Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 250 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-02-22
Data wydania:2013-02-11
Data wejscia w życie:2013-02-23
Data obowiązywania:2013-02-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 250 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 250

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zdnia 11 lutego 2013r. wsprawie równoważników pieniężnych przysługujących wzamian za umundurowanie iwyekwipowanie Na podstawie art.66 ust.3 pkt1 ustawy zdnia 11 września 2003r. osłużbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z2010r. Nr90, poz.593, zpóźn. zm.1)) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §

1. Rozporządzenie określa wysokość równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie iwyekwipowanie, wtym za ubiory cywilne, niewydane wnaturze, zwanych dalej „równoważnikami”, oraz warunki itryb ich wypłacania dla żołnierzy zawodowych oraz kandydatów na żołnierzy zawodowych, zwanych dalej „żołnierzami”, atakże organy właściwe wtych sprawach. Rozdział 2 Wysokość, warunki itryb wypłacania równoważników § 2.


1. Wysokość równoważników oblicza się na podstawie norm umundurowania i wyekwipowania, określonych wrozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej zdnia 20 grudnia 2012r. wsprawie umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych ikandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U. poz.1502).

2. Równoważniki pomniejsza się owartość przedmiotów umundurowania iwyekwipowania wydanych wnaturze. §3.1. Żołnierzowi zawodowemu, któremu nie wydano wnaturze należnych przedmiotów umundurowania iwyekwipowania określonych wrozporządzeniu, októrym mowa w§2 ust.1, wzałączniku nr1 wzestawach nr1, 2, 6, 7, 11 i12 oraz wzałączniku nr2 wzestawach nr1, 3 i5, wypłaca się równoważnik.

2. Wysokość równoważnika określa załącznik nr1 do rozporządzenia.

3. Żołnierzowi zawodowemu wroku powołania do zawodowej służby wojskowej nie wypłaca się równoważnika, októrym mowa wzałączniku nr1 do rozporządzenia.

4. Szeregowemu (marynarzowi) zawodowemu wroku kalendarzowym, wktórym upływa mu osiemnasty miesiąc zawodowej służby wojskowej, równoważnik, októrym mowa wust.1, wypłaca się wkwotach określonych wzałączniku nr1 do rozporządzenia wlp. 5 pkt1. §4.1. Żołnierzowi zawodowemu – kobiecie, któremu nie wydano wnaturze należnych przedmiotów umundurowania iwyekwipowania określonych wrozporządzeniu, októrym mowa w§2 ust.1, wzałączniku nr1 wzestawach nr5, 10, 15, 18, 23 i24 lub wzałączniku nr2 wzestawach nr19 i20, wypłaca się równoważnik.

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2010r. Nr107, poz.679, Nr113, poz.745, Nr127, poz.857, Nr182, poz.1228 iNr238, poz.1578 oraz z2011r. Nr22, poz.114, Nr112, poz.654, Nr122, poz.696, Nr171, poz.1016 iNr236, poz.1396.

Dziennik Ustaw –2– Poz. 250

2. Równoważnik wypłaca się według cen określonych wzałączniku nr2 do rozporządzenia. §5.1. Żołnierzowi zawodowemu mianowanemu na wyższy stopień wojskowy wypłaca się: 1) pułkownikowi (komandorowi) mianowanemu na stopień generała brygady (kontradmirała) – równoważnik na pokrycie wydatków za przedmioty uszyte na miarę, wykonanie oraz zakup oznak (haftów) do należnego umundurowania; 2) mianowanemu na wyższy stopień wojskowy, inny niż wymieniony wpkt1 – równoważnik na pokrycie wydatków za wykonanie oraz zakup oznak (haftów) do należnego umundurowania.

2. Wysokość równoważnika określa załącznik nr3 do rozporządzenia. §6.1. Żołnierzowi zawodowemu, któremu nie wydano wnaturze należnych ubiorów cywilnych, wypłaca się równoważnik.

2. Równoważnik wypłaca się wwysokości należności: 1) całkowitej – zdniem wyznaczenia na pierwsze stanowisko służbowe uprawniające do otrzymania należności ubiorów cywilnych; 2) rocznej – wkolejnych latach służby.

3. Wysokość równoważnika określa załącznik nr4 do rozporządzenia. §7.1. Żołnierzowi pełniącemu służbę kandydacką – kobiecie, za przedmioty umundurowania iwyekwipowania niewydane wnaturze, wypłaca się równoważnik.

