jest podatnikiem podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodu zdziałów specjalnych produkcji rolnej, anabywane towary przeznaczy do stosowania jako nawozy, pasze lub dodatki (surowiec) do pasz wprowadzonym przez niego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej;

2) do importu – pod warunkiem że importer tych towarów złoży organowi celnemu pisemne oświadczenie, że jest podatnikiem podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodu zdziałów specjalnych produkcji rolnej, aimportowane towary przeznaczy do stosowania jako nawozy, pasze lub dodatki (surowiec) do pasz w prowadzonym przez niego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.

5)

–4–

Poz. 247

Przez §1 pkt1 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 29 czerwca 2011r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie wykonania niektórych przepisów ustawy opodatku od towarów iusług (Dz.U. Nr136, poz.798), które weszło wżycie zdniem 1 lipca 2011r.

Dziennik Ustaw –5– Poz. 247

6.Oświadczenie, októrym mowa wust.5, powinno zawierać również: 1)6) imię inazwisko oraz adres stałego miejsca zamieszkania nabywcy będącego osobą fizyczną albo nazwę oraz adres siedziby działalności gospodarczej nabywcy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej; 2) określenie ilości nabywanych towarów, wymienionych wust.4; 3) datę imiejsce wystawienia oświadczenia oraz podpis składającego oświadczenie. 7.Obniżoną do wysokości 8% stawkę podatku stosuje się również do: 1) zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu, wprzypadku dostawy budynków lub budowli trwale zgruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, jeżeli budynki te lub budowle albo ich części są opodatkowane stawką 8%; 2) dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia iimportu produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium kraju: a) bez konieczności uzyskania pozwolenia, októrym mowa wart.4 ustawy zdnia 6września 2001r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z2008r. Nr45, poz.271, zpóźn. zm.7)), b) októrych mowa wart.29 ust.5–7 ustawy wymienionej wlit.a. Rozdział 4a8) Towary, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 5% §7a. Stawkę podatku wymienioną wart.41 ust.2 ustawy obniża się do wysokości 5% dla dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz importu: 1) tłuszczy złożonych zproduktów roślinnych lub zwierzęcych (miksów), 2) wyrobów seropodobnych (analogów serów), 3) napojów zdodatkiem tłuszczu roślinnego – nadających się do spożycia przez ludzi (PKWiU ex 10.89.19.0), (CN ex 2106). Rozdział5 Towary i usługi, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 0%, oraz warunki stosowania obniżonej stawki §8.1.Stawkę podatku wymienioną wart.41 ust.1 i2 ustawy obniża się do wysokości 0% przy świadczeniu usług przez zarejestrowanych podatników oraz imporcie usług, nabywanych za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa wust.3 i4, pod warunkiem że: 1) zawarta została pisemna umowa oświadczenie tych usług; 2) umowa, októrej mowa wpkt1, została zarejestrowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 2.Wprzypadku świadczenia iimportu usług, których nabycie finansowane jest wczęści ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, októrych mowa wust.3 i4, iwczęści zinnych środków finansowych, przepis ust.1 stosuje się wyłącznie do tej części wartości usługi, która została sfinansowana ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. 3.Za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej uważa się bezzwrotne środki przekazane polskim podmiotom zbudżetu Unii Europejskiej na podstawie umów zawartych zRządem Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczących:

Wbrzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku

4. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2008r. Nr227, poz.1505 iNr234, poz.1570, z2009r. Nr18, poz.97, Nr31, poz.206, Nr92, poz.753, Nr95, poz.788 iNr98, poz.817, z2010r. Nr78, poz.513 iNr107, poz.679, z2011r. Nr63, poz.322, Nr82, poz.451, Nr106, poz.622, Nr112, poz.654, Nr113, poz.657 iNr122, poz.696 oraz z2012r. poz.1342 i 1544.

8) Dodany przez §1 pkt3 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 4.

6) 7)

Dziennik Ustaw –6– Poz. 247

1) Programu Pomocy wPrzebudowie Gospodarczej Państw Europy Środkowej iWschodniej (PHARE), wtym złotowe fundusze partnerskie powstałe wwyniku realizacji tego programu (CPF), atakże środki, które zostały przekazane polskim podmiotom na podstawie umów zawartych znimi przed dniem 1 maja 2004r. na sfinansowanie programów, realizowanych przez te jednostki wramach Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz wramach innych programów wspólnotowych Unii Europejskiej; 2) kontraktów zawartych przed dniem 1 maja 2004 r. w ramach Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej (ISPA).

4. Za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej uważa się także bezzwrotne środki przekazane polskim podmiotom przez rządy państw obcych lub organizacje międzynarodowe udzielające pomocy na podstawie: 1) umów zawartych zRządem Rzeczypospolitej Polskiej, 2) jednostronnych deklaracji rządów iorganizacji międzynarodowych udzielających pomocy – zwyłączeniem środków pochodzących zbudżetu Unii Europejskiej oraz przypadków, kiedy umowa nie wyłącza możliwości opłacania podatku ze środków finansowych bezzwrotnej pomocy zagranicznej. 5.Do usług, októrych mowa wust.2, stosuje się obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku, pod warunkiem że: 1) wwystawionej fakturze określona została odrębnie część wartości usług finansowanych: a) ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, b) zinnych środków finansowych; 2) wumowie, októrej mowa wust.1, określono procentowy udział środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. 6.Przepisy ust.1 i2 stosuje się wprzypadku nabycia za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, gdy kwota podatku nie została zaliczona do objęcia kosztami kwalifikowanymi wrozumieniu przepisów regulujących zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. §9.1.Obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do: 1) usług transportu towarów, jeżeli transport ten wykonywany jest wcałości na terytorium kraju istanowi część usługi transportu międzynarodowego; 2) wewnątrzwspólnotowych usług transportu towarów, jeżeli transport ten stanowi część usługi transportu międzynarodowego; 3) usług transportu towarów świadczonych na rzecz podatnika wrozumieniu art.28a ustawy będącego usługobiorcą tych usług, posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, dla którego są świadczone te usługi, awprzypadku braku takiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej posiadającego na terytorium kraju stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, jeżeli transport ten wykonywany jest wcałości poza terytorium kraju:9) a) zmiejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej lub b) zmiejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju; 4) usług transportu towarów przewożonych przez osoby podróżujące, takich jak bagaż lub pojazdy samochodowe, jeżeli transport tych osób jest opodatkowany podatkiem wwysokości0%; 5) usług świadczonych osobom wśrodkach transportu morskiego, lotniczego ikolejowego, jeżeli transport tych osób jest opodatkowany podatkiem wwysokości 0%; 6) usług świadczonych na obszarze polskich portów morskich, polegających na obsłudze pasażerów wtych portach; 7) usług świadczonych przez pośredników działających wimieniu ina rzecz osób trzecich, jeżeli pośredniczą oni wtransakcjach dokonywanych poza terytorium Unii Europejskiej. 2.Przepisy ust.1 pkt1–3 stosuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika odpowiednich dokumentów, októrych mowa wart.83 ust.5 pkt1 ustawy.

9)

Zdanie wstępne wbrzmieniu ustalonym przez §1 pkt4 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 4.

Dziennik Ustaw –7– Poz. 247

3. Przez wewnątrzwspólnotową usługę transportu towarów, októrej mowa wust.1 pkt2, rozumie się transport towarów, którego rozpoczęcie izakończenie ma miejsce odpowiednio na terytorium dwóch różnych państw członkowskich. §10.1.Obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do towarów nabywanych przez podatnika podatku od wartości dodanej, zidentyfikowanego na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, wprzypadku gdy towary te są przeznaczone do wykonania na nich usług na rzeczowym majątku ruchomym na terytorium kraju, anastępnie do wywozu na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

2.Przepis ust.1 stosuje się, pod warunkiem że podatnik dokonujący dostawy towarów: 1) jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE; 2) przekaże, nabyte przez podatnika podatku od wartości dodanej, towary podmiotowi, który wykonuje usługi na rzeczowym majątku ruchomym; 3) wykaże wdeklaracji podatkowej oraz winformacji podsumowującej za okres, wktórym wystawił fakturę stwierdzającą dokonanie dostawy towarów, tę dostawę jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów; 4) otrzyma zapłatę na rachunek bankowy wterminie 60 dni od dnia wydania towaru; otrzymanie zapłaty wterminie późniejszym uprawnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego; 5) posiada dokumenty, z których wynika, że towary przekazywane podmiotowi, który wykonuje usługi na rzeczowym majątku ruchomym, zostaną po wykonaniu tych usług wywiezione zterytorium kraju. §11.1.Obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz: 1) instytucji Unii Europejskiej lub organów utworzonych przez Unię Europejską, do których ma zastosowanie Protokół wsprawie przywilejów iimmunitetów Unii Europejskiej (Dz.U. z2004r. Nr90, poz.864/4, zpóźn. zm.10)), zwanych dalej „instytucjami lub organami Unii Europejskiej”, posiadających siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju – do celów służbowych tych instytucji lub organów; 2)11) organizacji międzynarodowych posiadających siedzibę lub przedstawicielstwo: a) na terytorium innego niż terytorium kraju państwa członkowskiego, b) na terytorium państwa trzeciego – uznanych za takie przez państwo siedziby iprzez Rzeczpospolitą Polską, wgranicach ina warunkach ustalonych przez konwencje międzynarodowe ustanawiające takie organizacje lub przez umowy dotyczące ich siedzib – do celów służbowych tych organizacji; 3) sił zbrojnych, októrych mowa wart.Iust.1 lit.aUmowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej wLondynie dnia 19 czerwca 1951r. (Dz.U. z2000r. Nr21, poz.257 oraz z2008r. Nr170, poz.1052), posiadających siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju – do celów służbowych takich sił lub personelu cywilnego im towarzyszącego lub też wcelu zaopatrzenia ich mes ikantyn, jeżeli siły takie biorą udział we wspólnych działaniach obronnych; 4) posiadających przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju misji dyplomatycznych iurzędów konsularnych oraz członków ich personelu, atakże innych osób zrównanych znimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych; 5) sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, októrych mowa wart.2 lit.aUmowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej wWarszawie dnia 11 grudnia 2009r. (Dz.U. z2010r. Nr66, poz.422), zwanej dalej „Umową ostatusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”, przebywających na terytorium kraju, gdy towary lub usługi nabywane przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych lub na ich rzecz przeznaczone są do wyłącznego użytku służbowego tych sił zbrojnych lub też do zaopatrzenia ich wojskowej usługowej działalności wspierającej, októrej mowa wart.23 tej umowy, jeżeli siły takie biorą udział we wspólnych działaniach obronnych.

