Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 252 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-02-22
Data wydania:2013-01-25
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 252 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 252

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

1) zdnia 25 stycznia2013r. wsprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji wsprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej iosób wykonujących czynności zzakresu ochrony przeciwpożarowej

1. Na podstawie art.16 ust.3ustawy zdnia 20 lipca 2000r. oogłaszaniu aktów normatywnych iniektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z2011r. Nr197, poz.1172 iNr232, poz.1378) ogłasza się wzałączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji zdnia 25 października 2005r. wsprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności zzakresu ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. Nr215, poz.1823) zuwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych zdnia 23 grudnia 2011r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej iosób wykonujących czynności zzakresu ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z2012r. poz.29).


2. Podany wzałączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje §2i§3rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zdnia 23 grudnia 2011r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z2012r. poz.29), które stanowią: „§2. Pracownicy jednostek ochrony przeciwpożarowej zatrudnieni przed dniem wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia zachowują dotychczasowe stanowiska, nawet jeśli nie spełniają wymagań kwalifikacyjnych określonych wzałączniku nr1do rozporządzenia, wbrzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem. §3. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”. Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

1)

Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie §1ust.2rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz.U. Nr248, poz.1491).

Dziennik Ustaw –2– Poz. 252

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych zdnia 25 stycznia 2013r. (poz.252)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH IADMINISTRACJI

1) zdnia 25 października 2005r. wsprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej iosób wykonujących czynności zzakresu ochrony przeciwpożarowej Na podstawie art.16a ust.6ustawy zdnia 24 sierpnia 1991r. oochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z2009r. Nr178, poz.1380, z2010r. Nr57, poz.353 oraz z2012r. poz.908) zarządza się, co następuje: §1. Rozporządzenie określa: 1) wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spełniać pracownicy na poszczególnych stanowiskach pracy wjednostkach ochrony przeciwpożarowej; 2) zakres szkolenia podstawowego iuzupełniającego do wykonywania zawodu strażaka; 3) zakres szkoleń specjalistów i inspektorów ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 4 ust. 2a i 2b ustawy zdnia 24 sierpnia 1991r. oochronie przeciwpożarowej, zwanej dalej „ustawą”; 4) podmioty uprawnione do przeprowadzania szkoleń, októrych mowa wpkt 2i3, oraz formę ielementy składowe programów szkoleń oraz tryb ustalania programów tych szkoleń; 5) tryb wydawania oraz wzory zaświadczeń i świadectw, stwierdzających ukończenie szkoleń oraz okres ważności zaświadczeń. §2. Wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spełniać pracownicy na poszczególnych stanowiskach pracy wjednostkach ochrony przeciwpożarowej, określa załącznik nr1do rozporządzenia. §3.

1. Szkolenie podstawowe strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej obejmuje wszczególności: 1) organizacyjno-prawne podstawy pracy isłużby wjednostkach ochrony przeciwpożarowej; 2) bezpieczeństwo ihigienę pracy; 3) podstawy psychologii; 4) ratownictwo medyczne; 5) fizykochemię spalania iśrodki gaśnicze; 6) bezpieczeństwo budynków; 7) wyposażenie techniczne; 8) taktykę działań gaśniczych iratowniczych.

2. Szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej obejmuje wszczególności: 1) podstawy pedagogiki ipsychologii; 2) podstawy profilaktyki pożarowej; 3) podstawowe zagadnienia zzakresu ochrony ludności; 4) bezpieczeństwo budynków, obiektów budowlanych iterenów;

1)

Obecnie działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych, na podstawie §1ust.2rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz.U. Nr248, poz.1491).

Dziennik Ustaw 5) wyposażenie techniczne; 6) taktykę działań gaśniczych iratowniczych; 7) podstawy informatyki. 3.2) Szkoły Państwowej Straży Pożarnej prowadzą szkolenia podstawowe i uzupełniające, zwane dalej „szkoleniami zawodowymi”, natomiast ośrodki szkolenia wkomendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej prowadzą szkolenia podstawowe.