2. Wysokość równoważnika określa załącznik nr5 do rozporządzenia. § 8.

1. Żołnierzowi pełniącemu służbę kandydacką, za należne przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia, niewydane wnaturze, wypłaca się równoważnik, począwszy od drugiego miesiąca kalendarzowego służby kandydackiej.

2. Za okres do 15 dni kalendarzowych służby kandydackiej wdanym miesiącu kalendarzowym wypłaca się połowę określonego równoważnika.

3. Wysokość równoważnika określa załącznik nr6 do rozporządzenia. §9.1. Żołnierzowi zawodowemu skierowanemu do pełnienia służby poza granicami państwa wskładzie polskich kontyngentów wojskowych wypłaca się równoważnik za: 1) środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia – za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy, począwszy od pierwszego dnia służby poza granicami państwa; 2) przybory do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia – jednorazowo na okres wykonywania zadań poza granicami państwa.

2. Równoważnik wypłaca się pod warunkiem możliwości zakupu należnych przyborów iśrodków do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia wrejonie polskiego kontyngentu wojskowego.

3. Za okres do 15 dni kalendarzowych służby poza granicami państwa wskładzie polskich kontyngentów wojskowych wdanym miesiącu kalendarzowym wypłaca się połowę określonego równoważnika, októrym mowa wust.1 pkt1.

4. Wysokość równoważnika, októrym mowa wust.1 pkt1, określa załącznik nr7 do rozporządzenia.

5. Wysokość równoważnika, októrym mowa wust.1 pkt2, określa załącznik nr8 do rozporządzenia. §10.1. Żołnierzowi korzystającemu zurlopu wychowawczego równoważniki nie przysługują za okres liczony od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, wktórym rozpoczął się urlop wychowawczy, do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, wktórym urlop wychowawczy się zakończył.


2. Po zakończeniu urlopu wychowawczego żołnierzowi wypłaca się równoważniki wkwotach proporcjonalnych za okres liczony od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, wktórym zakończył się urlop wychowawczy, do końca okresu, za który równoważniki przysługują.

Dziennik Ustaw –3– Poz. 250

3. Wprzypadku wypłaty żołnierzowi równoważników przed rozpoczęciem przez niego urlopu wychowawczego, równoważniki wypłacane po zakończeniu urlopu wychowawczego pomniejsza się proporcjonalnie do okresu przebywania na urlopie wychowawczym. §11.1. Równoważniki, októrych mowa w§3 ust.1 i§6 ust.2 pkt2, przysługują żołnierzowi za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego.

2. Równoważniki, októrych mowa wust.1, pomniejsza się proporcjonalnie do okresu: 1) trwania aresztu tymczasowego; 2) zawieszenia wczynnościach służbowych; 3) odbywania kary pozbawienia wolności lub kary aresztu wojskowego.

3. Równoważniki pomniejsza się za okres liczony od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, wktórym zaistniała jedna zokoliczności, októrych mowa wust.2, do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, wktórym okoliczności te ustały.

4. Żołnierzowi, któremu pomniejszono równoważnik ze względu na okoliczności, októrych mowa wust.2, wstosunku do którego prawomocnie umorzono postępowanie karne lub dyscyplinarne lub który został prawomocnie uniewinniony, wypłaca się wyrównanie do pełnych należnych wartości równoważnika. §12.1. Kandydatowi na żołnierza zawodowego promowanemu na żołnierza zawodowego, za przedmioty umundurowania iwyekwipowania określone wrozporządzeniu, októrym mowa w§2 ust.1, wzałączniku nr1 wzestawach nr3, 4, 8, 9, 13 i14 oraz wzałączniku nr2 wzestawach nr2, 4 i6, zaliczane na poczet należności dla żołnierza zawodowego, wypłaca się równoważnik.

