Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 249 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-02-22
Data wydania:2013-01-17
Data wejscia w życie:2013-03-09
Data obowiązywania:2013-03-09

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 249 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 249

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW zdnia 17 stycznia 2013r. wsprawie zintegrowanego systemu informacji onieruchomościach Na podstawie art.24b ust.4 ustawy zdnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne ikartograficzne (Dz.U. z2010r. Nr193, poz. 1287) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne § 1. Rozporządzenie określa: 1) sposób, tryb i standardy techniczne tworzenia i prowadzenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach; 2) treść, formę i sposób przekazywania zawiadomień o zmianach danych, dokonywanych w poszczególnych rejestrach publicznych, mających znaczenie dla innych rejestrów publicznych włączonych do zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach. § 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 1) dokument elektroniczny – dokument elektroniczny, októrym mowa wart.3 pkt2 ustawy zdnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235); 2) interfejs – oprogramowanie umożliwiające komunikację między systemami teleinformatycznymi; 3) mechanizmy ZSIN – zespół współpracujących ze sobą urządzeń i programów oraz procedur przetwarzania informacji umożliwiających realizację funkcjonalności zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach; 4) PESEL – Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności, o  którym mowa w  art.  31a ust.  1 ustawy z  dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.1)); 5) REGON – krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, o  którym mowa w  art.  42 ustawy z  dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591 oraz z 2013 r. poz. 2); 6) TERYT – krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w art. 47 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej; 7) ustawa – ustawę z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne; 8) użytkownicy ZSIN – podmioty korzystające za pomocą ZSIN z danych zawartych w rejestrach publicznych, o których mowa wart.24b ust.1 pkt3 ustawy.


1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 171, poz. 1056, Nr 195, poz. 1198 i Nr 220, poz. 1414, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 39, poz. 306, Nr 69, poz. 595 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 i Nr 239, poz. 1593, z 2011 r. Nr 204, poz. 1195 oraz z 2012 r. poz. 161, 921 i1407.

Dziennik Ustaw –2– Rozdział 2 Sposób, tryb istandardy techniczne tworzenia iprowadzenia zintegrowanego systemu informacji onieruchomościach § 3. Zintegrowany system informacji o nieruchomościach, zwany dalej „ZSIN”, tworzy się przez: 1) utworzenie i wdrożenie infrastruktury technicznej ZSIN; 2) utworzenie centralnego repozytorium kopii zbiorów danych ewidencji gruntów ibudynków, októrym mowa wart.24b ust. 1 pkt 1 ustawy, zwanego dalej „centralnym repozytorium”. § 4.

1. Infrastrukturę techniczną ZSIN stanowią: 1) integrująca platforma elektroniczna, zwana dalej „IPE”, tworzona i  utrzymywana przez Głównego Geodetę Kraju, zapewniająca: a) prowadzenie centralnego repozytorium, b) komunikację między rejestrami publicznymi, o  których mowa w  art.  24b ust.  1 pkt  3 ustawy, zwanymi dalej „rejestrami włączonymi do ZSIN”, w tym wymianę danych między tymi rejestrami oraz zawiadomień o zmianach danych tych rejestrów, c) tworzenie i udostępnianie organom administracji publicznej oraz sądom prowadzącym księgi wieczyste danych zawartych wcentralnym repozytorium, wtym zintegrowanych zbiorów danych ewidencji gruntów ibudynków, w zakresie, o którym mowa w art. 24b ust. 1 pkt 6 ustawy, d) przeprowadzanie analiz przestrzennych na zbiorach danych zawartych w centralnym repozytorium obejmujących obszar całego kraju, wybranych województw bądź grupy powiatów; 2) interfejsy i odpowiednie mechanizmy systemów teleinformatycznych, stosowanych do prowadzenia rejestrów włączonych do ZSIN, umożliwiające korzystanie ze zbiorów danych tych rejestrów przez użytkowników ZSIN w  zakresie niezbędnym do wykonywania operacji określonych w art. 24b ust. 1 ustawy.

2. Założenia dotyczące architektury ZSIN określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. § 5.

1. Centralne repozytorium tworzy się na podstawie danych ewidencji gruntów i budynków udostępnianych przez właściwe organy w postaci plików zapisanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy.

2. Centralne repozytorium prowadzi się w postaci bazy danych za pomocą systemu teleinformatycznego umożliwiającego w szczególności zapisywanie, aktualizację i bezpieczne utrzymywanie zbiorów danych, a ponadto: 1) wizualizację danych; 2) wykonywanie analiz na zbiorach danych tego repozytorium, w tym analiz przestrzennych; 3) udostępnianie danych w formatach wymiany danych określonych przez przepisy wydane na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy; 4) sporządzanie na potrzeby statystyki publicznej raportów miesięcznych zawierających informacje o  zwiększeniu się i zmniejszeniu liczby budynków; 5) nadawanie uprawnień użytkownikom ZSIN; 6) kontrolę dostępu do danych i identyfikację użytkowników ZSIN; 7) odtwarzanie historii każdego obiektu ewidencyjnego, w szczególności podanie stanu danych aktualnego dla obiektu we wskazanym czasie; 8) wykonywanie analiz statystycznych w  zakresie wykorzystywania za pośrednictwem mechanizmów ZSIN danych zawartych w  rejestrach włączonych do ZSIN oraz analiz w  zakresie spójności i  jakości zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków; 9) udostępnianie przez Głównego Geodetę Kraju podmiotom, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, informacji pochodzących z ewidencji gruntów ibudynków zawartych wcentralnym repozytorium. Poz. 249

Dziennik Ustaw –3– Poz. 249

§ 6.

1. Dane zawarte w centralnym repozytorium pod względem ich treści są kopią danych ewidencji gruntów i budynków.

2. W przypadku gdy dane dotyczące tych samych obiektów ewidencyjnych, położonych na granicach sąsiadujących ze sobą jednostek podziału terytorialnego kraju, przekazane do centralnego repozytorium, różnią się między sobą, w centralnym repozytorium przechowuje się wszystkie wersje danych dotyczących tych obiektów i  wyróżnia się je jako odrębną klasę obiektów.

3. Dane ewidencji gruntów i budynków określające właścicieli oraz innych władających, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz w art. 51 ustawy, przechowuje się w centralnym repozytorium w postaci jednego, spójnego zbioru danych.

4. Przetwarzanie danych osobowych w ZSIN odbywa się zgodnie z zasadami, określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.2)), dotyczącymi wysokiego poziomu bezpieczeństwa.


5. Specyfikację schematów aplikacyjnych UML danych zawartych w centralnym repozytorium określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. § 7.

1. Centralne repozytorium jest na bieżąco aktualizowane w powiązaniu z procesem aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów ibudynków.

2. Nowe lub zmodyfikowane dane ewidencji gruntów i  budynków są przekazywane do centralnego repozytorium z chwilą ich wprowadzenia do bazy danych ewidencji gruntów i budynków.

3. Dane, o których mowa w ust. 2, są przekazywane w postaci plików sformatowanych zgodnie ze schematem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy. § 8.

1. System teleinformatyczny stosowany do prowadzenia ksiąg wieczystych komunikuje się z IPE za pomocą interfejsu w sposób umożliwiający wykonywanie operacji, o których mowa w art. 24b ust. 1 pkt 3–5 ustawy, w szczególności: 1) generowanie zawiadomień o nowych wpisach w księgach wieczystych oraz przekazywanie tych zawiadomień w postaci dokumentów elektronicznych do właściwego starosty za pośrednictwem infrastruktury technicznej ZSIN; 2) odbiór, w postaci dokumentów elektronicznych, zawiadomień o zmianach danych ewidencji gruntów i budynków; 3) dokonywanie sprawdzenia, o którym mowa w art. 6268 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.3)), zwykorzystaniem danych zawartych wcentralnym repozytorium kopii zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków;

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238, z 2010 r. Nr 41, poz. 233, Nr 182, poz.1228 iNr229, poz.1497 oraz z2011r. Nr230, poz.1371.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z1975r. Nr45, poz.234, z1982r. Nr11, poz.82 iNr30, poz.210, z1983r. Nr5, poz.33, z1984r. Nr45, poz.241 i242, z1985r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656 i Nr 235, poz. 1699, z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112, poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831, Nr 123, poz. 849, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1287, Nr 192, poz. 1378 i Nr 247, poz. 1845, z 2008 r. Nr 59, poz. 367, Nr 96, poz. 609 i 619, Nr 110, poz. 706, Nr 116, poz. 731, Nr 119, poz. 772, Nr 120, poz. 779, Nr 122, poz. 796, Nr 171, poz. 1056, Nr 220, poz. 1431, Nr 228, poz. 1507, Nr 231, poz. 1547 i Nr 234, poz.


 1571, z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 67, poz. 571, Nr 69, poz. 592 i 593, Nr 131, poz. 1075, Nr 179, poz. 1395 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, Nr 7, poz. 45, Nr 40, poz. 229, Nr 108, poz. 684, Nr 109, poz. 724, Nr 125, poz. 842, Nr 152, poz. 1018, Nr 155, poz. 1037, Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307, Nr 215, poz. 1418, Nr 217, poz. 1435 i Nr 241, poz. 1621, z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 85, poz. 458, Nr 87, poz. 482, Nr 92, poz. 531, Nr 112, poz. 654, Nr 129, poz. 735, Nr 138, poz. 806 i 807, Nr 144, poz. 854, Nr 149, poz. 887, Nr 224, poz.1342, Nr233, poz.1381 i Nr 234, poz. 1391 oraz z2012r. poz.908, 1445 i1529.

2)

Dziennik Ustaw –4– Poz. 249

4) udostępnianie danych zawartych w księgach wieczystych w zakresie niezbędnym do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, w tym weryfikacji zgodności jej danych z danymi zawartymi w księgach wieczystych.

2. PESEL komunikuje się z IPE za pomocą interfejsu w sposób umożliwiający wykonywanie operacji, o których mowa w art. 24b ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy, w szczególności: 1) generowanie i przekazywanie zawiadomień o zmianach dokonanych w bazie danych PESEL, dotyczących osób fizycznych ujawnionych w zbiorze danych, o którym mowa w § 6 ust. 3, w zakresie brzmienia ich nazwiska, imion, imion rodziców, adresu miejsca pobytu stałego, obywatelstwa, numeru PESEL, a także informacji o zgonie tych osób, zwanych dalej „danymi PESEL”; 2) udostępnianie danych PESEL w zakresie niezbędnym do weryfikacji danych osobowych dotyczących podmiotów ewidencji gruntów ibudynków.

3. REGON oraz TERYT komunikuje się z IPE za pomocą interfejsu w sposób umożliwiający wykonywanie operacji, o których mowa w art. 24b ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy, w szczególności: 1) udostępnianie starostom oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa danych: a) REGON w  zakresie pełnych i  skróconych nazw osób prawnych i  jednostek organizacyjnych, ich siedziby oraz numeru identyfikacyjnego REGON, b) TERYT w  zakresie identyfikatorów i  nazw podziału administracyjnego, identyfikatorów i  nazw miejscowości, identyfikatorów i nazw ulic oraz identyfikatorów rejonów statystycznych; 2) odbieranie i wykorzystanie raportów, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 4; 3) korzystanie z udostępnianych przez ZSIN danych oraz związanych z nimi usług danych przestrzennych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489 oraz z2012r. poz.951).

4. Krajowy system ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2012 r. poz. 86), zwany dalej „KSEP”, komunikuje się z IPE za pomocą interfejsu w sposób umożliwiający: 1) korzystanie z  danych zawartych w  centralnym repozytorium oraz związanych z  nimi usług danych przestrzennych, októrych mowa wart.9 ust.1 ustawy zdnia 4 marca 2010r. oinfrastrukturze informacji przestrzennej, wzakresie niezbędnym do prowadzenia KSEP; 2) udostępnianie na potrzeby ewidencji gruntów i  budynków danych zawartych w  KSEP, dotyczących maksymalnego kwalifikowalnego obszaru, za pomocą usług danych przestrzennych, o  których mowa w  art.  9 ust.  1 ustawy z  dnia 4marca 2010r. oinfrastrukturze informacji przestrzennej.

5. Lokalne systemy teleinformatyczne stosowane do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków komunikują się z IPE za pomocą interfejsu w sposób umożliwiający wykonywanie operacji, o których mowa w art. 24b ust. 1 pkt 1, 3 i 5 ustawy, a w szczególności: 1) tworzenie i przekazywanie drogą elektroniczną plików zawierających dane o obiektach tej ewidencji, które były przedmiotem zmian, do centralnego repozytorium kopii zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków; 2) generowanie zawiadomień o  zmianach danych ewidencji gruntów i  budynków i  przekazywanie tych zawiadomień w  postaci dokumentów elektronicznych do sądów prowadzących księgi wieczyste, organów podatkowych podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego oraz do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; 3) odbiór, w postaci dokumentów elektronicznych, zawiadomień o nowych wpisach w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych lub zmianach dokonanych w tej bazie, a także zawiadomień o zmianach danych dotyczących osób fizycznych uwidocznionych wewidencji gruntów ibudynków, przekazywanych przez PESEL, oraz wykorzystywanie tych zawiadomień w procesie aktualizacji bazy ewidencji gruntów i budynków; 4) wyszukiwanie, przeglądanie i pobieranie danych zawartych w innych rejestrach włączonych do ZSIN, w szczególności w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych, REGON, TERYT oraz KSEP.

Dziennik Ustaw –5– Poz. 249

6. Dopuszcza się odstąpienie od wdrożenia funkcjonalności, o  której mowa w  ust.  5 pkt  2, dotyczącej generowania i przekazywania, za pośrednictwem infrastruktury technicznej ZSIN, zawiadomień w postaci dokumentów elektronicznych o zmianach danych ewidencji gruntów i budynków do organów podatkowych podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego, jeżeli zainteresowane organy uzgodnią i wdrożą inny sposób komunikowania się w tym zakresie drogą elektroniczną. § 9. Główny Geodeta Kraju w porozumieniu ze starostami na podstawie centralnego repozytorium tworzy rozwiązania umożliwiające korzystanie z usług, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, dotyczących zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków. Rozdział 3 Treść, forma isposób przekazywania zawiadomień ozmianach danych dokonywanych wrejestrach publicznych włączonych do ZSIN §  10.

1. Zawiadomienia o  zmianach danych ewidencji gruntów i  budynków przekazuje się do sądów prowadzących księgi wieczyste, organów podatkowych podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego, a  także do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za pomocą infrastruktury technicznej ZSIN w formie dokumentów elektronicznych zapisanych w formacie XML.

2. Treść zawiadomień, o których mowa w ust. 1, oraz ich schematy XML określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. Wypisy z operatu ewidencyjnego oraz wyrysy z mapy ewidencyjnej załączane do zawiadomień kierowanych do sądów prowadzących księgi wieczyste zapisuje się w formatach właściwych dla dokumentów tekstowo-graficznych, z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. § 11.

1. Zawiadomienia o zmianach danych dokonanych w księdze wieczystej są przekazywane do właściwego starosty za pomocą infrastruktury technicznej ZSIN w formie dokumentów elektronicznych zapisanych w formacie XML.

2. Treść zawiadomień o  zmianach danych dokonanych w  księdze wieczystej oraz schemat XML tych zawiadomień określa załącznik nr 4 do rozporządzenia. § 12.

1. Zawiadomienia o zmianach danych PESEL są generowane automatycznie przez interfejs, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 1, i za pośrednictwem mechanizmów ZSIN udostępniane właściwym starostom, w przypadku gdy ulegną zmianie dane dotyczące osoby fizycznej będącej podmiotem ewidencyjnym.

2. Treść zawiadomień o zmianach danych PESEL określa załącznik nr 5 do rozporządzenia. § 13.

1. Zawiadomienia, o których mowa w § 10 i 11, podlegają uwierzytelnieniu przy użyciu certyfikatu cyfrowego systemu informatycznego wysyłającego zawiadomienie.

2. Przekazanie zawiadomienia w trybie, o którym mowa w ust. 1, stanowi wykonanie obowiązków wzajemnego zawiadamiania sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz organów prowadzących ewidencję gruntów i budynków, określonych w ustawie oraz w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361, z późn. zm.4)), a także, nałożonego przez przepisy wydane na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy, obowiązku przekazywania do organów podatkowych zawiadomień o zmianach danych mających znaczenie dla wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

3. Zawiadomienia, o których mowa w § 12, są wykorzystywane w procesach aktualizacji ewidencji gruntów i budynków po weryfikacji ich treści z danymi PESEL udostępnianymi za pomocą infrastruktury technicznej ZSIN. § 14. Mechanizmy ZSIN zapewnią przekazywanie nadawcy zawiadomienia informacji zwrotnej o doręczeniu zawiadomienia do adresata zawiadomienia.

4)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1368 i Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 42, poz. 363, z 2004 r. Nr 172, poz. 1804, z 2008 r. Nr 116, poz. 731, z 2009 r. Nr 131, poz. 1075, z2011r. Nr230, poz.1370 oraz z2012r. poz.827.

Dziennik Ustaw – 6 – Rozdział 4 Przepisy przejściowe ikońcowe §  15.

1. Główny Geodeta Kraju oraz inne organy wymienione w  art.  24b ust.  1 ustawy podejmą planowe działania mające na celu wdrożenie pełnej funkcjonalności ZSIN, o której mowa w art. 24b ust. 1 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 42 miesiące od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

2. Szczegółowy zakres i harmonogram działań, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 6 do rozporządzenia. § 16. Główny Geodeta Kraju zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej informacje o: 1) uruchomieniu poszczególnych funkcjonalności ZSIN, o których mowa w art. 24b ust.

 1 ustawy, 2) utworzeniu centralnego repozytorium dla powiatu lub grupy powiatów, a następnie dla całego kraju, 3) rozpoczęciu aktualizacji centralnego repozytorium w sposób określony w § 7 ust. 1 i 2 dla powiatu lub grupy powiatów, a następnie dla całego kraju – niezwłocznie po zaistnieniu tych zdarzeń. § 17. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk Poz. 249

Dziennik Ustaw –7– Poz. 249

Załączniki łączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. (poz. 249) d

Załącznik nr 1

ałącznik n ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY ZSIN

1. Elementy technicznej architektury ZSIN ilustruje poniższy rysunek:

Dziennik Ustaw –8– Poz. 249

2.

Lokalne systemy ewidencji gruntów i budynków, system NKW oraz inne zewnętrzne systemy dziedzinowe włączone do ZSIN będą wyposażone w moduły komunikacyjne, które umożliwią wymianę danych za pomocą usług sieciowych. Infrastruktura techniczna IPE będzie tworzona i utrzymywana z zachowaniem przepisów wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz z zastosowaniem norm oraz ugruntowanych w obrocie profesjonalnym dobrych standardów i metodyk. W usługach sieciowych, o których mowa w ust. 1, będą wykorzystywane ugruntowane standardy międzynarodowe, a w szczególności:

1) SOAP (Simple Object Access Protocol);

2) WSDL (Web Services Description Language);

3) XML (Extensible Markup Language);

4) XSD (XML Schema Definition);

5) GML (Geography Markup Language);

6) PDF (Portable Document Format).