4. Świadectwo ukończenia szkoleń zawodowych wydają podmioty prowadzące szkolenia, októrych mowa wust.3, wterminie 14 dni od dnia ukończenia szkolenia.

5. Wzór świadectwa, októrym mowa wust.4, określa załącznik nr2do rozporządzenia. §4.

1. Szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej dla osób, októrych mowa wart.4ust.2a ustawy, obejmuje wszczególności: 1) organizację ochrony przeciwpożarowej, obowiązki osoby fizycznej iosoby prawnej, organizacji lub instytucji korzystającej ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu wzakresie ich zabezpieczenia przed zagrożeniem pożarowym iinnym miejscowym zagrożeniem; 2) zasady ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów budowlanych iterenów; 3) wymagania przeciwpożarowe wzakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia wwodę oraz dróg pożarowych; 4) rozpoznawanie iocenę zagrożeń pożarowych iinnych miejscowych zagrożeń; 5) określenie sił iśrodków niezbędnych do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia; 6) tworzenie warunków organizacyjnych iformalno-prawnych zapewniających ochronę ludzi imienia, atakże przeciwdziałających powstawaniu lub minimalizujących skutki pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.


2. Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej dla osób, o których mowa w art. 4 ust. 2b ustawy, obejmuje wszczególności: 1) organizację ochrony przeciwpożarowej, obowiązki właściciela, zarządcy lub użytkownika budynku, obiektu lub terenu wzakresie zapewnienia ochrony przeciwpożarowej; 2) zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, obiektu budowlanego, terenu oraz instalacji iurządzeń użytkowych; 3) wyposażenie budynku, obiektu budowlanego oraz terenu wurządzenia przeciwpożarowe igaśnice; 4) przyczyny powstawania, rozprzestrzeniania się oraz zasady gaszenia pożarów; 5) sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia; 6) zasady ewakuacji ludzi imienia; 7) zasady działalności profilaktycznej w budynku, obiekcie budowlanym, na terenie, w tym przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. §5.3)1. Szkolenia, októrych mowa w§4ust.1, prowadzi Szkoła Główna Służby Pożarniczej.

2. Szkolenia, októrych mowa w§4ust.2, prowadzi Szkoła Główna Służby Pożarniczej, pozostałe szkoły Państwowej Straży Pożarnej, ośrodki szkolenia w komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej oraz Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy.

3. Zaświadczenia stwierdzające ukończenie szkoleń, októrych mowa w§4ust.1i2, są wydawane przez podmioty prowadzące szkolenia, októrych mowa wust.1i2, wterminie 14 dni od dnia ukończenia szkolenia.

Wbrzmieniu ustalonym przez §1pkt 1rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zdnia 23 grudnia 2011r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej iosób wykonujących czynności zzakresu ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z2012r. poz.29), które weszło wżycie zdniem 26 stycznia 2012r.

3) Wbrzmieniu ustalonym przez §1pkt 2rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 2.

2)

–3–

Poz. 252

Dziennik Ustaw –4– Poz. 252

4. Zaświadczenia, októrych mowa wust.3, zachowują ważność przez okres 5lat od dnia wystawienia.

5. Wzór zaświadczenia stwierdzającego ukończenie szkolenia, októrym mowa w§4ust.1, jest określony wzałączniku nr3do rozporządzenia.

6. Wzór zaświadczenia stwierdzającego ukończenie szkolenia, októrym mowa w§4ust.2, jest określony wzałączniku nr4do rozporządzenia. §6. Szkolenia, októrych mowa w§3ust.1i2oraz w§4ust.2, na potrzeby ochrony przeciwpożarowej komórek ijednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych prowadzi Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej. §7.

1. Programy szkoleń zawodowych, szkoleń specjalistów iinspektorów ochrony przeciwpożarowej, zwanych dalej „szkoleniami”, stanowią zbiór usystematyzowanych zgodnie zzasadami dydaktyki: 1) celowych układów umiejętności; 2) treści szkoleń; 3) wytycznych dotyczących realizacji procesu nauczania; 4) zasad oceniania osiągnięć edukacyjnych uczestnika szkolenia.