2. Równoważnik wypłaca się przed ubyciem żołnierza do jednostki wojskowej, wktórej będzie pełnił zawodową służbę wojskową. §13. Żołnierzowi, który na podstawie §16 rozporządzenia, októrym mowa w§2 ust.1, został zwolniony zobowiązku przemundurowania w związku z wyznaczeniem na stanowisko służbowe w jednostce wojskowej rodzaju Sił Zbrojnych, wktórym obowiązuje odmienny kolor umundurowania, równoważnik, októrym mowa w§3 ust.1 i§5 ust.1, wypłaca się wwysokości ustalonej dla wzoru umundurowania przez niego użytkowanego. §14.1. Równoważniki wypłaca się wterminie do 30 dni kalendarzowych od dnia powstania uprawnienia do ich otrzymania, zzastrzeżeniem ust.2.

2. Równoważniki, októrych mowa w§3 ust.1 i§6 ust.2 pkt2, wypłaca się wterminie do końca drugiego kwartału roku kalendarzowego, zzastrzeżeniem §18. Rozdział 3 Organy właściwe wsprawach wypłacania równoważników §15.Dowódca (szef, komendant) jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu wdziale mundurowym żołnierz pozostaje, jest organem właściwym wsprawach wypłaty równoważników, októrych mowa w§3 ust.1, §4 ust.1, §5 ust.1, §6 ust.1, §7 ust.1, §8 ust.1, §12 ust.1 i§21 ust.1. §16.Dowódca polskiego kontyngentu wojskowego jest organem właściwym do podejmowania decyzji wsprawach wypłaty równoważników, októrych mowa w§9 ust.1. §17.Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego iSzef Służby Wywiadu Wojskowego jest organem właściwym wsprawach wypłaty równoważników odpowiednio dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę wojskową na stanowiskach służbowych wSłużbie Kontrwywiadu Wojskowego iSłużbie Wywiadu Wojskowego. §18.Dowódca (szef, komendant) jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu wdziale mundurowym żołnierz pozostaje, jest organem właściwym wsprawach wstrzymania wypłaty całości lub części równoważnika, októrym mowa w§3 ust.1, wrazie stwierdzenia cech widocznej utraty wartości użytkowych umundurowania iwyekwipowania, użytkowania przez żołnierza umundurowania iwyekwipowania nieobowiązujących wzorów lub nieposiadania przez żołnierza należnego umundurowania iwyekwipowania, do czasu usunięcia tych nieprawidłowości.

Dziennik Ustaw –4– Poz. 250

§19.Dowódca (szef, komendant) jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu wdziale mundurowym pozostaje żołnierz pełniący służbę kandydacką, wprzypadku braku możliwości realizacji należności wnaturze może zdecydować owypłaceniu równoważnika, októrym mowa w§8 ust.1, od pierwszego dnia pełnienia służby kandydackiej. Rozdział 4 Przepisy przejściowe ikońcowe §20.Żołnierz zawodowy – aplikant radcowski na stanowisku wgrupie osobowej obsługi prawnej, który otrzymał równoważnik za ubiory cywilne, niewydane wnaturze wwysokości należności całkowitej, ipo wejściu wżycie niniejszego rozporządzenia uzyskał tytuł zawodowy radcy prawnego oraz zajmuje stanowisko wgrupie osobowej obsługi prawnej, jest uprawniony do równoważnika pieniężnego za ubiory cywilne niewydane w naturze wyłącznie w wysokości należności rocznej.


§21.1. Żołnierzowi zawodowemu, który do dnia wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia nabył uprawnienie do kolejnej należności munduru wyjściowego oficerskiego, munduru letniego oficerskiego, płaszcza sukiennego oficerskiego ipółpłaszcza marynarskiego, wypłaca się jednorazowo, wprzypadku braku możliwości wydania tych przedmiotów wnaturze, równoważnik wwysokości całkowitej wartości pieniężnej należnych przedmiotów.

2. Równoważnik, októrym mowa wust.1, wypłaca się najpóźniej do dnia 31 grudnia 2013r., według całkowitych wartości pieniężnych przedmiotów określonych wzałączniku nr9 do rozporządzenia. §22.Równoważniki określone wzałączniku nr1 wlp. 1–5 oraz wzałączniku nr4 wkolumnach 8, 12, 16 i20, wzwiązku ze zrównaniem roku zaopatrzeniowego zrokiem kalendarzowym, pomniejsza się w2013r. o25% wysokości tych równoważników obowiązujących dnia 1 kwietnia 2012r. §23.Równoważniki, októrych mowa w§1, przysługują wwysokości, na warunkach iwtrybie określonym wniniejszym rozporządzeniu od dnia 1 stycznia 2013r. §

24. Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie (Dz. U. Nr 50, poz. 303 oraz z 2012 r. poz.607). §25.Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem następującym po dniu ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

Dziennik Ustaw –5– Poz. 250

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zdnia 11 lutego 2013r. (poz. 250)

Załącznik nr1

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA PRZYSŁUGUJĄCEGO ZA UMUNDUROWANIE IWYEKWIPOWANIE NIEWYDANE WNATURZE Wysokość równoważnika (wzł) Jednostki: powietrznodesantowe, kawalerii powietrznej, obrony wybrzeża, 11Dywizji Kawalerii Pancernej, Żandarmerii Wojskowej 6

Lp.

Wyszczególnienie

Wojska Lądowe

Siły Powietrzne

Marynarka Wojenna

1 1

2 oficerom wstopniu generała (admirała): a) kobietom b) mężczyznom

3

4

5

4 526,00 4 502,00

4 374,00 4 478,00

5 869,00 5 610,00

5 282,00 4 931,00

2

oficerom starszym: a) kobietom b) mężczyznom 2 908,00 2 612,00 2 933,00 2 676,00 3 174,00 2 797,00 3 057,00 2 725,00

3

oficerom młodszym: a) kobietom b) mężczyznom 2 799,00 2 499,00 2 824,00 2 573,00 3 101,00 2 720,00 2 948,00 2 616,00

4

podoficerom:

1) wstopniach chorążego: a) kobietom b) mężczyznom

2) wpozostałych stopniach: a) kobietom b) mężczyznom 2 756,00 2 458,00 2 781,00 2 522,00 2 965,00 2 584,00 2 881,00 2 550,00 2 813,00 2 515,00 2 838,00 2 578,00 3 047,00 2 667,00 2 937,00 2 605,00

5

szeregowym (marynarzom) zawodowym:

1) do 18 miesięcy zawodowej służby wojskowej: a) kobietom b) mężczyznom 358,00 358,00 358,00 358,00 357,00 357,00 358,00 358,00

2) powyżej 18 miesięcy zawodowej służby wojskowej: a) kobietom b) mężczyznom 2 543,00 2 241,00 2 568,00 2 303,00 2 102,00 1 959,00 2 648,00 2 316,00

Dziennik Ustaw 1 6 2 kobietom powołanym do zawodowej służby wojskowej, zwyjątkiem szeregowych zawodowych do 18miesięcy zawodowej służby wojskowej, za niewydane wnaturze przedmioty 3 –6– 4 5 6 Poz. 250

125,00

125,00

125,00

125,00

Uwaga:

1. ysokość równoważnika dla Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej oraz jednostek powietrznoW desantowych, kawalerii powietrznej, obrony wybrzeża, 11 Dywizji Kawalerii Pancernej iŻandarmerii Wojskowej stosuje się odpowiednio do żołnierzy użytkujących umundurowanie iwyekwipowanie tych rodzajów sił zbrojnych ijednostek wojskowych zgodnie zprzepisami, wktórych określono wzory oraz zasady noszenia umundurowania ioznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych.

2. związku ze zrównaniem roku zaopatrzeniowego zrokiem kalendarzowym iwypłatą w2012r. równoważnika W wwysokości rocznej wartości pieniężnej należnych przedmiotów, tj. na okres od dnia 1 kwietnia 2012r. do dnia 31marca 2013r., kwoty równoważnika za umundurowanie iwyekwipowanie określone wtabeli wlp. 1–5 należy w2013r. pomniejszyć o25% wysokości tych równoważników obowiązujących dnia 1 kwietnia 2012r. (za miesiące styczeń–marzec 2013r.).

Dziennik Ustaw –7– Poz. 250

Załącznik nr2

WYKAZ CEN PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA IWYEKWIPOWANIA SŁUŻĄCYCH DO OBLICZENIA RÓWNOWAŻNIKA DLA ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO – KOBIETY ZA PRZEDMIOTY NIEWYDANE WNATURZE Lp. 1 1 2 3 4 5 Nazwa przedmiotu 2 Piżama (bluza ispodnie) Spodenki letnie koloru khaki Spodenki specjalne letnie Spodenki tropikalne koloru granatowego Spodenki specjalne letnie WS J m. 3 kpl. szt. szt. szt. szt. Cena jednostkowa (wzł) 4 49,16 8,73 11,98 11,98 39,55