3.

4.

5.

6. 7.

Usługi sieciowe będą komunikowały się za pomocą protokołu HTTPS. Uwierzytelnienie usługi będzie się odbywać za pomocą loginu i hasła na poziomie protokołu HTTPS (tryb Basic). Komunikacja między systemami dziedzinowymi oraz udostępnianie sieciowych ZSIN będzie się odbywać za pomocą szyny usług. usług

Załącznik nr 2

Dziennik Ustaw

Specyfikacja schematów aplikacyjnych UML danych zawartych w centralnym repozytorium

I. Schemat aplikacyjny danych zawartych w centralnym repozytorium

+zbioryRozbieżne 0..1 0..* constraints {zawartość zbioru}

class ZSIN Model +Repozytorium 1 nazwa :CharacterString [0..1] 1 +Repozytorium «FeatureType» SN ListaZbiorow 1 Zbiory, które są przesyłane przez starostów 0..* + +listaZbiorow 1..* «FeatureType» SN Zbior constraints {zawartość zbioru} 1 nazwa :CharacterString [0..1] 1 +zrodloKontroli +wynikKontroli 0..1 + «FeatureType» SN ListaZbiorow Rozb «FeatureType» SN ZbiorObRozb

«FeatureType» SN Repozytorium

+

nazwa :CharacterString [0..1]

+Repozytorium

1

–9–

1 1 +zrodloDanych 1..* +zbiorWlascicieli

«FeatureType» SN ZbiorWlascicielWladaj acy

Zbiór powstaje w momencie utworzenia co najmniej jednego obiektu rozbieżnego (SN_ObiektRozb). W momencie gdy instancje obiektów, które się różnią, znajdują się w dwóch różnych zbiorach, dla tych dwóch zbiorów powstaje jeden SN_ZbiorObRozb. W przypadku gdy różniące się instancje znajdują się w jednym zbiorze, zbiór SN_ZbiorObRozb powstaje dla tego jednego zbioru.

constraints {zawartość zbioru}

«FeatureType» BT ZbiorDanychPrzestrzennych

«DataType» SN ObiektRozb + + + + + cyklZycia :BT_CyklZyciaInfo idI P :BT_Identyfikator idZbioruA :BT_Identyfikator obiektReferencyjny :BT_ReferencjaDoObiektu idZbioruB :BT_Identyfikator [0..1]

Po dostarczeniu nowego zbioru lub nowszej wersji zbioru już istniejącego w SN_ListaZbiorow zostaje przeprowadzone porównanie zawartości zbioru dostarczonego z zawartościami zbiorów już figurujących w SN_ListaZbiorow. W przypadku wystąpienia dowolnej różnicy w dwóch instancjach tego samego obiektu powstaje SN_ObiektRozb.

Poz. 249

Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 249

II. Katalog obiektów w centralnym repozytorium Klasa: SN Zbior Nazwa (pełna): Definicja: Klasa bazowa: Stereotypy: Relacja: Typ: Rola: Dziedzina: Liczność: Uporządkowany: Definicja: Relacja: Typ: Rola: Dziedzina: Liczność: Uporządkowany: Definicja: Relacja: Typ: Rola: Dziedzina: Liczność: Uporządkowany: Definicja: zbiór Zbiór z nowymi danymi lub z danymi aktualizującymi dane już istniejące, który jest przysyłany do repozytorium przez starostę. BT_ZbiorDanychPrzestrzennych <> Aggregation listaZbiorow SN_ListaZbiorow 1 0 Lista zbiorów, do której jest włączany zbiór. Generalization nadtyp BT_ZbiorDanychPrzestrzennych 1..* 0 Klasa bazowa (nadtyp). Association zbiorWlascicieli SN_ZbiorWlascicielWladajacy 1 0 Zbiór danych dotyczących właścicieli i władających, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz w art. 51 ustawy.

Ograniczenie Nazwa: zawartość zbioru Język naturalny: w skład zbioru mogą wchodzić tylko dane ewidencji gruntów i budynków OCL:

Klasa: SN ListaZbiorow Nazwa (pełna): lista zbiorów Definicja: Lista zbiorów przysyłanych przez starostów z aktualnymi danymi. Klasa bazowa: Stereotypy: <> Atrybut: Nazwa: nazwa Nazwa (pełna): nazwa Dziedzina: CharacterString Liczność: 0..1 Uporządkowany: 0 Definicja: Nazwa listy zbiorów z danymi ewidencyjnymi. Stereotypy: «Voidable»

Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 249

Relacja: Typ: Rola: Dziedzina: Liczność: Uporządkowany: Definicja: Relacja: Typ: Rola: Dziedzina: Liczność: Uporządkowany: Definicja: Relacja: Typ: Rola: Dziedzina: Liczność: Uporządkowany: Definicja:

Aggregation SN_Zbior 1..* 1 Zbiory wchodzące w skład listy. Association wynikKotroli SN_ZbiorObRozb 0..* 0 Zbiór obiektów, które mają co najmniej dwie różniące się instancje, powstały w wyniku kontroli zawartości zbiorów z listy. Aggregation SN_Repozytorium 1 0 Repozytorium utworzone z list obiektów z danymi ewidencyjnymi, obiektami rozbieżnymi oraz zbiorem danych dotyczących właścicieli i innych władających, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz w art. 51 ustawy.

Klasa: SN ObiektRozb Nazwa (pełna): obiekt rozbieżny Definicja: Obiekt, który powstaje po wykryciu rozbieżności pomiędzy dwiema instancjami tego samego obiektu. Klasa bazowa: Stereotypy: <> Atrybut: Nazwa: cyklZycia Nazwa (pełna): cykl życia Dziedzina: BT_CyklZyciaInfo Liczność: 1 Uporządkowany: 0 Definicja: Określa aktualną wersję obiektu. Stereotypy: «Voidable» Atrybut: Nazwa: idIIP Nazwa (pełna): identyfikator IIP Dziedzina: BT_Identyfikator Liczność: 1 Uporządkowany: 0 Definicja: Identyfikator, o którym mowa w rozdziale 2.1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych. Stereotypy: «Voidable»

Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 249

Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Uporządkowany: Definicja:

Stereotypy: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Uporządkowany: Definicja: Stereotypy: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Uporządkowany: Definicja: Stereotypy:

idZbioruA identyfikator zbioru A BT_Identyfikator 1 0 Jednoznacznie określa zbiór A, tzn. zbiór, który został dołączony do SN_ListaZbiorow i który zawiera kolejną instancję obiektu już istniejącego (istniejącego w zbiorze A lub w już istniejącym na liście zbiorów zbiorze B), wówczas gdy te instancje się różnią. «Voidable» idZbioruB identyfikator zbioru B BT_Identyfikator 0..1 0 Jednoznacznie określa zbiór B, tzn. zbiór już istniejący w SN_ListaZbiorow, wówczas gdy w nowo dołączanym zbiorze A znajduje się instancja obiektu ze zbioru B i te instancje się różnią. «Voidable» obiektReferencyjny obiekt referencyjny BT_ReferencjaDoObiektu 1 0 Określa referencję do obiektu ze zbioru A. «Voidable»

Klasa: SN_ZbiorObRozb Nazwa (pełna): zbiór obiektów rozbieżnych Definicja: Zbiór powstaje w momencie utworzenia co najmniej jednego obiektu rozbieżnego (SN_ObiektRozb) i zawiera instancje SN_ObiektRozb. Klasa bazowa: BT_ZbiorDanychPrzestrzennych Stereotypy: <> Relacja: Typ: Generalization Rola: nadtyp Dziedzina: BT_ZbiorDanychPrzestrzennych Liczność: 1..* Uporządkowany: 0 Definicja: Klasa bazowa (nadtyp). Relacja: Typ: Association Rola: zrodloKotroli Dziedzina: SN_ListaZbiorow Liczność: 1 Uporządkowany: 0 Definicja: Lista zbiorów obiektów z danymi ewidencyjnymi.

Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 249

Ograniczenie Nazwa: zawartość zbioru Język naturalny: ZbiorObRozb składa się tylko z SN_ObiektRozb OCL: Klasa: SN_ListaZbiorowRozb Nazwa (pełna): lista zbiorów rozbieżnych Definicja: Lista zbiorów z obiektami rozbieżnymi – SN_ZbiorObRozb. Klasa bazowa: Stereotypy: <> Atrybut: Nazwa: nazwa Nazwa (pełna): nazwa Dziedzina: CharacterString Liczność: 0..1 Uporządkowany: 0 Definicja: Nazwa listy zbiorów z obiektami rozbieżnymi. Stereotypy: «Voidable» Relacja: Typ: Aggregation Rola: Dziedzina: SN_ZbiorObRozb Liczność: 0..* Uporządkowany: 1 Definicja: Zbiory wchodzące w skład listy. Relacja: Typ: Aggregation Rola: Dziedzina: SN_Repozytorium Liczność: 1 Uporządkowany: 0 Definicja: Repozytorium zbiorów składające się ze zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków, zbiorów z obiektami rozbieżnymi oraz zbioru danych dotyczących właścicieli i innych władających. Klasa: SN ZbiorWlascicielWladajacy Nazwa (pełna): zbiór właścicieli i innych władających Definicja: Zbiór danych dotyczących właścicieli i innych władających, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz w art. 51 ustawy, ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków i przekazanych przez starostów do centralnego repozytorium. Klasa bazowa: BT_ZbiorDanychPrzestrzennych Stereotypy: <> Relacja: Typ: Association Rola: zrodloDanych Dziedzina: SN_Zbior Liczność: 1..* Uporządkowany: 0 Definicja: Zbiór z nowymi danymi lub z danymi aktualizującymi dane już istniejące.

Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 249

Relacja: Typ: Rola: Dziedzina: Liczność: Uporządkowany: Definicja: Relacja: Typ: Rola: Dziedzina: Liczność: Uporządkowany: Definicja: Ograniczenie Nazwa: Język naturalny: OCL:

Aggregation SN_Repozytorium 1 0 Repozytorium utworzone z list obiektów z danymi ewidencyjnymi, obiektami rozbieżnymi oraz zbiorem danych dotyczących właścicieli i innych władających. Generalization nadtyp BT_ZbiorDanychPrzestrzennych 1..* 0 Klasa bazowa (nadtyp). zawartość zbioru w skład zbioru mogą wchodzić tylko dane dotyczące właścicieli i innych władających

Klasa: SN Repozytorium Nazwa (pełna): repozytorium zbiorów Definicja: Repozytorium zbiorów składające się ze zbiorów z danymi ewidencji gruntów i budynków, zbiorów z obiektami rozbieżnymi oraz zbiorem danych dotyczących właścicieli i innych władających. Klasa bazowa: Stereotypy: <> Atrybut: Nazwa: nazwa Nazwa (pełna): nazwa Dziedzina: CharacterString Liczność: 0..1 Uporządkowany: 0 Definicja: nazwa repozytorium zbiorów Stereotypy: «Voidable» Relacja: Typ: Aggregation Rola: Dziedzina: SN_ListaZbiorowRozb Liczność: 0..1 Uporządkowany: 1 Definicja: Lista zbiorów z obiektami rozbieżnymi. Relacja: Typ: Aggregation Rola: Dziedzina: SN ZbiorWlascicielWladajacy

Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 249

Liczność: 1 Uporządkowany: 1 Definicja: Zbiór z danymi dotyczącymi właścicieli i innych władających, którzy znajdują się w zbiorach przysyłanych przekazanych do centralnego repozytorium przez starostów. Relacja: Typ: Aggregation Rola: Dziedzina: SN_ListaZbiorow Liczność: 1 Uporządkowany: 1 Definicja: Lista zbiorów z danymi ewidencji gruntów i budynków. III. Schemat aplikacyjny modelu podstawowego

1. Schemat aplikacyjny obiektu przestrzennego

class Obiekt przestrzenny «FeatureType» BT_ObiektPrzestrzenny +obiekt 0..* «FeatureType» BT_ReferencyjnyObiektPrzestrzenny + idIIP: BT_Identyfikator

+zbior

0..*

«FeatureType» BT_ZbiorDanychPrzestrzennych + idIIP: BT_Identyfikator «Voidable » + metadane: MD_Metadata

2. Schemat aplikacyjny typów podstawowych

class Typy podstawowe «DataType» BT_CyklZyciaInfo + + koniecWersjiObiektu: DateTime [0..1] poczatekWersjiObiektu: DateTime + + + «DataType» BT_Identyfikator lokalnyId: CharacterString przestrzenNazw: CharacterString wersjaId: CharacterString [0..1]

constraints {Koniec wersji obiektu}

constraints {Dozwolone znaki dla atrybutów lokalnyId i przestrzenNazw}

Dziennik Ustaw – 16 – Poz. 249

3. Schemat aplikacyjny referencji pomiędzy obiektami

class Referencja pomiędzy obiektami IIP «Union» BT_ReferencjaDoObiektu + idIIP: BT_Identyfikator BT_ObiektPrzestrzenny +obiektt 1 «FeatureType» BT_ReferencyjnyObiektPrzestrzenny + idIIP: BT_Identyfikator

4. Schemat aplikacyjny dokumentu

class Dokument «DataType» BT_Dokument + + + + + + + opis: CharacterString [0..1] rodzaj: DC_RodzajDokumentu status: DC_StatusDokumentuKod sygnatura: CharacterString [0..1] tytul: CharacterString wydawca: CharacterString zasobSieciowy: CI_OnlineResource [0..*] + + + + + + + + + + + «CodeList» DC_RodzajDokumentu decyzja inny orzeczenie rozporzadzenie protokol uchwala umowa ustawa wyciagZKW zarzadzenie zawiadomienie

«Voidable» + data: Date

«Enumeration» DC_StatusDokumentuKod obowiazujacy nieobowiazujacy

IV. Katalog obiektów modelu podstawowego Klasa: BT_ZbiorDanychPrzestrzennych Nazwa (pełna): zbiór danych przestrzennych Definicja: Rozpoznawalny zestaw danych przestrzennych [źródło: Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE)]. Stereotypy: «FeatureType»

Dziennik Ustaw – 17 – Poz. 249

Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Stereotyp: Relacja: Typ: Rola: Dziedzina: Liczność: Definicja:

idIIP identyfikator IIP BT_Identyfikator 1 Identyfikator zbioru danych przestrzennych. metadane metadane MD Metadata 1 Metadane opisujące zbiór danych przestrzennych. «Voidable » Aggregation obiekt BT ObiektPrzestrzenny 0..* Obiekt przestrzenny wchodzący w skład zbioru danych przestrzennych.

Klasa: BT_ObiektPrzestrzennyAbstract Nazwa: obiekt przestrzenny Definicja: Abstrakcyjna reprezentacja zjawiska świata rzeczywistego związana z określonym położeniem lub obszarem geograficznym [źródło: Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE)]. Stereotypy: «FeatureType» Relacja: Typ: Generalization Rola: Dziedzina: BT ReferencyjnyObiektPrzestrzenny Relacja: Typ: Aggregation Rola: zbior Dziedzina: BT_ZbiorDanychPrzestrzennych Liczność: 0.

.* Definicja: Zbiór danych przestrzennych, do którego należy obiekt przestrzenny. Klasa: BT_ReferencyjnyObiektPrzestrzennyAbstract Nazwa: referencyjny obiekt przestrzenny Definicja: Abstrakcyjna reprezentacja zjawiska świata rzeczywistego związana z określonym położeniem lub obszarem geograficznym (obiekt przestrzenny), której nadaje się identyfikator w ramach infrastruktury informacji przestrzennej. Identyfikator ten może zostać wykorzystany przez zewnętrzne systemy/aplikacje, aby zbudować referencję do obiektu. Klasa bazowa: BT_ObiektPrzestrzenny Stereotypy: «FeatureType»

Dziennik Ustaw – 18 – Poz. 249

Atrybut:

Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja:

idIIP identyfikator IIP BT_Identyfikator 1 Identyfikator obiektu w ramach infrastruktury informacji przestrzennej. Association BT_ReferencjaDoObiektu 1 Określenie sposobu referencji. Generalization BT ObiektPrzestrzenny

Relacja:

Relacja:

Typ: Rola: Dziedzina: Liczność: Definicja: Typ: Rola: Dziedzina:

Klasa: BT_CyklZyciaInfo Nazwa (pełna): informacje o cyklu życia Definicja: Typ reprezentujący cykl życia wersji obiektu w zbiorze danych. Stereotypy: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Ograniczenie: Nazwa: Język naturalny: OCL: «DataType»

poczatekWersjiObiektu początek okresu życia wersji DateTime 1 Data i czas, kiedy wersja obiektu została wprowadzona lub zmieniona w zbiorze danych. koniecWersjiObiektu koniec okresu życia wersji DateTime 0..1 Data i czas, kiedy wersja obiektu została wycofana ze zbioru danych. koniec wersji obiektu Data wprowadzona jako wartość atrybutu koniecWersjiObiektu musi być późniejsza niż wartość arybutu poczatekWersjiObiektu. inv: self.koniecWersjiObiektu.isAfter(self.poczatekWersjiObiektu)

Dziennik Ustaw – 19 – Poz. 249

Klasa: BT_Identyfikator Nazwa (pełna): identyfikator IIP Definicja: Typ reprezentujący unikalny identyfikator obiektu nadawany przez dostawcę zbioru danych. Identyfikator ten może zostać wykorzystany przez zewnętrzne systemy/aplikacje, aby zbudować referencję do obiektu. Stereotypy: «DataType» Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja:

Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja:

lokalnyId identyfikator lokalny CharacterString 1 Lokalny identyfikator obiektu przestrzennego nadawany przez dostawcę zbioru danych. Identyfikator musi być unikalny w przestrzeni nazw, tzn. że żaden obiekt nie może mieć takiego samego identyfikatora. Unikalność identyfikatora w przestrzeni nazw gwarantuje dostawca zbioru danych. przestrzenNazw przestrzeń nazw CharacterString 1 Nazwa przestrzeni nazw identyfikującej zbiór danych, z którego pochodzi obiekt przestrzenny. wersjaId identyfikator wersji CharacterString 0..1 Identyfikator poszczególnej wersji obiektu przestrzennego. Jeżeli specyfikacja obiektu zawiera informacje o cyklu życia obiektu, identyfikator wersji jest używany do rozróżnienia poszczególnych wersji obiektu. W zestawie wszystkich wersji danego obiektu identyfikator wersji musi być unikalny.

