Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 251 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-02-22
Data wydania:2013-02-13
Data wejscia w życie:2013-03-09
Data obowiązywania:2013-03-09

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 251 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 251

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

1) zdnia 13 lutego 2013r. zmieniające rozporządzenie wsprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów Na podstawie art.9 ust. 8 ustawy zdnia 7 maja 2009r. obiegłych rewidentach iich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649, z 2010 r. Nr 182, poz.1228 oraz z2012r. poz.1166) zarządza się, co następuje: §


1. Wrozporządzeniu Ministra Finansów zdnia 29 grudnia 2009r. wsprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów (Dz.U. z2010r. Nr6, poz.36) wprowadza się następujące zmiany: 1) w§ 2 pkt6 i7 otrzymują brzmienie: „6) adres zamieszkania iadres do korespondencji; 7) fotografię.”;

2) w§ 6: a) wust. 2 pkt6 otrzymuje brzmienie: „6) adres zamieszkania iadres do korespondencji.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Kandydatowi na biegłego rewidenta Komisja nadaje numer ewidencyjny.”; 3) § 7 i8 otrzymują brzmienie: „§

7. Komisja zawiadamia pisemnie kandydata na biegłego rewidenta ozakwalifikowaniu do egzaminów, októrych mowa wart.5 ust. 2 pkt6, ust. 3 i4 ustawy, oraz egzaminu dyplomowego, podając dokładny termin imiejsce przeprowadzenia egzaminu oraz zasady dokonywania oceny udzielonych odpowiedzi itermin ogłoszenia wyników. § 8.

1. Warunkiem przystąpienia kandydata na biegłego rewidenta do egzaminów, októrych mowa wart.5 ust.2 pkt6, ust. 3 i4 ustawy, oraz egzaminu dyplomowego jest wniesienie opłaty egzaminacyjnej na 30 dni przed terminem każdego egzaminu, wtym egzaminu dyplomowego.

2. Na dowodzie wpłaty należy wskazać imię i nazwisko kandydata na biegłego rewidenta, numer ewidencyjny, októrym mowa w§ 6 ust. 3, nazwę egzaminu itermin egzaminu.

3. Warunkiem przystąpienia kandydata na biegłego rewidenta do egzaminu dyplomowego jest złożenie do Komisji wniosku odopuszczenie do tego egzaminu, zawierającego imię inazwisko oraz numer ewidencyjny, októrym mowa w§ 6 ust. 3.”;

1)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.U. Nr248, poz.1481).

Dziennik Ustaw 4) w§ 9: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Cykl egzaminacyjny składa się zczterech sesji egzaminacyjnych, zktórych każda obejmuje 2 albo 3 egzaminy, októrych mowa wart.5 ust. 2 pkt6 ustawy, zwane dalej „egzaminami pisemnymi”.”, b) uchyla się ust. 3; 5) w§ 10: a) ust. 2 i3 otrzymują brzmienie: „2. Nieprzystąpienie przez kandydata na biegłego rewidenta do egzaminu pisemnego, na który został zakwalifikowany, jest równoznaczne zniezaliczeniem egzaminu.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli kandydat na biegłego rewidenta, który zpowodu choroby, wypadku losowego lub innej ważnej wskazanej iudokumentowanej przyczyny losowej nie mógł przystąpić do egzaminu pisemnego wwyznaczonym terminie, przedłoży Komisji, wterminie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu, kopię dokumentu potwierdzającego niemożność przystąpienia do egzaminu.”, b) dodaje się ust. 4 wbrzmieniu: „4. Wprzypadku, októrym mowa wust. 3, opłatę egzaminacyjną zalicza się kandydatowi na biegłego rewidenta na poczet egzaminu przeprowadzanego wterminie późniejszym.”; 6) w§ 12: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Egzamin pisemny przeprowadza się pod nadzorem członków Komisji stanowiących skład egzaminacyjny, wwarunkach zapewniających zdającym samodzielność pracy.”, b) wust. 3: – uchyla się pkt3, – uchyla się pkt5, c) ust. 5 i6 otrzymują brzmienie: „5. Wtrakcie egzaminu pisemnego kandydat na biegłego rewidenta może korzystać zprzepisów prawa ogłoszonych wdziennikach urzędowych lub zawartych wzbiorach przepisów bez komentarzy, standardów rachunkowości, standardów rewizji finansowej, uchwał, postanowień, stanowisk, wskazówek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z urządzeń ułatwiających liczenie (kalkulatorów), z wyjątkiem urządzeń posiadających funkcje gromadzenia, przetwarzania iprzenoszenia danych.