Dziennik Ustaw –8– Poz. 250

Załącznik nr3

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA DLA ŻOŁNIERZY MIANOWANYCH NA WYŻSZY STOPIEŃ WOJSKOWY Wysokość równoważnika (wzł) Jednostki: powietrznodesantowe, kawalerii powietrznej, obrony wybrzeża, 11Dywizji Kawalerii Pancernej, Żandarmerii Wojskowej 6 2 174,00 2 174,00 2 174,00 2 029,00 2 029,00 1 883,00 1 883,00 5 257,00 7 431,00 702,00 702,00 551,00 551,00 426,00 426,00 539,00 539,00 444,00 444,00

Lp.

Wyszczególnienie

Wojska Lądowe

Siły Powietrzne

Marynarka Wojenna

1  1  2

2 marszałka Polski generała (admirała): a) kobietom b) mężczyznom

3 2 435,00 1 844,00 2 435,00 1 680,00 2 299,00 1 555,00 2 164,00 4 947,00 7 721,00 562,00 589,00 439,00 458,00 344,00 354,00 398,00 434,00 332,00 359,00

4 2 281,00 1 690,00 2 281,00 1 536,00 2 155,00 1 420,00 2 029,00 4 694,00 7 607,00 563,00 590,00 441,00 460,00 345,00 355,00 400,00 436,00 334,00 361,00

5 6 710,00 6 710,00 6 710,00 6 691,00 6 691,00 6 229,00 6 229,00 9 784,00 9 570,00 881,00 881,00 848,00 848,00 815,00 815,00 901,00 901,00 880,00 880,00

Mianowanym na stopień:

 3

generała broni (admirała floty): a) kobietom b) mężczyznom

 4

generała dywizji (wiceadmirała): a) kobietom b) mężczyznom

 5

generała brygady (kontradmirała): a) kobietom b) mężczyznom

 6

pułkownika (komandora): a) kobietom b) mężczyznom

 7

podpułkownika (komandora porucznika): a) kobietom b) mężczyznom

 8

majora (komandora podporucznika): a) kobietom b) mężczyznom

 9

kapitana (kapitana marynarki): a) kobietom b) mężczyznom

10

porucznika (porucznika marynarki): a) kobietom b) mężczyznom

Dziennik Ustaw 1 11 a) kobietom b) mężczyznom 12 a) kobietom b) mężczyznom 13 a) kobietom b) mężczyznom 14 chorążego (chorążego marynarki): a) kobietom b) mężczyznom 15 a) kobietom b) mężczyznom 16 starszego sierżanta (starszego bosmana): a) kobietom b) mężczyznom 17 sierżanta (bosmana): a) kobietom b) mężczyznom 18 plutonowego (bosmanmata): a) kobietom b) mężczyznom 19 starszego kaprala (starszego mata): a) kobietom b) mężczyznom 20 kaprala (mata): a) kobietom b) mężczyznom 21 a) kobietom b) mężczyznom 111,00 131,00 92,00 103,00 113,00 132,00 94,00 105,00 270,00 270,00 122,00 122,00 164,00 164,00 116,00 116,00 135,00 164,00 137,00 165,00 328,00 328,00 217,00 217,00 155,00 194,00 157,00 195,00 391,00 391,00 267,00 267,00 253,00 271,00 255,00 273,00 370,00 370,00 277,00 277,00 286,00 314,00 288,00 314,00 519,00 519,00 340,00 340,00 316,00 326,00 389,00 416,00 318,00 328,00 391,00 418,00 636,00 636,00 581,00 581,00 340,00 340,00 443,00 443,00 2 3 244,00 262,00 605,00 641,00 415,00 434,00 –9– 4 246,00 264,00 607,00 643,00 417,00 436,00 5 825,00 825,00 876,00 876,00 689,00 689,00 6 326,00 326,00 717,00 717,00 469,00 469,00 Poz. 250

podporucznika (podporucznika marynarki):

starszego chorążego sztabowego (starszego chorążego sztabowego marynarki):

starszego chorążego (starszego chorążego marynarki):

młodszego chorążego (młodszego chorążego marynarki):

starszego szeregowego (starszego marynarza) powyżej 18 miesięcy zawodowej służby wojskowej:

Uwaga: Wysokość równoważnika dla Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej oraz jednostek powietrznodesantowych, kawalerii powietrznej, obrony wybrzeża, 11 Dywizji Kawalerii Pancernej i Żandarmerii Wojskowej stosuje się odpowiednio do żołnierzy użytkujących umundurowanie iwyekwipowanie tych rodzajów sił zbrojnych i jednostek wojskowych zgodnie z przepisami, w których określono wzory oraz zasady noszenia umundurowania ioznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych.