Ograniczenie: Nazwa: Dozwolone znaki dla atrybutów lokalnyId i przestrzenNazw Język naturalny: Atrybuty lokalnyId i przestrzenNazw mogą być zdefiniowane tylko przy użyciu następującego zestawu znaków: {”A” …”Z”, “a”…”z,””0”…”9”, “ ”, “.”, “-“}. Dozwolone są tylko litery alfabetu łacińskiego, cyfry, podkreślenie, kropka i myślnik. OCL: inv: let allowedChar : Set {'A'...'Z', 'a'...'z', '0'...'9', ' ', '.', '-'} in (przestrzenNazw.element->forAll( car | allowedChar->exists(char) and lokalnyId.element->forAll( char | allowedChar->exists( char ) ))

Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 249

Klasa: BT_ReferencjaDoObiektu Nazwa (pełna): referencja do obiektu Definicja: Typ wyboru pozwalający na zdefiniowanie bezpośredniej (informacja o obiekcie zapisana bezpośrednio w strukturze atrybutu definiującego odwołanie) lub pośredniej (podanie identyfikatora IIP obiektu) referencji do instancji typu obiektu dostępnej w ramach infrastruktury informacji przestrzennej (IIP). Stereotypy: «Union» Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Relacja: Typ: Rola: Dziedzina: Liczność: Definicja: idIIP identyfikator IIP BT_Identyfikator 1 Identyfikator obiektu infrastruktury informacji przestrzennej, do którego jest referencja. Association obiekt BT ReferencyjnyObiektPrzestrzenny 1 Obiekt infrastruktury informacji przestrzennej.

Klasa: BT_Dokument Nazwa (pełna): dokument Definicja: Rzeczowe świadectwo jakiegoś zjawiska sporządzone w formie właściwej dla danego czasu i danego miejsca. Stereotypy: «DataType» Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Stereotypy: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: data data Date 1 Data wystawienia, publikacji lub wejścia w życie dokumentu (aktu). «Voidable» opis opis CharacterString [0..1] Opis dokumentu. rodzaj rodzaj DC RodzajDokumentu 1 Rodzaj dokumentu.

Dziennik Ustaw – 21 – Poz. 249

Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina Liczność: Definicja: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina Liczność: Definicja: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja:

status status DC StatusDokumentuKod 1 Status dokumentu. sygnatura sygnatura CharacterString [0..1] Sygnatura dokumentu nadana przez twórcę. tytul tytuł CharacterString 1 Tytuł lub nazwa dokumentu. wydawca wydawca CharacterString 1 Organ/osoba wydający/wydająca dokument. zasobSieciowy zasób sieciowy CI OnlineResource [0..*] Zasób sieciowy, np. adres URL, pod którym jest dostępny tekst dokumentu.

Klasa: DC_StatusDokumentuKod Nazwa (pełna): rodzaj statusu dokumentu Definicja: Typ reprezentujący status dokumentu. Stereotypy: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Definicja: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Definicja: «Enumeration»

obowiazujacy obowiązujący Obowiązujący. nieobowiazujacy nieobowiązujący Nieobowiązujący.

Dziennik Ustaw – 22 – Poz. 249

Klasa: DC RodzajDokumentu Nazwa: Definicja: Stereotypy: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Definicja: Atrybut:

rodzaj aktu prawnego Typ repezentujący rodzaj dokumentu. «CodeList» decyzja decyzja Rozstrzygająca sprawę decyzja wydana w trybie określonym w przepisach, w szczególności Kodeksu postępowania administracyjnego. inny inny Inny dokument, z wyłączeniem operatu technicznego. orzeczenie orzeczenie Prawomocne, władcze rozstrzygnięcie sądu. rozporzadzenie rozporządzenie Akt normatywny wydany na podstawie ustawy przez upoważniony przez tę ustawę organ w celu wykonania tej ustawy. protokol protokół Sprawozdanie z przebiegu oględzin. uchwala uchwała Akt normatywny (akt prawa miejscowego) wydany przez ciało kolegialne. umowa umowa Zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki, mające wpływ na informacje zawarte w bazach danych, w szczególności: akt notarialny, umowa administracyjna (porozumienie). ustawa ustawa Akt normatywny uchwalany przez Sejm RP, ale także ratyfikowana umowa międzynarodowa oraz rozporządzenie Komisji Europejskiej lub Rady Unii Europejskiej. wyciagZKW wyciąg z KW Odpis zwykły lub odpis zupełny z księgi wieczystej urządzonej dla nieruchomości.

Atrybut:

Nazwa: Nazwa (pełna): Definicja: Nazwa: Nazwa (pełna): Definicja: Nazwa: Nazwa (pełna): Definicja:

Atrybut:

Atrybut:

Atrybut:

Nazwa: Nazwa (pełna): Definicja: Nazwa: Nazwa (pełna): Definicja: Nazwa: Nazwa (pełna): Definicja:

Atrybut:

Atrybut:

Nazwa: Nazwa (pełna): Definicja:

Atrybut:

Nazwa: Nazwa (pełna): Definicja:

Dziennik Ustaw – 23 – Poz. 249

Atrybut:

Nazwa: Nazwa (pełna): Definicja: Nazwa: Nazwa (pełna): Definicja:

Atrybut:

zarzadzenie zarządzenie Akt normatywny wydany przez organ jednoosobowy na podstawie ustawy. zawiadomienie zawiadomienie Różne dokumenty wydane ze zbiorów referencyjnych przez upoważnione organy prowadzące te zbiory lub inne dokumenty informujące o istotnych faktach mających wpływ na informacje zawarte w bazach danych.

V. Dodatkowe wyjaśnienia do modelu i katalogu obiektów Schematy aplikacyjne, o których mowa w rozdziałach I–IV, zawierają minimalne wymagania dotyczące bazy danych centralnego repozytorium. Jeżeli jest konieczne rozszerzenie ich treści, postępuje się zgodnie z poniższymi warunkami:

1) na opis każdej grupy obiektów, której reprezentantem w schemacie aplikacyjnym UML jest klasa, składają się: nazwa klasy i nazwa stereotypu, atrybuty klasy, relacje łączące klasy między sobą oraz role klas, ograniczenia nałożone m.in. na wartości atrybutów i ich liczności, na relacje i liczności obiektów w relacji;

2) w schemacie aplikacyjnym UML przyjmuje się stereotypy wyszczególnione w tabeli 1: Tabela 1 – Lista stereotypów Stereotyp applicationSchema DataType FeatureType Union Voidable Element modelu pakiet klasa klasa klasa atrybut Opis schemat aplikacyjny definicja strukturalnego typu danych typ obiektu przestrzennego strukturalny typ danych, w przypadku którego musi wystąpić dokładnie jeden z atrybutów rozszerzenie profilu UML z ISO/TS 19103 – odnosi się do wartości specjalnych

3) w przypadku gdy z powodu braku odpowiedniej informacji dla konkretnych wystąpień (instancji) typów obiektów nie jest możliwe wpisanie cech tych obiektów lub gdy dana cecha nie ma zastosowania do pojedynczego konkretnego obiektu, stosuje się specjalny atrybut, który będzie przekazywał informację o przyczynach niewypełnienia elementu;

4) atrybut specjalny można stosować tylko do tych cech typów obiektów przestrzennych, które w schemacie aplikacyjnym są opisane przez stereotyp «Voidable»;

Dziennik Ustaw – 24 – Poz. 249

5) wartości, które może przybierać atrybut specjalny, określa tabela nr 2: Tabela 2 – Wartości atrybutu specjalnego Wartość (w języku Definicja polskim) nie stosuje się nie ma zastosowania w danym kontekście brak danych wartość atrybutu nie jest obecnie znana lub nie istnieje tymczasowy brak wartość atrybutu będzie znana w późniejszym danych terminie nieznany wartość atrybutu nie jest znana, ale prawdopodobnie istnieje zastrzeżony wartość atrybutu jest zastrzeżona Wartość Inapplicable Missing Template Unknown Withheld

Dziennik Ustaw – 25 – Poz. 249

Załącznik nr 3

TREŚĆ ZAWIADOMIEŃ O ZMIANACH DANYCH DOKONANYCH W EWIDENCJI GRUNTW I BUDYNKW ORAZ SCHEMAT XML TYCH ZAWIADOMIEŃ

I.

Treść zawiadomienia o zmianach danych dokonanych w ewidencji gruntów i budynków adresowanego do sądu rejonowego prowadzącego księgi wieczyste

1. Treścią zawiadomienia o zmianach danych dokonanych w ewidencji gruntów i budynków adresowanego do sądu rejonowego prowadzącego księgi wieczyste są:

1) informacje dotyczące nadawcy zawiadomienia: a) nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadania starosty w zakresie ewidencji gruntów i budynków, b) adres siedziby jednostki organizacyjnej, o której mowa w lit. a: − miejscowość, − identyfikator TERYT miejscowości, c) adres elektronicznej skrzynki podawczej, d) numer telefonu;

2) informacje dotyczące adresata zawiadomienia: a) nazwa sądu rejonowego, b) siedziba sądu: − miejscowość, − identyfikator TERYT miejscowości, c) kod wydziału, d) numer wydziału, e) nazwa wydziału;

3) informacje o położeniu obiektów ewidencyjnych objętych zawiadomieniem: a) województwo, b) powiat, c) gmina, d) miejscowość, e) identyfikator TERYT miejscowości, f) dzielnica;

4) data wprowadzenia zmiany w bazie danych ewidencji gruntów i budynków;

5) podstawa dokonanej zmiany: a) nazwa dokumentu jego sygnatura i data sporządzenia lub b) identyfikator operatu technicznego i data włączenia tego operatu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

6) opis zmiany;

7) zestawienie zmian zawierające: a) dane ewidencyjne obiektów objętych zawiadomieniem – przed zmianą, b) dane ewidencyjne obiektów objętych zawiadomieniem – po zmianie;

8) data oraz imię i nazwisko osoby, która zatwierdziła zmiany.

2. Zakres zestawienia zmian, o którym mowa w ust. 7, określa tabela nr 1:

Dziennik Ustaw – 26 – Poz. 249

Tabela nr 1

Zestawienie zmian Stan przed zmianą Lp. 1 2 Nazwa obiektu Obręb ewidencyjny Działka ewidencyjna (1..*)1) Przestrzeń nazw: ……………….. Identyfikator lokalny: ……………….. Identyfikator wersji: ……………….. Identyfikator IIP Nazwa atrybutu i jego wartość Nazwa obrębu: ……… Numer obrębu: ……… Numer działki ewidencyjnej: ……… Identyfikator działki ewidencyjnej: …… Numer księgi wieczystej: ……… Pole powierzchni działki ewidencyjnej: …………… ha OFU: ……… (1..*) … ha W przypadku gdy przedmiotem zmiany jest połączenie działek lub połączenie, a następnie podział, stan przed zmianą obejmuje wszystkie działki, których dotyczy zmiana. Uwagi

2.1

2.2

Użytki gruntowe w granicach działki Adres działki (0..*)

Ulica: … … … Identyfikator TERYT ulicy: …….. Stan po zmianie

3 4

Obręb ewidencyjny Działka ewidencyjna (1..*) Przestrzeń nazw: ……………… … Identyfikator lokalny: ……... Identyfikator wersji: ……….

Nazwa obrębu: … … … Numer obrębu: … … … Numer działki ewidencyjnej: ……… Identyfikator działki ewidencyjnej: …… Numer księgi wieczystej:… … … Pole powierzchni działki ewidencyjnej: …………… ha OFU: ……… (1..*) … ha Stan po zmianie obejmuje wszystkie działki, które zostały ujawnione w ewidencji gruntów w miejsce działek wykazanych w stanie przed zmianą, lub nowe wersje działek wykazanych w stanie przed zmianą.

4.1

4.2

Użytki gruntowe w granicach działki Adres działki (0..*)

Ulica: … … … Identyfikator TERYT ulicy: …….. Stan przed zmianą

5

Budynek (0..*)2)

Przestrzeń nazw: ………………… Identyfikator lokalny: ……...

Identyfikator budynku: …… Łączna liczba kondygnacji nadziemnych i podziemnych: ………… Liczba samodzielnych lokali w budynku ujawnionych w ewidencji: ……..

1) 2)

Symbol (1..*) oznacza, że określony zestaw informacji może wystąpić w zawiadomieniu co najmniej jeden raz; może tworzyć listę – w tym przypadku listę adresów. Symbol (0..*) oznacza, że określony zestaw informacji może nie wystąpić w zawiadomieniu ani razu albo może wystąpić wielokrotnie.

Dziennik Ustaw – 27 –

Powierzchnia użytkowa budynku: … m2 Powierzchnia użytkowa pomieszczeń przynależnych do lokali w budynku: …… m2 Rodzaj budynku wg Klasyfikacji Środków Trwałych: kod i nazwa rodzaju budynku

Poz. 249

Identyfikator wersji: ……….

5.1

Adres budynku (0..*) Działki ewidencyjne, na których jest usytuowany budynek (1..*)

Ulica: … … … Identyfikator TERYT ulicy: …….. Numer porządkowy (0..*) Nazwa obrębu: ………………… … Numer obrębu: ………………… … Identyfikator działki ewidencyjnej: ……… Numer działki ewidencyjnej: ….. Numer księgi wieczystej: ……….

5.2

Stan po zmianie 6 Budynek (0..*) Przestrzeń nazw: ……………… Identyfikator lokalny: ……………… Identyfikator wersji: ……….……… Identyfikator budynku: …… Łączna liczba kondygnacji nadziemnych i podziemnych: ………… Liczba samodzielnych lokali w budynku ujawnionych w ewidencji: …….. Powierzchnia użytkowa budynku: … m2 Powierzchnia użytkowa pomieszczeń przynależnych do lokali w budynku: …… m2 Rodzaj budynku wg Klasyfikacji Środków Trwałych: kod i nazwa rodzaju

Dziennik Ustaw

6.1 Adres budynku (0..*)

– 28 –

Ulica: … … … Identyfikator TERYT ulicy: …….. Numer porządkowy (0..*)

Poz. 249

6.2

Działki ewidencyjne, na których jest usytuowany budynek (1..*)

Nazwa obrębu: ………………… Numer obrębu: ………………… Identyfikator działki ewidencyjnej: ………………… Numer działki ewidencyjnej: …………………

Numer księgi wieczystej: ……….

Stan przed zmianą 7 Lokal stanowiący odrębną nieruchomość (0..*) Przestrzeń nazw: ……………… Identyfikator lokalny: ……………… Identyfikator wersji: ……………… 7.1 Adres lokalu (1..*) Identyfikator lokalu: ………………… Numer księgi wieczystej: …………….. Rodzaj lokalu: mieszkalny/niemieszkalny Powierzchnia użytkowa lokalu: …. m2 Liczba izb: ………. Liczba pomieszczeń przynależnych: …. Powierzchnia pomieszczeń przynależnych do lokalu: ….. m2 Numer kondygnacji, na której znajduje się główne wejście do lokalu: ….. Ulica: …………… Identyfikator TERYT ulicy: …….. Numer porządkowy: …. Numer lokalu: ………………… 7.2 Budynek, w którym znajduje się lokal Identyfikator budynku: …. Działki ewidencyjne, na których jest usytuowany budynek (1..*): Nazwa obrębu: ……………… Numer obrębu: ……………… Identyfikator działki ewidencyjnej: ……………… Numer działki ewidencyjnej: ……………… Numer księgi wieczystej: …….……

Dziennik Ustaw

7.3 Pomieszczenia przynależne do lokalu (0..*)

– 29 –

Rodzaj pomieszczenia: ………….. Powierzchnia: …. m2 Dodatkowe informacje

Poz. 249

Stan po zmianie 8 Lokal stanowiący odrębną nieruchomość (0..*) Przestrzeń nazw: …………… Identyfikator lokalny: …………… Identyfikator wersji: …………… Identyfikator lokalu: ………… Numer księgi wieczystej: …………….. Rodzaj lokalu: mieszkalny/niemieszkalny Powierzchnia użytkowa lokalu: …. m2 Liczba izb: ………. Liczba pomieszczeń przynależnych: …. Powierzchnia pomieszczeń przynależnych do lokalu: ….. m2 Numer kondygnacji, na której znajduje się główne wejście do lokalu: ….. Ulica: … … … Identyfikator TERYT ulicy: …….. Numer porządkowy: …. Numer lokalu: ………………… 8.2 Budynek, w którym znajduje się lokal Identyfikator budynku: …. Działki ewidencyjne, na których jest usytuowany budynek (1..*): Nazwa obrębu: ……………… Numer obrębu: ……………… Identyfikator działki ewidencyjnej: ……………. Numer działki ewidencyjnej: …………… 8.3 Pomieszczenia przynależne do lokalu (0..*) Rodzaj pomieszczenia: ………….. Powierzchnia: …. m2 Dodatkowe informacje Numer księgi wieczystej: …….

8.1

Adres lokalu (1..*)

Integralną częścią zawiadomienia są załączniki w postaci odpowiedniego wypisu z:

1) rejestru gruntów;

2) rejestru budynków;

3) rejestru lokali;

4) kartoteki budynków;

5) kartoteki lokali.

4. W przypadku gdy zmiana danych ewidencji gruntów i budynków, będąca przedmiotem zawiadomienia, wynika ze zmiany przebiegu granic działki ewidencyjnej, podziału działki ewidencyjnej, ujawnienia nowej działki ewidencyjnej, ujawnienia nowego budynku lub podziału budynku, załącznikiem do zawiadomienia, oprócz wypisów, o których mowa w ust. 3, jest również wyrys z mapy ewidencyjnej w formacie odpowiednim dla dokumentów tekstowo-graficznych.

3.