Zmiany wymienionego Protokołu zostały ogłoszone wDz.U. Nr90, poz.864/2, 864/31 i864/32, z2005r. Nr193, poz.1614 oraz wDz.Urz. UE C z2007r. Nr306, str. 1.

11) Wbrzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.arozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 5.

10)

Dziennik Ustaw –8– Poz. 247

2.12)Przepis ust.1 stosuje się, pod warunkiem że podmiot dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi, posiada: 1) wypełnione odpowiednio dla potrzeb podatku świadectwo zwolnienia zpodatku VAT lub podatku akcyzowego, októrym mowa wzałączniku II do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr282/2011 zdnia 15 marca 2011r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE wsprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 77 z23.03.2011, str. 1), zwane dalej „świadectwem”, dla tych towarów iusług, potwierdzone przez właściwe władze państwa, na terytorium którego podmioty wskazane wust.1 posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo; 2) zamówienie dotyczące towarów lub usług (wraz z ich specyfikacją), do których odnosi się świadectwo określone wpkt1. 3.12) Wprzypadku, októrym mowa wust.1 pkt5, pola 3 i4 świadectwa wypełniają siły zbrojne Stanów Zjednoczonych, októrych mowa wart.2 lit.aUmowy ostatusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, apola 2 i6 Minister Obrony Narodowej.

4.13) Wprzypadku gdy towary lub usługi nabywane przez podmioty, októrych mowa wust.1 pkt1, pkt2 lit.a, pkt3 i4, przeznaczone są do celów służbowych, świadectwo nie musi być potwierdzone przez właściwe władze państwa, na terytorium którego podmioty te posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo. 5.13) Wprzypadku, októrym mowa wust.4, podmioty określone wust.1 pkt1, pkt2 lit.a, pkt3 i4, przekazują dostawcy towarów lub usługodawcy dokumenty wskazane wust.2 oraz kopię pisma, októrym mowa wrubryce 7 świadectwa, zezwalającego na odstąpienie od potwierdzenia tego świadectwa, wydanego przez właściwe władze państwa, na terytorium którego podmioty te posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo. §12.1.Obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do dostawy: 1) towarów wskładzie celnym, wprowadzonych do składu celnego zterytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju; 2) towarów objętych procedurą składu celnego.

2. Przepis ust.1 stosuje się, pod warunkiem że: 1) dostawy towarów dokonuje się dla podatnika, októrym mowa wart.15 ustawy; 2) towary znajdują się pod dozorem celnym isą ujęte wewidencji towarowej, prowadzonej zgodnie zodrębnymi przepisami; 3) towary, inne niż objęte procedurą składu celnego, nie są wwyniku tej dostawy lub po dokonaniu tej dostawy wyprowadzane ze składu celnego. Rozdział6 Zwolnienia od podatku oraz szczegółowe warunki stosowania tych zwolnień §13.1.Zwalnia się od podatku: 1) nieodpłatne świadczenie usług, które uprzednio zostały sfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, októrych mowa w§8 ust.3 i4; 2) czynności, októrych mowa wart.7 ust.2 ustawy, sfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, októrych mowa w§8 ust.3 i4; 3)14) dostawę towarów, zwyłączeniem towarów wymienionych wzałączniku nr1 do ustawy zdnia 6 grudnia 2008r. opodatku akcyzowym (Dz.U. z2011r. Nr108, poz.626, zpóźn. zm.15)), dokonywaną przez organizację pożytku publicz Wbrzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.b rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku5. Dodany przez §1 pkt2 lit.c rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku5.

14) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie wykonania niektórych przepisów ustawy opodatku od towarów iusług (Dz.U. poz.140), które weszło wżycie zdniem 8lutego 2012r.

15) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2011r. Nr120, poz.690, Nr171, poz.1016, Nr205, poz.1208, Nr232, poz.1378 iNr291, poz.1707 oraz z2012r. poz.1342 i1456.

12) 13)

Dziennik Ustaw –9– Poz. 247

nego, októrej mowa wustawie zdnia 24 kwietnia 2003r. odziałalności pożytku publicznego iowolontariacie (Dz.U. z2010r. Nr234, poz.1536, zpóźn. zm.16)), zwaną dalej „organizacją pożytku publicznego”, jeżeli towary te zostały nabyte przez tę organizację pożytku publicznego: a) w drodze darowizny otrzymanej w związku z prowadzoną zbiórką publiczną, o której mowa w ustawie z dnia 15marca 1933r. ozbiórkach publicznych (Dz.U. Nr22, poz.162, zpóźn. zm.17)), b) za środki pieniężne pozyskane ze zbiórek, októrych mowa wprzepisach wymienionych wlit.a; 4) dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolnicze, atakże zbycie prawa użytkowania wieczystego tych gruntów; 5) dostawę samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych przez podatników, którym przy nabyciu tych samochodów ipojazdów przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego okwotę podatku naliczonego wwysokości 50% lub 60% kwoty podatku: a) określonej wfakturze lub b) wynikającej z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji, o których mowa w art. 33 ust.2 i3 oraz art.34 ustawy, lub c) należnego ztytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub d) należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca – nie więcej jednak niż odpowiednio 5000 zł lub 6000 zł, jeżeli te samochody ipojazdy są towarami używanymi wrozumieniu art.43 ust.2 ustawy; 6) usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, świadczone na zlecenie, zwyłączeniem wyceny nieruchomości mieszkalnych (PKWiU ex 68.32.11.0 iPKWiU ex68.32.12.0); 7) (uchylony);18) 7a)19) usługi zarządzania dobrowolnymi funduszami emerytalnymi wrozumieniu przepisów oorganizacji ifunkcjonowaniu funduszy emerytalnych; 8) import towarów objętych: a) procedurą tranzytu, składu celnego, przetwarzania pod kontrolą celną, wrozumieniu przepisów celnych, b) procedurą dopuszczenia do obrotu uprzednio wywiezionych wramach procedury uszlachetniania biernego, jeżeli proces uszlachetniania ma na celu naprawę towarów, anaprawa dokonywana jest nieodpłatnie wwykonaniu umowy gwarancyjnej – pod warunkiem że na podstawie przepisów celnych nie powstał obowiązek uiszczenia cła; 9) import paliwa, zwolnionego od cła na podstawie przepisów celnych, przewożonego w standardowych zbiornikach wilości nieprzekraczającej: a) 600 litrów, wprzypadku paliwa przewożonego wstandardowym zbiorniku handlowego pojazdu samochodowego służącego do przewozu więcej niż dziewięciu osób włącznie zkierowcą, b) 600 litrów, wprzypadku paliwa przewożonego wstandardowym zbiorniku handlowego pojazdu samochodowego innego niż wymieniony wlit.

a, c) 200 litrów paliwa przewożonego wstandardowym zbiorniku pojemnika specjalnego przeznaczenia; 10) import paliwa zwolnionego od cła na podstawie przepisów celnych, przewożonego wstandardowych zbiornikach statków powietrznych lub jednostek pływających; 11) zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu, wprzypadku dostawy budynków lub budowli trwale zgruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, jeżeli budynki te lub budowle albo ich części są zwolnione od podatku;

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2011r. Nr112, poz.654, Nr149, poz.887, Nr205, poz.1211, Nr208, poz.1241, Nr209, poz.1244 iNr232, poz.1378.

17) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z1948r. Nr36, poz.250, z1971r. Nr12, poz.115, z1989r. Nr29, poz.154, z1990r. Nr34, poz.198, z1998r. Nr106, poz.668, z2003r. Nr96, poz.874 oraz z2012r. poz.908.

18) Przez §1 pkt1 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 20 grudnia 2012r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie wykonania niektórych przepisów ustawy opodatku od towarów iusług (Dz.U. poz.1485), które weszło wżycie zdniem 1 stycznia 2013r.

19) Dodany przez §1 pkt1 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 19 grudnia 2011r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie wykonania niektórych przepisów ustawy opodatku od towarów iusług (Dz.U. Nr292, poz.1716), które weszło wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

16)

Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 247

12) czynności związane zwykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane wimieniu własnym ina własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, zwyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych; 13) usługi świadczone pomiędzy: a) jednostkami budżetowymi, b) samorządowymi zakładami budżetowymi, c) jednostkami budżetowymi isamorządowymi zakładami budżetowymi – zwyjątkiem usług wymienionych wpoz.140–153, 174 i175 załącznika nr3 do ustawy oraz usług komunikacji miejskiej; 14) prowizje ztytułu umowy dystrybucji isprzedaży znaków opłaty sądowej; 15) usługi obozów, kolonii lub usługi opodobnym charakterze, organizowane przez szkoły iinne jednostki objęte ustawą zdnia 7 września 1991r. osystemie oświaty (Dz.U. z2004r. Nr256, poz.2572, zpóźn. zm.20)), świadczone wyłącznie na rzecz dzieci imłodzieży ztych szkół ijednostek; 16) czynności wykonywane na rzecz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali mieszkalnych, za które są pobierane opłaty zgodnie zart.4 ust.1, 2, 4 i5 ustawy zdnia 15 grudnia 2000r. ospółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z2003r. Nr119, poz.1116, zpóźn. zm.21)); 16a)22) czynności związane zutrzymaniem lokali mieszkalnych, wykorzystywanych wyłącznie na cele mieszkaniowe, za które pobierane są opłaty, wykonywane przez wspólnotę mieszkaniową na rzecz właścicieli tych lokali, tworzących wokreślonej nieruchomości tę wspólnotę; 16b)22) czynności wykonywane przez wspólnotę mieszkaniową lub właścicieli lokali mieszkalnych tworzących wokreślonej nieruchomości wspólnotę mieszkaniową, na rzecz osób używających na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności lokale należące do właścicieli tworzących tę wspólnotę mieszkaniową, za które pobierane są opłaty niezależne od właściciela wrozumieniu ustawy zdnia 21 czerwca 2001r. oochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy iozmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z2005r. Nr31, poz.266, zpóźn. zm.23)) lub opłaty pośrednie wrozumieniu ustawy zdnia 22 czerwca 1995r. ozakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z2010r. Nr206, poz.1367, zpóźn. zm.24)), jeśli lokale te są wykorzystywane wyłącznie na cele mieszkaniowe; 17) oddanie gruntów wużytkowanie wieczyste przeznaczonych na cele rolnicze; 18) usługi opodwyższonej opłacie, októrych mowa wustawie zdnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr171, poz.1800, zpóźn. zm.25)), świadczone wcelu zebrania środków pieniężnych wtrakcie zbiórki publicznej organizowanej przez organizację pożytku publicznego, zwyjątkiem usług przedpłaconych;

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2004r. Nr273, poz.2703 iNr281, poz.2781, z2005r. Nr17, poz.141, Nr94, poz.788, Nr122, poz.1020, Nr131, poz.1091, Nr167, poz.1400 iNr249, poz.2104, z2006r. Nr144, poz.1043, Nr208, poz.1532 iNr227, poz.1658, z2007r. Nr42, poz.273, Nr80, poz.542, Nr115, poz.791, Nr120, poz.818, Nr180, poz.1280 iNr181, poz.1292, z2008r. Nr70, poz.416, Nr145, poz.917, Nr216, poz.1370 iNr235, poz.1618, z2009r. Nr6, poz.33, Nr31, poz.206, Nr56, poz.458, Nr157, poz.1241 iNr219, poz.1705, z2010r. Nr44, poz.250, Nr54, poz.320, Nr127, poz.857 iNr148, poz.991, z2011r. Nr106, poz.622, Nr112, poz.654, Nr139, poz.814, Nr149, poz.887 iNr205, poz.1206, z2012r. poz.941 i979 oraz z 2013 r. poz. 87.

21) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2004r. Nr19, poz.177 iNr63, poz.591, z2005r. Nr72, poz.643, Nr122, poz.1024, Nr167, poz.1398 iNr260, poz.2184, z2006r. Nr165, poz.1180, z2007r. Nr125, poz.873, z2008r. Nr235, poz.1617, z2009r. Nr65, poz.545, Nr117, poz.988, Nr202, poz.1550 iNr223, poz.1779, z2010r. Nr207, poz.1373, z2011r. Nr201, poz.1180 oraz z2012r. poz.201, 888 i989.

22) Dodany przez §1 pkt5 lit. arozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 4.

23) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2005r. Nr69, poz.626, z2006r. Nr86, poz.602, Nr167, poz.1193 iNr249, poz.1833, z2007r. Nr128, poz.902 iNr173, poz.1218, z2010r. Nr3, poz.13, z2011r. Nr224, poz.1342 oraz z2012r. poz.951.

24) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2011r. Nr22, poz.114 iNr185, poz.1092 oraz z2012r. poz.908.

25) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2004r. Nr273, poz.2703, z2005r. Nr163, poz.1362 iNr267, poz.2258, z2006r. Nr12, poz.66, Nr104, poz.708 i711, Nr170, poz.1217, Nr220, poz.1600, Nr235, poz.1700 iNr249, poz.1834, z2007r. Nr23, poz.137, Nr50, poz.331 iNr82, poz.556, z2008r. Nr17, poz.101 iNr227, poz.1505, z2009r. Nr11, poz.59, Nr18, poz.97 iNr85, poz.716, z2010r. Nr81, poz.530, Nr86, poz.554, Nr106, poz.675, Nr182, poz.1228, Nr219, poz.1443, Nr229, poz.1499 iNr238, poz.1578, z2011r. Nr102, poz.586 i587, Nr134, poz.779, Nr153, poz.903, Nr171, poz.1016, Nr233, poz.1381 iNr234, poz.1390 oraz z2012r. poz.908, 1203, 1256, 1445 i1529.

20)

Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 247

19) usługi wzakresie kształcenia, inne niż wymienione wart.43 ust.1 pkt26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług idostawę towarów ściśle ztymi usługami związane; 20) usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług idostawę towarów ściśle ztymi usługami związane; 21)26) świadczenie usług międzynarodowego przewozu drogowego polegającego na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi na terytorium państw trzecich, które nie pobierają podatków lub opłat opodobnym charakterze od przewozów osób autobusami zarejestrowanymi na terytorium kraju, przez podatników mających siedzibę działalności gospodarczej, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, lub stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu poza terytorium kraju; 22) import towarów przez instytucje lub organy Unii Europejskiej, posiadające siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium kraju – do celów służbowych tych instytucji lub organów; 23) świadczenie usług i dostawę towarów, z wyłączeniem towarów wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 6grudnia 2008r. opodatku akcyzowym, inną niż wymieniona wpkt3, wykonywane przez podmioty, których działalność jest zwolniona od podatku na podstawie art.43 ust.1 pkt18, 22, 24, 26 i31–33 ustawy, wzwiązku zorganizowaniem imprez połączonych ze zbiórką pieniędzy wyłącznie na potrzeby tej działalności zwolnionej, pod warunkiem że: a) środki pieniężne pozyskane ztych czynności zostaną przeznaczone wcałości na potrzeby działalności zwolnionej na podstawie art.43 ust.1 pkt18, 22, 24, 26 i31–33 ustawy, b) zwolnienie zpodatku nie spowoduje naruszenia warunków konkurencji, c) podmioty, októrych mowa wzdaniu wstępnym, nie naruszają przepisów ozbiórkach publicznych; 24) usługi wzakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu ipoprawie zdrowia, oraz dostawę towarów iświadczenie usług ściśle ztymi usługami związane, wykonywane przez uczelnie medyczne; 25) usługi turnusów rehabilitacyjnych wrozumieniu ustawy zdnia 27 sierpnia 1997r. orehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z2011r. Nr127, poz.721, zpóźn. zm.27)) świadczone na zasadach określonych wtej ustawie oraz dostawę towarów iświadczenie usług ściśle ztymi usługami związane, wykonywane przez podmioty inne niż wymienione wart.43 ust.1 pkt18 ustawy; 26)28) usługi ściśle związane zusługami wzakresie opieki nad dziećmi imłodzieżą, októrych mowa wart.43 ust.1 pkt24 ustawy; 27)28) usługi, wtym także usługi pośrednictwa, których przedmiotem są udziały w: a) spółkach, b) innych niż spółki podmiotach, jeżeli mają one osobowość prawną – zwyłączeniem usług przechowywania tych udziałów izarządzania nimi. 2.29) Zwolnienie, októrym mowa wust.1 pkt3, stosuje się, pod warunkiem że: 1) organizacja pożytku publicznego nie narusza warunków lub zasad działania określonych wustawie zdnia 24 kwietnia 2003r. odziałalności pożytku publicznego iowolontariacie; 2) środki pieniężne uzyskane zdostawy towarów, októrej mowa wust.

1 pkt3, zostaną przeznaczone wcałości na cele określone wpozwoleniu na przeprowadzenie przez tę organizację pożytku publicznego zbiórki publicznej, uzyskanym zgodnie zprzepisami ozbiórkach publicznych; 3) nie spowoduje naruszenia warunków konkurencji. 3.Zwolnienie, októrym mowa wust.1 pkt3, obowiązuje wodniesieniu do towarów: 1) których wartość rynkowa uwzględniająca podatek przekracza 2000 złotych – wyłącznie wprzypadku, gdy organizacja pożytku publicznego posiada dokumentację pozwalającą na identyfikację darczyńcy ipotwierdzającą dokonanie daro Wbrzmieniu ustalonym przez §1 pkt5 lit.b rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku4. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2011r. Nr171, poz.1016, Nr209, poz.1243 i1244 iNr291, poz.1707, z2012r. poz.986 i1456 oraz z 2013 r. poz. 73.

28) Dodany przez §1 pkt3 lit.arozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 5.

29) Wbrzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 14.

26) 27)

Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 247

wizny, awprzypadku darowizny zterytorium państwa trzeciego posiada dodatkowo dokument celny, zktórego wynika, żeimport tych towarów nie korzystał ze zwolnień, októrych mowa wart.81 ustawy; 2) pod warunkiem że nabycie przez organizację pożytku publicznego zostało udokumentowane posiadaną fakturą lub dokumentem celnym potwierdzającym, żeimport towarów nie korzystał ze zwolnień, októrych mowa wart.81 ustawy. 3a.30) Przez zarządzanie, októrym mowa wust.1 pkt7a, rozumie się czynności, októrych mowa wart.43 ust.8 pkt1–4 ustawy. 3b.30) Zwolnienie, októrym mowa wust.1 pkt7a, nie ma zastosowania do czynności iusług, októrych mowa wart.43 ust.15 ustawy. 4.Na potrzeby stosowania zwolnienia, októrym mowa wust.1 pkt10, za standardowy zbiornik uważa się zbiornik paliwa na stałe zamontowany przez producenta wśrodkach transportu tego samego rodzaju oraz którego zamontowanie na stałe umożliwia bezpośrednie wykorzystanie paliwa zarówno do napędu, jak i, wodpowiednim przypadku, do funkcjonowania wtrakcie transportu systemu chłodzącego iinnych systemów. 5.Zwolnienie, októrym mowa wust.1 pkt9 i10, ma zastosowanie, pod warunkiem żepaliwa: 1) są wykorzystywane wyłącznie przez środek transportu, wktórym zostały przywiezione; 2) nie zostaną usunięte ztego środka transportu ani nie będą magazynowane, chyba że jest to konieczne wprzypadku jego naprawy; 3) nie zostaną odpłatnie lub nieodpłatnie odstąpione przez osobę korzystającą ze zwolnienia.

6. Zwolnienie, októrym mowa wust.1 pkt18, stosuje się, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki: 1) dostawca publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej, zwany dalej „dostawcą usługi”, zawarł zorganizacją pożytku publicznego pisemną umowę dotyczącą przekazania tej organizacji kwoty należnej, wczęści przekraczającej kwotę zatrzymywaną przez dostawcę usługi, ztytułu świadczonych usług opodwyższonej opłacie dla realizacji zbiórek publicznych przez tę organizację; 2) wumowie, októrej mowa wpkt1, został podany numer lub numery, wykorzystywane do świadczenia usługi opodwyższonej opłacie, okres, wktórym numer lub numery będą udostępnione na potrzeby zbiórki publicznej, cena jednostkowa usługi ze wskazaniem kwoty zatrzymywanej przez dostawcę usługi; 3) dostawca usługi posiada kopię pozwolenia na przeprowadzenie przez organizację pożytku publicznego zbiórki publicznej, uzyskanego zgodnie zprzepisami ozbiórkach publicznych; 4) kwota otrzymana za wykonane usługi opodwyższonej opłacie udokumentowana fakturami, októrych mowa wpkt5, zwyjątkiem części tej kwoty zatrzymywanej przez dostawcę usługi, zostanie wterminie 45 dni od końca miesiąca, wktórym dostawca usługi otrzymał tę kwotę, przekazana na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego; 5) wfakturach za usługi telekomunikacyjne zostanie wyszczególniona liczba połączeń zrealizowanych zwykorzystaniem numeru lub numerów, októrych mowa wpkt2, oraz wartość tych usług zuwzględnieniem kwot, które mają być przekazane organizacji pożytku publicznego, oraz kwot zatrzymywanych przez dostawcę usługi; 6) nabywca usługi opodwyższonej opłacie nie otrzymuje wzamian innego świadczenia, wtym również wpostaci prawa do udziału w losowaniu nagród, z wyjątkiem potwierdzenia zainicjowania połączenia, w tym w formie połączenia zwrotnego; 7) organizacja pożytku publicznego nie dokonuje żadnych świadczeń na rzecz dostawcy usługi ztytułu zawarcia umowy, októrej mowa wpkt1, lub wzwiązku znią, zwyjątkiem informowania ouczestniczeniu dostawcy usługi wzbiórce publicznej, owysokości kwoty zatrzymywanej przez dostawcę usługi ztytułu wykonywanej usługi oraz przekazywania danych dotyczących dostawcy usługi, w tym jego logo, podczas rozpowszechniania informacji, o których mowa wpkt2; 8) przed rozpoczęciem świadczenia usługi na podstawie umowy, októrej mowa wpkt1, dostawca usługi podaje do publicznej wiadomości informację owysokości kwoty zatrzymywanej, októrej mowa wpkt2.