Załącznik nr4

Dziennik Ustaw

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA ZA UBIORY CYWILNE NIEWYDANE WNATURZE

Żołnierz zawodowy Jednostki Wojskowej 2305

Lp. mężczyzna/kobieta

Nazwa przedmiotu

Cena J m. jednostkowa (wzł)

Żołnierz zawodowy Żandarmerii Wojskowej na stanowisku wgrupie osobowej operacyjno-rozpoznawczej igrupie osobowej prewencji ospecjalności wojskowej ochrona osób Żołnierz zawodowy Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Żołnierz zawodowy – radca prawny na stanowisku wgrupie osobowej obsługi prawnej oraz żołnierz zawodowy pełniący służbę wojskową wsekretariacie MON, zajmujący stanowisko dyrektora, zastępcy dyrektora iwzespole kontaktów

liczba

liczba

liczba

liczba

okres używalności

okres używalności

okres używalności

okres używalności

należność całkowita (wzł)

należność całkowita (wzł)

należność całkowita (wzł)

należność całkowita (wzł)

należność roczna (wzł)

należność roczna (wzł)

należność roczna (wzł)

należność roczna (wzł) 15 16 17 18 19 20 203,00 101,50 1 2 203,00 101,50 266,00 266,00 1 1 266,00 266,00 32,00 5,33 1 6 32,00 5,33 1 754,00 584,67 2 3 1 754,00 584,67 122,00 122,00 2 1 122,00 122,00 399,00 99,75 1 4 399,00 99,75 64,00 64,00 2 1 64,00 64,00 1 3 242,00 80,67

– 10 –

1 2 1 6 3 2 877,00 215,00 122,00 133,00 64,00 80,67 2 1 2 1 4 1 2 3 5 1 3 1 3 242,00 64,00 399,00 122,00 1 075,00 1 754,00 35,00 11,67 1 754,00 122,00 399,00 64,00 32,00 5,33 1 6 32,00 266,00 266,00 1 1 266,00 266,00 5,33 584,67 122,00 99,75 64,00 203,00 101,50 1 2 203,00 101,50 1 1 1 2 2 1 2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 2 1 6 3 1 4 1

 1

Buty zimowe

para

203,00

1

 2

Półbuty

para

266,00

1

 3

Pasek do spodni

szt.

32,00

1

 4

Czapka zimowa cywilna

szt.

35,00

1

 5

Garnitur

kpl.

877,00

2

 6

Kombinezon narciarski

szt.

1 075,00

1

 7

Koszula

szt.

61,00

2

 8

Kurtka ocieplana

szt.

399,00

1

 9

Krawat

szt.

32,00

2

Poz. 250

10

Płaszcz letni

szt.

242,00

1

1 3 2 2 1 Razem 4 446,00 2 006,84 2 973,00 1 313,42 2 973,00 1 313,42 32,00 32,00 4 1 32,00 32,00 4 1 32,00 32,00 4 1 32,00 27,00 13,50 1 2 27,00 13,50 1 2 27,00 13,50 1 2 27,00 121,00 60,50 13,50 32,00 3 215,00 1 394,09 74,00 24,67 1 3 74,00 24,67 1 3 74,00 24,67 1 3 74,00 24,67

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

11

Rękawiczki zimowe

para

74,00

1

Dziennik Ustaw

12

Sweter

szt.

121,00

1

13

Szalik

szt.

27,00

1

14

Skarpetki letnie cywilne

para

8,00

4

Uwaga: Wzwiązku ze zrównaniem roku zaopatrzeniowego zrokiem kalendarzowym iwypłatą w2012r. równoważnika wwysokości rocznej wartości pieniężnej należnych przedmiotów, tj. na okres od dnia 1 kwietnia 2012r. do dnia 31 marca 2013r., kwoty należności rocznej równoważników za ubiory cywilne określone wkolumnach 8, 12, 16 i20 należy w2013r. pomniejszyć o25% wysokości tych równoważników obowiązujących dnia 1 kwietnia 2012r. (za miesiące styczeń–marzec 2013r.).