Dziennik Ustaw – 30 – Poz. 249

II. Schemat XML zawiadomienia o zmianach danych dokonanych w ewidencji gruntów i budynków adresowanego do sądu rejonowego prowadzącego księgi wieczyste

Definicja zawiadomienia w formacie XML Zawiadomienie o zmianach danych dokonanych w ewidencji gruntow i budynkow adresowane do sadu rejonowego prowadzacego ksiegi wieczyste Tytul/nazwa zawiadomienia Informacje o polozeniu obiektow ewidencyjnych objetych zawiadomieniem Data wprowadzenia zmiany w bazie danych ewidencji gruntow i budynkow w formacie RRRR-MM-DD

Dziennik Ustaw – 31 – Poz. 249

Opis zmiany Dane osoby, ktora zatwierdzila zmiany Data zatwierdzenia zmian w formacie RRRRMM-DD Imie osoby, ktora zatwierdzila zmiany Nazwisko osoby, ktora zatwierdzila zmiany

Dziennik Ustaw – 32 – Poz. 249

Informacje dotyczace nadawcy zawiadomienia Nazwa jednostki organizacyjnej wykonujacej zadania starosty w zakresie ewidencji gruntow i budynkow Siedziba jednostki organizacyjnej - nazwa miejscowosci i identyfikator TERYT miejscowosci Adres elektronicznej skrzynki podawczej

Dziennik Ustaw – 33 – Poz. 249

Numer telefonu Informacje dotyczace adresata zawiadomienia Nazwa sadu rejonowego Siedziba sadu - nazwa miejscowosci i identyfikator TERYT miejscowosci Kod wydzialu Numer wydzialu

Dziennik Ustaw – 34 –

Nazwa wydzialu Informacje o obiektach ewidencyjnych objetych zawiadomieniem Nazwa wojewodztwa Nazwa powiatu Nazwa gminy

Poz. 249

Dziennik Ustaw – 35 –

Nazwa miejscowosci Identyfikator TERYT miejscowosci Nazwa dzielnicy Podstawa dokonanej zmiany Informacje dotyczace dokumentu Nazwa dokumentu

Poz. 249

Dziennik Ustaw

RRRR-MM-DD

Sygnatura dokumentu Data sporzadzenia dokumentu w formacie

– 36 – Poz. 249

Informacje dotyczace operatu technicznego Identyfikator operatu technicznego Data wlaczenia operatu technicznego do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w formacie RRRR-MM-DD

Dziennik Ustaw – 37 – Poz. 249

Zestawienie zmian Dane ewidencyjne obiektow objetych zawiadomieniem - przed zmiana Dane dzialki ewidencyjnej

W przypadku, gdy przedmiotem zmiany jest polaczenie dzialek lub polaczenie a nastepnie podzial, stan przed zmiana obejmuje wszystkie dzialki, ktorych dotyczy zmiana

Dziennik Ustaw – 38 – Poz. 249

Dane budynku Dane lokalu stanowiacego odrebna nieruchomosc Dane ewidencyjne obiektow objetych zawiadomieniem - po zmianie Dane dzialki ewidencyjnej

Stan po zmianie obejmuje wszystkie dzialki, ktore ujawnione zostaly w ewidencji gruntow w miejsce dzialek wykazanych w stanie przed zmiana, lub nowe wersje dzialek wykazanych w stanie przed zmiana Dane budynku

Dziennik Ustaw – 39 – Poz. 249

Dane lokalu stanowiacego odrebna nieruchomosc Dane adresowe Nazwa ulicy Identyfikator TERYT ulicy Dane dzialki

Dziennik Ustaw – 40 –

Obreb ewidencyjny Nazwa obrebu ewidencyjnego Numer obrebu ewidencyjnego Identyfikator IIP Przestrzen nazw Identyfikator lokalny

Poz. 249

Dziennik Ustaw – 41 –

Identyfikator wersji Numer dzialki ewidencyjnej Identyfikator dzialki ewidencyjnej Numer ksiegi wieczystej Pole powierzchni dzialki ewidencyjnej w ha

Poz. 249

Dziennik Ustaw

ha

Uzytki gruntowe w granicach dzialki Oznaczenie uzytku gruntowego Pole powierzchni uzytku gruntowego w

– 42 –

Adres dzialki Dane budynku

Poz. 249

Dziennik Ustaw – 43 – Poz. 249

Identyfikator IIP Przestrzen nazw Identyfikator lokalny Identyfikator wersji Identyfikator budynku Laczna liczba kondygnacji nadziemnych i podziemnych

Dziennik Ustaw – 44 – Poz. 249

Liczba samodzielnych lokali w budynku, ujawnionych w ewidencji Powierzchnia uzytkowa budynku w m2 Powierzchnia uzytkowa pomieszczen przynaleznych do lokali w budynku w m2 Rodzaj budynku wg Klasyfikacji Srodkow Trwalych Kod rodzaju budynku Nazwa rodzaju budynku

Dziennik Ustaw – 45 – Poz. 249

Adres budynku Numer porzadkowy Dzialki ewidencyjne, na ktorych jest usytuowany budynek

Dziennik Ustaw

ewidencyjnego Numer

Obreb ewidencyjny Nazwa obrebu

ewidencyjnego

obrebu

– 46 – Poz. 249

Identyfikator dzialki ewidencyjnej Numer dzialki ewidencyjnej Numer ksiegi wieczystej

Dziennik Ustaw – 47 –

Dane lokalu Identyfikator IIP Przestrzen nazw Identyfikator lokalny Identyfikator wersji

Poz. 249

Dziennik Ustaw – 48 –

Identyfikator lokalu Numer ksiegi wieczystej Rodzaj lokalu: mieszkalny/niemieszkalny Powierzchnia uzytkowa lokalu w m2

Poz. 249

Dziennik Ustaw – 49 – Poz. 249

Liczba izb Liczba pomieszczen przynaleznych Powierzchnia pomieszczen przynaleznych do lokalu w m2 Numer kondygnacji, na ktorej znajduje sie glowne wejscie do lokalu Adres lokalu Numer porzadkowy

Dziennik Ustaw – 50 – Poz. 249

Numer lokalu Budynek, w ktorym znajduje sie lokal Identyfikator budynku Dzialki ewidencyjne, na ktorych jest usytuowany budynek

Dziennik Ustaw

ewidencyjny Nazwa

Obreb

type="xsd:string">

name= "NAZWA"

obrebu ewidencyjnego

type="xsd:string">

name= "NUMER"

– 51 –

obrebu ewidencyjnego

Numer Identyfikator

ewidencyjnej

dzialki

ewidencyjnej

Numer dzialki

Poz. 249

Dziennik Ustaw

wieczystej

Numer ksiegi

– 52 – Poz. 249

Pomieszczenia przynalezne do lokalu Rodzaj pomieszczenia Powierzchnia pomieszczenia w m2

Dziennik Ustaw

Dodatkowe informacje

– 53 – Poz. 249

Dziennik Ustaw – 54 – Poz. 249

III. Treść zawiadomienia o zmianach danych dokonanych w ewidencji gruntów i budynków adresowanego do organu podatkowego podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

1. Treścią zawiadomienia o zmianach danych dokonanych w ewidencji gruntów i budynków adresowanego do organu podatkowego podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego, zwanego dalej „organem podatkowym”, są:

1) informacje dotyczące nadawcy zawiadomienia: a) nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadania starosty w zakresie ewidencji gruntów i budynków, b) adres siedziby jednostki organizacyjnej, o której mowa w lit. a: − miejscowość, − identyfikator TERYT miejscowości, − ulica, − identyfikator TERYT ulicy, − numer porządkowy, − kod pocztowy, c) adres elektronicznej skrzynki podawczej, d) numer telefonu;

2) informacje dotyczące adresata zawiadomienia: a) nazwa organu podatkowego, b) adres siedziby organu podatkowego: a) miejscowość, b) identyfikator TERYT miejscowości, c) ulica, d) identyfikator TERYT ulicy, e) numer porządkowy, f) kod pocztowy;

3) informacje o położeniu obiektów ewidencyjnych objętych zawiadomieniem: a) nazwa jednostki ewidencyjnej i jej identyfikator ewidencyjny, b) nazwa obrębu ewidencyjnego i jego identyfikator ewidencyjny lub tylko identyfikator ewidencyjny;

4) data wprowadzenia zmiany w bazie danych ewidencji gruntów i budynków;

5) podstawa dokonanej zmiany: a) rodzaj dokumentu, jego nazwa, sygnatura i data sporządzenia lub b) identyfikator operatu technicznego i data włączenia tego operatu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

6) zestawienie zmian zawierające: a) dane ewidencyjne obiektów objętych zawiadomieniem – przed zmianą, b) dane ewidencyjne obiektów objętych zawiadomieniem – po zmianie.

2. Zakres treści zestawienia zmian, o którym mowa w ust. 6, określają tabele nr 2–7:

Tabela nr 2

Zestawienie zmian dotyczących gruntów Stan przed zmianą Nazwa atrybutu i jego wartość Identyfikator jednostki rejestrowej: ……………………………………………. Uwagi

Dziennik Ustaw

Lp.

Nazwa obiektu

Identyfikator IIP

1

Jednostka rejestrowa gruntów

Przestrzeń nazw: ………………… Identyfikator lokalny: ………………… Identyfikator wersji: ………………… Pierwsze imię: ……………… Imię ojca: ……………… Imię matki: ……………… ……………… identyfikator TERYT miejscowości: ………………… kod pocztowy: ……………….. ulica: …………………. identyfikator TERYT ulicy: ............................. Adres: miejscowość: … …………….. Rodzaj prawa (własność, samoistne posiadanie, udział we wspólnocie gruntowej): Drugie imię: ……………… Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego: ……………… Drugi człon nazwiska złożonego: ……………… Numer ewidencyjny PESEL: Wartość udziału: …………… Ważność od: rrrr-mm-dd

1.1

Podmioty ewidencyjne oraz udziały we własności związane z jednostką rejestrową gruntów (1..*)

– 55 –

Nazwa osoby prawnej: ……………...

Numer identyfikacyjny REGON: ……………..

Numer porządkowy: ………………… Adres siedziby: miejscowość: ………………….

Rodzaj prawa (własność, samoistne posiadanie,

Wartość udziału: ……………

Poz. 249

identyfikator TERYT miejscowości: udział we wspólnocie gruntowej): Ważność od: rrrr-mm-dd ……………….

... kod pocztowy: …………………. ulica: …………………. identyfikator TERYT ulicy: …………………. numer porządkowy: ……………… Nazwa podmiotu: …………………. identyfikator TERYT miejscowości: …………………… kod pocztowy: …………………… ulica: …………………… identyfikator TERYT ulicy: …………………… Rodzaj władania: …………………

Dziennik Ustaw

1.2 Numer identyfikacyjny REGON, w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, albo numer ewidencyjny PESEL, w przypadku osoby fizycznej: ……………..

– 56 –

Podmioty ewidencyjne władające gruntami Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (0..*)

Adres: miejscowość: …………………..

Wartość udziału: ……………. Ważność: od: rrrr-mm-dd do: rrrr-mm-dd

Poz. 249

Numer porządkowy: ………………… Identyfikator ewidencyjny działki: Pole powierzchni: … … … ha …………………… Numer księgi wieczystej (0..1)1): …………………… Wartość katastralna (0..1): ………………..… Data wyceny: rrrr-mm-dd Pole powierzchni: ……………. ha …….. ha Pole powierzchni działki ewidencyjnej:

Dziennik Ustaw

1.3 Oznaczenie użytku gruntowego lub użytku gruntowego i klasy gruntów (klasoużytków) (1..*)

Przestrzeń nazw:

Działki ewidencyjne związane z jednostką rejestrową (1..*)

…………………

Identyfikator lokalny:

………….………

Identyfikator wersji: …………………

1.4

Łączne pole powierzchni użytków gruntowych i klasoużytków objętych jednostką rejestrową (1..*) Stan po zmianie Nazwa atrybutu i jego wartość Identyfikator jednostki rejestrowej: ……………………………………………

– 57 –

Lp.

Nazwa obiektu

Identyfikator IIP

Uwagi

2

Przestrzeń nazw:

Jednostka rejestrowa gruntów

……………………

Identyfikator lokalny: …………………

Identyfikator wersji:

……………………

1)

Symbol (0..1) oznacza, że określony zestaw informacji może nie wystąpić w zawiadomieniu ani razu albo wystąpić jeden raz.

Poz. 249

2.1 Pierwsze imię: Imię ojca: ……………… Imię matki: ……………… ……………… identyfikator TERYT miejscowości: ……………….. Ważność od: rrrr-mm-dd kod pocztowy: ……………….. ulica: … … ………… identyfikator TERYT ulicy: ……………….. numer porządkowy: …………… Numer ewidencyjny PESEL: Wartość udziału: Rodzaj prawa (własność, samoistne posiadanie, udział we wspólnocie gruntowej): ………………... Drugie imię: ………………… Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego: ………………… Drugi człon nazwiska złożonego: …………………

Dziennik Ustaw

Podmioty ewidencyjne oraz udziały we własności związane z jednostką rejestrową gruntów (1..*)

Adres: miejscowość: … … ………...

– 58 –

……………….. Nazwa osoby prawnej: ……………... Numer identyfikacyjny REGON: …………….. Adres siedziby: miejscowość: ……………….. identyfikator TERYT miejscowości: ……………….. kod pocztowy: ……………….. ulica: ……………..... Wartość udziału: …………… Ważność od: rrrr-mm-dd Rodzaj prawa (własność, samoistne posiadanie, udział we wspólnocie gruntowej):

Poz. 249

identyfikator TERYT ulicy: ……………….. numer porządkowy: ………………. Nazwa podmiotu: …………………. identyfikator TERYT miejscowości: …………………… kod pocztowy: …………………… ………………… Numer identyfikacyjny REGON: …………….. Adres: miejscowość: ………………….. Rodzaj władania: Wartość udziału: …………… Ważność: od: rrrr-mm-dd do: rrrr-mm-dd

Dziennik Ustaw

2.2

Podmioty ewidencyjne władające gruntami Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (0..*)

– 59 –

ulica: …………………… identyfikator TERYT ulicy: …………………… numer porządkowy: ................................

2.3 …………………… Numer księgi wieczystej (0..1): ……………………

Identyfikator ewidencyjny działki:

Pole powierzchni działki ewidencyjnej: …….. ha

Pole powierzchni: … … … ha

Działki ewidencyjne związane z jednostką rejestrową (1..*)

Przestrzeń nazw: …………………… Identyfikator lokalny: ……………………

Oznaczenie użytku gruntowego lub użytku gruntowego i klasy gruntów (klasoużytków) (1..*)

Poz. 249

Identyfikator wersji: Wartość katastralna (0..1): …………………..… Data wyceny: rrrr-mm-dd Pole powierzchni: ……………. ha

Dziennik Ustaw

……………………

2.4

Łączne pole powierzchni użytków gruntowych i klasoużytków objętych jednostką rejestrową (1..*)

– 60 – Poz. 249

Tabela nr 3

Zestawienie zmian dotyczących nieruchomości budynkowych Stan przed zmianą Nazwa atrybutu i jego wartość Identyfikator ewidencyjny jednostki rejestrowej budynków: ……………………………………………. Uwagi

Dziennik Ustaw

Lp.

Nazwa obiektu

Identyfikator IIP

1

Jednostka rejestrowa budynków

Przestrzeń nazw: …………………… Identyfikator lokalny: …………………… Identyfikator wersji: …………………… Identyfikator ewidencyjny jednostki rejestrowej gruntów: …………………………………………….

1.1

Jednostka rejestrowa gruntów związana z jednostką rejestrową budynków

– 61 –

Przestrzeń nazw: …………………… Identyfikator lokalny: …………………… Identyfikator wersji: …………………… Pierwsze imię: …………........................ Imię ojca: ……………… Imię matki: ……………… Drugie imię: ………………………… Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego: ………………………... Numer ewidencyjny PESEL: ………………

1.2

Adres: miejscowość: …………… ……….. identyfikator TERYT miejscowości: …………………….. kod pocztowy: ……………………...

Podmioty ewidencyjne oraz udziały we własności związane z jednostką rejestrową budynków (1..*)

Wartość udziału we własności: ................ Ważność od: rrrr-mm-dd

Poz. 249

Dziennik Ustaw

Drugi człon nazwiska złożonego: ………………………… ulica: ……………………... identyfikator TERYT ulicy: …………………….. numer porządkowy: .................................. Nazwa osoby prawnej: ……………... Adres siedziby: miejscowość: …………………….. identyfikator TERYT miejscowości: ……………………... kod pocztowy: ………………….... ulica: … … ………………. identyfikator TERYT ulicy: …………………….. numer porządkowy: ……………………... Identyfikator ewidencyjny budynku: …………………………………… Numer identyfikacyjny REGON: ……………. Wartość udziału we własności: ………… Ważność od: rrrr-mm-dd

– 62 –

1.3

Budynki objęte jednostką rejestrową budynków (1..*)

Przestrzeń nazw: ……………………

Identyfikator lokalny: ……………………

Identyfikator wersji: ……………………

Poz. 249

Stan po zmianie Nazwa atrybutu i jego wartość Identyfikator ewidencyjny jednostki rejestrowej budynków: …………………………………………….……………….. Uwagi

Dziennik Ustaw

Lp.

Nazwa obiektu

Identyfikator IIP

2

Jednostka rejestrowa budynków

Przestrzeń nazw:

……………………

Identyfikator lokalny: ……………………

Identyfikator wersji: ……………………. Identyfikator ewidencyjny jednostki rejestrowej gruntów: …………………………………………….………………

2.1

Przestrzeń nazw:

Jednostka rejestrowa gruntów związana z jednostką rejestrową budynków

……………………

Identyfikator lokalny: ……………………

– 63 –

Identyfikator wersji: …………………… Pierwsze imię: ……………………….. ……………… Imię matki: ……………… Drugie imię: ………………………… Imię ojca: Numer ewidencyjny PESEL: ………………. Adres: miejscowość: …………………...… identyfikator TERYT miejscowości: …………………….. kod pocztowy: …………………….. ulica: ……………………. Wartość udziału we własności: ................ Ważność od: rrrr-mm-dd

2.2

Podmioty ewidencyjne oraz udziały we własności związane z jednostką rejestrową budynków (1..*) Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego: ………………………… Drugi człon nazwiska złożonego: …………………………

Poz. 249

identyfikator TERYT ulicy: …………………….. numer porządkowy: …………………….. Nazwa osoby prawnej: …………….................... Adres siedziby: miejscowość: ……………………... identyfikator TERYT miejscowości: …………………….. kod pocztowy: ……………………... ulica: …………………….. identyfikator TERYT ulicy: …………………….. numer porządkowy: …………………….. Identyfikator ewidencyjny budynku: ……………………………………. Ważność od: rrrr-mm-dd Wartość udziału we własności: ………… Numer identyfikacyjny REGON: ……………….

Dziennik Ustaw – 64 –

2.3

Budynki objęte jednostką rejestrową budynków (1..*)

Przestrzeń nazw: ……………………

Identyfikator lokalny:

……………………

Identyfikator wersji:

……………………

Poz. 249

Tabela nr 4

Zestawienie zmian danych dotyczących budynków Stan przed zmianą Nazwa atrybutu i jego wartość Identyfikator ewidencyjny budynku: …… Status budynku (wybudowany, w budowie lub objęty nakazem rozbiórki): Numer księgi wieczystej: ………………………… Rodzaj budynku wg Klasyfikacji Środków Trwałych: kod i nazwa rodzaju budynku Klasa budynku wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: kod i nazwa klasy budynku Wartość katastralna: …………. zł Data wyceny: rrrr-mm-dd Data zakończenia budowy: rrrr-mm-dd lub ww Stopień pewności ustalenia daty zakończenia budowy (data wynikająca z dokumentu, data ze źródeł niepotwierdzonych lub data określona szacunkowo): Data zakończenia przebudowy budynku: rrrr-mm-dd lub ww Zakres przebudowy budynku: Stopień pewności ustalenia daty przebudowy budynku (data wynikająca z dokumentu, data ze źródeł niepotwierdzonych lub data określona szacunkowo): Liczba kondygnacji nadziemnych: …. Liczba kondygnacji podziemnych: …. Łączna liczba kondygnacji nadziemnych i podziemnych: ………… Powierzchnia zabudowy: … m2 Powierzchnia użytkowa budynku: … m2 Uwagi

Dziennik Ustaw

Lp.