7. Zwolnienie, októrym mowa wust.1 pkt18, stosuje się do kwoty należnej ztytułu wykonywanych usług opodwyższonej opłacie, wczęści przekraczającej kwotę zatrzymywaną przez dostawcę usługi.

30)

Dodany przez §1 pkt2 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 19.

Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 247

8.31) Zwolnienia, októrych mowa wust.1 pkt19, 20, 24, 25 i26, stosuje się do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych zusługami podstawowymi dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe. 9.32) Zwolnienia, októrych mowa wust.1 pkt19, 20, 24, 25 i26, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych zusługami podstawowymi, jeżeli: 1) nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie zust.1 pkt19, 20, 24 i25 oraz art.43 ust.1 pkt24 ustawy lub 2) ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności wstosunku do podatników niekorzystających ztakiego zwolnienia.

10. Zwolnienie, októrym mowa wust.1 pkt22, ma zastosowanie, pod warunkiem że towary nie będą przeznaczone na cel inny niż wskazany wust.1 pkt22 oraz nie będą odprzedawane (zbywane) przez okres 3 lat od dnia dopuszczenia ich do obrotu instytucjom lub organom innym niż wymienione wtym przepisie. 11.33) Zwolnienie, októrym mowa wust.1 pkt27, nie ma zastosowania do usług, których przedmiotem są udziały odzwierciedlające: 1) tytuł prawny do towarów; 2) tytuł własności nieruchomości; 3) prawa rzeczowe dające ich posiadaczowi prawo do korzystania znieruchomości; 4) udziały iinne tytuły prawne dające ich posiadaczowi prawne lub faktyczne prawo własności lub posiadania nieruchomości lub jej części. 12.33) Zwolnienie od podatku stosuje się również do świadczenia usługi stanowiącej element usługi wymienionej wust.1 pkt27, który sam stanowi odrębną całość ijest właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej zgodnie zust.1 pkt27. §14.1.Zwalnia się od podatku import towarów wprzypadku, gdy miejscem przeznaczenia tych towarów jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju iwywóz zterytorium kraju tych towarów nastąpi wramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. 2.Zwolnienie, októrym mowa wust.1, stosuje się, pod warunkiem że importer, który dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, jest podatnikiem zarejestrowanym jako podatnik VAT UE iwmomencie importu podał swój ważny numer identyfikacji podatkowej, októrym mowa wart.97 ust.10 ustawy, przyznany mu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz: 1) przedstawił dowód wskazujący, że importowane towary przeznaczone są do transportu lub wysyłki zterytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego; 2) podał ważny numer identyfikacyjny VAT: a) przyznany mu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych wpaństwie członkowskim przeznaczenia importowanych towarów – wprzypadku, októrym mowa wart.13 ust.3 ustawy, albo b) nabywcy towarów przyznany mu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych wpaństwie członkowskim przeznaczenia importowanych towarów – wprzypadku, októrym mowa wart.13 ust.1 ustawy; 3) wterminie 4miesięcy po miesiącu, wktórym powstał obowiązek podatkowy ztytułu importu towarów, przedstawi dokumenty, októrych mowa wust.3 lub 4; 4) wokresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, wktórym dokonywany jest import towarów, nie naruszył warunku, októrym mowa wpkt3, wodniesieniu do towarów importowanych wokresie 17 miesięcy poprzedzających import towarów. Jeżeli warunek ten został naruszony, importer składa organowi celnemu wtrybie stosowanym przy zabezpieczeniu należności celnych na podstawie przepisów celnych zabezpieczenie wwysokości równej kwocie podatku, który nie zostanie uiszczony.

Wbrzmieniu ustalonym przez §1 pkt3 lit.b rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku

5. Wbrzmieniu ustalonym przez §1 pkt3 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 19.

33) Dodany przez §1 pkt3 lit.d rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 5.

31) 32)

Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 247

3. Importer jest obowiązany do przedstawienia organowi celnemu dokumentów potwierdzających wykazanie winformacji podsumowującej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, októrej mowa wust.1.

4. Wprzypadku gdy winformacji podsumowującej oprócz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, októrej mowa wust.1, wykazywane są również inne wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów inie jest możliwa identyfikacja wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, o której mowa w ust. 1, importer przedstawia zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające złożenie przez importera informacji podsumowującej wzakresie tej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

5. Warunku, októrym mowa wust.2 pkt4, wzakresie złożonego zabezpieczenia kwoty podatku, który nie został uiszczony, nie stosuje się po przedstawieniu organowi celnemu dokumentów, októrych mowa wust.3 lub 4, dotyczących importu towarów, dla którego złożono zabezpieczenie.

6. Wprzypadku gdy importer, który złożył zabezpieczenie kwoty podatku, nie przedstawi wterminie, októrym mowa wust.2 pkt3, dokumentów, októrych mowa wust.3 lub 4, dotyczących importu towarów, dla którego złożono zabezpieczenie, kwotę nieuiszczonego podatku organ celny pokrywa zzabezpieczenia. §15.1.Zwalnia się od podatku, zzastrzeżeniem ust.2: 1) import paliw, olejów ismarów, zwanych dalej „paliwami”, przez siły zbrojne Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 3, oraz przez siły zbrojne Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego uczestniczących wPartnerstwie dla Pokoju, przeznaczonych wyłącznie do użytku wsłużbowych pojazdach, statkach powietrznych iokrętach sił zbrojnych lub ich personelu cywilnego, podczas ich pobytu na terytorium kraju; 2) import towarów przez Kwaterę Główną Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, zwaną dalej „Kwaterą”, oile ich rodzaj iilość wskazują, że są przeznaczone na potrzeby własne Kwatery, wcelu utworzenia, budowy oraz działalności Kwatery; 3) import towarów przez Centrum Szkolenia Sił Połączonych wBydgoszczy, przeznaczonych do jego wyłącznego użytku, zzastrzeżeniem pkt4; 4) import towarów przez Kwaterę oraz Centrum Szkolenia Sił Połączonych wBydgoszczy, których rodzaje iilość określa załącznik nr2 do rozporządzenia, przeznaczonych na zaopatrzenie barów, mes ikantyn Kwatery, itam sprzedawanych, oraz barów, mes ikantyn Centrum Szkolenia Sił Połączonych wBydgoszczy zlokalizowanych na jego terenie; 5) import rzeczy osobistego użytku oraz służących do użytku domowego lub zawodowego, wtym mebli izmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego, stanowiących własność personelu zagranicznego Kwatery iczłonków jego rodzin lub osób upoważnionych Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy, w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe, zzachowaniem następujących norm ilościowych: a) samochód osobowy – 2 sztuki na osobę, która ukończyła 18 lat, b) przyczepka towarowa – 2 sztuki na rodzinę, c) samochód kempingowy albo przyczepa kempingowa – 1 sztuka na rodzinę, d) motocykl – 1 sztuka na osobę, która ukończyła 18 lat, e) turystyczna łódź motorowa – 1 sztuka na rodzinę; 6) dostawę towarów wbarach, mesach ikantynach Kwatery oraz wbarach, mesach ikantynach Centrum Szkolenia Sił Połączonych wBydgoszczy zlokalizowanych na jego terenie; 7) import towarów przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych, októrych mowa wart.2 lit.aUmowy ostatusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub na ich rzecz przeznaczonych do ich wyłącznego użytku służbowego lub też do zaopatrzenia ich wojskowej usługowej działalności wspierającej, októrej mowa wart.23 tej umowy, zgłaszanych na zaświadczeniu określonym wart.XI ust.4 Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19czerwca 1951r., jeżeli siły takie biorą udział we wspólnych działaniach obronnych; 8) import rzeczy przeznaczonych do osobistego użytku imebli przez członków sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych ipersonelu cywilnego, członków ich rodzin oraz pracowników wykonawców kontraktowych Stanów Zjednoczonych, októrych mowa w art. 2 lit. a, c, d i g Umowy o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – wokresie 12 miesięcy od momentu pierwszego przybycia tej osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe, zzachowaniem następujących norm ilościowych: a) samochód osobowy – 1 sztuka na osobę, która ukończyła 18 rok życia,

