Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 25 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez marszałka województwa rejestru wyrobów zawierających azbest

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-08
Data wydania:2012-12-20
Data wejscia w życie:2013-01-23
Data obowiązywania:2013-01-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 25 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 25

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

1) zdnia 20 grudnia 2012r. wsprawie sposobu prowadzenia przez marszałka województwa rejestru wyrobów zawierających azbest Na podstawie art.163 ust.8 ustawy zdnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z2008r. Nr25, poz.150, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §1.Rozporządzenie określa sposób prowadzenia rejestru wyrobów zawierających azbest, zwanego dalej „rejestrem”, wtym:


1) formę iukład rejestru;

2) zawartość rejestru;

3) okres przechowywania rejestru. §2.Rejestr jest prowadzony wformie elektronicznej przy użyciu systemu teleinformatycznego wrozumieniu art.3 pkt3 ustawy zdnia 17 lutego 2005r. oinformatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr64, poz.565, zpóźn. zm.3)), zwanego dalej „systemem teleinformatycznym”, istanowi integralną część bazy azbestowej administrowanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki dostępnej za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.bazaazbestowa.gov.pl. §3.Układ rejestru jest określony wzałączniku do rozporządzenia. §4. Rejestr zawiera następujące informacje:

1) informacje ogólne: a) rok, którego dotyczą informacje, i b) dentyfikator województwa, powiatu igminy zgodny zkrajowym rejestrem urzędowym podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. ostatystyce publicznej (Dz. U. z2012 r. poz.591 oraz z2013r. poz. 2), zwanym dalej „rejestrem TERYT”, c) rodzaj gminy;

M inister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust.2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr248, poz.1493 iNr284, poz.1671).

2) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2008r. Nr111, poz.708, Nr138, poz.865, Nr154, poz.958, Nr171, poz.1056, Nr199, poz. 1227, Nr223, poz.1464 iNr227, poz.1505, z2009r. Nr19, poz.100, Nr20, poz.106, Nr79, poz.666, Nr130, poz.1070 iNr215, poz. 1664, z2010r. Nr21, poz. 104, Nr28, poz. 145, Nr40, poz.227, Nr76, poz. 489, Nr119, poz.804, Nr152, poz.1018 i1019, Nr182, poz.1228, Nr229, poz.1498 iNr249, poz.1657, z2011r. Nr32, poz.159, Nr63, poz.322, Nr94, poz.551, Nr99, poz.569, Nr122, poz.695, Nr 152, poz.897,Nr178, poz.1060 iNr224, poz.1341, z2012r. poz.460, 951,1342 i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21.

3) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2006r. Nr12, poz.65 iNr73, poz.501, z2008r. Nr127, poz.817, z2009r. Nr157, poz.1241, z2010r. Nr40, poz.230 iNr182, poz.1228 oraz z2011r. Nr112, poz.654, Nr185, poz.1092 iNr204, poz.1195.

1)

Dziennik Ustaw

2) informacje dotyczące wyrobu zawierającego azbest: a) miejscowość, wktórej wyrób jest zlokalizowany, b) ulica, jeżeli istnieje, c) numer domu, jeżeli istnieje, d) numer działki ewidencyjnej, e) obręb ewidencyjny, f) rodzaj zabudowy, g) nazwa miejsca, urządzenia lub instalacji, h) nazwa irodzaj wyrobu, i) przewidywany termin usunięcia wyrobów, j) ilość posiadanych wyrobów, k) ilość odpadów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia, l) stopień pilności, m) nazwa inumer dokumentu, na którym jest oznaczone miejsce występowania wyrobu, n) data ostatniej aktualizacji dokumentu;

3) informacje dotyczące wykorzystującego wyroby zawierające azbest: a) nazwa, b) miejscowość, c) ulica, d) numer domu, e) numer lokalu, jeżeli istnieje, f) kod pocztowy, g) telefon, jeżeli podano, h) e-mail, jeżeli podano;

4) informacje dotyczące wprowadzania izmian informacji: a) data wprowadzenia informacji, b) data ostatniej zmiany informacji, c) imię inazwisko osoby dokonującej wpisu do rejestru. §5. 1.System teleinformatyczny umożliwia gromadzenie iprzetwarzanie informacji na poziomie gminnym, powiatowym iwojewódzkim oraz graficzne przedstawienie tych informacji, wszczególności dokonanie:

1) wizualizacji informacji na mapie gminy, powiatu, województwa ikraju;

2) analiz porównawczych informacji wwybranym okresie, na wskazanym terenie. 2.System teleinformatyczny umożliwia także:

1) aktualizację informacji dotyczących województw, powiatów, gmin, miejscowości iulic zgodnie zrejestrem TERYT;

2) rejestrowanie dat oraz danych osób wprowadzających informacje do rejestru;

3) zapewnienie bezpieczeństwa przechowywanych wnim informacji;