Nazwa obiektu

Identyfikator IIP

1

Budynek (1..*)

Przestrzeń nazw: …………………

Identyfikator lokalny: …………………

Identyfikator wersji: …………………

– 65 – Poz. 249

Liczba samodzielnych lokali w budynku ujawnionych w ewidencji: …….. Łączna powierzchnia użytkowa lokali stanowiących odrębne nieruchomości: … m2 Łączna powierzchnia użytkowa lokali niewyodrębnionych: … m2 Powierzchnia użytkowa pomieszczeń przynależnych do lokali w budynku: …… m2 Numer rejestru zabytków: ………. Materiał ścian zewnętrznych (mur, drewno, inne materiały): Dodatkowe informacje o budynku: …………….. Miejscowość: … … … Identyfikator TERYT miejscowości: …. Dzielnica (0..1): …………………. Ulica (0..*): … Identyfikator TERYT ulicy (0..*): …. Numer porządkowy (0..*): Identyfikator działki ewidencyjnej: ……… Numer księgi wieczystej (0..1): ……….

Dziennik Ustaw

1.1

Adres budynku (0..*)

1.2

Działki ewidencyjne, na których jest usytuowany budynek (1..*)

Przestrzeń nazw: ………………….

– 66 –

Identyfikator lokalny:

………………….

Identyfikator wersji:

…………………. Identyfikator jednostki rejestrowej gruntów: ………………………………………………

1.3

Jednostka rejestrowa gruntów, z którą są związane działki ewidencyjne i usytuowany na nich budynek

Przestrzeń nazw: …………………

Identyfikator lokalny: …………………

Poz. 249

Identyfikator wersji:

Dziennik Ustaw

………………… Identyfikator jednostki rejestrowej budynków: ……………………………………………….. Dotyczy budynków stanowiących odrębne nieruchomości

1.4

Jednostka rejestrowa budynków, z którą jest związany budynek (0..1)

Przestrzeń nazw: ………………….. Identyfikator lokalny: …………………

Identyfikator wersji: ………………… Stan po zmianie Nazwa atrybutu i jego wartość Identyfikator ewidencyjny budynku: …… Status budynku (wybudowany, w budowie lub objęte nakazem rozbiórki): Numer księgi wieczystej: ………………………… Rodzaj budynku wg Klasyfikacji Środków Trwałych: kod i nazwa rodzaju budynku Klasa budynku wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: kod i nazwa klasy budynku Wartość katastralna: …………. zł Data wyceny: rrrr-mm-dd Data zakończenia budowy: rrrr-mm-dd lub ww Stopień pewności ustalenia daty zakończenia budowy (data wynikająca z dokumentu, data ze źródeł niepotwierdzonych lub data określana szacunkowo): Data zakończenia przebudowy budynku: rrrr-mm-dd lub ww Zakres przebudowy budynku: Stopień pewności ustalenia daty przebudowy budynku (data wynikająca z dokumentu, data ze źródeł niepotwierdzonych lub data określana szacunkowo): Uwagi

Lp.

Nazwa obiektu

Identyfikator IIP

2

Budynek (1..*)

Przestrzeń nazw: …………………

– 67 –

Identyfikator lokalny: …………………

Identyfikator wersji: …………………

Poz. 249

Liczba kondygnacji nadziemnych: …. Liczba kondygnacji podziemnych:. … Łączna liczba kondygnacji nadziemnych i podziemnych: ………… Powierzchnia zabudowy: … m2 Powierzchnia użytkowa budynku: … m2 Liczba samodzielnych lokali w budynku ujawnionych w ewidencji: …….. Łączna powierzchnia użytkowa lokali stanowiących odrębne nieruchomości: … m2 Łączna powierzchnia użytkowa lokali niewyodrębnionych: … m2 Powierzchnia użytkowa pomieszczeń przynależnych do lokali w budynku: …… m2 Numer rejestru zabytków: ………. Materiał ścian zewnętrznych (mur, drewno, inne materiały): Dodatkowe informacje o budynku: ……………..

Dziennik Ustaw

– 68 –

2.1 Identyfikator TERYT miejscowości: …. Dzielnica (0..1): …………………. Ulica (0..*): … Identyfikator TERYT ulicy (0..*): …. Numer porządkowy (0..*): … Identyfikator działki ewidencyjnej: ……… Numer księgi wieczystej (0..1): ………………………………..

Adres budynku (0..*)

Miejscowość: … … …

2.2

Działki ewidencyjne, na których jest usytuowany budynek (1..*)

Przestrzeń nazw: …………………

Identyfikator lokalny:

…………………

Poz. 249

Identyfikator wersji:

………………… Identyfikator jednostki rejestrowej gruntów: ……………………………………………..

Dziennik Ustaw

2.3

Przestrzeń nazw: …………………..

Jednostka rejestrowa gruntów, z którą są związane działki ewidencyjne i usytuowany na nich budynek

Identyfikator lokalny: …………

Identyfikator wersji: …………. Identyfikator jednostki rejestrowej budynków: ………………………………………………. Dotyczy budynków stanowiących odrębne nieruchomości

2.4

Jednostka rejestrowa budynków, z którą jest związany budynek (0..1)

Przestrzeń nazw: ………………….. Identyfikator lokalny: ………………….. Identyfikator wersji: …………………..

– 69 –

Tabela nr 5

Zestawienie zmian danych dotyczących nieruchomości lokalowych Stan przed zmianą Nazwa atrybutu i jego wartość Identyfikator ewidencyjny jednostki rejestrowej lokali: ………………………………………………………… Uwagi

Lp.

Nazwa obiektu

Identyfikator IIP

1

Jednostka rejestrowa lokali

Przestrzeń nazw: ………………….. Identyfikator lokalny: ………………….. Identyfikator wersji: …………………..

Poz. 249

1.1 Identyfikator ewidencyjny lokalu: …………………………………..

Dziennik Ustaw

Lokal objęty jednostką rejestrową lokali

Przestrzeń nazw: ..... Identyfikator lokalny: …… Identyfikator wersji: ..... Identyfikator ewidencyjny jednostki rejestrowej gruntów: ……………………………………………………………

1.2

Jednostka rejestrowa gruntów związana z jednostką rejestrową lokali

Przestrzeń nazw: ..... Identyfikator lokalny: …… Identyfikator wersji: ..... Pierwsze imię: Imię ojca: ……………… … ewidencyjny PESEL: ……………. Imię matki: ……………… Numer … … ………………….. Drugie imię: … … ………………….. Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego: … … …………………. Drugi człon nazwiska złożonego: ……………………….. Adres: miejscowość: … … ……………… identyfikator TERYT miejscowości: ………………….. … kod pocztowy: …………………….. ulica: … … …………….. identyfikator TERYT ulicy: …………………..… numer porządkowy: …………………….. Nazwa osoby prawnej: ……………................... Numer identyfikacyjny REGON: …………….. Adres siedziby: miejscowość: … … ……………… Wartość udziału we własności: ………… Wartość udziału we własności: ………… Ważność od: rrrr-mm-dd

1.3

Podmioty ewidencyjne oraz udziały we własności związane z jednostką rejestrową lokali (1..*)

– 70 – Poz. 249

identyfikator TERYT miejscowości: Ważność od: rrrr-mm-dd ……………………. kod pocztowy: …………………...… ulica: ……………… … … identyfikator TERYT ulicy: …………………...… numer porządkowy: …………………….. Identyfikator ewidencyjny budynku: ……………………………………..

Dziennik Ustaw

1.4

Budynek, w którym znajduje się lokal

Przestrzeń nazw: …………………..

Identyfikator lokalny: ………………….

– 71 –

Identyfikator wersji: ………….………. Stan po zmianie Nazwa atrybutu i jego wartość Identyfikator ewidencyjny jednostki rejestrowej lokali: ………………………………………………………… Uwagi

Lp.

Nazwa obiektu

Identyfikator IIP

2

Jednostka rejestrowa lokali

Przestrzeń nazw:

…………………. Identyfikator lokalny: …………………. Identyfikator wersji: ………………..…

Poz. 249

2.1 …………………………………..

Dziennik Ustaw

Lokal objęty jednostką rejestrową lokali

Przestrzeń nazw:

Identyfikator ewidencyjny lokalu:

…………………

Identyfikator lokalny: ………………….

Identyfikator wersji: ………………… Identyfikator ewidencyjny jednostki rejestrowej gruntów: ……………………………………………………………

2.2

Przestrzeń nazw:

Jednostka rejestrowa gruntów związana z jednostką rejestrową lokali

…………………

Identyfikator lokalny: …………….……

Identyfikator wersji:

– 72 –

…………………. Pierwsze imię: … … ………………… Drugie imię: ….….…………………. Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego: ………………………… Drugi człon nazwiska złożonego: ……………………….. ……………… Imię matki: Imię ojca: ……………… ………… Nr ewidencyjny PESEL: Adres: miejscowość: …………………….. identyfikator TERYT miejscowości: ……………………. kod pocztowy: ……………………... ulica: …………………….. Wartość udziału we własności: ………… Ważność od: rrrr-mm-dd

2.3

Podmioty ewidencyjne oraz udziały we własności związane z jednostką rejestrową lokali (1..*)

Poz. 249

identyfikator TERYT ulicy: ……………………... numer porządkowy: ……………………. Nazwa osoby prawnej: ……………................. Adres siedziby: miejscowość: …………………….. identyfikator TERYT miejscowości: ……………………. kod pocztowy: …………………… ulica: ……………….……. identyfikator TERYT ulicy: ……………………... numer porządkowy: …………………….. Identyfikator ewidencyjny budynku: …………………………………….. Numer identyfikacyjny REGON: …………….. ………… Ważność od: rrrr-mm-dd Wartość udziału we własności:

Dziennik Ustaw – 73 –

2.4

Budynek, w którym znajduje się lokal

Przestrzeń nazw: ………………….

Identyfikator lokalny:

………………….

Identyfikator wersji: ………………….

Poz. 249

Tabela nr 6

Zestawienie zmian dotyczących lokalu Stan przed zmianą Nazwa atrybutu i jego wartość Identyfikator ewidencyjny lokalu: ……. Nr jednostki rejestrowej lokali:….. Numer księgi wieczystej: … Rodzaj lokalu: ……. Powierzchnia użytkowa lokalu: … m2 Liczba izb: … Liczba pomieszczeń przynależnych: …….. Powierzchnia pomieszczeń przynależnych do lokalu: ………….. Numer kondygnacji, na której znajduje się główne wejście do lokalu: …………………. Wartość katastralna: …………….. Data wyceny: rrrr-mm-dd Dodatkowe informacje o lokalu: ………………………….. Miejscowość: … … … Identyfikator TERYT miejscowości: …. Dzielnica: …………………. Ulica: … … … Identyfikator TERYT ulicy: …. Numer porządkowy: …. Nr lokalu: ….. Uwagi

Dziennik Ustaw

Lp.

Nazwa obiektu

Identyfikator IIP

1

Lokal samodzielny

Przestrzeń nazw: ………………….

Identyfikator lokalny: ……

Identyfikator wersji: ……….

– 74 –

1.1

Adres lokalu

Poz. 249

1.2 Identyfikator ewidencyjny budynku: ……… Numer księgi wieczystej (0..1): ……….

Budynek, w którym znajduje się lokal

Przestrzeń nazw: …………………

Dziennik Ustaw

Identyfikator lokalny:

…………………..

Identyfikator wersji:

…………………. Rodzaj pomieszczenia przynależnego: ………………………………… Powierzchnia: ……… m2 Dodatkowe informacje o pomieszczeniu przynależnym: ….

1.3 Identyfikator budynku, w którym znajduje się pomieszczenie przynależne: …………………….

Pomieszczenia przynależne do lokalu (0..*)

Przestrzeń nazw: ………………….

Identyfikator lokalny:

………………….

Identyfikator wersji:

– 75 –

…………………. Stan po zmianie Nazwa atrybutu i jego wartość Identyfikator ewidencyjny lokalu: ……. Nr jednostki rejestrowej lokali: ….. Numer księgi wieczystej: … Rodzaj lokalu: ……. Powierzchnia użytkowa lokalu: … m2 Liczba izb: … Liczba pomieszczeń przynależnych: …….. Uwagi

Lp.

Nazwa obiektu

Identyfikator IIP

2

Lokal samodzielny

Przestrzeń nazw:

……………………

Identyfikator lokalny:

……………………

Identyfikator wersji:

……………………

Poz. 249

Powierzchnia pomieszczeń przynależnych do lokalu: ………….. Numer kondygnacji, na której znajduje się główne wejście do lokalu: …………………. Wartość katastralna: …………….. Data wyceny: rrrr-mm-dd Dodatkowe informacje o lokalu: ………………………….. Miejscowość: … … … Identyfikator TERYT miejscowości: …. Dzielnica: …………………. Ulica: … … … Identyfikator TERYT ulicy: …. Numer porządkowy: …. Numer lokalu: …… Numer księgi wieczystej (0..1): ……………………………….

Dziennik Ustaw

2.1

Adres lokalu

2.2 Identyfikator ewidencyjny budynku: ………

Budynek, w którym znajduje się lokal

Przestrzeń nazw:

…………………….

– 76 –

Identyfikator lokalny: ……………………..

Identyfikator wersji: ……………………. Powierzchnia: ……… m2

2.3 Rodzaj pomieszczenia przynależnego: …………………….

Pomieszczenia przynależne do lokalu (0..*)

Przestrzeń nazw:

……………………..

Identyfikator lokalny: ……………………..

Identyfikator budynku, w którym znajduje się pomieszczenie przynależne: …………………….

Dodatkowe informacje o pomieszczeniu przynależnym: ………………

Identyfikator wersji: …………………….

Poz. 249

Tabela nr 7

Zestawienie zmian danych dotyczących dzierżawy Stan przed zmianą Nazwa atrybutu i jego wartość Uwagi

Dziennik Ustaw

Lp.

Nazwa obiektu

1

Dzierżawa

Identyfikator ewidencyjny dzierżawy: …….

Opis przedmiotu dzierżawy: ………………..

Powierzchnia gruntów będących przedmiotem dzierżawy:

Ważność od: rrrr-mm-dd

Ważność do: rrrr-mm-dd Pole powierzchni działki ewidencyjnej: …….. ha …… ha Pole powierzchni:

1.1 Oznaczenie użytku gruntowego lub użytku gruntowego i klasy gruntów (klasoużytków) (1..*)

Działki ewidencyjne będące w całości przedmiotem dzierżawy (0..*)

Identyfikator ewidencyjny działki:

……………………

– 77 –

1.2 Identyfikatory ewidencyjne działek ewidencyjnych: …………………………………………………….. Identyfikatory ewidencyjne budynków: …………… Imię ojca: ………………… Imię matki: ………………… …………

Działki ewidencyjne będące w części przedmiotem dzierżawy (0..*)

1.3

Budynki będące przedmiotem dzierżawy (0..*)

1.4 Numer ewidencyjny PESEL:

Dzierżawca i udział w dzierżawie (1..*)

Pierwsze imię:

……………………

Drugie imię:

Adres: miejscowość: ……………….. ………… identyfikator TERYT miejscowości: ………………………….. kod pocztowy: …………………………..

Wartość udziału w dzierżawie: ………….

……………………

Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego:

…………………….

Poz. 249

Drugi człon nazwiska złożonego: ………………………….. identyfikator TERYT ulicy: ………………………….. numer porządkowy: .. Adres siedziby: miejscowość: …………………………... Wartość udziału w dzierżawie: …………. identyfikator TERYT miejscowości: …………………………... kod pocztowy: ………………………….. Numer identyfikacyjny REGON: ……………..

ulica:

Dziennik Ustaw

…………………….

Nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej: …………….............

– 78 –

ulica: …………………………... identyfikator TERYT ulicy: …………………………. numer porządkowy: ………………………… Stan po zmianie Nazwa atrybutu i jego wartość Uwagi

Lp.

Nazwa obiektu

2

Dzierżawa

Identyfikator ewidencyjny dzierżawy: …….

Opis przedmiotu dzierżawy: ………………..

Poz. 249

Powierzchnia gruntów będących przedmiotem dzierżawy: ………

Ważność od: rrrr-mm-dd

Dziennik Ustaw

Ważność do: rrrr-mm-dd Pole powierzchni działki ewidencyjnej: Pole powierzchni: ………ha …….. ha Identyfikatory ewidencyjne działek ewidencyjnych: …………………………………………………….. Identyfikatory ewidencyjne budynków: …………… Imię ojca: …………………….. Imię matki: ……………………. ………… kod pocztowy: ………………………….. ulica: ………………………….. identyfikator TERYT ulicy: ………………………….. Numer porządkowy: ………………………..... PESEL: identyfikator TERYT miejscowości: ………………………….. ewidencyjny Numer Wartość udziału w dzierżawie: …………. Oznaczenie użytku gruntowego lub użytku gruntowego i klasy gruntów (klasoużytków) (1..*)

2.1

Identyfikator ewidencyjny działki:

Działki ewidencyjne będące w całości przedmiotem dzierżawy (0..*)

……………………

2.2

Działki ewidencyjne będące w części przedmiotem dzierżawy (0..*)

2.3

Budynki będące przedmiotem dzierżawy (0..*)

2.4

Dzierżawca i udział w dzierżawie (1..*)

Pierwsze imię:

……………………..

Drugie imię:

Adres: miejscowość: …………………………...

– 79 –

……………………..

Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego:

……………………..

Drugi człon nazwiska złożonego:

…………………….