Dziennik Ustaw b) przyczepka towarowa – 1 sztuka na rodzinę, c) samochód kempingowy albo przyczepa kempingowa – 1 sztuka na rodzinę, d) motocykl – 1 sztuka na osobę, która ukończyła 18 lat, e) turystyczna łódź motorowa – 1 sztuka na rodzinę; 9) import towarów przeznaczonych do osobistego lub domowego użytku lub do konsumpcji, innych niż napoje alkoholowe, tytoń iwyroby tytoniowe, przez członków sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych ipersonelu cywilnego, członków ich rodzin oraz pracowników wykonawców kontraktowych Stanów Zjednoczonych, októrych mowa wart.2 lit.a, c, d ig Umowy ostatusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem wojskowego urzędu pocztowego, wczasie wykonywania zadań na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe; 10) dostawę towarów iświadczenie usług wramach działalności związanej zprowadzeniem wojskowej usługowej działalności wspierającej, założonej, utrzymywanej iprowadzonej przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych wobrębie uzgodnionych obiektów iterenów, zgodnie zart.23 Umowy ostatusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.Warunkiem zastosowania zwolnień, októrych mowa wust.1 pkt1–5 i7–9, jest przedłożenie organowi celnemu: 1) wprzypadku, októrym mowa wust.1 pkt1, dokumentów, zktórych wynika, żesprowadzane paliwa zostaną wykorzystane zgodnie zust.1 pkt1 lub osoba używająca te paliwa jest członkiem personelu cywilnego sił zbrojnych oraz że nie będą podlegały żadnym innym czynnościom określonym wart.5 ustawy; 2) wprzypadku, októrym mowa wust.1 pkt2–4, dokumentów, zktórych wynika, żetowary są sprowadzane przez Kwaterę lub Centrum Szkolenia Sił Połączonych wBydgoszczy; 3) wprzypadkach, októrych mowa wust.1 pkt5 oraz pkt8 i9, dokumentów, zktórych wynika, że osoba dokonująca importu należy do personelu zagranicznego Kwatery lub jest członkiem rodziny personelu zagranicznego albo osobą upoważnioną Centrum Szkolenia Sił Połączonych wBydgoszczy albo należy do członków sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych albo personelu cywilnego, członków ich rodzin albo pracowników wykonawców kontraktowych Stanów Zjednoczonych wrozumieniu Umowy ostatusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zzastrzeżeniem, że towary te nie będą przeznaczone na cel inny niż wskazany wust.1 pkt5 oraz pkt8 i9 oraz nie będą odprzedawane (zbywane) przez okres 3 lat od dnia dopuszczenia ich do obrotu osobom innym niż wymienione wtych przepisach, zzastrzeżeniem ust.3; 4) wprzypadku, októrym mowa wust.1 pkt7, zaświadczenia określonego wart.XI ust.4 Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r., potwierdzającego, że siły zbrojne Stanów Zjednoczonych w rozumieniu Umowy o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą odbiorcą importowanych towarów. 3.Za odprzedaż (zbycie), októrych mowa wust.2 pkt3, nie uznaje się przekazania towarów, zwyjątkiem środków transportu, na rzecz organizacji pożytku publicznego, wrozumieniu ustawy zdnia 24 kwietnia 2003r. odziałalności pożytku publicznego iowolontariacie, zprzeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje. 4.Kradzież środków transportu, októrych mowa wust.1 pkt5 i8, lub ich utrata na skutek całkowitego zniszczenia, wyłączającego, na podstawie odrębnych przepisów, jego ponowne dopuszczenie do ruchu drogowego, nie narusza warunków zwolnienia przewidzianych wust.2 pkt3, pod warunkiem posiadania, przez podmioty korzystające ztakiego zwolnienia, zaświadczenia, wydanego przez właściwy organ Policji wkraju lub za granicą, stwierdzającego dokonanie kradzieży pojazdu lub jego zniszczenie. 5.Zaświadczenie, októrym mowa wust.4, należy przedstawić: 1) Naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego wSzczecinie – wprzypadku personelu zagranicznego Kwatery lub członków rodziny personelu zagranicznego; 2) Naczelnikowi Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego wBydgoszczy – wprzypadku osób upoważnionych Centrum Szkolenia Sił Połączonych wBydgoszczy; 3) Naczelnikowi Urzędu Skarbowego wOstródzie – wprzypadku członków sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych albo personelu cywilnego, członków ich rodzin oraz pracowników wykonawców kontraktowych Stanów Zjednoczonych wrozumieniu Umowy ostatusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. – 15 – Poz. 247

Dziennik Ustaw – 16 – Poz. 247

§16.1.Zwalnia się od podatku wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów przemieszczonych na terytorium kraju przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz wprzypadku, gdy na tych towarach mają zostać na terytorium kraju wykonane usługi na rzecz tego podatnika. 2.Zwolnienie, októrym mowa wust.1, stosuje się, pod warunkiem że towary po wykonaniu usług zostaną przemieszczone niezwłocznie, nie później jednak niż wterminie 90 dni, czasowo na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego, zktórego zostały pierwotnie wywiezione, wcelu wykonania na tych towarach usług, przed przemieszczeniem ich na terytorium państwa członkowskiego, zktórego zostały pierwotnie wywiezione. §17.1.Zwalnia się od podatku wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów wprowadzanych do składu celnego. 2.Przepis ust.1 stosuje się, pod warunkiem że: 1) towary przeznaczone są do odprzedaży wskładzie celnym podatnikowi, októrym mowa wart.15 ustawy; 2) towary znajdują się pod dozorem celnym izostały ujęte wewidencji towarowej, prowadzonej zgodnie zodrębnymi przepisami; 3) podatnik złoży najpóźniej wterminie określonym do złożenia deklaracji podatkowej składanej za okres, wktórym powstał obowiązek podatkowy od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, do których ma zastosowanie ust.1, informację oskorzystaniu ze zwolnienia od podatku; informacja powinna określać wartość towarów objętych tym zwolnieniem.

Rozdział7 Przypadki, w których zastosowanie ma inny niż określony w art. 86 ust. 10 ustawy termin obniżenia kwoty podatku należnego §18.1.Wprzypadku nabycia przez podatnika innego niż mały podatnik, októrym mowa wart.21 ust.1 ustawy, towarów iusług udokumentowanych fakturą oznaczoną zgodnie zodrębnymi przepisami „metoda kasowa” podatnik może obniżyć kwotę podatku należnego okwotę podatku naliczonego określoną wtej fakturze, wrozliczeniu za okres rozliczeniowy, wktórym:34) 1) uregulował część należności na rzecz małego podatnika, októrym mowa wart.21 ust.1 ustawy – wtej części; 2) uregulował wcałości należność na rzecz małego podatnika, októrym mowa wart.21 ust.1 ustawy; 3) (uchylony).35) 2.(uchylony).36) Rozdział8 Przypadki, gdy kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu §19.1.Zwrot podatku zapłaconego od importu towarów przysługuje podatnikom, którzy dokonali wywozu towarów zterytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej, wzwiązku zich reklamacją. 2.Zwrot podatku, októrym mowa wust.1, przysługuje podmiotom, które: 1) złożyły zgłoszenie rejestracyjne iposiadają numer identyfikacji podatkowej oraz nie korzystają ze zwolnień, októrych mowa wart.113 ustawy, inie wykonują wyłącznie czynności zwolnionych na podstawie art.43 ust.1 ustawy i§13–17; 2) wcałości zapłaciły podatek należny ztytułu importu towarów; 3) posiadają dokument celny stwierdzający dokonanie importu towarów, októrych mowa wust.1, zktórego wynika kwota podatku naliczonego ztytułu importu tych towarów;

Wprowadzenie do wyliczenia wbrzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.atiret pierwsze rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku18.

35) Przez §1 pkt2 lit.atiret drugie rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 18.

36) Przez §1 pkt2 lit.b rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 18.

34)

Dziennik Ustaw – 17 – Poz. 247

4) były importerami tych towarów iposiadają związane ztym dokumenty celne; 5) posiadają dokument potwierdzający wywóz tych towarów zterytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej. 3.Zwrot podatku następuje na wniosek podatnika, złożony do naczelnika urzędu skarbowego. 4.Wniosek, októrym mowa wust.3, zawiera: 1) wartość oraz ilość importowanych towarów, których dotyczy zwrot podatku; 2) kwotę podatku, októrej zwrot ubiega się podatnik. 5.Do wniosku, októrym mowa wust.3, dołącza się dokumenty, októrych mowa wust.2 pkt3 i5, wraz zdowodem zapłaty podatku. 6.Zwrot podatku, októrym mowa wust.1, nie dotyczy kwot podatku naliczonego: 1) októre przysługiwało podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego lub 2) które zostały zwrócone na podstawie odrębnych przepisów, wtym wformie zaliczki, lub 3) zapłaconego ztytułu importu towarów objętych procedurą odprawy czasowej zczęściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, jeżeli wywóz towaru nastąpił po upływie miesiąca następującego po miesiącu, wktórym dokonano importu. 7.Urząd skarbowy dokonuje zwrotu podatku, októrym mowa wust.1, na rachunek bankowy podatnika, nie później niż wterminie 45 dni od dnia otrzymania wniosku, októrym mowa wust.3, wraz zdołączonymi dokumentami. 8.Przepisy ust.1–5, ust.6 pkt1 i2 oraz ust.7 stosuje się odpowiednio do podatku zapłaconego od importu towarów: 1) objętych procedurą uszlachetniania czynnego wsystemie ceł zwrotnych, jeżeli towary te zostały wywiezione zterytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej, apodatnik otrzymał zwrot cła zgodnie zodrębnymi przepisami oraz dołączył dokument potwierdzający zwrot cła; 2) poddanych procesowi uszlachetniania czynnego wsystemie zawieszeń, wwyniku którego powstały produkty kompensacyjne, dla których powstał dług celny zgodnie zprzepisami celnymi iktóre zostały wywiezione zterytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej. § 20.

1. Zwrot podatku przysługuje również instytucjom lub organom Unii Europejskiej, posiadającym siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium kraju, ztytułu nabycia towarów iusług do celów służbowych tych instytucji iorganów. 2.Zwrot podatku, októrym mowa wust.1, przysługuje, pod warunkiem że wartość towarów iusług wykazanych na fakturze wynosi co najmniej 500 złotych łącznie zpodatkiem. 3.Zwrot podatku zawartego wcenach towarów iusług nabytych przez instytucje lub organy Unii Europejskiej, októrych mowa wust.1, obejmuje kwotę podatku określoną wfakturze. 4.Zwrot podatku ztytułu nabycia środka transportu przysługuje pod warunkiem, że środek ten nie zostanie odstąpiony podmiotom innym niż wymienione wust.1 przez okres 3 lat od dnia jego nabycia. 5.Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia podatku podlegającego zwrotowi jest faktura wystawiona przy nabyciu towarów lub usług.

§21.1.Zwrot podatku, októrym mowa w§20 ust.1, jest dokonywany na wniosek składany do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. 2.Wniosek, októrym mowa wust.1, powinien zawierać: 1) kwotę podatku, októrej zwrot ubiega się instytucja lub organ Unii Europejskiej, októrych mowa w§20 ust.1; 2) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot podatku. 3.Do wniosku, októrym mowa wust.1, dołącza się uwierzytelnione kserokopie faktur.