2. Programy szkoleń zawierają: 1) plany nauczania; 2) szczegółowe bloki tematyczne obejmujące: a) cele kształcenia określające wiedzę iumiejętności, które słuchacz powinien opanować, b) materiał nauczania wformie haseł tematycznych, powiązanych zcelami kształcenia, c) wskazania metodyczne odnoszące się do realizacji programu, d) propozycje sprawdzania ioceny osiągnięć edukacyjnych słuchacza; 3) zasady przeprowadzania egzaminów końcowych.

3. Programy szkoleń ustala Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, zuwzględnieniem: 1) informacji ostanie wiedzy idoświadczeniach zzakresu ochrony przeciwpożarowej; 2) specyfiki jednostki ochrony przeciwpożarowej; 3) szkolenia podstawowego – treści zawartych w programie nauczania kwalifikacyjnego szeregowych Państwowej dla Straży Pożarnej; 4) szkolenia uzupełniającego – treści zawartych wprogramie nauczania kwalifikacyjnego podoficerów Państwowej dla Straży Pożarnej. §8. Dokumenty stwierdzające ukończenie szkolenia dla wykonujących czynności zzakresu ochrony przeciwpożarowej, wydane przed wejściem wżycie rozporządzenia, zachowują ważność do dnia 23 czerwca 2010r. §9. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia4).5)

4) 5)

Rozporządzenie zostało ogłoszone wdniu 31 października 2005r. Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji zdnia 8grudnia 1998r. wsprawie wymagań wzakresie kwalifikacji zawodowych oraz dotyczących warunków fizycznych ipsychicznych osób zatrudnionych wjednostkach ochrony przeciwpożarowej, atakże wzakresie kwalifikacji zawodowych innych osób wykonujących czynności zzakresu ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. Nr159, poz.1050), które utraciło moc zdniem wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia na podstawie art.3ustawy zdnia 6maja 2005r. ozmianie ustawy oochronie przeciwpożarowej (Dz.U. Nr100, poz.835).


Dziennik Ustaw –5– Poz. 252

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji zdnia 25 października 2005r.

Załącznik nr16)

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE, JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ PRACOWNICY NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH PRACY WJEDNOSTKACH OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Wykształcenie ogólne wyższe Staż pracy wochronie przeciwpożarowej 3

Lp.

Stanowisko Kierownik izastępca kierownika jednostki ochrony przeciwpożarowej (komendant, szef służby ratowniczej)*) Specjalista*) Inspektor*) Dowódca kompanii

Kwalifikacje zawodowe inżynier pożarnictwa inżynier**) inżynier pożarnictwa inżynier**) technik pożarnictwa inżynier pożarnictwa inżynier**) inżynier pożarnictwa inżynier**) technik pożarnictwa strażak technik pożarnictwa strażak strażak strażak strażak***) –

1

2 3 4

wyższe średnie wyższe

– 2 2

5 6 7 8 9 10 11 12

Dowódca plutonu Dowódca sekcji Dowódca zastępu Dyżurny punktu alarmowego Kierowca-operator sprzętu pożarniczego*) Ratownik Młodszy ratownik Stażysta

wyższe średnie średnie średnie średnie średnie średnie średnie

– – 3 1 2 – 3 1 –

*) Lub osoba zajmująca analogiczne stanowisko ustalone wregulaminie jednostki ochrony przeciwpożarowej. **) Wymagany tytuł zawodowy inżyniera wzakresie inżynierii bezpieczeństwa wspecjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego oraz wymagane kwalifikacje do wykonywania zawodu strażaka – szkolenie podstawowe iuzupełniające strażaka lub równorzędne. ***) Wymagane kwalifikacje do wykonywania zawodu strażaka – szkolenie podstawowe strażaka lubrównorzędne.