Poz. 249

Dziennik Ustaw – 80 – Poz. 249

IV. Schemat XML zawiadomienia o zmianach danych dokonanych w ewidencji gruntów i budynków adresowanego do organu podatkowego podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

Definicja zawiadomienia w formacie XML Zawiadomienie o zmianach danych dokonanych w ewidencji gruntow i budynkow adresowane do organu podatkowego podatku od nieruchomosci, podatku rolnego oraz podatku lesnego Tytul/nazwa zawiadomienia

Dziennik Ustaw – 81 – Poz. 249

Informacje o polozeniu obiektow ewidencyjnych objetych zawiadomieniem Data wprowadzenia zmiany w bazie danych ewidencji gruntow i budynkow w formacie RRRR-MM-DD Adres Nazwa i identyfikator TERYT miejscowosci Nazwa miejscowosci

Dziennik Ustaw

miejscowosci

Identyfikator TERYT

– 82 –

Nazwa i identyfikator TERYT ulicy Nazwa ulicy Identyfikator TERYT ulicy

Poz. 249

Dziennik Ustaw – 83 – Poz. 249

Numer porzadkowy Kod pocztowy Informacje dotyczace nadawcy zawiadomienia Nazwa jednostki organizacyjnej wykonujacej zadania starosty w zakresie ewidencji gruntow i budynkow Adres siedziby jednostki organizacyjnej

Dziennik Ustaw – 84 –

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Numer telefonu Informacje dotyczace adresata zawiadomienia Nazwa organu podatkowego Adres siedziby organu podatkowego

Poz. 249

Dziennik Ustaw – 85 – Poz. 249

Informacje o obiektach ewidencyjnych objetych zawiadomieniem Jednostka ewidencyjna Nazwa jednostki ewidencyjnej Identyfikator ewidencyjny jednostki ewidencyjnej Obreb ewidencyjny

Dziennik Ustaw

ewidencyjnego Identyfikator ewidencyjny

Nazwa obrebu

ewidencyjnego

obrebu

– 86 –

Podstawa dokonanej zmiany Informacje dotyczace dokumentu

Poz. 249

Dziennik Ustaw – 87 –

RRRR-MM-DD

Rodzaj dokumentu Nazwa dokumentu Sygnatura dokumentu Data sporzadzenia dokumentu w formacie

Informacje dotyczace operatu technicznego

Poz. 249

Dziennik Ustaw

technicznego

Identyfikator

operatu

– 88 – Poz. 249

Data wlaczenia operatu technicznego do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w formacie RRRR-MM-DD Zestawienie zmian Dane ewidencyjne obiektow objetych zawiadomieniem - przed zmiana

Dziennik Ustaw – 89 –

Dane jednostki rejestrowej gruntow Dane jednostki rejestrowej budynkow Dane budynku Dane jednostki rejestrowej lokali Lokal samodzielny Dane dzierzawy

Poz. 249

Dziennik Ustaw – 90 –

Dane ewidencyjne obiektow objetych zawiadomieniem - po zmianie Dane jednostki rejestrowej gruntow Dane jednostki rejestrowej budynkow Dane budynku Dane jednostki rejestrowej lokali Lokal samodzielny

Poz. 249

Dziennik Ustaw – 91 –

Dane dzierzawy Dane adresowe Nazwa i identyfikator TERYT miejscowosci Nazwa miejscowosci Identyfikator miejscowosci TERYT

Poz. 249

Dziennik Ustaw – 92 –

Kod pocztowy Nazwa i identyfikator TERYT ulicy Nazwa ulicy Identyfikator TERYT ulicy

Poz. 249

Dziennik Ustaw – 93 –

Numer porzadkowy Dane adresowe budynku, lokalu Nazwa i identyfikator TERYT miejscowosci Nazwa miejscowosci Identyfikator miejscowosci TERYT

Poz. 249

Dziennik Ustaw – 94 –

Nazwa dzielnicy Nazwa i identyfikator TERYT ulicy Nazwa ulicy Identyfikator TERYT ulicy Numer porzadkowy

Poz. 249

Dziennik Ustaw – 95 – Poz. 249

Dane osoby fizycznej Pierwsze imie Drugie imie Nazwisko Nazwisko lub pierwszy czlon nazwiska zlozonego Drugi czlon nazwiska zlozonego

Dziennik Ustaw – 96 – Poz. 249

Imie ojca Imie matki Numer ewidencyjny PESEL Adres Dane dotyczace osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będacej osoba prawna, ktorej ustawa przyznaje zdolnosc prawna

Dziennik Ustaw – 97 –

Nazwa osoby prawnej Numer identyfikacyjny REGON Adres siedziby Dane jednostki organizacyjnej nieposiadajacej osobowosci prawnej

Poz. 249

Dziennik Ustaw – 98 –

osobowosci

Nazwa jednostki organizacyjnej nieposiadajacej prawnej Numer identyfikacyjny REGON Adres siedziby jednostki organizacyjnej nieposiadajacej prawnej Dane jednostki rejestrowej gruntow Identyfikator IIP osobowosci

Poz. 249

Dziennik Ustaw – 99 – Poz. 249

Przestrzen nazw Identyfikator lokalny Identyfikator wersji Identyfikator jednostki rejestrowej Podmioty ewidencyjne oraz udzialy we wlasnosci zwiazane z jednostka rejestrowa gruntow

Dziennik Ustaw

prawa

Dane dotyczace osoby fizycznej Rodzaj

value="WLASNOSC"/>

– 100 –

value="SAMOISTNE_POSIADANIE"/>

Waznosc od,

value="UDZIAL_WE_WSPOLNOCIE_GRUNTOWEJ"/>

minOccurs="0">

RRRR-MM-DD

Poz. 249

Dziennik Ustaw

udzialu

Wartosc

– 101 – Poz. 249

Dane dotyczace osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będacej osoba prawna, ktorej ustawa przyznaje zdolnosc prawna Rodzaj prawa

Dziennik Ustaw

minOccurs="0"> Waznosc

RRRR-MM-DD

udzialu

Wartosc

– 102 –

prawa

Dane dotyczace malzenstwa Rodzaj

Poz. 249

Dziennik Ustaw

value="SAMOISTNE_POSIADANIE"/> Waznosc od,

value="UDZIAL_WE_WSPOLNOCIE_GRUNTOWEJ"/>

minOccurs="0">

type="xsd:date" RRRR-MM-

DD

– 103 –

udzialu

Wartosc

Dane dotyczace osoby fizycznej

Poz. 249

Dziennik Ustaw

grupowego Rodzaj

Dane dotyczace podmiotu

prawa

– 104 –

value="SAMOISTNE_POSIADANIE"/>

Waznosc od,

value="UDZIAL_WE_WSPOLNOCIE_GRUNTOWEJ"/>

minOccurs="0">

type="xsd:date" RRRR-MM-

DD

Poz. 249

Dziennik Ustaw

udzialu

Wartosc

– 105 – Poz. 249

Dane dotyczace osoby fizycznej Dane dotyczace osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będacej osoba prawna, ktorej ustawa przyznaje zdolnosc prawna Dane dotyczace osob fizycznych lub prawnych wchodzacych w sklad podmiotu grupowego

Dziennik Ustaw

dotyczace osoby fizycznej

Dane

name="OSOBA_PRAWNA" type="DANE_OSOBY_PRAWNEJ" maxOccurs="unbounded">

organizacyjnej nie będacej osoba prawna, ktorej ustawa przyznaje zdolnosc prawna

Dane dotyczace osoby prawnej lub jednostki

– 106 – Poz. 249

Podmioty ewidencyjne wladajace gruntami Skarbu Panstwa lub jednostek samorzadu terytorialnego

Dziennik Ustaw

type="xsd:string">

Dane dotyczace osoby fizycznej Rodzaj Waznosc

wladania

minOccurs="0">

– 107 –

RRRR-MM-DD

od,

minOccurs="0">

Waznosc Wartosc do,

RRRR-MM-DD

udzialu

Poz. 249

Dziennik Ustaw – 108 – Poz. 249

Dane dotyczace osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będacej osoba prawna, ktorej ustawa przyznaje zdolnosc prawna Rodzaj wladania Waznosc od, RRRR-MM-DD

Dziennik Ustaw

RRRR-MM-DD Wartosc

Waznosc

do,

udzialu

– 109 –

osobowosci prawnej

Dane dotyczace jednostki organizacyjnej nieposiadajacej Rodzaj

type="xsd:string">

wladania

Poz. 249

Dziennik Ustaw

minOccurs="0"> Waznosc

RRRR-MM-DD

minOccurs="0">

Waznosc Wartosc Dane dotyczace malzenstwa do,

RRRR-MM-DD

– 110 –

udzialu

Poz. 249

Dziennik Ustaw

wladania Waznosc Waznosc do, od,

Rodzaj

minOccurs="0">

type="xsd:date" RRRR-MM-

DD

minOccurs="0">

type="xsd:date" RRRR-MM-

– 111 –

DD

udzialu

Wartosc

Dane dotyczace osoby fizycznej

Poz. 249

Dziennik Ustaw

grupowego

Dane dotyczace podmiotu Rodzaj Waznosc Waznosc do, od,

wladania

– 112 –

minOccurs="0">

type="xsd:date" RRRR-MM-

DD

minOccurs="0">

type="xsd:date" RRRR-MM-

DD

Poz. 249

Dziennik Ustaw

udzialu

Wartosc

– 113 – Poz. 249

Dane dotyczace osoby fizycznej Dane dotyczace osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będacej osoba prawna, ktorej ustawa przyznaje zdolnosc prawna Dane dotyczace osob fizycznych lub prawnych wchodzacych w sklad podmiotu grupowego Dane dotyczace osoby fizycznej

Dziennik Ustaw

name="OSOBA_PRAWNA" type="DANE_OSOBY_PRAWNEJ" maxOccurs="unbounded">

organizacyjnej nie będacej osoba prawna, ktorej ustawa przyznaje zdolnosc prawna

Dane dotyczace osoby prawnej lub jednostki

– 114 –

Dzialki ewidencyjne zwiazane z jednostka rejestrowa Identyfikator IIP

Poz. 249

Dziennik Ustaw

nazw Identyfikator Identyfikator

Przestrzen

lokalny

wersji

– 115 – Poz. 249

Identyfikator ewidencyjny dzialki Numer ksiegi wieczystej

Dziennik Ustaw

DD

Wartosc katastralna w zl Data wyceny w formacie RRRR-MM Pole powierzchni dzialki ewidencyjnej

ha

w

– 116 –

(klasouzytki)

Uzytki gruntowe i klasy gruntow w granicach dzialki

Oznaczenie uzytku gruntowego lub uzytku i klasy gruntow (klasouzytkow)

Poz. 249

Dziennik Ustaw

ha

Pole

powierzchni

w

– 117 – Poz. 249

Laczne pole powierzchni uzytkow gruntowych i klasouzytkow objetych jednostka rejestrowa w ha Dane jednostki rejestrowej budynkow Identyfikator IIP Przestrzen nazw

Dziennik Ustaw – 118 –

rejestrowej

Identyfikator lokalny Identyfikator wersji Identyfikator ewidencyjny jednostki budynkow Jednostka rejestrowa gruntow zwiazana z jednostka budynkow Identyfikator IIP rejestrowa

Poz. 249

Dziennik Ustaw

nazw Identyfikator Identyfikator Identyfikator ewidencyjny

Przestrzen

lokalny

– 119 –

wersji

gruntow

jednostki

rejestrowej

Poz. 249

Dziennik Ustaw – 120 – Poz. 249

Podmioty ewidencyjne oraz udzialy we wlasnosci zwiazane z jednostka rejestrowa budynkow Dane dotyczace osoby fizycznej Waznosc od, RRRR-MM-DD Wartosc udzialu

Dziennik Ustaw – 121 – Poz. 249

Dane dotyczace osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będacej osoba prawna, ktorej ustawa przyznaje zdolnosc prawna Waznosc od, RRRR-MM-DD Wartosc udzialu Dane dotyczace malzenstwa

Dziennik Ustaw

minOccurs="0"> Waznosc od, Wartosc

DD

udzialu

– 122 – Poz. 249

Dane dotyczace osoby fizycznej Dane dotyczace podmiotu grupowego

Dziennik Ustaw

minOccurs="0"> Waznosc od, Wartosc

name="WAZNOSC_OD"

type="xsd:date"

DD

udzialu

– 123 – Poz. 249

Dane dotyczace osoby fizycznej Dane dotyczace osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będacej osoba prawna, ktorej ustawa przyznaje zdolnosc prawna

Dziennik Ustaw – 124 – Poz. 249

Dane dotyczace osob fizycznych lub prawnych wchodzacych w sklad podmiotu grupowego Dane dotyczace osoby fizycznej Dane dotyczace osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będacej osoba prawna, ktorej ustawa przyznaje zdolnosc prawna

Dziennik Ustaw

nazw

Budynki objete jednostka rejestrowa budynkow Identyfikator IIP Przestrzen Identyfikator Identyfikator

– 125 –

lokalny

wersji

Poz. 249

Dziennik Ustaw

budynku

Identyfikator ewidencyjny

– 126 –

Dane budynku Identyfikator IIP Przestrzen nazw Identyfikator lokalny

Poz. 249

Dziennik Ustaw

Identyfikator wersji Identyfikator ewidencyjny budynku Status budynku (wybudowany, w budowie lub objety rozbiorki) Numer ksiegi wieczystej nakazem

– 127 – Poz. 249

Dziennik Ustaw – 128 – Poz. 249

Rodzaj budynku wg Klasyfikacji Srodkow Trwalych Kod rodzaju budynku Nazwa rodzaju budynku Klasa budynku wg Polskiej Klasyfikacji Obiektow Budowlanych Kod klasy budynku

Dziennik Ustaw – 129 – Poz. 249

Nazwa klasy budynku Wartosc katastralna w zl Data wyceny, RRRR-MM-DD Data zakonczenia budowy, RRRR-MM-DD Stopien pewnosci ustalenia daty zakonczenia budowy (data wynikajaca z dokumentu, data ze zrodel niepotwierdzonych lub data szacowana)

Dziennik Ustaw – 130 – Poz. 249

Data zakonczenia przebudowy budynku, RRRR-MMDD Zakres przebudowy budynku Stopien pewnosci ustalenia daty przebudowy budynku (data wynikajaca z dokumentu, data ze zrodel niepotwierdzonych lub data szacowana) Liczba kondygnacji nadziemnych

Dziennik Ustaw – 131 – Poz. 249

Liczba kondygnacji podziemnych Laczna liczba kondygnacji nadziemnych i podziemnych Powierzchnia zabudowy w m2 Powierzchnia uzytkowa budynku w m2 Liczba samodzielnych lokali w budynku, ujawnionych w ewidencji Laczna powierzchnia uzytkowa lokali stanowiacych odrebne nieruchomosci w m2

Dziennik Ustaw

m2

Laczna powierzchnia uzytkowa lokali niewyodrebnionych w

– 132 – Poz. 249

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen przynaleznych do lokali w budynku w m2 Numer rejestru zabytkow Material scian zewnetrznych Dodatkowe informacje o budynku

Dziennik Ustaw – 133 – Poz. 249

Adres budynku Dzialki ewidencyjne, na ktorych jest usytuowany budynek Identyfikator IIP Przestrzen nazw Identyfikator lokalny

Dziennik Ustaw

wersji

Identyfikator

– 134 – Poz. 249

Identyfikator dzialki ewidencyjnej Numer ksiegi wieczystej Jednostka rejestrowa gruntow, z ktora sa zwiazane dzialki ewidencyjne i usytuowany na nich budynek Identyfikator IIP

Dziennik Ustaw

nazw

Przestrzen Identyfikator

lokalny

– 135 –

wersji

Identyfikator Identyfikator jednostki

gruntow

rejestrowej

Poz. 249

Dziennik Ustaw

Jednostka rejestrowa budynkow, z ktora jest zwiazany budynek

– 136 –

Dotyczy budynkow stanowiacych odrebne nieruchomosci Identyfikator IIP Przestrzen nazw Identyfikator lokalny Identyfikator wersji

Poz. 249

Dziennik Ustaw

budynkow

Identyfikator jednostki rejestrowej

– 137 –

Dane jednostki rejestrowej lokali Identyfikator IIP Przestrzen nazw

Poz. 249

Dziennik Ustaw – 138 –

Identyfikator lokalny Identyfikator wersji Identyfikator ewidencyjny jednostki rejestrowej lokali Lokal objety jednostka rejestrowa lokali Identyfikator IIP

Poz. 249

Dziennik Ustaw

nazw Identyfikator Identyfikator

Przestrzen

lokalny

wersji

– 139 – Poz. 249

Identyfikator ewidencyjny lokalu Jednostka rejestrowa gruntow zwiazana z jednostka rejestrowa lokali

Dziennik Ustaw

nazw

Identyfikator IIP Przestrzen Identyfikator Identyfikator

– 140 –

lokalny

wersji

Poz. 249

Dziennik Ustaw

gruntow

Identyfikator

ewidencyjny

jednostki

rejestrowej

– 141 – Poz. 249

Podmioty ewidencyjne oraz udzialy we wlasnoaci zwiazane z jednostka rejestrowa lokali Dane dotyczace osoby fizycznej Waznosc od, RRRR-MM-DD

Dziennik Ustaw

udzialu

Wartosc

– 142 – Poz. 249

Dane dotyczace osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będacej osoba prawna, ktorej ustawa przyznaje zdolnosc prawna Waznosc od, RRRR-MM-DD Wartosc udzialu

Dziennik Ustaw

minOccurs="0">

Dane dotyczace malzenstwa Waznosc od, RRRR-MM-

DD

– 143 –

udzialu

Wartosc

Dane dotyczace osoby fizycznej

Poz. 249

Dziennik Ustaw

grupowego Waznosc

Dane dotyczace podmiotu

minOccurs="0">

type="xsd:date" RRRR-MM-

DD

– 144 –

udzialu

Wartosc

Dane dotyczace osoby fizycznej

Poz. 249

Dziennik Ustaw – 145 – Poz. 249

Dane dotyczace osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będacej osoba prawna, ktorej ustawa przyznaje zdolnosc prawna Dane dotyczace osob fizycznych lub prawnych wchodzacych w sklad podmiotu grupowego Dane dotyczace osoby fizycznej Dane dotyczace osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będacej osoba prawna, ktorej ustawa przyznaje zdolnosc prawna

Dziennik Ustaw – 146 –

Budynek, w ktorym znajduje sie lokal Identyfikator IIP Przestrzen nazw Identyfikator lokalny

Poz. 249

Dziennik Ustaw

wersji Identyfikator

Identyfikator

budynku

ewidencyjny

– 147 –

Dane lokalu Identyfikator IIP Przestrzen nazw

Poz. 249

Dziennik Ustaw – 148 –

Identyfikator lokalny Identyfikator wersji Identyfikator ewidencyjny lokalu Numer jednostki rejestrowej lokali Numer ksiegi wieczystej

Poz. 249

Dziennik Ustaw – 149 – Poz. 249

Rodzaj lokalu Powierzchnia uzytkowa lokalu w m2 Liczba izb Liczba pomieszczen przynaleznych Powierzchnia pomieszczen przynaleznych do lokalu Numer kondygnacji, na ktorej znajduje sie glowne wejscie do lokalu Wartosc katastralna w zl

Dziennik Ustaw – 150 –

Data wyceny, RRRR-MM-DD Dodatkowe informacje o lokalu Adres lokalu Numer lokalu

Poz. 249

Dziennik Ustaw

nazw

Budynek, w ktorym znajduje sie lokal Identyfikator IIP Przestrzen

– 151 –

lokalny

Identyfikator Identyfikator

wersji

Poz. 249

Dziennik Ustaw

budynku

Identyfikator ewidencyjny

– 152 –

Numer ksiegi wieczystej Pomieszczenia przynalezne do lokalu Identyfikator IIP Przestrzen nazw