6. Przewodniczący składu egzaminacyjnego może wykluczyć zegzaminu pisemnego kandydata na biegłego rewidenta, który podczas egzaminu narusza przepisy porządkowe obowiązujące wtrakcie egzaminu lub posiada materiały bądź korzysta zurządzeń, innych niż określone wust. 5.”; 7) w§ 14: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Egzamin dyplomowy polega na udzieleniu odpowiedzi na 3 pytania zawarte wjednym zzestawów pytań, wylosowanym przez kandydata na biegłego rewidenta. Kolejność udzielania odpowiedzi ustala kandydat na biegłego rewidenta.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Egzamin dyplomowy odbywa się wobecności: 1) 2) przewodniczącego Komisji lub jego zastępcy oraz dwóch członków Komisji –2– Poz. 251

– zktórych co najmniej dwie osoby posiadają tytuł biegłego rewidenta.”,

Dziennik Ustaw c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a wbrzmieniu: „4a. Kandydatowi na biegłego rewidenta, który zaliczył egzamin dyplomowy, Komisja wydaje zaświadczenie zawierające informacje ospełnieniu warunków określonych wart.5 ust. 2 pkt5–7 ustawy, imię inazwisko oraz numer ewidencyjny, októrym mowa w§ 6 ust. 3.”; 8) w§ 15 ust. 4 i5 otrzymują brzmienie: „4. Wyniki egzaminów kandydata na biegłego rewidenta są, na podstawie protokołów egzaminacyjnych, zapisywane w ewidencji prowadzonej wsystemie teleinformatycznym lub wformie papierowej.

5. Komisja wtrakcie postępowania kwalifikacyjnego przechowuje protokoły egzaminacyjne.”; 9) w§ 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Wprzypadku niezaliczenia egzaminu, na pisemny wniosek kandydata na biegłego rewidenta zawierający imię inazwisko oraz numer ewidencyjny, októrym mowa w§ 6 ust. 3, osoba ze składu egzaminacyjnego udostępnia do wglądu pracę egzaminacyjną wterminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu.”; 10) § 23 otrzymuje brzmienie: „§

23. Komisja stwierdza odbycie praktyki, na wniosek kandydata na biegłego rewidenta zawierający imię inazwisko oraz numer ewidencyjny, októrym mowa w§ 6 ust. 3, na podstawie dokumentów potwierdzających odbycie praktyki, określonych zgodnie zart.9 ust. 9 pkt6 ustawy.”; 11) § 31 otrzymuje brzmienie: „§ 31.

1. Komisja stwierdza odbycie aplikacji, na wniosek kandydata na biegłego rewidenta zawierający imię inazwisko oraz numer ewidencyjny, októrym mowa w§ 6 ust. 3, wterminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania dokumentów potwierdzających odbycie aplikacji, określonych zgodnie zart.9 ust. 9 pkt6 ustawy.

2. Do wniosku kandydat na biegłego rewidenta załącza sprawozdanie z przebiegu aplikacji zaopiniowane przez biegłego rewidenta, o którym mowa w § 27, oraz oświadczenie o wyniku odbycia aplikacji wydane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, wktórym kandydat na biegłego rewidenta odbywał aplikację.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: wz. J. Cichoń –3– Poz. 251

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 251 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Legislacja UE z 2005-12-06 nr 318 poz. 25

  Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2005 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w (...)

 • Legislacja UE z 2005-03-31 nr 82 poz. 6

  Decyzja Rady z dnia 16 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu (...)

 • Legislacja UE z 2006-03-16 nr 79 poz. 25

  Decyzja Rady z dnia 14 marca 2006 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu (...)

 • Legislacja UE z 2007-12-29 nr 346 poz. 20

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w (...)

 • Legislacja UE z 2009-04-02 nr 90 poz. 22

  Decyzja Rady z dnia 30 marca 2009 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.