6)

Wbrzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 2.

i s Dziennik Ustaw

–6–

.1 Poz. 252

Załącznik nr 2

WZÓR AWERS

ien sta Dziennik Ustaw

–7– REWERS

o .1 Poz. 252

Dziennik Ustaw –8– Poz. 252

Załącznik nr37)

WZÓR

(pieczęć podłużna podmiotu prowadzącego szkolenie)

ZAŚ WIAD C ZE N IE

.....................................................................................................................................................................................................

(imię/imiona inazwisko)

urodzon....... dnia ..................................................... ............... r. w....................................................................................... woj. .................................................................................................. ukończył.... szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej zorganizowane według programu ............................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... wokresie od dnia ..................................................... .................. r. do dnia ..................................................... .................. r. przez ............................................................................................................................................................................................

(nazwa organizatora szkolenia)

..................................................................................................................................................................................................... Zaświadczenie wydano na podstawie § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji zdnia 25października 2005 r. wsprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej iosób wykonujących czynności zzakresu ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z2013 r. poz.252). Okres ważności zaświadczenia wynosi 5 lat od dnia wystawienia. ........................................................................................, dnia ..................................................... .................. r.

(miejscowość)

Nr....................................................

..................................................................................................

(podpis ipieczęć osoby upoważnionej przez podmiot prowadzący szkolenie)

7)

Wbrzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 2.

Dziennik Ustaw Lp. –9– Zajęcia edukacyjne Poz. 252 Wymiar godzin zajęć edukacyjnych

.................................................................................

(podpis ipieczęć osoby upoważnionej przez podmiot prowadzący szkolenie)

Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 252

Załącznik nr48)

WZÓR

(pieczęć podłużna podmiotu prowadzącego szkolenie)

ZAŚ WIAD C ZE N IE

.....................................................................................................................................................................................................

(imię/imiona inazwisko)

urodzon....... dnia ..................................................... ............... r. w....................................................................................... woj. .................................................................................................. ukończył.... szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej zorganizowane według programu ............................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... wokresie od dnia ..................................................... .................. r. do dnia ..................................................... .................. r. przez ............................................................................................................................................................................................

(nazwa organizatora szkolenia)

..................................................................................................................................................................................................... Zaświadczenie wydano na podstawie § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji zdnia 25października 2005 r. wsprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej iosób wykonujących czynności zzakresu ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z2013 r. poz.252). Okres ważności zaświadczenia wynosi 5 lat od dnia wystawienia. ........................................................................................, dnia ..................................................... .................. r.

(miejscowość)

Nr....................................................

..................................................................................................

(podpis ipieczęć osoby upoważnionej przez podmiot prowadzący szkolenie)

8)

Wbrzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 2.

Dziennik Ustaw Lp. – 11 – Zajęcia edukacyjne Poz. 252 Wymiar godzin zajęć edukacyjnych

.................................................................................

(podpis ipieczęć osoby upoważnionej przez podmiot prowadzący szkolenie)

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 252 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

 • Tekst jednolity

  Czym różni się tekst jednolity od tekstu ujednoliconego?

 • Kontrola prędkości przez straż miejską

  Czy straż miejska może wystawiać mandaty za przekroczenie dozwolonej prędkości jazdy na podstawie pomiaru fotoradarem? Czy takie uprawnienia posiada tylko policja?

 • Tekst jednolity spółki z o.o.

  Jak ma wyglądać tekst jednolity umowy spółki z o.o.? Kto powinien go sporządzić? Spółka istnieje 20 lat, w trakcie jej istnienia zaszło mnóstwo zmian umowy spółki.

 • ujednolicony tekst umowy spółki

  Spółka działająca od kilku lat, zmieniała kilkukrotnie zapisy umowy za pomocą aneksów. Rodzi to pewna uciążliwość przy okazywaniu dokumentów spółki. Czy od (...)

 • Rejestr kościołów i związków wyznaniowych

  Przedstawicel chrześcijańskiego kościoła z USA chce w naszym mieście założyć misję tegoż kościoła. Jakie należy spełnić warunki formalno-prawne, by móc taką (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-11 poz. 1122

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-03 poz. 961

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-10 poz. 1120

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-18 poz. 1419

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-17 poz. 1134

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.