Poz. 249

Dziennik Ustaw

lokalny Identyfikator Rodzaj

Identyfikator

wersji

– 153 –

przynaleznego

pomieszczenia

Powierzchnia w m2 Identyfikator budynku, w ktorym znajduje sie pomieszczenie przynalezne

Poz. 249

Dziennik Ustaw

przynaleznym

Dodatkowe informacje o pomieszczeniu

– 154 –

Dane dzierzawy Identyfikator ewidencyjny dzierzawy Opis przedmiotu dzierzawy Powierzchnia gruntow bedacych dzierzawy

przedmiotem

Poz. 249

Dziennik Ustaw – 155 – Poz. 249

Waznosc od, RRRR-MM-DD Waznosc do, RRRR-MM-DD Dzialki ewidencyjne bedace w calosci przedmiotem dzierzawy Identyfikator ewidencyjny dzialki Pole powierzchni dzialki ewidencyjnej w ha Uzytki gruntowe i klasy gruntow w granicach dzialki (klasouzytki)

Dziennik Ustaw – 156 – Poz. 249

Oznaczenie uzytku gruntowego lub uzytku i klasy gruntow (klasouzytkow) Pole powierzchni w ha Dzialki ewidencyjne bedace w czesci przedmiotem dzierzawy Identyfikatory ewidencyjne dzialek ewidencyjnych

Dziennik Ustaw – 157 – Poz. 249

Budynki bedace przedmiotem dzierzawy Identyfikatory ewidencyjne budynkow Dzierzawca i udzial w dzierzawie Dane dotyczace osoby fizycznej

Dziennik Ustaw

udzialu

Wartosc

– 158 –

udzialu

Dane dotyczace osoby prawnej Wartosc

Poz. 249

Dziennik Ustaw

udzialu

Dane dotyczace malzenstwa Wartosc

– 159 – Poz. 249

Dane dotyczace osoby fizycznej Dane dotyczace podmiotu grupowego Wartosc udzialu

Dziennik Ustaw – 160 – Poz. 249

Dane dotyczace osoby fizycznej Dane dotyczace osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będacej osoba prawna, ktorej ustawa przyznaje zdolnosc prawna Dane dotyczace osob fizycznych lub prawnych wchodzacych w sklad podmiotu grupowego Dane dotyczace osoby fizycznej

Dziennik Ustaw

name="OSOBA_PRAWNA" type="DANE_OSOBY_PRAWNEJ" maxOccurs="unbounded">

organizacyjnej nie będacej osoba prawna, ktorej ustawa przyznaje zdolnosc prawna

Dane dotyczace osoby prawnej lub jednostki

– 161 –

osobowosci prawnej

Dane dotyczace jednostki organizacyjnej nieposiadajacej

minOccurs="0">

Waznosc od,

RRRR-MM-DD

Poz. 249

Dziennik Ustaw

minOccurs="0"> Waznosc Wartosc

RRRR-MM-DD

udzialu

– 162 –

V.

Treść zawiadomienia o zmianach danych dokonanych w ewidencji gruntów i budynków adresowanego do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

1. Treścią zawiadomienia o zmianach danych dokonanych w ewidencji gruntów i budynków adresowanego do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa są:

1) informacje dotyczące nadawcy zawiadomienia: a) nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadania starosty w zakresie ewidencji gruntów i budynków,

Poz. 249

Dziennik Ustaw

2)

– 163 –

3)

4) 5)

b) adres siedziby jednostki organizacyjnej, o której mowa w lit. a: − miejscowość, − identyfikator TERYT miejscowości, − ulica, − identyfikator TERYT ulicy, − numer porządkowy, − kod pocztowy, c) adres elektronicznej skrzynki podawczej, d) numer telefonu; informacje dotyczące adresata zawiadomienia – adres siedziby Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR): a) miejscowość, b) identyfikator TERYT miejscowości, c) ulica, d) identyfikator TERYT ulicy, e) numer porządkowy, f) kod pocztowy; informacje o położeniu obiektów ewidencyjnych objętych zawiadomieniem: a) nazwa jednostki ewidencyjnej i jej identyfikator ewidencyjny, b) nazwa obrębu ewidencyjnego i jego identyfikator ewidencyjny lub tylko identyfikator ewidencyjny, c) identyfikator informacji przestrzennej dotyczącej działki ewidencyjnej oraz jej identyfikator ewidencyjny, d) identyfikator informacji przestrzennej dotyczącej konturu użytku gruntowego oraz jego identyfikator ewidencyjny; data wprowadzenia zmiany w bazie danych ewidencji gruntów i budynków; podstawa dokonanej zmiany: a) rodzaj dokumentu, jego nazwa, sygnatura i data sporządzenia lub b) identyfikator operatu technicznego i data włączenia tego operatu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2. Dane przestrzenne dotyczące obiektów objętych zawiadomieniem, niezbędne do aktualizacji bazy danych KSEP Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pozyskuje z centralnego repozytorium za pomocą usług sieciowych.

Poz. 249

Dziennik Ustaw – 164 – Poz. 249

VI. Schemat XML zawiadomienia o zmianach danych dokonanych w ewidencji gruntów i budynków adresowanego do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Definicja zawiadomienia w formacie XML Zawiadomienie o zmianach danych dokonanych w ewidencji gruntow i budynkow adresowane do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tytul/nazwa zawiadomienia Informacje o polozeniu obiektow ewidencyjnych objetych zawiadomieniem Data wprowadzenia zmiany w bazie danych ewidencji gruntow i budynkow w formacie RRRRMM-DD

Dziennik Ustaw – 165 –

Adres Nazwa i identyfikator TERYT miejscowosci Nazwa miejscowosci Identyfikator TERYT miejscowosci Nazwa i identyfikator TERYT ulicy Nazwa ulicy Identyfikator TERYT ulicy

Poz. 249

Dziennik Ustaw – 166 – Poz. 249

Numer porzadkowy Kod pocztowy Informacje dotyczace nadawcy zawiadomienia Nazwa jednostki organizacyjnej wykonujacej zadania starosty w zakresie ewidencji gruntow i budynkow Adres siedziby jednostki organizacyjnej

Dziennik Ustaw – 167 – Poz. 249

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Numer telefonu Informacje dotyczace adresata zawiadomienia - adres siedziby Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Informacje o polozeniu obiektow ewidencyjnych objetych zawiadomieniem Jednostka ewidencyjna Nazwa jednostki ewidencyjnej Identyfikator ewidencyjny jednostki ewidencyjnej

Dziennik Ustaw – 168 – Poz. 249

Obreb ewidencyjny Nazwa obrebu ewidencyjnego Identyfikator ewidencyjny obrebu ewidencyjnego Dzialka ewidencyjna Identyfikator informacji przestrzennej dzialki ewidencyjnej Identyfikator ewidencyjny dzialki ewidencyjnej

Dziennik Ustaw

gruntowego Identyfikator

Kontur uzytku gruntowego Identyfikator informacji przestrzennej konturu uzytku

– 169 –

gruntowego

ewidencyjny

konturu

uzytku

Podstawa dokonanej zmiany Informacje dotyczace dokumentu

Poz. 249

Dziennik Ustaw

– 170 –

DD

Rodzaj dokumentu Nazwa dokumentu Sygnatura dokumentu Data sporzadzenia dokumentu w formacie RRRR-MM-

Informacje dotyczace operatu technicznego Identyfikator operatu technicznego

Poz. 249

Dziennik Ustaw

Data geodezyjnego i kartograficznego w formacie RRRR-MM-DD

wlaczenia

operatu technicznego do panstwowego

zasobu

– 171 – Poz. 249

Dziennik Ustaw – 172 – Poz. 249

Załącznik nr 4

Treść zawiadomienia o zmianach danych dokonanych w księdze wieczystej oraz schematy XML tych zawiadomień

I. Treść zawiadomienia o zmianach danych dokonanych w księdze wieczystej

1. Treścią zawiadomienia o zmianach danych dokonanych w księdze wieczystej są:

1) informacje dotyczące nadawcy zawiadomienia: a) nazwa sądu rejonowego, b) siedziba sądu – miejscowość, c) kod wydziału, d) numer wydziału, e) nazwa wydziału, f) adres elektronicznej skrzynki podawczej, g) numer telefonu;

2) informacje dotyczące adresata zawiadomienia: a) nazwa organu, b) siedziba organu – miejscowość;

3) numer księgi wieczystej, której dotyczy zawiadomienie;

4) typ księgi wieczystej;

5) imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe sędziego lub referendarza sądowego dokonującego w księdze wieczystej wpisu, którego skutkiem jest przekazanie zawiadomienia;

6) data wpisu w księdze wieczystej, który spowodował zmianę w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych, w formacie: rrrr-mm-dd;

7) informacje o położeniu nieruchomości (1..*): a) numer porządkowy – kolejny numer położenia nieruchomości, b) województwo, c) powiat, d) gmina, e) miejscowość, f) dzielnica;

8) informacje o obszarze nieruchomości gruntowej oraz jednostce miary tego obszaru;

9) informacje o oznaczeniu działek ewidencyjnych składających się na nieruchomość (0..*): a) identyfikator działki, b) numer działki, c) obręb ewidencyjny: − numer obrębu lub − nazwa obrębu, d) położenie – wskazanie numeru porządkowego, o którym mowa w pkt 7 lit. a;

10) informacje dotyczące budynku stanowiącego odrębną nieruchomość (0..*): a) identyfikator budynku, b) identyfikator działki ewidencyjnej, na której jest usytuowany budynek (0..*), c) położenie – wskazanie numeru porządkowego, o którym mowa w pkt 7 lit. a,

Dziennik Ustaw – 173 – Poz. 249

d) dane adresowe budynku (0..*): − nazwa ulicy, przy której jest usytuowany budynek, − numer porządkowy, którym został oznaczony budynek, e) łączna liczba kondygnacji nadziemnych i podziemnych, f) liczba samodzielnych lokali w budynku, g) powierzchnia użytkowa budynku oraz jednostka miary tej powierzchni, h) przeznaczenie budynku (oznaczenie funkcji użytkowej budynku), i) informacje o nieruchomości, na której jest usytuowany budynek – jeżeli budynek jest odrębnym od gruntu przedmiotem własności, innym niż związany z użytkowaniem wieczystym gruntu, lub do którego przysługuje prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (0..*): − numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, na której jest usytuowany budynek, lub w razie braku takiej księgi − numer obrębu, − numer działki ewidencyjnej, na której jest usytuowany budynek, j) informacja o wyodrębnionych lokalach w budynku (0..*), w tym numer lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość oraz numer księgi wieczystej założonej dla wyodrębnionego lokalu;

11) informacje dotyczące lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość: a) identyfikator lokalu według ewidencji gruntów i budynków, b) numer lokalu, c) ulica, przy której jest usytuowany budynek, w którym znajduje się lokal, d) numer porządkowy, którym został oznaczony budynek, e) przeznaczenie lokalu, f) kondygnacja – oznaczenie kondygnacji, na której jest usytuowane główne wejście do lokalu, g) opis lokalu (0..*): − rodzaj izby, − liczba izb wchodzących w skład lokalu, h) opis pomieszczeń przynależnych do lokalu (0..*): − rodzaj pomieszczenia, − liczba pomieszczeń przynależnych, i) pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych oraz jednostka miary tych powierzchni;

12) informacje dotyczące własności (współwłasności) (0..*): a) w przypadku własności osoby fizycznej (0..*): − pierwsze imię, − drugie imię, − nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego, − drugi człon nazwiska złożonego, − imię ojca, − imię matki, − numer ewidencyjny PESEL, − wielkość udziału w prawie własności i rodzaj wspólności, jeżeli prawo własności przysługuje kilku podmiotom wspólnie (0..*),

Dziennik Ustaw – 174 – Poz. 249

b) w przypadku własności osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną (0..*): − nazwa osoby prawnej lub nazwa jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a w przypadku przedsiębiorcy – firma, − siedziba osoby prawnej, siedziba jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub siedziba firmy, − numer identyfikacyjny REGON, − wielkość udziału w prawie własności i rodzaj wspólności, jeżeli prawo własności przysługuje kilku podmiotom wspólnie (0..*), c) w przypadku własności Skarbu Państwa (0..*): − nazwa „Skarb Państwa”, − nazwa organu reprezentującego Skarb Państwa, osoby prawnej, której powierzono wykonywanie praw Skarbu Państwa, lub państwowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której oddano nieruchomość w trwały zarząd lub zarząd, − siedziba osoby prawnej, której powierzono wykonywanie praw Skarbu Państwa, lub państwowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której oddano nieruchomość w trwały zarząd lub zarząd, − numer identyfikacyjny REGON osoby prawnej, której powierzono wykonywanie praw Skarbu Państwa, lub państwowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której oddano nieruchomość w trwały zarząd lub zarząd, − wielkość udziału w prawie własności i rodzaj wspólności, jeżeli prawo własności przysługuje kilku podmiotom wspólnie (0..*), d) w przypadku własności jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego, do którego wchodzi (0..*): − nazwa jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego, do którego wchodzi, − siedziba jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego, do którego wchodzi, − numer identyfikacyjny REGON jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego, do którego wchodzi, − wielkość udziału w prawie własności i rodzaj wspólności, jeżeli prawo własności przysługuje kilku podmiotom wspólnie (0..*), a w przypadku samorządowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której oddano nieruchomość w trwały zarząd: − – nazwa samorządowej jednostki organizacyjnej, − – siedziba samorządowej jednostki organizacyjnej, − – numer identyfikacyjny REGON samorządowej jednostki organizacyjnej;

12) informacje dotyczące użytkowania wieczystego (współużytkowania wieczystego): a) w przypadku osoby fizycznej (0..*): − pierwsze imię, − drugie imię, − nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego, − drugi człon nazwiska złożonego, − imię ojca, − imię matki, − numer ewidencyjny PESEL, − wielkość udziału w prawie użytkowania wieczystego i rodzaj wspólności, jeżeli prawo użytkowania wieczystego przysługuje kilku podmiotom wspólnie (0..*),

Dziennik Ustaw – 175 – Poz. 249

b) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną (0..*): − nazwa osoby prawnej lub nazwa jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a w przypadku przedsiębiorcy – firma, − siedziba osoby prawnej, siedziba jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub siedziba firmy, − numer identyfikacyjny REGON, − wielkość udziału w prawie użytkowania wieczystego i rodzaj wspólności, jeżeli prawo użytkowania wieczystego przysługuje kilku podmiotom wspólnie (0..*), c) w przypadku Skarbu Państwa (0..*): − nazwa „Skarb Państwa”, − nazwa organu reprezentującego Skarb Państwa, osoby prawnej, której powierzono wykonywanie praw Skarbu Państwa, lub państwowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której oddano nieruchomość w trwały zarząd lub zarząd, − siedziba osoby prawnej, której powierzono wykonywanie praw Skarbu Państwa, lub państwowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której oddano nieruchomość w trwały zarząd lub zarząd, − numer identyfikacyjny REGON osoby prawnej, której powierzono wykonywanie praw Skarbu Państwa, lub państwowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której oddano nieruchomość w trwały zarząd lub zarząd, − wielkość udziału w prawie użytkowania wieczystego i rodzaj wspólności, jeżeli prawo użytkowania wieczystego przysługuje kilku podmiotom wspólnie (0.

.*), d) w przypadku jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego, do którego wchodzi (0..*): − nazwa jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego, do którego wchodzi, − siedziba jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego, do którego wchodzi, − numer identyfikacyjny REGON jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego, do którego wchodzi, − wielkość udziału w prawie użytkowania wieczystego i rodzaj wspólności, jeżeli prawo użytkowania wieczystego przysługuje kilku podmiotom wspólnie (0..*).

2. Dane, o których mowa w ust. 1, jeżeli nie są treścią księgi wieczystej, nie są również treścią zawiadomienia o zmianach danych dokonanych w księdze wieczystej.

3. Zawiadomienie o zamknięciu księgi wieczystej zawiera:

1) dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4;

2) informację o treści: „Księga wieczysta została zamknięta.”.