– 11 – Poz. 250

Załącznik nr5

Dziennik Ustaw

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA DLA ŻOŁNIERZA PEŁNIĄCEGO SŁUŻBĘ KANDYDACKĄ – KOBIETY ZA PRZEDMIOTY UMUNDUROWANIA IWYEKWIPOWANIA NIEWYDANE WNATURZE Kandydat na żołnierza zawodowego – kobieta

ośrodków szkolenia, szkół podoficerskich wojsk lądowych isił powietrznych oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, Wyższej szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych iWojskowej Akademii Technicznej po wcieleniu do służby kandydackiej na III iV roku nauki na II, IV iVI roku nauki liczba liczba liczba liczba należność całkowita należność całkowita należność całkowita po wcieleniu do służby kandydackiej należność całkowita

ośrodków szkolenia, szkół podoficerskich marynarki wojennej iAkademii Marynarki Wojennej

Lp.

Nazwa przedmiotu

J m.

Cena jednostkowa (wzł) Okres używalności

na III iV roku nauki

na II, IV iVI roku nauki

liczba

liczba

– 12 –

należność całkowita

1 49,16 8,73 11,98 41,93 13,03 80,56 5,18 Razem 1 24 2 1 2 12 1 3 125,79 156,36 80,56 124,32 602,81 2 3 12 1 24 2 2 17,46 2 2 2 98,32 2 98,32 17,46 125,79 156,36 80,56

2

3

4

5

6

7

8

9

10 3,00

11 125,79

12 2 2 3 12 1

13 98,32 23,96 125,79 156,36 80,56

14 2 2 3 12 1

15 98,32 23,96 125,79 156,36 80,56

16

1

Piżama (bluza ispodnie)

kpl.

2

Spodenki letnie koloru khaki

szt.

3

Spodenki tropikalne koloru granatowego

szt.

4

Biustonosz

szt.

3,00 125,79 124,32 24,00 124,32 602,81 250,11 24 124,32 609,31 24 124,32 24,00 124,32 609,31 250,11 Poz. 250

5

Figi damskie

szt.

6

Kostium kąpielowy

kpl.

7

Rajstopy wkolorze cielistym

szt.

należność całkowita 17

Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 250

Załącznik nr6

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA DLA ŻOŁNIERZA PEŁNIĄCEGO SŁUŻBĘ KANDYDACKĄ ZA NALEŻNE PRZYBORY IŚRODKI DO UTRZYMANIA HIGIENY OSOBISTEJ ORAZ KONSERWACJI OBUWIA Stawka miesięczna równoważnika (wzł) mężczyzna 5  1,15  4,04  5,10  5,24  4,90  9,02  5,82  8,90 17,98 62,15 kobieta 6  1,15  5,10  4,90  5,82 13,80  8,90 17,98 57,65

Lp.

Nazwa przedmiotu

J.m.

Cena jednostkowa (wzł) 4  6,90  8,08   1,70  2,62  4,90  9,02   9,70  0,69  5,93 17,98 Razem

1  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10

2 Szczoteczka do zębów Pianka do golenia Mydło toaletowe 100 g Maszynka jednorazowa do golenia Pasta do zębów 75 ml Płyn po goleniu Proszek do prania Podpaski Szampon do mycia włosów 200 ml Pasta do obuwia specjalnego 125 ml

3 szt. szt. szt. szt. tuba szt. kg szt. szt. tuba

Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 250

Załącznik nr7

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA DLA ŻOŁNIERZA SKIEROWANEGO DO PEŁNIENIA SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA WSKŁADZIE POLSKICH KONTYNGENTÓW WOJSKOWYCH ZA ŚRODKI DO UTRZYMANIA HIGIENY OSOBISTEJ ORAZ KONSERWACJI OBUWIA Stawka miesięczna równoważnika (wzł) mężczyzna 5   6,00  25,00   4,04   3,36   4,90   5,10   5,24   4,90   9,02   5,82   4,34   8,90   17,98 104,60 kobieta 6   6,00  25,00   3,36   4,90   5,10   4,90   5,82   4,34  13,80   8,90   17,98 100,10

Lp.

Nazwa przedmiotu

J.m.