Dziennik Ustaw – 18 – Poz. 247

4.Wniosek, októrym mowa wust.1, składany jest za okresy roczne, przy czym uwzględnia się kwoty podatku wynikające zfaktur otrzymanych wdanym roku. 5.Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście dokonuje zwrotu podatku na rachunek bankowy wskazany we wniosku, októrym mowa wust.1, wterminie 6 miesięcy od dnia złożenia tego wniosku przez instytucje lub organy Unii Europejskiej, októrych mowa w§20 ust.1. 6.Wrazie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących sporządzonego wniosku, októrym mowa wust.1, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, wskazując przyczyny, zpowodu których złożony wniosek poddaje się wwątpliwość, zwraca się do instytucji lub organów Unii Europejskiej, októrych mowa w§20 ust.1, ododatkowe wyjaśnienia. 7.Wprzypadku określonym wust.6 zwrot podatku następuje wterminie, októrym mowa wust.5, awprzypadku przekroczenia tego terminu – nie później niż 30 dni od dnia otrzymania wyjaśnień instytucji lub organów Unii Europejskiej, októrych mowa w§20 ust.1, usuwających wątpliwości, dotyczące sporządzonego wniosku, według kwot faktycznie uznanych. 8.Zwrot podatku nie przysługuje, jeżeli towar został zwrócony sprzedawcy, ainstytucja lub organ Unii Europejskiej, októrych mowa w§20 ust.1, otrzymały od sprzedawcy zwrot zapłaconej ceny. Rozdział9 Przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu §22.1.Zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów iusług lub importu towarów za środki finansowe bezpośrednio im przekazane na odrębny rachunek bankowy, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, októrych mowa w§8 ust.3 i4, przysługuje zwrot podatku naliczonego, pod warunkiem że do tych czynności nie miała zastosowania stawka 0%. 2.Przepis ust.1 stosuje się odpowiednio do zarejestrowanych podatników dokonujących bezpośrednio nabycia towarów iusług lub importu towarów za środki finansowe, przekazane zrachunku bankowego, na którym są ulokowane środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, przekazane przez podatnika, októrym mowa wust.1. §23.1.Zwrot podatku nie dotyczy kwot podatku naliczonego: 1) októre został pomniejszony lub mógł być pomniejszony podatek należny lub 2) które zostały zwrócone przez właściwy urząd skarbowy na podstawie odrębnych przepisów. 2.Przepis ust.1 stosuje się również wprzypadku dokonania zwrotu podatku naliczonego wformie zaliczki. 3.Przepis §22 nie ma zastosowania przy nabyciu za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, gdy kwota podatku została zaliczona do objęcia kosztami kwalifikowanymi wrozumieniu przepisów regulujących zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. §24.1.Zwrot podatku przysługuje podatnikom, którzy spełniają następujące warunki: 1) złożyli zgłoszenie rejestracyjne iposiadają numer identyfikacji podatkowej; 2) prowadzą ewidencję, októrej mowa wart.109 ust.3 ustawy; 3) wcałości zapłacili należność obejmującą podatek naliczony ztytułu dokonanego nabycia towarów lub usług oraz posiadają oryginał faktury lub faktury korygującej, awprzypadku importu towarów – dokument stwierdzający zapłatę cła ipodatków pobieranych przez organy celne, wprzypadku zaś wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca – fakturę wewnętrzną lub fakturę wystawioną przez dostawcę, atakże dokumenty handlowe potwierdzające dokonanie dostawy lub świadczenie usług; 4) posiadają rachunek bankowy, na którym są wyodrębnione środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, októrych mowa w§8 ust.3 i4; 5) posiadają zaświadczenie wydane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, że nabycie zostało sfinansowane ze środków, októrych mowa w§8 ust.4 pkt2, awprzypadku nabycia sfinansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej wymienionych w§8 ust.3 i4 pkt1 przedstawią takie zaświadczenie, gdy naczelnik urzędu skarbowego zażąda jego przedstawienia wzwiązku zpotrzebą jednoznacznej identyfikacji tych środków.

Dziennik Ustaw – 19 – Poz. 247

2. Zwrot podatku przysługuje także podatnikom, którzy kwotę podatku naliczonego zapłacili z innych środków niż środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, októrych mowa w§8 ust.

3 i4. §25.1.Zwrot podatku przysługuje również wprzypadku, gdy nabycie towarów iusług lub import towarów są finansowane wczęści ze środków zrachunku bankowego, na którym ulokowane są wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, októrych mowa w§8 ust.3 i4, awczęści zinnych środków finansowych. 2.Podatek wykazany wfakturze lub wdokumencie celnym podlega zwrotowi wczęści odpowiadającej procentowemu udziałowi należności, która została sfinansowana ześrodków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, októrych mowa w§8 ust.3 i4, wkwocie należności ogółem wynikającej zfaktury. 3.Jeżeli zumów, októrych mowa w§8 ust.3 i4, wynika, że środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej nie mogą być przeznaczone na opłacanie podatku, przy wyliczeniu udziału, októrym mowa wust.2, należność sfinansowaną ztych środków powiększa się okwotę przypadającego na nią podatku, pod warunkiem jednak, że część należności odpowiadająca kwocie tego podatku została zapłacona zinnych środków finansowych. 4.Faktura lub dokument celny dokumentujący transakcję dotyczącą towarów iusług, których nabycie lub import zostały sfinansowane wczęści ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, októrych mowa w§8 ust.3 i4, może być podstawą tylko do jednokrotnego wystąpienia podatnika ozwrot podatku, októrym mowa wust.1. 5.Zwrot podatku, októrym mowa wust.1, przysługuje podatnikom, którzy zapłacili ześrodków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, októrych mowa w§8 ust.3 i4, zzastrzeżeniem ust.3, część należności obejmującą podatek naliczony ztytułu dokonanego nabycia towarów i usług lub importu towarów oraz posiadają oryginał faktury lub faktury korygującej dokumentującej nabycie towarów lub usług, awprzypadku importu towarów – również dokument stwierdzający zapłatę cła ipodatków pobieranych przez organy celne, wprzypadku zaś wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca – fakturę wewnętrzną lub fakturę wystawioną przez dostawcę, atakże dokumenty handlowe potwierdzające dokonanie dostawy lub świadczenie usług. 6.Do zwrotu podatku, októrym mowa wust.1, stosuje się odpowiednio §23 i§24 ust.1 pkt1, 2 i4. §26.1.Zwrot podatku następuje na wniosek podatnika wterminie 60 dni od dnia złożenia wniosku oraz zuwzględnieniem art.99 ust.12 ustawy, awprzypadku nieotrzymania zwrotu wtym terminie – również zuwzględnieniem art.87 ust.2 i7 ustawy. 2.Wniosek, októrym mowa wust.1, zawiera co najmniej dane dotyczące: 1) wartości nabytych towarów iusług lub importu towarów, których dotyczy zwrot podatku; 2) kwoty podatku, októrej zwrot ubiega się podatnik. 3.Do wniosku, októrym mowa wust.1, dołącza się: 1) kopię dokumentu stwierdzającego przekazanie na rachunek bankowy podatnika środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, októrych mowa w§8 ust.3 i4; 2) dowód dokonania zapłaty ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. 4.Przepisy ust.1–3 mają odpowiednio zastosowanie do zwrotów wymienionych w§25, ztym że: 1) wniosek powinien zawierać również wyliczenie kwot wnioskowanego zwrotu podatku wraz z zestawieniem danych odnoszących się do poszczególnych sprzedawców oraz wystawionych przez nich faktur lub dokumentów celnych, októrych mowa w§25 ust.5, niezbędnych do określenia prawidłowej kwoty zwrotu podatku; 2) do wniosku powinno być również dołączone zaświadczenie ozarejestrowaniu przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych umowy przewidującej finansowanie wczęści zakupów ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, októrych mowa w§8 ust.3 i4, wraz zokreśleniem wynikającego zpodpisanej umowy udziału tego finansowania. 5.Podatnik dołącza wniosek, októrym mowa wust.1, do deklaracji podatkowej dla podatku. §27.1.Zwrot podatku ztytułu nabycia towarów iusług lub importu towarów iusług przysługuje również podmiotom, które przed dniem 1 maja 2004r. zawarły zAgencją Restrukturyzacji iModernizacji Rolnictwa umowy wramach Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa iObszarów Wiejskich (Sapard) dotyczące refundacji ze środków Unii Europejskiej części kosztów kwalifikowanych związanych zrealizacją przedsięwzięć wramach tego programu.

Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 247

2.Wprzypadkach, októrych mowa wust.1, podatek wykazany na fakturze lub dokumencie celnym podlega zwrotowi wczęści, wjakiej przypada on na wartość netto (bez podatku) towarów lub usług objętych refundacją ze środków Unii Europejskiej wrozliczeniu końcowym umowy, ztym że zwrotowi nie podlega podatek zaliczony do kosztów kwalifikowanych objętych refundacją ze środków Unii Europejskiej. 3.Zwrot podatku przysługuje podmiotom, októrych mowa wust.1, spełniającym następujące warunki: 1) wcałości zapłaciły należność obejmującą podatek naliczony ztytułu dokonanego nabycia towarów lub usług oraz posiadają oryginał faktury lub faktury korygującej, awprzypadku importu towarów – dokument stwierdzający zapłatę cła ipodatków pobieranych przez organy celne; 2) posiadają dokumenty bankowe potwierdzające przekazanie środków refundowanych w wykonaniu umowy, o której mowa wust.

1; 3) posiadają zaświadczenie wydane przez Agencję Restrukturyzacji iModernizacji Rolnictwa: a) opodpisaniu umowy, októrej mowa wust.1, przed dniem 1 maja 2004r., b) zawierające określenie kwoty podatku, przypadającej na wartość netto (bez podatku) towarów i usług objętych dokonaną refundacją ze środków Unii Europejskiej, wyliczonej na podstawie faktur idokumentów celnych, przyjętych do rozliczenia umowy, oraz wysokości udziału, wjakim ta kwota podatku iwartość towarów iusług zostały objęte refundacją ze środków Unii Europejskiej, c) potwierdzające wysokość kwoty podatku objętego refundacją ze środków Unii Europejskiej wzwiązku zzaliczeniem go do kosztów kwalifikowanych, d) zawierające wyszczególnienie numerów, dat inazw wystawców faktur lub dokumentów celnych, które były wystawione na rzecz podmiotów wymienionych wust.1 istanowiły podstawę refundowania ze środków Unii Europejskiej części kosztów kwalifikowanych. 4.Zwrotu podatku dokonuje się na wniosek podmiotu, októrym mowa wust.1, złożony do naczelnika urzędu skarbowego, awprzypadku podmiotów niebędących podatnikami podatku – do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania. 5.Wniosek wsprawie zwrotu podatku, októrym mowa wust.4, powinien zawierać: 1) nazwę iadres siedziby nabywcy lub imię inazwisko oraz adres jego zamieszkania; 2) wartość nabytych towarów iusług lub importu towarów iusług, których dotyczy wniosek ozwrot podatku; 3) kwotę podatku, októrej zwrot ubiega się podatnik. 6.Do wniosku dołącza się: 1) zaświadczenie, októrym mowa wust.3 pkt3; 2) oświadczenie składającego wniosek, że zwrot podatku nie dotyczy podatku naliczonego, który został lub zostanie przez podatnika rozliczony wjakikolwiek inny sposób. 7.Wrazie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących kwoty zwrotu podatku naczelnik urzędu skarbowego, októrym mowa wust.4, przed dokonaniem zwrotu może zażądać przedstawienia do wglądu faktur lub dokumentów celnych. 8.Do zwrotów, októrych mowa wust.1–7, stosuje się odpowiednio przepisy §25 ust.4 oraz §26 ust.1. §28.1.Zwrot podatku przysługuje także wzwiązku znabyciem towarów iusług dokonywanym od zarejestrowanego podatnika przez nierezydentów niebędących zarejestrowanymi podatnikami, wprzypadku nabycia przez nich opodatkowanych towarów iusług związanych zrealizacją programów Unii Europejskiej finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, októrych mowa w§8 ust.3. 2.Przepis ust.1 stosuje się wyłącznie do nabycia towarów iusług ściśle związanych zrealizacją umów przedakcesyjnych, określanych wtytule jako umowy współpracy bliźniaczej (twinningowe), zawartych pomiędzy organami administracji państwowej Rzeczypospolitej Polskiej aorganami administracji poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej, zwanych dalej „umowami współpracy bliźniaczej”.