4) ochronę informacji, wszczególności przed ich usunięciem lub zniekształceniem. §6.Rejestr przechowuje się zgodnie zprzepisami ustawy zdnia 14 lipca 1983r. onarodowym zasobie archiwalnym iarchiwach (Dz. U. z2011r. Nr123, poz.698 iNr171, poz.1016). §7.Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Środowiska: M. Korolec –2– Poz. 25

Dziennik Ustaw –3– Poz. 25

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska zdnia 20 grudnia 2012 r. (poz.25)

Układ rejestru wyrobów zawierających azbest Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Opis pola Informacje ogólne Rok, którego dotyczą informacje Identyfikator województwa Identyfikator powiatu Identyfikator gminy Rodzaj gminy1),

2) Informacje dotyczące wyrobu zawierającego azbest Miejscowość, wktórej wyrób jest zlokalizowany1) Ulica1) Numer domu Numer działki ewidencyjnej3) Obręb ewidencyjny1),

4) Rodzaj zabudowy5) Nazwa miejsca, urządzenia lub instalacji Nazwa irodzaj wyrobu6) Przewidywany termin usunięcia wyrobów Ilość posiadanych wyrobów7) Ilość odpadów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia8) Stopień pilności9) Nazwa i numer dokumentu, na którym jest oznaczone miejsce występowania wyrobu Data ostatniej aktualizacji dokumentu Informacje dotyczące wykorzystującego wyroby zawierające azbest 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nazwa Miejscowość Ulica Numer domu Numer lokalu Kod pocztowy Telefon E-mail Informacje dotyczące wprowadzania izmian informacji Data wprowadzenia informacji Data ostatniej zmiany informacji Imię inazwisko osoby dokonującej wpisu do rejestru Informacje

19

Dziennik Ustaw

O bja śn i e n i a : Zgodnie zrejestrem TERYT. Należy podać rodzaj gminy: miejska, wiejska, miejsko-wiejska.


3) Należy podać numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.

4) Należy podać numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.

5) N ależy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny.

6) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację: – płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane wbudownictwie, – płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane wbudownictwie, – rury izłącza azbestowo-cementowe, – rury izłącza azbestowo-cementowe pozostawione wziemi, – izolacje natryskowe środkami zawierającymi wswoim składzie azbest, – wyroby cierne azbestowo-kauczukowe, – przędza specjalna, wtym włókna azbestowe obrobione, – szczeliwa azbestowe, – taśmy tkane iplecione, sznury isznurki, – wyroby azbestowo-kauczukowe, zwyjątkiem wyrobów ciernych, – papier, tektura, – rogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 19 czerwca d 1997r. ozakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z2004r. Nr3, poz.20, zpóźn. zm.), po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu), – rogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed dniem wejścia wżycie ustawy zdnia 19 czerwca 1997r. ozakazie stosowad nia wyrobów zawierających azbest, które nie zostały zabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu, – inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, wtym papier itektura; podać jakie.

7) Ilość wyrobu należy podać wjednostce właściwej dla danego wyrobu (kg, m2, m3, m, km).

8) Ilość odpadu należy podać wjednostce właściwej dla danego odpadu (kg).

9) Według „Oceny stanu imożliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej wzałączniku nr1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy iPolityki Społecznej zdnia 2 kwietnia 2004r. wsprawie sposobów iwarunków bezpiecznego użytkowania iusuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr71, poz.649, zpóźn. zm.).

1) 2)

–4–

Poz. 25

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 25 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

 • Nielegalne składowanie azbestu

  Wiem, że składowanie rozbiórkowego eternitu/azbest/ jest niezgodne z prawem, ale nie potrafię znaleźć punktualnego artykułu prawnego na ten temat. Jaki paragraf zabrania (...)

 • Rejestr zastawów rejestrowych

  Z czego składa się numer pozycji rejestru zastawów i gdzie to znależć? Jak wygląda postanowienie Sądu Rejonowego Wydział Rejestru Zastawów o wpis do rejestru zastawów (...)

 • Emerytura osoby pracującej przy azbeście

  Odmówiono mi prawa do wcześniejszej emerytury uzasadniając to niespełnieniem warunków koniecznych do jej przyznania, warunków, które określa Rozporządzenie Rady Ministrów (...)

 • Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

  Spółka z o.o. będzie zajmowała się dostawą artykułów spożywczych na statki, w tym dostawą alkoholu. Czy do takiej sprzedaży alkoholu wymagana jest koncesja na alkohol (...)

 • Części samochodowe a akcyza

  Zakupiłem części samochodowe od dostawcy zagranicznego. Czy należy opłacić podatek akcyzowy?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-23 poz. 83

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawie dopuszczenia w 2004 r. wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny

 • Dziennik Ustaw z 2008-11-10 poz. 1235

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-08 poz. 11

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2001 r. w sprawie dopuszczenia w 2002 r. wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-10 poz. 222

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 lutego 1999 r. w sprawie dopuszczenia w 1999 r. wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.

 • Dziennik Ustaw z 2001-01-03 poz. 77

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 stycznia 2001 r. w sprawie dopuszczenia w 2001 r. wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.