Cena jednostkowa (wzł) 4  0,03  0,25  8,08  3,36  2,45   1,70  2,62  4,90  9,02   9,70  4,34  0,69  5,93 17,98 Razem

1  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14

2 Chusteczki higieniczne Chusteczki higieniczne nasączane Pianka do golenia 200 ml Krem do rąk 50 ml Mydło toaletowe dezynfekujące 100 g Mydło toaletowe 100 g Maszynka jednorazowa do golenia Pasta do zębów 75 ml Płyn po goleniu Proszek do prania Środek do mycia rąk 500 g Podpaski Szampon do mycia włosów 200 ml Pasta do obuwia specjalnego 125 ml

3 szt. szt. tuba tuba szt. szt. szt. tuba szt. kg szt. szt. szt. tuba

Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 250

Załącznik nr8

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA DLA ŻOŁNIERZA SKIEROWANEGO DO PEŁNIENIA SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA WSKŁADZIE POLSKICH KONTYNGENTÓW WOJSKOWYCH ZA PRZYBORY DOUTRZYMANIA HIGIENY OSOBISTEJ ORAZ KONSERWACJI OBUWIA Cena jednostkowa (wzł) 4 2,92 1,75 2,42 1,67 2,33 6,90 3,46 4,25 3,81 5,71 6,68 Razem Stawka równoważnika (wzł) dla mężczyzn ikobiet 5  2,92   1,75  2,42   1,67  2,33  6,90  3,46  4,25  3,81   5,71  6,68 41,90

Lp. 1  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11

Nazwa przedmiotu 2 Igielnik (igła 2 szt., nici 25 m.b.) Kubek do mycia zębów Mazak Pudełko na mydło Szczoteczka do rąk Szczoteczka do zębów Szczotka do obuwia miękka Szczotka do obuwia twarda Woreczek siatkowy do prania bielizny Woreczek na przybory do konserwacji Saszetka na środki higieny

J.m. 3 szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt.

Dziennik Ustaw – 16 – Poz. 250

Załącznik nr9

CAŁKOWITE WARTOŚCI PIENIĘŻNE SŁUŻĄCE DO OBLICZENIA WYSOKOŚCI RÓWNOWAŻNIKA ZA NALEŻNE ANIEPOBRANE PRZEDMIOTY UMUNDUROWANIA Całkowita wartość pieniężna (wzł) 4 481,00 455,00 481,00 455,00 481,00 455,00 481,00 455,00 481,00 455,00 481,00 455,00 654,00 654,00 872,00 872,00 757,00 757,00 775,00

Lp. 1  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Nazwa przedmiotu 2 Mundur wyjściowy oficerski wojsk lądowych wzór 92 Mundur letni oficerski wojsk lądowych wzór 92 Mundur wyjściowy oficerski damski (ze spódnicą) wojsk lądowych Mundur letni oficerski damski (ze spódnicą) wojsk lądowych Mundur wyjściowy oficerski wojsk lotniczych wzór 92 Mundur letni oficerski wojsk lotniczych wzór 92 Mundur wyjściowy oficerski damski (ze spódnicą) wojsk lotniczych Mundur letni oficerski damski (ze spódnicą) wojsk lotniczych Mundur wyjściowy oficerski marynarki wojennej wzór 92 Mundur letni oficerski marynarki wojennej wzór 92 Mundur wyjściowy oficerski damski (ze spódnicą) marynarki wojennej Mundur letni oficerski damski (ze spódnicą) marynarki wojennej Płaszcz sukienny oficerski wojsk lądowych Płaszcz sukienny oficerski damski wojsk lądowych Płaszcz sukienny oficerski wojsk lotniczych Płaszcz sukienny oficerski damski wojsk lotniczych Płaszcz sukienny oficerski marynarki wojennej Płaszcz sukienny oficerski damski marynarki wojennej Półpłaszcz marynarski

J.m. 3 kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 250 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-11-16 poz. 1485

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 listopada 2009 r. sygn. akt U 1/09

 • Dziennik Ustaw z 2008-08-28 poz. 972

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie

 • Dziennik Ustaw z 2007-10-03 poz. 1306

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-16 poz. 610

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-19 poz. 251

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, szczegółowych zasad otrzymywania i zwrotu równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz wysokości równoważnika pieniężnego za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.