Dziennik Ustaw – 21 – Poz. 247

§29.Zwrotu podatku, októrym mowa w§28 ust.1, dokonuje się na wniosek Fundacji „Fundusz Współpracy”, zwanej dalej „Fundacją”, której powierzono realizację Programu Rozwoju Instytucjonalnego wramach programu Phare Unii Europejskiej. §30.1.Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia podatku podlegającego zwrotowi jest oryginał faktury wystawionej na nierezydenta. Na fakturze powinno być umieszczone poświadczenie podmiotu, na rzecz którego jest realizowany projekt określony wumowie współpracy bliźniaczej, żenabycie zostało dokonane wramach realizacji tego projektu. 2.Zwrot podatku przysługuje, jeżeli należność obejmująca podatek naliczony ztytułu nabycia towarów iusług została wcałości zapłacona. §31.1.Wniosek wsprawie zwrotu podatku jest składany do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. 2.Wniosek, októrym mowa wust.1, zawiera: 1) kwotę zwrotu podatku; 2) numer rachunku bankowego Fundacji, na który ma być dokonany zwrot podatku; 3) określenie umowy współpracy bliźniaczej, októrej mowa w§28 ust.2. 3.Do wniosku, októrym mowa wust.1, dołącza się: 1) oryginały faktur; 2) poświadczenie Fundacji, że faktury, które były podstawą do obliczenia kwot zwrotu podatku, wcałości były związane zwykonaniem umowy współpracy bliźniaczej, awprzypadku projektów wdrażanych przez inne jednostki niż Fundacja – poświadczenie tej jednostki. 4.Wniosek, októrym mowa wust.1, jest składany za okresy kwartalne wterminie do

25. dnia miesiąca następującego po kwartale, za który jest składany wniosek. §32.1.Urząd skarbowy, którym kieruje naczelnik, októrym mowa w§31 ust.1, dokonuje zwrotu podatku na rachunek bankowy wskazany we wniosku, októrym mowa w§31 ust.1, wterminie 60 dni od dnia jego otrzymania. 2.Wrazie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących sporządzonego wniosku naczelnik urzędu skarbowego, októrym mowa w§31 ust.

1, zwraca się do Fundacji ododatkowe wyjaśnienia. 3.Wprzypadkach, októrych mowa wust.2, naczelnik urzędu skarbowego, októrym mowa w§31 ust.1, może przedłużyć termin zwrotu podatku do czasu zakończenia czynności sprawdzających, postępowania podatkowego lub postępowania kontrolnego. §33.Zwrot podatku Fundacji nie przysługuje, jeżeli Fundacja, wterminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia otrzymania zwrotu, nie dokona rozliczenia otrzymanych kwot zwrotu zwłaściwymi jednostkami obsługującymi poszczególne umowy współpracy bliźniaczej. §34.Zwrot podatku, októrym mowa w§28 ust.1, nie przysługuje wprzypadku, gdy towar został zwrócony sprzedawcy, anierezydent otrzymał od sprzedawcy zwrot zapłaconej ceny. Rozdział10 Inny niż określony w art. 31a ust. 1 ustawy sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych, stosowanych do określenia podstawy opodatkowania, w odniesieniu do niektórych rodzajów usług lub towarów §35.Kwoty wyrażone weuro wykazywane na fakturze wystawianej przez Centralne Biuro Opłat Trasowych (CRCO) Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL) wimieniu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej dokumentującej świadczenie usług wzakresie kontroli inadzoru ruchu lotniczego, za które pobierane są opłaty trasowe, przelicza się na złote według średniego miesięcznego krzyżowego kursu zamknięcia obliczonego przez Grupę Reutera na podstawie dziennego kursu kupna euro zmiesiąca poprzedzającego miesiąc, wktórym wykonano usługę. §

36. Kwoty wykazywane na fakturach dokumentujących usługi wstępu na imprezy masowe w rozumieniu ustawy zdnia 20 marca 2009r. obezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. Nr62, poz.504, zpóźn. zm.37)) wyrażone wwalucie obcej przelicza się na złote zgodnie zprzepisami celnymi stosowanymi dla potrzeb obliczania wartości celnej importowanych towarów.

37)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2010r. Nr127, poz.857 iNr152, poz.1021, z2011r. Nr217, poz.1280 oraz z2012r. poz.951.

Dziennik Ustaw – 22 – Rozdział11 Czasowe obniżenie stawki podatku do wysokości 0% oraz warunki stosowania obniżonej stawki §37. Stawkę podatku wymienioną wart.41 ust.2a ustawy obniża się do wysokości 0% wokresie do dnia 30 kwietnia 2011r. dla: 1) dostawy iwewnątrzwspólnotowego nabycia książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) – zwyłączeniem map iulotek – oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN; 2) importu drukowanych książek ibroszur (ex CN 4901), oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN. §38. Przepisy §37 stosuje się pod warunkiem posiadania dokumentacji potwierdzającej, że towary, októrych mowa w§37, zostały: 1) przekazane do dystrybucji przed dniem 1 stycznia 2011r. lub 2) przez dokonującego ich dostawy ujęte wspisie znatury sporządzonym na dzień 31grudnia 2010r. Rozdział12 Przepisy przejściowe i końcowe §39. 1.Warunek zarejestrowania pisemnej umowy, októrym mowa w§8 ust.1, uznaje się również za spełniony wodniesieniu do odpowiednich umów zarejestrowanych do dnia31grudnia 2009r. przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. 2.Warunek posiadania zaświadczenia, októrym mowa w§24 ust.1 pkt5, uznaje się również za spełniony wodniesieniu do odpowiedniego zaświadczenia wydanego do dnia 31 grudnia 2009r. przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. 3.Warunek dołączenia do wniosku zaświadczenia, októrym mowa w§26 ust.4 pkt2, uznaje się również za spełniony w odniesieniu do odpowiedniego zaświadczenia wydanego do dnia 31 grudnia 2009 r. przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. §40. 1.Zwalnia się od podatku import rzeczy osobistego użytku, októrych mowa wart.46 pkt3 ustawy, wprzypadku, gdy rzeczy te zostały przywiezione zterytorium Wspólnoty przed rozszerzeniem wrozumieniu art.170 ust.1 pkt1 ustawy, lub zterytorium nowych państw członkowskich wrozumieniu art.170 ust.1 pkt2 ustawy, na terytorium kraju przed dniem 1 maja 2004r. iwdniu 1 maja 2004r. pozostawały wdalszym ciągu na terytorium kraju objęte procedurą odprawy czasowej zcałkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, która to procedura kończy się dopuszczeniem do obrotu tych rzeczy na terytorium kraju. 2.Zwolnienie, októrym mowa wust.1, stosuje się, pod warunkiem że: 1) wstosunku do rzeczy ma zastosowanie zwolnienie od cła; 2) przez 12 miesięcy od dnia zgłoszenia do procedury dopuszczenia do obrotu rzeczy nie zostaną oddane jako zabezpieczenie, sprzedane, wynajęte, użyczone, wydzierżawione lub winny sposób odstąpione odpłatnie lub nieodpłatnie. 3.Zwolnienia, októrym mowa wust.1, nie stosuje się do artykułów potrzebnych do wykonywania zawodu lub zajęcia, innych niż przenośne przedmioty sztuki stosowanej lub wyzwolonej. §41. 1.Ilekroć w§41–42 jest mowa oterytorium nowego państwa członkowskiego – rozumie się przez to terytorium państwa przystępującego do Wspólnoty Europejskiej na podstawie Traktatu między Królestwem Belgii, Republiką Czeską, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii iIrlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) aRepubliką Bułgarii oraz Rumunią dotyczącego przystąpienia Republiki Bułgarii iRumunii do Unii Europejskiej, sporządzonego wLuksemburgu dnia 25 kwietnia 2005r.

(Dz.Urz. UE L 157 z21.06.2005, str. 11). 2.Obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się do czynności, októrych mowa wart.7 ust.1 pkt1–4 ustawy, jeżeli wwyniku tych czynności nastąpił wywóz towarów zterytorium kraju na terytorium nowego państwa członkowskiego, jeżeli łącznie spełnione zostały następujące warunki: 1) wywożone towary zostały objęte procedurą wywozu wrozumieniu przepisów celnych przed dniem 1 stycznia 2007r.; 2) wywóz zterytorium kraju poza terytorium Wspólnoty nastąpił po dniu 31 grudnia 2006r.; 3) podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej dla podatku od towarów iusług za dany okres rozliczeniowy posiada wswojej dokumentacji dowody, októrych mowa wart.42 ust.3 i11 ustawy. Poz. 247

Dziennik Ustaw – 23 – Poz. 247

3.Przez terytorium Wspólnoty, októrym mowa wust.2, należy rozumieć terytorium Wspólnoty przed dniem 1 stycznia 2007r. §42. 1.Zwalnia się od podatku import rzeczy osobistego użytku, októrych mowa wart.46 pkt3 ustawy, wprzypadku gdy rzeczy te zostały przywiezione zterytorium nowego państwa członkowskiego na terytorium kraju przed dniem 1 maja 2004r. iwdniu 1 stycznia 2007r. pozostawały wdalszym ciągu na terytorium kraju objęte procedurą odprawy czasowej zcałkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, która to procedura kończy się dopuszczeniem do obrotu tych rzeczy na terytorium kraju. 2.Zwolnienie, októrym mowa wust.1, stosuje się, pod warunkiem że: 1) wstosunku do rzeczy ma zastosowanie zwolnienie od cła; 2) przez 12 miesięcy od dnia zgłoszenia do procedury dopuszczenia do obrotu rzeczy nie zostaną oddane jako zabezpieczenie, sprzedane, wynajęte, użyczone, wydzierżawione lub winny sposób odstąpione odpłatnie lub nieodpłatnie. 3.Zwolnienia, októrym mowa wust.1, nie stosuje się do artykułów potrzebnych do wykonywania zawodu lub zajęcia, innych niż przenośne przedmioty sztuki stosowanej lub wyzwolonej. §43.