Dziennik Ustaw

II. Schemat XML zawiadomienia o zmianach danych dokonanych w księdze wieczystej

– 176 – Poz. 249

Definicja zawiadomienia w formacie XML Zawiadomienie o zmianach danych dokonanych w ksiedze wieczystej Tytul/nazwa zawiadomienia Informacje dotyczace nadawcy zawiadomienia Informacje dotyczace adresata zawiadomienia Numer ksiegi wieczystej, ktorej dotyczy zawiadomienie

Dziennik Ustaw – 177 – Poz. 249

Typ ksiegi wieczystej Sedzia lub referendarz dokonujacy w ksiedze wieczystej wpisu, ktorego skutkiem jest przekazanie zawiadomienia Imie sedziego lub referendarza dokonujacego wpisu do ksiegi wieczystej Nazwisko sedziego lub referendarza dokonujacego wpisu do ksiegi wieczystej Data wpisu w ksiedze wieczystej, ktory spowodowal zmiane w centralnej bazie ksiag wieczystych, w formacie RRRR-MM-DD

Dziennik Ustaw – 178 –

Informacje o polozeniu nieruchomosci Numer porzadkowy - kolejny numer polozenia nieruchomosci Nazwa wojewodztwa Nazwa powiatu Nazwa gminy Nazwa miejscowosci

Poz. 249

Dziennik Ustaw – 179 – Poz. 249

Nazwa dzielnicy Nieruchomosc gruntowa Informacje o oznaczeniu dzialek ewidencyjnych skladajacych sie na nieruchomosci Identyfikator dzialki

Dziennik Ustaw

minOccurs="0">

Numer dzialki Obreb ewidencyjny Numer obrebu Nazwa obrebu Wskazanie numeru porzadkowego

– 180 –

ewidencyjnego

minOccurs="0">

ewidencyjnego

Poz. 249

Dziennik Ustaw – 181 –

Informacje dotyczace budynku stanowiacego odrebna nieruchomosc Identyfikator budynku Identyfikator dzialki ewidencyjnej, na ktorej jest usytuowany budynek Wskazanie numeru porzadkowego polozenia nieruchomosci

Poz. 249

Dziennik Ustaw

usytuowany budynek

Dane adresowe budynku Nazwa ulicy, przy ktorej jest Numer porzadkowy, ktorym zostal

minOccurs="0">

oznaczony budynek

– 182 –

podziemnych

Laczna liczba kondygnacji nadziemnych i Liczba samodzielnych lokali w

budynku

Poz. 249

Dziennik Ustaw

tej powierzchni

Powierzchnia uzytkowa budynku oraz jednostka miary

Powierzchnia

– 183 –

powierzchni

Jednostka miary

budynku)

Przeznaczenie budynku (oznaczenie funkcji uzytkowej

Poz. 249

Dziennik Ustaw – 184 –

Informacje o nieruchomosci, na ktorej jest usytuowany budynek - jezeli budynek jest odrebnym od gruntu przedmiotem wlasnosci, innym niz zwiazany z uzytkowaniem wieczystym gruntu, lub do ktorego przysluguje prawo do domu jednorodzinnego w spoldzielni mieszkaniowej Numer ksiegi wieczystej prowadzonej dla nieruchomosci, na ktorej jest usytuowany budynek Numer obrebu Numer dzialki ewidencyjnej, na ktorej jest usytuowany budynek

Poz. 249

Dziennik Ustaw

budynku Numer lokalu stanowiacego

Informacja o wyodrebnionych lokalach w

type="xsd:string" minOccurs="0">

odrebna nieruchomosc

type="xsd:string" minOccurs="0">

– 185 –

dla wyodrebnionego lokalu

Numer ksiegi wieczystej zalozonej

Informacje dotyczace lokalu stanowiacego odrebna nieruchomosc

Poz. 249

Dziennik Ustaw

budynkow

Identyfikator lokalu wg ewidencji gruntow i Numer lokalu Ulica, przy ktorej jest usytuowany budynek, w ktorym

znajduje sie lokal

– 186 –

budynek

Numer porzadkowy, ktorym zostal oznaczony Przeznaczenie lokalu Oznaczenie kondygnacji, na ktorej jest usytuowane

glowne wejscie do lokalu

Poz. 249

Dziennik Ustaw

minOccurs="0">

Opis lokalu Rodzaj izby

minOccurs="0">

– 187 –

lokalu

Liczba izb wchodzacych w sklad Opis pomieszczen przynaleznych do

maxOccurs="unbounded">

lokalu

Poz. 249

Dziennik Ustaw

minOccurs="0"> Rodzaj Liczba pomieszczen

pomieszczenia

minOccurs="0">

przynaleznych

– 188 – Poz. 249

Pole powierzchni uzytkowej lokalu wraz z powierzchnia pomieszczen przynaleznych oraz jednostka miary tych powierzchni

Dziennik Ustaw – 189 –

Informacje dotyczace wlasnosci (wspolwlasnosci) W przypadku wlasnosci osoby fizycznej Wielkosc udzialu w prawie wlasnosci

Licznik

name="MIANOWNIK" type="xsd:integer">

Poz. 249

Rodzaj wspolnosci,

Dziennik Ustaw

Mianownik

type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

jezeli prawo wlasnosci przysluguje kilku podmiotom wspolnie

– 190 –

W przypadku wlasnosci osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebedacej osoba prawna, ktorej ustawa przyznaje zdolnosc prawna

Poz. 249

Dziennik Ustaw

prawie wlasnosci

Wielkosc udzialu w

type="xsd:integer">

Licznik

name="MIANOWNIK" type="xsd:integer">

– 191 –

Mianownik

type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

Rodzaj wspolnosci,

jezeli prawo wlasnosci przysluguje kilku podmiotom wspolnie

Poz. 249

Dziennik Ustaw

Panstwa

W przypadku wlasnosci Skarbu Wielkosc udzialu w

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

prawie wlasnosci

– 192 –

type="xsd:integer">

Licznik

name="MIANOWNIK" type="xsd:integer">

Mianownik

Poz. 249

Dziennik Ustaw

type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

Rodzaj wspolnosci,

jezeli prawo wlasnosci przysluguje kilku podmiotom wspolnie

– 193 – Poz. 249

W przypadku wlasnosci jednostki samorzadu terytorialnego lub zwiazku jednostek samorzadu terytorialnego, do ktorego wchodzi Wielkosc udzialu w prawie wlasnosci

Dziennik Ustaw

type="xsd:integer">

Licznik

name="MIANOWNIK" type="xsd:integer">

Mianownik

– 194 –

type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

Rodzaj wspolnosci,

jezeli prawo wlasnosci przysluguje kilku podmiotom wspolnie

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

Poz. 249

Dziennik Ustaw – 195 –

W przypadku samorzadowej jednostki organizacyjnej nieposiadajacej osobowosci prawnej, ktorej oddano nieruchomosc w trwaly zarzad Nazwa samorzadowej jednostki organizacyjnej Siedziba samorzadowej jednostki organizacyjnej Numer identyfikacyjny REGON

Poz. 249

Dziennik Ustaw – 196 – Poz. 249

Informacje dotyczace uzytkowania wieczystego (wspoluzytkowania wieczystego) W przypadku osoby fizycznej Wielkosc udzialu w prawie uzytkowania wieczystego Rodzaj wspolnosci, jezeli prawo uzytkowania wieczystego przysluguje kilku podmiotom wspolnie

Dziennik Ustaw – 197 – Poz. 249

W przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebedacej osoba prawna, ktorej ustawa przyznaje zdolnosc prawna Wielkosc udzialu w prawie uzytkowania wieczystego Rodzaj wspolnosci, jezeli prawo uzytkowania wieczystego przysluguje kilku podmiotom wspolnie

Dziennik Ustaw

Panstwa

W przypadku wlasnosci Skarbu

– 198 – Poz. 249

Wielkosc udzialu w prawie uzytkowania wieczystego Rodzaj wspolnosci, jezeli prawo uzytkowania wieczystego przysluguje kilku podmiotom wspolnie

Dziennik Ustaw – 199 – Poz. 249

W przypadku wlasnosci jednostki samorzadu terytorialnego lub zwiazku jednostek samorzadu terytorialnego, do ktorego wchodzi Wielkosc udzialu w prawie uzytkowania wieczystego Rodzaj wspolnosci, jezeli prawo uzytkowania wieczystego przysluguje kilku podmiotom wspolnie

Dziennik Ustaw – 200 –

Informacja o zamknieciu KW Dane dotyczace osoby fizycznej Pierwsze imie Drugie imie Nazwisko Nazwisko lub pierwszy czlon nazwiska zlozonego

Poz. 249

Dziennik Ustaw – 201 –

Drugi czlon nazwiska zlozonego Imie ojca Imie matki Numer ewidencyjny PESEL

Poz. 249

Dziennik Ustaw – 202 –

Dane dotyczace osoby prawnej Nazwa osoby prawnej lub nazwa jednostki organizacyjnej niebedacej osoba prawna, ktorej ustawa przyznaje zdolnosc prawna, a w przypadku przedsiebiorcy - firma Siedziba osoby prawnej, siedziba jednostki organizacyjnej niebedacej osoba prawna, ktorej ustawa przyznaje zdolnosc prawna lub siedziba firmy Numer identyfikacyjny REGON Dane dotyczace Skarbu Panstwa

Poz. 249

Dziennik Ustaw – 203 – Poz. 249

Nazwa Skarb Panstwa Nazwa organu reprezentujacego Skarb Panstwa, osoby prawnej, ktorej powierzono wykonywanie praw Skarbu Panstwa, lub panstwowej jednostki organizacyjnej nieposiadajacej osobowosci prawnej, ktorej oddano nieruchomosc w trwaly zarzad lub zarzad Siedziba osoby prawnej, ktorej powierzono wykonywanie praw Skarbu Panstwa, lub panstwowej jednostki organizacyjnej nieposiadajacej osobowosci prawnej, ktorej oddano nieruchomosc w trwaly zarzad lub zarzad Numer identyfikacyjny REGON osoby prawnej, ktorej powierzono wykonywanie praw Skarbu Panstwa, lub panstwowej jednostki organizacyjnej nieposiadajacej osobowosci prawnej, ktorej oddano nieruchomosc w trwaly zarzad lub zarzad

Dziennik Ustaw – 204 –

Dane dotyczace jednostki samorzadu terytorialnego Nazwa jednostki samorzadu terytorialnego lub zwiazku jednostek samorzadu terytorialnego, do ktorego wchodzi Siedziba jednostki samorzadu terytorialnego lub zwiazku jednostek samorzadu terytorialnego, do ktorego wchodzi Numer identyfikacyjny REGON jednostki samorzadu terytorialnego lub lub zwiazku jednostek samorzadu terytorialnego, do ktorego wchodzi

Poz. 249

Dziennik Ustaw – 205 –

Informacje o nadawcy zawiadomienia Nazwa sadu rejonowego Siedziba sadu - nazwa miejscowosci Kod wydzialu Numer wydzialu Nazwa wydzialu

Poz. 249

Dziennik Ustaw – 206 –

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Numer telefonu Informacje i adresacie zawiadomienia Nazwa organu Siedziba organu - nazwa miejscowosci

Poz. 249

Załącznik nr 5

Dziennik Ustaw

Treść zawiadomienia o zmianach dokonanych w bazie danych PESEL dotyczących osoby fizycznej ujawnionej w ewidencji gruntów i budynków oraz schemat XML tego zawiadomienia

I. Treść zawiadomienia o zmianach dokonanych w bazie danych PESEL

– 207 – Poz. 249

1. Na treść zawiadomienia o zmianach dokonanych w bazie danych PESEL dotyczących osoby fizycznej ujawnionej w ewidencji gruntów i budynków składają się:

1) napis w brzmieniu: „Zawiadomienie o zmianach dokonanych w bazie danych PESEL”;

2) data dokonanej zmiany w formacie: rrrr–mm–dd;

3) numer PESEL osoby, której dotyczy zmiana;

4) rodzaj zmiany: a) zmiana nazwiska, b) zmiana imienia lub imion, c) zmiana imienia lub imion rodziców, d) zmiana adresu miejsca pobytu stałego, e) data zgonu, f) zmiana numeru PESEL, g) zmiana obywatelstwa;

5) aktualne dane osoby, której dotyczy zawiadomienie: a) pierwsze imię, b) drugie imię, c) nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego, d) drugi człon nazwiska złożonego, e) PESEL, f) imiona rodziców, g) adres miejsca pobytu stałego: − województwo, − identyfikator TERYT województwa,

Dziennik Ustaw – 208 –

− powiat, − identyfikator TERYT powiatu, − gmina, − identyfikator TERYT gminy, − miejscowość, − identyfikator TERYT miejscowości, − dzielnica, − ulica, − identyfikator TERYT ulicy, − numer porządkowy, h) obywatelstwo.

2. W przypadku gdy przyczyną zawiadomienia jest zgon osoby, na treść zawiadomienia składają się informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, pkt 4 lit. d, pkt 5 lit. a–c, oraz informacja o treści „data zgonu – rrrr–mm–dd”.

3. Schemat XML dotyczący zawiadomień o zmianach dokonywanych w bazie danych PESEL umieszcza się w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych, o którym mowa w art. 19b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

II. Schemat XML dotyczący zawiadomienia o zmianach dokonywanych w bazie danych PESEL

Definicja zawiadomienia w formacie XML Zawiadomienie o zmianach dokonanych w bazie danych PESEL dotyczacych osob fizycznych ujawnionych w ewidencji gruntow i budynkow

Poz. 249

Dziennik Ustaw

PESEL">

Data dokonanej zmiany w formacie RRRR-MM-DD Numer PESEL osoby, ktorej dotyczy zmiana Data zgonu w formacie RRRR-MM-DD

Poz. 249

Dziennik Ustaw – 210 –

Rodzaj zmiany Aktualne dane osoby, ktorej dotyczy zawiadomienie Pierwsze imie Drugie imie

Poz. 249

Dziennik Ustaw – 211 – Poz. 249

Nazwisko Nazwisko lub pierwszy czlon nazwiska zlozonego Drugi czlon nazwiska zlozonego Numer PESEL

Dziennik Ustaw – 212 –

Imiona rodzicow Obywatelstwo Adres miejsca pobytu stalego Nazwa i identyfikator TERYT wojewodztwa Nazwa wojewodztwa

Poz. 249

Dziennik Ustaw

wojewodztwa

Identyfikator

TERYT

– 213 –

Nazwa i identyfikator TERYT powiatu Nazwa powiatu Identyfikator TERYT powiatu Nazwa i identyfikator TERYT gminy

Poz. 249

Dziennik Ustaw – 214 – Poz. 249

Nazwa gminy Identyfikator TERYT gminy Nazwa i identyfikator TERYT miejscowosci Nazwa miejscowosci Identyfikator TERYT miejscowosci

Dziennik Ustaw – 215 –

Nazwa dzielnicy Nazwa i identyfikator TERYT ulicy Nazwa ulicy Identyfikator TERYT ulicy Numer porzadkowy

Poz. 249

Załącznik nr 6

Dziennik Ustaw

Szczegółowy zakres i harmonogram działań mających na celu wdrożenie pełnej funkcjonalności ZSIN

6

Lp. działania Zadanie

Działanie

Lp. zadania

Podmioty właściwe do wykonania zadania Główny Geodeta Kraju we współpracy z Ministrem Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, ministrem właściwym do spraw informatyzacji, Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego, Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

1

Utworzenie i wdrożenie infrastruktury technicznej ZSIN

1.1

Termin wykonania zadania 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia

– 216 –

1.2

Opracowanie i uzgodnienie projektu techniczno-implementacyjnego ZSIN opisującego architekturę logiczną i fizyczną systemu, a ponadto:

1) strukturę bazy danych zawartych w centralnym repozytorium;

2) komponenty oprogramowania zarządzającego centralnym repozytorium – ich funkcjonalność, strukturę oraz usługi związane ze zbiorami danych zawartych w centralnym repozytorium;

3) interfejsy zapewniające komunikację między centralnym repozytorium a innymi systemami teleinformatycznymi włączonymi do ZSIN: ewidencją gruntów i budynków, systemem ksiąg wieczystych, PESEL, REGON, TERYT, KSEP;

4) mechanizmy przekazywania zawiadomień: a) o zmianach danych ewidencji gruntów i budynków – do systemu ksiąg wieczystych oraz do systemów ewidencji podatkowej podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, b) o nowych wpisach w księgach wieczystych – do ewidencji gruntów i budynków, c) o zmianach danych w PESEL – do ewidencji gruntów i budynków;

5) mechanizmy zapewniające bezpieczeństwo systemu;

6) plan testów systemu Opracowanie na podstawie projektów pilotażowych wytycznych technicznych określających minimalne wymagania dotyczące systemów teleinformatycznych stosowanych do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków wynikające z potrzeb ZSIN 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia

Główny Geodeta Kraju

1.3

Starostowie, prezydenci miast na prawach powiatu Minister Sprawiedliwości

1.4

Wprowadzenie w systemach teleinformatycznych stosowanych do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków rozwiązań technicznych umożliwiających realizację funkcjonalności określonych w § 8 ust. 5 rozporządzenia Wprowadzenie w systemie informatycznym stosowanym do prowadzenia ksiąg wieczystych rozwiązań technicznych umożliwiających realizację funkcjonalności określonych w § 8 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia

24 miesiące od dnia wejścia w życie rozporządzenia 24 miesiące od dnia wejścia w życie rozporządzenia

Poz. 249

1.5 Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Główny Geodeta Kraju

Wprowadzenie w systemach teleinformatycznych stosowanych do prowadzenia REGON oraz TERYT rozwiązań technicznych umożliwiających realizację funkcjonalności określonych w § 8 ust. 3 rozporządzenia 24 miesiące od dnia wejście w życie rozporządzenia 24 miesiące od dnia wejścia w życie rozporządzenia

Dziennik Ustaw

1.6

1.7

Wprowadzenie w systemie teleinformatycznym stosowanym do prowadzenia krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności rozwiązań technicznych umożliwiających realizację funkcjonalności określonych w § 8 ust. 4 rozporządzenia Zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do stworzenia ZSIN

1.8

Wykonanie i instalacja oprogramowania ZSIN zgodnie z projektem techniczno-implementacyjnym

18 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia 24 miesiące od dnia wejścia w życie rozporządzenia

– 217 –

2

Utworzenie centralnego repozytorium

2.1

36 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia 40 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia

Główny Geodeta Kraju we współpracy z Ministrem Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego, Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, starostami, prezydentami miast na prawach powiatu Starostowie, prezydenci miast na prawach powiatu

2.2

Utworzenie dla poszczególnych powiatów inicjalnej bazy danych zawartych w centralnym repozytorium, przeprowadzenie testów jej aktualizacji oraz dokonanie niezbędnych zmian w oprogramowaniu ZSIN lub systemie teleinformatycznym stosowanym do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków Utworzenie dla poszczególnych powiatów bazy danych zawartych w centralnym repozytorium podlegającej aktualizacji, o której mowa w § 6 rozporządzenia

Starostowie, prezydenci miast na prawach powiatu

Poz. 249

Dziennik Ustaw

3 Główny Geodeta Kraju we współpracy z Ministrem Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego, Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, starostami, prezydentami miast na prawach powiatu

Wdrożenie pełnej funkcjonalności ZSIN

42 miesiące od dnia wejścia w życie rozporządzenia

– 218 – Poz. 249

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 249 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

 • Stosowanie przepisów SANEPID-u

  Prowadzę niewielki sklep spożywczy. Jak praktycznie powinna wyglądać dokumentacja dotycząca systemu kontroli wewnętrznej, oraz systemu stosowania dobrej praktyki higienicznej? (...)

 • Zmiana systemu czasu pracy dla pracownika

  W mojej firmie nie obowiązuje regulamin pracy ponieważ zatrudniam 13 osób na umowę o pracę. Pracownicy zatrudnieni są w podstawowym systemie czasu pracy. O obowiązującym (...)

 • Możliwość ustanowienia hipoteki łącznej umownej

  Wierzytelności - pożyczka pieniężna ma być zabezpieczona hipoteką. Stroną umowy - pożyczkobiorcą są dwie osoby, każdy z nich posiada osobną nieruchomość, równocześnie (...)

 • Zmiana systemu czasu pracy

  W mojej firmie mam wprowadzony dla kilku pracowników system równoważny czasu pracy, natomiast pozostali pracownicy pracują w systemie podstawowym. Od nowego roku chciałabym (...)

 • Ustanowienie hipoteki przymusowej

  Mam zamiar ustanowić hipotekę przymusową na dwóch nieruchomościach należących do dłużnika. Jedna graniczy z drugą ale każda mają one odrębne numery księgi wieczystej. (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2006-11-24 poz. 1565

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

 • Dziennik Ustaw z 2006-11-24 poz. 1563

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

 • Dziennik Ustaw z 2006-11-24 poz. 1564

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

 • Komunikat UE z 2007-02-02 nr 24 poz. 2

  Komunikat dotyczący systemu informacji o cenach stosowanych w sektorze cukru

 • Legislacja UE z 2010-03-27 nr 82 poz. 11

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/654/WE z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie wytycznych dla pomocy państwom członkowskim w sporządzeniu jednolitego (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.