1. Zwalnia się od podatku wokresie do dnia 31 grudnia 2011r. usługi polegające na prowadzeniu prac konserwatorskich irestauratorskich dotyczących: 1) zabytków wpisanych do rejestru zabytków, wpisanych do inwentarza muzeum albo wchodzących wskład narodowego zasobu bibliotecznego; 2) materiałów archiwalnych wchodzących wskład narodowego zasobu archiwalnego. 2.Zwolnienie, októrym mowa wust.1 pkt1, wzakresie prowadzonych prac konserwatorskich irestauratorskich dotyczących zabytków wpisanych do rejestru zabytków stosuje się, pod warunkiem że: 1) prace konserwatorskie irestauratorskie są wykonywane przez osoby posiadające kwalifikacje dające uprawnienia do prowadzenia tych prac; 2) na prowadzenie tych prac zostało wydane pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków. 3.Warunek, októrym mowa wust.2, uważa się za spełniony również wprzypadku podmiotów gospodarczych wykonujących prace konserwatorskie i restauratorskie, które zatrudniają lub w których wspólnikami są osoby uprawnione do wykonywania tych prac, oile wpozwoleniu, októrym mowa ust.2 pkt2, określono osobę odpowiedzialną za prowadzenie prac konserwatorskich lub restauratorskich. §44.

1. Zwalnia się od podatku wokresie do dnia 31 grudnia 2011r.usługi świadczone przez instytucje gospodarki budżetowej – wyłącznie na rzecz jednostki, która je utworzyła, zwyjątkiem usług wymienionych wpoz.140–153, 174 i175 załącznika nr3 do ustawy oraz usług komunikacji miejskiej. 2.Zwolnienie, októrym mowa wust.1, stosuje się pod warunkiem złożenia do dnia 15 maja 2011r. przez instytucję gospodarki budżetowej zawiadomienia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego oskorzystaniu ztego zwolnienia. §45. Stawkę podatku wymienioną wart.41 ust.1 ustawy obniża się do wysokości 8% wokresie do dnia 31 grudnia 2011r. dla dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz importu wyrobów medycznych, októrych mowa wart.132 ustawy zdnia 20 maja 2010r. owyrobach medycznych (Dz.U. Nr107, poz.679 oraz z2011r. Nr102, poz.586 iNr113, poz.657), zwyłączeniem systemów izestawów zabiegowych złożonych zwyrobów medycznych, innych niż wymienione wzałączniku nr3 do ustawy. §46.

1. Zwolnienia, októrych mowa w§43 oraz §44, mogą być stosowane również do usług wykonanych wokresie od dnia 1 stycznia 2011r. 2.Stawka, októrej mowa w§45, może być stosowana również do czynności wykonanych wokresie od dnia 1 stycznia 2011r. §47. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia38).39)

38) 39)

Rozporządzenie zostało ogłoszone wdniu 6 kwietnia 2011r. Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów zdnia 22 grudnia 2010r. wsprawie wykonania niektórych przepisów ustawy opodatku od towarów iusług (Dz.U. Nr246, poz.1649 oraz z2011r. Nr44, poz.230), które utraciło moc zdniem wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia na podstawie art.10 ustawy zdnia 18 marca 2011r. ozmianie ustawy opodatku od towarów iusług oraz ustawy – Prawo omiarach (Dz.U. Nr64, poz.332).

Dziennik Ustaw – 24 – Poz. 247

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 4 kwietnia 2011r.

Załącznik nr 1 

LISTA TOWARÓW IUSŁUG, DLA KTÓRYCH OBNIŻA SIĘ STAWKĘ PODATKU DO WYSOKOŚCI 8% Poz. Nazwa towaru/usługi I. Towary będące przedmiotem dostawy lub wewnątrzwspólnotowego nabycia 1 2 3 Trzmiele (PKWiU ex 01.49.19.0) Entomofagi – wyłącznie stawonogi inicienie (PKWiU ex 01.49.19.0) Podpaski higieniczne itampony, pieluszki iwkładki dla niemowląt oraz podobne wyroby sanitarne lub wyroby odzieżowe iakcesoria odzieżowe, wykonane zmasy celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg zwłókien celulozowych – wyłącznie: wata z materiałów włókienniczych i wyroby z tego rodzaju waty, z wyłączeniem waty konfekcyjnej (PKWiU ex 17.22.12.0) II. Towary przywożone z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju 4 5 6 Trzmiele (CN ex 0106 90

00) Entomofagi – wyłącznie stawonogi inicienie (CN ex 0106 90

00) Podpaski higieniczne itampony, pieluszki iwkładki dla niemowląt oraz podobne wyroby sanitarne lub wyroby odzieżowe iakcesoria odzieżowe, wykonane zmasy celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg zwłókien celulozowych – wyłącznie: wata z materiałów włókienniczych i wyroby z tego rodzaju waty, z wyłączeniem waty konfekcyjnej (CN ex 5601 10, CN ex 5601 21, CN ex 5601 22 10 iCN 5601 29

00) III. Usługi 7 Usługi związane zwyżywieniem (PKWiU ex 56), zwyłączeniem sprzedaży: 1) napojów alkoholowych ozawartości alkoholu powyżej 1,2%, 2) napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa inapojów bezalkoholowych, wktórych zawartość alkoholu przekracza 0,5%, 3) kawy iherbaty (wraz zdodatkami), 4) napojów bezalkoholowych gazowanych, 5) wód mineralnych, 6) innych towarów wstanie nieprzetworzonym opodatkowanych stawką, októrej mowa wart.41 ust.1 ustawy Usługi wzakresie naprawy obuwia iwyrobów skórzanych (PKWiU 95.23.10.0) Usługi naprawy iprzeróbki odzieży oraz artykułów tekstylnych użytku domowego (PKWiU 95.29.11.0) Usługi naprawy rowerów (PKWiU 95.29.12.0) Usługi fryzjerskie damskie (PKWiU 96.02.11.0) Usługi fryzjerskie męskie (PKWiU 96.02.12.0) Usługi badania zwierząt rzeźnych imięsa, wykonywane przez lekarzy weterynarii Odpłatność za przewóz podręcznego bagażu, realizowany łącznie zprzewozem pasażera przy świadczeniu usług, októrych mowa wpoz.154, 155 i157 załącznika nr3 do ustawy – wyłącznie wzakresie usług transportowych opodatkowanych stawką, októrej mowa wart.41 ust.2 ustawy

8 9 10 11 12 13 14

Dziennik Ustaw – 25 – Poz. 247

Załącznik nr 2

TOWARY BĘDĄCE PRZEDMIOTEM IMPORTU, PRZEZNACZONE NA ZAOPATRZENIE BARÓW, MES IKANTYN KWATERY ORAZ BARÓW, MES IKANTYN CENTRUM SZKOLENIA SIŁ POŁĄCZONYCH WBYDGOSZCZY ZLOKALIZOWANYCH NA JEGO TERENIE Lp. 1 2 Rodzaj Piwo otrzymywane ze słodu Wina iwyroby winiarskie:

1)

2) wino ze świeżych winogron włącznie zwinami wzmocnionymi wermut ipozostałe wina ze świeżych winogron aromatyzowane roślinami lub substancjami aromatycznymi pozostałe napoje fermentowane (np. cydr (cidr), perry imiód pitny) alkohol etylowy nieskażony oobjętościowej mocy alkoholu 80% obj. lub więcej alkohol etylowy nieskażony oobjętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj.; wódki, likiery ipozostałe napoje spirytusowe cygara, nawet zobciętymi końcami, cygaretki ipapierosy, ztytoniu lub namiastek tytoniu tytoń do palenia, nawet zawierający namiastki tytoniu wkażdej proporcji ex 2204 2205 25 000 litrów miesięcznie Kod CN 2203 00 Ilość 35 000 litrów miesięcznie

3) 3

ex 2206 00

Wyroby spirytusowe:

1)

2) 2207 10 00 2208 10 000 litrów miesięcznie

4

Wyroby tytoniowe:

1)

2) 2402 2403 10 600 000 sztuk miesięcznie 200 kg miesięcznie

5

Pozostałe towary wilościach zapewniających bieżącą działalność barów, mes ikantyn, prowadzonych przez Kwaterę lub Centrum Szkolenia Sił Połączonych wBydgoszczy zlokalizowanych na jego terenie

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 247 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

 • Tekst jednolity

  Czym różni się tekst jednolity od tekstu ujednoliconego?

 • Tekst jednolity spółki z o.o.

  Jak ma wyglądać tekst jednolity umowy spółki z o.o.? Kto powinien go sporządzić? Spółka istnieje 20 lat, w trakcie jej istnienia zaszło mnóstwo zmian umowy spółki.

 • ujednolicony tekst umowy spółki

  Spółka działająca od kilku lat, zmieniała kilkukrotnie zapisy umowy za pomocą aneksów. Rodzi to pewna uciążliwość przy okazywaniu dokumentów spółki. Czy od (...)

 • Księga przychodów i rozchodów - nowy wzór

  Prowadzę firmę na zasadach ogólnych - księga przychodów i rozchodów. Słyszałem, że weszły nowe wzory księgi przychodów i rozchodów. Czy rzeczywiście obowiązują (...)

 • Zgłoszenie zmiany umowy spółki do KRS

  Wspólnicy dokonują zmiany umowy spółki jawnej poprzez usunięcie z umowy jednego z paragrafów. Fakt zmiany umowy spółki musi zostać zgłoszony do KRS wraz z umową (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-27 poz. 399

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-21 poz. 98

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 • Monitor Polski 2013 poz. 747

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa

 • Monitor Polski 2013 poz. 736

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-24 poz. 645

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyjaśnień do Taryfy celnej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.